Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0359(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0308/2013

Teksty złożone :

A7-0308/2013

Debaty :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Głosowanie :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 02/04/2014 - 18.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Teksty przyjęte
PDF 442kWORD 35k
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg
Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 23 października 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)   Unia powinna koniecznie dysponować instrumentami odpowiednimi do zapewnienia skutecznego wykonywania swoich praw w ramach międzynarodowych umów handlowych w celu ochrony unijnych interesów gospodarczych. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy państwa trzecie wprowadzają środki ograniczające handel, które zmniejszają korzyści dla unijnych podmiotów gospodarczych w ramach międzynarodowych umów handlowych. Unia powinna być w stanie reagować szybko i w sposób elastyczny w kontekście procedur i terminów określonych w zawartych przez nią międzynarodowych umowach handlowych. Unia powinna zatem przyjąć przepisy określające ramy wykonywania praw Unii w niektórych szczególnych sytuacjach.
(2)   Unia powinna koniecznie dysponować instrumentami odpowiednimi do zapewnienia skutecznego wykonywania swoich praw w ramach międzynarodowych umów handlowych w celu ochrony unijnych interesów gospodarczych. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy państwa trzecie wprowadzają środki ograniczające handel, które zmniejszają korzyści dla unijnych podmiotów gospodarczych w ramach międzynarodowych umów handlowych. Unia powinna być w stanie reagować szybko i w sposób elastyczny w kontekście procedur i terminów określonych w zawartych przez nią międzynarodowych umowach handlowych. Unia powinna zatem przyjąć przepisy określające ramy wykonywania praw Unii w niektórych szczególnych sytuacjach i udostępnić odpowiednie zasoby dla zapewnienia, by dostępne zasoby były skutecznie wykorzystywane na rzecz tych instrumentów.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

(2a)  Podczas wyboru środków mających na celu zapewnienie skutecznego wykonywania praw Unii należy uwzględniać ich zdolność do skłonienia państw trzecich do przestrzegania zasad handlu międzynarodowego, a także ich zdolność do zapewnienia pomocy unijnym podmiotom gospodarczym i państwom członkowskim najbardziej dotkniętym wprowadzonymi przez państwa trzecie środkami ograniczającymi handel. Środki podejmowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie powinny ograniczać dostępu Unii do surowców niezbędnych dla kluczowych branż przemysłu europejskiego.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)   Mechanizmy rozstrzygania sporów w ramach WTO i innych umów, łącznie z umowami regionalnymi lub dwustronnymi, mają na celu rozwiązanie wszelkich sporów powstałych między Unią a drugą stroną lub innymi stronami tych umów. Unia powinna jednak zawiesić koncesje lub inne zobowiązania, zgodnie z zasadami rozstrzygania sporów, gdy inne możliwości znalezienia pozytywnego rozwiązania sporu okazują się nieskuteczne. Działanie Unii w takich przypadkach ma na celu przywrócenie zgodności danego państwa trzeciego z odpowiednimi zasadami handlu międzynarodowego w celu zapewnienia wzajemnych korzyści.
(3)   Mechanizmy rozstrzygania sporów w ramach WTO i innych umów, łącznie z umowami regionalnymi lub dwustronnymi, mają na celu rozwiązanie wszelkich sporów powstałych między Unią a drugą stroną lub innymi stronami tych umów. Unia powinna jednak zawiesić koncesje lub inne zobowiązania, zgodnie z zasadami rozstrzygania sporów, gdy inne możliwości znalezienia pozytywnego rozwiązania sporu okazują się nieskuteczne. Działanie Unii w takich przypadkach ma na celu przywrócenie zgodności danego państwa trzeciego z odpowiednimi zasadami handlu międzynarodowego w celu zapewnienia wzajemnych korzyści. Unia powinna zawsze wykorzystywać najbardziej skuteczny z dostępnych mechanizmów rozstrzygania sporów.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)   Na mocy porozumienia WTO w sprawie środków ochronnych członek WTO, który zamierza stosować środek ochronny lub przedłużyć jego obowiązywanie, powinien dążyć do utrzymania zasadniczo równoważnego poziomu koncesji i innych zobowiązań między nim a członkami eksportującymi, którzy mogliby zostać dotknięci środkiem ochronnym. Podobne zasady mają zastosowanie w kontekście innych zawartych przez Unię międzynarodowych umów handlowych, w tym regionalnych i dwustronnych. Unia powinna wprowadzić środki równoważące poprzez zawieszenie koncesji lub innych zobowiązań w przypadkach, gdy dane państwo trzecie nie stosuje zadowalających wyrównań. Działanie Unii w takich przypadkach ma na celu spowodowanie wprowadzenia przez dane państwo trzecie środków sprzyjających handlowi w celu przywrócenia wzajemnych korzyści.
(4)   Na mocy porozumienia WTO w sprawie środków ochronnych członek WTO, który zamierza stosować środek ochronny lub przedłużyć jego obowiązywanie, powinien dążyć do utrzymania zasadniczo równoważnego poziomu koncesji i innych zobowiązań między nim a członkami eksportującymi, którzy mogliby zostać dotknięci środkiem ochronnym. Podobne zasady mają zastosowanie w kontekście innych zawartych przez Unię międzynarodowych umów handlowych, w tym regionalnych i dwustronnych. Unia powinna wprowadzić środki równoważące poprzez zawieszenie koncesji lub innych zobowiązań w przypadkach, gdy dane państwo trzecie nie stosuje odpowiednich i proporcjonalnych wyrównań. Działanie Unii w takich przypadkach ma na celu spowodowanie wprowadzenia przez dane państwo trzecie środków sprzyjających handlowi w celu przywrócenia wzajemnych korzyści.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)   Artykuł XXVIII GATT 1994 i powiązane Uzgodnienie regulują zmianę lub wycofanie koncesji ustanowionych w taryfach celnych członków WTO. Członkowie WTO dotknięci wszelkimi takimi zmianami mają prawo, po spełnieniu określonych warunków, do wycofania koncesji wywierających zasadniczo równoważne skutki handlowe. Unia powinna wprowadzić środki równoważące w takich przypadkach, chyba że uzgodnione zostaną wyrównania. Działania Unii mają na celu zachęcenie państw trzecich do wprowadzenia środków sprzyjających handlowi.
(5)   Artykuł XXVIII GATT 1994 i powiązane Uzgodnienie oraz art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) oraz powiązanych procedur dotyczących jego wdrażania regulują zmianę lub wycofanie koncesji i zobowiązań ustanowionych w taryfach celnych oraz listach dotyczących poszczególnych zobowiązań członków WTO. Członkowie WTO dotknięci wszelkimi takimi zmianami mają prawo, po spełnieniu określonych warunków, do wycofania koncesji lub zobowiązań wywierających zasadniczo równoważne skutki handlowe. Unia powinna wprowadzić środki równoważące w takich przypadkach, chyba że uzgodnione zostaną wyrównania. Działania Unii mają na celu zachęcenie państw trzecich do wprowadzenia środków przywracających wzajemne korzyści i sprzyjających handlowi.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)   Unia powinna mieć możliwość egzekwowania swoich praw w obszarze zamówień publicznych ze względu na fakt, że Porozumienie WTO w sprawie zamówień publicznych stanowi, iż wszelkie spory wynikłe z niego nie mogą prowadzić do zawieszenia koncesji lub innych zobowiązań wynikających z jakichkolwiek innych porozumień objętych WTO.
(6)   Niezbędne jest, aby Unia miała możliwość szybkiego egzekwowania swoich praw w obszarze zamówień publicznych w przypadku, w którym jedna ze stron nie będzie przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z Porozumienia WTO w sprawie zamówień publicznych lub wynikających z jakichkolwiek innych wiążących umów dwustronnych lub regionalnych. Działania Unii powinny mieć na celu zapewnienie zachowania zasadniczo równoważnego poziomu skutków handlowych w sektorze zamówień publicznych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)   Niniejsze rozporządzenie powinno koncentrować się na tych środkach, w odniesieniu do których Unia posiada doświadczenie dotyczące ich projektowania i stosowania; możliwość rozszerzenia zakresu tego rozporządzenia na sektory usług i prawa własności intelektualnej powinna być oceniona we właściwym czasie z uwzględnieniem specyfiki każdego obszaru.
(7)   Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić Unii posiadanie kompletnych i skutecznych ram pozwalających na jak najszybsze podejmowanie działań. Jednak możliwość rozszerzenia jego zakresu nowymi środkami obejmującymi nowe dziedziny handlu, takie jak prawa własności intelektualnej, powinna być rozważana w ramach analizy opracowywanej jednocześnie ze sprawozdaniem oceniającym w sprawie funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, o którym mowa w art. 10, oraz powinna zostać przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)   Komisja powinna ocenić funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia nie później, niż w terminie trzech lat od daty pierwszego przypadku jego zastosowania w celu przeprowadzenia oceny, a w razie potrzeby, zwiększenia skuteczności.
(9)   Komisja powinna ocenić funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia nie później, niż w terminie pięciu lat od daty pierwszego przypadku przyjęcia aktu wykonawczego na mocy tego rozporządzenia w celu przeprowadzenia oceny, a w razie potrzeby, zwiększenia skuteczności. Komisja powinna dołączyć do swoich sprawozdań dotyczących strategii „Europa 2020” analizę skuteczności tego instrumentu, zwłaszcza w odniesieniu do jego zdolności do usuwania barier handlowych.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

(9a)  Komisja powinna regularnie informować Parlament Europejski, jeżeli zamierza wdrożyć środki polityki handlowej na podstawie niniejszego rozporządzenia. Taka informacja powinna zawierać szczegółowy opis danego przypadku oraz przewidywanych środków, szkody, jaką poniósł przemysł Unii, uzasadnienia przewidywanych środków oraz ich możliwych skutków. Po zastosowaniu środków Komisja powinna poinformować Parlament Europejski o rzeczywistych skutkach zastosowanych środków.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

(9b)  Podczas dokonywania oceny ogólnego interesu Unii w odniesieniu do przyjęcia środków egzekwowania prawa – w ramach stosowania zrównoważonego podejścia – Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na sytuację unijnych producentów. Komisja powinna informować Parlament Europejski o dokonywanym przez nią określaniu ogólnego interesu Unii na zasadzie indywidualnych przypadków.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

(10a)  Komisja powinna regularnie informować Parlament Europejski, zwłaszcza gdy Unia zwraca się do organu rozstrzygania sporów. Po wydaniu każdej decyzji organu rozstrzygania sporów zezwalającą Unii na zastosowanie środków Komisja Europejska powinna przedstawić komisji Parlamentu Europejskiego właściwej dla handlu międzynarodowego swój zamiar przedsięwzięcia lub zaniechania takich środków. Jeżeli Unia podejmie decyzję o przedsięwzięciu środków, Komisja Europejska powinna wówczas zdać Parlamentowi Europejskiemu sprawę z dokonanego wyboru środków.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

(13a)  Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja powinna uczestniczyć regularnie w dialogu na rzecz rozstrzygania sporów i egzekwowania postanowień, przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – wprowadzenie
Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady i procedury w celu zapewnienia skutecznego wykonania praw Unii do zawieszenia lub wycofania koncesji lub innych zobowiązań w ramach międzynarodowych umów handlowych, aby:
Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady i procedury w celu zapewnienia skutecznego i terminowego wykonania praw Unii do zawieszenia lub wycofania koncesji lub innych zobowiązań w ramach międzynarodowych umów handlowych, aby:
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera a
a)   zareagować na naruszenia przez państwa trzecie zasad handlu międzynarodowego, które wpływają na interesy Unii, w celu znalezienia zadowalającego rozwiązania.
a)   zareagować na naruszenia przez państwa trzecie zasad handlu międzynarodowego, które wpływają na interesy Unii, w celu znalezienia zadowalającego rozwiązania, zapewniającego pomoc poszkodowanym unijnym podmiotom gospodarczym;
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera b
b)   zrównoważyć koncesje lub inne zobowiązania w stosunkach handlowych z państwami trzecimi, w przypadku gdy zaszła zmiana w traktowaniu przyznanym towarom przywożonym z Unii.
b)   zrównoważyć koncesje lub inne zobowiązania w stosunkach handlowych z państwami trzecimi, w przypadku gdy zaszła zmiana w traktowaniu przyznanym towarom oraz usługom przywożonym z Unii.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b
b)  „koncesje lub inne zobowiązania” oznaczają koncesje taryfowe lub jakiekolwiek inne korzyści, które Unia zobowiązała się stosować w handlu z państwami trzecimi na mocy międzynarodowych umów handlowych, których jest stroną,
b)   „koncesje lub inne zobowiązania” oznaczają koncesje taryfowe, szczególne zobowiązania w sektorze usługowym lub jakiekolwiek inne korzyści, które Unia zobowiązała się stosować w handlu z państwami trzecimi na mocy międzynarodowych umów handlowych, których jest stroną,
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d
d)   w przypadku zmiany koncesji przez członka WTO na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., jeżeli nie uzgodniono żadnych wyrównań.
d)   w przypadku zmiany koncesji lub zobowiązań przez członka WTO na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. lub art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), jeżeli nie uzgodniono żadnych wyrównań.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.   W sytuacji gdy potrzebne są działania w celu ochrony interesów Unii w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1, Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający odpowiednie środki polityki handlowej. Taki akt wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2.
1.   W sytuacji gdy potrzebne są działania w celu ochrony interesów Unii w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1, Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający odpowiednie środki polityki handlowej. Taki akt wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2. Komisja odpowiednio uzasadnia przed Parlamentem Europejskim wybór środków polityki handlowej, zgodnie z art. 5.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d
d)   koncesje wycofane z handlu z państwem trzecim w związku z art. XXVIII GATT z 1994 r. i z powiązanym Uzgodnieniem są zasadniczo równorzędne z koncesjami zmienionymi lub wycofanymi przez dane państwo trzecie, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. XXVIII GATT z 1994 r. i w powiązanym Uzgodnieniu.
d)   koncesje lub zobowiązania zmienione bądź wycofane z handlu z państwem trzecim w związku z art. XXVIII GATT z 1994 r. i z powiązanym Uzgodnieniem lub z art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) oraz z powiązanymi z nim procedurami wdrażania są zasadniczo równorzędne z koncesjami lub zobowiązaniami zmienionymi lub wycofanymi przez dane państwo trzecie, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. XXVIII GATT z 1994 r. i w powiązanym Uzgodnieniu oraz w art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) i w powiązanych z nim procedurach wdrażania.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b
b)   zdolności środków do zapewnienia pomocy unijnym podmiotom gospodarczym dotkniętym środkami wprowadzonymi przez państwa trzecie;
b)   zdolności środków do zapewnienia pomocy państwom członkowskim i unijnym podmiotom gospodarczym dotkniętym środkami wprowadzonymi przez państwa trzecie;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 –ustęp 3 –litera c
c)   dostępności alternatywnych źródeł dostaw dla danych produktów w celu uniknięcia lub zminimalizowania negatywnych skutków dla przemysłu przetwórczego lub konsumentów końcowych na terytorium Unii;
c)   dostępności alternatywnych źródeł dostaw dla danych produktów lub usług w celu uniknięcia lub zminimalizowania negatywnych skutków dla przemysłu przetwórczego lub konsumentów końcowych na terytorium Unii;
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

3a.  Komisja we wniosku dotyczącym aktu wykonawczego wskazuje, w jaki sposób określiła ona ogólny interes Unii w odniesieniu do konkretnego przypadku.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 - litera b a (nowa)

ba)  zawieszenie stosowania zobowiązań oraz szczególnych zobowiązań w zakresie handlu usługami z uwzględnieniem Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) oraz jakichkolwiek umów dwustronnych lub regionalnych;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera c – podpunkt i
(i)   wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych ofert, których łączna wartość składa się w ponad 50 % z towarów lub usług pochodzących z danego państwa trzeciego; lub
(i)   wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych ofert, których łączna wartość składa się w ponad 50 % z towarów lub usług pochodzących z danego państwa trzeciego; w aktach wykonawczych można wyznaczyć progi, zgodnie z cechami danych towarów i usług, powyżej których stosuje się wykluczenie, przy uwzględnieniu postanowień art. 4 ust. 3, z uwzględnieniem zdolności administracyjnej o poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści; lub
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Komisja uzasadnia przed Parlamentem Europejskim wybór określonych środków polityki handlowej przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.   Jeżeli po przyjęciu aktu wykonawczego zgodnie z art. 4 ust. 1 dane państwo trzecie przyznaje Unii zadowalające wyrównanie w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), Komisja może zawiesić stosowanie tego aktu wykonawczego na czas trwania okresu wyrównawczego. Decyzję o zawieszeniu przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2.
1.   Jeżeli po przyjęciu aktu wykonawczego zgodnie z art. 4 ust. 1 dane państwo trzecie przyznaje Unii odpowiednie i proporcjonalne wyrównanie w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), Komisja może zawiesić stosowanie tego aktu wykonawczego na czas trwania okresu wyrównawczego. Decyzję o zawieszeniu przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b
b)   w przypadku równoważenia koncesji lub innych zobowiązań po wprowadzeniu przez państwo trzecie środka ochronnego, gdy środek ochronny zostaje wycofany lub wygasa, lub gdy dane państwo trzecie przyznaje Unii zadowalające wyrównanie po przyjęciu aktu wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1;
b)   w przypadku równoważenia koncesji lub innych zobowiązań po wprowadzeniu przez państwo trzecie środka ochronnego, gdy środek ochronny zostaje wycofany lub wygasa, lub gdy dane państwo trzecie przyznaje Unii odpowiednie i proporcjonalne wyrównanie po przyjęciu aktu wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c
c)   w przypadku zmiany koncesji przez członka WTO na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., jeżeli dane państwo trzecie przyznaje Unii zadowalające wyrównanie po przyjęciu aktu wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1.
c)   w przypadku wstrzymania lub zmiany koncesji oraz zobowiązań przez członka WTO na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. lub art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), jeżeli dane państwo trzecie przyznaje Unii odpowiednie i proporcjonalne wyrównanie po przyjęciu aktu wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

4a.  Komisja odpowiednio uzasadnia przed Parlamentem Europejskim przewidywane zawieszenie, zmianę lub zniesienie środka, o którym mowa w art. 5.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.   Komisja poszukuje informacji i opinii dotyczących gospodarczych interesów Unii w zakresie konkretnych produktów lub sektorów, w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia, poprzez zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub inne odpowiednie środki komunikacji.
1.   Komisja poszukuje informacji i opinii dotyczących gospodarczych interesów Unii w zakresie konkretnych produktów, usług lub sektorów, w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia, poprzez zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub inne odpowiednie środki komunikacji oraz bierze takie opinie pod uwagę.

W zawiadomieniu wskazuje się termin przedstawiania informacji. Termin ten nie przekracza dwóch miesięcy.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.   Informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których o nie wnioskowano.
2.   Informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których o nie wnioskowano. Komisja powiadamia Parlament Europejski o wyniku takiego gromadzenia informacji oraz w jaki sposób zamierza wziąć te informacje pod uwagę przy określaniu interesu ogólnego Unii.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
4.   Dostawca informacji może zażądać, aby dostarczone informacje traktowano jako poufne. W takich przypadkach towarzyszy im niepoufne streszczenie lub oświadczenie o powodach, dla których informacje nie mogą zostać przedstawione w formie streszczenia.
4.   Dostawca informacji może zażądać, aby dostarczone informacje traktowano jako poufne. W takich przypadkach towarzyszy im niepoufne streszczenie przedstawiające informacje w sposób ogólny lub oświadczenie o powodach, dla których informacje nie mogą zostać przedstawione w formie streszczenia.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Artykuł 9a

Dialog na rzecz rozstrzygania sporów i egzekwowania postanowień

Komisja regularnie uczestniczy w wymianie poglądów z komisją Parlamentu Europejskiego odpowiedzialną za handel międzynarodowy na temat zarządzania sporami handlowymi, w tym sprawami będącymi w toku, skutków dla przemysłu unijnego, planowanych środków, ich uzasadnienia i oddziaływania oraz na temat wdrażania środków polityki handlowej na podstawie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Nie później niż w ciągu trzech lat od daty pierwszego przypadku przyjęcia aktu wykonawczego na mocy niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje przeglądu jego wykonania i przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Nie później niż w ciągu pięciu lat od daty pierwszego przypadku przyjęcia aktu wykonawczego na mocy niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje przeglądu jego wykonania i przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu (A7-0308/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności