Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2145(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0328/2013

Внесени текстове :

A7-0328/2013

Разисквания :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Гласувания :

PV 23/10/2013 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0437

Приети текстове
PDF 605kWORD 73k
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург Окончателна версия
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Резолюция
 Приложение
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3) (МИС),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2014 г., Раздел III(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2013 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2014 година(6),

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет от Комисията на 28 юни 2013 г. (COM(2013)0450),

–  като взе предвид препоръките относно мандата за тристранната среща във връзка с бюджета за 2014 г., отправени от координаторите на комисията по бюджети,

–  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приета от Съвета на 2 септември 2013 г. и предадена на Парламента на 11 септември 2013 г. (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 1/2014 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, представено от Комисията на 18 септември 2013 г. (COM(2013)0644),

–  като взе предвид член 75б от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A7-0328/2013),

Раздел ІІІ

Общ преглед

1.  Припомня, че приоритетите му за бюджета за 2014 г. са икономическият и устойчивият растеж, конкурентоспособността, създаването на работни места и борбата с младежката безработица, както и ролята на ЕС в света; ето защо отново изразява подкрепата си за политиките, които допринасят за борбата с младежката безработица, научните изследвания, развойната дейност и иновациите, програмата в областта на цифровите технологии, конкурентоспособността, малките и средните предприятия (МСП), предприемачеството и самостоятелната заетост, образованието, професионалното обучение, мобилността и външната помощ;

2.  Настоява Комисията и държавите членки да положат всички необходими усилия, за да гарантират ефикасното изразходване на бюджета на ЕС, както и че всички действия, финансирани от него имат ясна европейска добавена стойност; държавите членки следва по-специално да си споделят задачите, когато това е възможно, както и да засилят взаимното сътрудничество;

3.  Припомня своята решимост да осигури достатъчно и реалистично равнище на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания, за да могат програмите да стартират с достатъчно средства в многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014–2020 г. и да се избегнат закъсненията при изпълнението им, както и да се гарантира успешното приключване на програмите, започнати в рамките на МФР за периода 2007–2013 г.;

4.  По тази причина изразява съжаление предвид решението на Съвета да приложи и тази година обичайния подход на хоризонтални съкращения на проектобюджета с цел изкуствено намаляване на равнището на ресурсите на Съюза за 2014 г. с общо 240 милиона евро (-0,2 %) в бюджетни кредити за поети задължения и с 1,061 милиарда евро (-0,8 %) в бюджетни кредити за плащания в сравнение с проектобюджета, което води до значително намаление спрямо бюджета за 2013 г. (включително коригиращи бюджети № 1 до 5) както в бюджетни кредити за поети задължения (-6 %), така и в бюджетни кредити за плащания (-6,6 %);

5.  Изразява изненада, че в своята позиция Съветът не само не е взел предвид споразумението за МФР за периода 2014–2020 г. по отношение на съсредоточаването на средства в началото на периода за програмите „Еразъм+“, COSME и „Хоризонт 2020“, но е намалил допълнително бюджетните кредити за някои от тези програми;

6.  Изразява дълбоко съжаление, че Съветът е въвел съкращения на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по всички функции; припомня, че най-засегнати са функция 1a (-0,36 % в бюджетни кредити за поети задължения и -3,6 % в бюджетни кредити за плащания в сравнение с проектобюджета), функция 4 (-0,21 % в бюджетни кредити за поети задължения и -2,5 % в бюджетни кредити за плащания в сравнение с проектобюджета) и функция 5 (-1,78 % в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в сравнение с проектобюджета); отбелязва, че функции 1а и 4 съдържат програми и инициативи, които са от основно значение за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, както и на дневния ред на външната политика на ЕС, и че тези повсеместни съкращения ще засегнат инициативи, които са приоритетни области за Парламента в тези две сфери;

7.  Подчертава факта, че тези съкращения са в пряко противоречие с политическото споразумение за МФР по отношение на съсредоточаването на средства в началото на периода и също така пренебрегват приоритетите на Парламента, както е посочено в неговата резолюция относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2014 г. и препоръките относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2014 г.;

8.  Отхвърля аргумента на Съвета, че предложените съкращения съответстват на програми с недостатъчна степен на изпълнение или с ниска ефективност, тъй като съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за поети задължения засягат предимно капацитета за изпълнение на ново поколение многогодишни програми, които все още не са започнали; освен това съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за плащания засягат предимно приключването на програми, които отчитат не само добра степен на изпълнение, но дори и преизпълнение (например Общата стратегическа рамка за научни изследвания и иновации, „Галилео“, „Митници“ и „Фискалис“ по функция 1а, ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд по функция 1б); подчертава по-конкретно, че тези съкращения на бюджетните кредити за плащания напълно пренебрегват многогодишния характер на политиките на Съюза, и в частност на политиката на сближаване; подчертава факта, че 52 % от поисканите в проектобюджета за 2014 г. бюджетни кредити за плащания са предназначени за приключването на програмите по МФР за периода 2007–2013 г.;

9.  Изразява съжаление относно предложените от Съвета произволни съкращения на бюджетните редове за административни разходи и разходи за подкрепа, които финансират изпълнението на ключови програми на ЕС; счита, че тези съкращения затрудняват успешното започване на новите програми, тъй като недостигът на административен капацитет води до сериозен риск от възпрепятстване на изпълнението на политиките на ЕС; изразява съжаление предвид склонността на държавите членки да се безпокоят повече за незначителните и абсурдни краткосрочни икономии, отколкото за дългосрочните резултати; възстановява следователно проектобюджета по всички бюджетни редове за административни разходи и разходи за подкрепа, съкратени от Съвета;

10.  Отбелязва проекта за изявление на Съвета относно плащанията, приет от Съвета в неговата позиция относно проектобюджета за 2014 г.; въпреки това е убеден, че ако не бъде значително подобрено, това изявление не може да служи като задоволителна политическа гаранция за осигуряване на достатъчно и адекватно равнище на плащанията през 2014 г.; решен е да осигури гаранции и да обърне тенденцията от последните години на значително нарастване на непогасените плащания в края на годината; по тази причина призовава Съвета да одобри общ политически ангажимент да се използват всички налични средства съгласно Регламента за МФР за периода 2014–2020 г., включително чрез използването на резерва за непредвидени обстоятелства и/или преразглеждането на тавана на плащанията, за да не се застрашат новите програми и същевременно да се намали размерът на непогасените в края на годината плащания;

11.  Приветства изявлението на някои държави членки, че следва да се търси по-добър баланс между поетите задължения и плащанията, за да се избегне ситуация, при която Съюзът не може да изпълнява правните си задължения; чувства се успокоен от факта, че няколко делегации на Съвета започнаха да изразяват гласно същите опасения, които Парламентът изрази многократно в рамките на последните бюджетни процедури;

12.  Не може да приеме решението на Съвета за намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания; припомня, че поетите задължения отразяват политическите приоритети на Съюза и следва да се определят с дългосрочна перспектива, като се взема предвид моментът, когато икономическата криза вече може да е отминала; по тази причина принципно счита, че бюджетните кредити за поети задължения следва да бъдат възстановени на равнището от проектобюджета; въпреки това възнамерява да увеличи бюджетните кредити за поети задължения малко над проектобюджета по определен брой бюджетни редове, които са свързани с програмите от пряка полза за европейските граждани и допринасят за изпълнението на приоритетите на стратегията „Европа 2020“ – които са от решаващо значение за растежа и конкурентоспособността на Съюза – както и тези, които утвърждават европейските ценности и солидарност извън границите на ЕС;

13.  Следователно определя общото равнище на бюджетните кредити за 2014 г. на 142,625 милиарда евро и 136,077 милиарда евро съответно в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

14.  Ето защо призовава за мобилизирането на инструмента за гъвкавост за сума в размер на 274,2 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения; счита, че във функция 1б инструментът за гъвкавост ще подсили Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в очакване на окончателното споразумение на законодателния орган относно правното основание, което трябва да отразява политическото споразумение за МФР от 27 юни 2013 г.относно общата сума, която е предвидена за този фонд, и ще предостави допълнителна помощ на Кипър от структурните фондове, както беше договорено от държавните и правителствените ръководители на тяхното заседание от 27–28 юни 2013 г.; счита, че във функция 4 инструментът за гъвкавост ще предостави допълнителна подкрепа за хуманитарната помощ в Близкия изток;

15.  Възнамерява да започне дебат по същество относно приходната част в рамките на годишната бюджетна процедура, тъй като тя е неразделна част от бюджета на Съюза и не следва да бъде отделяна от разходната част; във връзка с това поставя под въпрос основанията на държавите членки да задържат 25 % от традиционните собствени ресурси като административни разходи и призовава за по-внимателен контрол на изразходването на тази сума; призовава за по-реалистично бюджетиране на очакваните приходи от глоби, наложени от Комисията на дружества, които нарушават конкурентното право на Съюза, и за допълнителна дискусия относно включването на излишъка в бюджета, за да се избегне сложната и неразбираема за външния свят процедура, която понастоящем се състои във връщането му на държавите членки чрез намаляване на тяхната съответна вноска на база БНД;

Бюджетни кредити за плащания

16.  Изразява съжаление поради предприетите от Съвета съкращения на бюджетните кредити за плащания, които водят до намаление с 9,5 милиарда евро (-6,6 %) в сравнение с приетия бюджет за 2013 г. (включително коригиращи бюджети № 1 до 5); отново изтъква факта, че въпреки приемането на по-ниска МФР за периода 2014–2020 г. и абсолютната необходимост да продължи изпълнението на вече поетите ангажименти, Съветът продължи да следва сляпо предишната си стратегия за изкуствено намаляване на равнището на плащанията, без да взема предвид реалните потребности и относително умерените разходи при споделеното управление, за да гарантира привидната „възвръщаемост на инвестициите“ на държавите членки;

17.  Отбелязва, че това се случи въпреки сериозното положение във връзка с плащанията, което съществуваше още през 2013 г., когато изпълнението им в началото на септември надвишаваше със съответно 9 милиарда евро и 18 милиарда евро съответните стойности за 2012 и 2011 г. в същия момент; подчертава, че този добър и нарастващ капацитет за усвояване доказва, че програмите на Съюза действително дават добри резултати на място; решен е да гарантира, че изпълнението на предварително договорените ангажименти няма да бъде възпрепятствано от изкуствени ограничения върху предвидените в бюджета плащания;

18.  Счита, че особено тази година позицията на Съвета да остави изкуствен марж от 1 милиард евро под тавана на плащанията в бюджета за 2014 г. няма никакъв смисъл и не може да бъде оправдана по никакъв начин, особено предвид мащаба на очаквания пренос на непогасени плащания в края на 2013 г.;

19.  Подчертава факта, че позицията на Съвета не отчита острия недостиг на плащания, особено в областта на политиката на сближаване; посочва, че последните прогнози (септември 2013 г.), предоставени от самите държави членки относно исканията за плащане, които трябва да бъдат представени до края на 2013 г., анализирани и коригирани от Комисията, сочат, че се очаква пренос на близо 20 милиарда евро в края на 2013 г., дори вторият транш на коригиращ бюджет № 2/2013 (проект на коригиращ бюджет № 8/2013) да бъде изцяло одобрен; припомня, че пренесените от 2013 г. валидни искания за плащане ще трябва да бъдат приспаднати от размера на наличните бюджетни кредити за плащания за 2014 г., в резултат на което те ще намалеят; подчертава, че това ще упражни силен натиск върху бюджета за 2014 г., не на последно място предвид безпрецедентното равнище на неизплатените искания и в по-общ план, на неизпълнените поети задължения (RAL);

20.  Изразява учудване, че някои от предложените от Съвета съкращения на плащанията засягат програмите „Хоризонт 2020“, COSME и ЕСФ, което е в пълно противоречие с принципите и съдържанието на постигнатото неотдавна политическо споразумение за МФР за съсредоточаването през 2014 и 2015 г. на някои бюджетни кредити за тези програми и с поетия на най-високо равнище ангажимент на институциите за борба с младежката безработица; освен това припомня, че част от съкращенията на Съвета засягат бюджетни редове, които бяха подсилени в рамките на споразумението за първия транш на коригиращ бюджет № 2/2013;

21.  По тази причина категорично отхвърля подхода на Съвета към плащанията и изменя позицията му относно плащанията, за да гарантира, че спадът между таваните за 2013 и 2014 г. няма да затрудни правилното изпълнение и приключване на програмите по МФР за периода 2007–2013 г. – като се има предвид, че в предложението на Комисията 52 % от бюджетните кредити за плащания касаят неизпълнени поети задължения – нито стартирането на нови програми;

22.  Взема решение да възстанови проектобюджета по отношение на плащанията за повечето бюджетни редове, които са съкратени от Съвета; отбелязва, че въпреки увеличенията, съдържащи се в бюджетните кредити за плащания по ограничен брой бюджетни позиции, и редица съкращения на средствата по други бюджетни позиции, таванът на плащанията не позволява адекватно финансиране на избраните от Парламента приоритети; съответно предлага, след проучването на всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити за плащания, да се мобилизира инструментът за гъвкавост по отношение на плащанията за сума в размер на 211 милиона евро с цел финансиране на хуманитарната помощ;

23.  Изразява надежда, че проведената на 26 септември 2013 г. междуинституционална среща относно плащанията ще помогне на Парламента и Съвета да постигнат съгласие по този общ политически ангажимент и да формулират обща позиция по време на помирителната процедура за бюджета, без излишни спорове относно размера и качеството на предоставените от Комисията цифри, което ще бъде предпоставка за преодоляването на евентуален дефицит на плащанията по време на изпълнението на бюджета за 2014 г.;

24.  Приветства приемането от Комисията на проект на коригиращ бюджет № 8/2013 (втори транш на коригиращ бюджет № 2/2013), който предвижда допълнителни 3,9 милиарда евро за непогасени плащания от 2013 г. и който е едно от условията за поставяне на Регламента за МФР на гласуване; призовава за неговото бързо и пълно приемане от Съвета; отново изразява своята позиция, както е посочено в резолюцията му от 3 юли 2013 г. относно политическото споразумение за МФР, че Парламентът няма да даде одобрението си за Регламента за МФР, нито ще одобри бюджета за 2014 г., докато Съветът не приеме проект на коригиращ бюджет № 8/2013, който покрива втория транш на коригиращ бюджет № 2/2013;

Функция 1а

25.  Отново изтъква факта, че с изключение на широкомащабните инфраструктурни проекти, включените в проектобюджета бюджетни кредити за функция 1а вече доведоха до намаление с 1,1 милиарда евро в сравнение с бюджета за 2013 г.; изразява съжаление, че освен това и независимо от всички политически ангажименти в подкрепа на целите на тази функция, поети неотдавна от държавните и правителствените ръководители, Съветът реши да намали допълнително поетите задължения по функция 1а с 60 милиона евро в сравнение с проектобюджета;

26.  Подчертава, че част от съкращенията на Съвета засягат по-конкретно програми, определени от Европейския съвет като стратегически за растежа и икономическото възстановяване, а именно „Хоризонт 2020“ (-43,7 милиона евро) и COSME (-0,5 милиона евро); изразява съжаление, че това открито противоречи на принципите и съдържанието на политическото споразумение за МФР, което включва договорености за специфична гъвкавост с цел борба с младежката безработица и укрепване на научните изследвания;

27.  Потвърждава отново подкрепата си за програмите на ЕС в областта на научните изследвания, конкурентоспособността, предприемачеството, иновациите и социалното приобщаване, които са в центъра на стратегията „Европа 2020“; ето защо възприема подход на възстановяване на всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да не се отслаби още повече тази функция; освен това взема решение съсредоточи в началото на периода бюджетните кредити по определен брой бюджетни редове в някои приоритетни области, като „Хоризонт 2020“, COSME и „Еразъм +“, което не представляват увеличение, тъй като общият размер на средствата за тези програми в следващата МФР за периода 2014-2020 г. не се изменя, и да увеличи средствата за програмата в областта на цифровите технологии, транспортната политика, социалния диалог, EURES, „Прогрес“, „Микрофинансиране и социално предприемачество“, специалните ежегодни събития и качеството на европейската статистика;

28.  Включва в четенето си политическото споразумение за МФР по отношение на съсредоточаването през 2014 г. на 212,2 милиона евро за „Хоризонт 2020“ (106,1 милиона евро за Европейския съвет за научни изследвания и 106,1 милиона евро за действията в рамките на инициативата „Мария Склодовска-Кюри“), 31,7 милиона евро за COSME и 137,5 милиона евро за „Еразъм +“, което се равнява на общо 381,4 милиона евро;

29.  Също така подкрепя съответното съсредоточаване в края на периода на 381,4 милиона евро, в съответствие с политическото споразумение за МФР и писмото на Комисията за внасяне на корекции № 1/2014, съгласно което средствата за „ITER“ се намаляват с 212,2 милиона евро, а за МСЕ–Енергетика – със 169,2 милиона евро, като последното съкращение вече е включено в проектобюджета, макар и първоначално предназначено за различна цел;

30.  Счита, че в някои области следва да се направят целеви съкращения и/или поетите задължения да се поставят в резерв, по-конкретно във връзка със съобщението относно Икономическия и паричен съюз, от една страна (-2 милиона евро), и финансовото отчитане и одит, от друга страна (резерв в очакване на споразумение относно съответната програма на Съюза);

31.  Включва в четенето си резултатите от законодателните преговори, които са известни на този етап; взема решение, по-конкретно, да създаде няколко нови бюджетни реда със символични записи по програма „Хоризонт 2020“ и подкрепя, макар също със символични записи, новите бюджетни редове, предложени от Комисията в нейното писмо за внасяне на корекции № 1/2014; очаква Комисията да представи цялостно предложение за привеждане на проектобюджета в съответствие с новите правни основания за всички засегнати програми в рамките на помирителната процедура за бюджета за 2014 г., като приеме и допълни одобрените от Парламента бюджетни редове;

32.  Подкрепя създаването на специфична бюджетна подпозиция по програмата „Еразъм+“ с цел осигуряване на адекватна прозрачност по отношение на действията за младежта в рамките на тази програма и извършва бюджетен трансфер на 11,5 % от първоначално разпределените за „Еразъм+“ средства в полза на този специален бюджетен ред за младежта; заличава създадената от Съвета бюджетна подпозиция за осигуряване на безвъзмездни средства за оперативни разходи за националните агенции;

33.  Взема решение да възприеме отново номенклатурата от предходния програмен период по отношение на социалния диалог; по тази причина разделя този бюджетен ред и съответните бюджетни кредити на три отделни бюджетни подпозиции, както в миналото;

34.  Отбелязва, че в резултат на неговото четене по функция 1а остава марж от [65 446 000 EUR];

Функция 1б

35.  Отбелязва, че въпреки че поетите задължения на практика останаха незасегнати (само -3,3 милиона евро), Съветът намали допълнително равнището на плащанията (-202,2 милиона евро или -0,4 % в сравнение с проектобюджета), което съответно засегна както целта „Инвестиции за растеж и работни места“ (-114,151 милиона евро или -0,23 %), така и целта „Европейско териториално сътрудничество“ (-84,805 милиона евро или -6,19 %), и само повиши изкуствено маржа с 3,3 милиона евро;

36.  Подчертава, че ЕФРР и Кохезионният фонд са най-засегнати от съкращенията (ЕФРР: -125,155 милиона евро, Кохезионен фонд: -44,312 милиона евро, а средствата за ЕСФ са намалени с 32,788 милиона евро); изразява силно съжаление, че 69,33 % от общите съкращения на плащанията касаят бюджетните кредити за приключването на програми от предходни периоди (т.е. 98,7 милиона евро);

37.  Изразява съжаление, че Комисията прие като основа за предварителното финансиране равнището, договорено от Европейския съвет през февруари 2013 г., който въпрос е предмет на продължаващите междуинституционални секторни преговори и за който Парламентът е с правомощия за съвместно вземане на решения, като по този начин създаде риск от предопределяне на резултата от тези преговори; припомня, че предварителното финансиране е от съществено значение, тъй като държавите членки и регионите се нуждаят от достатъчно финансиране в началото на периода, за да инвестират в проекти, които ще допринасят за усилията за преодоляване на настоящата икономическа и финансова криза; във връзка с това отново изтъква позицията на комисията по регионално развитие на Парламента, съгласно която следва да бъдат запазени същите равнища на предварително финансиране, както през текущия период, тъй като кризата продължава;

38.  Припомня, че функция 1б отчита най-голямата част от неизпълнените понастоящем поети задължения; изразява дълбока загриженост, че размерът на непогасените плащания в края на 2013 г. ще възлезе на приблизително 20 милиарда евро за политиката на сближаване, като ще създаде голям дефицит, който ще трябва да бъде приспаднат и в резултат на това ще намалее равнището на наличните бюджетни кредити за плащания за приключването на текущите, както и за стартирането на новите програми през 2014 г.; подчертава, че постоянният недостиг на бюджетни кредити за плащания е основната причина за безпрецедентно високото равнище на неизпълнените поети задължения, особено през последните години на МФР за периода 2007–2013 г.;

39.  По тази причина отхвърля съкращенията, въведени от Съвета по функция 1б; счита, че те биха довели до много по-сериозен от очаквания недостиг на бюджетни кредити за плащания и биха възпрепятствали възстановяването на вече похарчени ресурси на държавите членки и регионите бенефициенти, със сериозни последици, особено за държавите членки, които вече се сблъскват с икономически, социални и финансови ограничения;

40.  Взема решение да възстанови проектобюджета по отношение на бюджетните кредити за поети задължения и плащания за всички бюджетни редове, които са съкратени от Съвета в рамките на тази функция, и да надвиши проектобюджета по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за няколко бюджетни реда, до голяма степен в съответствие с писмо на Комисията за внасяне на корекции № 1/2014, като предостави средства от структурните фондове за Кипър в размер на общо 100 милиона евро по текущи цени за 2014 г.;

41.  Припомня целта за намаляване с поне 20 милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване, определена в стратегията „Европа 2020“; освен това припомня политическото споразумение за МФР, с което беше решено, че трябва да се предвиди допълнително увеличение в размер до 1 милиард евро (в допълнение към вече договорените 2,5 милиарда евро) за целия период 2014–2020 г. за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица; следователно взема решение да подсили този фонд, като разпредели за действията за насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на бедност в Съюза бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо 500 милиона евро;

42.  Създава два специални бюджетни реда за техническа помощ за стратегиите на Съюза за макрорегиона на Балтийско море, като отчита успешното й прилагане през текущия програмен период, както и за пръв път за Дунавския макрорегион (с по 2,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за всеки от тях);

43.  Приветства споразумението относно инициативата за младежка заетост (ИМЗ), което беше постигнато в рамките на преговорите по МФР за периода 2014–2020 г.; счита, че е необходимо адекватно равнище на финансиране, за да се гарантира незабавното й стартиране с цел да се отговори на безпрецедентно високите равнища на младежката безработица; ето защо одобрява съсредоточаването на бюджетните кредити за ИМЗ в началото и в края на периода, както и съответното съсредоточаване на бюджетните кредити за европейското териториално сътрудничество в края на периода, както беше предложено от Комисията; отново изтъква, че от 2016 г. ще бъдат необходими допълнителни бюджетни кредити, за да се гарантира нейната ефективност и устойчивост;

44.  Одобрява създаването на нови специални бюджетни редове за техническа помощ за петте структурни фонда със символичен запис (p.m.) и съответните бюджетни забележки, наред със съществуващите бюджетни редове, с цел съобразяване с исканията на държавите членки, както е посочено в писмо за внасяне на корекции № 1/2014 на Комисията; очаква, че това ще подобри изпълнението на новите програми на равнището на държавите членки;

45.  Изразява съжаление, че Парламентът не разполага с никаква свобода на действие по тази функция, и отново изразява убеждението си, че политическото споразумение за МФР е задължително за всички институции и че предвидените в него инструменти за гъвкавост трябва да се мобилизират, за да се гарантира своевременното стартиране на изпълнението и необходимото равнище на финансиране за неговите приоритети;

Функция 2

46.  Отбелязва, че въпреки че функция 2 беше най-слабо засегната от съкращенията на Съвета, някои програми отчетоха спад в бюджетните си кредити, и по-специално програмата „LIFE+“, която е приоритет за Парламента (-4.07 % в бюджетни кредити за плащания);

47.  Възстановява проектобюджета по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, и увеличава бюджетните кредити за поети задължения за схемата за плодове в училище с 28 милиона евро, за да приведе бюджетните й кредити в съответствие с постигнато през юни 2013 г. политическо споразумение относно новата обща селскостопанска политика за периода 2014–2020 г.;

48.  Одобрява създаването на нови специални бюджетни редове със символични записи за техническа помощ за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, както е посочено в писмо за внасяне на корекции № 1/2014 на Комисията;

Функция 3

49.  Припомня, че функция 3, въпреки че е най-малката функция в МФР по отношение на разпределените финансови средства, покрива области от основно значение за гражданите на Съюза;

50.  Отбелязва вече предложените от Комисията съкращения на средствата за тази функция в проектобюджета; изразява съжаление, че Съветът е съкратил допълнително бюджетните кредити за поети задължения с 5,2 милиона евро (-0,24 % в сравнение с проектобюджета) и бюджетните кредити за плащания с 10 милиона евро (-0,60 % в сравнение с проектобюджета);

51.  Възприема общ подход на възстановяване на проектобюджета по всички бюджетни редове, за да се гарантира правилното изпълнение на програмите и действията по тази функция;

52.  Отново изразява силната и постоянна подкрепа на Парламента за адекватното финансиране за програмите в областта на правата, гражданите, културата и медиите, които отчитат висока степен на изпълнение, пораждат забележим мултиплициращ ефект и въздействие върху други области и генерират ясна и доказана европейска добавена стойност, като насърчават трансграничното сътрудничество и активното гражданство; изразява особена загриженост относно предложените съкращения в програмите и действията в тези области; предлага увеличения на равнището на бюджетните кредити спрямо проектобюджета за няколко бюджетни реда в рамките на подпрограмите „Култура“ и „МЕДИА“, програмите „Европа за гражданите“ и „Права и гражданство“ и мултимедийните действия (увеличение с общо 11,3 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения);

53.  Припомня, че бюджетът на ЕС е изложен на множество рискове, като например измами с ДДС, контрабанда, фалшифициране и корупция, произтичащи главно от организираната престъпност; призовава за определянето на ясен приоритет в полза на борбата срещу измамите с ДДС и организираната трансгранична престъпност и за укрепването на съответните органи и агенции на ЕС, които участват в забраната и ефективната борба срещу тези заплахи и стоящите в основата им престъпни структури;

54.  Подчертава, че солидарността между държавите членки в областта на предоставянето на убежище и миграцията следва да бъде засилена и че бюджетът на ЕС следва да покаже ясна ангажираност в тази насока, включително чрез подходящо участие от страна на държавите членки;

55.  Отбелязва ограничения марж, който оставя малка свобода на действие за справяне с непредвидени ситуации в рамките на тази функция;

Функция 4

56.  Изразява съжаление относно предприетите от Съвета съкращения по функция 4 (-0,21 % в бюджетни кредити за поети задължения и -2,5 % в бюджетни кредити за плащания), която вече беше една от най-тежко засегнатите от намаляването на проектобюджета (-12,5 % в бюджетни кредити за поети задължения и -8,2 % в бюджетни кредити за плащания) в сравнение с равнищата от 2013 г.; отново изтъква факта, че макар да представлява по-малко от 6 % от общия бюджет на Съюза, функция 4 е израз на международните ангажименти на ЕС;

57.  Във връзка с това счита, че е от първостепенно значение да се укрепи сътрудничеството, да се задълбочи координацията и да се развият взаимодействия с програмите и проектите на държавите членки в трети държави, за да се повиши ефективността на външната дейност на ЕС и да се постигнат резултати независимо от настоящите бюджетни ограничения;

58.  Счита, че съкращенията на Съвета по приоритетните за Парламента бюджетни редове са неприемливи, и предлага проектобюджетът да бъде възстановен по съкратените от Съвета бюджетни редове и дори надвишен по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за някои бюджетни редове от стратегическо значение за външните отношения на ЕС с 233 милиона евро (хуманитарна помощ, Европейски инструмент за съседство, Инструмент за сътрудничество за развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ, Инструмент за стабилност и Европейски инструмент за демокрация и права на човека); в този контекст призовава за увеличаване на бюджетните кредити за географските и тематичните области, обхванати от Инструмента за сътрудничество за развитие, с оглед на напредък към постигането на Целите на хилядолетието за развитие;

59.  Счита, че с оглед на ефективното прилагане на европейската политика за съседство трябва да се осигури по-голяма подкрепа за страните партньори, които са се ангажирали с изграждането на демократични общества и предприемат реформи; отчита все така сложното политическо положение в някои от страните партньори; счита, че трябва също така да се осигури по-голяма подкрепа за насърчаване на изграждането на доверие и други мерки, допринасящи за сигурността и предотвратяването и уреждането на конфликти;

60.  Припомня значението на прозрачността като основен бюджетен принцип; призовава следователно за разделяне на бюджетния ред за специалните представители на ЕС (СПЕС), за да може да се получи по-добра представа за средствата, разпределени за отделните СПЕС; предлага бюджетните редове за СПЕС да бъдат напълно прехвърлени към бюджета на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД);

61.  Изразява несъгласие с предложението на Комисията за разделяне на бюджетните редове за географски и тематични програми на бюджетен ред за намаляване на бедността и устойчиво развитие и бюджетен ред за въпроси във връзка с управлението, тъй като тази нова номенклатура не прави разграничение между цели и средства в политиката на развитие; по тази причина предлага актуализирана номенклатура, която отразява по-добре нуждите на политиката за развитие;

62.  Предлага да се мобилизира инструментът за гъвкавост за сума в размер на 50 милиона евро, за да се финансират реалните потребности във връзка с приноса на Съюза за мирния процес в Близкия изток; отново изразява следователно подкрепата си за дългосрочно планиране на програмите и предоставяне на достатъчно финансови средства за подпомагане на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), Палестина и мирния процес; счита, че е важно да се предоставят на UNRWA необходимите средства, за да бъде Агенцията в състояние да предоставя основните услуги съгласно дадения й от Общото събрание на ООН мандат и за да се осигури безопасността и препитанието на бежанците предвид нестабилността в региона;

63.  Счита, че в името на прозрачността и ефикасността на помощта политиката на пряко бюджетно подпомагане следва да се подлага на критична оценка и че следва да се подобри равнището на контрол; подчертава, че в случай на измами и злоупотреби ЕС следва да прекратява финансовата помощ;

64.  Призовава за увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Резерва за спешна помощ (+147 милиона евро), за да се избегне повторно създаване на положение, при което Комисията не е в състояние да реагира своевременно на възникващите хуманитарни кризи;

Функция 5

65.  Изразява изненада предвид предложените от Съвета съкращения по функция 5, на обща стойност -153,283 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и плащания (-1,8 % спрямо равнището от проектобюджета), като най-големи са съкращенията в областта на пенсиите и европейските училища (-5,2 милиона евро или -3,2 %), както и на разходите, свързани с длъжностните лица и срочно наетите служители в областите на политиката (-69,7 милиона евро или -3,5 %);

66.  Посочва, че в своя проектобюджет Комисията вече до голяма степен е включила икономиите, произтичащи от новия Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз и Условия за работа на другите служители на Съюза (Правилник за персонала) и одобреното от институциите намаление с 1 % на броя длъжности;

67.  Счита допълнителните съкращения на административните разходи, предприети от Съвета, за неоснователни и незачитащи законовите и договорните задължения и новите правомощия и задачи на Съюза; отбелязва, че „изключване[то] на сумите за адаптиране на заплатите за 2011 и 2012 г.“ би могло да внесе допълнителен дисбаланс в бюджета на Съюза;

68.  Отбелязва по-специално, че ако през 2014 г. Съдът на Европейския съюз („Съдът“) вземе решение в полза на Комисията по делото във връзка с корекцията на пенсиите и възнагражденията от 1 юли 2012 г., няма да остане достатъчен марж в рамките на тавана на функция 5 за реагиране при тази непредвидена ситуация; отбелязва следователно, че Съветът не постигна целта, която сам си постави при приемането на своята позиция;

69.  Възстановява следователно проектобюджета по всички бюджетни редове за административни разходи и разходи за подкрепа и по всички бюджетни редове в рамките на функция 5, съкратени от Съвета, с изключение на реда за „Възнаграждения и надбавки“ в раздел III, средствата по който са намалени с -1,2 милиона евро за покриване на вноската на Европейската агенция по химикали за финансиране на европейските училища от тип II;

70.  Взема решение да постави част от бюджетните кредити в резерв до получаването на подходяща информация от Комисията по отношение на децентрализираните агенции и докладите за управлението на външната помощ;

71.  Разделя бюджетния ред за разходите на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) във връзка с длъжностните лица и срочно наетите служители, за да отрази разширения мандат и увеличената независимост на Секретариата на Надзорния съвет на OLAF, предвидени в новия Регламент за OLAF(7);

Агенции

72.  Одобрява като цяло прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; отбелязва, че Комисията вече намали значително по-голямата част от първоначалните искания на агенциите;

73.  Счита следователно, че допълнителните съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха възпрепятствали изпълнението на възложените им от законодателния орган задачи; отхвърля хоризонталния подход на Съвета на съкращаване на бюджетните кредити за агенциите, чиито потребности трябва да се оценяват индивидуално;

74.  Не може при все това да приеме подхода на Комисията по отношение на персонала, съгласно който не само че щатните разписания на агенциите трябва да бъдат намалени с 1 % въз основа на политическото споразумение относно МФР, което се прилага за всички институции и органи, но те трябва освен това да осигурят още 1 % за „резерв за преназначаване“;

75.  Подчертава факта, че като основа за договореното намаляване на броя на служителите следва да послужат персоналът и задачите към 31 декември 2012 г. и че всякакви нови задачи на съществуващите агенции и създаването на нови агенции трябва да бъдат придружени от предоставянето на допълнителни ресурси;

76.  Изменя следователно щатните разписания на повечето агенции така, че да се приложи договореното съкращение от 1 %; не прилага обаче същия подход спрямо агенции, които още в първоначалното си искане са приложили съкращението от 1+1 %; отново посочва при все това, че допълнителният 1 % трябва да бъде взет под внимание в бюджета за 2015 г., така че всички агенции да се третират еднакво;

77.  Подчертава допълнителните задачи, вече възложени на европейските надзорни органи (ЕНО), както и бъдещите задачи, предвидени в законодателните предложения, които предстои да бъдат одобрени, които ще изискват съизмерими бюджетни увеличения, така че органите да бъдат в състояние да изпълняват своята надзорна функция по задоволителен начин; припомня своята позиция, че ЕНО се нуждаят от независими бюджетни редове и че следва да бъдат финансово независими от националните органи, които са техни членове;

78.  Взема решение да увеличи бюджетните кредити за 2014 г. за трите агенции за финансов надзор; счита, че тези бюджетни кредити следва да отразяват необходимостта от изпълнение на изискваните задачи, тъй като бяха приети и се приемат повече регламенти, решения и директиви с цел преодоляване на настоящата финансова и икономическа криза, което е тясно свързано със стабилността на финансовия сектор;

79.  Взема решение да увеличи също така бюджетните кредити за Европейската агенция за морска безопасност и няколко други агенции в рамките на функция 3 с оглед на допълнителните задачи, които им бяха поверени (Frontex, Европол, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището); увеличава бюджетните кредити за Европейската агенция по лекарствата, тъй като в своя проектобюджет Комисията е взела предвид целевите приходи, а този подход не следва да се прилага спрямо агенциите, които се финансират предимно чрез такси; взема предвид възможното влизане в сила на четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, като поставя в резерв допълнителни бюджетни кредити за Европейската железопътна агенция;

80.  Призовава Комисията да положи повече усилия, заедно с държавите членки, които се противопоставят най-много, за определянето на агенциите, които биха могли да бъдат слети или поне преместени с цел съвместно ползване на сгради или споделяне на определени административни функции;

81.  Очаква освен това Комисията да представя нова финансова обосновка при приключването от страна на Парламента и Съвета на законодателна процедура за удължаване на мандата на дадена агенция; съзнава, че за подобно удължаване може да са необходими допълнителни ресурси, които трябва да бъдат одобрени от двете институции;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

82.  След като анализира внимателно представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, и с изключение на инициативите, които вече са обхванати от съществуващите правни основания, и като взема изцяло предвид оценката на Комисията на приложимостта на проектите, а също така и наличните ограничени маржове, взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД;

Други раздели

83.  Счита, че бюджетът на всяка институция на Съюза, поради нейната специфична мисия и положение, следва да се разглежда отделно, без да се прилагат универсални решения, като се вземат под внимание конкретният етап на развитие, оперативните задачи, целите на управлението, необходимият персонал и политиките в областта на сградния фонд на всяка институция;

84.  Счита, че Парламентът и Съветът, едновременно като подкрепят всички възможни икономии и повишаването на ефикасността въз основа на постоянна преоценка на вече осъществявани или нови задачи, следва да определят достатъчно равнище на бюджетните кредити, за да се гарантира безпроблемното функциониране на институциите, спазването на вътрешните и външните правни задължения и предоставянето на високопрофесионални обществени услуги на гражданите на Съюза;

85.  Изразява загриженост във връзка с предприетите от Съвета съкращения в проектобюджета за 2014 г. по отношение на корекциите във възнагражденията на персонала от 1,7 % за 2011 и 2012 г. в институциите, които са включили годишното отражение на тези корекции в бюджетните си прогнози, особено предвид очакваното решение на Съда; възстановява тези разходи в бюджета за 2014 г. като мярка на добро и разумно финансово управление; изразява също така загриженост във връзка с увеличаващата се сума на забавените плащания на главница и лихви, за които институциите биха могли да бъдат подведени под отговорност, и отбелязва, че Съветът не е предвидил никакви бюджетни кредити за обезпечаването им;

86.  Изразява следователно дълбока загриженост, че по функция 5 и подтавана за административни разходи маржът на бюджетните кредити за плащания е минимален, а маржът на бюджетните кредити за поети задължения е недостатъчен; припомня, че съгласно член 203 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 бюджетните кредити за административни разходи са едногодишни бюджетни кредити и следователно по-ниският от двата тавана е определящ; отново изтъква факта, че е възможно да бъдат необходими допълнителни бюджетни кредити за плащания за покриване на неизплатените корекции във възнагражденията и предупреждава, че е възможно да възникне проблем и с маржа на бюджетните кредити за поети задължения;

87.  Изисква коригиращ бюджет за покриване на забавените плащания и съответните корекции във възнагражденията, в случай че Съдът се произнесе в полза на адаптирането на заплатите, предвидено в Правилника за персонала; отбелязва, че съществуват незначителни допълнителни икономии в резултат на приемането на Правилника за персонала, които все още не са включени в проектобюджета; отбелязва точните и подробни данни от писмото на Комисията за внасяне на корекции № 2/2014 (CОМ(2013)0719); призовава Съвета да отрази неговото съдържание в бюджетната процедура за 2014 г.;

88.  Приветства усилията, които институциите положиха за реализиране на икономии, където това е възможно, без да се застрашава качеството на тяхната работа; приветства засиленото междуинституционално сътрудничество, като например текущите преговори между Парламента, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, с цел да укрепят политическите си връзки, да повишат ефикасността си и да насърчат мобилността на персонала в подкрепа на основните функции на съответните институции;

Раздел I – Европейски парламент

Обща рамка

89.  Припомня, че при приемането на своята бюджетна прогноза за 2014 г. Парламентът настоя, че е необходимо да се упражнява висока степен на бюджетна отговорност, контрол и самоограничение и да се положат допълнителни усилия за внасянето на промени, постигането на икономии и осъществяването на структурни реформи с намерението увеличението на бюджета да бъде близко по стойност до процента на инфлация;

90.  Подчертава, че за да генерират дългосрочни икономии в бюджета на ЕС, Европейският парламент и Съветът трябва да разгледат въпроса за изготвянето на пътна карта за установяването на едно работно място, както се посочва в предходните резолюции на Парламента, и по-конкретно в неговите резолюции от 23 октомври 2012 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година — всички раздели(8) и от 6 февруари 2013 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2014 година – раздели, различни от раздела за Комисията(9), както и в неговото решение от 10 май 2012 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел I – Европейски парламент(10);

91.  Приветства споразумението, постигнато по време на заседанието за съгласуване от 24 септември 2013 г. между Бюрото и комисията по бюджети; посочва, че общият размер на бюджета на Парламента за 2014 г. е 1 783 976 098 EUR, което представлява нетно намаление от 29 168 108 EUR в сравнение с предварителния проект на бюджетна прогноза от 26 февруари 2013 г.;

92.  Изтъква, че равнището на неговия бюджет за 2014 г. е по-високо с 1,9 % спрямо бюджета за 2013 г.; отбелязва, че разходите за присъединяването на Хърватия от 0,17 % и еднократните разходи за промяната на състава на Парламента съставляват 2,1 % от увеличението; подчертава, че въпреки неизбежните разходи, свързани с промяната на състава на Парламента вследствие на изборите през 2014 г., има нетно намаление от 0,37 % на оперативния бюджет, както и допълнително намаление съобразно очаквания процент на инфлация;

93.  Подчертава, че в бюджета му са включени бюджетни кредити за частично покриване на предстоящата корекция на възнагражденията за 2011 и 2012 г. предвид очакваното решение на Съда; изразява дълбока загриженост във връзка с подхода на Съвета да не включва бюджетни кредити в собствения си бюджет, нито да запазва бюджетните кредити, предвидени като предпазна мярка в бюджета на другите институции, за частично покриване на отражението върху бюджета, което би произтекло в резултат на очакваното решение на Съда; отбелязва, че нетното намаление от 0,37 % в оперативния бюджет на Парламента за 2014 г. щеше да се окаже допълнително намалено с 1,3 %, ако не бяха предвидени бюджетни кредити за покриване на предстоящата корекция във възнагражденията за 2011 и 2012 г. в случай на решение на Съда в този смисъл;

94.  Одобрява следните корекции в бюджетната прогноза:

   включването на последиците от приемането на новия Правилник за персонала и свързаните с него промени в щатното разписание;
   отчитането на икономиите, произтичащи от заместването в Люксембург на сграда „PRES“ със сграда „GEOS“;
   намаляването на бюджетните кредити за Дома на европейската история, благодарение на вноската на Комисията за оперативни разходи и на вътрешни икономии;
   включването на икономиите, произтичащи от прилагането в Парламента на методи на работа без ползване на материали на хартиен носител;
   трансфера на управлението на пенсиите на членовете на ЕП съгласно Устава на членовете на ЕП, аналогично на пенсиите на длъжностните лица, към специалния бюджетен ред в раздел III;
   предоставянето на новата Генерална дирекция на службите за парламентарни изследвания на човешки и финансови ресурси след успешното сключване на споразумение за сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

Съвместна работна група

95.  Приветства продължаването на работата на съвместната работна група на Бюрото и комисията по бюджети на Парламента по бюджета на Парламента, която доказа, че е от полза в процеса на реформа в качеството си на платформа за обсъждане и определяне на възможните източници на ефикасност с цел компенсиране на необходимите инвестиции за повишаване на ефективността на Парламента;

96.  Припомня постигнатия в миналото успех на работната група при определянето на стратегии за реализиране на икономии по отношение на пътните разноски на членовете на ЕП;

97.  Счита, че реформите, започнати в рамките на обсъжданията на работната група, като например междуинституционалното сътрудничество с Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, мерките за прилагане на методи на работа на Парламента и електронни заседания без ползване на материали на хартиен носител, една по-ефикасна структура на реда и условията на работа на Парламента и екстернализацията на плащанията и въвеждането на нов софтуер за управление на човешките ресурси, следва да продължат да се осъществяват, за да се повиши реално ефикасността и да се освободят ресурси за подобряване на независимите научни консултации, предоставяни на членовете на ЕП, както и за да се увеличи капацитетът на Парламента за упражняване на контрол;

Реформа на Правилника за персонала

98.  Отбелязва, че промените в Правилника за персонала, приет от Парламента и Съвета съобразно обикновената законодателна процедура, включват нов метод на индексиране на възнагражденията на персонала и предвиждат замразяване на корекциите във възнагражденията във всички институции, включително Парламента, през 2013 и 2014 г., в резултат на което ще бъдат спестени 14,5 милиона евро в бюджета на Парламента за 2014 г.;

99.  Взема под внимание освен това, че други реформи в Правилника за персонала, като например изменението на правилата относно годишните пътни разноски на длъжностните лица, ще доведат до икономии в размер на 2,8 милиона евро, в допълнение към икономиите в размер на 0,8 милиона евро в резултат на корекциите във връзка с професионалното развитие на персонала и бързината, с която се преминава в по-горна степен, както и създаването на нова функционална група SC;

100.  Отбелязва, че предложението на Комисията за намаляване на общия брой на персонала с 1 % годишно в случая на Парламента ще доведе до премахването на 67 длъжности от щатното разписание за 2014 г.; взема под внимание бележката на генералния секретар до Бюрото от 2 септември 2013 г., в която генералният секретар не повдига въпроса относно баланса между политическата и административната подкрепа за членовете на ЕП; отбелязва, че персоналът на политическите групи не е променян от 2012 г. насам, като потребностите им бяха покрити само частично през двете предходни бюджетни години; настоява, че общото равнище на персонала на политическите групи през 2014 и следващите години не следва да бъде по-ниско от настоящото равнище;

101.  Отново отправя искането, което изрази в своята резолюция от 17 април 2013 г., на комисията по бюджети да бъде представена пътна карта за прилагането на преразгледания Правилник за персонала, сега, след като преговорите между Парламента и Съвета приключиха със споразумение относно реформата на въпросния Правилник;

Сътрудничество с консултативните комитети

102.  Приветства настоящите преговори и насърчава Парламента и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите да изготвят споразумение за междуинституционално сътрудничество с цел по-тясно сътрудничество;

103.  Подчертава, че очакваните промени в щатните разписания на Парламента, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите във връзка със споразумението за междуинституционално сътрудничество в процес на договаряне са пряко свързани и следователно зависят от окончателното сключване на политическото споразумение; счита, че резултатът от това сътрудничество може да бъде постепенното прехвърляне на квалифициран персонал от преводаческите служби на Комитетите в новата Генерална дирекция на службите за парламентарни изследвания на Парламента (заедно със съответното увеличение на щатното му разписание) на до 80 длъжности, на доброволен принцип, като съответно ще бъдат заличени пропорционален брой длъжности в щатните разписания на Комитетите в годината след прехвърлянето на служителите;

Резерв за непредвидени разходи

104.  Взема решение, тъй като нито началото, нито темпото на прехвърляне на персонала могат да се определят достатъчно точно по време на годишната бюджетна процедура за 2014 г., да прибави 0,7 милион евро към средствата по бюджетния ред за възнаграждения на персонала на Парламента, като същевременно постави в резерв пропорционална по размер сума от бюджетните редове за възнаграждения на персонала на Комитетите до осъществяването на прехвърлянето на персонал; разбира, че в крайна сметка при необходимост е възможно да се изпълни трансфер на до 3,3 милиона евро в бюджетни кредити от резерва за непредвидени разходи към бюджетния ред за възнаграждения, ако бъде взето съответно решение от компетентната комисия на Парламента; очаква двата консултативни комитета да намалят съответно бюджетните кредити в своите бюджети, в очакване на прехвърлянето на персонал и свързаното политическо споразумение с Парламента;

Трансфер на пенсиите на членовете на ЕП

105.  Изразява убеждението, че управлението на пенсиите на бившите членове на ЕП не е част от ежедневните оперативни задачи на Парламента и че потенциалното увеличаване на свързаните с пенсиите разходи намалява прозрачността на бюджета; подкрепя следователно прехвърлянето на управлението на три вида пенсии — за прослужено време, за инвалидност и за преживели лица, попадащи в обхвата на приложното поле на Устава на членовете на ЕП, към раздел III от бюджета на Съюза, като същевременно на членовете на ЕП ще продължат да се предоставят консултации и съвети по свързани с пенсиите въпроси; изтъква, че съсредоточаването на управлението на пенсиите в една институция е източник на административна ефикасност;

106.  Отбелязва, че е необходим съгласуван подход за предоставянето на информация относно изборите за Европейски парламент през 2014 г.; подкрепя, следователно, насърчаването на участието на избирателите в изборите през 2014 г., предоставянето на информация относно датата на изборите и повишаването на осведомеността сред гражданите на Съюза посредством информирането им за техните избирателни права и влиянието на Съюза върху ежедневието им на всички езици на Съюза; счита, че следва да се предприеме извършването на последваща оценка на комуникационната стратегия във връзка с изборите през 2009 и 2014 г.;

Допълнителни икономии

107.  Счита, че в настоящия период на икономически ограничения следва да се положат максимални усилия за внимателен преглед на институционалните бюджети с оглед на потенциални икономии чрез въвеждането на повече практики, които не понижават качеството на работата на членовете на ЕП; припомня, че видим израз на самоограничението е фактът, че надбавките за командировки на служителите не са индексирани от 2007 г., а всички надбавки на членовете на ЕП са замразени на равнището от 2011 г. до края на настоящия парламентарен мандат; приветства освен това замразяването на всички надбавки на членовете на ЕП до края на 2014 г.;

108.  Взема решение, при тези обстоятелства, да намали разходите на Парламента с 9 658 000 EUR спрямо проектобюджета за 2014 г.;

109.  Намалява, в съответствие с принципа на самоограничение, бюджетните кредити за делегациите, а следователно и общия брой на делегациите за членовете на ЕП, в още по-голяма степен в сравнение със съкращенията, които бяха одобрени и приложени през последните две години;

Раздели IV–X

110.  Приветства всички други институции за икономиите и повишената ефикасност, които вече са включили в своите проектобюджети; възстановява сумите за корекцията на възнагражденията за 2011 и 2012 г., като се има предвид предстоящото решение на Съда по този въпрос, в съответствие с принципа на разумно и добро финансово управление;

Раздел IV – Съд

111.  Коригира ставката на стандартното намаление на 3 %, като възстановява бюджетните кредити в размер на 1,43 милиона евро, за да се осигури възможност за пълно използване на щатното разписание на Съда и да се гарантира, че Съдът е в състояние да се справи по адекватен начин с все по-голямото работно натоварване;

112.  Увеличава средствата по бюджетните редове за възнаграждения на персонала на Съда над посочените в проектобюджета суми, за да се вземат предвид корекциите на възнагражденията за 2011 и 2012 г., които не бяха включени първоначално в бюджетната прогноза на Съда;

Раздел V – Сметна палата

113.  Възстановява посочените в проектобюджета суми за корекциите на възнагражденията за 2011 и 2012 г. с отражение върху бюджета за 2014 г., които бяха премахнати от Съвета при неговото четене, особено предвид предстоящото решение на Съда по въпроса;

114.  Изразява особено задоволство, че Сметната палата е приложила подход на строги икономии и е открила вътрешни източници на ефикасност в своя проектобюджет;

Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

115.  Възстановява посочените в проектобюджета суми за корекциите на възнагражденията за 2011 и 2012 г. с отражение върху бюджета за 2014 г., които бяха премахнати от Съвета при неговото четене, особено предвид предстоящото решение на Съда по въпроса;

116.  Приветства настоящите преговори между Парламента и Европейския икономически и социален комитет за споразумение за сътрудничество и подкрепя неговото успешно приключване; поставя в резерв част от бюджетните кредити за възнаграждения, в очакване на подписването на споразумението за сътрудничество с Парламента и възможното постепенно прехвърляне на до 48 членове на персонала, като отбелязва със звездичка в щатното разписание, че тези длъжности ще бъдат заличени в годината след приключването на прехвърлянето на персонал, при условие че се постигне окончателно споразумение;

Раздел VII – Комитет на регионите

117.  Възстановява посочените в проектобюджета суми за корекциите на възнагражденията за 2011 и 2012 г. с отражение върху бюджета за 2014 г., които бяха премахнати от Съвета при неговото четене, особено предвид предстоящото решение на Съда по въпроса;

118.  Приветства настоящите преговори между Парламента и Комитета на регионите за споразумение за сътрудничество и подкрепя неговото успешно приключване; поставя в резерв част от бюджетните кредити за възнаграждения, в очакване на подписването на това споразумение за сътрудничество и възможното постепенно прехвърляне на до 32 членове на персонала, като отбелязва със звездичка в щатното разписание, че тези длъжности ще бъдат заличени в годината след приключването на прехвърлянето на персонал, при условие че се постигне окончателно споразумение;

119.  Възстановява проектобюджета по отношение на бюджетните редове за пътни разноски на членовете на ЕП, за да се гарантира, че не се понижава равнището на политическата дейност;

120.  Отбелязва, че групата на Европейските консерватори и реформисти (ECR) създаде нова политическа група в Комитета на регионите; припомня, че всяка политическа група следва да получава административна подкрепа съобразно числеността си с оглед улесняване на нейното участие в политическата дейност на Комитета;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

121.  Възстановява посочените в проектобюджета суми за корекциите на възнагражденията за 2011 и 2012 г. с отражение върху бюджета за 2014 г., които бяха премахнати от Съвета при неговото четене, особено предвид предстоящото решение на Съда по въпроса;

122.  Признава обоснования подход на Европейския омбудсман за постигане на 5-процентното съкращение на персонала в срок от пет години и съобразно собствен график предвид относително малкия числен състав на институцията;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

123.  Възстановява посочените в проектобюджета суми за корекциите на възнагражденията за 2011 и 2012 г. с отражение върху бюджета за 2014 г., които бяха премахнати от Съвета при неговото четене, особено предвид предстоящото решение на Съда по въпроса;

124.  Признава обоснования подход на Европейския надзорен орган по защита на данните за постигане на 5-процентното намаление на персонала в срок от пет години и съобразно собствен график предвид относително малкия числен състав на Органа;

Раздел X – Европейска служба за външна дейност

125.  Възстановява посочените в проектобюджета суми за корекциите на възнагражденията за 2011 и 2012 г. с отражение върху бюджета за 2014 г., които бяха премахнати от Съвета при неговото четене, особено предвид предстоящото решение на Съда по въпроса;

126.  Коригира ставката на стандартното намаление на 5,3 % (като възстановява бюджетните кредити в размер на около 0,4 милиона евро) в седалището и на 2,7 % (0,5 милиона евро) в делегациите, за да се отрази напредъкът по отношение на назначенията с цел удовлетворяване на оперативните потребности;

127.  Увеличава бюджетните кредити за сигурност, като разпределя 5,4 милиона евро за сигурността на информационните системи и мрежи и 0,6 милиона евро за договорно наетите лица;

128.  Отбелязва стремежа на ЕСВД да изпълни искането на комисията по външни работи на Парламента за включване на СПЕС и техния персонал в бюджета и институционалната структура на ЕСВД; отбелязва, че за да стане възможен трансферът на човешки и финансови ресурси от бюджета на Комисията към бюджета на ЕСВД, трябва да се постигне компромисно решение с Комисията и Съвета и освен това да се приеме подходящо правно основание; предлага укрепване на бюджета и щатното разписание на ЕСВД;

o
o   o

129.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи и националните парламенти.

(1) OВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(2) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0304.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0081.
(6) Приети текстове, P7_TA(2013)0173.
(7) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OВ L 248, 18.9.2013 г., стp. 1.).
(8) Приети текстове, P7_TA(2012)0359.
(9) Приети текстове, P7_TA(2013)0048.
(10) OВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Дати за бюджетната процедура и условия за функционирането на помирителния комитет през 2014 г.

А.  Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха съгласие по следните основни дати за бюджетната процедура за 2014 г.:

1.  Съветът ще се стреми да приеме позицията си и да я представи на Европейския парламент до 11 септември 2013 г., за да способства за своевременно постигане на споразумение с Европейския парламент;

2.  Комисията по бюджети към Европейския парламент ще гласува измененията на позицията на Съвета най-късно до края на четиридесет и първата седмица (началото на октомври);

3.  Тристранни разговори ще бъдат свикани на 16 октомври 2013 г. следобед преди четенето в Европейския парламент;

4.  Европейският парламент ще гласува на пленарно заседание в рамките на своето четене през четиридесет и третата седмица;

5.  Помирителният период ще започне на 24 октомври 2013 г. В съответствие с разпоредбите на член 314, параграф 4, буква в) от ДФЕС, срокът, определен за помирителната процедура, ще изтече на 13 ноември 2013 г.;

6.  Домакин на заседанието на помирителния комитет на 4 ноември 2013 г. следобед ще бъде Европейският парламент, а на 11 ноември 2013 г. — Съветът, като за подготовката на заседанията на помирителния комитет ще бъдат проведени тристранни разговори. Следващите тристранни разговори са насрочени за 7 ноември 2013 г. сутринта. По време на помирителния период от 21 дни могат да бъдат проведени допълнителни тристранни разговори.

Б.  Европейският парламент, Съветът и Комисията договориха и условията за функционирането на помирителния комитет, поместени в приложението, които ще се прилагат до влизането в сила на новото междуинституционално споразумение.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Условия за функционирането на помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура през 2014 г.

1.  Ако Европейският парламент гласува изменения на позицията на Съвета, по време на същата пленарна сесия председателят на Съвета ще вземе под внимание различията в позициите на двете институции и ще даде своето съгласие на председателя на Европейския парламент за незабавното свикване на помирителния комитет. Писмото, с което се свиква помирителният комитет, ще бъде изпратено в същия ден, в който е проведено гласуването в пленарен състав, а помирителният период ще започне на следващия ден. Периодът от 21 дни се изчислява съгласно Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове.

2.  Ако Съветът не може да одобри всички изменения, гласувани от Европейския парламент, той ще потвърди позицията си с писмо, изпратено преди датата, планирана за първото заседание на помирителния комитет, която е предвидена в точка А.6 от съвместното изявление. В този случай помирителният комитет ще действа съгласно условията, посочени в следните точки.

3.  На помирителния комитет ще бъде предоставен общ набор от документи (информационни документи), в които се съпоставят различните етапи на бюджетната процедура(1). В него ще бъдат включени стойности по бюджетни редове(2), общи суми по функциите от финансовата рамка и сравнителен документ за стойностите и за забележките по бюджета с измененията по бюджетни редове за всички бюджетни редове, които се считат за технически „отворени“. Тези документи ще бъдат класифицирани по бюджетната номенклатура.

В комплекта с информационни документи за помирителния комитет ще бъдат включени и други документи(3).

4.  С оглед на постигането на споразумение до края на помирителния период, по време на тристранния разговор или разговори:

–  ще бъде определен обхватът на преговорите по бюджетните въпроси, които трябва да бъдат разгледани;

–  ще бъдат обсъдени нерешените въпроси, определени в предходното тире, с оглед на постигането на споразумение, което да бъде одобрено от помирителния комитет;

–  ще бъдат разгледани тематични въпроси, включително по функциите в многогодишната финансова рамка, евентуално въз основа на работни или неофициални документи.

Доколкото е възможно по време на тристранните разговори или непосредствено след всеки от тях, едновременно с дневния ред за следващото заседание ще бъдат изготвяни съвместно предварителни заключения. Тези заключения ще бъдат регистрирани от институцията, която е домакин на тристранните разговори.

5.  На заседанията си помирителният комитет ще разполага с предварителните заключения от тристранния(те) разговор(и) и с документ с бюджетните редове, по които в хода на тристранния(те) разговор(и) е било постигнато предварително съгласие, с цел евентуалното им одобряване.

6.  Комисията поема инициативата да предприеме всички необходими стъпки за сближаване на позициите на Европейския парламент и Съвета. Във връзка с това Съветът и Европейският парламент се третират напълно равностойно и получават еднаква информация.

7.  Общият проект, предвиден в член 314, параграф 5 от ДФЕС, се изготвя от секретариатите на Европейския парламент и на Съвета с помощта на Комисията. Той се състои от писмо за предаване, адресирано до председателите на Европейския парламент и на Съвета, което съдържа датата на споразумението, постигнато в помирителния комитет, и от приложения, които включват:

–  стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции(4) и общи стойности по функциите от финансовата рамка;

–  консолидиран документ, съдържащ стойностите и окончателния текст на одобрените изменения на проектобюджета(5) или позицията на Съвета.

Помирителният комитет може също да одобри евентуалните съвместни изявления във връзка с бюджета за 2014 г.

8.  Общият проект ще бъде преведен (от службите на Европейския парламент) на всички езици и ще бъде представен за одобрение на Европейския парламент и на Съвета в 14-дневен срок от датата, последваща датата на постигане на споразумение по общия проект съгласно точка 6.

Бюджетът подлежи на финализиране от юрист-лингвистите след приемането на общия проект, като приложенията в общия проект се интегрират с бюджетните редове, неизменени в хода на помирителната процедура.

9.  Институцията, която е домакин на тристранните разговори или на заседанието на помирителния комитет, ще осигури необходимите устни преводачески услуги за пълния езиков режим, приложим за заседанията на помирителния комитет, и за езиков режим според конкретните нужди за тристранните разговори.

Институцията, която е домакин на заседанието, ще осигури възпроизвеждането и разпространението на работните документи.

Службите на трите институции ще си сътрудничат за въвеждането на резултатите от преговорите с цел финализиране на общия проект.

10.  С оглед на приключването на работата на помирителния комитет институциите ще действат в дух на лоялно сътрудничество, като обменят навреме необходимата информация и документация на официално и неофициално равнище и поддържат редовни контакти на всички равнища в продължение на цялата бюджетна процедура с активното участие на своите преговарящи.

(1)Различните етапи ще включват: бюджета за 2013 г. (включително приетите коригиращи бюджети); първоначалния проектобюджет; позицията на Съвета по проектобюджета; направените от Европейския парламент изменения на позицията на Съвета и писмата за внасяне на корекции, представени от Комисията. За целите на сравнението първоначалният проектобюджет ще включва само тези писма за внасяне на корекции, разгледани на четенията и в Съвета, и в Европейския парламент.
(2)Бюджетните редове, които се считат за технически затворени, ще бъдат подчертани в информационните документи. За технически затворен се счита бюджетен ред, по който между Европейския парламент и Съвета няма изразено несъгласие и за който не е представено писмо за внасяне на корекции, без да се засяга окончателното решение на помирителния комитет.
(3)В т.ч. писмо от Комисията за осъществимостта във връзка с позицията на Съвета и измененията, внесени от Европейския парламент; писмо за внасяне на корекции за селското стопанство (при необходимост и други области); евентуално, изготвената от Комисията през есента бележка за ранно предупреждение относно изпълнението на бюджета; и евентуалните писма от други институции относно позицията на Съвета и измененията, внесени от Европейския парламент.
(4)Бюджетните редове, неизменени спрямо проектобюджета или позицията на Съвета, ще бъдат подчертани.
(5)Включително писмата за внасяне на корекции, разгледани на четенията и в Съвета, и в Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност