Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0440(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0050/2013

Ingivna texter :

A7-0050/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Röstförklaringar
PV 22/10/2013 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Antagna texter
PDF 191kWORD 21k
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg
Europeisk befolkningsstatistik ***I
P7_TA(2013)0430A7-0050/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0903),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7–0518/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 11 september 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för konstitutionella frågor (A7-0050/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 18 april 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0181).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om om europeisk befolkningsstatistik
P7_TC1-COD(2011)0440

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1260/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy