Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0055(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0132/2013

Ingediende teksten :

A7-0132/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Stemverklaringen
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 27k
Dinsdag 22 oktober 2013 - Straatsburg
Scheepsrecycling ***I
P7_TA(2013)0429A7-0132/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0118),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0082/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 juli 2012(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 27 juni 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0132/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(2);

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 299 van 4.10.2012, blz. 158.
(2) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 18 april 2013 (Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0182).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1013/2006 en van richtlijn 2009/16 /EG
P7_TC1-COD(2012)0055

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1257/2013.)

Juridische mededeling - Privacybeleid