Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2145(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0328/2013

Teksty złożone :

A7-0328/2013

Debaty :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Głosowanie :

PV 23/10/2013 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0437

Teksty przyjęte
PDF 602kWORD 59k
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg
Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Rezolucja
 Załącznik
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (3)(IIA),

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 3 lipca 2013 r. dotyczącą porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014 - 2020(4),

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2014 – sekcja 3(5),

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2014(6),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, przyjęty przez Komisję dnia 28 czerwca 2013 r. (COM(2013)0450),

–  uwzględniając zalecenia w sprawie mandatu na rozmowy trójstronne dotyczące budżetu na rok 2014 wydane przez koordynatorów komisji BUDG,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, przyjęte przez Radę w dniu 2 września 2013 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 11 września 2013 r. (13176/2013 – C7–0260/2013),

–  uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2014 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, przedstawiony przez Komisję w dniu 18 września 2013 r. (COM(2013)0644),

–  uwzględniając art. 75b Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie zainteresowanych komisji (A7-0328/2013),

Sekcja 3

Przegląd ogólny

1.  przypomina, że jego priorytety dotyczące budżetu na 2014 r. to trwały wzrost gospodarczy, konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy oraz walka z bezrobociem wśród ludzi młodych, a także rola UE w świecie; w związku z tym potwierdza wsparcie dla strategii politycznych przyczyniających się do walki z bezrobociem ludzi młodych, sprzyjających badaniom naukowym, rozwojowi i innowacjom, agendzie cyfrowej, konkurencyjności, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), przedsiębiorczości i samozatrudnieniu, kształceniu, szkoleniom zawodowym, mobilności i pomocy zewnętrznej;

2.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do nieszczędzenia wysiłków w dążeniu do tego, aby środki z budżetu UE były wydatkowane efektywnie oraz aby wszelkie projekty, na które przeznacza się środki europejskie, miały jednoznaczną europejską wartość dodaną; w miarę możliwości państwa członkowskie powinny zwłaszcza dzielić się zadaniami oraz zacieśnić wzajemną współpracę;

3.  przypomina o swej determinacji, by zapewnić wystarczający i realistyczny poziom środków na zobowiązania i płatności, umożliwiający rozpoczęcie realizacji programów w nowych wieloletnich ramach finansowych na okres 2014–2020 przy odpowiedniej ilości środków, a także uniknięcie opóźnień w realizacji tych programów; poziom środków powinien również gwarantować pomyślną realizację programów rozpoczętych w WRF na lata 2007–2013;

4.  z ubolewaniem przyjmuje więc decyzję Rady o zastosowaniu również w tym roku znanego już podejścia horyzontalnego do cięć w projekcie budżetu w celu sztucznego obniżenia poziomu zasobów UE na rok 2014 o całkowitą kwotę w wys. 240 mln EUR (–0,2 %) w środkach na zobowiązania oraz o 1 061 mln EUR (–0,8 %) w środkach na płatności w porównaniu z projektem budżetu, co prowadzi do znacznego obniżenia środków w stosunku do budżetu na 2013 r. (łącznie z budżetami korygującymi nr 1–5), zarówno w przypadku zobowiązań (–6 %), jak i płatności (–6,6 %);

5.  wyraża zdziwienie, że w swym stanowisku Rada nie tylko nie uwzględniła porozumienia w sprawie WRF pod względem koncentracji środków na realizację programów Erasmus+, COSME i Horyzont 2020 na wstępie, ale dokonała dalszych cięć środków na realizację niektórych z nich;

6.  zwraca uwagę, że Rada dokonała cięć środków na zobowiązania i na płatności we wszystkich działach; przypomina, że cięcia te miały najdotkliwsze skutki w dziale 1a (–0,36 % w środkach na zobowiązania i –3,6 % w środkach na płatności w stosunku do projektu budżetu), w dziale 4 (–0,21 % w środkach na zobowiązania –2,5 % w środkach na płatności w stosunku do projektu budżetu) oraz w dziale 5 (–1,78 % w środkach na zobowiązania i płatności w stosunku do projektu budżetu); podkreśla, że działy 1a i 4 obejmują programy i inicjatywy mające podstawowe znaczenie dla realizacji celów strategii „Europa 2020” i programu polityki zagranicznej UE, a także że te przekrojowe cięcia wpłyną na priorytetowe inicjatywy Parlamentu w tych dwóch dziedzinach;

7.  podkreśla, ze cięcia stoją w bezpośredniej sprzeczności z porozumieniem politycznym w sprawie WRF dotyczącym koncentracji środków na wstępie, a także zostały wprowadzone bez uwzględnienia priorytetów Parlamentu przedstawionych w jego rezolucji na temat ogólnych wytycznych dotyczących budżetu na rok 2014 oraz zaleceń dotyczących mandatu na rozmowy trójstronne w sprawie projektu budżetu na rok 2014;

8.  odrzuca argument Rady, jakoby proponowane cięcia dotyczyły programów, których stopień realizacji jest niski bądź których wyniki nie są zadowalające, jako że dokonane przez Radę cięcia środków na zobowiązania mają największy wpływ na zdolności wdrażania wieloletnich programów nowej generacji, których realizacji jeszcze nie rozpoczęto; ponadto proponowane przez Radę cięcia środków na płatności mają głównie wpływ na realizację programów wykazujących nie tylko wysoki poziom realizacji, ale nawet wykraczających poza założone cele (np. wspólna strategia na rzecz programu badań naukowych i innowacji, Galileo, programy Cła i Fiscalis w ramach działu 1a, EFS, EFRR oraz Fundusz Spójności w ramach działu 1b); podkreśla zwłaszcza, że takie cięcia środków na płatności w żadnym stopniu nie uwzględniają wieloletniego charakteru polityki unijnej, a w szczególności polityki spójności; zwraca uwagę, że 52 % środków na płatności o jakie wniesiono w projekcie budżetu na 2014 r. przeznaczono na realizację programów w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013;

9.  z ubolewaniem odnosi się do zaproponowanych przez Radę arbitralnych cięć środków w pozycjach poświęconych wydatkom administracyjnym i wydatkom na wsparcie, z których mają być finansowane kluczowych programów UE; uważa, że cięcia te utrudnią pomyślne rozpoczęcie nowych programów, jako że brak zdolności administracyjnych wiąże się z poważnym ryzykiem utrudnienia realizacji polityki UE; ubolewa nad tym, że państwa członkowskie mają tendencje do skupiania się na trywialnych, śmiesznych krótkoterminowych oszczędnościach, a nie na długoterminowych wynikach; dlatego też przywraca wartości z projektu budżetu dotyczące wszystkich pozycji poświęconych wydatkom administracyjnym i wydatkom na wsparcie, które zostały obniżone przez Radę;

10.  przyjmuje do wiadomości projekt oświadczenia o płatnościach przyjęty przez Radę w jej stanowisku na temat projektu budżetu na rok 2014; uważa jednak, że jeżeli nie ulegnie ono znacznej poprawie, oświadczenie to nie może stanowić zadowalającej gwarancji politycznej gwarantującej wystarczający i odpowiedni poziom płatności w 2014 r.; jest zdeterminowany, by zagwarantować pewność i odwrócić tendencję z ostatnich lat, kiedy to zaległe płatności pod koniec roku znacznie wzrosły; dlatego też wzywa Radę do zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego zobowiązania politycznego do wykorzystania wszystkich środków dostępnych w ramach rozporządzenia w sprawie WRF na okres 2014-2020, w tym zastosowania marginesu na nieprzewidziane wydatki lub dokonania przeglądu pułapu płatności, aby nie zagrozić nowym programom, a jednocześnie obniżyć kwotę zaległych płatności pod koniec roku;

11.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie niektórych państw członkowskich, że należy dążyć do większej równowagi pomiędzy zobowiązaniami a płatnościami w celu uniknięcia sytuacji, w której Unia nie będzie w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań prawnych; pociesza go fakt, że szereg delegacji Rady zaczęło otwarcie zgłaszać te same obawy dotyczące procedury budżetowej, na które Parlament wielokrotnie zwracał uwagę w przeszłości;

12.  nie może przyjąć decyzji Rady o cięciach środków na zobowiązania i płatności; przypomina, że zobowiązania odzwierciedlają priorytety polityczne UE i należy je ustalać z myślą o perspektywie długoterminowej, w której spowolnienie gospodarcze może się skończyć; uważa wobec tego, że co do zasady zobowiązania należy przywrócić do poziomu ustalonego w projekcie budżetu; zamierza jednak nieznacznie podwyższyć poziom środków na zobowiązania w stosunku do projektu budżetu w odniesieniu do szeregu pozycji budżetowych obejmujących programy przynoszące bezpośrednie korzyści obywatelom UE i przyczyniające się do realizacji priorytetów strategii „Europa 2020” mających kluczowe znaczenie dla wzrostu i konkurencyjności Unii, a także tych, które propagują europejskie wartości i solidarność za granicą;

13.  ustala wobec tego ogólną wysokość środków w budżecie na 2014 r. na kwotę 142 625 mln EUR w środkach na zobowiązania i 136 077 mln EUR w środkach na płatności;

14.  wzywa w związku z tym do uruchomienia instrumentu elastyczności na kwotę 274,2 mln EUR w środkach na zobowiązania; uważa, że (w dziale 1b) instrument elastyczności wzmocni Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym zanim nie zostanie podjęte ostateczne porozumienie organów ustawodawczych co do podstawy prawnej, która musi odzwierciedlać porozumienie polityczne w sprawie WRF z 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnej wysokości środków dla tego funduszu, i zapewni dodatkową pomoc Cyprowi z funduszy strukturalnych, co uzgodniły między sobą głowy państw i szefowie rządów podczas posiedzenia w dniach 27–28 czerwca 2013 r.; uważa, że w dziale 4 instrument elastyczności zapewni dodatkowe wsparcie dla pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie;

15.  zamierza zainicjować poważną dyskusję na temat strony dochodów w rocznej procedurze budżetowej, jako że jest ona nieodłączną częścią budżetu Unii i nie powinna być oddzielana od wydatków; w związku z tym kwestionuje uzasadnienie państw członkowskich, by utrzymać 25 % tradycyjnych zasobów własnych jako koszty administracyjne, i domaga się skrupulatniejszej kontroli wykorzystania tej kwoty; wzywa do bardziej realistycznego planowania w budżecie spodziewanych dochodów z kar nakładanych przez Komisję na przedsiębiorstwa naruszające unijne prawo konkurencji, a także do dalszej dyskusji na temat potraktowania w budżecie nadwyżki w celu uniknięcia stosowania złożonej procedury, niezrozumiałej dla osób z zewnątrz, która w chwili obecnej polega na zwrocie tej kwoty państwom członkowskim poprzez obniżenie ich wkładu do budżetu UE opartego na PKB;

Środki na płatności

16.  ubolewa nad cięciami środków na płatności dokonanymi przez Radę, które skutkują obniżeniem o 9,5 mld EUR (9 500 mln EUR) (–6,6 %) w stosunku do przyjętego budżetu na rok 2013 (w tym budżetów korygujących nr 1–5); ponownie stwierdza, że pomimo przyjętych niższych WRF na lata 2014–2020 oraz bezwzględnej potrzeby dalszego przestrzegania zaciągniętych już zobowiązań, Rada nadal kurczowo trzyma się swej wcześniejszej strategii polegającej na sztucznym obniżaniu poziomu płatności, nie uwzględniając rzeczywistych potrzeb oraz stosunkowo oszczędnych wydatków w ramach zarządzania dzielonego w celu zagwarantowania państwom członkowskim widocznych zysków z inwestycji;

17.  zauważa, że miało to miejsce pomimo poważnej sytuacji w odniesieniu do płatności już w 2013 r., kiedy to na początku września kwoty wdrażania wynosiły odpowiednio 9 i 15 mld EUR powyżej odnośnych kwot w 2012 i 2011 r. w tym samym okresie; podkreśla, że tak dobre i poprawiające się zdolności do absorbowania środków są dowodem, że programy rzeczywiście przynoszą spodziewane rezultaty; jest zobowiązany zagwarantować, by realizacja wcześniej uzgodnionych zobowiązań nie została utrudniona sztucznymi ograniczeniami otrzymanych środków na płatności;

18.  uważa, że szczególnie w roku bieżącym stanowisko Rady o pozostawieniu sztucznego marginesu w wysokości 1 mld EUR w ramach pułapu płatności na 2014 r. jest bezcelowe i nie może zostać w żaden sposób uzasadnione, szczególnie biorąc pod uwagę wysokość spodziewanych przeniesień zaległych płatności pod koniec 2013 r.;

19.  podkreśla fakt, że w stanowisku Rady nie uwzględniono dramatycznego niedoboru środków na płatności, szczególnie w dziedzinie polityki spójności; zwraca uwagę, że najnowsze prognozy (wrzesień 2013 r.) – przedstawione przez same państwa członkowskie i dotyczące wniosków o płatności, jakie mają one złożyć do końca 2013 r., po tym, jak Komisja dokona ich przeglądu i dostosowania – wskazują, że pod koniec 2013 r. oczekuje się przeniesienia rzędu ok. 20 mld EUR, nawet jeżeli druga transza budżetu korygującego nr 2/2013 (projekt budżetu zmieniającego nr 8/2013) zostanie przyjęta w całości; przypomina, że ważne wnioski o płatności przeniesione z 2013 r. będą musiały zostać odliczone od środków na płatności dostępnych na rok 2014, co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia ich poziomu; podkreśla, że będzie to przyczyną ogromnej presji na budżet na 2014 r., biorąc zwłaszcza pod uwagę niemający precedensu poziom niepokrytych roszczeń oraz – bardziej ogólnie – poziom pozostających do spłaty zobowiązań;

20.  wyraża zdumienie, że niektóre z cięć proponowanych przez Radę dotyczą programów Horyzont 2020, COSME oraz programów w ramach EFS, co jest w rażącej sprzeczności z duchem i literą niedawnego porozumienia politycznego w sprawie WRF na lata 2014–2020 dotyczącego koncentracji wydatków na te programy w latach 2014 i 2015, przy zobowiązaniu ze strony najwyższych szczebli instytucji do zajęcia się problemem bezrobocia wśród ludzi młodych; przypomina ponadto, że część cięć dokonanych przez Radę dotyczy pozycji, które zasilono w ramach porozumienia dotyczącego pierwszej transzy budżetu korygującego nr 2/2013;

21.  z całą mocą odrzuca w związku z tym podejście Rady do płatności i zmienia swe stanowisko w ich sprawie w celu zagwarantowania, by spadek pomiędzy pułapami na 2013 i 2014 r. nie wpływał ujemnie na właściwą realizację i finalizację programów objętych WRF na lata 2007–2013, mając na uwadze, że we wniosku Komisji 52% środków na płatności dotyczy pozostałych do spłaty zobowiązań, ani na rozpoczęcie realizacji nowych programów;

22.  postanawia przywrócić projekt budżetu po stronie płatności dla większości pozycji obniżonych przez Radę; zauważa, że mimo podwyżki środków na płatności dotyczącej niewielkiej liczby pozycji budżetowych i kilkakrotnej obniżki poziomu środków w innych pozycjach budżetowych, pułapy środków na płatności nie pozwalają na odpowiednie finansowanie wybranych priorytetów realizowanych przez Parlament; zatem po zbadaniu wszelkich możliwości realokacji środków na płatności proponuje, aby uruchomić instrument elastyczności jeżeli chodzi o płatności na kwotę 211 mln EUR na potrzeby finansowania pomocy humanitarnej;

23.  wyraża nadzieję, że spotkanie międzyinstytucjonalne poświęcone płatnościom, które odbyło się w dniu 26 września 2013 r., pomoże zarówno Parlamentowi jak i Radzie zawrzeć porozumienie w sprawie tego wspólnego zobowiązania oraz wypracować wspólne stanowisko w trakcie postępowania pojednawczego w sprawie budżetu, bez niepotrzebnych dyskusji na temat wysokości i jakości danych liczbowych przedstawionych przez Komisję, które utoruje drogę do zajęcia się wszelkimi niedoborami płatności w trakcie realizacji budżetu na 2014 r.;

24.  z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez Komisję projektu budżetu korygującego nr 8/2013 (druga transza budżetu korygującego nr 2/2013), w którym zapewnia się dodatkowe 3,9 mld EUR na zaległe płatności za 2013 r. i w którym jednym z warunków jest zagłosowanie nad rozporządzeniem w sprawie WRF; domaga się szybkiego i pełnego przyjęcia tego projektu przez Radę; przypomina swoje stanowisko przedstawione w rezolucji z dnia 3 lipca 2013 r. dotyczącej porozumienia politycznego w sprawie WRF, które stwierdza, że Parlament nie wyda zgody na przyjęcie rozporządzenia w sprawie WRF ani nie przyjmie budżetu na rok 2014 dopóki Rada nie przyjmie projektu budżetu korygującego nr 8/2013 pokrywającego drugą transzę budżetu korygującego nr 2/2013;

Dział 1a

25.  przypomina, że wyłączenie wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych spowodowało już obniżenie środków ujętych w projekcie budżetu w dziale 1a o 1,1 mld EUR w stosunku do roku budżetu na rok 2013; ubolewa nad faktem, że Rada podjęła dodatkowo decyzję o dalszych cięciach środków na zobowiązania w ramach działu 1a o 60 mln EUR w stosunku do projektu budżetu, pomimo wszystkich niedawnych zobowiązań politycznych do realizacji celów tego działu podjętych przez głowy państwa i szefów rządów;

26.  podkreśla, że część dokonanych przez Radę cięć dotyka szczególnie programów, które ona sama uznała za mające strategiczne znaczenie dla wzrostu i odnowy gospodarczej, a mianowicie Horyzont 2020 (-43,7 mln EUR) i COSME (-0,5 mln EUR); ubolewa nad faktem, że stoi to w otwartej sprzeczności z duchem i literą porozumienia politycznego w sprawie WRF, które obejmuje postanowienia dotyczące szczególnej elastyczności w walce z bezrobociem wśród ludzi młodych oraz w związku z badaniami naukowymi;

27.  potwierdza swe wsparcie dla programów UE w dziedzinie badań naukowych, konkurencyjności, przedsiębiorczości, innowacji oraz integracji społecznej, które leżą w samym centrum strategii „Europa 2020”; w związku z tym opowiada się za przywróceniem wszystkich pozycji objętych cięciami Rady, aby w jeszcze większym stopniu nie osłabiać tego działu; podejmuje ponadto decyzję o koncentracji poziomu środków w określonej liczbie pozycji w pewnych priorytetowych dziedzinach, takich jak Horyzont 2020, COSME i Erasmus +, co nie stanowi zwiększenia środków, jako że nie zmienia się całkowita kwota przeznaczona na te programy w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020, oraz o zwiększeniu środków przeznaczonych na agendę cyfrową, politykę transportu, dialog społeczny, EURES, instrument mikrofinansowy Progress i przedsiębiorczość społeczna, doroczne imprezy specjalne oraz jakość statystyki europejskiej;

28.  włącza do swego czytania porozumienie polityczne w sprawie WRF, jeżeli chodzi o przekazanie w 2014 r. całkowitej kwoty w wys. 381,4 mln EUR na rzecz programu Horyzont 2020 (kwota 212,2 mln EUR: 106,1 mln EUR na Europejską Radę ds. Badań Naukowych oraz 106,1 mln EUR na działanie Marie Skłodowska-Curie), COSME (31,7 mln EUR) oraz Erasmus+ (137,5 mln EUR);

29.  wspiera również odnośne opóźnienie w przekazaniu kwoty 381,4 mln EUR, zgodnie z porozumieniem w sprawie WRF i listem Komisji w sprawie poprawek nr 1/2014, zgodnie z którymi kwotę na ITER obniżono o 212,2 mln EUR, zaś na CEF-Energy o 169,2 mln EUR, przy czym to ostatnie cięcie uwzględniono już w projekcie budżetu, choć pierwotnie w innym celu;

30.  uważa, że niektóre dziedziny powinny podlegać ukierunkowanym cięciom lub umieszczeniu zobowiązań w rezerwie, a mianowicie komunikacja w sprawie unii gospodarczej i walutowej (–2 mln EUR) z jednej strony, a sprawozdawczość i kontrola finansowa (rezerwa w oczekiwaniu na porozumienie w sprawie odnośnego programu unijnego) z drugiej strony;

31.  włącza do swego czytania wyniki negocjacji ustawodawczych znane na obecnym etapie; postanawia w szczególności utworzyć szereg nowych pozycji z zapisami symbolicznymi w ramach programu Horyzont 2020 i potwierdza – również z zapisami symbolicznymi – nowe pozycje zaproponowane przez Komisję w liście w sprawie poprawek nr 1/2014; spodziewa się, że Komisja wysunie kompleksowy wniosek w sprawie dostosowania projektu budżetu do nowych podstaw prawnych dla wszystkich odnośnych programów w ramach porozumienia w sprawie budżetu na rok 2014, przyjmując i uzupełniając pozycje przyjęte przez Parlament;

32.  wspiera utworzenie specjalnej podpozycji w ramach programu Erasmus +, której celem jest zapewnienie odpowiedniej przejrzystości działań na rzecz młodzieży w ramach tego programu i dokonuje przeniesienia budżetowego w wysokości 11,5 % pierwotnej wysokości środków w programie Erasmus + na rzecz tej pozycji poświęconej młodzieży; skreśla utworzoną przez Radę podpozycję gwarantującą dotacje na działalność dla agencji krajowych;

33.  podejmuje decyzję o powrocie do nomenklatury poprzedniego okresu programowania, jeżeli chodzi o dialog społeczny; dlatego też dokonuje podziału tej pozycji, a także podlegających jej środków, na trzy odrębne podpozycje, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości;

34.  zauważa, że w wyniku jego czytania w dziale 1a pozostaje margines w wys. [65 446 000 EUR]

Dział 1b

35.  zwraca uwagę, że choć zobowiązania pozostały praktycznie bez zmian (obniżka jedynie o 3,3 mln EUR), Rada jeszcze bardziej obniżyła poziom płatności (o 202,2 mln EUR lub 0,4 % w stosunku do projektu budżetu), co ma wpływ zarówno na realizację celu inwestowania we wzrost gospodarczy i zatrudnienie (–114 151 mln EUR lub –0,23 %), jak i celu europejskiej współpracy terytorialnej (–84 805 mln EUR lub –6,19 %), i spowodowało sztuczne podniesienie marginesu o 3,3 mln EUR;

36.  podkreśla, że EFRR i Fundusz Spójności w najwyższym stopniu odczuwają skutki cięć (EFRR: –125 155 mln EUR, Fundusz Spójności: –44 312 mln EUR, zaś EFS obniżono o 32 788 mln EUR); zdecydowanie ubolewa nad faktem, że 69,33 % ogólnych cięć środków na płatności dotyczy środków na realizację programów rozpoczętych w poprzednich okresach (tj. 98,7 mln EUR);

37.  wyraża ubolewanie w związku z tym, że Komisja zastosowała jako podstawę płatności zaliczkowych poziom uzgodniony przez Radę Europejską w lutym 2013 r., podczas gdy kwestia ta jest tematem trwających międzyinstytucjonalnych negocjacji sektorowych, w których Parlament ma prawo współdecydowania, zaistniała sytuacja stwarza zatem ryzyko przesądzenia o wyniku tych negocjacji; przypomina, że płatności zaliczkowe mają podstawowe znaczenie, ponieważ państwa członkowskie i regiony wymagają wystarczających środków na początku okresu, aby inwestować w projekty, które wspomogą starania na rzecz przezwyciężenia obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego; w związku z tym podtrzymuje stanowisko parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego zalecającej takie same stawki płatności zaliczkowych jak w obecnym okresie w związku z trwającym kryzysem;

38.  przypomina, że dział 1b obejmuje najwiekszą część pozostających aktualnie do spłaty zobowiązań; wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że kwota pozostałych do zapłaty rachunków pod koniec 2013 r. wyniesie ok. 20 mld EUR w obrębie polityki spójności, co zaskutkuje powstaniem ogromnego deficytu, który trzeba będzie odliczyć od środków na płatności dostępne w celu realizacji aktualnych oraz także uruchomienia nowych programów w 2014 r., i co w konsekwencji spowoduje obniżenie poziomu tych środków; podkręsla, że regularne niedobory środków na płatności były główną przyczyną niemającego sobie równych poziomu pozostających do spłaty zobowiązań, szczególnie w ostatnich latach okresu objętego WRF 2007–2013;

39.  w związku z tym odrzuca cięcia, których Rada dokonała w dziale 1b; uważa, że doprowadziłyby one do jeszcze poważniejszych trudności z płatnościami niż trudności już spodziewane, a także przeszkodziły w zwrocie państwom członkowskim i regionom będącym beneficjentami środków już wydanych, co miałoby poważne konsekwencje, zwłaszcza dla państw członkowskich, które już teraz przeżywają trudności społeczne, gospodarcze i finansowe;

40.  postanawia przywrócić poziom środków z projektu budżetu, jeżeli chodzi o zobowiązania i płatności dla wszystkich pozycji obniżonych przez Radę w tym dziale, wyjść poza poziom projektu budżetu, jeżeli chodzi o środki na zobowiązania w szeregu pozycji, w większości w zgodzie z listem Komisji w sprawie poprawek nr 1/2014 – zapewniając środki z funduszy strukturalnych dla Cypru na ogólną kwotę 100 mln EUR w obecnych cenach na 2014 r.;

41.  przypomina cel, jakim jest obniżenie liczby osób zatrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 mln, określony w strategii „Europa 2020”; przypomina również porozumienie polityczne w sprawie WRF, w ramach którego zapewniono możliwość dodatkowego podwyższenia środków o maks. 1 mld EUR (powyżej uzgodnionej już kwoty w wys. 2,5 mld EUR) na cały okres 2014–2020 na rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; postanawia zatem wzmocnić ten fundusz, przekazując na działania wspierające spójność społeczną i eliminujące najgorsze formy ubóstwa w Unii ogólną kwotę środków na zobowiązania w wys. 500 mln EUR;

42.  postanawia utworzyć dwie specjalne pozycje budżetowe przeznaczone na pomoc techniczną na realizację strategii unijnych na rzecz makroregionu Morza Bałtyckiego w uznaniu pomyślnej realizacji tych strategii w obecnym okresie programowania, a także po raz pierwszy dla makroregionu Dunaju (każda z nich otrzyma 2,5 mln EUR w środkach na zobowiązania i płatności);

43.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) osiągnięte w ramach negocjacji WRF 2014–2020; uważa, że natychmiastowe uruchomienie tej inicjatywy pozwalające zmierzyć się z niemającym sobie równych poziomem bezrobocia wśród ludzi młodych uzależnione jest od odpowiedniego poziomu środków; dlatego też zatwierdza proponowaną przez Komisję koncentrację środków na wstępie i późniejsze ich przenoszenie na rzecz YEI, a także odpowiadające im późniejsze przeniesienie środków z programu na rzecz europejskiej współpracy terytorialnej; powtarza, że począwszy od 2016 r. potrzebne będą dodatkowe środki, aby zapewnić skuteczność i trwały charakter tej inicjatywy;

44.  zgadza się na utworzenie nowych specjalnych pozycji budżetowych na pomoc techniczną dla wszystkich pięciu funduszy strukturalnych z zapisami symbolicznymi (p. m.) oraz odpowiadających im uwag do budżetu obok istniejących już pozycji, aby wyjść naprzeciw wnioskom państw członkowskich wskazanym w sporządzonym przez Komisję liście w sprawie poprawek nr 1/2014; oczekuje, że pozwoli to na skuteczniejszą realizację nowych programów na poziomie państw członkowskich;

45.  ubolewa, że Parlament nie dysponuje żadnym marginesem swobody w ramach tego działu, przypomina przekonanie, że porozumienie polityczne w sprawie WRF jest wiążące dla wszystkich instytucji oraz że powinno się uruchomić instrumenty elastyczności przewidziane tym porozumieniem w celu zapewnienia punktualnego uruchomienia priorytetowych działań oraz odpowiedniego poziomu finansowania tych działań;

Dział 2

46.  zauważa, że choć cięcia, jakich dokonała Rada, w najmniejszym stopniu dotknęły działu 2, to jednak obniżono poziom środków na realizację niektórych programów, a mianowicie LIFE +, który jest priorytetowym programem Parlamentu (obniżka o 4,07 % w środkach na płatności);

47.  przywraca wysokość środków z projektu budżetu dla wszystkich pozycji, których cięć dokonała Komisja, a także podejmuje decyzję o podwyższeniu środków na zobowiązania dla programu „Owoce w szkole” o 28 mln EUR w celu dostosowania jego środków do porozumienia politycznego osiągniętego w czerwcu 2013 r. w sprawie nowej wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020;

48.  zatwierdza utworzenie nowych, specjalnych linii budżetowych z zapisami symbolicznymi na pomoc techniczną dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, co wskazała Komisja w liście w sprawie poprawek nr 1/2014;

Dział 3

49.  przypomina, że choć dział 3 jest najmniejszym działem w WRF, jeżeli chodzi o wysokość środków finansowych, obejmuje on kwestie mające kluczowe znaczenie dla obywateli Unii;

50.  przyjmuje do wiadomości cięcia w tym dziale zaproponowane już przez Komisję w projekcie budżetu; ubolewa nad faktem, że Rada dokonała dalszych cięć w tym dziale, zarówno środków na zobowiązania (o 5,2 mln EUR, co daje – 0,24 % w stosunku do projektu budżetu), jak i środków na płatności (o 10 mln EUR, co daje –0,60 % w stosunku do projektu budżetu);

51.  przyjmuje ogólne podejście polegające na przywróceniu wysokości środków we wszystkich pozycjach do poziomu z projektu budżetu w celu zagwarantowania należytej realizacji programów i działań w ramach tego działu;

52.  ponownie zapewnia o zdecydowanym i stałym poparciu Parlamentu dla odpowiedniego finansowania programów dotyczących praw, obywateli, kultury i mediów osiągających wysokie wskaźniki wykonania i przynoszących widoczny efekt dźwigni i efekt mnożnikowy oraz oferujących dostrzegalną i dowiedzioną europejską wartość dodaną poprzez stymulowanie współpracy transgranicznej oraz aktywnego obywatelstwa; jest szczególnie zaniepokojony proponowanymi cięciami w programach i działaniach w tych dziedzinach; proponuje podwyższenie poziomu środków powyżej wartości z projektu budżetu dla kilku pozycji w obrębie podprogramów dotyczących kultury i mediów, programu „Europa obywateli”, programu „Prawa i obywatelstwo” oraz działań multimedialnych (ogółem podwyżka w środkach na zobowiązania w wys. 11,3 mln EUR);

53.  przypomina, że budżet UE narażony jest na szereg zagrożeń, takich jak oszustwa związane z podatkiem VAT, przemyt, podrabianie towarów oraz korupcja wywodzące się głównie z przestępczości zorganizowanej; wzywa, aby walce z oszustwami w UE oraz ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną nadano zdecydowanie priorytetowy charakter, wzywa w związku z tym do wzmocnienia odnośnych organów i agencji UE zaangażowanych w skuteczną walkę z tymi praktykami oraz leżącymi u ich podstaw strukturami przestępczymi, a także w zakazywanie takich praktyk;

54.  podkreśla, że należy wzmocnić solidarność między państwami członkowskimi w dziedzinie azylu i migracji oraz że budżet UE powinien jednoznacznie odzwierciedlać tego rodzaju wyraźne zobowiązanie, co obejmuje również odpowiedni wkład ze strony państw członkowskich;

55.  zwraca uwagę na ograniczony margines w tym dziale, pozostawiający niewielkie pole manewru w przypadku nieprzewidzianych sytuacji;

Dział 4

56.  ubolewa nad cięciami, jakich Rada dokonała w dziale 4 (–0,21 % w środkach na zobowiązania i –2,5 % w środkach na płatności), jednym z działów, które najbardziej ucierpiały z powodu cięć w projekcie budżetu (–12,5 % w środkach na zobowiązania i –8,2 % w środkach na płatności) w stosunku do poziomu z 2013 r; powtarza, że choć dział ten stanowi mniej niż 6 % całkowitego budżetu Unii, jest on projekcją wizerunku UE za granicą;

57.  w związku z powyższym uważa, że wyjątkowe znaczenie ma zacieśnianie współpracy, poprawa koordynacji i rozwijanie synergii z programami i przedsięwzięciami państw członkowskich UE w państwach trzecich, tak by poprawić skuteczność działań zewnętrznych UE w ramach obecnych ograniczeń budżetowych;

58.  uważa, że dokonane przez Radę cięcia priorytetowych pozycji Parlamentu za niemożliwe do przyjęcia i proponuje przywrócenie wysokości środków z projektu budżetu w przypadku pozycji obniżonych przez Radę, a nawet wyjście poza te wielkości w środkach na zobowiązania w przypadku niektórych pozycji o znaczeniu strategicznym dla stosunków zewnętrznych Unii na ogólną kwotę 233 mln EUR (pomoc humanitarna, Europejski Instrument Sąsiedztwa, Instrument Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej oraz Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka); w tym kontekście wzywa do podwyższenia środków na dziedziny geograficzne i tematyczne objęte zakresem Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju z myślą o przyspieszeniu realizacji milenijnych celów rozwoju;

59.  uważa, że aby skutecznie realizować europejska politykę sąsiedztwa, należy zapewnić większe wsparcie krajom partnerskim zaangażowanym w budowanie społeczeństw demokratycznych i w prowadzenie reform; bierze pod uwagę trudną aktualną sytuację polityczną niektórych krajów partnerskich; jest zdania, że należy zapewnić większe wsparcie na rzecz promowania budowy zaufania i innych działań przyczyniających się do gwarantowania bezpieczeństwa oraz zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania;

60.  przypomina o znaczeniu przejrzystości jako nadrzędnej zasady budżetowej; w związku z tym wzywa do rozdzielenia pozycji specjalnych przedstawicieli Unii Europejskiej (SPUE) w celu uzyskania lepszego oglądu środków przydzielanych poszczególnym SPUE; proponuje, by w całości przenieść pozycje budżetowe przeznaczone na SPUE do budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ);

61.  nie zgadza się z propozycją Komisji, by podzielić geograficzne i tematyczne pozycje budżetowe na jedną pozycję dotyczącą ograniczania ubóstwa i trwałego wzrostu oraz jedną pozycję dotyczącą kwestii zarządzania, jako że nowe nazewnictwo nie odróżnia celów od środków w polityce rozwoju; dlatego też proponuje zmianę nazewnictwa, tak aby lepiej odzwierciedlało ono potrzeby polityki rozwoju;

62.  proponuje mobilizację instrumentu elastyczności na 50 mln EUR w celu sfinansowania rzeczywistych potrzeb związanych z wkładem Unii w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie; potwierdza zatem wsparcie dla długofalowego planowania i odpowiedniego finansowania pomocy na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), Palestyny i procesu pokojowego; podkreśla znaczenie udostępnienia UNRWA odpowiednich środków pozwalających jej na zapewnienie podstawowych usług, do czego UNRWA została upoważniona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a także na zagwarantowanie bezpieczeństwa i bytu uchodźców mając na uwadze brak stabilności regionu;

63.  uważa, że dla zapewnienia przejrzystości i skuteczności pomocy polityka bezpośredniego wsparcia finansowego powinna być oceniana krytycznie oraz że należy zwiększyć zakres kontroli; podkreśla, że w przypadku nadużyć i malwersacji UE powinna cofnąć pomoc finansową;

64.  domaga się podwyższenia środków na płatności w ramach rezerwy na pomoc nadzwyczajną (+147 mln EUR) w celu uniknięcia powtórzenia się sytuacji, w której Komisja nie będzie w stanie reagować na czas na nowe kryzysy humanitarne;

Dział 5

65.  wyraża zdziwienie dokonanymi przez Radę cięciami w dziale 5 w całkowitej wysokości 153 283 mln EUR w zobowiązaniach i płatnościach (–1,8 % w stosunku do poziomu środków w projekcie budżetu), przy czym najbardziej radykalne cięcia dotyczą emerytur i szkół europejskich (–5,2 mln EUR, –3,2 %), a także wydatków dotyczących urzędników i pracowników tymczasowych w poszczególnych obszarach polityki (–69,7 mln EUR, –3,5 %);

66.  zwraca uwagę, że Komisja ujęła już w projekcie budżetu oszczędności wynikające z wprowadzenia nowego regulaminu pracowniczego oraz uzgodnioną przez instytucje redukcję liczby stanowisk o 1 %;

67.  uważa, że dodatkowe cięcia wydatków administracyjnych, których dokonała Rada, są nieuzasadnione i nie uwzględniają zobowiązań ustawowych i umowych oraz nowych uprawnień i zadań Unii; zwraca uwagę, że „wyłączenie korekty wynagrodzeń na lata 2011 i 2012” może w jeszcze większym stopniu zachwiać budżetem Unii;

68.  zauważa w szczególności, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeknie w 2014 r. na korzyść Komisji w sprawie zaskarżonych zmian emerytur i wynagrodzeń z 1 lipca 2012 r., „nie pozostawi to odpowiedniego marginesu w pułapie działu 5 pozwalającego na działanie w nieprzewidzianych sytuacjach”; dlatego też zauważa, że Rada nie zrealizowała celu, jaki sobie wyznaczyła, przyjmując swe stanowisko;

69.  dlatego też przywraca poziom środków z projektu budżetu we wszystkich pozycjach poświęconych wydatkom administracyjnym i wydatkom na wsparcie i we wszystkich pozycjach działu 5, w których Rada dokonała cięć, za wyjątkiem pozycji „Wynagrodzenia i świadczenia” w sekcji 3, którą obniżono o 1,2 mln EUR w celu uwzględnienia wkładu Europejskiej Agencji Chemikaliów w finansowanie szkół europejskich typu II;

70.  postanawia umieścić w rezerwie niektóre środki w oczekiwaniu na informacje od Komisji dotyczące agencji zdecentralizowanych oraz sprawozdań z gospodarowania pomocą zewnętrzną;

71.  rozdziela pozycję poświęconą wydatkom Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) na urzędników i personel tymczasowy w celu odzwierciedlenia rozszerzonego mandatu oraz wzmocnionej niezależności sekretariatu Komitetu Nadzoru OLAF przewidzianych w nowym rozporządzeniu dotyczącym OLAF(7);

Agencje

72.  zasadniczo potwierdza szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji; zwraca uwagę, że Komisja obniżyła już w znacznym stopniu wstępne zapotrzebowanie na środki większości agencji;

73.  uważa wobec tego, że wszelkie dalsze cięcia proponowane przez Radę stanowiłyby zagrożenie dla właściwego funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby im wypełnianie zadań, które zostały im wyznaczone przez władzę ustawodawczą; odrzuca horyzontalne podejście Rady do obniżania środków dla agencji, których potrzeby należy oceniać indywidualnie;

74.  nie może jednak przyjąć podejścia Komisji do kwestii personelu, które zakłada nie tylko ograniczenie planu zatrudnienia agencji o 1 % – co odnosi się do wszystkich instytucji i organów, zgodnie z porozumieniem politycznym w sprawie WRF – ale również przeznaczenie dodatkowego 1 % stanowisk na „pulę przeniesień”;

75.  podkreśla, że uzgodniona redukcja personelu powinna mieć za punkt wyjścia stanowiska i zadania istniejące w referencyjnym momencie przypadającym na 31 grudnia 2012 r. oraz że wszelkim nowym zadaniom istniejących już agencji lub tworzeniu nowych agencji muszą towarzyszyć dodatkowe zasoby;

76.  zmienia zatem plany zatrudnienia większości agencji, aby wdrożyć uzgodnioną redukcję o 1%; nie czyni tego jednak względem agencji, które w swoim pierwotnym wniosku zastosowały już redukcję 1 + 1%; podkreśla jednak, że ten dodatkowy wkład 1% należy uwzględnić w budżecie na 2015 r., aby potraktować wszystkie agencje jednakowo;

77.  podkreśla dodatkowe zadania powierzone już Europejskim Urzędom Nadzoru oraz przyszłe zadania przewidziane w nieuzgodnionych jeszcze wnioskach ustawodawczych, które będą wymagały stosownego zwiększenia nakładów budżetowych, aby urzędy te mogły w zadowalający sposób wypełniać swoje role nadzorcze; przypomina swoje stanowisko, w którym twierdzi, że Europejskie Urzędy Nadzoru wymagają niezależnych pozycji budżetowych i powinny stać się finansowo niezależne od krajowych organów członkowskich;

78.  postanawia podwyższyć środki w budżecie na 2014 r. przeznaczone dla trzech agencji nadzoru finansowego; uważa, że środki te powinny odzwierciedlać potrzebę wypełnienia wymaganych zadań, gdyż przyjęto i przyjmuje się większą liczbę rozporządzeń, decyzji i dyrektyw w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego, od którego w dużej mierze zależy stabilność sektora finansowego;

79.  postanawia podwyższyć środki dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i kilku agencji działu 3 w związku z dodatkowymi zadaniami, które im powierzono (Frontex, Europol, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi i Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu); podwyższa środki dla Europejskiej Agencji Leków, ponieważ Komisja w swoim projekcie budżetu uwzględniła dochody przeznaczone na określony cel, czego nie powinno się robić w stosunku do agencji finansowanych głównie z opłat; przewiduje możliwe wejście w życie czwartego pakietu kolejowego, umieszczając w rezerwie dodatkowe środki dla Europejskiej Agencji Kolejowej;

80.  wzywa Komisję do zintensyfikowania starań na rzecz wskazania wraz z państwami członkowskimi, które wydają się najbardziej niechętne, agencji, które można albo połączyć, albo przynajmniej przenieść, aby wspólnie użytkować budynki lub dzielić niektóre funkcje administracyjne;

81.  ponadto oczekuje od Komisji przedstawienia nowego sprawozdania finansowego po zakończeniu przez Parlament i Radę procedury ustawodawczej rozszerzającej mandat danej agencji; jest świadomy, że takie rozszerzenie może wymagać dodatkowych środków, na które zgodę muszą wyrazić obie instytucje;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

82.  po przeprowadzeniu starannej analizy przedłożonych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych pod kątem pomyślności realizacji aktualnych projektów, a także wykluczając inicjatywy objęte już obowiązującymi podstawami prawnymi, jak i w pełni uwzględniając ocenę Komisji dotyczącą możliwości wdrożenia projektów, postanawia przyjąć pakiet kompromisowy, na który składa się ograniczona liczba projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, również ze względu na ograniczone dostępne marginesy;

Inne sekcje

83.  uważa, że budżet każdej instytucji Unii, ze względu na jej konkretne misje i sytuację, należy traktować indywidualnie, bez jednolitych rozwiązań, biorąc pod uwagę konkretny etap rozwoju, zadania operacyjne, cele zarządzania, potrzeby kadrowe i strategie nieruchomości każdej instytucji;

84.  utrzymuje, że Parlament i Rada, wspierając wszelkie możliwe oszczędności i przyrost wydajności wynikające z ciągłej oceny realizowanych i nowych zadań, powinny ustalić wystarczający poziom środków, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie instytucji, wywiązywanie się z wewnętrznych i zewnętrznych zobowiązań prawnych oraz świadczenie obywatelom Unii wysoce profesjonalnych usług;

85.  jest zaniepokojony tym, że w projekcie budżetu na rok 2014 Rada dokonała cięć korekty wynagrodzeń pracowników wynoszącej 1,7 % za 2011 i 2012 r. w tych instytucjach, które uwzględniły roczny wpływ tych korekt w preliminarzu budżetowym, zwłaszcza w świetle oczekiwanego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości; przywraca te wydatki w budżecie na 2014 r. jako środek należytego i rozważnego zarządzania finansami; jest również zaniepokojony narastającymi zaległościami w spłacie kwoty głównej i odsetek, za które odpowiedzialne stałyby się instytucje, i zwraca uwagę, że Rada nie przewidziała żadnych środków finansowych jako środka ostrożności;

86.  jest w związku z tym głęboko zaniepokojony prawie nieistniejącym marginesem płatności i niewystarczającym marginesem zobowiązań w dziale 5 i podpułapie na wydatki administracyjne; przypomina, że zgodnie z art. 203 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 środki na wydatki administracyjne to środki niezróżnicowane, a zatem to niższy z obu pułapów jest decydujący; powtarza, że mogą być potrzebne dodatkowe środki na płatności, aby pokryć pozostałe do uregulowania korekty wynagrodzeń, i ostrzega, że może również pojawić się problem marginesu zobowiązań;

87.  domaga się budżetu korygującego, aby pokryć zaległości i odnośne korekty wynagrodzeń, jeśli Trybunał Sprawiedliwości opowie się za waloryzacją wynagrodzeń przewidzianą w regulaminie pracowniczym; odnotowuje niewielkie dodatkowe oszczędności w rezultacie przyjęcia regulaminu pracowniczego, które nie zostały jeszcze uwzględnione w projekcie budżetu; przyjmuje do wiadomości szczegóły zawarte w przygotowanym przez Komisję liście w sprawie poprawek nr 2/2014 (COM(2013)0719) i wzywa Radę do uwzględnienia treści listu w procedurze budżetowej 2014;

88.  z zadowoleniem przyjmuje starania instytucji na rzecz pozyskiwania oszczędności gdzie tylko to możliwe, bez szkody dla jakości świadczonych przez nie usług; z zadowoleniem przyjmuje zacieśnioną współpracę międzyinstytucjonalną, np. aktualne negocjacje między Parlamentem, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów na rzecz wzmocnienia ich powiązań politycznych, uzyskania przyrostu wydajności i promowania mobilności pracowników z myślą o wspieraniu podstawowych funkcji tych instytucji;

Sekcja 1 – Parlament Europejski

Ogólne ramy

89.  przypomina, że przyjmując preliminarz na 2014 r., nalegał na potrzebę wykazywania się wysokim stopniem odpowiedzialności budżetowej, kontroli i samoograniczenia, a także na potrzebę podjęcia dodatkowych wysiłków na rzecz wprowadzenia zmian, oszczędności i reform strukturalnych, aby wzrost środków w budżecie był bliższy stopie inflacji;

90.  podkreśla, że aby zapewnić długotrwałe oszczędności w budżecie UE, Parlament Europejski i Rada muszą przygotować plan działań na rzecz jednej siedziby, zgodnie z wcześniejszymi rezolucjami PE, zwłaszcza z rezolucją z dnia 23 października 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 – wszystkie sekcje(8) i z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2014 – sekcje inne niż Komisja(9) oraz zgodnie z decyzją PE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010, sekcja 1 – Parlament Europejski(10);

91.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w dniu 24 września 2013 r. podczas posiedzenia pojednawczego Prezydium i Komisji Budżetowej; zwraca uwagę, że ogólny poziom jego budżetu na 2014 r. to 1 783 976 098 EUR, a to oznacza redukcję netto w wysokości 29 168 108 EUR w porównaniu ze wstępnym projektem preliminarza z dnia 26 lutego 2013 r.;

92.  wskazuje, że poziom jego budżetu na rok 2014 jest o 1,9 % wyższy od budżetu na 2013 r.; zwraca uwagę, że koszty przystąpienia Chorwacji w wysokości 0,17 % i jednorazowy koszt związany ze zmianą kadencji parlamentarnej stanowią 2,1 % wzrostu; podkreśla, że pomimo nieuniknionych kosztów związanych ze zmianą kadencji parlamentarnej po wyborach europejskich w 2014 r. odnotowujemy spadek netto o 0,37 % w budżecie operacyjnym oraz dalszy spadek o oczekiwaną stopę inflacji;

93.  podkreśla, że w budżecie PE zawarto środki, aby pokryć częściowo nieuchronne korekty wynagrodzeń za lata 2011 i 2012 w świetle oczekiwanego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości; jest głęboko zaniepokojony tym, że Rada ani nie przewidziała żadnych środków we własnym budżecie, ani nie utrzymała środków przewidzianych w budżecie innych instytucji jako środka ostrożności służącego częściowemu pokryciu skutków budżetowych, które może spowodować oczekiwane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości; zauważa, że spadek netto o 0,37 % w budżecie operacyjnym Parlamentu w 2014 r. byłby o 1,3 % większy, gdyby Parlament nie przewidział środków na pokrycie nieuchronnych korekt wynagrodzeń za lata 2011 i 2012 w przypadku takiego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości;

94.  zatwierdza następujące zmiany w preliminarzu:

   uwzględnienie wpływu przyjęcia nowego regulaminu pracowniczego i odnośnych zmian w planie zatrudnienia;
   uwzględnienie oszczędności wynikających z zastąpienia w Luksemburgu budynku PRES budynkiem GEOS;
   obniżenie poziomu środków na Dom Historii Europejskiej dzięki pokryciu przez Komisję części kosztów operacyjnych i oszczędnościom wewnętrznym;
   włączenie oszczędności wynikających z wdrożenia metod pracy zakładających wyeliminowanie papierowych wersji dokumentów w Parlamencie;
   przeniesienie zarządzania świadczeniami posłów przewidzianymi w statucie posła, jak i świadczeniami urzędników, do specjalnej pozycji budżetowej w sekcji 3;
   zapewnienie nowej DG ds. Parlamentarnej Służby Badawczej zasobów ludzkich i finansowych po zawarciu porozumienia o współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów;

Wspólna grupa robocza

95.  z zadowoleniem przyjmuje kontynuacje prac wspólnej grupy roboczej Prezydium i Komisji Budżetowej ds. budżetu Parlamentu, które okazały się przydatne w procesie reform jako platforma dyskusji i określania możliwych rezerw wydajności, aby zrównoważyć niezbędne inwestycje służące zwiększeniu skuteczności Parlamentu;

96.  przypomina sukcesy, jakie grupa robocza święciła w przeszłości, jeżeli chodzi o określanie strategii na rzecz poczynienia oszczędności w zakresie kosztów podróży posłów;

97.  utrzymuje, że reformy zainicjowane podczas prac grupy roboczej, jak współpraca międzyinstytucjonalna z Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, środki na rzecz wdrożenia metod pracy zakładających wyeliminowanie papierowych wersji dokumentów w Parlamencie oraz e-posiedzenia, wydajniejsza struktura rytmu pracy w Parlamencie oraz outsourcing płatności i wprowadzenie nowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, należy kontynuować z myślą o zyskaniu rzeczywistego przyrostu wydajności i uwolnieniu zasobów, aby poprawić dostęp posłów do porad naukowych ze strony niezależnych ekspertów i wzmocnić zdolności Parlamentu w zakresie nadzoru;

Reforma regulaminu pracowniczego

98.  odnotowuje, że zmiany w regulaminie pracowniczym, uzgodnione przez Parlament i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, obejmują nową metodę indeksacji wynagrodzeń personelu i przewidują zamrożenie korekt wynagrodzeń dla wszystkich instytucji, w tym Parlamentu, w 2013 i 2014 r., co stwarza oszczędności w wysokości 14,5 mln EUR w budżecie Parlamentu na 2014 r.;

99.  uwzględnia ponadto, że inne reformy dotyczące regulaminu pracowniczego, jak zmiany zasad dotyczących wydatków na roczne podróże urzędników, umożliwią oszczędności w wysokości 2,8 mln EUR, oprócz oszczędności w wysokości 0,8 mln EUR w wyniku dostosowań ścieżki kariery personelu i rytmu awansów oraz utworzenia nowej grupy funkcyjnej SC;

100.  zauważa, że wniosek Komisji dotyczący redukcji ogólnego poziomu personelu o 1% rocznie w przypadku Parlamentu spowoduje skreślenie 67 stanowisk w planie zatrudnienia na 2014 r.; przyjmuje do wiadomości komunikat sekretarza generalnego dla członków Prezydium z dnia 2 września 2013 r., w którym sekretarz generalny nie porusza tematu równowagi między politycznym a administracyjnym wsparciem dla posłów; zauważa, że grupy polityczne od 2012 r. nie zwiększają zasobów kadrowych i że ich potrzeby zostały tylko częściowo zaspokojone w dwóch poprzednich latach budżetowych; nalega na to, że ogólna liczba pracowników w grupach politycznych w 2014 r. i w następnych latach nie powinna być niższa od obecnego poziomu;

101.  powtarza swój wniosek wyrażony w rezolucji z dnia 17 kwietnia 2013 r. dotyczący przedstawienia Komisji Budżetowej harmonogramu wdrożenia zmienionego regulaminu pracowniczego po tym, jak negocjacje między Parlamentem a Radą zakończyły się porozumieniem w sprawie reformy regulaminu pracowniczego;

Współpraca z komitetami doradczymi

102.  z zadowoleniem przyjmuje toczące się negocjacje i zachęca Parlament oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów do wypracowania porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej w celu zacieśnienia współpracy;

103.  podkreśla, że oczekiwane zmiany w planach zatrudnienia Parlamentu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, związane z negocjowanym porozumieniem o współpracy międzyinstytucjonalnej, są bezpośrednio powiązane z osiągnięciem ostatecznego porozumienia politycznego i od tego zależą; jest zdania, że wynikiem tej współpracy może być stopniowe przeniesienie wykwalifikowanego personelu ze służb tłumaczeniowych komitetów do nowej DG ds. Parlamentarnej Służby Badawczej (w tym odpowiednie podwyższenie liczby stanowisk w planie zatrudnienia) – maksymalnie 80 stanowisk na podstawie dobrowolności – a także odpowiednie skreślenie proporcjonalnej liczby stanowisk w planie zatrudnienia komitetów w roku następującym po roku przeniesienia pracowników;

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

104.  w związku z tym, że w momencie prac nad procedurą budżetową na rok 2014 nie można ustalić z odpowiednią precyzją początku ani tempa przeniesień pracowników, postanawia dodać kwotę 0,7 mln EUR do pozycji dotyczącej wynagrodzeń Parlamentu, jednocześnie umieszczając odpowiednią kwotę środków z pozycji wynagrodzeń komitetów w rezerwie, w oczekiwaniu na przeniesienie pracowników; rozumie, że ostatecznie będzie można przenieść w razie potrzeby środki w wysokości maksymalnie 3,3 mln EUR z rezerwy na nieprzewidziane wydatki do pozycji wynagrodzeń, co podlega decyzji właściwej komisji Parlamentu; oczekuje, że oba komitety doradcze obniżą swoje budżety o odpowiednią kwotę w oczekiwaniu na przeniesienia i zawarcie podstawowego porozumienia politycznego z Parlamentem;

Przeniesienie świadczeń emerytalnych i rentowych posłów

105.  jest przekonany, że zarządzanie emeryturami i rentami byłych posłów nie należy do codziennych operacyjnych zadań Parlamentu, zaś potencjalny wzrost wydatków na emerytury i renty ogranicza przejrzystość budżetu; popiera zatem przekazanie zarządzania trzema rodzajami świadczeń – emeryturami, rentami inwalidzkimi i rentami rodzinnymi – wchodzącymi w zakres statutu posła do sekcji 3 budżetu Unii, przy czym Parlament nadal będzie konsultował się z posłami i doradzał im w zakresie świadczeń emerytalnych i rentowych; wskazuje, że koncentracja zarządzania świadczeniami w jednej instytucji poprawia wydajność administracyjną;

106.  odnotowuje, że potrzebne jest spójne podejście do kwestii informowania o wyborach europejskich w 2014 r.; popiera w związku z tym promowanie frekwencji w wyborach do PE w 2014 r., informowanie o dacie wyborów i podnoszenie świadomości obywateli Unii, informując ich – we wszystkich językach Unii – o ich prawach wyborczych i wpływie Unii na ich codzienne życie; jest zdania, że należy przeprowadzić ocenę ex post strategii komunikacyjnej dotyczącej wyborów w 2009 r. i w 2014 r.;

Dodatkowe oszczędności

107.  uważa, że w czasach ograniczeń ekonomicznych należy dołożyć wszelkich starań na rzecz nadzorowania budżetów instytucji z myślą o potencjalnych oszczędnościach, wprowadzając więcej praktyk, które nie ograniczają jakości pracy posłów; przypomina, że widoczne oznaki samoograniczenia to fakt, że diety z tytułu wyjazdów służbowych dla personelu nie były rewaloryzowane od 2007 r. i że zamrożono wszystkie świadczenia dla posłów na poziomie z 2011 r. do końca bieżącej kadencji parlamentarnej; ponadto z zadowoleniem przyjmuje zamrożenie wszystkich świadczeń dla posłów do końca 2014 r.;

108.  w tym duchu postanawia obniżyć wydatki Parlamentu o 9 658 000 EUR w porównaniu z projektem budżetu na 2014 r.;

109.  w duchu samokontroli ogranicza środki na delegacje, a zatem ogólną liczbę delegacji dla posłów, w jeszcze większym stopniu niż miało to miejsce w przypadku cięć postanowionych i wdrożonych w ostatnich dwóch latach;

Sekcje 4 do 10

110.  wyraża uznanie dla wszystkich pozostałych instytucji w związku z oszczędnościami i przyrostem wydajności, które już uwzględniły w swoich projektach budżetów; przywraca korektę wynagrodzeń za lata 2011 i 2012, uznając orzeczenie, jakie ma wkrótce wydać Trybunał Sprawiedliwości w tej sprawie, za zgodne z zasadą rozważnego i należytego zarządzania finansami;

Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

111.  dostosowuje standardowe potrącenie do poziomu 3 %, przywracając środki w wysokości 1,43 mln EUR, aby umożliwić pełne wykorzystanie planu zatrudnienia Trybunału Sprawiedliwości i zadbać o to, by Trybunał mógł sprostać rosnącemu obłożeniu pracą;

112.  podwyższa kwoty w pozycjach budżetowych Trybunału Sprawiedliwości dotyczących wynagrodzeń powyżej poziomu w projekcie budżetu, aby uwzględnić korekty wynagrodzeń za lata 2011 i 2012 nieuwzględnione pierwotnie w preliminarzu budżetowym Trybunału Sprawiedliwości;

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

113.  przywraca kwoty korekt wynagrodzeń pracowników za lata 2011 i 2012, które mają wpływ na budżet na rok 2014, a które zostały usunięte przez Radę podczas czytania budżetu, do poziomu z projektu budżetu, zwłaszcza w świetle orzeczenia, jakie wydać ma wkrótce w tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości;

114.  wyraża szczególne zadowolenie w związku z tym, że Trybunał Obrachunkowy wykazał się rygorem i znalazł wewnętrzne rezerwy wydajności w swoim projekcie budżetu;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

115.  przywraca kwoty korekt wynagrodzeń pracowników za lata 2011 i 2012, które mają wpływ na budżet na rok 2014, a które zostały usunięte przez Radę podczas czytania budżetu, do poziomu z projektu budżetu, zwłaszcza w świetle orzeczenia, jakie wydać ma wkrótce w tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości;

116.  z zadowoleniem przyjmuje trwające negocjacje między Parlamentem a Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w sprawie porozumienia o współpracy i ma nadzieję na ich pomyślne ukończenie; umieszcza w rezerwie część środków na wynagrodzenia w oczekiwaniu na podpisanie porozumienia o współpracy z Parlamentem i możliwe stopniowe przeniesienie maksymalnie 48 pracowników, z zaznaczeniem w planie zatrudnienia, że stanowiska te zostaną skreślone w roku następującym po roku zakończenia przeniesień, pod warunkiem zawarcia ostatecznego porozumienia;

Sekcja 7 – Komitet Regionów

117.  przywraca kwoty korekt wynagrodzeń pracowników za lata 2011 i 2012, które mają wpływ na budżet na rok 2014, a które zostały usunięte przez Radę podczas czytania budżetu, do poziomu z projektu budżetu, zwłaszcza w świetle orzeczenia, jakie wydać ma wkrótce w tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości;

118.  z zadowoleniem przyjmuje trwające negocjacje między Parlamentem a Komitetem Regionów w sprawie porozumienia o współpracy i ma nadzieję na ich pomyślne ukończenie; umieszcza w rezerwie część środków na wynagrodzenia w oczekiwaniu na podpisanie takiego porozumienia o współpracy i możliwe stopniowe przeniesienie maksymalnie 32 pracowników, z zaznaczeniem w planie zatrudnienia, że stanowiska te zostaną skreślone w roku następującym po roku zakończenia przeniesień, pod warunkiem zawarcia ostatecznego porozumienia;

119.  przywraca poziom z projektu budżetu dla pozycji budżetowych dotyczących podróży członków, aby zapewnić utrzymanie poziomu aktywności politycznej;

120.  odnotowuje, że Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) utworzyła nową grupę polityczną w Komitecie Regionów; przypomina, że każdej grupie politycznej należy zapewnić wsparcie administracyjne odpowiadające jej rozmiarom, aby ułatwić jej udział w działalności politycznej Komitetu;

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

121.  przywraca kwoty korekt wynagrodzeń pracowników za lata 2011 i 2012, które mają wpływ na budżet na rok 2014, a które zostały usunięte przez Radę podczas czytania budżetu, do poziomu z projektu budżetu, zwłaszcza w świetle orzeczenia, jakie wydać ma wkrótce w tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości;

122.  uznaje uzasadnione podejście Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do wprowadzenia redukcji personelu o 5 % w ciągu pięciu lat zgodnie z własnym harmonogramem, biorąc pod uwagę względnie niewielki rozmiar instytucji;

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

123.  przywraca kwoty korekt wynagrodzeń pracowników za lata 2011 i 2012, które mają wpływ na budżet na rok 2014, a które zostały usunięte przez Radę podczas czytania budżetu, do poziomu z projektu budżetu, zwłaszcza w świetle orzeczenia, jakie wydać ma wkrótce w tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości;

124.  uznaje uzasadnione podejście Europejskiego Inspektora Ochrony Danych do wprowadzenia redukcji personelu o 5 % w ciągu pięciu lat zgodnie z własnym harmonogramem, biorąc pod uwagę względnie niewielki rozmiar organu;

Sekcja 10 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych

125.  przywraca kwoty korekt wynagrodzeń pracowników za lata 2011 i 2012, które mają wpływ na budżet na rok 2014, a które zostały usunięte przez Radę podczas czytania budżetu, do poziomu z projektu budżetu, zwłaszcza w świetle orzeczenia, jakie wydać ma wkrótce w tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości;

126.  dostosowuje standardowe potrącenie do poziomu 5,3 % (przywracając środki w wysokości około 0,4 mln EUR) w siedzibach i 2,7 % w delegaturach (0,5 mln EUR), aby odzwierciedlić postępy w rekrutacji z myślą o zaspokojeniu potrzeb operacyjnych;

127.  podwyższa poziom środków na rzecz bezpieczeństwa, przyznając 5,4 mln EUR na zabezpieczenie systemów i sieci informatycznych oraz 0,6 mln EUR dla pracowników kontraktowych;

128.  uznaje aspiracje ESDZ do zastosowania się do wniosku Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu o włączenie SPUE i ich pracowników do budżetu i struktury instytucjonalnej ESDZ; zauważa, że w celu umożliwienia przeniesienia zasobów ludzkich i finansowych z budżetu Komisji do budżetu ESDZ należy wypracować kompromisowe rozwiązanie z Komisją i Radą, a następnie przyjąć odpowiednią podstawę prawną; proponuje zwiększenie budżetu i planu zatrudnienia ESDZ;

o
o   o

129.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz pozostałym zainteresowanym instytucjom i organom, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(2) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0304.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0081.
(6) Tekst przyjęty, P7_TA(2013)0173.
(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
(8) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0359.
(9) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0048.
(10) Dz.U. L 286 z 17.10.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Terminy mające zastosowanie w procedurze budżetowej i zasady funkcjonowania komitetu pojednawczego w 2014 roku

A.  Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają następujące główne terminy mające zastosowanie w procedurze budżetowej na rok 2014:

1.  Rada postara się przyjąć swoje stanowisko i przekazać je Parlamentowi Europejskiemu do dnia 11 września 2013 r., aby ułatwić terminowe porozumienie z Parlamentem Europejskim.

2.  Komisja Budżetowa w Parlamencie Europejskim zagłosuje nad poprawkami do stanowiska Rady nie później niż do końca 41. tygodnia (początek października).

3.  Posiedzenie trójstronne zostanie zwołane na dzień 16 października 2013 r. (po południu), przed czytaniem w Parlamencie Europejskim.

4.  Parlament Europejski zagłosuje w sprawie swojego czytania na posiedzeniu plenarnym w 43. tygodniu.

5.  Okres pojednawczy rozpocznie się w dniu 24 października 2013 r. Zgodnie z postanowieniami art. 314 ust. 4 lit. c) TFUE procedura pojednawcza może się toczyć do dnia 13 listopada 2013 r.

6.  Posiedzenie komitetu pojednawczego w dniu 4 listopada 2013 r. (po południu) odbędzie się w siedzibie Parlamentu Europejskiego, a gospodarzem posiedzenia w dniu 11 listopada 2013 r. będzie Rada; sesje komitetu pojednawczego zostaną przygotowane w trakcie rozmów trójstronnych. Rozmowy trójstronne odbędą się w dniu 7 listopada 2013 r. (rano). Dodatkowe rozmowy trójstronne mogą być zwołane podczas trwającego 21 dni okresu pojednawczego.

B.  Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają również zasady funkcjonowania komitetu pojednawczego przedstawione w załączniku, które obowiązują do wejścia w życie nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego.


ZAŁĄCZNIK II

Zasady funkcjonowania komitetu pojednawczego w procedurze budżetowej na 2014 r.

1.  Jeżeli Parlament Europejski przegłosuje poprawki do stanowiska Rady, przewodniczący Rady – w trakcie tego samego posiedzenia plenarnego – zapozna się z rozbieżnościami w stanowiskach obu instytucji i udzieli przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego zgody na bezzwłoczne zwołanie komitetu pojednawczego. Pismo zwołujące komitet pojednawczy zostanie przesłane tego samego dnia, w którym odbyło się głosowanie na posiedzeniu plenarnym, a okres pojednawczy rozpocznie się następnego dnia. Trwający 21 dni okres oblicza się zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom) nr 1182/71 określającym zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów.

2.  Jeżeli Rada nie może wyrazić zgody na wszystkie poprawki przegłosowane przez Parlament Europejski, potwierdzi swoje stanowisko w piśmie przesłanym przed zaplanowanym terminem pierwszego posiedzenia pojednawczego przewidzianego w pkt A.6 powyższego oświadczenia. W takim przypadku komitet pojednawczy będzie postępował zgodnie z warunkami określonymi w poniższych punktach.

3.  Komitetowi pojednawczemu zostanie udostępniony wspólny pakiet dokumentów (dokumenty bazowe) zawierających porównanie poszczególnych etapów procedury budżetowej(1). Pakiet ten będzie obejmował dane liczbowe „według pozycji”(2), ogólne kwoty według działów ram finansowych, a także porównawczy dokument zawierający zarówno dane liczbowe, jak i uwagi budżetowe wraz z poprawkami według pozycji budżetowych odnoszące się do wszystkich pozycji budżetowych uznanych za technicznie „otwarte”. Dokumenty te będą klasyfikowane według nomenklatury budżetowej.

Do dokumentów bazowych przeznaczonych dla komitetu pojednawczego zostaną dołączone również inne dokumenty(3).

4.  Z myślą o osiągnięciu porozumienia przed upływem okresu pojednawczego w trakcie rozmów trójstronnych:

—  zostanie określony zakres negocjacji kwestii budżetowych, którymi należy się zająć;

—  zostaną omówione nierozstrzygnięte kwestie określone w poprzednim tiret z myślą o wypracowaniu porozumienia, które zatwierdzi komitet pojednawczy;

—  zostaną omówione kwestie tematyczne, również według działów wieloletnich ram finansowych, ewentualnie na podstawie dokumentu(ów) roboczego(ych) lub dokumentu(ów) nieoficjalnego(ych).

Na ile to możliwe wstępne wnioski zostaną wyciągnięte wspólnie podczas lub w bezpośrednim następstwie każdej rundy rozmów trójstronnych; jednocześnie zostanie ustalony porządek obrad kolejnego posiedzenia. Wnioski takie zostaną zapisane przez instytucję organizującą dane posiedzenie trójstronne.

5.  Na posiedzeniach komitetu pojednawczego dostępne będą – w celu ewentualnego zatwierdzenia – wszelkie tymczasowe wnioski z rozmów trójstronnych oraz dokument zawierający pozycje budżetowe, w odniesieniu do których wypracowano wstępne porozumienie w trakcie rozmów trójstronnych.

6.  Komisja podejmuje wszelkie konieczne inicjatywy z myślą o pogodzeniu stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady. W tym kontekście zapewnia się w pełni równe traktowanie Rady i Parlamentu Europejskiego; obie instytucje otrzymują również takie same informacje.

7.  Wspólny tekst przewidziany w art. 314 ust. 5 TFUE opracowuje sekretariat Parlamentu Europejskiego i sekretariat Rady, przy pomocy Komisji. Tekst ten obejmuje pismo przewodnie skierowane do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady, które zawiera datę porozumienia wypracowanego na posiedzeniu komitetu pojednawczego, a także załączniki, które będą zawierały:

—  dane liczbowe według pozycji w odniesieniu do wszystkich pozycji budżetowych(4) oraz zbiorcze dane liczbowe według działów ram finansowych;

—  skonsolidowany dokument zawierający dane liczbowe i końcowy tekst uzgodnionych poprawek do projektu budżetu(5) lub stanowiska Rady.

Komitet pojednawczy może również zatwierdzić ewentualne wspólne oświadczenia odnoszące się do budżetu na 2014 rok.

8.  Wspólny tekst zostanie przetłumaczony na wszystkie języki (przez służby Parlamentu Europejskiego) i przedłożony do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym osiągnięto porozumienie w sprawie wspólnego tekstu zgodnie z pkt 6.

Budżet będzie podlegał ostatecznej redakcji przez prawników lingwistów po przyjęciu wspólnego tekstu; redakcja ta będzie polegała na połączeniu załączników do wspólnego tekstu i pozycji budżetowych, które nie zostały zmienione w trakcie procedury pojednawczej.

9.  Instytucja organizująca rozmowy trójstronne lub posiedzenie pojednawcze zapewni tłumaczenie ustne obrad na wszystkie języki zgodnie z pełnym systemem językowym mającym zastosowanie do posiedzeń komitetu pojednawczego oraz doraźnym systemem językowym w odniesieniu do rozmów trójstronnych.

Instytucja organizująca posiedzenie zadba o powielenie i rozprowadzenie dokumentów roboczych.

Służby wszystkich trzech instytucji będą współpracować w zakresie rejestrowania wyników negocjacji w celu sfinalizowania wspólnego tekstu.

10.  Z myślą o zakończeniu prac komitetu pojednawczego instytucje będą działały w duchu lojalnej współpracy, wymieniając się w odpowiednim terminie stosownymi informacjami i dokumentami na szczeblu formalnym i nieformalnym oraz utrzymując regularne kontakty na wszystkich szczeblach w trakcie trwania całej procedury budżetowej dzięki aktywnej roli swoich odnośnych negocjatorów.

(1)Poszczególne etapy obejmą: budżet na 2013 rok (w tym przyjęte budżety korygujące); wstępny projekt budżetu; stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu; poprawki Parlamentu Europejskiego do stanowiska Rady i listy w sprawie poprawek przedstawione przez Komisję. Do celów porównawczych wstępny projekt budżetu będzie zawierał wyłącznie listy w sprawie poprawek uwzględnione zarówno w czytaniu Rady, jak i w czytaniu Parlamentu Europejskiego.
(2)Pozycje budżetowe uznane za technicznie zamknięte zostaną zaznaczone w materiałach bazowych. Pozycja budżetowa uznana za technicznie zamkniętą to pozycja, w odniesieniu do której nie istnieją rozbieżności między Parlamentem Europejskim a Radą i w odniesieniu do której nie przedstawiono żadnego listu w sprawie poprawek, bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji komitetu pojednawczego.
(3)W tym pismo Komisji w sprawie wykonalności dotyczące stanowiska Rady i poprawek Parlamentu Europejskiego; list w sprawie poprawek odnoszący się do rolnictwa (i innych obszarów w razie potrzeby); ewentualnie jesienne ostrzeżenie dotyczące stanu realizacji prognoz budżetowych, przygotowane przez Komisję, oraz ewentualne pisma od innych instytucji w sprawie stanowiska Rady i poprawek Parlamentu Europejskiego.
(4)Pozycje, które nie zostały zmienione w stosunku do projektu budżetu lub stanowiska Rady, zostaną zaznaczone.
(5)W tym listy w sprawie poprawek uwzględnione zarówno w czytaniu Rady, jak i w czytaniu Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności