Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0055(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0132/2013

Teksty złożone :

A7-0132/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 26k
Wtorek, 22 października 2013 r. - Strasburg
Recykling statków ***I
P7_TA(2013)0429A7-0132/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie recyklingu statków (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0118),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0082/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 2012 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone w piśmie z dnia 27 czerwca 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0132/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 158.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 18 kwietnia 2013 r. (Teksty przyjęte P7_TA(2013)0182).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 października 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE
P7_TC1-COD(2012)0055

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności