Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0359(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0308/2013

Indgivne tekster :

A7-0308/2013

Forhandlinger :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Afstemninger :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2014 - 18.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Vedtagne tekster
PDF 164kWORD 34k
Onsdag den 23. oktober 2013 - Strasbourg
Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Europa-Parlamentets ændringer af 23. oktober 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Det er væsentligt, at Unionen råder over passende instrumenter til sikring af effektiv udøvelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsaftaler for at beskytte dens økonomiske interesser. Dette gælder navnlig situationer, hvor tredjelande indfører handelsbegrænsende foranstaltninger, der mindsker de fordele, som Unionens erhvervsdrivende opnår i henhold til internationale handelsaftaler. Unionen bør være i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt i forbindelse med procedurer og frister, der er fastsat i internationale aftaler, som Unionen har indgået. Unionen bør derfor vedtage lovgivning, der fastlægger rammerne for Unionens udøvelse af sine rettigheder i visse særlige situationer.
(2)  Det er væsentligt, at Unionen råder over passende instrumenter til sikring af effektiv udøvelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsaftaler for at beskytte dens økonomiske interesser. Dette gælder navnlig situationer, hvor tredjelande indfører handelsbegrænsende foranstaltninger, der mindsker de fordele, som Unionens erhvervsdrivende opnår i henhold til internationale handelsaftaler. Unionen bør være i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt i forbindelse med procedurer og frister, der er fastsat i internationale aftaler, som Unionen har indgået. Unionen bør derfor vedtage lovgivning, der fastlægger rammerne for Unionens udøvelse af sine rettigheder i visse særlige situationer, og tilvejebringe passende midler til at sikre, at de til rådighed værende ressourcer anvendes effektivt til disse instrumenter.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

(2a)  De foranstaltninger, der har til formål at sikre en effektiv udøvelse af Unionens rettigheder, bør vælges på en sådan måde, at der tages hensyn til deres evne til at anspore de berørte tredjelande til at overholde de internationale handelsregler og ligeledes til deres evne til at hjælpe de erhvervsdrivende og medlemsstater, som rammes mest af tredjelandes foranstaltninger. De foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør ikke begrænse Unionens adgang til råmaterialer, der er af afgørende betydning for europæisk industri.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  WTO's og andre, herunder regionale eller bilaterale, tvistbilæggelsesordninger tager sigte på at finde en positiv løsning på eventuelle tvister mellem Unionen og den anden part eller de andre parter i disse aftaler. Unionen bør ikke desto mindre suspendere indrømmelser eller andre forpligtelser i overensstemmelse med disse tvistbilæggelsesregler, når andre muligheder for at finde en positiv løsning på en tvist ikke har båret frugt. Unionens tiltag i sådanne tilfælde har til formål at anspore det pågældende tredjeland til at overholde de relevante internationale handelsregler for at genoprette en situation med gensidige fordele.
(3)  WTO's og andre, herunder regionale eller bilaterale, tvistbilæggelsesordninger tager sigte på at finde en positiv løsning på eventuelle tvister mellem Unionen og den anden part eller de andre parter i disse aftaler. Unionen bør ikke desto mindre suspendere indrømmelser eller andre forpligtelser i overensstemmelse med disse tvistbilæggelsesregler, når andre muligheder for at finde en positiv løsning på en tvist ikke har båret frugt. Unionens tiltag i sådanne tilfælde har til formål at anspore det pågældende tredjeland til at overholde de relevante internationale handelsregler for at genoprette en situation med gensidige fordele. Unionen bør altid anvende den mest effektive tvistbilæggelsesmekanisme, der er til rådighed.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  I henhold til WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger bør et WTO-medlem, som foreslår at anvende en beskyttelsesforanstaltning eller søger at forlænge en beskyttelsesforanstaltning, mellem sig og de eksporterende medlemmer, der vil blive berørt negativt af en sådan beskyttelsesforanstaltning, bestræbe sig på at fastholde et i alt væsentligt uændret niveau for indrømmelser og andre forpligtelser. Tilsvarende regler gælder i forbindelse med andre handelsaftaler, herunder regionale eller bilaterale internationale handelsaftaler, indgået af Unionen. Unionen bør træffe foranstaltninger til at genskabe balancen ved at suspendere indrømmelser eller andre forpligtelser, hvis det pågældende tredjeland ikke indfører en tilfredsstillende justering. Unionens tiltag i sådanne tilfælde har til formål at anspore tredjelande til at indføre handelsfremmende foranstaltninger med henblik på at genoprette en situation med gensidige fordele.
(4)  I henhold til WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger bør et WTO-medlem, som foreslår at anvende en beskyttelsesforanstaltning eller søger at forlænge en beskyttelsesforanstaltning, mellem sig og de eksporterende medlemmer, der vil blive berørt negativt af en sådan beskyttelsesforanstaltning, bestræbe sig på at fastholde et i alt væsentligt uændret niveau for indrømmelser og andre forpligtelser. Tilsvarende regler gælder i forbindelse med andre handelsaftaler, herunder regionale eller bilaterale internationale handelsaftaler, indgået af Unionen. Unionen bør træffe foranstaltninger til at genskabe balancen ved at suspendere indrømmelser eller andre forpligtelser, hvis det pågældende tredjeland ikke indfører en tilstrækkelig og forholdsmæssig justering. Unionens tiltag i sådanne tilfælde har til formål at anspore tredjelande til at indføre handelsfremmende foranstaltninger med henblik på at genoprette en situation med gensidige fordele.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse fastsætter bestemmelser for ændring eller tilbagetrækning af indrømmelser, der er fastsat i WTO-medlemmers toldtarif. WTO-medlemmer, der er berørt af en sådan ændring, er på visse betingelser berettiget til at tilbagetrække i det væsentlige tilsvarende indrømmelser. Unionen bør vedtage foranstaltninger til at genskabe balance i sådanne tilfælde, medmindre der opnås enighed om kompensationstilpasninger. Unionens tiltag vil tage sigte på at anspore tredjelande til at gennemføre handelsfremmende foranstaltninger.
(5)  Artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse samt artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) og de tilhørende gennemførelsesprocedurer fastsætter bestemmelser for ændring eller tilbagetrækning af indrømmelser og forpligtelser, der er fastsat i WTO-medlemmers toldtarif og listen over særlige forpligtelser. WTO-medlemmer, der er berørt af en sådan ændring, er på visse betingelser berettiget til at tilbagetrække i det væsentlige tilsvarende indrømmelser eller forpligtelser. Unionen bør vedtage foranstaltninger til at genskabe balance i sådanne tilfælde, medmindre der opnås enighed om kompensationstilpasninger. Unionens tiltag vil tage sigte på at anspore tredjelande til at gennemføre foranstaltninger til genoprettelse af gensidige fordele og udvidelse af handelen.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Unionen bør have mulighed for at håndhæve sine rettigheder på området for offentlige indkøb i betragtning af, at det fremgår af WTO-aftalen om offentlige indkøb, at en eventuel tvist under aftalen ikke må føre til suspension af indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til nogen anden WTO-aftale, som er omfattet.
(6)  Det er væsentligt, at Unionen har mulighed for hurtigt at håndhæve sine rettigheder på området for offentlige indkøb, når en part ikke overholder sine forpligtelser i henhold til WTO-aftalen om offentlige indkøb eller i henhold til bindende bilaterale eller regionale aftaler. Unionens indsats bør tage sigte på at sikre opretholdelsen af et i alt væsentligt tilsvarende niveau af indrømmelser inden for offentlige indkøb.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Denne forordning bør fokusere på foranstaltninger, med hvilke Unionen har erfaring med hensyn til udformning og anvendelse; muligheden for at udvide denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte sektorerne for tjenesteydelser og intellektuelle ejendomsrettigheder bør vurderes på baggrund af hvert områdes særlige forhold, når det bliver aktuelt.
(7)  Denne forordning bør give Unionen mulighed for at fastlægge en omfattende og effektiv ramme for at kunne træffe foranstaltninger snarest muligt. Imidlertid bør muligheden for at udvide dens anvendelsesområde med nye foranstaltninger, der dækker nye handelsområder såsom intellektuelle ejendomsrettigheder, behandles som led i en undersøgelse, der gennemføres samtidigt med evalueringsrapporten om denne forordning, jf. artikel 10, og som bør forelægges Europa-Parlamentet.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Kommissionen bør evaluere denne forordnings funktionsmåde senest tre år efter den første gennemførelse med henblik på at vurdere og om nødvendigt forbedre dens effektivitet.
(9)  Kommissionen bør evaluere denne forordnings funktionsmåde senest fem år efter den første vedtagelse af en gennemførelsesretsakt i henhold til denne forordning med henblik på at vurdere og om nødvendigt forbedre dens effektivitet. Kommissionen bør i sine rapporter om Europa 2020-strategien indføje en analyse af denne forordnings relevans, navnlig dens evne til at fjerne handelsbarrierer.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

(9a)  Kommissionen bør regelmæssigt underrette Europa-Parlamentet, når den har til hensigt at gennemføre handelspolitiske foranstaltninger i henhold til denne forordning. Denne underretning bør omfatte en detaljeret beskrivelse af det pågældende tilfælde og af de påtænkte foranstaltninger, den skade, der påføres Unionens erhvervsliv, begrundelsen herfor og den mulige virkning af de påtænkte foranstaltninger. Efter at foranstaltningerne er truffet, bør Kommissionen underrette Europa-Parlamentet om den faktiske virkning af foranstaltningerne.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

(9b)   I sin vurdering af Unionens generelle interesser med hensyn til at vedtage håndhævelsesforanstaltninger og samtidig følge en afbalanceret tilgang bør Kommissionen navnlig tage hensyn til EU-producenternes situation. Kommissionen bør underrette Europa-Parlamentet om, hvordan den har fastlagt Unionens generelle interesser i de enkelte tilfælde.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

(10a)   Kommissionen bør holde Europa-Parlamentet løbende underrettet, navnlig når Unionen har indbragt en sag for et tvistbilæggelsesorgan. Efter en afgørelse truffet af et tvistbilæggelsesorgan, der giver Unionen tilladelse til at træffe foranstaltninger, bør Kommissionen underrette Europa-Parlamentets udvalg med ansvar for international handel om sin hensigt om at træffe eller undlade at træffe de pågældende foranstaltninger. Såfremt Unionen beslutter at træffe foranstaltninger, bør Kommissionen herefter oplyse Europa-Parlamentet om de valgte foranstaltninger.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

(13a)  Efter anmodning fra Europa-Parlamentet bør Kommissionen regelmæssigt deltage i den dialog om tvistbilæggelse og håndhævelse, der er omhandlet i denne forordning.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 1 – indledning
Denne forordning indeholder bestemmelser og procedurer med henblik på at sikre en effektiv udøvelse af Unionens ret til at suspendere eller tilbagekalde indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til internationale handelsaftaler med henblik på:
Denne forordning indeholder bestemmelser og procedurer med henblik på at sikre en effektiv og rettidig udøvelse af Unionens ret til at suspendere eller tilbagekalde indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til internationale handelsaftaler med henblik på:
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – litra a
a)  at reagere på tredjelandes overtrædelser af internationale handelsregler, der påvirker Unionens interesser, med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning
a)  at reagere på tredjelandes overtrædelser af internationale handelsregler, der påvirker Unionens interesser, med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning, som hjælper de berørte erhvervsdrivende i Unionen
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – litra b
b)  at afbalancere indrømmelser eller andre forpligtelser i samhandelen med tredjelande, hvor den behandling, der indrømmes varer importeret fra Unionen, ændres.
b)  at afbalancere indrømmelser eller andre forpligtelser i samhandelen med tredjelande, hvor den behandling, der indrømmes varer eller tjenesteydelser fra Unionen, ændres.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b
b)  "indrømmelser eller andre forpligtelser": toldindrømmelser eller andre fordele, som Unionen har forpligtet sig til at anvende i sin samhandel med tredjelande i medfør af internationale aftaler, som den er part i
b)  "indrømmelser eller andre forpligtelser": toldindrømmelser, særlige forpligtelser inden for tjenesteydelser eller andre fordele, som Unionen har forpligtet sig til at anvende i sin samhandel med tredjelande i medfør af internationale aftaler, som den er part i
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 3, stk. 1, litra d
d)  i tilfælde af ændring af et WTO-medlems indrømmelser i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994, hvor der ikke er blevet aftalt nogen kompensationstilpasning.
d)  i tilfælde af ændring af et WTO-medlems indrømmelser eller forpligtelser i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 eller artikel XXI i GATS, hvor der ikke er blevet aftalt nogen kompensationstilpasning.
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Hvor tiltag er nødvendige for at beskytte Unionens interesser i de i artikel 3, stk. 1, omhandlede tilfælde, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt, der fastsætter passende handelspolitiske foranstaltninger. En sådan gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.
1.  Hvor tiltag er nødvendige for at beskytte Unionens interesser i de i artikel 3, stk. 1, omhandlede tilfælde, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt, der fastsætter passende handelspolitiske foranstaltninger. En sådan gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2. Kommissionen begrunder på behørig vis valget af de i artikel 5 omhandlede handelspolitiske foranstaltninger over for Europa-Parlamentet.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d
d)  Indrømmelser i samhandelen med et tredjeland, som tilbagekaldes i forbindelse med artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse skal i alt væsentligt svare til de indrømmelser, der ændres eller tilbagekaldes af det pågældende tredjeland, jf. betingelserne i artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse.
d)  Indrømmelser eller forpligtelser i samhandelen med et tredjeland, som ændres eller tilbagekaldes i forbindelse med artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse eller artikel XXI i GATS og de tilhørende gennemførelsesprocedurer skal i alt væsentligt svare til de indrømmelser eller forpligtelser, der ændres eller tilbagekaldes af det pågældende tredjeland, jf. betingelserne i artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse eller artikel XXI i GATS og de tilhørende gennemførelsesprocedurer.
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b
b)  foranstaltningernes potentiale for at hjælpe erhvervsdrivende i Unionen, som rammes af tredjelandes foranstaltninger
b)  foranstaltningernes potentiale for at hjælpe medlemsstater og erhvervsdrivende i Unionen, som rammes af tredjelandes foranstaltninger
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c
c)  adgang til alternative forsyningskilder for de pågældende produkter for at undgå eller minimere eventuelle negative virkninger for aftagerindustrierne eller de endelige forbrugere i Unionen
c)  adgang til alternative forsyningskilder for de pågældende produkter eller tjenesteydelser for at undgå eller minimere eventuelle negative virkninger for aftagerindustrierne eller de endelige forbrugere i Unionen
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

3a.  Kommissionen beskriver i sit forslag til en gennemførelsesretsakt, hvordan den har fastlagt Unionens generelle interesse i den relevante sag.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 5 – litra b a (nyt)

ba)  suspension af anvendelsen af forpligtelser og særlige forpligtelser på området for handel med tjenesteydelser, for så vidt angår GATS eller bilaterale og regionale aftaler
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c – nr. i
i)  udelukkelse fra offentlige indkøb af bud, hvis samlede værdi for over 50 procents vedkommende hidrører fra varer eller tjenesteydelser med oprindelse i det pågældende tredjeland; og/eller
i)  udelukkelse fra offentlige indkøb af bud, hvis samlede værdi for over 50 procents vedkommende hidrører fra varer eller tjenesteydelser med oprindelse i det pågældende tredjeland; i gennemførelsesretsakter kan der i overensstemmelse med de pågældende varers eller tjenesteydelsers karakteristika fastsættes tærskler, fra og med hvilke udelukkelse finder anvendelse, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, herunder betragtninger om administrativ kapacitet og niveauet for annullation eller forringelse, og/eller
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionen begrunder på behørig vis over for Europa-Parlamentet valget af de specifikke handelspolitiske foranstaltninger, den træffer i henhold til denne artikel.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
1.  Hvis det pågældende tredjeland efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1, yder en tilfredsstillende erstatning til Unionen i de i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), omhandlede tilfælde, kan Kommissionen suspendere anvendelsen af gennemførelsesretsakten i erstatningsperiodens varighed. Suspensionen vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.
1.  Hvis det pågældende tredjeland efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1, yder en tilstrækkelig og forholdsmæssig erstatning til Unionen i de i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), omhandlede tilfælde, kan Kommissionen suspendere anvendelsen af gennemførelsesretsakten i erstatningsperiodens varighed. Suspensionen vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b
b)  i tilfælde af udligning af indrømmelser eller andre forpligtelser efter et tredjelands vedtagelse af en beskyttelsesforanstaltning, hvor beskyttelsesforanstaltningen tilbagekaldes eller udløber, eller hvis det pågældende tredjeland yder en tilfredsstillende erstatning til Unionen efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1
b)  i tilfælde af udligning af indrømmelser eller andre forpligtelser efter et tredjelands vedtagelse af en beskyttelsesforanstaltning, hvor beskyttelsesforanstaltningen tilbagekaldes eller udløber, eller hvis det pågældende tredjeland yder en tilstrækkelig og forholdsmæssig erstatning til Unionen efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c
c)  i tilfælde af et WTO-medlems ændring af indrømmelser i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994, hvor det pågældende tredjeland yder en tilfredsstillende erstatning til Unionen efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1.
c)  i tilfælde af et WTO-medlems tilbagetrækning eller ændring af indrømmelser eller forpligtelser i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 eller artikel XXI i GATS, hvor det pågældende tredjeland yder en tilstrækkelig og forholdsmæssig erstatning til Unionen efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

4a.  Kommissionen giver Europa-Parlamentet en behørig begrundelse, når den påtænker at suspendere, ændre eller ophæve en af de i artikel 5 omtalte foranstaltninger.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
1.  Kommissionen indhenter oplysninger og synspunkter om Unionens økonomiske interesser i bestemte produkter eller sektorer i forbindelse med anvendelsen af denne forordning gennem en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende eller andre egnede offentlige kommunikationsmidler.
1.  Kommissionen indhenter oplysninger og synspunkter om Unionens økonomiske interesser i bestemte produkter, tjenesteydelser eller sektorer i forbindelse med anvendelsen af denne forordning gennem en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende eller andre egnede offentlige kommunikationsmidler og tager hensyn til disse synspunkter.

I meddelelsen angives fristen for indgivelse af oplysninger. Denne frist må ikke overstige to måneder.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.  De oplysninger, der modtages i medfør af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.
2.  De oplysninger, der modtages i medfør af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet. Kommissionen underretter på behørig vis Europa-Parlamentet om resultatet af denne indsamling af oplysninger samt om, hvordan den agter at tage hensyn til oplysningerne ved fastlæggelse af Unionens generelle interesser.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
4.  Den, der har givet oplysningerne, kan anmode om, at oplysningerne behandles fortroligt. I så fald skal de være ledsaget af en ikke-fortrolig sammenfatning eller en erklæring om årsagerne til, at oplysningerne ikke kan sammenfattes.
4.  Den, der har givet oplysningerne, kan anmode om, at oplysningerne behandles fortroligt. I så fald skal de være ledsaget af en ikke-fortrolig sammenfatning med en opstilling af oplysningerne i generaliseret form eller en erklæring om årsagerne til, at oplysningerne ikke kan sammenfattes.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Artikel 9a

Dialog om tvistbilæggelse og håndhævelse

Kommissionen deltager regelmæssigt i en drøftelse med Europa-Parlamentets udvalg med ansvar for international handel om forvaltning af handelstvister, herunder verserende sager, virkningen for Unionens erhvervsliv, påtænkte foranstaltninger, begrundelse for og virkning af de påtænkte foranstaltninger og om gennemførelsen af handelspolitiske foranstaltninger i medfør af denne forordning.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 10
Senest tre år efter at der første gang er vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til denne forordning, undersøger Kommissionen dens gennemførelse og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.
Senest fem år efter at der første gang er vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til denne forordning, undersøger Kommissionen dens gennemførelse og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0308/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik