Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0359(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0308/2013

Ingediende teksten :

A7-0308/2013

Debatten :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Stemmingen :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Stemverklaringen
PV 02/04/2014 - 18.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Aangenomen teksten
PDF 264kWORD 33k
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg
Toepassing en handhaving van internationale handelsregels ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 23 oktober 2013 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Titel
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  Het is van essentieel belang dat de Unie over passende instrumenten beschikt om haar rechten uit hoofde van internationale handelsovereenkomsten effectief uit te oefenen teneinde haar economische belangen te vrijwaren. Dat geldt met name in situaties waar derde landen handelsbeperkende maatregelen vaststellen die de voordelen van internationale handelsovereenkomsten voor de marktdeelnemers in de Unie beperken. De Unie moet snel en flexibel kunnen reageren in de context van de procedures en termijnen van de internationale handelsovereenkomsten die zij heeft gesloten. Bijgevolg moet de Unie wetgeving goedkeuren waarbij een kader wordt gecreëerd voor de uitoefening van de rechten van de Unie in bepaalde specifieke situaties.
(2)  Het is van essentieel belang dat de Unie over passende instrumenten beschikt om haar rechten uit hoofde van internationale handelsovereenkomsten effectief uit te oefenen teneinde haar economische belangen te vrijwaren. Dat geldt met name in situaties waar derde landen handelsbeperkende maatregelen vaststellen die de voordelen van internationale handelsovereenkomsten voor de marktdeelnemers in de Unie beperken. De Unie moet snel en flexibel kunnen reageren in de context van de procedures en termijnen van de internationale handelsovereenkomsten die zij heeft gesloten. Bijgevolg moet de Unie wetgeving goedkeuren waarbij een kader wordt gecreëerd voor de uitoefening van de rechten van de Unie in bepaalde specifieke situaties en toereikende middelen verschaffen om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen efficiënt worden gebruikt voor die instrumenten.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis)  Bij de keuze van de maatregelen met het oog op de doeltreffende uitoefening van de rechten van de Unie moet rekening worden gehouden met hun potentieel om de betrokken derde landen ertoe te bewegen niet uitsluitend de internationale handelsregels na te leven, maar ook de marktdeelnemers en de lidstaten te steunen die het zwaarst door de handelsbeperkende maatregelen van derde landen zijn getroffen. De krachtens deze verordening getroffen maatregelen mogen de toegang van de Unie tot de voor de Europese industrie onontbeerlijke grondstoffen niet beperken.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  De WTO en andere ― ook regionale of bilaterale ― geschillenbeslechtingsregelingen hebben tot doel een positieve oplossing te vinden voor geschillen tussen de Unie en de andere partij of partijen bij die overeenkomsten. De Unie moet overeenkomstig die geschillenbeslechtingsregels niettemin concessies of andere verplichtingen opschorten wanneer andere middelen om een positieve oplossing te vinden voor een geschil hebben gefaald. In dergelijke gevallen draagt het optreden van de Unie bij tot het doel het betrokken derde land te dwingen de desbetreffende internationale handelsregels na te leven om de situatie van wederzijdse voordelen te herstellen.
(3)  De WTO en andere ― ook regionale of bilaterale ― geschillenbeslechtingsregelingen hebben tot doel een positieve oplossing te vinden voor geschillen tussen de Unie en de andere partij of partijen bij die overeenkomsten. De Unie moet overeenkomstig die geschillenbeslechtingsregels niettemin concessies of andere verplichtingen opschorten wanneer andere middelen om een positieve oplossing te vinden voor een geschil hebben gefaald. In dergelijke gevallen draagt het optreden van de Unie bij tot het doel het betrokken derde land te dwingen de desbetreffende internationale handelsregels na te leven om de situatie van wederzijdse voordelen te herstellen. De Unie moet altijd het meest doeltreffende beschikbare geschillenbeslechtingsmechanisme aanwenden.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)   Overeenkomstig de WTO-Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen moet een WTO-lid dat een vrijwaringsmaatregel wil toepassen of uitbreiden ernaar streven een in wezen gelijkwaardig niveau van concessies en andere verplichtingen te handhaven tussen hemzelf en de exporterende leden voor wie een dergelijke vrijwaringsmaatregel negatieve gevolgen zou hebben. Vergelijkbare regels gelden in de context van andere ― ook regionale of bilaterale ― internationale handelsovereenkomsten die de Unie heeft gesloten. De Unie moet evenwichtsherstellende maatregelen nemen door concessies of andere verplichtingen op te schorten wanneer het betrokken derde land geen bevredigende aanpassingen ten uitvoer legt. In dergelijke gevallen zet het optreden van de Unie derde landen ertoe aan handelsbevorderende maatregelen in te voeren om de situatie van wederzijdse voordelen te herstellen.
(4)   Overeenkomstig de WTO-Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen moet een WTO-lid dat een vrijwaringsmaatregel wil toepassen of uitbreiden ernaar streven een in wezen gelijkwaardig niveau van concessies en andere verplichtingen te handhaven tussen hemzelf en de exporterende leden voor wie een dergelijke vrijwaringsmaatregel negatieve gevolgen zou hebben. Vergelijkbare regels gelden in de context van andere ― ook regionale of bilaterale ― internationale handelsovereenkomsten die de Unie heeft gesloten. De Unie moet evenwichtsherstellende maatregelen nemen door concessies of andere verplichtingen op te schorten wanneer het betrokken derde land geen adequate en evenredige aanpassingen ten uitvoer legt. In dergelijke gevallen zet het optreden van de Unie derde landen ertoe aan handelsbevorderende maatregelen in te voeren om de situatie van wederzijdse voordelen te herstellen.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)   Artikel XXVIII van de GATT 1994 en het ermee verband houdende memorandum regelen de wijziging of intrekking van in de tariefregelingen van WTO-leden vastgestelde concessies. WTO-leden die negatieve gevolgen ondervinden van een dergelijke wijziging hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om in wezen gelijkwaardige concessies in te trekken. De Unie moet in dergelijke gevallen evenwichtherstellende maatregelen nemen, tenzij overeenstemming over een compenserende regeling wordt bereikt. De maatregelen van de Unie hebben tot doel derde landen te dwingen handelsbevorderende maatregelen ten uitvoer te leggen.
(5)   Artikel XXVIII van de GATT 1994 en het ermee verband houdende memorandum en artikel XXI van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATS) en aanverwante procedures voor de uitvoering ervan regelen de wijziging of intrekking van in de tariefregelingen en de lijst van specifieke verbintenissen van WTO-leden vastgestelde concessies en verbintenissen. WTO-leden die negatieve gevolgen ondervinden van een dergelijke wijziging hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om in wezen gelijkwaardige concessies of verbintenissen in te trekken. De Unie moet in dergelijke gevallen evenwichtherstellende maatregelen nemen, tenzij overeenstemming over een compenserende regeling wordt bereikt. De maatregelen van de Unie hebben tot doel derde landen te dwingen handelsbevorderende maatregelen en maatregelen tot herstel van wederzijdse voordelen ten uitvoer te leggen.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)   De Unie moet haar rechten op het gebied van overheidsopdrachten kunnen handhaven aangezien een geschil dat onder de WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten ontstaat overeenkomstig die overeenkomst mag niet leiden tot de opschorting van concessies of andere verplichtingen in het kader van andere WTO-overeenkomsten waarop het Memorandum inzake Geschillenbeslechting van toepassing is.
(6)   Het is van essentieel belang voor de Unie dat zij haar rechten op het gebied van overheidsopdrachten snel kan afdwingen wanneer een partij haar verplichtingen onder de WTO-Overeenkomst of een bilaterale of regionale bindende overeenkomst niet nakomt. Het optreden van de Unie moet gericht zijn op de handhaving van een in wezen gelijkwaardig niveau van concessies op het gebied van overheidsopdrachten.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)   Deze verordening moet zich concentreren op de maatregelen waarmee de Unie ervaring heeft wat de totstandbrenging en de toepassing ervan betreft; de mogelijk uitbreiding van het toepassingsgebied van deze verordening tot de sectoren diensten en intellectuele-eigendomsrechten moet te zijner tijd worden geëvalueerd, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk gebied.
(7)   Deze verordening moet ervoor zorgen dat de Unie over een volledig en doeltreffend kader beschikt om onverwijld maatregelen te kunnen nemen. Niettemin moet de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied ervan met nieuwe maatregelen betreffende nieuwe handelsgebieden, zoals intellectuele-eigendomsrechten, worden bestudeerd als onderdeel van een onderzoek dat tegelijkertijd met het evaluatieverslag inzake de werking van deze verordening als bedoeld in artikel 10 ten uitvoer wordt gelegd, en aan het Europees Parlement worden gepresenteerd.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
(9)   De Commissie moet de werking van deze verordening uiterlijk drie jaar na de eerste toepassing ervan evalueren teneinde die te beoordelen en indien nodig doeltreffender te maken.
(9)   De Commissie moet de werking van deze verordening uiterlijk vijf jaar na de eerste vaststelling van een uitvoeringshandeling krachtens deze verordening evalueren teneinde de tenuitvoerlegging ervan te beoordelen en indien nodig de doeltreffendheid ervan te verbeteren. De Commissie moet in haar verslagen over de Europa 2020-strategie een analyse opnemen van de deugdelijkheid van deze verordening, met name van het potentieel ervan bij het opheffen van handelsbelemmeringen.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis)  De Commissie dient het Europees Parlement regelmatig in kennis te stellen wanneer zij voornemens is om krachtens deze verordening handelspolitieke maatregelen ten uitvoer te leggen. Deze informatie moet een gedetailleerde beschrijving omvatten van het specifieke geval en van de beoogde maatregelen, alsmede van de door het bedrijfsleven van de Unie geleden schade, de rechtvaardiging voor en de mogelijke gevolgen van de beoogde maatregelen. Nadat de maatregelen zijn genomen, moet de Commissie het Europees Parlement in kennis stellen van de daadwerkelijke gevolgen van de maatregelen.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

(9 ter)  Bij de beoordeling van het algemeen belang van de Unie bij de vaststelling van handhavingsmaatregelen dient de Commissie vooral rekening te houden met de situatie van de producenten van de Unie waarbij zij een evenwichtige benadering nastreeft. De Commissie moet het Europees Parlement in kennis stellen van de manier waarop zij het algemeen belang van de Unie per afzonderlijk geval heeft vastgesteld.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis)  De Commissie dient het Europees Parlement regelmatig in kennis te stellen, met name wanneer de Unie een kwestie heeft doorverwezen naar een geschillenbeslechtingsorgaan. Na elk besluit van een geschillenbeslechtingsorgaan houdende machtiging van de Unie om maatregelen te nemen, moet de Commissie aan de voor internationale handel bevoegde commissie van het Europees Parlement verantwoording afleggen over haar voornemen om dergelijke maatregelen te nemen of daarvan af te zien. Indien de Unie besluit maatregelen te nemen, moet de Commissie aan het Europees Parlement verantwoording afleggen over de keuze van de maatregelen.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis)  Op verzoek van het Europees Parlement moet de Commissie regelmatig deelnemen aan de dialoog over geschillenbeslechting en handhaving als bedoeld in deze verordening.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – inleidende formule
In deze verordening worden regels en procedures vastgesteld met het oog op een doeltreffende uitoefening van de rechten van de Unie om concessies of andere verplichtingen uit hoofde van internationale handelsovereenkomsten op te schorten of in te trekken, met als doel:
In deze verordening worden regels en procedures vastgesteld met het oog op een doeltreffende en tijdige uitoefening van de rechten van de Unie om concessies of andere verplichtingen uit hoofde van internationale handelsovereenkomsten op te schorten of in te trekken, met als doel:
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter a
(a)  te reageren op inbreuken door derde landen op internationale handelsregels die de belangen van de Unie schaden, teneinde een bevredigende oplossing te zoeken;
(a)  te reageren op inbreuken door derde landen op internationale handelsregels die de belangen van de Unie schaden, teneinde een bevredigende oplossing te zoeken die steun biedt aan de getroffen marktdeelnemers van de Unie;
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter b
(b)   het evenwicht van concessies of andere verplichtingen te herstellen in handelsbetrekkingen met derde landen, wanneer veranderingen optreden in de behandeling van de invoer van goederen uit de Unie.
(b)   het evenwicht van concessies of andere verplichtingen te herstellen in handelsbetrekkingen met derde landen, wanneer veranderingen optreden in de behandeling van goederen of diensten uit de Unie.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b
(b)"concessies of andere verplichtingen": tariefconcessies of enige andere voordelen tot de toepassing waarvan de Unie de verbintenis is aangegaan in haar handel met derde landen in het kader van internationale handelsovereenkomsten waarbij zij partij is,
(b)   "concessies of andere verplichtingen": tariefconcessies, specifieke verbintenissen op het gebied van diensten of enige andere voordelen tot de toepassing waarvan de Unie de verbintenis is aangegaan in haar handel met derde landen in het kader van internationale handelsovereenkomsten waarbij zij partij is,
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d
(d)   bij wijzigingen van concessies door een WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel 1994, wanneer geen overeenstemming over een compenserende regeling is bereikt.
(d)   bij wijzigingen van concessies of verbintenissen door een WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel 1994 of artikel XXI van de GATS, wanneer geen overeenstemming over een compenserende regeling is bereikt.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
1.  Wanneer maatregelen nodig zijn om de belangen van de Unie in de in artikel 3, lid 1, genoemde gevallen te vrijwaren, stelt de Commissie een uitvoeringshandeling vast waarbij de passende handelspolitieke maatregelen worden genomen. Een dergelijke uitvoeringshandeling wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 8, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
1.  Wanneer maatregelen nodig zijn om de belangen van de Unie in de in artikel 3, lid 1, genoemde gevallen te vrijwaren, stelt de Commissie een uitvoeringshandeling vast waarbij de passende handelspolitieke maatregelen worden genomen. Een dergelijke uitvoeringshandeling wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 8, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. De Commissie voorziet het Europees Parlement van een behoorlijke motivatie met betrekking tot de keuze van handelspolitieke maatregelen zoals bedoeld in artikel 5.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d
(d)   Concessies die worden ingetrokken in de handel met een derde land in verband met artikel XXVIII van de GATT 1994 en het gerelateerde memorandum zijn in wezen gelijkwaardig aan de door dat derde land gewijzigde of ingetrokken concessies, overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 en het gerelateerde memorandum.
(d)   Concessies of verbintenissen die worden gewijzigd of ingetrokken in de handel met een derde land in verband met artikel XXVIII van de GATT 1994 en het gerelateerde memorandum of artikel XXI van de GATS en gerelateerde uitvoeringsprocedures zijn in wezen gelijkwaardig aan de door dat derde land gewijzigde of ingetrokken concessies of verbintenissen, overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 en het gerelateerde memorandum of artikel XXI van de GATS en gerelateerde uitvoeringsprocedures.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b
(b)   het potentieel van de maatregelen om de situatie van de marktdeelnemers in de Unie die onder de maatregelen van derde landen te lijden hebben, te verlichten;
(b)   het potentieel van de maatregelen om de situatie van de lidstaten en de marktdeelnemers in de Unie die onder de maatregelen van derde landen te lijden hebben, te verlichten;
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c
(c)   de beschikbaarheid van alternatieve leveranciers voor de betrokken producten, om mogelijke negatieve gevolgen voor de verwerkende industrie of de eindgebruikers in de Unie te voorkomen of tot een minimum te beperken;
(c)   de beschikbaarheid van alternatieve leveranciers voor de betrokken producten of diensten, om mogelijke negatieve gevolgen voor de verwerkende industrie of de eindgebruikers in de Unie te voorkomen of tot een minimum te beperken;
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

3 bis.  De Commissie geeft in haar voorstel voor een uitvoeringshandeling aan hoe zij het algemeen belang van de Unie in het specifieke geval in kwestie heeft vastgesteld.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter b bis (nieuw)

(b bis) de opschorting van de toepassing van verplichtingen en specifieke verbintenissen op het gebied van handel in diensten, overeenkomstig de GATS of eventuele bilaterale en regionale overeenkomsten;
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c – punt i
(i)  de uitsluiting van overheidsopdrachten van inschrijvingen waarvan de totale waarde voor meer dan 50 % uit goederen of diensten van oorsprong uit het betrokken derde land bestaat; en/of
(i)  de uitsluiting van overheidsopdrachten van inschrijvingen waarvan de totale waarde voor meer dan 50 % uit goederen of diensten van oorsprong uit het betrokken derde land bestaat; in uitvoeringshandelingen kunnen drempels worden vastgesteld, naargelang de eigenschappen van de betrokken goederen of diensten, waarboven de uitsluiting van toepassing is, met inachtneming van de bepalingen van artikel 4, lid 3, inclusief de overwegingen op het gebied van administratieve capaciteit, en het niveau van tenietdoening of uitholling; en/of
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

De Commissie voorziet het Europees Parlement van een behoorlijke motivatie met betrekking tot de keuze van de specifieke op grond van dit artikel vastgestelde handelspolitieke maatregelen.
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
1.   Wanneer het betrokken derde land, na de vaststelling van een uitvoeringshandeling op grond van artikel 4, lid 1, de Unie bevredigende compensatie toekent in de in artikel 3, lid 1, onder a) en b), genoemde gevallen, kan de Commissie de toepassing van die uitvoeringshandeling voor de duur van de compensatieperiode opschorten. De opschorting wordt overeenkomstig de in artikel 8, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
1.   Wanneer het betrokken derde land, na de vaststelling van een uitvoeringshandeling op grond van artikel 4, lid 1, de Unie passende en evenredige compensatie toekent in de in artikel 3, lid 1, onder a) en b), genoemde gevallen, kan de Commissie de toepassing van die uitvoeringshandeling voor de duur van de compensatieperiode opschorten. De opschorting wordt overeenkomstig de in artikel 8, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b
(b)   in gevallen van evenwichtherstellende maatregelen ten aanzien van concessies of andere verplichtingen na de vaststelling door een derde land van een vrijwaringsmaatregel, wanneer de vrijwaringsmaatregel wordt ingetrokken of vervalt, of wanneer het betrokken derde land de Unie na de vaststelling van een uitvoeringshandeling krachtens artikel 4, lid 1, bevredigende compensatie biedt;
(b)   in gevallen van evenwichtherstellende maatregelen ten aanzien van concessies of andere verplichtingen na de vaststelling door een derde land van een vrijwaringsmaatregel, wanneer de vrijwaringsmaatregel wordt ingetrokken of vervalt, of wanneer het betrokken derde land de Unie na de vaststelling van een uitvoeringshandeling krachtens artikel 4, lid 1, passende en evenredige compensatie biedt;
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c
(c)   bij wijzigingen van concessies door een WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel 1994, wanneer het betrokken derde land de Unie na de vaststelling van een uitvoeringshandeling krachtens artikel 4, lid 1, bevredigende compensatie biedt.
(c)   bij intrekkingen of wijzigingen van concessies of verbintenissen door een WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 of artikel XXI van de GATS, wanneer het betrokken derde land de Unie na de vaststelling van een uitvoeringshandeling krachtens artikel 4, lid 1, passende en evenredige compensatie biedt.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

4 bis.  De Commissie voorziet het Europees Parlement van een behoorlijke motivatie wanneer zij voornemens is een maatregel als bedoeld in artikel 5 op te schorten, te wijzigen of te beëindigen.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
1.   De Commissie wint informatie en standpunten in over de economische belangen van de Unie in specifieke producten of sectoren, in toepassing van deze verordening, door een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie of andere geschikte openbare communicatiemiddelen.
1.   De Commissie wint informatie en standpunten in over de economische belangen van de Unie in specifieke producten, diensten of sectoren, in toepassing van deze verordening, door een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie of andere geschikte openbare communicatiemiddelen, en houdt rekening met deze standpunten.

In het bericht wordt aangegeven binnen welke periode de informatie moet worden ingediend. Die termijn mag niet meer dan twee maanden bedragen.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
2.  De op grond van deze verordening ontvangen inlichtingen worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij werden gevraagd.
2.  De op grond van deze verordening ontvangen inlichtingen worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij werden gevraagd. De Commissie stelt het Europees Parlement naar behoren in kennis van de resultaten van een dergelijke informatievergaring en van de wijze waarop zij voornemens is met de informatie rekening te houden bij de vaststelling van het algemeen belang van de Unie.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4
4.   De informatieverstrekker kan vragen dat de verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In dat geval gaat die informatie vergezeld van een niet-vertrouwelijke samenvatting of een verklaring van de redenen waarom de informatie niet kan worden samengevat.
4.   De informatieverstrekker kan vragen dat de verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In dat geval gaat die informatie vergezeld van een niet-vertrouwelijke samenvatting die de informatie in algemene bewoordingen weergeeft of een verklaring van de redenen waarom de informatie niet kan worden samengevat.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Artikel 9 bis

Dialoog over geschillenbeslechting en handhaving

De Commissie neemt regelmatig deel aan een gedachtewisseling met de voor internationale handel bevoegde commissie van het Europees Parlement over het beheer van handelsgeschillen, met inbegrip van lopende gevallen, de gevolgen voor het bedrijfsleven van de Unie, geplande maatregelen, rechtvaardiging en weerslag van de geplande maatregelen, en de tenuitvoerlegging van handelspolitieke maatregelen uit hoofde van deze verordening.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 10
Uiterlijk drie jaar na de eerste goedkeuring van een uitvoeringshandeling krachtens deze verordening evalueert de Commissie de uitvoering ervan en brengt zij verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.
Uiterlijk vijf jaar na de eerste goedkeuring van een uitvoeringshandeling krachtens deze verordening evalueert de Commissie de uitvoering ervan en brengt zij verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.

(1) De zaak werd dan terugverwezen naar de Commissie uit hoofde van artikel 57, lid 2, tweede alinea, van het Reglement (A7-0308/2013).

Juridische mededeling - Privacybeleid