Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2676(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0434/2013

Texte depuse :

B7-0434/2013

Dezbateri :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Voturi :

PV 10/10/2013 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0420

Texte adoptate
PDF 215kWORD 26k
Joi, 10 octombrie 2013 - Strasbourg
Discriminarea pe bază de castă
P7_TA(2013)0420B7-0434/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 10 octombrie 2013 referitoare la discriminarea pe criterii de castă (2013/2676(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2012 referitoare la discriminarea pe criterii de castă în India(1), Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la violența împotriva femeilor în India(2), Rezoluția sa din 1 februarie 2007 referitoare la situația drepturilor omului privind daliții în India(3) și Rezoluția sa din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului(4),

–  având în vedere convențiile internaționale privind drepturile omului, inclusiv Convenția internațională privind eliminarea discriminării rasiale (CERD) și Recomandările generale XXIX ale Comisia ONU pentru eliminarea discriminării rasiale,

–  având în vedere proiectul de principii și orientări ale ONU privind Principiile și orientările pentru eliminarea eficientă a discriminării pe criterii de ocupație și descendență(5) publicat de Consiliul pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere serioasele preocupări, observațiile și recomandările pe tema discriminării pe criterii de castă, exprimate de Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului,

–  având în vedere recomandările recente pe tema discriminării pe criterii de castă din partea organismelor instituite prin Tratatul ONU și a deținătorilor mandatului pentru proceduri speciale ale ONU,

–  având în vedere raportul din 24 mai 2011 elaborat de Raportorul special privind Formele contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranță asociată acestora(6) , precum și rapoartele privind analizele periodice universale ale țărilor care au sisteme de caste,

–  având în vedere studiul Parlamentului intitulat „O examinare a drepturilor omului și a sărăciei: acțiunea UE referitoare la discriminării pe criterii de castă”,

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei referitoare la discriminarea pe criterii de castă (O-000091/2013 – B7-0507/2013),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât casta denotă un context socioreligios, la fel ca în Asia, unde persoanele care nu sunt incluse în sistemul de caste sunt considerate „impure” și „de neatins” de la natură, dar întrucât, la nivel mai larg, casta denotă un sistem rigid de stratificare socială în grupuri clasificate, definite după descendență și ocupație; întrucât discriminarea pe criterii de ocupație și descendență, acesta fiind termenul cel mai cuprinzător preferat de ONU, este o formă de discriminare interzisă de legislația internațională în domeniul drepturilor omului consacrată de Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (CERD), Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, Convenția privind drepturile copilului și de Convenția nr. 111 a Organizației Internaționale a Muncii;

B.  întrucât în iunie 2011, Githu Muigai, Raportorul Special al ONU privind rasismul a subliniat că este esențial să se evite stabilirea oricărei ierarhii în rândul diferitelor manifestări ale discriminării, chiar dacă acestea pot varia ca natură și grad în funcție de contextul istoric, geografic și cultural, inclusiv de „comunitatea de romi din Europa și victimele sistemelor de caste din Africa, Asia și Orientul Mijlociu”;

C.  întrucât, în pofida măsurilor adoptate de guvernele unor țări care au sisteme de castă pentru a oferi protecție constituțională și legislativă și pentru a introduce măsuri speciale împotriva discriminării pe criterii de castă și neatingerii, discriminarea pe criterii de castă continuă să fie larg răspândită și persistentă, afectând aproximativ 260 de milioane de oameni în întreaga lume;

D.  întrucât discriminarea pe criterii de castă există în numeroase țări din întreaga lume, cel mai mare număr de victime fiind în Asia de Sud; întrucât există totuși concentrații mari de victime în alte zone, inclusiv în Africa și Orientul Mijlociu și în comunitățile din diaspora;

E.  întrucât neimplementarea legislației și politicilor, precum și lipsa căilor de atac eficace și a instituțiilor de stat care funcționează eficient, a sistemului judiciar și a poliției, rămân obstacole majore în calea eliminării discriminării pe criterii de castă;

F.  întrucât furnizarea de date defalcate, necesitatea unei legislații speciale și a unor măsuri de protecție împotriva discriminării pe criterii de castă rămân nesoluționate în multe țări afectate;

G.  întrucât, în pofida eforturilor guvernelor și, din ce în ce mai mult, ale unor agenții internaționale, castele continuă sa sufere din cauza unor forme grave de excludere socială, sărăcie, violență, segregare, maltratare și insulte legate de prejudecăți și a unui concept de puritate și contaminare;

H.  întrucât practicile de neatingere rămân, în continuare, larg răspândite și iau forme moderne; întrucât comunitățile afectate se confruntă cu restricții în participarea politică și cu discriminări grave pe piața forței de muncă;

I.  întrucât în puține țări, cum ar fi India, acțiunea pozitivă obligatorie a contribuit într-o oarecare măsură la includerea daliților în sectorul public, dar întrucât lipsa măsurilor de protecție împotriva discriminării pe piața muncii și sectorul privat se cumulează cu excluziunea și cu inegalități din ce în ce mai acute;

J.  întrucât OIM estimează că majoritatea covârșitoare a victimelor muncii în regim de servitute din Asia de Sud provine din castele și triburile înregistrate; întrucât munca forțată și în regim de servitute este deosebit de larg răspândită în agricultură, minerit și industria producătoare de îmbrăcăminte care furnizează produse pentru o serie de firme multinaționale și europene;

K.  întrucât nediscriminarea la locul de muncă constituie unul dintre cele patru drepturi fundamentale ale muncii, fiind, de asemenea, inclus în orientările și cadrele internaționale pentru mediul de afaceri, cum ar fi Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, Orientările OCDE și Ghidul ISO 26000 privind responsabilitatea socială, care menționează explicit că discriminarea pe criterii de castă fiind este o formă gravă de discriminare;

L.  întrucât guvernele și autoritățile din țările care au sisteme de caste sunt îndemnate să ia act de proiectul de principii și orientări ONU privind eliminarea eficientă a discriminării fondate pe criterii de ocupație și descendență, să adopte toate măsurile necesare pentru a elimina și preveni discriminarea pe criterii de castă, să soluționeze orice deficiențe în implementare la nivel federal, de stat, regional și local, să implementeze, să modifice sau să introducă măsuri legislative speciale și măsuri de politici menite să protejeze și să promoveze drepturilor daliților și, în mod similar, ale grupurilor care au sisteme de caste;

1.  condamnă încălcările drepturilor omului ce continuă să fie comise împotriva persoanelor care suferă din cauza ierarhiilor de castă și a discriminării de castă, inclusiv refuzarea egalității și a accesului la justiție și la un loc de muncă, segregarea continuă și obstacolele impuse de sistemul castelor în calea dobândirii drepturilor umane fundamentale și a dezvoltării;

2.  consideră că, în ceea ce privește cardurile de identitate, ar trebui să se evite referințele la castă, dat fiind faptul că acestea contravin egalității și mobilității sociale;

3.  salută raportul elaborat de Githu Muigai, raportorul special al ONU privind rasismul și subliniază că toate victimele discriminării pe criterii de castă din întreaga lume ar trebui să beneficieze de atenție și protecție; subliniază, în sens mai larg, că toate formele de rasism și discriminare ar trebui tratate cu aceeași determinare, inclusiv în Europa;

4.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că excluderea socială a daliților și a comunităților afectate în mod similar conduce la niveluri ridicate de sărăcie în rândul grupurilor de populație afectate și la excluderea din procesele de dezvoltare, sau obținerea unor beneficii reduse de pe urma acestora; subliniază, în plus, că acest lucru exclude implicarea lor în activitățile decizionale și guvernare, și o participare semnificativă a acestora la viața publică și civilă;

5.  rămâne îngrijorat de numărul în mod constant ridicat de cazuri raportate și neraportate de atrocități și practici de respingere a proscrișilor în țările care au sisteme de castă, inclusiv în India, și de impunitatea larg răspândită de care se bucură autorii crimelor împotriva daliților și ai altor victime ale încălcărilor drepturilor omului din motive de castă; reamintește că, în anumite țări, autorii unor astfel de discriminări dețin poziții superioare în sistemul de guvernare;

6.  își reafirmă profunda îngrijorare cu privire la violențele împotriva femeilor dalite și a altor femei din comunitățile afectate în mod similar din societățile cu sisteme de castă, care de multe ori nu raportează astfel de violențe, de teama amenințărilor la securitatea lor personală sau a excluziunii sociale, la formele multiple de discriminare, care se intersectează, pe criterii de castă, gen și religie ce afectează femeile dalite și femeile din comunitățile minoritare, ceea ce duce la convertiri forțate, răpiri, prostituție forțată și abuzuri sexuale comise de persoane din castele dominante;

7.  subliniază necesitatea de a promova un mediu favorabil pentru societatea civilă și apărătorii drepturilor omului care ajută persoanele afectate de discriminarea pe criterii de castă pentru a le asigura securitatea și pentru a evita orice impedimente, stigmatizarea și restricționarea activității lor; subliniază că un astfel de mediu trebuie să includă accesul la finanțare, cooperarea cu organismele ONU pentru drepturile omului și acreditarea Consiliului Economic și Social (Ecosoc);

8.  invită UE să promoveze proiectul de principii și orientări ONU privind eliminarea eficientă a discriminării fondate pe criterii de ocupație și descendență ca un cadru director pentru eliminarea discriminării de castă și să promoveze aprobarea acestora de către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului;

9.  solicită Comisiei recunoașterea castelor ca formă distinctă de discriminare, cu rădăcini sociale și/sau religioase, care trebuie abordate împreună cu alte criterii de discriminare cum ar fi etnia, rasa, religia, genul sau sexualitatea, în cadrul eforturilor UE de combatere a tuturor formelor de discriminare; solicită UE să considere persoanele afectate de discriminarea pe criterii de castă ca un grup identificabil în politicile și programele UE;

10.  îndeamnă Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să integreze combaterea discriminării pe criterii de castă în legislația, politicile și documentele de programare ale UE și să adopte orientări operaționale pentru implementarea acesteia; invită SEAE să îmbunătățească mecanismele de monitorizare și evaluare pentru a evalua în mod eficace impactul acțiunii UE asupra situației persoanelor afectate de această formă de discriminare;

11.  recomandă ca UE să efectueze o evaluare sistematică a impactului comerțului și/sau al acordurilor de investiții asupra grupurilor afectate de discriminarea pe criterii de castă și să abordeze aceste chestiuni cu reprezentanții sectoarelor economice, cu autoritățile guvernamentale și cu organizațiile relevante ale societății civile;

12.  solicită includerea discriminării pe criterii de castă în viitoarele politici, strategii și planuri de acțiune ale UE în domeniul drepturilor omului, ca o chestiune legată de drepturile omului;

13.  invită Comisia să acorde un sprijin mai puternic pentru proiectele de dezvoltare ce combat discriminarea pe criterii de castă ca pe o încălcare gravă a drepturilor omului care exacerbează sărăcia, și să țină seama de această formă de discriminare în toate proiectele ce pun accentul pe educație, pe femei, pe accesul la justiție, pe participarea politică și pe forța de muncă în țările în cauză;

14.  invită Comisia să elaboreze și să aplice demersuri în care ține cont de sistemul de caste în perioadele de crize umanitare, asigurându-se că ajutoarele umanitare sunt livrate tuturor grupurilor marginalizate, inclusiv persoanelor care suferă de discriminare pe criterii de castă;

15.  îndeamnă UE să ridice problema discriminării pe criterii de castă la cel mai înalt nivel și cu guvernele țărilor afectate, în timpul summiturilor bilaterale și altor reuniuni internaționale;

16.  încurajează SEAE să consolideze dialogurile cu privire la politici și drepturile omului și să promoveze inițiative comune vizând eliminarea discriminării pe criterii de castă adresate guvernele statelor precum India, Nepal, Pakistan, Bangladesh și Sri Lanka, întrucât comunitățile afectate de sistemul de castă sunt supuse așa-numitelor „practici de neatingere” și, în sens mai larg, să combată discriminarea pe criterii de ocupație și descendență, care are loc în numeroase țări, inclusiv Yemen, Mauritania, precum Nigeria, Senegal și Somalia; reamintește că discriminarea pe criterii de castă nu a fost menționată în acordurile încheiate cu multe dintre aceste state;

17.  invită Comisia și SEAE să includă, atunci când este relevant, o „clauză de discriminare pe criterii de castă” în toate acordurile comerciale și de asociere;

18.  recomandă ca UE să promoveze politicile de nediscriminare și favorabile incluziunii și procedurile operațiunilor de afaceri cu țările afectate de caste, incluzând acțiuni pozitive pentru daliți și pentru persoanele afectate în mod similar de pe piața muncii și din sectorul privat;

19.  invită UE să promoveze consultări regulate și ample cu societatea civilă cu privire la discriminarea pe criterii castă și să aloce resurse adecvate organizațiilor societății civile în vederea combaterii acestei discriminări;

20.  invită UE să promoveze o agendă de dezvoltare care acordă atenție sistemului de caste pentru perioada de după -2015 care să aibă ca obiectiv esențial și măsurabil reducerea inegalităților bazate pe apartenența la o castă sau agravate de aceasta și care să asigure că discriminarea pe criterii de castă este tratată în mod explicit ca factor structural ce stă la baza sărăciei și ca o cauză fundamentală a inegalităților structurale;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0512.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0031.
(3) JO C 250 E, 25.10.2007, p. 87.
(4) JO C 258 E, 7.9.2013, p. 8.
(5) A/HRC/11/CRP.3.
(6) A/HRC/17/40.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate