Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0359(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0308/2013

Předložené texty :

A7-0308/2013

Rozpravy :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Hlasování :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Vysvětlení hlasování
PV 02/04/2014 - 18.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Přijaté texty
PDF 439kWORD 35k
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk
Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (COM(2012)0773 – C7–0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  V zájmu ochrany hospodářských zájmů Unie je nezbytné, aby Unie disponovala vhodnými nástroji, které jí umožní zajistit účinný výkon svých práv vyplývajících z dohod o mezinárodním obchodu. Jedná se zejména o situace, kdy třetí země přijmou opatření omezující obchod, která snižují užitek, jenž připadá podle dohod o mezinárodním obchodu hospodářským subjektům Unie. Unie by měla být schopna rychle a pružně reagovat v rámci postupů a lhůt stanovených podle dohod o mezinárodním obchodu, jež uzavřela. Unie by proto měla přijmout právní předpisy, jež vymezí rámec pro výkon práv Unie za určitých konkrétních okolností.
(2)  V zájmu ochrany hospodářských zájmů Unie je nezbytné, aby Unie disponovala vhodnými nástroji, které jí umožní zajistit účinný výkon svých práv vyplývajících z dohod o mezinárodním obchodu. Jedná se zejména o situace, kdy třetí země přijmou opatření omezující obchod, která snižují užitek, jenž připadá podle dohod o mezinárodním obchodu hospodářským subjektům Unie. Unie by měla být schopna rychle a pružně reagovat v rámci postupů a lhůt stanovených podle dohod o mezinárodním obchodu, jež uzavřela. Unie by proto měla přijmout právní předpisy, jež vymezí rámec pro výkon práv Unie za určitých konkrétních okolností, a poskytnout odpovídající zdroje s cílem zajistit, aby byly dostupné zdroje pro tyto nástroje účinně využívány.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

(2a)  Při volbě opatření zaměřených na zajištění účinného výkonu práv Unie by měla být zohledněna nejen jejich schopnost přimět dotčené třetí země k respektování pravidel mezinárodního obchodu, ale také jejich schopnost zmírnit zatížení hospodářských subjektů a členských států, které byly nejvíce postiženy obchodními opatřeními přijatými třetími zeměmi. Opatření přijatá podle tohoto nařízení by neměla omezit přístup Unie k surovinám nezbytným pro evropský průmysl.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Cílem mechanismů pro řešení sporů v rámci WTO a jiných struktur, včetně regionálních a dvoustranných mechanismů, je nalézt vhodné řešení veškerých sporů, k nimž by mohlo dojít mezi Unii a jinou stranou či jinými stranami takových dohod. Pokud však jiné způsoby pro nalezení vhodného řešení nevedly k úspěchu, měla by Unie pozastavit v souladu s takovými pravidly pro řešení sporů koncese či jiné závazky. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byla v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčená třetí země donucena k dodržování příslušných pravidel mezinárodního obchodu.
(3)  Cílem mechanismů pro řešení sporů v rámci WTO a jiných struktur, včetně regionálních a dvoustranných mechanismů, je nalézt vhodné řešení veškerých sporů, k nimž by mohlo dojít mezi Unii a jinou stranou či jinými stranami takových dohod. Pokud však jiné způsoby pro nalezení vhodného řešení nevedly k úspěchu, měla by Unie pozastavit v souladu s takovými pravidly pro řešení sporů koncese či jiné závazky. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byla v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčená třetí země donucena k dodržování příslušných pravidel mezinárodního obchodu. Unie by měla vždy využívat nejúčinnější dostupný mechanismus řešení sporů.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Podle Dohody WTO o ochranných opatřeních by se měl člen WTO, který navrhuje uplatnění ochranného opatření nebo usiluje o jeho prodloužení, snažit zachovat v podstatě rovnocennou úroveň koncesí a jiných závazků mezi ním a vyvážejícími členy, kteří by byli dotčeni takovým opatřením. Obdobná pravidla se použijí i v případě jiných dohod o obchodu, včetně dohod regionálních či dvoustranných, jež uzavřela Unie. Nepřijme-li třetí dotčená země žádné uspokojivé úpravy, měla by Unie v takových případech přijmout vyrovnávací opatření spočívající v pozastavení koncesí či jiných závazků. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byly v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčené třetí země donuceny přijmout opatření pro rozšíření obchodu.
(4)  Podle Dohody WTO o ochranných opatřeních by se měl člen WTO, který navrhuje uplatnění ochranného opatření nebo usiluje o jeho prodloužení, snažit zachovat v podstatě rovnocennou úroveň koncesí a jiných závazků mezi ním a vyvážejícími členy, kteří by byli dotčeni takovým opatřením. Obdobná pravidla se použijí i v případě jiných dohod o obchodu, včetně dohod regionálních či dvoustranných, jež uzavřela Unie. Nepřijme-li třetí dotčená země žádné odpovídající a přiměřené úpravy, měla by Unie v takových případech přijmout vyrovnávací opatření spočívající v pozastavení koncesí či jiných závazků. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byly v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčené třetí země donuceny přijmout opatření pro rozšíření obchodu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Článkem XXVIII dohody GATT 1994 a souvisejícím ujednáním se řídí změna či odvolání koncesí stanovených v listinách členů WTO obsahujících celní sazebníky. Členové WTO dotčení takovou změnou jsou za určitých podmínek oprávněni k odvolání obdobných koncesí. Unie by měla v takových případech, a nejsou-li sjednány vyrovnávací úpravy, přijmout vyrovnávací opatření. Zásah Unie by měl směřovat k tomu, aby byly třetí země donuceny uplatnit opatření pro rozšíření obchodu.
(5)  Článkem XXVIII dohody GATT 1994 a souvisejícím ujednáním a článkem XXI Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a souvisejícími prováděcími postupy se řídí změna či odvolání koncesí a závazků stanovených v listinách členů WTO obsahujících celní sazebníky a přehledy zvláštních závazků. Členové WTO dotčení takovou změnou jsou za určitých podmínek oprávněni k odvolání obdobných koncesí nebo závazků. Unie by měla v takových případech, a nejsou-li sjednány vyrovnávací úpravy, přijmout vyrovnávací opatření. Zásah Unie by měl směřovat k tomu, aby byly třetí země donuceny uplatnit opatření pro opětovné dosažení vzájemně přínosného stavu a rozšíření obchodu.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Unie by měla mít možnost vykonávat svá práva v oblasti vládních zakázek, neboť Dohoda WTO o vládních zakázkách stanoví, že žádný spor, k němuž dojde v rámci této dohody, nesmí vést k pozastavení koncesí či jiných závazků, na které se vztahuje jakákoli jiná dohoda WTO.
(6)  Je nezbytné, aby Unie měla možnost urychleně vykonávat svá práva v oblasti vládních zakázek, pokud některá ze stran nedodrží své závazky stanovené Dohodou WTO o vládních zakázkách nebo jakoukoli dvoustrannou či regionální závaznou dohodou. Cílem opatření Unie by mělo být zajištění toho, aby byla zachována v podstatě rovnocenná úroveň koncesí v oblasti vládních zakázek.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Toto nařízení by se mělo zaměřit na taková opatření, s jejichž navrhováním a používáním má již Unie zkušenosti a v příslušném okamžiku a s přihlédnutím ke zvláštním náležitostem v jednotlivých oblastech by měla být posouzena možnost rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení na oblasti služeb a práva duševního vlastnictví.
(7)  Toto nařízení by mělo Unii poskytnout komplexní a účinný rámec umožňující přijímat opatření neprodleně. Měla by být však posouzena možnost rozšířit jeho oblast působnosti novými opatřeními týkajícími se nových obchodních oblastí, jako práva duševního vlastnictví, a to v rámci studie, která by měla být provedena současně s hodnotící zprávou o fungování tohoto nařízení uvedenou v článku 10 a předložena Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  V zájmu posouzení a případného zlepšení účinnosti tohoto nařízení by Komise měla nejpozději do tří let od prvního případu jeho uplatnění vyhodnotit, jak toto nařízení funguje.
(9)  V zájmu posouzení a případného zlepšení účinnosti tohoto nařízení by Komise měla nejpozději do pěti let od přijetí prvního prováděcího aktu podle tohoto nařízení vyhodnotit, jak toto nařízení funguje. Komise by měla do svých zpráv týkajících se strategie Evropa 2020 zahrnout analýzu relevantnosti tohoto nařízení, zejména pokud jde o jeho schopnost odstraňovat obchodní překážky.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

(9a)  Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament, bude-li mít v úmyslu provést opatření obchodní politiky na základě tohoto nařízení. Součástí takových informací by měl být podrobný popis konkrétního případu a zamýšlených opatření, škod vzniklých odvětví Unie a odůvodnění zamýšlených opatření a jejich možného dopadu. Po přijetí opatření by Komise měla informovat Evropský parlament o jejich skutečném dopadu.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

(9b)  Při posuzování obecného zájmu Unie, pokud jde o přijímání vymáhacích opatření, by Komise měla zaujmout vyvážený přístup a zvlášť zohlednit situaci výrobců v Unii. Komise by měla v jednotlivých případech informovat Evropský parlament o tom, jakým způsobem určila obecný zájem Unie.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

(10a)  Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament, zejména v případě, že Unie předložila věc orgánu pro řešení sporů. Po každém rozhodnutí orgánu pro řešení sporů, v němž je Unii povoleno přijmout opatření, by Komise měla informovat výbor Evropského parlamentu příslušný pro mezinárodní obchod, zda taková opatření hodlá přijmout či nikoli. Pokud Unie rozhodne o přijetí těchto opatření, měla by Komise informovat Evropský parlament o zvolených opatřeních.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

(13a)  Na žádost Evropského parlamentu by se Komise měla pravidelně účastnit dialogu o řešení sporů a prosazování práv stanoveného tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – návětí
Tímto nařízením se stanoví pravidla a postupy s cílem zajistit účinný výkon práv Unie, pokud jde o pozastavení či odvolání koncesí nebo jiných závazků podle dohod o mezinárodním obchodu, a to za účelem:
Tímto nařízením se stanoví pravidla a postupy s cílem zajistit účinný a včasný výkon práv Unie, pokud jde o pozastavení či odvolání koncesí nebo jiných závazků podle dohod o mezinárodním obchodu, a to za účelem:
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. a
a)  reakce na případy porušení pravidel mezinárodního obchodu ze strany třetích zemí, kterými je dotčen zájem Unie, s cílem dosáhnout uspokojivého řešení;
a)  reakce na případy porušení pravidel mezinárodního obchodu ze strany třetích zemí, kterými je dotčen zájem Unie, s cílem dosáhnout uspokojivého řešení, jež povede ke snížení zatížení dotčených hospodářských subjektů Unie;
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. b
b)  vyvážení koncesí či jiných závazků v rámci obchodních vztahů se třetími zeměmi, dojde-li ke změně zacházení uděleného při dovozu zboží z Unie.
b)  vyvážení koncesí či jiných závazků v rámci obchodních vztahů se třetími zeměmi, dojde-li ke změně zacházení uděleného při dovozu zboží nebo služeb z Unie.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b
b)  „koncesemi či jinými závazky“ celní koncese nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž použití se Unie zavázala coby smluvní strana podle dohod o mezinárodní obchodu v rámci svého obchodu se třetími zeměmi;
b)  „koncesemi či jinými závazky“ celní koncese, zvláštní závazky v oblasti služeb nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž použití se Unie zavázala coby smluvní strana podle dohod o mezinárodní obchodu v rámci svého obchodu se třetími zeměmi;
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Article 3 - paragraph 1 - point d
d)  v případech změny koncesí členem WTO na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, pokud nebylo sjednáno žádné kompenzační vyrovnání.
d)  v případech změny koncesí nebo závazků členem WTO na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 nebo článku XXI GATS, pokud nebylo sjednáno žádné kompenzační vyrovnání.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Je-li pro ochranu zájmů Unie v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 třeba určitého zásahu, přijme Komise prováděcí akt, kterým stanoví vhodná opatření obchodní politiky. Takový prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.
1.  Je-li pro ochranu zájmů Unie v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 třeba určitého zásahu, přijme Komise prováděcí akt, kterým stanoví vhodná opatření obchodní politiky. Takový prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2. Komise volbu opatření obchodní politiky podle článku 5 náležitě Evropskému parlamentu odůvodní.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d
d)  Odvolané koncese v rámci obchodu se třetí zemí související s článkem XXVIII dohody GATT 1994 a připojeným ujednáním musí být v podstatě rovnocenné koncesím, které taková třetí země změnila či odvolala, a to podle podmínek stanovených v článku XXVIII dohody GATT 1994 a v souvisejícím ujednání.
d)  Odvolané či změněné koncese nebo závazky v rámci obchodu se třetí zemí související s článkem XXVIII dohody GATT 1994 a připojeným ujednáním nebo článkem XXI GATS a souvisejícími prováděcími postupy musí být v podstatě rovnocenné koncesím nebo závazkům, které taková třetí země změnila či odvolala, a to podle podmínek stanovených v článku XXVIII dohody GATT 1994 a v souvisejícím ujednání nebo v článku XXI GATS a souvisejících prováděcích postupech.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b
b)  možnosti opatření, pokud jde o zmírnění následků pro hospodářské subjekty v Unii, které byly dotčeny opatřeními třetí země;
b)  možnosti opatření, pokud jde o zmírnění následků pro členské státy a hospodářské subjekty v Unii, které byly dotčeny opatřeními třetí země;
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c
c)  dostupnost alternativních zdrojů dodávek dotčeného výrobku či produktu, aby bylo v rámci Unie zabráněno nežádoucímu dopadu na návazná odvětví či koncové spotřebitele nebo aby byl tento dopad co nejmenší;
c)  dostupnost alternativních zdrojů dodávek dotčeného výrobku či produktu nebo služeb, aby bylo v rámci Unie zabráněno nežádoucímu dopadu na návazná odvětví či koncové spotřebitele nebo aby byl tento dopad co nejmenší;
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 3 a (nový)

3a.  Komise ve svém návrhu prováděcího aktu uvede, jakým způsobem v daném konkrétním případě určila obecný zájem Unie.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. b a (nové)

ba)  pozastavení uplatňování závazků nebo zvláštních závazků v oblasti obchodu službami týkajících se GATS nebo jakékoli dvoustranné či regionální dohody;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. c – bod i
i)  vyloučení nabídek tvořených z více než 50 % zbožím či službami, které pochází z dotčené země; a/nebo
i)  vyloučení nabídek tvořených z více než 50 % zbožím či službami, které pochází z dotčené země; podle vlastností dotčeného zboží nebo služeb mohou být v prováděcích aktech stanoveny prahové hodnoty, od kterých se má uplatňovat vyloučení, s přihlédnutím k ustanovením čl. 4 odst. 3, včetně úvah o administrativní kapacitě, a k úrovni zrušení nebo zmenšení výhod; nebo
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 1 a (nový)

Komise volbu konkrétních opatření obchodní politiky přijatých na základě tohoto článku náležitě Evropskému parlamentu odůvodní.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Přizná-li po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1 dotčená země Unii odpovídající vyrovnání v případech, na které odkazuje čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), může Komise pozastavit uplatňování takového prováděcího aktu po dobu, během níž je takové vyrovnání poskytováno. Rozhodnutí o pozastavení se přijímá přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.
1.  Přizná-li po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1 dotčená země Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání v případech, na které odkazuje čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), může Komise pozastavit uplatňování takového prováděcího aktu po dobu, během níž je takové vyrovnání poskytováno. Rozhodnutí o pozastavení se přijímá přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b
b)  v případech vyrovnání koncesí nebo jiných závazků v návaznosti na přijetí ochranného opatření ze strany třetí země bylo-li ochranné opatření odvoláno či zaniklo-li nebo pokud dotčená třetí země přiznala Unii odpovídající vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1;
b)  v případech vyrovnání koncesí nebo jiných závazků v návaznosti na přijetí ochranného opatření ze strany třetí země bylo-li ochranné opatření odvoláno či zaniklo-li nebo pokud dotčená třetí země přiznala Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1;
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c
c)  ve vztahu ke změně koncesí členem WTO podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 pokud třetí dotčená země přiznala Unii odpovídající vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1.
c)  ve vztahu k odvolání nebo změně koncesí nebo závazků členem WTO podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 nebo článku XXI GATS, pokud třetí dotčená země přiznala Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 4 a (nový)

4a.  Komise poskytne Evropskému parlamentu náležité odůvodnění, pokud má v úmyslu pozastavit, změnit nebo zrušit opatření stanovené v článku 5.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v případě konkrétních výrobků či odvětví, Komise si v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení vyžádá příslušné informace a stanoviska, a to prostřednictvím oznámení v Úředním věstníku Evropské unie nebo jinými vhodnými veřejnými komunikačními prostředky.
1.  Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v případě konkrétních výrobků, služeb či odvětví, Komise si v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení vyžádá příslušné informace a stanoviska, a to prostřednictvím oznámení v Úředním věstníku Evropské unie nebo jinými vhodnými veřejnými komunikačními prostředky, a tato stanoviska zohlední.

V tomto oznámení bude uvedena lhůta pro předložení informací. Tato lhůta nepřesáhne dva měsíce.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány.
2.  Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány. Komise náležitě informuje Evropský parlament o získaných informacích a o tom, jakým způsobem zamýšlí zohlednit tyto informace při určení obecného zájmu Unie.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  Poskytovatel informací může požádat, aby se s poskytnutou informací nakládalo jako s důvěrnou. V takových případech budou tyto informace doplněny nedůvěrným souhrnem informací nebo uvedením důvodů, proč takový souhrn nelze pořídit.
4.  Poskytovatel informací může požádat, aby se s poskytnutou informací nakládalo jako s důvěrnou. V takových případech budou tyto informace doplněny nedůvěrným souhrnem informací, v němž budou informace předloženy v obecné podobě, nebo uvedením důvodů, proč takový souhrn nelze pořídit.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Článek 9a

Dialog o řešení sporů a prosazování práv

Komise se pravidelně účastní výměny názorů s výborem Evropského parlamentu příslušným pro mezinárodní obchod o otázkách vedení obchodních sporů včetně již probíhajících případů, dopadů na průmyslová odvětví Unie, plánovaných opatření, odůvodnění a dopadu plánovaných opatření a uplatňování opatření obchodní politiky v souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Článek 10
Nejpozději do tří let od okamžiku, kdy bude přijat první prováděcí akt podle tohoto nařízení, přezkoumá Komise jeho provádění a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
Nejpozději do pěti let od okamžiku, kdy bude přijat první prováděcí akt podle tohoto nařízení, přezkoumá Komise jeho provádění a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0308/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí