Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0359(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0308/2013

Texte depuse :

A7-0308/2013

Dezbateri :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Explicaţii privind voturile
PV 02/04/2014 - 18.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Texte adoptate
PDF 358kWORD 36k
Miercuri, 23 octombrie 2013 - Strasbourg
Aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 23 octombrie 2013 referitoare la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea regulilor comerțului internațional (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea regulilor comerțului internațional
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea regulilor comerțului internațional și de modificare a Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 3286/94
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Este esențial ca Uniunea să dispună de instrumente adecvate pentru a asigura exercitarea eficace a drepturilor sale în temeiul acordurilor comerciale internaționale, în vederea protejării intereselor sale economice. Acest lucru este cu precădere necesar în situațiile în care țările terțe adoptă măsuri comerciale restrictive care reduc beneficiile ce le revin operatorilor economici ai Uniunii în temeiul acordurilor comerciale internaționale. Uniunea trebuie să fie în măsură să reacționeze rapid și în mod flexibil în contextul procedurilor și al termenelor prevăzute de acordurile comerciale internaționale pe care le-a încheiat. Prin urmare, Uniunea trebuie să adopte o legislație care să prevadă cadrul pentru exercitarea drepturilor sale în anumite situații specifice.
(2)  Este esențial ca Uniunea să dispună de instrumente adecvate pentru a asigura exercitarea eficace a drepturilor sale în temeiul acordurilor comerciale internaționale, în vederea protejării intereselor sale economice. Acest lucru este cu precădere necesar în situațiile în care țările terțe adoptă măsuri comerciale restrictive care reduc beneficiile ce le revin operatorilor economici ai Uniunii în temeiul acordurilor comerciale internaționale. Uniunea ar trebui să fie în măsură să reacționeze rapid și în mod flexibil în contextul procedurilor și al termenelor prevăzute de acordurile comerciale internaționale pe care le-a încheiat. Prin urmare, Uniunea ar trebui să adopte o legislație care să prevadă cadrul pentru exercitarea drepturilor sale în anumite situații specifice și să pună la dispoziție resurse corespunzătoare pentru a garanta utilizarea eficientă a resurselor disponibile în cadrul acestor instrumente.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

(2a)  Alegerea măsurilor menite să asigure exercitarea eficace a drepturilor Uniunii ar trebui să țină cont de capacitatea lor de a încuraja țările terțe în cauză să respecte nu numai normele comerțului internațional, ci și potențialul lor de a oferi ajutor operatorilor economici și statelor membre celor mai afectate de măsurile comerciale restrictive luate de statele terțe. Măsurile luate în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să limiteze accesul Uniunii la materiile prime indispensabile industriilor europene.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Mecanismele de soluționare a litigiilor, atât în cadrul OMC, cât și la nivel regional sau bilateral, vizează găsirea unei soluții pozitive la eventualele litigii apărute între Uniune și cealaltă parte sau celelalte părți la acordurile respective. Uniunea trebuie însă să suspende concesii sau alte obligații, în conformitate cu aceste norme privind soluționarea litigiilor, atunci când alte căi de a găsi o soluție pozitivă nu dau rezultate. Măsurile luate de Uniune în astfel de cazuri au scopul de a determina țara terță în cauză să respecte regulile aplicabile ale comerțului internațional, pentru a restabili o situație de beneficii reciproce.
(3)  Mecanismele de soluționare a litigiilor, atât în cadrul OMC, cât și la nivel regional sau bilateral, vizează găsirea unei soluții pozitive la eventualele litigii apărute între Uniune și cealaltă parte sau celelalte părți la acordurile respective. Uniunea trebuie însă să suspende concesiile sau alte obligații, în conformitate cu aceste norme privind soluționarea litigiilor, atunci când alte căi de a găsi o soluție pozitivă nu dau rezultate. Măsurile luate de Uniune în astfel de cazuri au scopul de a determina țara terță în cauză să respecte regulile aplicabile ale comerțului internațional, pentru a restabili o situație de beneficii reciproce. Uniunea ar trebui să utilizeze întotdeauna cel mai eficient mecanism disponibil de soluționare a litigiilor.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  În conformitate cu Acordul OMC privind măsurile de salvgardare, un membru al OMC care intenționează să aplice o măsură de salvgardare sau care urmărește prelungirea unei astfel de măsuri trebuie să facă eforturi pentru a menține un nivel al concesiilor și al altor obligații substanțial echivalent între el și membrii exportatori care ar fi afectați negativ de măsura de salvgardare respectivă. Norme similare se aplică și în contextul altor acorduri comerciale internaționale, inclusiv regionale sau bilaterale, încheiate de Uniune. Uniunea trebuie să ia măsuri de reechilibrare prin suspendarea concesiilor sau a altor obligații în cazurile în care țara terță nu aplică ajustări satisfăcătoare. Măsurile luate de Uniune în astfel de cazuri au scopul de a determina introducerea de către țările terțe a unor măsuri de stimulare a comerțului, pentru a restabili o situație de beneficii reciproce.
(4)  În conformitate cu Acordul OMC privind măsurile de salvgardare, un membru al OMC care intenționează să aplice o măsură de salvgardare sau care urmărește prelungirea unei astfel de măsuri trebuie să facă eforturi pentru a menține un nivel al concesiilor și al altor obligații substanțial echivalent între el și membrii exportatori care ar fi afectați negativ de măsura de salvgardare respectivă. Norme similare se aplică și în contextul altor acorduri comerciale internaționale, inclusiv regionale sau bilaterale, încheiate de Uniune. Uniunea ar trebui să ia măsuri de reechilibrare prin suspendarea concesiilor sau a altor obligații în cazurile în care țara terță nu aplică ajustări adecvate și proporționale. Măsurile luate de Uniune în astfel de cazuri au scopul de a determina introducerea de către țările terțe a unor măsuri de stimulare a comerțului, pentru a restabili o situație de beneficii reciproce.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Articolul XXVIII din GATT 1994 și înțelegerea privind interpretarea acestuia reglementează modificarea sau retragerea concesiilor prevăzute în listele tarifare ale membrilor OMC. Membrii OMC afectați de o astfel de modificare au dreptul, în anumite condiții, de a retrage concesii substanțial echivalente. În astfel de situații, Uniunea trebuie să adopte măsuri de reechilibrare, cu excepția cazului în care sunt convenite ajustări compensatorii. Măsurile luate de Uniune ar avea ca scop determinarea țărilor terțe să pună în aplicare măsuri de stimulare a comerțului.
(5)  Articolul XXVIII din GATT 1994 și Memorandumul de înțelegere aferent, precum și articolul XXI din Acordul general privind comerțul și serviciile (GATS) și procedurile pentru aplicarea acestuia reglementează modificarea sau retragerea concesiilor și angajamentelor prevăzute în listele tarifare și în listele angajamentelor specifice ale membrilor OMC. Membrii OMC afectați de o astfel de modificare au dreptul, în anumite condiții, de a retrage concesiile sau angajamentele substanțial echivalente. În astfel de situații, Uniunea ar trebui să adopte măsuri de reechilibrare, cu excepția cazului în care sunt convenite ajustări compensatorii. Măsurile luate de Uniune ar avea ca scop determinarea țărilor terțe să pună în aplicare măsuri de restaurare a avantajelor reciproce și de stimulare a comerțului.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Uniunea trebuie să aibă posibilitatea de a asigura respectarea drepturilor sale în domeniul achizițiilor publice, având în vedere faptul că Acordul OMC privind achizițiile publice prevede că eventualele litigii care decurg din acord nu au drept rezultat suspendarea concesiilor sau a altor obligații prevăzute în orice alt acord acoperit al OMC.
(6)  Este esențial ca Uniunea să aibă posibilitatea de a asigura rapid respectarea drepturilor sale în domeniul achizițiilor publice, în cazul în care una dintre părți nu-și respectă angajamentele în conformitate cu Acordul OMC privind achizițiile publice sau cu alte acorduri bilaterale sau regionale obligatorii. Acțiunea Uniunii ar trebui să vizeze asigurarea menținerii unui nivel substanțial echivalent al concesiilor în domeniul achizițiilor publice.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Prezentul regulament trebuie să se concentreze asupra măsurilor pentru a căror concepere și aplicare Uniunea are experiență; posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare al prezentului regulament la sectorul serviciilor și la cel al drepturilor de proprietate intelectuală trebuie evaluată în timp util, ținând cont de particularitățile fiecărui domeniu.
(7)  Prezentul regulament ar trebui să permită Uniunii să dispună de un cadru complet și eficace care să permită adoptarea unor măsuri în cel mai scurt timp. Cu toate acestea, posibilitatea de a extinde domeniul său de aplicare cu noi măsuri destinate unor noi sectoare comerciale, precum drepturile de proprietate intelectuală, ar trebui analizată în cadrul unui studiu efectuat cu ocazia raportului de evaluare a aplicării prezentului regulament, menționat la articolul 10, și ar trebui prezentată Parlamentului European.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Comisia trebuie să evalueze funcționarea prezentului regulament în termen de cel mult trei ani de la data primei sale aplicări în vederea evaluării și, dacă este necesar, a îmbunătățirii eficienței acestuia.
(9)  Comisia ar trebui să evalueze aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult cinci ani de la data primei adoptări a unui act de implementare în temeiul prezentului regulament în vederea evaluării și, dacă este necesar, a îmbunătățirii eficienței acestuia. Comisia ar trebui să includă în rapoartele sale privind Strategia Europa 2020 o analiză a relevanței prezentului regulament, în special capacitatea sa de a ridica barierele din calea comerțului.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

(9a)  Comisia ar trebui să informeze în mod regulat Parlamentul European cu privire la intenția sa de a pune în aplicare măsuri de politică comercială în conformitate cu prezentul regulament. Aceste informații ar trebui să includă o descriere detaliată a fiecărui caz în parte și a măsurilor prevăzute, a daunelor suferite de industria din Uniune, precum și justificarea și efectele posibile ale măsurilor prevăzute. După luarea măsurilor, Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la impactul lor real.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

(9b)  La evaluarea interesului general al Uniunii în ceea ce privește adoptarea de măsuri de executare, urmărind totodată o abordare echilibrată, Comisia ar trebui să țină seama în special de situația producătorilor din Uniune. Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la modalitatea de stabilire a interesului general al Uniunii, de la caz la caz.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

(10a)  Comisia ar trebui să informeze în mod regulat Parlamentul European, în special atunci când un organ de soluționare a litigiilor a fost sesizat de către Uniune. După fiecare decizie adoptată de un organ de soluționare a litigiilor care autorizează Uniunea să ia diverse măsuri, Comisia ar trebui să informeze comisia Parlamentului European responsabilă pentru comerțul internațional cu privire la intenția sa de a adopta sau nu astfel de măsuri. În timp ce Uniunea decide să adopte anumite măsuri, Comisia Europeană ar trebui, de asemenea, să informeze Parlamentul European cu privire la alegerea măsurilor.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

(13a)  La cererea Parlamentului European, Comisia ar trebui să participe în mod regulat la soluționarea litigiilor și la dialogul pe tema executării prevăzute de prezentul regulament.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – partea introductivă
Prezentul regulament prevede norme și proceduri pentru a asigura exercitarea eficientă a drepturilor Uniunii de a suspenda sau a retrage concesiile sau alte obligații prevăzute în acorduri comerciale internaționale, cu scopul:
Prezentul regulament prevede norme și proceduri pentru a asigura exercitarea eficace și la timp a drepturilor Uniunii de a suspenda sau a retrage concesiile sau alte obligații prevăzute în acorduri comerciale internaționale, cu scopul:
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – litera a
(a)  de a răspunde la cazurile de încălcare de către țările terțe a regulilor comerțului internațional care afectează interesele Uniunii, în vederea găsirii unei soluții satisfăcătoare;
(a)  de a răspunde la cazurile de încălcare de către țările terțe a regulilor comerțului internațional care afectează interesele Uniunii, în vederea găsirii unei soluții satisfăcătoare care să ofere ajutor operatorilor economici afectați din Uniune;
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – litera b
(b)  de a reechilibra concesiile sau alte obligații în relațiile comerciale cu țări terțe, atunci când tratamentul la import acordat mărfurilor din Uniune este modificat.
(b)  de a reechilibra concesiile sau alte obligații în relațiile comerciale cu țări terțe, atunci când tratamentul acordat mărfurilor sau serviciilor din Uniune este modificat.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b
(b)„concesii sau alte obligații” înseamnă concesii tarifare sau orice alte beneficii pe care Uniunea s-a angajat să le aplice în cadrul schimburilor sale comerciale cu țări terțe în temeiul acordurilor comerciale internaționale la care este parte;
(b)  „concesii sau alte obligații” înseamnă concesii tarifare, angajamente specifice în domeniul serviciilor sau orice alte beneficii pe care Uniunea s-a angajat să le aplice în cadrul schimburilor sale comerciale cu țări terțe în temeiul acordurilor comerciale internaționale la care este parte;
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d
(d)  în caz de modificare a concesiilor de către un membru al OMC în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994, dacă nu au fost convenite ajustări compensatorii.
(d)  în caz de modificare a concesiilor sau angajamentelor de către un membru al OMC în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 sau al articolului XXI din GATS, dacă nu au fost convenite ajustări compensatorii.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
(1)  Atunci când sunt necesare măsuri pentru a proteja interesele Uniunii în cazurile menționate la articolul 3 alineatul (1), Comisia adoptă un act de punere în aplicare în care stabilește măsurile de politică comercială adecvate. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (2).
(1)  Atunci când sunt necesare măsuri pentru a proteja interesele Uniunii în cazurile menționate la articolul 3 alineatul (1), Comisia adoptă un act de punere în aplicare în care stabilește măsurile de politică comercială adecvate. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (2). Comisia justifică în mod corespunzător în fața Parlamentului European alegerea măsurilor de politică comercială prevăzute la articolul 5.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d
(d)  Concesiile retrase în cadrul schimburilor comerciale cu o țară terță în legătură cu articolul XXVIII din GATT 1994 și cu înțelegerea privind interpretarea acestuia trebuie să fie substanțial echivalente cu concesiile modificate sau retrase de către țara terță în cauză, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul XXVIII din GATT 1994 și în înțelegerea aferentă.
(d)  Concesiile sau angajamentele modificate sau retrase în cadrul schimburilor comerciale cu o țară terță în legătură cu articolul XXVIII din GATT 1994 și cu Memorandumul de înțelegere aferent sau cu articolul XXI din GATS și cu procedurile de punere în aplicare aferente sunt substanțial echivalente cu concesiile sau angajamentele modificate sau retrase de către țara terță în cauză, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul XXVIII din GATT 1994 și în Memorandumul de înțelegere aferent, precum și la articolul XXI din GATS și procedurile de punere în aplicare aferente.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b
(b)  potențialul măsurilor de a oferi ajutor operatorilor economici din Uniune afectați de măsurile adoptate de țara terță;
(b)  potențialul măsurilor de a oferi ajutor statelor membre și operatorilor economici din Uniune afectați de măsurile adoptate de țara terță;
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c
(c)  disponibilitatea altor surse de aprovizionare pentru produsele în cauză, pentru a se evita sau reduce la minimum orice efecte negative asupra industriilor din aval sau asupra consumatorilor finali din Uniune;
(c)  disponibilitatea altor surse de aprovizionare pentru produsele sau serviciile în cauză, pentru a se evita sau a reduce la minimum orice efect negativ asupra industriilor din aval sau asupra consumatorilor finali din Uniune;
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

(3a)  Comisia subliniază în propunerea sa de act de punere în aplicare modalitatea în care a stabilit interesul general al Uniunii în cazul specific vizat.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 5 – litera ba (nouă)

(ba)  suspendarea aplicării obligațiilor și angajamentelor specifice în domeniul comerțului cu servicii, cu privire la GATS sau orice acorduri bilaterale și regionale;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c – punctul i
(i)  excluderea de la procedurile de achiziții publice a ofertelor a căror valoare totală este alcătuită în proporție de peste 50% din bunuri sau servicii originare din țara terță în cauză; și/sau
(i)  excluderea de la procedurile de achiziții publice a ofertelor a căror valoare totală este alcătuită în proporție de peste 50% din bunuri sau servicii originare din țara terță în cauză; actele de punere în aplicare pot stabili limite, în funcție de caracteristicile bunurilor sau serviciilor vizate, dincolo de care se aplică excluderea, luând în considerare dispozițiile de la articolul 4 alineatul (3), inclusiv considerațiile privind capacitatea administrativă și nivelul anulării sau al reducerii avantajelor; și/sau
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1a (nou)

Comisia ar trebui să justifice în mod corespunzător în fața Parlamentului European alegerea măsurilor specifice de politică comercială luate în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
(1)  Atunci când, ulterior adoptării unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), țara terță în cauză acordă compensații satisfăcătoare Uniunii în cazurile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b), Comisia poate suspenda aplicarea acestui act de punere în aplicare pentru durata perioadei de compensare. Suspendarea se decide în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (2).
(1)  Atunci când, ulterior adoptării unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), țara terță în cauză acordă compensații adecvate și proporționale Uniunii în cazurile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b), Comisia poate suspenda aplicarea acestui act de punere în aplicare pentru durata perioadei de compensare. Suspendarea se decide în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (2).
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b
(b)  în cazurile de reechilibrare a concesiilor sau a altor obligații în urma adoptării de către o țară terță a unei măsuri de salvgardare, atunci când măsura de salvgardare este retrasă sau expiră, sau când țara terță în cauză acordă Uniunii o compensație satisfăcătoare ulterior adoptării unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);
(b)  în cazurile de reechilibrare a concesiilor sau a altor obligații în urma adoptării de către o țară terță a unei măsuri de salvgardare, atunci când măsura de salvgardare este retrasă sau expiră, sau când țara terță în cauză acordă Uniunii o compensație adecvată și proporțională ulterior adoptării unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c
(c)  în cazurile de modificare a concesiilor de către un membru al OMC în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, atunci când țara terță în cauză acordă Uniunii o compensație satisfăcătoare ulterior adoptării unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).
(c)  în cazurile de retragere sau modificare a concesiilor sau angajamentelor de către un membru al OMC în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 sau al articolului XXI din GATS, atunci când țara terță în cauză acordă Uniunii o compensație adecvată și proporțională ulterior adoptării unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

(4a)  Comisia justifică în mod corespunzător în față Parlamentului European suspendarea, modificarea sau încetarea unei măsuri prevăzute la articolul 5.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
(1)  Comisia solicită informații și opinii cu privire la interesele economice ale Uniunii legate de produse sau sectoare specifice, în aplicarea prezentului regulament, prin intermediul unui anunț publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau prin alte mijloace de comunicare publică adecvate.
(1)  Comisia solicită informații și opinii cu privire la interesele economice ale Uniunii legate de produse, servicii sau sectoare specifice, în aplicarea prezentului regulament, prin intermediul unui anunț publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau prin alte mijloace de comunicare publică adecvate și ia aceste informații în considerare.

Anunțul indică termenul pentru prezentarea de informații. Acest termen nu depășește două luni.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
(2)  Informațiile primite în aplicarea prezentului regulament nu pot fi utilizate decât în scopul pentru care au fost cerute.
(2)  Informațiile primite în aplicarea prezentului regulament nu pot fi utilizate decât în scopul pentru care au fost cerute. Comisia informează în mod corespunzător Parlamentul European cu privire la rezultatul acestei colectări de informații și la modul în care intenționează să țină seama de aceste informații atunci când stabilește interesul general al Uniunii.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
(4)  Furnizorul de informații poate solicita ca informațiile furnizate să fie tratate drept confidențiale. În astfel de cazuri, ele trebuie să fie însoțite de un rezumat cu caracter neconfidențial sau de o expunere a motivelor pentru care informațiile nu pot fi rezumate.
(4)  Furnizorul de informații poate solicita ca informațiile furnizate să fie tratate drept confidențiale. În astfel de cazuri, ele trebuie să fie însoțite de un rezumat cu caracter neconfidențial care să prezinte informațiile într-o formă generală sau de o expunere a motivelor pentru care informațiile nu pot fi rezumate.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Articolul 9a

Soluționarea litigiilor și dialogul pe tema executării

Comisia participă cu regularitate la un schimb de opinii cu comisia din cadrul Parlamentului European responsabilă pentru comerțul internațional pe tema gestionării litigiilor comerciale, inclusiv cauzele în curs de desfășurare, efectele asupra sectoarelor industriale ale UE, măsurile prevăzute, justificarea și impactul măsurilor prevăzute, precum și pe tema punerii în aplicare a măsurilor de politică comercială în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 10
În termen de cel mult trei ani de la data adoptării primului act de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament, Comisia examinează aplicarea regulamentului și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului.
În termen de cel mult cinci ani de la data adoptării primului act de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament, Comisia examinează aplicarea regulamentului și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0308/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate