Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0250(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0167/2013

Ingivna texter :

A7-0167/2013

Debatter :

PV 21/10/2013 - 14
CRE 21/10/2013 - 14

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0440

Antagna texter
PDF 192kWORD 20k
Onsdagen den 23 oktober 2013 - Strasbourg
Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer ***I
P7_TA(2013)0440A7-0167/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0521),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0316/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 juli 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0167/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer
P7_TC1-COD(2012)0250

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1259/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy