Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2013(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0299/2013

Внесени текстове :

A7-0299/2013

Разисквания :

PV 10/10/2013 - 4
CRE 10/10/2013 - 4

Гласувания :

PV 10/10/2013 - 9.7
CRE 10/10/2013 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0421

Приети текстове
PDF 399kWORD 44k
Четвъртък, 10 октомври 2013 г. - Страсбург
Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г.
P7_TA(2013)0421A7-0299/2013

Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2013 г. относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (2013/2013(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно разискванията на комисията по петиции,

–  като взе предвид членове 10 и 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 24, 227, 228, 258 и 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 48 и член 202, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0299/2013),

A.  като има предвид, че съгласно Протокол № 30 към Договора Хартата на основните права на Европейския съюз вече е придобила задължителна правна сила чрез влизането в сила на Договора от Лисабон; като има предвид, че посоченият Договор предвижда също така правното основание за присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и създава Европейската гражданска инициатива;

Б.  като има предвид, че комисията по петиции има задължението непрекъснато да преразглежда и, когато това е възможно, да утвърждава своята роля, по-специално по отношение на развитието на демократичните принципи, като например засиленото участие на гражданите в процеса на вземане на решения в ЕС и укрепването на прозрачността и отчетността; като има предвид, че в рамките на обичайните си дейности комисията по петиции работи в тясно сътрудничество с държавите членки, Комисията и Европейския омбудсман, както и с други органи, с цел да се гарантира пълното спазване както на буквата, така и на духа на законодателството на ЕС;

В.  като има предвид, че през 2012 г. в комисията по петиции бяха регистрирани 1 986 петиции, по-голямата част от които касаят темите за основните права, околната среда, вътрешния пазар и икономическата и социална криза; като има предвид, че 1 406 петиции бяха обявени за допустими и 853 от тях бяха препратени до Комисията за по-нататъшно разследване съгласно членове 258 и 260 от Договора, а 580 петиции бяха обявени за недопустими; като има предвид, че въпросите, разгледани в поне пет от внесените през 2012 г. петиции, бяха отнесени до Съда на ЕС съгласно членове 258 и 260 от Договора; като има предвид, че в решението от 14 септември 2011 г. по дело T-308/07 ясно се посочва, че и процедурните решения на Парламента по случаи на петиции също подлежат на съдебен контрол; като има предвид, че що се отнася до статистическия анализ в настоящия доклад, най-много петиции засягат ЕС като цяло (27,3 %), следвани от петиции, касаещи Испания (15 %), Германия (12,5 %) и Италия (8,6 %);

Г.  като има предвид, че през 2012 г. в областта на основните права комисията по петиции отдели много внимание на правата на лицата с увреждания, правата на децата, правата на потребителите, правата на собственост, правата на свободно движение без дискриминация на каквито и да било основания, защитата на свободата на изразяване на мнение и неприкосновеността на личния живот, правото на достъп до документи и информация, както и правата, свързани със свободата на сдружаване в политически и синдикални организации; като има предвид, че положението на икономическа криза е причината за редица петиции по социални проблеми, като например относно жилищното настаняване, заетостта и недобросъвестните практики на банковия сектор в ущърб на вложителите;

Д.  като има предвид, че внесените от гражданите петиции свидетелстват, че продължава да съществува дискриминация спрямо граждани на основание увреждане, принадлежност към малцинство или конкретна етническа група, пол, възраст или сексуална ориентация;

Е.  като има предвид, че инициативите на ЕС за борба с дискриминацията, като например рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите от 2011 г., трябва да се включат незабавно в националните стратегии и системно да се преразглеждат и следят с оглед на развитието на икономическото и социалното положение;

Ж.  като има предвид, че що се отнася до опазването на околната среда, замърсяването и свързаните с околната среда вредни практики представляват заплаха, която никога не може да е преувеличена поради произтичащите от нея рискове за биологичното разнообразие и екосистемите, както и за общественото здраве, които рискове са дългосрочни и често животозастрашаващи; като има предвид, че що се отнася до биологичното разнообразие, някои държави членки все още не са определили нито минималния брой зони, защитени по „Натура 2000“, нито са пристъпили в пълна степен към ефективната им защита; като има предвид, че целите на борбата срещу замърсяването и изменението на климата следва да бъдат надлежно взети под внимание; като има предвид, че през 2012 г. комисията по петиции отдели много внимание на прилагането на законодателството в областта на отпадъците и водите, както и на оценката на въздействието на различни проекти и дейности върху околната среда и общественото здраве;

З.  като има предвид, че ние трябва да опазваме нашите природните ресурси, с цел да се избегнат опасностите за бъдещето на планетата; като има предвид, че принципът на предохранителните мерки трябва да се прилага по отношение на технологичните иновации, като например ГМО и нанотехнологиите;

И.  като има предвид, че що се отнася до въпроса за управлението на отпадъците, посещението за установяване на факти в Италия подчерта спешната необходимост от това, всички засегнати италиански органи да намерят устойчиво решение за потребностите във връзка с управлението на отпадъците в провинция Рим, като се гарантира здравето и достойнството на гражданите; като има предвид, че въпреки края на извънредната ситуация в град Неапол остават много предизвикателства по отношение на цялостния подход към управлението на отпадъците в регион Кампания във връзка с йерархията на отпадъците, определена в Директива 2008/98/ЕО (Рамковата директива за отпадъците), и решението на Съда на ЕС от март 2010 г.;

Й.  като има предвид, че въпреки че Комисията може да провери съответствието с правото на ЕС в пълна степен едва когато националните органи вземат окончателно решение, е важно – особено във връзка с въпросите, отнасящи се до околната среда – да се удостовери на ранен етап, че местните, регионалните и националните органи прилагат правилно всички относими процедурни изисквания, предвидени от законодателството на ЕС, включително принципа на предохранителните мерки;

К.  като има предвид, че в резултат на работата на комисията по петиции Парламентът призна водата като обществено благо; като има предвид, че инициативата на европейските граждани „Право на вода“ е първата инициатива, която достигна прага от един милион подписа на европейски граждани;

Л.  като има предвид, че трябва да се предотвратят по-нататъшните безвъзвратни загуби на биологично разнообразие, особено в определените по „Натура 2000“ зони; като има предвид ангажимента на държавите членки да гарантират защитата на специалните защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕИО (Директивата за местообитанията ) и Директива 79/409/EИО (Директивата за птиците);

М.  като има предвид, че в своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно нова устойчива и конкурентоспособна стоманодобивна промишленост, въз основа на получена петиция(1), Парламентът защитава принципа „замърсителят плаща“;

Н.  като има предвид, че въпреки Междуинституционалното споразумение между Парламента и Комисията, последната не изглежда склонна да предоставя незабавно информация за характера на своите разисквания, както и за взетите решения в хода на производства за установяване на неизпълнение на задължения, свързани с петиции и с прилагането на законодателството в областта на околната среда; като има предвид, че това е основен източник на безпокойство предвид необратимите вреди и разрушения, които биха могли да бъдат нанесени на нашите екосистеми и здраве; като има предвид, че европейските институции трябва да предоставят повече информация и да бъдат по-прозрачни спрямо гражданите на ЕС;

О.  като има предвид, че 2013 г. беше обявена за Европейска година на гражданите и че именно европейските граждани и пребиваващите в ЕС лица, индивидуално или съвместно с други лица, имат добра възможност да оценят ефективността на европейското законодателство в хода на неговото прилагане, както и да съобщават за възможни пропуски, които накърняват правилното прилагане на законодателството и упражняването на правата в пълна степен; като има предвид, че съдържанието на „Европейската програма за потребителите — насърчаване на доверието и растежа“ следва надлежно да бъде взето под внимание; като има предвид, че основната предпоставка за това е информацията относно европейското законодателство да се предоставя на гражданите по прагматичен начин;

П.  като има предвид, че поради тази причина през 2012 г. комисията по петиции посвети много време и усилия на обсъждането на значението на европейското гражданство, което е тясно свързано с пълната свобода на движение и пребиваване в рамките на ЕС, както е определена в част ІІІ от ДФЕС, но обхваща също така много други права и е от полза за онези граждани, които не напускат своята държава по произход; като има предвид, че петициите свидетелстват, че европейските граждани и пребиваващите в Съюза лица все още срещат широко разпространени и осезаеми пречки при упражняването по-специално на своите трансгранични права — ситуация, която има пряко и ежедневно въздействие върху живота и благосъстоянието на хиляди домакинства;

Р.  като има предвид, че процесът на внасяне и разглеждане на петиции може да допълва други европейски инструменти, предоставени на гражданите, по-специално възможността за подаване на жалби до Европейския омбудсман или до Комисията; като има предвид, че комисията по петиции работи в непосредствен контакт с Европейския омбудсман, с другите комисии на Парламента, с европейски органи, представители и мрежи, както и с държавите членки;

С.  като има предвид, че процесът на внасяне и разглеждане на петиции може и следва да продължи да допълва други механизми за правна защита на гражданите, като например подаването на жалби до Комисията или до Европейския омбудсман; като има предвид, че в частност SOLVIT е важен инструмент, който може да се използва от гражданите на ЕС с цел намиране на бързи решения на проблемите, причинени от неправилното прилагане на законодателството за вътрешния пазар от страна на публичните органи; като има предвид, че поради тази причина трябва да се постигне напредък в колективните действия за разрешаване на съдебни спорове, заведени от потребители и техни сдружения; като има предвид, че единният интернет портал „Упражнете правата си“ съдържа важна информация за гражданите, които желаят да подадат жалба във връзка с правилното прилагане на правото на ЕС;

Т.  като има предвид, че полето на действие и начинът на функциониране на правото на петиция, предоставено на всички европейски граждани и пребиваващи в ЕС лица съгласно разпоредбите на Договора, се различават от другите средства, с които разполагат гражданите, като например подаването на жалби до Комисията или до Омбудсмана;

У.  като има предвид, че е необходимо по-голямо участие на гражданите в процеса на вземане на решения на равнище Европейски съюз, за да се утвърдят неговата легитимност и отчетност;

Ф.  като има предвид, че новият инструмент за демокрация на участието – Европейската гражданска инициатива, влезе в сила на 1 април 2012 г., като в хода на годината бяха регистрирани общо шестнадесет инициативи; като има предвид, че в тази връзка бяха изразени опасения от различни инициатори на европейски граждански инициативи по отношение на техническите пречки, възникнали при действителното събиране на подписи; като има предвид, че комисията по петиции ще изпълнява особено важна роля в организирането на публичните изслушвания по успешните инициативи;

Х.  като има предвид, че продължава да е очевидно, че липсва както ясно структурирана и широко разпространена информация, така и осведоменост сред гражданите на ЕС относно техните права; като има предвид, че това представлява безспорна пречка за упражняването на активно гражданство на ЕС; като има предвид в това отношение, че държавите членки следва да изпълняват по-усърдно задължението си за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността;

Ц.  като има предвид, че европейските граждани и пребиваващите в ЕС лица имат законно право да очакват, че въпросите, които повдигат пред комисията по петиции, могат, без необосновано забавяне, да намерят решение в правната рамка на Европейския съюз, и по-конкретно че членовете на комисията по петиции ще защитават природната среда, здравето, свободата на движение, достойнството и основните права и свободи на вносителите на петиции; като има предвид, че ефективността на работата на комисията в значителна степен е резултат от експедитивността и щателността на работата на нейния секретариат и че тя може да се подобри още повече, по-специално чрез оптимизирането на сроковете за обработка на петициите, както и чрез систематизирането на процедурите, свързани с тяхната оценка; като има предвид, че с оглед на постоянно увеличаващия се годишен брой петиции за тази цел следва да се посветят повече ресурси и да се отдели повече време на заседанията на комисията по петиции; като има предвид, че е необходимо да се осигури приемственост при обработването на петициите, независимо от промените в законодателните мандати и свързаните с това промени в личния състав; като има предвид, че бяха внесени известен брой петиции от жертви на режима на Франко, както и относно отвлечени деца в Испания;

Ч.  като има предвид, че някои петиции се прехвърлят между Комисията, Парламента, Съда на ЕС и националните органи, без да се намери решение, оставяйки вносителите на петициите в несигурност, без никакъв знак за приключване;

Ш.  като има предвид, че съществува значително увеличаване на броя на петициите относно нарушения на принципите на основните демократични права и на принципите на правовата държава, защитени от Договора за Европейския съюз, в държавите членки, което показва, че европейските граждани увеличават вярата си в институциите на Общността по отношение на защитата на техните основни права;

Щ.  като има предвид, че физическите лица и местните общности, както и доброволческите сдружения и предприятията имат добра възможност да оценят ефективността на приложимото към тях европейско законодателство и да съобщят за възможни пропуски, които е необходимо да бъдат анализирани, за да се осигури по-добро, хармонизирано и съпоставимо прилагане на правото на ЕС във всички държави членки;

1.  Отбелязва, че петициите, получени през 2012 г. от европейски граждани и пребиваващи в ЕС лица, са насочени към предполагаеми нарушения на правото на ЕС в областта на основните права, околната среда, вътрешния пазар и правата на собственост; счита, че петициите свидетелстват, че все още има чести и широко разпространени случаи на непълно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС;

2.  Отбелязва, че основните права продължават да бъдат ключова тема на внесените петиции, в които по-специално се повдигат въпроси, свързани с правата на лицата с увреждания, правата на децата, правата на собственост, правото на свободно движение, включително преносимостта на социалните права, без да се среща никаква форма на дискриминация на никакви основания, защитата на свободата на изразяване на мнение и неприкосновеността на личния живот, свободата на сдружаване и правото на достъп до документи и информация; призовава държавите членки да прилагат правилно и да спазват тези права, както са посочени в Договора, и призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да задължи държавите членки, които са в нарушение, да премахнат разминаването между националните закони и основните права на гражданите на ЕС; счита, че специално внимание следва да се отдели на правото на историческа памет и на правото на истина, справедливост и правна защита на семействата, пострадали по време на режима на Франко, както и на правото на отвлечените деца в Испания да знаят самоличността на биологичните си родители;

3.  Счита, че едно интерактивно ръководство, публикувано в интернет от Европейския парламент, подобно на публикуваното от Европейския омбудсман, би могло да намали броя на внесените петиции по въпроси, които не попадат в областите на компетентност на ЕС;

4.  Потвърждава, че комисията по петиции изпълнява ключова роля за намиране на извънсъдебни решения за гражданите, с което извършва проверка на реалността по отношение на начина, по който хората в Европа възприемат Европейския съюз, и дава възможност да се направят изводи за това, дали европейското законодателство действително дава очакваните резултати и дали отговаря на очакванията на хората от Съюза;

5.  Призовава комисията по петиции да проучи това, как ще се отрази върху допустимостта на петициите решението по дело „Тръст за равни права“ пред Съда на ЕС, което предоставя, дори и по въпроси, свързани единствено с националното право, по-високо равнище на защита на гражданите на Съюза в случаите, когато национално съдебно решение оказва въздействие върху упражняването от тяхна страна на правата, произтичащи от гражданството на ЕС; призовава да се проучи това, какви реални пречки съществуват пред гражданите на Съюза при получаването на надеждно тълкуване на ключови въпроси от европейското право по дела пред националните съдилища чрез преюдициално запитване до Съда на ЕС;

6.  Призовава, като част от усилията за подобряване на работата на комисията, за процедура, уреждаща мисиите за установяване на фактите, която, от една страна, да осигурява правото на всички членове на такива мисии да представят фактите от своя гледна точка, а от друга – да гарантира възможността на всички членове на комисията да участват в процеса на вземане на решение с оглед на заключенията, до които стига комисията по петиции;

7.  Изпълнен е с решимост да повиши ефективността, прозрачността и безпристрастността на процедурата на разглеждане на петиции, като същевременно се запази правото на участие на членовете на комисията по петиции, така че обработката на петиции да може да премине съдебен контрол дори и на процесуално равнище;

8.  Обръща внимание на продължаващата дискриминация спрямо граждани въз основа на тяхната религия или убеждения, увреждане, принадлежност към малцинство, възраст или сексуална ориентация; предупреждава по-специално, че ромското население в ЕС продължава да се сблъсква с пречки при приобщаването; поради това призовава Комисията да улесни междуправителственото сътрудничество в тази област, да предостави подходящо финансиране за изпълнението на национални стратегии за приобщаване на ромите, както и активно да следи дали тези стратегии се прилагат ефективно в държавите членки;

9.  Призовава Комисията да представи законодателно предложение, с което най-накрая да се решат проблемите, свързани с взаимното признаване от страна на държавите членки на документите за гражданско състояние и техните правни последици, като същевременно се зачитат традициите в областта на социалната политика на отделните държави членки в съответствие с принципа на субсидиарност;

10.  Отново призовава държавите членки да гарантират свободата на движение на всички граждани на ЕС и техните семейства, без дискриминация на основание сексуална ориентация или гражданство; отново призовава държавите членки да прилагат в пълна степен правата, предоставени съгласно членове 2 и 3 от Директива 2004/38/ЕО, не само по отношение на съпрузите от различни полове, но също така и по отношение на регистрирания партньор, члена на домакинството или партньора, с когото гражданинът на ЕС има надлежно доказана стабилна връзка, включително при двойките от един и същи пол, въз основа на принципите на взаимно признаване, равенство, недискриминация, зачитане на достойнството, на личния и семейния живот; във връзка с това призовава Комисията да гарантира стриктното прилагане на директивата и съответно окончателното й преразглеждане за тази цел, ако е необходимо, както и да гарантира започването, при необходимост, на предвиденото в Договора производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу държавите членки, които го нарушават;

11.  Отбелязва, че околната среда остава друга ключова тема на петициите, което свидетелства за повтарящите се случаи, в които публичните органи в държавите членки не успяват да осигурят опазването на биологичното разнообразие, природните ресурси и екосистемите, както и гарантирането на най-високите стандарти на общественото здраве; посочва по-специално многобройните петиции, внесени по въпросите на управлението на отпадъците, водите, възможните рискове от атомната енергия и генното инженерство, защитените видове, както и оценката на въздействието на различни проекти и дейности върху околната среда и общественото здраве, като например добива на шистов газ чрез хидравлично разбиване; настоятелно призовава Комисията да укрепи нормативната уредба в областта на околната среда и борбата срещу изменението на климата, и в частност правилното й прилагане; изразява съжаление във връзка с това, че някои държави членки, въпреки усилията си, не успяха да намерят устойчиви решения на проблемите, свързани с управлението на отпадъците;

12.  Настоятелно призовава Комисията да предприеме действия, за да гарантира, че държавите членки споделят разбирането за водата като обществено благо; счита, че принципът на предохранителните мерки трябва да се прилага стриктно по отношение на използването на биотехнологиите и нанотехнологиите в продуктите, които биха могли сериозно да повлияят на здравето на потребителите;

13.  Очаква преразгледаната Директива за оценка на въздействието върху околната среда, с която се изменя Директива 2011/92/ЕС, не само да бъде подкрепена чрез осигуряване на по-ясни параметри, но и преди всичко да бъде надлежно приложена от държавите членки;

14.  Счита, че в случаи на спешни петиции трябва да се разработят процедури, посредством които провеждането на мисии за установяване на фактите да е възможно и през дългия период без заседания по време на европейските избори, а също и — ако естеството на петицията го налага — по време на периода без заседания през лятото (например в Дамюлс провеждането на мисия за установяване на фактите беше възможно единствено през летните месеци);

15.  Приветства края на извънредната ситуация в град Неапол и новите инициативи във връзка с управлението на отпадъците и очаква продължаващите предизвикателства в регион Кампания да бъдат надлежно решени, по-специално чрез изграждането на завод за цялостно управление на отпадъците в региона съгласно йерархията, предвидена в Рамковата директива на ЕС относно отпадъците, и решението на Съда на ЕС от 2010 г.; все още е дълбоко загрижен във връзка с подхода към управлението на отпадъците в регион Лацио, по-специално що се отнася до последващите действия във връзка със затварянето на депото Малагрота;

16.  Освен това отбелязва, че в Европейския съюз гражданите продължават да срещат пречки в рамките на вътрешния пазар, по-специално при упражняването на правото си на свободно движение като физически лица, като доставчици и потребители на стоки и услуги и като работници, като например в случая на румънските и българските работници, които все още срещат ограничения на пазара на труда в някои държави членки; посочва по-специално, че трансграничното съдебно сътрудничество и ефективност продължават да бъдат област от първостепенно значение; заключава като цяло, че засиленото трансгранично сътрудничество и хармонизация осигуряват подчертани ползи за защитата на правата на гражданите и стимулирането на икономиката;

17.  Настоятелно призовава Комисията да предприеме действия за улесняване на достъпа на потребителите до информационни и комуникационни технологии, като осигури необходимите гаранции за сигурност и прозрачност, и по-специално като гарантира достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор;

18.  Посочва усилията, положени от комисията по петиции, да предаде искането на много граждани за правна рамка на ЕС, която предлага по-силна защита на животните, включително домашните любимци и бездомните животни, както и подобряване на хуманното отношение към тях;

19.  Подчертава значението на учредяването на работната група по испанския Закон за крайбрежната ивица, която би могла да създаде предпоставки за други сходни инициативи и която проучва щателно петициите по този въпрос и изменението на закона; отново подчертава важността на непосредствените контакти с испанските национални органи в това отношение и подчертава неотложната необходимост от по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството за намиране на по-добър баланс между правата на собственост и тяхната социална функция, както и по-добри решения в случаите, когато крайната цел за защита на околната среда налага отчуждаване; изразява загриженост във връзка с това, че новият Закон за крайбрежната ивица, одобрен от испанския парламент, не успява да осигури решение на опасенията на вносителите на петиции, нито съществуват планове за по-нататъшна защита на околната среда в крайбрежните райони на Испания;

20.  Подчертава, че е необходимо да се уреди по ефективен начин опазването на крайбрежието, но посочва, че Законът за крайбрежната ивица не е в съответствие с целите, които си поставя, тъй като засяга историческото наследство и традиционните общности, като оказва отрицателно въздействие върху жителите на малките крайбрежни селища, които винаги са съжителствали по устойчив начин с морето и неговите екосистеми;

21.  Приветства заключенията на комисията по петиции от посещението за установяване на факти в Берлин по въпросите на младежта и семейството, по-конкретно в случаи на трансгранично упражняване на родителски права; отбелязва обаче, предвид това, че продължават да се внасят петиции от такъв характер, че е ясно, че въпросът за случаите на трансгранично упражняване на родителски права не е приключен, както и че в комисията по петиции се внасят подобни случаи и от други държави членки, по-специално Дания; освен това отбелязва, че в Дания някои от тези случаи засягат чужди граждани, които живеят в самата държава, както и че там има признати случаи на отвличания на деца (също и от чужбина);

22.  Счита, че по-доброто управление и по-ефективните механизми за правна защита са пряко свързани с прозрачността и достъпа до информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001;

23.  Счита, че е важно да се подобри сътрудничеството с парламентите и правителствата на държавите членки, основано на реципрочност, и когато е необходимо, да се насърчават органите на държавите членки да транспонират и прилагат законодателството на ЕС в условия на пълна прозрачност; подчертава значението на сътрудничеството между Комисията и държавите членки и изразява съжаление във връзка с небрежността, показана от някои държави членки по отношение на транспонирането и прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда;

24.  В това отношение обръща внимание на проучване на общественото мнение Евробарометър, което сочи, че само 36 % от гражданите на ЕС смятат, че са добре информирани за правата си, и само 24 % се чувстват добре информирани за това, което могат да направят, ако правата им бъдат нарушени; поради това подчертава неотложната необходимост от подобряване на достъпа до информация и от по-ясно разграничение между функциите на различните национални и европейски институции, така че петициите и жалбите да се адресират към правилните органи;

25.  Призовава по-конкретно Комисията да улесни ползването на интернет портала „Упражнете правата си“ и да повиши осведомеността на гражданите на ЕС за неговото съществуване;

26.  Изразява решимост до края на 2013 г. да въведе по-практичен и видим интернет портал за петиции, с цел да се улесни достъпът до процеса на внасяне и разглеждане на петиции и да се предостави ценна информация за петициите, публичното разпространение на тази информация и интерактивен подход към процеса на разглеждане на петициите, както и за други механизми за правна защита; призовава да се осигури по-голяма видимост на правото на петиция на началната страница на уебсайта на Парламента;

27.  Подчертава, че комисията по петиции, наред с други институции, органи и инструменти, като например Европейската гражданска инициатива, Европейския омбудсман, Комисията и анкетните комисии, изпълнява независима и ясно определена роля като инстанция, към която може да се обърне всеки отделен гражданин; освен това подчертава, че комисията по петиции трябва да продължи да бъде референтна точка за граждани, чиито права се предполага, че са нарушени;

28.  Приветства конструктивното сътрудничество между комисията по петиции и Европейския омбудсман, като например в случая на специалния доклад на Oмбудсмана относно летище Виена, с оглед на правилното прилагане на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда; подкрепя действията на Омбудсмана по случаи на лоша администрация от страна на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС; очаква тази задача да продължи да се изпълнява в условия на пълна независимост, както е било до момента;

29.  Посочва, че не всички граждани на ЕС разполагат на национално равнище с омбудсман с широки правомощия, което означава, че не всички граждани на ЕС имат еднакъв достъп до правна защита; счита, че Европейската мрежа на омбудсманите, с национален омбудсман във всяка държава членка, би предоставила значителна подкрепа на Европейския омбудсман;

30.  Приветства непрекъснатото сътрудничество с Комисията във връзка с разглеждането на петиции в областта на прилагането на правото на ЕС от страна на държавите членки; въпреки това подчертава, че комисията по петиции очаква да бъде изчерпателно и незабавно информирана за хода на производства за установяване на неизпълнение на задължения; призовава Комисията да отделя същото внимание на петициите и жалбите, които се отнасят до функционирането на производствата за установяване на неизпълнение на задължения; освен това призовава Комисията да предоставя на комисията по петиции и подробностите относно всички разследвани от нея жалби, както и техен статистически анализ; подчертава, че за да бъде спазено в пълна степен правото на петиция, от особено значение е Комисията да извършва задълбочен анализ и при поискване да предоставя отговор, като осигурява оценка не само на формалните или процедурните въпроси, но също и на съдържанието на въпроса по същество;

31.  Подчертава, че достъпът до информация, с която разполагат институциите на ЕС, както се посочва в Регламент (ЕО) № 1049/2001, е от първостепенен интерес за гражданите, с цел да разбират по-добре процеса на вземане на решения, особено когато той засяга проекти, оказващи въздействие върху околната среда; счита, че Комисията би могла да предостави по-голям достъп до информация относно преписките за разследвания и производства за установяване на неизпълнение на задължения, без да се компрометират целите на разследванията, и че първостепенен обществен интерес би могъл да осигури достатъчно основания за достъпа до тези преписки, особено в случаите, когато основните права, здравето на човека или на животните и опазването на околната среда от необратими вреди могат да бъдат изложени на опасност, както и ако е в ход производство във връзка с дискриминация спрямо малцинства или посегателства срещу човешкото достойнство, при условие че е гарантирана защитата на търговската тайна и на поверителната информация, свързана със съдебни дела, дела в областта на конкуренцията и лични досиета на служителите;

32.  Изисква от Комисията да прилага подход, основан на предпазливост и превантивни действия, при оценяването на проекти с възможно отрицателно въздействие върху околната среда или общественото здраве, като започва на ранен етап сътрудничеството със съответната държава членка; отбелязва възможността за налагане на забранителни мерки в хода на обсъжданията по случаи, в които се предвиждат необратими вреди;

33.  Отбелязва по-специално важния принос на мрежата SOLVIT за разкриването и решаването на въпроси, свързани с прилагането на законодателството за вътрешния пазар; насърчава разширяването на този инструмент на ЕС, като се гарантира, че държавите членки предоставят достатъчно персонал за националните центрове на SOLVIT; добавя, че са необходими съвместни действия за решаване на конфликти от страна на потребителите и техните сдружения;

34.  Подчертава, че сферите на дейност на институциите на Европейския съюз, посочени в Договора, са по-широко понятие от обикновения сбор на правомощията, упражнявани от Съюза, което беше потвърдено и от Правната служба в нейното становище от 29 февруари 2012 г.; взема под внимание становището на Правната служба на Европейския парламент, че Парламентът има право да приема вътрешни административни решения, които имат за цел да се създаде процедура за обработка на внесените от гражданите документи; в това отношение изразява съжаление във връзка с неуспеха на съответната служба на Парламента да изпълни докрай посоченото в резолюцията на Парламента от 21 ноември 2012 г. относно дейността на комисията по петиции през 2011 г.(2); накрая, отбелязва решението на Съда на Европейския съюз (дело T-280/09), в което се посочва, че всяка петиция трябва да бъде съставена по достатъчно ясен и точен начин, за да бъде правилно разбрана, с оглед на условията, определени в член 227 от ДФЕС;

35.  Настоятелно призовава държавите членки да транспонират и прилагат законодателството на ЕС при пълна прозрачност и в контекста на тази цел счита, че е абсолютно необходимо да се подобри сътрудничеството на ранен етап между Комисията и парламентите и правителствата на държавите членки, на реципрочна основа;

36.  Изразява съжаление във връзка с бюрократичните пречки пред европейските граждански инициативи, които се дължат на липсата на ИТ поддръжка; изразява съжаление най-вече във връзка с разликите в използването на този инструмент за гражданите в рамките на различните администрации, поради различията в процедурите за работа в държавите членки;

37.  Приветства Годината на европейското гражданство през 2013 г.; призовава през тази година всички институции и органи както на Европейския съюз, така и на държавите членки да подобрят и засилено да популяризират предоставяните от тях услуги за европейските граждани и пребиваващите в ЕС лица с оглед на принципите, залегнали в Договорите, и фактите, разкрити в настоящия доклад;

38.  Отбелязва, че механизмът на петициите не е просто услуга, а право на всички европейски граждани и пребиваващи в ЕС лица; поема ангажимент да организира процедурата на разглеждане на петиции по по-ефективен, прозрачен и безпристрастен начин, като се запази правото на участие на членовете на комисията по петиции, така че обработката на петиции да може да премине съдебен контрол дори и на процесуално равнище;

39.  Подчертава важната роля на посещенията за установяване на факти в рамките на процедурата на разглеждане на петиции, не само като право на парламентарно участие, но и като задължение спрямо вносителите на петиции; отново заявява, както вече беше посочено в предишния доклад на комисията по петиции, че са необходими по-точни и писмено формулирани процедурни правила във връзка с подготовката, осъществяването и оценката на посещенията, като се гарантира, от една страна, че всички участници в посещения за установяване на факти имат правото да представят фактите от своята гледна точка, а от друга страна, че всички членове на комисията по петиции имат възможност да участват в процеса на вземане на решения във връзка със заключенията и препоръките, изготвяни от комисията по петиции;

40.  Призовава Председателския съвет на Парламента да засили свързаната с разследвания роля на комисията по петиции;

41.  Счита, че организирането на публични изслушвания е полезен начин за проучване в дълбочина на повдигнатите от вносителите на петиции въпроси; желае да обърне внимание, например, на публичното изслушване, проведено във връзка с проучването и експлоатацията на неконвенционални енергийни източници, в хода на което бяха отбелязани опасенията, повдигнати в това отношение от граждани на ЕС чрез техните петиции; признава правото на държавите членки да избират своя енергиен микс, както и необходимостта от по-добра координация в рамките на целия ЕС при осъществяването на трите цели на енергийната политика на ЕС като цяло, а именно конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на доставките;

42.  С интерес очаква да организира, заедно с водещата законодателна комисия, публични изслушвания за успешни европейски граждански инициативи в съответствие с член 197а от Правилника за дейността на Европейския парламент; отново заявява убеждението си, че този нов инструмент ще укрепи демократичните институции на Съюза и ще придаде значение на понятието за европейско гражданство;

43.  Въпреки това изразява загриженост във връзка с бюрократичните и техническите пречки, които възникнаха през първите месеци от практическото прилагане на гражданската инициатива; поради това призовава Комисията да обмисли задълбочено възможността за определяне на по-ранна дата за извършване на прегледа, предвиден в член 22 от Регламент (ЕС) № 211/2011;

44.  Подчертава необходимостта от редовен преглед на актуалното състояние на европейските граждански инициативи, с цел да се подобри процедурата и да се позволи възможно най-бързото намиране на ефикасни решения на съпътстващите пречки на всеки етап от процедурата;

45.  Счита, че комисията по петиции би изпълнявала най-добре ролята и задълженията си, а видимостта, ефикасността, отчетността и прозрачността биха били подкрепени по най-добрия начин, като се подобрят средствата, с които тя разполага, за да внася за разглеждане в пленарна зала въпроси от значение за европейските граждани, и като се увеличат правомощията й да призовава свидетели, да провежда разследвания и да организира изслушвания;

46.  Взема решение да проучи доколко е целесъобразно да се направят изменения в Правилника за дейността на Европейския парламент, за да се изпълнят посочените по-горе формални изисквания по отношение на посещенията за установяване на факти и пленарните резолюции съгласно член 202 от Правилника за дейността;

47.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции на Съвета, на Комисията и на Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на техните комисии по петиции и омбудсмани или сходни компетентни органи.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0510.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0445.

Правна информация - Политика за поверителност