Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0359(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0308/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0308/2013

Συζήτηση :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 02/04/2014 - 18.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 421kWORD 39k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Tροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Είναι ουσιαστικό η Ένωση να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που απολαμβάνει βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών, με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών της συμφερόντων. Αυτό ισχύει ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες εφαρμόζουν περιοριστικά εμπορικά μέτρα που μειώνουν τα οφέλη που αντλούν οι οικονομικοί παράγοντες της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με ταχύτητα και ευελιξία στο πλαίσιο των διαδικασιών και των προθεσμιών που καθορίζονται στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει. Η Ένωση θα πρέπει, συνεπώς, να εκδώσει νομοθεσία που να καθορίζει το πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων της σε ορισμένες ειδικές καταστάσεις.
(2)  Είναι ουσιαστικό η Ένωση να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που απολαμβάνει βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών, με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών της συμφερόντων. Αυτό ισχύει ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες εφαρμόζουν περιοριστικά εμπορικά μέτρα που μειώνουν τα οφέλη που αντλούν οι οικονομικοί παράγοντες της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με ταχύτητα και ευελιξία στο πλαίσιο των διαδικασιών και των προθεσμιών που καθορίζονται στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει. Η Ένωση θα πρέπει, συνεπώς, να εκδώσει νομοθεσία που να καθορίζει το πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων της σε ορισμένες ειδικές καταστάσεις, και να παρέχει επαρκείς πόρους ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται αποδοτικά για αυτά τα μέσα.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2α)  Τα μέτρα που πρέπει να στοχεύουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων της Ένωσης πρέπει να επιλέγονται ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ικανότητά τους να ασκούν πίεση στις σχετικές τρίτες χώρες να τηρούν του κανόνες διεθνούς εμπορίου, αλλά και την ικανότητά τους να ανακουφίζουν του οικονομικούς παράγοντες και τα κράτη μέλη που εθίγησαν περισσότερο από τα μέτρα που έλαβαν τα τρίτα κράτη. Τα εν λόγω μέτρα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση της Ένωσης στις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ καθώς και άλλοι ανάλογοι μηχανισμοί, μεταξύ άλλων περιφερειακοί ή διμερείς, στόχο έχουν την εξεύρεση θετικής λύσης σε οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ της Ένωσης και του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή των άλλων συμβαλλόμενων μερών των εν λόγω συμφωνιών. Η Ένωση θα πρέπει, εντούτοις, να αναστέλλει τυχόν παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες επίλυσης διαφορών, στην περίπτωση που αποδειχθούν ανεπιτυχείς άλλοι τρόποι για την εξεύρεση θετικής λύσης στη διαφορά. Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση σε αυτές τις περιπτώσεις αποσκοπούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της οικείας τρίτης χώρας με τους σχετικούς διεθνείς εμπορικούς κανόνες, με στόχο την επιστροφή σε μία κατάσταση αμοιβαίου οφέλους.
(3)  Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ καθώς και άλλοι ανάλογοι μηχανισμοί, μεταξύ άλλων περιφερειακοί ή διμερείς, στόχο έχουν την εξεύρεση θετικής λύσης σε οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ της Ένωσης και του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή των άλλων συμβαλλόμενων μερών των εν λόγω συμφωνιών. Η Ένωση θα πρέπει, εντούτοις, να αναστέλλει τυχόν παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες επίλυσης διαφορών, στην περίπτωση που αποδειχθούν ανεπιτυχείς άλλοι τρόποι για την εξεύρεση θετικής λύσης στη διαφορά. Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση σε αυτές τις περιπτώσεις αποσκοπούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της οικείας τρίτης χώρας με τους σχετικούς διεθνείς εμπορικούς κανόνες, με στόχο την επιστροφή σε μία κατάσταση αμοιβαίου οφέλους. Η Ένωση πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί τον πιο αποτελεσματικό διαθέσιμο μηχανισμό επίλυσης διαφορών.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης του ΠΟΕ, το μέλος του ΠΟΕ που προτείνει την εφαρμογή μέτρου διασφάλισης ή επιδιώκει την επέκταση τέτοιου μέτρου θα πρέπει να προσπαθήσει να διατηρήσει ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο παραχωρήσεων και άλλων υποχρεώσεων μεταξύ αυτού και των εξαγόντων μελών τα οποία θα πληγούν από το εν λόγω μέτρο διασφάλισης. Παρόμοιοι κανόνες εφαρμόζονται στο πλαίσιο άλλων, όπως περιφερειακών ή διμερών, διεθνών εμπορικών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση. Η Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα επανεξισορρόπησης με αναστολή των παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων σε περιπτώσεις που η οικεία τρίτη χώρα δεν εφαρμόζει ικανοποιητικές προσαρμογές. Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση σε αυτές τις περιπτώσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της άσκησης πίεσης για την εισαγωγή μέτρων βελτίωσης των εμπορικών συναλλαγών από την οικεία τρίτη χώρα, με στόχο την επιστροφή σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους.
(4)  Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης του ΠΟΕ, το μέλος του ΠΟΕ που προτείνει την εφαρμογή μέτρου διασφάλισης ή επιδιώκει την επέκταση τέτοιου μέτρου θα πρέπει να προσπαθήσει να διατηρήσει ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο παραχωρήσεων και άλλων υποχρεώσεων μεταξύ αυτού και των εξαγόντων μελών τα οποία θα πληγούν από το εν λόγω μέτρο διασφάλισης. Παρόμοιοι κανόνες εφαρμόζονται στο πλαίσιο άλλων, όπως περιφερειακών ή διμερών, διεθνών εμπορικών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση. Η Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα επανεξισορρόπησης με αναστολή των παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων σε περιπτώσεις που η οικεία τρίτη χώρα δεν εφαρμόζει κατάλληλες και ανάλογες προσαρμογές. Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση σε αυτές τις περιπτώσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της άσκησης πίεσης για την εισαγωγή μέτρων βελτίωσης των εμπορικών συναλλαγών από την οικεία τρίτη χώρα, με στόχο την επιστροφή σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το άρθρο XXVIII της συμφωνίας GATT 1994 και το σχετικό μνημόνιο συμφωνίας διέπουν την τροποποίηση ή την απόσυρση παραχωρήσεων που έχουν καθοριστεί στα δασμολογικά καθεστώτα μελών του ΠΟΕ. Τα μέλη του ΠΟΕ που πλήττονται από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δικαιούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προβούν στην απόσυρση ουσιαστικά ισοδύναμων παραχωρήσεων. Η Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει μέτρα επανεξισορρόπησης σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία για αντισταθμιστικές προσαρμογές Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση θα έχουν ως στόχο την άσκηση πίεσης σε τρίτες χώρες για την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών.
(5)  Το άρθρο XXVIII της συμφωνίας GATT 1994 και το σχετικό μνημόνιο συμφωνίας και το άρθρο XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) και οι συναφείς διαδικασίες για την εφαρμογή της διέπουν την τροποποίηση ή την απόσυρση παραχωρήσεων και δεσμεύσεων που έχουν καθοριστεί στα δασμολογικά καθεστώτα και στον πίνακα ειδικών δεσμεύσεων μελών του ΠΟΕ. Τα μέλη του ΠΟΕ που πλήττονται από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δικαιούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προβούν στην απόσυρση ουσιαστικά ισοδύναμων παραχωρήσεων ή δεσμεύσεων. Η Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει μέτρα επανεξισορρόπησης σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία για αντισταθμιστικές προσαρμογές Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση θα έχουν ως στόχο την άσκηση πίεσης σε τρίτες χώρες για την εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση των αμοιβαίων οφελών και για την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η Ένωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί τα δικαιώματά της στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων δεδομένου ότι η συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ορίζει ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας δεν καταλήγει στην αναστολή των παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλης καλυπτόμενης συμφωνίας του ΠΟΕ.
(6)  Είναι κρίσιμο για την Ένωση να έχει τη δυνατότητα να ασκεί τα δικαιώματά της ταχέως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του δυνάμει του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ή δυνάμει τυχόν διμερών ή περιφερειακών δεσμευτικών συμφωνιών. Η δράση της Ένωσης πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση της διατήρησης ουσιαστικά ισοδύναμου επιπέδου παραχωρήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επικεντρώνεται στα μέτρα αυτά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των οποίων η Ένωση διαθέτει εμπειρία· η δυνατότητα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στους τομείς υπηρεσιών και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να αξιολογηθεί σε εύθετο χρόνο σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα.
(7)  Με τον παρόντα κανονισμό η Ένωση θα μπορεί να διαθέτει ένα πλήρες και αποτελεσματικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα μπορούν να λαμβάνονται μέτρα γρήγορα. Ωστόσο, η δυνατότητα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του με νέα μέτρα που καλύπτουν νέους τομείς εμπορίου, όπως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μελέτης που θα διενεργηθεί ταυτόχρονα με την έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10, και πρέπει να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού το αργότερο τρία έτη από την έναρξη εφαρμογής του με σκοπό να αξιολογήσει και, εάν χρειάζεται, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του.
(9)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού το αργότερο πέντε έτη από την πρώτη έγκριση εκτελεστικής πράξης δυνάμει του παρόντος κανονισμού με σκοπό να αξιολογήσει και, εάν χρειάζεται, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του. Η Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει στις εκθέσεις της σχετικά με την στρατηγική Ευρώπη 2020 ανάλυση του πόσο σημαντικό είναι το μέσο αυτό, και συγκεκριμένα από πλευράς ικανότητάς του να αίρει εμπορικούς φραγμούς.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9α)  Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προτίθεται να εφαρμόζει μέτρα εμπορικής πολιτικής δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή της συγκεκριμένης υπόθεσης και των υπό εξέταση μέτρων, της βλάβης που έχει προκύψει από τη βιομηχανία της Ένωσης, την αιτιολόγηση και τον πιθανό αντίκτυπο των υπό εξέταση μέτρων. Μετά την έγκριση των μέτρων, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

(9β)  Κατά την αξιολόγηση του γενικού συμφέροντος της Ένωσης σε σχέση με την έγκριση μέτρων επιβολής, ενώ επιδιώκει ισορροπία στην προσέγγιση, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την κατάσταση των παραγωγών της Ένωσης. Η Επιτροπή θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς ορίζει το γενικό συμφέρον της Ένωσης ανάλογα με κάθε περίπτωση.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α)  Η Επιτροπή πρέπει να τηρεί τακτικά ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και συγκεκριμένα όταν η Ένωση προσφεύγει σε όργανο επίλυσης διαφορών. Κάθε φορά που ένα όργανο επίλυσης διαφορών λαμβάνει απόφαση βάσει της οποίας η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξηγεί ενώπιον της αρμόδιας για το διεθνές εμπόριο επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ποιο λόγο προτίθεται να λάβει αυτού του είδους τα μέτρα. Εάν η Ένωση αποφασίσει να λάβει μέτρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξηγήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επιλογή των μέτρων αυτών.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13α)  Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρέπει να συμμετέχει τακτικά στον διάλογο για την επίλυση διαφορών και την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εισαγωγικό μέρος
Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης να αναστέλλει ή να αποσύρει παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών, με σκοπό
Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης να αναστέλλει ή να αποσύρει παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών, με σκοπό
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο α
(α)  να αντιδρά σε παραβιάσεις εκ μέρους τρίτων χωρών των διεθνών εμπορικών κανόνων οι οποίες θίγουν τα συμφέροντα της Ένωσης, με σκοπό την επιδίωξη ικανοποιητικής λύσης.
(α)  να αντιδρά σε παραβιάσεις εκ μέρους τρίτων χωρών των διεθνών εμπορικών κανόνων οι οποίες θίγουν τα συμφέροντα της Ένωσης, με σκοπό την επιδίωξη ικανοποιητικής λύσης που θα ανακουφίζει τους θιγόμενους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο β
(β)  να επανεξισορροπεί παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες, στην περίπτωση που μεταβάλλεται το εισαγωγικό καθεστώς που παρέχεται σε εμπορεύματα από την Ένωση.
(β)  να επανεξισορροπεί παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες, στην περίπτωση που μεταβάλλεται το καθεστώς που παρέχεται σε εμπορεύματα ή υπηρεσίες από την Ένωση.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β
(β)  «παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις»: δασμολογικές παραχωρήσεις ή άλλα οφέλη τα οποία η Ένωση έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει στις εμπορικές της συναλλαγές με τρίτες χώρες βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος·
(β)  «παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις»: δασμολογικές παραχωρήσεις, ειδικές δεσμεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών ή άλλα οφέλη τα οποία η Ένωση έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει στις εμπορικές της συναλλαγές με τρίτες χώρες βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος·
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
(δ)  στις περιπτώσεις τροποποίησης των παραχωρήσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 1994, εφόσον δεν έχουν συμφωνηθεί αντισταθμιστικές προσαρμογές.
(δ)  στις περιπτώσεις τροποποίησης των παραχωρήσεων ή των δεσμεύσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 1994 ή το άρθρο XXI της GATS, εφόσον δεν έχουν συμφωνηθεί αντισταθμιστικές προσαρμογές.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Εάν απαιτείται δράση για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων εμπορικής πολιτικής. Αυτή η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.
1.  Εάν απαιτείται δράση για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων εμπορικής πολιτικής. Αυτή η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2. Η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επιλογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής όπως θεσπίζεται στο άρθρο 5.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
(δ)  Οι παραχωρήσεις που αποσύρονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με τρίτη χώρα σε σχέση με το άρθρο XXVIII της GATT 1994 και το συναφές μνημόνιο συμφωνίας είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις παραχωρήσεις που έχει τροποποιήσει ή αποσύρει η εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο XXVIII της GATT 1994 και στο συναφές μνημόνιο συμφωνίας.
(δ)  Οι παραχωρήσεις ή οι δεσμεύσεις που τροποποιούνται ή που αποσύρονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με τρίτη χώρα σε σχέση με το άρθρο XXVIII της GATT 1994 ή το άρθρο XXI της GATS και τις συναφείς εκτελεστικές διαδικασίες και το συναφές μνημόνιο συμφωνίας είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις παραχωρήσεις ή δεσμεύσεις που έχει τροποποιήσει ή αποσύρει η εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο XXVIII της GATT 1994 και στο συναφές μνημόνιο συμφωνίας ή το άρθρο XXI της GATS και τις συναφείς εκτελεστικές διαδικασίες.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
(β)  τη δυνατότητα των μέτρων να παρέχουν ανακούφιση στους οικονομικούς φορείς εντός της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα της τρίτης χώρας·
(β)  τη δυνατότητα των μέτρων να παρέχουν ανακούφιση στα κράτη μέλη και στους οικονομικούς φορείς εντός της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα της τρίτης χώρας·
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
(γ)  την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού των σχετικών προϊόντων, ώστε να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στους κατάντη κλάδους παραγωγής ή τους τελικούς καταναλωτές της Ένωσης·
(γ)  την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στους κατάντη κλάδους παραγωγής ή τους τελικούς καταναλωτές της Ένωσης·
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

3α.  Η Επιτροπή περιγράφει στην πρότασή της για εκτελεστική πράξη τον τρόπο με τον οποίο έχει ορίσει το γενικό συμφέρον της Ένωσης στην υπό εξέταση περίπτωση.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - στοιχείο β α (νέο)

(βα)  αναστολή της εφαρμογής των υποχρεώσεων και των ειδικών δεσμεύσεων στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, σε σχέση με τη GATS ή τυχόν διμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ – σημείο i
(i)  αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις προσφορών των οποίων η συνολική αξία αποτελείται κατά περισσότερο από 50% από εμπορεύματα ή υπηρεσίες που προέρχονται από την οικεία τρίτη χώρα και/ή
(i)  αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις προσφορών των οποίων η συνολική αξία αποτελείται κατά περισσότερο από 50% από εμπορεύματα ή υπηρεσίες που προέρχονται από την οικεία τρίτη χώρα· εκτελεστικές πράξεις μπορούν να ορίζουν ανώτατα όρια, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, πάνω από τα οποία πρόκειται να ισχύει ο αποκλεισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4(3), συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων σχετικά με τη διοικητική ικανότητα και το επίπεδο ολικής ή μερικής αναίρεσης· και/ή
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επιλογή των ειδικών μέτρων εμπορικής πολιτικής που θεσπίστηκαν όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Όταν, ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, η οικεία τρίτη χώρα παρέχει ικανοποιητική αντιστάθμιση στην Ένωση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της εκτελεστικής πράξης για τη διάρκεια της περιόδου αντιστάθμισης. Η αναστολή αποφασίζεται σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 2 διαδικασία εξέτασης.
1.  Όταν, ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, η οικεία τρίτη χώρα παρέχει επαρκή και ανάλογη αντιστάθμιση στην Ένωση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της εκτελεστικής πράξης για τη διάρκεια της περιόδου αντιστάθμισης. Η αναστολή αποφασίζεται σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 2 διαδικασία εξέτασης.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
(β)  στις περιπτώσεις επανεξισορρόπησης των παραχωρήσεων ή των άλλων υποχρεώσεων ύστερα από τη λήψη μέτρου διασφάλισης εκ μέρους της τρίτης χώρας, όταν αποσυρθεί ή λήξει το μέτρο διασφάλισης ή όταν η οικεία τρίτη χώρα παραχωρήσει ικανοποιητική αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1·
(β)  στις περιπτώσεις επανεξισορρόπησης των παραχωρήσεων ή των άλλων υποχρεώσεων ύστερα από τη λήψη μέτρου διασφάλισης εκ μέρους της τρίτης χώρας, όταν αποσυρθεί ή λήξει το μέτρο διασφάλισης ή όταν η οικεία τρίτη χώρα παραχωρήσει επαρκή και ανάλογη αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ)
(γ)  στις περιπτώσεις τροποποίησης παραχωρήσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, όταν μια τρίτη χώρα παραχωρήσει ικανοποιητική αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1.
(γ)  στις περιπτώσεις τροποποίησης ή απόσυρσης παραχωρήσεων ή δεσμεύσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 ή του άρθρου XXI της GATS, όταν μια τρίτη χώρα παραχωρήσει επαρκή και ανάλογη αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

4α.  Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προβλέπει αναστολή, τροποποίηση ή περάτωση μέτρου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε συγκεκριμένα προϊόντα ή τομείς, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα κατάλληλα δημόσια μέσα επικοινωνίας.
1.  Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή τομείς, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα κατάλληλα δημόσια μέσα επικοινωνίας και λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω απόψεις.

Η ειδοποίηση αναφέρει την προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο μήνες.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν.
2.  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν. Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκβαση αυτής της συγκέντρωσης πληροφοριών και για το πώς προτίθεται να λάβει υπόψη τις πληροφορίες κατά τον καθορισμό του γενικού συμφέροντος της Ένωσης.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Ο πάροχος των πληροφοριών μπορεί να ζητήσει τον χειρισμό των πληροφοριών που υποβάλλονται ως εμπιστευτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από μη εμπιστευτική σύνοψη των πληροφοριών ή από παράθεση των λόγων για τους οποίους οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν μπορούν να συνοψισθούν.
4.  Ο πάροχος των πληροφοριών μπορεί να ζητήσει τον χειρισμό των πληροφοριών που υποβάλλονται ως εμπιστευτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από μη εμπιστευτική σύνοψη που παρουσιάζει τις πληροφορίες σε γενικευμένη μορφή ή από παράθεση των λόγων για τους οποίους οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν μπορούν να συνοψισθούν.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Άρθρο 9α

Διάλογος για την επίλυση διαφορών και την επιβολή

Η Επιτροπή συμμετέχει τακτικά κεκλεισμένων των θυρών σε ανταλλαγή απόψεων με την αρμόδια για το διεθνές εμπόριο επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση εμπορικών διενέξεων, ακόμα και υπό εξέλιξη υποθέσεων, των αποτελεσμάτων επί των βιομηχανιών της Ένωσης, του αντίκτυπου των προβλεπόμενων μέτρων, και την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Το αργότερο τρία έτη από την πρώτη περίπτωση έκδοσης εκτελεστικής πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Το αργότερο πέντε έτη από την πρώτη περίπτωση έκδοσης εκτελεστικής πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0308/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου