Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0359(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0308/2013

Predkladané texty :

A7-0308/2013

Rozpravy :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Hlasovanie :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 02/04/2014 - 18.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Prijaté texty
PDF 447kWORD 34k
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg
Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 23. októbra 2013 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania a pravidiel medzinárodného obchodu, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 3286/94
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V záujme ochrany hospodárskych záujmov Únie je nevyhnutné, aby Únia mala k dispozícii vhodné nástroje, ktorými by zabezpečila účinný výkon svojich práv vyplývajúcich z dohôd o medzinárodnom obchode. Týka sa to najmä situácií, keď tretie krajiny prijmú opatrenia obmedzujúce obchod, ktorými znížia výhody vyplývajúce hospodárskym subjektom z Únie z dohôd o medzinárodnom obchode. Únia by mala byť schopná reagovať rýchlo a pružne v rámci postupov a lehôt stanovených v dohodách o medzinárodnom obchode, ktoré uzavrela. Preto by mala prijať právne predpisy vymedzujúce rámec na výkon práv Únie v určitých špecifických situáciách.
(2)  V záujme ochrany hospodárskych záujmov Únie je nevyhnutné, aby Únia mala k dispozícii vhodné nástroje, ktorými by zabezpečila účinný výkon svojich práv vyplývajúcich z dohôd o medzinárodnom obchode. Týka sa to najmä situácií, keď tretie krajiny prijmú opatrenia obmedzujúce obchod, ktorými znížia výhody vyplývajúce hospodárskym subjektom z Únie z dohôd o medzinárodnom obchode. Únia by mala byť schopná reagovať rýchlo a pružne v rámci postupov a lehôt stanovených v dohodách o medzinárodnom obchode, ktoré uzavrela. Preto by mala prijať právne predpisy vymedzujúce rámec na výkon práv Únie v určitých špecifických situáciách a poskytnúť dostatočné zdroje na zabezpečenie toho, aby sa dostupné zdroje účinne využívali na tieto nástroje.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

(2a)  Pri voľbe opatrení zameraných na zabezpečenie účinného výkonu práva Únie by sa mala zohľadniť ich schopnosť podnietiť príslušné tretie krajiny dodržiavať pravidlá medzinárodného obchodu, ale aj ich potenciál, pokiaľ ide o poskytnutie úľavy hospodárskym subjektom a členským štátom, ktoré boli najviac dotknuté obchodnými reštriktívnymi opatreniami prijatými tretími krajinami. Opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia by nemali obmedzovať prístup Únie k surovinám, ktoré sú pre európsky priemysel nevyhnutné.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Cieľom mechanizmu urovnávania sporov v rámci WTO a iných mechanizmov urovnávania sporov vrátane regionálnych alebo dvojstranných je nájsť pozitívne riešenie všetkých sporov, ku ktorým dôjde medzi Úniou a druhou stranou, resp. stranami týchto dohôd. Ak sa však iné spôsoby hľadania pozitívneho riešenia sporu ukázali byť neúspešné, Únia by mala v súlade s týmito pravidlami urovnávania sporov pozastaviť koncesie alebo iné záväzky. Opatrenia Únie v takých prípadoch slúžia na to, aby sa v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod dotknuté tretie krajiny podnietili k dodržiavaniu príslušných pravidiel medzinárodného obchodu.
(3)  Cieľom mechanizmu urovnávania sporov v rámci WTO a iných mechanizmov urovnávania sporov vrátane regionálnych alebo dvojstranných je nájsť pozitívne riešenie všetkých sporov, ku ktorým dôjde medzi Úniou a druhou stranou, resp. stranami týchto dohôd. Ak sa však iné spôsoby hľadania pozitívneho riešenia sporu ukázali byť neúspešné, Únia by mala v súlade s týmito pravidlami urovnávania sporov pozastaviť koncesie alebo iné záväzky. Opatrenia Únie v takých prípadoch slúžia na to, aby sa v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod dotknuté tretie krajiny podnietili k dodržiavaniu príslušných pravidiel medzinárodného obchodu. Únia by mala vždy využívať najefektívnejší dostupný mechanizmus urovnávania sporov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Podľa Dohody WTO o ochranných opatreniach by sa člen WTO navrhujúci uplatniť ochranné opatrenie alebo usilujúci sa o predĺženie ochranného opatrenia mal snažiť zachovať v podstate rovnocennú úroveň koncesií a iných záväzkov medzi ním a vyvážajúcimi členmi, ktorí by boli takýmto ochranným opatrením nepriaznivo dotknutí. Podobné pravidlá sa uplatňujú aj v rámci iných dohôd o medzinárodnom obchode, ktoré Únia uzavrela, vrátane regionálnych alebo dvojstranných. Pokiaľ dotknutá tretia krajina neprijme uspokojivé úpravy, Únia by mala prijať vyrovnávacie opatrenia spočívajúce v pozastavení koncesií alebo iných záväzkov. Opatrenia Únie v takých prípadoch majú za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod zaviedli opatrenia na podporu obchodu.
(4)  Podľa Dohody WTO o ochranných opatreniach by sa člen WTO navrhujúci uplatniť ochranné opatrenie alebo usilujúci sa o predĺženie ochranného opatrenia mal snažiť zachovať v podstate rovnocennú úroveň koncesií a iných záväzkov medzi ním a vyvážajúcimi členmi, ktorí by boli takýmto ochranným opatrením nepriaznivo dotknutí. Podobné pravidlá sa uplatňujú aj v rámci iných dohôd o medzinárodnom obchode, ktoré Únia uzavrela, vrátane regionálnych alebo dvojstranných. Pokiaľ dotknutá tretia krajina neprijme vhodné a primerané úpravy, Únia by mala prijať vyrovnávacie opatrenia spočívajúce v pozastavení koncesií alebo iných záväzkov. Opatrenia Únie v takých prípadoch majú za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod zaviedli opatrenia na podporu obchodu.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom sa upravuje zmena alebo odvolanie koncesií stanovených v colných sadzobníkoch členov WTO. Členovia WTO dotknutí takouto zmenou sú za určitých podmienok oprávnení odvolať v podstate rovnocenné koncesie. Pokiaľ sa v takých prípadoch nedohodnú kompenzačné úpravy, mala by Únia prijať vyrovnávacie opatrenia. Opatrenia Únie by v takých prípadoch mali za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod zaviedli opatrenia na podporu obchodu.
(5)  Článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom a článkom XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) a súvisiacimi postupmi jej vykonávania sa upravuje zmena alebo odvolanie koncesií a záväzkov stanovených v colných sadzobníkoch a listine špecifických záväzkov členov WTO. Členovia WTO dotknutí takouto zmenou sú za určitých podmienok oprávnení odvolať v podstate rovnocenné koncesie alebo záväzky. Pokiaľ sa v takých prípadoch nedohodnú kompenzačné úpravy, mala by Únia prijať vyrovnávacie opatrenia. Opatrenia Únie by v takých prípadoch mali za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby zaviedli opatrenia na obnovenie stavu vzájomných výhod a na podporu obchodu.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Vzhľadom na skutočnosť, že v Dohode WTO o vládnom obstarávaní sa stanovuje, že žiadny spor, ktorý vznikne na základe tejto dohody, nebude mať za následok pozastavenie koncesií či iných záväzkov podľa akejkoľvek inej uvedenej dohody WTO, mala by Únia mať možnosť presadzovať svoje práva v oblasti vládneho obstarávania.
(6)  Je nevyhnutné, aby Únia mala možnosť urýchlene presadzovať svoje práva v oblasti vládneho obstarávania, ak niektorá zmluvná strana nedodrží svoje záväzky stanovené v Dohode WTO o vládnom obstarávaní alebo v akýchkoľvek dvojstranných alebo regionálnych záväzných dohodách. Cieľom opatrení Únie by malo byť zabezpečenie toho, aby bola zachovaná v podstate rovnocenná úroveň koncesií v oblasti vládneho obstarávania.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Toto nariadenie by sa malo zameriavať na opatrenia, s navrhovaním a uplatňovaním ktorých má Únia skúsenosti; možnosť rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na oblasti služieb a práv duševného vlastníctva by sa mala posúdiť v primeranom čase a s prihliadnutím na osobitosti každej oblasti.
(7)  Toto nariadenie by malo umožniť Únii stanoviť kompletný a účinný rámec umožňujúci prijímať opatrenia bez prieťahov. Mala by sa však zvážiť možnosť rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti novými opatreniami týkajúcimi sa nových obchodných oblastí, ako napr. práva duševného vlastníctva, a to v rámci štúdie, ktorá by mala byť vykonaná súčasne s hodnotiacou správou o fungovaní tohto nariadenia, uvedenej v článku 10 a mala by sa predložiť Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V záujme posúdenia a prípadného zlepšenia efektívnosti tohto nariadenia by Komisia mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia, a to najneskôr tri roky od momentu, keď po prvý raz dôjde k jeho vykonaniu.
(9)  V záujme posúdenia a prípadného zlepšenia efektívnosti tohto nariadenia by Komisia mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia, a to najneskôr päť rokov od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia. Komisia by do svojich správ o stratégii Európa 2020 mala začleniť analýzu vhodnosti tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o jeho schopnosť odstrániť obchodné prekážky.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

(9a)  Komisia by mala pravidelne informovať Európsky parlament, ak bude mať v úmysle vykonávať opatrenia obchodnej politiky podľa tohto nariadenia. Tieto informácie by mali obsahovať podrobný opis konkrétneho prípadu a plánovaných opatrení, škôd vzniknutých príslušnému odvetviu Únie a odôvodnenie a možný vplyv plánovaných opatrení. Po prijatí opatrení by Komisia mala informovať Európsky parlament o skutočnom vplyve opatrení.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 b (nové)

(9b)  Pri posudzovaní všeobecného záujmu Únie, pokiaľ ide o prijatie nástrojov presadzovania, by Komisia mala pri zachovávaní vyváženého prístupu osobitne zohľadňovať situáciu výrobcov Únie. Komisia by mala v jednotlivých prípadoch informovať Európsky parlament o tom, akým spôsobom vymedzila všeobecný záujem Únie.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

(10a)  Komisia by mala pravidelne informovať Európsky parlament, najmä po tom, čo Únia postúpila záležitosť orgánu na urovnávanie sporov. Po každom rozhodnutí orgánu na urovnávanie sporov, ktoré oprávňuje Úniu prijať opatrenia, by Komisia mala informovať výbor Európskeho parlamentu zodpovedný za medzinárodný obchod o tom, či takéto opatrenia plánuje priať alebo nie. Ak sa Únia rozhodne prijať tieto opatrenia, Komisia by mala informovať Európsky parlament o zvolených opatreniach.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

(13a)  Na žiadosť Európskeho parlamentu by sa Komisia mala pravidelne zúčastňovať na dialógu o urovnávaní sporov a presadzovaní ustanovenom v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – úvodná časť
V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy na zabezpečenie účinného vykonávania práv Únie týkajúcich sa pozastavenia alebo odvolania koncesií či iných záväzkov podľa dohôd o medzinárodnom obchode s cieľom:
V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy na zabezpečenie účinného a včasného vykonávania práv Únie týkajúcich sa pozastavenia alebo odvolania koncesií či iných záväzkov podľa dohôd o medzinárodnom obchode s cieľom:
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – písmeno a
a)  odpovedať na prípady porušenia pravidiel medzinárodného obchodu zo strany tretích krajín, ktorými sú dotknuté záujmy Únie, s cieľom dosiahnuť uspokojivé riešenie;
a)  odpovedať na prípady porušenia pravidiel medzinárodného obchodu zo strany tretích krajín, ktorými sú dotknuté záujmy Únie, s cieľom dosiahnuť uspokojivé riešenie, ktoré poskytne úľavu dotknutým hospodárskym subjektom v Únii;
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – písmeno b
b)  vyrovnať koncesie alebo iné záväzky v rámci obchodných vzťahov s tretími krajinami, keď dôjde k zmene zaobchádzania s tovarom pri dovoze z Únie.
b)  vyrovnať koncesie alebo iné záväzky v rámci obchodných vzťahov s tretími krajinami, keď dôjde k zmene zaobchádzania s tovarom alebo službami z Únie.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b
b)  „koncesie alebo iné záväzky“ sú colné koncesie alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa Únia zaviazala uplatňovať pri obchode s tretími krajinami na základe dohôd o medzinárodnom obchode, ktorých je stranou;
b)  „koncesie alebo iné záväzky“ sú colné koncesie, špecifické záväzky v oblasti služieb alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa Únia zaviazala uplatňovať pri obchode s tretími krajinami na základe dohôd o medzinárodnom obchode, ktorých je stranou;
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d
d)  v prípade zmeny koncesií zo strany člena WTO na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, ak nebolo dohodnuté žiadne kompenzačné vyrovnanie.
d)  v prípade zmeny koncesií alebo záväzkov zo strany člena WTO na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 alebo článku XXI dohody GATS, ak nebolo dohodnuté žiadne kompenzačné vyrovnanie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Ak je v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 potrebné prijať opatrenia na ochranu záujmov Únie, Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví vhodné opatrenia obchodnej politiky. Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.
1.  Ak je v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 potrebné prijať opatrenia na ochranu záujmov Únie, Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví vhodné opatrenia obchodnej politiky. Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2. Voľbu opatrení obchodnej politiky ustanovenú v článku 5 Komisia riadne zdôvodní Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d
d)  Koncesie odvolané v rámci obchodu s treťou krajinou v súvislosti s článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacom dohovore v podstate rovnocenné koncesiám, ktoré daná tretia krajina zmenila alebo odvolala.
d)  Koncesie alebo záväzky zmenené alebo odvolané v rámci obchodu s treťou krajinou v súvislosti s článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom alebo článkom XXI dohody GATS a súvisiacimi vykonávacími postupmi musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacom dohovore alebo v článku XXI dohody GATS a v súvisiacich vykonávacích postupoch v podstate rovnocenné koncesiám alebo záväzkom, ktoré daná tretia krajina zmenila alebo odvolala.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b
b)  potenciál opatrení, pokiaľ ide o poskytnutie úľavy hospodárskym subjektom v Únii, ktoré boli dotknuté opatreniami tretej krajiny;
b)  potenciál opatrení, pokiaľ ide o poskytnutie úľavy členským štátom a hospodárskym subjektom v Únii, ktoré boli dotknuté opatreniami tretej krajiny;
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c
c)  dostupnosť alternatívnych zdrojov dodávok príslušných výrobkov v záujme predídenia alebo minimalizácie akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na nadväzujúce výrobné odvetvia alebo konečných spotrebiteľov v rámci Únie;
c)  dostupnosť alternatívnych zdrojov dodávok príslušných výrobkov alebo služieb v záujme predídenia alebo minimalizácie akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na nadväzujúce výrobné odvetvia alebo konečných spotrebiteľov v rámci Únie;
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 a (nový)

3a.  Komisia vo svojom návrhu vykonávacieho aktu uvedie, akým spôsobom v danom konkrétnom prípade vymedzila všeobecný záujem Únie.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno b a (nové)

ba)  pozastavenie uplatňovania povinností a špecifických záväzkov v oblasti obchodu so službami týkajúcich sa dohody GATS alebo akýchkoľvek dvojstranných a regionálnych dohôd;
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno c – bod i
i)  vylúčenia ponúk, ktorých celková hodnota pozostáva z viac než 50 % z tovaru alebo služieb s pôvodom v príslušnej tretej krajine, z verejného obstarávania; a/alebo
i)  vylúčenia ponúk, ktorých celková hodnota pozostáva z viac než 50 % z tovaru alebo služieb s pôvodom v príslušnej tretej krajine, z verejného obstarávania; podľa vlastností dotknutého tovaru alebo služieb môžu byť vo vykonávacích aktoch stanovené prahové hodnoty, od ktorých sa má uplatňovať vylúčenie, s prihliadnutím na ustanovenia článku 4 ods. 3 vrátane úvah o administratívnej kapacite, a úroveň zrušenia alebo obmedzenia výhod; a/alebo
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Komisia náležite zdôvodní Európskemu parlamentu voľbu konkrétnych opatrení obchodnej politiky prijatých podľa tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Ak v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 dotknutá tretia krajina prizná v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) Únii uspokojivé vyrovnanie, Komisia môže pozastaviť uplatňovanie vykonávacieho aktu na čas, počas ktorého sa takéto vyrovnanie poskytuje. Rozhodnutie o pozastavení sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.
1.  Ak v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 dotknutá tretia krajina prizná v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) Únii vhodné a primerané vyrovnanie, Komisia môže pozastaviť uplatňovanie vykonávacieho aktu na čas, počas ktorého sa takéto vyrovnanie poskytuje. Rozhodnutie o pozastavení sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b
b)  v prípadoch vyrovnávania koncesií alebo iných záväzkov v nadväznosti na prijatie ochranného opatrenia zo strany tretej krajiny, keď bolo ochranné opatrenie odvolané alebo keď uplynula jeho platnosť, alebo keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii uspokojivé vyrovnanie;
b)  v prípadoch vyrovnávania koncesií alebo iných záväzkov v nadväznosti na prijatie ochranného opatrenia zo strany tretej krajiny, keď bolo ochranné opatrenie odvolané alebo keď uplynula jeho platnosť, alebo keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii vhodné a primerané vyrovnanie;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c
c)  v prípadoch zmeny koncesií zo strany člena WTO podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii uspokojivé vyrovnanie.
c)  v prípadoch odvolania alebo zmeny koncesií alebo záväzkov zo strany člena WTO podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 alebo článku XXI dohody GATS, keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii vhodné a primerané vyrovnanie.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

4a.  Komisia poskytne Európskemu parlamentu riadne zdôvodnenie, keď plánuje pozastavenie, zmenu alebo zrušenie opatrenia ustanoveného v článku 5.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Komisia si pri uplatňovaní tohto nariadenia vyžiada informácie a stanoviská týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétne výrobky alebo odvetvia, a to prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie alebo prostredníctvom iných vhodných verejných komunikačných prostriedkov.
1.  Komisia si pri uplatňovaní tohto nariadenia vyžiada informácie a stanoviská týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétne výrobky, služby alebo odvetvia, a to prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie alebo prostredníctvom iných vhodných verejných komunikačných prostriedkov, a tieto stanoviská zohľadní.

V tomto oznámení je uvedená lehota na predkladanie informácií. Táto lehota nepresiahne dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Informácie získané podľa tohto nariadenia sa použijú iba na účel, na ktorý boli vyžiadané.
2.  Informácie získané podľa tohto nariadenia sa použijú iba na účel, na ktorý boli vyžiadané. Komisia náležite informuje Európsky parlament o výsledku takéhoto zberu informácií a o tom, akým spôsobom zamýšľa zohľadniť tieto informácie pri vymedzovaní všeobecného záujmu Únie.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
4.  Osoba, ktorá informácie poskytla, môže požadovať, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými. V takých prípadoch musí byť k informáciám pripojený súhrn nedôverného charakteru alebo odôvodnenie, prečo nie je súhrn daných informácií možné vypracovať.
4.  Osoba, ktorá informácie poskytla, môže požadovať, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými. V takých prípadoch musí byť k informáciám pripojený súhrn nedôverného charakteru, ktorý predstavuje informácie v zovšeobecnenej forme, alebo odôvodnenie, prečo nie je súhrn daných informácií možné vypracovať.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Článok 9a

Dialóg o urovnávaní sporov a presadzovaní

Komisia sa pravidelne zúčastňuje na výmene názorov s výborom Európskeho parlamentu zodpovedným za medzinárodný obchod, pokiaľ ide o riadenie obchodných sporov vrátane prebiehajúcich prípadov, vplyvov na priemyselné odvetvia Únie, navrhovaných opatrení, odôvodnení a vplyvu navrhovaných opatrení, a o vykonávanie opatrení obchodnej politiky podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 10
Komisia najneskôr tri roky od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia preskúma jeho vykonávanie a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade.
Komisia najneskôr päť rokov od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia preskúma jeho vykonávanie a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku (A7-0308/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia