Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2013(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0299/2013

Předložené texty :

A7-0299/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 4
CRE 10/10/2013 - 4

Hlasování :

PV 10/10/2013 - 9.7
CRE 10/10/2013 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0421

Přijaté texty
PDF 266kWORD 37k
Čtvrtek, 10. října 2013 - Štrasburk
Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2012
P7_TA(2013)0421A7-0299/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2013 o činnosti Petičního výboru v roce 2012 (2013/2013(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na předchozí usnesení o jednáních Petičního výboru,

—  s ohledem na články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii,

—  s ohledem na články 24, 227, 228, 258 a 260 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

—  s ohledem na článek 48 a čl. 202 odst. 8 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Petičního výboru (A7-0299/2013),

A.  vzhledem k tomu, že podle protokolu 30 připojeného k Lisabonské smlouvě se Listina základních práv Evropské unie stala právně závaznou se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost; vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva také zavádí právní základ pro přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech a pro evropskou občanskou iniciativu;

B.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor má povinnost neustále vyhodnocovat a pokud možno zlepšovat svou úlohu, zejména s ohledem na rozvoj demokratických zásad, jako je vyšší účast občanů na rozhodovacím procesu EU a posílení transparentnosti a odpovědnosti; vzhledem k tomu, že Výbor při své běžné činnosti úzce spolupracuje s členskými státy, Komisí, evropským veřejným ochráncem práv a dalšími orgány s cílem zajistit, aby byla plně dodržována litera i duch práva EU;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 Petiční výbor zaregistroval 1 986 peticí, které se většinou týkaly základních práv, životního prostředí, vnitřního trhu a hospodářské a sociální krize; vzhledem k tomu, že 1 406 petic bylo prohlášeno za přípustné, přičemž 853 z nich bylo postoupeno Komisi k dalšímu šetření v souladu s články 258 a 260 Smlouvy a 580 bylo prohlášeno za nepřípustné; vzhledem k tomu, že předměty minimálně pěti petic podaných v roce 2012 byly v souladu s články 258 a 260 Smlouvy předloženy Soudnímu dvoru Evropské unie; vzhledem k tomu, že rozsudek ve věci T308/07 ze dne 14. září 2011 jasně stanovil, že procedurální rozhodnutí vydaná Parlamentem v případech týkajících se petic také podléhají soudnímu přezkoumání; vzhledem k tomu, že podle statistické analýzy, která je součástí této zprávy, se největší počet petic týká EU jako celku (27,3 %), dále Španělska (15,0 %), Německa (12,5 %) a Itálie (8,6 %);

D.  vzhledem k tomu, že v oblasti základních práv výbor v roce 2012 věnoval značnou pozornost právům osob se zdravotním postižením, právům dětí, právům spotřebitelů, vlastnickým právům, právu na volný pohyb bez jakékoli formy diskriminace, ochraně svobody projevu a soukromí, právu na přístup k dokumentům a informacím a právům na svobodu sdružování v politických organizacích a na členství v odborové organizaci; vzhledem k tomu, že situace hospodářské krize podnítila množství petic týkajících se sociálních problémů, například bydlení, zaměstnání a nekalých praktik bankovního sektoru vůči střadatelům;

E.  vzhledem k tomu, že petice předložené občany poskytují důkazy o tom, že přetrvává diskriminace občanů v důsledku zdravotního postižení, příslušnosti k menšině nebo určité etnické skupině, pohlaví, věku nebo sexuální orientace;

F.  vzhledem k tomu, že iniciativy EU v oblasti boje proti diskriminaci, jako například Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů z roku 2011, musí být urychleně začleněny do vnitrostátních strategií a průběžně přezkoumávány a sledovány s ohledem na vývoj hospodářské a sociální situace;

G.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s ochranou životního prostředí nelze podceňovat hrozbu, kterou představuje znečištění a poškozování životního prostředí, jelikož z ní vyplývají rizika pro biologickou rozmanitost a ekosystémy a rizika pro veřejné zdraví, jež jsou všechna dlouhodobá a často ohrožují občany na životě; vzhledem k tomu, že v souvislosti s biologickou rozmanitostí některé členské státy ještě neurčily minimální počet chráněných lokalit sítě NATURA 2000 ani plně nezavedly jejich účinnou ochranu; vzhledem k tomu, že by měly být náležitě zohledněny cíle týkající se boje proti znečišťování a změně klimatu; vzhledem k tomu, že výbor v roce 2012 věnoval značnou pozornost provádění právních předpisů v oblasti odpadu a vody, jakož i posuzování dopadů projektů a činností na životní prostředí a veřejné zdraví;

H.  vzhledem k tomu, že musíme chránit své přírodní zdroje, pokud chceme zajistit budoucnost Země; vzhledem k tomu, že v případě technologických inovací, jako jsou geneticky modifikované organismy či nanotechnologie, musí být uplatňována zásada předběžné opatrnosti;

I.  vzhledem k tomu, že informační a studijní návštěva Itálie zabývající se problematikou nakládání s odpady upozornila, že zúčastněné italské orgány musí nutně nalézt trvalé řešení pro nakládání s odpady v provincii Řím a zajistit, aby byl brán ohled na zdraví a důstojnost občanů; vzhledem k tomu, že ačkoli již skončil nouzový stav ve městě Neapol, region Kampánie čelí i nadále mnoha problémům spojeným s komplexním přístupem k nakládání s odpady, pokud jde o hierarchii odpadů stanovenou ve směrnici 2008/98/ES (rámcová směrnice o odpadech) a o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z března roku 2010;

J.  vzhledem k tomu, že ačkoli Komise může ověřit dodržování právních předpisů EU v plné míře teprve poté, co vnitrostátní orgány vydají konečné rozhodnutí, je důležité, a to zejména v otázkách týkajících se životního prostředí, již v rané fázi prověřit, zda místní, regionální a vnitrostátní orgány správně dodržují veškeré relevantní procesní požadavky stanovené právními předpisy EU, včetně provádění zásady předběžné opatrnosti;

K.  vzhledem k tomu, že činnost výboru vedla k tomu, že voda byla Parlamentem prohlášena za veřejný statek, se kterým se musí nakládat v obecném zájmu; vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa „Právo na vodu“ byla první iniciativou, která dosáhla hranici jednoho milionu podpisů od evropských občanů;

L.  vzhledem k tomu, že se musí zabránit dalšímu nenávratnému úbytku biologické rozmanitosti, zejména v oblastech zahrnutých do sítě Natura 2000; vzhledem k tomu, že se členské státy zavázaly zajistit ochranu zvláštních oblastí ochrany na základě směrnice 92/43/EHS (směrnice o ochraně přírodních stanovišť) a směrnice 79/409/EHS (směrnice o ptácích);

M.  vzhledem k tomu, že na základě předložené petice(1) Parlament ve svém usnesení o novém udržitelném a konkurenceschopném ocelářském průmyslu ze dne 13. prosince 2012 obhajoval zásadu „znečišťovatel platí“;

N.  vzhledem k tomu, že navzdory interinstitucionální dohodě mezi Parlamentem a Komisí se Komise zdá být zdrženlivá, pokud jde o okamžité poskytování informací o povaze svých projednávání a rozhodnutí v řízeních o nesplnění povinnosti, jež souvisejí s peticemi a  týkají se provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí; vzhledem k tomu, že z důvodu nevratného poškození a zničení, jež by mohly být způsobeny našim ekosystémům a zdraví, vyvolává tato situace velké obavy; vzhledem k tomu, že evropské orgány by měly občanům EU poskytovat více informací a být ve vztahu k nim transparentnější;

O.  vzhledem k tomu, že rok 2013 byl vyhlášen Evropským rokem občanů a že jsou to právě občané a obyvatelé EU, kteří, ať už jednotlivě nebo ve sdružení s dalšími, mohou dobře posoudit, zda jsou evropské právní předpisy v podobě, v níž jsou uplatňovány, účinné, a také upozornit na možné mezery, které narušují řádné provádění právních předpisů a plný výkon práv; vzhledem k tomu, že by měla být věnována náležitá pozornost obsahu „Evropského programu pro spotřebitele na zvýšení důvěry a podporu růstu“; vzhledem k tomu, že důležitým předpokladem pro to je zajištění praktického přístupu občanů k informacím o evropských právních předpisech;

P.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor věnoval v roce 2012 velké množství času a úsilí diskusím o významu evropského občanství, které je úzce spojeno s právem zcela volného pohybu a pobytu v rámci EU, jak stanovuje část III SFEU, ale které zároveň zahrnuje mnoho jiných práv a je výhodné pro občany, kteří neopustí svou domovskou zemi; vzhledem k tomu, že petice dokazují, že občané Unie a osoby pobývající na jejím území stále čelí všeobecně rozšířeným a hmatatelným překážkám zejména při uplatňování svých přeshraničních práv, což je situace, která má každodenně přímý dopad na životy a životní podmínky tisíců domácností;

Q.  vzhledem k tomu, že petiční postup může doplňovat ostatní evropské nástroje, které mají občané k dispozici, například možnost podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo Evropské komisi; vzhledem k tomu, že Petiční výbor úzce spolupracuje s evropským veřejným ochráncem práv, s ostatními výbory Parlamentu, s evropskými orgány, zástupci a sítěmi a s členskými státy;

R.  vzhledem k tomu, že postup předkládání peticí může a měl by zůstat doplňkem k dalším opravným mechanismům, jež mají občané k dispozici, například podávání stížností Evropské komisi a evropskému veřejnému ochránci práv; vzhledem k tomu, že zejména síť SOLVIT je důležitým nástrojem, který občané EU mohou použít k nalezení rychlých řešení problémů, které způsobilo nesprávné uplatnění zákonů v oblasti vnitřního trhu ze strany veřejných orgánů; vzhledem k tomu, že musí být proto učiněn pokrok ve společném řešení právních případů předložených spotřebiteli a jejich svazy; vzhledem k tomu, že jednotný internetový portál nazvaný „Uplatňování vašich práv“ obsahuje důležité informace pro občany, kteří by rádi podali stížnost ohledně spravedlivého uplatňování právních předpisů EU;

S.  vzhledem k tomu, že oblast činnosti a způsob provádění petičního práva, které je na základě Smlouvy přiznáno všem občanům a obyvatelům Evropské unie, se liší od ostatních možností nápravy, jichž mohou občané využít, například podání stížnosti Komisi nebo veřejnému ochránci práv;

T.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zvýšit zapojení občanů do rozhodovacího procesu EU s cílem posílit jeho legitimitu a odpovědnost;

U.  vzhledem k tomu, že nový nástroj participativní demokracie, evropská občanská iniciativa, vstoupil v platnost 1. dubna 2012 a během roku zaznamenal celkem šestnáct iniciativ; vzhledem k tomu, že různí iniciátoři z evropských občanských iniciativ vyjadřují vážné obavy z technických překážek, které se objevují při sběru podpisů; vzhledem k tomu, že Petiční výbor bude hrát klíčovou úlohu v organizaci veřejných slyšení uspořádaných k úspěšným iniciativám;

V.  vzhledem k tomu, že zůstává zřejmé, že chybí jak jasně strukturované a všeobecně šířené informace, tak povědomí mezi občany EU o jejich právech; vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti představují rozhodující překážky pro výkon aktivního občanství EU; vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti představují rozhodující překážky pro výkon aktivního občanství EU; vzhledem k tomu, že by členské státy měly v této souvislosti ve větší míře plnit své závazky k poskytování informací a zlepšování povědomí;

W.  vzhledem k tomu, že evropští občané a obyvatelé jsou odůvodněně oprávněni očekávat, že problémy, které předloží Petičnímu výboru, lze bez zbytečných prodlev vyřešit v právním rámci Evropské unie, a zejména že členové výboru budou chránit jejich životní prostředí, zdraví, právo volného pohybu, důstojnost a základní práva a svobody; vzhledem k tomu, že účinnost práce výboru je z velké části výsledkem rychlosti práce a důkladnosti jeho sekretariátu, kterou lze ale ještě zlepšit, a to zejména optimalizací času potřebného pro vyřízení petic a systematizací postupů jejich vyhodnocování; vzhledem k tomu, že je tomuto účelu třeba věnovat více prostředků a více času na schůzích výboru, neboť počet obdržených petic se každým rokem neustále zvyšuje; vzhledem k tomu, že je třeba zajistit, aby vyřizování petic pokračovalo i po ukončení volebních období a personálních změnách, které jsou s ním spojeny; vzhledem k tomu, že mnoho petic bylo podáno oběťmi frankismu a že se jich několik týkalo unesených dětí ve Španělsku;

X.  vzhledem k tomu, že určité petice jsou projednávány Komisí, Parlamentem, Evropským soudním dvorem a vnitrostátními orgány, aniž by bylo nalezeno řešení, a jejich předkladatelé tedy dále čelí nejistotě bez vyhlídek na brzké uzavření projednávaného problému;

Y.  vzhledem k tomu, že došlo ke značnému nárůstu počtu petic týkajících se porušování zásad základních demokratických práv a právního státu chráněných Smlouvou o Evropské unii v členských státech, což ukazuje, že evropští občané mají stále větší důvěru v orgány Společenství a jejich schopnost dohlížet na dodržování základních práv občanů;

Z.  vzhledem k tomu, že fyzické osoby, místní komunity, dobrovolnické organizace a podniky mají dobré předpoklady pro to posoudit, jak jsou evropské právní předpisy ve vztahu k nim účinné, a poukázat na možné mezery, které je třeba analyzovat, aby se zajistilo lepší, jednotnější a vzájemně porovnatelné provádění právních předpisů EU ve všech členských státech;

1.  bere na vědomí, že petice předložené v roce 2012 občany a obyvateli Evropské unie se soustředily na případy údajného porušení právních předpisů EU v oblasti základních práv, životního prostředí, vnitřního trhu a vlastnických práv; domnívá se, že petice dokazují, že stále existují časté a všeobecně rozšířené případy neúplného provedení nebo nesprávného uplatnění právních předpisů EU;

2.  konstatuje, že základní práva zůstávají hlavním předmětem předkládaných peticí a upozorňují zejména na problémy spojené s právy osob se zdravotním postižením, právy dětí, vlastnickými právy, právem na volný pohyb, včetně nároku na přenositelnost dávek sociálního zabezpečení, bez nutnosti překonávat jakoukoli formu diskriminace z jakéhokoliv důvodu, ochranou svobody projevu a soukromí, svobodou sdružování a právem na přístup k dokumentům a informacím; vyzývá členské státy, aby správně uplatňovaly a dodržovaly tato práva tak, jak jsou stanovena ve Smlouvě, a žádá Evropskou komisi, aby podnikla nezbytná opatření a uložila členským státům, jež je nedodržují, povinnost odstranit rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy a základními právy občanů EU; domnívá se, že zvláštní pozornost je třeba věnovat právu na historickou paměť a právu na pravdu, spravedlnost a odškodnění rodin, které trpěly v období Frankovy diktatury, jakož i právu dětí unesených ve Španělsku znát totožnost svých biologických rodičů;

3.  domnívá se, že interaktivní průvodce, kterého na internet umístí Evropský parlament, by spolu s tím, co na webové stránky umístil veřejný ochránce práv, mohl snížit počet podaných petic týkajících se předmětu, který nespadá do oblasti působnosti EU;

4.  potvrzuje, že Petiční výbor hraje klíčovou úlohu při identifikaci opravných prostředků mimosoudní povahy pro občany, a tím ověřuje, jak je Evropská unie ve skutečnosti svými občany vnímána, což umožňuje zjistit, zda evropské právní předpisy podle občanů skutečně přinášejí očekávané výsledky a zda odpovídají tomu, co lidé od Unie očekávají;

5.  vyzývá Petiční výbor, aby posoudil účinky judikatury Soudního dvora Evropské unie ve věci Equal Rights Trust na přípustnost petic, která i v případě čistě vnitrostátního práva poskytuje občanům Unie vyšší úroveň ochrany, pokud má vnitrostátní rozhodnutí dopad na výkon jejich práv jako občanů EU; vyzývá k přezkoumání překážek, s nimiž se občané Unie skutečně setkávají, když chtějí prostřednictvím žádostí o předběžné rozhodnutí podaných Soudnímu dvoru získat spolehlivý výklad evropských právních předpisů ve věcech probíhajících u vnitrostátních soudů;

6.  požaduje, aby byl v rámci zlepšování práce výboru zaveden postup zahrnující informační a studijní mise, který zaručí jednak uplatnění práva každého z členů informační a studijní mise na předložení vlastního postoje ke skutečnostem a jednak zapojení všech členů výboru do rozhodování o závěrech, které má Petiční výbor učinit;

7.  je odhodlán zajistit, aby byl petiční postup účinnější, transparentnější a nestrannější a aby zohledňoval práva členů Petičního výboru na účast, tak aby i celý postup vyřizování petic mohl ve všech svých stádiích vyhovět požadavkům soudního přezkumu;

8.  upozorňuje na přetrvávající diskriminaci občanů na základě jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, příslušnosti k menšině, věku nebo sexuální orientace; varuje, že zejména romské obyvatelstvo po celé EU nadále čelí překážkám bránícím začlenění; vyzývá proto Komisi, aby usnadnila mezivládní spolupráci v této oblasti, poskytla dostatečné finanční prostředky na provádění vnitrostátních strategií začlenění Romů a aktivně sledovala, zda jsou tyto strategie v členských státech účinně prováděny;

9.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního předpisu, který by s konečnou platností vyřešil problém týkající se vzájemného uznávání dokladů osvědčujících osobní stav a jejich účinků mezi členskými státy a který by zároveň respektoval tradice jednotlivých členských států v oblasti sociální politiky v souladu se zásadou subsidiarity;

10.  opakuje své dřívější výzvy členským státům, aby zajistily svobodu pohybu všem občanům EU a jejich rodinám, bez diskriminace na základě jejich sexuální orientace nebo státní příslušnosti; opakuje svou výzvu členským státům, aby v plném rozsahu uplatňovaly práva přiznávaná na základě článků 2 a 3 směrnice 2004/38/ES nejen manželům opačného pohlaví, ale také registrovaným partnerům, členům domácností a partnerům, s nimiž má občan EU řádně ověřený a stabilní vztah, včetně párů stejného pohlaví, a to na základě zásad vzájemného uznávání, rovnosti, nediskriminace, důstojnosti a respektování soukromého a rodinného života; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby zajistila důsledné uplatňování směrnice a v případě potřeby i její konečné přezkoumání za tímto účelem a aby zajistila, bude-li to nutné, zahájení řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům, které směrnici neuplatňují;

11.  shledává, že dalším z hlavních předmětů peticí zůstává životní prostředí, což dokládá, že orgánům veřejné moci v členských státech se opakovaně nedaří zajistit zachování biologické rozmanitosti, přírodních zdrojů a ekosystémů a zaručit nejvyšší normy v oblasti veřejného zdraví; poukazuje zejména na četné petice týkající se nakládání s odpady, vody, možných rizik spojených s jadernou energií a genetickým inženýrstvím, chráněných druhů a posuzování dopadů projektů a činností, například těžby břidlicového plynu hydraulickým štěpením, na životní prostředí a veřejné zdraví; vyzývá Komisi, aby posílila environmentální právní rámec v oblasti životního prostředí a boje proti změně klimatu a obzvláště jeho správné provádění; lituje, že některým členským státům se navzdory jejich snahám nepodařilo najít udržitelná řešení problémů souvisejících s nakládáním s odpady;

12.  vyzývá Komisi, aby podnikla kroky s cílem zajistit, aby členské státy pochopily, že je voda veřejný statek; zastává názor, že musí být důsledně dodržována zásada předběžné opatrnosti v souvislosti s užíváním biotechnologie a nanotechnologie ve výrobcích, které by mohly vážně poškodit zdraví spotřebitelů;

13.  očekává, že přezkoumaná směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, která reviduje směrnici 2011/92/EU, bude nejen posílena stanovením jasnějších parametrů, ale že ji budou členské státy především náležitě provádět;

14.  zastává názor, že pro naléhavé petice musí být vymyšlen postup, který umožní podniknout informační a studijní mise i během dlouhého období, kdy probíhají evropské volby a nekonají se žádná zasedání, a také během letního období bez probíhajících zasedání, pokud to bude povaha petice vyžadovat (příkladem může být Damüls, kde bylo možné podniknout informační a studijní misi pouze v letních měsících);

15.  vítá konec nouzového stavu v Neapoli i nové iniciativy týkající se nakládání s odpady a očekává, že přetrvávající problémy v Kampánii budou náležitě řešeny, konkrétně pomocí komplexního regionálního plánu pro nakládání s odpady v souladu s hierarchií rámcové směrnice EU o odpadech a s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie z roku 2010; stále má vážné obavy týkající se přístupu k nakládání s odpady v oblasti Lazia, zejména pokud jde důsledky zrušení skládky v Malagrottě;

16.  konstatuje navíc, že občané Evropské unie nadále čelí překážkám v rámci vnitřního trhu, zejména při uplatňování práva volného pohybu jako jednotlivci, poskytovatelé a uživatelé zboží a služeb nebo pracovníci, což je mimo jiné případ rumunských a bulharských pracovníků, kteří i nadále čelí omezením na trhu práce v některých členských státech; naznačuje obzvláště, že přeshraniční soudní spolupráce a účinnost zůstávají oblastí primárního zájmu; vyvozuje celkový závěr, že posílená přeshraniční spolupráce a harmonizace přinášejí zřetelný přínos pro ochranu práv občanů a hospodářské oživení;

17.  naléhavě vyzývá Komisi, aby učinila kroky k usnadnění přístupu spotřebitelů k informačním a komunikačním technologiím a zároveň zaručila poskytnutí bezpečnostních záruk a záruk transparentnosti a  aby především zajistila přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru;

18.  poukazuje na snahy výboru tlumočit žádost mnoha občanů o zajištění právního rámce EU, který by nabízel důkladnější ochranu a zlepšení v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně zvířat v zájmovém chovu a toulavých zvířat;

19.  zdůrazňuje význam vytvoření skupiny pro španělský zákon na ochranu pobřeží, která by mohla připravit půdu dalším takovým iniciativám a která pečlivě prozkoumává související petice a úpravy zákona; znovu připomíná význam přímého kontaktu se španělskými vnitrostátními orgány v tomto ohledu a zdůrazňuje naléhavou potřebu další intenzivnější spolupráce za účelem nalezení lepší rovnováhy mezi vlastnickými právy a jejich sociální funkcí a lepšího řešení, když hlavní cíl, kterým je ochrana životního prostředí, vyžaduje vyvlastnění; vyjadřuje znepokojení nad tím, že se v novém zákoně na ochranu pobřeží, který schválil španělský parlament, nepodařilo vyřešit obavy předkladatelů petice a ani v něm nejsou žádné plány na další ochranu životního prostředí pobřežních oblastí Španělska;

20.  zdůrazňuje, že je třeba účinně regulovat ochranu pobřeží, zároveň ale upozorňuje, že zákon na ochranu pobřeží není v souladu s požadovanými cíli, neboť se negativně dotýká obyvatelů pobřežních vesnic, kteří dlouhodobě koexistovali s mořem a jeho ekosystémy, čímž narušuje historické dědictví a tradiční komunity;

21.  vítá závěry výboru z informační a studijní mise do Berlína týkající se otázek životních podmínek mládeže a rodin, zejména případů přeshraniční péče o svěřenou osobu; konstatuje však, že na základě pokračujícího přílivu peticí tohoto charakteru je zřejmé, že problém týkající se případů přeshraniční péče o svěřenou osobu přetrvává, a že na podobné případy byl výbor upozorněn i z jiných členských států, zejména z Dánska; dále upozorňuje, že některé dánské případy se týkaly cizích státních příslušníků žijících v Dánsku a že existují důkazy, že zde docházelo k únosům dětí (a to i pryč z Dánska);

22.  domnívá se, že lepší řízení a účinnější nápravné mechanismy přímo souvisí s transparentností a přístupem k informacím v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001;

23.  domnívá se, že je důležité rozšířit vzájemnou spolupráci s parlamenty a vládami členských států a v případě potřeby vybídnout orgány členských států, aby zcela transparentně provedly právní předpisy EU do vnitrostátního práva a uplatňovaly je; poukazuje na význam spolupráce mezi Komisí a členskými státy a lituje nedbalosti ze strany některých členských států, pokud jde o provedení a uplatňování evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí;

24.  upozorňuje v tomto ohledu na průzkum veřejného mínění Eurobarometr, který ukazuje, že pouze 36 % občanů EU se domnívá, že jsou dobře informováni o svých právech, a pouze 24 % má pocit, že jsou dobře informováni o tom, co mohou udělat, pokud jejich práva nejsou dodržována; zdůrazňuje proto, že je nezbytně nutné zlepšit přístup k informacím a jasněji rozlišovat mezi úlohami různých vnitrostátních a evropských institucí, aby petice a stížnosti mohly být adresovány správným orgánům;

25.  vyzývá konkrétně Komisi, aby učinila internetový portál „Uplatňování vašich práv“ uživatelsky přívětivější a zvýšila mezi občany EU povědomí o jeho existenci;

26.  je odhodlán zavést do konce roku 2013 praktičtější a viditelnější internetový portál věnovaný peticím, aby usnadnil přístup k jejich předkládání a poskytl užitečné informace o peticích, zajistil jejich veřejné šíření a interaktivní přístup k předkládání petic a rovněž aby poskytl informace o nápravných mechanismech; žádá, aby petiční právo bylo více zviditelněno na domovské internetové stránce Parlamentu;

27.  zdůrazňuje, že Petiční výbor spolu s dalšími orgány, institucemi a nástroji, k nimž patří evropská občanská iniciativa, evropský veřejný ochránce práv, Komise a vyšetřovací výbory, mají nezávislou a jasně vymezenou úlohu kontaktního místa, na které se může obrátit kterýkoli občan; dále zdůrazňuje, že Petiční výbor musí zůstat referenčním bodem pro občany, jejichž práva jsou údajně porušována;

28.  vítá konstruktivní spolupráci mezi výborem a evropským veřejným ochráncem práv, například na zvláštní zprávě veřejného ochránce práv o vídeňském letišti týkající se náležitého uplatňování směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí; podporuje činnost veřejného ochránce práv týkající se případů nesprávného úředního postupu při činnostech orgánů, institucí a jiných subjektů EU; očekává, že tato činnost bude pokračovat za plné nezávislosti, jako tomu bylo dosud;

29.  upozorňuje, že ne všichni občané EU mají státního veřejného ochránce práv s rozsáhlými pravomocemi, což znamená, že ne všichni občané EU mají stejný přístup k nápravě; domnívá se, že pokud by měl každý členský stát státního veřejného ochránce práv, byla by evropská síť veřejných ochránců práv značnou oporou evropskému veřejnému ochránci práv;

30.  vítá pokračující spolupráci s Komisí s ohledem na prověřování petic v oblasti uplatňování právních předpisů EU členskými státy; zdůrazňuje nicméně, že výbor očekává, že bude dobře a neprodleně informován o vývoji v oblasti řízení o nesplnění povinnosti; žádá Komisi, aby stejnou pozornost věnovala peticím a stížnostem týkajícím se fungování řízení o nesplnění povinnosti; kromě toho žádá Komisi, aby výboru poskytla rovněž podrobnosti o všech stížnostech, které prošetřuje, a jejich statistickou analýzu; zdůrazňuje, že pro plné dodržování petičního práva je zásadní důkladná analýza a odpověď od Komise, pokud o to bude požádána, jejíž součástí bude posudek týkající se jak formálních a procedurálních záležitostí, tak klíčového obsahu dané záležitosti;

31.  zdůrazňuje, že přístup k informacím orgánů EU, jak stanovuje nařízení (ES) č. 1049/2001, je prvotním zájmem občanů, kteří chtějí lépe porozumět rozhodovacímu procesu, zejména pokud jde o projekty s dopadem na životní prostředí; domnívá se, že by Komise mohla poskytnout lepší přístup k informacím o šetření a stížnostech pro porušení práva, aniž by tím byl dotčen účel šetření, a že přístup k těmto informacím by mohl být dostatečně ospravedlněn na základě prvořadého veřejného zájmu, a to zejména v případech, kdy mohou být ohrožena základní práva, lidské zdraví, zdraví zvířat a ochrana životního prostředí před nevratnými škodami, nebo kdy již probíhá řízení ve věci diskriminace menšiny či útoku na lidskou důstojnost, a to za předpokladu, že je zajištěna ochrana obchodního tajemství a citlivých informací týkajících se soudních případů, hospodářské soutěže a osobních spisů;

32.  požaduje, aby Komise zvolila přístup předběžné opatrnosti zaměřený na prevenci při posuzování projektů s možným negativním dopadem na životní prostředí či lidské zdraví, a to za včasné spolupráce s dotčenými členskými státy; uvědomuje si, že v průběhu jednání mohou být zavedena soudní opatření v případech, kde lze očekávat nenávratné poškození;

33.  bere na vědomí zejména důležitý přínos sítě SOLVIT při odhalování a řešení problémů týkajících se provádění právních předpisů v oblasti vnitřního trhu; vybízí k posílení tohoto nástroje EU zajištěním toho, aby členské státy poskytly národním centrům sítě SOLVIT odpovídající lidské zdroje; dodává, že je třeba přijmout kolektivní opatření vedoucí k vyřešení sporů přednesených spotřebiteli či jejich svazy;

34.  zdůrazňuje, že, jak potvrdila právní služba ve svém stanovisku ze dne 29. února 2012, oblasti činnosti orgánů Evropské unie v podobě obsažené ve Smlouvě překračují pouhou sumu pravomocí vykonávaných Unií; vyzývá Evropskou komisi, aby vykládala petice s ohledem na tuto základní skutečnost; bere na vědomí stanovisko právní služby Parlamentu, že je Parlament oprávněn přijímat vnitřní administrativní rozhodnutí, jejichž cílem je stanovit postup pro zpracovávání peticí podaných občany; vyjadřuje v této souvislosti politování nad neschopností příslušné služby Parlamentu držet se usnesení Parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 o činnosti Petičního výboru v roce 2011(2); na závěr bere na vědomí soudní rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie (věc T-280/09), které upřesňuje, že petice musí být napsána dostatečně jasným a přesným způsobem, aby jí bylo možné náležitě porozumět, a to na základě podmínek stanovených v článku 227 SFEU;.

35.  naléhavě proto vyzývá členské státy, aby prováděly a uplatňovaly právní předpisy EU plně transparentním způsobem, a vzhledem k tomuto cíli považuje za nezbytné zlepšit včasnou spolupráci Komise s parlamenty a vládami členských států na recipročním základě;

36.  odsuzuje, že jsou evropským občanským iniciativám kladeny byrokratické překážky způsobené nedostatečnou IT podporou; vyjadřuje politování nad tím, že takový nástroj pro občany je v důsledku různých provozních postupů v členských státech využíván různými správami velmi nesourodě;

37.  vítá vyhlášení roku 2013 Evropským rokem občanů; vyzývá všechny orgány a instituce Evropské unie i členských států, aby během tohoto roku zlepšily a více propagovaly své služby poskytované evropským občanům a obyvatelům na základě zásad obsažených ve Smlouvách a skutečností uvedených v této zprávě;

38.  konstatuje, že petiční mechanismus není jen pouhou službou, ale právem všech evropských občanů a obyvatel; zavazuje se k zajištění toho, aby byl petiční postup účinnější, transparentnější a nestranný a aby zohledňoval práva členů Petičního výboru na účast, tak aby i celý postup vyřizování petic mohl ve všech svých stádiích vyhovět požadavkům soudního přezkumu;

39.  zdůrazňuje nepostradatelnou úlohu informačních a studijních misí v postupu předkládání peticí, nejen jako práva parlamentní účasti, ale také coby povinnosti vůči předkladatelům peticí; znovu potvrzuje, jak již bylo uvedeno v předchozí zprávě výboru, že je třeba vypracovat přesnější procesní pravidla v písemné podobě v souvislosti s přípravou, prováděním a vyhodnocováním misí, a zajistit tak, aby všichni účastníci informační a studijní mise měli právo představit fakta ze svého úhlu pohledu a zároveň byla všem členům výboru zaručena příležitost podílet se na rozhodování ohledně závěrů a doporučení, jež má Petiční výbor vypracovat;

40.  žádá Konferenci předsedů Parlamentu, aby posílila tuto vyšetřovací úlohu výboru;

41.  domnívá se, že organizace veřejných slyšení je užitečný způsob, jak důkladně prozkoumat otázky vznesené předkladateli; rád by upozornil například na veřejné slyšení uspořádané na téma průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů energie, které vzalo na vědomí obavy vznesené v tomto ohledu občany EU prostřednictvím peticí; uznává právo členských států zvolit si vlastní skladbu zdrojů energie a nutnost lepší koordinace v celé EU při uskutečňování všech tří cílů energetické politiky EU jako celku, tedy konkurenceschopnosti, udržitelnosti a bezpečnosti dodávek;

42.  se zájmem očekává uspořádání veřejných slyšení k úspěšným evropským občanským iniciativám spolu s odpovědným legislativním výborem v souladu s článkem 197A jednacího řádu Evropského parlamentu; potvrzuje své přesvědčení, že tento nový nástroj posílí demokratické instituce Unie a dodá význam pojmu evropského občanství;

43.  vyjadřuje nicméně obavy nad byrokratickou zátěží a technickými překážkami, které se objevily během prvních měsíců praktického uplatňování evropské občanské iniciativy; žádá proto Komisi, aby patřičně zvážila předsunutí kontroly, kterou předepisuje článek 22 nařízení (EU) č. 211/2011;

44.  zdůrazňuje, že je třeba pravidelně kontrolovat aktuální stav evropských občanských iniciativ s cílem vylepšit postup a umožnit co nejrychlejší nalezení účinných řešení jakýchkoli překážek v každé fázi postupu;

45.  je přesvědčen, že úloha a úkoly Petičního výboru by byly prováděny nejlepším možným způsobem a jeho viditelnost, účinnost, odpovědnost a transparentnost nejvíce posíleny, pokud by mohl otázky podstatné pro evropské občany snáze předkládat plenárnímu zasedání a pokud by byly rozšířeny jeho možnosti pořádat slyšení s dotčenými osobami, provádět šetření a organizovat slyšení;

46.  rozhodl se přezkoumat, v jakém rozsahu by bylo vhodné provést revizi jednacího řádu za účelem uplatnění výše zmíněných formálních požadavků týkajících se informačních a studijních misí a usnesení z plenárního zasedání podle článku 202 jednacího řádu Parlamentu;

47.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a zprávu Petičního výboru Radě, Komisi, evropskému veřejnému ochránci práv, vládám a parlamentům členských států, jejich petičním výborům a jejich veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným orgánům.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0510.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0445.

Právní upozornění - Ochrana soukromí