Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0380(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0282/2013

Внесени текстове :

A7-0282/2013

Разисквания :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Гласувания :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Обяснение на вота
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Обяснение на вота
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Приети текстове
PDF 1700kWORD 282k
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург
Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

Изменения, приети от Европейския парламент на 23 октомври 2013 г. към измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)
1а.  припомня, че в резолюцията си от 8 юни 2011 г. Парламентът подчерта, че рибните ресурси са обществено благо от жизненоважно значение за световната продоволствена сигурност; Парламентът изтъкна факта, че секторът на рибарството и аквакултурите и дейностите, свързани с него, често представляват главен източник на препитание и устойчива заетост в крайбрежните, островните и отдалечените региони; освен това той счита, че реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР) ще се нуждае от подходящо финансиране след 2013 г., за да постигне своите средносрочни и дългосрочни цели (стабилен, устойчив и жизнеспособен сектор на рибарството), да възстанови рибните запаси и да реши проблема със социалните аспекти, свързани с намаляването на риболовната дейност;
______________
Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
Изменение 2
Предложение за регламент
Позоваване 1
като взеха предвид договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42, член 43, параграф 2, член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2 и член 195, параграф 2 от него,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42, член 43, параграф 2, член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2, член 195, параграф 2 и член 349 от него,
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Секторът на рибарството е от стратегическото значение за социално-икономическото положение, общественото снабдяване с риба и продоволственото равновесие в отделните държави членки и в самия Съюз, както и значителният принос на сектора за социално-икономическото благосъстояние на крайбрежните общности, местното развитие, заетостта, поддържането/създаването на стопански дейности и работни места нагоре и надолу по веригата, както и снабдяването с прясна риба и запазването на местните културни традиции;
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Обхватът на ЕФМДР следва да включва подпомагане на ОПОР, в това число опазването, управлението и експлоатацията на морските биологични ресурси, сладководните биологични ресурси и аквакултури, както и преработката и предлагането на пазара на продукти от риболов и от аквакултури, когато тези дейности се осъществяват на територията на държавите членки или във водите на Съюза, включително от риболовни кораби под флага на трети държави и регистрирани в тях, или от риболовни кораби на Съюза, или от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на флага и като се вземат предвид разпоредбите на член 117 от Конвенцията на ООН по морско право.
(2)  Обхватът на ЕФМДР следва да включва подпомагане на ОПОР, в това число опазването, управлението и устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси, сладководните биологични ресурси и аквакултури, както и преработката и предлагането на пазара на продукти от риболов и от аквакултури, когато тези дейности се осъществяват на територията на държавите членки или във водите на Съюза, или от риболовни кораби на Съюза, или от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на флага и като се вземат предвид разпоредбите на член 117 от Конвенцията на ООН по морско право.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2a)  Следва да се подчертае, че ОПОР е политика с продоволствена насоченост, оправдаваща публичната намеса посредством ЕФМДР с цел запазване на продоволствената сигурност на гражданите на Съюза.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)  ЕФМДР следва да отчита в пълна степен специфичното положение на най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС. Положението на най-отдалечените региони и специфичното естество на сектора на рибарството в тях означава, че ОПОР и съответните фондове, по-специално ЕФМДР, следва да бъдат адаптирани към специфичните характеристики, ограничения, допълнителни разходи и реални условия в тези региони, които силно се различават от останалата част на Съюза. Във връзка с това за тях следва да бъдат предвидени специални мерки за тези региони.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)
(2в)  Бъдещият ЕФМДР следва да отчете в пълна степен проблемите и специфичните потребности на риболова в малък мащаб, като има предвид, че в рамките на Съюза дребномащабният флот осигурява заетост на най-голям брой хора на количество уловена риба.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Успехът на общата политика в областта на рибарството зависи от ефективната система на контрол, инспектиране и правоприлагане, както и от надеждните и пълни данни за целите на научни препоръки и за изпълнението и контрола. Поради тази причина ЕФМДР следва да подпомага споменатите политики.
(3)  Успехът на общата политика в областта на рибарството зависи от ефективната система на контрол, инспектиране, включително трудови инспекции и правоприлагане, както и от надеждните и пълни данни за целите на научни препоръки и за изпълнението и контрола. Поради тази причина ЕФМДР следва да подпомага споменатите политики.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  С цел в рибарите да се засили чувството на съпричастност по отношение на ОПОР, като по този начин се допринася за правилното прилагане и цялостния успех на ОПОР, ЕФМДР следва да подпомага партньорството, сътрудничеството и диалога между научните среди и рибарите.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Обхватът на ЕФМДР следва да включва подпомагане на ИМП, в това число разработването и изпълнението на координирани операции и вземане на решения във връзка с океаните, моретата, крайбрежните райони и морските сектори, допълващи различните политики на ЕС, които имат досег с тях, и по-специално общата политика в областта на рибарството, транспорта, промишлеността, териториалното сближаване, околната среда, енергетиката и туризма. Следва да се осигури съвместимост и интеграция между управлението на различните секторни политики в басейните на Балтийско море, Северно море, Келтско море, Бискайския залив и иберийското крайбрежие, Средиземно море и Черно море.
(4)  Обхватът на ЕФМДР следва да включва подпомагане на ИМП, в това число разработването и изпълнението на координирани операции и вземане на решения във връзка с океаните, моретата, крайбрежните райони и морските сектори, допълващи различните политики на ЕС, които имат досег с тях, и по-специално общата политика в областта на рибарството, транспорта, промишлеността, териториалното сближаване, околната среда, енергетиката и туризма — сфери, в които е необходимо да се насърчават научните изследвания и професионалната компетентност и подготовка. Следва да се осигури съвместимост и интеграция между управлението на различните секторни политики в басейните на Балтийско море, Северно море, Келтско море, Бискайския залив и иберийското крайбрежие, Средиземно море и Черно море.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  При определянето и осъществяването на политиките и дейностите, свързани с реформата на ОПОР, ИМП и ЕФМДР, Съюзът следва да взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образованост, обучение и опазване на човешкото здраве, в съответствие с член 9 от ДФЕС.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., когато бе приета стратегията „Европа 2020“, ЕС и държавите членки следва да работят за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като същевременно насърчават хармоничното развитие на Съюза. По-специално ресурсите следва да бъдат съсредоточени върху постигането на целите на „Европа 2020“, а ефективността следва да бъде повишена посредством по-силния акцент върху резултатите. Включването на ИМП в новия ЕФМДР също допринася за постигането на основните цели на политиката, посочени в съобщението от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ („стратегия Европа 2020“), и съответства на заложените в Договора общи цели за подобряване на икономическото, социалното и териториалното сближаване.
(5)  В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., когато бе приета стратегията „Европа 2020“, ЕС и държавите членки следва да работят за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като същевременно насърчават хармоничното развитие на Съюза. По-специално ресурсите следва да бъдат съсредоточени върху постигането на целите на „Европа 2020“, в частност тези от тях, които са свързани със заетостта и борбата срещу бедността, социалното изключване и изменението на климата. Освен това ефективността следва да бъде повишена посредством по-силния акцент върху резултатите. Включването на ИМП в новия ЕФМДР също допринася за постигането на основните цели на политиката, посочени в съобщението от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ („стратегия Европа 2020“), и съответства на заложените в Договора общи цели за подобряване на икономическото, социалното и териториалното сближаване.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  С цел да се гарантира приносът на ЕФМДР към постигането на целите на ОПОР, на ИМП и на стратегията „Европа 2020“, е необходимо вниманието да бъде насочено към ограничен брой основни приоритети, свързани с насърчаване на рибарството и аквакултурите, основани на иновации и знания, популяризиране на устойчив риболов и аквакултури с ефективно използване на ресурсите, както и увеличаване на заетостта и териториалното сближаване чрез отключване на потенциала за растеж и работни места на риболовните общности от крайбрежните райони и вътрешните водоеми, и насърчаване на диверсификацията на риболовните дейности в други сектори на морската икономика.
(6)  С цел да се гарантира приносът на ЕФМДР към постигането на целите на ОПОР, на ИМП и на стратегията „Европа 2020“, е необходимо да се определи набор от основни приоритети, свързани с насърчаване на рибарството и аквакултурите, основани на иновации и знания, популяризиране на устойчив риболов и аквакултури с ефективно използване на ресурсите, както и увеличаване на заетостта и териториалното сближаване чрез отключване на потенциала за растеж и работни места на риболовните общности от крайбрежните райони и вътрешните водоеми, и насърчаване на диверсификацията на риболовните дейности в други сектори на морската икономика.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  ЕФМДР следва да допринася за подобряване на жизнения стандарт на лицата, които зависят от риболова, като се гарантират по-добри трудови стандарти за рибарите, по-специално чрез гарантиране спазването на законодателството в областта на здравето и безопасността на работното място и на разпоредбите на колективните трудови договори.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)  За да се избегне объркване относно изпълнението и въздействието на някои от финансовите мерки на ЕФМДР върху различните заинтересовани лица, участващи в сектора за улов на рибни запаси, е уместно да се въведе ясно разграничение между собственик на плавателен съд и нает рибар, както вече е предвидено в Конвенция № 188 на МОТ.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Основната цел на общата политика в областта на рибарството е да гарантира че дейностите в областта на рибарството и аквакултурите допринасят постигане на дългосрочни устойчиви екологични условия, необходими за социално-икономическото развитие. Тя следва да допринесе също така за повишаване на производителността, добър жизнен стандарт за сектора на рибарството и стабилни пазари, както и да гарантира наличието на ресурси и разумни цени на стоките, предлагани на потребителите.
(8)  Основната цел на общата политика в областта на рибарството е да гарантира че дейностите в областта на рибарството и аквакултурите допринасят за устойчиво икономическо, социално и екологично развитие в дългосрочен план. Тя следва да допринесе също така за повишаване на производителността, добър жизнен стандарт за сектора на рибарството и стабилни пазари, както и да гарантира наличието на ресурси и разумни цени на стоките, предлагани на потребителите.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  От първостепенна важност е въпросите, свързани с околната среда, да бъдат по-добре интегрирани в ОПОР, което следва да допринесе за постигането на целите и задачите на политиката на Съюза в областта на околната среда и стратегията „Европа 2020“. Целта на ОПОР е живите биологични ресурси да се експлоатират по такъв начин, че рибните запаси да се възстановяват и поддържат на равнища, при които максималният устойчив улов може да бъде постигнат най-късно през 2015 г. ОПОР следва да прилага предпазлив и екосистемен подход към управлението на рибарството. Следователно ЕФМДР следва да допринася за опазването на морската среда, както е предвидено в Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия).
(9)  От първостепенна важност е въпросите, свързани с околната среда, да бъдат по-добре интегрирани в ОПОР, което следва да допринесе за постигането на целите и задачите на политиката на Съюза в областта на околната среда и стратегията „Европа 2020“. Целта на ОПОР е живите биологични ресурси да се експлоатират по такъв начин, че рибните запаси да се възстановяват и поддържат на равнища, при които максималният устойчив улов може да бъде постигнат до 2015 г., ако е възможно, и при всички случаи най-късно до 2020 г. ОПОР следва да прилага балансиран подход към устойчивото развитие, което тя следва да постигне чрез планиране, експлоатация и управление на рибарството, което отчита стремежите и текущите социални потребности, без да подрива предимствата, които бъдещите поколения следва да могат да извличат от всички стоки и услуги, които произтичат от морските екологични системи. Следователно ЕФМДР следва да допринася за опазването на морската среда, както е предвидено в Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия).
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Мерките, финансирани по линия на ЕФМДР, следва да съответстват на членове 39 и 41 от ДФЕС, които се отнасят до балансиран подход при използването на трудовото право и ефективна координация в областта на професионалното обучение.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки предвид мащаба и въздействието на операциите, подлежащи на финансиране по оперативните програми, структурните проблеми, затрудняващи развитието на сектора на рибарството и морския сектор, и ограничените финансови ресурси на държавните-членки, тези цели биха могли да бъдат постигнати в по-голяма степен на равнището на ЕС чрез предоставянето на многогодишна финансова помощ, съсредоточена върху съответните приоритети, като Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Съобразно принципа на пропорционалност, така както е изложен в член 5, параграф 4 от Договора, настоящият регламент не превишава мерките, необходими за постигането на тази цел.
(10)  Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки предвид мащаба и въздействието на операциите, подлежащи на финансиране по оперативните програми, структурните проблеми, затрудняващи развитието на сектора на рибарството, аквакултурите и морския сектор, и ограничените финансови ресурси на държавните-членки, тези цели биха могли да бъдат постигнати в по-голяма степен на равнището на ЕС чрез предоставянето на многогодишна финансова помощ, съсредоточена върху съответните приоритети, като Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Съобразно принципа на пропорционалност, така както е изложен в член 5, параграф 4 от Договора, настоящият регламент не превишава мерките, необходими за постигането на тази цел.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Финансирането на разходите на общата политика в областта на рибарството и на интегрираната морска политика от един единствен фонд — ЕФМДР — следва да даде решение на необходимостта от опростяване, както и да засили интеграцията на двете политики. Разширяването на споделеното управление чрез включване на организациите на общите пазари, в това число компенсацията за най-отдалечените райони, дейностите по контролиране и събиране на данни, следва допълнително да допринесе за опростяването и намаляването на административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, и да постигне по-голяма съгласуваност и ефективност на отпусканите помощи.
(11)  Финансирането на разходите на общата политика в областта на рибарството и на интегрираната морска политика от един единствен фонд — ЕФМДР — следва да даде решение на необходимостта от опростяване, както и да засили интеграцията на двете политики. Разширяването на споделеното управление чрез включване на организациите на общите пазари, в това число компенсацията за най-отдалечените райони, дейностите по контролиране и събиране и управление на данни, следва допълнително да допринесе за опростяването и намаляването на административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, и да постигне по-голяма съгласуваност и ефективност на отпусканите помощи.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)   Финансирането следва да бъде както е определено в точка 17 от Междуинституционалното споразумение от XX/201z между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)  Всяко финансиране следва да не нарушава разпоредбите на Регламента относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г и Междуинституционалното споразумение от ххх.201z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Бюджетът на Съюза следва да финансира разходите за общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика посредством единен фонд — ЕФМДР — било то пряко или в контекста на споделено управление с държавите членки. Споделеното управление с държавите членки следва да се прилага не само по отношение на мерки за подпомагане на рибарството, аквакултурите и развитието, направлявано от потребностите на населението в съответните райони, но също така за общата организация на пазарите и компенсацията за най-отдалечените райони, както и дейностите по контрола и събирането на данни. Прякото управление следва да се прилага по отношение на научните препоръки, доброволното участие в регионалните организации за управление на рибарството, консултативните съвети и операциите за изпълнение на интегрираната морска политика. Следва да бъдат определени видовете мерки, които могат да бъдат финансирани по линия на ЕФМДР.
(12)  Бюджетът на Съюза следва да финансира разходите за общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика посредством единен фонд — ЕФМДР — било то пряко или в контекста на споделено управление с държавите членки. Споделеното управление с държавите членки следва да се прилага не само по отношение на мерки за подпомагане на рибарството, аквакултурите и развитието, направлявано от потребностите на населението в съответните райони, но също така за мерки за предлагане на пазара и преработка и за компенсацията за най-отдалечените райони, както и за дейностите по контрола и събирането на данни. Прякото управление следва да се прилага по отношение на разработването на планове за производство и предлагане на пазара, помощта за складиране, научните препоръки, доброволното участие в регионалните организации за управление на рибарството, консултативните съвети и операциите за изпълнение на интегрираната морска политика. Следва да бъдат определени видовете мерки, които могат да бъдат финансирани по линия на ЕФМДР.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  В съответствие с членове 50 и 51 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] (наричан по-долу Регламент относно ОПОР) финансовото подпомагане от Съюза по линия на ЕФМДР следва да зависи от спазването от страна на държавите членки, както и на операторите на правилата на ОПОР. Целта на това условие че да отрази отговорността на Съюза да гарантира опазването на морските биологични ресурси по ОПОР с оглед на обществения интерес и в съответствие с член 3 от ДФЕС.
(14)  В съответствие с членове 50 и 51 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] (наричан по-долу Регламент относно ОПОР) финансовото подпомагане от Съюза по линия на ЕФМДР следва да зависи от спазването от страна на държавите членки, както и на операторите на правилата на ОПОР. Целта на това условие е да отрази отговорността на Съюза да гарантира опазването на морските биологични ресурси по ОПОР с оглед на обществения интерес, както и спазването на изискванията, свързани с насърчаване на високо равнище на заетост, и гарантирането на достатъчна социална закрила, в съответствие с членове 3 и 9 от ДФЕС.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Постигането на целите на ОПОР може да се възпрепятства, ако финансовата помощ от Съюза по линия на ЕФМДР се отпуска на оператори, които предварително не отговарят на изискванията, свързани с опазването на морските биологични ресурси в обществен интерес. Поради тази причина следва да се допускат само оператори, които в рамките на определен период от време преди подаване на заявлението за помощ не са участвали в експлоатацията, управлението или притежаването на риболовни кораби, включени в списъка на Съюза на корабите, извършващи ННН риболов, посочен в член 40, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999, и които също така не са извършили тежко нарушение съгласно член 42 от Регламент (ЕO) № 1005/2008 или член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006, или други нарушения на правилата на ОПОР, които по-специално застрашават устойчивостта на съответните запаси и представляват сериозна заплаха за устойчивата експлоатация на живите морски биологични ресурси, гарантираща възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата на максималния устойчив улов (наричан по-долу МУУ)..
(15)  Постигането на целите на ОПОР може да се възпрепятства, ако финансовата помощ от Съюза по линия на ЕФМДР се отпуска на оператори, които предварително не отговарят на изискванията, свързани с опазването на морските биологични ресурси в обществен интерес. Поради тази причина следва да се допускат оператори единствено при условие, че в рамките на определен период от време преди подаване на заявлението за помощ те не са участвали в експлоатацията, управлението или притежаването на риболовни кораби, включени в списъка на Съюза на корабите, извършващи ННН риболов, посочен в член 40, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999, и не са участвали в експлоатацията, управлението и притежаването на риболовни кораби под флага на страни, определени като несътрудничещи трети държави съгласно член 33 от Регламент (EО) № 1005/2008. Също така, оператори следва да се допускат единствено при условие, че не са извършили тежко нарушение съгласно член 42 от Регламент (ЕO) № 1005/2008 или член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006, или други нарушения на правилата на ОПОР, които по-специално застрашават устойчивостта на съответните запаси и представляват сериозна заплаха за устойчивата експлоатация на живите морски биологични ресурси, гарантираща възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата на максималния устойчив улов (наричан по-долу МУУ).
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Предвидените последици за неизпълнение на условията за допустимост следва да се прилагат в случай на нарушения на правата на ОПОР от страна на бенефициерите. При определяне на размера на недопустимите разходи се вземат предвид сериозността на неспазването на правилата на ОПОР от страна на бенефициера, икономическото предимство, което е получено вследствие на това неспазване или важността на участието на ЕФМДР за икономическата дейност на бенефициера.
(17)  Предвидените последици за неизпълнение на условията за допустимост следва да се прилагат в случай на нарушения на правата на ОПОР от страна на бенефициерите. При определяне на размера на недопустимите разходи се вземат предвид тежестта (включително степента, продължителността и системността) на неспазването на правилата на ОПОР от страна на бенефициера, икономическото предимство, което е получено вследствие на това неспазване или важността на участието на ЕФМДР за икономическата дейност на бенефициера.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Постигането на целите на ОПОР ще бъде застрашено също така, ако финансовата помощ от Съюза по линия на ЕФМДР се заплаща на държави членки, които не изпълняват своите задължения в съответствие с правилата на ОПОР, свързани с опазването на морските биологични ресурси в обществен интерес, като събиране на данни и изпълнение на контролни задължения. Освен това неизпълнението на тези задължения е свързано с риска държавите членки да не са в състояние да откриват недопустимите за финансиране бенефициери или оператори.
(18)  Постигането на целите на ОПОР ще бъде застрашено също така, ако финансовата помощ от Съюза по линия на ЕФМДР се заплаща на държави членки, които не изпълняват своите задължения за постигане на равновесие между риболовния флот и възможностите за риболов съгласно член 34, параграф 1 от основния регламент относно ОПОР или задълженията си в съответствие с правилата на ОПОР, свързани с опазването на морските биологични ресурси в обществен интерес, като събиране на данни и изпълнение на контролни задължения. Освен това неизпълнението на тези задължения е свързано с риска държавите членки да не са в състояние да откриват недопустимите за финансиране бенефициери или оператори.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Прекъсването на крайния срок за плащане и спирането на плащанията с ограничен във времето обхват на прилагане следва да се използват като предпазни мерки, за да се предотврати извършването на неправомерни плащания и да се стимулират държавните-членки да спазват правилата на ОПОР или да изискват спазване от бенефициера. С оглед на спазването на принципа на пропорционалност финансовите корекции, които оказват ясно определени и неотменими последици, следва да се прилагат само по отношение на разходите, пряко свързани с операциите, по време на които е извършено неспазването на правилата на ОПОР.
(не се отнася до българския текст).
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  С цел подобряване на координацията и хармонизиране на прилагането на фондовете, които оказват подкрепа в рамките на политиката на сближаване, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), с фондовете за развитието на селските райони, а именно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за морския сектор и сектора на рибарството, а именно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), са определени общоприложими разпоредби за всички тези фондове („фондовете по ОСР“) в [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби]. В допълнение към настоящия регламент ЕФМДР съдържа специфични разпоредби поради особеностите на ОПОР и ИМП.
(20)  С цел подобряване на координацията и хармонизиране на прилагането на фондовете, които оказват подкрепа в рамките на политиката на сближаване, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), с фондовете за развитието на селските райони, а именно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за морския сектор и сектора на рибарството, а именно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), са определени общоприложими разпоредби за всички тези фондове („фондовете по ОСР“) в [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби]. Следва също така да се подчертае, че фондовете могат да се използват по допълващ се начин, за да се постигнат по-ефективно приоритетите на политиката на сближаване на Съюза и на стратегията „Европа 2020“; в този смисъл следва да се отбележи необходимото взаимодействие между ЕФМДР и ЕСФ, за да се постигнат важните цели, свързани със заетостта и борбата срещу бедността и социалното изключване. В допълнение към настоящия регламент ЕФМДР съдържа специфични разпоредби поради особеностите на ОПОР и ИМП.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Действията на Съюза следва да бъдат допълнение към действията, извършвани от държавите членки, или да оказват принос към тях. Значителна добавена стойност може да бъде осигурена чрез засилване на партньорството между Комисията и държавите членки посредством организация за участието на различни видове партньори, като се отчитат надлежно институционалните правомощия на държавите членки. Следва да се обърне специално внимание на гарантирането на подходящо представяне на жените и малцинствените групи. Това партньорство обхваща регионалните, местните и други публични органи, както и други съответни структури, включително онези, които отговарят за околната среда и за насърчаването на равнопоставеността на мъжете и жените, икономически и социални партньори и други компетентни органи. Въпросните партньори следва да бъдат включени в изготвянето на договорите за партньорство, както и в съставянето, изпълнението, наблюдението и оценяването на програмите.
(22)  Значителна добавена стойност може да бъде осигурена чрез засилване на партньорството между Комисията, органите на държавите членки и различни видове партньори посредством организация за участието на тези действащи лица, включително засегнатите социални партньори, като се отчитат надлежно институционалните правомощия на държавите членки. Това партньорство обхваща регионалните, местните и други публични органи, както и други съответни структури, включително онези, които отговарят за околната среда и за насърчаването на равнопоставеността на мъжете и жените, икономически и социални партньори, рибната промишленост и други компетентни органи. Като се имат предвид особеностите на сектора на рибарството, следва да бъде осигурено участието на икономически и социални партньори, които представляват различните подсектори и териториални равнища, научноизследователските организации и националните и регионалните мрежи на местните групи за действие в сектора на рибарството. Следва да се обърне специално внимание на гарантирането на подходящо представяне на жените и малцинствените групи. Въпросните партньори следва да бъдат включени в изготвянето на договорите за партньорство, както и в съставянето, изпълнението, наблюдението и оценяването на програмите.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Комисията следва да направи годишно разпределение по държави членки на наличните бюджетни кредити за поети задължения, като използва обективни и прозрачни критерии. Тези критерии следва да включват данни за минали разпределения съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета и за минали усвоявания съгласно Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета.
(24)  Комисията следва да направи годишно разпределение по държави членки на наличните бюджетни кредити за поети задължения, като използва обективни и прозрачни критерии. Тези критерии следва да включват историята на разпределенията съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета и за минали усвоявания съгласно Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  От огромно значение е изпълнението на определени предварително поставени изисквания в контекста на ОПОР, особено по отношение на представянето на многогодишен национален стратегически план за аквакултури и доказан административен капацитет за изпълнение на изискванията за данни за управлението на рибарството и за правоприлагане във връзка с внедряването на система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане.
(25)  От огромно значение е изпълнението на определени предварително поставени изисквания в контекста на ОПОР, особено по отношение на представянето на многогодишен национален стратегически план за аквакултури и доказан административен капацитет за изпълнение на изискванията за данни за управлението на рибарството и за правоприлагане във връзка с внедряването на система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане; както и за гарантиране на прилагането на правото на Съюза, свързано с условията на труд, по-специално с безопасността, здравето, квалификацията и обучението.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  В съответствие с целта за опростяване всички дейности на ЕФМДР, попадащи в рамките на споделеното управление, включително контрол и събиране на данни, следва да бъдат организирани в една оперативна програма за всяка държава членка в съответствие с националната Й структура. Програмирането обхваща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Всяка държава членка следва да изготви по една оперативна програма. Всяка програма следва да определи стратегия за изпълнение на целите по отношение на приоритетите на Съюза за ЕФМДР и подбора на мерки. Програмите следва да отговарят на приоритетите на Съюза, но също така да се приспособени към националните условия и да допълват другите политики на Съюза, по-специално политиката за развитие на селските райони и политиката на сближаване.
(26)  В съответствие с целта за опростяване всички дейности на ЕФМДР, попадащи в рамките на споделеното управление, включително контрол и събиране на данни, следва да бъдат организирани в една оперативна програма за всяка държава членка в съответствие с националната Й структура. Програмирането обхваща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Всяка държава членка следва да изготви по една оперативна програма. Всяка програма следва да определи стратегия за изпълнение на целите по отношение на приоритетите на Съюза за ЕФМДР и подбора на мерки. Програмите следва да отговарят на приоритетите на Съюза, но също така да са приспособени към националните и регионалните условия, по-специално специфичните характеристики на най-отдалечените райони, и да допълват други политики на Съюза, като се запази настоящата система за управление и контрол, за да не се генерират допълнителни разходи или да се причинява забавяне при изпълнение на програмите.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Държавите членки следва да изготвят раздела от оперативната програма, посветен на събирането на данни, в съответствие с многогодишната програма на Съюза. С цел приспособяване към специфичните нужди, свързани с дейностите по събиране на данни, държавите членки следва да изготвят годишен работен план, който следва да ежегодно да се адаптира под ръководството на Комисията и да Й се представя за одобрение.
(30)  Държавите членки следва да изготвят раздела от оперативната програма, посветен на събирането на данни, в съответствие с многогодишната програма на Съюза. С цел приспособяване към специфичните нужди, свързани с дейностите по събиране и управление на данни, държавите членки следва да изготвят годишен работен план, който следва да ежегодно да се адаптира под ръководството на Комисията и да й се представя за одобрение.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  От съществена важност за повишаване на конкурентоспособността и икономическите резултати от риболовните дейности е да се стимулират иновациите и предприемачеството. Следователно ЕФМДР следва да подпомага иновативните операции и бизнес развитието.
(31)  От съществена важност за повишаване на конкурентоспособността и икономическите резултати от риболовните дейности е да се стимулират иновациите и предприемачеството. Следователно ЕФМДР следва да подпомага иновативните операции и екологично устойчивото бизнес развитие, в съответствие с принципа на предпазливост и на екосистемен подход.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)
(31a)  В резултат на икономическите смущения от последните години, причинени от финансовата криза, много млади хора изпитват затруднения да получат финансиране, необходимо за навлизането им в сектора на рибарството. Следователно подкрепата от ЕФМДР следва да включва акцент върху подпомагането на младите хора да получат достъп до сектора на рибарството чрез, например, подпомагане за започването на бизнес за първи път.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Инвестирането в човешкия капитал също е изключително важно за повишаването на конкурентоспособността и икономическите резултати на риболовните и морските дейности. Следователно ЕФМДР следва да подпомага обучението през целия живот, сътрудничеството между учени и рибари, като стимулира разпространението на знания, както и консултантските услуги, което ще допринесе за подобряване на цялостните резултати и конкурентоспособността на операторите.
(32)  Инвестирането в човешкия капитал също е изключително важно за повишаването на конкурентоспособността и икономическите резултати на риболовните и морските дейности. Следователно ЕФМДР следва да подпомага професионалното обучение (което освен технически теми включва и знания за устойчивото управление на риболова и правилните манипулации на рибата, с оглед на постигане на по-голяма доходност), подобряването на стандартите, свързани със здравето, безопасността и хигиената, обучението през целия живот, сътрудничеството между учени и рибари, като стимулира разпространението на знания, както и консултантските услуги, което ще допринесе за подобряване на цялостните резултати и конкурентоспособността на операторите. Освен това е важно ЕФМДР да насърчава приемствеността между поколенията и обновяването на занятието, като създава конкретни механизми за поощряване на младите хора да навлязат в сектора, а именно като повишава статута на рибарските занаяти чрез осигуряване на по-добър стандарт по отношение на здравето, безопасността и благосъстоянието на борда, на подготовка и професионално обучение и на по-високи доходи.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 32 a (ново)
(32a)  ЕФМДР следва да подпомага риболова в малък мащаб с цел разглеждане на проблемите, които са специфични за този сегмент, и да подпомага местното, устойчиво управление на съответните рибарски райони и развитието на крайбрежни общности.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 32 б (ново)
(32б)  Като има предвид трудния достъп на малките предприятия до подпомагане от Общността, ЕФМДР следва да насърчава разгръщането на колективни проекти и да подкрепя техническата помощ за вносителите на такива проекти.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 32 в (ново)
(32в)  ЕФМДР следва да подкрепя устойчивото местно базирано управление на рибарството и развитието на крайбрежните общности.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 32 г (ново)
(32г)  ЕФМДР следва да насърчава участието на малките производствени структури на непромишления крайбрежен риболов и на риболова във вътрешни водоеми в разработването на съвместни проекти, както и да предоставя техническа помощ на носителите на тези проекти.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Като се отчита важността на ролята, която съпругите на самостоятелно заетите рибари изпълняват в дребномащабния крайбрежен риболов, ЕФМДР следва да подпомага обучението и свързването в мрежа, които допринасят за тяхното професионално развитие, като им дава средствата за по-добро изпълнение на спомагателните задължения, които те традиционно извършват.
(33)  Като се отчита важността на ролята, която съпругите на самостоятелно заетите рибари изпълняват в дребномащабния крайбрежен риболов, ЕФМДР следва да подпомага обучението през целия живот и свързването в мрежа, които допринасят за тяхното професионално развитие, като им дава средствата за по-добро изпълнение на спомагателните задължения, които те традиционно извършват, или други задължения, произтичащи от диверсификацията на риболовните дейности.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)
(33a)  ЕФМДР следва да подкрепя социалния диалог на европейско, национално, регионално и местно равнище, като включва социалните партньори и укрепва техния организационен капацитет.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 33 б (ново)
(33б)  Съпътстващите риболова и аквакултурите дейности, определени като такива от държавите членки, като например дейностите, които могат да бъдат упражнявани от плетачите на мрежи, доставчиците на стръв, опаковачите и други, в пряка услуга на рибарите, следва да могат да получат подкрепа от ЕФМДР с цел развитие на специфичните им дейности с оглед подобряване на функционирането на сектора.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Предвид слабата представеност на дребномащабните крайбрежни рибари в социалния диалог, ЕФМДР следва да подпомага организации, които насърчават този диалог на подходящи форуми.
(34)  Предвид важното социално и териториално значение на крайбрежните рибари, ЕФМДР следва да подпомага организации, които насърчават социалния диалог в сектора на крайбрежния риболов на подходящи форуми.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
(34a)  Следва да бъде оказвана подкрепа за разработването и изпълнението на многогодишните планове (членове 9-11 от Регламента относно ОПОР).
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)   Предвид потенциала на диверсификацията за дребномащабните крайбрежни рибари и тяхната съществено важна роля в крайбрежните общности, ЕФМДР следва да подпомага диверсификацията, като обхваща новосъздадени предприятия и инвестиции за модернизация на техните кораби, в допълнение към съответното обучение за придобиване на професионални умения и съответната област извън риболовните дейности.
(35)  ЕФМДР следва да подпомага създаването на работни места, като обхваща новосъздадени предприятия в сектора на рибарството и развитието на допълнителни, свързани с рибарството дейности, в допълнение към съответното обучение за придобиване на подходящи професионални умения.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)
(35a)  С цел да се гарантира приемствеността в сектора на рибарството, е важно ЕФМДР да насърчава навлизането на млади хора, по-специално чрез премии за младите рибари, които придобиват за първи път собственост върху кораб.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 35 б (ново)
(35б)  Следва да се припомни, че Международната организация на труда (МОТ) оценява, че риболовът е опасно занимание в сравнение с други професии, и че МОТ е подписала или приела редица конвенции и препоръки за насърчаване на достойни условия на труд за рибарите. Принципите, съдържащи се в тези конвенции и препоръки, следва да служат за водещи принципи за по-доброто използване на средствата на ЕФМДР.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  С цел посрещане на нуждите, свързани със здравословни и безопасни условия на труд на борда на риболовните кораби, ЕФМДР следва да подпомага инвестиции, насочени към безопасните условия и хигиената на борда.
(36)  С цел посрещане на нуждите, свързани със здравословни и безопасни условия на труд на борда на риболовните кораби, ЕФМДР следва да подпомага инвестиции, насочени към безопасните условия и хигиената на борда, както и към подобряването на битовите условия там.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Вследствие на създаването на системи на прехвърляеми риболовни концесии, предвидено в член 27 от [Регламента относно ОПОР] и с цел подпомагане на държавите членки при внедряването на тези нови системи, ЕФМДР следва да отпуска подпомагане за изграждане на капацитета и обмен на най-добри практики.
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)
(37a)  Като признава значението на морското наследство, ЕФМДР следва да подпомага инвестициите за защитата и опазването му и за защита и опазване на свързаните с него традиционни занаяти.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Въвеждането на системите на прехвърляеми риболовни концесии следва да повиши конкурентоспособността на сектора. Следователно може да възникне нужда от нови професионални възможности извън риболовните дейности. По тази причина ЕФМДР следва да подпомага диверсификацията и създаването на работи места в риболовни общности, по-специално като подпомага новосъздадени предприятия и пренасочването на корабите към морски дейности извън риболовните дейности на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби. Последната операция изглежда подходяща, тъй като дребномащабните крайбрежни риболовни кораби не са обхванати от системите на прехвърляеми риболовни концесии.
заличава се
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)
(38a)  Освен това, в съответствие с целта на стратегията „Европа 2020“ за създаване на работни места, ЕФМДР следва да предвиди средства в подкрепа на приемането на мерки за създаване и подобряване на заетостта по цялата верига на рибарския сектор — от риболова и аквакултурите до преработването и предлагането на пазара.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 38 б (ново)
(38б)  С цел рибарството да стане устойчив сектор с поглед към бъдещето, е важно ЕФМДР да насърчава създаването на работни места в рибарските общности, по-специално като подкрепя нови предприемачески инициативи и подпомага достъпа на младите хора до професии в сектора на рибарството.
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  Целта на общата политика в областта на рибарството е да гарантира устойчива експлоатация на рибните запаси. Свръхкапацитетът е определен за основна причина за свръхулова. Следователно е съществено важно риболовният флот на Съюза да бъде приспособен към наличните ресурси. Премахването на свръхкапацитета чрез публична помощ като схеми за временно или окончателно преустановяване на риболовни дейности или бракуване са доказали своята неефективност. Следователно ЕФМДР ще подкрепя създаването и управлението на системи от прехвърляеми риболовни концесии, целящи намаляване на свръхкапацитета и подобрени икономически показатели и доходност на въпросните оператори.
заличава се
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Предвид факта, че свръхкапацитетът е една от основните причини за свръхулова, следва да бъдат предприети мерки за приспособяване на риболовния флот на Съюза към наличните ресурси. В тази връзка ЕФМДР следва да подпомага създаването, изменението и управлението на системи на прехвърляеми риболовни концесии, въведени от ОПОР като инструменти за управление с цел намаляване на свръхкапацитета.
заличава се
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 40 а (ново)
(40а)  Държави членки, които не изпълняват своите задължения на събиране и прехвърляне на данни, или не докладват действителния капацитет на риболовния си флот, следва да бъдат обект на замразяване или намаляване на средствата си от ЕФМДР.
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 40 б (ново)
(40б)  С цел да гарантира, че държавите членки спазват пределните граници на риболовния капацитет, определени в приложение II [към Регламент (ЕС) №.../.... относно ОПОР], Комисията следва да бъде оправомощена да спира всички или част от плащанията и поетите задължения по оперативните програми на държавите членки, които не спазват своите граници за капацитета, след преразглеждане, проведено 3 години след влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 40 в (ново)
(40в)  Държави членки, които не изпълняват своите задължения на събиране и прехвърляне на данни, или не докладват действителния капацитет на риболовния си флот, следва да бъдат обект на замразяване или намаляване на средствата си от ЕФМДР.
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 40 г (ново)
(40г)  За да се запазят приходите на рибарите ЕФМДР следва да подпомага взаимоспомагателни фондове, които да покриват загубите вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, екологични или здравни катастрофи или драстични и конюнктурни повишавания на цените на горивата.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  От първостепенна важност е въпросите, свързани с околната среда, да бъдат интегрирани в ЕФМДР и да подкрепят мерките за опазване по ОПОР, като се имат предвид обаче разнообразните условия във водите на целия Съюз. По тази причина е изключително важно да се разработи рационализиран подход към мерките за опазване.
(41)  От първостепенна важност е въпросите, свързани с околната среда, да бъдат интегрирани в ЕФМДР и да подкрепят мерките за опазване по ОПОР, като се имат предвид обаче разнообразните условия във водите на целия Съюз. По тази причина е изключително важно да се разработи рационализиран подход към мерките за опазване с многогодишен поглед върху управлението на риболова, съгласно който приоритетно да се разработват многогодишни планове, отразяващи биологичните особености на различните видове и спецификите на всеки риболовен район.
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)
(41a)  Изключително важно е да се смекчи отрицателното въздействие на изменението на климата в крайбрежните и морските екосистеми. ЕФМДР следва да подпомага инвестициите за намаляване на приноса на риболовния сектор за емисиите на парникови газове, както и проекти, насочени към опазването и възстановяването на пластовете морска трева и крайбрежните влажни зони, които са основни поглъщатели на водород.
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  В същия ред на мисли ЕФМДР следва да подпомага намаляването на въздействието на риболова върху морската среда, по-специално чрез насърчаването на екоиновациите, по-селективни риболовни съоръжения и оборудване, както и мерки, целящи опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми, както и услугите, които предоставят те, в съответствие със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.
(42)  В същия ред на мисли ЕФМДР следва да подпомага намаляването на отрицателното въздействие на риболова върху морската среда и намаляването на емисиите на парникови газове, да насърчава използването на по-селективни риболовни съоръжения и оборудване и да допринася за разработването на по-ефективни от гледна точка на потреблението на гориво кораби. ЕФМДР следва по-специално да насърчава екоиновациите в областта на корпусите, двигателите и съоръженията, използвани за риболов, както и мерки, целящи опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми, както и услугите, които предоставят те, в съответствие със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и основните цели в стратегията „Европа 2020“ в областта на изменението на климата.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)
(42a)  За да допринесе за положителното развитие на водните ресурси и за поддържането на риболова извън забранения сезон, ЕФМДР следва да може да подпомага биологичните сезони винаги когато те, бидейки свързани с определени критични фази от жизнения цикъл на видовете, са необходими за устойчивата експлоатация на рибните ресурси.
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 42 б (ново)
(42б)  С цел да се сведе до минимум въздействието на риболова върху морските екосистеми, ЕФМДР следва да подпомага създаването, управлението, наблюдението и контрола на съгласувана мрежа от зони за възстановяване на рибните запаси.
Изменение 69
Предложение за регламент
Съображение 43 a (ново)
(43a)  Предвид рисковете, свързани с инвестициите в риболовни дейности, ЕФМДР следва да допринася за сигурността на икономическата дейност чрез осигуряване на достъп до застраховане на производствените рискове, а оттам и чрез опазване доходите на производителите в случай на прекомерни производствени загуби, дължащи се по-специално на природни бедствия, неблагоприятни метеорологични явления, внезапни промени в качеството на водите, заболявания или заразяване с вредители и унищожаване на производствени съоръжения.
Изменение 70
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Предвид важността на риболовните пристанища, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, ЕФМДР следва да подпомага съответните инвестиции, по-специално предназначени за повишаване на енергийната ефективност, опазване на околната среда, качеството на разтоварваните продукти, както и безопасността и условията на труд.
(44)  Предвид важността на риболовните пристанища, халетата за рибни борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, ЕФМДР следва да подпомага съответните инвестиции, по-специално предназначени за повишаване на енергийната ефективност, опазване на околната среда, качеството на разтоварваните продукти, както и безопасността и условията на труд.
Изменение 71
Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)
(44a)  За да се придаде стойност на непромишления крайбрежен риболов, държавите членки следва да приложат към оперативната си програма план за действие за развитието, конкурентоспособността и устойчивостта на непромишления крайбрежен риболов.
Изменение 72
Предложение за регламент
Съображение 44 б (ново)
(44б)  ЕФМДР следва да подпомага създаването на съгласувана мрежа от зони за възстановяване на рибните запаси, в които са забранени всякакви риболовни дейности и които включват области, важни за възпроизводството на рибата, по-специално зони за растеж, за изхвърляне на хайвер и за хранене на рибните запаси.
Изменение 73
Предложение за регламент
Съображение 44 в (ново)
(44в)  Някои мерки на ЕФМДР следва да се приспособят към най-отдалечените региони, като същевременно се продължи следването на основната цел за устойчиво и отговорно рибарство и аквакултури. ЕФМДР следва да отчита най-вече забавеното развитие в някои от тези региони по отношение на оценка на ресурсите, инфраструктурите, колективната организация и контрола на дейността и на производството. Затова ЕФМДР следва да даде възможност секторът да се модернизира, най-вече по отношение на инфраструктурите, а така също и да се подновят и модернизират средствата за производство, като същевременно се отчитат действителността във всеки отделен морски басейн на най-отдалечените райони и наличността на ресурсите.
Изменение 74
Предложение за регламент
Съображение 45
(45)  За Съюза е от съществена важност да се постигне устойчив баланс между сладководните ресурси и тяхната експлоатация. Следователно, като надлежно се отчита въздействието върху околната среда и се гарантира запазването на икономическата жизнеспособност на тези сектори, следва да бъдат приети съответните разпоредби за подпомагане на риболова във вътрешни водоеми.
(45)  За Съюза е от съществена важност да се постигне устойчив баланс между сладководните ресурси и тяхната експлоатация, с оглед на факта, че речните басейни, устия и крайбрежни лагуни са привилегировани местообитанията за размножаване и действат като развъдници за много видове младите екземпляри риба, като надлежно се отчита въздействието върху околната среда и се гарантира запазването на икономическата жизнеспособност на тези сектори, следва да бъдат приети съответните разпоредби за подпомагане на риболова във вътрешни водоеми.
Изменение 75
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  В съответствие със стратегията на Комисията за устойчиво развитие на европейската аквакултура, с целите на ОПОР и стратегията „Европа 2020“ ЕФМДР следва да подпомага устойчивото развитие на сектора на аквакултурите в екологично, икономическо и социално отношение.
(46)  В съответствие със стратегията на Комисията за устойчиво развитие на европейската аквакултура, с целите на ОПОР и стратегията „Европа 2020“ ЕФМДР следва да подпомага устойчивото развитие на сектора на аквакултурите в екологично, икономическо и социално отношение, с особено внимание към насърчаване на екологичните иновации, намаляване на зависимостта от използването на рибата за храна и на рибеното масло, подобряване на отношението към отглежданите в стопанствата видове и насърчаване на биологичната аквакултура и тази в затворена система.
Изменение 76
Предложение за регламент
Съображение 46 a (ново)
(46a)  Поради потенциалното въздействие върху дивите популации от морски видове на избягали от стопанства за аквакултури екземпляри, ЕФМДР следва да не предоставя стимули за отглеждането в стопанства на екзотични видове или генномодифицирани организми.
Изменение 77
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  Аквакултурата подпомага икономическия растеж и заетостта в крайбрежните и селски райони. По тази причина е съществено важно ЕФМДР да е на разположение на предприятията за аквакултури, по-специално МСП, и да допринася за привличането на нови производители на аквакултури към сектора. С цел повишаване на конкурентоспособността и икономическите резултати на дейностите, свързани с аквакултури, е съществено важно да се стимулират иновациите и предприемачеството. Следователно ЕФМДР следва да подпомага иновативните операции и бизнес развитието, по-специално при отглежданите в морето и нехранителните аквакултури.
(47)  Аквакултурата подпомага икономическия растеж и заетостта в крайбрежните и селски райони. По тази причина е съществено важно ЕФМДР да е на разположение на предприятията за аквакултури, независимо от тяхната големина, и да допринася за привличането на нови производители на аквакултури към сектора. С цел повишаване на конкурентоспособността и икономическите резултати на дейностите, свързани с аквакултури, е съществено важно да се стимулират иновациите и предприемачеството. Следователно ЕФМДР следва да подпомага иновативните операции и бизнес развитието на предприятията за аквакултури като цяло, включително за отглежданите в морето и нехранителните аквакултури.
Изменение 78
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  Новите форми на доходи, в съчетание с дейностите, свързани с аквакултури, вече са проявили своята добавена стойност за бизнес развитието. Следователно ЕФМДР следва да подпомага тези допълнителни дейности извън аквакултурата, като риболовен туризъм, образователни или екологични дейности.
(48)  Новите форми на доходи, в съчетание с дейностите, свързани с аквакултури, вече са проявили своята добавена стойност за бизнес развитието. Следователно ЕФМДР следва да подпомага тези допълнителни дейности извън аквакултурата, като риболовен туризъм, туризъм, свързан с аквакултурите, който популяризира сектора на аквакултурите и неговите продукти, както и образователни или екологични дейности.
Изменение 79
Предложение за регламент
Съображение 49
(49)  Друга важна форма за повишаване на дохода на предприятията за аквакултури е добавянето на стойност към техните продукти чрез преработване и предлагане на пазара на собствената си продукция, както и включване на нови видове с добри изгледи за реализация на пазара, като по този начин ще диверсифицират своята продукция.
(49)  Друга важна форма за повишаване на дохода на предприятията за аквакултури е добавянето на стойност към техните продукти чрез преработване и предлагане на пазара на собствената си продукция, както и включване на нови видове, биологично съвместими със съществуващите, с добри изгледи за реализация на пазара, като по този начин ще диверсифицират своята продукция.
Изменение 80
Предложение за регламент
Съображение 50
(50)  Предвид необходимостта от определяне на най-подходящите области за развиване на аквакултури, като се отчита достъпът до води и пространство, ЕФМДР следва да подпомага националните органи при вземането на стратегически решения на национално равнище.
(50)  Предвид необходимостта от определяне на най-подходящите географски области за развиване на аквакултури, като се отчита достъпът до води и пространство, и важността на развитието на подход на предпазливост, за да се гарантира устойчивостта на запасите, ЕФМДР следва да подпомага националните органи при вземането на стратегически решения на национално равнище и регионалните органи при развитието на техните регионални дадености.
Изменение 81
Предложение за регламент
Съображение 51
(51)  Инвестирането в човешкия капитал също е съществено важно за увеличаване на конкурентоспособността и икономическите резултати на дейностите, свързани с аквакултури. Следователно ЕФМДР следва да подпомага обучението през целия живот и свързването в мрежи, които стимулира разпространението на знания, както и консултантските услуги, които допринасят за подобряване на общите резултати и конкурентоспособността на операторите.
(51)  Инвестирането в човешкия капитал също е съществено важно за увеличаване на конкурентоспособността и икономическите резултати на дейностите, свързани с аквакултури. Следователно ЕФМДР следва да подпомага обучението през целия живот и свързването в мрежи, които стимулират разпространението и обмена на знания и добри практики, посредством всички видове консултантски услуги, които са компетентни по наличните въпроси, включително секторните организации, за да допринесат за подобряване на общите резултати и конкурентоспособността на операторите
Изменение 82
Предложение за регламент
Съображение 51 a (ново)
(51a)  Предвид необходимостта от определяне на най-подходящите области за развиване на аквакултури, като се отчита достъпът до води и пространство, ЕФМДР следва да подпомага националните и регионалните органи при вземането на стратегически решения, най-вече по отношение на определянето и картографирането на най-подходящите области за развитие на аквакултури, като, ако е приложимо, се отчитат процесите в сферата на морското пространствено планиране.
Изменение 83
Предложение за регламент
Съображение 52
(52)  С цел да се насърчи устойчивата в екологично отношение аквакултура ЕФМДР следва да подпомага дейности, свързани с аквакултури, които в значителна степен отчитат факторите на околната среда, преминаването на предприятията за аквакултури към управление на околната среда, използването на одитни схеми, както и преминаването към биологични аквакултури. В този ред на мисли ЕФМДР следва да подпомага също така аквакултурите, осигуряващи специални услуги, използващи даденостите на околната среда.
(52)  С цел да се насърчи устойчивата в екологично, социално и икономическо отношение аквакултура ЕФМДР следва да подпомага дейности, свързани с аквакултури, които в значителна степен отчитат факторите на околната среда, преминаването на предприятията за аквакултури към устойчиво управление, използването на одитни схеми, както и преминаването към биологични аквакултури. В този ред на мисли ЕФМДР следва да подпомага също така аквакултурите, осигуряващи специални услуги, използващи даденостите на околната среда, и услуги от обществен интерес.
Изменение 84
Предложение за регламент
Съображение 53
(53)  Предвид важността на защитата на потребителите ЕФМДР следва да гарантира подходящо подпомагане на земеделските производители, за да се смекчи риска за обществеността и здравето на животните, с който може да е свързано отглеждането на аквакултури.
(53)  Предвид важността на защитата на потребителите ЕФМДР следва да гарантира подходящо подпомагане на земеделските производители, за да се смекчи риска за обществеността и здравето на животните, с който може да е свързано отглеждането на аквакултури, особено чрез програми за намаляване на зависимостта на дейностите, свързани с аквакултури, от ветеринарни продукти.
Изменение 85
Предложение за регламент
Съображение 53 a (ново)
(53a)  ЕФМДР следва да подпомага създаването на съгласувана мрежа от райони за възстановяване на рибните запаси, която включва зони, които са от значение за възпроизводството на рибата, в частност зони за растеж на малката риба, изхвърляне на хайвер и прехрана на рибните запаси, и в които всички риболовни дейности са забранени.
Изменение 86
Предложение за регламент
Съображение 54
(54)  Като отчита риска на инвестициите в дейности, свързани с аквакултури, ЕФМДР следва да допринася към бизнес сигурността чрез осигуряване на достъп до застраховане на запасите, а оттам и опазване на доходите на производителите в случай на прекомерни производствени загуби, дължащи се по-специално на природни бедствия, неблагоприятни метеорологични явления, внезапни промени в качеството на водите, заболявания или заразяване с вредители и унищожаване на производствени съоръжения.
(54)  Като отчита риска на инвестициите в дейности, свързани с аквакултури, ЕФМДР следва да допринася към бизнес сигурността чрез осигуряване на достъп до застраховане на запасите или чрез насърчаване на развитието на взаимоспомагателни фондове, а оттам и опазване на доходите на производителите в случай на прекомерни производствени загуби, дължащи се по-специално на природни бедствия, неблагоприятни метеорологични явления, внезапни промени в качеството на водите, заболявания или заразяване с вредители и унищожаване на производствени съоръжения.
Изменение 87
Предложение за регламент
Съображение 55
(55)  Предвид факта, че подходът по отношение на развитието, направлявано от потребностите на населението в съответните райони, отдавна е доказал своята полза за насърчаване на развитието на рибарството и на селските райони, като изцяло отчита големите нужди от развитие на много сектори, в бъдеще подпомагането следва да бъде продължено и засилено.
(55)  Предвид факта, че подходът по отношение на развитието, направлявано от потребностите на населението в съответните райони, отдавна е доказал своята полза за насърчаване на развитието на рибарските и на селските общности, като изцяло отчита големите нужди от развитие на много сектори, в бъдеще подпомагането следва да бъде продължено и засилено.
Изменение 88
Предложение за регламент
Съображение 56
(56)  В рибарските райони развитието, направлявано от потребностите на местното население, следва да насърчава иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места, по-специално посредством добавяне на стойност към продуктите от рибарството и диверсифициране на местната икономика в посока на нови икономически дейности, включително предлаганите от т.нар „син“ растеж и по-широките морски сектори.
(56)  В рибарските райони развитието, направлявано от потребностите на местното население, следва да насърчава иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места, по-специално посредством добавяне на стойност към продуктите от рибарството и диверсифициране на местната икономика и в посока на нови икономически дейности, включително предлаганите от т.нар „син“ растеж и по-широките морски сектори.
Изменение 89
Предложение за регламент
Съображение 57
(57)  Устойчивото развитие на рибарските райони следва да допринесе за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността и за засилването на иновациите на местно равнище, както и на целта за териториално сближаване — определена като основен приоритет в Договора от Лисабон.
(57)  Устойчивото развитие на рибарските райони следва да допринесе за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността, за увеличаването на заетостта и засилването на иновациите, включително социалните, на местно равнище, както и на целта за териториално сближаване — определена като основен приоритет в Договора от Лисабон.
Изменение 90
Предложение за регламент
Съображение 58
(58)  Развитието, направлявано от потребностите на населението в съответните райони, следва да бъде осъществявано на база на подход „отдолу-нагоре“ чрез местни партньорства, съставени от представители на обществеността, частния сектор и гражданското общество, които правилно отразяват местното общество. Посочените участници на местно ниво по най-добър начин могат да изготвят и приложат интегрирани многосекторни стратегии за местно развитие, които са отговарят на нуждите на техните собствени рибарски райони. С цел да се гарантира представителността на местните групи за действие е важно нито една отделна заинтересована група да няма повече от 49 % от правата на глас в органите за вземане на решения.
(58)  Развитието, направлявано от потребностите на населението в съответните райони, следва да бъде осъществявано на база на подход „отдолу-нагоре“ чрез местни партньорства, съставени от представители на обществеността, частния сектор и гражданското общество, които правилно отразяват местното общество. Посочените участници на местно ниво по най-добър начин могат да изготвят и приложат интегрирани многосекторни стратегии за местно развитие, които са отговарят на нуждите на техните собствени рибарски райони. С цел да се гарантира това, че местните групи за действие са представителни и че дейностите на тези групи са насочени към предизвикателствата в областта на рибарството и аквакултурите, е важно рибарите и/или заетите с рибно стопанство да съставляват мнозинството от икономическите участници, представени в органите за вземане на решения.
Изменение 91
Предложение за регламент
Съображение 60
(60)  Подпомагането на рибарските райони по линия на ЕФМДР следва да бъде координирано с подпомагането на местното развитие, предлагано от други фондове на Съюза, и следва да обхваща всички аспекти на изготвянето и изпълнението на стратегиите за местно развитие и дейностите на местните групи за действие, както и разходите за съживяване на местния район и за поддържане на местното партньорство.
(60)  Подпомагането на рибарските райони по линия на ЕФМДР следва да бъде координирано с подпомагането на местното развитие, предлагано от други фондове на Съюза, и следва да обхваща всички аспекти на изготвянето и изпълнението на стратегиите за местно развитие и дейностите на местните групи за действие, както и разходите за съживяване на местния район и за поддържане на местното партньорство. Това подпомагане следва да включва възможността за получаване на техническа помощ, особено помощ за финансов инженеринг при установяването на местни проекти за развитие, най-вече за непромишления крайбрежен риболов и риболова във вътрешни водоеми.
Изменение 92
Предложение за регламент
Съображение 61
(61)  С цел да се гарантира жизнеспособността на рибарството и аквакултурите на силно конкурентния пазар е необходимо да бъдат определени разпоредби за отпускане на подпомагане за изпълнението на [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури]1, както и за дейностите по предлагане на пазара и преработване, извършвани от операторите с цел увеличаване до максимум на стойността на продуктите от риболов и аквакултури. Следва да се обърне специално внимание на насърчаването на операциите, които интегрират дейности от веригата за доставка, свързани с производството, преработването и предлагането на пазара. С цел приспособяване към новата политика за забрана на изхвърлянето ЕФМДР следва да подпомага също така преработването на нежелания улов.
(61)  С цел да се гарантира жизнеспособността на рибарството и аквакултурите на силно конкурентния пазар е необходимо да бъдат определени разпоредби за отпускане на подпомагане за изпълнението на [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури]1, както и за дейностите по предлагане на пазара и преработване, извършвани от операторите с цел увеличаване до максимум на стойността на продуктите от риболов и аквакултури. Следва да се обърне специално внимание на насърчаването на операциите, които интегрират дейности от веригата за доставка, свързани с производството, преработването и предлагането на пазара.
Изменение 93
Предложение за регламент
Съображение 62
(62)  Следва да се даде приоритет на организациите на производители и на асоциациите на организации на производители, като им се отпусне подпомагане. Компенсацията за помощ за складиране и помощ за разработване на планове за производство и предлагане на пазара следва постепенно да бъде премахната, тъй като конкретно на този вид подпомагане е изгубил своята важност с оглед на променящата се структура на пазара на Съюза за подобен род продукти и нарастващата важност на силните организации на производители.
(62)  Следва да се даде приоритет на организациите на производители и на асоциациите на организации на производители, като им се отпусне подпомагане.
Изменение 94
Предложение за регламент
Съображение 63
(63)  Като се признава нарастващата конкуренция, пред която са изправени дребномащабните крайбрежни рибари, ЕФМДР следва да подпомага предприемачески инициативи на дребномащабните крайбрежни рибари, които добавят стойност към рибата, която те улавят, по-специално чрез извършване на преработването и прякото предлагане на пазара на рибата, която улавят те.
(63)  Като се признава нарастващата конкуренция, пред която са изправени дребномащабните крайбрежни рибари, и зависимостта на някои крайбрежни общности от рибарството, ЕФМДР следва да подпомага предприемачески инициативи на дребномащабните крайбрежни рибари, които добавят стойност към рибата, която те улавят, по-специално чрез извършване на преработването и прякото предлагане на пазара на рибата, която улавят те.
Изменение 95
Предложение за регламент
Съображение 63 a (ново)
(63a)  ЕФМДР следва да подкрепя предприемаческите и колективните инициативи, предназначени за постигане на целите на Съюза за опазване на околната среда и рибните ресурси благодарение на предприемането на колективни мерки за водната околна среда, особено за рибарството и вътрешните водоеми.
Изменение 96
Предложение за регламент
Съображение 64
(64)  Риболовните дейности в най-отдалечените райони на Европейския съюз са изправени пред трудности, което по-специално се дължи на допълнителните разходи, които се правят при предлагането на пазара на определени рибни продукти, поради специфичните им проблеми, признати в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(64)  Тъй като риболовните дейности в най-отдалечените райони на Европейския съюз са изправени пред трудности, което по-специално се дължи на тяхната отдалеченост и на специфичните им климатични условия, ЕФМДР следва да отчете тези специфични проблеми, признати в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Изменение 97
Предложение за регламент
Съображение 65
(65)  С цел да се запази конкурентоспособността на определени рибни продукти от най-отдалечените райони на Европейския съюз, сравнена с тази на аналогични продукти от други райони на Европейския съюз, през 1992 г. Европейският съюз въведе мерки за компенсиране на свързаните допълнителни разходи в сектора на рибарството. Мерките, прилагани за периода 2007—20071 г., са предвидени в Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета. Необходимо е предоставянето на подпомагане за компенсиране на допълнителните разходи за предлагането на пазара на определени рибни продукти да продължи от 1 януари 2014 г.
(65)  С цел да се запази конкурентоспособността на определени рибни продукти от най-отдалечените райони на Европейския съюз, сравнена с тази на аналогични продукти от други райони на Европейския съюз, през 1992 г. Европейският съюз въведе мерки за компенсиране на свързаните допълнителни разходи в сектора на рибарството. Мерките, прилагани за периода 2007—20071 г., са предвидени в Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета. Предвид трудностите пред риболовните дейности в най-отдалечените райони, е необходимо подпомагането за компенсиране на допълнителните разходи за предлагането на пазара на определени рибни продукти да се увеличи от 1 януари 2014 г.
Изменение 98
Предложение за регламент
Съображение 66
(66)  Предвид различните пазарни условия в съответните най-отдалечени райони, колебанията в уловите и запасите, както и в пазарното търсене, съответните държави членки следва сами да определят рибните продукти, отговарящи на изискванията за компенсиране, съответните максимални количества и размерите на компенсацията в рамките на цялостното разпределение на помощите за държава членка.
(66)  Предвид различните условия за производство, преработване и предлагане на пазара на продуктите от риболов и аквакултури в съответните най-отдалечени райони, и колебанията в уловите и запасите, както и в пазарното търсене, съответните държави членки следва сами да определят рибните продукти или категории продукти от риболов и аквакултури, които да отговарят на изискванията за компенсиране, съответните максимални количества и размерите на компенсацията в рамките на цялостното разпределение на помощите за държава членка.
Гласуване поотделно
Предложение за регламент
Съображение 68
(68)  Държавите членки следва да определят размера на компенсацията на ниво, позволяващо подходящо компенсиране на допълнителните разходи, породени от специфичните проблеми на най-отдалечените райони и по-специално на тези, породени от разходите за транспортиране на продуктите до континентална Европа. С цел да се избегне прекомерно компенсиране, компенсацията следва да е пропорционална на допълнителните разходи, които се покриват от помощта, и в никакъв случай не бива да надвишава 100 % от разходите за транспортиране до континентална Европа и другите свързани с тях разходи. За целта следва да се вземат предвид и други видове публична интервенция, които оказват въздействие върху размера на допълнителните разходи.
(68)  Държавите членки следва да определят размера на компенсацията на ниво, позволяващо подходящо компенсиране на допълнителните разходи, породени от специфичните проблеми на най-отдалечените райони и по-специално на тези, породени от разходите за транспортиране на продуктите до континентална Европа.
Изменение 100
Предложение за регламент
Съображение 69
(69)  От първостепенна важност е държавите членки и операторите да бъдат оборудвани по такъв начин, че да могат да се извършват проверки съобразно високи стандарти и, следователно, да се гарантира спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, като същевременно се осигури устойчивата експлоатация на живите водни ресурси. По тази причина ЕФМДР следва да подпомага държавите членки и операторите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета. Посоченото подпомагане следва да допринесе за устойчивия растеж, като се създава култура на спазване.
(69)  От първостепенна важност е държавите членки и операторите да бъдат оборудвани по такъв начин, че да могат да се извършват проверки съобразно високи стандарти и, следователно, да се гарантира спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, като същевременно се осигури устойчивата експлоатация на живите водни ресурси. По тази причина ЕФМДР следва да подпомага държавите членки и операторите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета. Посоченото подпомагане следва да допринесе за устойчивия растеж, като се създава култура на спазване. С цел стандартизиране и засилване на равнището на наблюдение, държавите членки следва също така да могат да въведат общи системи за контрол.
Изменение 101
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  Предоставената на държавите членки помощ въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2006 за направените разходи във връзка с прилагането на системата за контрол на Съюза следва да продължи и по линия на ЕФМДР съгласно логиката на единния фонд.
(70)  Предоставената на държавите членки помощ въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2006 за направените разходи във връзка с прилагането на системата за контрол на Съюза следва да се увеличи и по линия на ЕФМДР съгласно логиката на единния фонд.
Изменение 102
Предложение за регламент
Съображение 72 a (ново)
(72a)  EФМДР следва да подпомага финансирането на допълнителни дейности за контрол и проверки в зони, относно които има данни за извършване на ННН риболов.
Изменение 103
Предложение за регламент
Съображение 73
(73)  Следва да бъдат установени разпоредби за подпомагане на събирането, управлението и използването на данни за рибарството според посоченото в многогодишната програма на Съюза, по-специално за подпомагане на националните програми, управлението и използването на данни за научни анализи и изпълнението на ОПОР. Подпомагането, предоставяно на държавите членки въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2006 за направените разходи във връзка със събирането, управлението и използването на данни за рибарството, следва да продължи по линия на ЕФМДР съгласно логиката на единния фонд.
(73)   Заинтересованите страни от значение следва да бъдат информирани за процедурите от страна на консултативните съвети. Следва да бъдат установени разпоредби за подпомагане на събирането, управлението и използването на данни за рибарството според посоченото в многогодишната програма на Съюза, по-специално за подпомагане на националните програми, управлението и използването на данни за научни анализи и изпълнението на ОПОР. Подпомагането, предоставяно на държавите членки въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2006 за направените разходи във връзка със събирането, управлението и използването на данни за рибарството, следва да продължи по линия на ЕФМДР съгласно логиката на единния фонд.
Изменение 104
Предложение за регламент
Съображение 73 a (ново)
(73a)  Следва да се подчертае първостепенното значение на финансирането на събирането на данни, което е съществен елемент на ОПОР. То е основна предпоставка за определянето на ясни цели, особено по отношение на постигането на МУУ и по-добро управление на рибарството. В този смисъл е целесъобразно да се гарантира, че за събиране на данни се предоставя съответстваща на неговото значение част на бюджета на ЕФМДР. Целесъобразно е и това, да се предвиди ставка на съфинансиране, стимулираща пълния преглед на състоянието на европейските рибни запаси.
Изменение 105
Предложение за регламент
Съображение 74
(74)  Необходимо е също така да се подкрепя сътрудничеството между държавите членки, както и с трети държави, ако е уместно, във връзка със събирането на данни в рамките на един и същ морски басейн, както и със съответните международни научни структури.
(74)  Необходимо е също така да се подкрепя сътрудничеството между държавите членки, както и с трети държави, ако е уместно, във връзка със събирането на данни в рамките на един и същ морски басейн, както и със съответните международни научни структури и регионални консултативни съвети.
Изменение 106
Предложение за регламент
Съображение 76
(76)  Необходимо е да се запази финансирането за изпълнението и доразвиването на интегрираната морска политика на Европейския съюз, както е видно от изявленията на Съвета, на Европейския парламент и на Комитета на регионите.
(76)  Необходимо е да се запази финансирането за изпълнението и доразвиването на интегрираната морска политика на Европейския съюз, както е видно от Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2011 г. за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика1 и изявленията на Съвета, на Европейския парламент и на Комитета на регионите. Развитието на морското дело посредством финансова подкрепа за мерки, свързани с ИМП, се очаква да има значително въздействие по отношение на икономическото, социалното и териториалното сближаване.
__________________
1 OВ L 321, 5.12.2011 г., стр.1.
Изменение 107
Предложение за регламент
Съображение 76 a (ново)
(76a)  В тази връзка ЕФМДР следва да бъде разработен така, че да подпомага проучвателната работа за дейности, целящи насърчаването на стратегическите цели на ИМП, като се отдава дължимото внимание на техните кумулативни последици съобразно екосистемния подход, на устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността в крайбрежните, островните и най-отдалечените региони и на насърчаването на международното измерение на ИМП.
Изменение 108
Предложение за регламент
Съображение 77
(77)  ЕФМДР следва да подпомага насърчаването на интегрирано морско управление на всички равнища, особено чрез обмен на най-добри практики и доразвиване и изпълнение на стратегиите за морските басейни. Тези стратегии целят създаването на интегрирана рамка за справяне с често срещаните трудности в европейските морски басейни и засилено сътрудничество между заинтересованите страни с цел увеличаване до максимум използването на финансовите инструменти и фондове на Съюза и допринасяне за икономическото, социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза.
(77)  ЕФМДР следва да подпомага насърчаването на интегрирано морско управление на всички равнища, особено чрез обмен на най-добри практики и доразвиване и изпълнение на стратегиите за морските басейни. Във връзка с това, много важно е подобряването на морското управление, включително чрез засилването на сътрудничеството и координацията на съответните нива между компетентните органи, които отговарят за бреговата охрана в Съюза, като се гарантират по-здрави, безопасни и сигурни океани и морета, по-специално чрез прилагане на съществуващото морско законодателство. Тези стратегии целят създаването на интегрирана рамка за справяне с често срещаните трудности в европейските морски басейни и засилено сътрудничество между заинтересованите страни с цел увеличаване до максимум използването на финансовите инструменти и фондове на Съюза и допринасяне за икономическото, социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза и за устойчивостта на околната среда. Затова е много важно да се подобри и засили външното сътрудничество и координиране във връзка с постигането на целите на ИМП въз основа на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS).
Изменение 109
Предложение за регламент
Съображение 77 a (ново)
(77a)  С цел засилване на съвместяването на фондовете за рибарството и аквакултурите и фондовете за интегрираната морска политика, ЕФМДР следва да предвиди специфична рамка за насърчаване на приноса на рибарството и аквакултурите за интегрираната морска политика. От съществено значение е да насърчава пълното отчитане на тези дейности чрез подкрепа на участието в интегрираното управление и колективните проекти, допринасящи за прилагането на ИМП.
Изменение 110
Предложение за регламент
Съображение 79
(79)  Взаимното свързване на определени информационни системи, поддържани от тези сектори, може да изисква съгласуваното мобилизиране на собствените им механизми за финансиране в съответствие с разпоредбите на Договора. Морското пространствено планиране и интегрираното управление на крайбрежните зони са съществено важни за устойчивото развитие на морските области и крайбрежните райони, като и двата инструмента допринасят за постигането на целите на базираното на екосистемите управление и разработването на връзки суша-море. Тези инструменти са важни също така за управлението на различните начини, по които се използват нашите крайбрежни ивици, морета и океани, с оглед на тяхното устойчиво икономическо развитие и стимулирането на трансгранични инвестиции, като прилагането на Рамковата директива за морска стратегия ще доопредели границите на устойчивостта на човешките дейности, които оказват въздействие върху морската среда. Освен това е необходимо да се повишат знанията за морския свят и да се стимулират иновациите чрез улесняване на събирането, свободното споделяне, повторното използване и разпространението на данни за състоянието на океаните и моретата.
(79)  Взаимното свързване на определени информационни системи, поддържани от тези сектори, може да изисква съгласуваното мобилизиране на собствените им механизми за финансиране в съответствие с разпоредбите на Договора. Морското пространствено планиране и интегрираното управление на крайбрежните зони са съществено важни за устойчивото развитие на морските области и крайбрежните райони, като и двата инструмента допринасят за постигането на целите на базираното на екосистемите управление и разработването на връзки суша-море. Тези инструменти са важни също така за управлението на различните начини, по които се използват нашите крайбрежни ивици, морета и океани, с оглед на тяхното устойчиво икономическо развитие и стимулирането на трансгранични инвестиции, като прилагането на Рамковата директива за морска стратегия ще доопредели границите на устойчивостта на промишлените, строителните и човешките дейности, които оказват въздействие върху морската среда. Освен това е необходимо да се повишат знанията за морския свят и да се стимулират иновациите чрез улесняване на събирането, свободното споделяне, повторното използване и разпространението на данни за състоянието на океаните и моретата, както и на риболовните райони, като тези данни се предоставят на крайните потребители и на широката общественост.
Изменение 111
Предложение за регламент
Съображение 80
(80)  ЕФМДР следва да подпомага също така устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността в рамките на морските сектори и в крайбрежните райони. Особено важно е да бъдат определени регулаторните пречки и недостатъчните умения, които спъват растежа в новопоявилите се и потенциалните морски сектори, както и операции, целящи насърчаване на инвестициите в технологични иновации, които са необходими за подобряване на бизнес потенциала на мореплавателните и морските приложения.
(80)  ЕФМДР следва да подпомага също така устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността в рамките на морските сектори и в крайбрежните райони. Особено важно е да бъдат определени регулаторните пречки и недостатъчните умения, които спъват растежа в новопоявилите се и потенциалните морски сектори, както и операции, целящи насърчаване на инвестициите в технологични иновации, които са необходими за подобряване на бизнес потенциала на мореплавателните и морските приложения. ЕФМДР следва да подкрепя мерки за развитието на образованието и професионалното обучение в сектора, включително и чрез закупуване на оборудване и инструменти, необходими за подобряване на качеството на свързаните с образованието и обучението услуги.
Изменение 112
Предложение за регламент
Съображение 81
(81)  ЕФМДР следва да допълва и да съответства на съществуващите и бъдещите финансови инструменти, които Съюзът и държавите членки предоставят на разположение, както на национално, така и на поднационално равнище, за насърчаване на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и крайбрежията, като спомага за по-ефективното сътрудничество между държавите членки и техните крайбрежни, островни и най-отдалечени райони и се вземе предвид приоритизирането и напредъка на националните и местните проекти. Фондът ще се свърже с други политики на Съюза, които могат да включват морско измерение, по-специално Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд, както и програмата „Хоризонт 2020“ за изследвания и енергийната политика.
(81)  ЕФМДР следва да допълва и да съответства на съществуващите и бъдещите финансови инструменти, които Съюзът и държавите членки предоставят на разположение, както на национално, така и на поднационално равнище, за насърчаване на устойчивото икономическо и социално развитие, опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и крайбрежията, като спомага за по-ефективното сътрудничество между държавите членки и техните крайбрежни, островни и най-отдалечени райони и се вземе предвид приоритизирането и напредъка на националните и местните проекти Фондът ще се свърже с други политики на Съюза, които могат да включват морско измерение, по-специално Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд, както и програмата „Хоризонт 2020“ за изследвания и енергийната политика.
Изменение 113
Предложение за регламент
Съображение 84
(84)  Чрез техническа помощ ЕФМДР следва да предоставя подготвително, административно и техническо подпомагане, както и подпомагане за информационни мерки, свързването в мрежа, извършване на оценяване, одити, изследвания и обмен на опит с цел да улесни изпълнението на оперативната програма и да поощри иновационни подходи и практики за ясно и прозрачно изпълнение. Техническата помощ следва да включва създаването на европейска мрежа от местни групи за действие в областта на рибарството, целящи изграждане на капацитет, разпространение на информация, обмен на опит и подпомагане на сътрудничеството между местните партньорства.
(84)  Чрез техническа помощ ЕФМДР следва да предоставя подготвително, административно и техническо подпомагане, както и подпомагане за информационни мерки, свързването в мрежа, извършване на оценяване, одити, изследвания и обмен на опит с цел да улесни изпълнението на оперативната програма и да поощри иновационни подходи и практики за ясно и прозрачно изпълнение, в това число в полза на операторите и рибарските организации. Техническата помощ следва да включва създаването на европейска мрежа от местни групи за действие в областта на рибарството, целящи изграждане на капацитет, разпространение на информация, обмен на опит и подпомагане на сътрудничеството между местните партньорства.
Изменение 114
Предложение за регламент
Съображение 88
(88)  Тъй като е важно да се гарантира опазването на морските биологични ресурси и защитата на рибните запаси, по-специално от незаконен риболов, и с оглед на заключенията, направени в Зелената книга „Реформа на ОПОР“, от подпомагането по ЕФМДР следва да бъдат изключени операторите, които не спазват правилата на ОПОР и които особено много застрашават устойчивостта на съответните запаси, позволяваща възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата на МУУ, както и операторите, които се занимават с ННН риболов. Финансирането от Съюза на който и да било етап от процеса на подбор до изпълнението на дадена операция не следва да се използва в ущърб на обществения интерес от опазване на морските биологични ресурси, заложен в целите на Регламента относно ОПОР.
(88)  Тъй като е важно да се гарантира опазването на морските биологични ресурси и защитата на рибните запаси, по-специално от незаконен риболов, и с оглед на заключенията, направени в Зелената книга „Реформа на ОПОР“, от подпомагането по ЕФМДР следва да бъдат изключени операторите, които не спазват правилата на ОПОР и които особено много застрашават устойчивостта на съответните запаси и по-конкретно целите за възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата, които могат да произвеждат МУУ най-късно през 2015 г., и за постигането и поддържането на добро екологично състояние най-късно през 2020 г., които представляват сериозна заплаха за устойчивата експлоатация на живите морски биологични ресурси, както и операторите, които се занимават с ННН риболов. Финансирането от Съюза на който и да било етап от процеса на подбор до изпълнението на дадена операция не следва да се използва в ущърб на обществения интерес от опазване на морските биологични ресурси, заложен в целите на Регламента относно ОПОР.
Изменение 115
Предложение за регламент
Съображение 88 a (ново)
(88a)  Следва да съществува възможност за замразяване на финансирането от ЕФМДР, ако дадена държава членка не е в състояние да се справи с проблемите, свързани с ННН риболов в своите води и в рамките на собствения си риболовен флот.
Изменение 116
Предложение за регламент
Съображение 91
(91)  С цел да се отговори на специфичните нужди на ОПОР, посочени в членове 50 и 51 от [Регламента относно ОПОР], и да се допринесе за съответствието с правилата на ОПОР, следва да бъдат определени допълнителни разпоредби към правилата за прекъсване на крайния срок за плащане [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби]. Когато дадена държава членка или оператор не са изпълнили своите задължения по ОПОР или когато Комисията има доказателства да предполага такова неспазване, като предпазна мярка на Комисията следва да бъде разрешено да прекъсва плащанията.
(91)  С цел да се отговори на специфичните нужди на ОПОР, посочени в членове 50 и 51 от [Регламента относно ОПОР], и да се допринесе за съответствието с правилата на ОПОР, следва да бъдат определени допълнителни разпоредби към правилата за прекъсване на крайния срок за плащане [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби]. Когато дадена държава членка или оператор не са изпълнили своите задължения по ОПОР или когато Комисията има доказателства да потвърди такова неспазване, като предпазна мярка на Комисията следва да бъде разрешено да прекъсва плащанията.
Изменение 117
Предложение за регламент
Съображение 93
(93)  Оперативната програма следва да бъде обект на наблюдение и оценка, за да се подобри нейното качество и да се докажат постиженията Й. Комисията следва да създаде рамка за общо наблюдение и оценка, която да гарантира, че съответните данни ще бъдат своевременно предоставени на разположение. В този контекст Комисията следва състави списък с показатели и да оцени въздействието на политиката за ЕФМДР по отношение на конкретните цели.
(93)  Оперативната програма следва да бъде обект на наблюдение и оценка, за да се подобри нейното качество и да се докажат постиженията Й. Комисията следва да създаде рамка за общо наблюдение и оценка, която да гарантира, че съответните данни ще бъдат своевременно предоставени на разположение на обществеността. В този контекст Комисията следва състави списък с показатели и да оцени въздействието на политиката за ЕФМДР по отношение на конкретните цели.
Изменение 118
Предложение за регламент
Съображение 95
(95)  С цел да се повишат достъпността и прозрачността на информацията относно възможностите за финансиране и бенефициерите на проектите, във всяка държава членка следва да се създаде единен уебсайт или портал за предоставяне на информация относно оперативните програми, включително списъците с операциите, които се подпомагат от всяка оперативна програма. Тази информация следва да дава смислена, осезаема и конкретна представа на обществеността и по-специално на данъкоплатците в ЕС относно това как се изразходва финансирането от Съюза по линия на ЕФМДР. Наред с това публикуването на съответните данни следва да се използва също така за целите на допълнителното популяризиране на възможността за подаване на заявление за финансиране от Съюза. Въпреки това, при пълно спазване на основното право на защита на данните и в съответствие с решението на Съда по съединени дела Schecke, не следва да се изисква публикуването на имената на физическите лица.
(95)  С цел да се повишат достъпността и прозрачността на информацията относно възможностите за финансиране и бенефициерите на проектите, във всяка държава членка следва да се създаде единен уебсайт или портал за предоставяне на информация относно оперативните програми, включително списъците с операциите, които се подпомагат от всяка оперативна програма. Специалните уебсайтове на всички държави членки следва да са достъпни и от официален уебсайт на Съюза, за да се подпомогне по-лесният достъп на граждани на други държави членки до публикуваната информация от всички държави членки. Тази информация следва да дава смислена, осезаема и конкретна представа на обществеността и по-специално на данъкоплатците в ЕС относно това как се изразходва финансирането от Съюза по линия на ЕФМДР. Наред с това публикуването на съответните данни следва да се използва също така за целите на допълнителното популяризиране на възможността за подаване на заявление за финансиране от Съюза. Въпреки това, при пълно спазване на основното право на защита на данните и в съответствие с решението на Съда по съединени дела Schecke, не следва да се изисква публикуването на имената на физическите лица.
Изменение 119
Предложение за регламент
Съображение 96 a (ново)
(96a)  Особено важно е да се гарантира спазването на определени предварително поставени изисквания във връзка с административния капацитет за изпълнение на изискванията за данни за управлението на рибарството и за внедряването на система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане.
Изменение 120
Предложение за регламент
Съображение 96 б (ново)
(96б)  Особено важно е да се гарантира спазването на определени предварително поставени изисквания във връзка с административния капацитет за изпълнение на изискванията за данни за управлението на рибарството и за внедряването на система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 1 – буква в)
в)  устойчивото развитие на рибарските райони и риболова във вътрешните водоеми;
в)  устойчивото развитие на районите, свързани с рибарството и аквакултурите, на риболова във вътрешните водоеми и на свързаните дейности, съгласно определението на настоящия регламент,
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква г)
г)  интегрираната морска политика (ИМП).
г)  интегрираната морска политика (ИМП), включително Рамковата директива за морска стратегия.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1
Настоящият регламент се прилага към операции, които се осъществяват на територията на ЕС, освен ако в настоящия регламент изрично е предвидено друго.
Настоящият регламент се прилага към операции, които се осъществяват на територията, във водите и флотовете на ЕС, освен ако в настоящия регламент изрично е предвидено друго.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка -1 (нова)
(-1) „затворени системи за аквакултури“ означава аквакултурни съоръжения, в които рибата и други морски продукти се отглеждат в затворени рециркулационни системи, които задържат и пречистват водата в самата система, свеждайки до минимум потреблението на вода. Тези системи обикновено са разположени на сушата и на практика повторно използват цялата вода, с която първоначално е заредена системата;
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 2 а (нова)
(2a)  „диверсификация“ означава практики, които правят дейностите в областта на рибарството или аквакултурите по-разностранни и които пряко допълват тези дейности или зависят от тях;
Изменение 583
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 4 a (нова)
4а)  „чуждоземен вид“ означава чуждоземен вид по смисъла на Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета1;
1 Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (ОВ L 168, 28.6.2007 г., стр. 1).
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 4 б) (нова)
(4б)  „екстензивни аквакултури“ означава производство на аквакултури, в което не се влагат преднамерено хранителни съставки, а зависи от естествената храна в аквакултурното съоръжение, включително внесената от вливащи се води — потоци или водообмен при приливи. Екстензивните аквакултури зависят до голяма степен от една-единствена вложена съставка — семената;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 5
(5)  „рибарски район“ означава район с морски или езерен бряг, или включващ изкуствени водоеми или речен естуар, обхващащ значителен брой лица, заети в сектора на рибарството или на аквакултурите, и определен като такъв от държавата членка;
(5)  „район, свързан с рибарството и аквакултурите“ означава район с морски, речен или езерен бряг, или включващ изкуствени водоеми или речен естуар, обхващащ значителен брой лица, заети в сектора на рибарството или на аквакултурите, и определен като такъв от държавата членка;
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 5 а (нова)
(5a)  „зона за възстановяване на рибните запаси“ е географски дефинирана морска зона, в която всякакви риболовни дейности са забранени с цел подобряване на експлоатацията и опазването на живите водни ресурси или закрилата на морските екосистеми, както е посочено в Регламент (EС) № .../..[Регламент за определяне на общоприложими разпоредби];
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 5 б) (нова)
(5б)  „сектор на рибарството“ означава икономическият сектор, обхващащ всички производствени, преработвателни и търговски дейности във връзка с продуктите от риболов и аквакултури;
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква 5 в) (нова)
(5в)  „системи за управление и достъп на риболова“ означава механизмите за предоставяне на права за риболов и за достъп до такива права или за управление на риболовното усилие, разработени на национално, регионално или местно равнище, или на равнище на морските басейни относно видовете с или без определени квоти в бреговата ивица от 12 мили или извън нея, и които целят доброто състояние на запасите; тези системи се прилагат от публичните органи или от рибарските организации;
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 6
(6)  „рибар“ означава всяко лице, което се занимава професионално с признат от държава членка риболов на борда на действащ риболовен кораб или се занимава професионално с признато от държава членка отглеждане на морски организми без кораб;
(6)  „рибар“ означава всяко лице, включително наети работници, което се занимава професионално, с признат от държава членка риболов на борда на действащ риболовен кораб или се занимава професионално с признато от държава членка отглеждане на сладководни или морски организми без кораб;
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 6 а (нова)
(6a)  „риболовен туризъм“ е допълнителна дейност, извършвана от професионални рибари, която се състои в присъствието на борда на риболовните кораби с научна или туристическа цел на лица, които не са част от екипажа;
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 6 б) (нова)
(6б)  „спомагателни дейности в риболова и аквакултурите“ означава дейности, извършвани от всяко лице, което е ангажирано в професионална дейност, обслужваща рибари, и която е необходима за неговата дейност, определена като такава от държавата членка;
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 8 а (нова)
(8a)  „интензивни аквакултури“ означава производство на аквакултури, основаващо се на пълноценна хранителна диета, добавяна към системата под формата или на прясна, дива, соленоводна или сладководна риба, или на приготвени хранителни смески. То зависи до голяма степен от пълноценни и достъпни на пазара храни за риба и се характеризира с висока гъстота на стадата;
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 10
(10)  „риболов във вътрешни водоеми“ означава риболов, извършван със стопанска цел от кораби, опериращи единствено във вътрешни водоеми, или с други уреди, използвани за риболов под лед;
(10)  „риболов във вътрешни водоеми“ означава риболов, извършван със стопанска цел, от борда на плавателен съд или по друг начин, единствено във вътрешни водоеми или с други уреди, използвани за риболов под лед;
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 12
(12)  „интегрирано морско управление“ означава координирано управление на всички секторни политики на ЕС, които оказват въздействие върху океаните, моретата и крайбрежните райони;
(12)  „интегрирано морско управление“ означава координирано управление на всички секторни политики на равнището на Съюза, които оказват въздействие върху океаните, моретата и крайбрежните райони;
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 13
(13)  „морски райони“ означава географските райони, определени в приложение I към Решение 2004/585/ЕО на Съвета, и районите, установени от регионалните организации за управление на рибарството;
заличава се
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 16
(16)  „стратегия за морските басейни“ означава структурирана рамка за сътрудничество по отношение на даден географски район, разработена от европейски институции, държави членки, техни региони и, според случая, трети държави, които споделят даден морски басейн; стратегията отчита географските, метеорологичните, икономическите и политическите особености на морския басейн;
(16)  „стратегия за морските басейни“ означава структурирана рамка за сътрудничество по отношение на даден географски район, разработена от европейски институции, държави членки, техни региони и местни органи и според случая, трети държави, които споделят даден морски басейн; стратегията отчита географските, метеорологичните, икономическите и политическите особености на морския басейн;
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 16 а (нова)
(16a)  „полуинтензивни аквакултури“ означава аквакултури, които до голяма степен се основават на естествени храни, но при които естествено наличните хранителни равнища се повишават чрез употребата на хранителни добавки към естествените храни. Гъстотата на културите се поддържа на по-ниски равнища от тези, които са типични за интензивното производство на аквакултури;
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 18 а (нова)
(18a)  „ловец/производител на черупчести мекотели“ означава всяко лице, извършващо улов, култивиране или полукултивиране, било то пеша или на борда на кораб, изключително и с помощта на специализирани избирателни съоръжения за улов на един или повече от видовете мекотели, ракообразни, туникати, иглокожи или други морски безгръбначни;
Устно изменение
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 18 б (нова)
(18б)  „капан за риба тон“ означава традиционна риболовна техника за улов, основаваща се на използването на неподвижни мрежи, закотвени за дъното за няколко месеца, която се състои от група кораби, мрежи, риболовна тел и котви, намиращи се близо до брега, за да пресичат движението на мигриращи риби (риба тон и подобни на нея видове) и да ги отвеждат до заградено място, където да бъдат улавяни;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)
a)  насърчаване на устойчиви и конкурентоспособни рибарство и аквакултури;
a)  насърчаване на екологично устойчиви, икономически жизнеспособни и социално отговорни рибарство, аквакултури и свързани дейности по преработване и предлагане на пазара;
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)
в)  насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на рибарските райони;
в)  насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на рибарските райони и районите за отглеждане на аквакултури;
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г)
г)  подкрепа за изпълнението на ОПОР.
г)  подкрепа за изпълнението на ОПОР, включително за нейната регионализация, и за въвеждането на общата организация на пазарите.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г а) (нова)
га)  подкрепа за създаването на работни места, с цел да се предотврати изчезването на рибарските общности и реално да се подобрят квалификацията и условията на труд в риболовния сектор.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 (нов)
2.  За постигане на тези цели ЕФМДР взема под внимание принципите на равенство между поколенията и между половете.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 (нов)
3.  Тези цели се изпълняват, без да се увеличава риболовният капацитет.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
Постигането на целите на ЕФМДР е в подкрепа на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. То се осъществява чрез следните шест приоритета на Съюза, в които са отразени съответните тематични цели на общата стратегическа рамка (наричана по-долу ОСР):
Постигането на целите на ЕФМДР е в подкрепа на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и на изпълнението на ОПОР. То се осъществява чрез следните шест приоритета на Съюза за рибарството, устойчивите аквакултури и свързаните дейности, в които са отразени съответните тематични цели на общата стратегическа рамка (наричана по-долу ОСР):
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1–уводна част
(1)  Повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез следните цели:
(1)  Повишаване на заетостта и социалното и териториално сближаване чрез следните цели:
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
a)  насърчаване на икономически растеж, социално приобщаване, създаване на работни места и подпомагане на трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите по вътрешните водоеми, които зависят от риболова и аквакултурите;
a)  насърчаване на икономически растеж и социално приобщаване, включително чрез създаването на работни места и развиването на пригодността за заетост и мобилността в общностите в крайбрежните региони и регионите по вътрешните водоеми, които зависят от риболова и аквакултурите, включително в най-отдалечените региони;
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
б)  диверсификация на риболовните дейности в други сектори на морската икономика и растеж на морската икономика, включително смекчаване на изменението на климата.
б)  диверсификация на риболовните дейности както в сектора на рибарството, така и в други сектори на морската икономика, тясно свързани със сектора на рибарството, и растеж на морската икономика, включително смекчаване на изменението на климата.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква б а) (нова)
(бa)  насърчаване на прилагането на социални норми, хармонизирани на равнище на Съюза.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а)
a)  подпомагане на засилването на технологичното развитие, трансфера на иновации и знания;
a)  подпомагане на засилването на технологичното развитие, трансфера на иновации, включително за увеличаване на енергийната ефективност, и знания;
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква a а) (нова)
aa)  намаляване на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху хуманното отношение към животните;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – точка б)
б)  подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на рибарството, по-специално на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността или условията на труд в сектора;
б)  подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на рибарството и подобряване на здравните и хигиенните условия, безопасността и условията на труд в сектора;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква в)
в)  развиване на нови професионални умения и обучение през целия живот;
в)  развиване на професионално обучение, нови професионални умения и обучение през целия живот, особено за младите рибари;
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква в а) (нова)
ва)  развиване, най-вече на конкурентоспособността и устойчивостта на дребномащабния крайбрежен риболов;
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – уводна част
(3)  Насърчаване на иновативни и конкурентоспособни аквакултури, основани на знания, чрез съсредоточаване върху следните области:
(3)  Насърчаване на устойчиви, иновативни, конкурентоспособни аквакултури, основани на знания и на екосистемата, чрез съсредоточаване върху следните области:
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква а)
a)  подпомагане на засилването на технологичното развитие, трансфера на иновации и знания;
a)  подпомагане на засилването на технологичното развитие, трансфера на технически, социални и икономически иновации и на знания;
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – точка б)
б)  подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията за аквакултури, по-специално МСП;
б)  подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията за екстензивни и полуинтензивни аквакултури, по-специално МСП;
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква в)
в)  развиване на нови професионални умения и обучение през целия живот;
в)  развиване на нови професионални умения и насърчаване на професионалното обучение и обучението през целия живот, особено за младите производители на аквакултури;
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква г)
г)  подобряване на пазарната организация за продукти от аквакултури.
г)  подобряване на пазарната организация за продукти от аквакултури и насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 - буква г а) (нова)
га)  ограничаване на екологичния отпечатък на аквакултурите.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4 – буква а)
а)  намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда;
a)  предотвратяване, свеждане до минимум и по възможност премахване на нежелания улов и на отрицателното въздействие на рибарството върху морската среда, особено чрез по-добра избирателност на риболовните уреди;
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4 – буква a а) (нова)
aa)  гарантиране на равновесието между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов;
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4 – буква б а) (нова)
(бa)  прилагане на Рамковата директива за морска стратегия и постигане на добро екологично състояние до 2020 г.;
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5 – буква а)
a)  подобряване на свързаните с аквакултурите екосистеми и насърчаване на аквакултурите с ефективно използване на ресурсите;
a)  насърчаване на аквакултурите с ефективно използване на ресурсите, включително чрез намаляване на зависимостта от храна за риба и рибено масло и чрез намаляване на използването на химикали и антибиотици;
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5 – буква a а) (нова)
aa)  оценяване, намаляване и при възможност премахване на въздействието на дейностите, свързани с аквакултурите, върху морските, сухоземните и сладководните екосистеми;
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 6 – уводна част
(6)  Насърчаване на изпълнението на ЕФМДР чрез:
(6)  Насърчаване на изпълнението на ОПОР и подсилване на нейните връзки и съгласуваност с интегрираната морска политика чрез:
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 6 – буква а)
a)  предоставяне на научни знания и събиране на данни;
a)  подпомагане на събирането и управлението на данни, за да се подобрят научните знания;
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 6 – точка б)
б)  подпомагане на контрола и правоприлагането, повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация.
б)  подпомагане на мониторинга, контрола и правоприлагането, повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация, без да се увеличава административната тежест;
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 6 – буква б а) (нова)
бa)  подпомагане на регионализацията на ОПОР, по-конкретно чрез регионални консултативни съвети.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1
1.  Без да се засяга действието на параграф 2 от настоящия член, членове 107, 108 и 109 от Договора се прилагат към помощи, отпуснати от държавите членки, на предприятия в секторите на рибарството и аквакултурите.
1.  Членове 107, 108 и 109 от Договора се прилагат към помощи, отпуснати от държавите членки на предприятия в секторите на рибарството и аквакултурите.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2
2.  Членове 107, 108 и 109 от Договора не се прилагат обаче към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с настоящия регламент в рамките на обхвата на член 42 от Договора.
2.  Чрез дерогация от параграф 1, членове 107, 108 и 109 от Договора не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с настоящия регламент в рамките на обхвата на член 42 от Договора.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1
В допълнение към принципите, заложени в член 4 от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби] Комисията и държавите членки гарантират координацията и взаимното допълване между подпомагането от ЕФМДР и от други политики и финансови инструменти на Съюза, включително Регламент (ЕО) № [за установяване на Рамковата програма за действие за околната среда и изменението на климата (Рамкова програма LIFE)], както и тези в рамките на външната дейност на Съюза. Координацията между помощта от ЕФМДР и Рамковата програма LIFE се постига по-специално чрез насърчаване на финансирането на дейности, които допълват интегрирани проекти, финансирани по Рамковата програма LIFE, както и чрез насърчаване на използването на решения, методи и подходи, които са валидирани по Рамковата програма LIFE.
В допълнение към принципите, заложени в член 4 от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общи разпоредби] Комисията и държавите членки гарантират координацията и взаимното допълване между подпомагането от ЕФМДР и от други политики и финансови инструменти на Съюза, включително тези в рамките на външната дейност на Съюза. Тази координация и взаимното допълване се включват в оперативните програми.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 11
По отношение на ЕФМДР се прилагат предварителните условия, посочени в приложение III към настоящия регламент.
По отношение на ЕФМДР се прилагат специфичните предварителни условия, посочени в приложение III към настоящия регламент.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11а
Проверка на спазването на максимално допустимия капацитет
1.  До...*Комисията, в сътрудничество с държавите членки, провежда проверка на това, дали държавите членки спазват максимално допустимия риболовен капацитет, утвърден в приложение ІІ към Регламент (ЕС) №.../...[Регламента относно общата политика в областта на рибарството].
2.  Ако проверката, посочена в параграф 1, установи, че държава членка не спазва своя максимално допустим капацитет, Комисията може, чрез актове за изпълнение, временно да преустанови всички плащания и задължения или част от тях по оперативната програма на съответната държава членка.
3.  Комисията отменя преустановяването на плащанията и задълженията веднага щом държавата членка приложи мерки за спазване на своя максимално допустим капацитет и щом Комисията ги одобри.
_________________
* OВ Три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б а) (нова)
бa)  оператори, ангажирани с оперирането, управлението или собствеността на риболовни кораби, плаващи под флаг на държави, определени за несътрудничещи трети държави съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008;
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б б) (нова)
бб)  оператори, осъдени или санкционирани административно за тежко нарушение на приложимото национално законодателство в следните области:
–  условия на заплащане и на труд в професията;
–  професионална отговорност;
–  трафик на хора или наркотици;
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б в) (нова)
бв)  оператори, осъдени или санкционирани административно в една или повече държави членки за тежко нарушение на законодателството на Съюза, по-специално по отношение на:
–  времето за работа и почивка на рибарите;
–  законодателството в областта на здравето и безопасността;
–  условията на заплащане и на труд в професията;
–  първоначалната квалификация и продължаващото обучение на рибарите;
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в а) (нова)
ва)  оператори, които са нарушили разпоредбите на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с ОПОР.1
_______________
ОВ L 60, 5.3.2008 г., стp. 1.
Изменение 571
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а)
а)  определянето на периода от време, посочен в параграфи 1 и 2, който е пропорционален на сериозността или на повторението на нарушението или нередността;
(a)  определянето на периода от време, посочен в параграфи 1 и 2, който е пропорционален на сериозността на нарушението или нередността, за които става въпрос, като се отчетат критерии като причинената щета, нейната стойност, степента на нарушение или нередност и тяхното повторение, като този период е с продължителност поне една година;
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 4
4.  Държавите членки изискват операторите, които подават заявление по ЕФМДР, да представят на управляващия орган подписана декларация с потвърждение, че са изпълнили критериите, изброени в параграф 1, и не са извършили нередност съгласно правилата на ЕФР или на ЕФМДР според посоченото в параграф 2. Държавите членки носят отговорност за достоверността на декларацията преди одобряване на операцията.
4.  Държавите членки изискват операторите, които подават заявление по ЕФМДР, да представят на управляващия орган подписана декларация с потвърждение, че са изпълнили критериите, изброени в параграф 1 и параграф 2. Държавите членки носят отговорност за достоверността на декларацията преди одобряване на операцията, позовавайки се на информацията, предоставена в националния регистър на нарушенията, установен съгласно член 93 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 или други данни, предоставени за тази цел.
Изменение 610
Предложение за регламент
Член 12 a (нов)
Член 12a
Спиране на плащанията
В случай че оператори са предмет на разследване за извършено нарушение съгласно член 12, параграф 1, всякакви плащания по линия на ЕФМДР за въпросните оператори се преустановяват. Ако се установи, че оператор е извършил нарушение съгласно член 12, параграф 1, заявлението на въпросния оператор се смята за недопустимо.
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)
а)  операции, които водят до повишаване на риболовния капацитет на кораба;
a)  операции, които водят до повишаване на риболовния капацитет на кораба или способността му да извършва улов на риба;
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa)  операции, излагащи на риск устойчивостта на морските биологични ресурси и екосистеми;
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а б) (нова)
aб)  мерки за закриване на работни места;
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б а) (нова)
бa)  инвестиции на борда на кораби, принадлежащи към сегмент от флот, за който докладът за капацитета, посочен в член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) №.../...[Регламент относно общата политика в областта на рибарството] е показал липсата на устойчиво равновесие между възможностите за риболов и риболовния капацитет;
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)
в)  временно преустановяване на риболовни дейности;
заличава се
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г)
г)  експериментален риболов;
г)  проучвателен риболов;
Изменение 611
Предложение за регламент
Член 15 параграфи 2 до 4
2.  Сума в размер на 4 535 000 000 EUR от ресурсите по параграф 1 се разпределя за устойчиво развитие на рибарството, аквакултурите и рибарските райони съгласно дял V, глави I, II и III.
2.  Максимална сума в размер на 71,86 % от ресурсите по параграф 1 се разпределя за устойчиво развитие на рибарството, аквакултурите и рибарските райони съгласно дял V, глави I, II и III.
3.  Сума в размер на 477 000 000 EUR от ресурсите по параграф 1 се разпределя за мерките за контрол и правоприлагане съгласно член 78.
3.  Минимална сума в размер на 12,5 % от ресурсите по параграф 1 се разпределя за мерките за контрол и правоприлагане съгласно член 78.
4.  Сума в размер на 358 000 000 EUR от ресурсите по параграф 1 се разпределя за мерките за събиране на данни съгласно в член 79.
4.  Минимална сума в размер на 12,97 % от ресурсите по параграф 1 се разпределя за мерките за събиране на данни съгласно в член 79.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 – уводна част
5.  Ресурсите, разпределени за компенсации за най-отдалечените райони по дял V, глава V, не могат да надвишават на годишна база:
5.  Ресурсите, разпределени за компенсации за най-отдалечените райони по дял V, глава V, не могат да надвишават:
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 – тире 1
–  4 300 000 EUR за Азорските острови и остров Мадейра,
–  Х EUR годишно за Азорските острови и остров Мадейра,
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 – тире 2
–  5 800 000 EUR за Канарските острови;
–  Х EUR годишно за Канарските острови,
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 – тире 3
–  4 900 000 EUR за Френска Гвиана и Реюнион.
–  Х EUR годишно за френските най-отдалечени региони.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6
6.  Сума в размер на 45 000 000 EUR от ресурсите по параграф 1 се разпределя за помощта за складиране, както е посочено в член 72, за периода 2014—2018 г. включително.
6.  Сума в размер на Х EUR от ресурсите по параграф 1 се разпределя за плановете за производство и предлагане на пазара, посочени в член 69, и за помощта за складиране, както е посочено в член 70.
Изменение 616
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6 а (нов)
6a.  Държавите членки имат възможност да използват средствата, налични съгласно член 15, параграфи 2, 5 и 6, за мерки съгласно член 15, параграфи 3 и 4.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 16 а (нов)
Член 16а
[Годишни референтни размери на финансовите средства и годишни бюджетни кредити]
1.  Общият примерен референтен размер на финансовите средства – както е определен в точка [17] от Междуинституционалното споразумение от хх.201z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление – за прилагане на програмата за периода 2014—2020 г. е Х EUR по постоянни цени за 2011 г.
2.  Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета без да се засягат разпоредбите на Регламента относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. и Междуинституционалното споразумение от xxx/201z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
i)  равнището на заетост в секторите на рибарството и аквакултурите;
i)  равнището на заетост в секторите на рибарството, аквакултурите и преработвателната промишленост;
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)
ii)  равнището на производство в секторите на рибарството и аквакултурите;
ii)  равнището на производство в секторите на рибарството, аквакултурите и преработвателната промишленост;
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)
iii)  обхвата на задачите за събиране на данни на съответната държава членка, определен приблизително въз основа на големината на националния риболовен флот, количеството на разтоварванията на брега, дела на научните дейности по наблюдение в морето и броя на статистическите изследвания, в които участва държавата членка; и
iii)  обхвата на задачите за събиране и управление на данни на съответната държава членка, определен приблизително въз основа на големината на националния риболовен флот, количеството на разтоварванията на брега, дела на научните дейности по наблюдение в морето и броя на статистическите изследвания, в които участва държавата членка; и
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)
iv)  наличните ресурси за събиране на данни в сравнение с обхвата на задачите по събиране на данни на държавата членка, като наличните средства възлизат приблизително на броя наблюдатели в открито море и количеството човешки ресурси и технически средства, необходими за изпълнението на националната програма за вземане на проби с цел събиране на данни;
iv)  ресурсите в наличност за събиране и управление на данни в сравнение с обхвата на задачите по събиране и управление на данни на държавата членка, като наличните средства възлизат приблизително на човешките ресурси и техническите средства, необходими за изпълнението на националната програма за вземане на проби с цел събиране на данни;
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в)
в)  По отношение на всички мерки — разпределенията в миналото по Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета и усвояването в миналото по Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета.
в)  по отношение на всички мерки — предишните разпределения на средства по Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета през периода 2007—2013 г., както и усвояването в миналото по линия на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1
1.  Всяка държава членка изготвя една оперативна програма за изпълнение на приоритетите на Съюза, която се съфинансира от ЕФМДР.
1.  Всяка държава членка изготвя една оперативна програма за изпълнение на приоритетите на Съюза, посочени в член 6 от настоящия регламент, която се съфинансира от ЕФМДР.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3
3.  По отношение на раздела от оперативната програма, посочен в член 20, параграф 1, буква н), чрез акт за изпълнение Комисията приема приоритетите на Съюза за политиката по правоприлагане и контрол най-късно до 31 май 2013 г.
3.  По отношение на раздела от оперативната програма, посочен в член 20, параграф 1, буква н), Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 127, с цел да приеме приоритетите на Съюза за политиката по правоприлагане и контрол най-късно до 31 май 2013 г.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 (нов)
(2)  Всяка държава членка включва план за производство и предлагане на пазара, посочен в член 32 от Регламент (ЕС) № …/... [Регламент относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури].
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква в)
в)  предвидени са подходящи действия за опростяване и улесняване на изпълнението на програмата;
в)  предвидени са подходящи действия за опростяване и улесняване на изпълнението на програмата, по-специално за улесняване на достъпа на оператори от дребномащабния крайбрежен риболов и техни организации до наличното финансово подпомагане;
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 19 – буква г а) (нова)
га)  ако е приложимо, съгласуваността на мерките по приоритетите на Съюза за ЕФМДР, посочени в член 38, параграф 1, буква г) от настоящия регламент и рамките за приоритетни действия по „Натура 2000“ в член 8, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета и постигането на добро екологично състояние, съгласно Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия).
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)
б)  анализ на положението от гледна точка на SWOT и установяване на потребностите, които е необходимо да бъдат посрещнати в обхванатия от програмата географски район.
б)  анализ на положението от гледна точка на SWOT и установяване на потребностите, които е необходимо да бъдат посрещнати в обхванатия от програмата географски и екологичен район.
Анализът се структурира около приоритетите на Съюза. За всички приоритети на Съюза се оценяват специфичните потребности по отношение на смекчаването на изменението на климата и приспособяването към него, както и на насърчаването на иновациите, за да се установят съответните мерки в тези две области на равнището на всеки приоритет; синтезиран анализ на положението в допустимите за помощ областите на политиката по отношение на силните и слаби страни;
Анализът се структурира около приоритетите на Съюза съгласно член 6. Във връзка с приоритетите на Съюза се оценяват специфичните потребности по отношение на смекчаването на изменението на климата и приспособяването към него, както и на насърчаването на иновациите, с цел да се установят най-целесъобразните мерки на равнището на всеки от приоритетите, свързани с тези области;
Този анализ обхваща също ефекта от изпълнението на ОПОР върху всеки крайбрежен район или зона.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б а) (нова)
бa)  анализ на последиците от изпълнението на ОПОР за работните места по цялата верига за създаване на стойност и новаторски предложения за заетост в засегнатите райони;
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)
в)  демонстрация на уместен подход, който е интегриран в програмата и е насочен към иновациите, околната среда (включително конкретните потребности на териториите по „Натура 2000“) и смекчаването на изменението на климата и приспособяването към него;
в)  анализ, показващ, че програмата отчита влиянието на риболова и аквакултурите върху околната среда и, ако е уместно, конкретните потребности на териториите по „Натура 2000“, както и постигането на добър екологичен статус, установяването на съгласувана мрежа от зони за възстановяване на рибата и смекчаването на изменението на климата и приспособяването към него;
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в а) (нова)
ва)  оценка на баланса между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов съгласно Регламент (EС) № …/…. [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] и описание на предприетите мерки за ненарушаване на пределния капацитет на риболов, определен в приложение ІІ към настоящия регламент;
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з)
з)  ясно указване на операциите по дял V, глава III, които могат да бъдат предприети колективно и по тази причина могат да се ползват от по-висок интензитет на помощта в съответствие с член 95, параграф 3;
з)  ясно указване на мерките по дял V, глава III, които могат да бъдат предприети колективно и по тази причина могат да се ползват от по-висок интензитет на помощта в съответствие с член 95, параграф 3;
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з а) (нова)
зa)  план за действие за дребномащабния и крайбрежния риболов, определящ стратегия за развиването, конкурентоспособността и устойчивостта на дребномащабния и крайбрежния риболов;
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з б) (нова)
зб)  подробно описание на мерките за подготовка и изпълнение на плановете за производство и предлагане на пазара, които подлежат на подпомагане съгласно член 69;
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква и)
i)  анализ на потребностите във връзка с изискванията за наблюдение и оценка и плана за оценка, посочен в член 49 от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби]. Държавите членки следва да осигурят достатъчни ресурси и дейности по изграждане на капацитета, за да се справят с установените потребности;
(i)  изискванията за оценка и плана за оценка, посочен в член 49 от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби], и мерките, които да се вземат за справяне с установените потребности;
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква й) – подточка ii)
(ii)  таблица, която обозначава определените ресурси от ЕФМДР и процент на съфинансиране за целите според приоритетите на Съюза, изложени в член 6, и техническата помощ. По целесъобразност тази таблица указва отделно ресурсите от ЕФМДР и процентите на съфинансирането, които се прилагат чрез дерогация от общото правило по член 94, параграф 1 за подпомагането, посочено в член 72, член 73, член 78, параграф 2, букви а)—г) и е)—й), член 78, параграф 2, буква д) и член 79;
(ii)  таблица, която обозначава определените ресурси от ЕФМДР и процент на съфинансиране за приоритетите на Съюза, изложени в член 6, и техническата помощ. По целесъобразност тази таблица указва отделно ресурсите от ЕФМДР и процентите на съфинансирането, които се прилагат чрез дерогация от общото правило по член 94, параграф 1 за подпомагането, посочено в член 72, член 73, член 78, параграф 2, букви а)—г) и е)—й), член 78, параграф 2, буква д) и член 79;
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква к)
(k)  информация за допълването с мерки, финансирани от други фондове на ОСР или Рамковата програма LIFE;
к)  информация за допълването с мерки, финансирани от други политики на Съюза и финансови инструменти;
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – точка l – подточка i а) (new)
(ia)  ясно описание на ролите, които ще се изпълняват от МГДОР и от управляващия орган или комисия, определени за формулирането на задачите за изпълнение на стратегията;
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – точка l – подточка ii)
(ii)  описание на процедурите за наблюдение и оценка, както и състава на комитета за наблюдение;
(ii)  описание на процедурите за наблюдение и оценка, както и общия състав на комитета за наблюдение;
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква м)
(m)  определяне на партньорите, предвидени в член 5 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общоприложими разпоредби], и резултатите от консултацията с партньорите;
м)  процедура за определяне на партньорите, предвидени в член 5 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общи разпоредби], и резултатите от консултацията с партньорите; смяна на партньори може да бъде извършвана в хода на програмата със съгласието на комитета за наблюдение;
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – точка н) – подточка i)
(i)  списък с органите, които прилагат системата за контрол, инспектиране и правоприлагане и кратко описание на техните налични човешки и финансови ресурси, предназначени за контрол, инспектиране и правоприлагане в областта на рибарството, тяхното налично оборудване за контрол, инспектиране и правоприлагане в областта на рибарството, по-специално брой на корабите, самолетите и хеликоптерите;
(i)  списък с органите, които прилагат системата за контрол, инспектиране и правоприлагане и кратко описание на техните налични човешки и финансови ресурси, предназначени за контрол, инспектиране и правоприлагане в областта на рибарството, тяхното основно налично оборудване за контрол, инспектиране и правоприлагане в областта на рибарството, по-специално брой на корабите, самолетите и хеликоптерите;
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква о) – уводна част
(o)  за целите на събирането на данни за устойчиво управление на рибарството съгласно член 6, параграф 6 и член 18, параграф 4 и в съответствие с многогодишната програма на Съюза съгласно член 37, параграф 5 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството]:
(o)  за целите на събирането на данни за устойчиво, основано на екосистемите, управление на рибарството съгласно член 6, параграф 6 и член 18, параграф 4 и в съответствие с многогодишната програма на Съюза съгласно член 37, параграф 5 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] и за анализа на социално-икономическото състояние на преработвателната промишленост и сектора на предлагането на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури:
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква о) – подточка i)
(i)  описание на дейностите по събиране на данни, които се извършват, за да се даде възможност за следното:
(i)  описание на дейностите по събиране на данни, които се извършват в консултация със заинтересованите страни, за да се даде възможност за следното:
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква о) – подточка i) – тире 1
–  оценка на риболовния сектор (биологични, икономически и напречни променливи, както и изследователски проучвания в морето),
–  оценка на риболовния сектор (биологични, икономически, социални и напречни променливи по цялата верига на създаване на стойност, както и изследователски проучвания в морето),
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква о) – подточка i) – тире 2
–  оценка на икономическата ситуация в секторите на аквакултурите и преработването,
–  оценка на икономическата и социалната ситуация в секторите на аквакултурите и преработването,
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква о) – подточка i) – тире 3
–  оценка на въздействието, оказвано от рибарския сектор върху екосистемите;
–  оценка на въздействието, оказвано от рибарския сектор и сектора на аквакултурите върху екосистемите, за да може да се прави сравнение между видовете риболовни и аквакултурни дейности и сегментите на флота съгласно изискванията на Регламент (EС) № …/…. [Регламента относно общата политика в областта на рибарството].
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква о) – подточка iii)
(iii)  доказване на възможностите за постигане на добро финансово и административно управление на събраните данни.
(iii)  обосновка на възможностите за постигане на добро финансово и административно управление на събраните данни.
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 20 - параграф 4
4.  Чрез актове за изпълнение Комисията определя правила за представяне на елементите на оперативните програми, описани в параграфи 1, 2 и 3. Съответните актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по консултиране, упомената в член 128, параграф 2.
4.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема правила за представяне на елементите на оперативните програми, описани в параграфи 1, 2 и 3. Съответните актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 128, параграф 3.
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2
2.  Комисията одобрява оперативната програма чрез акт за изпълнение.
2.  Комисията приема оперативната програма чрез актове за изпълнение, когато е сигурна, че изискванията на параграф 1 са изпълнени. След като бъдат одобрени, оперативните програми се оповестяват публично.
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2
За тази цел Комисията, чрез акт за изпълнение, приема решение, в което подробно представя промените в приоритетите на Съюза в политиката за правоприлагане и контрол, посочени в член 18, параграф 3, и съответните допустими операции, които се третират приоритетно.
За тази цел Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 127, в които подробно представя промените в приоритетите на Съюза в политиката за правоприлагане и контрол, посочени в член 18, параграф 3, и съответните допустими операции, които се третират приоритетно.
Изменение 238
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – трета алинея
С оглед на новите приоритети, определени в решението, посочено във втората алинея на настоящия параграф, най-късно до 31 октомври на годината, предшестваща въпросната година на изпълнение, държавите членки представят на Комисията изменението на оперативната програма.
Държавите членки могат да изменят своята оперативна програма с оглед на новите приоритети, определени в решението, посочено във втората алинея на настоящия параграф. Най-късно до 31 октомври на годината, предшестваща въпросната година на изпълнение, държавите членки представят на Комисията всяко такова изменение.
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1
1.  За целите на прилагането на член 20, параграф 1, буква о) държавите членки представят на Комисията годишен работен план преди 31 октомври всяка година. Годишните работни планове съдържат описание на процедурите и методите, които следва да се използват при събирането и анализирането на данни и при оценяването на тяхната точност и прецизност.
1.  За целите на прилагането на член 20, параграф 1, буква о) държавите членки представят на Комисията годишен работен план до 31 октомври всяка година или я уведомяват за продължаването на действащия план от предходната година. Годишните работни планове се изготвят в рамките на национална многогодишна програма в съответствие с програмата на Съюза и съдържат описание на процедурите и методите, които следва да се използват при събирането и анализирането на данни и при оценяването на тяхната точност и прецизност.
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – втора алинея – буква б)
б)  въвеждане или оттегляне на мерки или видове операции;
б)  въвеждане или оттегляне на мерки или видове съответни операции и свързаните с тях информация и показатели;
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2
2.  Съответните актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по консултиране, упомената в член 128, параграф 2.
2.  Актовете за изпълнение по параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 128, параграф 3.
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 25 – заглавие
Годишни работни програми
Многогодишна оперативна програма и годишни работни програми
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1
1.  С оглед на изпълнението на дял VI, глави I и II и на член 92 Комисията, чрез актове за изпълнение, приема годишна работна програма в съответствие с целите, заложени в посочените глави. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане съгласно член 128, параграф 3.
1.  За да се установят подробностите за прилагането на дял VI, глави I и II и на член 92, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 127 за изготвяне на многогодишна оперативна програма, сред чиито задачи е да създаде годишни работни програми в съответствие с целите, заложени в посочените глави.
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2
2.  В годишната програма се посочват поставените цели, очакваните резултати, методът на изпълнение и общата Й сума. Тя съдържа също така описание на дейностите, които предстои да бъдат финансирани, сведения за сумата, която е разпределена на всяка дейност, примерен график за изпълнението, както и информация за изпълнението им. По отношение на безвъзмездни средства тя включва приоритетите, съществено важните критерии за оценка и максималния процент на съфинансирането.
2.  В многогодишната оперативна програма и в годишните работни програми се посочват поставените цели, очакваните резултати, методът на изпълнение и общата й сума. Те съдържат също така описание на дейностите, които предстои да бъдат финансирани, сведения за сумата, която е разпределена на всяка дейност и примерен график за изпълнението, както и информация за изпълнението им. По отношение на безвъзмездни средства работните програми включват приоритетите, съществено важните критерии за оценка и максималния процент на съфинансирането. Освен това те включват и изискване за годишни отчети за изпълнението на бюджета.
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1
1.  Собственик на риболовен кораб, който е получил подпомагане по член 32, параграф 1, буква б), член 36, член 39, параграф 1, буква а) или член 40, параграф 2 от настоящия регламент, не може да прехвърля кораба в трета държава извън Съюза най-малко 5 години след датата на действителното плащане на бенефициера.
1.  Собственик на риболовен кораб, който е получил подпомагане по член 32, член 36, член 39 или член 40 от настоящия регламент, не може да прехвърля кораба в трета държава извън Съюза най-малко пет години след датата на действителното плащане на тези средства на бенефициера, освен в случай на възстановяване на получената сума от бенефициера на базата на pro rata temporis преди прехвърлянето. Първото изречение от настоящия параграф не засяга член 135 от [Финансовия регламент].
Изменение 618
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 а (нов)
1a.  Общото финансово участие на ЕФМДР за мерките по програмите за устойчива младежка заетост в дребномащабния риболов по член 32, параграф -1, временното преустановяване, посочено в член 33а, подмяната или модернизацията на основни или допълнителни двигатели, посочена в член 39, и окончателното преустановяване не надвишават 20 % от финансовата помощ от Съюза, разпределена за всяка държава членка.
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 1
1.  С цел стимулиране на иновациите в рибарството ЕФМДР може да подпомага проекти, целящи разработването или въвеждането на нови или значително подобрени продукти с оглед развитието на технологиите, нови или подобрени процеси, нови или подобрени системи за управление и организация.
1.  С цел стимулиране на иновациите в рибарството и преработвателната промишленост, ЕФМДР може да подпомага проекти, целящи разработването или въвеждането на нови или значително подобрени техники, оборудване или продукти, например чрез проектиране на иновативни кораби, както и на нови или подобрени процеси и нови или подобрени системи за управление и организация, при условие че такива проекти допринасят за целите, формулирани в член 2 на Регламент (ЕС) №.../...[Регламента относно общата политика в областта на рибарството].
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 2
2.  Операциите, финансирани по настоящия член, трябва да се осъществяват в сътрудничество с научен или технически орган, признат от държавата членка, който валидира резултатите от тези операции.
2.  Операциите, финансирани по настоящия член, трябва да се осъществяват от или в сътрудничество с научен или технически орган, признат от държавата членка или от Съюза, който валидира резултатите от тези операции.
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 3
3.  Резултатите от финансираните по настоящия член операции подлежат на подходящо популяризиране от държавите членки в съответствие с член 120.
3.  Резултатите от финансираните по настоящия член операции подлежат на отразяване в публично достъпни доклади, както и на подходящо популяризиране от държавите членки в съответствие с член 120.
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 а (нов)
3a.  Процедурата по кандидатстване за подкрепа на иновациите следва да бъде по-достъпна, за да се насърчат повече проекти.
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част
1.  С оглед подобряване на общите резултати и конкурентоспособността на операторите ЕФМДР може да подпомага:
1.  С цел подобряване на общите резултати и конкурентоспособността на операторите и насърчаване на по-устойчиво рибарство, ЕФМДР може да подпомага:
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa)  предоставянето на професионални консултации във връзка с развитието на по-устойчиви риболовни практики с особено внимание към ограничаването и при възможност премахването на въздействието на тези дейности върху морските, сухоземните и сладководните екосистеми;
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а б) (нова)
aб)  предоставянето на технически, правни или икономически консултантски услуги, свързани с потенциални проекти, отговарящи на условията за подпомагане съгласно настоящата глава;
Изменение 253
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)
б)  предоставянето на професионални консултации по бизнес стратегии и стратегии за предлагане на пазара.
б)  предоставянето на професионални консултации по бизнес стратегии и стратегии за предлагане на пазара, включително консултации по промотиране, маркетинг и връзки с обществеността.
Изменение 254
Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2
2.  Проучванията за осъществимост и консултациите, посочени съответно в параграф 1, букви а) и б), се предоставят от признати научни и технически органи, които притежават необходимите консултативни правомощия и са признати от националното право на всяка държава членка.
2.  Проучванията за осъществимост, консултациите и услугите, посочени в параграф 1, букви а), аа), аб) и б), се предоставят от признати научни, академични, професионални и технически органи, които притежават необходимите консултативни правомощия и са признати от националното право на всяка държава членка.
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3
3.  Подпомагането по параграф 1 се отпуска на оператори или рибарски организации, признати от държавата членка, която е възложила извършването на проучване за осъществимост на проекта по параграф 1.
3.  Подпомагането по параграф 1 се отпуска на оператори, рибарски организации или публичноправни органи, признати от държавата членка, която е възложила извършването на проучване за осъществимост на проекта или е поискала консултация или консултантски услуги по параграф 1, букви а), аа), аб) и б).
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 29 - параграф 4
4.  Държавите членки гарантират, че операторите, които се финансират по настоящия член, се избират чрез ускорена процедура.
4.  Държавите членки гарантират, че операторите, които се финансират по настоящия член, се избират чрез ускорена процедура, по-специално в случай на дребномащабен крайбрежен риболов, както и риболов във вътрешни водоеми.
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – уводна част
1.  С цел да се насърчи трансферът на знания между учените и рибарите ЕФМДР може да подпомага:
1.  С цел да се насърчи по-доброто събиране, поощряване и трансферът на знания между учените и рибарите ЕФМДР може да подпомага:
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква а)
a)  създаването на мрежа, състояща се от един или повече независими научни органи и рибари или една или повече рибарски организации;
a)  създаването на мрежи, споразумения за партньорство, договори или сдружения между един или повече независими научни органи и рибари или една или повече рибарски организации, с участието на публични органи на държавите членки, които желаят да участват;
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква б)
б)  дейностите, извършвани от посочената в буква а) мрежа.
б)  дейностите, извършвани в рамките на мрежи, споразумения за партньорство, договори или сдружения, създадени съгласно буква а).
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 30 - параграф 2
2.  Дейностите, посочени в параграф 1, буква б), може да обхващат дейности по събиране на данни, проучвания, разпространение на знания и най-добри практики.
2.  Дейностите, посочени в параграф 1, буква б), може да обхващат дейности по събиране и управление на данни, съвместни научноизследователски проекти, проучвания, пилотни проекти, семинари, разпространение на знания и най-добри практики.
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква а)
a)  обучение през целия живот, разпространение на научни знания и иновативни практики и придобиване на нови професионални умения, свързани по-специално с устойчивото управление на морските екосистеми, дейностите в морския сектор, иновациите и предприемачеството;
(a)  действия и дейности за насърчаването на професионално обучение, обучение през целия живот, разпространение на научни, технически, икономически или юридически знания и иновативни практики и придобиване на нови професионални умения, свързани по-специално с:
—  устойчивото управление на морските екосистеми и на вътрешните водоеми;
–  дейностите в морския сектор;
–  иновациите;
–  предприемачеството, особено достъпа на млади хора до рибарските професии;
–  хигиената, здравето и безопасността;
–  обучението на рибарите във връзка с прилагането на разпоредбите на ОПОР;
–предотвратяването на професионалните рискове.
Изменение 262
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква б)
б)  работа в мрежа и обмен на опит и най-добри практики между заинтересованите страни, включително между организациите, насърчаващи равни възможности за мъжете и жените;
б)  работа в мрежа и обмен на опит и най-добри практики между заинтересованите страни, включително между обучаващите организации и организациите, насърчаващи равни възможности за мъжете и жените и насърчаването и признаването на ключовата роля, която жените играят в рибарските общности;
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в)
в)  насърчаване на социалния диалог на национално, регионално и местно равнище, включващ рибари и други съответни заинтересовани страни.
в)  насърчаването на социалния диалог на европейско, национално, регионално и местно равнище, включващ операторите, социалните партньори и други съответни заинтересовани страни, особено по отношение на по-слабо представените групи като осъществяващите дребномащабен крайбрежен риболов и риболов от брега.
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 32 – заглавие
Улесняване на диверсификацията и създаването на работни места
Улесняване на предприемачеството, диверсификацията и създаването на работни места
Изменение 619
Предложение за регламент
Член 32 - параграф -1 в (нов)
-1в. С цел улесняване на създаването на работни места за млади хора в сектора на дребномащабния риболов ЕФМДР може да оказва подкрепа за:
а)  програми за стаж на борда на кораби от дребномащабния крайбрежен флот;
б)  обучение по устойчив риболов като устойчиви риболовни техники, избирателност, морска биология, опазване на морските биологични ресурси;
Изменение 620
Предложение за регламент
Член 32 - параграф -1 б (нов)
-1б. Лица на под 30 години, регистрирани като безработни и признати като такива от съответната администрация на държава членка, са допустими за помощ по параграф 1. Стажантите се придружават на борда на кораба от професионален рибар на над 50-годишна възраст;
Изменение 621
Предложение за регламент
Член 32 – параграф -1 а (нов)
-1a. Помощта по параграф 1 се отпуска на всеки бенефициер за максимален срок от две години по време на програмния период и в максимален размер 40 000 EUR;
Изменение 622
Предложение за регламент
Член 32 – параграф -1 (нов)
-1. Стажантската програма включва две трети обучение на борда и една трета теоретични курсове.
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – уводна част
1.  С цел да се улесни диверсификацията и създаването на работни места извън риболова ЕФМДР може да подпомага:
1.  С цел да се улесни диверсификацията, ЕФМДР може също така да подпомага допълнителни дейности, свързани с основната риболовна дейност чрез:
Изменение 267
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква а)
a)  новосъздадени предприятия извън риболова;
a)  инвестиции на борда в дейности, които допълват риболова, като например екологични услуги и образователни или туристически дейности;
Изменение 268
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква б)
б)  модернизация на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби, за да бъдат пренасочен към дейности извън риболова.
б)  модернизация на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби, за да бъдат пренасочени към дейности извън търговския риболов.
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква б)
б)  модернизация на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби, за да бъдат пренасочен към дейности извън риболова.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 270
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – уводна част
2.   Подпомагането по параграф 1, буква а) се отпуска на рибари, които:
2.   Подпомагането по параграф -1 и параграф 1, буква аа) се отпуска на рибари, които:
Изменение 271
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – буква а)
а)   представят бизнес план за развитието на своите нови дейности;
a)   представят бизнес план за развитието на своите дейности;
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
3.   Подпомагането по параграф 1, буква б) се отпуска на дребномащабни крайбрежни рибари, които притежават риболовен кораб от ЕС, регистриран като действащ, и които са осъществявали риболовна дейност в морето в продължение на най-малко 60 дни през двете години, предшестващи датата на представяне на заявлението. Разрешението за риболов, свързано с риболовния кораб, се оттегля окончателно.
3.   Подпомагането по параграф 1, буква б) се отпуска на дребномащабни крайбрежни рибари, които притежават риболовен кораб от ЕС, регистриран като действащ, и които са осъществявали риболовна дейност в морето в продължение на най-малко 60 дни през двете календарни години, предшестващи датата на представяне на заявлението.
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 а (нов)
3a.  Подпомагането по параграф 1, буква в) се отпуска само на рибари, при условие че дейностите, допълващи риболова, са свързани с основната риболовна дейност, като например риболовен туризъм, ресторанти, риболовни услуги в полза на околната среда или образователни дейности в областта на риболова.
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4
4.  Бенефициерите на подпомагането, посочено в параграф 1, не могат да се занимават с професионален риболов през период от пет години след получаване на последното плащане от подпомагането.
заличава се
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 32 а (нов)
Член 32а
Подпомагане на млади рибари за започване на дейност
1.  ЕФМДР може да отпуска индивидуално подпомагане за млади рибари, при условие че те:
–  са на възраст под 35 години;
–  докажат, че са работили в продължение на най-малко пет години като рибари или са преминали равностойно професионално обучение;
–  за първи път придобиват собственост върху кораб за дребномащабен крайбрежен риболов, който е на възраст между 5 и 20 години и е извършвал риболовни дейности през предходните пет години.
2.  Риболовният кораб, посочен в параграф 1, принадлежи към сегмент от флот, за който докладът за капацитета, посочен в член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № …/… [относно ОПОР], показва наличие на равновесие между възможностите за риболов и капацитета на флота.
3.  Размерът на подпомагането, посочено в параграф 1, не надвишава 100 000 EUR.
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 33 – заглавие
Здравословни и безопасни условия на труд на борда
Здравословни, хигиенични и безопасни условия на труд на борда
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
1.   С оглед подобряване на условията на труд на рибарите на борда ЕФМДР може да подпомага инвестиции в съоръжения на борда или в индивидуално оборудване, при условие че посочените инвестиции надхвърлят стандартите, които се изискват от националното право или правото на Съюза.
1.   С оглед подобряване на условията на здраве, хигиена, безопасност, труд и живот на рибарите на борда ЕФМДР може да подпомага инвестиции в съоръжения на борда или в индивидуално оборудване, при условие че посочените инвестиции надхвърлят стандартите, които се изискват от националното право или правото на Съюза, и не увеличават риболовния капацитет на кораба.
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 а (нов)
1a.  С цел подобряване на грижите за рибарите в случай на злополука, ЕФМДР може да насърчава съвместни проекти, насочени към предоставяне на медицинско обучение на всички членове на екипажа.
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 33 а (нов)
Член 33а
Временно преустановяване на риболовни дейности
1.  ЕФМДР участва във финансирането на мерки за временно преустановяване на риболовните дейности само в следните случаи:
а)  когато действа в рамките на многогодишен план съгласно определението в Регламент (ЕС) № …/… [относно ОПОР];
б)  когато Комисията е приела спешни мерки съгласно член 13 от Регламент (ЕС) № …/… [относно ОПОР];
в)  по време на периоди на естествено възстановяване при определени критични етапи от жизнения цикъл на видовете, когато такива мерки са необходими за устойчивото използване на рибните ресурси, помагат за поддържането на запасите и позволяват риболовът да продължи извън тези периоди на възстановяване.
Подпомагането се предоставя под формата на финансова компенсация за периода на бездействие.
2.  Продължителността на мерките, посочени в параграф 1, се определя въз основа на най-добрите налични научни изследвания относно състоянието на запасите.
3.  Повтарящото се сезонно спиране на риболовните дейности, което не попада в обхвата на параграф 1, буква в), не се взема предвид при предоставянето на компенсации или плащания по настоящия член.
4.  ЕФМДР може да участва във финансирането на посочените в параграф 1 мерки за засегнатите рибари и собственици на риболовни кораби за максимален срок от шест месеца на кораб за целия програмен период. Подпомагането се отпуска на:
а)  собственици на риболовни кораби, включени в регистъра на флота на Съюза, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 120 дни преди внасянето на заявлението за подпомагане; и
б)  членове на екипажи, които са работили на борда на риболовен кораб, засегнат от временно преустановяване на дейността при условията, посочени в буква а) от настоящия параграф.
5.  По време на периодите на получаване на подпомагането, посочено в параграф 1, засегнатият риболовен кораб и членовете на екипажа не извършват никаква риболовна дейност. Държавите членки се уверяват в това, че дейността е преустановена.
Изменение 623
Предложение за регламент
Член 33 а (нов)
Член 33а
Взаимоспомагателни фондове със застрахователна цел
1.  ЕФМДР може да прави вноски във взаимоспомагателни фондове, признати от националното право на дадена държава членка, които позволяват на членуващите рибари да се застраховат срещу загуби, причинени от:
а)  природни бедствия;
б)  злополуки, свързани с околната среда или човешкото здраве;
в)  разходите за спасителни операции за риболовни кораби, които са претърпели злополуки при риболовни дейности или са потънали, с което са причинили загуба на човешки живот в морето;
г)  специфични социални и икономически мерки, предлагани от държавите членки за рибарите на кораби, които са потънали вследствие на злополука в морето.
2.  Събитията се признават официално за природни бедствия или злополуки, свързани с околната среда или човешкото здраве, от засегнатата държава членка или от вътрешните правила на взаимоспомагателния фонд, ако в тях се съдържа такова изискване. Ако е целесъобразно, държавите членки могат предварително да определят критерии, въз основа на които посоченото официално признаване се счита за извършено.
Изменение 624
Предложение за регламент
Член 33 б (нов)
Член 33б
Окончателно преустановяване на риболовни дейности
1.  ЕФМДР може да участва във финансирането на мерки, насочени към окончателно преустановяване на риболовните дейности, единствено чрез бракуване на риболовни кораби, при условие че:
а)  то е включено в оперативната програма, както е определено в член 20; и
б)  се отнася до кораби, включени в сегмент, където риболовният капацитет не е ефективно балансиран с наличните в този сегмент възможности за риболов за периода на дългосрочния план за управление; и
2.  Подпомагането по параграф 1 се отпуска на:
а)  собственици на риболовни кораби от ЕС, чиито кораби са регистрирани като действащи и които са осъществявали риболовна дейност в морето в продължение на най-малко 120 дни годишно през последните две календарни години, които предхождат датата на представяне на заявлението, или
б)  рибари, които са работили в морето на борда на риболовен кораб на ЕС, засегнат от окончателното преустановяване, в продължение на най-малко 120 дни годишно през последните две календарни години, които предхождат датата на представяне на заявлението.
3.  Съответният рибар, собственик или предприятие преустановява ефективно всички риболовни дейности. Получателите на такава помощ предоставят на компетентния национален орган доказателство за ефективното преустановяване на риболовните дейности. Компенсацията се възстановява на базата на pro rata temporis, когато рибарят или предприятието възобнови риболовната си дейност в рамките на срок, по-малък от една година от датата на представяне на заявлението.
4.  Публичната помощ по този член може да се отпуска до 31 декември 2016 г.
5.  Подпомагането по настоящия член се изплаща само след като еквивалентният капацитет е бил окончателно заличен от регистъра на риболовните кораби на ЕС и лицензиите и разрешенията за риболов също са били окончателно заличени. Получателят на помощта не може да регистрира нов риболовен кораб в рамките на пет години след получаването на помощта. Намаляването на капацитета води до окончателно еквивалентно намаляване на максималния капацитет на сегмента от флота.
6.  Традиционните и дървените кораби не са допустими за подпомагане по настоящия член.
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 34
Член 34
заличава се
Подпомагане за системи на прехвъляеми риболовни концесии на ОПОР
1.  С цел да бъдат създадени или изменени системите на прехвърляеми риболовни концесии съгласно член 27 от [Регламента относно ОПОР] ЕФМДР може да подпомага:
a)  проектирането и разработването на технически и административни средства, които са необходими за създаването или функционирането на система на прехвърляеми риболовни концесии;
б)  участието на заинтересованите страни в проектирането на системи на прехвърляеми риболовни концесии;
в)  наблюдението и оценката на системите на прехвърляеми риболовни концесии;
г)  управлението на системите на прехвърляеми риболовни концесии.
2.  Подпомагането по параграф 1, букви а), б) и в) се отпуска само на публични органи. Подпомагането по параграф 1, буква г) от настоящия член се отпуска на публични органи, юридически или физически лица или признати организации на производители, които се занимават с колективно управление на обединени прехвърляеми риболовни концесии в съответствие с член 28, параграф 4 от Регламента относно общата политика в областта на рибарството.
Изменение 284
Предложение за регламент
Член 35 – заглавие
Подпомагане за прилагането на мерките за опазване по ОПОР
Подпомагане за проектирането и прилагането на мерките за опазване по ОПОР
Изменение 285
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел да се гарантира ефективното прилагане на мерките за опазване по членове 17 и 21 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] ЕФМДР може да подпомага:
1.   С цел да се гарантира ефективното проектиране и прилагане на приоритетите за регионализация на ОПОР и на мерките за опазване, приети съгласно [Регламента относно общата политика в областта на рибарството], включително на многогодишните планове, ЕФМДР може да подпомага:
Изменение 286
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а)
a)   проектирането и разработването на технически и административни средства, които са необходими за прилагането на мерките за опазване по смисъла на членове 17 и 21 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството];
a)   проектирането, разработването и мониторинга на технически и административни средства, които са необходими за изготвянето и прилагането на многогодишните планове и на мерките за опазване по смисъла на [Регламента относно общата политика в областта на рибарството];
Изменение 287
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa)  установяването на съгласувана мрежа от зони за възстановяване на рибните запаси съгласно Регламент (ЕС) № …/… [относно ОПОР];
Изменение 288
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а б) (нова)
аб)  въвеждането на периоди за естествено възстановяване;
Изменения 289 и 612
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)
б)   участието на заинтересованите страни в проектирането и прилагането на мерките за опазване по смисъла на членове 17 и 21 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството].
б)   участието на заинтересованите страни и сътрудничеството между държавите членки в проектирането и прилагането на многогодишните планове и на мерките за опазване по смисъла на [Регламента относно общата политика в областта на рибарството], включително посредством комитети за съвместно управление, включващи множество заинтересовани страни.
Изменение 640
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б а) (нова)
ба)  проектиране, разработване и прилагане на критерии за разпределяне по член 16а (нов) от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството].
Изменение 291
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел да се намали въздействието на риболова върху морската среда, да се насърчи преустановяването на изхвърляне и да се улесни преходът към експлоатация на живите морски биологични ресурси, позволяваща възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата на МУУ, ЕФМДР може да подпомага инвестиции в оборудване:
1.   С цел да се намали въздействието на риболова върху морската среда, да се насърчи преустановяването на изхвърляне и да се улесни преходът към устойчива експлоатация на живите морски биологични ресурси, позволяваща възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата на МУУ, ЕФМДР може да подпомага научни изследвания и инвестиции в оборудване, инструменти или системи:
Изменение 292
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa)  за замяна на риболовните съоръжения, при условие че новите съоръжения имат по-подходящ размер, по-добра избирателност от гледна точка на видовете, оказват ограничено въздействие върху морската среда и уязвимите морски екосистеми и не увеличават капацитета на риболовния кораб за улов на риба;
Изменение 293
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква б)
б)   за намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или друг прилов;
б)   за намаляване на нежелания или неразрешения улов на запаси с търговско значение или друг прилов, като се поставя акцент върху разработването и въвеждането на уреди за намаляване на този улов;
Изменение 294
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква в)
в)   за ограничаване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското дъно.
в)   за ограничаване и, когато е възможно, премахване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското дъно, особено в райони, определени за чувствителни от биогеографска гледна точка;
Изменение 295
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква в а) (нова)
ва)  за защита на съоръженията и улова от бозайници и птици, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1 или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици2, при условие че това не нарушава избирателността на риболовните съоръжения и че са взети всички целесъобразни мерки, за да се предотврати физическото нараняване на хищниците;
__________________
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
2 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.
Изменение 296
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква в б) (нова)
вб)  за намаляване на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху хуманното отношение към животните;
Изменение 297
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква в в) (нова)
вв)  за допринасяне към оценяването на рибните запаси.
Изменение 298
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 а (нов)
1a.  В най-отдалечените региони подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя на закотвени устройства за събиране на риба (УСР), само ако те допринасят за устойчивия и селективен риболов.
Изменение 299
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3
3.   Подпомагане се отпуска само когато уредите или другото оборудване по параграф 1 очевидно предлагат по-добра избирателност от гледна точка на размера или по-слабо въздействие върху нецелеви видове в сравнение със стандартните уреди или друго оборудване, които са разрешени от правото на Съюза или съответното национално право на държавите членки, прието в контекста на регионализацията съгласно [Регламента относно ОПОР].
3.   Подпомагане се отпуска само когато уредите или другото оборудване по параграф 1 очевидно предлагат значително по-добра избирателност от гледна точка на размера и по-слабо въздействие върху екосистемата и върху нецелеви видове в сравнение със стандартните уреди или друго оборудване, инструменти или системи, които са разрешени от правото на Съюза или съответното национално право на държавите членки, прието в контекста на регионализацията съгласно [Регламента относно ОПОР].
Изменение 300
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – буква б)
б)   рибари, притежаващи подлежащите на замяна съоръжения, които са работили на борда на риболовен кораб на Съюза в продължение на най-малко 60 дни през двете години, предшестващи датата на подаване на заявлението;
б)   рибари, притежаващи подлежащите на замяна съоръжения, инструменти или системи, които са работили на борда на риболовен кораб на Съюза в продължение на най-малко 60 дни през двете години, предшестващи датата на подаване на заявлението;
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 36 а (нов)
Член 36а
Подпомагане с цел смекчаване на икономическите последици от извънредни събития
С цел да се смекчат икономическите последици от извънредни събития, които възпрепятстват нормалната риболовна дейност, ЕФМДР може да предоставя подпомагане на собственици на риболовни кораби и рибари за временно преустановяване на риболовните дейности. Прилагането на мерки за опазване на рибните запаси не се счита за извънредно събитие.
Изменение 574/REV
Предложение за регламент
Член 37 - параграф 1
1.  С цел да се допринесе към преустановяване на изхвърлянето и прилова и да се улесни преходът към експлоатация на живите морски биологични ресурси, позволяваща възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата на МУУ, ЕФМДР може да подпомага проекти, чиято цел е разработването или въвеждането на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда или постигащи по-устойчиво използване на морските биологични ресурси.
1.  С цел да се допринесе към преустановяване на изхвърлянето и прилова и да се улесни преходът към експлоатация на живите морски биологични ресурси, позволяваща възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата на МУУ, да се намали отражението на рибарството върху морската среда и въздействието на защитени хищници, ЕФМДР може да подпомага схеми и проекти, чиято цел е разработването, подобряването или въвеждането на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и селективност на риболовните операции, или постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместното съществуване със защитени хищници, въз основата на екосистемен подход към управлението на рибарството.
Изменение 303
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2
2.   Операциите, финансирани по настоящия член, трябва да се осъществяват в сътрудничество с научен или технически орган, който валидира резултатите от тези операции.
2.   Операциите, финансирани по настоящия член, които могат да бъдат извършвани от организации на рибари, признати от държавата членка, се осъществяват в сътрудничество с научен или технически орган, признат от всяка държава членка, който валидира резултатите от тези операции.
Изменение 304
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3
3.   Резултатите от финансираните по настоящия член операции подлежат на подходящо популяризиране от държавите членки в съответствие с член 120.
3.   Резултатите от финансираните по настоящия член операции се оповестяват публично от държавите членки в съответствие с член 120.
Изменение 305
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4
4.   Риболовните кораби, които участват в проекти, финансирани по настоящия член, не надвишават 5 % от корабите в националния флот или 5 % от тонажа на националния флот в брутен тонаж, изчислен към момента на подаване на заявлението.
4.   Риболовните кораби, които участват в проекти, финансирани по настоящия член, не надвишават 5 % от корабите в националния флот или 5 % от тонажа на националния флот в брутен тонаж, изчислен към момента на подаване на заявлението. По искане на дадена държава членка при надлежно мотивирани обстоятелства и въз основа на препоръка от НТИКР Комисията може да одобри проекти, които превишават ограниченията, определени в настоящия параграф.
Изменение 306
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5
5.   Операциите, които включват изпитване на нови риболовни съоръжения или техники, се осъществяват в рамките на възможностите за риболов, които са разпределени на държавата членка.
5.   Операциите, които включват изпитване на нови риболовни съоръжения или техники, се осъществяват в рамките на възможностите за риболов, които са разпределени на държавата членка, или в рамките на квотата за научни изследвания съгласно член 33, параграф 6 от Регламент (EO) № 1224/2009.
Изменение 625
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел насърчаване в рамките на устойчивите риболовни дейности на участието на рибарите в опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие и екосистеми, включително предоставяните от тях услуги, ЕФМДР може да подпомага следните операции:
1.   С цел насърчаване в рамките на устойчивите риболовни дейности на опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие и екосистеми, включително предоставяните от тях услуги, и когато е целесъобразно, на участието на рибарите, ЕФМДР може да подпомага следните операции, които имат пряко отношение към дейностите на риболовния сектор:
Изменение 626
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква а)
а)  събиране на отпадъци от морето, като например отстраняване на изгубени риболовни уреди и отпадъци от мореплаването;
а)  събиране от рибарите на отпадъци от морето, като например отстраняване на изгубени риболовни уреди и отпадъци от мореплаването;
Изменение 627
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква б)
б)   изграждане или монтаж на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за закрилата и развитието на водната фауна и флора;
б)   изграждане, монтаж или модернизиране на стационарни или преносими съоръжения, които могат лесно да бъдат премахнати и които са предназначени за закрилата и развитието на водната фауна и флора, както и за научни проучвания и оценки на такива съоръжения;
Изменение 628
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква в)
в)  принос за по-доброто управление или съхранение на ресурсите;
в)  принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;
Изменение 629
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква г)
г)   управление, възстановяване и наблюдение на обекти по „Натура 2000“ в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици в съответствие с приоритетните действащи рамки съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета;
г)   идентификация, подбор, управление, възстановяване и наблюдение на:
Изменение 630
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква г) – подточка i) (нова)
i)  по „Натура 2000“ в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2009/147/ЕО в съответствие с рамките за приоритетно действие, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, когато операциите са свързани с риболовни дейности,
Изменение 631
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква г) – подточка ii) (нова)
ii)  морски защитени територии с оглед на прилагането на мерките за пространствена защита, свързани с риболовни дейности, посочени в член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО;
Изменение 632
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква д)
д)   управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии с оглед на прилагането на мерките за пространствена защита, посочени в член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
д)   участие в други действия, целящи поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, във връзка с действията на Съюза в областта на политиката за морска среда и в съответствие с екосистемния подход за управление на рибарството, като възстановяване на специфични морски и крайбрежни местообитания в подкрепа на устойчивите рибни запаси, включително разработването на такива действия и тяхната научна оценка;
Изменение 633
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква д а) (нова)
да)  повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда с участието на рибарите по отношение на опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие.
Изменение 575/REV
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква д б (нова)
дб)  схеми за компенсиране на щети на улова, нанесени от бозайници и птици, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици;
Изменение 308
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2
2.   Операциите по настоящия член се изпълняват от публичноправни органи и включват рибари или рибарски организации, признати от държавата членка, или неправителствени организации в партньорство с рибарски организации или МГДОР съгласно член 62.
2.   Операциите по настоящия член се изпълняват от технически или научни публичноправни органи и включват рибари, консултативни съвети, рибарски организации, признати от държавата членка, или неправителствени организации в партньорство с рибарски организации или МГДОР съгласно член 62.
Изменение 309
Предложение за регламент
Член 39 – заглавие
Смекчаване на изменението на климата
Енергийна ефективност и намаляване на капацитета
Изменение 310
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел да се смекчи въздействието на изменението на климата ЕФМДР може да подпомага:
1.   С цел да се подобри енергийната ефективност на риболовните кораби ЕФМДР може да подпомага:
Изменение 311
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а)
a)   инвестиции на борда, целящи намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност на риболовните кораби;
а)   инвестиции в оборудване или на борда, целящи намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност на риболовните кораби, в това число изтеглянето, подмяната или модернизацията на основни или допълнителни двигатели, при условие че мощността на новия двигател е с поне 40 % по-ниска от мощността на заменения двигател;
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б)
б)   одити и схеми за енергийна ефективност.
б)   одити, консултации и схеми за енергийна ефективност, при условие че те не водят до увеличаване на риболовното усилие.
Изменение 313
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б а) (нова)
ба)  опазването и възстановяването на пластовете морска трева и крайбрежните влажни зони, които са въглеродни поглътители от изключителна важност за смекчаването на отрицателното въздействие от изменението на климата;
Изменение 314
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б б) (нова)
бб)  подмяна на риболовните съоръжения с високо потребление на енергия със съоръжения с по-малък разход на енергия, при условие че промените не водят до увеличаване на риболовния капацитет на риболовното средство и че подмененото риболовно съоръжение се конфискува и унищожава;
Изменение 315
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б в) (нова)
бв)  независими оценки и одити на енергийния отпечатък на рибните продукти на пазара, за да се даде възможност на потребителите да правят разграничение между рибните продукти, добити чрез риболовни методи с по-малък разход на енергия.
Изменение 641
Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2
2.  Подпомагането не е насочено към подмяната или модернизацията на основни или допълнителни двигатели. Подпомагане се отпуска само на собственици на риболовни кораби и само веднъж през програмния период за един и същ риболовен кораб.
2.  Подпомагане се отпуска само на собственици на риболовни кораби за дребномащабен крайбрежен риболов и само веднъж през програмния период за един и същ риболовен кораб.
Изменение 317
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3
3.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 127 с цел да определя инвестициите, които са допустими по параграф 1, буква а.
3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 127, в които се определят инвестициите, които са допустими по параграф 1, буква а), и подробни правила за прилагането на критериите, посочени в настоящия член.
Изменение 318
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1
1.   С цел да се подобри качеството на продуктите от уловената риба ЕФМДР може да подпомага свързаните с нея инвестиции на борда на корабите.
1.   С цел да се подобри добавената стойност и качеството на търговския улов ЕФМДР може да подпомага:
а)  инвестиции, които осигуряват добавена стойност по отношение на рибните продукти, по-специално като дават възможност на рибарите да преработват, да предлагат на пазара и да продават пряко собствения си улов;
б)  иновативни инвестиции на борда на корабите, които подобряват качеството и съхраняването на рибните продукти;
Изменение 319
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2
2.   С цел да се повиши използването на нежелания улов ЕФМДР може да подпомага инвестиции на борда на корабите, насочени към оптималното използване на нежелания улов от запаси за търговски цели и оползотворяването на недостатъчно използваните части от уловената риба в съответствие с член 15 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] и член 8, буква б) от [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури].
2.   ЕФМДР може да подпомага инвестиции на борда на корабите, насочени към подобряване на обработката, съхранението и разтоварването на сушата на нежелания улов, към оптималното използване на нежелания улов от запаси за търговски цели и към оползотворяването на недостатъчно използваните части от уловената риба в съответствие с член 15 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] и член 8, буква б) от [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури].
Изменение 320
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 а (нов)
2a.  Подпомагането по параграф 1, буква б) е обусловено от използването на селективни съоръжения за свеждане до минимум на нежелания улов.
Изменение 321
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4
4.   Подпомагането, посочено в параграф 1, се отпуска само на собственици на риболовни кораби от ЕС, чиито кораби са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето през двете години, предшестващи датата на подаване на заявлението.
4.   Подпомагането, посочено в параграф 1, буква б), се отпуска само на собственици на риболовни кораби от ЕС, чиито кораби са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето през двете календарни години, предшестващи датата на подаване на заявлението.
Изменение 603
Предложение за регламент
Член 41 - заглавие
Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки
Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси, покрити лодкостоянки и друга разположена на сушата помощна инфраструктура
Изменение 604
Предложение за регламент
Член 41 - параграф 1
1.   За да се повиши качеството на разтоварваните продукти, да се подобри енергийната ефективност, да се подпомогне опазването на околната среда или да се подобрят безопасността и условията на труд, ЕФМДР може да подпомага инвестиции за подобряване на съществуващата инфраструктура в рибарските пристанища или кейове за разтоварване, включително инвестиране в съоръжения за преработване на отпадъците и събиране на отпадъците в морето.
1.   ЕФМДР може да подпомага инвестиции за подобряване на съществуваща инфраструктура, като например рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и друга, разположена на сушата помощна инфраструктура, включително инвестиране в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци
Изменение 323
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2
2.  За да се улесни използването на нежелания улов ЕФМДР може да подпомага инвестиции в рибарски пристанища и кейове за разтоварване, които позволяват оптималното използване на нежелания улов от запаси за търговски цели и оползотворяването на недостатъчно използваните части от уловената риба в съответствие с член 15 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] и член 8, буква б) от [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури].
2.  Инвестициите могат да засягат:
а)  подобряването на качеството, свежестта и проследимостта на разтоварените продукти;
б)  подобряване на условията за разтоварване, преработване, съхранение и борсова продажба;
в)  използването на нежелания улов от запаси за търговски цели и по-доброто оползотворяване на недостатъчно използваните части от уловената риба в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № …/… [относно ОПОР] и член 8, буква б) от Регламент (ЕС) № …/… [относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури];
г)  енергийната ефективност;
д)  опазването на околната среда, по-специално събирането, съхраняването и преработването на отпадъците и на отпадъците в морето;
е)  подобряването на хигиената, здравето и безопасността;
ж)  подобряването на условията на труд;
з)  снабдяването с лед, вода и електричество;
и)  оборудването за поддръжка и ремонт на риболовните кораби;
й)  изграждането, модернизирането и разширяването на кейовете с цел подобряване на безопасността по време на товаро-разтоварните дейности;
к)  компютъризираното управление на риболовните дейности;
л)  свързването в мрежа на рибарски пристанища, кейове за разтоварване и рибни борси.
Изменение 324
Предложение за регламент
Член 41 а (нов)
Член 41а
Опазване на морското наследство
1.  С цел да се подкрепят и насърчават традиционните морски занаяти, свързани с риболова, и да се запазва и поддържа извършването на дейност от страна на корабите, които попадат в обхвата на опазването на морското наследство на дадена държава членка, ЕФМДР може да подпомага:
а)  обучение и инвестиции за подпомагане на традиционните корабостроителници и традиционните морски занаяти;
б)  инвестиции на борда на кораба, насочени към възстановяване на традиционните дървени риболовни кораби, без да се увеличава риболовният капацитет на тези кораби;
в)  инвестиции за съхраняване и поддръжка на традиционните риболовни кораби, които попадат в обхвата на опазването на морското наследство и които са били изведени от експлоатация.
2.  Подпомагането се отпуска само на собственици на корабостроителници и риболовни кораби и само веднъж през програмния период за един и същ риболовен кораб.
3.  Държавите членки гарантират, че корабите, които получават подпомагане по параграф 1, буква б), продължат да извършват дейност.
Изменение 325
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел да се намали въздействието на риболова във вътрешни водоеми върху околната среда, да се подобри енергийната ефективност, да се повиши качеството на разтоварваната риба или да се подобрят безопасността и условията на труд ЕФМДР може да подпомага следните инвестиции:
1.   С цел да се намали въздействието на риболова във вътрешни водоеми върху околната среда, да се подобри енергийната ефективност, да се повиши качеството на разтоварваната риба или да се подобрят здравето, безопасността, условията на труд, човешкият капитал и обучението ЕФМДР може да подпомага следните инвестиции:
Изменение 326
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква a а) (нова)
аа)  насърчаване на човешкия капитал и социалния диалог при условията, определени в член 31;
Изменение 327
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б)
б)   в оборудване, посочено в член 36, и съгласно условията, определени в същия член;
б)   в оборудване и проекти, посочени в член 36 и член 37, и при условията, определени в посочените членове;
Изменение 328
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква г)
г)   в съществуващи пристанища и кейове за разтоварване, както е предвидено в член 41, и при условията, определени в същия член.
г)   в рибарски пристанища, покрити лодкостоянки и кейове за разтоварване, както е предвидено в член 41, и при условията, определени в същия член;
Изменение 329
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква г а) (нова)
га)  в повишаване на стойността или качеството на уловената риба, както е предвидено в член 40, и при условията, определени в същия член.
Изменение 330
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 а (нов)
1a.  ЕФМДР може да подпомага инвестиции, свързани с предприемачество, както е предвидено в член 32 и при същите условия, като определените в посочения член.
Изменение 331
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 б (нов)
1б.  ЕФМДР може да подпомага разработването и улесняването на иновации в съответствие с член 28, както и консултантските услуги в съответствие с член 29 и партньорствата между учени и рибари в съответствие с член 30.
Изменение 332
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква а)
a)   позоваванията на риболовни кораби в членове 33, 36 и 39 се считат за позовавания на кораби, опериращи единствено във вътрешни водоеми;
a)   позоваванията на риболовни кораби в членове 33, 36, 37, 39 и 40 се считат за позовавания на кораби, опериращи единствено във вътрешни водоеми;
Изменение 333
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква б)
б)   позоваванията за морска среда в член 36 се считат за позоваване на средата, в която оперира корабът, извършващ риболов във вътрешни водоеми.
б)   позоваванията за морска среда в член 36 се считат за позоваване на средата, в която се извършва риболов във вътрешни водоеми.
Изменение 334
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3
3.   С цел запазване на диверсификацията от страна на рибарите във вътрешни водоеми ЕФМДР може да подпомага пренасочването на корабите, извършващи риболов във вътрешни водоеми, към други, различни от риболов дейности, при условията на член 32 от настоящия регламент.
3.   С цел запазване на диверсификацията от страна на рибарите във вътрешни водоеми, ЕФМДР може да подпомага диверсификацията на риболовните дейности във вътрешни водоеми, допълващи други, различни от риболов дейности, при условията на член 32 от настоящия регламент.
Изменение 634
Предложение за регламент
Член 42 - параграф 5
5.  С оглед на опазването и развитието на водната фауна и флора ЕФМДР може да подпомага участието на рибарите, извършващи риболов във вътрешни водоеми, в управлението, възстановяването и наблюдението на обекти по „Натура 2000“, ако въпросните зони са пряко свързани с риболовни дейности, както и рехабилитацията на вътрешни водоеми, включително територии за размножаване и пътища за миграция за мигриращите видове, без да се засяга действието на член 38, параграф 1, буква г).
5.  С оглед на опазването и развитието на водната фауна и флора ЕФМДР може да подпомага:
Изменение 635
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5 – буква а) (нова)
а)  без да се засягат разпоредбите на член 38, параграф 1, буква г), управлението, възстановяването и наблюдението на обекти по „Натура 2000“, ако въпросните зони са пряко свързани с риболовни дейности, както и рехабилитацията на вътрешни водоеми, включително територии за размножаване и пътища за миграция за мигриращите видове и ако е уместно, участието на рибарите, извършващи риболов във вътрешни водоеми;
Изменение 636
Предложение за регламент
Член 42 - параграф 5 – буква б) (нова)
б)  изграждането, модернизирането или монтажа на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на водната фауна и флора, включително научното им наблюдение и оценка.
Изменение 336
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 6
6.   Държавите членки гарантират, че корабите, които получават подпомагане по настоящия член, продължават да оперират единствено във вътрешни водоеми.
6.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, държавите членки гарантират, че корабите, които получават подпомагане по настоящия член, продължават да оперират единствено във вътрешни водоеми.
Изменение 337
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1
1.   Подпомагането по настоящата глава е ограничено до предприятията за аквакултури, освен ако изрично е установено друго.
1.   Подпомагането по настоящата глава е ограничено до устойчивите предприятия за аквакултури, включително предприятията, управлявани от навлизащи в сектора предприемачи, посочени в параграф 1а, и до организациите, съставени от производители и предприемачи в сектора на аквакултурите, освен ако изрично е установено друго. Подпомагането не се предоставя на оператори, които са извършили тежки нарушения на законодателството на Съюза в областта на околната среда.
Изменение 338
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 а (нов)
1a.  За целите на настоящия член навлизащите в сектора предприемачи представят бизнес план, а когато размерът на инвестицията надвишава 150 000 EUR — проучване за осъществимост.
Изменение 589
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2
2.   Когато операциите включват инвестиции в оборудване или инфраструктура с цел да се гарантира спазването на изисквания, в областта на околната среда, здравето на хората или животните, хигиената или хуманното отношение към животните, които са въведени съгласно правото на Съюза и влизат в сила след 2014 г., помощта може да се отпуска до датата, на която стандартите станат задължителни за предприятията.
2.   Подпомагането се ограничава до инвестиции в оборудване или инфраструктура, които имат доказано по-слабо въздействие върху околната среда или по-добри показатели по отношение на здравето на хората или животните, хигиената или хуманното отношение към животните, отколкото се изисква съгласно правото на Съюза.
Не се предоставя подпомагане за дейности, свързани с аквакултурите, при които се използват генетично модифицирани организми.
Не се предоставя подпомагане за каквито и да било интензивни дейности, свързани с аквакултурите, в защитени морски зони или райони за възстановяване на рибни запаси.
Изменение 340
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел да се стимулират иновации в аквакултурите ЕФМДР може да подпомага следните операции:
1.   С цел да се стимулират иновации в устойчивите аквакултури ЕФМДР може да подпомага проекти, насочени към:
a)   въвеждане на нови технически или организационни знания в стопанства за аквакултури, с което въздействието им върху околната среда се понижава и се насърчава по-устойчивата употреба на ресурсите в аквакултурите;
а)   развиване на технически, научни или организационни знания в стопанства за аквакултури, с които по-специално се понижава въздействието върху околната среда, намалява се зависимостта от рибно брашно и масло, насърчава се устойчивата употреба на ресурсите в аквакултурите или се улесняват нови устойчиви производствени методи;
б)   разработване или въвеждане на пазара на нови или значително подобрени продукти спрямо технологичното развитие, нови или подобрени процеси, нови или подобрени системи за управление и организация.
б)   разработване или въвеждане на пазара на нови или значително подобрени продукти, нови или подобрени процеси, нови или подобрени системи за управление и организация, както и иновации или подобрения на производството и преработването на продукти от аквакултури;
ба)  проучване на техническата или икономическата осъществимост на иновациите, продуктите или процесите.
Изменение 341
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2
2.   Операциите по настоящия член трябва да се извършват в сътрудничество с научен или технически орган, признат от националното право на всяка държава членка, който валидира резултатите от въпросните операции.
2.   Операциите по настоящия член се извършват от или в сътрудничество с публичен или частен научен, академичен или технически орган, признат от националното право на всяка държава членка, който валидира резултатите от въпросните операции.
Изменение 342
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3 а (нов)
3a.  ЕФМДР осигурява финансово участие за дейности, свързани с развитие и иновации в сектора на аквакултурите, изпълнени в рамките на многогодишни стратегически планове, изготвени от държавите членки.
Изменение 343
Предложение за регламент
Член 46 – заглавие
Инвестиции в отглеждани в морето и нехранителни аквакултури
Инвестиции в аквакултури
Изменение 344
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1
1.   С цел насърчаване на аквакултурите с голям потенциал за растеж ЕФМДР може да подпомага инвестиции в развитието на отглежданите в морето или нехранителни аквакултури.
1.   С цел насърчаване на устойчиви аквакултури с голям потенциал за растеж ЕФМДР може да подпомага: –
а)  продуктивни инвестиции в аквакултури, включително в отглеждани в морето или нехранителни аквакултури;
б)  диверсификация на производството или отглежданите видове, както и проучвания на добива и пригодността на местоположението.
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 а (нов)
1a.  Подпомагането по параграф 1 може да се предоставя във връзка с увеличаването на производството и/или модернизирането на съществуващи предприятия за аквакултури или за изграждането на нови предприятия, при условие че развитието е в съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите.
Изменение 346
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 б (нов)
1б.  Подпомагането по настоящия член се предоставя само ако бъде ясно доказано чрез независим маркетингов доклад, че съществуват добри и устойчиви перспективи за пазарна реализация на продукта. Създадените предприятия трябва да са икономически жизнеспособни и да не водят до свръхпроизводство в сектора.
Изменение 347
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел да се насърчи предприемачеството в отрасъла на аквакултурите ЕФМДР може да подпомага инвестиции, допринасящи за:
1.   С цел да се насърчи предприемачеството в отрасъла на устойчивите аквакултури, ЕФМДР може да подпомага инвестиции, допринасящи за:
Изменение 348
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква а)
a)   добавянето на стойност към продуктите от аквакултури, по-специално като се даде възможност на предприятията за аквакултури да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствената си продукция;
а)   добавянето на стойност към продуктите от аквакултури, например като се помогне на сектора на аквакултурите да извършва преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствената си продукция или да създава сдружения или споразумения за сдружаване за такова преработване;
Изменение 349
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква б)
б)   диверсификацията на дохода на предприятията за аквакултури чрез развитието на нови видове аквакултури с добри перспективи за реализация на пазара;
б)   диверсификацията на дохода на сектора на аквакултурите чрез развитието на нови местни видове аквакултури в съответните им райони, които предлагат добавена стойност и са с добри перспективи за реализация на пазара, както и по отношение на околната среда;
Изменение 350
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква в)
в)   диверсификацията на дохода на предприятията за аквакултури чрез развитието на допълнителни дейности, различни от аквакултурите.
в)   диверсификацията на дохода на предприятията за аквакултури чрез развитието на допълнителни дейности.
Изменение 351
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2
2.   Подпомагането по параграф 1, буква в) се отпуска на предприятия за аквакултури само ако допълнителните дейности, различни от аквакултурите, са свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите като риболовен туризъм, аквакултури, предоставящи услуги в полза на околната среда, или образователни дейности в областта на аквакултурите.
2.   Подпомагането по параграф 1, буква в) се отпуска на предприятия за аквакултури само ако допълнителните дейности, различни от аквакултурите, са свързани с основната дейност в областта на производството или предлагането на пазара на аквакултурите като риболовен туризъм, аквакултури, предоставящи услуги в полза на околната среда, или образователни дейности в областта на аквакултурите.
Изменение 352
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел да се подобрят общите резултати и конкурентоспособността на стопанствата за аквакултури ЕФМДР може да подпомага:
1.   С цел да се подобрят общите резултати и конкурентоспособността на стопанствата за аквакултури и да се намали въздействието от техните дейности върху околната среда ЕФМДР може да подпомага:
Изменение 353
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква б)
б)   предоставянето на технически, научни, правни или икономически консултантски услуги на стопанствата.
б)   предоставянето на технически, научни, правни, екологични или икономически консултантски услуги на стопанствата.
Изменение 637
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква б а) (нова)
ба)  подобряване на условията на труд, като се вземат предвид правилата на МОТ;
Изменение 638
Предложение за регламент
Член 48 - параграф 1 – буква б б) (нова)
бб)  насърчаването на професионално обучение за млади хора и жени в сектора на риболова и аквакултурите.
Изменение 354
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – буква г)
г)   стандартите за здравословни и безопасни условия на труд, основани на законодателството на Съюза и на националното законодателство;
г)   стандартите за здравословни, хигиенни и безопасни условия на труд, основани на законодателството на Съюза и на националното законодателство;
Изменение 355
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – буква д а) (нова)
да)  насърчаването на равните възможности, по-специално по отношение на равенството между половете и интеграцията на хора с увреждания;
Изменение 356
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3
3.   Подпомагането по параграф 1, буква а) се отпуска само на публичноправни органи, които са избрани да въведат консултантски услуги за стопанствата. Подпомагането по параграф 1, буква б) се отпуска само на МСП в сектора на аквакултурите или организации на производители на аквакултури.
3.   Подпомагането по параграф 1, буква а) се отпуска само на публичноправни органи, които са избрани да въведат консултантски услуги за стопанствата, или на професионални организации, признати от държавата членка. Подпомагането по параграф 1, буква б) се отпуска само на МСП в сектора на аквакултурите, професионални организации в сектора на аквакултурите, признати от държавата членка, организации на производители на аквакултури или сдружения на организации на производители в сектора на аквакултурите.
Изменение 357
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 а (нов)
3a.  Когато предоставяното подпомагане не надвишава 4 000 EUR, бенефициерът може да бъде избран чрез ускорена процедура.
Изменение 358
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4
4.  Стопанствата за аквакултури получават подпомагане за консултантски услуги само веднъж за всяка категория услуги по параграф 2, букви а)—д) през програмния период.
заличава се
Изменение 359
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква а)
a)   обучение през целия живот, разпространение на научни познания и иновативни практики и придобиване на нови професионални умения в областта на аквакултурите;
а)   професионално обучение, обучение през целия живот, разпространението на научни и технически познания и иновативни практики, придобиването на нови професионални умения в областта на аквакултурите, подобряването на условията на труд, насърчаването на безопасните условия на труд и намаляването на въздействието на дейностите, свързани с аквакултурите, върху околната среда;
Изменение 360
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б)
б)   работа в мрежа и обмен на опит и най-добри практики между предприятията за аквакултури или професионалните организации и други заинтересовани страни, включително научни институции или такива, които насърчават равните възможности за мъжете и жените.
б)   работа в мрежа и обмен на опит и най-добри практики между предприятията за аквакултури или професионалните организации и други частни или публични заинтересовани страни, включително научни и технически институции и институции за обучение или такива, които насърчават равните възможности за мъжете и жените.
Изменение 361
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2
2.  Подпомагането, посочено в параграф 1, буква а), не се отпуска на големи предприятия за аквакултури.
заличава се
Изменение 362
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел да допринесе за развитието на обектите и инфраструктурата за производство на аквакултури ЕФМДР може да подпомага:
1.   С цел да допринесе за развитието на обектите и инфраструктурата за производство на аквакултури и да намали въздействието на дейностите върху околната среда ЕФМДР може да подпомага:

Изменение 363
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а)
а)   определянето и картографирането на най-подходящите области за развитие на аквакултури и, ако е приложимо, отчитането на процесите в сферата на морското пространствено планиране;
а)   определянето и картографирането на най-подходящите области за развитие на устойчиви аквакултури със слабо въздействие върху околната среда, където е приложимо, отчитането на процесите в сферата на морското пространствено планиране, както и последващите действия във връзка с взаимодействието с околната среда в хода на производствената фаза на дейностите, свързани с аквакултурите;
Изменение 364
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa)  определянето и картографирането на области, като например зони за растеж на малките риби, крайбрежни зони за размножаване, защитени морски зони, обекти по „Натура 2000“ или зони за възстановяване на рибните запаси, в които следва да се изключат интензивните дейности, свързани с аквакултурите, с цел да се поддържа ролята на тези области във функционирането на екосистемата;
Изменение 365
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква б)
б)   подобряване на инфраструктурата в областите за отглеждане на аквакултури, включително чрез комасация на земята, енергоснабдяване или управление на водите;
б)   подобряването и разработването на помощните съоръжения и инфраструктури, необходими за увеличаване на потенциала на обектите за отглеждане на аквакултури и намаляване на екологичния отпечатък на аквакултурите, включително чрез инвестиции в комасация на земята, енергоснабдяване или управление на водите;
Изменение 366
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква в)
в)   действия, предприети и изпълнени от компетентните органи съгласно член 9, параграф 1 от Директива 2009/147/ЕО или член 16, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО с цел предотвратяване на сериозни щети на аквакултурите.
в)   действия, предприети от компетентните органи с цел облекчаване на сблъсъците с дивите видове, защитени съгласно Директива 2009/147/ЕО или Директива 92/43/ЕИО, с цел предотвратяване на сериозни щети на аквакултурите.
Изменение 367
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2
2.   Бенефициерите на подпомагането по настоящия член са само публичноправни органи.
2.   Допустимостта за подпомагане по настоящия член се ограничава до публичноправни органи или частни организации, на които държава членка е възложила извършването на дейностите, посочени в параграф 1, букви а), аа) и б).
Изменение 368
Предложение за регламент
Член 51 – заглавие
Насърчаване на нови производители на аквакултури
Насърчаване на нови производители в сектора на устойчивите аквакултури и преработката на аквакултури
Изменение 369
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1
1.   С цел насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите ЕФМДР може да подпомага създаването на предприятия за аквакултури от новозапочнали производители.
1.   С цел насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите ЕФМДР може да подпомага създаването на устойчиви предприятия за аквакултури или кооперации от новозапочнали производители, включително в съответния преработвателен сектор, с особен акцент върху младите производители на аквакултури и равенството между половете.
Изменение 370
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – уводна част
2.   Подпомагането, посочено в параграф 1, се предоставя на производители на аквакултури, които навлизат в сектора, при условие че:
2.   Подпомагането по параграф 1 се предоставя на производители на аквакултури, които навлизат в сектора, при условие че:
Изменение 371
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – буква б)
б)   за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като ръководители на въпросното предприятие;
б)   за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие в сектора на аквакултурите или в съответния преработвателен сектор, като ръководители на въпросното предприятие;
Изменение 372
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – буква в)
в)   представят бизнес план за развитието на своите дейности, свързани с аквакултурите.
в)   представят икономически и екологично надежден бизнес план за развитието на своите дейности, свързани с аквакултурите, включително план за свеждане до минимум на екологичния отпечатък на своите дейности.
Изменение 373
Предложение за регламент
Член 52 – заглавие
Насърчаване на аквакултури с високо равнище на опазване на околната среда
Насърчаване на устойчиви аквакултури с високо равнище на опазване на околната среда
Изменение 374
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – уводна част
С цел значително да се намали въздействието на аквакултурите върху околната среда ЕФМДР може да подпомага инвестиции:
С цел значително да се намали въздействието на аквакултурите върху околната среда ЕФМДР може да подпомага следните инвестиции:
Изменение 375
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква а)
a)   които дават възможност за значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху водата, по-специално чрез намаляване на количеството вода, което се използва, или подобряване на качеството на водата при изхода, включително чрез разработването на мултитрофични системи за аквакултури;
а)   които дават възможност за значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарства или подобряване на качеството на водата при изхода, включително чрез разработването на мултитрофични системи за аквакултури;
Изменение 376
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa)  които насърчават затворени системи за аквакултури;
Изменение 377
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква б)
б)   които ограничават отрицателното въздействие на предприятията за аквакултури върху природата или биологичното разнообразие;
б)   които ограничават отрицателното въздействие на предприятията за аквакултури върху природата и насърчават опазването на околната среда и биологичното разнообразие, по-специално тези, които ограничават въздействието върху запасите от диви риби, взаимодействията с хищни видове, използването на токсични химикали и антибиотици и други въздействия върху околната среда, свързани с интензивната аквакултура;
Изменение 378
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква в)
в)   за закупуване на оборудване за опазване на стопанствата за аквакултури от диви хищници, което се ползва със защита съгласно Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 92/43/ЕИО на Съвета;
в)   за закупуване на оборудване за опазване на стопанствата за аквакултури от диви хищници;
Изменение 379
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква д)
д)   за възстановяване на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за производството на аквакултури, чрез премахване на утайките или евентуални мерки, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки.
д)   за възстановяване на устията, съществуващите изкуствени водоеми, лагуни и свързаните с тях естествени местообитания, използвани за производството на аквакултури, чрез премахване на утайките или предотвратяване на отлагането на утайки.
Изменение 380
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел насърчаване развитието на биологични аквакултури с ефективно използване на енергията ЕФМДР може да подпомага:
1.   С цел насърчаване развитието на биологични аквакултури с по-ефективно използване на енергията ЕФМДР може да подпомага:
Изменение 381
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa)  преминаването от операции, свързани с отглеждането на месоядни видове, към операции, свързани с отглеждането на растителноядни видове, които не разчитат на хранене с пресни, диви морски или сладководни риби, рибно брашно или продукти от рибно масло;
Изменение 382
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква а б) (нова)
аб)  насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които рибата и други водни продукти се отглеждат в затворени рециркулационни системи, които свеждат до минимум потреблението на вода;
Изменение 383
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква б)
б)   участие в схемите на Съюза по управление на околната среда и одитиране, създадени по силата на Регламент (EО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за допускане на доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО).
б)   участие в схемите на Съюза по управление на околната среда и одитиране, като например тези, създадени по силата на Регламент (EО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за допускане на доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО), или участие в признати на национално равнище схеми за управление на околната среда.
Изменение 384
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2
2.   Подпомагане се отпуска само на бенефициери, които се задължат да участват в СОУОСО в продължение на най-малко 3 години или да отговарят на изискванията за биологично производство в продължение на най-малко 5 години.
2.   Подпомагане се отпуска само на бенефициери, които се задължат да участват в СОУОСО в продължение на най-малко пет години или да отговарят на изискванията за биологично производство в продължение на най-малко пет години.
Изменение 385
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3
3.   Подпомагането е под формата на компенсация за най-много 2 години през периода на преминаване на предприятието към биологично производство или по време на подготовката за участие в СОУОСО.
3.   Подпомагането е под формата на компенсация за най-много пет години през периода на преминаване на предприятието към биологично производство или по време на подготовката за участие в СОУОСО.
Изменение 386
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4 – буква а)
а)   пропуснатите ползи или допълнителните разходи, направени през периода на преход от традиционно към биологично производство — за операции, които са допустими по параграф 1, буква а) от настоящия член;
а)   пропуснатите ползи или допълнителните разходи, направени през периода на преход от традиционно към биологично производство или за поддържане на биологичното производство — за операции, които са допустими по параграф 1, буква а) от настоящия член;
Изменение 387
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел да се насърчи развитието на аквакултури, които предоставят услуги, свързани с околната среда, ЕФМДР може да подпомага:
1.   С цел да се насърчи развитието на устойчиви аквакултури, които предоставят услуги, свързани с околната среда, ЕФМДР може да подпомага:
Изменение 388
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1 – буква а)
а)   методи за отглеждане на аквакултури, съвместими със специфичните потребности на околната среда и подлежащи на специфични изисквания за управление, в резултат от определянето на регионите по „Натура 2000“, в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
а)   екстензивни и полуинтензивни методи за отглеждане на аквакултури, съвместими със специфичните потребности на околната среда и подлежащи на специфични изисквания за управление, в резултат от определянето на регионите по „Натура 2000“, в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2009/147/ЕО;
Изменение 389
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1 – буква б)
б)   участие в опазването и възпроизводството на водните животни ex-situ в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, разработени от публични органи или под техен надзор;
б)   разходите, пряко свързани с участие в опазването и възпроизводството на водните животни ex-situ в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, разработени от публични органи или под техен надзор;
Изменение 390
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1 – буква в)
в)   форми на екстензивни аквакултури, включително опазване и подобряване на околната среда, биологичното разнообразие и управление на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури.
в)   форми на екстензивни и полуинтензивни аквакултури както в крайбрежните зони, така и във вътрешните водоеми, включително опазване и подобряване на околната среда, биологичното разнообразие и управление на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури.
Изменение 391
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2
2.   Подпомагането по параграф 1, буква а) е под формата на годишна компенсация за допълнителните направени разходи или пропуснати ползи в резултат на изискванията за управление във въпросните райони по отношение на изпълнението на Директива 92/43/ЕИО на Съвета или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
2.   Подпомагането по параграф 1, буква а) е под формата на годишна компенсация за допълнителните направени разходи и/или пропуснати ползи в резултат на изискванията за управление във въпросните райони по отношение на изпълнението на Директива 92/43/ЕИО на Съвета или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 392
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4
4.   Предоставеното по параграф 1, буква в) подпомагане е под формата на годишна компенсация за допълнителните направени разходи.
4.   Предоставеното по параграф 1, буква в) подпомагане е под формата на годишна компенсация за допълнителните направени разходи, както и компенсация за загуби, причинени на отглежданите аквакултури от защитени видове, при условие че са били взети мерки за защита.
Изменение 393
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1
1.   ЕФМДР подпомага компенсирането на производителите на черупчести мекотели за временното преустановяване на събирането на отглеждани в стопанства черупчести мекотели единствено от съображения за обществено здравеопазване.
1.   ЕФМДР може да подпомага компенсирането на производителите на черупчести мекотели за временното преустановяване на събирането на отглеждани в стопанства черупчести мекотели единствено от съображения за обществено здравеопазване.
Изменение 395
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – буква б)
б)   загубите в резултат от преустановяване на събирането възлизат на повече от 35 % от годишния оборот на съответното предприятие, изчислени на базата на средния годишен оборот за предходните три години.
б)   загубите в резултат от преустановяване на събирането възлизат на повече от 15 % от годишния оборот на съответното предприятие, изчислени на базата на средния годишен оборот за предходните три години или, когато предприятието осъществява дейност през по-кратък период – за предходния период. Държавите членки могат да определят специални правила за изчисляване, приложими по отношение на дружествата с дейност до една година.
Изменение 396
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3
3.  Продължителността, за която може да бъде отпусната компенсацията, е максимум 12 месеца за целия програмен период.
заличава се
Изменение 397
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел подобряване на здравето на животните и на хуманното отношение към животните в предприятията за аквакултури, по-специално от гледна точка на предотвратяване и биологична сигурност, ЕФМДР може да подпомага:
1.   С цел подобряване на здравето на животните и на хуманното отношение към животните в предприятията за аквакултури, по-специално от гледна точка на предотвратяване и биологична сигурност, ЕФМДР може да подпомага стопанствата за аквакултури и професионалните организации в сектора на аквакултурите по отношение на следните операции:
Изменение 398
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква а)
а)   контрола и ликвидирането на болестите по аквакултурите съгласно условията на Решение 2009/470/ЕО на Съвета относно разходите във ветеринарната област;
а)   разходите за контрола и ликвидирането на болестите по аквакултурите съгласно условията на Решение 2009/470/ЕО на Съвета относно разходите във ветеринарната област, включително необходимите оперативни разходи за изпълнение на задълженията, посочени в план за ликвидиране на болестите;
Изменение 399
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква б)
б)   разработването на общи и специфични за отделните видове най-добри практики или кодекси на поведение относно биологичната сигурност или относно потребността от хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите;
б)   разработването на общи и специфични за отделните видове най-добри практики или кодекси на поведение относно биологичната сигурност, здравето или потребността от хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите;
Изменение 400
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква в)
в)   повишаване на наличието на ветеринарни лекарствени продукти, използвани при аквакултурите, и насърчаване на тяхната адекватна употреба чрез възлагане на фармацевтични проучвания и разпространението и обмена на информация.
в)   инициативи, насочени към намаляване на зависимостта на аквакултурите от ветеринарни лекарствени продукти.
Изменение 401
Предложение за регламент
Член 57– параграф 1 – буква в а) (нова)
ва)  създаването и функционирането на групи за защита на здравето в сектора на аквакултурите, признати от държавите членки.
Изменение 402
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – уводна част
1.   С цел запазване на дохода на производителите на аквакултури ЕФМДР може да подпомага участието в застраховането на запасите от аквакултури, което обхваща загуби, причинени от:
1.   С цел запазване на дохода на производителите на аквакултури ЕФМДР може да подпомага участието в застраховането на запасите от аквакултури или във взаимоспомагателен фонд, признат от държава членка, които обхващат загуби, причинени от поне едно от следните:
Изменение 403
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква а)
а)   природни бедствия;
а)   природни бедствия или мащабно замърсяване на морската среда;
Изменение 404
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква в)
в)   внезапни промени в качеството на водата;
в)   внезапни промени в качеството и количеството на водата;
Изменение 405
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква г)
г)   заболявания на аквакултурите или унищожаване на производствени съоръжения.
г)   заболявания на аквакултурите, хищници, механични повреди или унищожаване на производствени съоръжения, за които операторът не носи отговорност;
Изменение 406
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква г a) (нова)
га)  сериозни щети по съоръженията, причинени от диви животни, включително нашествие на инвазивни видове в стопанства за аквакултури;
Изменение 407
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква г б) (нова)
гб)  замърсяване на околната среда, причинено от външен спрямо стопанството за аквакултури инцидент;
Изменение 408
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква г в) (нова)
гв)  събиране и унищожаване на животни, умрели в стопанствата поради естествени причини или злополуки в стопанствата, за които операторът не е отговорен, или които са умъртвени и заровени на самото стопанство по причини, свързани със здравето на животните, след предварително разрешение от страна на съответните органи.
Изменение 409
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2 – алинея 1
2.   Настъпването на неблагоприятно атмосферно явления или избухването на заболяване сред аквакултурите се признава официално за такова от въпросната държава членка.
2.   Настъпването на неблагоприятно атмосферно явление, заболяване, мащабно замърсяване или друго от относимите обстоятелства, предвидени в параграф 1, сред аквакултурите се признава официално за такова от въпросната държава членка.
Изменение 410
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3
3.   Подпомагане се отпуска само за застрахователни договори на запаси от аквакултури, които покриват икономическите загуби по параграф 1, надвишаващи 30 % от средното годишно производство на производителя на аквакултури.
3.   Подпомагане се отпуска само за застрахователни договори на запаси от аквакултури или взаимоспомагателни фондове, които покриват икономическите загуби по параграф 1, надвишаващи 25 % от средното годишно производство на производителя на аквакултури;
Изменение 411
Предложение за регламент
Член 58
ЕФМДР подпомага устойчивото развитие на рибарските райони, които следват подхода по отношение на развитието, направлявано от потребностите на населението в тези райони, в съответствие с член 28 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общоприложими разпоредби].
ЕФМДР подпомага устойчивото развитие на рибарските райони и районите с аквакултури, които следват подхода по отношение на развитието, направлявано от потребностите на населението в тези райони, в съответствие с член 28 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общоприложими разпоредби].
Изменение 412
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1
Финансовото подпомагане по настоящата глава допринася за постигането на приоритетите на Съюза, посочени в член 6, параграф 1.
Финансовото подпомагане по настоящата глава допринася за постигането на приоритетите на Съюза, посочени в член 6, параграфи 1, 2 и 3.
Изменение 413
Предложение за регламент
Дял V – глава 3 – раздел III – заглавие
Рибарски райони, местни партньорства и стратегии за местно развитие
Рибарски райони и райони с аквакултури, местни партньорства и стратегии за местно развитие
Изменение 414
Предложение за регламент
Член 60 – заглавие
Рибарски райони
Рибарски райони и райони с аквакултури
Изменение 415
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – уводна част
1.   Рибарският район, които е допустим за подпомагане, е:
1.   За да може даден район да се квалифицира като допустим за подпомагане, той е или район за морски риболов, или вътрешен рибарски район, или район с аквакултури. Той е функционално еднороден район от географска, биологична, икономическа и социална гледна точка, като по-специално се отчитат рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, и предлага достатъчна критична маса от гледна точка на човешките, финансовите и икономическите ресурси за поддържане на жизнеспособна стратегия за местно развитие.
Изменение 416
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а)
a)  ограничен по размер и като общо правило по-малък от ниво 3 по NUTS съгласно общата класификация на териториалните единици за статистически цели по смисъла на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS); и
заличава се
Изменение 417
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква б)
б)  функционално еднороден район от географска, икономическа и социална гледна точка, като по-специално се отчитат секторите на рибарството и аквакултурите, и предлагащ достатъчна критична маса във връзка с човешките, финансовите и икономическите ресурси за поддържане на жизнеспособна стратегия за местно развитие.
заличава се
Изменение 418
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1
1.   За целите на ЕФМДР интегрираните стратегии за местно развитие, посочени в член 28, параграф 1, буква в) от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби] се основават на взаимодействието между участници и проекти от различни сектори на местната икономика, по-специално секторите на рибарството и аквакултурите.
1.   За целите на ЕФМДР интегрираните стратегии за местно развитие, посочени в член 28, параграф 1, буква в) от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби], се основават на взаимодействието и консултациите между участници и проекти от секторите на рибарството и аквакултурите, както и от други сектори на местната икономика. В това отношение се провежда консултация с консултативния съвет.
Изменение 419
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква а)
a)   увеличават в максимално висока степен участието на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони;
а)   увеличават в максимално висока степен участието на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони и на районите с аквакултури;
Изменение 420
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква б)
б)   гарантират пълното използване и оползотворяване на възможностите, които морското и крайбрежното развитие предлага на населението в съответните райони.
б)   гарантират пълното използване и оползотворяване на възможностите, които морското, крайбрежното развитие и развитието на вътрешните водоеми предлагат на населението в съответните райони, и по-специално помагат на малките и западащи рибарски пристанища да увеличат максимално своя морски потенциал чрез развитието на многообразна инфраструктура.
Изменение 421
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3
3.   Стратегията трябва да отговаря на възможностите и потребностите, които са установени в съответния район, и на приоритетите на Съюза за ЕФМДР. Стратегиите могат да варират от такива, които са съсредоточени върху рибарството, до по-широки стратегии, насочени към диверсификация на рибарските райони. Стратегията надхвърля границите на обикновеното събиране на операции или съпоставяне на секторни мерки.
3.   Стратегията трябва да отговаря на възможностите и потребностите, които са установени в съответния район, и на приоритетите на Съюза за ЕФМДР. Стратегиите се съсредоточават основно върху рибарството или аквакултурите, макар че могат да бъдат по-широки, насочени към диверсификация на рибарските райони и районите с аквакултури. Стратегията надхвърля границите на обикновеното събиране на операции или съпоставяне на секторни мерки.
Изменение 422
Предложение за регламент
Член 61 - параграф 5
5.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 127, отнасящи се до съдържанието на плана за действие, посочен в член 29, параграф 1, буква д) от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби].
5.   Интегрираната стратегия за местно развитие включва план за действие, посочен в член 29, параграф 1, буква д) от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби]. Този план за действие уточнява, наред с другото, списъка с планирани действия за прилагане на стратегията, като за всяко действие определя целите на действието, допустимите разходи, допустимите бенефициери, финансовия пакет на свързаните публични средства, критериите за избор на операциите и показателите на резултатите.
Изменение 423
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – буква б)
б)  гарантират значително представителство на секторите на рибарството и аквакултурите.
б)  гарантират, че мнозинството от представителите са от сектора на рибарството и/или сектора на аквакултурите.
Изменение 424
Предложение за регламент
Член 62 - параграф 4
4.  Ако стратегията за местно развитие се подпомага от други фондове в допълнение към ЕФМДР, се създава специален орган за подбор на проекти, подпомагани по линия на ЕФМДР, в съответствие с критериите по параграф 3.
4.  Ако стратегията за местно развитие се подпомага от други фондове в допълнение към ЕФМДР, органът на МГДОР за подбор на проекти, подпомагани по линия на ЕФМДР, отговаря на изискванията по параграф 3.
Изменение 425
Предложение за регламент
Член 62 - параграф 7
7.  В оперативната програма се определят ясно съответните роли на МГДОР и на управляващия орган по отношение на всички задачи за изпълнение, свързани със стратегията.
7.  В оперативната програма се определят ясно съответните роли на МГДОР, на управляващия орган и на прилагащия орган, когато той е различен от управляващия, по отношение на всички задачи за изпълнение, свързани със стратегията.
Изменение 426
Предложение за регламент
Член 63 - параграф 1
1.  Операциите, които са допустими по настоящия раздел, са посочени в член 31 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общоприложими разпоредби].
1.  Операциите и разходите, които са допустими по настоящия раздел, са посочени в член 31 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общи разпоредби].
Изменение 427
Предложение за регламент
Член 64 - параграф 1
1.  Подготвителното подпомагане обхваща изграждането на капацитет, обучението и създаването на мрежи с цел изготвяне и прилагане на стратегията за местно развитие.
1.  Подготвителното подпомагане обхваща изграждането на капацитет, консултациите, обучението и създаването на мрежи с цел изготвяне и прилагане на стратегията за местно развитие.
Изменение 428
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква а)
a)  добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка в рибарството и аквакултурите;
а)  добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на млади хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка в рибарството, аквакултурите и преработвателната промишленост;
Изменение 429
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква б)
б)  подпомагане на диверсификацията и създаването на работни места в рибарски райони, по-специално в други морски сектори;
б)  подпомагане на диверсификацията и създаването на работни места в рибарски райони и райони с аквакултури, включително диверсификация на морски дейности, които допълват дейностите, свързани с риболова и аквакултурата;
Изменение 430
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква б а) (нова)
ба)  засилване на обучението и подобряване на работните условия в рибарските райони и районите с аквакултури;
Изменение 431
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква в)
в)  подобряване и използване на екологичните дадености на рибарските райони, включително операции за смекчаване на изменението на климата;
в)  подобряване и използване на екологичните дадености на рибарските райони и районите с аквакултури, включително операции за поддържане на биологичното разнообразие, за подобряване на управлението на крайбрежната зона и за смекчаване на изменението на климата;
Изменение 432
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква г)
г)  насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в рибарските райони, включително морското културно наследство;
г)  насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в рибарските райони и райони с аквакултури, включително рибарското и морското културно наследство;
Изменение 433
Предложение за регламент
Член 65 - параграф 2
2.  Отпусканото подпомагане може да включва мерки, които са предвидени в глави I и II на настоящия дял, при условие че има ясна обосновка за управлението им на местно равнище. Когато помощта се отпуска за операции, отговарящи на тези мерки, се прилагат съответните условия и размерът на финансовото участие за операция, определени съответно в глави I и II от настоящия дял.
2.  Отпусканото подпомагане може да включва мерки, които са предвидени в глави I, II и ІV на настоящия дял, при условие че има ясна обосновка за управлението им на местно равнище. Когато помощта се отпуска за операции, отговарящи на тези мерки, се прилагат съответните условия и размерите на финансовото участие за операция, определени в глави I, II и ІV от настоящия дял.
Изменение 434
Предложение за регламент
Член 66 - параграф 2
2.  Освен другите МГДОР партньор на дадена МГДОР по ЕЗФМДР може да бъде местно публично-частно партньорство, което изпълнява стратегия за местно развитие в рамките на Съюза или извън него.
2.  За целите на настоящия член, освен другите МГДОР, партньор на дадена МГДОР по ЕЗФМДР могат да бъдат участниците в проект за сътрудничество с територия извън МГДОР въз основа на местно публично-частно партньорство, което изпълнява стратегия за местно развитие в рамките на Съюза или извън него.
Изменение 435
Предложение за регламент
Член 66 - параграф 3
3.  В случаи, в които проектите за сътрудничество не се подбират от МГДОР, държавите членки създават система за текущо подаване на заявления за проекти за сътрудничество. Те оповестяват националните или регионални административни процедури, отнасящи се до подбора на проекти за транснационално сътрудничество, и списък с допустими разходи най-късно две години след датата на одобряване на тяхната оперативна програма.
3.  В случаи, в които проектите за сътрудничество не се подбират от МГДОР, държавите членки създават система за текущо подаване на заявления за проекти за сътрудничество. Те оповестяват националните или регионални административни процедури, отнасящи се до подбора на проекти за транснационално сътрудничество, и списък с допустими разходи най-късно две години след датата на одобряване на тяхната оперативна програма. Благодарение на транснационалния си характер, консултативните съвети могат да бъдат включени в системата за текущо подаване на заявления.
Изменение 436
Предложение за регламент
Член 66 - параграф 4
4.  Проектите за сътрудничество се одобряват най-късно четири месеца след датата на представяне на проекта.
4.  Административни решения относно проектите за сътрудничество се вземат най-късно четири месеца след датата на представяне на проекта.
Изменение 437
Предложение за регламент
Член 68
Подпомагането по настоящата глава допринася за постигане на конкретните цели по глава I и глава II на настоящия дял.
Подпомагането по настоящата глава допринася за:
а)  постигането на конкретните цели по глава I и глава II на настоящия дял;
б)  подобряването на конкурентоспособността на преработвателните и търговските предприятия за рибни продукти и продукти от аквакултури;
в)  подобряването на безопасността на храните и качеството на продуктите;
г)  разработването, производството и предлагането на пазара на нови продукти и използването на нови технологии и иновативни методи за производство;
д)  намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда и увеличаването на енергийната ефективност;
е)  по-доброто използване на второстепенни видове, странични продукти и отпадъци;
ж)  разработването, производството и предлагането на пазара на нови продукти и използването на нови технологии и иновативни методи за производство;
з)  подобряването на условията на труд и обучението на работниците;
и)  отварянето и разработването на нови пазари.
Изменение 438
Предложение за регламент
Член 69 - параграф 1
1.  ЕФМДР може да подпомага изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара, посочени в член 32 от [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури].
1.  ЕФМДР подпомага изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара, посочени в член 32 от [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури].
Изменение 439
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – уводна част
1.  ЕФМДР може да подпомага компенсирането на признати организации на производители и асоциации на организации на производители, които складират продуктите от риболов, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № […] [относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури], при условие че продуктите се съхраняват в съответствие с членове 35 и 36 от Регламент (ЕС) № […] [относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури]:
1.  ЕФМДР може да съфинансира компенсирането на признати организации на производители и асоциации на организации на производители, които складират продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № […] [относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури], при условие че продуктите се съхраняват в съответствие с членове 35 и 36 от настоящия регламент:
Изменение 440
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква а)
a)  размерът на помощта за складиране не надвишава размера на техническите и финансовите разходи за действията, които се изискват с цел стабилизиране и складиране на въпросните продукти;
а)  размерът на помощта за складиране не надвишава размера на техническите и финансовите разходи за действията, които се изискват с цел стабилизиране, подготвяне и складиране на въпросните продукти;
Изменение 441
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква в)
в)  годишната финансова помощ не надвишават следните проценти от средната годишна стойност на търгуваната продукция на първа продажба на членовете на организация на производители в периода 2009—2011 г.; в случай, че членове на организация на производители нямат търгувана продукция в периода 2009—2011 г., се взема предвид средната годишна стойност на търгуваната от тях продукция през първите три години на производство:
в)  годишната финансова помощ не надвишава 5 % от средната годишна стойност на търгуваната продукция на първа продажба на членовете на организация на производители в периода 2009—2011 г.; в случай, че членове на организация на производители нямат търгувана продукция в периода 2009—2011 г., се взема предвид средната годишна стойност на търгуваната от тях продукция през първите три години на производство.
–  1 % през 2014
–  0,8 % през 2015
–  0,6 % през 2016
–  0,4 % през 2017
–  0,2 % през 2018.
Изменение 442
Предложение за регламент
Член 70 - параграф 2
2.  Подпомагането, посочено в параграф 1, се преустановява постепенно до 2019 г.
заличава се
Изменение 443
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – уводна част
1.  ЕФМДР може да подпомага мерки за предлагане на продукти от риболов и аквакултури на пазара, с които се цели:
1.  ЕФМДР може да подпомага мерки за предлагане на продукти от риболов, аквакултури и риболов във вътрешни водоеми на пазара, с които се цели:
Изменение 444
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква а) – уводна част
а)  подобряване на условията за пускане на пазара на:
а)  търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на видове рибни продукти и аквакултури, включително:
Изменение 445
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква а) – подточка i a) (нова)
ia)  продукти, които се предлагат на пазара от организации на рибари, от техните сдружения, както и на рибни борси;
Изменение 446
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)
ii)  нежелан улов, разтоварван в съответствие с член 15 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] и член 8, буква б), второ тире от [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури];
ii)  нежелан улов, разтоварван от запасите от търговски видове в съответствие с техническите мерки, с член 15 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] и член 8, буква б), второ тире от [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури];
Изменение 447
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)
iii)  продукти, получени по методи със слабо въздействие върху околната среда или продукти от биологични аквакултури съгласно определението в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство;
iii)  продукти от риболов и аквакултури, получени по методи със слабо въздействие върху околната среда или продукти от биологични аквакултури съгласно определението в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство или отглеждани в затворени системи;
Изменение 448
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква а) – подточка iii а) (нова)
iiiа)  местни и сезонни продукти, включително продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни;
Изменение 449
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква а) – точка iii б) (нова)
iiiб)  нови или подобрени продукти;
Изменение 450
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б) – уводна част
б)  насърчаване на качеството чрез улесняване на:
б)  насърчаване на качеството и добавената стойност чрез улесняване на:
Изменение 451
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)
ii)  сертифициране и насърчаване, включително на продукти от устойчиви риболов и аквакултури, както и на екологосъобразни методи на преработване;
ii)  сертифицирането на качеството и насърчаването и създаването на специфични правила за етикетиране на продукти от устойчиви риболов и аквакултури, продукти на дребномащабния и крайбрежния риболов, местни и сезонни продукти, както и на екологосъобразни методи на преработване;
Изменение 452
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б) – подточка ii a) (нова)
iia)  проследимостта на продуктите от риболов и аквакултури, включително разработването на екомаркировка за продукти от риболов и аквакултури, валидна за целия Съюз;
Изменение 453
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б) – подточка ii б) (нова)
iiб)  иновативни процеси и методи;
Изменение 454
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)
iii)  пряко предлагане на пазара на продукти от риболов от страна на дребномащабни крайбрежни рибари;
iii)  пряко предлагане на пазара на продукти от риболов от страна на дребномащабни крайбрежни рибари и на такива, които ловят от брега;
Изменение 455
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б) – подточка iii а) (нова)
iiiа)  представяне и опаковане на продукти;
Изменение 456
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б) – подточка iii б) (нова)
iiiб)  постигане на изискванията за съответствие и сертифициране на продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 510/2006, от страна на лицата, които произвеждат, преработват и разработват продукти, попадащи в рамките на системите за контрол и сертифициране;
Изменение 457
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква в)
в)  допринасяне за прозрачността на производството и на пазарите и провеждането на пазарни проучвания;
в)  допринасяне за прозрачността на производството и на пазарите и провеждането на пазарни проучвания и изследвания на търговската зависимост на Съюза;
Изменение 458
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква д)
д)  създаване на организации на производители и асоциации от организации на производители или междубраншови организации, признати по глава II, раздел III от Регламента [относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури];
д)  създаване и обединяване на организации на производители и асоциации от организации на производители или междубраншови организации, признати по глава II, раздел III от Регламента [относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури], с цел да се насърчи тяхната роля в управлението на мерките за риболов и предлагане на пазара;
Изменение 459
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква e)
е)  провеждане на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продукти от риболов и аквакултури.
е)  провеждане на регионални, национални или транснационални рекламни кампании, включително изложения и медийни кампании, за екологично устойчиви продукти от риболов и аквакултури.
Изменение 460
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква -a (нова)
—a)  предлагат иновации с цел да се разработят нови продукти с по-високо качество и добавена стойност, нови или подобрени процеси и в нови или подобрени системи за управление и организация;
Изменение 461
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква –б) (нова)
—б)  увеличават добавената стойност на продуктите;
Изменение 462
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa)  подобряват безопасността, хигиената, здравословните и безопасните условия на труд;
Изменение 463
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква г)
г)  са предназначени за преработването на продукти от биологични аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.
г)  са предназначени за преработването на устойчиви продукти от аквакултури и продукти от биологични аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.
Изменение 464
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 а (нов)
1a.  ЕФМДР може да подпомага представителни за преработвателния сектор предприятия, асоциации и технологични центрове с цел развиване на научноизследователски и иновативни дейности във връзка с дейностите, посочени в параграф 1.
Изменение 465
Предложение за регламент
Член 73 - параграф 1
1.  ЕФМДР може да подпомага режима на компенсации, въведен с Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета, за допълнителните разходи, които правят операторите във връзка с риболова, отглеждането и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от Азорските острови, остров Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион.
1.  ЕФМДР подпомага схемата на компенсации, въведена с Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета, съгласно член 349 от ДФЕС, за компенсиране на допълнителните разходи, които правят операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените райони. Тази схема се прилага по отношение на всички допълнителни разходи, които правят операторите във връзка с дейностите, посочени в настоящия параграф.
Изменение 466
Предложение за регламент
Член 73 - параграф 2
2.  Всяка съответна държава членка определя списъка с продукти от риболов и аквакултури и количеството на тези продукти, които са допустими за компенсиране, за районите, посочени в параграф 1.
2.  Всяка съответна държава членка определя списъка с допълнителните разходи, които правят операторите във връзка с дейностите, посочени в параграф 1, за посочените в параграф 1 региони. Държавата членка определя също списъка с продукти от риболов и аквакултури и количеството на тези продукти, които са допустими за компенсиране.
Изменение 467
Предложение за регламент
Член 73 - параграф 3
3.  При определяне на списъка и количествата, посочени в параграф 2, държавите членки вземат предвид всички съответни фактори, по-специално необходимостта да се гарантира, че компенсацията напълно отговаря на правилата на ОПОР.
3.  При определяне на списъка и количествата, посочени в параграф 2, държавите членки вземат предвид всички съответни фактори, по-специално необходимостта да се гарантира, че компенсацията напълно отговаря на правилата на ОПОР и че риболовният капацитет на съответните флоти е съизмерим с наличните възможности за риболов.
Изменение 468
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4 – буква в а) (нова)
ва)  получени чрез ННН риболов.
Изменение 469
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 5 а (нов)
5a.  На компенсация подлежат следните оператори, които правят допълнителни разходи във връзка с предлагането на пазара на продукти от риболов:
а)  физически или юридически лица, използващи средства за производство на продукти от риболов или аквакултури с цел предлагането им на пазара;
б)  собственици или оператори на кораби, регистрирани в пристанищата на посочените в параграф 1 региони и упражняващи дейността си в тях, или асоциации на такива собственици или оператори;
в)  оператори в сектора на преработката и предлагането на пазара или сдружения на такива оператори.
Изменение 470
Предложение за регламент
Член 73 а (нов)
Член 73а
Оператори
1.  Компенсация се изплаща на операторите, които извършват риболовни дейности и дейности, свързани с аквакултурите, в съответните региони.
2.  Съответните държави членки вземат мерки за гарантиране на икономическата жизнеспособност на получаващите компенсацията оператори.
Изменение 471
Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1 – буква а)
a)  за всеки продукт от риболов или аквакултури — допълнителните разходи в резултат на особено неизгодното положение на въпросните райони;
а)  за всеки продукт или категория продукти от риболов или аквакултури — допълнителните разходи в резултат на особено неизгодното положение на въпросните райони;
Изменение 472
Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1 – буква б а) (нова)
ба)  всеки друг вид помощ, която бенефициерът получава или е получил за своята дейност.
Изменение 473
Предложение за регламент
Член 75 - параграф 1
1.  Съответните държави членки представят на Комисията план за компенсации за всеки засегнат район, включително списъка и количествата по член 73, равнището на компенсацията по член 74 и компетентния управляващ орган, определен в член 99.
1.  Съответните държави членки представят на Комисията план за компенсации за всеки засегнат регион, включително списъка и количествата и вида оператори по член 73, равнището на компенсацията по член 74 и компетентния орган, определен в член 99.
Изменение 474
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки могат да променят съдържанието на плана за компенсации, посочен в параграф 1. Тези изменения се представят на Комисията.
Изменение 475
Предложение за регламент
Член 75 - параграф 2
2.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 127, за да определи съдържанието на плана за компенсации, включително критериите за изчисляване на допълнителните разходи, произтичащи от особено неизгодното положение на засегнатите райони.
2.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 127, определящи съдържанието на плана за компенсации, включително критериите за изчисляване на допълнителните разходи, произтичащи от особено неизгодното положение на засегнатите райони.
Изменение 476
Предложение за регламент
Член 75 а (нов)
Член 75а
Държавни помощи
1.  Чрез дерогация от член 8, Комисията може, в съответствие с член 108 от ДФЕС, да разреши отпускането на оперативна помощ за секторите, заети с производството, преработката и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, с цел облекчаване на специфичните ограничения в най-отдалечените райони, дължащи се на тяхната изолираност, островен характер и изключителна отдалеченост.
2.  Държавите членки могат да отпускат допълнително финансиране за прилагане на плана за компенсации, посочен в параграф 75. В тези случаи държавите членки нотифицират Комисията за държавната помощ, която Комисията може да одобри като част от посочените планове в съответствие с настоящия регламент. Държавната помощ, нотифицирана в съответствие с настоящия параграф, се счита за нотифицирана също по смисъла на член 108, параграф 3, първо изречение от ДФЕС.
Изменение 477
Предложение за регламент
Член 78 - параграф 1
1.  ЕФМДР може да подпомага прилагането на системата на Съюза за контрол, инспектиране и правоприлагане съгласно предвиденото в член 46 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] и посочено по-подробно в Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството().
1.  ЕФМДР може да подпомага прилагането на системата на Съюза за контрол, инспектиране и правоприлагане съгласно предвиденото в член 46 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството] и посочено по-подробно в Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, както и инсталирането на компоненти, които са необходими за гарантиране на проследимостта на продуктите от риболова в съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета. Подобна система следва да доведе до различни проверки на базата на размера на флотите в различните държави членки.
Изменение 478
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква а)
a)  закупуване или разработване на технологии, включително хардуер и софтуер, системи за откриване на кораби (VDS), системи за видеонаблюдение и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, проверка, анализ, обмен и разработване на методи за вземане на проби за данните, свързани с риболовните дейности, както и взаимното свързване на междусекторни системи за обмен на данни;
а)  закупуване, инсталиране и разработване на технологии, включително хардуер и софтуер, системи за откриване на кораби (VDS), системи за видеонаблюдение и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, проверка, анализ, управление на риска, представяне, обмен и разработване на методи за вземане на проби за данните, свързани с риболовните дейности, както и взаимното свързване на междусекторни системи за обмен на данни, при условие че тези операции зачитат индивидуалните свободи и гарантират защитата на личните данни;
Изменение 479
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква б)
б)  закупуване и инсталиране на компонентите, необходими за гарантирането на трансфера на данни от участниците в риболова и предлагането на рибни продукти на пазара към съответните органи на държавата членка и на ЕС, включително необходимите компоненти за електронни системи за записване и отчитане (ERS), системи за наблюдение на кораби (VMS) и системи за автоматична идентификация (AIS), използвани за целите на контрола;
б)  разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, включително компютърен хардуер и софтуер, които са необходими за гарантирането на трансфера на данни от участниците в риболова и предлагането на рибни продукти на пазара към съответните органи на държавата членка и на ЕС, включително необходимите компоненти за електронни системи за записване и отчитане (ERS), системи за наблюдение на кораби (VMS) и системи за автоматична идентификация (AIS), използвани за целите на контрола;
Изменение 480
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква в)
в)  закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими за гарантиране на проследимостта на продуктите от риболов и аквакултури в съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета;
в)  разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, включително компютърен хардуер и софтуер, които са необходими за гарантиране на проследимостта на продуктите от риболов и аквакултури в съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета;
Изменение 481
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква д)
д)  модернизация и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране, при условие че те се използват през най-малко 60 % от времето за контрол на рибарството;
д)  модернизация и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране, при условие че те се използват за контрол на рибарството през най-малко 60 % от общото време, през което оборудването се използва на годишна база;
Изменение 482
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква ж)
ж)  осъществяване на пилотни проекти по контрола на рибарството, включително ДНК анализ на риби или разработването на уебстраници, свързани с контрола;
ж)  разработване на иновативни системи за контрол и мониторинг и осъществяване на пилотни проекти по контрола на рибарството, включително ДНК анализ на риби или разработването на уебстраници, свързани с контрола;
Изменение 483
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква й а) (нова)
йа)  програми за извършване на засилен контрол на запасите, попадащи в обхвата на специални програми за контрол и инспектиране, установени в съответствие с член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, включително всички оперативни разходи;
Изменение 484
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква й б) (нова)
йб)  програми, свързани с изпълнението на план за действие, установен в съответствие с член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, включително всички оперативни разходи.
Изменение 485
Предложение за регламент
Член 78 - параграф 3
3.  Мерките, посочени в параграф 2, букви з), и) и й) от настоящия член, са допустими за подпомагане само ако са свързани с дейности по контрол, извършвани от публичен орган.
3.  Мерките, посочени в параграф 2, букви з), и), й), йа) и йб) от настоящия член, са допустими за подпомагане само ако са свързани с дейности по контрол, извършвани от публичен орган.
Изменение 486
Предложение за регламент
Член 78 а (нов)
Член 78а
Колективни действия за засилване и уеднаквяване на проверките
1.  С цел засилване и уеднаквяване на проверките, ЕФМДР може да подпомага прилагането на транснационални проекти за въвеждане и изпитване на междудържавни системи за контрол, инспекции и правоприлагане, предвидени в член 46 от Регламент (ЕС) № .../... [относно ОПОР] и определени в Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на ОПОР.
2.  По-специално следните видове операции са допустими:
а)  международни програми за обучение на персонала, отговарящ за наблюдението, контрола и надзора на риболовните дейности;
б)  инициативи, включващи организирането на работни групи и разработването на информационни материали, насочени към уеднаквяване на тълкуването на регламентите и произтичащите от това проверки в Съюза.
Изменение 487
Предложение за регламент
Член 79 - параграф 1
1.  ЕФМДР подпомага събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни, както в многогодишната програма на Съюза, посочена в член 37, параграф 5 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството].
1.  ЕФМДР подпомага събирането, управлението, анализа и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни, необходими за управлението на устойчивото, съобразено с екосистемите рибарство и на аквакултурите, както в многогодишната програма на Съюза, посочена в член 37, параграф 5 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството].
Изменение 488
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква а)
а)  управлението и използването на данни за целите на научния анализ и изпълнението на ОПОР;
а)  събирането, управлението и използването на данни за целите на научния анализ и изпълнението на ОПОР;
Изменение 489
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква a а) (нова)
aa)  закупуването и/или разработването на технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, необходими за събирането, управлението и използването на данни;
Изменение 490
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква б)
б)  национални многогодишни програми за вземане на проби;
б)  национални, транснационални и поднационални многогодишни програми за вземане на проби;
Изменение 491
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква в)
в)  наблюдение в открито море на риболова с търговска цел и на любителския риболов;
в)  наблюдение в открито море на риболова с търговска цел и на любителския риболов, включително мониторинг на прилова на морски организми и птици;
Изменение 492
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква г а) (нова)
га)  управление на ежегодни работни програми относно технически и научни експертни знания в областта на риболова, обработването на пренесени данни и набори от данни и подготвителната дейност за предоставяне на научни препоръки;
Изменение 493
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква г б) (нова)
гб)  организиране и управление на експертни срещи в сферата на рибарството;
Изменение 494
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква д)
д)  участието на представители на държави членки в регионални срещи за координация съгласно предвиденото в член 37, параграф 4 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството], заседания на регионални организации за управление на рибарството, в които ЕС е договарящ партньор или наблюдател, или заседания на международни органи, отговарящи за предоставянето на научни препоръки.
д)  участието на представители и научни експерти на държави членки, както и на представители на регионални органи в регионални срещи за координация съгласно предвиденото в член 37, параграф 4 от [Регламента относно общата политика в областта на рибарството], заседания на регионални организации за управление на рибарството, в които ЕС е договарящ партньор или наблюдател, или заседания на международни органи, отговарящи за предоставянето на научни, икономически или технически препоръки;
Изменение 495
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква д а) (нова)
да)  подобряване на събирането на данни и на системите за управление на данни и осъществяване на пилотни проучвания за подобряване на съществуващите системи за събиране и управление на данни;
Изменение 496
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 – буква д б) (нова)
дб)  оперативните разходи, свързани със събирането и обработката на данни.
Изменение 497
Предложение за регламент
Член 79 а (нов)
Член 79 а
Санкции
Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 150, за да санкционира държава членка, като замрази и/или намали средствата от ЕФМДР, ако тя не:
а)  изпълнява своите задължения относно събирането и трансфера на данни или не декларира реалния капацитет на своя риболовен флот; или
б)  преодолее проблемите с ННН риболова в своите води и/или на своя риболовен флот.
Изменение 498
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – уводна част
Подпомагането по настоящата глава допринася за развитието и прилагането на интегрираната морска политика на Съюза. То:
Подпомагането по настоящата глава допринася за засилване на развитието и прилагането на интегрираната морска политика на Съюза. То:
Изменение 499
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
i)  популяризира действия, които насърчават държавите членки и регионите на ЕС да разработват, въвеждат или прилагат интегрирано морско управление;
i)  популяризира действия, които насърчават държавите членки и техните региони да разработват, въвеждат или прилагат интегрирано морско управление;
Изменение 500
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)
ii)  насърчава диалога и сътрудничеството с държавите членки и заинтересованите страни и между тях по отношение на мореплавателни и морски въпроси, включително чрез разработване на стратегии за морските басейни;
ii)  насърчава диалога и сътрудничеството с държавите членки и заинтересованите страни и между тях по отношение на мореплавателни и морски въпроси, включително чрез разработване и прилагане на интегрирани стратегии за морските басейни, като отчита необходимостта от балансиран подход във всички морски басейни и като взема под внимание специфичните характеристики на морските басейни и подбасейни и съответните стратегии на макрорегионално равнище, когато е уместно;
Изменение 501
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)
iii)  насърчава платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включващи представители на публичните, регионалните и местните органи, промишлеността, туристическия сектор, заинтересованите страни в областта на научните изследвания, гражданите, организациите на гражданското общество и социалните партньори;
iii)  насърчава платформи и мрежи за междусекторно сътрудничество, включващи представители на публичните, регионалните и местните органи на национално равнище, промишлеността, туристическия сектор, заинтересованите страни в областта на научните изследвания, гражданите, организациите на гражданското общество и социалните партньори, включително в рамките на стратегиите за различните морски басейни;
Изменение 502
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)
iv)  насърчава обмена на най-добри практики и на диалога на международно равнище, включително двустранния диалог с трети държави, без да се засягат други споразумения, които биха могли да съществуват между ЕС и съответните трети държави;
iv)  насърчава обмена на най-добри практики и на диалога на международно равнище, включително двустранния диалог с трети държави, като взема предвид Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) и относимите съществуващи международни конвенции, основани на UNCLOS, без да се засягат други споразумения, които биха могли да съществуват между ЕС и съответните трети държави;
Изменение 503
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б) – уводна част
б)  допринася за разработването на междусекторни инициативи, които са от взаимна полза за различните морски сектори и/или секторни политики, като взема предвид и се основава на съществуващи инструменти и инициативи, а именно:
(не се отнася до българския текст)
Изменение 504
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б) – подточка i)
i)  интегрирано морско наблюдение за повишаване на ефективността и ефикасността чрез обмен на информация между секторите и държавите, като надлежно се отчитат съществуващите и бъдещите системи;
i)  интегрирано морско наблюдение за повишаване на безопасността, ефективността и ефикасността чрез обмен на информация между секторите и държавите, като надлежно се отчитат съществуващите и бъдещите системи;
Изменение 505
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)
iii)  постепенното разработване на подробна и общественодостъпна висококачествена база знания за морската среда, която улеснява споделянето, повторното използване и разпространението на тези данни и знания между различните групи потребители;
iii)  постепенното разработване на подробна и общественодостъпна висококачествена база знания за морската среда, която ограничава дублирането на дейности, улеснява споделянето, повторното използване и разпространението на тези данни и знания между различните групи потребители;
Изменение 506
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б а) (нова)
ба)  подобрява сътрудничеството между държавите членки посредством обмен на информация и най-добри практики между различните служби за брегова охрана с оглед създаване на европейска служба за брегова охрана;
Изменение 507
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)
в)  подпомага на устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и новите технологии на нововъзникващите и бъдещите морски сектори в крайбрежните райони, в допълнение към установените сектори и националните дейности;
в)  подпомага устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и новите технологии на нововъзникващите и бъдещите морски сектори, както и в крайбрежните, островните и най-отдалечените райони на Съюза, в допълнение към установените сектори и националните дейности;
Изменение 508
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в а) (нова)
ва)  подкрепя развитието на човешкия капитал в морския сектор, по-специално като насърчава сътрудничеството и обмена в областта на обучението;
Изменение 509
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква г)
г)  насърчава опазването на морската среда, по-специално нейното биологично разнообразие и морските защитени територии като обектите по „Натура 2000“, и устойчивото използване на морските и на крайбрежните ресурси, както по-подробното определяне на границите на устойчивостта на човешките дейности, които оказват въздействие върху морската среда, по-специално в рамките на Рамковата директива за морска стратегия.
г)  насърчава опазването на морската среда, по-специално нейното биологично разнообразие и морските защитени територии като обектите по „Натура 2000“, и устойчивото използване на морските и на крайбрежните ресурси чрез прилагане на екосистемен подход към управлението на човешките дейности в съответствие с целта за постигане и поддържане на добро екологично състояние съгласно изискванията на Рамковата директива за морска стратегия.
Изменение 510
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 – буква б)
б)  проекти, включително пробни проекти и проекти за сътрудничество;
б)  проекти, от изработването до прилагането, включително пробни и пилотни проекти и национални и трансгранични проекти за сътрудничество;
Изменение 511
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 – буква в)
в)  информиране на обществеността и споделяне на най-добри практики, кампании за повишаване на осведомеността и свързаното съобщаване и дейности за разпространение, като кампании за популяризиране, мероприятия, разработване и поддържане на уебсайтове, платформи на заинтересовани страни, включително корпоративна комуникация на политическите приоритети на Европейския съюз, дотолкова доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент;
в)  информиране на обществеността и споделяне на най-добри практики, включително по отношение на съответните ефективни европейски програми за научни изследвания, кампании за повишаване на осведомеността и свързаното съобщаване и дейности за разпространение, като кампании за популяризиране, мероприятия, разработване и поддържане на уебсайтове, платформи на заинтересовани страни, включително корпоративна комуникация на политическите приоритети на Европейския съюз, дотолкова доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент;
Изменение 512
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 – буква г)
г)  конференции, семинари и работни срещи;
г)  конференции, семинари, форуми и работни срещи;
Изменение 513
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 – буква д)
д)  обмен на най-добри практики, дейности по координация, включително мрежи за споделяне на информация и механизми за управление по отношение на стратегиите за морските басейни,
д)  обмен на най-добри практики, дейности по координация, включително мрежи за споделяне на информация и подпомагане на развитието по отношение на стратегиите за морските басейни;
Изменение 514
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 – буква e)
е)  разработването, експлоатацията и поддръжката на ИТ системи и мрежи, позволяващи събиране, управление, потвърждение, анализ и обмен на данни, свързани с рибарството, и разработването на методи за вземане на проби в тази връзка, както и свързване към междусекторни системи за обмен на данни.
е)  разработването, експлоатацията и поддръжката на ИТ системи и мрежи, позволяващи събиране, управление, потвърждение, анализ и обмен на данни и разработването на методи за вземане на проби в тази връзка, както и свързване към междусекторни системи за обмен на данни.
Изменение 515
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 – буква е а) (нова)
еа)  образователни проекти за развитие на знания, професионални квалификации и мерки, насочени към насърчаване на професионалното развитие в морския сектор;
Изменение 516
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 – буква е б) (нова)
еб)  подходящи инструменти за интегрирано управление на крайбрежните зони, както и за морско пространствено планиране и управление на споделените ресурси на равнище морски басейни;
Изменение 517
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 – буква е в) (нова)
ев)  техническа подкрепа съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № .../... [относно общите разпоредби].
Изменение 518
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2 – уводна част
2.  С цел постигане на специфичната цел за разработване на междусекторни операции, заложена в член 81, буква б), ЕФМДР може да подпомага:
2.  С цел постигане на специфичната цел за разработване на трансгранични и междусекторни операции, заложена в член 81, буква б), ЕФМДР може да подпомага:
Изменение 519
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2 – буква б)
б)  дейности по координация и сътрудничество между държавите членки с цел разработването на морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, включително разходи, свързани със системи и практики за споделяне на данни и дейности за наблюдение, създаването и поддържането на мрежи от експерти и създаването на програма, целяща изграждането на капацитета на държавите членки за внедряване на морското пространствено планиране;
б)  дейности по координация и сътрудничество между държавите членки и, при необходимост между държавите членки и регионите, с цел разработването на морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, включително разходи, свързани със системи и практики за споделяне на данни и дейности за наблюдение, създаването и поддържането на мрежи от експерти и създаването на програма, целяща изграждането на капацитета на държавите членки за внедряване на морското пространствено планиране;
Изменение 520
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2 – буква в)
в)  технически инструменти за създаване и експлоатация на оперативна Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда, целяща да улесни събирането, подреждането, качествения контрол, повторното използване и разпространението на данни за мореплаването чрез сътрудничество между институциите на държавите членки, които са включени в мрежата.
в)  технически инструменти за създаване и експлоатация на оперативна Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда, която цели да улесни събирането, придобиването, подреждането, качествения контрол, повторното използване и разпространението на данни и знания за мореплаването чрез сътрудничество между институциите на държавите членки, които са включени в мрежата.
Изменение 521
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – уводна част
Мерките по настоящата глава улесняват изпълнението на ОПОР и на ИМП, по-специално във връзка с:
(не се отнася до българския текст)
Изменение 522
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква а)
a)  научни препоръки по ОПОР;
a)  събиране, управление и разпространение на научни препоръки по ОПОР;
Изменение 523
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква б)
б)  специфични мерки за контрол и правоприлагане по ОПОР;
б)  специфични мерки за контрол и правоприлагане по ОПОР, включително трудови инспекции;
Изменение 524
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква г а) (нова)
га)  социален диалог и участие на социалните партньори;
Изменение 525
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква д)
д)  данни за пазара;
д)  данни за пазара, включително създаването на електронни пазари;
Изменение 526
Предложение за регламент
Член 84 а (нов)
Член 84 а
Мерки за опазване
За да се постигне ефективно изпълнение на мерките за опазване по членове 17 и 21 от Регламент (ЕС) № .../... [относно ОПОР], ЕФМДР може да подпомага инициативи, предприети от държавите членки за сътрудничество и осъществяване на общи мерки за постигане на целите, договорени в многогодишните планове, установени съгласно членове 9, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № .../... [относно ОПОР];
Изменение 527
Предложение за регламент
Член 85 - параграф 1
1.  ЕФМДР може да подпомага осигуряването на научни продукти, по-специално приложно-изследователски проекти, които са пряко свързани с осигуряването на научни становища и препоръки, за целите на вземането на добри и ефективни решения за управление на рибарството съгласно ОПОР.
1.  ЕФМДР може да подпомага осигуряването на научни продукти, по-специално приложно-изследователски проекти, които са пряко свързани с осигуряването на научни и социално-икономически становища и препоръки, за целите на вземането на добри и ефективни решения за управление на рибарството съгласно ОПОР.
Изменение 528
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква а)
а)  проучвания и пилотни проекти които са необходими за прилагането и развитието на ОПОР, включително посветени на алтернативни видове техники за управление на устойчивото рибарство;
a)  проучвания и пилотни проекти които са необходими за прилагането и развитието на ОПОР, включително посветени на алтернативни видове техники за управление на устойчивото рибарство и аквакултурите, включително в рамките на консултативни съвети;
Изменение 529
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква a а) (нова)
aa)  проучвания, необходими за прилагането и развитието на ОПОР в чувствителни от биогеографска гледна точка райони;
Изменение 530
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква б)
б)  изготвянето и предоставянето на научни становища и препоръки от научни органи, включително от международни консултативни органи, отговорни за оценяване на запасите, от независими експерти и от научноизследователски институции;
б)  изготвянето и предоставянето на научни становища и препоръки от научни органи, включително от международни консултативни органи, отговорни за оценяване на запасите, от експерти и от научноизследователски институции;
Изменение 531
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква в)
в)  участието на експерти в заседания по научно-технически въпроси на рибарството и в експертни работни групи, както и в международни консултативни органи и в срещи, на които се изисква участие на експерти в областта на рибарството;
в)  участието на експерти в заседания по научно-технически въпроси на рибарството и в експертни работни групи, както и в международни консултативни органи и в срещи, на които се изисква участие на експерти в областта на рибарството и аквакултурите;
Изменение 532
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква в а) (нова)
ва)  финансиране на научноизследователски кораби, които помагат за провеждането на научноизследователски програми в области извън Съюза, където Съюзът извършва дейност по силата на споразумения за риболов;
Изменение 533
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква д)
д)  дейности по сътрудничество между държавите членки в областта на събирането на данни, включително създаването и поддържането на регионални бази данни за съхранение, управление и използване на данни, което би било от полза за регионалното сътрудничество и би подобрило дейностите по събиране и управление на данни, както и научните познания в подкрепа на управлението на рибарството.
д)  дейности по сътрудничество между държавите членки в областта на събирането на данни, включително различните регионални заинтересовани страни и включително създаването и поддържането на регионални бази данни за съхранение, управление и използване на данни, което би било от полза за регионалното сътрудничество и би подобрило дейностите по събиране и управление на данни, както и научните познания в подкрепа на управлението на рибарството.
Изменение 534
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква д а) (нова)
да)  създаването на електронни пазари с цел по-добро координиране на информацията между операторите и лицата, обработващи данни, които действат на пазара.
Изменение 535
Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – буква а)
a)  съвместно закупуване от няколко държави членки, които принадлежат към един и същ географски район, на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране, при условие че те се използват през най-малко 60 % от времето за контрол на рибарството;
a)  съвместно закупуване от няколко държави членки, които принадлежат към един и същ географски район, на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране, при условие че те се използват за контрол на рибарството през най-малко 60 % от общото време, през което се използва оборудването, изчислявано годишно;
Изменение 536
Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – буква б)
б)  разходи, свързани с оценката и разработването на нови технологии за контрол;
б)  разходи, свързани с оценката и разработването на нови технологии за контрол, както и процеси за обмен на данни между органите и институциите с отговорности в области като сигурността, спасяването и контрола в Съюза;
Изменение 537
Предложение за регламент
Член 88 - параграф 1
1.  ЕФМДР може да подпомага текущите разходи на Консултативните съвети, сформирани съгласно член 52 от [Регламент относно общата политика в областта на рибарството].
1.  ЕФМДР подпомага необходимите текущи разходи и разходите за експертна помощ на Консултативните съвети, сформирани съгласно [Регламент относно общата политика в областта на рибарството], за да гарантира цялостното и ефективното изпълнение на техните задачи.
Изменение 538
Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1 а (нов)
1a.  ЕФМДР може да подпомага оперативните разходи на консултативни съвети, когато тези разходи насърчават включването и участието на организации на рибари и други заинтересовани страни.
Изменение 539
Предложение за регламент
Член 88 - параграф 1 б (нов)
1б.  ЕФМДР подпомага разходите за оперативни, технически и научни дейности, свързани с извършване на проучвания в подкрепа на препоръките на консултативните съвети.
Изменение 540
Предложение за регламент
Член 88 а (нов)
Член 88 а
Социален диалог
ЕФМДР може да подпомага текущите разходи на структурите, които насърчават социалния диалог и участието на социалните партньори.
Изменение 541
Предложение за регламент
Член 89 - параграф 1
ЕФМДР може да подпомага разработването и разпространението на данни за пазара на продукти от риболов и аквакултури от Комисията в съответствие с член 49 от [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури].
ЕФМДР може да подпомага разработването и разпространението на данни за пазара на продукти от риболов и аквакултури от Комисията в съответствие с член 49 от [Регламент (ЕС) № […] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури], включително създаването на електронни пазари с цел по-добро координиране на информацията между операторите и лицата, обработващи данни, на пазара;
Изменение 542
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – буква б)
б)  изпълнението на споразумения за устойчиво рибарство и участието на Съюза в регионални организации за управление на рибарството;
б)  подготовката, наблюдението и оценката на споразумения за устойчиво рибарство и участието на Съюза в регионални организации за управление на рибарството; въпросните мерки включват проучвания, срещи, участие на експерти, разходи за служители на временен договор, информационни дейности и всякакви други административни разходи или разходи, произлизащи от научно или техническо съдействие от страна на Комисията;
Изменение 543
Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1 – уводна част
1.  По инициатива на държавите членки ЕФМДР може да подпомага, при спазване на горната граница от 5 % от общата сума на оперативната програма:
1.  По инициатива на държавите членки ЕФМДР може да подпомага, при спазване на горната граница от 6 % от общата сума на оперативната програма:
Изменение 544
Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – буква а)
a)  100 % от допустимите публични разходи за подпомагането по линия на помощта за складиране, посочена в член 70;
a)  50 % от допустимите публични разходи за подпомагането по линия на помощта за складиране, посочена в член 70;
Изменение 545
Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – буква a а) (нова)
aa)  100 % от допустимите публични разходи за подготовка на плановете за производство и предлагане на пазара, посочени в член 69;
Изменение 546
Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – буква г)
г)  80 % от допустимите публични разходи за подпомагането, посочено в член 78, параграф 2, букви а) — г) и е) — й);
г)  90 % от допустимите публични разходи за подпомагането, посочено в член 78, параграф 2, букви а) — г) и е) — й);
Изменение 547
Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – буква д)
д)  65 % от допустимите разходи за подпомагането, посочено в член 79.
д)  80 % от допустимите разходи за подпомагането, посочено в член 79.
Изменение 548
Предложение за регламент
Член 94 – параграф 3 – буква д а) (нова)
да)  плюс 10 процентни пункта, плюс максималния размер на приноса на ЕФМДР, когато финансираните от ЕФМДР операции са в отдалечените гръцки острови или в най-отдалечените региони, които поради отдалечеността си са в неблагоприятно положение;
Изменение 549
Предложение за регламент
Член 95 - параграф 1
1.  Държавите членки прилагат максимален интензитет на публичната помощ в размер на 50 % от общите допустими разходи за операцията.
1.  Държавите членки прилагат максимален интензитет на публичната помощ в размер на 60 % от общите допустими разходи за операцията.
Изменение 550
Предложение за регламент
Член 95 – параграф 2 – буква а)
a)  бенефициерът е публичноправен орган;
a)  бенефициентът е публичноправен орган или частен орган, изпълняващ публични услуги;
Изменение 551
Предложение за регламент
Член 95 – параграф 2 – буква б)
б)  операцията е свързана с помощта за складиране, посочена в член 70;
заличава се
Изменение 552
Предложение за регламент
Член 95 – параграф 3 – уводна част
3.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да прилагат интензитет на публичната помощ от 50 % до максимум 100 % от общите допустими разходи за операцията, когато операцията се изпълнява по дял V, глава III относно устойчивото развитие на рибарските райони и изпълнява един от следните критерии:
3.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да прилагат интензитет на публичната помощ от 60 % до максимум 100 % от общите допустими разходи за операцията, когато операцията се изпълнява по дял V, глави І, ІІ, III и IV и изпълнява два или повече от следните критерии:
Изменение 553
Предложение за регламент
Член 98 – параграф 2 – алинея 2
Комисията упражнява предоставените й правомощия при пълно спазване на принципа на пропорционалност и като взема предвид риска неспазването на съответните правила на ОПОР да доведе до сериозна заплаха за устойчивата експлоатация на живите морски биологични ресурси, позволяваща възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата на МУУ, за устойчивостта на въпросните запаси или за опазването на морската среда.
Комисията упражнява предоставените й правомощия при пълно спазване на принципа на пропорционалност и като взема предвид риска неспазването на съответните правила на ОПОР да доведе до сериозна заплаха за устойчивата експлоатация на живите морски биологични ресурси, позволяваща възстановяването и поддържането на популациите на подложените на улов видове над равнищата на МУУ, за устойчивостта на въпросните запаси или за опазването на морската среда или за постигането и поддържането на добро екологично състояние до 2020 г.
Изменение 576
Предложение за регламент
Член 99– параграф 1
1.  В допълнение към общите правила, посочени в член 114 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общоприложими разпоредби] управляващият орган:
1.  В допълнение към общите правила, посочени в член 114 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общоприложими разпоредби] управляващият орган:
а)  предоставя на Комисията съответните данни за операциите, избрани за финансиране, включително ключови характеристики на бенефициера и на самата операция, на всеки шест месеца. Комисията определя чрез акт за изпълнение правилата за представяне на тези данни с съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 128, параграф 2.
а)  предоставя на Комисията съответните данни за операциите, избрани за финансиране, включително ключови характеристики на бенефициера и на самата операция, на всеки шест месеца. Комисията определя чрез акт за изпълнение правилата за представяне на тези данни с съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 128, параграф 2.
б)  осигурява публичност за програмата чрез информиране на потенциалните бенефициери, професионалните организации, икономическите и социалните партньори, организациите, насърчаващи равенство между половете, и заинтересованите неправителствени организации, включително екологични организации, за възможностите, които предоставя програмата, и за правилата за получаване на достъп до финансиране от програмата;
б)  осигурява публичност за програмата чрез информиране на потенциалните бенефициери, професионалните организации, икономическите и социалните партньори, организациите, насърчаващи равенство между половете, и заинтересованите неправителствени организации, включително екологични организации, за възможностите, които предоставя програмата, и за правилата за получаване на достъп до финансиране от програмата и задължението за спазване на правилата от Общата политика в областта на рибарството;
в)  осигурява публичност на програмата чрез информиране на бенефициерите на помощта от Съюза и на широката общественост за ролята на Съюза в програмата.
в)  осигурява публичност на програмата чрез информиране на бенефициерите за помощта от Съюза и за задължението за спазване на правилата на Общата политика в областта на рибарството;
г)  гарантира публичност на програмата от страна на широката общественост относно ролята, която играе Съюзът в програмата, както и от страна на държавите членки относно гарантирането на спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството.
Изменение 554
Предложение за регламент
Член 100 - параграф 1
1.  В допълнение към разпоредбите на член 135 от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби] на първо място държавите членки носят най-голямата отговорност за разследване на случаите на неспазване на правилата, приложими съгласно общата политика в областта на рибарството.
1.  В допълнение към разпоредбите на член 135 от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби] на първо място държавите членки носят отговорност за разследване на случаите на неспазване на правилата, приложими съгласно общата политика в областта на рибарството.
Изменение 555
Предложение за регламент
Член 100 - параграф 2
2.  По отношение на случаите на финансови корекции, прилагани върху разходи, които са пряко свързани с неспазването на член 98, държавите членки определят размера на корекциите, като се вземе предвид сериозността на неспазването от страна на бенефициера на правилата на ОПОР, икономическото предимство, което е получено от неспазването на правилата на ОПОР, или важността на участието на ЕФМДР за икономическата дейност на бенефициера.
2.  По отношение на случаите на финансови корекции, прилагани върху разходи, които са пряко свързани с неспазването на член 98, държавите членки определят размера на корекциите, като се вземе предвид сериозността (включително степента, продължителността и системността) на неспазването от страна на бенефициента на правилата на ОПОР, икономическото предимство, което е получено от неспазването на правилата на ОПОР, или важността на участието на ЕФМДР за икономическата дейност на бенефициента.
Изменение 577
Предложение за регламент
Член 102
1.  В допълнение към разпоредбите на член 134 от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби] Комисията може чрез акт за изпълнение да спре целия размер или част от междинните плащания по оперативната програма, когато:
1.  В допълнение към разпоредбите на член 134 от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби] Комисията може чрез акт за изпълнение да спре целия размер или част от междинните плащания по оперативната програма, когато:
а)  е налице сериозен недостатък в системата за управление и контрол на оперативната програма, за чието отстраняване не са били предприети коригиращи мерки;
б)  разходите, посочени в заверената декларация за разходите, са свързани със сериозна нередност или друг случай на неспазване, които не са били отстранени;
в)  държавата членка не е успяла да предприеме необходимите действия за коригиране на ситуацията, довела до прекъсването по член 118;
г)  налице е сериозен недостатък в качеството и надеждността на системата за наблюдение;
чрез акт за изпълнение Комисията е взела решение, в което се отчита, че дадена държава членка не е спазила своите задължения във връзка с общата политика в областта на рибарството. Това неспазване засяга разходите, включени в заверената декларация на разходите, за които се иска междинно плащане.
д)  чрез акт за изпълнение Комисията е взела решение, в което се отчита, че дадена държава членка не е спазила своите задължения във връзка с общата политика в областта на рибарството. Това неспазване засяга разходите, включени в заверената декларация на разходите, за които се иска междинно плащане.
е)  изпълнени са условията, посочени в член 17, параграф 5 и член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) № [...] [относно общите разпоредби].
2.  Чрез актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 128, параграф 3, Комисията може да определя подробни правила относно плащанията, която може да бъде спряна. Размерите на тези плащания са пропорционални на характера и важността на неспазването от държавата членка.
2.  Чрез акт за изпълнение Комисията може да реши да спре целия размер или част от междинните плащания, след като е дала на държавата членка възможността да представи своите бележки в срок от два месеца. Чрез актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 151, параграф 3, Комисията може да определя подробни правила относно частта от плащанията, която може да бъде спряна. Тези суми са пропорционални на характера и важността на недостатъка, нередността или неспазването от държавата членка.
2a.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши да отмени спирането на всички междинни плащания или на част от тях, когато държавата членка е предприела необходимите мерки, за да позволи отмяната на спирането. Когато тези мерки не са предприети от държавата членка, чрез акт за изпълнение Комисията може да приеме решение за прилагане на финансови корекции чрез анулиране на целия размер или част от участието на Съюза в оперативната програма съгласно членове 128 и 129.
Изменение 578
Предложение за регламент
Член 103 а (нов)
Член 103а
Проверки на място от Комисията
1.  Без да се засягат проверките, извършвани от държавите членки съгласно националните им законови, подзаконови и административни разпоредби или по силата на член 287 от Договора, както и всеки вид проверка, организирана по силата на член 322 от Договора, Комисията може да организира проверки на място в държавите членки с оглед да се провери по-специално следното:
а)  съответствието на административните практики с правилата на Съюза;
б)  съществуването на изискваните подкрепящи документи и тяхното съответствие с операциите, финансирани от ЕФМДР;
в)  условията, при които са извършени и проверени операциите, финансирани от ЕФМДР.
2.  Лицата, упълномощени от Комисията да извършат проверките на място, или служителите на Комисията, действащи в обхвата на възложените им правомощия, имат достъп до счетоводните книги и всички други документи, включително документи и метаданни, съставени или получени и записани на електронен носител, отнасящи се до финансираните от ЕФМДР разходи.
4.  Комисията дава предизвестие в разумен срок преди извършването на проверка на място на съответната държава членка или на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката. При такива проверки може да взема участие и персонал от съответната държава членка.
5.  По искане на Комисията и със съгласието на съответната държава членка, компетентните органи на тази държава членка извършват допълнителни проверки или разследвания на извършените операции, обхванати от настоящия регламент. В такива проверки могат да вземат участие служители на Комисията или лица, упълномощени от Комисията.
6.  С цел подобряване на проверките, със съгласието на съответната държава членка Комисията може да поиска съдействие от органите на въпросните държави членки при определени проверки или разследвания.
7.  Чрез актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 151, параграф 2, Комисията определя правила по отношение на процедурите, които е необходимо да бъдат изпълнени при извършването на допълнителни проверки, посочени в параграфи 5 и 6.
Изменение 579
Предложение за регламент
Член 104
1.  Държавите членки предоставят на разположение на Комисията цялата информация, необходима за безпроблемното функциониране на ЕФМДР, и предприемат всички необходими мерки за улесняване на извършването на проверките, които Комисията счете за уместни във връзка с управлението на финансирането от Съюза, включително проверките на място.
По искане на Комисията държавите членки съобщават на Комисията своите законови, подзаконови и административни разпоредби, които са приели за прилагането на инструментите на Съюза във връзка с общата политика в областта на рибарството, когато тези актове имат финансово въздействие върху ЕФМДР.
2.   По искане на Комисията държавите членки съобщават на Комисията своите законови, подзаконови и административни разпоредби, които са приели за прилагането на инструментите на Съюза във връзка с общата политика в областта на рибарството, когато тези актове имат финансово въздействие върху ЕФМДР.
3.  Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация за нередности и подозрения за измама, установени от тях, и за мерките, предприети с цел възстановяване на неправомерни плащания във връзка с тези нередности и измами съгласно член 116.
Изменение 580
Предложение за регламент
Член 107
1.  Преди да вземе решение за финансова корекция, чрез актове за изпълнение Комисията открива процедурата, като информира държавата членка за своите временни заключения и изисква от държавата членка да представи своите коментари в срок от два месеца.
В допълнение към разпоредбите на член 137, параграф 2 от [Регламент (ЕС) № […] за определяне на общоприложими разпоредби], когато Комисията предложи финансова корекция, посочена в член 106, параграф 2, на държавата членка се дава възможността да демонстрира, чрез разглеждане на съответната документация, че действителната степен на случая на неспазване на правилата на ОПОР и нейната връзка с разходите, е по-малка от тази в оценката на Комисията.
2.  Когато Комисията предложи финансова корекция на базата на екстраполация или единна ставка, на държавата членка се дава възможността да демонстрира, чрез разглеждане на съответната документация, че действителната степен на установената нередност или друг случай на неспазване, включително неспазване на правилата на ОПОР, е по-малка от тази в оценката на Комисията. По споразумение с Комисията държавата членка може да ограничи обхвата на това разглеждане до подходяща част или извадка от съответната документация. Освен в надлежно обосновани случаи, срокът, който се предоставя за разглеждане, не надвишава два месеца след двумесечния срок, посочен в параграф 1.
3.  Комисията взема предвид всяко доказателство, представено от държавата членка в сроковете, посочени в параграфи 1 и 2.
4.  Когато държавата членка не приеме временните заключения на Комисията, тя бива поканена за изслушване пред Комисията, за да се гарантира, че цялата съответна информация и наблюдения са на разположение като основа за заключенията на Комисията относно прилагането на финансовата корекция.
5.  С оглед прилагане на финансовите корекции, чрез актове за изпълнение Комисията взема решение относно финансовата корекция в срок от шест месеца от датата на изслушването или на получаването на допълнителната информация, когато държавата членка се съгласи да представи такава допълнителна информация след изслушването. Комисията взема предвид цялата информация и коментарите, представени в хода на процедурата. Ако не се проведе изслушване, шестмесечният срок започва да тече два месеца след датата на писмото покана за изслушване, изпратено от Комисията.
6.  Когато Комисията или Сметната палата констатира нередности, засягащи годишните счетоводни отчети, изпратени на Комисията, произтичащата от това финансова корекция води до намаляване на подпомагането от ЕФМДР за оперативната програма.
Изменение 557
Предложение за регламент
Член 111 - параграф 1
1.  Основната информация за изпълнението на програмата, за всяка операция, която е избрана за финансиране, както и за приключените операции, необходими за целите на наблюдението и оценката, включително основните характеристики на бенефициера и на проекта, се записва и съхранява в електронен вид.
(Не се отнася до българския текст)
Изменение 558
Предложение за регламент
Член 113 - параграф 2
2.  Управляващият орган и комитетът за наблюдение извършват наблюдение върху оперативната програма с помощта на финансови показатели и показатели за крайните резултати и целите.
(Не се отнася до българския текст)
Изменение 559
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква а)
a)  бива запитан и представя становище по критериите за избор на операциите за финансиране в рамките на четири месеца след одобряване на програмата; критериите се променят съгласно нуждите на програмата;
(Не се отнася до българския текст)
Изменения 581, 560 и 561
Предложение за регламент
Член 120 - параграф 1
1.   Управляващият орган в съответствие с член 99, параграф 1, буква б) отговаря за:
1.   Управляващият орган в съответствие с член 99, параграф 1, букви б) до г) отговаря за:
а)  създаването на единен уебсайт или на единен портал, предоставящ информация за оперативната програма в съответната държава членка и достъп до тях;
а)  създаването на единен уебсайт или на единен портал, предоставящ информация за оперативната програма в съответната държава членка и достъп до тях;
б)  информирането на потенциалните бенефициери относно възможностите за финансиране в рамките на оперативната програма;
б)  информирането на потенциалните бенефициери относно възможностите за финансиране в рамките на оперативната програма и задължението за спазване на правилата от Общата политика в областта на рибарството;
в)  популяризирането сред гражданите на Съюза на ролята и постиженията на политиката на ЕФМДР чрез информационна и комуникационна дейност във връзка с резултатите и въздействието от договорите за партньорство, оперативната програма и операциите.
в)  популяризирането сред гражданите на Съюза на ролята и постиженията на политиката на ЕФМДР чрез информационна и комуникационна дейност във връзка с резултатите и въздействието от договорите за партньорство, оперативната програма и операциите;
г)  да гарантира предоставянето на обобщението на мерките, насочени към гарантиране на съответствие с правилата на ОПОР, включително случаи на неспазване от страна на държави членки или бенефициери, както и на мерките за коригиране, като например финансовите корекции, на обществеността.
Изменение 562
Предложение за регламент
Член 120 - параграф 4 a (нов)
4a.  По отношение на достъпа до информация за околната среда се прилагат Директива 2003/4/ЕО и Регламенти (EO) № 1049/2001 и (EO) № 1367/2006.
Изменение 563
Предложение за регламент
Приложение I – таблица – ред 1

Текст, предложен от Комисията

Вид операции

Процентни пунктове

Свързани с дребномащабния крайбрежен риболов — могат да се възползват от увеличение с

25

Изменение

Вид операции

Процентни пунктове

Свързани с дребномащабния крайбрежен риболов — могат да се възползват от увеличение с

30

Изменение 564
Предложение за регламент
Приложение I – таблица – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Вид операции

Процентни пунктове

Осъществявани от организации на производители или от асоциации на организации на производители — могат да се възползват от увеличение с

20

Изменение

Вид операции

Процентни пунктове

Осъществявани от организации на производители, асоциация на организации на производители, професионална рибарска организация, призната от държавата членка или междубраншова организация — могат да се възползват от увеличение с 30 процентни пункта.

30

Изменение 565
Предложение за регламент
Приложение I – таблица – ред 5 a (нов)

Изменение, внесено от Парламента

Вид операции

Процентни пунктове

Изпълнение на изискванията по критериите за устойчивост, които могат да се прилагат от държавите членки — могат да се възползват от увеличение с

10

Изменение 566
Предложение за регламент
Приложение I – таблица – ред 8

Текст, предложен от Комисията

Вид операции

Процентни пунктове

Осъществявани от предприятия, които попадат извън определението на МСП — намаляват се с

20

Изменение, внесено от Парламента

Вид операции

Процентни пунктове

Осъществявани от предприятия, които попадат извън определението на МСП — намаляват се с

15

Изменение 567
Предложение за регламент
Приложение I – таблица – ред 8 a (нов)

Изменение, внесено от Парламента

Вид операции

Процентни пунктове

Отговарящи на изискванията в таблицата с критерии за устойчивост, които държавите членки могат да прилагат — могат да се възползват от увеличение с

10

Изменение 568
Предложение за регламент
Приложение III – таблица 1 – ред 7 a (нов)

Изменение, внесено от Парламента

7a.  Законодателство относно условията на труд

Спазване от страна на операторите на законодателството на Съюза относно условията на труд.

Ефективното транспониране и прилагане на законодателството на Съюза относно условията на труд включва:

–  законодателството относно времето за работа и почивка на рибарите;

–  законодателството в областта на здравето и безопасността;

–  законодателството относно стартовата квалификация и продължаващото обучение на рибарите.

Изменение 569
Предложение за регламент
Приложение III – таблица 2 – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Приоритет на ЕФМДР:

Насърчаване на изпълнението на ОПОР

TЦ 6: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото използване на ресурсите

Доказан административен капацитет за изпълнение на изискванията от данни за управлението на рибарството, посочени в член 37 от [Регламента относно ОПОР]

доказан административен капацитет за изготвяне и прилагане на многогодишна програма за събиране на данни, който се преглежда от НТИКР и се приема от Комисията

доказан административен капацитет за изготвяне и прилагане на многогодишен работен план за събиране на данни, който се преглежда от НТИКР и се приема от Комисията

достатъчен капацитет от гледна точка на осигурени човешки ресурси за сключване на двустранни или многостранни споразумения с други ДЧ, ако работата по изпълнение на задълженията за събиране на данни е споделена

Изменение

Приоритет на ЕФМДР:

Насърчаване на изпълнението на ОПОР

TЦ 6: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото използване на ресурсите

Доказан административен капацитет за изпълнение на изискванията от данни за управлението на рибарството, посочени в член 37 от [Регламента относно ОПОР]

Оценка на равновесието между риболовния капацитет и възможностите за риболов:

извършен е специфичен анализ на равновесието между риболовния капацитет и възможностите за риболов, за да се гарантира ефективно изпълнение на мерките за управление на флота

доказан административен капацитет за изготвяне и прилагане на многогодишна програма за събиране на данни, който се преглежда от НТИКР и се приема от Комисията

доказан административен капацитет за изготвяне и прилагане на многогодишен работен план за събиране на данни, който се преглежда от НТИКР и се приема от Комисията

достатъчен капацитет от гледна точка на осигурени човешки ресурси за сключване на двустранни или многостранни споразумения с други ДЧ, ако работата по изпълнение на задълженията за събиране на данни е споделена

доказан административен капацитет за подготовка и осъществяване на оценки на капацитета на флота;

подходящо докладване на усилията за установяване на равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов съгласно изискванията на членове 34 и 37 от Регламент (ЕС) № .../... [относно ОПОР].

Изменение 570
Предложение за регламент
Приложение III – таблица 2 – ред 4 a (нов)

Изменение, внесено от Парламента

Приоритет на ЕС за тематични цели (ТЦ) на ЕФМДР/ОСР

Предварителни условия

Критерии за изпълнение

Приоритет на ЕФМДР:

Насърчаване на изпълнението на ОПОР

TЦ 6: опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото използване на ресурсите.

Оценка на равновесието между риболовния капацитет и възможностите за риболов: извършен е специфичен анализ на равновесието между риболовния капацитет и възможностите за риболов, за да се гарантира ефективното изпълнение на мерките за управление на флота, касаещи намаляване на капацитета на флота и преки инвестиции в кораби.

Специфичните действия включват:

–  доказан административен капацитет за подготовка и осъществяване на оценки на капацитета на флота;

–  подходящо докладване на усилията за установяване на равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов съгласно изискванията на членове 34 и 37 [от предложения основен регламент].

Изменение 614
Предложение за регламент
Приложение IV - точка 1 - параграф 1 - тире 1
–  име на бенефициера (само юридическите лица; имената на физическите лица не се посочват);
–  име на бенефициера;
Изменение 582
Предложение за регламент
Приложение IV – точки 2 и 3
2.  МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА
2.  МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА
2.1  Отговорности на държавата членка
2.1  Отговорности на държавата членка
1.  Държавата членка прави необходимото мерките за информация и публичност да са насочени към възможно най-широко отразяване от медиите, чрез използване на различни форми и методи на комуникация на подходящото равнище.
1.  Държавата членка прави необходимото мерките за информация и публичност да са насочени към възможно най-широко отразяване от медиите, чрез използване на различни форми и методи на комуникация на подходящото равнище.
2.  Държавата членка отговаря за организирането поне на следните мерки за информация и публичност:
2.  Държавата членка отговаря за организирането поне на следните мерки за информация и публичност:
а)  голяма информационна дейност, оповестяваща започването на оперативната програма;
а)  голяма информационна дейност, оповестяваща започването на оперативната програма;
б)  поне две големи информационни дейности по време на програмния период, които популяризират възможностите за финансиране и изпълняваните стратегии и представят постиженията на оперативната програма;
б)  поне две големи информационни дейности по време на програмния период, които популяризират възможностите за финансиране и изпълняваните стратегии и представят постиженията на оперативната програма;
в)  поставяне на знамето на Европейския съюз пред помещенията на всеки управляващ орган или вътре на видимо за обществеността място,
в)  поставяне на знамето на Европейския съюз пред помещенията на всеки управляващ орган или вътре на видимо за обществеността място,
г)  електронно публикуване на списъка на операциите в съответствие с точка 1;
г)  електронно публикуване на списъка на операциите в съответствие с точка 1;
д)  примери за операции по оперативни програми на единния уебсайт или на уебсайта на оперативната програма, който е достъпен през портала на единния уебсайт; примерите трябва да бъдат на широко разпространен официален език на Европейския съюз, различен от официалния език или езици на съответната държава членка;
д)  примери за операции по оперативни програми на единния уебсайт или на уебсайта на оперативната програма, който е достъпен през портала на единния уебсайт; примерите трябва да бъдат на широко разпространен официален език на Европейския съюз, различен от официалния език или езици на съответната държава членка;
е)  специален раздел на единния уебсайт се определя за представяне на кратко обобщение на операциите за иновации и екоиновации;
е)  специален раздел на единния уебсайт се определя за представяне на кратко обобщение на операциите за иновации и екоиновации;
ж)  актуализиране на информацията за изпълнението на оперативната програма, включително за основните й постижения, на единния уебсайт или на уебсайта на оперативната програма, който е достъпен през портала на единния уебсайт.
ж)  актуализиране на информацията за изпълнението на оперативната програма, включително за основните й постижения, на единния уебсайт или на уебсайта на оперативната програма, който е достъпен през портала на единния уебсайт.
жа)   До 31 януари всяка година, считано от 2016 г., се публикува обобщение на случаите на неспазване от страна на държавите членки и бенефициерите, както и на коригиращите действия, включително финансовите корекции, извършени от държавите членки или от Комисията.
3.  В съответствие с националните закони и практики управляващият орган включва в мерките за информация и публичност следните органи:
3.  В съответствие с националните закони и практики управляващият орган включва в мерките за информация и публичност следните органи:
з)   партньорите, посочени в член 5 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общоприложими разпоредби];
а)  партньорите, посочени в член 5 от [Регламент (ЕС) № [...] за определяне на общоприложими разпоредби];
и)  информационните центрове за Европа, както и представителствата на Комисията в държавите членки;
б)  информационните центрове за Европа, както и представителствата на Комисията в държавите членки;
й)  образователните и научноизследователските институции.
в)  образователните и научноизследователските институции.
Тези структури разпространяват широко информацията, описана в член 120, параграф 1, букви а) и б).
Тези структури разпространяват широко информацията, описана в член 120, параграф 1, букви а) и б).
3.  МЕРКИ ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕРИ И БЕНЕФИЦИЕРИТЕ
3.  МЕРКИ ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕРИ И БЕНЕФИЦИЕРИТЕ
3.1  Мерки за осведомяване за потенциалните бенефициери
3.1  Мерки за осведомяване за потенциалните бенефициери
1.  Управляващият орган предприема необходимите мерки целите и възможностите за финансиране на ЕФМДР да бъдат широко разпространени сред потенциалните бенефициери и всички заинтересовани страни.
1.  Управляващият орган предприема необходимите мерки целите и възможностите за финансиране на ЕФМДР да бъдат широко разпространени сред потенциалните бенефициери и всички заинтересовани страни.
2.  Управляващият орган прави необходимото потенциалните бенефициери да бъдат информирани поне за следното:
2.  Управляващият орган прави необходимото потенциалните бенефициери да бъдат информирани поне за следното:
а)  условията за допустимост на разходите, които трябва да бъдат изпълнени, за да има бенефициерът право на подкрепа по дадена оперативна програма;
а)  условията за допустимост на разходите, които трябва да бъдат изпълнени, за да има бенефициерът право на подкрепа по дадена оперативна програма;
б)  описание на условията за допустимост на заявленията, процедурите за разглеждане на заявленията за финансиране и на свързаните с тях срокове;
б)  описание на условията за допустимост на заявленията, процедурите за разглеждане на заявленията за финансиране и на свързаните с тях срокове;
ба)  евентуалните финансови последици в случай на неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството;
в)  критериите за подбор на операциите, които ще получат подкрепа;
в)  критериите за подбор на операциите, които ще получат подкрепа;
г)  лицата за връзка на национално, регионално или местно равнище, които могат да предоставят информация за оперативните програми;
г)  лицата за връзка на национално, регионално или местно равнище, които могат да предоставят информация за оперативните програми;
д)  че в заявленията следва да се предлагат комуникационни дейности, пропорционални на размера на операцията, с цел информиране на обществеността за целите на операцията и подкрепата от ЕС за операцията.
д)  че в заявленията следва да се предлагат комуникационни дейности, пропорционални на размера на операцията, с цел информиране на обществеността за целите на операцията и подкрепата от ЕС за операцията.
3.2.  Мерки за осведомяване за бенефициерите
3.2.  Мерки за осведомяване за бенефициерите
Управляващият орган информира бенефициерите, че приемането на финансиране представлява приемане на тяхното включване в списъка на операциите, публикуван в съответствие с член 120, параграф 2.
Управляващият орган информира бенефициерите, че приемането на финансиране представлява приемане на тяхното включване в списъка на операциите, публикуван в съответствие с член 120, параграф 2.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0282/2013).

Правна информация - Политика за поверителност