Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2013(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0299/2013

Esitatud tekstid :

A7-0299/2013

Arutelud :

PV 10/10/2013 - 4
CRE 10/10/2013 - 4

Hääletused :

PV 10/10/2013 - 9.7
CRE 10/10/2013 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0421

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 33k
Neljapäev, 10. oktoober 2013 - Strasbourg
Petitsioonikomisjoni 2012. aasta tegevuse aruanne
P7_TA(2013)0421A7-0299/2013

Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2013. aasta resolutsioon petitsioonikomisjoni 2012. aasta tegevuse kohta (2013/2013(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone petitsioonikomisjoni arutelude kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 10 ja 11,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 24, 227, 228, 258 ja 260,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48 ja artikli 202 lõiget 8,

–  võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit (A7-0299/2013),

A.  arvestades, et vastavalt aluslepingu protokollile nr 30 on Euroopa Liidu põhiõiguste harta Lissaboni lepingu jõustumise tõttu muutunud õiguslikult siduvaks; arvestades, et sama lepinguga luuakse õiguslik alus Euroopa kodanikualgatuse kasutuselevõtule ja ELi ühinemisele Euroopa inimõiguste konventsiooniga;

B.  arvestades, et petitsioonikomisjoni ülesanne on pidevalt analüüsida ja võimaluse korral suurendada oma osa eeskätt selliste demokraatia põhimõtete arendamises nagu kodanike osaluse suurendamine ELi otsustusprotsessis, läbipaistvuse ja aruandluse parandamine; arvestades, et oma tavapärases tegevuses teeb petitsioonikomisjon tihedat koostööd liikmesriikide, komisjoni, Euroopa Ombudsmani ja teiste organitega, et tagada ELi õiguse mõtte ja sätte täielik järgimine;

C.  arvestades, et petitsioonikomisjon registreeris 2012. aastal 1 986 petitsiooni, millest enamik käsitles põhiõiguste, keskkonna, siseturu ning majandus- ja sotsiaalkriisi küsimusi; arvestades, et 1 406 petitsiooni tunnistati vastuvõetavaks ja nendest 853 edastati vastavalt aluslepingu artiklitele 258 ja 260 komisjonile edasiseks uurimiseks ning 580 petitsiooni tunnistati vastuvõetamatuks; arvestades, et vähemalt viies 2012. aastal esitatud petitsioonis tõstatatud teema kohta esitati Euroopa Kohtule hagi vastavalt aluslepingu artiklitele 258 ja 260; arvestades, et Euroopa Kohtu 14. septembri 2011. aasta otsusega kohtuasjas T-308/07 sai selgeks, et õiguslik kontroll laieneb ka parlamendi menetlusotsustele petitsiooniasjades; arvestades, et käesolevas raportis sisalduva statistilise analüüsi kohaselt on kõige rohkem petitsioone seotud terve ELiga (27,3%), järgnevad Hispaania (15,0%), Saksamaa (12,5%) ja Itaalia (8,6%) juhtumid;

D.  arvestades, et petitsioonikomisjon osutas põhiõiguste valdkonnas 2012. aastal palju tähelepanu puuetega inimeste õigustele, laste õigustele, tarbijaõigustele, omandiõigusele, õigusele ilma diskrimineerimiseta vabalt liikuda, sõnavabaduse ja eraelu puutumatuse kaitsmisele ning õigusele pääseda juurde dokumentidele ja teabele ning poliitilise ühinemisvabaduse ja ametiühinguvabaduse õigustele; arvestades, et majanduskriisi olukord on kaasa toonud mitmeid sotsiaalprobleemide, näiteks eluaseme, tööhõive ja pangandussektoris hoiustajate suhtes toime pandud pettustega seotud petitsioone;

E.  arvestades, et kodanike esitatud petitsioonidest nähtus, et kodanikke diskrimineeritakse jätkuvalt puude, vähemus- või teatavasse rahvusrühma kuulumise, soo, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;

F.  arvestades, et ELi diskrimineerimisega võitlemise algatused, nagu romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi 2011. aasta raamistik, tuleb kiiresti liita riiklikesse strateegiatesse ning neid tuleb muutuva majandusliku ja sotsiaalse olukorra valguses pidevalt läbi vaadata ja jälgida;

G.  arvestades, et keskkonnakaitsega seoses ei ole kuidagi võimalik alahinnata reostusest ja keskkonna väärkasutusest tekkivaid ohte, mis ähvardavad bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme ning rahvatervist ning on kõik pikaajalised ja sageli eluohtlikud; arvestades, et seoses bioloogilise mitmekesisusega ei ole mõningates liikmesriikides veel kindlaks määratud Natura 2000 kaitsealade miinimumarvu ega nende tõhusat kaitset täielikult rakendatud; arvestades võitlust reostuse ja kliimamuutuste vastu; arvestades, et petitsioonikomisjon osutas 2012. aastal palju tähelepanu jäätmeid ja vett käsitlevate õigusaktide rakendamisele ning projektide ja tegevuste keskkonnale ja rahvatervisele avaldatava mõju hindamisele;

H.  arvestades, et loodusvarasid on vaja kaitsta, et vältida ohte planeedi tulevikule; arvestades, kui tähtis on järgida ettevaatuspõhimõtet tehnoloogiauuendustes, nagu GMOd ja nanotehnoloogia;

I.  arvestades, et teabekogumiskülastusel Itaalias rõhutati seoses jäätmekäitluse küsimusega, et kõikidel osalevatel Itaalia ametiasutustel on vaja kiiresti leida jätkusuutlik lahendus Rooma provintsi jäätmekäitlusvajadusele, mis tagab kodanike tervise ja väärikuse austamise; arvestades, et vaatamata hädaolukorra lõppemisele Napoli linnas on endiselt lahenduseta paljud probleemid seoses ühtse lähenemisviisiga jäätmekäitlusele Campania piirkonnas, mille aluseks on direktiivis 2008/98/EÜ (jäätmete raamdirektiiv) sätestatud hierarhia ja Euroopa Liidu Kohtu 2010. aasta märtsi otsus;

J.  arvestades, et kuigi komisjon saab ELi õigusaktide järgimist täielikult kontrollida üksnes pärast seda, kui riigi ametiasutused on teinud lõpliku otsuse, tuleb eelkõige keskkonnaküsimuste puhul võimalikult varajases etapis kontrollida, et kohalikud, piirkondlikud ja riigi ametiasutused kohaldaksid nõuetekohaselt kõiki asjakohaseid Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud menetlusnõudeid, lisaks tuleb kohaldada ettevaatuspõhimõtet;

K.  arvestades, et petitsioonikomisjoni töö tulemusena on Euroopa Parlament tunnistanud vee avalikuks hüveks; arvestades, et Euroopa kodanikualgatus „Õigus veele” on esimene algatus, mis on jõudnud ühe miljoni Euroopa kodaniku allkirja lävendini;

L.  arvestades, et on oluline takistada bioloogilise mitmekesisuse edasist pöördumatut kadu, eriti Natura 2000 aladel; arvestades, et liikmesriigid on võtnud kohustuse tagada direktiivi 92/43/EMÜ (elupaikade direktiiv) ja direktiivi 79/409/EMÜ (linnudirektiiv) kohaste erikaitsealade kaitse;

M.  arvestades, et oma 13. detsembri 2012. aasta resolutsioonis jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise terasetööstuse kohta, mis põhineb petitsioonil(1), pooldas parlament põhimõtet, et saastaja maksab;

N.  arvestades, et hoolimata institutsioonidevahelisest kokkuleppest parlamendi ja komisjoni vahel ei soovi komisjon anda keskkonnaõiguse rakendamise ja petitsioonidega seotud rikkumismenetluste käigus toimunud arutelude iseloomu ega langetatud otsuste kohta kohest teavet; arvestades, et selline olukord on väga murettekitav, kuna võib põhjustada meie ökosüsteemidele ja tervisele pöördumatut kahju ja hävingut; arvestades, et Euroopa institutsioonid peaksid andma rohkem teavet ja olema ELi kodanike jaoks läbipaistvamad;

O.  arvestades, et 2013. aasta on kuulutatud Euroopa kodanike aastaks ning just ELi kodanikud ja elanikud üksikult ja koos oskavad hästi hinnata rakendatavate ELi õigusaktide mõjusust ning juhtida tähelepanu võimalikele puudustele, mis takistavad õigusaktide nõuetekohast rakendamist ja õiguste täielikku kasutamist; arvestades, et nõuetekohaselt tuleks arvesse võtta „Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv” sisu; arvestades, et selle põhitingimus on kodanikele asjakohasel viisil teabe edastamine Euroopa seadusandluse kohta;

P.  arvestades, et just sel põhjusel pühendas petitsioonikomisjon 2012. aasta palju aega ja jõupingutusi, et arutada Euroopa kodakondsuse tähendust, mis on küll lähedalt seotud täielikult vaba liikumise ja elamisega ELis, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu III osas, aga hõlmab ka palju teisi õigusi ja on kasulik kodanikele, kes ei lahku oma kodumaalt; arvestades, et petitsioonid annavad tunnistust sellest, et liidu kodanike ja elanike ees seisavad veel ikka laialdased ja käegakatsutavad takistused, mis ei võimalda neil teostada eelkõige oma piiriüleseid õigusi, ning et tegemist on olukorraga, millel on otsene ja igapäevane mõju tuhandete leibkondade elule ja heaolule;

Q.  arvestades, et petitsioonimenetlus võib täiendada teisi kodanike käsutuses olevaid Euroopa vahendeid, nagu võimalus esitada kaebusi Euroopa Ombudsmanile või komisjonile; arvestades, et petitsioonikomisjon töötab käsikäes Euroopa Ombudsmaniga, Euroopa Parlamendi teiste komisjonidega, Euroopa organisatsioonide, agentuuride ja võrgustikega, nagu ka liikmesriikidega;

R.  arvestades, et petitsioonimenetlus võiks ja peaks jääma täienduseks kodanike kasutuses olevatele muudele õiguskaitsemehhanismidele, nt kaebuse esitamine komisjonile või Euroopa Ombudsmanile; arvestades, et üks eriti oluline vahend, mida ELi kodanikud saavad kasutada kiire lahenduse leidmiseks probleemidele, mida tekitab siseturuõiguse väärkohaldamine avaliku sektori asutuste poolt, on SOLVIT ning selleks on nõutavad edusammud tarbijate ja tarbijaühenduste vaidluste lahendamise kollektiivhagides; arvestades, et ühtne veebiportaal „Kasuta oma õigusi” sisaldab tähtsat teavet kodanikele, kes soovivad esitada ELi õiguse nõuetekohast kohaldamist käsitlevad kaebusi;

S.  arvestades, et kõikidele ELi kodanikele ja elanikele aluslepinguga tagatud petitsiooniõiguse kohaldamisala ja töömeetodid erinevad teistest kodanikele kättesaadavatest õiguskaitsevahenditest, näiteks kaebuse esitamisest komisjonile või ombudsmanile;

T.  arvestades, et on vaja suurendada kodanike osalust Euroopa Liidu otsustusprotsessis, et tugevdada selle õiguspärasust ja vastutust;

U.  arvestades, et osalusdemokraatia uus vahend – Euroopa kodanikualgatus – jõustus 1. aprillil 2012 ja selles registreeriti aasta jooksul kokku kuusteist algatust; arvestades, et Euroopa kodanikualgatuste mitmed algatajad on tõstatanud asjaomaseid küsimusi allkirjade tegelikul kogumisel esinenud tehniliste tõkete kohta; arvestades, et petitsioonikomisjon etendab edukate algatuste avalike kuulamiste korraldamisel peamist rolli;

V.  arvestades, et on selge, et ELi kodanikel puudub oma õiguste kohta selge ülesehitusega ja laialdaselt avaldatav teave ning teadlikkus; arvestades, et see on oluline takistus, mis ei võimalda olla aktiivne ELi kodanik; arvestades, et liikmesriigid peaksid sellega seoses oma teavitamis- ja selgitamiskohustusi ulatuslikumal viisil täitma;

W.  arvestades, et Euroopa kodanikel ja elanikel on seaduslik õigus eeldada, et petitsioonikomisjonile esitatud küsimused leiavad Euroopa Liidu õigusraamistikus põhjendamatu viivituseta lahenduse, eriti aga seda, et petitsioonikomisjoni liikmed kaitsevad petitsiooni esitaja looduskeskkonda, tervist, liikumisvabadust, väärikust ning põhiõigusi ja -vabadusi; arvestades, et petitsioonikomisjoni töö tõhusust mõjutab oluliselt selle sekretariaadi tegevuse kiirus ja põhjalikkus ning seda on võimalik eelkõige petitsioonidele vastamise aegade optimeerimise ja nende hindamise menetluse süstematiseerimisega jätkuvalt parandada; arvestades, et igal aastal laekuvate petitsioonide üha suurenevat arvu silmas pidades tuleks sellele eesmärgile pühendada rohkem ressursse ja komisjoni koosolekuaega; arvestades, et petitsioonidele vastamise järjepidevus peab olema tagatud ka valimisperioodide vaheldudes ja sellega kaasneva töötajate vahetuse ajal; arvestades arvukaid petitsioone, mis on esitatud seoses Franco režiimi ohvrite ja Hispaanias röövitud lastega;

X.  arvestades, et teatavad petitsioonid ei ole komisjoni, parlamendi, Euroopa Kohtu ja riigiasutuste vahel ikka veel lahendust leidnud, jättes petitsiooni esitajad ebakindlusse, milles ei paista ühtegi märki lahendusest;

Y.  arvestades, et demokraatlike põhiõiguste ja Euroopa Liidu lepinguga kaitstud õigusriigi põhimõtete rikkumistega seotud petitsioonide arv on liikmesriikides märgatavalt suurenenud, mis näitab, et Euroopa kodanikud usaldavad oma põhiõiguste kaitsmisel üha rohkem ühenduse institutsioone;

Z.  arvestades, et üksikisikud ja kohalikud kogukonnad, samuti vabatahtlikud ühendused ja äriühingud kui õigusaktide subjektid sobivad hästi hindama Euroopa õigusaktide tõhusust ning andma märku võimalikest lünkadest, mida tuleb analüüsida, et kindlustada ELi õiguse parem, ühtsem ja võrreldav rakendamine kõigis liikmesriikides;

1.  märgib, et 2012. aastal Euroopa Liidu kodanikelt ja elanikelt saadud petitsioonides olid põhiteemadeks ELi õiguse väidetavad rikkumised põhiõiguste, keskkonna, siseturu ja omandiõiguse valdkonnas; on seisukohal, et petitsioonidest nähtub, et ELi õiguse ebatäieliku ülevõtmise või väärkohaldamise juhtumid on ikka veel sagedased ja laialdased;

2.  märgib, et esitatud petitsioonide põhiteemaks on jätkuvalt põhiõigused, mis on seotud eelkõige selliste küsimustega nagu puuetega isikute õigused, laste õigused, omandiõigus, vaba liikumise õigus koos sotsiaalkindlustusnõuete ülekantavusega ja ilma mis tahes vormis diskrimineerimiseta, sõnavabaduse ja eraelu puutumatuse kaitse, ühinemisvabadus ning õigus pääseda juurde dokumentidele ja teabele; kutsub liikmesriike üles neid aluslepingus sätestatud õigusi korrektselt rakendama ja austama ning palub komisjonil võtta vajalikud meetmed, mis kohustaksid neid õigusi mittejärgivaid liikmesriike kaotama erinevust siseriikliku õiguse ja ELi kodanike põhiõiguste vahel; on arvamusel, et erilise tähelepanu keskmes peaks olema õigus ajaloolisele mälule ning Franco režiimi ohvrite perede õigus tõele, õiglusele ja kahjude hüvitamisele ning Hispaanias röövitud laste õigus teada oma bioloogilist päritolu;

3.  leiab, et Euroopa Parlamendi veebisaidi kaudu ligipääsetav interaktiivne juhend võiks sarnaselt Euroopa Ombudsmani veebisaidiga arvuliselt vähendada nende petitsioonide esitamist, mis ei puuduta ELi tegevusvaldkonda;

4.  kinnitab petitsioonikomisjoni olulist rolli kohtuväliste lahenduste leidmisel kodanike jaoks ja tegeliku olukorra kaudu hindamisel, kuidas eurooplased suhtuvad Euroopa Liitu, mis omakorda lubab teha järeldusi selle kohta, kas Euroopa õigusaktid annavad soovitava tulemuse ja vastavad inimeste ootustele Euroopa Liidu suhtes;

5.  kutsub petitsioonikomisjoni üles uurima Euroopa Liidu Kohtu ERT (Equal Rights Trust) kohtupraktika mõju petitsioonide vastuvõetavusele, mis tagab liidu kodanikele, isegi kui tegemist on puhtalt siseriikliku õigusega, kõrgema kaitsetaseme, kui siseriiklikud kohtuotsused mõjutavad ELi kodakondsusega seotud õiguste kasutamist; nõuab, et tuleks uurida, millised on liidu kodanike jaoks tegelikud takistused Euroopa Kohtu eelotsusetaotluste kaudu Euroopa õiguse usaldusväärse tõlgendamise saavutamisel riiklikes kohtutes käsitletavates kohtuasjades;

6.  nõuab petitsioonikomisjoni töö parandamise käigus teabekogumismissioonide menetluse kasutuselevõttu, mis tagab ühelt poolt teabekogumismissiooni iga liikme õiguse esitada fakte enda seisukohast ja tagab teiselt poolt petitsioonikomisjoni igale liikmele õiguse osaleda petitsioonikomisjoni tehtavaid järeldusi silmas pidades otsuste vastuvõtmises;

7.  on otsustanud muuta petitsioonimenetluse tõhusamaks, läbipaistvamaks, erapooletumaks ja petitsioonikomisjoni liikmete kaasotsustusõigust säilitades selliseks, et petitsioonid peaksid vastu kohtus vaidlustamisele;

8.  juhib tähelepanu kodanike jätkuvale diskrimineerimisele usu või veendumuste, puude, vähemusrühma kuulumise, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu; hoiatab, et eelkõige roma elanikkonna kaasamisel esineb kogu ELis jätkuvalt takistusi; palub komisjonil seetõttu edendada selles valdkonnas valitsustevahelist koostööd, tagada piisav rahastamine roma elanikkonna kaasamise riiklike strateegiate rakendamiseks ja jälgida aktiivselt, kas neid strateegiaid rakendatakse liikmesriikides tulemuslikult;

9.  palub komisjonil esitada seadusandlikud ettepanekud, et lahendada lõpuks probleemid, mis on seotud perekonnaseisu dokumentide ja nende mõju vastastikuse tunnustamisega liikmesriikide poolt ja austada seejuures subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses eri liikmesriikide ühiskondlik-poliitilisi traditsioone;

10.  kordab oma varasemaid liikmesriikidele suunatud üleskutseid kindlustada kõikidele ELi kodanikele ja nende perekondadele vaba liikumine, diskrimineerimata neid seksuaalse sättumuse või kodakondsuse alusel; kordab oma üleskutset liikmesriikidele rakendada täielikult direktiivi 2004/38/EÜ artiklite 2 ja 3 alusel tagatud õigusi mitte ainult eri soost abikaasadele, vaid ka registreeritud partnerile, perekonnaliikmele või partnerile, kellega ELi kodanikul on tõendatud, stabiilne suhe, kaasa arvatud samasooliste paaride liikmed, vastastikuse tunnustamise, võrdsuse, mittediskrimineerimise, väärikuse ning era- ja perekonnaelu austamise põhimõtete alusel; kutsub sellega seoses komisjoni üles tagama direktiivi range kohaldamine ja vajaduse korral sellele eesmärgile vastav läbivaatamine ning rikkumismenetluse algatamine rikkumise toime pannud liikmesriikide suhtes;

11.  märgib, et keskkond on jätkuvalt teiseks petitsioonide põhiteemaks, andes tunnistust sellest, et liikmesriikide riigiasutused ei täida sageli oma kohustust tagada bioloogilise mitmekesisuse, loodusvarade ja ökosüsteemide kaitse ning rahvatervise kõrgeim tase; juhib eriti tähelepanu paljudele petitsioonidele, milles käsitletakse jäätmemajandust, vett, tuumaenergia ja geenitehnoloogia võimalikke ohte, kaitsealuseid liike ning projektide ja tegevuste mõju hindamist keskkonnale ja rahvatervisele, nagu kildagaasi ekstraheerimine frakkimismeetodil; nõuab tungivalt, et komisjon tugevdaks keskkonnaalast ja kliimamuutuste vastu võitlemise alast õigusraamistikku, eelkõige selle nõuetekohast rakendamist; väljendab kahetsust, et mõned liikmesriigid ei ole pingutustest hoolimata suutnud leida jäätmemajandusega seotud probleemidele kestlikke lahendusi;

12.  nõuab tungivalt, et komisjon võtaks asjakohased meetmed selleks, et liikmesriigid võtaksid vett arvesse ühise hüvena; on seisukohal, et biotehnoloogia ja nanotehnoloogia kasutamisel nendes toodetes, mis võivad tõsiselt kahjustada tarbijate tervist, tuleb rangelt järgida ettevaatuspõhimõtet;

13.  ootab, et muudetud keskkonnamõjude hindamise direktiivi, millega vaadatakse läbi direktiiv 2011/92/EÜ, ei tugevdata üksnes sellega, et sätestatakse selgemad parameetrid, vaid eelkõige nii, et see liikmesriikides nõuetekohaselt rakendataks;

14.  leiab, et kiireloomuliste petitsioonide jaoks on vaja välja töötada menetlused, mis võimaldavad viia teabekogumismissioone läbi ka Euroopa Parlamendi valimiste ajal tekkival pikal istungjärkudeta perioodil ja ka muudel juhtudel – kui petitsiooni olemus seda nõuab – istungjärkudeta ajal suvel (Damülsi näide, kus teabekogumismissiooni periood oli piiratud suvekuudega);

15.  tunneb heameelt erakorralise olukorra lõppemise üle Napoli linnas ja jäätmekäitlusega seotud uute algatuste üle ning ootab nõuetekohast tegelemist Campania piirkonnas endiselt püsivate probleemidega, eelkõige ühtse piirkondliku jäätmekäitlustehase abil vastavalt ELi jäätmete raamdirektiivi hierarhiale ja Euroopa Liidu Kohtu 2010. aasta otsusele; on endiselt tõsiselt mures jäätmekäitluse meetodi üle Lazio piirkonnas, eriti seoses Malagrotta prügila sulgemise järelmeetmetega;

16.  märgib ka, et Euroopa Liidu kodanike vaba liikumine siseturul eelkõige eraisikute ja töötajatena, nagu Rumeenia ja Bulgaaria töötajate juhtum, kes puutuvad mõningate liikmesriikide tööturul endiselt kokku piirangutega, ning kaupade ja teenuste pakkujate ja tarbijatena on endiselt takistatud; juhib eelkõige tähelepanu sellele, et piiriülene õiguskoostöö ja selle tulemuslikkus on endiselt suurima tähtsusega; teeb üldise järelduse, et tugevdatud piiriülene koostöö ja ühtlustamine toovad kodanike õiguste kaitsmisele ja majanduse stimuleerimisele nähtavat kasu;

17.  nõuab tungivalt, et komisjon võtaks vajalikud meetmed selleks, et hõlbustada tarbijate juurdepääsu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale nõuetekohase turva- ja läbipaistvusgarantiiga, ning eelkõige tagada juurdepääs avaliku sektori organisatsioonide veebisaitidele;

18.  juhib tähelepanu petitsioonikomisjoni jõupingutustele edastada paljude kodanike nõudmine sellise ELi õigusraamistiku järele, millega tagatakse loomade, sh lemmik- ja hulkuvate loomade heaolu parem kaitse ja heaolu parandamine;

19.  rõhutab, kui suurt tähtsust omab Hispaania rannikuseaduse töörühma loomine, mis võib sillutada teed tulevastele samalaadsetele algatustele; rõhutab, et töörühm on uurinud põhjalikult selle valdkonna petitsioone ja seaduse muutmist; kordab, kui tähtis on hoida selles küsimuses otsekontakte Hispaania ametiasutustega, ja rõhutab tungivat vajadust edasise tihedama koostöö järele, et saavutada parem tasakaal omandiõiguse ja selle sotsiaalse funktsiooni vahel ja leida paremaid lahendusi, kui keskkonnakaitse eesmärk eeldab sundvõõrandamist; väljendab muret seoses sellega, et Hispaania parlamendis vastu võetud uus rannikuseadus ei lahenda petitsioonide esitajate muresid ning samuti puuduvad edasised kavad Hispaania rannikualade keskkonna kaitseks;

20.  rõhutab vajadust reguleerida tulemuslikult ranniku kaitset, kuid märgib, et rannikuseadus ei ole kooskõlas selles taotletavate eesmärkidega, kuna see kahjustab ajaloopärandit ja traditsioonilist kogukonda, mõjutades negatiivselt rannikuäärsete väikeasulate elanikke, kes on alati elanud säästlikult kõrvuti mere ja mereökosüsteemidega;

21.  väljendab heameelt petitsioonikomisjoni Berliini teabekogumiskülastuse järelduste üle, mis puudutavad noorte ja perekondade heaolu, eelkõige piiriüleste kinnipidamisjuhtude puhul; märgib siiski, et samalaadsete petitsioonide jätkuva saabumise põhjal on selge, et piiriüleste kinnipidamisjuhtude probleem on jätkuv, ning et petitsioonikomisjoni tähelepanu on juhitud sarnastele juhtumitele ka teistest liikmesriikidest, eeskätt Taanist; võtab lisaks teadmiseks, et Taani puhul on tegemist ka riigis elavate välismaalaste juhtumitega ja et need hõlmavad ka lapseröövijuhtumeid (ka välisriigist);

22.  on seisukohal, et parem valitsemine ja tõhusamad õiguskaitsemehhanismid on otseselt seotud läbipaistvuse ja teabele juurdepääsuga vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001;

23.  on seisukohal, et oluline on parandada vastastikustel alustel põhinevat koostööd liikmesriikide parlamentide ja valitsustega, ühtlasi tuleb vajaduse korral ergutada liikmesriikide asutusi, et nad täiesti läbipaistvalt võtaksid üle ja rakendaksid ELi õigusakte; rõhutab komisjoni ja liikmesriikide koostöö olulisust ning väljendab rahulolematust asjaolu pärast, et teatavad liikmesriigid eiravad Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide ülevõtmist ja rakendamist;

24.  juhib sellega seoses tähelepanu avalikku arvamust uurivale Eurobaromeetrile, mille järgi ainult 36% ELi kodanikest peab end oma õigustest hästi informeerituks ja ainult 24% arvab teadvat, mida teha, kui neid õigusi ei austata; rõhutab seetõttu kiiret vajadust parandada teabele juurdepääsu ja eristada selgemalt eri riiklike ja Euroopa institutsioonide ülesanded, et petitsioonid ja kaebused adresseeritaks õigetele organitele;

25.  palub komisjonil tingimata muuta „Kasuta oma õigusi” veebiportaal kasutajasõbralikumaks ja tõsta ELi kodanike hulgas teadlikkust selle olemasolust;

26.  on otsustanud luua 2013. aasta lõpuks praktilisema ja nähtavama petitsioonide veebiportaali, et soodustada juurdepääsu petitsioonimenetlusele ning anda petitsioonide, nende avaliku levitamise ja petitsioonimenetlusele interaktiivse lähenemisviisi ja muude õiguskaitsevahendite kohta vajalikku teavet; palub muuta õigus petitsioone esitada parlamendi veebisaidil rohkem nähtavamaks;

27.  rõhutab, et petitsioonikomisjonil on teiste institutsioonide, organite ja vahendite, nagu Euroopa kodanikualgatuse, Euroopa Ombudsmani, komisjoni ja uurimiskomisjonide kõrval iseseisev ja selgelt määratletud roll iga üksikkodaniku kontaktpunktina; rõhutab ka, et petitsioonikomisjon peab jääma kontaktpunktiks kodanikele, kelle õigusi on väidetavalt rikutud;

28.  väljendab heameelt petitsioonikomisjoni ja Euroopa Ombudsmani konstruktiivse koostöö üle, näiteks ombudsmani eriaruanne (Viini lennujaam), milles käsitleti keskkonnamõju hindamise direktiivi nõuetekohast kohaldamist; toetab ombudsmani tegevust seoses haldusomavoli juhtumitega ELi institutsioonide, organite, ametite ja asutuste tegevuses; ootab selle ülesande täitmise jätkamist täieliku sõltumatuse alusel, nagu seni tehtud;

29.  kinnitab, et mitte kõigil ELi kodanikel ei ole laiendatud volitustega riiklikku ombudsmani, mistõttu ei ole kõikidel ELi kodanikel samu õiguskaitsevõimalusi; usub, et kui riiklik ombudsman oleks olemas igas liikmesriigis, toetaks Euroopa ombudsmanide võrgustik Euroopa ombudsmani oluliselt;

30.  väljendab heameelt jätkuva koostöö üle komisjoniga ELi õiguse kohaldamist liikmesriikides käsitlevate petitsioonide läbivaatamisel; rõhutab aga, et petitsioonikomisjon eeldab, et teda hoitakse rikkumismenetluste arenguga hästi ja pidevalt kursis; palub komisjonil rikkumismenetluste läbiviimise puhul pöörata petitsioonidele ja kaebustele võrdset tähelepanu; palub ka, et komisjon annaks petitsioonikomisjonile andmed ja statistilise analüüsi kõigi kaebuste kohta, mida ta uurib; rõhutab, et petitsiooniõiguse igakülgne teostamine eeldab vajaduse korral kindlasti komisjoni põhjalikku analüüsi ja vastust, andes hinnangu mitte ainult vormi- või menetlusküsimustele, vaid ka asja tegelikule sisule;

31.  toonitab, et võimalus kasutada institutsioonide valduses olevat teavet, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001, huvitab eelkõige ELi kodanikke, kes püüavad paremini mõista otsustamisprotsessi, eriti kui see puudutab keskkonnamõjuga projekte; on arvamusel, et komisjon saaks uurimisi ja rikkumistoimikuid puudutava teabe laiemalt kättesaadavaks teha, ilma et see ohustaks uurimiste eesmärki, ja et ülekaalukas avalik huvi võib olla küllaldane põhjus nendele toimikutele juurdepääsu andmiseks, eriti seoses juhtumitega, kus võivad olla kaalul põhiõigused, inimeste või loomade tervis ja keskkonna kaitsmine pöördumatu kahju eest või kui on käimas menetlus mõne vähemusrühma diskrimineerimise või inimväärikuse rikkumiste suhtes, eeldusel et ärisaladused ning kohtuasjade, konkurentsijuhtumite ja personalitoimikutega seotud tundlik teave on kaitstud;

32.  palub komisjonilt varajase koostöö käigus asjaomaste liikmesriikidega ettevaatlikku ja ennetavat lähenemisviisi projektide hindamisel, millel on võimalik negatiivne mõju keskkonnale või rahvatervisele; märgib, et juhtudel, kui on oodata pöördumatut kahju, on kaalutluste käigus võimalik kehtestada ettekirjutusi;

33.  märgib siseturgu käsitlevate õigusaktide rakendamisega seotud probleemide lahendamisel eelkõige SOLVITi võrgustiku olulist panust; innustab edendama seda ELi vahendit selle tagamisega, et liikmesriigid annavad SOLVITi riiklikele keskustele piisaval arvul töötajaid; samuti tuleks arendada tarbijate ja tarbijaühenduste kollektiivhagisid vaidluste lahendamiseks;

34.  rõhutab vastavalt õigusteenistuse 29. veebruari 2012. aasta arvamuses esitatud kinnitusele, et Euroopa Liidu institutsioonide tegevusvaldkond, nii nagu see on aluslepingutes sätestatud, on laiem kui lihtsalt liidu poolt kasutatavate volituste summa; võtab arvesse parlamendi õigusteenistuse seisukohta, et parlamendil on õigus vastu võtta sisemisi haldusotsuseid, mille eesmärk on kehtestada menetlus kodanikelt laekuvate petitsioonide käsitlemiseks; avaldab sellega seoses kahetsust, et parlamendi asjaomane teenistus ei ole suutnud järgida Euroopa Parlamendi 21. novembri 2012. aasta resolutsiooni petitsioonikomisjoni 2011. aasta tegevuse kohta(2); võtab lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 227 sätestatud tingimuste valguses arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust (kohtuasi T-280/09), milles märgitakse, et petitsioon tuleb koostada piisavalt selgel ja täpsel viisil, et sellest õigesti aru saadaks;

35.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid ELi õigusaktid üle ja rakendaksid neid täieliku läbipaistvusega, ning leiab seda eesmärki silmas pidades, et komisjoni varajase koostöö vastastikune tugevdamine liikmesriikide parlamentide ja valitsustega on hädavajalik;

36.  taunib bürokraatlikke takistusi Euroopa kodanikualgatustes IT-toe puudumise näol; avaldab eriti kahetsust, et selline vahend kodanike käes muutub nii ühitamatuks liikmesriikide eri administratsioonide vahel ja erinevates toimimisprotsessides;

37.  väljendab heameelt Euroopa kodanike aasta üle aastal 2013; kutsub kõiki Euroopa Liidu ja liikmesriikide institutsioone ja organeid üle parandama Euroopa kodanike ja elanike teenimist sellel aastal, võttes arvesse aluslepingutes sätestatud põhimõtteid ja käesolevas raportis toodud asjaolusid, ja neist laialdasemalt teavitama;

38.  märgib, et petitsioonimehhanism ei ole pelgalt teenus, vaid kõigi ELi kodanike ja elanike õigus; lubab muuta petitsioonimenetluse tõhusamaks, läbipaistvamaks, erapooletumaks ja petitsioonikomisjoni liikmete kaasotsustusõigust säilitades selliseks, et petitsioonid peaksid menetlusõiguse seisukohast vastu kohtus vaidlustamisele;

39.  toonitab, et teabekogumiskülastuste oluline roll petitsioonimenetlustes ei seisne mitte üksnes parlamendi osalemisõiguses, vaid ka kohustuses petitsioonide esitajate ees; rõhutab uuesti, nii nagu juba märgiti petitsioonikomisjoni eelmises raportis, et külastuste ettevalmistamise, elluviimise ja hindamise kohta on vaja täpsemaid kirjalikke menetluseeskirju, millega ühelt poolt tagataks see, et teabekogumiskülastuse delegatsiooni kõigil liikmetel on õigus esitada faktid lähtudes oma seisukohast, ning teisest küljest see, et kõigil petitsioonikomisjoni liikmetel on võimalus osaleda petitsioonikomisjoni järelduste ja soovituste kohta otsuste tegemises;

40.  palub parlamendi esimeeste konverentsil tugevdada petitsioonikomisjoni uurimisrolli;

41.  leiab, et avalike kuulamiste korraldamine on kasulik viis petitsioonide esitajate tõstatatud probleemide põhjalikuks uurimiseks; soovib juhtida tähelepanu näiteks avalikule kuulamisele, mis korraldati ebatraditsiooniliste energiaallikate uurimiseks ja kasutamiseks ja milles arvestati ELi kodanike poolt petitsioonides tõstatatud asjassepuutuvaid murettekitavaid küsimusi; tunnistab liikmesriikide õigust valida oma energiaallikate jaotus ja vajadust kogu ELi hõlmava parema kooskõlastamise järele ELi energiapoliitika kolme eesmärgi elluviimisel, milleks on konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ja varustuskindlus;

42.  ootab huviga avalike kuulamiste korraldamist Euroopa kodanikualgatuse edukate juhtumite kohta koos vastutavate parlamendikomisjonidega vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 197a; kinnitab oma veendumust, et see uus vahend tugevdab liidu demokraatlikke institutsioone ja annab Euroopa kodakondsuse mõistele tähenduse;

43.  on sellele vaatamata mures Euroopa kodanikualgatuse praktilise kohaldamise esimestel kuudel ilmnenud bürokraatlike ja tehniliste tõkete üle, mis kodanikel on tekkinud; kutsub komisjoni seetõttu üles kaaluma tõsiselt määruse (EL) nr 211/2011 artiklis 22 ettenähtud läbivaatamise ettepoole toomist;

44.  rõhutab, et Euroopa kodanikualgatuste tegelik olukord on vaja korrapäraselt üle vaadata, eesmärgiga parandada menetlust ja anda võimalus tõhusate lahenduste leidmiseks mis tahes tõkete võimalikult kiireks kõrvaldamiseks menetluse igas etapis;

45.  on seisukohal, et petitsioonikomisjoni rolli ja ülesandeid oleks võimalik kõige paremini täita ning selle nähtavust, tõhusust, aruandlust ja läbipaistvust suurendada juhul, kui parandatakse petitsioonikomisjoni võimalusi esitada Euroopa kodanikele olulisi küsimusi arutamiseks täiskogule ning suurendatakse komisjoni võimalusi kutsuda tunnistajaid, viia läbi uurimisi ja korraldada kuulamisi;

46.  otsustab kindlalt uurida, millises ulatuses oleks asjakohane muuta kodukorda selle artikli 202 kohaseid teabekogumiskülastusi ja täiskogu resolutsioone puudutavate formaalsete nõuete rakendamiseks;

47.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja petitsioonikomisjoni raport nõukogule, komisjonile, Euroopa Ombudsmanile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning nende petitsioonikomisjonidele ja ombudsmanidele või samalaadsetele pädevatele organitele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0510.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0445.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika