Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0055(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0132/2013

Внесени текстове :

A7-0132/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Обяснение на вота
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Приети текстове
PDF 280kWORD 42k
Вторник, 22 октомври 2013 г. - Страсбург
Рециклиране на кораби ***I
P7_TA(2013)0429A7-0132/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби (COM(2012)0118 — C7-0082/2012 — 2012/0055(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0118),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0082/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2012 г.(1),

—  след като се консултира с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 27 юни 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0132/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 158.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 18 април 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0182.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 октомври 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (EО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО
P7_TC1-COD(2012)0055

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1257/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност