Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0440(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0050/2013

Внесени текстове :

A7-0050/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Обяснение на вота
PV 22/10/2013 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Приети текстове
PDF 278kWORD 24k
Вторник, 22 октомври 2013 г. - Страсбург
Европейската демографска статистика ***I
P7_TA(2013)0430A7-0050/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика (COM(2011)0903 — C7-0518/2011 — 2011/0440(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0903),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0518/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 11 септември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по регионално развитие и комисията по конституционни въпроси (A7-0050/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Тази позиция заменя измененията, приети на 18 април 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0181).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 октомври 2013 г., с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика
P7_TC1-COD(2011)0440

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1260/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност