Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2013(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0299/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0299/2013

Rasprave :

PV 10/10/2013 - 4
CRE 10/10/2013 - 4

Glasovanja :

PV 10/10/2013 - 9.7
CRE 10/10/2013 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0421

Usvojeni tekstovi
PDF 323kWORD 36k
Četvrtak, 10. listopada 2013. - Strasbourg
Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine
P7_TA(2013)0421A7-0299/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. listopada 2013. o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine (2013/2013(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o radu Odbora za predstavke,

–  uzimajući u obzir članke 10. i 11. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 24., 227., 228., 258. i 260. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 48. i članak 202. stavak 8. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A7‑0299/2013),

A.  budući da je, u skladu s Protokolom br.30 Ugovora, Povelja Europske unije o temeljnim pravima već dobila obvezujuću pravnu snagu stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona; budući da su istim Ugovorom utvrđeni pravna osnova za pristupanje EU-a Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i uvođenje europske građanske inicijative;

B.  budući da Odbor za predstavke ima dužnost stalnog pregledavanja i po mogućnosti poboljšavanja svoje uloge, osobito u vezi s razvojem demokratskih načela poput većeg sudjelovanja građana u postupku odlučivanja u EU-u te veće transparentnosti i odgovornosti; budući da u sklopu svog redovnog djelovanja Odbor usko surađuje s državama članicama, Komisijom, Europskim ombudsmanom i ostalim tijelima kako bi osigurao da se zakoni EU-a u potpunosti poštuju u sadržaju i duhu;

C.  budući da je 2012. godine Odbor za predstavke zaprimio 1 986 predstavki koje su se uglavnom odnosile na temeljna prava, okoliš, unutarnje tržište te gospodarsku i društvenu krizu; budući da je 1 406 predstavki proglašeno prihvatljivima i od njih je 853 proslijeđeno Komisiji na daljnju istragu sukladno člancima 258. i 260. Ugovora, a 577 predstavki proglašeno je neprihvatljivima; budući da su za predmete barem pet predstavki podnesenih 2012. pokrenuti postupci pred Sudom Europske unije u skladu s člancima 258. i 260. Ugovora; budući da je presudom Suda Europske unije od 14. rujna 2011. u predmetu T‒308/07 jasno utvrđeno da i postupovne odluke Parlamenta u pitanjima predstavki podliježu sudskom preispitivanju; budući da se, uzimajući u obzir statističku analizu sadržanu u ovom izvješću, najviše predstavki odnosi na EU u cijelosti (27,3%), zatim slijede španjolski (15,0%), njemački (12,5%) i talijanski (8,6%) slučajevi;

D.  budući da je, kad je riječ o temeljnim pravima, Odbor u 2012. godini posvetio veliku pozornost pravima osoba s invaliditetom, pravima djece, pravima potrošača, vlasničkim pravima, pravima na slobodno kretanje bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, zaštiti slobode izražavanja i privatnosti, slobodnom pristupu dokumentima i informacijama te pravima slobodnog političkog i sindikalnog udruživanja; budući da je situacija gospodarske krize dovela do niza predstavki koje se odnose na socijalne probleme poput stanovanja, zapošljavanja i nesavjesnog postupanja banaka sa štedišama;

E.  budući da podnesene predstavke građana pokazuju da postoji stalna diskriminacija građana na temelju invaliditeta, pripadnosti manjini ili etničkoj skupini, dobi ili seksualnoj orijentaciji;

F.  budući da inicijative EU-a za borbu protiv diskriminacije poput okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma iz 2011. treba hitno uklopiti u nacionalne strategije i da ih treba stalno preispitivati i pratiti u svjetlu razvoja gospodarske i socijalne situacije;

G.  budući da se, kad je riječ o zaštiti okoliša, ne može pretjerati s upozorenjima na rizike od zagađenja i nesavjesnog ekološkog postupanja imaju li se u vidu rizici za biološku raznolikost i ekosustave te rizici za javno zdravlje, a svi su oni dugotrajni i često opasni po život; budući da u pogledu biološke raznolikosti neke države članice još nisu utvrdile ukupan broj područja pod minimalnom zaštitom Nature 2000 niti su u potpunosti provele njihovu učinkovitu zaštitu; budući da treba uzeti u obzir ciljeve borbe protiv zagađenja i klimatskih promjena; budući da je Odbor 2012. posvetio veliku pozornost provedbi zakonodavstva u vezi s otpadom i vodom te ocjeni utjecaja projekata i aktivnosti na okoliš i javno zdravlje;

H.  budući da moramo očuvati naše prirodne resurse imajući u vidu zaštitu budućnosti Zemlje; budući da se u pogledu tehnoloških inovacija poput GMO-a i nanotehnologije mora primjenjivati načelo predostrožnosti;

I.  budući da je misija za utvrđivanje činjenica u Italiji istaknula hitnu potrebu da sva uključena talijanska tijela nađu održivo rješenje za potrebe gospodarenja otpadom u pokrajini Rim koje bi osiguralo poštovanje zdravlja i dostojanstva građana; budući da, unatoč tome što je izvanredna situacija u gradu Napulju završila, i dalje postoje mnogi izazovi u pogledu sveobuhvatnog pristupa gospodarenju otpadom u regiji Kampanija u vezi s hijerarhijom otpada utvrđenom u Direktivi 2008/98/EZ (Okvirna direktiva o otpadu) te presudom Suda EU-a od ožujka 2010.;

J.  budući da unatoč tome što Komisija može u potpunosti provjeriti poštovanje zakona EU-a tek nakon što nacionalna tijela vlasti donesu konačnu odluku, važno je, pogotovo što se tiče pitanja okoliša, u ranoj fazi provjeriti primjenjuju li lokalna, regionalna i nacionalna tijela sve relevantne proceduralne zahtjeve koji proizlaze iz prava EU-a, uključujući provođenje načela predostrožnosti;

K.  budući da je Odbor svojim radom doveo do toga da Parlament proglasi vodu javnim dobrom; budući da je europska građanska inicijativa „Pravo na vodu” prva dostigla prag od milijun potpisa europskih građana;

L.  budući da treba izbjeći daljnje nepopravljive gubitke biološke raznolikosti, pogotovo unutar područja obuhvaćenih Naturom 2000; budući da su se države članice obvezale osigurati zaštitu posebnih područja očuvanja u skladu s Direktivom 92/43/EEZ (Direktiva o staništima) i Direktivom 79/409/EEZ (Direktiva o pticama);

M.  budući da u svojoj rezoluciji od 13. prosinca 2012. o novoj održivoj i konkurentnoj industriji čelika na temelju primljene predstavke(1) Parlament zagovara načelo „onečišćivač plaća”;

N.  budući da, bez obzira na međuinstitucionalni sporazum Parlamenta i Komisije, Komisija nije sklona brzom davanju informacija o prirodi svojih rasprava ni o donesenim odlukama u postupcima zbog kršenja koji se odnose na predstavke, a povezanim s provedbom zakonodavstva o okolišu; budući da je to važan razlog za zabrinutost s obzirom na nepopravljivu štetu i opseg uništenja koje bi mogli pretrpjeti naši ekosustavi i zdravlje; budući da bi europske institucije trebale pružati više informacija te biti transparentnije prema građanima EU-a;

O.  budući da je 2013. proglašena Europskom godinom građana i da su upravo građani Europske unije i osobe koje u njoj borave, pojedinačno ili zajedno s drugima, u dobrom položaju da ocijene učinkovitost primjene europskog zakonodavstva i da ukažu na moguće rupe u zakonu koje ometaju ispravnu provedbu zakonodavstva i potpuno ostvarivanje prava; budući da treba voditi računa o sadržaju Europske strategije za potrošače za poticanje povjerenja i rasta; budući da je pritom temeljni preduvjet da se građane informira o europskom zakonodavstvu na praktičan način;

P.  budući da je Odbor za predstavke iz tog razloga 2012. godine mnogo vremena i napora posvetio raspravi o značenju europskog građanstva, koje je doduše usko povezano s potpunom slobodom kretanja i boravka u Europskoj uniji, kako je utvrđeno u dijelu III. UFEU-a, ali koje također obuhvaća mnoga druga prava te je korisno građanima koji ne napuštaju svoju domovinu; budući da predstavke pokazuju da su građani Unije i osobe koje borave u njoj i dalje suočeni s rasprostranjenim i konkretnim preprekama osobito za ostvarivanje svojih prekograničnih prava, a to ima neposredan i svakodnevni utjecaj na živote i dobrobit tisuća domaćinstava;

Q.  budući da se postupkom predstavki mogu dopuniti drugi europski instrumenti dostupni građanima, poput mogućnosti podnošenja pritužbe Europskom ombudsmanu ili Komisiji; budući da Odbor za predstavke usko surađuje s Europskim ombudsmanom, drugim odborima Europskog parlamenta, europskim tijelima, subjektima i mrežama te državama članicama;

R.  budući da postupak predstavki može i treba ostati dopunski postupak u odnosu na druge mehanizme pravne zaštite koji građanima stoje na raspolaganju, poput ulaganja žalbi Europskoj komisiji ili Europskom ombudsmanu; budući da je upravo SOLVIT važno sredstvo koje građani EU-a mogu koristiti za pronalaženje brzih rješenja za probleme uzrokovane lošom primjenom zakona o unutarnjem tržištu od strane javnih tijela;budući da se stoga mora ostvariti napredak u zajedničkom rješavanju sudskih postupaka koje su pokrenuli potrošači ili njihove udruge; budući da jedinstveni internetski portal „Ostvari svoja prava” sadrži važne informacije za građane koji žele uložiti žalbu zbog neodgovarajuće primjene zakonodavstva EU-a;

S.  budući da se područje djelovanja i način rada prava na predstavke koje je u skladu s uvjetima Ugovora dodijeljeno svim građanima EU-a razlikuje od ostalih pravnih lijekova dostupnih građanima poput primjerice podnošenja pritužbi Komisiji ili Ombudsmanu;

T.  budući da je nužno povećati sudjelovanje građana u postupku donošenja odluka EU-a, imajući na umu jačanje njegove legitimnosti i odgovornosti;

U.  budući da je 1. travnja 2012. stupio na snagu novi instrument participativne demokracije, „Europska građanska inicijativa”, i da je tijekom godine ukupno registrirano šesnaest inicijativa; budući da su razni inicijatori Europske građanske inicijative izrazili zabrinutost zbog tehničkih prepreka pri stvarnom prikupljanju potpisa; budući da će Odbor za predstavke imati ključnu ulogu u organizaciji javnih rasprava o uspješnim inicijativama;

V.  budući da je očito da postoji nedostatak jasno strukturiranih i široj javnosti objavljenih informacija te da građani EU-a nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima; budući da su to ključne prepreke za aktivno ostvarivanje građanstva EU-a; budući da bi u tom pogledu države članice trebale bolje ispunjavati svoje obveze informiranja i stvaranja svijesti;

W.  budući da građani Europske unije i osobe koje u njoj borave imaju legitimno pravo očekivati da će pitanja koja postave Odboru za predstavke biti riješena bez nepotrebnog odgađanja u okviru zakonskog okvira Europske unije, a osobito da će članovi Odbora braniti prirodni okoliš, zdravlje, slobodu kretanja, dostojanstvo i temeljna prava i slobode podnositelja predstavki; budući da je učinkovitost rada Odbora uglavnom rezultat brzine i temeljitosti njegova tajništva, što bi se moglo još više poboljšati, osobito optimizacijom vremena obrade predstavki te sistematizacijom postupka njihove procjene; budući da bi u tu svrhu, s obzirom na sve veći broj zaprimljenih predstavki svake godine, trebalo izdvojiti više sredstava te odvojiti više vremena za sastanke Odbora; budući da pri obrađivanju predstavki mora postojati kontinuitet i u razdobljima izmjene mandata te time i osoblja; budući da su žrtve Francova režima podnijele nekoliko predstavki u vezi s otetom djecom u Španjolskoj;

X.  budući da su neke predstavke još uvijek u postupku rješavanja između Komisije, Parlamenta, Suda EU-a i nacionalnih vlasti i da nije pronađeno nikakvo rješenje, što stvara nesigurnost kod podnositelja predstavki bez ikakvih naznaka zaključenja postupka;

Y.  budući da se znatno povećao broj predstavki koje se odnose na kršenje načela temeljnih demokratskih prava i vladavine prava zaštićenih Ugovorom o Europskoj uniji u državama članicama, što pokazuje da europski građani imaju sve veće povjerenje u institucije Zajednice da zagovaraju njihova temeljna prava;

Z.  budući da su pojedinci i lokalne zajednice te volonterske organizacije i poduzeća u stanju procijeniti učinkovitost europskog zakonodavstva koje se odnosi na njih, te da mogu upozoriti na moguće rupe u zakonu koje je potrebno provjeriti kako bi se osiguralo bolje, usklađenije i usporedivije provođenje prava EU-a u svim državama članicama;

1.  prima na znanje da se predstavke građana Europske unije i osoba koje u njoj borave iz 2012. godine uglavnom tiču navoda o povredama zakonodavstva EU-a u području temeljnih prava, okoliša, unutarnjeg tržišta i vlasničkih prava; smatra da predstavke pokazuju da su još uvijek česti i rašireni slučajevi nepotpunog prenošenja zakonodavstva EU-a ili njegove pogrešne primjene;

2.  napominje da temeljna prava ostaju ključna tema podnesenih predstavki, posebno u pogledu pitanja o pravima osoba s invaliditetom, pravima djece, imovinskim pravima, pravu na slobodno kretanje, uključujući prenosivost prava na socijalnu skrb bez suočavanja s ikakvim oblikom diskriminacije, zaštiti slobode izražavanja i privatnosti, slobodi udruživanja i pravu na pristup dokumentima i informacijama; poziva države članice da ispravno provedu i poštuju ta prava kako je navedeno u Ugovoru i poziva Komisiju da poduzme potrebne mjere da države članice koje ta prava ne poštuju primora da uklone nesrazmjer između nacionalnih zakona i temeljnih prava građana EU-a;smatra da bi se posebna pozornost trebala posvetiti pravu na povijesno sjećanje i pravu na istinu, pravdu i pravne lijekove za obitelji koje su bile žrtve diktatorske vladavine Franca, te također i pravu otete djece Španjolske da saznaju identitet svojih bioloških roditelja

3.  smatra da bi interaktivni priručnik dostupan preko internetske stranice Europskog parlamenta sličan onom Europskog ombudsmana mogao smanjiti broj podnesenih predstavki o pitanjima koje se ne odnose na područja djelatnosti EU-a;

4.  potvrđuje važnu ulogu Odbora za predstavke u traženju izvansudskih rješenja za građane od kojih se u praksi spoznaje kako građani Europe gledaju na Europsku uniju, što zauzvrat omogućava zaključke o tome daje li europsko zakonodavstvo željene rezultate te odgovara li očekivanjima građana Unije;

5.  poziva Odbor za predstavke da razmotri posljedice sudske prakse Suda Europske unije u vezi s organizacijom „Equal Rights Trust” na prihvatljivost predstavki, koja građanima Unije daje čak i u slučaju isključivo nacionalnog prava veću razinu zaštite kod nacionalnih presuda koje utječu na ostvarivanje njihovih prava kao građana EU-a; poziva da se istraže stvarne prepreke s kojima se suočavaju građani Unije koji zatraže odluku o prethodnim pitanjima od Suda Europske unije kako bi dobili pouzdano tumačenje europskog zakonodavstva u predmetima pred nacionalnim sudovima;

6.  poziva na misiju za utvrđivanje činjenica, u kontekstu poboljšanja rada Odbora, kojom bi se s jedne strane osiguralo da svaki član misije za utvrđivanje činjenica ima pravo iznijeti činjenice sa svog gledišta, a s druge strane jamčilo da svaki član Odbora ima mogućnost sudjelovanja u postupku donošenja odluka u pogledu zaključaka Odbora za predstavke;

7.  odlučan je u namjeri da postupak predstavki učini učinkovitijim, transparentnijim i nepristranim, a pritom sačuva pravo sudjelovanja članova Odbora za predstavke tako da postupanje s predstavkama bude u skladu s kriterijima za preispitivanje zakonitosti čak i u proceduralnom smislu;

8.  ukazuje na postojanu diskriminaciju građana zbog njihove vjere ili uvjerenja, invaliditeta, pripadnosti manjinskoj skupini, dobi ili seksualnoj orijentaciji; posebno upozorava na to da romsko stanovništvo širom EU-a i dalje nailazi na prepreke za uključivanje u društvo; poziva stoga Komisiju da olakša suradnju među vladama u tom području, da osigura odgovarajuća financijska sredstva za provedbu nacionalnih strategija za uključivanje Roma i da aktivno prati provode li države članice učinkovito navedene strategije;

9.  poziva Komisiju da iznese zakonodavni prijedlog za konačno rješenje problema uzajamnog priznavanja dokumenata o građanskom stanju i njihovih učinaka od strane država članica te da pritom istodobno poštuje društvenopolitičke tradicije pojedinih država članica u skladu s načelom supsidijarnosti;

10.  ponavlja prethodne pozive državama članicama da osiguraju slobodu kretanja za sve građane EU-a i njihove obitelji bez diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili državljanstva; ponavlja svoj poziv državama članicama da prava utvrđena člancima 2. i 3. Direktive 2004/38/EZ u potpunosti provedu, ne samo za supružnike različitog spola nego i za registriranog partnera, člana domaćinstva ili partnera s kojim građanin EU-a ima propisno potvrđenu stabilnu vezu, uključujući pripadnike istospolnih parova, na temelju načela uzajamnog priznavanja, jednakosti, nediskriminacije, dostojanstva i poštovanja privatnog i obiteljskog života; poziva Komisiju da u tom smislu osigura dosljedno provođenje i u konačnici odgovarajuću reviziju te Direktive te da se po potrebi pokrene postupak zbog povrede Ugovora za države članice koje se ne drže navedene Direktive;

11.  primjećuje da je okoliš i dalje ključna tema predstavki, što pokazuje da javne vlasti u državama članicama konstantno propuštaju osigurati očuvanje biološke raznolikosti, biološke raznolikosti i ekosustava i zajamčiti najviše norme javnog zdravlja; posebno upućuje na brojne podnesene peticije o upravljanju otpadom, o vodama, mogućim rizicima nuklearne energije i genetičkog inženjerstva, o zaštićenim vrstama te o ocjenjivanju utjecaja projekata i aktivnosti poput ekstrakcije plina iz škriljca metodom hidrauličnog frakturiranja na okoliš i javno zdravlje; poziva Komisiju da ojača zakonodavni okvir o okolišu i borbi protiv klimatskih promjena, a posebno njegovu ispravnu provedbu; žali zbog toga što neke države članice unatoč svojim naporima nisu uspjele pronaći održiva rješenja za probleme upravljanja otpadom;

12.  potiče Komisiju da poduzme mjere kako bi osigurala da države članice shvate da je voda javno dobro; zauzima stajalište da se načelo predostrožnosti mora strogo primjenjivati u pogledu korištenja biotehnologije i nanotehnologije u proizvodima koji bi mogli imati ozbiljni utjecaj na zdravlje potrošača;

13.  očekuje da će pregledana Direktiva o procjeni utjecaja na okoliš, kojom se revidira Direktiva 2011/92/EU, ne samo ojačati pružanjem jasnijih parametara, nego da će je države članice i propisno primjenjivati;

14.  smatra da se moraju hitno razviti postupci za predstavke koji bi omogućili rad misija za utvrđivanje činjenica također u razdobljima bez sjednica tijekom europskih izbora i inače – kada to dozvoljava priroda predstavke – tijekom ljetne stanke u zasjedanju (primjer je Damüls u kojem je misija za utvrđivanje činjenica bila ograničena na ljetne mjesece);

15.  pozdravlja završetak izvanredne situacije u gradu Napulju i nove inicijative u vezi s gospodarenjem otpadom te očekuje primjeren odgovor na i dalje postojeće izazove u regiji Kampanija, osobito pomoću sveobuhvatnog regionalnog pogona za gospodarenje otpadom u skladu s hijerarhijom Okvirne direktive o otpadu te presudom Suda Europske unije iz 2010.; još je zabrinut zbog pristupa gospodarenju otpadom u regiji Lacij, posebno nakon zatvaranja odlagališta otpada Malagrotta;

16.  osim toga, napominje da građani Europske unije i dalje nailaze na prepreke na unutarnjem tržištu, posebno pri ostvarivanju prava na slobodu kretanja kao pojedinci, korisnici i pružatelji robe i usluga te radnici poput primjerice slučaja rumunjskih i bugarskih radnika koji su i dalje suočeni s ograničenjima u pristupu tržištu rada u nekim državama članicama; posebno ukazuje na to da je prekogranična pravosudna suradnja i njezina učinkovitost još uvijek područje u kojem ima vrlo velikih problema; zaključuje da, sve u svemu, pojačana prekogranična suradnja i harmonizacija osiguravaju velik doprinos zaštiti prava građana i poticanju ekonomije;

17.  potiče Komisiju da poduzme mjere koje bi potrošačima omogućile pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama osiguravajući potrebna jamstva sigurnosti i transparentnosti, a posebno se mora uvjeriti da su internetske stranice tijela javnog sektora dostupne;

18.  ističe napore ovog Odbora u prenošenju zahtjeva mnogih građana za uspostavu pravnog okvira EU-a koji bi osigurao bolju zaštitu i poboljšanje dobrobiti životinja, što uključuje i kućne ljubimce i životinje lutalice;

19.  naglašava važnost osnivanja radne skupine o španjolskom Zakonu o obali koja bi mogla utrti put drugim takvim inicijativama, a koja podrobno izučava predstavke o toj temi i izmjene zakona; u tom smislu ponavlja važnost izravnog kontakta sa španjolskim nacionalnim vlastima i naglašava hitnu potrebu za daljnjom jačom suradnjom u svrhu pronalaženja bolje ravnoteže između imovinskih prava i njihove socijalne funkcije te boljih rješenja imovinskih prava kada krajnji cilj zaštite okoliša zahtijeva izvlaštenje; izražava svoje strahove da novi Zakon o obali koji je odobrio španjolski parlament ne rješava zabrinutost podnositelja predstavki niti postoje planovi za daljnju zaštitu okoliša obalnih područja u Španjolskoj;

20.  naglašava potrebu za učinkovitom regulacijom zaštite obalnih područja, ali napominje da Zakon o obali nije usklađen s ciljevima kojima se teži, s obzirom na to da utječe na povijesnu baštinu i tradicionalne zajednice pogađajući stanovnike obalnih sela koji su oduvijek imali održiv suživot s morem i njegovim ekosustavima;

21.  pozdravlja zaključke Odbora donesene nakon misije za utvrđivanje činjenica u Berlinu o dobrobiti mladeži i obitelji, posebno u vezi s prekograničnim slučajevima skrbništva; međutim, na temelju stalnog dotoka predstavki ove vrste konstatira da pitanje prekograničnih slučajeva skrbništva očito još uvijek nije riješeno i da je Odbor upoznat sa sličnim slučajevima iz drugih država članica, posebno Danske; nadalje prima na znanje da se u danskom slučaju radi i o slučajevima stranaca koji žive u samoj zemlji te da je osim toga bilo potvrđenih slučajeva otmice djece (između ostalog iz inozemstva);

22.  smatra da su bolje upravljanje i učinkovitiji mehanizmi pravne zaštite izravno povezani s transparentnošću i pristupom informacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001;

23.  smatra da je važno ojačati suradnju s parlamentima i vladama država članica koja će počivati na uzajamnosti i kada to bude potrebno poticati nadležna tijela država članica da potpuno transparentno prenesu i provedu zakonodavstvo EU-a; naglašava važnost suradnje Komisije s državama članicama te izražava žaljenje zbog nemara nekih država članica u vezi s prijenosom i provedbom europskog zakonodavstva o okolišu;

24.  u vezi s tim upućuje na istraživanje javnog mnijenja Eurobarometar iz kojeg proizlazi da se samo 36 % građana EU-a smatra dobro informiranima o svojim pravima, a da samo 24 % smatra da su dobro informirani o tome što mogu učiniti u slučaju da se njihova prava ne poštuju; stoga naglašava hitnu potrebu da se poboljša pristup informacijama i da se jasnije odijele funkcije različitih nacionalnih i europskih institucija kako bi predstavke i žalbe mogle biti upućene odgovarajućim tijelima;

25.  posebno poziva Komisiju da internetski portal „Ostvari svoja prava” učini lakšim za korištenje i da građane EU-a upozna s postojanjem tog portala;

26.  odlučan je da uspostavi praktičniji i vidljivi internetski portal za predstavke do kraja 2013. godine kako bi se olakšao pristup predstavkama i pružile vrijedne informacije o predstavkama, omogućilo njihovo širenje u javnosti i interaktivni pristup postupku predstavki, te drugim mehanizmima pravne zaštite; poziva da se pravo na predstavke učini uočljivijim na početnoj internetskoj stranici Europskog parlamenta;

27.  naglašava da Odbor za predstavke zajedno s drugim institucijama, tijelima i instrumentima poput europske građanske inicijative, Europskog ombudsmana, Komisije i istražnih odbora ima neovisnu i jasno definiranu ulogu kao mjesto za kontakt sa svakim pojedinim građaninom; naglašava da Odbor za predstavke mora i dalje biti referentna točka za građane čija su prava navodno prekršena;

28.  pozdravlja konstruktivnu suradnju Odbora i Europskog ombudsmana, kao npr. u slučaju tematskog izvješća ombudsmana o bečkoj zračnoj luci u vezi s odgovarajućom primjenom Direktive o procjeni utjecaja na okoliš; podržava aktivnosti Ombudsmana u vezi sa slučajevima nepravilnosti u djelovanju institucija, tijela, ureda i agencija EU-a; očekuje da će se ova zadaća nastaviti na temelju potpune neovisnosti, kao što je to bio slučaj i do sada;

29.  potvrđuje da nemaju svi građani Unije jednog ombudsmana na nacionalnoj razini koji ima proširene ovlasti, a što svim građanima Unije ne pruža iste mogućnosti pravnih sredstava; procjenjuje da bi s jednim ombudsmanom u svakoj državi članici europska mreža ombudsmana pružila značajnu potporu Europskom ombudsmanu;

30.  pozdravlja stalnu suradnju s Komisijom u pogledu pregledavanja predstavki na području primjene zakona EU-a u državama članicama; unatoč tome naglašava da Odbor očekuje da bude odmah i dobro obaviješten o razvoju situacije u vezi s postupcima za utvrđivanje povrede; traži od Komisije da jednaku pažnju posveti i predstavkama i žalbama o funkcioniranju postupaka za utvrđivanje povrede; osim toga, poziva Komisiju da Odboru dostavi detalje i statističku analizu svih žalbi koje istražuje; naglašava da je za potpuno poštovanje prava na predstavke nužna temeljita analiza i odgovor Komisije s procjenom ne samo formalnih ili proceduralnih pitanja, već i ključnog sadržaja predmetnog slučaja, ukoliko ista bude zatražena;

31.  naglašava da je pristup informacijama koje imaju institucije EU-a, kao što je navedeno u Uredbi (EZ) br. 1049/2001, primarni interes građana koji žele bolje shvatiti postupak donošenja odluka, osobito u vezi s projektima koji utječu na okoliš; smatra da bi Komisija mogla omogućiti veći pristup informacijama o istragama i predmetima u vezi s utvrđivanjem povreda ne ugrožavajući svrhu istraga te da bi opravdani javni interes mogao biti razlogom za pristup tim dokumentima, posebno u slučajevima kad se radi o temeljnim pravima, zdravlju ljudi ili životinja i zaštiti okoliša od nepopravljive štete, ili o postupcima koji se vode zbog diskriminacije manjine ili kršenja dostojanstva čovjeka, a dokle god je osigurana zaštita poslovne tajne i povjerljivih informacija u vezi s predmetima na sudu, tržišnim natjecanjem i osobnim podacima;

32.  traži od Komisije preventivni pristup temeljen na predostrožnosti prilikom procjene projekata s potencijalnim negativnim utjecajem na okoliš ili javno zdravlje u obliku rane suradnje s državama članicama u pitanju; napominje mogućnost uspostavljanja mjera zabrane tijekom rasprava u slučajevima u kojima se prognozira nepopravljiva šteta;

33.  posebno prima na znanje važan doprinos mreže SOLVIT otkrivanju i rješavanju pitanja povezanih s provedbom zakonodavstva o unutarnjem tržištu; potiče poboljšanje tog alata EU-a tako što će države članice osigurati adekvatno osoblje za nacionalne centre SOLVIT; dodaje da je potrebno zajedničko djelovanje kako bi se riješili sporovi koje su pokrenuli potrošači i njihove udruge;

34.  ističe da su, kako je potvrdila pravna služba u svom mišljenju od 29. veljače 2012., područja djelovanja institucija Europske unije, kako je navedeno u Ugovoru, šira od pukog zbroja nadležnosti Unije; uzima u obzir viđenje pravne službe Parlamenta da Parlament ima pravo donijeti interne administrativne odluke s ciljem uspostavljanja postupka za obrađivanje podnesaka građana; izražava žaljenje zbog propusta odgovarajuće službe Parlamenta da do kraja provede rezoluciju Parlamenta od 21. studenog 2012. o radu Odbora za predstavke tijekom 2011.(2) na kraju, prima na znanje pravnu odluku Suda Europske unije (slučaj T 280/09) kojom se utvrđuje da predstavka mora biti sastavljena dovoljno jasno i precizno kako bi se mogla ispravno shvatiti u svjetlu uvjeta utvrđenih u članku 227. UFEU-a;

35.  poziva države članice da transparentno prenesu i provedu zakonodavstvo EU-a te, imajući to na umu, smatra neophodnim poboljšati ranu suradnju Komisije s parlamentima i vladama država članica na uzajamnoj osnovi;

36.  žali zbog birokratskih prepreka na koje nailaze europske građanske inicijative zbog manjka informatičke podrške; posebice žali što se takav instrument za građane neujednačeno koristi u različitim administracijama zbog različitih radnih procesa u državama članicama;

37.  pozdravlja Europsku godinu građana 2013.; poziva sve institucije i tijela Europske unije kao i država članica da tijekom ove godine poboljšaju svoje usluge i bolje o njima informiraju europske građane i osobe koje borave u Uniji imajući u vidu načela iz Ugovora i činjenice navedene u ovom izvješću;

38.  napominje da mehanizam predstavki nije samo usluga, nego i pravo svih građana Europske unije i osoba koje u njoj borave; obvezuje se da će postupak predstavki učiniti učinkovitijim, transparentnim i nepristranim, a pritom sačuvati pravo sudjelovanja članova Odbora za predstavke tako da postupanje s predstavkama bude u skladu s kriterijima za preispitivanje zakonitosti čak i u proceduralnom smislu;

39.  naglašava ključnu ulogu misija za utvrđivanje činjenica u postupcima predstavki, ne samo kao pravo parlamenta na sudjelovanje, nego i kao obvezu u odnosu na podnositelje predstavki; ponovno potvrđuje, što je već naveo u prethodnom izvješću Odbora, potrebu za preciznijim pisanim proceduralnim pravilima u pogledu pripreme, provedbe i ocjene misija, osiguravajući pritom da svi članovi misije za utvrđivanje činjenica imaju pravo na iznošenje činjenica sa svog gledišta, a s druge strane, jamčeći svim članovima Odbora mogućnost na sudjelovanje u postupku donošenja odluka u pogledu zaključaka i preporuka koje sastavlja Odbor za predstavke;

40.  poziva Konferenciju predsjednika Europskog parlamenta da ojača istražnu ulogu ovog Odbora;

41.  smatra organizaciju javnih saslušanja korisnim načinom za podrobno razmatranje pitanja koja postavljaju podnositelji predstavki; želi usmjeriti pozornost na, primjerice, javno saslušanje o istraživanju i korištenju nekonvencionalnih izvora energije tijekom kojeg je primljena na znanje zabrinutost građana EU-a koju su oni u tom pogledu izrazili u svojim predstavkama; priznaje pravo država članica da same odaberu koju će kombinaciju energenata koristiti te potrebu za boljom koordinacijom diljem EU-a imajući na umu trostruki cilj cjelokupne energetske politike EU-a, naime konkurentnost, održivost i sigurnost opskrbe;

42.  raduje se organizaciji javnih saslušanja o uspješnim europskim građanskim inicijativama s nadležnim zakonodavnim odborom u skladu s člankom197.a Poslovnika Europskog parlamenta; ponovno potvrđuje svoje uvjerenje da će navedeno novo sredstvo ojačati demokratske institucije Unije i dati značenje pojmu europskog građanstva;

43.  ipak izražava zabrinutost zbog birokratskih i tehničkih prepreka koje su se pojavile tijekom prvih mjeseci praktične primjene europske građanske inicijative; stoga poziva Komisiju da ozbiljno razmotri raniji početak provjere propisane u članku 22. Uredbe (EU) br. 211/2011;

44.  naglašava potrebu za redovitim pregledavanjem stanja stvari zajedno s europskim građanskim inicijativama s ciljem poboljšavanja postupka i kako bi se omogućilo pronalaženje djelotvornih rješenja za bilo kakve prepreke u svakoj fazi postupka što je brže moguće;

45.  vjeruje da bi se uloga i odgovornosti Odbora za predstavke najbolje izvršavale, a njegova vidljivost, učinkovitost, odgovornost i transparentnost u najvećoj mjeri poboljšale boljim načinom da se pitanja važna za europske građane predstave na plenarnoj sjednici, te njegovom većom sposobnošću da poziva svjedoke, provodi istrage i organizira saslušanja;

46.  odlučan je ispitati u kojem bi opsegu izmjene Poslovnika bile primjerene za provedbu gore navedenih formalnih uvjeta u vezi s misijama za utvrđivanje činjenica i plenarnim rezolucijama u skladu s člankom 202. Poslovnika;

47.  nalaže svom predsjedniku da ovu Rezoluciju i izvješće Odbora za predstavke proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu te vladama i parlamentima država članica, njihovim odborima za predstavke i njihovom ombudsmanu ili sličnim nadležnim tijelima.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0510.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0445.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti