Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2013(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0299/2013

Predkladané texty :

A7-0299/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 4
CRE 10/10/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 10/10/2013 - 9.7
CRE 10/10/2013 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0421

Prijaté texty
PDF 283kWORD 38k
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg
Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012
P7_TA(2013)0421A7-0299/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2013 o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 (2013/2013(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o rokovaniach Výboru pre petície,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na články 24, 227, 228, 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 48 a článok 202 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A7-0299/2013),

A.  keďže v zmysle protokolu 30 zmluvy sa nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy stala Charta základných práv Európskej únie už právne záväznou; keďže táto zmluva takisto stanovuje právny základ pre pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach a pre zavedenie európskej iniciatívy občanov;

B.  keďže Výbor pre petície má povinnosť stále prehodnocovať a, keď je to možné, posilňovať svoju úlohu, najmä vzhľadom na rozvoj demokratických zásad, ako je zvýšená účasť občanov na procese rozhodovania EÚ a posilnení transparentnosti a zodpovednosti; keďže v rámci svojej pravidelnej činnosti výbor úzko spolupracuje s členskými štátmi, Komisiou, európskym ombudsmanom a ďalšími orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby boli v plnej miere dodržané litera a duch právnych predpisov EÚ,

C.  keďže v roku 2012 Výbor pre petície zaregistroval 1.986 petícií, ktoré sa väčšinou týkali základných práv, životného prostredia, vnútorného trhu a hospodárskej a sociálnej krízy; keďže 1 406 petícií bolo uznaných za prípustné, pričom 853 z nich bolo postúpených Komisii, aby ich v súlade s článkom 258 a 260 zmluvy ďalej preskúmala, a 580 bolo vyhlásených za neprípustné; keďže predmety minimálne piatich petícií predložených v roku 2012 boli v súlade s článkami 258 a 260 zmluvy predložené Súdnemu dvoru Európskej únie; keďže v rozsudku zo 14. septembra 2011 vo veci T-308/07 sa jasne uviedlo, že procedurálne rozhodnutia Parlamentu sú aj v petičných prípadoch predmetom súdneho preskúmania; keďže z hľadiska štatistickej analýzy uvedenej v tejto správe sa najväčšie množstvo petícií týka EÚ ako celku (27,3 %), potom nasledujú prípady zo Španielska (15 %), z Nemecka (12,5 %) a Talianska (8,6 %);

D.  keďže v oblasti základných práv výbor venoval v roku 2012 najväčšiu pozornosť osobám so zdravotným postihnutím, právam detí, právam spotrebiteľov, majetkovým právam, právam slobody pohybu bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ochrane slobody prejavu a ochrane súkromia, ako aj právu na prístup k dokumentom a informáciám, právam na slobodu politického združovania sa a pripojenie sa k odborovému zväzu; keďže hospodárska kríza viedla k mnohým petíciám týkajúcim sa sociálnych problémov, napríklad bývania, zamestnania a nesprávnych postupov v sektore bankovníctva uplatňovaných voči sporiteľom;

E.  keďže petície, ktoré občania predložili, svedčia o pretrvávajúcej diskriminácii voči občanom z dôvodu zdravotného postihnutia, príslušnosti k menšine alebo určitej etnickej skupine, rodu, veku alebo sexuálnej orientácie;

F.  keďže iniciatívy EÚ v boji proti diskriminácii, ako je rámec EÚ z roku 2011 pre vnútroštátne stratégie začleňovania Rómov, sa musia urýchlene prijať do stratégií jednotlivých štátov a neustále prehodnocovať a sledovať v súvislosti s vývojom hospodárskej a sociálnej situácie;

G.  keďže v súvislosti s ochranou životného prostredia nie je poukazovanie na hrozbu, ktorú predstavuje znečistenie a nesprávne environmentálne postupy, z dôvodu vyplývajúcich rizík pre biologickú diverzitu a ekosystémy, a tiež pre verejné zdravie, nikdy prehnané, pretože všetky tieto hrozby sú dlhotrvajúce a často ohrozujúce život; keďže z hľadiska biodiverzity niektoré členské štáty ešte neurčili celkový minimálny počet chránených území sústavy Natura 2000 ani ich v plnej miere účinne nechránia; keďže je potrebné náležite zohľadniť ciele boja proti znečisťovaniu životného prostredia a zmene klímy; keďže v roku 2012 Komisia venovala veľkú pozornosť vykonávaniu právnych predpisov o odpade a vode, ako aj posudzovaniu vplyvu projektov a činností na životné prostredie a na verejné zdravie;

H.  keďže musíme zachovať naše prírodné zdroje s cieľom zabezpečiť budúcnosť zeme; keďže v súvislosti s technologickými inováciami, ako napr. GMO a nanotechnológie, je nevyhnutné uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti;

I.  keďže pokiaľ ide o otázku nakladania s odpadom, informačná návšteva do Talianska poukázala na to, že je naliehavo potrebné, aby všetky zainteresované talianske orgány hľadali trvalo udržateľné riešenie pre potreby týkajúce sa nakladania s odpadom v provincii Ríma, ktorým by sa zabezpečilo rešpektovanie zdravia a dôstojnosti občanov; keďže núdzová situácia v meste Neapol sa síce skončila, v regióne Kampánia však aj naďalej pretrváva mnoho problémov týkajúcich sa komplexného prístupu k nakladaniu s odpadom, pokiaľ ide o systém priorít uvedený smernici 2008/98/ES (rámcová smernica o odpade) a o rozsudok Súdneho dvora EÚ z marca 2010;

J.  keďže Komisia môže síce úplne skontrolovať dodržiavanie právnych predpisov EÚ, len keď vnútroštátne orgány prijali konečné rozhodnutie, je dôležité – najmä v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa životného prostredia – overiť už v ranej fáze, či miestne, regionálne a vnútroštátne orgány náležite uplatňujú všetky príslušné procedurálne požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ vrátane vykonávania zásady predbežnej opatrnosti;

K.  keďže výsledkom práce výboru je vyhlásenie vody za verejný statok zo strany Európskeho parlamentu; keďže európska iniciatíva občanov Právo na vodu je prvou, ktorá dosiahla 1 milión podpisov európskych občanov;

L.  keďže je potrebné zabrániť ďalším nenapraviteľným stratám biodiverzity, a to najmä v rámci určených oblastí sústavy Natura 2000; keďže členské štáty sa zaviazali zabezpečiť ochranu osobitných chránených území podľa smernice 92/43/EHS(smernica o biotopoch) a smernice 79/409/EHS (smernica o vtáctve);

M.  keďže Parlament vo svojom uznesení z 13. decembra 2012 na základe predloženej petície vo svojom uznesení o novom udržateľnom konkurenčnom oceliarskom priemysle(1) obhajoval zásadu „znečisťovateľ platí”;

N.  keďže napriek medziinštitucionálnej dohode medzi Parlamentom a Komisiou nie je Komisia príliš ochotná poskytovať pohotové informácie o charaktere svojich úvah ani o rozhodnutiach, ktoré prijme v konaniach o porušení predpisov týkajúcich sa petícií a plnenia zákonov o životnom prostredí; keďže toto predstavuje hlavný zdroj obáv vzhľadom na možné nenapraviteľné škody a ničenie našich ekosystémov a zdravia; keďže európske inštitúcie by mali poskytovať viac informácií a vystupovať voči občanom EÚ transparentnejšie;

O.  keďže rok 2013 bol označený ako Európsky rok občanov, a sú to práve občania a obyvatelia EÚ, či už ako jednotlivci alebo v rámci združení s inými občanmi, ktorí môžu dobre posúdiť účinnosť uplatňovaných právnych predpisov EÚ, a tiež poukázať na prípadné medzery narúšajúce ich riadne presadzovanie a plný výkon práv; keďže je potrebné náležite zohľadniť obsah Európskeho programu pre spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu; keďže v tomto smere je základným predpokladom poskytovať občanom informácie o európskych právnych predpisoch praktickým spôsobom;

P.  keďže z tohto dôvodu venoval Výbor pre petície v roku 2012 veľa času a úsilia diskusiám o význame európskeho občianstva, ktoré je úzko spojené s úplnou slobodou pohybu a pobytu v EÚ, ako sa ustanovuje v Časti III ZFEÚ, ale ktoré zahŕňa aj mnoho ďalších práv a prináša prospech občanom, ktorí neopustia svoju domovskú krajinu; keďže petície svedčia o tom, že občania Únie a osoby s pobytom na jej území naďalej narážajú na rozsiahle a zásadné prekážky najmä pri výkone ich cezhraničných práv, čo je situácia, ktorá má priamy a každodenný vplyv na život a blaho tisícok domácností;

Q.  keďže petičný postup môže dopĺňať ostatné európske nástroje dostupné občanom, ako napríklad možnosť adresovať sťažnosti európskemu ombudsmanovi alebo Komisii; keďže Výbor pre petície úzko spolupracuje s európskym ombudsmanom, ostatnými výbormi Európskeho parlamentu, európskymi orgánmi, agentmi a sieťami a členskými štátmi;

R.  keďže petičný postup môže zostať doplnkový k ďalším mechanizmom nápravy, ktoré majú občania k dispozícii, napr. predkladanie sťažností v Komisii alebo u európskeho ombudsmana, a mal by taký zostať; keďže najmä systém SOLVIT je dôležitý nástroj, ktorý môžu občania EÚ využívať na nájdenie rýchleho riešenia problémov spôsobených nesprávnym uplatňovaním práva o vnútornom trhu zo strany verejných orgánov, keďže musí nastať pokrok pri spoločnom riešení súdnych sporov predložených spotrebiteľmi a združeniami spotrebiteľov; keďže jednotný webový portál „Vykonávaj svoje práva” obsahuje dôležité informácie pre občanov, ktorí chcú podať sťažnosť týkajúcu sa správneho uplatňovania práva EÚ;

S.  keďže oblasť pôsobnosti a spôsob uplatňovania petičného práva poskytovaného všetkým občanom EÚ a osobám s pobytom na jej území podľa podmienok zmluvy sa líšia od iných nápravných opatrení, ktoré majú občania k dispozícii, ako napríklad predkladanie sťažností Komisii alebo ombudsmanov

T.  keďže je potrebné zvýšiť účasť občanov na rozhodovacom procese EÚ s cieľom posilniť jej legitimitu a zodpovednosť;

U.  keďže 1. apríla 2012 nadobudol účinnosť nový nástroj participatívnej demokracie „Iniciatíva európskych občanov” a počas toho istého roka zaregistroval celkovo šestnásť iniciatív; keďže rôzni iniciátori európskych iniciatív občanov uviedli podstatné obavy v súvislosti s technickými prekážkami vyskytujúcimi sa pri samotnom zhromažďovaní podpisov; keďže Výbor pre petície bude zohrávať kľúčovú úlohu pri organizácii verejných vypočutí úspešných iniciatív;

V.  keďže aj naďalej je zrejmé, že občanom EÚ chýbajú jasne štruktúrované a široko uverejňované informácie, ako aj informovanosť o ich právach; keďže to predstavuje rozhodujúce prekážky výkonu aktívneho občianstva EÚ; keďže v tejto súvislosti by členské štáty mali vo väčšej miere dodržiavať svoju povinnosť poskytovať informácie a podporovať informovanosť;

W.  keďže európski občania a osoby s trvalým pobytom v EÚ majú oprávnene dôvod očakávať, že na sporné otázky, ktoré predložia Výboru pre petície, sa bez zbytočného odkladu nájde riešenie v právnom rámci Európskej únie, a najmä že členovia tohto výboru budú hájiť ich prírodné prostredie, zdravie, slobodu pohybu, dôstojnosť a základné práva a slobody; keďže účinnosť práce výboru je vo veľkej miere výsledkom rýchlosti práce a dôkladnosti jeho sekretariátu, ktoré možno ďalej zlepšovať, konkrétne optimalizovaním času stráveného spracovávaním petícií a systematizovaním procesu ich posudzovania; keďže z dôvodu neustále sa zvyšujúceho počtu ročne predložených petícií je potrebné venovať na tento účel viac zdrojov a času v rámci schôdzí výboru; keďže napriek zmenám v legislatívnych obdobiach a v dôsledku nich aj personálnym zmenám je potrebné zachovať pri spracovávaní petícií kontinuitu; keďže niekoľko petícií predložili obete Francovho režimu a niektoré sa týkali unesených detí v Španielsku;

X.  keďže určité petície si medzi sebou posúvajú Komisia, Parlament, Európsky súdny dvor a orgány jednotlivých štátov namiesto toho, aby našli riešenie, čo predkladateľom petície spôsobuje neistotu bez náznakov uzavretia;

Y.  keďže sa značne zvýšil počet petícií týkajúcich sa porušenia zásad základných demokratických práv a právneho štátu, ktoré sú v členských štátoch chránené Zmluvou o Európskej únii, čo svedčí o tom, že európski občania majú voči inštitúciám stále väčšiu dôveru a veria, že budú presadzovať ich základné práva;

Z.  keďže jednotlivci a miestne komunity, ako aj dobrovoľnícke organizácie a podniky majú dobré predpoklady na to, aby posúdili účinnosť európskych právnych predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú, a poukázali na prípadné medzery, ktoré treba analyzovať s cieľom zabezpečiť lepšie, univerzálnejšie a porovnateľnejšie vykonávanie právnych predpisov EÚ vo všetkých členských štátoch;

1.  berie na vedomie petície prijaté v roku 2012 od občanov a obyvateľov Európskej únie zamerané na údajné porušenie práva EÚ v oblasti základných práv, životného prostredia, vnútorného trhu a majetkových práv; nazdáva sa, že petície svedčia o tom, že naďalej existujú časté a rozšírené prípady nedokonalej transpozície alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ;

2.  konštatuje, že základné práva zostávajú hlavným predmetom predložených petícií, najmä tým, že predkladajú otázky týkajúce sa práv osôb so zdravotným postihnutím, práv detí, majetkových práv, práv na slobodný pohyb vrátane prenosnosti práv sociálneho zabezpečenia bez skúseností s akoukoľvek formou diskriminácie z akýchkoľvek dôvodov, ochrany slobody prejavu a slobody súkromia, slobody združovania sa a práva na prístup k dokumentom a informáciám; vyzýva členské štáty, aby náležite uplatňovali a rešpektovali tieto práva tak, ako sú zakotvené v zmluve, a vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na to, aby prinútila členské štáty, ktoré ich nedodržiavajú, prekonať rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a základnými právami občanov EÚ; nazdáva sa, že by sa mala venovať osobitná pozornosť právu na historickú pamäť a právu na pravdu, spravodlivosť a odškodnenie rodín, ktoré trpeli v období Francovej diktatúry, ako aj právo španielskych unesených detí poznať totožnosť svojich biologických rodičov;

3.  domnieva sa, že interaktívny sprievodca, ktorého na internet umiestni Európsky parlament, by spolu s tým, čo na webové stránky umiestnil európsky ombudsman, mohol znížiť počet predložených petícií týkajúcich sa predmetu, ktorý nepatrí do oblasti činnosti EÚ;

4.  potvrdzuje, že Výbor pre petície zohráva kľúčovú úlohu pri určovaní mimosúdnych náprav pre občanov a overuje tým, ako občania Európy v skutočnosti vnímajú Európsku úniu, na základe čoho je možné vyvodiť závery, či európske právne predpisy naozaj prinášajú očakávané výsledky a zodpovedajú tomu, čo od Únie očakávajú občania;

5.  vyzýva Výbor pre petície, aby preskúmal dôsledky judikatúry súdneho dvora Európskej únie vo veci spoločnosti Equal Rights Trust na prípustnosť petícií, ktorá aj v prípade čisto vnútroštátneho práva poskytuje občanom Únie vyššiu úroveň ochrany v prípade vnútroštátneho rozhodnutia, ktoré má vplyv na vykonávanie ich práv ako občanov EÚ; vyzýva na preskúmanie prekážok, ktorým musia občania Únie skutočne čeliť s cieľom získať spoľahlivý výklad európskych právnych predpisov v prípadoch predložených vnútroštátnym súdom, keď žiadajú o predbežné rozhodnutie Súdneho dvora;

6.  v rámci úsilia o zlepšenie práce výboru požaduje postup zahŕňajúci služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností, ktorý by na jednej strane zabezpečil všetkým účastníkom takejto služobnej cesty právo prezentovať skutočnosti zo svojho pohľadu a zároveň zaručili všetkým členom výboru možnosť zúčastniť sa na rozhodovacom procese, pokiaľ ide o závery, ktoré prijme Výbor pre petície;

7.  je odhodlaný uplatňovať petičný postup efektívnejšie, transparentnejšie a nestranne a zohľadňovať práva členov Výboru pre petície na zapojenie, aby riešenie petícií uspokojilo súdne overovanie, a to aj na procedurálnej úrovni;

8.  upozorňuje na pretrvávajúcu diskrimináciu občanov z dôvodu náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, príslušnosti k menšine, veku alebo sexuálnej orientácie; upozorňuje najmä na to, že rómski obyvatelia v celej EÚ musia aj naďalej čeliť prekážkam svojho začleňovania; vyzýva preto Komisiu, aby podporila medzivládnu spoluprácu v tejto oblasti, poskytla primerané financovanie na plnenie stratégií jednotlivých štátov pre začleňovanie Rómov a aktívne monitorovala, či členské štáty tieto stratégie účinne plnia;

9.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh zákona, ktorý by konečne vyriešil problémy týkajúce sa vzájomného uznávania dokumentov dokazujúcich rodinný stav a ich dôsledkov členskými štátmi, a aby zároveň rešpektoval tradície sociálnej politiky jednotlivých členských štátov v súlade so zásadou subsidiarity;

10.  opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby členské štáty zabezpečili slobodu pohybu všetkým občanom EÚ a ich rodinám, a to bez diskriminácie z dôvodu ich sexuálnej orientácie alebo štátnej príslušnosti; opakuje svoju výzvu, aby členské štáty v plnej miere uplatňovali práva priznané na základe článkov 2 a 3 smernice 2004/38/ES nielen manželským partnerom opačného pohlavia, ale aj registrovaným partnerom, členom domácnosti a partnerom, s ktorými má občan EÚ riadne overený a stabilný vzťah, vrátane partnerov rovnakého pohlavia, a to na základe zásad vzájomného uznávania, rovnosti, nediskriminácie, dôstojnosti a rešpektovania súkromného a rodinného života; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dôsledné uplatňovanie smernice a ak treba na tento účel nakoniec aj jej zrevidovanie, ako aj to, aby sa v prípade potreby začalo konanie o porušení ustanovení zmluvy proti členským štátom, ktoré smernicu neuplatňujú;

11.  poznamenáva, že životné prostredie zostáva ďalším kľúčovým bodom petícií, čo dokazuje, že verejné orgány v členských štátoch opakovane nedokážu zabezpečiť zachovanie biologickej diverzity, prírodných zdrojov a ekosystémov a zaručenie čo najvyšších noriem verejného zdravia; poukazuje najmä na mnohé predložené petície týkajúce sa odpadového hospodárstva, vody, možného nebezpečenstva súvisiaceho s jadrovou energiou a genetickým inžinierstvom, chránených druhov a posúdenia vplyvu projektov a činností na životné prostredie a verejné zdravie, napríklad ťažba bridlicového plynu prostredníctvom frakturácie; žiada Komisiu, aby posilnila environmentálny legislatívny rámec týkajúci sa životného prostredia a boja proti zmene klímy, a konkrétne jeho správnu implementáciu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty napriek svojmu úsiliu nedokázali nájsť udržateľné riešenia problémov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom;

12.  naliehavo žiada Komisiu o prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty pochopili, že voda je verejný statok; zastáva názor, že je potrebné dôsledne uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti pri použití biotechnológie a nanotechnológie vo výrobkoch, ktoré by mohli vážne poškodiť zdravie spotrebiteľov;

13.  očakáva, že prepracovaná smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ, sa nielen posilní prostredníctvom jasnejších parametrov, ale že ju predovšetkým budú členské štáty náležite vykonávať;

14.  zastáva názor, že je nevyhnutné vyvinúť postupy pre naliehavé petície, v rámci ktorých by sa mohli uskutočňovať služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností v dlhom hluchom období, keď Parlament nemá obvyklé povinnosti počas európskych volieb, ako aj – ak to vyplýva z povahy petície – v hluchom období v lete (napr. Damüls, keď letné mesiace boli jediným možným obdobím pre uskutočnenie takejto služobnej cesty);

15.  víta koniec núdzovej situácie v meste Neapol a nové iniciatívy týkajúce sa odpadového hospodárstva a očakáva, že problémy pretrvávajúce v regióne Kampánia sa budú náležite riešiť, konkrétne prostredníctvom komplexných regionálnych zariadení na úpravu odpadu v súlade so systémom priorít uvedeným v rámcovej smernici EÚ o odpade a s rozsudkom Súdneho dvora EÚ z roku 2010; vyjadruje pretrvávajúce vážne obavy v súvislosti s nakladaním s odpadom v regióne Lazio, najmä pokiaľ ide o následné opatrenia po zatvorení skládky odpadu Malagrotta;

16.  konštatuje, že občania v Európskej únii sa navyše stále stretávajú s prekážkami v rámci vnútorného trhu, najmä pri uplatňovaní voľného pohybu ako jednotlivci, ako poskytovatelia a spotrebitelia tovaru a služieb a ako pracovníci, napríklad v prípade rumunských a bulharských pracovníkov, ktorí aj naďalej čelia obmedzeniam na trhu práce v niektorých členských štátoch; poukazuje najmä na to, že zásadné obavy aj naďalej vzbudzuje cezhraničná spolupráca a účinnosť súdnych orgánov; konštatuje, že posilnená cezhraničná spolupráca a harmonizácia zabezpečia významné výhody pre ochranu práv občanov a povzbudenie hospodárstva;

17.  naliehavo žiada Komisiu, aby prijala opatrenia na uľahčenie prístupu spotrebiteľov k informačným a komunikačným technológiám a zároveň zaistila nevyhnutnú bezpečnosť a zaručila transparentnosť, a najmä aby zaistila dostupnosť webových stránok verejných orgánov;

18.  poukazuje na úsilie výboru pri podpore požiadavky mnohých občanov právneho rámca, ktorý by ponúkol dôkladnejšiu ochranu a zlepšenie životných podmienok zvierat vrátane domácich a túlavých zvierat;

19.  zdôrazňuje význam vytvorenia pracovnej skupiny pre španielsky pobrežný zákon, ktorá by mohla pripraviť podmienky pre ďalšie takéto iniciatívy a ktorá sa podrobne zaoberala súvisiacimi petíciami a zmenami tohto zákona; potvrdzuje význam priamych kontaktov v tejto súvislosti so španielskymi orgánmi a zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalšej posilnenej spolupráce pri hľadaní lepšej rovnováhy medzi majetkovými právami a ich sociálnou funkciou, ako aj lepších riešení, keď je z dôvodu konečného cieľa – ochrany životného prostredia – potrebné vyvlastnenie; vyjadruje znepokojenie nad tým, že nový pobrežný zákon schválený španielskym parlamentom nerieši obavy predkladateľov petície a ani neexistujú nijaké plány na ďalšiu ochranu životného prostredia v španielskych pobrežných oblastiach;

20.  zdôrazňuje potrebu účinne regulovať ochranu pobrežia, ale konštatuje, že pobrežný zákon nie je v súlade so sledovanými cieľmi, pretože má vplyv na historické dedičstvo a tradičné spoločenstvá, pričom negatívne vplýva na obyvateľov pobrežných dedín, ktorí vždy žili vo vzájomnej zhode s morom a jeho ekosystémami;

21.  víta závery výboru z návštevy na účely zistenia potrebných skutočností v Berlíne zameranej na otázky sociálneho zabezpečenia mladých ľudí a rodiny, najmä na cezhraničné prípady zákonnej opatery; na základe neustáleho prílivu petícií tohto charakteru však konštatuje, že otázka cezhraničných prípadov zákonnej opatery je trvalá a že na podobné prípady upozorňujú aj ostatné členské štáty, najmä Dánsko; ďalej konštatuje, že v Dánsku niektoré z týchto prípadov zahŕňali osoby s cudzou štátnou príslušnosťou žijúce v samotnej krajine a boli tam dokázané prípady únosov detí (vrátane únosov z iného územia ako Dánska);

22.  domnieva sa, že lepšia správa vecí verejných a účinnejšie mechanizmy nápravy sú priamo spojené s transparentnosťou a prístupom k informáciám v súlade s nariadením (ES) č.1049/2001;

23.  považuje za dôležité zlepšovať spoluprácu s parlamentmi a vládami členských štátov založenú na obojstrannosti a v prípade potreby nabádať orgány členských štátov, aby plne transparentným spôsobom transponovali a vykonávali právne predpisy EÚ; zdôrazňuje význam spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi a vyjadruje poľutovanie nad nedbalosťou niektorých členských štátov, pokiaľ ide o transpozíciu a presadzovanie európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia;

24.  v tejto súvislosti upozorňuje na Eurobarometer verejnej mienky, ktorý poukazuje na to, že len 36 % občanov EÚ sa považuje za dobre informovaných o svojich právach a len 24 % sa cíti dobre informovaných o tom, čo robiť, ak sa ich práva nedodržiavajú; zdôrazňuje preto, že je naliehavo nutné zlepšiť prístup k informáciám a jasnejšie rozlišovať medzi funkciami rôznych inštitúcií jednotlivých štátov a európskych inštitúcií tak, aby boli petície a sťažnosti adresované správnym orgánom;

25.  osobitne vyzýva Komisiu, aby zjednodušila užívateľské funkcie internetového portálu „Vykonávaj svoje práva“ a zvýšila informovanosť o jeho existencii medzi občanmi EÚ;

26.  je odhodlaný zrealizovať do konca roka 2013 praktický a viditeľnejší internetový portál pre petície s cieľom uľahčiť prístup k petičnému postupu a poskytnúť cenné informácie o petíciách, jeho verejnom šírení a interaktívnom prístupe k petičnému postupu a o ostatných mechanizmoch nápravy; žiada, aby sa na domácej internetovej stránke Parlamentu zlepšila viditeľnosť petičného práva;

27.  zdôrazňuje, že Výbor pre petície vykonáva popri iných inštitúciách a orgánoch, ako sú európska iniciatíva občanov, európsky ombudsman, Komisia a vyšetrovacie komisie nezávislú a jasne vymedzenú úlohu kontaktného miesta, na ktoré sa môže obrátiť každý občan; ďalej zdôrazňuje, že Výbor pre petície musí aj naďalej zostať kontaktným miestom pre občanov, ktorých práva sa údajne porušujú;

28.  víta konštruktívnu spoluprácu medzi výborom a európskym ombudsmanom, ako napríklad v prípade osobitnej správy ombudsmana o letisku Viedeň, pokiaľ ide o náležité vykonávanie smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; podporuje činnosť ombudsmana v prípadoch nesprávneho postupu pri činnosti inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ; očakáva, že sa v tejto úlohe bude pokračovať na základe úplnej nezávislosti tak ako doteraz;

29.  poukazuje na to, že nie všetci občania EÚ majú národného ombudsmana s rozsiahlymi právomocami, čo znamená, že nie všetci občania EÚ majú rovnaký prístup k náprave; domnieva sa, že keby každý členský štát disponoval národným ombudsmanom, európska sieť ombudsmanov by poskytovala značnú podporu európskemu ombudsmanovi;

30.  víta pokračujúcu spoluprácu s Komisiou, pokiaľ ide o skúmanie petícií v oblasti vykonávania právnych predpisov EÚ členskými štátmi; zdôrazňuje však, že výbor očakáva, že bude náležite a včas informovaný o vývoji v prípadoch porušenia predpisov; žiada Komisiu, aby sa rovnako zaoberala petíciami a sťažnosťami týkajúcimi sa fungovania postupov o porušení predpisov; okrem toho vyzýva Komisiu, aby tiež výboru poskytla podrobnosti a štatistickú analýzu všetkých sťažností, ktoré preskúma; zdôrazňuje, že v záujme rešpektovania práva na petíciu je dôležitá dôkladná analýza a odpoveď Komisie v prípade, že sa požadujú, čím sa poskytne posúdenie nielen formálnych alebo procedurálnych aspektov, ale aj samotného obsahu záležitosti;

31.  zdôrazňuje, že prístup k informáciám, ktoré majú inštitúcie EÚ, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č.1049/2001, je prvotným záujmom občanov v snahe lepšie pochopiť rozhodovací proces, najmä ak ide o projekty s vplyvom na životné prostredie; zastáva názor, že Komisia by mohla poskytnúť lepší prístup k informáciám o vyšetrovaniach a prípadoch porušenia právnych predpisov bez toho, aby sa ohrozil účel vyšetrovania, a že prevažujúci verejný záujem by mohol byť dostatočným dôvodom na sprístupnenie týchto materiálov, a to predovšetkým v prípadoch, keď môžu byť ohrozené základné práva, ľudské zdravie či zdravie zvierat a ochrana životného prostredia pred nezvratnými škodami, alebo v prípadoch, keď prebieha konanie vo veci diskriminácie menšiny alebo útokov na ľudskú dôstojnosť, pokiaľ je zabezpečená ochrana obchodných tajomstiev a citlivých informácií týkajúcich sa súdnych prípadov, prípadov hospodárskej súťaže a osobných spisov;

32.  požaduje, aby Komisia v ranej fáze spolupráce s príslušnými členskými štátmi zaujala pri posudzovaní projektov s potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo verejné zdravie prístup predbežnej opatrnosti a preventívny prístup; konštatuje, že v prípadoch, keď sa očakávajú nezvratné škody, je možné zaviesť opatrenia súdneho príkazu;

33.  osobitne berie na vedomie dôležitý podiel siete SOLVIT pri odhaľovaní a riešení otázok týkajúcich sa vykonávania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu; nabáda k zlepšeniu tohto nástroja EÚ tým, že sa zabezpečí, aby členské štáty poskytli národným centrám siete SOLVIT vhodný personál; dodáva, že na riešenie sporov predložených spotrebiteľmi a ich združeniami sú potrebné spoločné opatrenia;

34.  zdôrazňuje, že ako potvrdila právna služba vo svojom stanovisku z 29. februára 2012, oblasti činnosti inštitúcií Európskej únie v súlade so zmluvou sú širšie než len súhrn všetkých právomocí, ktoré vykonáva Únia; berie na vedomie stanovisko právnej služby Parlamentu, že Parlament má právo prijať vnútorné administratívne rozhodnutia, ktorých cieľom je stanoviť postup pre spracúvanie petícií predložených občanmi; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že príslušná služba Parlamentu sa neriadila úplne uznesením Parlamentu z 21. novembra 2012 o aktivitách Výboru pre petície počas roku 2011(2); na záver berie na vedomie právny rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (vec T-280/09), v ktorom sa uvádza, že petícia musí byť vypracovaná dostatočne jasne a presne, aby mohla byť náležite pochopená, na základe podmienok ustanovených v článku 227 ZFEÚ;

35.  žiada členské štáty, aby transparentne transponovali a uplatňovali právne predpisy EÚ a majúc na pamäti tento cieľ sa domnieva, že je nevyhnutné zlepšiť vzájomnú spoluprácu Komisie s parlamentmi a vládami členských štátov v počiatočnej fáze;

36.  vyjadruje poľutovanie nad byrokratickými prekážkami, ktorým musia čeliť európske iniciatívy občanov pre nedostatok podpory IT; vyjadruje predovšetkým poľutovanie nad tým, že takýto nástroj pre občanov sa využíva veľmi nesúrodo v rôznych administratívach, a to pre odlišné prevádzkové postupy v členských štátoch;

37.  víta vyhlásenie roku 2013 za rok európskeho občianstva; vyzýva všetky inštitúcie a orgány Európskej únie aj členských štátov, aby počas tohto roka zvýšili kvalitu a rozšírili propágaciu svojej služby európskym občanom a obyvateľom v zmysle zásad, ktoré obsahujú zmluvy a skutočností uvedených v tejto správe;

38.  konštatuje, že petičný mechanizmus nie je len službou, ale aj právom európskych občanov a obyvateľov; zaväzuje sa uplatňovať petičný postup efektívnejšie, transparentnejšie a nestranne a zároveň zohľadňovať práva členov Výboru pre petície na zapojenie, aby riešenie petícií uspokojilo súdne overovanie aj na procedurálnej úrovni;

39.  Zdôrazňuje dôležitosť informačných návštev počas petičného postupu nielen ako práva parlamentnej účasti, ale aj ako povinnosť voči predkladateľom petícií; potvrdzuje, ako už bolo uvedené v predchádzajúcej správe tohto výboru, že sú potrebné podrobnejšie, písomné procedurálne pravidlá týkajúce sa prípravy, realizácie a hodnotenia návštev, ktoré by na jednej strane zabezpečili, že všetci účastníci informačnej návštevy majú právo prezentovať skutočnosti zo svojho pohľadu, a na druhej strane zaručili všetkým členom výboru možnosť účasti na rozhodovacom procese, pokiaľ ide o závery a odporúčania, ktoré prijme Výbor pre petície;

40.  vyzýva Konferenciu predsedov Parlamentu, aby posilnila vyšetrovaciu úlohu tohto výboru;

41.  považuje organizáciu verejných vypočutí za užitočný spôsob hĺbkového preskúmania otázok, ktoré položia predkladatelia petícií; chce upriamiť pozornosť napríklad na verejné vypočutie o hľadaní a využívaní netradičných zdrojov energie, ktoré vzalo do úvahy obavy občanov EÚ vyjadrené v tejto súvislosti v ich petíciách; uznáva právo členských štátov zvoliť si svoj energetický mix a potrebu lepšej koordinácie v rámci celej EÚ pri plnení trojitého cieľa, ktorý si EÚ ako celok vytýčila v rámci energetickej politiky, a to zaistenie konkurencieschopnosti, udržateľnosti a bezpečnosti dodávok;

42.  očakáva, že o úspešných iniciatívach európskych občanov budú spolu so zodpovedným legislatívnym výborom podľa článku 197A Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu zorganizované verejné vypočutia; potvrdzuje svoje presvedčenie, že tento nový nástroj posilní demokratické inštitúcie Únie a zabezpečí zmysel pojmu európskeho občianstva;

43.  vyjadruje však znepokojenie v súvislosti s byrokraciou a technickými prekážkami, ktoré sa objavili počas prvých mesiacov praktického vykonávania európskej iniciatívy občanov; vyzýva preto Komisiu, aby vážne zvážila posunutie termínu preskúmania stanoveného v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 211/2011;

44.  zdôrazňuje potrebu pravidelného preskúmania aktuálneho stavu európskej iniciatívy občanov s cieľom zlepšiť postup a umožniť čo najrýchlejšie nájdenie účinných riešení pre všetky prekážky na každej úrovni postupu;

45.  domnieva sa, že úloha a právomoci Výboru pre petície by sa uplatňovali čo najlepším spôsobom a jeho viditeľnosť, účinnosť, zodpovednosť a transparentnosť by sa čo najviac posilnili, ak by sa zlepšili prostriedky umožňujúce predkladať otázky, ktoré sú dôležité pre európskych občanov, v pléne a ak by sa posilnili možnosti predvolať si svedkov, viesť vyšetrovania a usporiadať vypočutia;

46.  rozhodol sa preskúmať, do akej miery považuje za vhodné zmeniť rokovací poriadok s cieľom zaviesť tieto formálne požiadavky týkajúce sa návštev na účely zistenia potrebných skutočností a uznesení z plenárnych schôdzí podľa článku 202 rokovacieho poriadku;

47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov, ich výborom pre petície a ombudsmanom alebo podobným príslušným orgánom.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0510.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0445.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia