Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2122(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0311/2013

Внесени текстове :

A7-0311/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/10/2013 - 8.9
CRE 22/10/2013 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0436

Приети текстове
PDF 364kWORD 31k
Вторник, 22 октомври 2013 г. - Страсбург
Подвеждащи рекламни практики
P7_TA(2013)0436A7-0311/2013

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2013 г. относно заблуждаващите търговски практики (2013/2122(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Защита на предприятията от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно правоприлагане“ (COM(2012)0702),

—  като взе предвид Директива 2006/114/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия)(1),

—  като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар („Директива за нелоялните търговски практики“)(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)(3),

—  като взе предвид Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2011 г. относно заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2009 г. относно транспонирането, изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2008 г. относно заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели(7),

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Заблуждаващи практики на издателства на фирмени указатели в контекста на действащото и бъдещото законодателство относно вътрешния пазар, целящо защита на потребителите и на малките и средни предприятия“, поръчано от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите(8),

—  като взе предвид проектостановището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2013 г. във връзка със съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Защита на предприятията от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно правоприлагане — Преглед на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама“ (COM(2012)0702)(9),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A7-0311/2013),

A.  като има предвид, че заблуждаващите търговски практики могат да приемат различни форми, като най-често срещани са измамите с бизнес указатели, формуляри за плащане, имена на интернет домейни и защита на търговски марки, както и заблуждаващи схеми „бизнес възможност“, „надомна работа“ или „забогатейте бързо“;

Б.  като има предвид, че Директива 2006/114/ЕО понастоящем обхваща заблуждаващата и сравнителната реклама и нейните последици върху лоялната конкуренция на вътрешния пазар;

В.  като има предвид, че предприятията, и по-специално МСП и микропредприятията, имат ясна потребност от по-добра защита и ефективни действия срещу заблуждаващите практики в отношенията между стопански субекти, които обаче остават извън обхвата на Директива 2005/29/ЕО;

Г.  като има предвид, че размерът на финансовите загуби в ЕС, произтичащи от заблуждаващи търговски практики, не е известен, но въз основа на някои национални статистически данни може да се оцени на милиарди евро всяка година;

Д.  като има предвид, че заблуждаващите търговски практики пречат на функционирането на пазара и конкуренцията, като нарушават способността на предприятията да вземат информирани и следователно ефективни решения;

Е.  като има предвид, че МСП, и по-специално малките предприятия и микропредприятията, са основните потърпевши от заблуждаващите търговски практики, въпреки че точно тези предприятия представляват основна движеща сила на растежа в Европа; като има предвид, че тези практики са насочени също и към училища, църкви, болници, неправителствени организации, общини и други публични органи;

Ж.  като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал своето безпокойство относно проблема със заблуждаващите търговски практики, които често са с трансграничен характер, и е призовавал Комисията и държавите членки да удвоят усилията си за повишаване на информираността, засилване на сътрудничеството, правоприлагането и законодателството;

З.  като има предвид, че заблуждаващите търговски практики се отразяват и върху потребителите, тъй като те са принудени да плащат повече за съответните продукти и услуги;

И.  като има предвид, че тези практики не се съобщават в достатъчна степен, тъй като потърпевшите от заблуждаващи търговски практики често се срамуват и се въздържат от подаването на сигнал за такива практики пред правоприлагащите органи или изпълняват исканията за плащане; като има предвид, че предвид горното е изключително важно тези органи да улесняват подаването на сигнали и да дават достатъчен приоритет на тези случаи;

Й.  като има предвид, че държавите членки прилагат по различен начин Директива 2005/29/ЕО и Директива 2006/114/ЕО, което води до значими различия в националните разпоредби в тези области; като има предвид, че подобни различия допринасят за фрагментацията на пазара и създават несигурност по отношение на правоприлагането на правилата на ЕС в областта на предприятията, по-специално в трансграничен контекст;

К.  като има предвид, че недобросъвестните търговци се възползват от съществуващите разминавания в степента на защита на предприятията в отделните държави членки, като само Австрия и Белгия са включили специфична забрана за използване на заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели в своето законодателство, а Нидерландия в момента подготвя подобен закон;

Л.  като има предвид, че е от решаващо значение да се прилага последователен подход, чрез който да се постига баланс между превенция и наказание; като има предвид, че ако не бъдат въведени ясни законови разпоредби за решаването на този въпрос, правоприлагащите органи ще продължат да се колебаят да предприемат мерки;

M.  като има предвид, че в момента е много трудно да се проследяват и преследват недобросъвестните търговци, тъй като те често изпращат фактури от една държава в друга, докато банковата им сметка е в трета държава, като по този начин и паричните преводи стават трудно проследими;

Н.  като има предвид, че поради малкия си мащаб и ограничените си ресурси МСП и особено микропредприятията често не могат да си позволят да водят индивидуални съдебни дела срещу недобросъвестни търговци, попадащи в различна юрисдикция;

1.  Приветства съобщението на Комисията, но подчертава, че е необходимо да се положат допълнителни усилия, особено по отношение на правоприлагането;

2.  Изразява дълбока загриженост по повод отрицателното въздействие на подвеждащите, заблуждаващите и нелоялните търговски практики върху икономическия растеж, особено при малките и средните предприятия, както и върху лоялната конкуренция на вътрешния пазар, и специално върху държавите членки, които са в по-малка степен развити и по-сериозно засегнати от финансовата криза;

3.  Изисква от Комисията да изясни обхвата на Директива 2006/114/ЕО, за да осигури по-добра защита на предприятията от заблуждаващи търговски практики;

Превенция и информация

4.  Подчертава, че е необходимо да се подобри обменът на информация между държавите членки; призовава всички държави членки да създадат или определят национален център, към който да подават сигнали предприятията и другите потърпевши от заблуждаващите практики и от който те да могат да получават информация относно съдебните и извънсъдебните правни средства за защита, както и помощ и експертен опит по отношение на превенцията и справянето с различните форми на измама; счита, че всеки такъв център следва да поддържа база данни, в която да се регистрират всички видове заблуждаващи търговски практики и да се включват лесноразбираеми примери; призовава Комисията да обезпечи координацията на безпроблемния обмен на информация от националните бази данни, наред с другото чрез улесняване на създаването на система за бързо предупреждение за идентифициране на нови практики, като се съобразява с бюджетните ограничения;

5.  Счита, че националните центрове следва да участват активно в обмена на информация между публичните органи, гражданите и предприятията и че те следва да работят заедно, за да си разменят предупреждения за нови заблуждаващи практики и подпомагат МСП при уреждането на трансгранични спорове чрез предоставяне на информация относно подходящите съдебни и извънсъдебни правни средства за защита на измамените дружества; счита, че националните центрове следва да носят отговорност редовно да информират обществеността в засегнатите държави членки относно своите общи констатации;

6.  Призовава националните, както и международните търговски организации, и по-специално организациите на МСП, да работят в тясно сътрудничество с националните центрове; във връзка с това приветства също така публично-частното сътрудничество;

7.  Подкрепя намерението на Комисията да проучи възможността за въвеждане, въз основа на утвърдени критерии, на валиден за цялата територия на ЕС черен списък на заблуждаващи търговски практики и ако е възможно – на дружествата, които са били нееднократно осъждани за такива практики; препоръчва този списък да бъде съгласуван с черния списък, който вече съществува съгласно Директивата за нелоялните търговски практики, да бъде изчерпателен и да включва ясни определения за заблуждаващи търговски практики;

8.  Призовава Европол да участва по-активно в справянето с тези форми на измама, като събира информация относно трансграничните форми на заблуждаващи търговски практики и анализира структурите, стоящи зад дружествата извършители, както и да осигури механизми за бърз обмен на актуална информация относно тези практики и структури между националните правоприлагащи органи;

9.  Подчертава, че е необходимо националните правоприлагащи органи да работят в по-тясно сътрудничество с доставчици, чиито услуги се използват от прилагащите заблуждаващи търговски практики лица, като например банки, телефонни дружества, пощенски служби и агенции за събиране на вземания, с цел да се спомогне за недопускане недобросъвестните дружества да осъществяват дейността си;

10.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават съвместни инициативи за обучение и информация за всички предприятия, както и за обмен на най-добри практики между всички тях, така че да се гарантира, че са наясно със съществуващите рискове;

Правоприлагане и наказателно преследване

11.  Подчертава факта, че различните нива на защита и различните механизми за правоприлагане между държавите членки са пречка пред провеждането на трансгранични рекламни кампании и това води до значителна правна и оперативна несигурност за предприятията;

12.  Отбелязва със загриженост, че разследващите органи в различните държави членки извънредно неохотно работят по случаи на заблуждаващи търговски практики заради липсата на яснота в действащите разпоредби и на увереност, че може да се установи достатъчно ясно кой носи тежестта на доказване; подчертава необходимостта правителствата да възприемат проактивен подход в борбата с финансовата и икономическата престъпност;

13.  Подчертава, че разследването и наказателното преследване на заблуждаващи търговски практики трябва да бъдат подобрени; призовава следователно Комисията да изготви насоки на вниманието на националните правоприлагащи органи относно най-добрите практики по отношение на приоритетите при разследване и наказателно преследване; призовава държавите членки да увеличат капацитета и компетентността на съответните разследващи и съдебни органи;

14.  Подчертава необходимостта от въвеждане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, като припомня, че санкциите могат да имат превантивно действие;

15.  Призовава Комисията да установи мрежа за взаимно сътрудничество между националните правоприлагащи органи, за да се подобри прилагането на директивата при трансгранични случаи;

16.  Призовава Комисията да направи оценка на препоръката на Парламента за частично разширяване на приложното поле на Директивата за нелоялните търговски практики, като се включат в приложение I (черния списък) и договорите между предприятия (B2B), като в същото време обсъди възможността за преразглеждане на Директива 2006/114/ЕО с цел да се оцени дали това би довело до по-съгласуван подход, тъй като ще разшири понятието „нелоялни търговски практики“, както и черния списък, като включи в тях междудружествените отношения;

17.  приветства намерението на Комисията да предложи по-ясно определение за „заблуждаващи практики в рекламата“; в тази връзка призовава Комисията да въведе допълнителни определения за практиките, свързани с твърдения за екологосъобразност;

18.  Призовава Комисията да разгледа приоритетно начина, по който присъдите за тежки и нееднократни нарушения, свързани със заблуждаващи търговски практики, може да се отрази върху допустимостта на съответните дружества до участие в процедури за възлагане на поръчки на ЕС и/или получаването на финансиране от ЕС;

19.  Призовава държавите членки да гарантират, че техните данъчни органи работят в тясно сътрудничество с националните центрове, като активно извършват проверки на дружества, за които е подаден сигнал, че използват заблуждаващи търговски техники;

20.  Подчертава необходимостта от по-активно участие на организациите, отговарящи за регистрацията на дружествата, като например търговските камари, с оглед идентифициране на подозрително поведение и превенция на измамни практики;

21.  Обръща внимание, в частност, на ролята на уличени в измама агенции за събиране на задължения, които не се колебаят да оказват натиск върху предприятията да плащат фактури, за които им е известно или би могло да им бъде известно, че са с невярно съдържание; призовава Комисията и държавите членки да предложат начини за по-добър контрол над тези агенции както преди, така и след тяхното официално учредяване, както и да обмисли възможността за въвеждане на задължително изискване към агенциите за събиране на задължения да докладват за заблуждаващи практики;

22.  Отбелязва със загриженост, че процедурите за решаване на спорове се оказаха неефективни, продължителни и скъпи и че не дават никакви гаранции за адекватно и своевременно обезщетение за причинени щети; подчертава необходимостта от промяна на тази ситуация, така че потърпевшите да могат да получат подходящо обезщетение; призовава държавите членки да въведат, където е приложимо, национално законодателство, което дава възможност на потърпевшите от заблуждаващи търговски практики да завеждат колективен иск по дело срещу уличено в измама дружество, в съответствие с наскоро публикуваната препоръка на Комисията C(2013)3539, както и на съобщението на Комисията COM(2013)0401; подчертава, че за да се избегнат злоупотреби при решаването на спорове, потърпевшите следва да бъдат представлявани от квалифицирано лице, както се посочва в документите на Комисията;

Международно сътрудничество извън рамките на ЕС

23.  Подчертава, че заблуждаващите търговски практики са международен проблем, който се простира отвъд територията на отделните държави членки, както и на ЕС; призовава следователно Комисията и държавите членки да се стремят към международно сътрудничество в тази област както с трети държави, така и с компетентните международни организации;

24.  Призовава Комисията да засили своето участие в международната работна група по въпросите на масовия маркетинг, която е съставена от правоприлагащи и регулаторни агенции и агенции на потребителите в САЩ, Австралия, Белгия, Канада, Нидерландия, Нигерия и Обединеното кралство, и включва също така Европол;

o
o   o

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
(2) ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(3) ОВ L 364, 09.12.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 51.
(5) OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стp. 128.
(6) OВ C 46 E, 24.2.2010 г., стp. 26.
(7) OВ C 45 E, 23.2.2010 г., стp. 17.
(8) IP/A/IMCO/ST/2008-06.
(9) INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.

Правна информация - Политика за поверителност