Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0055(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0132/2013

Indgivne tekster :

A7-0132/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Stemmeforklaringer
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 39k
Tirsdag den 22. oktober 2013 - Strasbourg
Ophugning af skibe ***I
P7_TA(2013)0429A7-0132/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0118),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7–0082/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. juli 2012(1),

—  efter høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. juni 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0132/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(2);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 299 af 4.10.2012, s. 158.
(2) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 18.4.2013 (P7_TA(2013)0182).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF
P7_TC1-COD(2012)0055

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1257/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik