Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2022(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0320/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0320/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0435

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 456kWORD 62k
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
Ασφάλεια των ασθενών
P7_TA(2013)0435A7-0320/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Oκτωβρίου 2013 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στη σύσταση του Συμβουλίου (2009/C 151/01) σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (2013/2022(ΙΝΙ))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Λουξεμβούργου για την ασφάλεια των ασθενών της 5ης Απριλίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της δεύτερης συνεδρίασης του άτυπου δικτύου καταπολέμησης των λοιμώξεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (Ιούνιος 2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (COM(2008)0837),

–  έχοντας υπόψη την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής (του Δεκεμβρίου του 2008),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη,

–  έχοντας υπόψη το ειδικό Ευρωβαρόμετρο (αριθ. 327) «Sécurité des patients et qualité des soins de santé» (Ασφάλεια των ασθενών και ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης) που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) με τίτλο «Core components for infection prevention and control programmes» (Βασικοί παράμετροι για την πρόληψη των λοιμώξεων και προγράμματα ελέγχου),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της 13ης Νοεμβρίου του 2012, βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου (2009/C 151/01) για την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες επιδημιολογικές εκθέσεις του 2008 και του 2012 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC),

–  έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση με τίτλο «Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union» (Βασικές δεξιότητες σε θέματα ελέγχου των λοιμώξεων και της νοσοκομειακής υγιεινής στην Ευρωπαϊκή Ένωση) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) που δημοσιεύτηκε στις 26 Μαρτίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή (SANCO/6876/2009r6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή τεχνική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΜΑ) της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «The bacterial challenge: time to react - A call to narrow the gap between multidrug-resistant bacteria in the EU and the development of new antibacterial agents» (Βακτηριακή πρόκληση: ώρα για δράση - Έκκληση για την κάλυψη του κενού μεταξύ των πολυανθεκτικών βακτηρίων και της ανάπτυξης νέων αντιβιοτικών),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (αριθ. 338) «La résistance antimicrobienne» (Μικροβιακή αντοχή) που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιου του 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ερευνητική πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού «Η μικροβιακή πρόκληση - Μια αναδυόμενη απειλή για την υγεία του ανθρώπου» (C(2011)7660),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή» (COM(2011)0748),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2012, σχετικά με τις επιπτώσεις της μικροβιακής αντοχής στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και στον κτηνιατρικό τομέα – προοπτική «Μία υγεία»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη μικροβιακή πρόκληση - ο κίνδυνος από τη μικροβιακή αντοχή αυξάνεται(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7–0320/2013),

Γενικές παρατηρήσεις

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η ευεξία των ασθενών(5) και η αποτελεί μέρος της συνολικής ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και ότι οι προσπάθειες για την αύξηση της ασφάλειας των ασθενών εξαρτώνται από την εφαρμογή αποτελεσματικών και μακροπρόθεσμων πολιτικών και προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί το κλειδί για κάθε ποιοτικό σύστημα υγείας και η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας είναι αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τους πολίτες της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την σωματική και πνευματική υγεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η δράση της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών έγκειται στην παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη ώστε αυτά να συντονίσουν τις προσπάθειές τους επί του θέματος, και στη στήριξη των δράσεών τους σε τομείς όπου η παρέμβασή της μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστικής σημασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο μέχρι στιγμής, αλλά όλο και μεγαλύτερο, όγκο διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό ανεπιθύμητων περιστατικών(6) στα συστήματα υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της ασφάλειας των ασθενών προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία στα συστήματα υγείας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου «Sécurité des patients et qualité des soins de santé» (Ασφάλεια των ασθενών και ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης) καταδεικνύουν, ταυτόχρονα, μια έντονη ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για το θέμα, αλλά και μια μεγάλη έλλειψη πληροφοριών σε θέματα ασφάλειας των ασθενών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των ανεπιθύμητων περιστατικών που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη για τον ασθενή ή τους κυοφορούμενους ή μελλοντικούς απογόνους του συγκαταλέγονται: λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI)(7), τα περιστατικά που συνδέονται με τη φαρμακευτική αγωγή ή τον ιατρικό εξοπλισμό, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με εκτός ένδειξης χρήση, διαγνωστικά σφάλματα και οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή μετά από αυτές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα ανεπιθύμητα περιστατικά συνδέονται με τους εγγενείς κινδύνους επεμβάσεων ή φαρμάκων που κρίνονται αναγκαία από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ κάποια άλλα προκαλούνται από δυνητικά αποτρέψιμα ιατρικά σφάλματα, από ελλείψεις και δυσλειτουργίες στην αλυσίδα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα ποσοστό 8 % έως 12 % των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της ΕΕ παρουσιάζουν κάποιο ανεπιθύμητο περιστατικό στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης που τους παρέχεται, είτε πρόκειται για HAI, είτε για σφάλματα που σχετίζονται με τη θεραπεία, είτε για χειρουργικά σφάλματα, είτε για προβλήματα που οφείλονται σε έλλειψη ή σε ελλιπή απολύμανση ιατρικού εξοπλισμού, είτε για διαγνωστικά λάθη, είτε σε απραξία μετά από αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας που λαμβάνουν συχνά μεγάλο αριθμό διαφορετικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αλλά συχνά δεν είναι σε θέση να τα λαμβάνουν σωστά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς και οι ασθενείς με ανοσοκαταστολή ή οι ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις, και ιδίως από εκφυλιστικές παθήσεις, αποτελούν μια ομάδα ιδιαίτερα ευάλωτη στα ανεπιθύμητα περιστατικά που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, όπως: τα διαγνωστικά σφάλματα, αδυναμία ανάληψης δράσης μετά τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, συνταγογράφηση, διάθεση ή χορήγηση ακατάλληλου φαρμάκου (π.χ. εκτός προβλεπόμενης χρήσης) ή λανθασμένης δόσης ή δύο φαρμάκων που δεν θα έπρεπε να συνδυασθούν, παράλειψη απολύμανσης ή ελλιπής απολύμανση ιατρικού εξοπλισμού και μολύνσεις χειρουργικών ουλών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς μελέτες εκτιμούν ότι το 13% έως 16% των νοσοκομειακών δαπανών (ή ένα ευρώ στα επτά) οφείλονται σε προβλήματα περιστατικών τα οποία συνδέονται με την περίθαλψη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις μεταξύ 30 και 40% των ανεπιθύμητων περιστατικών κατά την παροχή περίθαλψης σε νοσοκομείο αλλά και σε εξωτερικά ιατρεία φαίνεται ότι προκαλούνται από συστημικούς παράγοντες και μπορούν συνεπώς να αποφεύγονται·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη, συγκεκριμένα, ότι η έλλειψη οικονομικών πόρων, τεχνολογικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται με τον υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων περιστατικών που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση επιβράδυνε την εφαρμογή μέτρων που είχαν εγκρίνει τα κράτη μέλη το 2009, λόγω της αλλαγής προτεραιοτήτων στον τομέα της δημόσιας υγείας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί ή να διανέμει, καλόπιστα και με πλήρη ασφάλεια, πληροφορίες σχετικά με γεγονός, στοιχείο ή ενέργεια, στο βαθμό που η μη γνώση του γεγονότος αυτού, του στοιχείου ή της ενέργειας, φαίνεται ότι εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των ασθενών κατέχει σημαντική θέση στην πολιτική ατζέντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη καθιέρωσαν μηχανισμό για διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και άλλες δραστηριότητες στον τομέα αυτό το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι συστάθηκε ομάδα εργασίας, μέσω της οποίας η Επιτροπή σκοπεύει να προαγάγει το έργο και τις δραστηριότητες των κρατών μελών, ενεργά μέλη της οποίας είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (κυρίως μέσω της Παγκόσμιας Ένωσης για την Ασφάλεια των Ασθενών), το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ και ευρωπαϊκές ενώσεις ασθενών, ιατρών, νοσηλευτών, φαρμακοποιών, οδοντιάτρων και νοσοκομείων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΑΙ συγκαταλέγονται στις πιο κοινές και πιο επικίνδυνες αιτίες πρόκλησης ακούσιας βλάβης στους ασθενείς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι HAI, οι οποίες προσβάλλουν κατά μέσο όρο το 5% των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους περιορισμένους πόρους για την υγεία·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διάστημα 2011-2012 ο ετήσιος αριθμός ασθενών που προσβλήθηκαν από μία τουλάχιστον λοίμωξη που συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη κατά την παραμονή τους σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία εντατικής νοσηλείας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 3,2 εκατομμύρια(8)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι HAI, οι οποίες έχουν υψηλό αντίκτυπο από άποψη νοσηρότητας, θνησιμότητας (37 000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ως άμεση συνέπεια τέτοιου είδους λοιμώξεων στην ΕΕ) και κόστους (το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 5,5 δισ. ετησίως στην Ευρώπη), αποτελούν μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι HAI μπορούν να εκδηλωθούν κατόπιν παραμονής σε κάθε είδους χώρο στον οποίο παρέχεται υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων πρωτοβάθμια περίθαλψη, περίθαλψη σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, κοινωνική μέριμνα, ιδιωτικές υπηρεσίες περίθαλψης, περίθαλψη οξέως πασχόντων και περίθαλψη για χρόνια νοσήματα, κατά την παροχή οιασδήποτε υγειονομικής περίθαλψης, ή κατ’ οίκον (ιδιαίτερα λόγω λάθους στη δοσολογία, λάθους στη συσκευασία του φαρμάκου, λόγω μόλυνσης ιατρικών εργαλείων ή εξοπλισμού ή επαφής με ασθενείς και επαγγελματίες υγείας)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπτώματα μιας ΗΑΙ από την οποία προσβάλλεται ο ασθενής κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, είναι δυνατόν να εκδηλωθούν μόνο μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο στα κράτη μέλη μειώνεται·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει αναλάβει με τη συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων το καθήκον να αναπτύξει επιστημονικές συστάσεις για τη λήψη μέτρων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη των HAI·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίθαλψη κατ’ οίκον παρέχεται συχνά σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες και από εκφυλιστικές ασθένειες, και τους οποίους δεν αναλαμβάνουν τα νοσοκομεία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ορισμένων ασθενών που πάσχουν από χρόνιες και από εκφυλιστικές ασθένειες απαιτεί συχνά μόνιμη και διαρκή ιατρική μέριμνα, ενώ πολύ συχνά είναι απαραίτητη η χρήση ιατρικού εξοπλισμού (βηματοδότες, αναπνευστικά μηχανήματα, καθετήρες, ουρηθρικοί καθετήρες…)·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση τέτοιου είδους ιατρικού εξοπλισμού εγκυμονεί κινδύνους λοιμώξεων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση των βασικών κανόνων προφύλαξης στον τομέα της υγιεινής για τους ανθρώπους, για παράδειγμα τόσο στα νοσηλευτικά ιδρύματα όσο και κατ’ οίκον, έχει συχνά ως αποτέλεσμα την αυξημένη διάδοση παθογόνων παραγόντων, ιδίως εκείνων που έχουν αντοχή στις αντιμικροβιακές ουσίες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απλές και οικονομικά αποδοτικές ενέργειες πρόληψης των ΗΑΙ, όπως η εκπαίδευση σε υγειονομικά θέματα (και, ιδιαίτερα, η προώθηση της νοσοκομειακής υγιεινής) υπάρχουν ήδη ή δοκιμάζονται επί του παρόντος σε πειραματικό στάδιο, με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, και ότι θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθούν πιθανοί εναλλακτικοί και οικονομικά αποδοτικοί τρόποι για την καταπολέμηση των ΗΑΙ·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα των μικροοργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τις ΗΑΙ να αποικίζουν το ανθρώπινο σώμα για παρατεταμένες περιόδους, οι ασθενείς μπορεί να τους διαδώσουν τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την παραμονή τους στο νοσοκομείο, και ότι οι ΗΑΙ μπορούν με αυτόν τον τρόπο να πλήξουν όλους τους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης, τα κέντρα μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης διαμονής, ακόμη και το σπίτι του ασθενούς·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον 13 κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει εθνικά συστήματα επιτήρησης για τις λοιμώξεις Clostridium difficile(9) και ότι μόνο σε τρία από τα συστήματα επιτήρησης συμμετέχουν και οι γενικοί ιατροί στη συλλογή των δεδομένων – μια κατάσταση που επιδέχεται βελτίωση·

ΛΕ.  λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η αυξημένη κινητικότητα των πολιτών εντός των εθνικών συστημάτων υγείας στην ΕΕ και μεταξύ αυτών, ο συνεχώς και περισσότερο διασυνοριακός χαρακτήρας της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη και η ελευθερία να αναζητούν ιατρική περίθαλψη εκτός της χώρας διαμονής τους, συμβάλλει στην ταχεία διάδοση των ανθεκτικών μικροοργανισμών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο·

ΛΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της μικροβιακής αντοχής αποτελεί σοβαρή και, σε ορισμένες χώρες, εντεινόμενη απειλή για την ασφάλεια των ασθενών, η οποία μπορεί να δυσχεράνει την ανάρρωση από λοιμώξεις και τη θεραπεία αυτών και αυξάνει τις εθνικές δαπάνες για την υγεία·

ΛZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΑΙ συχνά είναι δύσκολο να θεραπευτούν, επειδή οι μικροοργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για αυτές είναι συχνά ανθεκτικοί στις αντιμικροβιακές ουσίες·

ΛH.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον στην ΕΕ, στην Ισλανδία και τη Νορβηγία τα ανθεκτικά σε αντιβιοτικά βακτήρια προκαλούν περίπου 400 000 λοιμώξεις και 25 000 θανάτους ετησίως, με τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ δαπάνες σε πρόσθετο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και απώλειες παραγωγικότητας·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά εξακολουθεί να αυξάνεται στην Ευρώπη και, για ορισμένα βακτήρια μπορεί να φτάνει και το 25%, ίσως και περισσότερο σε πολλά κράτη μέλη·

M.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι δείκτες της μικροβιακής αντοχής των βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση των ΗΑΙ αναδεικνύουν μια παγκόσμια τάση προς αύξηση του φαινομένου της πολυανθεκτικότητας και, ιδίως, την αύξηση του ποσοστού των εντεροβακτηριδίων (Enterobacteriaceae) που είναι ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς και του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου (S. aureus) που είναι ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη·

MA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών φθίνει·

MB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στις αντιμικροβιακές ουσίες αποτελεί φυσική και αναπόφευκτη συνέπεια της χρήσης τους, αλλά μπορεί να περιοριστεί εάν χρησιμοποιούνται με σύνεση και λογική·

MΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ανθεκτικότητας στις αντιμικροβιακές ουσίες μπορεί να επιταχυνθεί, ιδιαίτερα, με τη συστηματική και υπερβολική χρήση αυτών των προϊόντων στην ιατρική, κάτι που, σε συνδυασμό με ανεπαρκή υγιεινή και έλεγχο των λοιμώξεων, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα του ήδη περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων αντιμικροβιακών ουσιών·

MΔ.  λαμβάνοντας υπόψη, έχοντας κατά νου της απουσίας ανάπτυξης νέων αντιβιοτικών/αντιμικροβιακών ουσιών, ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούνται οι παρούσες αντιμικροβιακές ουσίες αποτελεσματικά για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα·

MΕ.  λαμβάνοντας υπόψη, ενόψει της απουσίας ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα τέτοιων προϊόντων, βασιζόμενοι στο ECDC και στην εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΜΑ)·

MΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές πολιτικές κτηνοτροφίας ευνοούν την εμφάνιση ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, τόσο μέσα από τη διατροφική αλυσίδα όσο και μέσα από τα ζωογενή απεκκρίματα που εντοπίζονται στον κύκλο του νερού·

MZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται μεγαλύτερη κατανάλωση αντιβιοτικών από τα, αντικειμενικά, λιγότερο ενημερωμένα άτομα, και ότι καλύτερη αντικειμενική γνώση των αντιβιοτικών συνδέεται με πιο υπεύθυνη συμπεριφορά σε θέματα χρήσης αντιβιοτικών·

MH.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν στέρεο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο για να στηρίζουν και να καθιστούν υποχρεωτική τη λογική χρήση των φαρμάκων, και ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην Ευρώπη σε θέματα κατανάλωσης αντιβιοτικών στο πλαίσιο των κέντρων υγείας αλλά και της νοσοκομειακής περίθαλψης·

MΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όσων εμπλέκονται στη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών, περιλαμβανομένων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών υγείας και του ευρέος κοινού, με σκοπό να προωθηθούν οι αναγκαίες αλλαγές στη συμπεριφορά των συνταγογραφούντων ιατρών, των διανεμητών φαρμάκων και των πολιτών·

N.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη σύσταση (2009/C 151/01) του Συμβουλίου του 2009, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των ασθενών στα κράτη μέλη, και, συγκεκριμένα, θέτοντας ως προτεραιότητα σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης το θέμα της ασφάλειας των ασθενών στο πλαίσιο της πολιτικής τους για τη δημόσια υγεία, διορίζοντας (σε 19 κράτη μέλη) αρμόδια αρχή σε θέματα ασφάλειας των ασθενών, και προωθώντας (σε 23 κράτη μέλη) την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας των ασθενών στα νοσηλευτικά ιδρύματα·

NA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη σύσταση (2009/C 151/01) του Συμβουλίου, το 2009, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για την έγκριση και την εφαρμογή προληπτικών στρατηγικών (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και στρατηγικών καταπολέμησης των ΗΑΙ στα κράτη μέλη και, συγκεκριμένα, μέσω της έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη των ΗΑΙ καθώς και την καταπολέμησή τους, καθιερώνοντας συστήματα ενεργούς επιτήρησης των ΗΑΙ (ή ενισχύοντάς τα όπου ήδη υπάρχουν)·

NB.  λαμβάνοντας υπόψη, από την άλλη, ότι ορισμένες δράσεις, τις οποίες προβλέπει το Συμβούλιο στη σύστασή του (2009/C 151/01) του 2009 με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στα κράτη μέλη, έχουν αναληφθεί μόνο σε ελάχιστα κράτη μέλη και ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτιώσεων τόσο στον τομέα της νοσοκομειακής όσο και της εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά την ενδυνάμωση των ασθενών, την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και των νοσηλευτών με την ευρύτερη έννοια, καθώς και την τάση θέσπισης ευρωπαϊκής ονοματολογίας όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών ή ακόμα και θέσπισης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα ασφαλείας των ασθενών·

NΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικά από τα ειδικά μέτρα που συνέστησε το Συμβούλιο για την πρόληψη και τον έλεγχο των HAI στα κράτη μέλη έχουν εφαρμοσθεί από ελάχιστα κράτη μέλη, και ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο προόδου, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση των ασθενών από τα νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς επίσης και την υποστήριξη της έρευνας στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των HAI·

Εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου: αξιοσημείωτες βελτιώσεις και περιθώριο για περαιτέρω πρόοδο

1.  επικροτεί τις δράσεις που υλοποιήθηκαν σε επίπεδο κρατών μελών, με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της γενικής ασφάλειας των ασθενών και τη μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης HAI, και συγκεκριμένα:

   την εκπόνηση πολιτικών από όλα τα κράτη μέλη σε θέματα ασφάλειας των ασθενών και το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν δώσει προτεραιότητα στις πολιτικές αυτές στο πλαίσιο της πολιτικής τους για την υγειονομική περίθαλψη·
   τον διορισμό αρμόδιας αρχής σε θέματα ασφάλειας των ασθενών (στα περισσότερα κράτη μέλη)·
   την προοδευτική εισαγωγή μηχανισμών αναφοράς ανεπιθύμητων περιστατικών και άντλησης διδαγμάτων από δυσλειτουργίες·
   τη γενικευμένη εφαρμογή δράσεων κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας των ασθενών στα νοσηλευτικά ιδρύματα·
   τη θέσπιση, σε Γαλλία, Σλοβακία και Κάτω Χώρες, διασυνοριακών στρατηγικών σε θέματα ασφάλειας των ασθενών (πέρα από την εθνική στρατηγική)·
   τη συνεργασία ανάμεσα σε χώρες και περιφέρειες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που έχει συστήσει το Συμβούλιο και εφαρμόζουν τα 21 κράτη μέλη (καθώς επίσης η Νορβηγία), σε πολλές περιπτώσεις στο πλαίσιο έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ·

ζητεί όμως επειγόντως να αυξηθούν οι προσπάθειες αυτές·

2.  επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για να βελτιώσει την γενική ασφάλεια των ασθενών μέσω της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και της επινόησης ορισμών και κοινής ορολογίας όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών, και ιδιαίτερα:

   το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πρωτοβουλίες που αφορούσαν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της υγείας·
   τη συγχρηματοδότηση που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έργο των δεικτών ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης το οποίο διαχειρίζεται ο ΟΟΣΑ και το οποίο επέτρεψε, συγκεκριμένα, τη συλλογή συγκρίσιμων δεικτών για την ασφάλεια των ασθενών σε 11 χώρες·
   τη συγχρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΕ, δυνάμει του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα σε 6 ερευνητικά έργα για θέματα γενικής ασφάλειας των ασθενών·
   την έγκριση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, η οποία επιδιώκει να διασαφηνίσει τα δικαιώματα των ασθενών όταν αυτοί προσφεύγουν σε περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, αλλά και να εξασφαλίσει ότι η περίθαλψη αυτή είναι ασφαλής και καλής ποιότητας·

3.  επικροτεί το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή και το ECDC, σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των HAI·

4.  επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης των ΗΑΙ – ενέργειες που συνδέονται στενά με τις ενέργειές της στον τομέα της αντοχής στις αντιμικροβιακές ουσίες· επικροτεί, ιδίως, τη χρηματοδότηση που προσφέρει η Επιτροπή στα ερευνητικά έργα στον τομέα των ΗΑΙ και της ανθεκτικότητας στις αντιμικροβιακές ουσίες, και, συγκεκριμένα, στα έργα που διαθέτουν ευρωπαϊκή διάσταση όπως το έργο IPSE (Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη), το έργο IMPLEMENT (Ανάπτυξη στρατηγικών δεσμών για την πρόληψη και διαχείριση λοιμώξεων) και το έργο PROHIBIT (Πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων με επέμβαση και κατάρτιση) που επιδιώκει να αναλύσει τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές που ήδη υπάρχουν σε θέματα πρόληψης των ΗΑΙ στα νοσοκομεία της Ευρώπης και να δοκιμάσει μια στρατηγική πρόληψης των βακτηριαιμιών που συνδέονται με τους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες (λοιμώξεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές στον βαθμό που συνδέονται με σημαντικό ποσοστό νοσηρότητας καθώς και μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας το οποίο αποδίδεται άμεσα σε αυτές)·

5.  επικροτεί τις συντονιστικές και εποπτικές εργασίες του ECDC και, ιδιαίτερα:

   τις συντονιστικές δραστηριότητές του όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο για την επιτήρηση των ΗΑΙ, και ειδικά των χειρουργικών λοιμώξεων, των ΗΑΙ στις μονάδες ανάνηψης, και τη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης (HALT-2) καθώς και τη στήριξή του στο σχέδιο υποστήριξης της ανάπτυξης ικανότητας για την επιτήρηση των λοιμώξεων του Clostridium difficile (ECDIS-Net)·
   τον συντονισμό μιας ευρωπαϊκής μελέτης για τον επιπολασμό των ΗΑΙ και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε νοσοκομεία εντατικής νοσηλείας·
   την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη των λοιμώξεων του Clostridium difficile καθώς και την καταπολέμησή τους·
   τη δημοσίευση συστάσεων που αποσκοπούν στην αποφυγή της εξάπλωσης εντεροβακτηριακών που παράγουν καρβαπενεμάσες·
   τη χρηματοδότηση της εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών (σχετικά με τη δομή και τη μέθοδο) για την πρόληψη των ΗΑΙ·

6.  αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει ούτε κατηγοριοποίηση σε επίπεδο ΕΕ ούτε σύστημα υποβολής αναφορών όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών για τον εντοπισμό, την κατανόηση και την ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με την ασφάλεια των ασθενών και, συνακόλουθα, την εκπαίδευση και τη βελτίωση των συστημάτων·

7.  διαπιστώνει ότι, μέχρι στιγμής, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των κρατών μελών τα οποία:

   έχουν εντάξει την ασφάλεια των ασθενών στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας·
   έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδια δράσης για την καταπολέμηση των HAI·
   ανέλαβαν δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τις HAI από τα νοσηλευτικά ιδρύματα·
   στηρίζουν τις έρευνες στον τομέα των HAI·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την επέκταση της συλλογής συγκρίσιμων δεικτών σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών σε όλα τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να εντείνουν τις διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών, σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο·

Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της καταπολέμησης των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη: γενικές συστάσεις

10.  συνιστά να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των ασθενών, και ιδίως της πρόληψης και του ελέγχου HAI, τόσο στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ όσο και, για τα κράτη μέλη, σε εθνικό αλλά και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Δράσεις για τη βελτίωση της γενικής ασφάλειας των ασθενών

11.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και, κατά περίπτωση, να λάβουν πρόσθετα μέτρα, μεταξύ άλλων εκπόνηση σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση των HAI, με στόχο την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου·

12.  προτρέπει ειδικότερα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ή να επιταχύνουν εάν έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται:

   μέτρα για τη βελτίωση των γνώσεων των πολιτών σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και την ενδυνάμωση των πολιτών στον εν λόγω τομέα·
   μέτρα για την εμπεριστατωμένη και συνεχή κατάρτιση, βάσει σαφώς καθορισμένων προτύπων, των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη στον τομέα της ασφάλειας ασθενών και εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη, και ιδιαίτερα την εισαγωγή ενοτήτων κατάρτισης όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών (που θα καλύπτουν ποικίλους τομείς μεταξύ άλλων ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και ορθολογική και επιμελή χρήση φαρμάκων) στις σπουδές ή παραλλαγές κατάρτισης για τους επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης και εκείνους που παρέχουν φροντίδες, καθώς και μέτρα για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση με αποδέκτες τους ασθενείς και εκείνους που τους φροντίζουν στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών·
   διασυνοριακές δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών·
   μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας για την ασφάλεια των ασθενών χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βάσει στοιχείων με εστίαση στην εφαρμογή και συγκεκριμένα στον τομέα των εναλλακτικών θεραπειών όσον αφορά τη χρήση αντιβιοτικών, και στη διαχείριση της μικροβιακής αντοχής, ιδίως της θεραπείας με βακτηριοφάγο·
   μέτρα για την υποστήριξη της πολυεπιστημονικής φροντίδας τραυμάτων στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ασφάλεια των ασθενών σε επίπεδο κράτους μέλους·
   μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών ουσιών·

13.  καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) να καταρτίσει κατάλογο των φαρμάκων εκτός ένδειξης χρήσης, τα οποία χρησιμοποιούνται παρά την ύπαρξη εγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών για τις περιπτώσεις χρήσης φαρμάκου εκτός ένδειξης·

14.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ να θεσπίσουν ή να ενισχύσουν εάν υπάρχουν ήδη, ρυθμίσεις για την αναφορά ανεπιθύμητων περιστατικών – που συνδέονται ιδιαίτερα με φάρμακα και ιατροτεχνολογικά βοηθήματα – οι οποίες επιτρέπουν τον εντοπισμό ευθυνών σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος υγείας και την αποκόμιση διδαγμάτων από τις εν λόγω δυσλειτουργίες, να γνωστοποιήσουν στο κοινό τις ρυθμίσεις αυτές και να τις καταστήσουν εύχρηστες και να εξασφαλίσουν ότι όλες οι διαδικασίες είναι διαφανείς·

15.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις δομές αναφοράς ανεπιθύμητων περιστατικών προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσο η εν λόγω αναφορά λαμβάνει χώρα σε ουδέτερο κλίμα και εξασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να καταθέσουν στοιχεία με ειλικρίνεια, χωρίς αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους προσωπικά·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την αύξηση της ποιοτικής και όχι μόνο της ποσοτικής διάστασης της υποβολής εκθέσεων σχετικά με ανεπιθύμητα περιστατικά, ώστε οι εκθέσεις να περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια ουσιαστικά και που επιτρέπουν την εύκολη εξαγωγή δεδομένων από το σύστημα για διεξοδική και συστηματική αξιολόγηση·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ισχύει σήμερα τις πληροφορίες των ασθενών στα ηλεκτρονικά συστήματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και τα ανεπιθύμητα περιστατικά και να προβαίνουν σε συστηματική αξιολόγηση αυτών, ακριβώς για την αποτροπή σφαλμάτων·

18.  παροτρύνει τα κράτη μέλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς να χρησιμοποιούν όλα τα συναφή τεχνολογικά και στατιστικά εργαλεία για την περιγραφή και την ανάλυση των ανεπιθύμητων περιστατικών·

19.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις γνώσεις των πολιτών σχετικά με πρωτοβουλίες που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και την ενδυνάμωση των πολιτών στον εν λόγω τομέα·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα αιτήματα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τις ορθές πρακτικές προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή τους μεταξύ των κρατών μελών· πιστεύει ότι η καταγραφή των ανεπιθύμητων περιστατικών θα μπορούσε να διευκολύνει την αποφυγή παρόμοιων επιπλοκών στο μέλλον και να αποτελέσει παράδειγμα ορθής πρακτικής για τους παρόχους·

21.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές μέσω μιας προσέγγισης που θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και κυρίως να θεσπίσουν, βάσει μελέτης περιπτώσεων και ανταλλαγής εμπειριών, κοινές κατευθυντήριες γραμμές σε όλα τα κράτη μέλη·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν, όταν αυτό είναι δυνατό, τις στρατηγικές και τα προγράμματα για την ασφάλεια των ασθενών από το νοσοκομειακό στο μη νοσοκομειακό πλαίσιο (ιδίως στα κέντρα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διαμονής αλλά και κατ’ οίκον)·

Μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI)

23.  προτρέπει τα κράτη μέλη να διατυπώσουν σαφείς στόχους σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό των HAI και να εφαρμόσουν κατά περίπτωση πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των HAI με στόχο την πλήρη ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά μέτρα με σκοπό:

   την πρόληψη των ΗΑΙ, τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο μέσω συστηματικής εφαρμογής της προσέγγισης «Μία Υγεία», όπου οι φορείς τόσο του ιατρικού όσο και του κτηνιατρικού κλάδου δεσμεύονται να μεριμνούν για την πρόληψη ανθεκτικών μολύνσεων και τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών·
   τη βελτίωση της ενημέρωσης που παρέχεται στους ασθενείς από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων και πληροφοριών σχετικά με τον επιπολασμό των ΗΑΙ στα εν λόγω ιδρύματα·
   την υποστήριξη των ερευνητικών έργων στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των HAI, ιδίως όσων προκαλούνται από τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (MRSA), το Clostridium difficile, και άλλων λοιμώξεων ανθεκτικών στη θεραπεία, και με εστίαση της προσοχής στον τομέα των εναλλακτικών θεραπειών όσον αφορά τη χρήση αντιβιοτικών, και στη διαχείριση της μικροβιακής αντοχής, ιδίως της θεραπείας με βακτηριοφάγο·

24.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών σύμπραξης μεταξύ της Επιτροπής και των επιμέρους κρατών μελών ή απευθείας μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την πρόληψη και την επίλυση των προβλημάτων HAI τόσο στις νοσοκομειακές δομές όσο και κατά την παροχή περίθαλψης κατ’ οίκον· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη συνέχιση των εργασιών για την πρόληψη και τον έλεγχο των HAI μέσω του επόμενου προγράμματος της ΕΕ στον τομέα της υγείας·

Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της καταπολέμησης των HAI: συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συστάσεις

Πρόληψη

25.  μολονότι αναγνωρίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της υγείας, και αναγνωρίζοντας τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τις πολιτικές και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους εξουσιοδοτημένους εταίρους τους:

   να διαθέσουν επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους για να εξασφαλισθεί ότι η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε ιδρύματα ή σε νοσοκομεία είναι όσο το δυνατόν πιο ποιοτική και τους ζητεί ειδικότερα, να διαθέσουν επαρκή κονδύλια για την ασφάλεια των ασθενών και να εξασφαλίσουν ότι η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε ιδρύματα ή σε νοσοκομεία είναι όσο το δυνατόν πιο ποιοτική·
   να δώσουν προτεραιότητα στον αποτελεσματικό σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο για να διασφαλιστεί ότι τα επίπεδα στελέχωσης επαρκούν για τον χειρισμό της αυξανόμενης ροής ασθενών και του συνακόλουθου αρνητικού αντικτύπου στις πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων·

26.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, τις ορθές γενικές πρακτικές, και ιδίως εκείνες που αφορούν την υγιεινή (υγιεινή των χεριών, μέγιστη δυνατή αποστείρωση και απολύμανση των ιατρικών εργαλείων και βοηθημάτων) τόσο εντός όσο και εκτός των νοσοκομείων (και κυρίως σε σχέση με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους)·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την υγιεινή των χεριών και την καθαριότητα νοσοκομείων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια στοχευμένη προσέγγιση κατά των σφαλμάτων που διαπράττονται σε νοσοκομειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων την εφαρμογή του καταλόγου ελέγχου της ΠΟΥ για τη χειρουργική ασφάλεια·

29.  ζητεί περισσότερη και καλύτερα συντονισμένη έρευνα για την αποφυγή της εξάπλωσης των HAI·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για τη μελέτη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την εξεύρεση τρόπων πρόληψης της εξάπλωσης των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη·

31.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές πρακτικές για τη δέουσα χρήση των αντιβιοτικών προκειμένου να μειωθεί η εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής και να διασφαλιστεί η διατήρηση της αποτελεσματικότητας της αντιβιοτικής θεραπείας·

32.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πλατφόρμες και πρωτόκολλα που επιτρέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων υγείας, διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω δραστηριότητες θα σέβονται τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τα ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες και τις χρόνιες αναπηρίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή υποστήριξη σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο (τόσο στα κέντρα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διαμονής όσο και σε ιδρύματα)·

34.  υπογραμμίζει, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη κατ’ οίκον, ότι:

   η κατάσταση των ασθενών (ιδίως των ηλικιωμένων και των ατόμων μειωμένης κινητικότητας) που επιστρέφουν στο σπίτι τους έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, με σκοπό να αξιολογείται και να προλαμβάνεται ο κίνδυνος νέας επιδείνωσης της υγείας τους·
   οι ασθενείς και τα άτομα που τους φροντίζουν πρέπει να ενημερώνονται δεόντως, ιδίως όσον αφορά την υγιεινή των χεριών, την απαραίτητη απολύμανση των επαναχρησιμοποιούμενων ιατρικών εργαλείων και συσκευών και την τήρηση των διαδικασιών και των συνταγογραφήσεων·
   ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι μίας χρήσης ή να υποβάλλεται σε διεξοδικές διαδικασίες απολύμανσης αν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί·
   πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση των βασικών κανόνων προφύλαξης, ιδίως όσον αφορά τη συντήρηση και τη χρήση φαρμάκων, και οι ασθενείς πρέπει να ευαισθητοποιούνται κυρίως στους κινδύνους που εγκυμονούν τα φάρμακα χωρίς άδεια εμπορικής κυκλοφορίας·

35.  προτρέπει τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα εμβολιασμού για τους επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου κάλυψης που επιτυγχάνεται στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης·

36.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ενημέρωση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σχετικά με το πώς θα αποφύγουν οι ασθενείς τυχόν βλάβες λόγω της επαφής τους με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που θα εμπλέκουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις οικογένειες των ασθενών, ώστε να αποτρέπονται τα σφάλματα στο πλαίσιο της χρήσης φαρμάκων και της αυτοΐασης·

Επικοινωνία, εκπαίδευση και κατάρτιση

38.  συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σχετικά με τις HAI, τα οποία δεν θα απευθύνονται μόνο στους επαγγελματίες υγείας (γιατροί, νοσοκόμοι, νοσηλευτές κ.λπ.) αλλά και στους επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές και στους εθελοντές των νοσοκομείων που έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας μπορούν να εκπαιδεύουν τους ασθενείς όσον αφορά τη χρήση αντιβιοτικών·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες ειδικής ενημέρωσης και κατάρτισης με στόχο την ευαισθητοποίηση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας στο πρόβλημα της ανθεκτικότητας στις αντιμικροβιακές ουσίες·

41.  καλεί τα κράτη μέλη, κατά την εκπόνηση βέλτιστων πρακτικών, να λαμβάνουν υπόψη και να αξιοποιούν τις μη ειδικές γνώσεις που προκύπτουν άμεσα από την εμπειρία των ασθενών·

Δικαιώματα των ασθενών

42.  καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι οι ασθενείς εμπιστεύονται τα συστήματα υγείας και, ιδιαίτερα, ότι συμμετέχουν ενεργά στην ασφάλειά τους·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στην ανάπτυξη νέων νόμων και προγραμμάτων για την υγεία·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν σε τοπικό επίπεδο μια αρχή ή ένα πρόσωπο επικοινωνίας που θα αναλάβει να παρέχει στους ασθενείς πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην ασφάλεια των συστημάτων υγείας μέσω της αυξημένης παροχής επαρκών και εύληπτων πληροφοριών·

45.  ενθαρρύνει τα κράτη μελή να παρέχουν στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, το επίπεδο ασφάλειας και τα ισχύοντα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η εμφάνιση ανεπιθύμητων περιστατικών που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συναίνεση του ασθενή κατόπιν ενημέρωσης για τη θεραπεία που του προτείνεται και, γενικότερα, να του δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις στον τομέα της ασφάλειας του ασθενή· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους ασθενείς, μέσω κατάλληλων οργανωτικών δομών, για τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων περιστατικών που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (παραδείγματος χάριν μέσω εκπροσώπου στον τομέα των δικαιωμάτων των ασθενών)·

46.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εφαρμόσουν κατά προτεραιότητα και στο μέτρο του δυνατού προσεγγίσεις που βασίζονται στη διαμεσολάβηση σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων περιστατικών που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους ασκούμενους ιατρούς να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες καταγγελίας και υποβολής αναφορών σε περίπτωση σφαλμάτων και ανεπιθύμητων περιστατικών·

48.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της υγείας· ενθαρρύνει την Επιτροπή, ωστόσο, να θεσπίσει μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας σε διασυνοριακές περιπτώσεις στις οποίες πολλοί ασθενείς προσβάλλονται από σχετιζόμενες με την υγειονομική περίθαλψη ανεπιθύμητες ενέργειες που οφείλονται στην ίδια αιτία·

Έλεγχος, διάγνωση και παρακολούθηση

49.  ζητεί από την Επιτροπή, τους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τι μέτρα μπορούν να λάβουν για να εξασφαλίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών όχι μόνον από το ιατρικό προσωπικό αλλά και από τους ασθενείς· τονίζει ότι η υποβολή πληροφοριών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα·

50.  καλεί τα κράτη μέλη που διεξάγουν ειδικές έρευνες για τον επιπολασμό των HAI βάσει εναρμονισμένης μεθοδολογίας του ECDC να τις διεξάγουν τακτικά, και ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να καθιερώσουν τη διεξαγωγή τέτοιου είδους ερευνών· προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικότερα το σύστημα Global Microbial Identifier(10), το οποίο υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ερευνητών σε ολόκληρο τον κόσμο και το οποίο μπορεί να παρακολουθεί και να ανιχνεύει έκτακτες περιπτώσεις οργανισμών συνδεόμενων με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, και να προωθεί την ικανότητα αντίδρασης στην εξάπλωση (περιλαμβανομένης της διασυνοριακής) των λοιμώξεων·

51.  συνιστά τη συγκρότηση, σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ομάδων εργασίας που θα εξετάζουν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών· προτείνει, για παράδειγμα, αυτές οι ομάδες αυτές εργασίας να εστιάσουν την προσοχή τους στην πρόληψη των ατυχημάτων στους ηλικιωμένους, τη μείωση των λειτουργικών κινδύνων ή ακόμα και τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων κατά τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εστίαση νοσοκομείων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων στα βασικά νοσηλευτικά καθήκοντα, όπως είναι για παράδειγμα η παρατήρηση των ασθενών και η εκτίμηση των ελκών κατακλίσεων, τα οποία συχνά αποτελούν ένα σημαντικό, αν και κεκαλυμμένο, πρόβλημα για σωματικά καθηλωμένους ασθενείς και τροφίμους ιδρυμάτων·

53.  καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να αναπτύξει, βάσει των ιατρικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των ασθενών, οδηγίες σχετικά με την χρήση των φαρμάκων για άλλη, εκτός ένδειξης χρήση·

54.  ζητεί από το ECDC να εκπονήσει, σε συνεργασία με τον ΕΜΑ, κατάλογο των παθογόνων ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ή πιθανώς θανατηφόρες λοιμώξεις οι οποίες είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά και μπορούν να αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία· ζητεί ο εν λόγω κατάλογος να επικαιροποιείται τακτικά με πληροφορίες που θα παρέχουν το ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης για την κατανάλωση αντιμικροβιακών ουσιών (ESAC-net) και το ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής (EARS-net) του ECDC·

55.  συνιστά τη θέσπιση καταλόγου ΗΑΙ οι οποίες πρέπει να ελέγχονται συστηματικά στις νοσοκομειακές δομές και τις λοιπές υγειονομικές εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τον EMA και το ECDC·

Ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία

56.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε συνδυασμό με την ΠΟΥ και τον ΟΟΣΑ, να βελτιώσουν τη συνεργασία με σκοπό την εκπόνηση τυποποιημένων ορισμών, ορολογίας και δεικτών στον τομέα της ασφάλειας του ασθενή, ιδίως προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου μπορούν να απομονώνονται σε περίπτωση πανδημικής ή διασυνοριακής απειλής·

57.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών συστημάτων επιτήρησης που θα μεριμνά, βάσει τυποποιημένων κριτηρίων που θα εγκρίνουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χώρων στους οποίους εκδηλώνεται μόλυνση από HAI (περιλαμβανομένων των εξωνοσοκομειακών εγκαταστάσεων), καθώς και των τρόπων εξάπλωσης των HAI· προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη συλλογή συγκρίσιμων και επικαιροποιημένων στοιχείων αναφοράς σχετικά με τη γενική ασφάλεια των ασθενών και τις HAI· καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν τα στοιχεία αυτά σε ετήσια βάση·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν από κοινού κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης ορθών πρακτικών, όπου υπάρχουν, στον τομέα της γενικής ασφάλειας των ασθενών, και, ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των ΗΑΙ και της μετάδοσης των πολυανθεκτικών βακτηρίων (για παράδειγμα, μέτρα στον τομέα της πρόληψης της μετάδοσης της νόσου των λεγεωνάριων στο δίκτυο ζεστού νερού του νοσοκομείου)·

59.  αναγνωρίζει τη σημασία του προγράμματος για τη μικροβιακή αντοχή και τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (ARHAI) του ECDC και ιδίως την προσπάθεια στήριξης και εναρμόνισης της παρακολούθησης των HAI, διάθεσης επιστημονικών συμβουλών και παροχής κατάρτισης και επικοινωνίας·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν πλατφόρμες που θα καθιστούν δυνατή την από κοινού χρήση πληροφοριών σχετικά με τα ανεπιθύμητα περιστατικά που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, ενθαρρύνοντας τη χρήση όλων των σχετικών συστημάτων συλλογής πληροφοριών στον εν λόγω τομέα και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω δραστηριότητες θα σέβονται τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων· τονίζει ότι η μεταχείριση του ασθενή πρέπει να γίνεται με σεβασμό στις ηθικές αρχές και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

61.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για τη θέσπιση μέτρων όσον αφορά τη δημιουργία κινήτρων, με στόχο την ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων. θεωρεί ότι τα εν λόγω κίνητρα θα πρέπει να εντάσσονται στο κατάλληλο ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για να αποκτήσουν νέα δυναμική η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα των αντιμικροβιακών ουσιών·

62.  πιστεύει ότι, δυνάμει του όγδοου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκινά το 2014, η ΕΕ θα πρέπει συγχρηματοδοτεί την έρευνα στον τομέα της γενικής ασφάλειας των ασθενών, των ΗΑΙ και της μικροβιακής αντοχής·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

63.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρατείνουν τουλάχιστον κατά δύο έτη την παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται στη σύσταση σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των HAI·

64.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με το ECDC στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου HAI· ενθαρρύνει ειδικότερα τις εθνικές αρχές να ζητούν τακτικά από το ECDC να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και να δημοσιεύουν τις εκθέσεις που τους υποβάλλει το ECDC και, προς την κατεύθυνση αυτή, υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης, στο πλαίσιο των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών, επαρκούς χρηματοδότησης για το ECDC ώστε το τελευταίο να μπορέσει να φέρει σε πέρας την αποστολή συντονισμού και εποπτείας που έχει αναλάβει·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 395.
(2) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 131.
(3) ΕΕ C 131 της 8.5.2013, σ. 116.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0483.
(5) Η ασφάλεια των ασθενών ορίζεται από την ΠΟΥ ως η αποφυγή κάθε περιττής βλάβης ή δυνητικής βλάβης που συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη.
(6) Ανεπιθύμητο περιστατικό είναι ένα επεισόδιο το οποίο έχει ως αποτέλεσμα βλάβη σε κάποιον ασθενή.
(7) Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ως «λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη» (HAI) νοούνται οι λοιμώξεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή μετά τη χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς ή προληπτικούς σκοπούς) σε ασθενή εφόσον δεν είχαν εκδηλωθεί ή δεν βρίσκονταν σε στάδιο επώασης κατά την έναρξη της περίθαλψης. Στην περίπτωση των HAI, οι λοιμώδεις μικροοργανισμοί (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, παράσιτα και άλλοι μεταδοτικοί παράγοντες) μπορεί να προέρχονται από τον οργανισμό του ίδιου του ασθενή (ενδογενής λοίμωξη), από ένα από τα όργανά του (έντερα, δέρμα κ.λπ.) ή από το περιβάλλον του (εξωγενής μόλυνση ή επιμόλυνση). Ο όρος «λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη» καλύπτει όλες τις λοιμώξεις που σχετίζονται με τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης εν γένει ή με τα διάφορα είδη θεραπευτικής αγωγής. Περιλαμβάνουν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις (οι οποίες μεταδίδονται στα νοσοκομεία σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο για νοσηλεία ή ιατρικής περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία) και τις λοιμώξεις που μεταδίδονται κατά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου, είτε σε συλλογικές δομές (όπως τα κέντρα μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης διαμονής και κυρίως τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων κ.λπ.) είτε κατ’ οίκον.
(8) Σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση E-004648/2013, που δόθηκε στις 14 Ιουνίου 2013.
(9) Σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση E-004649/2013, τα εν λόγω 13 κράτη είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-004649&language=EN
(10) http://www.globalmicrobialidentifier.org/

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου