Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2145(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0328/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0328/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0437

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 522kWORD 78k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 - όλα τα τμήματα
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Oκτωβρίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106 α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3 Ιουλίου 2013, σχετικά με την πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014 - τμήμα III(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17 Απριλίου 2013, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2014(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Ιουνίου 2013 (COM(2013)0450),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις των συντονιστών της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με την εντολή του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό του 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 (COM(2013)0644),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 75β του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A7-0328/2013),

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1.  υπενθυμίζει ότι οι προτεραιότητές του για τον προϋπολογισμό του 2014 είναι η οικονομική και βιώσιμη αύξηση της οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων καθώς και ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι στηρίζει πολιτικές που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας, την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, την ψηφιακή ατζέντα, την ανταγωνιστικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την κινητικότητα και την εξωτερική βοήθεια·

2.  επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δαπανάται αποτελεσματικά και πως οτιδήποτε χρηματοδοτείται με αυτόν πρέπει να έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει ιδίως να μοιράζονται τα καθήκοντά τους όποτε τούτο είναι εφικτό και να αυξήσουν την αμοιβαία συνεργασία·

3.  επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει επαρκές και ρεαλιστικό επίπεδο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ώστε να καταστεί δυνατή η δρομολόγηση των προγραμμάτων με επαρκή κονδύλια στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020 και να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην εκτέλεση, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων που ξεκίνησαν με βάση το ΠΔΠ 2007-2013·

4.  εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για την απόφαση του Συμβουλίου να ακολουθήσει και πάλι φέτος τη συνήθη προσέγγιση των οριζόντιων περικοπών στο σχέδιο προϋπολογισμού με στόχο την τεχνητή μείωση του επιπέδου των πόρων της ΕΕ για το 2014 κατά 240 εκατομμύρια EUR συνολικά (-0,2 %) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 1.061 εκατομμύρια EUR (-3,8 %) σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα μια σημαντική μείωση, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2013 (περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών 1 έως 5), στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (-6 %) και στις πιστώσεις πληρωμών (-6,6 %)·

5.  εκπλήσσεται από το γεγονός ότι το Συμβούλιο όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη τη συμφωνία για το ΠΔΠ, όσον αφορά την καταβολή των πιστώσεων για τα προγράμματα Erasmus για όλους, COSME και Ορίζοντας 2020 στην αρχική φάση, αλλά επιπλέον μείωσε τις πιστώσεις για ορισμένα από αυτά·

6.  εκφράζει έντονα τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο προέβη σε περικοπές των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σε όλους τους τομείς· υπενθυμίζει ότι οι τομείς που υφίστανται τις μεγαλύτερες περικοπές είναι ο τομέας 1α (-0,36 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και -3,6 % σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού), ο τομέας 4 (-0,21 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και -2,5 % σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού) και ο τομέας 5 (-1,78 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού)· σημειώνει ότι οι τομείς 1α και 4 περιέχουν προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 καθώς και για την ατζέντα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και ότι οι γενικευμένες περικοπές θα πλήξουν τις πρωτοβουλίες που αποτελούν πεδία προτεραιότητας για το Κοινοβούλιο στους δύο αυτούς τομείς·

7.  τονίζει το γεγονός ότι οι περικοπές αυτές είναι καταφανώς αντίθετες προς την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ όσον αφορά την καταβολή των πιστώσεων στην αρχική φάση και αγνοούν επίσης τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, όπως τονίζονται στο ψήφισμά του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014 και στις συστάσεις σχετικά με την εντολή του τριμερούς διαλόγου για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014·

8.  απορρίπτει το επιχείρημα του Συμβουλίου ότι οι προτεινόμενες περικοπές αντιστοιχούν σε μερικώς εκτελεσθέντα προγράμματα ή σε προγράμματα χαμηλής απόδοσης, δεδομένου ότι οι περικοπές του Συμβουλίου σε αναλήψεις υποχρεώσεων επηρεάζουν κυρίως την ικανότητα εκτέλεσης μιας νέας γενιάς πολυετών προγραμμάτων που δεν έχουν ακόμη αρχίσει· πέραν αυτού, οι περικοπές του Συμβουλίου σε πληρωμές επηρεάζουν κυρίως την ολοκλήρωση προγραμμάτων που παρουσιάζουν όχι μόνο καλά ποσοστά εκτέλεσης αλλά ακόμη και υπέρβαση απορρόφησης πιστώσεων (π.χ. το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, τα προγράμματα Galileo, Τελωνεία και Fiscalis του τομέα 1α, το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του τομέα 1β)· τονίζει ιδιαίτερα ότι αυτές οι περικοπές σε πιστώσεις πληρωμών δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα των πολιτικών της Ένωσης, και ειδικότερα της πολιτικής για τη συνοχή· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 52 % των πιστώσεων πληρωμών που ζητήθηκαν στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2014 διατίθεται για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΠΔΠ 2007-2013·

9.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις αυθαίρετες περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο στα κονδύλια διοικητικής στήριξης που χρηματοδοτούν την εκτέλεση βασικών προγραμμάτων της ΕΕ· θεωρεί ότι οι περικοπές αυτές είναι επιζήμιες για την επιτυχή έναρξη των νέων προγραμμάτων καθώς η έλλειψη διοικητικής ικανότητας συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο παρεμπόδισης της εκτέλεσης των πολιτικών της ΕΕ· λυπάται για την τάση των κρατών μελών να ενδιαφέρονται περισσότερο για ασήμαντες, παράλογες βραχυπρόθεσμες εξοικονομήσεις πόρων και όχι για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα· επαναφέρει ως εκ τούτου το σχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις γραμμές δαπανών διοικητικής υποστήριξης που περιέκοψε το Συμβούλιο·

10.  σημειώνει το σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου για τις πληρωμές που ενέκρινε το Συμβούλιο στη θέση του επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2014· είναι, ωστόσο, πεπεισμένο ότι, εκτός εάν βελτιωθεί ουσιαστικά, δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως ικανοποιητική πολιτική εγγύηση ότι θα εξασφαλίζεται επαρκές και ενδεδειγμένο επίπεδο πιστώσεων το 2014· είναι αποφασισμένο να παράσχει εγγυήσεις και να αντιστρέψει την τάση των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την οποία οι εκκρεμείς πληρωμές στο τέλος του έτους παρουσιάζουν εκθετική αύξηση· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε κοινή πολιτική δέσμευση ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που διατίθενται δυνάμει του κανονισμού για το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020, μεταξύ άλλων η προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτα και/ή η αναθεώρηση του ανώτατου ορίου των πληρωμών για να μην τεθούν σε κίνδυνο τα νέα προγράμματα και ταυτόχρονα να μειωθεί το ποσό των εκκρεμών στο τέλος του έτους πληρωμών·

11.  χαιρετίζει τη δήλωση ορισμένων κρατών μελών σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να επιδιωχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αδυνατεί η Ένωση να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις· είναι παρήγορο το γεγονός ότι αρκετές αντιπροσωπείες του Συμβουλίου έχουν αρχίσει να διατυπώνουν τις ίδιες ανησυχίες με εκείνες που επανειλημμένα έχει διατυπώσει το Κοινοβούλιο κατά τις τελευταίες διαδικασίες του προϋπολογισμού·

12.  δεν δύναται να αποδεχθεί την απόφαση του Συμβουλίου για μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών· υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ και θα πρέπει να καθορίζονται με μακροπρόθεσμη προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγμή κατά την οποία η οικονομική κρίση ενδεχομένως να έχει λήξει· εκτιμά, συνεπώς, ότι, ως γενική αρχή, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα πρέπει να επανέλθουν στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού· σκοπεύει, ωστόσο, να αυξήσει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων λίγο πάνω από το επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού για επιλεγμένο αριθμό κονδυλίων του προϋπολογισμού που αφορούν προγράμματα άμεσης ωφέλειας για τους ευρωπαίους πολίτες και συμβάλλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ευρώπης 2020 - προτεραιότητες ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης - καθώς και προγράμματα που προβάλλουν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εκτός Ένωσης·

13.  καθορίζει, συνεπώς, το συνολικό ποσό των πιστώσεων για το 2014 σε 142 625 εκατομμύρια EUR και 136 077 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, αντιστοίχως·

14.  ζητεί, επομένως, την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 274,2 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· θεωρεί ότι - στον τομέα 1β - το μέσο ευελιξίας θα ενισχύσει το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, εν αναμονή της τελικής συμφωνίας της νομοθετικής αρχής για τη νομική βάση που πρέπει να αντικατοπτρίζει την πολιτική συμφωνία επί του ΠΔΠ της 27ης Ιουνίου 2013 για το συνολικό κονδύλιο που αντιστοιχεί στο ταμείο αυτό, και θα χορηγήσει πρόσθετη ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία στην Κύπρο, όπως συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη συνεδρίασή τους στις 27-28 Ιουνίου 2013· θεωρεί ότι ο τομέας 4 του μέσου ευελιξίας θα παράσχει περαιτέρω στήριξη για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Μέση Ανατολή·

15.  σκοπεύει να δρομολογήσει ουσιαστική συζήτηση για το σκέλος των εσόδων στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης και δεν πρέπει να αποσυνδέεται από τις δαπάνες· διερωτάται, ως προς το θέμα αυτό, με ποιο σκεπτικό παρακρατούν τα κράτη μέλη το 25 % των παραδοσιακών ιδίων πόρων ως διοικητικές δαπάνες και ζητεί προσεκτικότερο έλεγχο της χρήσης του ποσού αυτού· ζητεί μια πιο ρεαλιστική εγγραφή στον προϋπολογισμό των αναμενόμενων εσόδων από πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή σε επιχειρήσεις για παράβαση του ενωσιακού δικαίου περί ανταγωνισμού, και περαιτέρω συζήτηση για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος, προκειμένου να αποφευχθεί μια πολύπλοκη διαδικασία, ακατανόητη για τους μη γνώστες, η οποία σήμερα συνίσταται στην επιστροφή του πλεονάσματος στα κράτη μέλη μέσω μείωσης της αντίστοιχης συνεισφοράς τους βάσει του ΑΕΕ τους·

Πιστώσεις πληρωμών

16.  καταδικάζει τις περικοπές των πληρωμών που επέφερε το Συμβούλιο, οι οποίες οδηγούν σε μείωση κατά 9,5 δισεκατομμύρια EUR (9 500 εκατομμύρια) (-6,6 %) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε για το 2013 (περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών 1 έως 5)· επαναλαμβάνει ότι, παρά την υιοθέτηση χαμηλότερου ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 και την απόλυτη ανάγκη να τηρηθούν οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, το Συμβούλιο συνέχισε να ακολουθεί στα τυφλά την προηγούμενη στρατηγική του της τεχνητής μείωσης του επιπέδου πληρωμών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και εφαρμόζοντας σχετική εξοικονόμηση των δαπανών στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εμφανίζουν «απόδοση των επενδύσεων»·

17.  επισημαίνει ότι τούτο συνέβη μολονότι η κατάσταση ως προς τις πληρωμές ήταν σοβαρή ήδη το 2013, όταν η εκτέλεση ήταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, 9 δισεκατομμύρια EUR και 18 δισεκατομμύρια EUR πάνω από τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία του 2012 και του 2011 αντίστοιχα για την ίδια χρονική στιγμή· τονίζει ότι αυτή η επαρκής και αυξανόμενη ικανότητα απορρόφησης καταδεικνύει ότι τα ενωσιακά προγράμματα είναι όντως αποτελεσματικά στην πράξη· είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση προηγουμένως συμφωνηθεισών υποχρεώσεων δεν θα υπονομευθεί από τεχνητές δυσχέρειες στις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πληρωμές·

18.  θεωρεί ότι - ιδίως φέτος - η θέση του Συμβουλίου να αφήσει τεχνητό περιθώριο 1 δισεκατομμυρίου EUR στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου των πληρωμών 2014 δεν εξυπηρετεί πουθενά, και δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί σε καμιά περίπτωση, ειδικά έχοντας υπόψη το εύρος των αναμενόμενων μεταφορών εκκρεμών πιστώσεων στο τέλος του 2013·

19.  τονίζει το γεγονός ότι η θέση του Συμβουλίου δεν λαμβάνει υπόψη τη δραματική ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών, ιδίως στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή, επισημαίνει ότι οι τελευταίες προβλέψεις (Σεπτέμβριος 2013), που παρείχαν τα ίδια τα κράτη μέλη για τις αιτήσεις πληρωμής τις οποίες θα υποβάλουν πριν από το τέλος του 2013, όπως ελέγχθηκαν και προσαρμόσθηκαν από την Επιτροπή, δείχνουν ότι αναμένεται μεταφορά περίπου 20 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2013, ακόμη και αν εγκριθεί ως έχει η δεύτερη δόση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 (σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013)· υπενθυμίζει ότι οι έγκυρες αιτήσεις πληρωμών που θα μεταφερθούν από το 2013 θα πρέπει να αφαιρεθούν από - και κατά συνέπεια θα μειώσουν - το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που διατίθεται για το 2014· τονίζει ότι αυτό θα θέσει υπό μεγάλη πίεση τον προϋπολογισμό του 2014, και μάλιστα με δεδομένο ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο μη εξοφληθεισών απαιτήσεων, και, γενικότερα, εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL)·

20.  εκπλήσσεται από το γεγονός ότι ορισμένες από τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο ως προς τις πληρωμές επηρεάζουν τα προγράμματα Ορίζοντας 2020, COSME και τα προγράμματα του ΕΚΤ, πράγμα που έρχεται σε καταφανή αντίφαση προς το πνεύμα και το γράμμα της πρόσφατης πολιτικής συμφωνίας για το ΠΔΠ 2014-2020 για την καταβολή στην αρχική φάση ορισμένων πιστώσεων στα προγράμματα αυτά το 2014 και το 2015, και προς τη δέσμευση που ανέλαβαν τα θεσμικά όργανα σε ανώτατο επίπεδο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· υπενθυμίζει ακόμη ότι μέρος των περικοπών του Συμβουλίου αφορούν κονδύλια τα οποία είχαν ενισχυθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για την πρώτη δόση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013·

21.  απορρίπτει, κατά συνέπεια, κατηγορηματικά την προσέγγιση του Συμβουλίου για τις πληρωμές και τροποποιεί τη θέση του για τις πληρωμές προκειμένου να διασφαλίσει ότι η μείωση των ανώτατων ορίων μεταξύ 2013 και 1014 δεν θα αποβεί εις βάρος ούτε της ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων δυνάμει του ΠΔΠ 2007-2013, έχοντας κατά νου ότι στην πρόταση της Επιτροπής το 52 % των πιστώσεων πληρωμών καλύπτουν εκκρεμείς υποχρεώσεις, ούτε της εκκίνησης νέων προγραμμάτων·

22.  αποφασίζει να επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τις πληρωμές για την πλειονότητα των κονδυλίων στα οποία το Συμβούλιο επέφερε περικοπές· σημειώνει ότι, παρά τη συγκρατημένη ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών σε έναν περιορισμένο αριθμό κονδυλίων του προϋπολογισμού και τις διάφορες μειώσεις σε άλλες θέσεις του προϋπολογισμού, το ανώτατο όριο πληρωμών δεν επιτρέπει την επαρκή χρηματοδότηση προτεραιοτήτων που έχει επιλέξει το Κοινοβούλιο· προτείνει, συνεπώς, αφού εξέτασε όλες τις δυνατότητες ανακατανομής των πιστώσεων πληρωμών, την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας στις πληρωμές για ποσό ύψους 211 εκατομμυρίων EUR προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια·

23.  ελπίζει ότι η διοργανική συνεδρίαση για τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 θα βοηθήσει τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν επ’ αυτής της κοινής πολιτικής δέσμευσης και να βρουν μια κοινή θέση κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό, χωρίς περιττή διαμάχη για το μέγεθος και την ποιότητα των στοιχείων που παρέχονται από την Επιτροπή, ανοίγοντας το δρόμο για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων σε πληρωμές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2014·

24.  χαιρετίζει την έγκριση, από την Επιτροπή, του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013 (δεύτερη δόση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013), που προβλέπει 3,9 δισεκατομμύρια EUR επιπλέον για εκκρεμείς πληρωμές του 2013 και που αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για να τεθεί ο κανονισμός για το ΠΔΠ σε ψηφοφορία· ζητεί να εγκριθεί ταχέως και ως έχει από το Συμβούλιο· επαναλαμβάνει τη θέση του, όπως ορίσθηκε στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ, σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο δεν θα συγκατατεθεί στον κανονισμό για το ΠΔΠ ή δεν θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2014 έως ότου το Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013, που καλύπτει τη δεύτερη δόση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013·

Τομέας 1α

25.  επαναλαμβάνει ότι, με εξαίρεση τα έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, οι πιστώσεις για τον τομέα 1α που έχουν εγγραφεί στο σχέδιο προϋπολογισμού ήδη συνιστούν μείωση κατά 1,1 δισεκατομμύρια EUR σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2013· καταδικάζει το γεγονός ότι, επιπλέον, και παρά τις διάφορες πρόσφατες πολιτικές δεσμεύσεις υπέρ των στόχων του τομέα αυτού που ανέλαβαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, το Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει κι άλλο τις υποχρεώσεις του τομέα 1α κατά 60 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού·

26.  τονίζει ότι μέρος των περικοπών του Συμβουλίου αφορούν ιδίως προγράμματα που έχουν χαρακτηρισθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της οικονομίας, και συγκεκριμένα το Ορίζοντας 2020 (-43,7 εκατομμύρια EUR) και το COSME (-0,5 εκατομμύρια EUR)· καταδικάζει το γεγονός ότι οι περικοπές αυτές αντιβαίνουν καταφανώς στο πνεύμα και το γράμμα της πολιτικής συμφωνίας για το ΠΔΠ που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για ειδική ευελιξία με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την ενίσχυση της έρευνας·

27.  επιβεβαιώνει ότι τάσσεται υπέρ των προγραμμάτων της ΕΕ στον τομέα της έρευνας, της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ένταξης, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να επανεγγραφούν όλα τα κονδύλια τα οποία περιέκοψε το Συμβούλιο προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω αποδυνάμωση του τομέα αυτού· αποφασίζει, επιπλέον, να καταβάλει στην αρχική φάση τις πιστώσεις για ένα επιλεγμένο αριθμό κονδυλίων σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας, όπως είναι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το COSME και το Erasmus+, γεγονός που δεν συνιστά αύξηση δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό για το διάστημα 2014-2020 και να προβεί σε αύξηση για την ψηφιακή ατζέντα, την πολιτική μεταφορών, τον κοινωνικό διάλογο, το EURES και το πρόγραμμα «Progress Μικροχρηματοδότηση» και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, τις ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις και την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών·

28.  ενσωματώνει στην ανάγνωσή του την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ όσον αφορά την καταβολή, για το 2014, στην αρχική φάση 212,2 εκατομμυρίων EUR για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (106,1 εκατομμύρια EUR για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και 106,1 εκατομμύρια EUR για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie), 31,7 εκατομμυρίων EUR για το πρόγραμμα COSME και 137,5 εκατομμυρίων EUR για το Erasmus+, ήτοι συνολικού ποσού 381,4 εκατομμυρίων EUR·

29.  υιοθετεί επίσης την αντίστοιχη εκ των υστέρων καταβολή 381,4 εκατομμυρίων EUR, με βάση την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ και τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής αριθ. 1/2014, σύμφωνα με την οποία μειώνεται το ITER κατά 212,2 εκατομμύρια EUR και το ΔΣΕ - Ενέργεια κατά 169,2 εκατομμύρια EUR, περικοπή που έχει ήδη εγγραφεί στο σχέδιο προϋπολογισμού, μολονότι αρχικά προοριζόταν για διαφορετικό σκοπό·

30.  εκτιμά ότι ορισμένοι τομείς θα πρέπει να υποστούν στοχοθετημένες περικοπές και/ή εγγραφή των αναλήψεων υποχρεώσεων στο αποθεματικό, συγκεκριμένα η Επικοινωνία σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αφενός, (-2 εκατομμύρια EUR) και η χρηματοοικονομική αναφορά και ο λογιστικός έλεγχος, αφετέρου (αποθεματικό εν αναμονή συμφωνίας για το σχετικό πρόγραμμα της Ένωσης)·

31.  ενσωματώνει στην ανάγνωσή του τα αποτελέσματα των νομοθετικών διαπραγματεύσεων όπως έχουν μέχρι στιγμής· αποφασίζει συγκεκριμένα να δημιουργήσει ορισμένα νέα κονδύλια «προς υπόμνηση» στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και υιοθετεί, ωστόσο, επίσης με την ένδειξη «προς υπόμνηση», τα νέα κονδύλια που προτείνει η Επιτροπή στη διορθωτική της επιστολή αριθ. 1/2014· αναμένει από την Επιτροπή μια σφαιρική πρόταση για την ευθυγράμμιση του σχεδίου προϋπολογισμού με τις νέες νομικές βάσεις για όλα τα προγράμματα που επηρεάζονται, στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό 2014, που θα υιοθετεί και θα συμπληρώνει τα κονδύλια που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

32.  υποστηρίζει τη δημιουργία ειδικού επί μέρους κονδυλίου στο πλαίσιο του Erasmus+ προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα διαφάνεια σε σχέση με τις δράσεις για τους νέους στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος και διενεργεί μεταφορά πιστώσεων ύψους 11,5 % του αρχικού κονδυλίου για το Erasmus+ υπέρ της εν λόγω γραμμής που προορίζεται για τους νέους· διαγράφει το επί μέρους κονδύλιο που δημιούργησε το Συμβούλιο που καλύπτει επιχορηγήσεις λειτουργίας σε εθνικούς οργανισμούς·

33.  αποφασίζει να επανέλθει στην ονοματολογία της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο· διαχωρίζει, ως εκ τούτου, το κονδύλιο αυτό και τις πιστώσεις του σε τρία επί μέρους κονδύλια όπως ήταν στο παρελθόν·

34.  σημειώνει ότι, μετά την ανάγνωσή του, παραμένει περιθώριο [65 446 000 EUR] στον τομέα 1α·

Τομέας 1β

35.  σημειώνει ότι, μολονότι ως προς τις υποχρεώσεις στην ουσία δεν υπάρχουν αλλαγές (μόνο -3,3 εκατομμύρια EUR), το Συμβούλιο μείωσε επιπλέον το επίπεδο των πληρωμών (-202,2 εκατομμύρια EUR ή -0,4 % σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού), με αποτέλεσμα να πλήττεται ο στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» (-114,151 εκατομμύρια EUR ή -0,23 %) και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (-84,805 εκατομμύρια EUR ή -6,19 %) αντίστοιχα, ενώ αύξησε με τεχνητό, μόνο, τρόπο το περιθώριο κατά 3,3 εκατομμύρια EUR·

36.  τονίζει ότι το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές (ΕΤΠΑ: 125,155 εκατομμύρια EUR, Ταμείο Συνοχής: 44,312 εκατομμύρια EUR, ενώ οι περικοπές στο ΕΚΤ ανέρχονται σε 32,788 εκατομμύρια EUR)· θεωρεί πολύ λυπηρό το γεγονός ότι το 69,33 % των συνολικών περικοπών των πληρωμών αφορούν πιστώσεις για την ολοκλήρωση προγραμμάτων προηγούμενων περιόδων (ήτοι 98,7 εκατομμύρια EUR)·

37.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει λάβει ως βάση για την προχρηματοδότηση το επίπεδο που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο 2013, ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο των εν εξελίξει τομεακών διαπραγματεύσεων μεταξύ των οργάνων, κατά τις οποίες το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα συναπόφασης, με κίνδυνο ως εκ τούτου να προεξοφλείται το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων· υπενθυμίζει ότι η προχρηματοδότηση έχει ουσιαστική σημασία εφόσον τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση κατά την έναρξη της περιόδου για να επενδύσουν σε προγράμματα που θα συνεισφέρουν στις προσπάθειες αντιμετώπισης της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, τη θέση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου που συνίσταται στη διατήρηση των ίδιων ποσοστών προχρηματοδότησης με την τρέχουσα περίοδο, εφόσον η κρίση συνεχίζεται·

38.  υπενθυμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των τρεχουσών εκκρεμών υποχρεώσεων παρατηρείται στον τομέα 1β· ανησυχεί έντονα διότι το ποσό των εκκρεμούντων λογαριασμών στο τέλος του 2013 θα ανέρχεται σε περίπου 20 δισεκατομμύρια EUR εντός της πολιτικής για τη συνοχή, δημιουργώντας μεγάλο έλλειμμα που θα πρέπει να αφαιρεθεί από το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, το οποίο συνεπώς θα μειωθεί, που είναι διαθέσιμες για την ολοκλήρωση των τρεχουσών και την έναρξη των νέων προγραμμάτων το 2014· υπογραμμίζει ότι οι περιοδικώς επαναλαμβανόμενες ελλείψεις πιστώσεων πληρωμών ήταν η κύρια αιτία του άνευ προηγουμένου υψηλού επιπέδου των RAL τα τελευταία έτη του ΠΔΠ 2007-2013·

39.  απορρίπτει, ως εκ τούτου, τις περικοπές του Συμβουλίου στον τομέα 1β· θεωρεί ότι οι περικοπές αυτές θα οδηγούσαν σε έλλειψη πιστώσεων πληρωμών πολύ πιο σοβαρή από την αναμενόμενη και θα εμπόδιζαν την επιστροφή δαπανών για πόρους τους οποίους τα δικαιούχα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν ήδη δαπανήσει, ενώ θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις ιδίως στα κράτη μέλη που υφίστανται ήδη οικονομικούς, κοινωνικούς και χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς·

40.  αποφασίζει να επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το σύνολο των κονδυλίων του προϋπολογισμού στα οποία το Συμβούλιο επέφερε περικοπές σε αυτόν τον τομέα, και να υπερβεί το σχέδιο προϋπολογισμού σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για μια σειρά κονδυλίων, ως επί το πλείστον σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής αριθ. 1/2014, παρέχοντας επιχορήγηση στην Κύπρο από τα διαρθρωτικά ταμεία για συνολικό ποσό 100 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές για το 2014·

41.  υπενθυμίζει το στόχο μείωσης της φτώχειας στο πλαίσιο του οποίου θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια ο αριθμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως ορίσθηκε μέσω της στρατηγικής Ευρώπη 2020· υπενθυμίζει ακόμη την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ, δια της οποίας συμφωνήθηκε να προβλεφθεί πρόσθετη αύξηση μέχρι 1 δισεκατομμύριο (επιπλέον των 2,5 εκατομμυρίων που συμφωνήθηκαν ήδη) για όλη την περίοδο 2014-2020 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους· αποφασίζει ως εκ τούτου να ενισχύσει το ταμείο αυτό, διαθέτοντας συνολική πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 500 εκατομμυρίων EUR στις δράσεις προώθησης της κοινωνικής συνοχής και ανακούφισης των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση·

42.  δημιουργεί δύο ειδικά κονδύλια για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις στρατηγικές της Ένωσης για την μακροπεριφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας, αναγνωρίζοντας την επιτυχή εκτέλεσή της κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, καθώς και, για πρώτη φορά, για τις μακροπεριφέρειες της περιοχής του Δούναβη (με 2,5 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για το κάθε κονδύλιο)·

43.  χαιρετίζει τη συμφωνία επί της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (YEI) που επετεύχθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2014-2020· θεωρεί ότι απαιτείται επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί η άμεση δρομολόγησή της με σκοπό να καλυφθούν τα άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα της ανεργίας των νέων·· εγκρίνει, συνεπώς, την καταβολή στην αρχική φάση και την εκ των υστέρων καταβολή πιστώσεων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων καθώς και την αντίστοιχη εκ των υστέρων καταβολή πιστώσεων από την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, όπως προτείνει η Επιτροπή· επαναλαμβάνει ότι θα χρειαστούν συμπληρωματικές πιστώσεις από το 2016 και μετά για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας αυτής·

44.  εγκρίνει τη δημιουργία νέων ειδικών κονδυλίων του προϋπολογισμού για την τεχνική βοήθεια και για τα πέντε διαρθρωτικά ταμεία με την ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.) και τις αντίστοιχες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού, παράλληλα με τα υφιστάμενα κονδύλια του προϋπολογισμού, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα αιτήματα των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής αριθ. 1/2014· αναμένει ότι τούτο θα βελτιώσει την εκτέλεση των νέων προγραμμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους·

45.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών για το Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό, επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η πολιτική συμφωνία που επετεύχθη για το ΠΔΠ είναι δεσμευτική για όλα τα θεσμικά όργανα και ότι τα μέσα ευελιξίας που προβλέπονται από τη συμφωνία αυτή θα πρέπει να κινητοποιηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης των προτεραιοτήτων της·

Τομέας 2

46.  επισημαίνει ότι, μολονότι ο τομέας 2 επηρεάστηκε λιγότερο από τις περικοπές του Συμβουλίου, σε ορισμένα προγράμματα παρατηρείται μείωση των πιστώσεων, ιδίως στο πρόγραμμα LIFE+, το οποίο συνιστά προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο (-4,07 % στις πιστώσεις πληρωμών)·

47.  επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού σε όλα τα κονδύλια στα οποία έκανε περικοπές το Συμβούλιο και αυξάνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία κατά 28 εκατομμύρια EUR, με στόχο την ευθυγράμμιση των πιστώσεων του κονδυλίου αυτού προς την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούνιο του 2013 σχετικά με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2014-2020·

48.  εγκρίνει τη δημιουργία νέων ειδικών κονδυλίων του προϋπολογισμού για την τεχνική βοήθεια για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, με την ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.), όπως αναφέρεται στη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής αριθ. 1/2014·

Τομέας 3

49.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας 3, μολονότι αποτελεί τον μικρότερο τομέα του ΠΔΠ από άποψη χρηματοδότησης, καλύπτει θέματα καίριας σημασίας για τους πολίτες της Ένωσης·

50.  σημειώνει τις περικοπές στον τομέα αυτό που πρότεινε η Επιτροπή ήδη στο σχέδιο προϋπολογισμού· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο μειώνει ακόμη περισσότερο τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 5,2 εκατομμύρια EUR (-0,24 % σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού) και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 10 εκατομμύρια EUR (-0,60 % σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού)·

51.  υιοθετεί ως γενική προσέγγιση την επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού σε όλα τα κονδύλια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων και των δράσεων του τομέα αυτού·

52.  επαναλαμβάνει την ισχυρή στήριξη που παρέχει το Κοινοβούλιο με συνέπεια για την επαρκή χρηματοδότηση προγραμμάτων για τα δικαιώματα, τους πολίτες, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εκτέλεσης και παράγουν σημαντική μόχλευση και δευτερογενή αποτελέσματα ενώ δημιουργούν σαφή και αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ενθαρρύνοντας τη διασυνοριακή συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις προτεινόμενες περικοπές στα προγράμματα και τις δράσεις στους τομείς αυτούς· προτείνει αυξήσεις στο επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών πάνω από το σχέδιο προϋπολογισμού για λίγα κονδύλια του προϋπολογισμού στο πλαίσιο επιμέρους προγραμμάτων για τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, των προγραμμάτων Ευρώπη για τους πολίτες, δικαιώματα και ιθαγένεια και των ενεργειών πολυμέσων (συνολική αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 11,3 εκατομμύρια EUR)·

53.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι εκτεθειμένος σε πολλούς κινδύνους όπως η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, το λαθρεμπόριο, η παραποίηση και η διαφθορά που προέρχονται κυρίως από το οργανωμένο έγκλημα· ζητεί να δοθεί σαφής προτεραιότητα στην καταπολέμηση της απάτης και του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος στην ΕΕ και, συνεπώς, να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι αντίστοιχοι οργανισμοί και τα όργανα της ΕΕ που συμμετέχουν στην απαγόρευση και την καταπολέμηση αυτών των απειλών και των εγκληματικών δομών στις οποίες βασίζονται·

54.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης και θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να καθιστά σαφή την ύπαρξη σαφούς δέσμευσης προς αυτήν την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της ενδεδειγμένης συνεισφοράς εκ μέρους των κρατών μελών·

55.  σημειώνει ότι το στενό περιθώριο στον τομέα αυτό παρέχει ελάχιστες δυνατότητες ελιγμών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων·

Τομέας 4

56.  εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στον τομέα 4 (-0,21 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και -2,5 % σε πιστώσεις πληρωμών), ο οποίος ήταν ήδη μεταξύ των πλέον βεβαρημένων από τη μείωση στο σχέδιο προϋπολογισμού (-12,5 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και - 8,2 % σε πιστώσεις πληρωμών) σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2013· επαναλαμβάνει ότι, παρόλο που στον τομέα 4 αντιστοιχεί ποσοστό χαμηλότερο του 6 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης, ο τομέας αυτός είναι η προβολή της εικόνας της ΕΕ στο εξωτερικό·

57.  πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι έχει καίρια σημασία η βελτίωση της συνεργασίας, η ενίσχυση του συντονισμού και η ανάπτυξη συνεργειών με προγράμματα και σχέδια κρατών μελών της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και να γίνει δυνατή η προσαρμογή στους τρέχοντες δημοσιονομικούς περιορισμούς·

58.  θεωρεί τις περικοπές του Συμβουλίου στα κονδύλια προτεραιότητας του Κοινοβουλίου απαράδεκτες και προτείνει την επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού στα κονδύλια που μείωσε το Συμβούλιο ή ακόμη και την αύξησή τους πάνω από το σχέδιο προϋπολογισμού σε πιστώσεις υποχρεώσεων για ορισμένα κονδύλια στρατηγικής σημασίας για τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ για συνολικό ποσό 233 εκατομμυρίων EUR (Ανθρωπιστική βοήθεια, Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας, Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας, Μηχανισμός Σταθερότητας και Ευρωπαϊκό Μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου)· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, αύξηση των πιστώσεων για γεωγραφικούς και θεματικούς τομείς που καλύπτονται από τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου να πλησιάσουμε στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας·

59.  πιστεύει ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη υποστήριξη για τις χώρες εταίρους που έχουν δεσμευτεί για οικοδόμηση δημοκρατικών κοινωνιών και διεξαγωγή μεταρρυθμίσεων· λαμβάνει υπόψη την συνεχιζόμενη δύσκολη πολιτική κατάσταση σε μερικές χώρες εταίρους· πιστεύει ότι μεγαλύτερη υποστήριξη πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί στην προώθηση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και άλλων μέτρων τα οποία συμβάλλουν στην ασφάλεια και την πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων·

60.  υπενθυμίζει τη σημασία της διαφάνειας ως βασικής αρχής που διέπει τον προϋπολογισμό· ζητεί, ως εκ τούτου, διαχωρισμό του κονδυλίου για τους ειδικούς εντεταλμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), προκειμένου να παρέχεται μια καλύτερη εικόνα των επιχορηγήσεων για τους επί μέρους ΕΕΕΕ· προτείνει την πλήρη μεταφορά των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τους ΕΕΕΕ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

61.  διαφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να διαχωρίσει τα γεωγραφικά και θεματικά κονδύλια σε ένα κονδύλιο για τη μείωση της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη και σε ένα για τα θέματα διακυβέρνησης, δεδομένου ότι η νέα αυτή ονοματολογία δεν κάνει διάκριση μεταξύ στόχων και μέσων της αναπτυξιακής πολιτικής· προτείνει, επομένως, μια ενημερωμένη ονοματολογία που θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τις ανάγκες της αναπτυξιακής πολιτικής·

62.  προτείνει την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 50 εκατομμυρίων EUR με σκοπό τη χρηματοδότηση των πραγματικών αναγκών για τη συμβολή της Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του για μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και επαρκή χρηματοδότηση της βοήθειας προς την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ (UNRWA), την Παλαιστίνη και την ειρηνευτική διαδικασία· υπογραμμίζει τη σημασία της τροφοδότησης της UNRWA με τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσει να προσφέρει τις ουσιαστικές υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει εντολή από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και για να διαφυλάσσει την ασφάλεια και τη διαβίωση των προσφύγων με γνώμονα την αστάθεια στην περιοχή·

63.  πιστεύει ότι, για λόγους διαφάνειας και αποδοτικότητας της βοήθειας, η πολιτική της άμεσης δημοσιονομικής στήριξης θα πρέπει να αξιολογηθεί με κριτικό πνεύμα και ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των λογιστικών ελέγχων· τονίζει ότι, σε περιπτώσεις απάτης και κατάχρησης, η ΕΕ θα πρέπει να ακυρώνει τη χρηματοδοτική βοήθεια·

64.  ζητεί ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών για το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (+147 εκατομμύρια EUR) προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μην είναι η Επιτροπή σε θέση να αντιδρά έγκαιρα στις ανθρωπιστικές κρίσεις που ανακύπτουν·

Τομέας 5

65.  εκπλήσσεται από τις περικοπές του Συμβουλίου στον τομέα 5, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε -153,283 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές (-1,8 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του σχεδίου προϋπολογισμού), ενώ οι μεγαλύτερες περικοπές αφορούν τις συντάξεις και τα ευρωπαϊκά σχολεία (-5,2 εκατομμύρια EUR, -3,2 %) και τις δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στους τομείς πολιτικής (-69,7 εκατομμύρια EUR ή -3,5 %)·

66.  επισημαίνει ότι, στο σχέδιο προϋπολογισμού της, η Επιτροπή περιέλαβε ήδη σε μεγάλο βαθμό την εξοικονόμηση πόρων που προήλθε από τον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τη μείωση των θέσεων κατά 1 %, όπως έχει συμφωνηθεί από τα θεσμικά όργανα·

67.  θεωρεί ότι οι πρόσθετες περικοπές επί των διοικητικών δαπανών που διενήργησε το Συμβούλιο είναι αδικαιολόγητες και αγνοούν τις κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις και τις νέες αρμοδιότητες και τα νέα καθήκοντα της Ένωσης· σημειώνει ότι η «εξαίρεση των ποσών που συνδέονται με την αναπροσαρμογή των αποδοχών για το 2011 και το 2012» θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ανισορροπία στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

68.  σημειώνει ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση κατά την οποία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Δικαστήριο») αποφανθεί το 2014 υπέρ της Επιτροπής σε σχέση με την αμφισβητηθείσα αναπροσαρμογή συντάξεων και μισθών από 1ης Ιουλίου 2012, δεν θα υπάρχει κατάλληλο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο του τομέα 5 προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αυτής κατάστασης· επισημαίνει, συνεπώς, ότι το Συμβούλιο δεν επιτυγχάνει τον στόχο που το ίδιο έθεσε όταν ενέκρινε τη θέση του·

69.  επαναφέρει, ως εκ τούτου, το σχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις γραμμές δαπανών διοικητικών δαπανών και δαπανών υποστήριξης και σε όλες τις γραμμές του τομέα 5 στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο, πλην της γραμμής «Αποδοχές και αποζημιώσεις» στο Τμήμα III, που μειώνεται κατά -1,2 εκατομμύρια EUR για να καλυφθεί η εισφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων στη χρηματοδότηση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Τύπου II·

70.  αποφασίζει να κρατήσει στο αποθεματικό ορισμένες πιστώσεις εν αναμονή κατάλληλης ενημέρωσης που θα λάβει από την Επιτροπή όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τις εκθέσεις διαχείρισης εξωτερικής βοήθειας·

71.  διαχωρίζει τη γραμμή για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) που έχουν σχέση με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η διευρυμένη εντολή και η ενισχυμένη ανεξαρτησία της γραμματείας της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF που προβλέπει ο νέος κανονισμός της OLAF(7)·

Οργανισμοί

72.  υιοθετεί, κατά γενικό κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· σημειώνει ότι η Επιτροπή είχε ήδη μειώσει σημαντικά τις αρχικές αιτήσεις των περισσότερων οργανισμών·

73.  θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η νομοθετική αρχή· απορρίπτει την οριζόντια προσέγγιση που ακολουθεί το Συμβούλιο όσον αφορά τις περικοπές των πιστώσεων για τους οργανισμούς, δεδομένου ότι οι ανάγκες τους πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση·

74.  δεν μπορεί να αποδεχτεί, ωστόσο, την προσέγγιση της Επιτροπής για το προσωπικό σύμφωνα με την οποία οι πίνακες προσωπικού των οργανισμών όχι μόνο μειώνονται κατά 1 % βάσει της πολιτικής συμφωνίας για το ΠΔΠ, που ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, αλλά συμμετέχουν επίσης και κατά άλλο 1 % στην κεντρική ομάδα αναδιάταξης του προσωπικού·

75.  τονίζει το γεγονός ότι η συμφωνηθείσα μείωση προσωπικού βασίζεται στο υφιστάμενο προσωπικό και στα καθήκοντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της 31ης Δεκεμβρίου 2012 και ότι ενδεχόμενα νέα καθήκοντα υφιστάμενων οργανισμών ή η ίδρυση νέων οργανισμών πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετους πόρους·

76.  τροποποιεί, συνεπώς, τους πίνακες προσωπικού των περισσότερων οργανισμών κατά τρόπον ώστε να εφαρμοσθεί η συμφωνηθείσα μείωση κατά 1 %· δεν τροποποιεί, ωστόσο, τους πίνακες προσωπικού των οργανισμών οι οποίοι στην αρχική αίτησή τους είχαν ήδη εφαρμόσει τη μείωση του 1+1 %· επαναλαμβάνει, πάντως, ότι αυτή η πρόσθετη συμβολή του 1 % πρέπει να ληφθεί υπόψη στον προϋπολογισμό του 2015, έτσι ώστε όλοι οι οργανισμοί να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο·

77.  επισημαίνει τα πρόσθετα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), καθώς και μελλοντικά καθήκοντα που προβλέπονται στις νομοθετικές προτάσεις που πρόκειται να συμφωνηθούν, τα οποία καθιστούν αναγκαία την ανάλογη αύξηση των δημοσιονομικών πόρων των αρχών, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τον εποπτικό τους ρόλο με ικανοποιητικό τρόπο· υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι ΕΕΑ χρειάζονται ανεξάρτητες γραμμές προϋπολογισμού και ότι πρέπει να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητες από τις συνεισφορές των αντίστοιχων εθνικών αρχών-μελών·

78.  αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2014 για τους τρεις οργανισμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας· πιστεύει ότι οι πιστώσεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες για την εκπλήρωση των απαιτούμενων καθηκόντων, δεδομένου ότι έχουν θεσπισθεί και θεσπίζονται νέοι κανονισμοί, αποφάσεις και οδηγίες για την υπέρβαση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα·

79.  αποφασίζει επίσης να αυξήσει τις πιστώσεις για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στην Θάλασσα και για ορισμένους οργανισμούς του τομέα 3 λόγω των πρόσθετων καθηκόντων που τους ανατέθηκαν (Frontex, Europol, Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο)· αυξάνει τις πιστώσεις για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων καθώς η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της είχε λάβει υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού, πράγμα που δεν θα πρέπει να ισχύει για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται πρωτίστως με έσοδα από τέλη· προβλέπει την πιθανή έναρξη ισχύος της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηρόδρομους εγγράφοντας στο αποθεματικό πρόσθετες πιστώσεις για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων·

80.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να προσδιορίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη που φαίνεται να είναι πιο διστακτικά, τους οργανισμούς που θα μπορούσαν είτε να συγχωνευθούν είτε τουλάχιστον να εγκατασταθούν αλλού προκειμένου να μοιραστούν κτίρια ή ορισμένες διοικητικές λειτουργίες·

81.  αναμένει ακόμη από την Επιτροπή να υποβάλλει νέο δημοσιονομικό δελτίο όποτε ολοκληρώνεται νομοθετική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρατείνει την εντολή οργανισμού· γνωρίζει ότι οι παρατάσεις αυτές ενδέχεται να καθιστούν επιβεβλημένη τη διάθεση πρόσθετων πόρων, οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνούνται από αμφότερα τα θεσμικά όργανα·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

82.  αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη και εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου επίσης ότι τα περιθώρια που υπάρχουν είναι περιορισμένα·

Λοιπά τμήματα

83.  πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός κάθε θεσμικού οργάνου της Ένωσης, λόγω της ειδικής αποστολής του και της κατάστασής του, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε μεμονωμένη βάση, χωρίς ενιαίες λύσεις για όλα τα προβλήματα, όπου θα λαμβάνονται υπόψη το συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, τα επιχειρησιακά καθήκοντα, οι στόχοι διαχείρισης, οι ανάγκες σε προσωπικό και η πολιτική ακινήτων κάθε οργάνου·

84.  βεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ υποστηρίζουν όλες τις πιθανές εξοικονομήσεις και βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας που απορρέουν από τη συνεχή επαναξιολόγηση των υφιστάμενων και των νέων καθηκόντων, πρέπει να ορίσουν επαρκές επίπεδο πιστώσεων με το οποίο θα εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των θεσμικών οργάνων, η τήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών νομικών υποχρεώσεων και η παροχή μιας άκρως επαγγελματικής δημόσιας υπηρεσίας στους πολίτες της Ένωσης·

85.  εκφράζει την ανησυχία του για τις περικοπές του Συμβουλίου, στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2014, όσον αφορά τις αναπροσαρμογές των αποδοχών του προσωπικού ύψους 1,7 % για το 2011 και το 2012 στα θεσμικά εκείνα όργανα που είχαν συμπεριλάβει ετήσια επίπτωση των αναπροσαρμογών αυτών στις δημοσιονομικές προβλέψεις τους, ιδίως με γνώμονα την αναμενόμενη έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο· επαναφέρει αυτές τις δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2014 ως μέτρο συνετής και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· ανησυχεί επίσης για τον αυξανόμενο όγκο πληρωμών αρχικού κεφαλαίου και τόκων για τις οποίες τα θεσμικά όργανα θα καταστούν οφειλέτες και σημειώνει ότι το Συμβούλιο δεν έχει προβλέψει πιστώσεις ως προληπτικό μέτρο·

86.  εκφράζει, ως εκ τούτου, τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το περιθώριο είναι σχεδόν ανύπαρκτο όσον αφορά τις πληρωμές και ανεπαρκές όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων στον τομέα 5 και στο επιμέρους ανώτατο όριο για τις διοικητικές δαπάνες· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι διοικητικές δαπάνες είναι μη διαχωριζόμενες πιστώσεις και, ως εκ τούτου, το χαμηλότερο από τα δύο όρια είναι καθοριστικό· επαναλαμβάνει το γεγονός ότι ενδέχεται να χρειασθούν πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για να καλυφθούν οι εκκρεμείς αναπροσαρμογές των αποδοχών και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξει επίσης πρόβλημα περιθωρίου με τις αναλήψεις υποχρεώσεων·

87.  ζητεί να καταρτισθεί διορθωτικός προϋπολογισμός για την κάλυψη των καθυστερημένων πληρωμών και των αντίστοιχων αναπροσαρμογών των αποδοχών, σε περίπτωση που το Δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της μισθολογικής αναπροσαρμογής που προβλέπεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης· σημειώνει ότι υπάρχουν λιγότερο σημαντικές πρόσθετες εξοικονομήσεις ως αποτέλεσμα της έγκρισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που δεν είχαν ακόμη ενσωματωθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού· σημειώνει τις ακριβείς λεπτομέρειες της διορθωτικής επιστολής της Επιτροπής αριθ. 2/2014 (COM(2013)0719)· καλεί το Συμβούλιο να αντικατοπτριστεί το περιεχόμενο της επιστολής στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2014·

88.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα θεσμικά όργανα για να εξοικονομήσουν πόρους, όπου είναι εφικτό, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα της υπηρεσίας τους· χαιρετίζει την ενισχυμένη διοργανική συνεργασία όπως είναι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών προκειμένου να ενδυναμώσουν τους πολιτικούς δεσμούς τους, να επιτύχουν βελτίωση της αποτελεσματικότητας και να ενθαρρύνουν την κινητικότητα του προσωπικού για τη στήριξη των βασικών λειτουργιών των αντίστοιχων οργάνων·

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γενικό πλαίσιο

89.  υπενθυμίζει ότι, κατά την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων για το 2014, είχε επιμείνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επιδεικνύει υψηλού βαθμού υπεύθυνη στάση, έλεγχο και αυτοσυγκράτηση στο δημοσιονομικό πεδίο και να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να τεθούν σε εφαρμογή αλλαγές, οικονομίες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο να κρατηθεί η αύξηση του προϋπολογισμού πιο κοντά στο ποσοστό του πληθωρισμού·

90.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξουν μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ, πρέπει να εξετάσουν την ανάγκη για ένα χάρτη πορείας προς μια ενιαία έδρα, όπως αναφέρει στα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως τα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα(8) και της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2014 - τμήματα πλην της Επιτροπής(9) και στην απόφασή του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(10),

91.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τη συμφωνία που επετεύχθη στη συνεδρίαση συνεννόησης της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών· επισημαίνει ότι το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2014 ανέρχεται σε 1 783 976 098 EUR και αντιπροσωπεύει καθαρή μείωση ύψους 29 168 108 EUR σε σύγκριση με το προσχέδιο προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της 26ης Φεβρουαρίου 2013·

92.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του για το 2014 κυμαίνεται σε επίπεδο 1,9 % υψηλότερο από τον προϋπολογισμό του 2013· σημειώνει ότι το κόστος της προσχώρησης της Κροατίας της τάξης του 0,17 % και το κατ’ αποκοπή κόστος για την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου αποτελούν το 2,1 % της αύξησης· τονίζει ότι, παρά το αναπόφευκτο κόστος που σχετίζεται με την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, υπάρχει καθαρή μείωση κατά 0,37 % στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό με περαιτέρω μείωση κατά το αναμενόμενο ποσοστό του πληθωρισμού·

93.  τονίζει ότι έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του πιστώσεις για να καλυφθούν εν μέρει οι επικείμενες μισθολογικές αναπροσαρμογές για το 2011 και 2012 με γνώμονα την αναμενόμενη έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την προσέγγιση του Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο ούτε προβλέπει πιστώσεις στον δικό του προϋπολογισμό ούτε διατηρεί τις πιστώσεις που προέβλεψαν στον προϋπολογισμό τους τα λοιπά θεσμικά όργανα ως προληπτικό μέτρο για να καλύψουν εν μέρει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από την αναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου· σημειώνει ότι η πραγματική μείωση κατά 0,37 % στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου το 2014 θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη κατά 1,3 % εάν δεν είχε προβλέψει πιστώσεις για να καλυφθούν οι επικείμενες μισθολογικές αναπροσαρμογές για το 2011 και το 2012 σε περίπτωση ανάλογης απόφασης του Δικαστηρίου·

94.  εγκρίνει τις ακόλουθες προσαρμογές όσον αφορά τις προβλέψεις:

   ενσωμάτωση του αντικτύπου της έγκρισης του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και των σχετικών αλλαγών στον πίνακα προσωπικού·
   συνεκτίμηση των πόρων που εξοικονομούνται από την αντικατάσταση του κτιρίου PRES από το κτίριο GEOS στο Λουξεμβούργο·
   μείωση των πιστώσεων για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας λόγω της συμβολής της Επιτροπής στο επιχειρησιακό κόστος και εσωτερικών εξοικονομήσεων·
   ενσωμάτωση των πόρων που εξοικονομούνται από την εφαρμογή μεθόδων εργασίας ενός Κοινοβουλίου «χωρίς χαρτί»·
   μεταφορά της διαχείρισης των συντάξεων των βουλευτών βάσει του καθεστώτος των βουλευτών στο ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού υπό το Τμήμα III, όπως ισχύει με τις συντάξεις των υπαλλήλων·
   εφοδιασμός της νέας ΓΔ Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους μετά την επιτυχή έκβαση της συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών·

Κοινή ομάδα εργασίας

95.  χαιρετίζει τη συνέχιση του έργου της κοινής ομάδας εργασίας Προεδρείου - Επιτροπής Προϋπολογισμών για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, που έχει αποδειχθεί χρήσιμο στη διεργασία της μεταρρύθμισης ως βάση συζήτησης και εντοπισμού πιθανών αποθεματικών αποδοτικότητας προκειμένου να αντισταθμισθούν οι απαραίτητες επενδύσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου·

96.  υπενθυμίζει την επιτυχία της ομάδας εργασίας κατά το παρελθόν σε σχέση με τον προσδιορισμό στρατηγικών για την εξοικονόμηση πόρων στα έξοδα ταξιδίου των βουλευτών·

97.  υποστηρίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν στις συσκέψεις της ομάδας εργασίας, όπως η διοργανική συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μέτρα για την εφαρμογή ενός Κοινοβουλίου «χωρίς χαρτί» και τηλεσυσκέψεων, αποδοτικότερη διάρθρωση του συστήματος εργασίας του Κοινοβουλίου και ανάθεση των πληρωμών σε εξωτερικούς συνεργάτες και καθιέρωση νέου λογισμικού διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, πρέπει να συνεχισθούν προκειμένου να επέλθουν πραγματικές βελτιώσεις της αποδοτικότητας και να ελευθερωθούν πόροι για να βελτιωθεί η παροχή στους βουλευτές ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών και η ικανότητα ελέγχου του Κοινοβουλίου·

Μεταρρύθμιση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

98.  σημειώνει ότι οι αλλαγές στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, περιλαμβάνουν τη νέα μέθοδο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών των υπαλλήλων και προβλέπουν πάγωμα της μισθολογικής αναπροσαρμογής για όλα τα θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, το 2013 και 2014, στοιχείο που δημιουργεί εξοικονόμηση 14,5 εκατομμυρίων EUR στον προϋπολογισμό του 2014·

99.  λαμβάνει υπόψη, πέραν αυτών, ότι άλλα στοιχεία της μεταρρύθμισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, όπως οι αλλαγές των κανόνων που εφαρμόζονται στα ετήσια έξοδα ταξιδίου των υπαλλήλων, θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 2,8 εκατομμυρίων EUR, επιπλέον της εξοικονόμησης 800 000 EUR ως αποτέλεσμα των προσαρμογών της δομής των σταδιοδρομιών και του ρυθμού των προαγωγών του προσωπικού και της δημιουργίας νέας ομάδας καθηκόντων SC·

100.  επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για μείωση του συνολικού επιπέδου του προσωπικού κατά 1 % κατ’ έτος στην περίπτωση του Κοινοβουλίου θα οδηγήσει στη διαγραφή 67 θέσεων από τον πίνακα προσωπικού το 2014· λαμβάνει υπόψη το σημείωμα του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο της 2ας Σεπτεμβρίου 2013, όπου ο Γενικός Γραμματέας δεν θίγει το θέμα της ισορροπίας μεταξύ πολιτικής και διοικητικής υποστήριξης των βουλευτών· σημειώνει ότι οι πολιτικές ομάδες έχουν παγώσει τους πόρους τους σε προσωπικό από το 2012 και ότι οι ανάγκες τους καλύφθηκαν μόνον εν μέρει κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών· επιμένει ότι το συνολικό επίπεδο του προσωπικού των πολιτικών ομάδων για το 2014 και τα επόμενα έτη δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το σημερινό·

101.  επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε στο ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου να υποβληθεί χάρτης πορείας για την εφαρμογή του αναθεωρημένου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ολοκληρώθηκαν με συμφωνία επί της μεταρρύθμισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

Συνεργασία με τις συμβουλευτικές επιτροπές

102.  εκφράζει την ικανοποίησή για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις και ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να διαμορφώσουν μια συμφωνίας διοργανικής συνεργασίας με στόχο την ευρύτερη συνεργασία·

103.  υπογραμμίζει ότι οι εκτιμώμενες αλλαγές στον πίνακα προσωπικού του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών σε σχέση με την υπό διαπραγμάτευση συμφωνία διοργανικής συνεργασίας συνδέονται άμεσα με την οριστική επίτευξη πολιτικής συμφωνίας και, κατά συνέπεια, εξαρτώνται από αυτή· πιστεύει ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας μπορεί να είναι η βαθμιαία μετάθεση ειδικευμένου προσωπικού από τις μεταφραστικές υπηρεσίες των επιτροπών στη νέα ΓΔ Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Κοινοβουλίου (περιλαμβανομένης της αντίστοιχης αύξησης του πίνακα προσωπικού της) μέχρι 80 θέσεις σε εθελοντική βάση και η αντίστοιχη διαγραφή ανάλογου αριθμού θέσεων από τους πίνακες προσωπικού των επιτροπών κατά το έτος που έπεται της μετάθεσης του προσωπικού·

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

104.  αποφασίζει, δεδομένου ότι ούτε η εκκίνηση ούτε ο ρυθμός αυτής της μετάθεσης προσωπικού μπορεί να προσδιορισθεί με επαρκή ακρίβεια στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2014, να προσθέσει 0,7 εκατομμύριο EUR στη θέση που αφορά τους μισθούς του προσωπικού του Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα να εγγράψει ανάλογο ποσό πιστώσεων που αφορά τους μισθούς του προσωπικού των επιτροπών στο αποθεματικό, εν αναμονή της προόδου της μετάθεσης· αντιλαμβάνεται ότι πιστώσεις μέχρι 3,3 εκατομμύρια EUR θα μπορούσαν τελικά να μεταφερθούν από το αποθεματικό για απρόβλεπτα στη θέση του προϋπολογισμού που αφορά τους μισθούς, εάν χρειασθεί, με την επιφύλαξη της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου· αναμένει από τις δύο συμβουλευτικές επιτροπές να μειώσουν αναλόγως τις πιστώσεις στους προϋπολογισμούς τους, εν αναμονή της προόδου της μετάθεσης και της πολιτικής συμφωνίας με το Κοινοβούλιο στην οποία θα βασίζεται η μετάθεση·

Μεταφορά των συντάξεων των βουλευτών

105.  είναι πεπεισμένο ότι η διαχείριση των συντάξεων πρώην βουλευτών δεν αποτελεί μέρος των καθημερινών επιχειρησιακών καθηκόντων του Κοινοβουλίου και η δυνητική αύξηση των δαπανών για συντάξεις μειώνει τη διαφάνεια του προϋπολογισμού· υποστηρίζει, συνεπώς, τη μεταφορά της διαχείρισης των τριών τύπων σύνταξης - συντάξεις αρχαιότητας, αναπηρίας και επιζώντων - που εμπίπτουν στο καθεστώς των βουλευτών στο Τμήμα III του προϋπολογισμού της Ένωσης, ενώ θα συνεχισθούν οι διαβουλεύσεις με τους βουλευτές και η παροχή συμβουλών επί θεμάτων σχετικών με τις συντάξεις· επισημαίνει ότι η συγκέντρωση της διαχείρισης των συντάξεων σε ένα θεσμικό όργανο δημιουργεί διοικητικές συνέργειες·

106.  σημειώνει ότι απαιτείται συνεκτική προσέγγιση για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την προώθηση της προσέλευσης των ψηφοφόρων στις εκλογές του 2014, την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης, μέσω της παροχής ενημέρωσης σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, σχετικά με τα εκλογικά τους δικαιώματα και τον αντίκτυπο της Ένωσης στην καθημερινή τους ζωή· εκτιμά ότι θα πρέπει να διενεργηθεί εκ των υστέρων αξιολόγηση της επικοινωνιακής στρατηγικής για τις εκλογές του 2009 και τις εκλογές του 2014·

Πρόσθετες εξοικονομήσεις πόρων

107.  πιστεύει ότι σε καιρούς οικονομικών περιορισμών, πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τον λεπτομερή έλεγχο των προϋπολογισμών των θεσμικών οργάνων με στόχο την πιθανή εξοικονόμηση πόρων μέσω της καθιέρωσης περισσότερων πρακτικών που δεν μειώνουν την ποιότητα του έργου των βουλευτών· υπενθυμίζει ότι στις ορατές εκφράσεις αυτοσυγκράτησης περιλαμβάνεται το γεγονός ότι στις αποζημιώσεις για τις αποστολές του προσωπικού δεν έχει εφαρμοσθεί τιμαριθμική αναπροσαρμογή από το 2007 ενώ όλες οι βουλευτικές αποζημιώσεις έχουν παγώσει στο επίπεδο του 2011 έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· επιδοκιμάζει επίσης το πάγωμα όλων των αποζημιώσεων των βουλευτών έως το τέλος του έτους 2014·

108.  αποφασίζει, στο πνεύμα αυτό, να μειώσει τις δαπάνες του Κοινοβουλίου κατά 9 658 000 EUR σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014·

109.  μειώνει, επιδεικνύοντας πνεύμα αυτοσυγκράτησης, τις πιστώσεις για τις αντιπροσωπείες και, ως εκ τούτου, τον συνολικό αριθμό των αποστολών για τους βουλευτές ακόμη περισσότερο σε σχέση με τις περικοπές που αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν την τελευταία διετία·

Τμήματα IV έως X

110.  επαινεί όλα τα άλλα θεσμικά όργανα για τις εξοικονομήσεις και τις βελτιώσεις αποτελεσματικότητας που έχουν ήδη ενσωματώσει στα σχέδια προϋπολογισμών τους· επαναφέρει τη μισθολογική αναπροσαρμογή για το 2011 και 2012, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη απόφαση του Δικαστηρίου επί του θέματος αυτού σύμφωνα με την αρχή της συνετής και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Τμήμα IV – Δικαστήριο

111.  αναπροσαρμόζει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο 3 %, επαναφέροντας τις πιστώσεις ύψους 1,43 εκατομμυρίων EUR, για να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του πίνακα προσωπικού του Δικαστηρίου και να εξασφαλισθεί ότι το Δικαστήριο μπορεί να επιλαμβάνεται επαρκώς του συνεχώς αυξανόμενου φόρτου εργασίας·

112.  αυξάνει τα κονδύλια του Δικαστηρίου για τους μισθούς πάνω από το σχέδιο προϋπολογισμού με σκοπό να καλυφθούν οι μισθολογικές αναπροσαρμογές για το 2011 και 2012 οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί αρχικά στην κατάσταση προβλέψεων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου·

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

113.  επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού ως προς το ποσό των μισθολογικών αναπροσαρμογών για το προσωπικό για το 2011 και 2012 που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2014, ποσό που είχε αφαιρεθεί από το Συμβούλιο κατά την ανάγνωση του προϋπολογισμού, κυρίως με γνώμονα την επικείμενη απόφαση του Δικαστηρίου επί του θέματος·

114.  εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο τήρησε αυστηρή στάση και βρήκε εσωτερικά αποθεματικά αποδοτικότητας στο σχέδιο προϋπολογισμού του·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

115.  επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού ως προς τα ποσά των μισθολογικών αναπροσαρμογών για το προσωπικό για το 2011 και 2012 που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2014, ποσό που είχε αφαιρεθεί από το Συμβούλιο κατά την ανάγνωση του προϋπολογισμού, κυρίως με γνώμονα την επικείμενη απόφαση του Δικαστηρίου επί του θέματος·

116.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τη συμφωνία συνεργασίας και απευθύνει προτροπή για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους· εγγράφει στο αποθεματικό μέρος των πιστώσεων για τους μισθούς, εν αναμονή της υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και ενδεχόμενης βαθμιαίας μετάθεσης μέχρι 48 μελών του προσωπικού, με την ένδειξη «*» στον πίνακα προσωπικού, το οποίο σημαίνει ότι οι εν λόγω θέσεις θα διαγραφούν κατά το έτος που έπεται της ολοκλήρωσης της μετάθεσης προσωπικού, υπό τον όρο ότι θα επιτευχθεί τελική συμφωνία·

Τμήμα VII — Επιτροπή των Περιφερειών

117.  επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού ως προς το ποσό των μισθολογικών αναπροσαρμογών για το προσωπικό για το 2011 και 2012 που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2014, ποσό που είχε αφαιρεθεί από το Συμβούλιο κατά την ανάγνωση του προϋπολογισμού, κυρίως με γνώμονα την επικείμενη απόφαση του Δικαστηρίου επί του θέματος·

118.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής των Περιφερειών για τη συμφωνία συνεργασίας και απευθύνει προτροπή για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους· εγγράφει στο αποθεματικό μέρος των πιστώσεων για τους μισθούς, εν αναμονή της υπογραφής συμφωνίας μιας τέτοιας συνεργασίας και ενδεχόμενης βαθμιαίας μετάθεσης μέχρι 32 μελών του προσωπικού, με την ένδειξη «*» στον πίνακα προσωπικού, το οποίο σημαίνει ότι οι εν λόγω θέσεις θα διαγραφούν κατά το έτος που έπεται της ολοκλήρωσης της μετάθεσης προσωπικού, υπό τον όρο ότι θα επιτευχθεί τελική συμφωνία·

119.  επαναφέρει το επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού όσον αφορά τα κονδύλια για τα ταξίδια των βουλευτών με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι δεν μειώνεται το επίπεδο των πολιτικών δραστηριοτήτων·

120.  επισημαίνει ότι η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) έχει συγκροτήσει νέα πολιτική ομάδα στην Επιτροπή των Περιφερειών· υπενθυμίζει ότι κάθε πολιτική ομάδα πρέπει να λαμβάνει διοικητική υποστήριξη ανάλογη του μεγέθους της για να διευκολύνεται η συμμετοχή της στις πολιτικές δραστηριότητες της επιτροπής·

Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

121.  επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού ως προς το ποσό των μισθολογικών αναπροσαρμογών για το προσωπικό για το 2011 και 2012 που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2014, ποσό που είχε αφαιρεθεί από το Συμβούλιο κατά την ανάγνωση του προϋπολογισμού, κυρίως με γνώμονα την επικείμενη απόφαση του Δικαστηρίου επί του θέματος·

122.  αναγνωρίζει τη δικαιολογημένη προσέγγιση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να προβεί σε περικοπή του προσωπικού κατά 5 % για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, δεδομένου του σχετικά μικρού μεγέθους του οργάνου·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

123.  επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού ως προς το ποσό των μισθολογικών αναπροσαρμογών για το προσωπικό για το 2011 και 2012 που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2014, ποσό που είχε αφαιρεθεί από το Συμβούλιο κατά την ανάγνωση του προϋπολογισμού, κυρίως με γνώμονα την επικείμενη απόφαση του Δικαστηρίου επί του θέματος·

124.  αναγνωρίζει τη δικαιολογημένη προσέγγιση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να προβεί σε περικοπή του προσωπικού κατά 5 % για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, δεδομένου του σχετικά μικρού μεγέθους του οργάνου·

Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

125.  επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού ως προς το ποσό των μισθολογικών αναπροσαρμογών για το προσωπικό για το 2011 και 2012 που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2014, ποσό που είχε αφαιρεθεί από το Συμβούλιο κατά την ανάγνωση του προϋπολογισμού, κυρίως με γνώμονα την επικείμενη απόφαση του Δικαστηρίου επί του θέματος·

126.  αναπροσαρμόζει το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης σε 5,3 %, (επαναφέροντας τις πιστώσεις ύψους περίπου 400 000 EUR) στα κεντρικά γραφεία και σε 2,7 % στις αντιπροσωπείες (500 000 EUR), προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η πρόοδος στις προσλήψεις για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών·

127.  αυξάνει τις πιστώσεις για την ασφάλεια κατά 5,4 εκατομμύρια EUR για ασφαλή συστήματα και δίκτυα ΤΠ και κατά 600 000 EUR για επί συμβάσει υπαλλήλους·

128.  κατανοεί την προσδοκία της ΕΥΕΔ να υλοποιηθεί το αίτημα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου για ενσωμάτωση των ειδικών εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προσωπικού τους στον προϋπολογισμό και τη θεσμική δομή της ΕΥΕΔ· επισημαίνει ότι, για να καταστεί δυνατή η μεταφορά ανθρώπινων και οικονομικών πόρων από την Επιτροπή στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ, πρέπει να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και, επιπλέον, να θεσπισθεί κατάλληλη νομική βάση· προτείνει την ενίσχυση του προϋπολογισμού και του πίνακα προσωπικού της ΕΥΕΔ·

o
o   o

129.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 163 της, 23.6.2007, σ. 17.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0304.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0081.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0173.
(7) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0359.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0048.
(10) ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ημερομηνίες για τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2014 και λεπτομερείς όροι για τη λειτουργία της επιτροπής συνδιαλλαγής

A.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν όσον αφορά τις εξής βασικές ημερομηνίες για το 2014 για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2014:

1.  το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να εγκρίνει τη θέση του και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2013, ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.  η επιτροπή προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει επί των τροπολογιών στη θέση του Συμβουλίου το αργότερο έως την 41η εβδομάδα (αρχές Οκτωβρίου)·

3.  θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 16 Οκτωβρίου 2013 το απόγευμα, πριν από την ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει για την εκ μέρους της ανάγνωση την 43η εβδομάδα·

5.  οι εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής θα αρχίσουν στις 24 Οκτωβρίου 2013. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, ο διαθέσιμος χρόνος για συνδιαλλαγή θα λήξει στις 13 Νοεμβρίου 2013·

6.  η επιτροπή συνδιαλλαγής θα συνέλθει στις 4 Νοεμβρίου 2013 το απόγευμα σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 11 Νοεμβρίου 2013 σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Συμβούλιο· η προετοιμασία των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής θα πραγματοποιηθεί μέσω τριμερών διαλόγων. Τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου 2013 το πρωί. Στη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών, μπορεί να συγκληθούν και πρόσθετοι τριμερείς διάλογοι.

B.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επίσης για τους λεπτομερείς όρους λειτουργίας της επιτροπής συνδιαλλαγής ως έχουν στο παράρτημα, οι οποίοι εφαρμόζονται έως ότου τεθεί σε ισχύ η νέα διοργανική συμφωνία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Λεπτομερείς όροι για τη λειτουργία της επιτροπής συνδιαλλαγής για τη διαδικασία προϋπολογισμού για το 2014

1.  Εάν το ΕΚ ψηφίσει τροπολογίες επί της θέσης του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα καταγράψει τις διαφορές μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου ολομέλειας και θα δώσει τη συγκατάθεσή του στον Πρόεδρο του ΕΚ να συγκαλέσει πάραυτα την επιτροπή συνδιαλλαγής. Η επιστολή για τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής θα αποσταλεί την ίδια ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η ψηφοφορία στην ολομέλεια, η δε περίοδος συνδιαλλαγής ξεκινά την επόμενη ημέρα. Η διορία των 21 ημερών υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες.

2.  Εάν το Συμβούλιο δεν μπορέσει να συμφωνήσει με όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιβεβαιώνει τη θέση του με επιστολή η οποία θα σταλεί πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει ορισθεί η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής που προβλέπεται στο σημείο Α.6 της κοινής δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση η επιτροπή συνδιαλλαγής θα συνεχίσει τις εργασίες της βάσει των όρων που παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους.

3.  Θα διατεθεί στην επιτροπή συνδιαλλαγής μια κοινή δέσμη εγγράφων (έγγραφα τεκμηρίωσης) τα οποία θα συγκρίνουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού(1). Ο φάκελος θα περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία ανά γραμμή του προϋπολογισμού(2), σύνολα ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου και ένα συγκριτικό έγγραφο με αριθμητικά στοιχεία και παρατηρήσεις με τροπολογίες ανά γραμμή για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που θα θεωρούνται τεχνικώς «ανοικτές». Τα έγγραφα αυτά κατατάσσονται κατά τη δημοσιονομική ονοματολογία.

Στα έγγραφα τεκμηρίωσης για την επιτροπή συνδιαλλαγής συνάπτονται και άλλα έγγραφα(3).

4.  Αποσκοπώντας στην επίτευξη συμφωνίας έως τη λήξη της περιόδου συνδιαλλαγής, ο/οι τριμερής/τριμερείς διάλογος/διάλογοι:

—  καθορίζει/καθορίζουν το εύρος των διαπραγματεύσεων των δημοσιονομικών θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν,

—  συζητεί/συζητούν τα εκκρεμούντα θέματα που έχουν επισημανθεί βάσει του προηγουμένου εδαφίου με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η επιτροπή συνδιαλλαγής,

—  εξετάζει/εξετάζουν θεματικούς άξονες, όπως οι τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, πιθανότατα βάσει εγγράφου (-ων) εργασίας ή ανεπίσημου εγγράφου (-ων).

Στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το πέρας κάθε τριμερούς διαλόγου, θα συντάσσονται από κοινού προσωρινά συμπεράσματα, ταυτόχρονα με την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Τα συμπεράσματα αυτά πρωτοκολλούνται από το όργανο που διοργανώνει τον τριμερή διάλογο.

5.  Τα όποια προσωρινά συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου(-ων) και έγγραφο που θα περιλαμβάνει τις γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες θα έχει επιτευχθεί προσωρινά συμφωνία κατά τον τριμερή διάλογο(-ους), διατίθενται στις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής για ενδεχόμενη έγκριση.

6.  Η Επιτροπή αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπό το πρίσμα αυτό, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τυγχάνουν εντελώς ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.

7.  Το κοινό κείμενο που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, συντάσσεται από τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίες επικουρούνται από την Επιτροπή. Αποτελείται από διαβιβαστική επιστολή προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία περιέχει την ημερομηνία της συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής και παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

—  αριθμητικά στοιχεία ανά γραμμή του προϋπολογισμού(4) για όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού και συγκεντρωτικά στοιχεία ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου,

—  ενοποιημένο έγγραφο που θα περιέχει αριθμητικά στοιχεία και τελικό κείμενο για τις εγκριθείσες τροπολογίες επί του σχεδίου του προϋπολογισμού(5) ή επί της σχετικής θέσης του Συμβουλίου.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής μπορεί επίσης να εγκρίνει ενδεχόμενες κοινές δηλώσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2014.

8.  Το κοινό κείμενο μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες (από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και υποβάλλεται για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που έπεται της συμφωνίας επί του κοινού κειμένου σύμφωνα με το σημείο 6.

Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε νομική και γλωσσική οριστικοποίηση μετά την έγκριση του κοινού κειμένου, κατά την οποία τα παραρτήματα του κοινού κειμένου ενσωματώνονται στις γραμμές του προϋπολογισμού που δεν έχουν τροποποιηθεί κατά τη διαδικασία της συνδιαλλαγής.

9.  Το όργανο που διοργανώνει τον τριμερή διάλογο ή τη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας σύμφωνα με το πλήρες γλωσσικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής και με ad hoc γλωσσικό καθεστώς για τους τριμερείς διαλόγους.

Το θεσμικό όργανο που φιλοξενεί τη συνεδρίαση εξασφαλίζει την παραγωγή και διανομή των εγγράφων συνεδρίασης.

Οι υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων συνεργάζονται για την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων για την οριστική διαμόρφωση των κοινών εγγράφων.

10.  Με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής, τα θεσμικά όργανα δρουν σε πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας, με την έγκαιρη ανταλλαγή συναφών πληροφοριών και εγγράφων σε επίσημο και ανεπίσημο επίπεδο και διατηρώντας τακτικές επαφές σε όλα τα επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, με προορατικού ρόλο των αντίστοιχων διαπραγματευτών τους.

(1)Στα διάφορα αυτά στάδια περιλαμβάνονται: ο προϋπολογισμός του 2013 (περιλαμβανομένων των εγκεκριμένων διορθωτικών προϋπολογισμών), το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, η θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο προϋπολογισμού, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της θέσης του Συμβουλίου και οι διορθωτικές επιστολές της Επιτροπής. Για λόγους σύγκρισης το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού θα περιλαμβάνει μόνον τις διορθωτικές επιστολές που λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
(2)Οι γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούνται ότι έχουν τεχνικώς κλείσει θα υπογραμμίζονται στις εισερχόμενες πληροφορίες. Μια γραμμή του προϋπολογισμού θεωρείται ότι έχει τεχνικώς κλείσει εάν δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εάν δεν έχει αποσταλεί σχετική διορθωτική επιστολή, με την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της επιτροπής συνδιαλλαγής.
(3)Επιστολή της Επιτροπής για τη δυνατότητα εκτέλεσης όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (και για άλλους τομείς, εάν χρειάζεται)· ενδεχομένως, το φθινοπωρινό σημείωμα του συστήματος προειδοποίησης για τις δημοσιονομικές προβλέψεις, που θα έχει συντάξει η Επιτροπή· και πιθανές επιστολές άλλων θεσμικών οργάνων σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(4)Οι γραμμές που δεν τροποποιούνται σε σχέση με το σχέδιο του προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου υπογραμμίζονται.
(5)Περιλαμβάνονται οι τροποποιητικές επιστολές που λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου