Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2676(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0434/2013

Predkladané texty :

B7-0434/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Hlasovanie :

PV 10/10/2013 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0420

Prijaté texty
PDF 223kWORD 27k
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg
Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste
P7_TA(2013)0420B7-0434/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2013 o diskriminácii na základe príslušnosti ku kaste (2013/2676(RSP)).

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o diskriminácii z dôvodu príslušnosti ku kaste v Indii(1) z 13. decembra 2012, o násilí páchanom na ženách v Indii(2) zo 17. januára 2013, o stave ľudských práv Dalitov v Indii(3) z 1. februára 2007 a so zreteľom na výročnú správu o stave ľudských práv vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane vplyvov na strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv z 18. apríla 2012(4),

–  so zreteľom na medzinárodné dohovory o ľudských právach vrátane Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a všeobecného odporúčania XXIX výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie,

–  so zreteľom na návrh zásad a usmernení OSN pre efektívne odstránenie diskriminácie z dôvodu práce a pôvodu(5) vydaných Radou pre ľudské práva,

–  so zreteľom na vážne obavy, pripomienky a odporúčania vysokej komisárky OSN pre ľudské práva týkajúce sa problému diskriminácie na základe kasty,

–  so zreteľom na nedávne odporúčanie orgánov zriadených na základe zmlúv OSN a osôb, ktoré majú mandát OSN, pokiaľ ide o osobitné postupy v oblasti diskriminácie na základe kasty,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o súčasných podobách rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacich prejavov neznášanlivosti(6) z 24. mája 2011, ako aj so zreteľom na správy v rámci všeobecných pravidelných preskúmaní týkajúcich sa krajín, v ktorých existuje kastový systém,

–  so zreteľom na štúdiu Parlamentu s názvom Prehľad situácie v oblasti ľudských práv a chudoby: opatrenia EÚ na riešenie diskriminácie na základe kasty,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie predloženú Komisii o diskrimináciu na základe kasty (O‑000091/2013 – B7‑0507/2013),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže kasta označuje spoločenské a náboženské zaradenie, napríklad v Ázii, kde ľudia, ktorí nepatria do kastového systému, sú považovaní za „nečistých“ a „nedotknuteľných“, ale v širšom kontexte označuje aj systém nepružnej sociálnej stratifikácie do skupín odstupňovaných podľa pôvodu a práce; keďže diskriminácia na základe práce a pôvodu ako komplexnejší pojem, ktorý uprednostňuje OSN, je druhom diskriminácie zakázanej medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, ako sa uvádza vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach, Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovore o právach dieťaťa a Dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 111;

B.  keďže v júni 2011 osobitný spravodajca OSN pre rasizmus Githu Muigai zdôraznil, že je nevyhnuté vyhnúť sa akejkoľvek hierarchizácii rôznych prejavov diskriminácie, aj keď sa môžu vyznačovať odlišnou povahou a stupňom v závislosti od historických, zemepisných a kultúrnych súvislostí, a to aj pokiaľ ide o „rómske spoločenstvo v Európe a obete kastových systémov v Afrike, Ázii a na Blízkom východe“;

C.  keďže napriek opatreniam vlád v niektorých krajinách, v ktorých existuje kastový systém, na zaistenie ústavnej a právnej ochrany a zavedenie osobitných opatrení proti diskriminácii z dôvodu príslušnosti ku kaste a nedotknuteľnosti, diskriminácia z dôvodu príslušnosti ku kaste je aj naďalej značne rozšírená a odhaduje sa, že sa týka 260 miliónov ľudí;

D.  keďže diskriminácia na základe kasty existuje v mnohých krajinách na celom svete a najvyšší počet jej obetí je v južnej Ázii; keďže vysoká koncentrácia obetí existuje aj v ďalších oblastiach vrátane Afriky, Blízkeho východu a v diasporách;

E.  keďže hlavnou prekážkou, ktorá bráni odstráneniu diskriminácie na základe kasty, je nevykonávanie právnych predpisov a politík a nedostatočné množstvo účinných riešení a efektívne fungujúcich štátnych orgánov vrátane súdnictva a polície;

F.  keďže v mnohých krajinách, v ktorých existuje kastový systém, stále nedochádza k zabezpečovaniu rozčlenených údajov a osobitných právnych predpisov a opatrení na ochranu pred diskrimináciou z dôvodu príslušnosti ku kaste;

G.  keďže aj napriek úsiliu vlád a čím ďalej aj niektorých medzinárodných agentúr sú určité kasty naďalej obeťami závažných foriem sociálneho vylúčenia, chudoby, násilia, segregácie, fyzického a slovného násilia spojeného s predsudkami a povedomím, ktoré sa týka čistoty a nečistoty;

H.  keďže praktiky založené na nedotknuteľnosti sú naďalej široko rozšírené a nadobúdajú modernú podobu; keďže postihnuté komunity čelia obmedzeniam v oblasti účasti na politike a závažnej diskriminácii na trhu práce;

I.  keďže povinná pozitívna diskriminácia pomohla do určitej miery v niekoľkých krajinách, napríklad v Indii, k začleneniu Dalitov do verejného sektora; no keďže nedostatočné ochranné opatrenia zamerané na nediskrimináciu na trhu a v súkromnom sektore prispievajú k vylúčeniu a rastúcim nerovnostiam;

J.  keďže podľa odhadov MOP drvivá väčšina obetí otrockej práce v Južnej Ázii pochádza z najnižších registrovaných kást a registrovaných kmeňov; keďže nútená a otrocká práca je rozšírená predovšetkým v poľnohospodárstve, baníctve a odevnom priemysle, ktoré dodávajú výrobky mnohým nadnárodným a európskym spoločnostiam;

K.  keďže nediskriminácia v zamestnaní je jedným zo štyroch základných pracovných práv a je tiež zahrnutá v medzinárodných usmerneniach a rámcoch pre podnikanie, ako sú napríklad usmernenia OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, zásady OECD a usmernenia ISO 26000 o sociálnej zodpovednosti, v ktorých je diskriminácia na základe kasty osobitne uvedená ako závažná forma diskriminácie;

L.  keďže vlády a orgány krajín, v ktorých existuje kastový systém, sú dôrazne nabádané, aby vzali do úvahy návrh zásad a usmernení OSN pre efektívne odstránenie diskriminácie z dôvodu práce a pôvodu, aby prijali všetky potrebné opatrenia na odstránenie a predchádzanie diskriminácii na základe kasty, aby vyriešili nedostatky v realizácii na federálnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni a vykonávali, pozmenili alebo prijali osobitné právne predpisy a opatrenia politiky na ochranu a podporu práv Dalitov a ďalších skupín postihnutých diskrimináciou na základe kasty;

1.  odsudzuje systematické porušovanie ľudských práv osôb, ktoré sú postihnuté kastovou hierarchiou a diskrimináciou na základe kasty a ktorým sa odopiera sa rovnosť, prístup k právnemu systému a práci a sú obeťami pretrvávajúcej segregácie a prekážok brániacich uznaniu základných ľudských práv a rozvoju spôsobených príslušnosťou ku kaste;

2.  domnieva sa, že na preukazoch totožnosti by sa nemala uvádzať kasta, keďže to je v rozpore so zásadou rovnosti a sociálnej mobility;

3.  víta správu predloženú osobitným spravodajcom OSN pre rasizmus Githuom Muigaiom a podčiarkuje, že všetkým obetiam diskriminácie založenej na kaste na celom svete by sa mala venovať rovnaká pozornosť a mala by im byť poskytnutá rovnaká ochrana; v širšom kontexte zdôrazňuje, že proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie by sa malo bojovať s rovnakým nasadením a odhodlaním, a to aj v Európe;

4.  vyslovuje vážne znepokojenie nad sociálnym vylúčením Dalitov a ďalších podobne postihnutých komunít, ktoré zapríčiňuje vysokú mieru chudoby postihnutých skupín obyvateľstva a ich vylúčenie z rozvojových procesov alebo znižovanie výhod, ktoré by z nich mohli získať; zdôrazňuje, že sa im tiež odopiera možnosť zapojiť sa do rozhodovania a riadenia a ich zmysluplná účasť na verejnom a občianskom živote;

5.  zostáva znepokojený pretrvávajúcim vysokým počtom ohlásených aj neohlásených prípadov krutosti a praktík založených na nedotknuteľnosti v krajinách, v ktorých existuje kastový systém, vrátane Indie, a rozšírenou beztrestnosťou páchateľov trestných činov voči Dalitom a ďalším obetiam porušovania ľudských práv na základe príslušnosti ku kaste; pripomína, že v niektorých krajinách sa páchatelia činov založených na diskriminácii nachádzajú aj v radoch vysokých vládnych úradníkov;

6.  opätovne vyjadruje vážne znepokojenie z násilia páchaného na dalitských ženách a ďalších ženách z podobne postihnutých komunít v kastových spoločnostiach, ktoré často nehlásia takéto násilie zo strachu z ohrozenia vlastnej bezpečnosti alebo zo strachu zo sociálneho vylúčenia, a z rôznorodých, navzájom prenikajúcich druhov diskriminácie na základe kasty, pohlavia a náboženstva, ktoré postihujú dalitské ženy a ženy z menšinových komunít a ktoré vedú k nútenej konverzii, únosom, nútenej prostitúcii a sexuálnemu zneužívaniu členmi vyšších kást;

7.  zdôrazňuje potrebu podporovať priaznivé prostredie pre občiansku spoločnosť a obrancov ľudských práv, ktorí pracujú s ľuďmi postihnutými diskrimináciou na základe kasty, s cieľom zaistiť ich bezpečnosť a zabrániť prekážkam, stigmatizácii alebo obmedzeniu ich práce; zdôrazňuje, že takéto prostredie by malo zahŕňať prístup k finančným prostriedkom, spoluprácu s orgánmi OSN pre ľudské práva a akreditáciu Hospodárskej a sociálnej rady OSN (Ecosoc);

8.  vyzýva EÚ, aby podporila návrh zásad a usmernení OSN pre účinné odstránenie diskriminácie z dôvodu práce a pôvodu ako riadiaceho rámca pre odstránenie diskriminácie na základe kasty a aby podporila ich odsúhlasenie Radou OSN pre ľudské práva;

9.  žiada Komisiu, aby v rámci úsilia EÚ bojovať proti všetkým druhom diskriminácie uznala rozdelenie do kást ako samostatný druh diskriminácie vychádzajúci zo spoločenského a/alebo náboženského zaradenia, ktorý musí byť odstránený spolu s ďalšími dôvodmi diskriminácie, ako je etnická príslušnosť, rasa, pôvod, náboženstvo, pohlavie a sexuálna orientácia; vyzýva EÚ, aby vo svojich politikách a programoch považovala ľudí, ktorí sú obeťami diskriminácie na základe kasty, za identifikovateľnú skupinu;

10.  naliehavo vyzýva Komisiu a ESVČ, aby plne začlenila boj s diskrimináciou na základe kasty do právnych predpisov, politík a programových dokumentov EÚ a aby prijala operačné usmernenia na ich vykonávanie; vyzýva ESVČ, aby posilnila monitorovacie a hodnotiace mechanizmy pre efektívne vyhodnotenie vplyvu činnosti EÚ na situáciu osôb postihnutých touto formou diskriminácie;

11.  odporúča EÚ, aby vykonávala systematické posudzovanie vplyvu obchodu a/alebo investičných dohôd na skupiny postihnuté diskrimináciou z dôvodu príslušnosti ku kaste a aby riešila tieto otázky s predstaviteľmi priemyselných kruhov, vládnych orgánov a príslušných organizácií občianskej spoločnosti;

12.  žiada, aby diskriminácia na základe kasty bola zaradená do problematiky ľudských práv v budúcich politikách, stratégiách a akčných plánoch EÚ v oblasti ľudských práv;

13.  vyzýva Komisiu, aby poskytla väčšiu podporu rozvojovým projektom, ktoré bojujú s diskrimináciou na základe kasty ako s vážnym porušením ľudských práv, ktoré zvyšuje chudobu, a aby vzala tento druh diskriminácie do úvahy vo všetkých svojich projektoch so zameraním na vzdelávanie, ženy, prístup ku spravodlivosti, politickú účasť a prácu v príslušných krajinách;

14.  vyzýva Komisiu, aby v čase humanitárnej krízy vyvinula a využívala prístupy, ktoré budú citlivo reagovať na kastový systém a ktoré zabezpečia, aby sa humanitárna pomoc poskytovala všetkým znevýhodneným skupinám vrátane osôb postihnutých diskrimináciou na základe kasty;

15.  naliehavo vyzýva EÚ, aby spolu s vládami príslušných krajín počas bilaterálnych stretnutí a ďalších medzinárodných stretnutí povýšila problém diskriminácie na základe kasty na najvyššiu úroveň dôležitosti;

16.  nabáda ESVČ, aby posilnila politiku a dialógy týkajúce sa ľudských práv a podporovala spoločné iniciatívy na odstránenie kastovej diskriminácie, na základe ktorej sú spoločenstvá postihnuté kastovým systémom vystavené tzv. praktikám založeným na nedotknuteľnosti, a to v spolupráci s vládami krajín, ako je India, Nepál, Pakistan, Bangladéš a Srí Lanka, a aby vo všeobecnosti bojovala proti diskriminácii na základe práce a pôvodu, ku ktorej dochádza v rôznych krajinách vrátane Jemenu, Mauretánie, Nigérie, Senegalu a Somálska; pripomína, že v dohodách uzavretých s mnohými z týchto štátov sa nespomína diskriminácia na základe kasty;

17.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby v prípade potreby začlenila do všetkých obchodných dohôd a dohôd o pridružení tzv. doložku o diskriminácii na základe kasty;

18.  odporúča EÚ, aby presadzovala nediskriminačné a inkluzívne politiky a postupy pri obchodných operáciách s krajinami, v ktorých existuje kastový systém, vrátane pozitívnej diskriminácie Dalitov a podobne diskriminovaných osôb na trhu práce a v súkromnom sektore;

19.  vyzýva EÚ, aby podporovala pravidelné a dôkladné konzultácie s občianskou spoločnosťou o diskriminácii na základe kasty a aby organizáciám občianskej spoločnosti pridelila primerané prostriedky na boj proti diskriminácii na základe kasty;

20.  vyzýva EÚ, aby podporovala rozvojový program citlivo reagujúci na kastový systém na obdobie po roku 2015, ktorého hlavným a merateľným cieľom bude znižovanie nerovností, ktoré sú založené na príslušnosti ku kaste alebo sa v jej dôsledku prehlbujú, aby sa zaistilo riešenie diskriminácie na základe kasty ako hlavného štrukturálneho dôvodu chudoby a ako hlavného dôvodu štrukturálnych nerovností;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0512.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0031.
(3) Ú. v. EÚ C 250 E, 25.10.2007, s. 87.
(4) Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 8.
(5) A/HRC/11/CRP.3.
(6) A/HRC/17/40.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia