Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2872(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0449/2013

Arutelud :

PV 10/10/2013 - 15.1
CRE 10/10/2013 - 15.1

Hääletused :

PV 10/10/2013 - 16.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0422

Vastuvõetud tekstid
PDF 287kWORD 31k
Neljapäev, 10. oktoober 2013 - Strasbourg
Hiljutised kristlastevastase vägivalla ja tagakiusamise juhtumid, eeskätt Maaloulas (Süüria) ja Peshāwaris (Pakistan), ning pastor Saeed Abedini (Iraan) juhtum
P7_TA(2013)0422RC-B7-0449/2013

Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2013. aasta resolutsioon kristlaste vastu hiljuti toime pandud vägivallaaktide ja nende tagakiusamise kohta Maaloulas (Süüria) ja Peshāwaris (Pakistan) ning pastor Saeed Abedini juhtumi (Iraan) kohta (2013/2872(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni tõsiste sündmuste kohta, mis ohustavad kristlike kogukondade ja teiste usukogukondade olemasolu(1), 21. jaanuari 2010. aasta resolutsiooni hiljutiste rünnakute kohta kristlike kogukondade vastu(2), 6. mai 2010. aasta resolutsiooni massiliste hirmutegude kohta Nigeerias Josis(3), 20. mai 2010. aasta resolutsiooni usuvabaduse kohta Pakistanis(4), 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni Iraagi kohta – surmanuhtlus (eriti Tariq Azize juhtum) ja rünnakud kristlaste kogukondade vastu(5), 20. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni kristlaste olukorra ja usuvabaduse kohta(6), 27. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni Egiptuse ja Süüria ning sealsete kristlaste olukorra kohta(7), 13. detsembri 2012. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas(8),

–  võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta soovitust nõukogule seoses ELi suuniste kavandiga usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta(9),

–  võttes arvesse ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni 23. septembri 2013. aasta avaldust, milles ta mõistab hukka kristlaste kogukonna vastu suunatud rünnaku Pakistanis Peshāwaris,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2011. aasta järeldusi usust või veendumustest tingitud sallimatuse, diskrimineerimise ja vägivalla kohta ning nõukogu 16. novembri 2009. aasta järeldusi, milles rõhutatakse usu- ja veendumusvabaduse ning usulise sallimatusega võitlemise strateegilist tähtsust,

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18,

–  võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 18,

–  võttes arvesse 1981. aastal vastu võetud ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri raporteid usu- ja veendumusvabaduse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt väljendanud oma pühendumust usu-, südametunnistuse- ja mõttevabadusele ning rõhutanud, et valitsuste kohustus on tagada need vabadused kogu maailmas; arvestades, et kõigi tasandi poliitilistel ja usujuhtidel on kohustus võidelda ekstremismiga ning edendada vastastikust austust üksikisikute ja usurühmituste seas; arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja kodanikuvabaduste edendamine on ühine alus, millele Euroopa Liit rajab oma suhted kolmandate riikidega, ja see on ELi ja kolmandate riikide vahelistes lepingutes ette nähtud demokraatiaklausliga;

B.  arvestades, et vastavalt rahvusvahelistele inimõigusnormidele ning eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklile 18 on igaühel õigus mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadusele; arvestades, et see õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust väljendada oma usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt palve- ja kombetalitustes, praktilises tegevuses ning õpetustegevuses; arvestades, et ÜRO inimõiguste nõukogu kohaselt kaitstakse usu- või veendumusvabadusega kõiki veendumusi, sealhulgas teistlikke, mitteteistlikke ja ateistlikke veendumusi;

C.  arvestades, et mitmes ÜRO inimõiguste nõukogu resolutsioonis kutsutakse kõiki riike üles võtma oma siseriikliku õiguse raames ja inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide kohaselt kõiki vajalikke meetmeid, et võidelda usulisest sallimatusest tingitud viha, diskrimineerimise, sallimatuse ning vägivallategude, hirmutamise ja sunni vastu, mis hõlmab religioossete paikade vastu suunatud rünnakuid, ning edendama mõistmist, sallivust ja austust kõigis usu- ja veendumusvabadusega seotud küsimustes;

D.  arvestades, et eriti Pakistanis, araabia kevade läbi elanud riikides ning mõnedes Aafrika riikides esineb erinevate teadete kohaselt üha rohkem valitsusepoolseid repressioone ning ühiskonna üha suuremat vaenulikkust erineva usulise või veendumuste taustaga üksikisikute ja rühmade vastu; arvestades, et mõnel pool on kristlikud kogukonnad sattunud olukorda, mis seab ohtu nende püsimajäämise, ning et selliste kogukondade kadumine tooks kaasa olulise osa kadumise asjaomaste riikide religioossest pärandist;

Maaloula, Süüria

E.  arvestades, et 4. septembril 2013. aastal ründasid Al Qaidaga seotud rühmituse Jabhat al-Nusra liikmed Süürias Maaloula küla;

F.  arvestades, et Maaloula on kristlaste olemasolu Süürias sümboliseeriv küla, kus on sajandeid rahumeelselt koos elanud erinevad usukogukonnad; arvestades, et iga aasta septembris on risti pühitsemise pidustustel osalenud kõiki usundeid esindavad süürialased; arvestades, et Maaloula on üks riigi kolmest linnast ja külast, kus kohalikud räägivad veel aramea keelt;

G.  arvestades, et vägivaldsed kokkupõrked Maaloulas olid esimesed just kirstlaste vastu suunatud rünnakud alates vägivaldse kriisi puhkemisest Süürias; arvestades, et kokkupõrgetes hukkus vähemalt neli inimest – Michael Thaalab, Antoine Thaalab, Sarkis Zakem ja Zaki Jabra – ning teised – Shadi Thaalab, Jihad Thaalab, Moussa Shannis, Ghassan Shannis, Daoud Milaneh ja Atef Kalloumeh – kas rööviti või kadusid; arvestades, et kokkupõrgete algusest alates on suurem osa linna 5000 elanikust põgenenud naaberküladesse või Damaskusesse; arvestades, et Maaloulas aset leidnud sündmused annavad tunnistust sellest, et Süüria konflikti on ilmestamas ühe suurem usuline lahknevus;

H.  arvestades, et St Tekla (Mar Takla) kloostris on läbi ajaloo elanud nunnad ning kristlastest ja moslemitest orvud; arvestades, et Maaloulasse on ägedast võitlusest hoolimata jäänud ligikaudu 40 nunna ja orbu, kes on kloostris lõksus üha halvenevates tingimustes, kuna neil on olematud vee- ja muud varud;

Peshāwar, Pakistan

I.  arvestades, et 22. septembril 2013. aastal hukkus Peshāwari Kohati Gate’i eeslinnas asuva Kõigi Pühakute kiriku vastu suunatud kahekordses enesetapurünnakus vähemalt 82 inimest ning haavata sai üle 120 inimese;

J.  arvestades, et rünnaku eest võttis vastutuse endale islami rühmitus Jundullah, kellel on sidemeid Pakistani rühmitusega Tehrik-i-Talibaan, ning kes väitis, et nad jätkavad kristlaste ja mittemoslemite ründamist, kuna nende näol on tegemist islami vaenlastega, ning nad ei lõpeta enne, kui lõppevad USA mehitamata lennukite rünnakud Pakistanis; arvestades, et Pakistani rühmitus Tehrik-i-Talibaan eitas oma seotust enesetapurünnakuga ja rühmitusega Jundullah;

K.  arvestades, et Pakistani peaminister Nawaz Sharif mõistis rünnaku hukka ning ütles, et süütute inimeste ründamine ei vasta islami õpetustele;

L.  arvestades, et kristlased esindavad ligikaudu 1,6% Pakistani Islamivabariigis elavast elanikkonnast ning et neisse suhtutakse eelarvamusega ning aeg-ajalt suunatakse nende vastu massilisi vägivallapuhanguid;

M.  arvestades, et suurem osa Pakistani kristlastest elavad ohtlikes tingimustes, kartes sageli süüdistamist väidetavas jumalateotuses, mis võib tuua kaasa massilise vägivallapuhangu;

N.  arvestades, et 9. märtsil 2013. aastal panid moslemid väidetavale jumalateotusele reageerides Lahores põlema üle 150 kristlase kodu ning kaks kirikut;

O.  arvestades, et Pakistani jumalateotust käsitlevate õigusaktide tõttu on usuvähemustel ohtlik ennast vabalt väljendada või usulisi tegevusi avalikult praktiseerida;

Pastor Saeed Abedini juhtum, Iraan

P.  arvestades, et Iraani revolutsioonikohus määras 27. jaanuaril 2013. aastal kaheksa-aastase vanglakaristuse 26. septembrist 2012. aastast alates Iraanis vangistuses viibivale Iraani päritolu ameeriklasest pastorile Saeed Abedinile, süüdistades teda riikliku julgeoleku ohustamises kodudesse loodud kristlike kirikute võrgustiku kaudu; arvestades, et teadete kohaselt kannatab Saeed Abedini vanglas füüsilise ja psühholoogilise vägivalla all;

Q.  arvestades, et ÜRO eriraportöör Iraani Islamivabariigi inimõiguste olukorra küsimuses kinnitab, et kristlasi ei tohiks oma usu väljendamise ja palvetalituste pärast karistada, ning on seetõttu jätkuvalt mures teadete pärast, mille kohaselt oma usku väljendavad kristlased vahistatakse ja võetakse vastutusele ebaselgelt määratletud riiklikku julgeolekut ohustavate kuritegude tõttu;

1.  mõistab karmilt hukka hiljuti toimunud kristlaste vastu suunatud rünnakud ja väljendab solidaarsust ohvrite perekondadega; väljendab taas suurt muret selle pärast, et eelkõige Aafrika, Aasia ja Lähis-Ida riikides esineb üha enam sallimatust, repressioone ja vägivallategusid kristlaste kogukondade vastu; kutsub asjaomaseid valitsusi üles tagama, et nende kuritegude toimepanijad ja kõik isikud, kes vastutavad kristlaste ja teiste usuvähemuste või muude vähemusrühmade vastu suunatud rünnakute ja muude vägivallaaktide eest, antakse kohtu alla ning et nende üle mõistetakse nõuetekohaselt kohut;

2.  mõistab teravalt hukka igasuguse usul ja veendumustel põhineva diskrimineerimise ja sallimatuse ning usukogukondade vastu toime pandud vägivalla; rõhutab veel kord, et mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus on üks põhilisi inimõigusi;

3.  peab endiselt murettekitavaks kristlaste viimastel aastatel toimunud väljarännet mitmest riigist, eriti Lähis-Ida riikidest;

Maaloula, Süüria

4.  on mures Süüria kristlaste praeguse olukorra pärast; mõistab hukka Jabhat al-Nusra ja selle rühmitusega seotud võitlejate teod Maaloulas ja selle ümbruses; märgib, et senini elasid kristlased ja moslemid selles külas rahumeelselt koos, isegi konflikti ajal kuni siiamaani, ning nad pooldavad asula jäämist kohaks, kus valitseb rahu; nendib, et Maaloula ründamine on ainult üks Süüria kodusõja tahk;

5.  rõhutab, et Maaloula kloostreid tuleb kaitsta, et hoida ja säilitada inimelusid, usutalitusi ja arhitektuuriväärtusi ning võimaldada kristlastel ja moslemitel rahumeelselt koos eksisteerida;

6.  nõuab kiiresti humanitaarabi andmist St Tekla (Mar Takla) kloostrisse lõksu jäänud nunnadele ja orbudele ning nende toetamist; kutsub kõiki konfliktipooli üles võimaldama humanitaartöötajate juurdepääsu kloostrile;

7.  on mures nende rünnakute tagajärgede ja võimalike kristlikku kogukonda ähvardavate ohtude pärast; on teadlik asjaolust, et kristlased ja teised kogukonnad on kahe tule vahel ja sunnitud võtma pooli sõjas, mis aina suurendab sektantlust;

8.  rõhutab, et kõigil pooltel on kohustus kaitsta kõiki Süüria erinevaid vähemusi, sealhulgas šiiidid, alavidiid, kurdid, druusid ja kristlased;

Peshāwar, Pakistan

9.  mõistab sügavalt hukka Peshāwari Kõigi Pühakute kiriku ründamise ja muud hiljutised terrorirünnakud;

10.  väljendab heameelt selle üle, et poliitikud ja Pakistani kodanikuühiskonna rühmitused on rünnakud laialdaselt hukka mõistnud;

11.  nõuab tungivalt, et Pakistani valitsus teeks kõik, mis tema võimuses, et tuua Kõigi Pühakute kiriku ründamise toimepanijad kohtu ette; nõuab tõhusamate meetmete võtmist, et tagada kõigi Pakistani kodanike kaitse, olenemata nende usutunnistusest või veendumustest, ja et tuua kohtu ette kõik rühmitused ja isikud, kes õhutavad terroritegudele ja panevad neid toime;

12.  kutsub Pakistani valitsust üles võtma meetmeid, et kaitsta usupõhise massivägivalla puhangute ohvreid, käsitleda ühiskonnategelastega aktiivselt usulise vaenu probleemi, võidelda usulise sallimatuse, vägivallaaktide ja hirmutamise vastu ning kaotada karistamatuse tunne;

13.  on sügavalt mures Pakistani kristlaste üha suurema ohustatuse pärast, arvestades hiljuti sagenenud rünnakuid selle kogukonna vastu, nagu märtsis Lahores toimunud sadade kristlaste tagakiusamine islamiäärmuslaste poolt islami väidetava teotamise pärast;

14.  on sügavalt mures Pakistani usuliste vähemuste üldise olukorra ja eriti kristlike kirikute pärast, keda on ähvardanud Taliban ja muud äärmusrühmitused;

15.  väljendab tõsist muret asjaolu pärast, et mitmeti tõlgendatavad jumalateotust käsitlevad seadused võimaldavad kuritarvitusi, mis mõjutavad Pakistani kõikide usundite esindajaid; on eriti mures selle pärast, et jumalateotuse seadusi, mille vastu astusid avalikult välja hiljuti tapetud minister Shahbaz Bhattiand ja hiljuti tapetud kuberner Salman Taseer, kasutatakse praegu üha rohkem Pakistani kristlaste tagakiusamiseks;

16.  kutsub Pakistani valitsust üles jumalateotuse seadusi ja nende praegust kohaldamist põhjalikult läbi vaatama, pidades eelkõige silmas karistusseadustiku jagusid 295 B ja C, milles nähakse väidetava jumalateotuse eest ette kohustuslik eluaegne vangistus (295 B ja C) või isegi surmanuhtlus (295 C);

17.  tuletab meelde, et usuvabadus ja vähemuste õigused on tagatud Pakistani põhiseadusega; ergutab kõiki pakistanlasi koostööle, et edendada sallivust ja vastastikust mõistmist ja need kindlustada;

18.  väljendab heameelt meetmete üle, mis Pakistani valitsus on võtnud usuvähemuste huvides alates 2008. aasta novembrist, nagu usuvähemustele viieprotsendilise kvoodi kehtestamine riigiametites, mittemoslemite riigipühade tunnistamine ja riikliku vähemuste päeva väljakuulutamine;

Pastor Saeed Abedini juhtum, Iraan

19.  on sügavalt mures pastor Saeed Abedini saatuse pärast, keda on juba üle aasta kinni peetud ja kellele mõisteti kaheksa-aastane vanglakaristus Iraani vanglas tema usuliste veendumustega seotud süüdistuste alusel;

20.  kutsub Iraani valitsust üles Saeed Abedinit süüdistust tagasi võtma ning viivitamata vabastama nii Saeed Abedini kui kõik teised isikud, kes on kinni peetud või kellele on süüdistus esitatud usutunnistuse alusel;

21.  kordab üleskutset Iraanile võtta meetmeid täieliku usu- ja veendumusvabaduse tagamiseks, tagades sealhulgas, et riigi õigusaktid ja -menetlused vastavad täielikult kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklile 18; juhib tähelepanu asjaolule, et sealhulgas tuleb tingimusteta ja täielikult tagada ka igaühe õigus omal valikul usku vahetada;

22.  avaldab heameelt Iraani uue presidendi Hassan Rouhani väljendatud mõõdukuse ja usulise sallivuse üle; on arvamusel, et EL peaks alustama Iraaniga inimõiguste alast dialoogi;

23.  kutsub uuesti nõukogu, komisjoni ning komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles pöörama kolmandate riikidega sõlmitavates lepingutes ja nende riikidega tehtavas koostöös, samuti inimõigusi käsitlevates aruannetes suuremat tähelepanu usu- ja veendumusvabaduse teemale ning usukogukondade, sealhulgas kristlaste olukorrale;

24.  väljendab heameelt selle üle, et nõukogu võttis 24, juunil 2013. aastal vastu ELi suunised usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta; nõuab tungivalt, et komisjon, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid neid suuniseid täielikult rakendaksid ja kasutaksid täielikult ära kõik seal esitatud töövahendid ja soovitused;

25.  toetab igasuguseid algatusi dialoogi edendamiseks ja vastastikuse austuse loomiseks kogukondade vahel; kutsub usujuhte ja -asutusi üles edendama sallivust ja rakendama meetmeid vihkamise ning vägivalla ja ekstremismi vastu võitlemiseks;

o
o   o

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste nõukogule, ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuurile, Süüria valitsusele, Süüria rahvusnõukogule, Pakistani valitsusele ja parlamendile ning Iraani valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 282 E, 6.11.2008, lk 474.
(2) ELT C 305 E, 11.11.2010, lk 7.
(3) ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 143.
(4) ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 147.
(5) ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 115.
(6) ELT C 136 E, 11.5.2012, lk 53.
(7) ELT C 131 E, 8.5.2013, lk 108.
(8) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0503.
(9) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0279.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika