Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2145(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0328/2013

Texte depuse :

A7-0328/2013

Dezbateri :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0437

Texte adoptate
PDF 655kWORD 64k
Miercuri, 23 octombrie 2013 - Strasbourg
Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014 - toate secţiunile
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Rezoluţie
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3) (AII),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 iulie 2013 referitoare la acordul politic privind cadrul financiar multianual 2014-2020(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2013 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2014, secțiunea III – Comisia(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2013 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2014(6),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat de Comisie la 28 iunie 2013 (COM(2013)0450),

–  având în vedere recomandările referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2014, prezentate de către coordonatorii BUDG,

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptată de Consiliu la 2 septembrie 2013 și transmisă Parlamentului European la 11 septembrie 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2014 privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, prezentată de Comisie la 18 septembrie 2013 (COM(2013)0644),

–  având în vedere articolul 75b din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele celorlalte comisii interesate (A7-0328/2013),

Secțiunea III

Prezentare generală

1.  reamintește că prioritățile sale pentru bugetul 2014 sunt creșterea economică sustenabilă, competitivitatea, crearea de locuri de muncă și lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, precum și rolul UE la nivel mondial; își reiterează, prin urmare, sprijinul pentru politicile care contribuie la combaterea șomajului în rândul tinerilor, care promovează cercetarea, dezvoltarea și inovarea, agenda digitală, competitivitatea, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), spiritul antreprenorial și desfășurarea de activități profesionale independente, educația, formarea profesională, mobilitatea și ajutorul extern;

2.  solicită în mod insistent Comisiei și statelor membre să depună toate eforturile pentru a asigura cheltuirea eficientă a bugetului UE, iar toate obiectivele finanțate de acest buget ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară; statele membre ar trebui în special să își împartă sarcinile ori de câte ori este posibil și să își intensifice cooperarea reciprocă;

3.  reamintește hotărârea sa de a asigura un nivel suficient și realist de credite de angajament și de plată, pentru a asigura fonduri suficiente la momentul lansării programelor care se vor desfășura în perioada 2014-2020 de aplicare a cadrului financiar multianual (CFM) și pentru a evita întârzierile în implementarea programelor, precum și pentru a garanta finalizarea cu succes a programelor inițiate pe durata CFM 2007-2013;

4.  regretă, prin urmare, decizia Consiliului de a utiliza din nou, în acest an, abordarea sa obișnuită de reducere orizontală a creditelor prevăzute în proiectul de buget (PB), prin care se urmărește reducerea artificială a resurselor Uniunii pentru 2014 cu o sumă totală de 240 de milioane EUR (-0,2 %) pentru creditele de angajament și cu 1 061 de milioane EUR (-0,8 %) pentru creditele de plată comparativ cu bugetul aferent exercițiului 2013, ceea ce conduce la o scădere semnificativă față de bugetul 2013 (inclusiv față de bugetele rectificative nr. 1 și nr. 5) atât în credite de angajament (-6 %), cât și în credite de plată (-6,6 %);

5.  își exprimă surprinderea cu privire la faptul că, în poziția sa, Consiliul nu numai că nu a ținut seama de acordul referitor la CFM în ceea ce privește alocarea anticipată a creditelor pentru programele Erasmus+, COSME și Orizont 2020, dar a redus și mai mult creditele pentru unele dintre aceste programe;

6.  consideră profund regretabile reducerile introduse de Consiliu la toate rubricile, atât în ceea ce privește creditele de angajament, cât și în privința creditelor de plată; reamintește că cele mai grav afectate sunt rubrica 1a (-0,36 % în credite de angajament și -3,6 % în credite de plată comparativ cu proiectul de buget), rubrica 4 (-0,21 % în credite de angajament și -2,5 % în credite de plată comparativ cu proiectul de buget) și rubrica 5 (-1,78 % în credite de angajament și de plată comparativ cu proiectul de buget) constată că programele și inițiativele de rubricile 1a și 4 sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, precum și a agendei politicii externe a UE și că aceste reduceri nediferențiate vor afecta inițiative care constituie domenii prioritare pentru Parlament în aceste două domenii;

7.  subliniază faptul că respectivele reduceri sunt în contradicție directă cu acordul politic referitor la CFM privind alocarea anticipată a creditelor și contravin totodată și priorităților stabilite de Parlament, astfel cum au fost prezentate în Rezoluția sa referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2014 și în recomandările referitoare la mandatul pentru trilogul privind bugetul 2014;

8.  respinge argumentul Consiliului conform căruia reducerile propuse corespund unor programe cu un nivel insuficient de execuție sau cu o performanță redusă, întrucât reducerile adoptate de Consiliu cu privire la creditele de angajament afectează în principal capacitatea de execuție a unei noi generații de programe multianuale care nu au început încă; în plus, reducerile adoptate de Consiliu cu privire la creditele de plată afectează mai ales finalizarea unor programe care au afișat nu doar rate de execuție satisfăcătoare, ci chiar și depășirea creditelor alocate (de exemplu, Cadrul strategic comun de cercetare și inovare, Galileo, programele Vamă și Fiscalis la rubrica 1a sau FSE, FEDER și Fondul de coeziune la rubrica 1b); subliniază îndeosebi faptul că aceste reduceri ale creditelor de angajament sunt în totală contradicție cu caracterul multianual al politicilor Uniunii și al politicii de coeziune în special; subliniază faptul că 52  % din creditele de plată solicitate în proiectul de buget 2014 sunt consacrate finalizării unor programe din cadrul CFM 2007- 2013;

9.  consideră drept regretabile reducerile arbitrare propuse de Consiliu în legătură cu liniile destinate cheltuielilor administrative și de sprijin prin care se acordă finanțare punerii în aplicare a unor programe esențiale ale UE; consideră că aceste reduceri cauzează prejudicii lansării cu succes a noilor programe, întrucât lipsa de capacitate administrativă riscă să creeze importante obstacole în calea punerii în aplicare a politicilor UE; consideră drept regretabilă tendința statelor membre de a se preocupa mai degrabă de realizarea unor economii banale și ridicole, care se înscriu într-o viziune pe termen scurt, în loc să urmărească obținerea de rezultate pe termen lung; restabilește, prin urmare, proiectul de buget la toate liniile de cheltuieli administrative și de sprijin în legătură cu care Consiliul a propus reduceri;

10.  ia act de proiectul de declarație a Consiliului privind plățile, adoptat de Consiliu în cadrul poziției sale privind proiectul de buget 2014; cu toate acestea, își exprimă convingerea că, dacă nu i se aduc îmbunătățiri de substanță, această declarație nu poate oferi o garanție politică satisfăcătoare pentru asigurarea unui nivel suficient și adecvat al plăților în 2014; își exprimă hotărârea de a oferi garanții și a inversa tendința din ultimii ani, pe parcursul cărora plățile restante de la sfârșitul exercițiului au crescut exponențial; în consecință, invită Consiliul să ajungă la un acord pe marginea unui angajament politic comun de a utiliza toate mijloacele disponibile oferite de Regulamentul privind CFM în perioada 2014-2020, apelând inclusiv la marja de rezervă pentru cheltuieli neprevăzute și/sau la revizuirea plafonului de plăți, astfel încât să nu pericliteze noile programe și, în paralel, să scadă cuantumul plăților restante de la sfârșitul exercițiului;

11.  salută declarația anumitor state membre, conform căreia ar trebui să se depună eforturi pentru asigurarea unui raport mai echilibrat între creditele de angajament și creditele de plată, pentru a se evita o situație în care Uniunea nu își poate îndeplini obligațiile juridice; constată cu optimism că mai multe delegații ale Consiliului au început să abordeze energic aceleași motive de îngrijorare evidențiate în repetate rânduri de Parlament pe parcursul procedurilor bugetare anterioare;

12.  nu poate accepta decizia Consiliului de a reduce creditele de angajament și creditele de plată; reamintește că angajamentele reflectă prioritățile politice ale Uniunii și ar trebui să se înscrie într-o perspectivă pe termen lung, luând în considerare o perioadă în care este posibil ca încetinirea creșterii economice să fi luat sfârșit; consideră, prin urmare, că angajamentele ar trebui readuse, ca principiu general, la nivelul din proiectul de buget; intenționează totuși să majoreze nivelul creditelor de angajament cu puțin peste nivelul prevăzut de proiectul de buget în ceea ce privește anumite linii bugetare referitoare la programele care aduc beneficii directe cetățenilor europeni și care contribuie la îndeplinirea priorităților Europa 2020 - cruciale pentru creșterea și competitivitatea Uniunii - precum și la programele care promovează solidaritatea și valorile europene la nivel mondial;

13.  stabilește, așadar, nivelul global al creditelor de angajament și de plăți pentru 2014 la 142 625 milioane EUR și, respectiv, 136 077 milioane EUR;

14.  solicită, prin urmare, mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 274,2 milioane EUR sub formă de credite de angajament; consideră că, la rubrica 1b, Instrumentul de flexibilitate va consolida Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane până când autoritatea legislativă va ajunge la un acord definitiv cu privire la temeiul juridic, care trebuie să reflecte acordul politic asupra CFM din 27 iunie 2013 în ceea ce privește volumul global al creditelor alocate fondului menționat mai sus, și va acorda sprijin suplimentar Ciprului prin intermediul fondurilor structurale, astfel cum au convenit șefii de stat și de guvern la reuniunea lor din 27-28 iunie 2013; consideră că, la rubrica 4, Instrumentul de flexibilitate va oferi un sprijin suplimentar pentru ajutorul umanitar destinat Orientului Mijlociu;

15.  intenționează să lanseze o dezbatere aprofundată cu privire la secțiunea veniturilor din cadrul procedurii bugetare anuale, întrucât aceasta face parte integrantă din bugetul Uniunii și nu ar trebui să fie disociată de cheltuieli; în acest sens, pune sub semnul întrebării legitimitatea reținerii de către statele membre a unui procent de 25  % din resursele proprii tradiționale pentru acoperirea costurilor administrative și solicită o monitorizare mai atentă a utilizării acestor fonduri; solicită ca înscrierea în buget a veniturilor estimate provenind din amenzile impuse de Comisie societăților care încalcă legislația Uniunii în domeniul concurenței să se facă într-un mod mai realist; solicită, de asemenea, să se analizeze în continuare posibilitățile de înscriere în buget a excedentului bugetar, pentru a evita o procedură complicată și incomprehensibilă din exterior, care în prezent constă în rambursarea acestui excedent către statele membre prin reducerea contribuției bazate pe VNB a fiecărui stat membru la bugetul UE;

Creditele de plăți

16.  regretă reducerea plăților impusă de Consiliu, care se traduce printr-o scădere cu 9,5 miliarde EUR (9 500 milioane) (-6,6 %) comparativ cu bugetul adoptat pentru exercițiul 2013 (inclusiv cu bugetele rectificative nr. 1 și nr. 5); reiterează faptul că, în ciuda adoptării unui nivel mai scăzut al resurselor aferente CFM pentru perioada 2014-2020 și a necesității absolute de a onora în continuare angajamentele asumate anterior, Consiliul a continuat să aplice în mod mecanic strategia sa din trecut, aceea de a reduce în mod artificial creditele de plăți, fără a ține seama de necesitățile reale, impunând totodată o anumită reducere a cheltuielilor suportate în cadrul gestiunii partajate pentru a asigura o așa-zisă „rentabilitate a investițiilor” pentru statele membre;

17.  subliniază că acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că, în 2013, situația plăților era deja dificilă, iar rata de execuție depășea, la începutul lui septembrie, cu 9 miliarde EUR și, respectiv, cu 18 miliarde EUR ratele de execuție înregistrate în același moment în 2012 și, respectiv, în 2011; relevă faptul că această capacitate de absorbție ridicată și aflată în creștere demonstrează că programele Uniunii își îndeplinesc în mod efectiv obiectivele stabilite; își exprimă hotărârea de a asigura faptul că respectarea angajamentelor asumate anterior nu va fi pusă în pericol de constrângerile artificiale care afectează plățile de la buget;

18.  consideră că, îndeosebi anul acesta, poziția adoptată de Consiliu și constând din a prevedea o marjă artificială de 1 miliard EUR sub plafonul de plăți din 2014 este inutilă și nu-și găsește nicio justificare, având în vedere mai ales volumul important al reportărilor preconizate ale plăților restante la sfârșitul exercițiului 2013;

19.  evidențiază faptul că poziția Consiliului nu ține seama de insuficiența dramatică a creditelor de plăți, în special în domeniul politicii de coeziune; atrage atenția asupra faptului că, din ultimele estimări (datând din septembrie 2013), care au fost puse la dispoziție chiar de către statele membre, cu privire la cererile de plăți care urmează să fie depuse până la sfârșitul anului 2013, analizate și ajustate de Comisie, reiese că se prevede reportarea a aproximativ 20 de miliarde EUR la sfârșitul anului 2013, chiar și în situația adoptării integrale a celei de-a doua tranșe a bugetului rectificativ nr. 2/2013 (proiectul de buget rectificativ nr. 8/2013); reamintește că cererile de plăți valabile reportate din exercițiul 2013 vor trebui scăzute din cuantumul creditelor de plăți disponibile în exercițiul 2014, conducând astfel la o reducerea a acestuia; subliniază, așadar, că acest lucru va exercita puternice presiuni asupra bugetului 2014, nu în ultimul rând ca urmare a nivelului fără precedent al cererilor de plăți cărora nu li s-a dat curs și, pe plan mai general, al angajamentelor restante (RAL);

20.  își exprimă stupefacția cu privire la faptul că unele dintre reducerile propuse de Consiliu afectează programele Orizont 2020, COSME și programele finanțate din FSE, fapt care contravine în mod clar spiritului și literei acordului politic recent privind CFM, care urmărea alocarea anticipată de credite pentru aceste programe la bugetele din 2014 și 2015, precum și angajamentului asumat de către instituții la cel mai înalt nivel privind soluționarea problemei șomajului în rândul tinerilor; reamintește, în plus, că o parte dintre reducerile propuse de Consiliu vizează linii bugetare care au fost consolidate în urma acordului încheiat privind prima tranșă a bugetului rectificativ nr. 2/2013;

21.  respinge în mod ferm, așadar, abordarea Consiliului privind plățile și își modifică poziția referitoare la plăți, pentru a asigura faptul că diminuarea înregistrată între plafoanele din 2013 și cele din 2014 nu este în detrimentul implementării și finalizării adecvate a programelor aferente CFM 2007-2013, având în vedere faptul că, în propunerea Comisiei, 52 % dintre creditele de plăți sunt prevăzute pentru onorarea angajamentelor restante, și nici în detrimentul inițierii de noi programe;

22.  decide să reinstituie plățile disponibile în proiectul de buget pentru majoritatea liniilor bugetare în legătură cu care Consiliul a propus reduceri; observă că, în ciuda majorării, în anumite cazuri, a creditelor de plăți pentru un număr limitat de posturi bugetare și a reducerii în mai multe cazuri a creditelor aferente altor posturi bugetare, plafonul de plăți nu permite o finanțare adecvată a priorităților selectate de Parlament; propune, așadar, după ce a efectuat o analiză a tuturor posibilităților de realocare a creditelor de plăți, să se mobilizeze Instrumentul de flexibilitate pentru furnizarea de credite de plăți într-un cuantum de 211 milioane EUR, cu scopul de a finanța ajutorul umanitar;

23.  speră că reuniunea interinstituțională privind plățile care a avut loc la 26 septembrie 2013 va ajuta atât Parlamentul, cât și Consiliul să convină asupra unui angajament politic comun și să adopte o poziție comună pe durata procedurii de conciliere, fără a se angaja în nicio dispută inutilă pe marginea volumului și a calității sumelor indicate de Comisie, permițând astfel să se facă față oricărui deficit de plăți care ar putea apărea pe durata executării bugetului 2014;

24.  salută adoptarea de către Comisie a proiectului de buget rectificativ nr. 8/2013 (a doua tranșă a bugetului rectificativ nr. 2/2013), care furnizează o sumă suplimentară de 3,9 miliarde EUR pentru plățile restante care nu au fost onorate în 2013 și care constituie una dintre condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca Regulamentul privind CFM să fie supus la vot; solicită Consiliului să adopte cu promptitudine și integral regulamentul menționat mai sus; își reiterează poziția formulată în Rezoluția sa din 3 iulie 2013 referitoare la acordul politic privind CFM, potrivit căreia Parlamentul nu își va da aprobarea pentru Regulamentul privind CFM și nu va adopta bugetul 2014 până când Consiliul nu va adopta bugetul rectificativ nr. 8/2013, care să acopere cea de-a doua tranșă a bugetului rectificativ nr. 2/2013);

Rubrica 1a

25.  reiterează faptul că, făcând abstracție de proiectele de amploare din domeniul infrastructurii, creditele de la rubrica 1a incluse în proiectul de buget erau deja cu 1,1 miliarde EUR mai scăzute față de bugetul din 2013; regretă faptul că, în ciuda tuturor angajamentelor politice asumate recent în favoarea obiectivelor de la această rubrică de către șefii de stat și de guvern, Consiliul a decis să impună o reducere suplimentară, cu 60 de milioane EUR, a creditelor de angajament de la rubrica 1a comparativ cu proiectul de buget;

26.  subliniază că o parte dintre reducerile aplicate de Consiliu afectează îndeosebi programe identificate de Consiliul European ca fiind strategice pentru creșterea și redresarea economică, mai precis Orizont 2020 (-43,7 milioane EUR) și COSME (-0,5 milioane EUR); consideră regretabil faptul că aceste reduceri contravin în mod clar spiritului și literei acordului politic privind CFM, care include modalități de instituire a unei anumite flexibilități destinate combaterii șomajului în rândul tinerilor și consolidării cercetării;

27.  își reiterează sprijinul în favoarea programelor UE din domeniile cercetării, competitivității, spiritului antreprenorial, inovării și incluziunii sociale, care sunt elemente centrale ale Strategiei Europa 2020; prin urmare, optează pentru reinstituirea tuturor liniilor bugetare în legătură cu care Consiliul a propus reduceri, pentru a nu submina și mai mult această rubrică; decide, în plus, să plătească în avans credite pentru anumite linii bugetare din anumite domenii prioritare, cum ar fi Orizont 2020, COSME și Erasmus +, fără ca acest lucru să reprezinte o majorare a creditelor pentru că suma totală pentru aceste programe din CFM pentru perioada 2014-2020 nu se modifică, și să majoreze creditele alocate pentru Agenda digitală, politica din domeniul transporturilor, dialogul social, EURES, Instrumentul de microfinanțare Progress, antreprenoriatul social, precum și pentru a finanța evenimente anuale speciale și calitatea statisticilor europene;

28.  preia în lectura sa acordul politic încheiat pe marginea CFM în ceea ce privește alocarea în avans în exercițiul 2014 a sumei de 212,2 milioane EUR pentru Orizont 2020 (106,1 milioane EUR pentru Consiliul European pentru Cercetare și 106,1 milioane EUR pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie), a sumei de 31,7 milioane EUR pentru COSME și a sumei de 137,5 milioane EUR pentru Erasmus +, totalul acestor credite alocate în avans fiind de 381,4 milioane EUR;

29.  sprijină, de asemenea, amânarea alocării unei tranșe de 381,4 milioane EUR, în conformitate cu acordul politic privind CFM și cu Scrisoarea rectificativă nr. 1/2014 a Comisiei, ceea ce înseamnă o reducere cu 212,2 milioane EUR a creditelor pentru linia bugetară aferentă ITER și o reducere cu 169,2 milioane EUR a creditelor pentru programul MCE-Energie, cea de a doua reducere fiind deja inclusă în proiectul de buget, deși inițial fusese prevăzută pentru un scop diferit;

30.  consideră că anumite domenii ar trebui să facă obiectul unor reduceri cu obiective specifice și/sau al înscrierii în rezervă a creditelor de angajament, fiind vizate în acest scop programul de comunicare privind Uniunea economică și monetară (-2 milioane EUR), precum și raportarea financiară și auditul (înscriere în rezervă, după adoptarea unui acord privind programul relevant al Uniunii);

31.  integrează în lectura sa rezultatele negocierilor legislative, conform datelor disponibile în legătură cu acestea la momentul actual; decide să creeze o serie de noi linii bugetare asociate programului Orizont 2020 care să fie înscrise în buget cu mențiune simbolică și sprijină crearea noilor linii propuse de Comisie în Scrisoarea sa rectificativă nr. 1/2014, cu condiția ca acestea să fie înscrise cu mențiune simbolică; se așteaptă ca Comisia să prezinte o propunere cuprinzătoare pe baza căreia să se asigure, în cadrul procedurii de conciliere privind bugetul 2014, alinierea proiectului de buget la noile temeiuri juridice pentru toate programele afectate, fiind de asemenea preluate liniile bugetare adoptate de Parlament, în completarea liniilor bugetare existente;

32.  sprijină crearea unui subpost specific la linia bugetară aferentă programului Erasmus+, menit să asigure o transparență adecvată cu privire la acțiunile consacrate tineretului din cadrul programului menționat și efectuează un virament bugetar de 11,5 % din creditele alocate inițial programului Erasmus+ în favoarea respectivei linii consacrate tineretului; elimină subpostul creat de Consiliu pentru acordarea de granturi de funcționare agențiilor naționale;

33.  decide să reinstituie nomenclatura din perioada de programare anterioară în ceea ce privește dialogul social; prin urmare, separă această linie bugetară și creditele aferente acesteia în trei subposturi, la fel ca și în trecut;

34.  ia act de faptul că, în urma lecturii sale, la rubrica 1a rămâne o marjă de [65 446 000 EUR];

Rubrica 1b

35.  remarcă faptul că, deși creditele de angajament au rămas practic neatinse (doar o reducere cu -3,3 milioane EUR), Consiliul a redus și mai mult nivelul creditelor de plăți (-202,2 milioane EUR sau -0,4 % comparativ cu proiectul de buget), afectând atât obiectivul referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (-114,151 milioane EUR sau -0,23 %), cât și obiectivul de cooperare teritorială europeană (-84,805 milioane EUR sau -6,19 %), aceste măsuri fiind însoțite de o creștere artificială cu 3,3 milioane EUR a marjei;

36.  subliniază că aceste reduceri au afectat în mod special FEDER și Fondul de coeziune (FEDER: -125,155 milioane EUR, Fondul de coeziune: -44,312 milioane EUR, în timp ce în cazul FSE s-a aplicat o reducere de 32,788 milioane EUR); își exprimă regretul profund cu privire la faptul că o proporție de 69,33 % din reducerile globale ale plăților afectează creditele destinate finalizării programelor din perioadele anterioare (mai precis, 98,7 milioane EUR);

37.  regretă că, pentru a stabili nivelul prefinanțării, Comisia s-a bazat pe nivelul convenit de Consiliul European din februarie 2013, un aspect care face obiectul unor negocieri interinstituționale sectoriale încă în desfășurare în cadrul cărora Parlamentul participă în baza procedurii de codecizie, ceea ce prezintă riscul de a se anticipa rezultatele acestor negocieri; reamintește că prefinanțarea are o importanță esențială, deoarece statele membre și regiunile au nevoie de o finanțare suficientă la începutul perioadei pentru a investi în proiecte care vor contribui la eforturile pentru depășirea actualei crize economice și financiare; în acest sens, reiterează poziția Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European privind menținerea ratelor de prefinanțare din perioada actuală, deoarece criza continuă;

38.  reamintește că cea mai mare parte a actualelor angajamente restante se regăsesc la rubrica 1b; își exprimă deosebita îngrijorare în legătură cu valoarea facturilor restante acumulate la sfârșitul anului 2013, care va atinge aproximativ 20 de miliarde EUR în cadrul politicii de coeziune, generând un important deficit care va trebui dedus din cuantumul creditelor de plăți disponibile în exercițiul 2014 pentru finalizarea programelor actuale și lansarea, în 2014, a altora noi, conducând astfel la o reducere a cuantumului menționat mai sus; subliniază că deficitele recurente de credite de plăți au constituit principala cauză a nivelului ridicat al RAL, înregistrat îndeosebi în ultimii ani din perioada CFM 2007-2013 și care nu cunoaște niciun precedent;

39.  respinge, așadar, reducerile introduse de Consiliu la rubrica 1b; consideră că aceste reduceri ar conduce la un deficit de credite de plăți mult mai mare decât se estimează deja și ar împiedica rambursarea resurselor deja consumate către statele membre și regiunile beneficiare, fapt care ar avea consecințe grave, în special pentru statele membre care se confruntă deja cu constrângeri sociale, economice și financiare;

40.  decide să reinstituie proiectul de buget în ceea ce privește creditele de angajament și creditele de plăți aferente tuturor liniilor bugetare de la această rubrică pentru care Consiliul a propus reduceri, să atribuie credite de plăți care depășesc nivelul prevăzut în proiectul de buget pentru anumite linii bugetare, ținând seama în primul rând de Scrisoarea rectificativă nr. 1/2014 a Comisiei, ceea ce înseamnă că pentru exercițiul 2014 se va aloca o sumă totală de 100 de milioane EUR la prețuri curente din fondurile structurale în beneficiul Ciprului;

41.  reamintește că reducerea sărăciei prin scăderea cu cel puțin 20 de milioane a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială constituie unul dintre obiectivele stabilite în Strategia Europa 2020; reamintește, în plus, acordul politic privind CFM, prin care s-a convenit să se prevadă o majorare suplimentară cu până la 1 miliard EUR (pe lângă cele 2,5 miliarde EUR deja convenite) pentru întreaga perioadă 2014-2020 destinată Fondului european de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate; decide, prin urmare, să consolideze acest fond, alocând credite de angajament în valoare totală de 500 de milioane EUR pentru acțiunile care promovează coeziunea socială și care contribuie la ameliorarea situației persoanelor confruntate cu formele cele mai grave de sărăcie în Uniune;

42.  creează două linii bugetare specifice menite să finanțeze asistența tehnică acordată strategiilor Uniunii referitoare la macroregiunea Mării Baltice, recunoscând că punerea sa în aplicare pe parcursul actualei perioade de programare este încununată de succes, precum și, în premieră, pentru macroregiunile Dunării (fiecare dintre acestea dispunând de 2,5 milioane EUR sub formă de credite de angajament și credite de plăți);

43.  salută acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor referitoare la CFM 2014-2020 în legătură cu Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; consideră că este necesar un nivel adecvat de finanțare pentru a se asigura lansarea imediată a acestei inițiative și a se lua măsuri legate de nivelul ridicat al șomajului din rândul tinerilor, care nu cunoaște precedent; prin urmare, aprobă alocarea în avans și amânarea creditelor pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, precum și amânarea corespunzătoare a alocării fondurilor provenind de la obiectivul de cooperare teritorială europeană, conform propunerii Comisiei; reiterează faptul că din 2016 vor fi necesare credite suplimentare pentru a garanta eficacitatea și sustenabilitatea acestei inițiative;

44.  aprobă introducerea unor noi linii bugetare, cu mențiune simbolică, pentru asistența tehnică destinată tuturor celor cinci fonduri structurale, precum și a comentariilor bugetare corespunzătoare, în completarea liniilor bugetare existente, cu scopul de a răspunde cererilor statelor membre în acest sens, astfel cum sunt indicate în Scrisoarea rectificativă nr. 1/2014 a Comisiei; speră că în acest mod se vor aduce îmbunătățiri punerii în aplicare a noilor programe la nivelul statelor membre;

45.  regretă faptul că Parlamentul nu dispune de o marjă de manevră cu privire la această rubrică; își reiterează convingerea că acordul politic la care s-a ajuns privind CFM este obligatoriu pentru toate instituțiile și că instrumentele de flexibilitate prevăzute de acest acord vor fi mobilizate pentru a asigura demararea la timp a acțiunilor prioritare ale acordului și disponibilitatea finanțării necesare acestora;

Rubrica 2

46.  constată că, deși rubrica 2 a fost cel mai puțin afectată de reducerile impuse de Consiliu, s-au înregistrat reduceri ale creditelor alocate unor programe, în special programului LIFE +, care este o prioritate pentru Parlament (-4,07 % pentru creditele de plăți);

47.  reinstituie proiectul de buget pentru toate liniile bugetare în privința cărora Consiliul a impus reduceri și decide o majorare a nivelului creditelor de angajament pentru programul de încurajare a consumului de fructe în școli cu 28 de milioane EUR, pentru a asigura armonizarea dintre acest nivel al creditelor și acordul politic încheiat în iunie 2013 privind noua politică agricolă comună în perioada 2014-2020;

48.  aprobă crearea unor noi linii bugetare dedicate, cu mențiune simbolică, pentru asistența tehnică destinată Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, astfel cum a fost prevăzut în Scrisoarea rectificativă nr. 1/2014 a Comisiei;

Rubrica 3

49.  reamintește că rubrica 3, deși beneficiază de cel mai scăzut nivel de resurse financiare dintre toate rubricile CFM, vizează aspecte de importanță majoră pentru cetățenii Uniunii;

50.  ia act de reducerile care au fost deja propuse de Comisie în cadrul proiectului de buget cu privire la această rubrică; regretă faptul că o serie de reduceri suplimentare la această rubrică au fost propuse de Consiliu, atât cu privire la creditele de angajament (-5,2 milioane EUR sau -0,24 % comparativ cu proiectul de buget), cât și cu privire la creditele de plăți (-10 milioane EUR sau -0,60 % comparativ cu proiectul de buget);

51.  consideră, ca principiu general, că trebuie reinstituit proiectul de buget pentru toate liniile bugetare, cu scopul de a asigura buna desfășurare a programelor și acțiunilor în curs de la această rubrică;

52.  reiterează sprijinul ferm sprijinul pe care Parlamentul îl acordă în mod constant în vederea finanțării corespunzătoare a programelor dedicate drepturilor fundamentale, cetățenilor, culturii și mass-mediei care înregistrează rate de execuție ridicate și generează un efect de levier și efecte colaterale pozitive, precum și o valoare adăugată clară și dovedită la nivel european, prin promovarea cooperării transfrontaliere și a cetățeniei active; se arată deosebit de îngrijorat cu privire la reducerile propuse în legătură cu aceste programe și acțiuni; propune să se majoreze nivelul creditelor peste sumele prevăzute în proiectul de buget în legătură cu o serie de linii bugetare aferente subprogramelor pentru cultură și mass-media, programului „Europa pentru cetățeni”, programului „Drepturi și cetățenie” și acțiunilor multimedia (creșterea creditelor de angajament cu o sumă totală de 11,3 milioane EUR);

53.  reamintește că bugetul UE este expus la riscuri multiple, precum frauda în materie de TVA, contrabanda, contrafacerile și corupția, imputabile în principal criminalității organizate; solicită ca lupta împotriva fraudei și a criminalității organizate transfrontaliere din UE să fie declarată fără echivoc drept o prioritate și, prin urmare, să se consolideze organele și agențiile UE care participă la interzicerea acestor practici și la combaterea eficace a acestor amenințări și a structurilor criminale aflate la originea lor;

54.  subliniază că solidaritatea dintre statele membre în domeniul azilului și migrației ar trebui să fie consolidată și că bugetul UE ar trebui să demonstreze un angajament clar în acest sens, inclusiv o contribuție adecvată din partea statelor membre;

55.  ia act de faptul că marja este atât de redusă, încât nu permite un spațiu de manevră suficient pentru a aborda situațiile neprevăzute care sunt vizate de această rubrică;

Rubrica 4

56.  regretă reducerile impuse de Consiliu la rubrica 4 (-0,21 % pentru creditele de angajament și -2,5 % pentru creditele de plăți), care se număra deja printre rubricile cel mai puternic afectate de reducerile prevăzute de proiectul de buget (-12,5 % pentru creditele de angajament și -8,2 % pentru creditele de plăți) în raport cu nivelurile din 2013; reamintește faptul că, deși acestei rubrici îi este alocat mai puțin de 6 % din bugetul total al Uniunii, ea este menită să asigure promovarea angajamentelor asumate de UE în afara granițelor sale;

57.  consideră, în această privință, că este extrem de important să se consolideze cooperarea, să se intensifice coordonarea și să se dezvolte sinergii cu programele și proiectele desfășurate de statele membre în țări terțe pentru a îmbunătăți eficacitatea acțiunii externe a UE și a face față restricțiilor bugetare actuale;

58.  consideră inacceptabile reducerile impuse de Consiliu în ceea ce privește liniile bugetare prioritare pentru Parlament și propune să se reinstituie proiectul de buget în privința liniilor bugetare reduse de Consiliu și chiar să se atribuie credite de angajament care depășesc nivelul prevăzut în proiectul de buget pentru anumite linii bugetare cu o importanță strategică în domeniul relațiilor externe ale UE, suma totală destinată acestor credite fiind de 233 milioane EUR (ajutor umanitar, Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul de stabilitate și Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului); solicită, în acest context, să se majoreze creditele destinate zonelor geografice și domeniilor tematice vizate de Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, pentru a face posibile progresele în direcția îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului;

59.  consideră că, pentru implementarea eficace a politicii europene de vecinătate, trebuie asigurat un sprijin mai important țărilor partenere care se angajează să construiască societăți democratice și să întreprindă reforme; ia în considerare actuala situație politică dificilă din anumite țări partenere; consideră că trebuie să se asigure un sprijin mai puternic menit să promoveze stabilirea unui climat de încredere și alte măsuri care contribuie la securitate, precum și prevenirea și soluționarea conflictelor;

60.  reamintește importanța transparenței ca principiu bugetar fundamental; solicită, așadar, ca linia bugetară destinată reprezentanților speciali ai Uniunii Europene (RSUE) să fie divizată în mai multe subposturi, pentru a permite o mai bună monitorizare a alocărilor pentru fiecare RSUE în parte; propune transferul integral al liniilor bugetare destinate RSUE la bugetul Serviciului European de Acțiune Externă;

61.  nu este de acord cu propunerea Comisiei de a diviza liniile bugetare geografice și tematice, împărțindu-le în una pentru reducerea sărăciei și dezvoltare durabilă și o alta pentru aspecte de administrare, întrucât această nouă nomenclatură nu face distincția între obiective și mijloace în cadrul politicii de dezvoltare; propune, așadar, o nomenclatură actualizată, care să reflecte mai bine necesitățile politicii de dezvoltare;

62.  propune mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 50 de milioane EUR, astfel încât să poată fi finanțate nevoile reale legate de contribuția Uniunii la procesul de pace din Orientul Mijlociu; își reiterează, așadar, sprijinul pentru programarea pe termen lung și asigurarea de fonduri suficiente asistenței destinate Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA), Palestinei și procesului de pace; evidențiază importanța dotării UNRWA cu mijloacele necesare pentru a-i permite să ofere serviciile esențiale pentru care a fost mandatată de Adunarea Generală a ONU și să protejeze siguranța și sursele de venituri ale refugiaților în contextul instabilității din regiune;

63.  consideră că, din motive de transparență și eficiență a ajutorului, politica de sprijin bugetar direct ar trebui evaluată în mod critic și că nivelul auditurilor ar trebui îmbunătățit; subliniază că, în caz de fraudă sau de utilizare abuzivă, UE ar trebui să anuleze asistența financiară;

64.  solicită o majorare a creditelor de plăți destinate rezervei pentru ajutoare de urgență (+147 milioane EUR) pentru a se evita repetarea situației în care Comisia nu este în măsură să reacționeze prompt la crizele umanitare de îndată ce acestea încep să se contureze;

Rubrica 5

65.  ia act cu surprindere de reducerile aplicate de Consiliu la rubrica 5, a căror valoare totală este de -153,283 milioane EUR în credite de angajament și de plăți (-1,8 % comparativ cu nivelul din proiectul de buget), reducerile cele mai importante vizând pensiile și Școlile europene (-5,2 milioane EUR, respectiv -3,2 %), precum și costurile legate de activitatea funcționarilor și personalului temporar în domeniile de politică (-69,7 milioane EUR sau -3,5 %);

66.  atrage atenția asupra faptului că, în proiectul său de buget, Comisia a inclus deja reducerile de cheltuieli pe care le implică versiunea revizuită a Statutului funcționarilor și reducerea cu 1 % a numărului total de posturi, astfel cum au convenit instituțiile;

67.  consideră că reducerile suplimentare aplicate de Consiliu în ceea ce privește cheltuielile administrative sunt nejustificate și nu respectă obligațiile statutare și contractuale și nici noile competențe și atribuții ale Uniunii; relevă că „excluderea sumelor menite să acopere efectele ajustării remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012” ar putea crea un nou dezechilibru în cadrul bugetului Uniunii;

68.  remarcă în special faptul că, în cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Curtea de Justiție“) pronunță în 2014 o hotărâre în favoarea Comisiei în legătură cu ajustarea contestată a pensiilor și salariilor de la 1 iulie 2012, „nu va mai rămâne o marjă adecvată sub plafonul de la rubrica 5 pentru a putea face față acestei situații neprevăzute”; observă, așadar, că în acest mod Consiliul nu a reușit să atingă obiectivul pe care și l-a propus când a adoptat poziția sa;

69.  reinstituie, prin urmare, proiectul de buget pentru toate liniile aferente cheltuielilor administrative și de sprijin și pentru toate liniile bugetare aferente rubricii 5 care au fost afectate de reducerile propuse de Consiliu, cu excepția liniei „Remunerații și indemnizații“ de la secțiunea III, care este redusă cu 1,2 milioane EUR, pentru a ține seama de contribuția Agenției Europene pentru Produse Chimice la finanțarea Școlilor europene de tip II;

70.  decide să înscrie în rezervă o parte din credite până la primirea informațiilor corespunzătoare din partea Comisiei în legătură cu agențiile descentralizate și cu rapoartele privind gestionarea asistenței externe;

71.  divizează linia bugetară aferentă cheltuielilor cu funcționarii și agenții temporari suportate de Oficiul European Antifraudă (OLAF), pentru a reflecta extinderea mandatului și gradul sporit de independență al Secretariatului Comitetului de supraveghere al OLAF, astfel cum sunt prevăzute de noul Regulament privind OLAF(7);

Agenții

72.  sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor; remarcă faptul că Comisia a redus deja în mod considerabil cea mai mare parte dintre creditele solicitate inițial de către agenții;

73.  consideră, prin urmare, că orice reduceri suplimentare propuse de Consiliu ar pune în pericol buna funcționare a agențiilor și nu le-ar permite să își îndeplinească sarcinile ce le-au fost atribuite de către autoritatea legislativă; respinge abordarea orizontală a Consiliului de a reduce creditele pentru agenții, ale căror nevoi trebuie analizate de la caz la caz;

74.  nu poate accepta însă abordarea Comisiei în legătură cu personalul, potrivit căreia, pe lângă reducerea posturilor din organigramele agențiilor cu 1 % pe baza acordului politic privind CFM, care se aplică în cazul tuturor instituțiilor și organelor, agențiile vor trebui să contribuie cu încă 1 % din personal la o „rezervă de redistribuire a personalului”;

75.  subliniază faptul că reducerea convenită a efectivului de personal se bazează pe personalul și sarcinile existente la data de referință de 31 decembrie 2012 și că orice noi sarcini ale agențiilor operaționale sau înființarea unor noi agenții trebuie să fie însoțite de resurse suplimentare;

76.  prin urmare, modifică organigramele majorității agențiilor astfel încât să poată fi implementată reducerea cu 1 % asupra căreia s-a convenit; nu aplică însă această prevedere în cazul agențiilor care, în cererea lor inițială, au pus deja în aplicare reducerea cu 1+1 %; reiterează, totuși, faptul că această contribuție suplimentară cu 1 % trebuie să fie luată în considerare în cadrul bugetului 2015, astfel încât toate agențiile să fie tratate în mod egal;

77.  subliniază sarcinile suplimentare ce au fost deja delegate autorităților europene de supraveghere (AES), precum și viitoarele sarcini prevăzute în propuneri legislative care nu au fost încă adoptate, ceea ce va presupune creșteri bugetare pe măsură, pentru a le permite îndeplinirea rolului lor de supraveghere în mod satisfăcător; reamintește poziția sa conform căreia AESau nevoie de linii bugetare independente pentru a deveni independente financiar de autoritățile statelor membre;

78.  decide să majoreze creditele bugetare alocate în exercițiul 2014 pentru cele trei agenții cu funcții de supraveghere financiară; consideră că respectivele credite ar trebui să reflecte necesitatea de a îndeplini sarcinile impuse, fiind adoptate tot mai multe regulamente, decizii și directive pentru depășirea actualei crize financiare și economice, care este puternic legată de stabilitatea sectorului financiar;

79.  decide, de asemenea, să majoreze creditele destinate Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă și unui număr de agenții de la rubrica 3, având în vedere sarcinile suplimentare care au fost încredințate acestora (Frontex, Europol, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă și Biroul European de Sprijin pentru Azil); majorează creditele alocate Agenției Europene pentru Medicamente, întrucât Comisia, în proiectul său de buget, a ținut seama de veniturile alocate, care nu ar trebui să fie luate în considerare pentru agențiile care sunt finanțate în principal pe bază de onorarii; anticipând posibila intrare în vigoare a celui de-al patrulea pachet feroviar, înscrie în rezervă credite suplimentare pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate;

80.  invită Comisia să își intensifice eforturile pentru a identifica, alături de statele membre care par să fie cel mai puțin cooperante în acest sens, agențiile care ar putea să fuzioneze sau al căror sediu ar putea fi mutat pentru a utiliza aceleași clădiri sau a partaja funcțiile administrative;

81.  în plus, se așteaptă din partea Comisiei să prezinte o nouă fișă financiară la sfârșitul unei proceduri legislative prin care Parlamentul și Consiliul extind mandatul unei agenții; este conștient de faptul că o astfel de extindere ar putea necesita resurse suplimentare asupra cărora ambele instituții trebuie să își dea acordul;

Proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP)

82.  decide să adopte un pachet de compromis conținând un număr limitat de PP și AP, pe baza unei analize atente a PP și a AP propuse, plecând de la ratele de succes ale celor existente și excluzându-le pe cele care pentru care există deja un temei juridic, luând pe deplin în considerare analiza Comisiei privind fezabilitatea proiectelor și ținând seama și de marjele reduse disponibile;

Alte secțiuni

83.  consideră că bugetul fiecărei instituții a Uniunii, datorită misiunii și situației specifice a acestora, ar trebui tratat individual, fără a aplica soluții generalizatoare, ținând seama de etapa specifică de dezvoltare, de sarcinile operaționale, de obiectivele în domeniul gestiunii, de necesitățile în materie de personal și de politicile în domeniul imobiliar ale fiecărei instituții;

84.  susține în continuare că Parlamentul și Consiliul, deși sprijină toate modalitățile posibile de reducere a cheltuielilor și de creștere a eficienței bazate pe o reevaluare constantă a sarcinilor curente și noi, ar trebui să stabilească un nivel suficient al creditelor pentru a asigura o bună funcționare a instituțiilor, respectarea obligațiilor juridice interne și externe și furnizarea unui serviciu public cu un grad înalt de profesionalism în beneficiul cetățenilor europeni;

85.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu reducerile propuse de Consiliu în cadrul proiectului de buget pentru 2014, care vizează creditele alocate pentru ajustarea cu 1,7 % a remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012 în cadrul acelor instituții care au inclus un impact anual al ajustărilor respective în bugetele lor estimative, în special având în vedere hotărârea încă nepronunțată a Curții de Justiție; reinstituie cheltuielile respective în bugetul 2014 ca o măsură de asigurare a unei gestiuni financiare adecvate și prudente; este, de asemenea, preocupat de acumularea unor plăți întârziate de principal și de dobândă pe care instituțiile ar avea obligația să le efectueze și constată că Consiliul nu a alocat în avans credite în acest scop, ca o măsură de precauție;

86.  își exprimă, prin urmare, îngrijorarea profundă cu privire la faptul că marja de plăți este aproape inexistentă, iar marja de angajamente este insuficientă la rubrica 5 și la subplafonul pentru cheltuieli administrative; reamintește că, în conformitate cu articolul 203 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, „cheltuielile administrative sunt credite nediferențiate” și, prin urmare, cel mai scăzut dintre cele două plafoane este cel determinant; reamintește faptul că ar putea fi necesare credite de plăți suplimentare pentru a acoperi ajustările salariale restante și atrage atenția asupra posibilității apariției unei probleme în legătură cu marja aferentă creditelor de angajament;

87.  solicită să se aprobe un buget rectificativ pentru a acoperi aceste plăți întârziate și ajustările salariale respective, în cazul în care Curtea de Justiție s-ar pronunța în favoarea adaptării salariale prevăzute de Statutul funcționarilor; constată că există o serie de reduceri suplimentare minore ale cheltuielilor, rezultate în urma adoptării noului Statut al funcționarilor, care nu au fost încă integrate în proiectul de buget; constată detaliile exacte din Scrisoarea rectificativă nr. 2/2014 a Comisiei (COM(2013)0719); solicită Consiliului să reflecte conținutul scrisorii în procedura bugetară 2014;

88.  salută eforturile depuse de instituții pentru a realiza economii, fără a pune în pericol calitatea serviciilor lor, dacă este posibil; salută cooperarea interinstituțională tot mai strânsă, care se reflectă, de exemplu, în negocierile în curs de desfășurare între Parlament, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, cu scopul de a consolida legăturile politice dintre aceste instituții, a asigura o eficiență sporită și a încuraja mobilitatea personalului, sprijinind astfel funcțiile de bază ale instituțiilor respective;

Secțiunea I – Parlamentul European

Cadrul general

89.  reamintește faptul că Parlamentul a insistat, la momentul adoptării bugetului său estimativ pentru 2014, asupra necesității de a exercita un nivel ridicat de responsabilitate, control și disciplină pe plan bugetar, precum și asupra nevoii de a depune eforturi suplimentare pentru a implementa modificări ale abordărilor, reduceri de cheltuieli și reforme structurale, cu scopul de a menține creșterea bugetului cât mai aproape de nivelul inflației;

90.  subliniază că, pentru a realiza economii pe termen lung la bugetul Uniunii Europene, Parlamentul European și Consiliul trebuie să abordeze necesitatea unei foi de parcurs având drept obiectiv instituirea unui sediu unic, după cum a subliniat Parlamentul în rezoluțiile sale anterioare, în special în Rezoluția din 23 octombrie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 – toate secțiunile(8) și în Rezoluția din 6 februarie 2013 referitoare la orientările pentru procedura bugetară 2014 - alte secțiuni decât Comisia(9), precum și în Decizia din 10 mai 2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010, Secțiunea I – Parlamentul European(10);

91.  salută acordul la care s-a ajuns în cursul reuniunii de conciliere din 24 septembrie 2013 dintre Birou și Comisia pentru bugete; atrage atenția asupra faptului că bugetul său pentru 2014 este de 1 783 976 098 EUR, reprezentând, prin urmare, o reducere cu 29 168 108 EUR comparativ cu proiectul preliminar de estimare a bugetului din 26 februarie 2013;

92.  subliniază că nivelul bugetului său din 2014 este cu 1,9 % mai ridicat decât cel din 2013; constată că 2,1 % din această creștere a nivelului bugetului se justifică prin costurile asociate aderării Croației (care reprezintă 0,17 %) și prin costurile punctuale aferente schimbării legislaturii parlamentare; subliniază că, în ciuda costurilor aferente schimbării legislaturii parlamentare după alegerile europene din 2014, care sunt inevitabile, bugetul de funcționare înregistrează o scădere netă cu 0,37 %, această reducere fiind amplificată de rata prevăzută a inflației;

93.  subliniază că o parte din credite au fost incluse în bugetul său pentru a acoperi parțial cheltuielile legate de ajustarea salarială iminentă pentru exercițiile 2011 și 2012, având în vedere hotărârea încă nepronunțată a Curții de Justiție; este profund îngrijorat de abordarea Consiliului, care nu numai că nu a alocat în mod anticipat credite în propriul său buget, dar nici nu a menținut creditele anticipate în bugetele celorlalte instituții, ca o măsură de precauție pentru a acoperi parțial implicațiile bugetare care ar putea apărea ca urmare a hotărârii Curții de Justiție, încă nepronunțată; constată că, la reducerea netă cu 0,37 % a bugetului de funcționare al Parlamentului în 2014 ar fi urmat să se adauge o reducere suplimentară cu 1,3 %, dacă Parlamentul nu ar fi alocat în mod anticipat credite pentru a acoperi cheltuielile legate de ajustarea salarială iminentă pentru exercițiile 2011 și 2012, în cazul în care hotărârea Curții de Justiție prevede acest lucru;

94.  aprobă următoarele ajustări ale bugetului estimativ:

   includerea impactului pe care îl au adoptarea noii versiuni a Statutului funcționarilor și modificările conexe asupra organigramei;
   luarea în considerare a economiilor realizate prin înlocuirea, în Luxemburg, a clădirii PRES cu clădirea GEOS;
   reducerea creditelor destinate Casei istoriei europene, ca urmare a contribuției Comisiei la costurile operaționale și a economiilor realizate pe plan intern;
   includerea economiilor realizate ca urmare a punerii în aplicare a metodelor de lucru ce vizează un Parlament „fără hârtie”;
   transferul operațiunilor de gestiune a pensiilor deputaților, în temeiul Statutului deputaților în Parlamentul European, către linia bugetară specifică din cadrul secțiunii III, la fel ca și în cazul pensiilor funcționarilor;
   dotarea Direcției Generale Servicii de Cercetare Parlamentară, care urmează să fie înființată, cu resurse umane și financiare în urma încheierii unui acord de cooperare cu Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor;

Grupul comun de lucru

95.  salută continuarea activității grupului comun de lucru format din Birou și Comisia pentru bugete privind bugetul Parlamentului European, care s-a dovedit a fi utilă în procesul de reformă, oferind o platformă de dezbatere pentru identificarea unor posibile surse de creștere a eficienței, cu scopul de a compensa investițiile necesare creșterii eficacității Parlamentului;

96.  readuce în atenție succesul înregistrat în trecut de grupul de lucru în identificarea unor strategii pentru a realiza economii în ceea ce privește cheltuielile de deplasare ale deputaților;

97.  subliniază că reformele care au fost inițiate în cadrul deliberărilor grupului de lucru, ca, de exemplu, cooperarea interinstituțională cu Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, măsurile de tranziție către un Parlament „fără hârtie” și privind reuniunile electronice (e-meetings), o structură mai eficientă a programului de lucru al Parlamentului și a externalizării plăților, introducerea unui nou program informatic pentru gestionarea resurselor umane, ar trebui să continue pentru a asigura o creștere reală a eficienței și pentru a elibera resurse care să fie folosite în scopul de a îmbunătăți consilierea științifică independentă oferită deputaților și de a crește capacitatea Parlamentului de a-și exercita funcția de control;

Reforma Statutului funcționarilor

98.  constată că modificările aduse Statutului funcționarilor, convenite de Parlament și de Consiliu prin intermediul procedurii legislative ordinare, includ o nouă metodă de indexare a salariilor personalului și prevăd o înghețare a salariilor în 2013 și 2014 pentru toate instituțiile, inclusiv pentru Parlament, ceea ce permite realizarea unor economii de 14,5 milioane EUR la bugetul din 2014 al Parlamentului;

99.  în plus, ia act de faptul că alte reforme puse în aplicare cu privire la Statutul funcționarilor, cum ar fi modificările normelor care reglementează cheltuielile anuale de deplasare ale funcționarilor, vor permite realizarea de economii într-un cuantum de 2,8 milioane EUR, pe lângă reducerea cheltuielilor cu 0,8 milioane EUR ca rezultat al ajustării evoluției carierelor angajaților și a vitezei promovărilor, precum și al creării unei noi grupe de funcții SC;

100.  constată că propunerea Comisiei de reducere a efectivului de personal cu 1 % pe an în cazul Parlamentului va avea ca rezultat eliminarea unui număr de 67 de posturi din organigrama pentru exercițiul 2014; ia act de nota adresată Biroului la 2 septembrie 2013, în care Secretarul General nu aduce schimbări echilibrului dintre sprijinul politic și cel administrativ oferit deputaților; constată că grupurile politice și-au blocat resursele de personal începând din 2012 și că pe durata ultimelor două exerciții bugetare nu s-a răspuns decât parțial necesităților lor în materie; solicită în mod insistent ca nivelul total al personalului grupurilor politice din 2014 și din anii următori să nu scadă sub nivelului actual;

101.  își reiterează cererea exprimată în rezoluția din 17 aprilie 2013 referitoare la transmiterea către Comisia pentru bugete a unei foi de parcurs pentru implementarea Statutului revizuit al funcționarilor, având în vedere că negocierile dintre Parlament și Consiliu s-au încheiat, ajungându-se la un acord privind reforma Statutului funcționarilor;

Colaborarea cu comitetele consultative

102.  salută negocierile în curs de desfășurare și încurajează Parlamentul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor să elaboreze un acord de cooperare interinstituțională în vederea intensificării cooperării;

103.  subliniază că schimbările care vor fi aduse, potrivit estimărilor, organigramei Parlamentului, a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor în urma acordului de cooperare interinstituțională în curs de negociere sunt direct legate de încheierea unui acord politic definitiv și depind, prin urmare, de această evoluție; consideră că rezultatul acestei cooperări ar urma să constea dintr-un transfer treptat de personal calificat de la serviciile de traducere ale comitetelor la Direcția Generală pentru Servicii de Cercetare Parlamentară care urmează să fie înființată în cadrul Parlamentului (inclusiv creșterea corespunzătoare a numărului de posturi din organigrama sa), numărul de posturi transferate fiind de până la 80, pe bază de voluntariat, urmând să se elimine ulterior un număr proporțional de posturi din organigramele comitetelor în anul imediat următor transferului de personal;

Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute

104.  întrucât nici momentul inițial, nici ritmul de desfășurare al acestui transfer de personal nu poate fi stabilit cu un nivel adecvat de precizie pe durata procedurii bugetare privind exercițiul 2014, decide să adauge suma de 0,7 milioane EUR la linia bugetară privind salariile angajaților Parlamentului și să înscrie în rezervă, în același timp, o sumă proporțională din linia bugetară dedicată salariilor angajaților comitetelor, până la realizarea efectivă a transferului de personal; este de părere că ar putea fi transferate, în cele din urmă, credite în valoare de până la 3,3 milioane EUR din rezerva pentru cheltuieli neprevăzute la linia bugetară privind salariile, dacă este cazul, în conformitate cu decizia comisiei competente a Parlamentului; se așteaptă ca cele două comitete consultative să elimine un volum proporțional de credite din propriile bugete, în funcție de ritmul desfășurării transferului și în conformitate cu acordul politic încheiat cu Parlamentul în acest sens;

Transferul pensiilor deputaților

105.  își exprimă convingerea privind faptul că gestionarea pensiilor foștilor deputați nu face parte din sarcinile operaționale curente ale Parlamentului, iar creșterea potențială a cheltuielilor cu pensiile reduce transparența bugetului; prin urmare, sprijină transferul operațiunilor de gestionare a celor trei tipuri de pensii - pentru limită în vârstă, de invaliditate și de urmaș - care sunt prevăzute de Statutul deputaților la secțiunea III a bugetului Uniunii, Parlamentul asumându-și în continuare responsabilitatea de a oferi consiliere și asistență deputaților în materie de pensii; subliniază faptul că prin concentrarea sarcinilor de gestionare a pensiilor în cadrul unei singure instituții se generează o mai mare eficiență administrativă;

106.  constată că este necesară o abordare coerentă a furnizării de informații referitoare la alegerile europene din 2014; sprijină, prin urmare, promovarea participării alegătorilor la alegerile din 2014, furnizarea de informații în legătură cu data alegerilor și desfășurarea, la nivelul cetățenilor Uniunii, a unor acțiuni de sensibilizare menite să-i informeze, în toate limbile Uniunii, cu privire la drepturile lor electorale și la impactul Uniunii asupra vieții lor cotidiene; consideră că ar trebui să se realizeze o evaluare ex-post a strategiei de comunicare pentru alegerile din 2009 și 2014;

Economii suplimentare

107.   consideră că, în contextul actualei perioade de austeritate economică, trebuie depuse toate eforturile în direcția monitorizării bugetelor instituțiilor, astfel încât să se identifice posibilități de a se realiza economii, instituindu-se mai multe practici care nu conduc la o scădere a calității activității deputaților; reamintește că semnele vizibile ale economiilor autoimpuse sunt înghețarea indemnizațiilor de misiune ale personalului la nivelul din 2007 și înghețarea tuturor indemnizațiilor deputaților la nivelul din 2011 până la sfârșitul actualului mandat parlamentar; salută, de asemenea, măsura de înghețare a tuturor indemnizațiilor deputaților până la sfârșitul lui 2014;

108.  decide, în acest spirit, să reducă cheltuielile Parlamentului cu 9 658 000 EUR comparativ cu proiectul de buget pentru exercițiul 2014;

109.  reduce într-un spirit de disciplină creditele destinate delegațiilor și, prin urmare, numărul total de delegații pentru deputați, mergând chiar mai departe decât reducerile decise și puse în aplicare în ultimii doi ani;

Secțiunile IV-X

110.  felicită toate celelalte instituții pentru reducerile cheltuielilor și plusurile de eficiență pe care le-au integrat deja în proiectele lor de buget ; ținând seama de hotărârea iminentă a Curții de Justiție privind acest aspect și în conformitate cu principiul unei gestiuni financiare adecvate și prudente, reinstituie sumele aferente ajustării remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012;

Secțiunea IV - Curtea de Justiție

111.  reajustează rata standard de reducere la valoarea de 3 % prin reinstituirea unor credite în valoare de 1,43 milioane EUR pentru a permite utilizarea în totalitate a organigramei Curții de Justiție și a asigura faptul că Curtea poate să facă față în mod adecvat unui volum de lucru tot mai ridicat;

112.  majorează liniile bugetare aferente salariilor personalului Curții de Justiție peste nivelul din proiectul de buget, pentru a ține seama de ajustarea remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012, care nu a fost inițial inclusă în estimările bugetare ale Curții de Justiție;

Secțiunea V – Curtea de Conturi

113.  ținând seama în special de hotărârea iminentă a Curții de Justiție privind acest aspect, reinstituie proiectul de buget pentru a pune la dispoziție sumele aferente ajustării remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012, întrucât aceste sume, care au un impact asupra bugetului 2014, au fost eliminate de Consiliu în urma lecturii sale privind bugetul;

114.  își exprimă satisfacția deosebită cu privire la austeritatea de care a dat dovadă Curtea de Conturi, care a identificat în proiectul său de buget rezerve pentru creșterea eficienței interne;

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

115.  ținând seama în special de hotărârea iminentă a Curții de Justiție privind acest aspect, reinstituie proiectul de buget pentru a pune la dispoziție sumele aferente ajustării remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012, întrucât aceste sume, care au un impact asupra bugetului 2014, au fost eliminate de Consiliu în urma lecturii sale privind bugetul;

116.  salută negocierile în curs de desfășurare dintre Parlament și Comitetul Economic și Social European pentru încheierea unui acord de cooperare și încurajează finalizarea cu succes a acestor negocieri; înscrie în rezervă o parte din creditele aferente salariilor, în așteptarea semnării acordului de cooperare cu Parlamentul și a posibilului transfer treptat al unui număr maxim de 48 de membri ai personalului, urmând ca în organigramă să se marcheze cu un asterisc faptul că acele posturi vor fi suprimate în anul imediat următor finalizării transferului de personal, sub rezerva încheierii unui acord definitiv;

Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

117.  ținând seama în special de hotărârea iminentă a Curții de Justiție privind acest aspect, reinstituie proiectul de buget pentru a pune la dispoziție sumele aferente ajustării remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012, întrucât aceste sume, care au un impact asupra bugetului 2014, au fost eliminate de Consiliu în urma lecturii sale;

118.  salută negocierile în curs de desfășurare dintre Parlament și Comitetul Regiunilor pentru încheierea unui acord de cooperare și încurajează finalizarea cu succes a acestor negocieri; înscrie în rezervă o parte din creditele aferente salariilor, în așteptarea semnării respectivului acord de cooperare și a posibilului transfer treptat al unui număr maxim de 32 de membri ai personalului, urmând ca în organigramă să se marcheze cu un asterisc faptul că acele posturi vor fi suprimate în anul imediat următor finalizării transferului de personal, sub rezerva încheierii unui acord definitiv;

119.  reinstituie nivelul prevăzut de proiectul de buget în legătură cu liniile aferente cheltuielilor de deplasare ale deputaților, astfel încât să se evite scăderea nivelului activităților politice;

120.   constată că Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a constituit un nou grup politic în cadrul Comitetului Regiunilor; reamintește că fiecare grup politic ar trebui să beneficieze de sprijin administrativ în funcție de numărul său de membri, pentru a facilita participarea acestora la activitățile politice ale Comitetului,

Secțiunea VIII - Ombudsmanul European

121.  ținând seama în special de hotărârea iminentă a Curții de Justiție privind acest aspect, reinstituie proiectul de buget pentru a pune la dispoziție sumele aferente ajustării remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012, întrucât aceste sume, care au un impact asupra bugetului 2014, au fost eliminate de Consiliu în urma lecturii sale;

122.  recunoaște faptul că abordarea Ombudsmanului European, de a eșalona reducerea cu 5 % a personalului pe o perioadă de cinci ani, potrivit propriului său calendar, este justificată, având în vedere dimensiunile relativ reduse ale instituției;

Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

123.  ținând seama în special de hotărârea iminentă a Curții de Justiție privind acest aspect, reinstituie proiectul de buget pentru a pune la dispoziție sumele aferente ajustării remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012, întrucât aceste sume, care au un impact asupra bugetului 2014, au fost eliminate de Consiliu în urma lecturii sale;

124.  recunoaște faptul că abordarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor, de a eșalona reducerea cu 5 % a personalului pe o perioadă de cinci ani, potrivit propriului său calendar, este justificată, având în vedere dimensiunile relativ reduse ale acestui organ;

Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

125.  ținând seama în special de hotărârea iminentă a Curții de Justiție privind acest aspect, reinstituie proiectul de buget pentru a pune la dispoziție sumele aferente ajustării remunerațiilor personalului pentru 2011 și 2012, întrucât aceste sume, care au un impact asupra bugetului 2014, au fost eliminate de Consiliu în urma lecturii sale;

126.  reajustează rata standard de reducere la valoarea de 5,3 % (prin reinstituirea unor credite în valoare de circa 0,4 milioane EUR) pentru sediul central al SEAE și la valoarea de 2,7 % în cadrul delegațiilor (0,5 milioane EUR), ca o măsură de însoțire a evoluției procesului de recrutare, lansat pentru a răspunde nevoilor operaționale;

127.  consolidează nivelul creditelor alocate pentru măsuri de securitate cu suma de 5,4 milioane EUR pentru securitatea sistemelor și rețelelor IT și cu suma de 0,6 milioane EUR pentru agenții contractuali;

128.  ia act de intenția SEAE de a da curs solicitării Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European cu privire la integrarea Reprezentanților speciali ai Uniunii Europene și a personalului aferent acestora în bugetul și structura instituțională a SEAE; observă că, pentru a permite transferul de resurse umane și financiare de la Comisie către bugetul SEAE, trebuie identificată o soluție de compromis în cooperare cu Comisia și cu Consiliul și, în plus, trebuie adoptat un temei juridic adecvat; propune să se consolideze bugetul și organigrama SEAE;

o
o   o

129.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și celorlalte instituții și organe interesate, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0304.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2013)0081.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2013)0173.
(7) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(8) Texte adoptate, P7_TA(2012)0359.
(9) Texte adoptate, P7_TA(2013)0048.
(10) JO L 286, 17.10.2012, p. 1.


ANEXA I

DECLARAȚIE COMUNĂ

Datele procedurii bugetare aferent exercițiului financiar 2014 și modalitățile de funcționare a Comitetului de conciliere4

A.  Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin asupra următoarelor date-cheie pentru procedura bugetară privind exercițiul 2014:

1.  Consiliul va depune eforturi pentru a adopta poziția sa și a o transmite Parlamentului European până la 11 septembrie 2013, cu scopul de a facilita obținerea în timp util a unui acord cu Parlamentul European;

2.  Comisia pentru bugete a Parlamentului European va vota amendamentele la poziția Consiliului cel târziu până la sfârșitul săptămânii 41 (începutul lunii octombrie);

3.  În după-amiaza zilei de 16 octombrie 2013 va fi convocat un trilog înainte de lectura în Parlamentul European;

4.  Parlamentul European va vota în plen asupra propriei lecturi în săptămâna 43;

5.  Perioada de conciliere va începe la 24 octombrie 2013. În conformitate cu dispozițiile articolului 314 alineatul (4) litera (c) din TFUE, perioada de timp disponibilă pentru conciliere va expira la 13 noiembrie 2013;

6.  Reuniunea Comitetului de conciliere din 4 noiembrie 2013 după-amiaza va fi găzduită de Parlamentul European, iar cea din 11 noiembrie 2013, de Consiliu. Reuniunile Comitetului de conciliere vor fi pregătite prin intermediul trilogurilor. Un trilog este programat pentru 7 noiembrie 2013 dimineața. Triloguri suplimentare pot fi convocate în perioada de conciliere de 21 de zile.

B.  Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin și asupra modalităților de funcționare a Comitetului de conciliere, astfel cum figurează în anexă, care sunt aplicabile până la intrarea în vigoare a noului AII.


ANEXA II

Modalitățile pentru funcționarea Comitetului de conciliere privind exercițiul financiar 2014

1.  Dacă PE votează amendamente la poziția Consiliului, Președintele Consiliului va lua act, în aceeași ședință plenară, de diferențele de poziție ale celor două instituții și își va da acordul ca Președintele PE să convoace imediat Comitetul de conciliere. Scrisoarea prin care este convocat Comitetul de conciliere va fi transmisă în aceeași zi în care a avut loc votul în plen, iar perioada de conciliere începe în ziua următoare. Perioada de 21 de zile se calculează în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor.

2.  În cazul în care Consiliul nu poate ajunge la un acord cu privire la toate amendamentele votate de Parlamentul European, poziția sa va fi confirmată printr-o scrisoare trimisă înainte de data stabilită pentru prima reuniune a Comitetului de conciliere prevăzută la punctul A.6 din declarația comună. În acest caz, Comitetul de conciliere va proceda conform condițiilor prevăzute la punctele de mai jos.

3.  La dispoziția Comitetului de conciliere se va pune un set comun de documente (documente spre considerare) de comparare a diverselor etape ale procedurii bugetare(1). Acestea vor include cifrele „pentru fiecare linie”(2), totalurile pentru fiecare rubrică a cadrului financiar și un document comparativ atât pentru cifre, cât și pentru remarci bugetare, cu amendamente aferente fiecărei linii bugetare pentru toate liniile bugetare considerate ca fiind „deschise” din punct de vedere tehnic. Aceste documente vor fi clasificate în funcție de nomenclatura bugetară.

La documentele spre considerare se anexează și alte documente spre a fi consultate de Comitetul de conciliere(3).

4.  În vederea obținerii unui acord până la sfârșitul perioadei de conciliere, în cadrul trilogului/trilogurilor:

–  se va defini cadrul negocierilor pentru aspectele bugetare ce vor fi abordate;

–  se vor discuta aspectele nesoluționate identificate la liniuța precedentă în vederea obținerii unui acord supus apoi aprobării Comitetului de conciliere;

–  se vor aborda diverse teme, inclusiv pornind de la rubricile cadrului financiar multianual, eventual pe baza documentelor de lucru sau a documentelor neoficiale.

În măsura posibilului, concluziile preliminare sunt convenite în timpul trilogului sau imediat după fiecare trilog, simultan cu ordinea de zi a următoarei reuniuni. Aceste concluzii vor fi înregistrate de către instituția care găzduiește trilogul.

5.  În cadrul reuniunilor Comitetului de conciliere vor fi disponibile orice concluzii provizorii ale trilogului/trilogurilor și un document cu liniile bugetare în cazul cărora s-a ajuns la un acord provizoriu în cursul trilogului/trilogurilor, pentru o eventuală aprobare.

6.  Comisia adoptă toate inițiativele necesare pentru a asigura reconcilierea poziției Parlamentului European cu cea a Consiliului. Din această perspectivă, se oferă egalitate deplină de tratament și în ceea ce privește informațiile atât Consiliului, cât și Parlamentului European.

7.  Textul comun prevăzut la articolul 314 alineatul (5) din TFUE este redactat de către secretariatul Parlamentului European și de cel al Consiliului, cu sprijinul Comisiei. Acest text va cuprinde o scrisoare de transmitere adresată președinților Parlamentului European și Consiliului, menționând data la care s-a obținut acordul Comitetului de conciliere, precum și anexe, care vor include:

–  sumele aferente fiecărei linii pentru toate posturile bugetare(4) și un rezumat al sumelor defalcate pe rubricile cadrului financiar;

–  un document consolidat care cuprinde cifrele și textul final al amendamentelor convenite la proiectul de buget(5) sau la poziția Consiliului.

De asemenea, Comitetul de conciliere poate să aprobe eventualele declarații comune referitoare la bugetul aferent exercițiului financiar 2014.

8.  Textul comun va fi tradus în toate limbile (de către serviciile Parlamentului European) și va fi înaintat spre aprobare Parlamentului European și Consiliului în decurs de 14 zile de la data imediat următoare celei la care s-a convenit asupra textului comun în conformitate cu punctul 6.

Bugetul va face obiectul finalizării de către experții juriști-lingviști, după adoptarea textului comun, prin integrarea anexelor textului comun în cadrul liniilor bugetare care nu au fost modificate pe parcursul procesului de conciliere.

9.  Instituția care găzduiește trilogul sau reuniunea Comitetului de conciliere va furniza facilități de interpretare cu un regim lingvistic complet aplicabil reuniunilor Comitetului de conciliere și un regim lingvistic ad-hoc pentru triloguri.

Instituția ce găzduiește reuniunea asigură reproducerea și distribuirea documentelor de lucru.

Serviciile celor trei instituții vor coopera pentru a codifica rezultatele negocierilor în vederea finalizării textului comun.

10.  În vederea completării activității comitetului de conciliere, instituțiile vor acționa într-un spirit de cooperare loială, făcând în timp util schimb de informații și documente relevante la nivel formal și informal și menținând contacte în mod periodic la toate nivelurile, pe întreaga durată a procedurii bugetare, printr-un rol proactiv al propriilor negociatori.

(1)Diversele etape includ: bugetul 2013 (inclusiv bugetele rectificative adoptate); proiectul inițial de buget; poziția Consiliului privind proiectul de buget; amendamentele Parlamentului European la poziția Consiliului și scrisorile rectificative prezentate de Comisie. Din motive de comparabilitate, proiectul inițial de buget va include numai scrisorile rectificative luate în considerare atât în lectura Consiliului, cât și în lectura Parlamentului European.
(2)Liniile bugetare considerate ca fiind închise din punct de vedere tehnic vor fi evidențiate în materialele de referință. O linie bugetară considerată ca fiind închisă din punct de vedere tehnic este o linie în cazul căreia nu se înregistrează dezacorduri între Consiliu și Parlamentul European și pentru care nu a fost prezentată nicio scrisoare rectificativă, fără a aduce atingere deciziei finale a Comitetului de conciliere.
(3)Inclusiv o scrisoare a Comisiei privind caracterul executabil al poziției Consiliului și al amendamentelor Parlamentului European; o scrisoare rectificativă pentru agricultură (și eventual alte domenii); posibil, nota din toamnă cu privire la sistemul de avertizare privind previziunile bugetare elaborată de Comisie; și eventualele scrisori din partea altor instituții privind poziția Consiliului și amendamentele Parlamentului European.
(4)Vor fi evidențiate liniile care nu au fost modificate comparativ cu proiectul de buget sau cu poziția Consiliului.
(5)Inclusiv scrisorile rectificative luate în considerare atât în lectura Consiliului, cât și în lectura Parlamentului European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate