Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2033(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0318/2013

Внесени текстове :

A7-0318/2013

Разисквания :

PV 21/10/2013 - 20
CRE 21/10/2013 - 20

Гласувания :

PV 22/10/2013 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0434

Приети текстове
PDF 475kWORD 56k
Вторник, 22 октомври 2013 г. - Страсбург
Предприсъединителни фондове на ЕС: съдебните системи и борбата срещу корупцията
P7_TA(2013)0434A7-0318/2013

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2013 г. относно бюджетното управление на предприсъединителните фондове на Европейския съюз в областта на съдебните системи и на борбата срещу корупцията в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки (2011/2033(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщенията на Европейската комисия относно стратегията за разширяване и основните предизвикателства за годините 2007—2008, 2008—2009, 2009—2010, 2010—2011, 2011—2012 и 2012—2013,

—  като взе предвид индикативните многогодишни финансови рамки, документите за индикативно многогодишно планиране, националните програми и проектните фишове, договорени между Комисията и съответните страни кандидатки и потенциалните страни кандидатки,

—  като взе предвид Специален доклад № 12/2009 на Сметната палата относно ефективността на проектите на Комисията в областта на правосъдието и вътрешните работи на Западните Балкани,

—  като взе предвид Специален доклад № 16/2009 на Сметната палата относно управлението на предприсъединителната помощ за Турция от страна на Европейската комисия,

—  като взе предвид Специален доклад № 14/2011 на Сметната палата по въпроса дали е подобрила помощта от ЕС капацитета на Хърватия за управление на следприсъединителното финансиране,

—  като взе предвид Специален доклад № 18/2012 на Сметната палата относно помощта от Европейския съюз за Косово(1) в областта на върховенството на закона,

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Тематична оценка на съдебната система и основните права в Турция“, от октомври 2012 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Тематична оценка на правовата държава, реформата на съдебната система и борбата с корупцията и организираната престъпност в Западните Балкани“, части 2 и 3 от май 2012 г. и февруари 2013 г.,

—  като взе предвид информационната бележка на Комисията от март 2013 г.(2) относно използването на предприсъединителните фондове в областта на съдебните системи и борбата срещу корупцията в страните от Западните Балкани и Турция,

—  като взе предвид докладите за напредъка на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки през 2012 г.,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по външни работи (A7–0318/2013),

А.  като има предвид, че потенциалните страни кандидатки и страните кандидатки следва да продължат да полагат усилия за подобряване на техните съдебни системи и борбата срещу корупцията, ако това се счита за необходимо за присъединяването, дори когато те са станали държави членки на ЕС; като има предвид, че на срещата на високо равнище в Хелзинки през 1999 г. Европейският съвет даде на Турция статут на страна – кандидатка за членство в ЕС, а през 2001 г. беше прието Партньорството за присъединяване между ЕС и Турция, и като има предвид, че на Европейския съвет в Солун през 2003 г. беше потвърден процесът на стабилизиране и асоцииране, в качеството на политика на ЕС спрямо страните от региона на Западните Балкани, като по този начин те бяха допуснати до кандидатстване за присъединяване към ЕС; като има предвид, че Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) не е единственото средство, чрез което ЕС подкрепя реформата за установяване на правова държава в Босна и Херцеговина и Косово, тъй като подкрепата за реформата в сектора на правовата държава в Косово се предоставя и чрез EULEX, а в периода между 2003 и 2012 г. в Босна и Херцеговина е проведена полицейска мисия;

Б.  като има предвид, че укрепването на правовата държава, по-конкретно чрез реформа на съдебната система, и борбата срещу корупцията и организираната престъпност в страните от Западните Балкани и Турция, се разглеждат от Комисията като основни приоритети, и като има предвид, че от 2012 г. нататък в рамките на политиката на разширяване се прилага „новият подход“ за справяне с реформите в областта на правосъдието и вътрешните работи на ранен етап в процеса на присъединяване чрез създаването на нова методология на преговори, включваща ясни приоритети и условия в областта на глави 23 и 24 с цел постигане по този начин на по-добро определяне на приоритетите на финансовата помощ по линия на ИПП II;

В.  като има предвид, че Европейският съюз предоставя финансова помощ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), който от 2007 г. нататък замени програмите „Достъп на трети страни“ (TPA), ФАР и „Помощ от Общността за възстановяване, развитие и стабилизация“ (CARDS), и като има предвид, че с изключение на Исландия всички страни кандидатки и потенциални страни кандидатки се възползват от предприсъединителни фондове на ЕС в рамките на реформата на техните съдебни системи и борбата срещу корупцията;

Г.  като има предвид, че новият инструмент за предприсъединителна помощ ИПП II трябва да бъде по-стратегически, по-ефикасен и по-добре насочен от своите предшественици, за да бъдат постигнати по-устойчиви резултати в подобряване на готовността на тези страни за членство, и когато е възможно, да се отдава предимство на секторния подход, за да бъдат подкрепени всеобхватни стратегии за реформи на страните бенефициери;

Д.   като има предвид, че подкрепата на ЕС за реформата за установяване на правова държава в Босна и Херцеговина и Косово не се изчерпва с помощта по ИПП — в Босна и Херцеговина в периода между 2003 и 2012 г. беше проведена полицейска мисия, а подкрепа за Косово се предоставя и в рамките на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX), която беше разположена през 2008 г. — и като има предвид, че с общо над 2 000 служители към 1 юли 2013 г. (от които над 730 командировани от държавите членки на ЕС) и с годишен бюджет от малко над 100 милиона евро (за периода юни 2012 — юни 2013 г.) EULEX играе съществена роля в оказването на подкрепа за институциите на Косово в областта на правовата държава, включително и за съдебната реформа и борбата срещу корупцията;

Е.   като има предвид, че от 2007 г. нататък допустими за финансиране по програмите с няколко бенефициери по ИПП са регионални проекти за подпомагане на сътрудничеството между бенефициери в различни държави и хоризонтални проекти, свързани с общите потребности на няколко бенефициери;

1.  Припомня, че борбата срещу корупцията и организираната престъпност е един от най-важните приоритети за всяка страна кандидатка или потенциална страна кандидатка, която желае да изпълни своята европейска перспектива;

2.  Припомня значението на независимостта на съдебната система, на защитата и насърчаването на основните права и на ефективността в борбата срещу корупцията при укрепването на принципите на правовата държава и демокрацията; приветства новия подход на ЕС при преговорите, който категорично поставя тези основни области в центъра на процеса на присъединяване и включва отварянето на ранен етап на глави 23 и 24 въз основа на ясни и подробни планове за действие, като се насърчава установяването на необходимото законодателство, институции и стабилни резултати при прилагането; подчертава необходимостта от определяне на прозрачни и справедливи референтни показатели за целия процес, които могат да преобразуват критериите в конкретни стъпки в посока присъединяване;

Бюджетно и финансово управление

Реформа на съдебната система

3.  Отбелязва, че считано от 2001 г. предприсъединителната помощ от ЕС за Турция в областта на реформата на съдебната система възлиза на 128 938 935 EUR за тридесет проекта, от които 66 645 666 EUR са изплатени до 31 декември 2012 г.; подчертава, че до момента девет проекта са завършени, единадесет са в процес на изпълнение, а десет предстои да бъдат започнати(3);

4.  Признава, че през февруари 2012 г. Комисията е започнала процедура по възстановяване във връзка с два завършени проекта, осъществени в Турция, т.е. Изграждане на три апелативни съдилища в Анкара, Ерзурум и Диарбекир(4)1 и Подкрепа за създаването на апелативни съдилища в Турция2(5); отбелязва, че през април 2012 г. са възстановени 21 767 205,29 EUR и че сумата съответства на плащанията, извършени от Комисията по двата проекта; отбелязва, че решението на Комисията за пълно възстановяване е било оспорено от външните оценители; призовава Комисията до декември 2013 г. да представи подробна информация във връзка с този въпрос и да обясни избора на пълно възстановяване;

5.  Отбелязва, че считано от 2005 г. предприсъединителната помощ от ЕС за страните от Западните Балкани в областта на реформата на съдебната система възлиза на 240 064 387,48 EUR за сто двадесет и четири проекта, от които 85 749 243,96 EUR са изплатени до 31 декември 2012 г.; подчертава, че до момента петдесет и три проекта са завършени, четиридесет и седем са в процес на изпълнение, а двадесет и три предстои да бъдат започнати(6);

Таблица 1: Предприсъединителна помощ в страните от Западните Балкани във връзка с реформата на съдебната система,

обхващаща проекти по ФАР, CARDS и ИПП

Държава

Общо предприсъединителна помощ от ЕС (в евро)

Плащания до 31.12.2012 г.

(в евро)

Брой проекти

Състояние на проектите

Предстои да бъдат започнати

В процес на изпълнение

Завършени

Албания

46 954 563,08

12 681 306,32

17

2

14

1

Босна и Херцеговина

35 918 893,00

14 148 643,76

26

4

13

8

Хърватия

34 443 208,36

12 356 399,21

17

4

6

7

Бивша югославска република Македония

11 295 000,00

3 236 000,00

13

2

1

10

Косово

63 613 000,00

25 641 584,77

15

6

6

3

Черна гора

4 790 085,00

3 406 910,19

9

0

2

7

Сърбия

43 049 638,04

14 278 399,71

27

5

5

17

Общо

240 064 387,48

85 749 243,96

124

23

47

53

Борба срещу корупцията

6.  Отбелязва, че считано от 2001 г. предприсъединителната помощ от ЕС за Турция в областта на борбата срещу корупцията възлиза на 6 160 000 EUR за пет проекта, от които 1 661 732 EUR са изплатени до 31 декември 2012 г.; подчертава факта, че до момента един проект е завършен, два са в процес на изпълнение, а два предстои да бъдат започнати;

7.  Отбелязва, че считано от 2005 г. предприсъединителната помощ от ЕС за страните от Западните Балкани в областта на борбата срещу корупцията възлиза на 55 160 227,76 EUR за четиридесет и пет проекта, от които 16 060 007,57 EUR са изплатени до 31 декември 2012 г.; подчертава факта, че до момента осемнадесет проекта са завършени, седемнадесет са в процес на изпълнение, а десет предстои да бъдат започнати(7);

Таблица 2: Предприсъединителна помощ в страните от Западните Балкани във връзка с борбата срещу корупцията,

обхващаща проекти по ФАР, CARDS и ИПП

Държава

Общо предприсъединителна помощ от ЕС (в евро)

Плащания до 31.12.2012 г.

(в евро)

Брой проекти

Състояние на проектите

Предстои да бъдат започнати

В процес на изпълнение

Завършени

Албания

3 500 000,00

3 184 112,00

2

0

1

1

Босна и Херцеговина

4 553 791,00

1 878 730,36

16

1

9

6

Хърватия

9 684 397,12

3 753 821,95

9

2

2

5

Бивша югославска република Македония

14 647 000,00

1 182 000,00

5

3

0

2

Косово

6 500 000,00

1 394 670,10

4

2

1

1

Черна гора

6 391 722,00

2 690 106,00

5

1

2

2

Сърбия

3 383 317,64

1 976 567,16

4

1

2

1

Общо

55 160 227,76

16 060 007,57

45

10

17

18

8.  Подчертава новия подход на Комисията за разглеждане на въпросите във връзка с реформите на съдебната система и вътрешните работи на ранен етап от процеса на присъединяване; отбелязва при все това, че средно само 3,13 % от общия размер на предприсъединителния пакет на ЕС за периода 2007—2012 г. са били предназначени за правосъдието и само 0,52 % — за борбата срещу корупцията; отбелязва, че за същия период общата сума, отделена за всички области на политиката в обхвата на глави 23 и 24 (Съдебна система и основни права и Правосъдие, свобода и сигурност), е приблизително 7,41 % от общия размер на предприсъединителната помощ; освен това отбелязва, че приблизително 16,29 % от средствата, отделени за Компонент I, са насочени към укрепване на принципите на правовата държава в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки;

9.   Признава, че договорът по проекта в рамките на ИПП 2007 „Подкрепа на капацитета в министерствата на правосъдието в Босна и Херцеговина за планиране на стратегии, координиране на помощта и интеграция на ЕС“ е прекратен; призовава Комисията да представи подробна информация относно прекратяването на договора и състоянието на проекта до декември 2013 г.;

Финансиране, приоритети в областта на разширяването и съфинансиране

10.  Подчертава новия подход на Комисията да разглежда въпросите във връзка с реформата на съдебната система и вътрешните работи на ранен етап от процеса на присъединяване; отбелязва при все това, че средно само 2,87 % от общия размер на пакета за предприсъединителна помощ от ЕС за периода 2007—2013 г. са предназначени за правосъдието и само 0,52 % — за борбата срещу корупцията;

Таблица 3: Размер на средствата, инвестирани в специфични проекти с акцент върху реформата на съдебната система и борбата срещу корупцията, в сравнение с общия размер на средствата за предприсъединителна помощ в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки за периода 2007—2012 г.(8)

Държава

Общо средства за предприсъединителна помощ от ЕС

Средства, инвестирани в реформата на съдебната система

%

Средства, инвестирани в борбата срещу корупцията

%

Албания

591 200 000,00

46 954 563,08

7,94

3 500 000,00

0,59

Босна и Херцеговина

655 300 000,00

35 918 893,00

5,48

4 322 690,00

0,66

Хърватия

998 000 000,00

28 124 764,60

2,81

9 552 355,11

0,96

Бивша югославска република Македония

615 100 000,00

8 903 000,00

1,45

13 285 000,00

2,16

Косово

635 300 000,00

63 613 000,00

10,01

6 500 000,00

1,02

Черна гора

235 600 000,00

4 377 111,00

1,86

6 391 722,00

2,71

Сърбия

1 385 400 000,00

43 049 638,04

3,11

3 383 317,64

0,24

Турция

4 799 000 000,00

79 287 735,00

1,65

4 810 000,00

0,10

11.   Отбелязва, че равнището на съфинансиране от националните органи се различава значително от една държава в друга, като Хърватия и Турция съфинансират преобладаващата част от техните проекти, докато всички проекти на Сърбия са изцяло финансирани от предприсъединителната помощ на ЕС; изразява становището, че съфинансираните проекти, особено в областта на съдебната система и борбата срещу корупцията, водят до по-голяма степен на съпричастност от страна на бенефициерите; следователно призовава Комисията да увеличи броя на проектите, съфинансирани от националните органи, в рамките на ИПП ІІ;

12.  Счита, че размерът на средствата за предприсъединителна помощ, които са инвестирани в реформата на съдебната система и борбата срещу корупцията, не отразява приоритета, определен от Комисията в това отношение; предвид значението на въпросите, свързани със съдебната система и корупцията, сериозните проблеми, срещани в тази област, както и положителните въздействия и взаимодействия, които биха били от полза за други сектори, ако реформите в областта на съдебната система и борбата срещу корупцията бъдат надлежно завършени и прилагани, настоятелно призовава Комисията и държавите бенефициери да разпределят по-съществен и адекватен по размер дял от финансовите средства за тези два сектора; при все това отбелязва, че други фактори, например отделни структурирани диалози по въпросите на правовата държава и съдебната система, оказват съществено въздействие върху ефективността на предприсъединителната помощ на ЕС в областта на реформата на съдебните системи и на борбата срещу корупцията; следователно признава, че делът на общото финансиране не е единственият критерий за ефективността на усилията на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава и антикорупционните практики;

13.  Изразява съжаление от факта, че финансирането по линия на ИПП I изглежда е ограничено, предвид значимостта на съответните области; отбелязва обаче слаб капацитет на усвояване по ИПП I в областта на правовата държава в някои страни кандидатки и потенциални страни кандидатки; счита, че е от основно значение да се подобри управлението на предприсъединителните фондове в тази област по линия на ИПП II и подчертава, че напредъкът при постигането на конкретните цели, свързани с независима и ефективна съдебна система, принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията, включително и тяхното прилагане, следва да бъдат наблюдавани и оценявани на базата на количествени и качествени показатели; счита също, че е от значение да се предвиди стимул за изпълнение по линия на ИПП II с цел да се предостави възнаграждение за постигане на значителен напредък при осъществяване на целите, посочени в стратегическите документи;

14.  Изразява съжаление, че Комисията не разполага с инструмент, чрез който автоматизирано да дава информация за степента на изпълнение на предприсъединителните проекти на ЕС, и подчертава, че наличието на информация за степента на изпълнение е от решаващо значение за проследяването на ефикасното изпълнение на проектите, а следователно и за идентифицирането на потенциални пречки на ранен етап; призовава Комисията да централизира на всеки шест месеца данните относно степента на изпълнение на проектите, за които е разпределена предприсъединителна помощ от ЕС;

15.   Отбелязва, че сътрудничеството в областта на реформата на съдебните системи и борбата срещу корупцията се осъществява и на политическо равнище чрез отделни структурирани диалози по въпросите на правовата държава и съдебната система, които са установени със страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки;

Общи забележки

16.  Подчертава, че ефективността на предприсъединителните проекти, изпълнявани в областта на съдебната система и борбата срещу корупцията, зависи преди всичко от политическата воля на органите за приемане и пълно прилагане на реформите; изразява съжаление, че в повечето страни кандидатки и потенциални страни кандидатки липсва силна политическа подкрепа за въвеждането на ефективни реформи по отношение на борбата срещу корупцията и организираната престъпност или напълно независимата съдебна система; посочва, че страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки получават предприсъединителна помощ от ЕС, за да приведат своите правни системи – както законодателната рамка, така и на практика, в съответствие с европейските стандарти;

Реформа на съдебната система

17.  Приветства тези промени, които привеждат правната и институционалната рамка в по-голяма степен на съответствие с достиженията на правото на ЕС, както и модернизацията на институционалната структура на съдебната система; признава например положителното въздействие в резултат на въвеждането на системата за обработка на делата (CMS) върху безпристрастността и ефективността на съдилищата, макар и нейната работа и ефективност понякога да са възпрепятствани от твърде амбициозни цели, какъвто например е случаят в Косово;

18.  Приканва Комисията да работи за формулирането на по-ясно определение на обхвата на проекти в областта на съдебните системи и на борбата срещу корупцията, което би позволило по-последователен мониторинг и докладване в тези области;

19.  Подчертава, че Парламентът следва да участва активно в наблюдението на разпределянето и изразходването на предприсъединителни фондове в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки във всички области, включително в съдебните системи и борбата срещу корупцията; подчертава следователно, че Парламентът следва да бъде информиран за прилагането на ИПП и разпределянето на фондовете за страни кандидатки и за потенциалните страни кандидатки;

20.  Припомня, че принципите на правовата държава представляват крайъгълен камък на демокрацията и предварително условие за функционираща пазарна икономика и подчертава необходимостта от въвеждане на реформи в съдебната система в по-широк контекст; настоява на факта, че съдебната система следва да бъде напълно независима, по-предвидима, ефективна и справедлива, за да се гарантира, че гражданите и предприятията имат доверие в правораздаването; подчертава в това отношение, че е необходимо да се въведе разпределяне на случаен принцип на делата във всички съдилища и да се осигури навременно издаване на съдебни решения в съчетание с уеднаквяването на съдебната практика, публикуването на всички съдебни решения непосредствено след тяхното приемане и лесен достъп до тях, както и предимствата, включително финансовите предимства, от използването на електронно правосъдие; посочва, че подходящото и продължаващо обучение на съдиите, прокурорите и съдебните служители е от съществено значение; отбелязва, че „новият подход“ следва да се фокусира върху тези въпроси в контекста на преговорите за присъединяване;

21.  Счита, че е от основно значение по-тясното обвързване на финансовата помощ на ЕС с приоритетите на политиката на разширяване, особено относно правовата държава, с цел повишаване на независимостта, отчетността, безпристрастността, професионализма, прозрачността и ефективността на съдебните системи; подчертава, че предвидимото и достатъчно финансиране е основно предварително условие за устойчиви съдебни реформи; подчертава значението на непрекъснатото професионално обучение за съдиите, прокурорите и длъжностните лица; призовава за допълнителна финансова помощ и ангажираност със съответните представители на гражданското общество, с цел повишаване на прозрачността в съдебната система и подобряване на дългосрочните й капацитети, както и с лицата, които действат като наблюдатели или които сигнализират за нередности относно злоупотребата с фондове;

22.  Изразява съжаление относно факта, че въздействието и устойчивостта на финансовата помощ на ЕС в голяма степен са възпрепятствани от липсата на предвидими съдебни системи и предвидимо и достатъчно национално финансиране;

23.  Отбелязва, че „новият подход“ има за цел да се фокусира върху тези въпроси в контекста на преговорите за присъединяване;

Борба срещу корупцията

24.  Отбелязва, че корупцията е основно предизвикателство за мнозинството от страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки; изразява загриженост, че в няколко страни от Западните Балкани в докладите за напредъка се отбелязва, че връзките, които са били създадени между престъпниците, мрежите на организираната престъпност и политическите елити по време на конфликтите в региона, са били пренесени в съвременните общества; изразява дълбоко безпокойство от явлението „превземане на държавата“, което се наблюдава в някои от тези страни;

25.  Отбелязва, че действителното прилагане и конкретните резултати в борбата срещу корупцията, по-специално в случаите на политическа корупция на високо равнище и корупция в съдебната система, все още са голямо предизвикателство и че е необходима убедителна поредица от провеждане на наказателно преследване и изпълнение на наказание, за да се измери постигнатият напредък; приветства факта, че „новият подход“ ще се фокусира върху тези въпроси в контекста на преговорите за присъединяване; подчертава необходимостта от по-добро планиране и финансиране на дейностите за борба срещу корупцията, въз основа на сътрудничеството на широк кръг от заинтересовани страни; призовава Комисията да разработи по-дългосрочна и по-широкообхватна стратегическа перспектива за финансирането от ЕС в полза на организациите на гражданското общество, които развиват дейност в областта на прозрачността и борбата срещу корупцията както на национално, така и на европейско равнище; отбелязва, че „новият подход“ има за цел да се фокусира върху тези въпроси в контекста на преговорите за присъединяване;

26.  Желае да види поредица от безпристрастни и успешни наказателни преследвания и съдебни решения в областта на борбата срещу корупцията, включително по отношение на знакови дела, за да може да се повиши доверието на гражданите в принципите на правовата държава и в публичните институции; приканва съответните органи да подобрят междуинституционалното сътрудничество, особено с правоприлагащите структури, да повишат обществената осведоменост и да изградят капацитет за планиране, прилагане и контрол на разпоредбите и дейностите за борба срещу корупцията, а също така и да работят в тясно сътрудничество с Групата държави срещу корупцията (GRECO), както и с независимите държавни органи, например агенциите за борба срещу корупцията; призовава за прилагане на стратегии за предотвратяване и борба срещу корупцията на национално и международно равнище;

27.  Счита, че свободата на печата и медиите и цифровата свобода представляват ключова проверка на силата и важен елемент в борбата срещу корупцията, едновременно чрез предоставяне на платформа за свобода на изразяване на мнение и осигуряване на достъп до информация за обществеността; следователно призовава тези свободи да бъдат насърчавани активно посредством програми по линия на ИПП, насочени към правителствата, гражданите, печата и медиите;

28.  Изразява загриженост, че предприсъединителната помощ на ЕС не винаги се използва по последователен начин поради липсата на регионален подход и стратегия; подчертава например, че докато в Хърватия с предприсъединителна помощ на ЕС е финансирана агенция за борба срещу корупцията с правомощия за разследване, в Косово с помощта е финансирана агенция за борба срещу корупцията без такива правомощия, което поражда съмнения относно нейната ефективност; следователно призовава Комисията да създаде ясна регионална стратегия, за да бъде избегнато финансирането на противоречиви модели в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки;

Изпълнение на проектите

29.  Отбелязва, че периодът за осъществяване на предприсъединителните проекти е между една и 3,5 години; признава, въз основа на външните тематични оценки, че спазването на тези срокове е трудно, дори и невъзможно, като се има предвид широкият обхват на повечето проекти и техните многобройни и често сложни компоненти; с оглед на сложния характер на реформите в областта на правосъдието и борбата срещу корупцията, както и времето, изразходвано само за дейностите, предхождащи програмирането, препоръчва на Комисията да предприеме подходящи мерки в рамката на програмирането и проектите по ИПП II, които могат да доведат до по-дълъг срок (пет до седем години), като включи периодични преразглеждания, които да са определени предварително и които да дадат възможност за по-гъвкави корекции, включително по отношение на финансовия пакет;

30.  Изразява загриженост относно хроничните забавяния в изпълнението на проектите и, в крайна сметка, относно ефективността им; отбелязва например, че изпълнението на договорите по проектите в Турция закъснява средно с една година поради затруднения в провеждането на търгове и сключването на договори, докато в Хърватия договори за проекти по програма ФАР са подписвани средно с повече от една година закъснение спрямо предвиденото, само няколко дни преди крайния срок за подписване на договора, установен във Финансовото споразумение;

31.   Изразява освен това загриженост, че сложността на правилата за предприсъединителната помощ и липсата на гъвкавост, когато в даден проект трябва да бъдат включени нови дейности, в крайна сметка създават обратен стимул за повтаряне на дадена дейност или за приемане на незадоволителна концепция за проекта; все пак е на мнение, че все още трябва да бъде намерен правилният баланс между гъвкавостта, спомагаща за ефективността на проектите, и необходимостта от избягване на нередности и гарантиране на икономически най-изгодния вариант и призовава Комисията да предприеме действия в тази посока в рамките на ИПП II;

32.  Счита, че в случаите на мащабни проекти винаги следва да се осъществяват подготвителни („пилотни“) дейности преди тяхното пълно разгръщане, с цел идентифициране и намаляване на възможните недостатъци, ограничаване на забавянето и трудностите, които могат да бъдат избегнати, и измерване на постижимите резултати;

33.  Отбелязва, че по-обширен секторен подход в областта на реформата на съдебната власт и борбата срещу корупцията би довел до положителни промени, като например по-добро фокусиране на националните усилия за реформа, засилена координация между донорите и по-добро взаимодействие между отделните проекти; призовава Комисията да гарантира, че се въвеждат секторни подходи в съответствие с насоките относно прилагането на секторни подходи към предприсъединителната помощ, и че капацитетът на държавите бенефициери да изготвят и прилагат значими секторни стратегии е подобрен; призовава Комисията да продължи да предоставя насоки относно прилагането на секторния подход по време на етапите на планиране и програмиране на ИПП II; счита, че в повечето държави нито институционалното устройство, нито процесите на бюджетиране са на ниво, подходящо за секторна бюджетна подкрепа, и призовава Комисията да насърчава необходимите институционални и процедурни подобрения в държавите бенефициери;

34.  Подчертава, че сътрудничеството и координацията с други донори и международни финансови институции е от първостепенно значение за избягване на дублирането, гарантиране на ефективността на помощта и насърчаване на изграждането на капацитет в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки; изразява съжаление, че реформата в съдебната власт и борбата срещу корупцията не попадат в обхвата на инвестиционната рамка за Западните Балкани, която е съвместна инициатива на ЕС, международни финансови институции, двустранни донори и правителствата на страните от Западните Балкани за подобряване на съгласуваността на подкрепата от донорите; призовава Комисията и нейните партньори да изградят механизъм, аналогичен на инвестиционната рамка за Западните Балкани, чрез който сътрудничеството и координацията в областта на реформата на съдебната власт и борбата срещу корупцията ще бъдат засилени, и редовно да информират Парламента за постигнатия напредък;

Изпълнение и устойчивост

35.  Признава, че след одита на предприсъединителните проекти за периода 2001—2005 г. Европейската сметна палата заяви, че устойчивостта на проектите би могла да се подобри, ако: i) се увеличи участието на бенефициерите; ii) не се започват проекти без план за поддръжка; iii) Комисията контролира по-строго разпределението и прави оценка на използването на финансираните от ЕС оборудване и инфраструктура; и iv) предоставянето на техническа помощ се допълва по подходящ начин от активно насърчаване за осъществяване на институционални промени; подчертава факта, че въпреки подобренията по програмата ИПП все още остават някои слабости, особено по отношение на участието на заинтересованите страни и по отношение на поддръжката, и отбелязва например, че по време на процеса на програмиране през 2011 г. в Турция бенефициерите почти не са били включени през последните 12 месеца;

36.  Обръща внимание, че предприсъединителните проекти се основават на проектни фишове, които представят техните общи и конкретни цели, дейностите, предвидени за изпълнение, техния срок, разходите и способите за изпълнение и показателите, спрямо които може да се измери успехът на проектите;

37.  Посочва, че член 30 от финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза (Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 — Финансовият регламент) изисква определянето на конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове цели („СМАРТ цели“) за всички мерки на политиката, обхванати от бюджета на ЕС, и включването им в годишните отчети за дейността като част от бюджетирането по дейности и процесите на управление;

38.  Отбелязва, че проектните фишове са се подобрили с течение на времето с включването на повече и по-добре разработени СМАРТ цели, както и специфични показатели за различните компоненти на даден проект; изразява обаче загриженост, че външното оценяване показва, че някои проекти не са били достатъчно целенасочени поради неподходящи показатели, като понякога СМАРТ показателите не са подходящи за сектора на правосъдието; настоява, че е необходимо да бъдат разработени качествени показатели, които могат да измерят дългосрочното въздействие на проектите; призовава Комисията да продължи да дава насоки за използването на показатели за изпълнение, които да се ползват за целите на програмирането, контрола и оценката за финансовата рамка за периода 2014—2020 г. във връзка с ИПП II; счита, че следва да бъдат разработени специфични показатели в сектора на правосъдието, свободата и сигурността и те да бъдат използвани в съответствие с по-стратегическия подход в рамките на ИПП II;

39.  Счита, че висококачественото обучение е жизненоважен аспект на реформата на съдебната система и приветства факта, че над 30 % от дейностите по линия на програмата ТАИЕКС (TAIEX) са посветени на областите правосъдие, свобода и сигурност, но поставя под въпрос уместността на обективните показатели, определени в проектните фишове, които се използват за измерване на добавената стойност на дейностите по обучение; посочва, че показатели като „количество и качество на дейностите по обучение, извършвани от обучители“ или „обучени съдебни съветници, доволни от обучението“ се съсредоточават главно върху количеството и пренебрегват качеството на резултатите; изтъква, например, че фактът, че участниците заявяват във въпросник, че обучението ще повлияе на тяхната работа, не е само по себе си показател за въздействието; призовава в тази връзка Комисията да прецизира допълнително показателите си, свързани с обучението, и да организира задълбочена оценка на въздействието на дейностите по обучение, осъществени в страните кандидатки и потенциалните кандидатки;

40.  Изразява съжаление във връзка с факта, че често липсват подходящи изходни данни, които да служат за отправна точка за измерване на постигнатия напредък, което не позволява измерване на промените, извършени в резултат на предприсъединителните проекти;

41.   Отбелязва, че подкрепата за законодателните реформи е сред най-разпространените предприсъединителни проекти; отбелязва, че институционалните рамки сега са в съответствие с европейските стандарти, но изразява безпокойство, че устойчивостта на промените в законодателството и рамките в страните кандидатки и потенциални кандидатки е изложена на риск поради липсата на цялостна стратегия, както е отбелязано от външни оценители; отбелязва по-специално, че често липсват подзаконови нормативни актове и допълнителна регламентация, промените в ролите и отговорностите не са изяснени, а служителите не са добре обучени и по този начин не могат да прилагат новите закони, както е предвидено; настоява, че подкрепата за реформата в съдебната власт и борбата срещу корупцията трябва да бъде дългосрочна и всеобхватна, като критериите за оценка обхващат целия процес от изготвянето на нови рамки, закони, подзаконови нормативни актове и разпоредби до фактическото наказателно преследване при случаи по високите етажи;

42.  Отбелязва, че изпълнението и устойчивостта на програмите с няколко бенефициери все още не са оценявани; призовава Европейската сметна палата да включи тези проекти в обхвата на бъдещия Специален доклад относно предприсъединителната помощ в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки;

Мониторинг и оценка

43.  Признава, че Комисията прави оценка на въздействието и устойчивостта на предприсъединителните програми чрез доклади относно ориентиран към резултатите мониторинг, но изразява съжаление, че тези доклади не се публикуват; счита, че изготвените от Комисията доклади за напредъка следва да анализират констатациите на докладите относно ориентирания към резултатите мониторинг и да дават оценка на програмите и тяхното въздействие; следователно настоятелно призовава Комисията да въведе глава за включване на заключенията от ориентирания към резултатите мониторинг във всеки доклад за напредъка;

44.  Изтъква, че броят на докладите относно ориентирания към резултатите мониторинг не е еднакъв за всички държави, като варира от 31 за Албания до нула за Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора и Сърбия; изтъква освен това, че държавите, използващи децентрализираната система за изпълнение, не са задължени да осъществяват външен мониторинг, ориентиран към резултатите, и поради това независимото проследяване на изпълнението в Хърватия е в толкова малък обем; призовава Комисията да гарантира редовен и задълбочен независим външен мониторинг на програмите, финансирани с предприсъединителна помощ от ЕС във всички страни кандидатки и потенциални кандидатки;

45.  Изразява загриженост, че се счита, че структурата на докладите относно ориентирания към резултатите мониторинг благоприятства положителни оценки и че те не са подходящи за мониторинг на изпълнението в по-дългосрочен план; подчертава, че мониторингът следва да проследява резултатите от дейността на сектора, а не само резултатите от проекта; настоятелно призовава Комисията да разработи комплексен план за действие по отношение на мониторинга, включващ инструменти за оценка, различни от докладите относно ориентирания към резултатите мониторинг, като например рамки за оценка на резултатите от дейността на сектора със СМАРТ показатели, за да се извърши цялостен мониторинг на възможните дългосрочни последици от проекта; би желал да бъде информиран за постигнатия напредък преди края на 2014 г.;

46.  Припомня призива на Парламента към Комисията да направи оценка на въздействието и резултатите, постигнати чрез разпределянето на средства на ЕС за реформата на съдебната власт и борбата с корупцията в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки(9); приветства публикуването от Комисията през 2012/2013 г. на оценка на съдебната власт и основните права в Турция, както и оценка на правовата държава, реформата на съдебната власт и борбата срещу корупцията и организираната престъпност в Западните Балкани; при все това изразява съжаление, че оценката на Турция не включва преглед на проектите, свързани с борбата срещу корупцията;

47.   Съзнава факта, че Европейската сметна палата понастоящем подготвя специален доклад относно предприсъединителната помощ на ЕС в Сърбия; настоятелно препоръчва в обхвата на одита на изпълнението да бъдат включени проекти, реализирани в областите на реформата на съдебната власт и борбата срещу корупцията;

Прозрачност

48.  Счита, че следва да бъде създадена база данни, съдържаща списък на всички проекти, финансирани по програми за предприсъединителна помощ, и обществеността да получи достъп до нея; призовава Комисията следователно да разработи мерки за увеличаване на прозрачността на правните разпоредби и да разработи система, при която всички бенефициери, получаващи финансиране от ЕС, да бъдат оповестени на един и същ уебсайт, независимо от това кой управлява средствата, и въз основа на стандартни категории информация, която ще се предоставя от всички държави членки на поне един от работните езици на ЕС;

49.  Отбелязва ангажимента на Комисията да разгледа тези въпроси до 2015 г. чрез публикуването на информация относно помощта по ИПП в съответствие с Международната инициатива за прозрачност на помощта, с която бяха установени общи стандарти за електронно публикуване на навременна, всеобхватна и ориентирана към бъдещето информация за ресурсите, предоставени чрез сътрудничеството за развитие; подчертава, че тази инициатива ще се окаже ползотворна само ако информацията се актуализира редовно; следователно настоятелно призовава Комисията да актуализира базата данни ежемесечно, както е планирано;

Бележки за отделните държави

Албания

50.  Приветства подобренията, за които е допринесла подкрепата на ЕС както в правната и институционалната рамка, така и в инфраструктурата на съдебната власт в Албания; при все това изразява загриженост относно недостатъчното отчитане на резултатите по отношение на действителното използване, прилагането и конкретното въздействие на всички тези трансформации;

51.   Признава резултатите по отношение на приемането на стратегически документи в областта на борбата срещу корупцията; при все това изразява сериозна загриженост за ниската ефективност на мерките, предприети в тази област; подчертава, че през 2012 г. Албания е класирана като най-корумпираната държава в Европа; призовава Комисията и албанските органи спешно да преоценят прилагането на стратегията и плановете за действие за борба срещу корупцията в страната;

Босна и Херцеговина

52.  Изразява съжаление от факта, че някои от подобрените възможности на съдебната власт в Босна и Херцеговина не се прилагат; изразява загриженост, че в своя одит за 2009 г. Сметната палата отбелязва липсата на финансиране за експлоатация и поддръжка на придобитата инфраструктура, което създава риск подобренията да бъдат лишени от устойчивост;

53.   Изразява сериозна загриженост относно ограничената ефективност на агенцията за борба срещу корупцията в Босна и Херцеговина и липсата на отчетност относно конкретните резултати от финансирането от ЕС в областта на борбата срещу корупцията;

Хърватия

54.  Отбелязва напредъка, постигнат от Хърватия в някои области на реформата на съдебната система и тяхното изпълнение, както и че устойчивостта е осигурена чрез последващи проекти;

55.   Отбелязва някои положителни тенденции в областта на борбата срещу корупцията, представени в годишните доклади за напредъка за Хърватия; изразява обаче загриженост от риска мерките, приети преди присъединяването на страната към Европейския съюз, да не са необратими и устойчиви; подчертава например, че не е ясно коя институция играе водещата роля за осъществяване на надзор върху всички реформи, имащи за цел борба срещу корупцията, както и че членовете на Комисията за конфликт на интереси бяха назначени едва в началото на февруари 2013 г., което поражда съмнения относно нейната действителна оперативност и резултатите от нейната дейност, и че все още има политически мотивирани номинации в министерствата и надзорните съвети на дружествата и те на практика се увеличават;

Косово

56.  Отбелязва, че липсата на контрол от страна на органите на Косово, базирани в Прищина, над северната част на територията означава, че проекти по ИПП, като например проектът „Реформа в системата на правното образование“, които е трябвало да обхванат цялата територия на Косово, като цяло са имали незначително въздействие в северната част;

57.  Изразява сериозна загриженост от факта, че Сметната палата не е определила като достатъчно ефективна помощта на ЕС в Косово, свързана с прилагането на принципите на правовата държава; признава, че специфичните обстоятелства в Косово, например лошото изходно положение за изграждане на принципите на правовата държава и недостатъчният приоритет, който се отдава на тази област от страна на органите в Косово, обясняват до известна степен ограничената ефективност на действията на ЕС; въпреки това подчертава съществуването на области, в които Комисията и ЕСВД следва да очакват подобрения:

   подобрено определяне на целите за изграждане на капацитет и връзката им с конкретни референтни показатели, спрямо които може да бъде оценен напредъкът,
   подобрена координация на външните и вътрешните цели,
   подобрена координация между институциите на ЕС и тяхната координация с органите на Косово и международната общност, като се гарантира, че ЕУЛЕКС (EULEX) ще оперира с пълния одобрен брой служители и те ще бъдат разположени за нужния период от време и ще разполагат с необходимите умения, за да бъдат ефективни, и
   вземане на необходимите мерки диалогът по политиките с органите на Косово да бъде съсредоточен в частност върху укрепването на принципите на правовата държава и да бъде свързан със стимули и приоритетни условия;

58.  Изразява особена загриженост от липсата на осезаем напредък в областта на борбата срещу корупцията в Косово; счита, че корупцията е основно предизвикателство и сериозна пречка за работата на държавните институции;

Бивша югославска република Македония

59.  Приветства напредъка, постигнат в законодателната рамка за реформа на съдебната власт, както и положителните промени по отношение на ефикасността и безпристрастността, които произтичат от инсталирането на автоматизираната информационна система за обработка на съдебните дела; признава активния подход на Бивша югославска република Македония към реформирането на нейната съдебна власт, както и нейната челна позиция в областта;

60.   Изразява загриженост, че в Бивша югославска република Македония няма данни относно ефективността на проектите по ИПП за борба срещу корупцията;

Черна гора

61.  Приветства подобряването на регионалното сътрудничество в областта на полицейското сътрудничество и в областта на съдебното сътрудничество, което укрепва правната рамка, необходима за гарантиране на независимостта на съдебната власт, както и повишава ефективността на съдебната власт в Черна гора; изразява загриженост относно слабата координация между донорите и ниските оценки на устойчивостта на проектите;

62.   Отбелязва, че корупцията е сериозен проблем в Черна гора; признава усилията, предприети от Черна гора в борбата срещу корупцията, и приветства по-специално укрепването на Дирекцията за инициатива за борба срещу корупцията, постигнато с помощта на финансирането от ЕС;

Сърбия

63.  Изразява безпокойство, че независимостта на съдебната власт продължава да буди сериозно безпокойство в Сърбия, особено поради оказването на неправомерно политическо влияние; изразява съжаление също така, че новото законодателство не се прилага нито последователно, нито правилно, с което се излага на риск неговата ефикасност;

64.  Приветства положителната оценка на проекта „Подкрепа за създаване на Агенцията за борба срещу корупцията“, и по-специално факта, че проектът следва да окаже значително въздействие върху всички целеви групи и обществото като цяло; настоява обаче, че е необходим постоянен мониторинг, за да се гарантира, че политическите промени няма да възпрепятстват изпълнението на проекта;

Турция

65.  Признава, че реализираните проекти в областта на съдебната власт дават достатъчни доказателства за устойчивост и приветства политическата воля от страна на турските органи да продължат започнатия процеса на реформа, което е видно от увеличените бюджетни средства за съдебно обучение; посочва обаче редица слабости в концепцията на проектите, като например липсата на изходни данни и липсата на СМАРТ показатели, които трябва да бъдат отстранени, за да се даде възможност за подходяща оценка на въздействието на предприсъединителните проекти;

66.   Отбелязва, че финансовата помощ от ЕС в областта на борбата срещу корупцията започна съвсем наскоро с проекта „Етика за превенция на корупцията в Турция“ от 2006 г.; приема информацията, предоставена от Комисията, че програмирането на средствата на ЕС не би било възможно преди установяването на независим единен орган за борба срещу корупцията и приемането на национална стратегия за борба срещу корупцията; отбелязва, че гореспоменатият проект е оценен като умерено задоволителен, но че в него отсъстват СМАРТ показатели;

o
o   o

67.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите и Европейската служба за борба с измамите.

(1) Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
(2) Приложение 1 към отговорите на Комисията на писмени въпроси №№ E-011447/2012, E-011448/2012, E-011449/2012, E-011661/2012, E-011662/2012, E-011663/2012, E-011664/2012 и E-011665/2012.
(3) Приложение 1 към отговорите на Комисията на писмени въпроси №№ E-011447/2012, E-011448/2012, E-011449/2012, E-011661/2012, E-011662/2012, E-011663/2012, E-011664/2012 и E-011665/2012.
(4) Проект TR0501.07, принос на ЕС: 22 500 000 EUR, плащания на 31/12/2012: 20 559 457,71 EUR
(5) Проект TR0401.02, принос на ЕС: 1 400 000 EUR, плащания на 31/12/2012: 1 207 747,58 EUR
(6) Пак там.
(7) Пак там.
(8) Декларацията относно средните стойности за целия предприсъединителен пакет за периода 2007—2012 г., посветен на правосъдието и борбата с корупцията, отразява отпуснатите средства за тези области до февруари 2013 г.
(9) OВ C 188 E, 28.6.2012 г., стp. 19; OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стp. 106; OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стp. 94.

Правна информация - Политика за поверителност