Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2145(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0328/2013

Predkladané texty :

A7-0328/2013

Rozpravy :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 23/10/2013 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0437

Prijaté texty
PDF 533kWORD 66k
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg
Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Uznesenie
 Príloha
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014 – oddiel III(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2013 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2014(6),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, ktorý prijala Komisia 28. júna 2013 (COM(2013)0450),

–  so zreteľom na odporúčania koordinátorov výboru BUDG k mandátu na trialóg o rozpočte na rok 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, ktorú prijala Rada 2. septembra 2013 a postúpila Európskemu parlamentu 11. septembra 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2014 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, ktorý Komisia predložila 18. septembra 2013 (COM(2013)0644),

–  so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A7-0328/2013),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  pripomína, že jeho priority v rámci rozpočtu na rok 2014 sú hospodársky a udržateľný rast, konkurencieschopnosť, tvorba pracovných miest a boj proti nezamestnanosti mladých, ako aj úloha EÚ vo svete; preto opätovne zdôrazňuje svoj súhlas s politikami, ktoré podporujú boj proti nezamestnanosti mladých, výskum, rozvoj a inovácie, digitálnu agendu, konkurencieschopnosť, malé a stredné podniky (MSP), podnikanie a samostatne zárobková činnosť, vzdelávanie, odborné školenia, mobilitu a vonkajšiu pomoc;

2.  trvá na tom, že Komisia a členské štáty by mali vynaložiť maximálne úsilie, aby zaistili, že rozpočet EÚ sa využije efektívne, a aby všetko, čo sa z neho financuje, malo jasnú európsku pridanú hodnotu. Členské štáty by si predovšetkým mali deliť úlohy všade, kde je to možné, a mali by zintenzívniť vzájomnú spoluprácu;

3.  pripomína svoje odhodlanie zaistiť dostatočnú a realistickú úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, aby sa programy v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 mohli začať s dostatočnou výškou fondov a aby sa predišlo oneskoreniam v ich vykonávaní a zároveň aby sa zabezpečilo úspešné ukončenie programov, ktoré sa začali počas VFR na roky 2007 – 2013;

4.  vyjadruje preto poľutovanie nad rozhodnutím Rady uplatniť aj tento rok obvyklý prístup horizontálnych škrtov v návrhu rozpočtu (NR), ktoré sú zamerané na umelé zníženie úrovne zdrojov Únie na rok 2014 celkovo o 240 miliónov EUR (– 0,2 %) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 1 061 miliónov EUR (– 0,8 %) v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu, čo vedie k značnému zníženiu oproti rozpočtu na rok 2013 (vrátane pozmeňujúcich rozpočtov č. 1 až 5) tak v záväzkoch (– 6 %), ako aj v platbách (– 6,6 %);

5.  je prekvapený, že Rada vo svojej pozícii nielenže nevzala do úvahy dohodu o VFR, pokiaľ ide o vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na úvod programového obdobia pri programoch Erasmus+, COSME a Horizont 2020, ale ďalej znížila rozpočtové prostriedky na niektoré z týchto programov;

6.  berie na vedomie, že Rada zaviedla škrty vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch vo všetkých okruhoch; poznamenáva, že najviac sa to týka okruhu 1a (– 0,36 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a – 3,6% v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu), okruhu 4 (– 0,21 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a – 2,5 % v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu) a okruhu 5 (– 1,78 % vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu); konštatuje, že do okruhov 1a a 4 patria programy a iniciatívy, prostredníctvom ktorých sa majú dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020, ako aj program vonkajšej politiky EÚ, a že tieto paušálne škrty ovplyvnia iniciatívy, ktoré sú prioritnými pre Európsky parlament v týchto dvoch oblastiach;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že všetky tieto škrty sú v priamom rozpore s politickou dohodou o VFR o vyčlenení rozpočtových prostriedkov na úvod obdobia čerpania a takisto ignorujú priority Európskeho parlamentu uvedené vo vyhlásení o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014 a v odporúčaniach k mandátu na trialóg o rozpočte na rok 2014;

8.  odmieta argument Rady, že navrhované škrty sa týkajú programov, ktoré sa plnia nedostatočne alebo sa v nich nedosahujú výsledky, pretože škrty Rady vo viazaných rozpočtových prostriedkoch vplývajú najmä na plnenie novej generácie viacročných plánov, ktoré sa ešte nezačali; škrty Rady v platobných rozpočtových prostriedkoch ovplyvnia najmä ukončenie programov, ktoré vykazujú nielen dobrú, ale dokonca až nadpriemernú mieru plnenia (napr. Spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie, Galileo, Dane a colná únia okruh 1a, ESF, EFRR a Kohézny fond podľa okruhu 1b); zdôrazňuje skutočnosť, že takéto škrty v platobných rozpočtových prostriedkoch vôbec neberú ohľad na viacročný charakter politík Únie, a najmä politiky súdržnosti; zdôrazňuje skutočnosť, že 52 % platobných rozpočtových prostriedkov požadovaných v návrhu rozpočtu na rok 2014 je určených na dokončenie programov z VFR na roky 2007 – 2013;

9.  odsudzuje svojvoľné škrty Rady v rozpočtových riadkoch pre administratívu a podporu pri financovaní vykonávania kľúčových programov EÚ; domnieva sa, že tieto škrty budú mať negatívny vplyv na úspešné začatie nových programov, pretože nedostatočné administratívne kapacity vážne ohrozujú vykonávanie politík EÚ; s poľutovaním konštatuje, že členské štáty majú sklon venovať viac pozornosti nepodstatným a absurdným krátkodobým úsporám ako dlhodobým výsledkom; obnovuje preto návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa administratívnych a podporných výdavkov, ktoré znížila Rada;

10.  berie na vedomie návrh vyhlásenia o platbách, ktoré Rada schválila vo svojej pozícii k návrhu rozpočtu na rok 2014; je však presvedčený, že ak sa nedosiahne jeho významné zlepšenie, nemôže slúžiť ako uspokojivá politická záruka dostatočnej a primeranej úrovne platieb v roku 2014; je odhodlaný poskytnúť záruky a zvrátiť trend minulých rokov, keď na konci každého roka exponenciálne narástla výška nevyrovnaných platieb; vyzýva preto Radu, aby sa pripojila k spoločnému politickému záväzku použiť všetky dostupné prostriedky podľa nariadenia o VFR na obdobie 2014 – 2020 vrátane pohotovostnej rezervy a/alebo revízie stropu platieb, aby neboli ohrozené nové programy, a súčasne znížiť výšku nevyrovnaných platieb na konci roka;

11.  víta vyhlásenia niektorých členských štátov, že by sa mala hľadať lepšia rovnováha medzi záväzkami a platbami s cieľom predísť situácii, keď by si Únia nemohla splniť svoje právne povinnosti; s úľavou konštatuje, že viaceré delegácie začínajú v Rade ústne predkladať rovnaké pripomienky, aké Európsky parlament opakovane vznášal v priebehu predchádzajúcich rozpočtových postupov;

12.  nemôže súhlasiť s rozhodnutím Rady znížiť viazané a platobné rozpočtové prostriedky; pripomína, že záväzky odrážajú politické priority Únie a mali by byť stanovené s ohľadom na dlhodobú perspektívu a so zreteľom na obdobie, v ktorom by už mohol byť hospodársky pokles prekonaný; preto zastáva názor, že záväzky by sa mali vo všeobecnosti obnoviť na úrovni návrhu rozpočtu; plánuje však mierne zvýšiť výšku viazaných rozpočtových prostriedkov nad úroveň uvedenú v návrhu rozpočtu vo vybranom počte rozpočtových riadkov, ktoré súvisia s programami s priamymi výhodami pre európskych občanov a ktoré prispievajú k plneniu priorít stratégie Európa 2020 – ktoré sú veľmi dôležité pre rast a konkurencieschopnosť Únie – ako aj tie, ktoré šíria európske hodnoty a solidaritu mimo EÚ;

13.  stanovuje teda celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2014 na 142 625 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 136 077 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

14.  žiada preto mobilizovať rozpočtové prostriedky z nástroja flexibility vo výške 274,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; domnieva sa preto, že v okruhu 1b sa nástrojom flexibility posilní Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, kým sa v zákonodarnom orgáne nedosiahne konečná dohoda, pokiaľ ide o právny základ, ktorý musí odzrkadľovať politickú dohodu o VFF z 27. júna 2013 týkajúcu sa celkových pridelených prostriedkov do tohto fondu, a poskytne sa ním dodatočná pomoc Cypru zo štrukturálnych fondov, ako sa dohodli hlavy štátov a vlád na stretnutí 27. – 28. júna 2013; domnieva sa, že v okruhu 4 sa nástrojom flexibility zabezpečí poskytnutie ďalšej podpory pre humanitárnu pomoc na Blízkom východe;

15.  plánuje otvoriť zásadnú diskusiu o príjmoch v ročnom rozpočtovom postupe, keďže príjmy sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu Únie a nemali by byť oddelené od výdavkov; v tomto ohľade spochybňuje odôvodnenie členských štátov ponechať 25 % tradičných vlastných zdrojov na administratívne náklady a vyzýva na pozornejšiu kontrolu použitia tejto sumy; vyzýva na realistickejšie zostavovanie rozpočtu, pokiaľ ide o očakávané príjmy z pokút, ktoré Komisia uloží spoločnostiam porušujúcim právne predpisy Únie v oblasti hospodárskej súťaže, a na ďalšiu diskusiu o zostavovaní rozpočtu, pokiaľ ide o prebytok rozpočtu, s cieľom predísť komplikovanému postupu, ktorý je navonok nezrozumiteľný a v súčasnosti spočíva vo vracaní prebytku členským štátom prostredníctvom zníženia ich príspevkov na základe HDP;

Platobné rozpočtové prostriedky

16.  vyjadruje poľutovanie nad škrtmi v platbách navrhovanými Radou, ktorých výsledkom je zníženie o 9,5 miliardy EUR (9 500 miliónov) (– 6,6 %) v porovnaní s prijatým rozpočtom na rok 2013 (vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 5); opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že napriek schváleniu nižšieho VFR na roky 2014 – 2020 a absolútnej potrebe pokračovať v plnení záväzkov z minulosti, Rada slepo pokračovala v plnení svojej stratégie z minulosti, ktorou je umelé znižovanie platieb bez toho, aby brala do úvahy skutočné potreby a pomerne striedme výdavky v rámci zdieľaného hospodárenia, s cieľom zabezpečiť členským štátom jasnú „návratnosť investícií“;

17.  poznamenáva, že k tomuto došlo napriek vážnej situácii v súvislosti s platbami, ktorá nastala už v roku 2013, keď čerpanie na začiatku septembra prevyšovalo o 9 miliárd, respektíve 18 miliárd EUR príslušné sumy z rovnakého obdobia v roku 2012 a 2011; zdôrazňuje, že takáto dobrá a rastúca absorpčná kapacita dokazuje, že programy Únie dosahujú v praxi skutočne dobré výsledky; je odhodlaný zaistiť, aby plnenie skôr dohodnutých záväzkov nebolo brzdené umelými prekážkami, pokiaľ ide o rozpočtové platby;

18.  domnieva sa, že najmä tento rok je stratégia Rady, ktorá spočíva v zachovaní umelej rezervy vo výške 1 miliardy EUR v rámci stropu pre platby na rok 2014, bezúčelná a nemožno ju odôvodniť žiadnym spôsobom, najmä z dôvodu výšky očakávaných prenosov nevyrovnaných platieb na konci roka 2013;

19.  zdôrazňuje skutočnosť, že pozícia Rady nezohľadňuje dramatický nedostatok platieb, konkrétne v oblasti politiky súdržnosti, a poukazuje na to, že niektoré odhady (zo septembra 2013), ktoré poskytli samotné členské štáty, pokiaľ ide o žiadosti o platbu, ktoré sa majú predložiť do konca roku 2013 a ktoré preverila a upravila Komisia, poukazujú na očakávaný prenos vo výške približne 20 miliárd EUR na konci roka 2013, a to aj po schválení druhej tranže opravného rozpočtu č. 2/2013 (návrhu opravného rozpočtu č. 8/2013) v plnom znení; pripomína, že oprávnené žiadosti o platbu prenesené z roku 2013 sa budú musieť odpočítať z výšky platobných rozpočtových prostriedkov určených na rok 2014, ktoré teda budú následne znížené; zdôrazňuje, že sa tým vytvorí silný tlak na rozpočet na rok 2014, a to nielen v súvislosti s bezprecedentným počtom neuhradených žiadostí, ale v širšom zmysle aj s nesplatenými záväzkami,

20.  je prekvapený, že niektoré škrty v platbách navrhované Radou sa týkajú programov Horizont 2020, COSME a ESF, čo je v jasnom protiklade s duchom a znením nedávnej politickej dohody v rámci VFR o vyčlenení určitých rozpočtových prostriedkov na úvod programového obdobia, t.j. na roky 2014 a 2015, a so záväzkom inštitúcií na najvyššej úrovni bojovať proti nezamestnanosti mladých; navyše pripomína, že časť škrtov Rady sa týka riadkov, ktoré boli posilnené v rámci dohody o prvej tranži opravného rozpočtu č. 2/2013;

21.  dôrazne preto odmieta prístup Rady, pokiaľ ide o platby, a mení svoju pozíciu týkajúcu sa platieb s cieľom zaistiť, aby pokles stropov medzi rokmi 2013 na 2014 nepôsobil nepriaznivo na riadne vykonávanie a dokončenie programov v rámci VFR na roky 2007 – 2013, so zreteľom na to, že v návrhu Komisie je 52 % platobných rozpočtových prostriedkov určených na nesplnené záväzky, a neovplyvnil nepriaznivo ani začiatok nových programov;

22.  rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu na strane platieb pre väčšinu rozpočtových riadkov, v ktorých Rada vykonala škrty; poznamenáva, že napriek určitému zvýšeniu platobných rozpočtových prostriedkov pri obmedzenom množstve rozpočtových položiek a niekoľkým zníženiam iných rozpočtových položiek, platobný strop neumožňuje primerané financovanie priorít, ktoré si Európsky parlament zvolil; následne, po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia platobných rozpočtových prostriedkov navrhuje mobilizovať nástroj flexibility na platby vo výške 211 miliónov EUR na financovanie humanitárnej pomoci;

23.  dúfa, že medziinštitucionálne stretnutie na tému platieb, ktoré sa uskutočnila 26. septembra 2013, pomôže Európskemu parlamentu a Rade dohodnúť sa na tomto spoločnom politickom záväzku a nájsť počas zmierovacieho rokovania o rozpočte spoločnú pozíciu bez zbytočných rozporov o výške a kvalite súm predložených Komisiou, čím pripraví pôdu pre riešenie výpadkov v platbách počas plnenia rozpočtu na rok 2014;

24.  víta prijatie návrhu opravného rozpočtu č. 8/2013 zo strany Komisie (druhá tranža opravného rozpočtu č. 2/2013), ktorý vyčleňuje ďalších 3,9 miliárd EUR na nesplatené platby z roku 2013 a ktorý je jednou z podmienok hlasovania o nariadení o VFR; žiada Radu o jeho urýchlené prijatie v plnom rozsahu; pripomína svoju pozíciu vyjadrenú v uznesení z 3. júla 2013 o politickej dohode o VFR, podľa ktorej Európsky parlament neudelí svoj súhlas nariadeniu o VFR ani neprijme rozpočet na rok 2014, kým Rada neprijme opravný rozpočet č. 8/2013, ktorý pokrýva druhú tranžu opravného rozpočtu č. 2/2013;

Okruh 1a

25.  opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že aj keď sa nepočítajú rozsiahle projekty v oblasti infraštruktúry, už rozpočtové prostriedky v okruhu 1a obsiahnuté v návrhu rozpočtu vykazovali zníženie o 1,1 miliardy EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2013; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa Rada bez ohľadu na všetky nedávne politické záväzky v prospech cieľov z tohto okruhu, ktoré prijali hlavy štátov alebo predsedovia vlád, rozhodla navyše ďalej znížiť záväzky v okruhu 1a o 60 miliónov EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu;

26.  zdôrazňuje, že časť škrtov Rady sa týka najmä programov, ktoré Európska rada označila za strategické programy pre rast a hospodársku obnovu, konkrétne Horizont 2020 (– 43,7 milióna EUR) a COSME (– 0,5 milióna EUR); vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že je to v jasnom protiklade s duchom a znením politickej dohody o VFR, súčasťou ktorej je dohoda o osobitnom nástroji flexibility na boj proti nezamestnanosti mladých a na posilnenie výskumu;

27.  opätovne potvrdzuje svoju podporu programom EÚ v oblasti výskumu, konkurencieschopnosti, podnikania, inovácií a sociálneho začlenenia, ktoré sú jadrom stratégie Európa 2020; preto si želá, aby sa obnovili všetky rozpočtové riadky, ktorých sa týkajú škrty Rady, aby sa tento okruh ďalej neoslaboval; ďalej sa rozhodol najskôr vyčleniť rozpočtové prostriedky pre vybraný počet rozpočtových riadkov v niektorých prioritných oblastiach, ako sú Horizont 2020, COSME a Erasmus +, čo nepredstavuje žiadne zvýšenie, keďže celková suma na tieto programy sa v nasledujúcom VFR na obdobie 2014 - 2020 nemení, a zvýšiť prostriedky na oblasti, ako sú digitálna agenda, dopravná politika, sociálny dialóg, Eures, nástroj mikrofinancovania a sociálneho podnikania Progress, špeciálne ročné podujatia a kvalita európskej štatistiky;

28.  prihliada vo svojom čítaní na politickú dohodu o VFR, pokiaľ ide o vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na úvod programového obdobia, t. j. na rok 2014, a to 212,2 milióna EUR na program Horizont 2020 (106,1 milióna EUR pre Európsku radu pre výskum a 106,1 milióna EUR na akcie programu Marie Skłodowska-Curie), 31,7 milióna EUR na COSME a 137,5 milióna EUR na program Erasmus +, čo predstavuje spolu 381,4 milióna EUR;

29.  súhlasí s vyčlenením zodpovedajúcej sumy 381,4 milióna EUR na záver programového obdobia v súlade s politickou dohodou o VFR a opravným listom Komisie č. 1/2014, na základe ktorých sa rozpočtové prostriedky na ITER znížili o 212,2 milióna EUR a na NPE – Energia o 169,2 milióna EUR, pričom zníženie v prípade NPE – Energia už bolo zahrnuté v návrhu rozpočtu, aj keď to bolo pôvodne navrhnuté s iným zámerom;

30.  domnieva sa, že rozpočtové prostriedky z niektorých oblastí by sa mali cielene znížiť a/alebo by sa mali použiť na vytvorenie rezervy na strane záväzkov – ide konkrétne o oznámenie o hospodárskej a menovej únii na jednej strane (– 2 milióny EUR) a o finančné výkazníctvo a audit na strane druhej (rezerva závisí od dohody o príslušnom programe Únie);

31.  zahrňuje do svojho čítania najnovšie výsledky legislatívnych rokovaní; konkrétne sa rozhodol vytvoriť niekoľko nových rozpočtových riadkov so symbolickými záznamami v rámci programu Horizont 2020 a súhlasí, aj napriek symbolickým záznamom, s novými rozpočtovými riadkami navrhovanými Komisiou v opravnom liste č. 1/2014; očakáva, že Komisia predloží komplexný návrh, ako zosúladiť návrh rozpočtu s novým právnym základom pre všetky dotknuté programy v rámci zmierovacieho postupu pri rozpočte na rok 2014, pričom prevezme a doplní riadky schválené Európskym parlamentom;

32.  podporuje vytvorenie osobitnej podpoložky v rámci programu Erasmus+ so zámerom zaistiť primeranú transparentnosť financovania akcií pre mládež v rámci tohto programu a prevádza 11,5 % pôvodného príspevku na program Erasmus + v prospech tejto položky venovanej mládeži; vymazáva podpoložku vytvorenú Radou na zabezpečenie grantov na prevádzku pre národné agentúry;

33.  rozhodol sa vrátiť k nomenklatúre predchádzajúcich programových období, pokiaľ ide o sociálny dialóg; preto člení tento rozpočtový riadok a jeho rozpočtové prostriedky na tri oddelené podpoložky ako v minulosti;

34.  poznamenáva, že výsledkom čítania je zachovanie rezervy v okruhu 1a vo výške [65 446 000 EUR];

Okruh 1b

35.  poznamenáva, že kým záväzky zostali takmer nedotknuté (iba – 3,3 milióna EUR), Rada ďalej znížila úroveň platieb (– 202,2 milióna EUR alebo – 0,4 % v porovnaní s návrhom rozpočtu), čo ovplyvnilo cieľ Investície pre rast a zamestnanosť (– 114,151 milióna EUR alebo – 0,23 %) a cieľ Európskej územnej spolupráce (– 84,805 milióna EUR alebo – 6,19 %), a došlo len k umelému zvýšeniu rezervy o 3,3 milióna EUR;

36.  zdôrazňuje, že EFRR a Kohézny fond boli najviac postihnuté škrtmi (EFRR: 125,155 milióna EUR, Kohézny fond: 44,312 milióna EUR, kým pri ESF došlo k zníženiu o 32,788 milióna EUR); hlboko nesúhlasí s tým, že 69,33 % celkových škrtov sa týka rozpočtových prostriedkov určených na dokončenie programov z predchádzajúcich období (t.j. 98,7 milióna EUR);

37.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že za základ predbežného financovania zobrala Komisia sumu dohodnutú na zasadnutí Európskej rady vo februári 2013, o ktorej sa práve vedú medziinštitucionálne sektorové rokovania, v ktorých má Európsky parlament spolurozhodovacie právo, čím vzniká riziko, že sa tým predbieha výsledkom týchto rokovaní; pripomína, že predbežné financovanie má veľký význam, keďže členské štáty potrebujú dostatočné finančné prostriedky na začiatku obdobia, aby mohli investovať do projektov, ktorými prispejú k prekonaniu súčasnej hospodárskej a finančnej krízy; opätovne preto zdôrazňuje pozíciu parlamentného Výboru pre regionálny rozvoj, ktorý podporuje rovnakú výšku predbežného financovania ako v súčasnom období, keďže kríza naďalej trvá;

38.  pripomína, že v okruhu 1b je najväčší podiel súčasných nesplnených záväzkov; je veľmi znepokojený tým, že nesplatené účty v rámci politiky súdržnosti dosiahnu na konci roka 2013 asi 20 miliárd EUR, takže vznikne vysoký schodok, ktorý bude potrebné odpočítať od PRP, ktoré sú k dispozícii na rok 2014 pre dokončenie existujúcich a začatie nových programov, čím sa tieto PRP znížia; zdôrazňuje, že súčasný nedostatok PRP je hlavnou príčinou bezprecedentne vysokých nesplatených záväzkov, najmä v posledných rokoch VFR na roky 2007 – 2013;

39.  preto odmieta škrty navrhované Radou v okruhu 1b; zastáva názor, že by viedli k oveľa vážnejšiemu výpadku platieb, než sa očakáva, a bránili by úhrade prostriedkov, ktoré už vynaložili príjemcovia – členské štáty a regióny, čo by malo vážne dôsledky najmä na členské štáty, ktoré už čelia hospodárskym, sociálnym a finančným obmedzeniam;

40.  rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu na strane záväzkov a platieb pre všetky rozpočtové riadky, ktorých sa týkajú škrty Rady v tomto okruhu, a uskutočniť zvýšenie nad rámec návrhu rozpočtu na strane viazaných rozpočtových prostriedkov v niekoľkých rozpočtových riadkoch, vo väčšine prípadov v súlade s opravným listom Komisie č. 1/2014, čím Cypru poskytne rozpočtové prostriedky zo štrukturálnych fondov v celkovej výške 100 miliónov EUR pri súčasných cenách na rok 2014;

41.  pripomína cieľ stanovený pre zníženie chudoby v stratégii Európa 2020 – zníženie počtu osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, o minimálne 20 miliónov; ďalej pripomína politickú dohodu o VFR o zabezpečení dodatočného zvýšenia prostriedkov až o 1 miliardu EUR (navyše k už schválenej sume 2,5 miliardy EUR) na celé obdobie 2014 – 2020 pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby; rozhodol preto posilniť tento fond vyčlenením rozpočtových prostriedkov vo výške 500 miliónov EUR na akcie, ktorými sa podporuje sociálnu súdržnosť a odstraňujú najhoršie formy chudoby v Únii;

42.  vytvára dva nové rozpočtové riadky na technickú pomoc stratégiám Únie pre Baltské more, čím uznáva ich úspešné plnenie v tomto programovom období, a po prvýkrát pre podunajský makroregión (2,5 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch pre každý región);

43.  víta dohodu o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí dosiahnutú v rámci rokovaní o VFR na roky 2014 – 2020; zastáva názor, že je potrebná primeraná úroveň financovania na zabezpečenie jej včasného spustenia, aby sa reagovalo na bezprecedentne vysokú úroveň nezamestnanosti mladých; preto vyjadruje súhlas s vyčlenením rozpočtových prostriedkov pre túto iniciatívu na úvod a záver obdobia čerpania, ako aj s príslušným vyčlenením na záver obdobia z nástroja Európskej územnej spolupráce, ako navrhuje Komisia; opakuje, že od roku 2016 budú potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky na zaistenie jej účinnosti a udržateľnosti;

44.  súhlasí s vytvorením nových osobitných rozpočtových riadkov pre technickú pomoc pre všetkých päť štrukturálnych fondov so symbolickým záznamom (p.m.) a príslušných poznámok k rozpočtu spolu s existujúcimi rozpočtovými riadkami s cieľom splniť žiadosti členských štátov, ako je uvedené v opravnom liste Komisie č. 1/2014; očakáva, že sa tak zlepší plnenie nových programov na úrovni členských štátov;

45.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v tomto okruhu nebol ponechaný manévrovací priestor pre Európsky parlament, opakuje svoje presvedčenie, že dosiahnutá politická dohoda o VFR je záväzná pre všetky inštitúcie a že nástroj flexibility stanovený v tejto dohode sa mobilizuje s cieľom zaistiť včasný začiatok a potrebnú úroveň financovania jeho priorít;

Okruh 2

46.  poznamenáva, že aj keď okruh 2 bol najmenej ovplyvnený škrtmi Rady, niektoré programy pocítili zníženie výšky rozpočtových prostriedkov, konkrétne program LIFE +, ktorý je prioritou pre Európsky parlament (– 4,07 % v PRP);

47.  obnovuje návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch, ktorých sa týkajú škrty Rady, a zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky na program podpory konzumácie ovocia v školách o 28 miliónov EUR, aby zosúladil príslušné rozpočtové prostriedky s politickou dohodou uzavretou v júni 2013 o novej spoločnej poľnohospodárskej politike na obdobie 2014 – 2020;

48.  súhlasí s vytvorením nového osobitného rozpočtového riadku so symbolickým záznamom pre technickú pomoc pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond, ako sa uvádza v opravnom liste Komisie č. 1/2014;

Okruh 3

49.  pripomína, že aj keď je okruh 3 najmenším okruhom v rámci VFR, pokiaľ ide o pridelenie finančných prostriedkov, pokrýva otázky kľúčového významu pre obyvateľov Únie;

50.  berie na vedomie škrty v tomto okruhu, ktoré Komisia navrhla už v návrhu rozpočtu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada naďalej pokračuje v škrtoch týchto rozpočtových prostriedkov, a to o 5,2 milióna EUR na strane záväzkov (– 0,24 % v porovnaní s návrhom rozpočtu) a o 10 miliónov EUR na strane platieb (– 0,60 % v porovnaní s návrhom rozpočtu);

51.  obnovuje návrh rozpočtu všeobecne vo všetkých rozpočtových riadkoch, aby sa zaistilo riadne vykonávanie programov a činností v rámci tohto okruhu;

52.  opätovne zdôrazňuje silnú podporu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o primerané financovanie programov v oblasti práv, občanov, kultúry a médií, ktoré majú vysokú mieru plnenia a vytvárajú badateľný pákový efekt, majú zjavné vedľajšie účinky a generujú jasnú a preukázateľnú európsku pridanú hodnotu prostredníctvom podpory cezhraničnej spolupráce a aktívneho občianstva; vyjadruje osobitné znepokojenie nad navrhovanými škrtmi v programoch a činnostiach v týchto oblastiach; navrhuje zvýšenie úrovne týchto rozpočtových prostriedkov nad úroveň návrhu rozpočtu v niekoľkých rozpočtových riadkoch pre čiastkové programy v oblasti kultúry a médií, programy Európa pre občanov a Práva a občianstvo a činnosti v oblasti multimédií (zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 11,3 milióna EUR);

53.  pripomína, že rozpočet EÚ je vystavený viacerým rizikám, ako sú podvody s DPH, pašovanie, falšovanie a korupcia, ktoré väčšinou súvisia s organizovaným zločinom; žiada, aby bol boj proti podvodom v EÚ a organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti jasne stanovený ako priorita, a aby teda boli posilnené príslušné orgány a agentúry, ktoré sa účinne zasadzujú o zákaz a riešenie týchto hrozieb a ich podporných zločineckých štruktúr;

54.  zdôrazňuje, že by bolo potrebné posilniť solidaritu medzi členskými štátmi v oblasti azylu a migrácie a že v rozpočte EÚ by sa mal prejaviť jasný záväzok v tomto smere vrátane primeraného príspevku členských štátov;

55.  berie na vedomie nízku rezervu, ktorá ponecháva malý priestor na konanie v prípade nepredvídateľných situácií v rámci okruhu;

Okruh 4

56.  vyjadruje nesúhlas so škrtmi Rady v okruhu 4 (– 0,21 % vo VRP a – 2,5 % v PRP), ktorý bol už aj tak jeden z najvážnejšie postihnutých znížením v návrhu rozpočtu (– 12,5 % vo VRP a – 8,2 % v PRP) v porovnaní s úrovňami z roku 2013; opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že aj keď okruh 4 predstavuje menej ako 6 % z celkového rozpočtu Únie, je odrazom angažovanosti EÚ v zahraničí;

57.  v tejto súvislosti považuje za najdôležitejšie posilniť spoluprácu, zintenzívniť koordináciu a rozvíjať synergie s programami a projektmi členských štátov EÚ v tretích krajinách, aby sa zlepšila účinnosť vonkajšej činnosti EÚ a prekonali sa súčasné rozpočtové obmedzenia;

58.  považuje škrty Rady v rozpočtových riadkoch týkajúcich sa priorít Európskeho parlamentu za neprijateľné a navrhuje obnoviť návrh rozpočtu v rozpočtových riadkoch znížených Radou a dokonca prekročiť úroveň z návrhu rozpočtu na strane viazaných rozpočtových prostriedkov v niektorých riadkoch strategického významu pre vonkajšie vzťahy EÚ do celkovej výšky 233 miliónov EUR (humanitárna pomoc, nástroj európskeho susedstva, nástroj rozvojovej pomoci, nástroj predvstupovej pomoci, nástroj stability a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva); vyzýva v tejto súvislosti na zvýšenie rozpočtových prostriedkov na geografické a tematické oblasti kryté nástrojom financovania rozvojovej spolupráce s cieľom priblížiť sa k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov;

59.  je presvedčený, že na účinné vykonávanie európskej susedskej politiky musí byť zabezpečená väčšia podpora partnerským krajinám, ktoré sa zaviazali, že vybudujú demokratickú spoločnosť a uskutočnia reformy; berie na vedomie súčasnú zložitú politickú situáciu v niektorých partnerských krajinách; je presvedčený, že treba zaručiť väčšiu podporu budovaniu dôvery a ďalším opatreniam prispievajúcim k bezpečnosti a k prevencii a riešeniu konfliktov;

60.  pripomína dôležitosť transparentnosti ako základnej rozpočtovej zásady; preto vyzýva, aby sa rozpočtový riadok týkajúci sa osobitných zástupcov EÚ rozdelil, aby sa dosiahol lepší prehľad o rozpočtových prostriedkoch pre jednotlivých o zástupcov; navrhuje úplný presun rozpočtových riadkov pre osobitných zástupcov EÚ do rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

61.  vyjadruje nesúhlas s návrhom Komisie rozdeliť geografické a tematické rozpočtové riadky na jeden riadok, ktorý sa týka zmierňovania chudoby a udržateľného rozvoja, a ďalší, ktorý sa týka otázok správy, pretože táto nová nomenklatúra nerozlišuje medzi cieľmi a prostriedkami rozvojovej politiky; preto navrhuje aktualizovať nomenklatúru, ktorá lepšie odzrkadlí potreby rozvojovej politiky;

62.  navrhuje mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 50 miliónov EUR s cieľom financovať skutočné potreby v oblasti príspevku Únie k mierovému procesu na Blízkom východe; pripomína preto svoju podporu dlhodobému plánovaniu a dostatočnému financovaniu pomoci pre Agentúru Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA), Palestínu a mierový proces; zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť agentúre UNRWA nevyhnutné prostriedky na to, aby mohla poskytovať základné služby, ktorými ju poverilo Generálne zhromaždenie OSN, a zaistiť bezpečnosť a životné potreby utečencov s ohľadom na nestabilitu v regióne;

63.  zastáva názor, že v záujme transparentnosti a efektívnosti pomoci by sa politika priamej rozpočtovej podpory mala kriticky zhodnotiť a úroveň auditu by sa mala zvýšiť; zdôrazňuje, že v prípade podvodu a zneužívania by EÚ mala zrušiť finančnú pomoc;

64.  vyzýva na zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov na rezervu na núdzovú pomoc (+ 147 miliónov EUR) s cieľom vyhnúť sa situácii, v ktorej by Komisia nebola v stave včas reagovať na vznikajúce humanitárne krízy;

Okruh 5

65.  je prekvapený škrtmi Rady v okruhu 5 v celkovej výške – 153,283 milióna EUR na strane záväzkov a platieb (– 1,8 % v porovnaní s úrovňami uvedenými v návrhu rozpočtu), pričom najväčšie škrty sú v oblasti dôchodkov a európskych škôl (– 5,2 milióna EUR, – 3,2 %) a vo výdavkoch súvisiacich so stálymi a dočasnými zamestnancami v oblastiach politiky (– 69,7 milióna alebo – 3,5 %);

66.  poukazuje na to, že Komisia zahrnula úspory súvisiace s novým služobným poriadkom a 1 % zníženie počtu pracovných miest podľa dohody medzi inštitúciami z veľkej časti už do návrhu rozpočtu;

67.  zastáva názor, že dodatočné škrty administratívnych výdavkov vykonané Radou sú neopodstatnené a že neberú do úvahy štatutárne a zmluvné povinnosti a nové právomoci a povinnosti Únie; poznamenáva, že vylúčením súm súvisiacich s úpravou platov za roky 2011 a 2012 by sa mohla ešte viac zvýrazniť nerovnováha rozpočtu Únie;

68.  osobitne poznamenáva, že ak Súdny dvor Európskej únie (Súdny dvor) rozhodne v roku 2014 v prospech Komisie v otázke úpravy dôchodkov a platov od 1. júla 2012, v rámci stropu v okruhu 5 nebude ponechaná primeraná rezerva na riešenie nepredvídanej situácie; preto poznamenáva, že Rada nedosiahla cieľ, ktorý si sama stanovila pri schválení pozície;

69.  obnovuje preto návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa administratívnych a podporných výdavkov a vo všetkých rozpočtových riadkoch v okruhu 5, v ktorých boli vykonané škrty Radou, okrem riadku pre platy a odmeny v oddiele III, ktorý je znížený o – 1,2 milióna EUR s cieľom pokryť príspevok Európskej chemickej agentúre na financovanie európskej školy typu II;

70.  rozhodol sa ponechať určité rozpočtové prostriedky ako rezervu, pričom očakáva informácie z Komisie v súvislosti s decentralizovanými agentúrami a správami o riadení vonkajšej pomoci;

71.  rozdeľuje rozpočtový riadok pre výdavky Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) týkajúce sa stálych a dočasných zamestnancov, aby zodpovedal rozšírenému mandátu a posilnenej nezávislosti sekretariátu dozorného výboru OLAF, ako sa stanovuje v novom nariadení o OLAF(7);

Agentúry

72.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; berie na vedomie, že Komisia už značne znížila pôvodné požiadavky väčšiny agentúr;

73.  domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty, ako ich navrhuje Rada, by ohrozili riadne fungovanie agentúr a znemožnili by im plniť úlohy, ktoré im určil zákonodarný orgán; odmieta horizontálny prístup Rady k znižovaniu rozpočtových prostriedkov na agentúry, ktorých potreby je potrebné posudzovať individuálne;

74.  nemôže však schváliť prístup Komisie k otázke zamestnancov, podľa ktorého sa plány pracovných miest agentúr znížia o 1 % na základe politickej dohody o VFR, ktorá platí pre všetky inštitúcie a orgány, ale navyše agentúry majú prispieť ďalším 1 % do „fondu pracovných miest určených na presun“;

75.  zdôrazňuje skutočnosť, že dohodnuté zníženie počtu zamestnancov vychádza zo stavu existujúcich zamestnancov a povinností k 31. decembru 2012 (referenčný dátum), a že na akékoľvek nové povinnosti existujúcich agentúr alebo vznik nových agentúr musia byť k dispozícii dodatočné zdroje;

76.  mení preto plány pracovných miest väčšiny agentúr tak, aby sa splnilo 1 % dohodnuté zníženie; neurobí tak však v prípade agentúr, ktoré už vo svojej pôvodnej žiadosti uplatnili 1+1 % zníženie; opätovne však zdôrazňuje, že tento dodatočný 1 % príspevok je potrebné zohľadniť v rozpočte na rok 2015, aby sa so všetkými agentúrami zaobchádzalo rovnako;

77.  zdôrazňuje dodatočné úlohy, ktoré už boli delegované na európske orgány dohľadu (ESA), ako aj budúce úlohy plánované v legislatívnych návrhoch, ktoré ešte musia byť schválené, ktoré si budú vyžadovať primerané zvýšenie rozpočtu, aby mohli uspokojivo vykonávať úlohu dohľadu; pripomína svoju pozíciu, podľa ktorej ESA potrebujú samostatné rozpočtové riadky a mali by sa stať finančne nezávislými od orgánov členských štátov;

78.  rozhodol sa zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov troch agentúr finančného dohľadu na rok 2014; domnieva sa, že tieto rozpočtové prostriedky by mali zohľadniť potrebu plniť požadované úlohy, keďže sa prijalo a prijíma viac nariadení, rozhodnutí a smerníc na prekonanie súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, čo úzko súvisí so stabilitou finančného sektora;

79.  rozhodol sa takisto zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru a niekoľko agentúr v okruhu 3 vzhľadom na dodatočné úlohy, ktoré im boli pridelené (Frontex, Europol, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov a Európsky podporný úrad pre azyl); zvyšuje objem rozpočtových prostriedkov pre Európsku agentúru pre lieky, keďže Komisia vo svojom návrhu rozpočtu zobrala do úvahy pripísané príjmy, čo by sa nemalo stať v prípade agentúr financovaných v prvom rade z poplatkov; predvída možné nadobudnutie účinnosti 4. železničného balíka, a to vyčlenením dodatočných rozpočtových prostriedkov na Európsku železničnú agentúru do rezervy;

80.  vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi, ktoré sa javia ako najviac zdržanlivé, zintenzívnila svoje úsilie s cieľom určiť agentúry, ktoré by sa mohli buď zlúčiť, alebo aspoň premiestniť a spoločne využívať budovy alebo určité administratívne funkcie;

81.  ďalej od Komisie očakáva, že predloží nový finančný výkaz, keď Európsky parlament a Rada ukončia legislatívny postup, ktorým sa rozširuje mandát agentúry; berie na vedomie, že takéto rozšírenie si môže vyžadovať dodatočné zdroje, ktoré musia odsúhlasiť obe inštitúcie;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP-PA)

82.  po uskutočnení dôslednej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií – pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré momentálne prebiehajú, s výnimkou iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, a pri plnom zohľadnení hodnotenia vykonateľnosti projektov uskutočneného Komisiou, sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu pilotných projektov a prípravných akcií, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy;

Ostatné oddiely

83.  zastáva názor, že rozpočet každej európskej inštitúcie by sa vzhľadom na jej osobitné poslanie a situáciu mal posudzovať individuálne a nie paušálne a mal by sa zohľadniť osobitný stupeň rozvoja, prevádzkové úlohy, ciele v riadení, potreby zamestnancov a politika v oblasti budov každej inštitúcie;

84.  trvá na tom, že Európsky parlament a Rada by mali stanoviť dostatočnú úroveň rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie inštitúcií, plnenie vnútorných a vonkajších legislatívnych povinností a poskytovanie služby vo verejnom záujme na vysokej odbornej úrovni pre občanov Únie, pričom by mali podporovať všetky možné úspory a zvyšovanie efektívnosti, ktoré prináša neustále prehodnocovanie existujúcich a nových úloh;

85.  vyjadruje znepokojenie nad škrtmi Rady v návrhu rozpočtu na rok 2014, pokiaľ ide o úpravu platov o 1,7 % za roky 2011 a 2012 týkajúcu sa zamestnancov tých inštitúcií, ktoré do svojich rozpočtových odhadov zahrnuli ročný vplyv týchto úprav, najmä vzhľadom na očakávané rozhodnutie Súdneho dvora; obnovuje tieto výdavky v rozpočte na rok 2014 ako opatrenie v rámci riadneho a obozretného finančného hospodárenia; vyjadruje zároveň znepokojenie nad hromadiacimi sa neuhradenými splátkami istiny a úroku, za ktoré by niesli zodpovednosť inštitúcie, pričom Rada nepredvídala žiadne rozpočtové prostriedky ako preventívne opatrenie;

86.  je preto hlboko znepokojený, že v okruhu 5 a čiastkovom strope pre administratívne výdavky nie sú takmer žiadne platobné rezervy a záväzkové rezervy sú nedostatočné; pripomína, že podľa článku 203 nariadenia (EU, Euratom) č. 966/2012 "sú administratívne výdavky nediferencované rozpočtové prostriedky", a preto je rozhodujúci nižší strop; opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že na financovanie nevyplatených úprav platov budú pravdepodobne potrebné dodatočné platobné rozpočtové prostriedky a varuje pred možným problémom s rezervou, pokiaľ ide o záväzky;

87.  žiada, aby opravný rozpočet zahŕňal prostriedky na financovanie nedoplatkov a príslušných úprav platov v prípade, že Súdny dvor vydá rozsudok v prospech úpravy platov stanovenej v služobnom poriadku; poznamenáva, že malé dodatočné úspory vyplývajúce z prijatia služobného poriadku nie sú ešte zahrnuté v návrhu rozpočtu; berie na vedomie presné podrobnosti opravného listu Komisie č. 2/2014 (COM(2013)0719); vyzýva Radu včas zohľadniť obsah listu v rozpočtovom postupe na rok 2014;

88.  víta snahy vyvinuté inštitúciami pri hľadaní úspor všade, kde je to možné, bez ohrozovania kvality ich služieb; víta posilnenú medziinštitucionálnu spoluprácu, napríklad prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov o posilnení vzájomných politických väzieb, dosiahnutí vyššej efektívnosti a o podpore mobility zamestnancov s cieľom podporiť kľúčové funkcie jednotlivých inštitúcií;

Oddiel I – Európsky parlament

Všeobecný rámec

89.  pripomína, že pri prijímaní odhadov na rok 2014 nástojil na potrebe uplatňovať rozpočtovú zodpovednosť vysokého stupňa, kontrolu a zdržanlivosť a vynakladať ďalšie úsilie, pokiaľ ide o vykonávanie zmien, úspory a štrukturálne reformy so zámerom udržať nárast rozpočtu bližšie k miere inflácie;

90.  zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia dlhodobých úspor v rozpočte EÚ sa musí Európsky parlament a Rada zaoberať nutnosťou zostaviť plán pre zavedenie jediného sídla, ako sa uvádza v jeho predchádzajúcich uzneseniach, najmä v uzneseniach z 23. októbra 2012 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely(8) a zo 6. februára 2013 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia(9), a v rozhodnutí z 10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament(10);

91.  víta dohodu, ktorú Predsedníctvo a Výbor pre rozpočet dosiahli na stretnutí v rámci zmierovacieho konania 24. septembra 2013; poukazuje na to, že celková výška jeho rozpočtu na rok 2014 je 1 783 976 098 EUR, čo predstavuje čisté zníženie o 29 168 108 EUR v porovnaní s predbežným návrhom odhadov z 26. februára 2013;

92.  poukazuje na to, že výška jeho rozpočtu na rok 2014 je o 1,9 % nad úrovňou rozpočtu na rok 2013; berie na vedomie, že náklady z dôvodu pristúpenia Chorvátska predstavujú 0,17 % a jednorazové náklady súvisiace so zmenou volebného obdobia 2,1 % z tohto nárastu; zdôrazňuje, že napriek nevyhnutným nákladom súvisiacim so zmenou volebného obdobia z dôvodu európskych volieb 2014 došlo v prevádzkovom rozpočte k čistému zníženiu o 0,37 % a k ďalšiemu zníženiu na základe očakávanej miery inflácie;

93.  zdôrazňuje, že do jeho rozpočtu boli zahrnuté rozpočtové prostriedky na čiastočné financovanie nadchádzajúcej úpravy platov za roky 2011 a 2012 s ohľadom na očakávané rozhodnutie Súdneho dvora; je hlboko znepokojený prístupom Rady, ktorá vo svojom rozpočte nepočíta s takýmito prostriedkami a ani nenavrhuje zachovať rozpočtové prostriedky v rozpočte ostatných inštitúcií ako preventívne opatrenie zabezpečujúce čiastočné financovanie dôsledkov, ktoré by mohli vyplynúť z očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora; poznamenáva, že skutočné zníženie prevádzkového rozpočtu Euróspkeho parlamentu o 0,37 % v roku 2014 by sa ďalej znížilo o 1,3 %, keby Európsky parlament obozretne nevyčlenil rozpočtové prostriedky na financovanie možných úprav platov za roky 2011 a 2012 v prípade príslušného rozhodnutia Súdneho dvora;

94.  schvaľuje tieto úpravy odhadov:

   zapracovanie vplyvu prijatia nového služobného poriadku a s ním súvisiacich zmien plánu pracovných miest;
   zohľadnenie úspor vyplývajúcich z nahradenia budovy PRES v Luxembursku budovou GEOS;
   zníženie rozpočtových prostriedkov na Dom európskej histórie z dôvodu príspevku Komisie na prevádzkové náklady a interných úspor;
   zapracovanie úspor, ktoré vyplývajú z uplatňovania pracovných metód v rámci programu Európsky parlament bez papiera;
   presun správy dôchodkov poslancov Európskeho parlamentu v zmysle štatútu poslancov do osobitného rozpočtového riadku v oddiele III, ako je to v prípade dôchodkov stálych zamestnancov;
   vyčlenenie ľudských a finančných zdrojov pre nové GR pre výskumné parlamentné služby po tom, čo sa podarí úspešne uzavrieť dohodu o spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a s Výborom regiónov;

Spoločná pracovná skupina

95.  víta pokračovanie práce spoločnej pracovnej skupiny Predsedníctva a Výboru pre rozpočet na rozpočte Európskeho parlamentu, ktorá sa ukázala ako užitočná v procese reformy, a to ako platforma na diskusiu a identifikáciu možných rezerv v oblasti efektivity s cieľom vyvážiť potrebné investície na posilnenie efektívnosti Európskeho parlamentu;

96.  pripomína úspech pracovnej skupiny, ktorý dosiahla v minulosti pri identifikácii stratégií na dosiahnutie úspor, pokiaľ ide o cestovné náklady poslancov Európskeho parlamentu;

97.  tvrdí, že reformy, ktoré vznikli na základe diskusií pracovnej skupiny – medziinštitucionálna spolupráca s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, opatrenia na vykonávanie programu s názvom Európsky parlament bez papiera a projektu elektronických schôdzí, efektívnejšia štruktúra pracovného rytmu Európskeho parlamentu, externalizácia platieb a zavedenie nového softvéru na riadenie ľudských zdrojov – je potrebné ďalej vykonávať s cieľom dosiahnuť skutočné zvýšenie efektivity a uvoľniť zdroje na zlepšenie nezávislého odborného poradenstva pre poslancov a na zlepšenie kontrolnej kapacity Európskeho parlamentu;

Reforma služobného poriadku

98.  poznamenáva, že súčasťou zmien služobného poriadku, na ktorých sa dohodli Európsky parlament a Rada v riadnom legislatívnom postupe, je aj nová metóda indexácie platov zamestnancov a zmrazenie úpravy platov vo všetkých inštitúciách vrátane Európskeho parlamentu v rokoch 2013 a 2014, čo predstavuje úspory v rozpočte Európskeho parlamentu na rok 2014 vo výške 14,5 milióna EUR;

99.  ďalej berie na vedomie, že ďalšie reformy služobného poriadku, napríklad zmeny pravidiel, ktoré sa týkajú ročných výdavkov na cestovanie stálych zamestnancov, prinesú úspory vo výške 2,8 milióna EUR, ako dodatok k úsporám vo výške 0,8 milióna EUR v dôsledku úprav kariérneho rastu zamestnancov a rýchlosti povyšovania, ako aj vytvorenia novej funkčnej skupiny zamestnancov SC;

100.  konštatuje, že dôsledkom návrhu Komisie znížiť celkový počet zamestnancov o 1 % ročne bude v prípade Európskeho parlamentu zrušenie 67 pracovných miest v rámci plánu pracovných miest na rok 2014; berie na vedomie oznámenie generálneho tajomníka Predsedníctvu z 2. septembra 2013, v ktorom sa generálny tajomník vôbec nezmieňuje o otázke rovnováhy medzi politickou a administratívnou podporou pre poslancov; poznamenáva, že politické skupiny majú už od roku 2012 zmrazené personálne zdroje a že ich potreby boli pokryté v dvoch predchádzajúcich rozpočtových rokoch len čiastočne; trvá na tom, že celkový stav zamestnancov v politických skupinách v roku 2014 a v nasledujúcich rokoch by nemal byť nižší ako súčasný stav;

101.  opätovne zdôrazňuje svoju žiadosť, ktorá sa uvádza v uznesení zo 17. apríla 2013, aby bol Výboru pre rozpočet predložený plán na uplatnenie revidovaného služobného poriadku, keďže rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou sa už skončili, a to uzavretím dohody o reforme služobného poriadku;

Spolupráca s poradnými výbormi

102.  víta prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov s cieľom dosiahnuť dohodu o medziinštitucionálnej spolupráci v záujme hlbšej spolupráce;

103.  zdôrazňuje, že odhadované zmeny plánov pracovných miest Európskeho parlamentu, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, ktoré vyplývajú z dohody o medziinštitucionálnej spolupráci, o ktorej sa práve rokuje, bezprostredne súvisia s definitívnym uzatvorením tejto politickej dohody, sú ním teda podmienené; zastáva názor, že výsledkom spolupráce môže byť postupný presun kvalifikovaného personálu z prekladateľských služieb výborov do nového GR Európskeho parlamentu pre výskumné parlamentné služby na dobrovoľnom základe v počte maximálne 80 pracovných miest (vrátane príslušného nárastu jeho plánu pracovných miest) a následné zrušenie primeraného počtu pracovných miest v pláne pracovných miest výborov v nasledujúcom roku;

Rezerva na nepredvídané výdavky

104.  keďže ani začiatok ani tempo presunu zamestnancov nemôžu byť stanovené s primeraným stupňom presnosti v čase ročného rozpočtového postupu na rok 2014, rozhodol sa pridať 0,7 milióna EUR do rozpočtového riadku pre platy Európskeho parlamentu a zároveň vyčleniť primeraný objem rozpočtových prostriedkov z rozpočtového riadku na platy výboru do rezervy, kým nebude jasný ďalší vývoj v oblasti presunu zamestnancov; je si vedomý, že podľa potreby by mohli byť rozpočtové prostriedky až do výšky 3,3 miliónov EUR napokon presunuté z riadku pre rezervu na nepredvídané výdavky do riadku pre platy, a to na základe rozhodnutia príslušného výboru Európskeho parlamentu; očakáva, že dva poradné výbory znížia primeraný podiel rozpočtových prostriedkov vo svojich rozpočtoch so zreteľom na vývoj, pokiaľ ide o presun zamestnancov a uzavretie príslušnej politickej dohody s Európskym parlamentom;

Presun poslaneckých dôchodkov

105.  je presvedčený, že správa dôchodkov bývalých poslancov nie je súčasťou každodenných prevádzkových úloh Európskeho parlamentu a možné zvýšenie dôchodkových nákladov znižuje transparentnosť rozpočtu; preto podporuje presun správy troch typov dôchodkov – starobný, invalidný, vdovský – ktoré patria v rámci štatútu poslancov do oddielu III rozpočtu Únie, pričom by sa poslancom naďalej poskytovali konzultácie a poradenstvo, pokiaľ ide o dôchodkové otázky; upozorňuje, že sústredenie správy dôchodkov v jednej inštitúcii zvyšuje administratívnu efektivitu;

106.  konštatuje, že je potrebný koherentný prístup k poskytovaniu informácií o európskych voľbách v roku 2014; podporuje preto propagačnú kampaň s cieľom zvýšiť voličskú účasť vo voľbách v roku 2014, šíriť informácie o dátume konania volieb a zvýšiť informovanosť občanov Únie tým, že budú oboznámení so svojimi volebnými právami a s tým, ako Únia ovplyvňuje ich každodenný život, a to vo všetkých jazykoch únie; je presvedčený, že je potrebné ex-post vyhodnotenie komunikačnej stratégie pre voľby v rokoch 2009 a 2014;

Ďalšie úspory

107.   zastáva názor, že v časoch hospodárskeho obmedzenia treba vynaložiť všetko úsilie na kontrolu rozpočtov inštitúcií s cieľom hľadať možné úspory, a to zavádzaním praxe, ktorá neznižuje kvalitu práce poslancov; pripomína, že medzi názorné príklady zdržanlivosti patrí skutočnosť, že náhrady výdavkov na služobné cesty zamestnancov neboli indexované od roku 2007 a všetky príspevky poslancom boli zmrazené až do konca súčasného volebného obdobia na úrovni z roku 2011; okrem toho víta plán na zmrazenie všetkých príspevkov poslancom až do konca roku 2014;

108.  rozhodol sa v tomto duchu znížiť výdavky Európskeho parlamentu oproti návrhu rozpočtu na rok 2014 o 9 658 000 EUR;

109.  v snahe o zdržanlivosť znižuje prostriedky na vysielanie delegácií, a teda aj celkový počet delegácií poslancov, ešte viac, než urobil pri škrtoch, o ktorých bolo rozhodnuté a ktoré boli vykonané v posledných dvoch rokoch;

Oddiely IV až X

110.   vyjadruje uznanie všetkým ostatným inštitúciám, pokiaľ ide o úspory a vyššiu efektívnosť, ktoré zapracovali do svojich návrhov rozpočtov; obnovuje prostriedky na úpravu platov za roky 2011 a 2012, pričom berie do úvahy očakávané rozhodnutie Súdneho dvora k tejto otázke v súlade so zásadou rozvážneho a riadneho finančného hospodárenia;

Oddiel IV – Súdny dvor

111.  upravuje štandardné paušálne zníženie na 3 % a obnovuje rozpočtové prostriedky vo výške 1,43 milióna EUR s cieľom umožniť plné využitie plánu pracovných miest Súdneho dvora a zabezpečiť, aby mohol Súdny dvor primerane reagovať na neustále narastajúcu pracovnú záťaž;

112.  zvyšuje rozpočtové riadky pre platy Súdneho dvora nad úroveň návrhu rozpočtu vzhľadom na úpravu platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, čo nebolo pôvodne zahrnuté v odhadoch rozpočtu Súdneho dvora;

Oddiel V – Dvor audítorov

113.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o sumu na úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, čo má vplyv na rozpočet na rok 2014, ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

114.  vyjadruje osobitnú spokojnosť s tým, že Dvor audítorov sa správal šetrne a našiel vnútorné rezervy vo svojom návrhu rozpočtu;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

115.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o sumu na úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, čo má vplyv na rozpočet na rok 2014, ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

116.  víta prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o dohode o spolupráci a očakáva ich úspešné ukončenie; vyčleňuje časť rozpočtových prostriedkov na platy do rezervy, kým nebude podpísaná dohoda o spolupráci s Európskym parlamentom a postupne presunutých maximálne 48 zamestnancov, a uvádza poznámku v pláne pracovných miest, že tieto pracovné miesta by sa zrušili v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa ukončí presun zamestnancov, čoho podmienkou je uzatvorenie konečnej dohody;

Oddiel VII – Výbor regiónov

117.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

118.  víta prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom a Výborom regiónov o dohode o spolupráci a očakáva ich úspešné ukončenie; vyčleňuje časť rozpočtových prostriedkov na platy do rezervy, kým nebude podpísaná takáto dohoda o spolupráci a postupne presunutých maximálne 32 zamestnancov, a uvádza poznámku v pláne pracovných miest, že tieto pracovné miesta by sa zrušili v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa ukončí presun zamestnancov, čoho podmienkou je uzatvorenie konečnej dohody;

119.  obnovuje návrh rozpočtu v rozpočtových riadkoch pre služobné cesty členov s cieľom zaistiť, aby sa neznížila úroveň politických aktivít;

120.  berie na vedomie, že Skupina európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) vytvorila vo Výbore regiónov novú politickú skupinu; pripomína, že každá politická skupina má nárok na administratívnu podporu úmernú jej veľkosti na uľahčenie účasti na politických aktivitách výboru;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

121.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

122.  uznáva odôvodnené úsilie európskeho ombudsmana znížiť počas obdobia piatich rokov podľa vlastného časového harmonogramu počet zamestnancov o 5 %, keďže ide o pomerne malú inštitúciu;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

123.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

124.  uznáva odôvodnené úsilie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov znížiť počas obdobia piatich rokov podľa vlastného časového harmonogramu počet zamestnancov o 5 %, keďže ide o pomerne malý orgán;

Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

125.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

126.  upravuje štandardné paušálne zníženie na 5,3 % (obnovením rozpočtových prostriedkov vo výške približne 0,4 milióna EUR) v ústredí a na 2,7 % v delegáciách (0,5 milióna EUR), aby zohľadnil vývoj v oblasti prijímania do zamestnania v súlade s prevádzkovými potrebami;

127.  obnovuje rozpočtové prostriedky na bezpečnosť vo výške 5,4 milióna EUR na bezpečné IT systémy a siete a vo výške 0,6 milióna EUR na zmluvných zamestnancov;

128.  uznáva snahu ESVČ splniť žiadosť Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu zahrnúť osobitných zástupcov Európskej únie a ich zamestnancov do rozpočtu a inštitucionálnej štruktúry ESVČ; konštatuje, že na to, aby sa umožnil presun ľudských a finančných zdrojov z rozpočtu Komisie do rozpočtu ESVČ, treba dosiahnuť kompromisné riešenie s Komisiou a Radou a navyše treba prijať príslušný právny základ; navrhuje posilnenie rozpočtu a plánu pracovných miest ESVČ;

o
o   o

129.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0304.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0081.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2013)0173.
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(8) Prijaté texty, P7_TA(2012)0359.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2013)0048.
(10) Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 1.


PRÍLOHA I

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Dátumy pre rozpočtový postup v roku 2014 a spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru

A.  Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli na týchto kľúčových dátumoch pre rozpočtový postup na rok 2014:

1.  Rada sa bude usilovať schváliť svoju pozíciu a postúpiť ju Európskemu parlamentu do 11. septembra 2013 s cieľom umožniť včasnú dohodu s Európskym parlamentom;

2.  Výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu bude hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady najneskôr do konca 41. týždňa (začiatkom októbra);

3.  Pred čítaním v Európskom parlamente sa 16. októbra 2013 popoludní zvolá trialóg;

4.  Plénum Európskeho parlamentu bude hlasovať o výsledkoch svojho čítania v 43. týždni;

5.  Zmierovacie obdobie začína plynúť 24. októbra 2013. V súlade s ustanoveniami článku 314 ods. 4 písmena c) ZFEÚ bude zmierovacie konanie trvať do 13. novembra 2013;

6.  Zmierovací výbor zasadne 4. novembra 2013 popoludní v priestoroch Európskeho parlamentu a 11. novembra 2013 v priestoroch Rady. Jeho zasadnutia sa pripravia na trialógoch. Trialóg je naplánovaný na 7. novembra 2013 ráno. Počas 21-dňového zmierovacieho obdobia možno zvolať ďalšie trialógy.

B.  Európsky parlament, Rada a Komisia sa takisto dohodli na spôsoboch fungovania Zmierovacieho výboru uvedených v prílohe, ktoré sú platné, kým nevstúpi do platnosti nová dohoda IIA.


PRÍLOHA II

Spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru v rozpočtovom postupe v roku 2014

1.  Ak Európsky parlament odhlasuje pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady, predseda Rady vezme na tej istej plenárnej schôdzi na vedomie rozdiely v stanoviskách týchto dvoch inštitúcií a oznámi predsedovi Európskeho parlamentu svoj súhlas s bezodkladným zvolaním Zmierovacieho výboru. List, ktorým sa zvoláva Zmierovací výbor, sa odošle v ten istý deň, ako sa hlasovalo v pléne, a zmierovacie obdobie sa začne nasledujúci deň. Obdobie trvajúce 21 dní sa vypočíta v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny.

2.  Ak Rada nevysloví súhlas so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi odhlasovanými Európskym parlamentom, potvrdí svoju pozíciu listom, ktorý zašle pred dátumom určeným pre prvým zasadnutím Zmierovacieho výboru uvedeným v bode A.6 spoločného vyhlásenia. Zmierovací výbor bude v takom prípade postupovať za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.

3.  Zmierovaciemu výboru sa poskytne jednotný súbor dokumentov (podkladové dokumenty), v ktorých sa porovnajú jednotlivé etapy rozpočtového postupu(1). Tento súbor obsahuje sumy(2) v jednotlivých rozpočtových riadkoch, celkové sumy podľa okruhov finančného rámca a porovnávací dokument s číselnými údajmi a rozpočtovými poznámkami s návrhmi zmien k jednotlivým rozpočtovým riadkom pre všetky rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky „otvorené“. Tieto dokumenty budú klasifikované podľa rozpočtovej nomenklatúry.

K podkladovým dokumentom pre Zmierovací výbor sa pripoja aj ďalšie dokumenty(3).

4.  S cieľom dosiahnuť dohodu do konca zmierovacieho obdobia sa prostredníctvom trialógov:

–  vymedzí rozsah rokovaní o rozpočtových otázkach, ktoré je potrebné riešiť,

–  prerokujú otvorené otázky uvedené v predchádzajúcej zarážke s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorú má schváliť Zmierovací výbor;

–  budú riešiť tematické otázky vrátane okruhov viacročného finančného rámca, podľa možnosti na základe pracovných alebo neformálnych dokumentov.

Počas každého trialógu alebo ihneď po ňom sa spoločne vypracujú predbežné závery, ako aj program nadchádzajúceho zasadnutia. Tieto závery zaznamená inštitúcia, ktorá hostí trialóg.

5.  Predbežné závery z trialógov a dokument s rozpočtovými riadkami, o ktorých sa počas trialógov dosiahla predbežná dohoda, budú k dispozícii na prípadné schválenie na zasadnutiach Zmierovacieho výboru.

6.  Komisia vyvinie akékoľvek užitočné iniciatívy s cieľom zblížiť pozície Európskeho parlamentu a Rady. Týmto spôsobom sa zaručí Rade aj Európskemu parlamentu úplná rovnosť zaobchádzania.

7.  Spoločný návrh podľa článku 314 ods. 5 ZFEÚ zostavia sekretariáty Európskeho parlamentu a Rady s pomocou Komisie. Bude ho tvoriť sprievodný list adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady, ktorý obsahuje dátum dosiahnutia dohody v Zmierovacom výbore a prílohy, ktoré budú zahŕňať:

–  číselné údaje podľa jednotlivých riadkov za všetky rozpočtové položky(4) a celkové sumy podľa okruhov finančného rámca;

—  súhrnný dokument uvádzajúci číselné údaje a konečné znenie pozmeňujúcich návrhov k návrhu rozpočtu(5) alebo k pozícii Rady.

Zmierovací výbor môže takisto schváliť prípadné spoločné vyhlásenia v súvislosti s rozpočtom na rok 2014.

8.  Spoločný návrh sa preloží do všetkých jazykov (útvarmi Európskeho parlamentu) a do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dosiahnutia dohody o spoločnom návrhu podľa bodu 6 sa predloží na schválenie Európskemu parlamentu.

Rozpočet bude predmetom právno-lingvistickej finalizácie po prijatí spoločného návrhu spojením príloh spoločného návrhu s rozpočtovými riadkami, ktoré sa počas zmierovacieho postupu nezmenili.

9.  Inštitúcia, ktorá hostí trialóg alebo zasadnutie Zmierovacieho výboru, zabezpečí na zasadnutiach Zmierovacieho výboru tlmočenie v rámci plného jazykového režimu a na trialógoch v rámci jazykového režimu ad hoc.

Inštitúcia, ktorá hostí dané zasadnutie, zabezpečí reprodukciu a distribúciu dokumentov na zasadnutie.

Útvary uvedených troch inštitúcií budú spolupracovať na kódovaní výsledkov rokovaní s cieľom finalizovať spoločný návrh.

10.  Inštitúcie budú konať v duchu lojálnej spolupráce a včas si vymieňať relevantné informácie a dokumenty na formálnej a neformálnej úrovni, pravidelne udržiavať kontakty na všetkých úrovniach počas celého rozpočtového postupu prostredníctvom aktívneho prístupu svojich vyjednávačov s cieľom dokončiť prácu Zmierovacieho výboru.

(1)Medzi tieto etapy patrí: Rozpočet na rok 2013 (vrátane schválených opravných rozpočtov); pôvodný návrh rozpočtu; pozícia Rady k návrhu rozpočtu; pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k pozícii Rady a opravné listy predložené Komisiou. Na účely porovnania budú súčasťou pôvodného návrhu rozpočtu len tie opravné listy, ktoré sa zohľadnili v čítaniach Rady aj Európskeho parlamentu.
(2)Rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky uzavreté, sa zvýraznia v podkladových materiáloch. Za technicky uzavretý sa považuje taký rozpočtový riadok, v súvislosti s ktorým nemajú Európsky parlament a Rady žiadne nezhody a v súvislosti s ktorým sa nepredložil žiaden opravný list, bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru.
(3)Patrí sem list Komisie o vykonateľnosti pozície Rady a pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu; opravný list týkajúci sa poľnohospodárstva (a v prípade potreby iných oblastí); prípadne oznámenie Komisie o monitorovaní rozpočtových prognóz; a prípadné listy iných inštitúcií k pozícii Rady a pozmeňujúcim návrhom Európskeho parlamentu.
(4)Riadky, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo pozíciou Rady nezmenili, sa zvýraznia.
(5)Vrátane opravných listov, ktoré sa zohľadnili v čítaniach Rady aj Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia