Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0055(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0132/2013

Predkladané texty :

A7-0132/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Prijaté texty
PDF 280kWORD 41k
Utorok, 22. októbra 2013 - Štrasburg
Recyklácia lodí ***I
P7_TA(2013)0429A7-0132/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o recyklácii lodí (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0118),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0082/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2012(1),

–  so zreteľom na konzultácie s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. júna 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0132/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 158.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 18. apríla 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0182).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. októbra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES
P7_TC1-COD(2012)0055

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1257/2013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia