Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0380(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0282/2013

Předložené texty :

A7-0282/2013

Rozpravy :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Hlasování :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Vysvětlení hlasování
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Vysvětlení hlasování
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Přijaté texty
PDF 1676kWORD 248k
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk
Evropský námořní a rybářský fond ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2013 k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)
1a.  připomíná, že ve svém usnesení ze dne 8. června 2011 Parlament zdůraznil, že rybolovné zdroje představují veřejný statek, který je zásadní pro celosvětové zásobování potravinami; upozornil na to, že odvětví rybolovu a akvakultury a s nimi spojené činnosti jsou často hlavním zdrojem obživy a udržitelné zaměstnanosti v pobřežních, ostrovních a vzdálených regionech; dále vyjádřil názor, že má-li být dosaženo střednědobých a dlouhodobých cílů (stabilní, udržitelné a životaschopné odvětví rybolovu), obnovy populací ryb a mají-li se řešit sociální aspekty spojené se snížením intenzity rybolovu, bude reforma společné rybářské politiky (SRP) potřebovat po roce 2013 náležité finanční zdroje;
______________
1Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42, čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1 a čl. 100 odst. 2, čl. 173 odst. 3, článek 175, článek 188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2 a čl. 195 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42, čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1 a čl. 100 odst. 2, čl. 173 odst. 3, článek 175, článek 188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2, čl. 195 odst. 2 a článek 349 této smlouvy,
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Odvětví rybolovu má strategický význam pro sociálně ekonomickou situaci, pro zásobování obyvatel rybami a pro potravinovou rovnováhu v jednotlivých členských státech a v Unii a rovněž významně příspívá k dobrým sociálně-ekonomickým podmínkám pobřežních společenství, místnímu rozvoji, zaměstnanosti, k zachování či vytváření hospodářských činností a pracovních míst v předcházejících i navazujících odvětvích, zásobování čerstvými rybami a zachování místních kulturních tradic;
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)   Působnost EMFF by se měla vztahovat na podporu společné rybářské politiky, která zahrnuje zachování, řízení a využívání biologických mořských zdrojů, biologických sladkovodních zdrojů a akvakultury, jakož i na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, pokud takové činnosti probíhají na území členských států nebo ve vodách Unie, včetně činností prováděných rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou třetích zemí a v těchto zemích zapsanými nebo rybářskými plavidly Unie nebo státními příslušníky členských států, aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu vlajky, vzhledem k ustanovením článku 117 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.
(2)   Působnost EMFF by se měla vztahovat na podporu společné rybářské politiky, která zahrnuje zachování, řízení a udržitelné využívání biologických mořských zdrojů, biologických sladkovodních zdrojů a akvakultury, jakož i na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, pokud takové činnosti probíhají na území členských států nebo ve vodách Unie, nebo je provádí rybářská plavidla Unie nebo státní příslušníci členských států, aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu vlajky, vzhledem k ustanovením článku 117 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Mělo by se zdůraznit, že společná rybářská politika je spjata s politikou v oblasti potravin, což ospravedlňuje zásahy ze strany veřejných orgánů prostřednictvím EMFF za účelem zabezpečení dodávek potravin občanům Unie.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  V rámci EMFF musí být zohledněno zvláštní postavení nejvzdálenějších regionů v souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování EU. Poloha nejvzdálenějších regionů a zvláštní povaha odvětví rybolovu v těchto regionech vyžadují, aby SRP a fondy, které jsou s ní spojené, zejména pak EMFF, byly přizpůsobeny specifikům, omezením, zvýšeným nákladům a zvláštní situaci těchto regionů, které se výrazně odlišují od zbytku Unie. Z těchto důvodů je třeba, aby pro nejvzdálenější regiony bylo možno stanovit zvláštní a odchylná opatření.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)  Budoucí EMFF by se měl plně věnovat problémům a zvláštním potřebám drobného rybolovu, neboť je třeba si uvědomit, že právě drobná loďstva v Unii zaměstnávají největší množství pracovní síly na jednotku úlovku.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)   Úspěch společné rybářské politiky závisí na efektivním systému kontroly, inspekce a vynucování, jakož i na spolehlivých kompletních údajích, a to jak pro vědecké poradenství, tak pro účely provádění a kontroly, a proto by měl EMFF tyto politiky podporovat.
(3)   Úspěch společné rybářské politiky závisí na efektivním systému kontroly, inspekce, a to včetně inspekce pracovišť, a vynucování, jakož i na spolehlivých kompletních údajích, a to jak pro vědecké poradenství, tak pro účely provádění a kontroly, a proto by měl EMFF tyto politiky podporovat.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  S cílem dosáhnout toho, aby za společnou rybářskou politiku (SRP) převzali odpovědnost rybáři, čímž by se zlepšilo provádění a celková úspěšnost SRP, by měl EMFF podporovat partnerství, spolupráci a dialog mezi vědci a rybáři.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)   Působnost EMFF by se měla vztahovat na podporu integrované námořní politiky, která zahrnuje rozvoj a provádění koordinovaných operací a rozhodování v souvislosti s oceány, moři, pobřežními regiony a námořními odvětvími jakožto doplňkem různých politik EU, které se jich dotýkají, zejména v rámci společné rybářské politiky, dopravy, průmyslu, územní soudržnosti, životního prostředí, energetiky a cestovního ruchu. Je nutné zajistit soudržnost a integraci v řízení různých odvětvových politik v rámci Baltského moře, Severního moře, Keltského moře, Biskajského zálivu, pobřeží Iberského poloostrova, povodí Středozemního a Černého moře.
(4)   Působnost EMFF by se měla vztahovat na podporu integrované námořní politiky, která zahrnuje rozvoj a provádění koordinovaných operací a rozhodování v souvislosti s oceány, moři, pobřežními regiony a námořními odvětvími jakožto doplňkem různých politik EU, které se jich dotýkají, zejména v rámci společné rybářské politiky, dopravy, průmyslu, územní soudržnosti, životního prostředí, energetiky a cestovního ruchu, což jsou oblasti, kde je třeba podporovat vědecký výzkum, odborné kompetence a vzdělávání. Je nutné zajistit soudržnost a integraci v řízení různých odvětvových politik v rámci Baltského moře, Severního moře, Keltského moře, Biskajského zálivu, pobřeží Iberského poloostrova, povodí Středozemního a Černého moře.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Je třeba, aby Unie při vymezování a provádění svých politik a činností, které týkajík reformy SRP, integrované námořní politiky a EMFF, zohledňovala  požadavky související s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví podle článku 9 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Evropa 2020, by se Unie a členské státy měly snažit o provádění inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a současně přispívat k harmonickému rozvoji Unie. Zejména by měly být soustředěny prostředky na splnění cílů strategie Evropa 2020 měla by být zlepšena účinnost větším zaměřením na výsledky. Zahrnutí integrované námořní politiky do nového EMFF také přispívá k hlavním cílům politik stanoveným ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ („Strategie Evropa 2020“) a je v souladu s obecnými cíli zvýšení hospodářské, územní a sociální soudržnosti stanovenými ve Smlouvě.
(5)  V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Evropa 2020, by se Unie a členské státy měly snažit o provádění inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a současně přispívat k harmonickému rozvoji Unie. Zejména by měly být soustředěny prostředky na splnění cílů strategie Evropa 2020, především těch, které se týkají se zaměstnaností a bojem proti chudobě, sociálnímu vyloučení a změně klimatu. Dále by měla být zlepšena účinnost větším zaměřením na výsledky. Zahrnutí integrované námořní politiky do nového EMFF také přispívá k hlavním cílům politik stanoveným ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ („Strategie Evropa 2020“) a je v souladu s obecnými cíli zvýšení hospodářské, územní a sociální soudržnosti stanovenými ve Smlouvě.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)   Aby bylo zajištěno, že EMFF bude přispívat k dosažení cílů společné rybářské politiky, integrované námořní politiky a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se zaměřit na omezený počet hlavních priorit vztahujících se k podpoře rybolovu a akvakultury založených na inovacích a znalostech, k podpoře udržitelného rybolovu a akvakultury s účinnějším využitím zdrojů a ke zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti uvolněním potenciálu růstu a zaměstnanosti pobřežních a vnitrozemských rybářských komunit a podporou diverzifikace rybolovných činností do jiných odvětví mořského hospodářství.
(6)   Aby bylo zajištěno, že EMFF bude přispívat k dosažení cílů společné rybářské politiky, integrované námořní politiky a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se stanovit škálu hlavních priorit vztahujících se k podpoře rybolovu a akvakultury založených na inovacích a znalostech, k podpoře udržitelného rybolovu a akvakultury s účinnějším využitím zdrojů a ke zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti uvolněním potenciálu růstu a zaměstnanosti pobřežních a vnitrozemských rybářských komunit a podporou diverzifikace rybolovných činností do jiných odvětví mořského hospodářství.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  EMFF by měl přispívat ke zlepšení úrovně života těch, kteří jsou na rybolovu závislí, a to zajištěním lepších pracovních podmínek pro rybáře především díky dodržování právních předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci a ustanovení kolektivních pracovních smluv.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)  Aby nedošlo k nedorozumění, pokud jde o uplatňování a dopad zvláštních finančních opatření EMFF na různé zúčastněné strany působící v odvětví rybolovu, je užitečné zavést jasné rozlišování mezi vlastníky lodí a rybáři pracujícími za mzdu tak, jak bylo stanoveno již v úmluvě MOP č. 188.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)   Hlavním cílem společné rybářské politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu a akvakultury přispívaly k dlouhodobě udržitelným ekologickým podmínkám, které jsou nezbytné pro hospodářský a sociální rozvoj. Společná rybářská politika by kromě toho měla přispívat ke zvýšení produktivity, přiměřené životní úrovni odvětví rybolovu a stabilním trhům a zajišťovat dostupnost zdrojů a dodávky potravin spotřebitelům za rozumné ceny.
(8)   Hlavním cílem společné rybářské politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu a akvakultury dlouhodobě přispívaly z hlediska hospodářského, sociálním´ho a ekologického k udržitelnému rozvoji. Společná rybářská politika by kromě toho měla přispívat ke zvýšení produktivity, přiměřené životní úrovni odvětví rybolovu a stabilním trhům a zajišťovat dostupnost zdrojů a dodávky potravin spotřebitelům za rozumné ceny.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)   Je nanejvýš důležité lépe integrovat environmentální hlediska do společné rybářské politiky, která by měla plnit cíle environmentální politiky Unie a strategie Evropa 2020. Společná rybářská politika je zaměřena na využívání živých mořských biologických zdrojů, které nejpozději do roku 2015 obnoví a udrží rybí populace na úrovních, které zajistí maximální udržitelný výnos. SRP zavede přístup předběžné opatrnosti a ekosystémový přístup v oblasti řízení rybolovu. EMFF by tudíž měla přispívat k ochraně mořského prostředí, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí).
(9)   Je nanejvýš důležité lépe integrovat environmentální hlediska do společné rybářské politiky, která by měla plnit cíle environmentální politiky Unie a strategie Evropa 2020. SRP je zaměřena na využívání živých mořských biologických zdrojů, které pokud možno do roku 2015 a v každém případě do roku 2020 obnoví a udrží rybí populace na úrovních, které zajistí maximální udržitelný výnos. SRP by měla ve vztahu k udržitelnému rozvoji uplatňovat vyvážený přístup, jehož by mělo být dosaženo prostřednictvím plánování rybolovu, jeho využívání a řízení zohledňujících očekávání a aktuální sociální potřeby, aniž by docházelo k ohrožování výhod, které musí budoucím generacím nabízet všechny produkty a služby mořských ekosystémů. EMFF by tudíž měla přispívat k ochraně mořského prostředí, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí).
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Opatření financovaná prostřednictvím EMFF musí být v souladu s články 39 a 41 Smlouvy o fungování EU, které odkazují na vyvážený přístup při uplatňování pracovního práva a účinné koordinaci odborného vzdělávání.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)   Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států s ohledem na rozsah a dopady operací, které mají být financovány v rámci operačních programů, a strukturálních obtíží, s nimiž se členské státy potýkají při rozvoji námořního a rybolovného odvětví, jakož i z důvodu omezených finančních prostředků členských států, a může jich být proto lépe dosaženo na úrovni Unie poskytováním víceletého financování zaměřeného na odpovídající priority, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 odst. 4 uvedené smlouvy nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
(10)   Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států s ohledem na rozsah a dopady operací, které mají být financovány v rámci operačních programů, a strukturálních obtíží, s nimiž se členské státy potýkají při rozvoji námořního a rybolovného odvětví a odvětví akvakultury, jakož i z důvodu omezených finančních prostředků členských států, a může jich být proto lépe dosaženo na úrovni Unie poskytováním víceletého financování zaměřeného na odpovídající priority, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 odst. 4 uvedené smlouvy nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)   Financování výdajů společné rybářské politiky a integrované námořní politiky prostřednictvím jediného fondu, EMFF, by se mělo zaměřit na potřebu zjednodušení a posílení integrace obou politik. Rozšíření sdíleného řízení společných organizací trhu včetně vyrovnávacích plateb pro nejvzdálenější regiony, kontrolních činností a činností při shromažďování údajů by mělo dále přispět ke zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro Komisi i členské státy a dosáhnout větší soudržnosti a účinnosti poskytované podpory.
(11)   Financování výdajů společné rybářské politiky a integrované námořní politiky prostřednictvím jediného fondu, EMFF, by se mělo zaměřit na potřebu zjednodušení a posílení integrace obou politik. Rozšíření sdíleného řízení společných organizací trhu včetně vyrovnávacích plateb pro nejvzdálenější regiony, kontrolních činností a činností při shromažďování údajů a řízení by mělo dále přispět ke zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro Komisi i členské státy a dosáhnout větší soudržnosti a účinnosti poskytované podpory.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Financování se řídí bodem 17 Interinstitucionální dohody z XX/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)
(11b)  Žádným typem financování nejsou dotčena ustanovení nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014−2020, ani ustanovení Interinstitucionální dohody ze dne xxx/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)   Rozpočet Unie by měl financovat výdaje společné rybářské politiky a integrované námořní politiky prostřednictvím jediného fondu, EFMF, a to buď přímo, nebo v rámci sdíleného řízení s členskými státy. Sdílené řízení s členskými státy by se nemělo vztahovat pouze na opatření na podporu rozvoje odvětví rybolovu, akvakultury a místního rozvoje se zapojením místních komunit, ale také na organizace společných trhů a vyrovnávací platby pro nejvzdálenější regiony, kontrolní činnosti a činnosti při shromažďování údajů. Přímé řízení by se mělo vztahovat na vědecké poradenství, dobrovolné příspěvky na regionální organizace pro řízení rybolovu, na poradní sbory a operace při provádění integrované námořní politiky. Měl by být upřesněn druh opatření, která je možno z EMFF financovat.
(12)   Rozpočet Unie by měl financovat výdaje společné rybářské politiky a integrované námořní politiky prostřednictvím jediného fondu, EFMF, a to buď přímo, nebo v rámci sdíleného řízení s členskými státy. Sdílené řízení s členskými státy by se nemělo vztahovat pouze na opatření na podporu rozvoje odvětví rybolovu, akvakultury a místního rozvoje se zapojením místních komunit, ale také na opatření pro uvádění produktů na trh a jejich zpracování a na vyrovnávací platby pro nejvzdálenější regiony, kontrolní činnosti a činnosti při shromažďování údajů. Přímé řízení by se mělo vztahovat na přípravu plánů výroby a uvádění na produktů, podporu skladování, vědecké poradenství, dobrovolné příspěvky na regionální organizace pro řízení rybolovu, na poradní sbory a operace při provádění integrované námořní politiky. Měl by být upřesněn druh opatření, která je možno z EMFF financovat.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)   Podle článků 50 a 51 [nařízení o společné rybářské politice] (dále jen nařízení o SRP) je třeba, aby byla finanční pomoc Unie v rámci EMFF podmíněna dodržováním pravidel společné rybářské politiky členskými státy i hospodářskými subjekty. Tato podmíněnost má odrážet odpovědnost Unie zajišťovat ve veřejném zájmu zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky, které je zakotveno v článku 3 Smlouvy o fungování EU.
(14)   Podle článků 50 a 51 [nařízení o společné rybářské politice] (dále jen nařízení o SRP) je třeba, aby byla finanční pomoc Unie v rámci EMFF podmíněna dodržováním pravidel společné rybářské politiky členskými státy i hospodářskými subjekty. Tato podmíněnost má odrážet odpovědnost Unie zajišťovat ve veřejném zájmu zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky a také dodržování požadavků spojených s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti a zárukou přiměřené sociální ochrany, které jsou zakotveny v článcích 3 a 9 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)   Dosahování cílů společné rybářské politiky by bylo podrýváno, pokud by se finanční pomoc Unie v rámci EMFF vyplácela hospodářským subjektům, které ex-ante nesplňují požadavky související s veřejným zájmem na zachování biologických mořských zdrojů. Proto by měly být přípustné pouze ty hospodářské subjekty, které během určité doby před podáním žádosti o podporu nebyly zapojeny do provozu, řízení nebo vlastnictví rybářských plavidel uvedených v seznamu Unie s plavidly provádějícími rybolov NNN podle čl. 40 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999, a které se nedopustily závažného porušení předpisů podle článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 nebo jiných případů nedodržování pravidel společné rybářské politiky, které zvláště ohrožují udržitelnost dotčených populací a představují závažné hrozby pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos (dále jen MSY).
(15)  Dosahování cílů společné rybářské politiky by bylo podrýváno, pokud by se finanční pomoc Unie v rámci EMFF vyplácela hospodářským subjektům, které ex-ante nesplňují požadavky související s veřejným zájmem na zachování biologických mořských zdrojů. Proto by měly být přípustné hospodářské subjekty pouze za podmínky, že během určité doby před podáním žádosti o podporu nebyly zapojeny do provozu, řízení nebo vlastnictví rybářských plavidel uvedených v seznamu Unie s plavidly provádějícími rybolov NNN podle čl. 40 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999, ani do provozování, řízení či vlastnictví rybářských plavidel plujících pod vlajkou země určené jako nespolupracující třetí země, jak je stanoveno v článku 33 nařízení (ES) č. 1005/2008. Stejně tak by měly být přípustné pouze ty hospodářské subjekty, které se nedopustily závažného porušení předpisů podle článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 nebo jiných případů nedodržování pravidel společné rybářské politiky, které zvláště ohrožují udržitelnost dotčených populací a představují závažné hrozby pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos (dále jen MSY).
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)   V případě, že příjemci porušují pravidla společné rybářské politiky, by měly platit důsledky stanovené pro nedodržování podmínek způsobilosti. Za účelem stanovení výše nezpůsobilých výdajů by se měla brát v úvahu závažnost nedodržování pravidel společné rybářské politiky příjemcem, hospodářská výhoda plynoucí z nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo význam příspěvku EMFF pro hospodářskou činnost příjemce.
(17)   V případě, že příjemci porušují pravidla společné rybářské politiky, by měly platit důsledky stanovené pro nedodržování podmínek způsobilosti. Za účelem stanovení výše nezpůsobilých výdajů by se měla brát v úvahu závažnost (včetně rozsahu, délky a opakovaného výskytu) nedodržování pravidel společné rybářské politiky příjemcem, hospodářská výhoda plynoucí z nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo význam příspěvku EMFF pro hospodářskou činnost příjemce
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)   Dosahování cílů společné rybářské politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud by byla finanční pomoc Unie v rámci EMFF vyplacena členským státům, které neplní své povinnosti vyplývající z pravidel společné rybářské politiky týkajících se veřejného zájmu zachování biologických mořských zdrojů, například povinností shromažďování údajů a provádění kontroly. Pokud by členské státy neplnily tyto povinnosti, vystavovaly by se navíc riziku, že nezjistí nepřípustné příjemce nebo nezpůsobilé operace.
(18)   Dosahování cílů společné rybářské politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud by byla finanční pomoc Unie v rámci EMFF vyplacena členským státům, které neplní své povinnosti týkající se zajištění rovnováhy mezi rybářskými plavidly a rybolovnými právy v souladu s čl. 34 odst. 1 základního nařízení o SRP nebo své povinnosti vyplývající z pravidel společné rybářské politiky týkajících se veřejného zájmu zachování biologických mořských zdrojů, například povinností shromažďování údajů a provádění kontroly. Pokud by členské státy neplnily tyto povinnosti, vystavovaly by se navíc riziku, že nezjistí nepřípustné příjemce nebo nezpůsobilé operace.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Jako preventivní opatření zabraňující vyplacení plateb, které nejsou v souladu s předpisy, a podněcující členský stát k dodržování pravidel společné rybářské politiky nebo k tomu, aby vyžadoval jejich dodržování ze strany příjemce, by se mělo použít přerušení platební lhůty a pozastavení plateb, obě tato opatření v časově omezené oblasti působnosti. Za účelem dodržení zásady proporcionality by se měly finanční opravy, které mají jednoznačné a neodvolatelné následky, vztahovat pouze na výdaje přímo spojené s operacemi, během nichž došlo k případům nedodržování pravidel společné rybářské politiky.
(Netýká se anglického znění.)
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)   Aby se zlepšila koordinace a harmonizovalo provádění fondů poskytujících podporu, což je v rámci politiky soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS), s fondy pro rozvoj venkova, což je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), a s fondy pro námořní a rybolovné odvětví, což je Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), byla pro všechny tyto fondy (dále jen „fondy SSR“) přijata společná ustanovení v [nařízení (EU) č. […] o společných ustanoveních]. Vzhledem ke zvláštnostem společné rybářské politiky a integrované námořní politiky obsahuje EMFF kromě tohoto nařízení také některá zvláštní ustanovení.
(20)   Aby se zlepšila koordinace a harmonizovalo provádění fondů poskytujících podporu, což je v rámci politiky soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS), s fondy pro rozvoj venkova, což je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), a s fondy pro námořní a rybolovné odvětví, což je Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), byla pro všechny tyto fondy (dále jen „fondy SSR“) přijata společná ustanovení v [nařízení (EU) č. […] o společných ustanoveních]. Dále by mělo být zdůrazněno, že využitím fondů lze také podpořit účinnější plnění priorit stanovených v rámci politiky soudržnosti Unie a strategie Evropa 2020; v této souvislosti by měla být pozornost věnována skutečnosti, že pro plnění významných cílů týkajících se zaměstnanosti a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je nezbytná součinnost mezi EMFF a ESF. Vzhledem ke zvláštnostem společné rybářské politiky a integrované námořní politiky obsahuje EMFF kromě tohoto nařízení také některá zvláštní ustanovení.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)   Činnost Unie by měla doplňovat činnost členských států, případně se snažit k této činnosti přispívat. K zajištění významné přidané hodnoty je třeba posílit partnerství mezi Komisí a členskými státy prostřednictvím ujednání o zapojení různých druhů partnerů s plným ohledem na institucionální pravomoci členských států. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění odpovídajícího zastoupení žen a menšin. Toto partnerství zahrnuje regionální, místní a další veřejné orgány, jakož i jiné vhodné subjekty, včetně těch, jež jsou odpovědné za životní prostředí a za prosazování rovnosti mezi ženami a muži, hospodářské a sociální partnery a jiné příslušné subjekty. Dotyční partneři by se měli účastnit přípravy smluv o partnerství a rovněž přípravy, provádění, monitorování a hodnocení plánování.
(22)   K zajištění významné přidané hodnoty je třeba posílit partnerství mezi Komisí, orgány členských států a různými druhy partnerů prostřednictvím ujednání o zapojení uvedených subjektů, včetně dotčených sociálních partnerů, s plným ohledem na institucionální pravomoci členských států. Toto partnerství zahrnuje regionální, místní a další veřejné orgány, jakož i jiné vhodné subjekty, včetně těch, jež jsou odpovědné za životní prostředí a za prosazování rovnosti mezi ženami a muži, hospodářské a sociální partnery, odvětví rybolovu a jiné příslušné subjekty. S ohledem na specifické rysy odvětví rybolovu je zapotřebí zajistit účast hospodářských a sociálních partnerů zastupujících různá dílčí odvětví a územní jednotky, vědeckovýzkumné organizace a rovněž vnitrostátní a regionální sítě sdružující místní akční skupiny v oblasti rybolovu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění odpovídajícího zastoupení žen a menšin. Dotyční partneři by se měli účastnit přípravy smluv o partnerství a rovněž přípravy, provádění, monitorování a hodnocení plánování.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)   Je třeba, aby Komise na základě transparentních a objektivních kritérií vypracovala roční rozpis dostupných položek závazků podle jednotlivých členských států; tato kritéria by měla zahrnovat historické přidělené prostředky podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a historickou spotřebu podle nařízení Rady (ES) č. 861/2006.
(24)   Je třeba, aby Komise na základě transparentních a objektivních kritérií vypracovala roční rozpis dostupných položek závazků podle jednotlivých členských států; tato kritéria by měla zahrnovat historii přidělování prostředků podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a historickou spotřebu podle nařízení Rady (ES) č. 861/2006.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)   Splnění některých předběžných podmínek je v kontextu společné rybářské politiky nanejvýš důležité, zejména pokud jde o předkládání víceletého vnitrostátního strategického plánu pro akvakulturu a prokázanou správní kapacitu, umožňující dosáhnout souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu a prosadit provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování.
(25)   Splnění některých předběžných podmínek je v kontextu společné rybářské politiky nanejvýš důležité, zejména pokud jde o předkládání víceletého vnitrostátního strategického plánu pro akvakulturu a prokázanou správní kapacitu, umožňující dosáhnout souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu a prosadit provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování; a zajistit provádění právních předpisů Unie týkající se pracovník podmínek, především těch, které se týkají bezpečnosti, zdraví, vzdělání a odborné přípravy.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)   Ve shodě s cílem zjednodušení by měly všechny činnosti EMFF, které spadají do působnosti sdíleného řízení, včetně řízení a shromažďování údajů, probíhat formou jediného operačního programu pro každý členský stát, v souladu s jeho vnitrostátním uspořádáním. Programové období zahrnuje dobu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Je třeba, aby každý členský stát připravil jediný operační program. Každý program by měl určit strategii pro splnění cílů v souvislosti s prioritami Unie pro EMFF a výběr příslušných opatření. Je třeba, aby plánování bylo v souladu s prioritami Unie a zároveň přizpůsobeno podle vnitrostátního kontextu, přičemž má doplňovat jiné politiky Unie, zejména politiku rozvoje venkova a politiku soudržnosti.
(26)   Ve shodě s cílem zjednodušení by měly všechny činnosti EMFF, které spadají do působnosti sdíleného řízení, včetně řízení a shromažďování údajů, probíhat formou jediného operačního programu pro každý členský stát, v souladu s jeho vnitrostátním uspořádáním. Programové období zahrnuje dobu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Je třeba, aby každý členský stát připravil jediný operační program. Každý program by měl určit strategii pro splnění cílů v souvislosti s prioritami Unie pro EMFF a výběr příslušných opatření. Je třeba, aby plánování bylo v souladu s prioritami Unie a zároveň přizpůsobeno podle vnitrostátního a regionálního kontextu, zejména specifickým charakteristikám nejvzdálenějších regionů, přičemž má doplňovat jiné politiky Unie a současně zachovat stávající systém řízení a kontroly, aby nevznikaly dodatečné náklady nebo zpoždění při provádění programů.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)   Členské státy by měly vypracovat oddíl operačního programu o shromažďování údajů, který by byl v souladu s víceletým programem EU. Členské státy by se rovněž měly přizpůsobit specifickým potřebám činností při shromažďování údajů tím, že vypracují roční pracovní plán, který se bude každoročně upravovat pod vedením Komise a podléhá jejímu schválení.
(30)   Členské státy by měly vypracovat oddíl operačního programu o shromažďování údajů, který by byl v souladu s víceletým programem EU. Členské státy by se rovněž měly přizpůsobit specifickým potřebám činností při shromažďování údajů a řízení tím, že vypracují roční pracovní plán, který se bude každoročně upravovat pod vedením Komise a podléhá jejímu schválení.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)   Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu je nezbytné stimulovat inovace a podnikání. Proto by měl EMFF podporovat inovační činnosti a rozvoj podnikání.
(31)   Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu je nezbytné stimulovat inovace a podnikání. Proto by měl EMFF podporovat inovační činnosti a ekologicky udržitelný rozvoj podnikání v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a přístupem respektujícím ekosystémy.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)
(31a)  V důsledku hospodářských zvratů způsobených v posledních letech finanční krizí má mnoho mladých lidí problémy získat finanční prostředky nezbytné k tomu, aby mohli začít působit v odvětví rybolovu. Podpora EMFF by proto měla být zaměřena také na pomoc mladým lidem při vstupu do odvětví rybolovu, například prostřednictvím příspěvku pro založení prvního podniku.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)   Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu a námořních činností je rovněž rozhodující investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval celoživotní vzdělávání, spolupráci mezi vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, jakož i poradenské služby napomáhající zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti subjektů.
(32)   Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu a námořních činností je rovněž rozhodující investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval odbornou přípravu, která by se kromě technických otázek změřovala na i znalosti o udržitelném řízení rybolovu a odpovídající manipulaci s rybami s cílem dosáhnout většího zisku, a vyšší zdravotní, bezpečnostní a hygienické normy při práci, celoživotní vzdělávání, spolupráci mezi vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, jakož i poradenské služby napomáhající zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti subjektů. Je rovněž důležité, aby EMFF podporoval generační obnovu a omlazení této profese vytvářením zvláštních mechanismů povzbuzujících mladé lidi, aby se zapojili do tohoto odvětví, zejména zvyšováním statusu rybářské profese a zlepšováním norem v oblasti dobrých životních podmínek na palubě, vzděláváním a odbornou přípravou a zvýšením příjmů.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)
(32a)  EMFF by měl podporovat drobný rybolov, aby se řešily otázky specifické pro tento segment a podpořilo se udržitelné řízení rybolovu na místní úrovni a rozvoj pobřežních komunit.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 b (nový)
(32b)  Vzhledem k tomu, že malé podniky čelí při získávání podpory od Společenství potížím, měl by EMFF podněcovat k vytváření kolektivních projektů a podporovat poskytování technické pomoci osobám odpovědným za tyto projekty.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 c (nový)
(32c)  EMFF by měl podporovat udržitelné řízení rybolovu na místní úrovni a rozvoj pobřežních komunit.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 d (nový)
(32d)  EMFF by měl podpořit zapojení malých výrobních společností v oblasti drobného pobřežního rybolovu a vnitrozemského rybolovu do přípravy společných projektů a předkladatelům těchto projektů zajistit technickou pomoc.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)   S vědomím důležitosti role, kterou manželky samostatně výdělečně činných rybářů hrají v oblasti drobného pobřežního rybolovu, by měl EMFF podporovat odbornou přípravu a vytváření informační sítě přispívající k jejich profesnímu rozvoji a poskytující jim prostředky, aby mohly lépe plnit vedlejší úkoly, které tradičně vykonávají.
(33)   S vědomím důležitosti role, kterou manželky samostatně výdělečně činných rybářů hrají v oblasti drobného pobřežního rybolovu, by měl EMFF podporovat celoživotní odbornou přípravu a vytváření informační sítě přispívající k jejich profesnímu rozvoji a poskytující jim prostředky, aby mohly lépe plnit vedlejší úkoly, které tradičně vykonávají, nebo jiné úkoly vyplývající z diverzifikace rybolovných činností.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)
(33a)  EMFF by měl podporovat sociální dialog na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni a zapojovat do něj sociální partnery a rozšiřovat jejich organizační schopnosti.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 b (nový)
(33b)  Vedlejší činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury, které jako takové označí členské státy a k nimž mohou patřit výroba sítí, dodávky návnad, balení a jiné služby poskytované přímo rybářům, by měly být způsobilé pro podporu z EMFF, aby bylo možné rozvíjet specifické činnosti a podpořit tak lepší fungování odvětví.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)   S vědomím nízkého zapojení rybářů věnujících se drobnému pobřežnímu rybolovu do sociálního dialogu by měl EMFF podporovat organizace prosazující tento dialog na příslušných fórech.
(34)   Vzhledem k  významu rybářů věnujících se pobřežnímu rybolovu pro společnost a příslušné území by měl EMFF podporovat organizace prosazující sociální dialog v odvětví pobřežního rybolovu na příslušných fórech.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)  Je třeba podporovat rozvoj a provádění víceletých plánů (články 9 až 11 nařízení o SRP)
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)   S vědomím potenciálu, který nabízí diverzifikace rybářům věnujícím se drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich zásadní role v pobřežních společenstvích by měl EMFF pomáhat diverzifikaci finančním krytím během počáteční fáze podnikání a investicemi na modernizaci jejich plavidel, a mimoto náležitou odbornou přípravou umožňující získat dovednosti v příslušném oboru mimo rybolovné činnosti.
(35)   EMFF by měl napomáhat vytváření pracovních míst finančním krytím počáteční fáze nových podniků v odvětví rybolovu a rozvoje doplňujících činností spjatých s rybolovem, a mimoto náležitou odbornou přípravou umožňující získat odpovídající dovednosti.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
(35a)  Za účelem podpory generační obměny v odvětví rybolovu je důležité, aby EMFF podporoval vstup mladých lidí do tohoto odvětví, především pomocí pobídek pro mladé rybáře, kteří se poprvé stali vlastníky plavidla.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 b (nový)
(35b)  Je třeba poukázat na to, že Mezinárodní organizace práce (MOP) se domnívá, že rybolov představuje v porovnání s jinými činnostmi rizikové povolání, a že tato organizace uzavřela či přijala mnoho úmluv a doporučení, aby prosadila důstojné pracovní podmínky rybářů. Zásady uvedené v těchto úmluvách a doporučeních by měly být základními zásadami pro lepší využití zdrojů EMFF.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
(36)   V zájmu splnění zdravotních a bezpečnostních požadavků na plavidlech je nutné, aby EMFF podporoval investice vztahující se k bezpečnosti a hygieně na plavidlech.
(36)   V zájmu splnění zdravotních a bezpečnostních požadavků na plavidlech je nutné, aby EMFF podporoval investice vztahující se k bezpečnosti a hygieně na plavidlech a ke jejich obyvatelnosti.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  V důsledku zavedení systémů převoditelných koncesí k rybolovu uvedených v článku 27 [nařízení o SRP] a s cílem podpořit členské státy při provádění těchto nových systémů by jim měl EMFF poskytovat podporu, jde-li o budování kapacit a výměnu osvědčených postupů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)
(37a)  S ohledem na význam námořního dědictví by EMFF měl by podporovat investice do ochrany a zachování námořního dědictví a s ním souvisejících tradičních řemesel;
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  Zavedení systémů převoditelných koncesí k rybolovu by mělo zvýšit konkurenceschopnost odvětví. V důsledku toho může vzniknout potřeba nových profesních příležitostí mimo rybolovné činnosti. Proto by měl EMFF podporovat diverzifikaci a vytváření pracovních míst v rybářských komunitách, zejména podporou počáteční fáze podnikání a přeřazením plavidel na jiné námořní činnosti než rybolovné činnosti plavidel drobného pobřežního rybolovu. Tato poslední operace se zdá být vhodná, neboť na plavidla drobného pobřežního rybolovu se nevztahují systémy převoditelných koncesí k rybolovu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)
(38a)  V souladu s cílem vytvářet pracovní místa, který je součástí strategie Evropa 2020, by měl EMFF rovněž vyhradit zdroje na podporu přijímání opatření pro vytváření pracovních míst a zlepšení jejich úrovně v celém řetězci odvětví rybolovu, počínaje rybolovem a akvakulturou a konče zpracovatelským odvětvím a uváděním na trh.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 b (nový)
(38b)  Aby se rybolov stal do budoucna udržitelným odvětvím, je nezbytné, aby EMFF podporoval vytváření pracovních míst v rybářských společenstvích, zejména prostřednictvím nových podnikatelských subjektů a poskytování pomoci mladým lidem při získávání zaměstnání v odvětví rybolovu.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
(39)  Cílem společné rybářské politiky je zajistit udržitelné využívání populací ryb. Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je považována nadměrná kapacita. Prvořadý význam proto má přizpůsobení rybářského loďstva Unie dostupným zdrojům. Odstranění nadbytečné kapacity prostřednictvím veřejné podpory, jako jsou dočasné nebo trvalé zastavení a systémy vrakování, se ukázalo jako neúčinné. EMFF proto bude podporovat vytváření a správu systémů převoditelných koncesí k rybolovu zaměřených na snížení nadbytečné kapacity a zvýšení ekonomické výkonnosti a ziskovosti dotyčných hospodářských subjektů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  Protože je nadbytečná kapacita jedním z klíčových faktorů nadměrného rybolovu, je třeba přijmout opatření k přizpůsobení rybářského loďstva Unie dostupným zdrojům; v této souvislosti by měl EMFF podporovat tvorbu, úpravu a správu systémů převoditelných koncesí k rybolovu zavedených společnou rybářskou politikou jako nástroje řízení pro snížení nadbytečné kapacity.
vypouští se
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)
(40a)  Členským státům, které nesplňují své povinnosti ohledně sběru a předávání údajů nebo které neinformují o stávající kapacitě svého rybářského loďstva, by měly zmraženy nebo sníženy finanční prostředky z EMFF.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 b (nový)
(40b)  S cílem zajistit, aby členské státy dodržovaly limity rybolovné kapacity stanovené v příloze II [nařízení o SRP], by Komise měla být oprávněna pozastavit všechny prostředky na platby a závazky nebo jejich části v rámci operačních programů členských států, které své limity pro kapacitu nedodrží, a to na základě přezkumu vypracovaného 3 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 c (nový)
(40c)  Členským státům, které nesplňují své povinnosti ohledně sběru a předávání údajů nebo které neinformují o svém stávajícím rybářském loďstvu a kapacitě, by měly zmraženy nebo sníženy finanční prostředky z EMFF.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 d (nový)
(40d)  V zájmu zabezpečení příjmů rybářů by EMFF měl přispívat do vzájemných fondů, které kryjí ztráty způsobené přírodními katastrofami, nepříznivými klimatickými jevy, ekologickými haváriemi či haváriemi v oblasti veřejného zdraví či prudkým nárůstem cen pohonných hmot.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
(41)   Je nesmírně důležité do EMFF integrovat environmentální hlediska a podporovat provádění ochranných opatření v rámci společné rybářské politiky, je však nutné brát při tom ohled na různé podmínky ve vodách celé Unie. Pro tento účel je nezbytné přijmout regionalizovaný přístup k ochranným opatřením.
(41)   Je nesmírně důležité do EMFF integrovat environmentální hlediska a podporovat provádění ochranných opatření v rámci společné rybářské politiky, je však nutné brát při tom ohled na různé podmínky ve vodách celé Unie. Pro tento účel je nezbytné přijmout regionalizovaný přístup k ochranným opatřením, a to prostřednictvím víceletého řízení rybolovu upřednostňujícího víceleté plány, které odrážejí biologické zvláštnosti jednotlivých druhů ryb a typické rysy jednotlivých rybolovných oblastí.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)
(41a)  Je naprosto zásadní, aby byly zmírňovány negativní dopady změny klimatu na pobřežní a mořské ekosystémy. EMFF by měl podporovat investice, které pomáhají snižovat podíl odvětví rybolovu na emisích skleníkových plynů, a projekty, jejichž cílem je ochrana a obnova mořského dna s výskytem mořských řas a pobřežních mokřadů, které významnou měrou pohlcují oxid uhličitý.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
(42)   Ve stejném duchu by měl EMFF podporovat snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí, zejména podporou ekologických inovací, selektivnějších zařízení a vybavení, jakož i prostřednictvím opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů a poskytovaných služeb, v souladu se strategií EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020.
(42)   Ve stejném duchu by měl EMFF přispívat ke snížení negativních dopadů rybolovu na mořské prostředí a emisí skleníkových plynů, podporovat používání selektivnějších zařízení a vybavení a přispívat k rozvoji méně energeticky náročných plavidel. EMFF by měl především podporovat ekologické inovace, pokud jde o trup plavidla, motor a převodové ústrojí, jakož i opatření na ochranu a obnovu přímořské biologické rozmanitosti a ekosystémů a poskytovaných služeb, v souladu se strategií EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020 a hlavními cíli strategie Evropa 2020 v oblasti změny klimatu.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)
(42a)  Aby bylo možné přispět k pozitivnímu rozvoji vodních zdrojů a zachování rybolovu mimo období zákazu rybolovu, mělo by být možné podporovat z EMFF období zákazu rybolovu v určitých klíčových etapách životního cyklu biologických druhů vždy, když budou potřebná pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 b (nový)
(42b)  EMFF by měla za účelem snížení vlivu rybolovu na mořské ekosystémy podporovat vytváření, správu, sledování a kontrolu souvislé sítě oblastí obnovy rybích populací.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43 a (nový)
(43a)  S ohledem na rizika spojená s investicemi do činností rybolovu by měl EMFF přispívat ke zvýšení bezpečnosti podnikání finančním krytím pro přístup k pojištění proti kolísání produkce, čímž by se zajistily příjmy producentů v případě mimořádných ztrát produkce vznikajících zejména v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů, náhlých změn kvality vod, chorob nebo škůdců a zničení výrobních zařízení.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44
(44)   S vědomím důležitosti rybářských přístavů, míst vykládky a přístřešků by měl EMFF podporovat příslušné investice, zejména určené na zvýšení energetické účinnosti, ochrany životního prostředí, kvality vyložených produktů, ale i bezpečnosti a pracovních podmínek.
(44)   S vědomím důležitosti rybářských přístavů, dražeb, míst vykládky a přístřešků by měl EMFF podporovat příslušné investice, zejména určené na zvýšení energetické účinnosti, ochrany životního prostředí, kvality vyložených produktů, ale i bezpečnosti a pracovních podmínek.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)
(44a)  Pro podporu drobného a pobřežního rybolovu je nutné, aby členské státy ke svým operačním programům připojily akční plán pro rozvoj drobného a pobřežního rybolovu a pro zajištění jeho konkurenceschopnosti a udržitelnosti.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 b (nový)
(44b)  EMFF by měl podporovat vytvoření souvislé sítě oblastí obnovy rybích populací, v níž budou všechny rybolovné činnosti zakázány a která bude zahrnovat oblasti významné pro produktivitu ryb, zejména chovné, vytírací a potravní teritoria rybích populací.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 c (nový)
(44c)  Některá ustanovení EMFF je třeba přizpůsobit, aby odpovídala potřebám nejvzdálenějším regionům a současně sledovala hlavní cíl, kterým je zajistit, aby bylo odvětví rybolovu a akvakultury udržitelné a zodpovědné. EMFF by měl věnovat zvláštní pozornost tomu, že některé z těcho regionů zaostávají, pokud jde o hodnocení zdrojů, infrastruktru, společnou organizaci odvětví a monitorování činností a produkce. EMFF by měl tedy být využit k modernizaci odvětví, zejména co se týče infrastruktury, a k obnově a modernizaci výrobních zdrojů, přičemž je třeba současně mít na paměti situaci každé mořské oblasti v nejvzdálenějších regionech a dostupnost zdrojů.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45
(45)   Pro Unii je nesmírně důležité, aby byla dosažena udržitelná rovnováha mezi zdroji pitné vody a jejich využíváním, proto je třeba přijmout vhodná opatření pro podporu vnitrozemského rybolovu beroucí náležitý ohled na dopad na životní prostředí při současném udržení ekonomické životaschopnosti těchto odvětví,.
(45)  Pro Unii je nesmírně důležité, aby byla dosažena udržitelná rovnováha mezi zdroji pitné vody a jejich využíváním, a to s ohledem na skutečnost, že povodí a ústí řek i pobřežní laguny jsou nejčastějšími chovnými stanovišti a líhněmi mnoha druhů nedospělých ryb, přičemž je třeba přijmout vhodná opatření pro podporu vnitrozemského rybolovu beroucí náležitý ohled na dopad na životní prostředí při současném udržení ekonomické životaschopnosti těchto odvětví.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46
(46)   V souladu se strategií Komise pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury , cíli SRP a strategií Evropa 2020 je třeba, aby EMFF podporoval ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný rozvoj odvětví akvakultury.
(46)   V souladu se strategií Komise pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury, cíli SRP a strategií Evropa 2020 je třeba, aby EMFF podporoval ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný rozvoj odvětví akvakultury se zvláštním důrazem na podporu ekologických inovací, snižování závislosti na rybím mase a oleji, zlepšení dobrých podmínek chovaných organismů a na podporu ekologické akvakultury a akvakultury s uzavřeným systémem.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)
(46a)  Vzhledem k tomu, že únik hospodářských zvířat z oblastí akvakultury může mít dopad na divoké mořské populace, EMFF by neměla poskytovat pobídky k chovu exotických druhů nebo geneticky modifikovaných organismů.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
(47)  Akvakultura přispívá k růstu a zaměstnanosti v pobřežních a venkovských oblastech. Proto je zásadně důležité, aby byl EMFF přístupný zejména pro malé a střední podniky v odvětví akvakultury a podílel se na uvádění nových chovatelů v oblasti akvakultury do podnikání. Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti akvakultury je nezbytné stimulovat inovace a podnikání. Proto by měl EMFF podporovat inovační činnosti a rozvoj podnikání, zejména v oblasti nepotravinářské akvakultury a akvakultury na moři.
(47)  Akvakultura přispívá k růstu a zaměstnanosti v pobřežních a venkovských oblastech. Proto je zásadně důležité, aby byl EMFF přístupný zejména pro podniky v odvětví akvakultury bez ohledu na jejich velikost a podílel se na uvádění nových chovatelů v oblasti akvakultury do podnikání. Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti akvakultury je nezbytné stimulovat inovace a podnikání. Proto by měl EMFF podporovat inovační činnosti a rozvoj podnikání v oblasti akvakultury obecně, včetně nepotravinářské akvakultury a akvakultury na moři.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48
(48)  Nové formy příjmu v kombinaci s činností v odvětví akvakultury již prokázaly svoji přidanou hodnotu pro rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF podporovat tyto doplňkové činnosti mimo akvakulturu, například cestovní ruch s nabídkou rybaření, vzdělávací či environmentální činnosti.
(48)  Nové formy příjmu v kombinaci s činností v odvětví akvakultury již prokázaly svoji přidanou hodnotu pro rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF podporovat tyto doplňkové činnosti mimo akvakulturu, například cestovní ruch s nabídkou rybaření, cestovní ruch zaměřený na propagaci odvětví akvakultury a jeho produktů, vzdělávací či environmentální činnosti.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49
(49)  Další důležitou formou zvyšování příjmu podniků v odvětví akvakultury je zvyšování hodnoty jejich produktů zpracováním a prodejem vlastní produkce, jakož i zaváděním nových druhů s dobrými vyhlídkami na trhu a tím i diverzifikací jejich produkce.
(49)  Další důležitou formou zvyšování příjmu podniků v odvětví akvakultury je zvyšování hodnoty jejich produktů zpracováním a prodejem vlastní produkce, jakož i zaváděním nových druhů biologicky slučitelných se stávajícími druhy s dobrými vyhlídkami na trhu, a tím i diverzifikací jejich produkce.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50
(50)  S vědomím, že je třeba zjistit nejvhodnější oblasti pro rozvoj akvakultury s přihlédnutím k přístupu k vodám a prostoru, by měl EMFF podporovat vnitrostátní orgány při jejich strategických rozhodnutích na vnitrostátní úrovni.
(50)  S vědomím, že je třeba zjistit nejvhodnější geografické oblasti pro rozvoj akvakultury s přihlédnutím k přístupu k vodám a prostoru a k významu přijetí přístupu předběžné opatrnosti pro zajištění udržitelnosti rybí populace, by měl EMFF podporovat vnitrostátní orgány při jejich strategických rozhodnutích na vnitrostátní úrovni a regionální orgány při řešení jejich regionálních specifik.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51
(51)  Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti činností v oblasti akvakultury je rovněž rozhodující investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval celoživotní učení a vytváření sítí povzbuzující šíření znalostí, jakož i poradenské služby napomáhající zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti subjektů.
(51)  Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti činností v oblasti akvakultury je rovněž rozhodující investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval celoživotní učení a vytváření sítí povzbuzující šíření a výměnu znalostí a osvědčených postupů pomocí všech poradenských služeb, které jsou z hlediska dostupných materiálů kompetentní, včetně profesních organizací, s cílem napomoci zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti subjektů.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51 a (nový)
(51a)  Vzhledem k potřebě vymezit geografické oblasti mající větší potenciál pro rozvoj akvakultury z hlediska přístupu k vodě i pevnině, by EMFF měl podporovat strategická rozhodnutí vnitrostátních a regionálních orgánů, především pokud jde o vymezování a mapování zón, jež mohou být pro rozvoj akvakultury považovány za nejvhodnější, a případně při tom zohlednit proces územního plánování námořních prostor.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52
(52)  S cílem podporovat ekologicky udržitelnou akvakulturu by měl EMFF povzbuzovat činnosti v odvětví akvakultury, které jsou vysoce šetrné k životnímu prostředí, přechod podniků v odvětví akvakultury na environmentální řízení, využití systémů auditu, jakož i přechod na ekologickou akvakulturu. Ve stejném duchu by měl EMFF také podporovat akvakulturu poskytující zvláštní environmentální služby.
(52)  S cílem podporovat ekologicky, sociálně a hospodářsky udržitelnou akvakulturu by měl EMFF povzbuzovat činnosti v odvětví akvakultury, které jsou vysoce šetrné k životnímu prostředí, přechod podniků v odvětví akvakultury na udržitelné řízení, využití systémů auditu, jakož i přechod na ekologickou akvakulturu. Ve stejném duchu by měl EMFF také podporovat akvakulturu poskytující zvláštní environmentální služby a služby veřejného zájmu.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53
(53)  S vědomím důležitosti ochrany spotřebitele by měl EMFF zajistit adekvátní podporu pro chovatele s cílem vyloučit či zmírňovat rizika pro zdraví lidí a zvířat, která může chov v oblasti akvakultury vytvářet.
(53)  S vědomím důležitosti ochrany spotřebitele by měl EMFF zajistit adekvátní podporu pro chovatele s cílem vyloučit či zmírňovat rizika pro zdraví lidí a zvířat, která může chov v oblasti akvakultury vytvářet, zejména prostřednictvím programů určených na snižování závislosti činností v oblasti akvakultury na veterinárních produktech.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53 a (nový)
(53a)  EMFF by měl podporovat vytvoření ucelené sítě oblastí obnovy rybích populací, které zahrnují oblasti významné pro produktivitu ryb, zejména chovná, vytírací a potravní teritoria rybích populací, a ve kterých jsou všechny rybolovné činnosti zakázány.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54
(54)  S poznáním rizik investic do činností akvakultury by měl EMFF přispívat ke zvýšení bezpečnosti podnikání poskytováním přístupu k pojištění populace a tím i zajištění příjmů producentů v případě mimořádných výrobních ztrát zejména v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů, náhlých změn kvality vody, chorob nebo škůdců rostlin a zničení výrobních zařízení.
(54)  S poznáním rizik investic do činností akvakultury by měl EMFF přispívat ke zvýšení bezpečnosti podnikání poskytováním přístupu k pojištění populace nebo podporou vytváření vzájemných fondů, a tím k zajištění příjmů producentů v případě mimořádných výrobních ztrát zejména v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů, náhlých změn kvality vody, chorob nebo škůdců rostlin a zničení výrobních zařízení.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
(55)  Vzhledem k tomu, že přístup k místnímu rozvoji se zapojením místních komunit po řadu let prokazuje svou užitečnost pro podporu rozvoje rybolovu a venkovských oblastí tím, že bere v potaz potřeby mnoha odvětví pro domácí rozvoj, je nutné poskytovat podporu i nadále a do budoucna ji posilovat.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56
(56)  V rybolovných oblastech by měl místní rozvoj se zapojením místních komunit podpořit inovační přístupy k vytváření růstu a pracovních míst, zejména poskytnutím přidané hodnoty k produktům rybolovu a diverzifikací místního hospodářství směrem k novým hospodářským činnostem, včetně činností nabízených „modrým růstem“ a širšími námořními odvětvími.
(56)  V rybolovných oblastech by měl místní rozvoj se zapojením místních komunit podpořit inovační přístupy k vytváření růstu a pracovních míst, zejména poskytnutím přidané hodnoty k produktům rybolovu a diverzifikací místního hospodářství také směrem k novým hospodářským činnostem, včetně činností nabízených „modrým růstem“ a širšími námořními odvětvími.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57
(57)  Udržitelný rozvoj rybolovných oblastí by měl přispívat k cílům strategie EU 2020 souvisejícím s podporou sociálního začleňování a snižování chudoby a také s povzbuzováním inovací na místní úrovni, jakož i k cíli posilování územní soudržnosti, hlavní prioritě Lisabonské smlouvy.
(57)  Udržitelný rozvoj rybolovných oblastí by měl přispívat k cílům strategie EU 2020 souvisejícím s podporou sociálního začleňování a snižování chudoby, se zvyšováním míry zaměstnanosti a také s povzbuzováním inovací na místní úrovni, a to i v sociální oblasti, jakož i k cíli posilování územní soudržnosti, hlavní prioritě Lisabonské smlouvy.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58
(58)  Místní rozvoj se zapojením místních komunit by měl být založen na přístupu zdola nahoru s využitím místních partnerství, která jsou složena ze zástupců veřejného, soukromého i občanského sektoru a odrážejí přesně složení místní společnosti; tito místní aktéři mají nejlepší možnosti k tomu, aby vypracovali a prováděli integrované víceodvětvové strategie místního rozvoje, které budou plnit potřeby jejich místních rybolovných oblastí; pro zajištění reprezentativnosti místních akčních skupin je důležité, aby žádná jednotlivá zájmová sdružení neměla v rozhodovacích orgánech více než 49 % hlasovacích práv.
(58)  Místní rozvoj se zapojením místních komunit by měl být založen na přístupu zdola nahoru s využitím místních partnerství, která jsou složena ze zástupců veřejného, soukromého i občanského sektoru a odrážejí přesně složení místní společnosti; tito místní aktéři mají nejlepší možnosti k tomu, aby vypracovali a prováděli integrované víceodvětvové strategie místního rozvoje, které budou plnit potřeby jejich místních rybolovných oblastí. Pro zajištění reprezentativnosti místních akčních skupin a toho, aby činnost těchto skupin reagovala na výzvy v odvětví rybolovu a akvakultury, je důležité, aby měli rybáři nebo chovatelé v oblasti akvakultury mezi hospodářskými subjekty přítomnými v rozhodovacích orgánech většinové zastoupení.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60
(60)  Podpora EMFF rybolovným oblastem by měla být koordinována s podporou místního rozvoje, kterou nabízejí další fondy Unie, a měla by zahrnovat všechny aspekty přípravy a provádění strategií místního rozvoje a činnosti místních akčních skupin, jakož i náklady na oživení místní oblasti a provoz místního partnerství.
(60)  Podpora EMFF rybolovným oblastem by měla být koordinována s podporou místního rozvoje, kterou nabízejí další fondy Unie, a měla by zahrnovat všechny aspekty přípravy a provádění strategií místního rozvoje a činnosti místních akčních skupin, jakož i náklady na oživení místní oblasti a provoz místního partnerství. Součástí této podpory by měla být možnost zajistit především provozovatelům drobného a pobřežního rybolovu a vnitrozemského rybolovu technickou pomoc při zavádění místních rozvojových projektů, zejména v oblasti finančního inženýrství.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61
(61)  V zájmu zajištění životaschopnosti odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce konkurenčním trhu je nezbytné přijmout ustanovení o poskytnutí podpory na provádění [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury], jakož i na činnosti zpracování a uvádění na trh prováděné hospodářskými subjekty ve snaze maximalizovat hodnotu produktů rybolovu a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podpoře činností, které začleňují činnosti dodavatelského řetězce v oblasti produkce, zpracování a uvádění na trh. Ve snaze přizpůsobit se nové politice zákazu výmětů by měl EMFF podporovat také zpracování nežádoucích úlovků.
(61)  V zájmu zajištění životaschopnosti odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce konkurenčním trhu je nezbytné přijmout ustanovení o poskytnutí podpory na provádění [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury], jakož i na činnosti zpracování a uvádění na trh prováděné hospodářskými subjekty ve snaze maximalizovat hodnotu produktů rybolovu a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podpoře činností, které začleňují činnosti dodavatelského řetězce v oblasti produkce, zpracování a uvádění na trh.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62
(62)  Organizace producentů a sdružení organizací producentů by měly dostat prioritu udělením podpory. Vyrovnávací platby v rámci podpory skladování a podpory pro plány produkce a uvádění produktů na trh by měly být postupně ukončeny, protože tento konkrétní druh podpory ztratil svůj význam s ohledem na vyvíjející se struktury trhu Unie pro tento druh produktů a rostoucí význam silných organizací výrobců.
(62)  Organizace producentů a sdružení organizací producentů by měly dostat prioritu udělením podpory.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63
(63)  S uvědoměním rostoucí konkurence, které jsou vystaveni rybáři věnující se drobnému pobřežnímu rybolovu, by měl EMFF podporovat podnikatelské iniciativy, kterými rybáři věnující se drobnému pobřežnímu rybolovu dodávají přidanou hodnotu uloveným rybám, a to zejména zpracováním a přímým prodejem svého úlovku.
(63)  S uvědoměním rostoucí konkurence, které jsou vystaveni rybáři věnující se drobnému pobřežnímu rybolovu, a závislosti některých pobřežních komunit na rybolovu by měl EMFF podporovat podnikatelské iniciativy, kterými rybáři věnující se drobnému pobřežnímu rybolovu dodávají přidanou hodnotu uloveným rybám, a to zejména zpracováním a přímým prodejem svého úlovku.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63 a (nový)
(63a)  EMFF by měl podporovat podnikatelské a kolektivní iniciativy, jejichž cílem je pomocí společných opatření na ochranu vodního prostředí, zejména pro vnitrozemský rybolov, dosáhnout cílů Unie v oblasti ochrany životního prostředí a zachování rybolovných zdrojů.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64
(64)  Rybolovné činnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie se potýkají s problémy způsobenými zejména dodatečnými náklady vynaloženými při uvádění některých produktů rybolovu na trh, vyplývajícími ze zvláštních znevýhodnění uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.
(64)  Jelikož se rybolovné činnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie potýkají s problémy způsobenými zejména jejich odlehlostí a specifickými klimatickými podmínkami, měl by EMFF zohlednit zvláštní znevýhodnění uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65
(65)  Aby bylo možné udržet konkurenceschopnost určitých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Evropské unie vůči podobným produktům z jiných regionů Evropské unie, Evropská unie zavedla v roce 1992 opatření k vyrovnání souvisejících dodatečných nákladů v odvětví rybolovu. Opatření vztahující se na období 2007-2013 jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 791/20071. Je nezbytné i nadále od 1. ledna 2014 poskytovat podporu na vyrovnání dodatečných nákladů pro uvádění některých produktů rybolovu na trh.
(65)  Aby bylo možné udržet konkurenceschopnost určitých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Evropské unie vůči podobným produktům z jiných regionů Evropské unie, Evropská unie zavedla v roce 1992 opatření k vyrovnání souvisejících dodatečných nákladů v odvětví rybolovu. Opatření vztahující se na období 2007-2013 jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 791/20071. Vzhledem k problémům, s nimiž se při svých rybolovných činnostech potýkají nejvzdálenější regiony, je nezbytné navýšit od 1. ledna 2014 podporu na vyrovnání dodatečných nákladů pro uvádění některých produktů rybolovu na trh.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66
(66)   S ohledem na rozdílné podmínky uvádění na trh v dotčených nejvzdálenějších regionech, na výkyvy v odlovu a populacích a na tržní poptávku je třeba ponechat na jednotlivých členských státech, aby stanovily nárok na vyrovnání pro produkty rybolovu, jejich příslušná maximální množství a částku vyrovnání v rámci celkových prostředků přidělených dotčeným členským státům.
(66)   S ohledem na rozdílné podmínky produkce, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury v dotčených nejvzdálenějších regionech, na výkyvy v odlovu a populacích a na tržní poptávku je třeba ponechat na jednotlivých členských státech, aby stanovily produkty nebo kategorie produktů rybolovu a akvakultury, které mají mít nárok na vyrovnání, jejich příslušná maximální množství a částku vyrovnání v rámci celkových prostředků přidělených dotčeným členským státům.
Oddělené hlasování
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68
(68)   Členské státy by měly stanovit částku vyrovnání ve výši umožňující vhodné vyrovnání dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění nejvzdálenějších regionů, a zejména z nákladů na dopravu zboží na evropskou pevninu. Aby se zabránilo nadměrnému vyrovnání, částka by měla být úměrná dodatečným nákladům, které podpora vyrovnává, a v žádném případě by neměla překročit 100 % nákladů na dopravu na evropskou pevninu a dalších souvisejících nákladů. Za tímto účelem je také třeba, aby se vzaly v potaz další typy veřejné intervence, které mají dopad na úroveň dodatečných nákladů.
(68)   Členské státy by měly stanovit částku vyrovnání ve výši umožňující vhodné vyrovnání dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění nejvzdálenějších regionů, a zejména z nákladů na dopravu zboží na evropskou pevninu.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69
(69)  Je nanejvýš důležité, aby členské státy a hospodářské subjekty byly vybaveny tak, že mohou provádět kontroly na vysoké úrovni, a tak zaručit dodržování pravidel společné rybářské politiky a zároveň zabezpečit udržitelné využívání živých vodních zdrojů; EMFF by proto v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 měl poskytovat podporu členským státům a hospodářským subjektům. Vytvořením kultury dodržování pravidel by tato podpora měla přispívat k udržitelnému rozvoji.
(69)  Je nanejvýš důležité, aby členské státy a hospodářské subjekty byly vybaveny tak, že mohou provádět kontroly na vysoké úrovni, a tak zaručit dodržování pravidel společné rybářské politiky a zároveň zabezpečit udržitelné využívání živých vodních zdrojů; EMFF by proto v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 měl poskytovat podporu členským státům a hospodářským subjektům. Vytvořením kultury dodržování pravidel by tato podpora měla přispívat k udržitelnému rozvoji. Za účelem sjednocení a zvýšení úrovně kontroly by měly mít členské státy také možnost uplatňovat společné kontrolní systémy.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70
(70)   Podpora poskytovaná na základě nařízení (ES) č. 861/2006 členským státům na výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním systému Unie pro kontrolu by se měla poskytovat i nadále v rámci EMFF v duchu logiky jediného fondu.
(70)   Podpora poskytovaná na základě nařízení (ES) č. 861/2006 členským státům na výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním systému Unie pro kontrolu by se měla zvýšit v rámci EMFF v duchu logiky jediného fondu.
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72 a (nový)
(72a)  EMFF by měl podporovat poskytování finančních prostředků na mimořádné kontrolní činnosti a inspekce v oblastech, kde je hlášen rybolov NNN.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73
(73)  Je třeba formulovat ustanovení na podporu shromažďování, správy a využívání údajů o rybolovu podle víceletého programu Unie, a to zejména na podporu vnitrostátních programů, správy a využívání údajů pro vědeckou analýzu a provádění společné rybářské politiky. Podpora poskytovaná členským státům podle nařízení (ES) č. 861/2006 na výdaje vynaložené v souvislosti se shromažďováním, správou a využíváním údajů o rybolovu by se měla poskytovat i nadále v rámci EMFF v duchu logiky jediného fondu.
(73)   Dotčené subjekty by měly být o postupech informovány prostřednictvím poradních sborů. Je třeba formulovat ustanovení na podporu shromažďování, správy a využívání údajů o rybolovu podle víceletého programu Unie, a to zejména na podporu vnitrostátních programů, správy a využívání údajů pro vědeckou analýzu a provádění společné rybářské politiky. Podpora poskytovaná členským státům podle nařízení (ES) č. 861/2006 na výdaje vynaložené v souvislosti se shromažďováním, správou a využíváním údajů o rybolovu by se měla poskytovat i nadále v rámci EMFF v duchu logiky jediného fondu.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73 a (nový)
(73a)  Je zapotřebí zdůraznit zásadní význam shromažďování údajů o financování, jež je základem SRP. Jedná se o nutný předpoklad pro vymezení přesných cílů, jichž má být dosaženo, především pokud jde o naplnění cíle MSY a lepší řízení rybolovu. V tomto smyslu je vhodné zajistit, aby byla na účely shromažďování údajů vyčleněna část rozpočtu EMFF, a to úměrně k jeho důležitosti. Je rovněž vhodné stanovit míru spolufinancování na podporu vytvoření komplexního přehledu o stavu evropských populací ryb.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74
(74)  Rovněž je nutné podporovat spolupráci mezi členskými státy, případně se třetími zeměmi, při shromažďování údajů v rámci stejného moře, jakož i s příslušnými mezinárodními vědeckými subjekty.
(74)  Rovněž je nutné podporovat spolupráci mezi členskými státy, případně se třetími zeměmi, při shromažďování údajů v rámci stejného moře, jakož i s příslušnými mezinárodními vědeckými subjekty a regionálními poradními sbory.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76
(76)   Jak je uvedeno v prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Výboru regionů, pro provádění a další rozvoj integrované námořní politiky Evropské unie je potřebné trvalé financování.
(76)   Jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky1 a v prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Výboru regionů, pro provádění a další rozvoj integrované námořní politiky Evropské unie je potřebné trvalé financování. Očekává se, že rozvoj námořních záležitostí prostřednictvím finanční podpory opatření v rámci integrované námořní politiky bude mít významný dopad, pokud jde o ekonomickou, sociální a územní soudržnost.
__________________
1 Úř. věst. L 321, 5.12.2011, s.1.
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76 a (nový)
(76a)  V tomto ohledu by měl být EMFF určen na podporu průzkumných prací zaměřených na prosazování strategických cílů integrované námořní politiky, s náležitou pozorností věnovanou jejich kumulativním dopadům na základě ekosystémového přístupu, udržitelnému hospodářskému růstu, zaměstnanosti, inovacím a konkurenceschopnosti v pobřežních, ostrovních a nejvzdálenějších regionech a podpoře mezinárodního rozměru integrované námořní politiky.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77
(77)  EMFF by měl přispět k podpoře všech úrovní integrované námořní správy, zejména prostřednictvím výměny osvědčených postupů a dalšího rozvoje a provádění strategií pro oblasti jednotlivých moří. Tyto strategie jsou zaměřeny na vytvoření integrovaného rámce pro řešení společných problémů v oblastech jednotlivých evropských moří a na posílení spolupráce mezi zúčastněnými stranami s cílem maximalizovat využití finančních nástrojů a fondů EU a přispívat k hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie.
(77)  EMFF by měl přispět k podpoře všech úrovní integrované námořní správy, zejména prostřednictvím výměny osvědčených postupů a dalšího rozvoje a provádění strategií pro oblasti jednotlivých moří. V této souvislosti je velmi důležité zdokonalit námořní správu, mimo jiné i zlepšením spolupráce a koordinace na odpovídající úrovni mezi příslušnými orgány, které v Unii vykonávají funkci pobřežních hlídek, a zajistit tak zdravější, bezpečnější a lépe chráněná moře a oceány, a to zejména uplatňováním platných právních předpisů v námořní oblasti. Tyto strategie jsou zaměřeny na vytvoření integrovaného rámce pro řešení společných problémů v oblastech jednotlivých evropských moří a na posílení spolupráce mezi zúčastněnými stranami s cílem maximalizovat využití finančních nástrojů a fondů EU a přispívat k hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie a k environmentální udržitelnosti. Je proto velmi důležité zlepšit a posílit vnější spolupráci a koordinaci, pokud jde o dosažení cílů integrované námořní politiky, na základě Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS).
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77 a (nový)
(77a)  Za účelem většího sblížení fondů pro rybolov a akvakulturu a pro integrovanou námořní politiku by měl EMFF vytvořit zvláštní rámec na podporu přínosu, který rybolov a akvakultura představují pro integrovanou námořní politiku. Je nezbytné zasazovat se o důkladné zohlednění těchto činností podporou účasti na integrovaném řízení a kolektivních projektech, které přispívají k provádění integrované námořní politiky.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79
(79)   Propojení některých informačních systémů řízených těmito odvětvími může vyžadovat mobilizaci jejich vlastních mechanismů financování, a to soudržným způsobem a v souladu s ustanoveními Smlouvy. Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřežních oblastí zásadním způsobem přispívají k udržitelnému rozvoji mořských a pobřežních oblastí a k dosažení cílů ekosystémového řízení a rozvoje propojení země a moře. Tyto nástroje jsou také důležité pro řízení různých využití našich pobřeží, moří a oceánů s cílem umožnit jejich udržitelný hospodářský rozvoj a podpořit přeshraniční investice, zatímco provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí bude blíže vymezovat hranice udržitelnosti lidských činností majících dopad na mořské prostředí. Dále je nutné zlepšit znalosti mořského světa a povzbuzovat inovace usnadněním shromažďování, svobodného sdílení, šíření a opakovaného využití údajů o stavu oceánů a moří.
(79)   Propojení některých informačních systémů řízených těmito odvětvími může vyžadovat mobilizaci jejich vlastních mechanismů financování, a to soudržným způsobem a v souladu s ustanoveními Smlouvy. Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřežních oblastí zásadním způsobem přispívají k udržitelnému rozvoji mořských a pobřežních oblastí a k dosažení cílů ekosystémového řízení a rozvoje propojení země a moře. Tyto nástroje jsou také důležité pro řízení různých využití našich pobřeží, moří a oceánů s cílem umožnit jejich udržitelný hospodářský rozvoj a podpořit přeshraniční investice, zatímco provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí bude blíže vymezovat hranice udržitelnosti průmyslových, stavebních a lidských činností majících dopad na mořské prostředí. Dále je nutné zlepšit znalosti mořského světa a povzbuzovat inovace usnadněním shromažďování, svobodného sdílení, šíření a opakovaného využití údajů o stavu oceánů a moří a o stavu rybolovných oblastí, které by měly být dány k dispozici konečným uživatelům a široké veřejnosti.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80
(80)  EMFF by měl rovněž podporovat udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, inovace a konkurenceschopnost v rámci námořních odvětví a pobřežních regionů. Je zvláště důležité rozpoznat regulativní překážky a nedostatky dovedností, které brání růstu v rozvíjejících se a perspektivních námořních odvětvích, jakož i operace zaměřené na podporu investic do technologických inovací nezbytných pro zlepšení podnikatelského potenciálu mořských a námořních aplikací.
(80)  EMFF by měl rovněž podporovat udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, inovace a konkurenceschopnost v rámci námořních odvětví a pobřežních regionů. Je zvláště důležité rozpoznat regulativní překážky a nedostatky dovedností, které brání růstu v rozvíjejících se a perspektivních námořních odvětvích, jakož i operace zaměřené na podporu investic do technologických inovací nezbytných pro zlepšení podnikatelského potenciálu mořských a námořních aplikací. EMFF by měl podporovat opatření pro rozvoj systému vzdělávání a odborné přípravy v tomto odvětví, včetně zajištění vybavení a nástrojů nezbytných pro zlepšení kvality služeb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81
(81)   EMFF by se měl doplňovat a zachovávat soulad s existujícími i budoucími finančními nástroji, které mají k dispozici Unie a členské státy na vnitrostátní a nižší úrovni k podpoře ochrany a udržitelného využívání oceánů, moří a pobřeží, k posílení účinnosti spolupráce mezi členskými státy a jejich pobřežními, ostrovními a nejvzdálenějšími regiony, a ke stanovení pořadí důležitosti a pokroku vnitrostátních a místních projektů. Dále je nutné zlepšit znalosti mořského světa a povzbuzovat inovace usnadněním shromažďování, svobodného sdílení, šíření a opakovaného využívání údajů o stavu oceánů a moří.
(81)   EMFF by se měl doplňovat a zachovávat soulad s existujícími i budoucími finančními nástroji, které mají k dispozici Unie a členské státy na vnitrostátní a nižší úrovni k podpoře udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje, ochrany a udržitelného využívání oceánů, moří a pobřeží, k posílení účinnosti spolupráce mezi členskými státy a jejich pobřežními, ostrovními a nejvzdálenějšími regiony, a ke stanovení pořadí důležitosti a pokroku vnitrostátních a místních projektů. Dále je nutné zlepšit znalosti mořského světa a povzbuzovat inovace usnadněním shromažďování, svobodného sdílení, šíření a opakovaného využívání údajů o stavu oceánů a moří.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84
(84)   Je potřeba, aby EMFF formou technické pomoci poskytoval přípravnou, správní a technickou podporu, jakož i podporu na informační opatření, vytváření sítí, hodnocení, audity, studie a výměny zkušeností s cílem usnadnit provádění operačního programu a podporovat inovativní přístupy a postupy umožňující jednoduché a transparentní provádění. Technická pomoc by měla zahrnovat také vytvoření evropské sítě místních akčních skupin v oblasti rybolovu se zaměřením na budování kapacit, šíření informací, výměnu zkušeností a podporu spolupráce mezi místními partnerstvími.
(84)   Je potřeba, aby EMFF formou technické pomoci poskytoval i rybářům a jejich organizacím přípravnou, správní a technickou podporu, jakož i podporu na informační opatření, vytváření sítí, hodnocení, audity, studie a výměny zkušeností s cílem usnadnit provádění operačního programu a podporovat inovativní přístupy a postupy umožňující jednoduché a transparentní provádění. Technická pomoc by měla zahrnovat také vytvoření evropské sítě místních akčních skupin v oblasti rybolovu se zaměřením na budování kapacit, šíření informací, výměnu zkušeností a podporu spolupráce mezi místními partnerstvími.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88
(88)   S vědomím toho, jak je důležité zajišťovat zachování biologických mořských zdrojů a ochranu populací ryb zejména před nezákonným rybolovem, a v duchu závěrů zelené knihy o reformě společné rybářské politiky by hospodářské subjekty, které nedodržují pravidla společné rybářské politiky a zvláště ohrožují udržitelnost dotčených populací, a představují proto závažnou hrozbu pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, a ty, které se podílejí na rybolovu NNN, měly být vyloučeny z podpory v rámci EMFF. Financování Unie by nemělo být v žádné fázi od výběru až po provádění operace použito k oslabení veřejného zájmu zachování biologických mořských zdrojů vyjádřeného v cílech společné rybářské politiky.
(88)   S vědomím toho, jak je důležité zajišťovat zachování biologických mořských zdrojů a ochranu populací ryb zejména před nezákonným rybolovem, a v duchu závěrů zelené knihy o reformě společné rybářské politiky by hospodářské subjekty, které nedodržují pravidla společné rybářské politiky a zvláště ohrožují udržitelnost dotčených populací a konkrétně cíle obnovení a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která může zajistit maximální udržitelný výnos do roku 2015, a dosažení a udržení dobrého stavu životního prostředí do roku 2020, a představují proto závažnou hrozbu pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, spolu s těmi, které se podílejí na rybolovu NNN, a měly být vyloučeny z podpory v rámci EMFF. Financování Unie by nemělo být v žádné fázi od výběru až po provádění operace použito k oslabení veřejného zájmu zachování biologických mořských zdrojů vyjádřeného v cílech společné rybářské politiky.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88 a (nový)
(88a)  V případě, že některý členský stát není schopen řešit problémy s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem ve svých vodách a v rámci svého rybářského loďstva, by mělo být možné zmrazit mu finanční příspěvek z EMFF.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91
(91)  Aby bylo možné řešit specifické potřeby společné rybářské politiky uvedené v článcích 50 a 51 [nařízení o SRP] a přispívat k dodržování pravidel společné rybářské politiky, měla by být stanovena další ustanovení k pravidlům o přerušení platební lhůty [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních]. Pokud členský stát nebo subjekt nedodržel své povinnosti v rámci společné rybářské politiky nebo má-li Komise důkazy naznačující toto nedodržení, Komise by měla mít možnost v rámci preventivního opatření přerušit platby.
(91)  Aby bylo možné řešit specifické potřeby společné rybářské politiky uvedené v článcích 50 a 51 [nařízení o SRP] a přispívat k dodržování pravidel společné rybářské politiky, měla by být stanovena další ustanovení k pravidlům o přerušení platební lhůty [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních]. Pokud členský stát nebo subjekt nedodržel své povinnosti v rámci společné rybářské politiky nebo má-li Komise důkazy potvrzující toto nedodržení, Komise by měla mít možnost v rámci preventivního opatření přerušit platby.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93
(93)  Operační program by měl být předmětem monitorování a hodnocení s cílem zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho splnění. Komise by měla vytvořit rámec pro společné monitorování a hodnocení, mimo jiné zajišťující, že příslušné údaje budou k dispozici včas. V této souvislosti je třeba, aby byl určen seznam ukazatelů a aby Komise vypracovala posouzení dopadů politiky EMFF ve vztahu ke specifickým cílům.
(93)  Operační program by měl být předmětem monitorování a hodnocení s cílem zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho splnění. Komise by měla vytvořit rámec pro společné monitorování a hodnocení, který mimo jiné zajistí, že příslušné údaje budou včas zveřejněny. V této souvislosti je třeba, aby byl určen seznam ukazatelů a aby Komise vypracovala posouzení dopadů politiky EMFF ve vztahu ke specifickým cílům.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 95
(95)  Aby se posílila dostupnost a transparentnost informací o možnostech financování a příjemcích podpory, měly by být v každém členském státě zpřístupněny jediné internetové stránky nebo internetový portál poskytující informace o operačním programu, včetně seznamu operací podporovaných v rámci každého operačního programu. Tyto informace by měly široké veřejnosti a zejména daňovým poplatníkům EU poskytovat pochopitelnou, jasnou a konkrétní představu o tom, jak se vynakládají finanční prostředky Unie v rámci EMFF. Kromě tohoto cíle by mělo zveřejnění příslušných údajů sloužit k účelu další propagace možnosti žádat o finanční prostředky EU. Nicméně při plném respektování základních práv na ochranu údajů a v souladu s rozsudkem Soudního dvora ve spojených věcech Schecke by se nemělo vyžadovat zveřejňování jmen fyzických osob.
(95)  Aby se posílila dostupnost a transparentnost informací o možnostech financování a příjemcích podpory, měly by být v každém členském státě zpřístupněny jediné internetové stránky nebo internetový portál poskytující informace o operačním programu, včetně seznamu operací podporovaných v rámci každého operačního programu. Příslušné internetové stránky všech členských států by měly být přístupné rovněž z oficiálních stránek Unie, aby byl občanům z různých členských států umožněn jednodušší přístup k veškerým zveřejněným informacím členských států. Tyto informace by měly široké veřejnosti a zejména daňovým poplatníkům EU poskytovat pochopitelnou, jasnou a konkrétní představu o tom, jak se vynakládají finanční prostředky Unie v rámci EMFF. Kromě tohoto cíle by mělo zveřejnění příslušných údajů sloužit k účelu další propagace možnosti žádat o finanční prostředky EU. Nicméně při plném respektování základních práv na ochranu údajů a v souladu s rozsudkem Soudního dvora ve spojených věcech Schecke by se nemělo vyžadovat zveřejňování jmen fyzických osob.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 96 a (nový)
(96a)  Je obzvláště důležité zajistit, aby byly dodrženy předběžné podmínky týkající se správní kapacity, která umožňuje splnit požadavky na údaje pro řízení rybolovu a pro provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 96 b (nový)
(96b)  Je obzvláště důležité zajistit, aby byly dodrženy předběžné podmínky týkající se správní kapacity, která splňuje požadavky na údaje pro řízení rybolovu a umožňuje provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. c
c)  udržitelného rozvoje rybolovných oblastí a vnitrozemského rybolovu
c)  udržitelného rozvoje rybolovných oblastí a oblastí akvakultury, vnitrozemského rybolovu a souvisejících činností vymezených v tomto nařízení,
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d
d)  a integrované námořní politiky (INP).
d)  a integrované námořní politiky (INP), včetně rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
Toto nařízení se vztahuje na operace prováděné na území Unie, není-li v tomto nařízení výslovně stanoveno jinak.
Toto nařízení se vztahuje na operace prováděné na území, ve vodách a v rámci loďstva Unie, není-li v tomto nařízení výslovně stanoveno jinak.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod –1 (nový)
–1) „uzavřeným systémem akvakultury“ se rozumí zařízení pro akvakulturu, v němž jsou ryby a další produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, které zadržují a ošetřují vodu a minimalizují její použití. Tyto systémy jsou obvykle na pevnině a opětovně využívají prakticky veškerou vodu, která byla na počátku vpuštěna do systému;
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 2 a (nový)
2a)  „diverzifikací“ se rozumí postupy, díky nimž mají rybolovné činnosti a činnosti spojené s akvakulturou větší účelovost, a postupy, které tyto činnosti přímo doplňují nebo na nich závisí;
Pozměňovací návrh 583
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 4 a (nový)
4a)  „cizím druhem“ se rozumí cizí druh ve smyslu nařízení (ES) č. 708/2007 Rady1;
1Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (Úř. věst. L 168, 28.6.2007, s. 1).
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 4 b (nový)
4b)  „extenzivní akvakulturou“ se rozumí produkce akvakultury, do níž nejsou vkládány žádné záměrné výživové vstupy, ale která je odkázána na přírodní potravu v zařízení, včetně té, kterou přináší proudění vody, jako jsou proudy a střídání přílivu a odlivu. Extenzivní akvakultura je ve velké míře závislá na jediném vstupu, a tím jsou semena;
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5
5)  „rybolovnou oblastí“ se rozumí oblast, která zahrnuje pobřeží moře či jezera nebo zahrnuje rybníky či ústí řeky, s významnou úrovní zaměstnanosti v odvětví rybolovu nebo akvakultury, a jež byla jako taková označena členským státem;
5)  „rybolovnou a akvakulturní oblastí“ se rozumí oblast, která zahrnuje pobřeží moře, řeky či jezera nebo zahrnuje rybníky či ústí řeky, s významnou úrovní zaměstnanosti v odvětví rybolovu nebo akvakultury, a jež byla jako taková označena členským státem;
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5 a (nový)
5a)  „oblastí obnovy rybích populací“ se rozumí geograficky vymezená mořská oblast, ve které jsou zakázány veškeré rybolovné činnosti v zájmu zlepšení využívání a zachovávání živých vodních zdrojů nebo ochrany mořských ekosystémů, jak je uvedeno v nařízení (EU) č. …/.. [nařízení o společných ustanoveních];
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5 b (nový)
5b)  „odvětvím rybolovu“ se rozumí hospodářské odvětví včetně veškerých činností souvisejících s produkcí, zpracováváním a uváděním na trh produktů rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5 c (nový)
5c)  „systémy řízení rybolovu a přístupu k rybolovu“ se rozumí mechanismy přiznání rybolovných práv a přístupu k nim nebo řízení intenzity rybolovu vypracované na státní, regionální či místní úrovni nebo na úrovni mořských oblastí pro druhy v rámci kvóty nebo mimo kvótu v pobřežním pásmu o délce 12 námořních mil nebo více a jež se zaměřují na zdravou populaci. Tyto systémy provádějí veřejné orgány nebo organizace rybolovu;
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 6
6)  „rybářem“ se rozumí každá osoba, která vykonává profesionální rybolov, jak je chápán členským státem, na palubě provozovaného rybářského plavidla, nebo provádí profesionální sběr mořských živočichů, jak je chápán daným členským státem, a to bez plavidla;
6)  „rybářem“ se rozumí každá osoba, včetně zaměstnanců, která vykonává profesionální rybolov, jak je chápán členským státem, na palubě provozovaného rybářského plavidla, nebo provádí profesionální sběr sladkovodních či mořských živočichů, jak je chápán daným členským státem, a to bez plavidla;
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 6 a (nový)
6a)  „cestovním ruchem spojeným s rybolovnými aktivitami“ se rozumí doplňková činnost vykonávaná profesionálními rybáři za účasti osob, jež nejsou členy posádky rybářského plavidla, jako jsou např. turisté nebo výzkumníci;
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 6 b (nový)
6b)  „pomocnými pracemi v odvětví rybolovu a akvakultury“ se rozumí aktivity vykonávané kýmkoli, kdo se podílí na profesionálních činnostech, které pomáhají rybářům a jsou potřebné pro jejich práci, a jež jako takové stanovil členský stát;
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 8 a (nový)
8a)  „intenzivní akvakulturou“ se rozumí produkce akvakultury, která je závislá na doplňování systému o výživově kompletní stravu, a to buď čerstvé, volně žijící, mořské či sladkovodní ryby, nebo na stravě připravené podle určité receptury. Ve velké míře je závislá na komplexním a komerčně dostupném krmivu a vyznačuje se vysokou koncentrací chovu;
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 10
10)  „vnitrozemským rybolovem“ se rozumí rybolov provozovaný pro obchodní účely plavidly, která jsou provozována výlučně ve vnitrozemských vodách, nebo prostřednictvím jiných zařízení používaných pro rybolov pod ledem;
10)  „vnitrozemským rybolovem“ se rozumí rybolov provozovaný pro obchodní účely, z plavidel nebo jiným způsobem, výlučně ve vnitrozemských vodách, nebo prostřednictvím jiných zařízení používaných pro rybolov pod ledem;
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 12
12)  „integrovanou námořní správou“ se rozumí koordinované řízení všech odvětvových politik EU týkajících se oceánů, moří a pobřežních regionů;
12)  „integrovanou námořní správou“ se rozumí koordinované řízení všech odvětvových politik na úrovni Unie týkajících se oceánů, moří a pobřežních regionů;
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 13
13)  „mořskými regiony“ se rozumí zeměpisné oblasti stanovené v příloze I rozhodnutí Rady 2004/585/ES a oblasti stanovené regionálními organizacemi pro řízení rybolovu;
vypouští se
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 16
16)  „strategií pro oblast jednotlivého moře“ se rozumí strukturovaný rámec spolupráce vztahující se k dané zeměpisné oblasti, vytvořený evropskými institucemi, členskými státy a jejich regiony a případně třetími zeměmi, které sdílejí oblast jednotlivého moře, přičemž tato strategie bere v úvahu geografická, klimatická, ekonomická a politická specifika oblasti tohoto jednotlivého moře;
16)  „strategií pro oblast jednotlivého moře“ se rozumí strukturovaný rámec spolupráce vztahující se k dané zeměpisné oblasti, vytvořený evropskými institucemi, členskými státy a jejich regiony, místními orgány a případně třetími zeměmi, které sdílejí oblast jednotlivého moře, přičemž tato strategie bere v úvahu geografická, klimatická, ekonomická a politická specifika oblasti tohoto jednotlivého moře;
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 16 a (nový)
16a)  „semi-intenzívní akvakulturou“ se rozumí akvakultura, která je ve velké míře závislá na přírodní potravě, ale míra přirozeně se vyskytující přírodní potravy je zvyšována používáním dodatečného krmiva, které doplňuje přírodní potravu. Koncentrace chovu jsou udržovány na nižších úrovních než na jakých je typicky udržována produkce intenzívní akvakultury;
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 18 a (nový)
18a)  „sběračem či chovatelem korýšů a měkkýšů“ se rozumí osoba, která provádí sběrnou, chovatelskou či polochovatelskou činnost (pěšky nebo z lodi) výlučně zaměřenou na lov jednoho či více druhů měkkýšů, korýšů, pláštěnců, ostnokožců nebo jiných mořských bezobratlých pomocí selektivních a speciálních lovných zařízení;
Ústní pozměňovací návrh
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 18 b (nový)
18b)  “pastí na tuňáky” tradiční rybářská metoda výlovu založená na upevněných sítích zakotvených ke dnu po dobu několika měsíců, která sestává ze skupiny plavidel, sítí, rybolovných lan a kotev umístěných v pobřežní oblasti za účelem zachycení migratorních ryb (tuňáka a jemu příbuzných druhů) a navede ryby do uzavřeného prostoru, kde jsou vyloveny.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a)  podporou udržitelného a konkurenceschopného rybolovu a akvakultury;
a)  podporou environmentálně udržitelného, ekonomicky životaschopnéhosociálně odpovědného rybolovu, akvakultury a činností souvisejících se zpracováním nebo uvedením na trh;
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
c)  podporou vyváženého a komplexního územního rozvoje rybolovných oblastí;
c)  podporou vyváženého a komplexního územního rozvoje rybolovných a akvakulturních oblastí;
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d
d)  podporou provádění společné rybářské politiky.
d)  podporou provádění společné rybářské politiky, včetně její regionalizace a provádění společné organizace trhů.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  podporou vytváření pracovních míst s cílem zabránit vymizení rybářských komunit a zajištěním lepší kvalifikace a pracovních podmínek v odvětví rybolovu.
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 (nový)
2.  EMFF by měl při úsilí o dosažení těchto cílů zohlednit zásady rovnosti mezi generacemi a rovnosti mezi pohlavími.
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 (nový)
3.  O dosažení těchto cílů je třeba usilovat bez zvyšování rybolovné kapacity.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
Dosahování cílů EMFF přispívá ke strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný rozvoj podporující začlenění. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím těchto šesti priorit Unie, které odrážejí příslušné tematické cíle společného strategického rámce (dále jen SSR):
Dosahování cílů EMFF přispívá ke strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný rozvoj podporující začlenění a k provádění společné rybářské politiky. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím těchto šesti priorit Unie pro rybolov, udržitelnou akvakulturu a související činnosti, které odrážejí příslušné tematické cíle společného strategického rámce (dále jen SSR):
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – návětí
1)  Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti prostřednictvím těchto cílů:
1)  Zvyšování zaměstnanosti a sociální a územní soudržnosti prostřednictvím těchto cílů:
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
a)  povzbuzování hospodářského růstu, sociálního začleňování a vytváření pracovních míst a podpora mobility pracovních sil v pobřežních a vnitrozemských komunitách závislých na rybolovu a akvakultuře;
a)  povzbuzování hospodářského růstu a sociálního začleňování, včetně vytváření pracovních míst, rozvoje zaměstnatelnosti a mobility v pobřežních a vnitrozemských komunitách závislých na rybolovu a akvakultuře, a to i v nejvzdálenějších regionech;
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
b)  diverzifikace činností rybolovu do jiných odvětví námořního hospodářství a růst námořního hospodářství, včetně zmírňování změny klimatu.
b)  diverzifikace rybolovných činností jak v odvětví rybolovu, tak v jiných odvětvích námořního hospodářství úzce souvisejících s odvětvím rybolovu a růst námořního hospodářství, včetně zmírňování změny klimatu.
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
ba)  podpora provádění harmonizovaných předpisů v sociální oblasti na unijní úrovni.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
a)  podpora posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí;
a)  podpora posilování technologického rozvoje, inovací, včetně zvyšování energetické účinnosti, a předávání znalostí;
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
aa)  snižování nepříznivého vlivu rybolovu na dobré životní podmínky zvířat;
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
b)  zvyšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti odvětví rybolovu, zejména drobného pobřežního loďstva, a zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek;
b)  zvyšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti odvětví rybolovu a zlepšení zdraví, hygieny, bezpečnosti a pracovních podmínek;
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
c)  rozvoj nových profesních dovedností a celoživotní učení;
c)  rozvoj odborného vzdělávání, nových profesních dovedností a celoživotního učení, zejména pro mladé rybáře;
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)
ca)  rozvoj drobného pobřežního rybolovu, především jeho konkurenceschopnosti a udržitelnosti;
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – návětí
3)  Podpora akvakultury založené na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech, a to zaměřením na tyto oblasti:
3)  Podpora udržitelné, inovativníkonkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a ekosystému, a to zaměřením na tyto oblasti:
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
a)  podpora posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí;
a)  podpora posilování technologického rozvoje, technických, sociálních a hospodářských inovací a předávání znalostí;
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
b)  zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury, zejména malých a středních podniků;
b)  zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků extenzivní a semi-intenzivní akvakultury, zejména malých a středních podniků;
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. c
c)  rozvoj nových profesních dovedností a celoživotní učení;
c)  rozvoj nových profesních dovedností a podpora odborného vzdělávání a celoživotního učení, zejména v případě mladých chovatelů v oblasti akvakultury;
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. d
d)  lepší organizace trhu s produkty akvakultury.
d)  lepší organizace trhu s produkty akvakultury a podpora investic do zpracovatelského odvětví a uvádění na trh.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)
da)  omezování ekologické stopy způsobené akvakulturou.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
a)  snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí;
a)  prevence, minimalizace a pokud možno eliminování nežádoucích úlovků a negativních dopadů rybolovu na mořské prostředí, zejména díky lepší selektivitě rybolovných zařízení;
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
aa)  zajištění rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými právy;
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)
ba)  provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí a dosažení dobrého stavu životního prostředí do roku 2020;
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
a)  posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinněji využívající zdroje;
a)  podpora akvakultury účinně využívající zdroje, a to i omezením závislosti na rybích krmivech a oleji a omezením používání chemických látek a antibiotik;
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)
aa)  hodnocení, omezení, a pokud možno odstranění dopadů činností akvakultury na mořské, suchozemské a sladkovodní ekosystémy;
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – návětí
6)  Podpora provádění společné rybářské politiky, a to:
6)  Podpora provádění společné rybářské politiky a posílení jejího propojení a soudržnosti s integrovanou námořní politikou, a to:
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
a)  poskytováním vědeckých poznatků a shromažďováním údajů;
a)  podporou shromažďování a správy údajů s cílem zdokonalit vědecké poznatky;
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
b)  podporou kontroly a vynucování, posílením institucionální kapacity a efektivní veřejné správy.
b)  podporou monitorování, kontroly a vynucování, posílením institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž;
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)
ba)  podporou regionalizace společné rybářské politiky, zejména prostřednictvím regionálních poradních sborů.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, použijí se pro podporu poskytnutou členskými státy podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury články 107, 108 a 109 Smlouvy.
1.  Pro podporu poskytnutou členskými státy podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury se použijí články 107, 108 a 109 Smlouvy.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Články 107, 108 a 109 Smlouvy se však nevztahují na platby uskutečněné členskými státy podle tohoto nařízení a v souladu s ním v rámci působnosti článku 42 Smlouvy.
2.  Odchylně od odstavce 1 se články 107, 108 a 109 Smlouvy nevztahují na platby uskutečněné členskými státy podle tohoto nařízení a v souladu s ním v rámci působnosti článku 42 Smlouvy.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
Kromě zásad uvedených v článku 4 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] Komise a členské státy zajistí koordinaci a doplňkovost mezi podporami v rámci EMFF a dalšími politikami a finančními nástroji Unie včetně nařízení (ES) č. [kterým se zřizuje rámcový program pro životní prostředí a boj proti změně klimatu (rámcový program LIFE)], a těmi, jež spadají do rámce vnější činnosti Unie. Koordinace mezi pomocí z EMFF a rámcovým programem LIFE se dosahuje zejména podporou financování činností, které doplňují integrované projekty financované v rámci rámcového programu LIFE, jakož i podporou využívání řešení, metod a přístupů ověřených v rámci rámcového programu LIFE.
Kromě zásad uvedených v článku 4 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] Komise a členské státy zajistí koordinaci a doplňkovost mezi podporami v rámci EMFF a dalšími politikami a finančními nástroji Unie , včetně těch, jež spadají do rámce vnější činnosti Unie. Tento požadavek koordinace a doplňkovosti je zahrnut v operačních programech.
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Článek 11
Pro EMFF se použijí předběžné podmínky uvedené v příloze III tohoto nařízení.
Pro EMFF se použijí specifické (viz příloha) předběžné podmínky uvedené v příloze III tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Posouzení dodržení stropů kapacity
1.  Do…* Komise ve spolupráci s členskými státy posoudí dodržení stropů rybolovné kapacity členskými státy, jak je stanoveno v příloze II nařízení (EU) č. …/…. [o společné rybářské politice].
2.  Vyplyne-li z posouzení podle odstavce 1, že členský stát nedodržuje stropy kapacity, může Komise přijmout prováděcí akty, prostřednictvím kterých zcela nebo částečně pozastaví platby a závazky určené na operační program dotyčného členského státu.
3.  Jakmile členský stát provede opatření s cílem dodržet své stropy kapacity a tato opatření schválí Komise, zruší Komise pozastavení plateb a závazků.
_________________
* Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  hospodářskými subjekty podílejícími se na provozování, řízení či vlastnictví rybářských plavidel plujících pod vlajkou zemí označených jako nespolupracující třetí země podle článku 33 nařízení (ES) č. 1005/2008;
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  hospodářskými subjekty, které byly v trestním nebo správním řízení uznány vinnými závažným porušením platných vnitrostátních právních předpisů v oblasti:
–  mzdových a pracovních podmínek v tomto odvětví;
–  odpovědnosti za škodu při výkonu povolání;
–  obchodu s lidmi nebo s drogami;
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b c (nové)
bc)  hospodářskými subjekty, které byly v trestním nebo správním řízení uznány vinnými v jednom či více členských státech za závažné porušení právních předpisů Unie, zejména pokud jde o:
–  pracovní dobu a dobu odpočinku rybářů;
–  právní předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti
–  mzdových a pracovních podmínek v tomto odvětví;
–  výchozí kvalifikaci a další vzdělávání rybářů;
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  hospodářskými subjekty, které nedodržely ustanovení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku1.
_______________
1 Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.
Pozměňovací návrh 571
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a
a)  určit dobu uvedenou v odstavcích 1 a 2, která musí být přiměřená závažnosti nebo opakování porušení předpisů či nedodržení pravidel;
a)  určit dobu uvedenou v odstavcích 1 a 2, která musí být přiměřená závažnosti nebo opakování porušení předpisů či nedodržení daných pravidel, s přihlédnutím ke kritériím, jako je vzniklá škoda a její výše, rozsah porušení předpisů nebo nedodržení pravidel a jejich opakování, a která musí být alespoň jeden rok;
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
4.  Členské státy požadují, aby hospodářské subjekty podávající žádost v rámci EMFF poskytly řídícímu orgánu podepsané prohlášení potvrzující, že splňují kritéria uvedená v odstavci 1, a nedopustily se v rámci evropského rybářského fondu nebo evropského námořního a rybářského fondu nesrovnalosti podle odstavce 2. Členské státy ověří pravdivost prohlášení před schválením operace
4.  Členské státy požadují, aby hospodářské subjekty podávající žádost v rámci EMFF poskytly řídícímu orgánu podepsané prohlášení potvrzující, že splňují kritéria uvedená v odstavci 1 a odstavci 2. Členské státy ověří pravdivost prohlášení před schválením operace na základě informací uvedených ve vnitrostátním rejstříku porušení předpisů zřízeného v souladu s článkem 93 nařízení (ES) č. 1224/2009 nebo na základě údajů poskytnutých za tímto účelem.
Pozměňovací návrh 610
Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)
Článek 12a
Pozastavení plateb
V případě hospodářských subjektů, které jsou vyšetřovány ve věci údajného porušení předpisů podle čl. 12 odst. 1, se dotčeným hospodářským subjektům pozastavují veškeré platby v rámci EMFF. Pokud se zjistí, že se hospodářský subjekt dopustil porušení předpisů podle čl. 12 odst. 1, považuje se žádost dotčeného hospodářského subjektu za nepřípustnou.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
a)  operace zvyšující rybolovnou kapacitu plavidla;
a)  operace zvyšující rybolovnou kapacitu plavidla nebo jeho způsobilost lovit ryby;
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  operace ohrožující udržitelnost mořských biologických zdrojů a ekosystémů;
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  destruktivní opatření v oblasti zaměstnanosti;
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  investice na palubě plavidel, která patří k části loďstva, jež ve zprávě o kapacitě podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… [o společné rybářské politice] neprokázala udržitelnou rovnováhu mezi rybolovnými právy a kapacitou loďstva;
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c
c)  dočasné zastavení rybolovných činností;
vypouští se
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d
d)  experimentální rybolov;
d)  průzkumný rybolov;
Pozměňovací návrh 611
Návrh nařízení
Článek 15 – odst. 2, 3 a 4
2.   Částka 4 535 000 000 EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na udržitelný rozvoj rybolovu, akvakultury a rybolovných oblastí podle kapitol I, II a III hlavy V.
2.   Maximálně 71,86 % prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na udržitelný rozvoj rybolovu, akvakultury a rybolovných oblastí podle kapitol I, II a III hlavy V.
3.   Částka 477 000 000 EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na kontrolní a vynucovací opatření podle článku 78.
3.   Minimálně 12,5 % prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na kontrolní a vynucovací opatření podle článku 78.
4.   Částka 358 000 000 EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na shromažďování údajů podle článku 79.
4.   Minimálně 12,97 % prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na shromažďování údajů podle článku 79.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – návětí
5.  Prostředky přidělené na vyrovnávací platby pro nejvzdálenější regiony podle kapitoly V hlavy V nepřekročí za rok:
5.  Prostředky přidělené na vyrovnávací platby pro nejvzdálenější regiony podle kapitoly V hlavy V nepřekročí:
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – odrážka 1
–  4 300 000 EUR pro Azory a Madeiru;
–  X EUR ročně pro Azory a Madeiru;
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – odrážka 2
–  5 800 000 EUR pro Kanárské ostrovy;
–  X EUR ročně pro Kanárské ostrovy;
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – odrážka 3
–  4 900 000 EUR pro Francouzskou Guayanu a Réunion.
–  X EUR ročně pro nejvzdálenější francouzské regiony.
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6
6.  Částka 45 000 000 EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na podporu skladování uvedenou v článku 72 v období let 2014–2018 včetně.
6.  Částka X EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na plány produkce a uvádění produktů na trh podle článku 69 a podporu skladování uvedenou v článku 70.
Pozměňovací návrh 616
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)
6a.  Členské státy mají možnost využívat finanční prostředky dostupné podle čl. 15 odst. 2, 5 a 6 na opatření podle čl. 15 odst. 3 a 4.
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)
Článek 16a
[Roční referenční částky a roční prostředky ]
1.  Celková orientační finanční referenční částka – stanovená v bodě 17 interinstitucionální dohody ze dne xx/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení – pro provádění tohoto programu v letech 2014 až 2020 činí X EUR ve stálých cenách roku 2011.
2.  Roční rozpočtové prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada, aniž by byla dotčena ustanovení nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, a interinstitucionální dohody ze dne xxx/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a – bod i 
i)  úroveň zaměstnanosti v odvětví rybolovu a akvakultury,
i)  úroveň zaměstnanosti v odvětví rybolovu, akvakultury a ve zpracovatelském průmyslu,
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a – bod ii
ii)  úroveň produkce v odvětví rybolovu a akvakultury,
ii)  úroveň produkce v odvětví rybolovu, akvakultury a ve zpracovatelském průmyslu,
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b – bod iii
iii)  rozsah úkolů dotyčného členského státu, pokud jde o sběr údajů, sladěný podle velikosti rybářského loďstva členského státu, objemu vykládek, množství vědeckého sledování činností na moři a počtu průzkumů, jichž se členský stát účastní, a
iii)  rozsah úkolů dotyčného členského státu, pokud jde o sběr a správu údajů, sladěný podle velikosti rybářského loďstva členského státu, objemu vykládek, množství vědeckého sledování činností na moři a počtu průzkumů, jichž se členský stát účastní, a
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b – bod iv
iv)  dostupné zdroje pro sběr údajů ve srovnání s rozsahem úkolů členského státu týkajících se shromažďování údajů, jsou-li dostupné prostředky přizpůsobeny počtu pozorovatelů na moři a lidským zdrojům a technickým prostředkům potřebným k provádění vnitrostátního programu odběru vzorků pro shromažďování údajů.
iv)  zdroje pro sběr a správu údajů, které jsou dostupné, ve srovnání s rozsahem úkolů členského státu týkajících se shromažďování a správy údajů, jsou-li dostupné prostředky přizpůsobeny lidským zdrojům a technickým prostředkům potřebným k provádění vnitrostátního programu odběru vzorků pro shromažďování údajů.
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c
c)  Pokud jde o všechna opatření, historická rozdělení podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a historická spotřeba podle nařízení Rady (ES) č. 861/2006.
c)  Pokud jde o všechna opatření, předchozí rozdělení finančních prostředků podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 v období 2007 až 2013 a předchozí spotřeba podle nařízení Rady (ES) č. 861/2006.
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  Každý členský stát vypracuje jediný operační program pro provádění priorit Unie, které mají být spolufinancovány z EMFF.
1.  Každý členský stát vypracuje jediný operační program pro provádění priorit Unie podle článku 6 tohoto nařízení, které mají být spolufinancovány z EMFF.
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
3.  Pro část operačního programu uvedeného v čl. 20 odst. 1 písm. n) Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijme priority Unie pro politiku vynucování a kontroly nejpozději do 31. května 2013.
3.  Pro část operačního programu uvedeného v čl. 20 odst. 1 písm. n) je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 127 a stanovit priority Unie pro politiku vynucování a kontroly nejpozději do 31. května 2013.
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 (nový)
2.  každý členský stát zahrne plán produkce a uvádění produktů na trh uvedený v článku 32 nařízení (EU) č. …/….[ o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c
c)  plánuje se vhodné opatření pro zjednodušení a usnadnění provádění programu;
c)  plánuje se vhodné opatření pro zjednodušení a usnadnění provádění programu, zejména usnadnění přístupu hospodářských subjektů činných v odvětví drobného pobřežního rybolovu a jejich organizací k dostupné finanční podpoře;
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 19 – písm. d a (nové)
da)  případně soulad opatření v rámci priorit Unie pro EMFF uvedených v čl. 38 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení a dalších rámců zavádějících priority pro síť Natura 2000 stanovených v čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 92/43/EHS a dosažení dobrého stavu životního prostředí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí).
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b
b)  analýzu situace z hlediska SWOT a určení potřeb, které je třeba řešit v zeměpisné oblasti, na niž se vztahuje program;
b)  analýzu situace z hlediska SWOT a určení potřeb, které je třeba řešit v zeměpisné a environmentální oblasti, na něž se vztahuje program;
Analýza se soustředí na priority Unie. Specifické potřeby týkající se opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a podpory inovací jsou posuzovány v rámci všech priorit Unie, s cílem nalézt příslušné odpovědi v těchto dvou oblastech na úrovni jednotlivých priorit, shrnutí situace v oblastech politik způsobilých pro podporu z hlediska silných a slabých stránek.
Analýza se soustředí na priority Unie stanovené v článku 6. Specifické potřeby týkající se opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a podpory inovací jsou posuzovány ve vztahu k prioritám Unie, s cílem nalézt nejvhodnější odpovědi na úrovni jednotlivých priorit týkajících se těchto oblastí;
Tato analýza zahrnuje rovněž dopady provádění SRP v každém pobřežním regionu či oblasti.
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  analýza dopadů provádění SRP na pracovní místa v celém hodnotovém řetězci a inovační návrhy týkající se pracovních míst v postižených oblastech;
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c
c)  do programu začleněný prokázaný vhodný přístup k inovacím, životnímu prostředí, včetně specifických potřeb oblastí sítě Natura 2000,zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;
c)  analýza dokládající, že program zohledňuje dopad rybolovu a akvakultury na životní prostředí a případně specifické potřeby oblastí sítě Natura 2000, jakož i dosažení dobrého stavu životního prostředí, vytvoření ucelené sítě oblastí obnovy rybích populací a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  posouzení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými právy, jak je požadováno v nařízení (EU) č. …/…. [o společné rybářské politice], a popis opatření přijatých za účelem dodržení stropu rybolovné kapacity stanoveného v příloze II uvedeného nařízení;
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h
h)  jasné označení operací podle kapitoly III hlavy V, které mohou být prováděny společně, a proto se těší vyšší míře podpory podle čl. 95 odst. 3;
h)  jasné označení opatření podle kapitoly III hlavy V, která mohou být prováděna společně, a proto se těší vyšší míře podpory podle čl. 95 odst. 3;
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h a (nové)
ha)  akční plán pro drobný a pobřežní rybolov, který stanoví strategii pro rozvoj, konkurenceschopnost a udržitelnost drobného a pobřežního rybolovu;
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h b (nové)
hb)  podrobný popis opatření souvisejících s přípravou a prováděním plánů produkce a uvádění produktů na trh, na něž se vztahuje podpora podle článku 69;
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. i
i)  analýzu potřeb týkajících se požadavků na monitorování a hodnocení a plánu hodnocení podle článku 49 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních]. Členské státy poskytují dostatečné zdroje a činnosti při budování kapacit pro řešení zjištěných potřeb;
i)  požadavky na hodnocení a plán hodnocení podle článku 49 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] a opatření, jež je třeba přijmout pro řešení zjištěných potřeb;
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j – bod ii
ii)  tabulku uvádějící použitelné prostředky EMFF a míru spolufinancování pro cíle v rámci priorit Unie z článku 6, jakož i technickou pomoc. V případě potřeby tato tabulka uvádí samostatně prostředky EMFF a míry spolufinancování, které se použijí odchylně od obecného pravidla článku 94 odst. 1 pro podporu stanovenou v článku 72, článku 73, čl. 78 odst. 2 písm. a) až d) a f) až j), čl. 78 odst. 2 písm. e) a článku 79.
ii)  tabulku uvádějící použitelné prostředky EMFF a míru spolufinancování pro priority Unie z článku 6, jakož i technickou pomoc. V případě potřeby tato tabulka uvádí samostatně prostředky EMFF a míry spolufinancování, které se použijí odchylně od obecného pravidla článku 94 odst. 1 pro podporu stanovenou v článku 72, článku 73, čl. 78 odst. 2 písm. a) až d) a f) až j), čl. 78 odst. 2 písm. e) a článku 79.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. k
k)  informace o doplňkovosti s opatřeními financovanými z jiných fondů SSR nebo rámcového programu LIFE;
k)  informace o doplňkovosti s opatřeními financovanými z jiných politik a finančních nástrojů Unie;
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – bod 1 – písm. i a (nové)
ia)  jasný popis úloh skupin FLAG a řídicího orgánu či orgánu odpovědného za stanovení úkolů k uplatňování strategie;
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – bod 1 – písm. i i
ii)  popisu postupů monitorování a hodnocení, jakož i složení monitorovacího výboru;
ii)  popisu postupů monitorování a hodnocení, jakož i celkového složení monitorovacího výboru;
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. m
m)  určení partnerů uvedených v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] a výsledky konzultace s partnery;
m)  postup určení partnerů uvedených v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] a výsledky konzultace s partnery; změny partnerů lze v průběhu programu provádět se souhlasem monitorovacího výboru;
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. n – bod i
i)  seznam subjektů, které provádějí systém kontroly, inspekce a vynucování, a stručný popis jejich dostupných lidských a finančních zdrojů pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu, jejich dostupné vybavení pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu, zejména počet lodí, letadel a vrtulníků;
i)  seznam subjektů, které provádějí systém kontroly, inspekce a vynucování, a stručný popis jejich dostupných lidských a finančních zdrojů pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu, jejich hlavní dostupné vybavení pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu, zejména počet lodí, letadel a vrtulníků;
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – návětí
o)  za účelem shromažďování údajů pro udržitelné řízení rybolovu uvedeného v čl. 6 odst. 6 a v čl. 18 odst. 4 a v souladu s víceletým programem Unie uvedeným v čl. 37 odst. 5 [nařízení o společné rybářské politice]:
o)  za účelem shromažďování údajů pro udržitelné řízení rybolovu na základě ekosystémového přístupu uvedeného v čl. 6 odst. 6 a v čl. 18 odst. 4 a v souladu s víceletým programem Unie uvedeným v čl. 37 odst. 5 [nařízení o společné rybářské politice] a pro vypracování analýzy sociálně-ekonomické situace zpracovatelského průmyslu pro produkty rybolovu a akvakultury a uvádění těchto produktů na trh:
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i 
i)  popis činností shromažďování údajů, které mají být provedeny, aby bylo možné vypracovat:
i)  popis činností při shromažďování údajů, které mají být provedeny ve spolupráci se zúčastněnými stranami, aby bylo možné vypracovat:
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i – odrážka 1
–  hodnocení odvětví rybolovu (biologické, hospodářské a průřezové proměnné, jakož i výzkumná šetření na moři),
–  hodnocení odvětví rybolovu (biologické, hospodářské, sociální a průřezové proměnné v celém hodnotovém řetězci, jakož i výzkumná šetření na moři),
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i – odrážka 2
–  hodnocení hospodářské situace v oblasti akvakultury a zpracovatelského průmyslu,
—  hodnocení hospodářské a sociální situace v oblasti akvakultury a zpracovatelského průmyslu,
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i – odrážka 3
–  hodnocení dopadů odvětví rybolovu na ekosystém.
—  hodnocení dopadů odvětví rybolovu a akvakultury na ekosystém, které umožní srovnání mezi jednotlivými druhy činností v oblasti rybolovu a akvakultury a částí loďstva podle požadavků nařízení (EU) č. …/…. [o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod iii
iii)  prokázání způsobilosti pro dosahování řádného finančního a administrativního řízení shromážděných údajů.
iii)  odůvodnění způsobilosti pro dosahování řádného finančního a administrativního řízení shromážděných údajů.
Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4
4.  Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů pravidla pro prezentaci jednotlivých částí popsaných v odstavcích 1, 2 a 3. Tyto prováděcí předpisy se přijímají v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 128 odst. 2.
4.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví pravidla pro prezentaci jednotlivých částí popsaných v odstavcích 1, 2 a 3. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 128 odst. 3.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
2.  Komise schválí operační program prostřednictvím prováděcího aktu.
2.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž schválí operační program, jakmile se ujistí, že požadavky odstavce 1 byly splněny . Operační programy se po svém schválení zveřejní.
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2
Za tímto účelem Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijme rozhodnutí upřesňující změny priorit Unie v oblasti politiky vynucování a kontroly uvedené v čl. 18 odst. 3, a odpovídajících způsobilých operací, které budou dostávat přednost.
Za tímto účelem je Komise zmocněna přijmout v souladu s článkem 127 akty v přenesené pravomoci upřesňující změny priorit Unie v oblasti politiky vynucování a kontroly uvedené v čl. 18 odst. 3 a odpovídajících způsobilých operací, které budou dostávat přednost.
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 3
S ohledem na nové priority stanovené v uvedeném rozhodnutí ve druhém pododstavci tohoto odstavce předloží členské státy Komisi změnu operačního programu, a to do 31. října roku předcházejícího dotčenému roku provádění.
Členské státy mohou svůj operační program změnit s ohledem na nové priority stanovené v uvedeném rozhodnutí ve druhém pododstavci tohoto odstavce. Členské státy předloží Komisi každou takovou změnu operačního programu, a to do 31. října roku předcházejícího dotčenému roku provádění.
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
1.  Pro účely použití čl. 20 odst. 1 písm. o) předloží členské státy Komisi roční pracovní plán, a to do 31. října každého roku. Roční pracovní plány obsahují popis postupů a metod, které mají být použity při shromažďování a analýze údajů a při hodnocení jejich správnosti a přesnosti.
1.  Pro účely použití čl. 20 odst. 1 písm. o) předloží členské státy Komisi do 31. října každého roku roční pracovní plán nebo ji informují o pokračování plánu platného v předchozím roce. Roční pracovní plány jsou sestavovány v rámci víceletého vnitrostátního programu v souladu s programem Unie a obsahují popis postupů a metod, které mají být použity při shromažďování a analýze údajů a při hodnocení jejich správnosti a přesnosti.
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
b)  zavedení nebo zrušení opatření nebo typů operací;
b)  zavedení nebo zrušení opatření nebo typů příslušných operací a s nimi souvisejících informací a ukazatelů;
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
2.  Tyto prováděcí předpisy se přijímají v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 128 odst. 2.
2.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 128 odst. 3.
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Čl. 25 – název
Roční pracovní program
Víceletý operační program a roční pracovní programy
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
1.  Za účelem provádění kapitoly I a II hlavy VI a článku 92 přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů roční pracovní program v souladu s cíli stanovenými v těchto kapitolách. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 128 odst. 3.
1.  Za účelem stanovení podrobností týkajících se uplatňování kapitoly I a II hlavy VI a článku 92 přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 127 a stanoví víceletý operační program, jehož jedním úkolem bude zavést roční pracovní programy v souladu s cíli stanovenými v těchto kapitolách.
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2
2.  Roční pracovní program stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provedení a celkovou částku na program. Obsahuje také popis financovaných činností, určení částky přidělené na každou činnost, orientační harmonogram provádění, jakož i informace o provádění těchto činností. Zahrnuje priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování u dotací.
2.  Víceletý operační program a roční pracovní programy stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provedení a celkovou částku na program. Obsahují také popis financovaných činností, určení částky přidělené na každou činnost a orientační harmonogram provádění, jakož i informace o provádění těchto činností. U grantů tyto programy zahrnují priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování. Dále zahrnují požadavek na roční zprávy o plnění rozpočtu.
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1
1.  Majitel rybářského plavidla, který obdržel podporu podle článků 32 odst. 1 písm. b), 36, 39 odst. 1 písm. a) nebo 40 odst. 2 tohoto nařízení nepřevede toto plavidlo do třetí země mimo Unii během doby nejméně 5 let ode dne skutečné platby příjemci podpory.
1.  Majitel rybářského plavidla, který obdržel podporu podle článků 32, 36, 39 nebo 40 tohoto nařízení nepřevede toto plavidlo do třetí země mimo Unii nejméně po dobu pěti let ode dne skutečné platby této podpory příjemci, není-li před převedením plavidla poměrná část získané podpory příjemcem vrácena. První větou tohoto odstavce není dotčen článek 135 [finančního nařízení].
Pozměňovací návrh 618
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)
1a.  Celkový finanční příspěvek EMFF na opatření programů pro udržitelnou zaměstnanost mladých v drobném rybolovu podle čl. 32 odst. –1, na dočasné zastavení rybolovných činností podle článku 33a, na výměnu nebo modernizaci hlavních nebo pomocných motorů podle článku 39 a na trvalé zastavení rybolovných činností nesmí překročit 20 % finanční pomoci Unie poskytnuté jednomu členskému státu.
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1
1.  Za účelem povzbuzení inovací v oblasti rybolovu může EMFF podporovat projekty zaměřené na vývoj nebo zavádění nových nebo ve srovnání se současným stavem podstatně zdokonalených produktů, nových nebo zdokonalených postupů, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů.
1.  Za účelem povzbuzení inovací v oblasti rybolovu a ve zpracovatelském průmyslu může EMFF podporovat projekty zaměřené na vývoj nebo zavádění nových nebo podstatně zdokonalených technologií, zařízení či produktů, například navržením inovativních plavidel, a také nových nebo zdokonalených postupů a nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů za předpokladu, že tyto projekty přispívají ke splnění cílů uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. …/…. [o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2
2.  Operace financované podle tohoto článku musí být provedeny ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem uznaným členským státem, který ověřuje výsledky těchto operací.
2.  Operace financované podle tohoto článku musí být provedeny vědeckým nebo technickým subjektem uznaným členským státem nebo ve spolupráci s takovým subjektem nebo Unií, kteří ověřují výsledky těchto operací.
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3
3.  Na výsledky operací financovaných v rámci tohoto článku se vztahuje povinnost členského státu týkající se přiměřené propagační činnosti v souladu s článkem 120.
3.  Výsledky operací financovaných v rámci tohoto článku jsou zveřejněny ve zprávách přístupných veřejnosti a vztahuje se na ně povinnost členského státu týkající se přiměřené propagační činnosti v souladu s článkem 120.
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)
3a.  Postup pro předkládání žádostí o podporu inovací je třeba lépe zpřístupnit s cílem podpořit vznik více projektů.
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí
1.  V zájmu zlepšení celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti hospodářských subjektů může EMFF podporovat:
1.  V zájmu zlepšení celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti provozovatelů a s cílem podpořit udržitelnější rybolov může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a a (nové)
(aa)  poskytování odborných doporučení v oblasti rozvoje udržitelnějších rybolovných postupů, se zaměřením na omezení, a pokud možno odstranění dopadů těchto činností na mořské, suchozemské a sladkovodní ekosystémy;
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a b (nové)
(ab)  poskytování poradenských služeb technické, právní či ekonomické povahy souvisejících s projekty, které jsou potenciálně způsobilé pro podporu podle této kapitoly;
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b
b)  poskytování odborného poradenství v oblasti obchodních a marketingových strategií.
b)  poskytování odborného poradenství v oblasti obchodních a marketingových strategií včetně poradenství ohledně propagace, marketingu a styku s veřejností.
Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
2.  Studie proveditelnosti a poradenství uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) jsou poskytovány uznávanými vědeckými nebo technickými subjekty s požadovanými poradními pravomocemi, jak jsou chápány vnitrostátními právními předpisy každého členského státu.
2.  Studie proveditelnosti, poradenství a služby uvedené v odst. 1 písm. a), aa), ab) a b) jsou poskytovány uznávanými vědeckými, akademickými, profesními nebo odbornými subjekty s požadovanými poradními pravomocemi, jak jsou chápány vnitrostátními právními předpisy každého členského státu.
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3
3.  Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje hospodářským subjektům nebo organizacím rybářů uznaným členským státem, který nechal vypracovat studii proveditelnosti uvedenou v odstavci 1.
3.  Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje hospodářským subjektům, organizacím rybářů nebo veřejnoprávním subjektům uznaným členským státem, který nechal vypracovat studii proveditelnosti nebo požádal o radu či poradenské služby uvedené v odst. 1 písm. a), aa), ab) a b).
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4
4.  Členské státy zajistí, aby operace, které budou financovány podle tohoto článku, byly vybírány prostřednictvím zrychleného řízení.
4.  Členské státy zajistí, aby operace, které budou financovány podle tohoto článku, byly vybírány prostřednictvím zrychleného řízení, zejména v případě drobného pobřežního rybolovu a vnitrozemského rybolovu.
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem podpořit předávání znalostí mezi vědci a rybáři může EMFF podporovat:
1.  S cílem podpořit lepší získávání, propagaci a předávání znalostí mezi vědci a rybáři může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. a
a)  vytvoření sítě složené z jednoho nebo více nezávislých vědeckých subjektů a rybářů nebo jedné nebo více organizací rybářů;
a)  vytváření sítí, dohod o partnerství, smluv či sdružení mezi jedním nebo více nezávislými vědeckými subjektyrybáři nebo jednou nebo více organizacemi rybářů, a to s účastí těch veřejných orgánů členských států, které mají o zapojení zájem;
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. b
b)  činnosti prováděné prostřednictvím sítě uvedené v písmenu a).
b)  činnosti prováděné v rámci sítí, dohod o partnerství, smluv či sdružení vytvořených v souladu s písmenem a).
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2
2.  Činnosti uvedené v odstavci 1 b) mohou zahrnovat shromažďování údajů, studie, šíření znalostí a osvědčených postupů.
2.  Činnosti uvedené v odst. 1 písm. b) mohou zahrnovat shromažďování a správu údajů, společné výzkumné projekty, studie, pilotní projekty, semináře, šíření znalostí a osvědčených postupů.
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a
a)  celoživotní učení, šíření vědeckých poznatků a inovačních postupů a osvojování nových odborných znalostí, zejména spojených s udržitelným řízením mořských ekosystémů, činnostmi v námořním odvětví, inovacemi a podnikáním;
a)  činnosti a operace zaměřené na propagaci odborného vzdělávání, celoživotního učení, šíření vědeckých, odborných, ekonomických nebo právních poznatků a inovačních postupů a osvojování nových odborných znalostí, zejména těch, které jsou spojeny s:
–  udržitelným řízením mořských ekosystémů a vnitrozemských vod;
–  činnostmi v námořním odvětví;
–  inovacemi;
–  podnikáním, zejména s přístupem mladých lidí k rybářským povoláním;
–  hygienou, zdravím a bezpečností;
–  odbornou přípravou rybářů k provádění ustanovení společné rybářské politiky;
–  prevencí pracovních rizik.
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. b
b)  vytváření sítí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami, včetně organizací prosazujících rovné příležitosti mezi muži a ženami;
b)  vytváření sítí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami, včetně vzdělávacích organizací a organizací prosazujících rovné příležitosti mezi muži a ženami a propagaci a uznání klíčové úlohy žen v rybářských komunitách;
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c
c)  podporu sociálního dialogu na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni za účasti rybářů a jiných příslušných zúčastněných stran.
c)  podporu sociálního dialogu na unijní, vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účasti hospodářských subjektů, sociálních partnerů a jiných příslušných zúčastněných stran se zvláštním důrazem na nedostatečně zastoupené skupiny, jako jsou skupiny v rámci drobného pobřežního rybolovu a rybolovu uskutečňovaného z břehu.
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Čl. 32 – název
Usnadnění diverzifikace a vytváření pracovních míst
Usnadnění podnikání, diverzifikace a vytváření pracovních míst
Pozměňovací návrh 619
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. -1 c (nový)
-1c. Pro usnadnění vytváření pracovních příležitostí pro mladé lidi v odvětví drobného rybolovu může EMFF podporovat:
a)  programy pracovních stáží na palubách drobného pobřežního loďstva;
b)  vzdělávání v oblasti udržitelného rybolovu, například v oblasti udržitelných rybolovných metod, selektivity, mořské biologie, ochrana biologických mořských zdrojů;
Pozměňovací návrh 620
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. -1 b (nový)
-1b. Lidé mladší 30 let, kteří jsou zaregistrovaní jako nezaměstnaní a které jako nezaměstnané uznal příslušný správní orgán členského státu, mají nárok na podporu podle odstavce 1. Stážisté musí být na palubě v doprovodu profesionálního rybáře ve věku minimálně 50 let.
Pozměňovací návrh 621
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. -1 a (nový)
-1a. Podpora podle odstavce 1 se poskytne každému příjemci na dobu nejvýše dvou let během programového období a v maximální výši 40 000 EUR;
Pozměňovací návrh 622
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. -1 (nový)
-1. Dvě třetiny programu pracovních stáží zahrnují praktické školení na palubě a jedna třetina zahrnuje kurzy teorie.
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem usnadnění diverzifikace a vytváření pracovních míst mimo rybolov může EMFF podporovat:
1.  Za účelem usnadnění diverzifikace může EMFF rovněž podporovat doplňkové činnosti týkající se hlavních činností rybolovného podniku prostřednictvím:
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. a (nové)
a)  zakládání podniků mimo rybolov;
a)  investice na palubě do činností, které doplňují rybolovnou činnost, jako jsou environmentální služby a vzdělávací činnosti nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu;
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. b
b)  dovybavení plavidel drobného pobřežního rybolovu za účelem jejich přeřazení na činnosti mimo rybolov.
b)  dovybavení plavidel drobného pobřežního rybolovu za účelem jejich přeřazení na činnosti mimo komerční rybolov.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. b
b)  dovybavení plavidel drobného pobřežního rybolovu za účelem jejich přeřazení na činnosti mimo rybolov.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – návětí
2.  Podpora podle odst. 1 písm. a) se poskytuje rybářům, kteří:
2.  Podpora podle odstavce –1 a odst. 1 písm. a) se poskytuje rybářům, kteří:
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – písm. a 
a)  předloží podnikatelský plán na rozvoj svých nových aktivit;
a)  předloží podnikatelský plán na rozvoj svých aktivit;
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3
3.  Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje rybářům věnujícím se drobnému pobřežnímu rybolovu a vlastnícím rybářské plavidlo Unie registrované jako aktivní plavidlo, kteří prováděli rybolovné činnosti na moři po dobu nejméně 60 dnů během dvou let předcházejících datu podání žádosti. Licence k rybolovu spojená s rybářským plavidlem se trvale zruší.
3.  Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje rybářům věnujícím se drobnému pobřežnímu rybolovu a vlastnícím rybářské plavidlo Unie registrované jako aktivní plavidlo, kteří prováděli rybolovné činnosti na moři po dobu nejméně 60 dnů během dvou kalendářních let předcházejících datu podání žádosti.
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 a (nový)
3a.  Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje pouze rybářům, a to za předpokladu, že doplňková činnost k rybolovu souvisí s hlavní činností rybolovného podniku, například jde o cestovní ruch s nabídkou rybaření, restaurační činnost, environmentální služby v oblasti rybolovu a vzdělávací činnost týkající se oblasti rybolovu.
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4
4.  Příjemci podpory uvedené v odstavci 1 se nebudou zabývat profesionálním rybolovem v průběhu pěti let po přijetí poslední platby příslušné podpory.
vypouští se
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)
Článek 32a
Podpora zahájení podnikání mladých rybářů
1.  EMFF může poskytnout individuální podporu mladým rybářům za podmínky, že:
–  jsou mladší 35 let;
–  prokáží, že nejméně po dobu 5 let pracovali jako rybáři nebo že mají odpovídající odborné vzdělání;
–  poprvé se stali majiteli rybářského plavidla vybaveného pro drobný pobřežní rybolov, jehož stáří se pohybuje od 5 do 20 let a s nímž byla v posledních pěti letech provozována rybolovná činnost.
2.  Rybářské plavidlo zmíněné v odstavci 1 patřící k části loďstva, u níž zpráva o kapacitě uvedená v čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. .../.... [nařízení o společné rybářské politice], prokazuje soulad mezi rybolovnými právy a kapacitou loďstva.
3.  Výše podpory uvedené v odstavci 1 nepřekročí 100 000 EUR.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Čl. 33 – název
Ochrana zdraví a bezpečnost na plavidlech
Ochrana zdraví, hygiena a bezpečnost na plavidlech
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
1.  S cílem zlepšit rybářům pracovní podmínky na palubě plavidel může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel nebo do jednotlivých zařízení za předpokladu, že tyto investice přesahují standardy vyžadované podle vnitrostátního práva nebo práva Unie.
1.  S cílem zlepšit zdravotní, hygienické, bezpečnostní, pracovní a životní podmínky rybářů na palubě plavidel může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel nebo do jednotlivých zařízení za předpokladu, že tyto investice přesahují standardy vyžadované podle vnitrostátního práva nebo práva Unie a že nevedou ke zvýšení rybolovné kapacity plavidel.
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 a (nový)
1a.  Za účelem zlepšení péče o rybáře v případě nehody může EMFF podporovat společné projekty zaměřené na to, aby bylo zdravotní školení široce dostupné celé posádce plavidla.
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Článek 33 a (nový)
Článek 33a
Dočasné zastavení rybolovných činností
1.  Fond EMFF může přispívat k financování opatření na dočasné zastavení rybolovných činností výlučně v těchto případech:
a)  v rámci víceletého plánu, jak je vymezen v nařízení (EU) č. .../.... [nařízení o společné rybářské politice];
b)  pokud Komise přijala nouzové opatření podle článku 13 nařízení (EU) č. .../.... [nařízení o společné rybářské politice];
c)  v obdobích biologického klidu v určitých kritických stadiích životního cyklu jednotlivých druhů, kdy jsou tato opatření nutná pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů, což napomáhá udržení populací a umožňuje pokračování rybolovu mimo období klidu.
Podpora se uděluje prostřednictvím finanční kompenzace za období klidu.
2.  Doba uplatňování opatření podle odstavce 1 se stanoví na základě nejlepšího dostupného vědeckého výzkumu o stavu populací.
3.  Opakující se sezónní pozastavení rybolovu, na něž se nevztahuje odst. 1 písm. c), není důvodem pro přidělení dávek nebo plateb podle tohoto článku.
4.  Fond EMFF může přispívat k financování opatření podle odstavce 1 pro dotčené rybáře a majitele rybářských plavidel po dobu nejvýše 6 měsíců během trvání celého programového období. Podpora se poskytuje:
a)  majitelům rybářských plavidel zapsaných do rejstříku rybářského loďstva Unie, kteří prováděli rybolovnou činnost po dobu nejméně 120 dnů předcházejících dni podání žádosti; a dále
b)  členům posádky, kteří pracovali na palubě rybářských plavidel dotčených dočasným zastavením činnosti za podmínek stanovených v písmenu a) tohoto odstavce.
5.  Během období, kdy je pobírána podpora podle odstavce 1, neprovádí rybářská plavidla ani členové posádky žádnou rybolovnou činnost. Členské státy se přesvědčí, že činnost byla skutečně zastavena.
Pozměňovací návrh 623
Návrh nařízení
Článek 33 b (nový)
Článek 33 b
Vzájemné fondy pro účely pojištění
1.  EMFF může přispět do vzájemného fondu, který je v daném členském státě uznán v souladu s vnitrostátním právem a jenž přidruženým rybářům umožňuje pojistit se pro případ ztrát způsobených:
a)  přírodními katastrofami;
b)  ekologickými haváriemi či nepředvídanými událostmi, které se týkají zdraví;
c)  náklady na záchranu rybářských plavidel, které během svých činností měly nehodu nebo se potopily, následkem čehož došlo ke ztrátě lidských životů v moři;
d)  specifickými sociálními a ekonomickými opatřeními, která navrhly členské státy pro rybáře na palubách lodí, které se následkem nehody na moři potopily.
2.  Události jsou úředně uznány jakožto přírodní katastrofy, ekologické havárie či havárie v oblasti veřejného zdraví dotyčným členským státem nebo se řídí vnitřními pravidly vzájemného fondu, pokud to tato pravidla vyžadují. Členské státy mohou případně předem stanovit kritéria, na jejichž základě bude úřední uznání považováno za udělené.
Pozměňovací návrh 624
Návrh nařízení
Článek 33 c (nový)
Čl. 33 c
Trvalé zastavení rybolovné činnosti
1.  EMFF může přispět k financování opatření vedoucích k trvalému zastavení rybolovné činnosti prostřednictvím vyřazení rybářských plavidel pouze za předpokladu, že toto vyřazování:
a)  je začleněno do operačního programu podle článku 20; a dále
b)  se týká plavidel patřících do oblasti, kde v horizontu dlouhodobého plánování rybářská kapacita neodpovídá zde dostupným možnostem; a
2.  Podpora podle odstavce 1 se poskytuje:
a)  majitelům unijních rybářských plavidel, která jsou registrována jako aktivní a která byla užívána k rybolovné činnosti na moři po dobu nejméně 120 dnů ročně během dvou posledních kalendářních let předcházejících dni podání žádosti, nebo
b)  rybářům, kteří pracovali na moři na palubě unijních rybářských plavidel, jichž se týká trvalé zastavení činnosti, po dobu nejméně 120 dnů za rok během dvou kalendářních let předcházejících dni podání žádosti.
3.  Rybář, majitel nebo společnost musí skutečně zastavit veškeré rybolovné činnosti. Příjemci pomoci poskytnou příslušnému orgánu členského státu doklady o skutečném ukončení rybolovné činnosti. Začne-li rybář či rybářská společnost opět provozovat rybolovnou činnost v době kratší dvou let od podání žádosti, musí vrátit poměrnou část kompenzace, která odpovídá uplynulé době.
4.  Veřejná pomoc podle tohoto článku může být udělována do 31. prosince 2016.
5.  Podpora podle tohoto článku může být vyplacena pouze poté, kdy je plavidlo trvale odstraněno z rejstříku rybářského loďstva EU a jsou rovněž trvale odňaty související licence a povolení k rybolovu. Během pěti let po obdržení této pomoci si její příjemce nesmí zaregistrovat nové rybářské plavidlo. Vyřazování plavidel by mělo vést k trvalému odpovídajícímu snížení maximálních kapacit dané části loďstva.
6.  Nárok na podporu podle tohoto článku nemají majitelé tradičních a dřevěných plavidel.
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Článek 34
Článek 34
vypouští se
Podpora systémů převoditelných koncesí k rybolovu v rámci společné rybářské politiky
1.  Za účelem stanovení nebo změny systémů převoditelných koncesí k rybolovu podle článku 27 [nařízení o společné rybářské politice] může EMFF podporovat:
a)  návrh a vývoj technických a správních prostředků nutných pro vytvoření nebo funkci systému převoditelných koncesí k rybolovu;
b)  zapojení zúčastněných stran do navrhování a vývoje systémů převoditelných koncesí k rybolovu;
c)  monitorování a hodnocení systémů převoditelných koncesí k rybolovu;
d)  řízení systémů převoditelných koncesí k rybolovu.
2.  Podpora podle odst. 1 písm. a), b) a c) se poskytuje pouze orgánům veřejné moci. Podpora podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku se poskytuje orgánům veřejné moci, právnickým nebo fyzickým osobám nebo uznaným organizacím producentů zapojeným do kolektivního řízení vyčleněných převoditelných koncesí k rybolovu v souladu s čl. 28 odst. 4 nařízení o společné rybářské politice.
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Čl. 35 – název
Podpora provádění ochranných opatření v rámci společné rybářské politiky
Podpora návrhu a provádění ochranných opatření v rámci společné rybářské politiky
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí
1.  V zájmu zajištění účinného provádění ochranných opatření podle článků 17 a 21 [nařízení o společné rybářské politice ] může EMFF podporovat:
1.  V zájmu zajištění účinného návrhu a provádění priorit společné rybářské politiky v oblasti regionalizačních a ochranných opatření přijatých podle [nařízení o společné rybářské politice], včetně víceletých plánů, může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a
a)  návrh a vývoj technických a administrativních prostředků nutných k provádění opatření pro zachování zdrojů ve smyslu článků 17 a 21 [nařízení o společné rybářské politice];
a)  návrh, vývoj a monitorování technických a administrativních prostředků nutných k vypracování a provádění víceletých plánů a opatření pro zachování zdrojů ve smyslu [nařízení o společné rybářské politice];
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  zřízení ucelené sítě oblastí obnovy rybích populací podle nařízení (EU) č. .../.... [nařízení o společné rybářské politice];
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  uskutečňování období biologického klidu;
Pozměňovací návrhy 289 a 612
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b
b)  zapojení zúčastněných stran do navrhování a provádění opatření pro zachování zdrojů ve smyslu článků 17 a 21 [nařízení o společné rybářské politice].
b)  zapojení zúčastněných stran a spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o navrhování a provádění víceletých plánů a opatření pro zachování zdrojů ve smyslu [nařízení o společné rybářské politice, a to i prostřednictvím spoluřízených výborů sdružujících více zúčastněných stran.
Pozměňovací návrh 640
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  navržení, vývoj a uplatňování kritérií pro přidělování podle čl. 16 písm. a) (nové) [nařízení o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí, podpory odstranění výmětů a usnadnění přechodu na využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos (MSY), může EMFF podporovat investice do vybavení:
1.  Za účelem snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí, podpory odstranění výmětů a usnadnění přechodu na udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos (MSY), může EMFF podporovat výzkum a investice do vybavení, nástrojů nebo systémů:
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  nahrazujícího rybolovné zařízení, pokud nové zařízení vykazuje vhodnější a lepší selektivitu, pokud jde o velikost a druh, omezený dopad na mořské prostředí a zranitelné mořské ekosystémy a nezvyšuje rybolovnou kapacitu daného rybářského plavidla;
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b
b)  snižujícího nežádoucí úlovky komerčních populací nebo dalších vedlejších úlovků;
b)  snižujícího nežádoucí či nepovolené úlovky komerčních populací nebo dalších vedlejších úlovků, s důrazem na vývoj a zavedení vybavení, které tyto úlovky sníží;
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c
c)  omezujícího fyzikální a biologické dopady rybolovu na ekosystém nebo mořské dno.
c)  omezujícího a případně eliminujícího fyzikální a biologické dopady rybolovu na ekosystém nebo mořské dno, především v biogeograficky citlivých oblastech.
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  chránícího lovná zařízení a úlovky proti savcům a ptákům chráněným směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1 nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků2, za předpokladu, že tím není narušena selektivita rybolovných zařízení a že jsou přijata všechna odpovídající opatření s cílem zabránit způsobení fyzické újmy predátorům.
__________________
1 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c b (nové)
cb)  snižujícího nepříznivé vlivy rybolovných činností na dobré životní podmínky zvířat;
Pozměňovací návrh 297
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c c (nové)
cc)  přispívajícího k posuzování rybích populací.
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 a (nový)
1a.  V nejvzdálenějších regionech může být podpora uvedená v odstavci 1 poskytnuta na ukotvená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem pouze tehdy, pokud přispívají k udržitelnému a selektivnímu rybolovu.
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3
3.  Podpora je udělena pouze tehdy, pokud zařízení nebo jiné vybavení uvedené v odstavci 1 má prokazatelně lepší výběr velikosti nebo nižší dopad na necílové druhy než standardní zařízení nebo jiné vybavení povolené podle právních předpisů Unie nebo příslušných vnitrostátních právních předpisů členských států přijatých v rámci regionalizace podle [nařízení o společné rybářské politice].
3.  Podpora je udělena pouze tehdy, pokud zařízení nebo jiné vybavení uvedené v odstavci 1 má prokazatelně podstatně lepší výběr velikosti nižší dopad na ekosystém a na necílové druhy než standardní zařízení nebo jiné vybavení, nástroje nebo systémy povolené podle právních předpisů Unie nebo příslušných vnitrostátních právních předpisů členských států přijatých v rámci regionalizace podle [nařízení o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – písm. b
b)  rybářům, kteří vlastní zařízení, které má být vyměněno, a kteří pracovali na palubě rybářského plavidla Unie po dobu nejméně 60 dnů během dvou let předcházejících datu podání žádosti;
b)  rybářům, kteří vlastní zařízení, nástroje nebo systémy, které mají být vyměněny, a kteří pracovali na palubě rybářského plavidla Unie po dobu nejméně 60 dnů během dvou let předcházejících datu podání žádosti;
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Článek 36 a (nový)
Článek 36a
Podpora určená ke zmírnění hospodářských následků mimořádných událostí
Za účelem zmírnění hospodářské situace způsobené mimořádnou událostí, která znemožnila obvyklý průběh rybolovné činnosti, lze z prostředků EMFF poskytnout podporu na dočasné zastavení rybolovných činností určenou majitelům rybářských plavidel a rybářům. Za mimořádnou událost se nepovažuje událost vzniklá v důsledku uplatnění opatření na zachování rybolovných zdrojů.
Pozměňovací návrh 574/REV
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1
1.  S cílem přispět k odstranění výmětů a vedlejších úlovků a usnadnit přechod na využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, může EMFF podporovat projekty zaměřené na vývoj nebo zavádění nových technických a organizačních znalostí snižujících dopady rybolovných činností na životní prostředí nebo dosažení udržitelnějšího využívání mořských biologických zdrojů.
1.  S cílem přispět k odstranění výmětů a vedlejších úlovků a usnadnit přechod na využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, a s cílem snížit dopad rybolovu na mořské prostředí a dopad chráněných predátorů může EMFF podporovat činnosti a projekty, jejichž cílem je vyvíjet, zdokonalovat nebo zavádět nové technické a organizační znalosti snižující dopady rybolovných činností na životní prostředí, včetně dokonalejších rybolovných technik a lepší selektivity rybolovných činností, nebo dosáhnout udržitelnějšího využívání mořských biologických zdrojů založeného na řízení rybolovu, který zohledňuje ekosystém.
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2
2.  Operace financované podle tohoto článku musí být provedeny ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem uznávaným vnitrostátními právními předpisy každého členského státu, který ověřuje výsledky těchto operací.
2.  Operace financované podle tohoto článku, které mohou být provedeny organizacemi rybářů uznávanými členským státem, jsou prováděny ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem uznávaným každým členským státem, který ověřuje výsledky těchto operací.
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3
3.  Na výsledky operací financovaných v rámci tohoto článku se vztahuje povinnost členského státu týkající se přiměřené propagační činnosti v souladu s článkem 120.
3.  Výsledky operací financovaných v rámci tohoto článku jsou členským státem zveřejňovány v souladu s článkem 120.
ozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4
4.  Podíl rybářských plavidel zapojených do projektů financovaných v rámci tohoto článku nepřekročí 5 % plavidel vnitrostátního loďstva nebo 5 % prostornosti vnitrostátního loďstva v hrubé prostornosti vypočtené v době podání žádosti.
4.  Podíl rybářských plavidel zapojených do projektů financovaných v rámci tohoto článku nepřekročí 5 % plavidel vnitrostátního loďstva nebo 5 % prostornosti vnitrostátního loďstva v hrubé prostornosti vypočtené v době podání žádosti. Na žádost členského státu za řádně zdůvodněných okolností a na základě doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) může Komise schválit projekty, které limit stanovený v tomto odstavci překračují.
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 5
5.  Operace spočívající v testování nových rybolovných zařízení nebo metod se provádí v rámci omezení rybolovných práv přidělených členskému státu.
5.  Operace spočívající v testování nových rybolovných zařízení nebo metod se provádí v rámci omezení rybolovných práv přidělených členskému státu nebo v mezích kvót vědeckého výzkumu podle čl. 33 odst. 6 nařízení (ES) č. 1224/2009.
Pozměňovací návrh 625
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – návětí
1.   S cílem povzbudit účast rybářů na ochraně a obnově mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů, včetně služeb, které poskytují v rámci udržitelného provozování rybolovných činností, může EMFF podporovat tyto operace:
1.   S cílem podpořit ochranu a obnovu mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů, včetně služeb, které se poskytují v rámci udržitelného provozování rybolovných činností, a případně těž účast rybářů, může EMFF podporovat tyto operace, které mají přímý dopad na činnosti v odvětví rybolovu:
Pozměňovací návrh 626
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. a
a)  sběr odpadu z moře, jako například odstraňování ztracených rybolovných zařízení a znečišťujících předmětů;
a)   sběr odpadu z moře, který provádějí rybáři, jako například odstraňování ztracených rybolovných zařízení a znečišťujících předmětů,
Pozměňovací návrh 627
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. b
b)  výstavba nebo instalace statických nebo mobilních zařízení určených k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin;
b)  výstavba, instalace nebo modernizace statických nebo mobilních zařízení, která lze snadno rozmontovat a která jsou určena k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin, a vědecké studie a hodnocení těchto zařízení;
Pozměňovací návrh 628
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c
c)  zapojení do lepšího řízení nebo zachování zdrojů;
c)  zapojení do lepšího řízení nebo zachování mořských biologických zdrojů;
Pozměňovací návrh 629
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d
d)  obnova a monitorování lokalit NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a se směrnicí Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků, v souladu s akčními rámci zavádějícími priority podle směrnice Rady 92/43/EHS;
d)   určení, výběr, řízení, obnova a monitorování:
Pozměňovací návrh 630
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d – bod i (nový)
i)  lokalit NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS a směrnicí 2009/147/ES nebo v souladu s akčními rámci zavádějícími priority podle směrnice Rady 92/43/EHS, pokud jde o rybolovné činnosti,
Pozměňovací návrh 631
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d – bod ii (nový)
ii)  chráněných mořských oblastí s ohledem na provádění opatření územní ochrany ve vztahu k rybolovným činnostem uvedené v čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES;
Pozměňovací návrh 632
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. e
e)   řízení, obnova a monitorování chráněných mořských oblastí s ohledem na provádění opatření územní ochrany uvedených v čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES;
e)   účast na dalších činnostech zaměřených na zachování a posílení služeb v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémů, v souvislosti s činností Unie v oblasti politiky zaměřené na mořské prostředí. A v souladu s řízením rybolovu na základě ekosystémového přístupu, jako je například obnova specifických mořských a pobřežních stanovišť na podporu udržitelných rybích populací, včetně přípravy těchto akcí a jejich vědeckého hodnocení;
Pozměňovací návrh 633
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. e a (nové)
ea)  environmentální povědomí se zapojením rybářů v oblasti ochrany a obnovy mořské biologické rozmanitosti.
Pozměňovací návrh 575/REV
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. e b (nový)
eb)  systémy pro náhradu škod na úlovcích způsobených savci a ptáky chráněnými směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnicí Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků.
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2
2.  Opatření podle tohoto článku jsou prováděny veřejnoprávními subjekty a zahrnují rybáře nebo organizace rybářů uznané členským státem nebo nevládní organizace ve spolupráci s organizacemi rybářů nebo skupinami FLAG, vymezenými v článku 62.
2.  Opatření podle tohoto článku jsou prováděny odbornými nebo vědeckými veřejnoprávními subjekty a zahrnují rybáře, poradní sbory, organizace rybářů uznané členským státem nebo nevládní organizace ve spolupráci s organizacemi rybářů nebo skupinami FLAG, vymezenými v článku 62.
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Čl. 39 – název
Zmírňování změny klimatu
Energetická účinnost a snižování kapacity
Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem zmírnění dopadů změny klimatu může EMFF podporovat:
1.  Za účelem zlepšení energetické účinnosti rybářských plavidel může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a
a)  investice do rybářských plavidel zaměřené na snížení emisí znečišťujících látek nebo skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti rybářských plavidel;
a)  investice do zařízení nebo do rybářských plavidel, včetně odstranění, výměny nebo modernizace hlavních nebo pomocných motorů, zaměřené na snížení emisí znečišťujících látek nebo skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti rybářských plavidel, za předpokladu, že výkon nového motoru je o 40 % nižší než výkon motoru, který je vyměňován;
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b
b)  audity a programy energetické účinnosti.
b)  audity a programy energetické účinnosti a poradenství v této oblasti, za předpokladu, že nevedou ke zvýšení intenzity rybolovu.
Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  ochranu a obnovu mořských řas a pobřežních mokřadů, které významnou měrou přispívají k pohlcování uhlíku, a tím k zmírňování negativního dopadu změny klimatu;
Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  náhradu vysoce energeticky náročného lovného zařízení úspornějším zařízením za předpokladu, že tyto změny nepovedou ke zvýšení rybolovné kapacity rybářské jednotky a že lovné zařízení, jež bylo nahrazeno, bude zabaveno a zničeno;
Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b c (nové)
bc)  nezávislá hodnocení a audity energetické stopy rybolovných produktů na trhu, aby měli spotřebitelé možnost rozlišovat produkty pocházející z rybolovu používajícího méně energeticky náročné metody.
Pozměňovací návrh 641
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2
2.  Podpora nepřispívá na výměnu nebo modernizaci hlavních nebo pomocných motorů. Podpora bude udělena majitelům rybářského plavidla a pro totéž rybářské plavidlo se neposkytne více než jednou během programového období.
2.  Podpora bude udělena pouze majitelům rybářského plavidla pro drobný pobřežní rybolov a pro totéž rybářské plavidlo se neposkytne více než jednou během programového období.
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3
3.  Komise je v souladu s článkem 127 zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci s cílem vymezit investice způsobilé podle odst. 1 písm. a).
3.  Komise je v souladu s článkem 127 zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci s cílem vymezit investice způsobilé podle odst. 1 písm. a) a stanovit podrobná prováděcí pravidla ke kritériím stanoveným v tomto článku.
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1
1.  S cílem zlepšit kvalitu ulovených ryb může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel, které slouží tomuto účelu.
1.  S cílem zlepšit přidanou hodnotu a kvalitu ryb ulovených ke komerčnímu účelu může EMFF podporovat:
a)  investice poskytující produktům rybolovu přidanou hodnotu, a to zejména tím, že umožňují rybářům provádět zpracování, uvádění na trh a přímý prodej svých vlastních úlovků;
b)  inovativní investice do plavidel zlepšující jakost a konzervaci produktů rybolovu;
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2
2.  V souladu s článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury] může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel za účelem co nejlepšího využití nežádoucích úlovků komerčních populací a zhodnocení nedostatečně využívaných složek úlovků.
2.  V souladu s článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury] může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel zlepšující zacházení s nežádoucími úlovky, jejich skladování a vykládání za účelem co nejlepšího využití nežádoucích úlovků komerčních populací a zhodnocení nedostatečně využívaných složek úlovků.
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 a (nový)
2a.  Poskytování podpory podle odst. 1 písm. b) je podmíněno používáním selektivních lovných zařízení, která mají minimalizovat nežádoucí úlovky.
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4
4.  Podpora uvedená v odstavci 1 se uděluje pouze majitelům rybářských plavidel Unie, jejichž plavidla prováděla rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 60 dnů během dvou let předcházejících datu podání žádosti.
4.  Podpora uvedená v odst. 1 písm. b) se uděluje pouze majitelům rybářských plavidel Unie, jejichž plavidla prováděla rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 60 dnů během dvou kalendářních let předcházejících datu podání žádosti.
Pozměňovací návrh 603
Návrh nařízení
Čl. 41 – název
Rybářské přístavy, místa vykládky a přístřešky
Rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně, přístřeškyjiná pozemní podpůrná infrastruktura
Pozměňovací návrh 604
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1
1.   Za účelem zvyšování kvality vyložených produktů, zvyšování energetické účinnosti, přispívání k ochraně životního prostředí nebo zlepšování bezpečnosti a pracovních podmínek může EMFF podporovat investice vylepšující infrastrukturu rybářských přístavů nebo míst vykládky, včetně investicí do zařízení na vybírání odpadu a znečišťujících předmětů z moře.
1.   EMFF může podporovat investice nebo zlepšování stávající infrastruktury, jako jsou rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně a jiná pozemní podpůrná infrastruktura, včetně investicí do zařízení na vybírání odpadu a znečišťujících předmětů z moře.
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2
2.  S cílem usnadnit využívání nežádoucích úlovků může EMFF podpořit investice do rybářských přístavů a míst vykládky, které umožní co nejlepší využívání nežádoucích úlovků komerčních populací a zhodnocení nedostatečně využívaných složek úlovků, v souladu s článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
2.  Tyto investice se mohou týkat především:
a)  zvyšování kvality, čerstvosti a sledovatelnosti vyložených produktů;
b)  zlepšení podmínek vykládek, zpracování, skladování a prodeje prostřednictvím dražeb;
c)  využití nežádoucích úlovků komerčních populací a lepšího využití nedostatečně využívaných složek úlovků v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. .../.... [o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) nařízení (EU) č. .../.... [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury];
d)  energetické účinnosti;
e)  ochrany životního prostředí, především sběru, skladování a zpracování odpadu a znečišťujících předmětů z moře;
f)  zlepšení hygieny, zdraví a bezpečnosti;
g)  zlepšení pracovních podmínek;
h)  zabezpečení ledu, vody a elektrické energie;
i)  vybavení pro údržbu nebo opravy rybářských plavidel;
j)  výstavby, modernizace a rozšiřování přístavišť s cílem zlepšit bezpečnost během vykládání nebo nakládání;
k)  počítačového řízení rybolovných činností;
l)  vytváření sítí rybářských přístavů, míst vykládky a aukčních síní.
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Článek 41 a (nový)
Článek 41a
Ochrana námořního dědictví
1.  V zájmu podpory a propagace tradičních námořních rybolovných řemesel a zachování existence nebo provozuschopnosti plavidel v rámci ochrany námořního dědictví členských států může EMFF podporovat:
a)  vzdělávání a investice na podporu tradičních doků a tradičních námořních řemesel;
b)  investice, jejichž cílem je restaurování tradičních dřevěných rybářských lodí, aniž by přitom docházelo ke zvyšování rybolovné kapacity těchto lodí;
c)  investice do ochrany a údržby tradičních rybářských lodí, na něž se vztahuje ochrana námořního dědictví a které byly vyřazeny z provozu.
2.  Podpora bude udělena pouze majitelům rybářského plavidla a pro totéž rybářské plavidlo se poskytne pouze jednou během programového období.
3.  Členské státy zajistí, aby plavidla, na něž byla poskytnuta podpora podle odst. 1 písm. b), byly nadále v provozu.
Pozměňovací návrh 325
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem snížení dopadu vnitrozemského rybolovu na životní prostředí, zvýšení energetické účinnosti, zvýšení kvality vyložených ryb nebo zlepšení bezpečnosti či pracovních podmínek může EMFF podporovat tyto investice:
1.  Za účelem snížení dopadu vnitrozemského rybolovu na životní prostředí, zvýšení energetické účinnosti, zvýšení kvality vyložených ryb nebo zlepšení zdravotních, bezpečnostních a pracovních podmínek, lidského kapitálu a odborného vzdělávání může EMFF podporovat tyto investice:
Pozměňovací návrh 326
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  do podpory lidského kapitálu a sociálního dialogu, za podmínek stanovených v článku 31;
Pozměňovací návrh 327
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. b
b)  do zařízení uvedených v článku 36 a za podmínek stanovených v tomto článku;
b)  do zařízení a projektů uvedených v článku 36 a článku 37 a za podmínek stanovených v těchto článcích;
Pozměňovací návrh 328
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. d
d)  do stávajících přístavů a míst vykládky uvedených v článku 41 a za podmínek stanovených v tomto článku.
d)  do rybářských přístavů, přístřešků a míst vykládky uvedených v článku 41 a za podmínek stanovených v tomto článku;
Pozměňovací návrh 329
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  do zlepšení jakosti či hodnoty ulovených ryb podle článku 40 a za podmínek stanovených v tomto článku.
Pozměňovací návrh 330
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)
1a.  EMFF může podporovat investice související s podnikáním podle článku 32 a za stejných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
Pozměňovací návrh 331
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 b (nový)
1b.  EMFF může podporovat rozvoj a usnadňování nových inovací v souladu s článkem 28, poradenské služby v souladu s článkem 29 a partnerství mezi vědci a rybáři v souladu s článkem 30.
Pozměňovací návrh 332
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. a
a)  odkazy na rybářská plavidla v článcích 33, 36 a 39 se rozumí odkazy na plavidla působící výhradně ve vnitrozemských vodách;
a)  odkazy na rybářská plavidla v článcích 33, 36, 37, 39 a 40 se rozumí odkazy na plavidla působící výhradně ve vnitrozemských vodách;
Pozměňovací návrh 333
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. b
b)  odkazy na mořské prostředí v článku 36 se rozumí odkazy na prostředí, ve kterém působí vnitrozemské rybářské plavidlo.
b)  odkazy na mořské prostředí v článku 36 se rozumí odkazy na prostředí, ve kterém se provádí vnitrozemský rybolov.
Pozměňovací návrh 334
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3
3.  S cílem zachovat diverzifikaci vnitrozemských rybářů může EMFF podporovat přeřazení plavidel provozujících vnitrozemský rybolov na činnost jinou než rybolov za podmínek stanovených v článku 32 tohoto nařízení.
3.  S cílem zachovat diverzifikaci vnitrozemských rybářů může EMFF podporovat diverzifikaci vnitrozemských rybolovných činností doplňujících ostatní činnosti jiné než rybolov za podmínek stanovených v článku 32 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 634
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5
5.  Za účelem ochrany a rozvoje vodních živočichů a rostlin může EMFF financovat účast vnitrozemských rybářů na řízení, obnově a monitorování lokalit soustavy NATURA 2000, kde se tyto oblasti přímo týkají rybolovné činnosti, jakož i na obnově vnitrozemských vod, včetně míst pro tření ryb a migračních tras pro stěhovavé druhy ryb, aniž je dotčen čl. 38 odst. 1 písm. d).
5.  Za účelem ochrany a rozvoje vodních živočichů a rostlin může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 635
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5 – písm. a (nové)
a)  aniž by tím byl dotčen čl. 38 odst. 1 písm. d) řízení, obnovu a monitorování lokalit sítě NATURA 2000, kde se tyto oblasti přímo týkají rybolovné činnosti, jakož i obnovu vnitrozemských vod, včetně míst pro tření ryb a migračních tras pro stěhovavé druhy ryb, případně za účasti vnitrozemských rybářů;
Pozměňovací návrh 636
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5 – písm. b (nové)
b)  výstavbu, modernizaci nebo instalaci statických nebo mobilních zařízení určených k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin, včetně jejich vědeckého monitorování a hodnocení.
Pozměňovací návrh 336
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 6
6.  Členské státy zajistí, aby plavidla, která obdrží podporu podle tohoto článku, i nadále působila výhradně ve vnitrozemských vodách.
6.  Aniž je dotčen odstavec 3, členské státy zajistí, aby plavidla, která obdrží podporu podle tohoto článku, i nadále působila výhradně ve vnitrozemských vodách.
Pozměňovací návrh 337
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1
1.  Podpora v rámci této kapitoly je omezena na podniky akvakultury, pokud není výslovně stanoveno jinak.
1.  Podpora v rámci této kapitoly je omezena na udržitelné podniky akvakultury, včetně podnikatelů vstupujících do tohoto odvětví, jak je stanoveno v odstavci 1a, a na organizace producentů a podnikatelů v oblasti akvakultury, pokud není výslovně stanoveno jinak. Podpora není poskytována hospodářským subjektům, které závažným způsobem porušily právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí.
Pozměňovací návrh 338
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 a (nový)
1a.  Pro účely tohoto článku předloží podnikatelé vstupující do tohoto odvětví podnikatelský plán, případně studii proveditelnosti, pokud jsou investiční náklady vyšší než 150 000 EUR.
Pozměňovací návrh 589
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2
2.   Pokud operace spočívají v investicích do zařízení nebo infrastruktury pro zajištění souladu s požadavky na životní prostředí, zdraví lidí a zvířat, hygienu nebo dobré životní podmínky zvířat podle právních předpisů Unie, které vstoupily v platnost po roce 2014, může být podpora poskytována až do dne, kterým se normy staly pro podniky závaznými.
2.   Podpora je omezena na investice do zařízení nebo infrastruktur, které mají prokazatelně nižší dopad na životní prostředí či lepší výsledky, než jaké vyžadují právní předpisy Unie, pokud jde o zdraví lidí a zvířat, hygienu nebo dobré životní podmínky zvířat.
Nepodporují se činnosti v oblasti akvakultury využívající geneticky upravené organismy.
Nepodporuje se intenzivní akvakultura žádného druhu v chráněných mořských oblastech nebo v oblastech obnovy rybích populací.
Pozměňovací návrh 340
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem stimulovat inovace v oblasti akvakultury může EMFF podporovat operace:
1.  S cílem stimulovat inovace v oblasti udržitelné akvakultury může EMFF podporovat projekty, jejichž cílem je:
a)  zavádějící v hospodářstvích v oblasti akvakultury nové technické nebo organizační znalosti, které snižují jejich dopad na životní prostředí nebo podporují udržitelnější využívání zdrojů v akvakultuře;
a)  rozvíjet v hospodářstvích v oblasti akvakultury technické, vědecké nebo organizační znalosti, které zejména snižují dopad na životní prostředí, snižují závislost na rybím mase a oleji, podporují udržitelnější využívání zdrojů v akvakultuře nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce;
b)  vyvíjející nebo zavádějící nové nebo ve srovnání se současným stavem podstatně zdokonalené produkty, nové nebo zdokonalené postupy, nové nebo zdokonalené řídicí a organizační systémy.
b)  rozvíjet nebo zavést nové nebo podstatně zdokonalené produkty, nové nebo zdokonalené postupy, nové nebo zdokonalené řídicí a organizační systémy, jakož i inovace nebo zlepšení v produkci a zpracování produktů akvakultury;
ba)  zkoumat technickou nebo ekonomickou proveditelnost inovací, produktů nebo procesů.
Pozměňovací návrh 341
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2
2.  Operace podle tohoto článku musí být provedeny ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem, který je uznáván vnitrostátními právními předpisy každého členského státu a který ověřuje výsledky těchto operací.
2.  Operace podle tohoto článku se provádějí prostřednictvím veřejných nebo soukromých vědeckých, akademických nebo technických subjektů nebo ve spolupráci s těmito subjekty, které jsou uznávány vnitrostátními právními předpisy každého členského státu a které ověřují výsledky těchto operací.
Pozměňovací návrh 342
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3 a (nový)
3a.  EMFF finančně přispívá na rozvoj a inovace v akvakultuře, jež se realizují v rámci víceletých strategických plánů sestavených členskými státy.
Pozměňovací návrh 343
Návrh nařízení
Čl. 46 – název
Investice do akvakultury na moři a nepotravinářské akvakultury
Investice do akvakultury
Pozměňovací návrh 344
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1
1.  S cílem podpořit formy akvakultury s vysokým potenciálem růstu může EMFF podporovat investice do rozvoje akvakultury na moři nebo nepotravinářské akvakultury.
1.  S cílem podpořit formy udržitelné akvakultury s vysokým potenciálem růstu může EMFF podporovat:
a)  produktivní investice do akvakultury, včetně akvakultury na moři nebo nepotravinářské akvakultury;
b)  diverzifikaci produkce a druhů živočichů, které jsou předmětem rybolovu, a také studie o udržitelnosti výnosů a rybolovných oblastí.
Pozměňovací návrh 345
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 a (nový)
1a.  Podpora podle odstavce 1 může být poskytována na zvýšení produkce nebo modernizaci existujících podniků akvakultury nebo výstavbu nových za předpokladu, že je takový rozvoj v souladu s víceletým národním strategickým plánem pro rozvoj akvakultury.
Pozměňovací návrh 346
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 b (nový)
1b.  Podpora podle tohoto článku se poskytne pouze tehdy, pokud se na základě nezávislé marketingové zprávy jasně prokáže, že daný produkt má slibné a udržitelné vyhlídky na trhu. Zřízené podniky by měly být po ekonomické stránce životaschopné a neměly by v rámci odvětví přispívat k nadměrné produkci.
Pozměňovací návrh 347
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem podpořit podnikání v oblasti akvakultury může EMFF podporovat investice přispívající k těmto aspektům:
1.  S cílem podpořit podnikání v oblasti udržitelné akvakultury může EMFF podporovat investice přispívající k těmto aspektům:
Pozměňovací návrh 348
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. a
a)  přidávání hodnoty k produktům akvakultury, a to zejména tím, že umožňuje podniku akvakultury provádět zpracování, uvádění na trh a přímý prodej své vlastní produkce akvakultury;
a)  přidávání hodnoty k produktům akvakultury, například podporou odvětví akvakultury při provádění zpracování, uvádění na trh a přímého prodeje jeho vlastní produkce akvakultury nebo při vytváření sdružení a uzavírání příslušných dohod v oblasti zpracování;
Pozměňovací návrh 349
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. b
b)  diverzifikace příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím vývoje nových druhů akvakultury s dobrými vyhlídkami na trhu;
b)  diverzifikace příjmů pocházejících z odvětví akvakultury prostřednictvím vývoje nových původních druhů akvakultury v jejich příslušných oblastech nabízejících přidanou hodnotu a dobré vyhlídky na trhu a pro životní prostředí;
Pozměňovací návrh 350
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. c
c)  diverzifikace příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit mimo akvakulturu.
c)  diverzifikace příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.
Pozměňovací návrh 351
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2
2.  Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje pouze podnikům akvakultury, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti mimo akvakulturu souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, například jde o cestovní ruch s nabídkou rybaření, environmentální služby v oblasti akvakultury a výchovné činnosti týkající se oblasti akvakultury.
2.  Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje pouze podnikům akvakultury, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti mimo akvakulturu souvisí s hlavní produkcí akvakultury nebo s jejím uvádění na trh, například jde o cestovní ruch s nabídkou rybaření, environmentální služby v oblasti akvakultury a výchovné činnosti týkající se oblasti akvakultury.
Pozměňovací návrh 352
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – návětí
1.  V zájmu zlepšení celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti hospodářství akvakultury může EMFF podporovat:
1.  V zájmu zlepšení celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti hospodářství akvakultury a snížení dopadu jejich provozu na životní prostředí může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 353
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. b
b)  poskytování poradenských služeb technické, vědecké, právní a ekonomické povahy pro chovatele.
b)  poskytování poradenských služeb technické, vědecké, právní, environmentální a ekonomické povahy pro chovatele.
Pozměňovací návrh 637
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  zlepšení pracovních podmínek při zohlednění pravidel Mezinárodní organizace práce;
Pozměňovací návrh 638
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  propagaci odborného vzdělávání a přístup mladých lidí a žen k povoláním v odvětví rybářství a akvakultury.
Pozměňovací návrh 354
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2 – písm. d
d)  zdravotní a bezpečnostní normy vycházející z právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů;
d)  zdravotní, hygienické a bezpečnostní normy vycházející z právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů;
Pozměňovací návrh 355
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2 – písm. e a (nové)
ea)  podporu rovných příležitostí, zejména pokud jde o rovnost mužů a žen a začlenění zdravotně postižených osob;
Pozměňovací návrh 356
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3
3.  Podpora podle odst. 1 písm. a) se poskytuje pouze veřejnoprávním subjektům vybraným za účelem zřízení poradenských služeb pro hospodářství. Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje pouze malým a středním podnikům akvakultury nebo organizacím producentů v oblasti akvakultury.
3.  Podpora podle odst. 1 písm. a) se poskytuje pouze veřejnoprávním subjektům vybraným za účelem zřízení poradenských služeb pro hospodářství nebo profesním organizacím uznaným členským státem. Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje pouze malým a středním podnikům akvakultury, profesním organizacím v oblasti akvakultury uznaným členským státem, organizacím producentů v oblasti akvakultury nebo sdružením organizací producentů v oblasti akvakultury.
Pozměňovací návrh 357
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 a (nový)
3a.  Pokud poskytovaná podpora nepřekročí částku 4 000 EUR, mohou být příjemci vybíráni prostřednictvím zrychleného řízení.
Pozměňovací návrh 358
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4
4.  Hospodářství akvakultury neobdrží v průběhu programového období podporu na poradenské služby více než jedenkrát pro každou kategorii služeb, na něž se vztahuje odst. 2 písm. a) až e).
vypouští se
Pozměňovací návrh 359
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. a
a)  celoživotní vzdělávání, šíření vědeckých poznatků a inovačních postupů a získávání nových odborných schopností v oblasti akvakultury;
a)  profesní vzdělávání, celoživotní vzdělávání, šíření vědeckých a technických poznatků a inovačních postupů a získávání nových odborných schopností v oblasti akvakultury, zlepšování pracovních podmínek, podpora bezpečnosti při práci a snižování environmentálních dopadů činností v oblasti akvakultury;
Pozměňovací návrh 360
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. b
b)  vytváření sítí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi podniky akvakultury a profesními organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami, včetně vědeckých institucí a organizací podporujících rovné příležitosti mezi muži a ženami.
b)  vytváření sítí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi podniky akvakultury a profesními organizacemi a dalšími soukromými nebo veřejnými zúčastněnými stranami, včetně vědeckých, technických a vzdělávacích institucí a organizací podporujících rovné příležitosti mezi muži a ženami.
Pozměňovací návrh 361
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2
2.  Podpora uvedená v odst. 1 písm. a) se neuděluje velkým podnikům akvakultury.
vypouští se
Pozměňovací návrh 362
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem přispět k rozvoji zařízení a infrastruktury pro akvakulturu může EMFF podporovat:
1.  S cílem přispět k rozvoji zařízení a infrastruktury pro akvakulturu a snížit dopad jejich provozu na životní prostředí může EMFF podporovat:

Pozměňovací návrh 363
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. a
a)  určení a mapování nejvhodnějších oblastí pro rozvoj akvakultury, s případným přihlédnutím k procesům územního plánování námořních prostor;
a)  určení a mapování nejvhodnějších oblastí pro rozvoj udržitelné akvakultury s omezeným environmentálním dopadem, s případným přihlédnutím k procesům územního plánování námořních prostor i opatřením ke sledování interakcí v životním prostředí během produkční fáze činností akvakultury;
Pozměňovací návrh 364
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  určení a mapování oblastí, jako jsou místa tření ryb, chráněné mořské oblasti, místa sítě Natura 2000 nebo místa obnovy rybích populací, kde by měly být vyloučeny intenzivní činnosti akvakultury, pro zachování úlohy těchto oblastí ve fungování ekosystémů;
Pozměňovací návrh 365
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. b
b)  zlepšení infrastruktury oblastí akvakultury včetně pozemkových úprav, dodávky energie či správy vodních zdrojů;
b)  zlepšení a rozvoj podpůrných zařízení a infrastruktury nezbytných pro zvýšení potenciálu lokalit akvakultury a snížení ekologické stopy akvakultury včetně investic do pozemkových úprav, dodávky energie či správy vodních zdrojů;
Pozměňovací návrh 366
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. c
c)  opatření přijatá a provedená příslušnými orgány v souladu s čl. 9 odst. 1 směrnice 2009/147/ES nebo čl. 16 odst. 1 směrnice 92/43/EHS s cílem předcházet vážným poškozením akvakultury.
c)  opatření přijatá příslušnými orgány a zaměřená na zmírnění střetů s volně žijícími druhy, na něž se vztahuje ochrana podle směrnice 2009/147/ES nebo směrnice 92/43/EHS s cílem předcházet vážným poškozením akvakultury.
Pozměňovací návrh 367
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2
2.  Příjemci podpory podle tohoto článku jsou pouze veřejnoprávní subjekty.
2.  Způsobilost pro podporu podle tohoto článku je omezena na veřejnoprávní subjekty nebo soukromé organizace pověřené členským státem výkonem činností uvedených v odst. 1 bodech a), aa) a b).
Pozměňovací návrh 368
Návrh nařízení
Čl. 51 – název
Povzbuzování nových chovatelů v oblasti akvakultury
Povzbuzování nových chovatelů v odvětví udržitelné akvakultury a zpracování produktů akvakultury
Pozměňovací návrh 369
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1
1.  S cílem podpořit podnikání v oblasti akvakultury může EMFF podporovat zřízení podniků akvakultury nově začínajícími chovateli.
1.  S cílem podpořit podnikání v oblasti akvakultury může EMFF podporovat zřízení udržitelných podniků akvakultury nebo družstev nově začínajícími chovateli, a to i v souvisejícím odvětví zpracování produktů akvakultury, se zvláštním zřetelem na mladé provozovatele akvakultury a na rovnost pohlaví.
Pozměňovací návrh 370
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – návětí
2.  Podpora 1 se poskytuje chovatelům v oblasti akvakultury zahajujícím podnikání v odvětví, za předpokladu, že:
2.  Podpora podle odstavce 1 se poskytuje chovatelům v oblasti akvakultury zahajujícím podnikání v odvětví, za předpokladu, že:
Pozměňovací návrh 371
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – písm. b–
b)  zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury jakožto vedoucí tohoto podniku;
b)  zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky v odvětví akvakultury nebo v souvisejícím odvětví zpracování produktů akvakultury, jakožto vedoucí tohoto podniku;
Pozměňovací návrh 372
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – písm. c
c)  předloží podnikatelský plán pro rozvoj svých aktivit v oblasti akvakultury.
c)  předloží hospodářsky a environmentálně důvěryhodný podnikatelský plán pro rozvoj svých aktivit v oblasti akvakultury, včetně plánu, jak minimalizovat ekologickou stopu své činnosti.
Pozměňovací návrh 373
Návrh nařízení
Čl. 52 – název
Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí
Podpora udržitelné akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí
Pozměňovací návrh 374
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – návětí
S cílem podstatně snížit dopad akvakultury na životní prostředí může EMFF podporovat investice:
S cílem podstatně snížit dopad akvakultury na životní prostředí může EMFF podporovat tyto investice:
Pozměňovací návrh 375
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a
a)  umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody a zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury;
a)  umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých chemikálií, antibiotik a dalších léčiv a zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury;
Pozměňovací návrh 376
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  podpora uzavřených systémů akvakultury;
Pozměňovací návrh 377
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. b
b)  omezující negativní dopady podniků akvakultury na přírodu nebo biologickou rozmanitost;
b)  omezující negativní dopady podniků akvakultury na přírodu a podporující ochranu životního prostředí a biologickou rozmanitost, a to zejména investice omezující dopady na volně žijící populace ryb, interakci s dravými druhy, používání toxických chemických látek a antibiotik a další dopady na životní prostředí spojené intenzivní akvakulturou;
Pozměňovací návrh 378
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. c
c)  do nákupu zařízení pro ochranu hospodářství akvakultury před volně žijícími predátory požívajícími ochrany podle směrnice Rady a Evropského parlamentu 2009/147/EHS a směrnice Rady 92/43/ES;
c)  do nákupu zařízení pro ochranu hospodářství akvakultury před volně žijícími predátory;
Pozměňovací návrh 379
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. e
e)  do obnovy stávajících rybníků nebo lagun využívaných pro akvakulturu odstraněním bahna, případně možných opatření zaměřených na prevenci ukládání bahna.
e)  do obnovy ústí řek, stávajících rybníků nebo lagun využívaných pro akvakulturu a s nimi spojených stanovišť odstraněním bahna nebo prevencí ukládání bahna.
Pozměňovací návrh 380
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem podpořit rozvoj ekologické nebo energeticky účinné akvakultury může EMFF podporovat:
1.  S cílem podpořit rozvoj ekologické nebo energeticky účinnější akvakultury může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 381
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  změnu provozů chovajících masožravé druhy na provozy pro chov býložravých druhů, které nepotřebují jako krmivo čerstvé, volně žijící mořské nebo sladkovodní ryby, rybí produkty nebo výrobky z rybího tuku;
Pozměňovací návrh 382
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  uzavřený systém akvakultury, v němž jsou ryby a další produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, minimalizující použití vody.
Pozměňovací návrh 383
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. b
b)   účast v systémech Unie pro řízení podniků a systémech auditu z hlediska ochrany životního prostředí zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).
b)   účast v systémech Unie pro řízení podniků a systémech auditu z hlediska ochrany životního prostředí, jako jsou ty zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo účast ve vnitrostátně uznávaných systémech pro řízení životního prostředí;
Pozměňovací návrh 384
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2
2.  Podpora se poskytuje pouze příjemcům, kteří se zaváží k účasti v programu EMAS na dobu nejméně 3 let nebo k dodržování požadavků ekologické produkce na dobu minimálně 5 let.
2.  Podpora se poskytuje pouze příjemcům, kteří se zaváží k účasti v programu EMAS na dobu nejméně pěti let nebo k dodržování požadavků ekologické produkce na dobu minimálně pěti let.
Pozměňovací návrh 385
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3
3.  Podpora se poskytuje ve formě finančního vyrovnání nejvýše za dobu dvou let během období přechodu podniku na ekologickou produkci nebo během přípravy na účast v programu EMAS.
3.  Podpora se poskytuje ve formě finančního vyrovnání nejvýše za dobu pěti let během období přechodu podniku na ekologickou produkci nebo během přípravy na účast v programu EMAS.
Pozměňovací návrh 386
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4 – písm. a
a)  ztráty příjmů nebo dodatečných nákladů vzniklých v období přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství pro operace způsobilé podle odst. 1 písm. a) tohoto článku;
a)  ztráty příjmů nebo dodatečných nákladů vzniklých v období přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství nebo na zachování ekologické produkce pro operace způsobilé podle odst. 1 písm. a) tohoto článku;
Pozměňovací návrh 387
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem podpořit rozvoj akvakultury poskytující environmentální služby může EMFF podporovat:
1.  S cílem podpořit rozvoj udržitelné akvakultury poskytující environmentální služby může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 388
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – písm. a
a)  metody akvakultury slučitelné s určitými environmentálními potřebami a podmíněné určitými požadavky na řízení vyplývajícími z vymezení oblastí NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS a směrnicí Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES;
a)  extenzivní a polointenzivní metody akvakultury slučitelné s určitými environmentálními potřebami a podmíněné určitými požadavky na řízení vyplývajícími z vymezení oblastí NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS a směrnicí 2009/147/ES;
Pozměňovací návrh 389
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – písm. b
b)  účast na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci programů pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti vyvinutých orgány veřejné moci nebo pod jejich dohledem;
b)  náklady přímo související s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci programů pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti vyvinutých orgány veřejné moci nebo pod jejich dohledem;
Pozměňovací návrh 390
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – písm. c
c)  formy rozsáhlé akvakultury zahrnující zachovávání a zlepšování životního prostředí, biologické rozmanitosti a udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí.
c)  formy extenzivní a polointenzivní akvakultury jak v pobřežních oblastech, tak ve vnitrozemských vodách zahrnující zachovávání a zlepšování životního prostředí, biologické rozmanitosti a udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí.
Pozměňovací návrh 391
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2
2.  Podpora podle odst. 1 písm. a) má formu ročního vyrovnání za dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku požadavků na řízení v dotčených oblastech souvisejících s prováděním směrnice 92/43/EHS nebo směrnice Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES.
2.  Podpora podle odst. 1 písm. a) má formu ročního vyrovnání za dodatečné náklady nebo ušlé příjmy v důsledku požadavků na řízení v dotčených oblastech souvisejících s prováděním směrnice 92/43/EHS nebo směrnice Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES.
Pozměňovací návrh 392
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4
4.  Podpora podle odst. 1 písm. c) má formu ročního vyrovnání za vynaložené dodatečné náklady.
4.  Podpora podle odst. 1 písm. c) má formu ročního vyrovnání za vynaložené dodatečné náklady i odškodnění za ztráty způsobené populacím akvakultury chráněnými druhy pod podmínkou, že byla přijata ochranná opatření.
Pozměňovací návrh 393
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1
1.  EMFF podporuje finanční vyrovnání chovatelům měkkýšů při dočasném přerušení sběru chovaných měkkýšů výhradně z důvodů ochrany veřejného zdraví.
1.  EMFF může podpořit finanční vyrovnání chovatelům měkkýšů při dočasném přerušení sběru chovaných měkkýšů výhradně z důvodů ochrany veřejného zdraví.
Pozměňovací návrh 395
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 – písm. b
b)  pokud ztráta vyplývající z přerušení sběru přesahuje hodnotu 35 % ročního obratu dotčeného podniku, přičemž roční obrat je stanoven na základě průměrného obratu podniku během předešlých tří let.
b)  pokud ztráta vyplývající z přerušení sběru přesahuje hodnotu 15 % ročního obratu dotčeného podniku, přičemž roční obrat je stanoven na základě průměrného obratu podniku během předešlých tří let, nebo z předchozího období činnosti, pokud má společnost kratší dobu na zavádění. Členské státy mohou pro společnosti s kratší dobou činnosti, než je jeden rok, stanovit zvláštní pravidla výpočtu.
Pozměňovací návrh 396
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 3
3.  Maximální doba, na kterou může být vyrovnávací platba poskytnuta, je 12 měsíců v celém programovém období.
vypouští se
Pozměňovací návrh 397
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem podpory zdraví a dobrých životních podmínek zvířat v podnicích akvakultury, zejména pokud jde o prevenci a biologickou bezpečnost, může EMFF podporovat:
1.  Za účelem podpory zdraví a dobrých životních podmínek zvířat v podnicích akvakultury, zejména pokud jde o prevenci a biologickou bezpečnost, může EMFF podporovat hospodářství a profesní organizace v oblasti akvakultury, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 398
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. a
a)  tlumení a vymýcení chorob v akvakultuře ve smyslu rozhodnutí Rady 2009/470/ES o některých výdajích ve veterinární oblasti;
a)  náklady na tlumení a vymýcení chorob v akvakultuře ve smyslu rozhodnutí Rady 2009/470/ES o některých výdajích ve veterinární oblasti, včetně provozních nákladů nutných k plnění závazků v rámci plánu vymýcení chorob;
Pozměňovací návrh 399
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. b
b)  rozvoj osvědčených postupů a kodexů chování, obecných i specifických pro určité druhy, v oblasti biologické bezpečnosti nebo dobrých životních podmínek zvířat v akvakultuře;
b)  rozvoj osvědčených postupů a kodexů chování, obecných i specifických pro určité druhy, v oblasti biologické bezpečnosti nebo dobrých zdravotních a životních podmínek zvířat v akvakultuře;
Pozměňovací návrh 400
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. c
c)  zvyšování dostupnosti veterinárních léčivých přípravků pro použití v akvakultuře a prosazování správného použití těchto léků zadáváním farmaceutických studií a šířením a výměnou informací.
c)  iniciativy zaměřené na snižování závislosti akvakultury na veterinárních léčivých přípravcích;
Pozměňovací návrh 401
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – c a (nový)
ca)  zřizování a provozování sdružení na ochranu zdraví v odvětví akvakultury uznaných členskými státy.
Pozměňovací návrh 402
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – návětí
1.  V zájmu zajištění příjmů producentů akvakultury může EMFF podporovat příspěvek na pojištění populací akvakultury, které kryje ztráty způsobené:
1.  V zájmu zajištění příjmů producentů akvakultury může EMFF podporovat příspěvek na pojištění populací akvakultury nebo do vzájemného fondu uznaného členským státem, které kryjí ztráty způsobené alespoň jedním z následujících důvodů:
Pozměňovací návrh 403
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. a
a)  přírodními katastrofami;
a)  přírodními katastrofami nebo rozsáhlým znečištěním mořského prostředí;
Pozměňovací návrh 404
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. c
c)  náhlými změnami kvality vody;
c)  náhlými změnami kvality a množství vody;
Pozměňovací návrh 405
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d
d)  chorobami akvakultury nebo zničením výrobních zařízení.
d)  chorobami akvakultury, útoky dravců, mechanickými závadami nebo zničením výrobních zařízení, za něž není příslušný provozovatel odpovědný;
Pozměňovací návrh 406
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  závažnými škodami na zařízeních způsobenými volně žijícími zvířaty včetně zavlečení invazivních druhů do hospodářství akvakultury;
Pozměňovací návrh 407
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d b (nové)
db)  znečištěním životního prostředí zapříčiněným incidentem, k němuž došlo mimo hospodářství akvakultury;
Pozměňovací návrh 408
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d c (nové)
dc)  sběrem a odstraňováním těl zvířat, která uhynula v hospodářstvích akvakultury, a to přirozenou smrtí nebo v důsledku nehod v hospodářství, za něž není provozovatel odpovědný, nebo která byla poražena a zahrabána přímo v hospodářství z veterinárních důvodů po předchozím povolení příslušných orgánů.
Pozměňovací návrh 409
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Výskyt nepříznivého klimatického jevu nebo vypuknutí choroby akvakultury budou úředně uznány příslušným orgánem dotyčného členského státu.
2.  Výskyt nepříznivého klimatického jevu, choroby, rozsáhlého znečištění nebo jiných relevantních okolností uvedených v odstavci 1 v akvakultuře musí být uznány příslušným orgánem dotyčného členského státu.
Pozměňovací návrh 410
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3
3.  Podpora se poskytuje pouze na smlouvy o pojištění populací akvakultury, které kryjí ekonomické ztráty podle odstavce 1 přesahující 30 % průměrné roční produkce chovatele v oblasti akvakultury.
3.  Podpora se poskytuje pouze na smlouvy o pojištění populací akvakultury nebo na vzájemné fondy, které kryjí ekonomické ztráty podle odstavce 1 přesahující 25 % průměrné roční produkce chovatele v oblasti akvakultury.
Pozměňovací návrh 411
Návrh nařízení
Článek 58
EMFF může podporovat udržitelný rozvoj rybolovných oblastí s využitím přístupu k místnímu rozvoji se zapojením místních komunit podle článku 28 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
EMFF podporuje udržitelný rozvoj rybolovných a akvakulturních oblastí s využitím přístupu k místnímu rozvoji se zapojením místních komunit podle článku 28 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 412
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1
Finanční podpora v rámci této kapitoly přispívá k plnění priorit Unie stanovených v čl. 6 odst. 1.
Finanční podpora v rámci této kapitoly přispívá k plnění priorit Unie stanovených v čl. 6 odst. 1, 2 a 3.
Pozměňovací návrh 413
Návrh nařízení
Název V – kapitola III – oddíl 2 – název
Rybolovné oblasti, místní partnerství a strategie místního rozvoje
Rybolovné a akvakulturní oblasti, místní partnerství a strategie místního rozvoje
Pozměňovací návrh 414
Návrh nařízení
Čl. 60 – název
Rybolovné oblasti
Rybolovné a akvakulturní oblasti
Pozměňovací návrh 415
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – návětí
1.  Rybolovné oblasti způsobilé pro podporu jsou oblasti:
1.  Aby byla určitá oblast způsobilá pro podporu, musí se jednat buď o mořskou rybolovnou oblast, vnitrozemskou rybolovnou oblast nebo akvakulturní oblast. Musí být funkčně stejnorodá ze zeměpisného, biologického, hospodářského a sociálního hlediska se zvláštním přihlédnutím k odvětví rybolovu, akvakultury a souvisejících činností, a nabízet dostatečné lidské, finanční a hospodářské zdroje přesahující kritické množství nezbytné pro podporu životaschopné strategie místního rozvoje.
Pozměňovací návrh 416
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a
a)  mající omezenou velikost, zpravidla menší než územní statistická jednotka úrovně 3 NUTS podle společné klasifikace územních statistických jednotek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) a
vypouští se
Pozměňovací návrh 417
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. b
b)  funkčně stejnorodé ze zeměpisného, hospodářského a sociálního hlediska se zvláštním přihlédnutím k odvětví rybolovu a akvakultury, a musí nabízet dostatečné lidské, finanční a hospodářské zdroje, přesahující kritické množství nezbytné pro podporu životaschopné strategie místního rozvoje.
vypouští se
Pozměňovací návrh 418
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1
1.  Pro účely EMFF je ucelená strategie místního rozvoje uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. c) [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] založena na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství, zejména z odvětví rybolovu a akvakultury.
1.  Pro účely EMFF je ucelená strategie místního rozvoje uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. c) [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] založena na součinnosti a konzultacích mezi subjekty a projekty z odvětví rybolovu a akvakultury i z dalších odvětví místního hospodářství. V této souvislosti jsou konzultovány poradní sbory.
Pozměňovací návrh 419
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – písm. a
a)  maximalizuje účast rybolovu a akvakultury na udržitelném rozvoji pobřežních a vnitrozemských oblastí rybolovu;
a)  maximalizuje účast rybolovu a akvakultury na udržitelném rozvoji pobřežních a vnitrozemských oblastí rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 420
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – písm. b
b)  zajišťuje, aby místní komunity plně ke svému prospěchu využívaly příležitostí, které nabízí námořní a pobřežní rozvoj.
b)  zajišťuje, aby místní komunity plně ke svému prospěchu využívaly příležitostí, které nabízí námořní a pobřežní rozvoj a rozvoj vnitrozemských vod, a zejména napomáhá malým a upadajícím rybářským přístavům využít co nejvíce svůj námořní potenciál rozvíjením rozmanitých druhů infrastruktury.
Pozměňovací návrh 421
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3
3.  Strategie musí být v souladu s možnostmi a potřebami zjištěnými v této oblasti a prioritami Unie pro EMFF. Rozsah strategií může sahat od takových, které se zaměřují na rybolov, až po širší strategie zaměřené na diverzifikaci rybolovných oblastí. Strategie přesahuje rámec pouhé sbírky operací nebo srovnání odvětvových opatření.
3.  Strategie musí být v souladu s možnostmi a potřebami zjištěnými v této oblasti a prioritami Unie pro EMFF. Strategie se zaměřují zejména na rybolov nebo akvakulturu, i když mohou být širší a zaměřené na diverzifikaci rybolovných a akvakulturních oblastí. Strategie přesahuje rámec pouhé sbírky operací nebo srovnání odvětvových opatření.
Pozměňovací návrh 422
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 5
5.  Komise je v souladu s článkem 127 zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o obsah akčního plánu podle čl. 29 odst. 1 písm. e) [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
5.   Integrovaná strategie místního rozvoje zahrnuje akční plán podle čl. 29 odst. 1 písm. e) [nařízení (EU) č. […] o společných ustanoveních]. Akční plán mimo jiné stanoví seznam opatření pro provádění strategie a dílčí cíle každého opatření, způsobilé výdaje, způsobilé příjemce, finanční krytí související s přidruženými veřejnými fondy, kritéria výběru operací a ukazatele výkonnosti.
Pozměňovací návrh 423
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 – písm. b
b)  zajišťují významné zastoupení odvětví rybolovu a akvakultury.
b)  zajišťují většinové zastoupení odvětví rybolovu nebo akvakultury.
Pozměňovací návrh 424
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4
4.  Pokud je strategie místního rozvoje podporována z jiných fondů kromě EMFF, je pro projekty podporované EMFF ustavena zvláštní výběrová komise na základě kritérií stanovených v odstavci 3.
4.  Pokud je strategie místního rozvoje podporována z jiných fondů kromě EMFF, musí výběrová komise FLAG pro projekty podporované EMFF splňovat kritéria stanovená v odstavci 3.
Pozměňovací návrh 425
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 7
7.   Příslušné úlohy skupiny FLAG a řídícího orgánu pro všechny prováděcí úkoly týkající se strategie budou jasně popsány v operačním programu.
7.   Příslušné úlohy skupiny FLAG a řídícího orgánu, případně také prováděcího orgánu, pokud se od řídícího orgánu liší, budou pro všechny prováděcí úkoly týkající se strategie jasně popsány v operačním programu.
Pozměňovací návrh 426
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1
1.  Způsobilé operace podle této hlavy jsou uvedeny v článku 31 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
1.  Způsobilé operace a náklady podle této hlavy jsou uvedeny v článku 31 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 427
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1
1.  Předběžná podpora zahrnuje budování kapacit, odbornou přípravu a vytváření sítí s ohledem na přípravu a provádění strategie místního rozvoje.
1.  Předběžná podpora zahrnuje budování kapacit, konzultace, odbornou přípravu a vytváření sítí s ohledem na přípravu a provádění strategie místního rozvoje.
Pozměňovací návrh 428
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. a
a)  přidávání hodnoty, vytváření pracovních míst a podpora inovací ve všech článcích dodavatelského řetězce rybolovu a akvakultury;
a)  přidávání hodnoty, vytváření pracovních míst, lákání mladých lidí a podpora inovací ve všech článcích dodavatelského řetězce rybolovu, zpracování a akvakultury;
Pozměňovací návrh 429
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. b
b)  podpora diverzifikace a vytváření pracovních míst v rybolovných oblastech, zejména v jiných námořních odvětvích;
b)  podpora diverzifikace a vytváření pracovních míst v rybolovných a akvakulturních oblastech, včetně diverzifikace směrem k námořním činnostem, které doplňují činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 430
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  posílení odborného vzdělávání a zlepšení pracovních podmínek v rybolovných a akvakulturních oblastech;
Pozměňovací návrh 431
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. c
c)  posilování a využívání environmentálních aktiv rybolovných oblastí, včetně operací pro zmírnění změny klimatu;
c)  posilování a využívání environmentálních aktiv rybolovných a akvakulturních oblastí, včetně operací na zachování biologické rozmanitosti, zlepšení řízení pobřežní oblasti a zmírnění změny klimatu;
Pozměňovací návrh 432
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. d
d)  podpora sociálního blahobytu a kulturního dědictví v oblastech rybolovu, včetně námořního kulturního dědictví;
d)  podpora sociálního blahobytu a kulturního dědictví v oblastech rybolovu a akvakultury, včetně rybolovného a námořního kulturního dědictví;
Pozměňovací návrh 433
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2
2.  Do poskytované podpory mohou patřit opatření podle kapitol I II této hlavy za předpokladu, že existují jasné racionální důvody pro jejich správu na místní úrovni. Pokud je podpora poskytována na operace odpovídající těmto opatřením, použijí se příslušné podmínky a sazby příspěvku na jednotlivé operace uvedené v kapitolách I a II této hlavy.
2.  Do poskytované podpory mohou patřit opatření podle kapitol I, II a IV této hlavy za předpokladu, že existují jasné racionální důvody pro jejich správu na místní úrovni. Pokud je podpora poskytována na operace odpovídající těmto opatřením, použijí se příslušné podmínky a sazby příspěvku na jednotlivé operace uvedené v kapitolách I, II a IV této hlavy.
Pozměňovací návrh 434
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2
2.   Kromě jiných skupin FLAG mohou mezi partnery skupiny FLAG v rámci EMFF patřit místní veřejno-soukromá partnerství, která provádějí strategii místního rozvoje v rámci Unie nebo mimo ni.
2.   Pro účely tohoto článku mohou mezi partnery skupiny FLAG v rámci EMFF patřit kromě jiných skupin FLAG také účastníci projektu spolupráce s územími mimo FLAG založeného na místních veřejno-soukromých partnerstvích, která provádějí strategii místního rozvoje v rámci Unie nebo mimo ni.
Pozměňovací návrh 435
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 3
3.  V případech, kdy projekty spolupráce nejsou vybrány skupinami FLAG, členské státy zavedou systém průběžného předkládání projektů založených na spolupráci. Nejpozději do dvou let ode dne schválení svého operačního programu zveřejní členské státy vnitrostátní nebo regionální správní řízení o výběru projektů nadnárodní spolupráce a seznam způsobilých nákladů.
3.  V případech, kdy projekty spolupráce nejsou vybrány skupinami FLAG, členské státy zavedou systém průběžného předkládání projektů založených na spolupráci. Nejpozději do dvou let ode dne schválení svého operačního programu zveřejní členské státy vnitrostátní nebo regionální správní řízení o výběru projektů nadnárodní spolupráce a seznam způsobilých nákladů. Do systému průběžného předkládání projektů mohou být díky svému nadnárodnímu charakteru zapojeny poradní sbory.
Pozměňovací návrh 436
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4
4.  Ke schválení projektů založených na spolupráci dojde nejpozději do čtyř měsíců ode dne předložení projektu.
4.  Správní rozhodnutí ohledně projektů založených na spolupráci se přijmou nejpozději do čtyř měsíců ode dne předložení projektu.
Pozměňovací návrh 437
Návrh nařízení
Článek 68
Podpora v rámci této kapitoly přispívá k dosažení specifických cílů kapitol I a II této hlavy.
Podpora v rámci této kapitoly přispívá k:
a)  dosažení specifických cílů kapitol I a II této hlavy;
b)  zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh;
c)  zlepšení bezpečnosti a jakosti produktů;
d)  vývoji, výrobě a uvádění nových produktů na trh a využívání nových technologií a inovativních způsobů produkce;
e)  snížení negativního dopadu na životní prostředí a zvýšení energetické účinnosti;
f)  širšímu využití méně běžných živočišných druhů, vedlejších produktů a odpadu;
g)  vývoji, výrobě a uvádění nových produktů na trh a využívání nových technologií a inovativních způsobů produkce;
h)  zlepšení pracovních podmínek a odborné přípravy pracovníků;
i)  otvírání a rozvoji nových trhů.
Pozměňovací návrh 438
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1
1.  EMFF může podporovat přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh podle článku 32 [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
1.  EMFF podporuje přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh podle článku 32 [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
Pozměňovací návrh 439
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – návětí
1.  EMFF může podporovat kompenzace uznaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, které skladují produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady č. [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury] za předpokladu, že produkty jsou skladovány v souladu s články 35 a 36 nařízení č. ... [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury]:
1.  EMFF může spolufinancovat kompenzace uznaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, které skladují produkty rybolovu a akvakultury uvedené v příloze II nařízení Rady č. [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury] za předpokladu, že produkty jsou skladovány v souladu s články 35 a 36 uvedeného nařízení:
Pozměňovací návrh 440
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. a
a)  výše podpory skladování nesmí překračovat výši technických a finančních nákladů na činnosti nutné pro stabilizaci a skladování dotčených produktů;
a)  výše podpory skladování nesmí překračovat výši technických a finančních nákladů na činnosti nutné pro stabilizaci, přípravu a skladování dotčených produktů;
Pozměňovací návrh 441
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. c
c)  finanční pomoc za rok nesmí překročit tyto procentní výše průměrné roční hodnoty produkce uváděné na trh v prvním prodeji členy organizace producentů v období 2009-2011. V případě, že členové organizace producentů neměli v letech 2009-2011 žádnou produkci uvedenou na trh, vezme se v úvahu průměrná roční hodnota produkce uváděné na trh v prvních třech letech produkce těchto členů:
c)  finanční pomoc za rok nesmí překročit 5 % průměrné roční hodnoty produkce uváděné na trh v prvním prodeji členy organizace producentů v období 2009-2011. V případě, že členové organizace producentů neměli v letech 2009-2011 žádnou produkci uvedenou na trh, vezme se v úvahu průměrná roční hodnota produkce uváděné na trh v prvních třech letech produkce těchto členů.
–  1 % in 2014
–  0,8 % in 2015
–  0,6 % in 2016
–  0,4 % in 2017
–  0,2 % in 2018.
Pozměňovací návrh 442
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2
2.  Do roku 2019 se podpora uvedená v odstavci 1 postupně ukončí.
vypouští se
Pozměňovací návrh 443
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – návětí
1.  EMFF může podporovat opatření pro uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, jejichž cílem je:
1.  EMFF může podporovat opatření pro uvádění produktů rybolovu, akvakultury a vnitrozemského rybolovu na trh, jejichž cílem je:
Pozměňovací návrh 444
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – návětí
a)  zlepšovat podmínky pro uvádění na trh u těchto produktů:
a)  nalézat nové trhy a zlepšovat podmínky pro uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury, k nimž patří:
Pozměňovací návrh 445
Návrh nařízení
Čl. 71. – odst. 1 – písm. a – bod i a (nový)
ia)  produkty uváděné na trh organizacemi rybářů, jejich sdruženími a aukčními síněmi;
Pozměňovací návrh 446
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod ii
ii)  nežádoucí úlovky vyložené v souladu s článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) druhé odrážky [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury],
ii)  nežádoucí úlovky populací lovených ke komerčním účelům vyložené v souladu s technickými opatřeními a článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) druhé odrážky [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury],
Pozměňovací návrh 447
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod iii
iii)  produkty získané s využitím metod s malým dopadem na životní prostředí nebo produkty ekologické akvakultury ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci;
iii)  produkty rybolovu nebo akvakultury získané s využitím metod s malým dopadem na životní prostředí nebo produkty ekologické akvakultury ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci nebo v uzavřených systémech akvakultury;
Pozměňovací návrh 448
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)
iiia)  místní a sezónní produkty, včetně produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin;
Pozměňovací návrh 449
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod iii b (nový)
iiib)  nové nebo zdokonalené produkty.
Pozměňovací návrh 450
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – návětí
b)  podporovat kvalitu usnadňováním:
b)  podporovat kvalitu a přidanou hodnotu usnadňováním:
Pozměňovací návrh 451
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod ii
ii)  certifikace a podpory zahrnující produkty udržitelného rybolovu a akvakultury a metody zpracování nepoškozující životní prostředí,
ii)  certifikace kvality a podpory a vytváření specifických označení pro produkty udržitelného rybolovu a akvakultury, produkty drobného a pobřežního rybolovu, místní a sezónní produkty a metody zpracování nepoškozující životní prostředí;
Pozměňovací návrh 452
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)
iia)  sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, včetně rozvoje celounijní ekoznačky pro produkty rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 453
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod ii b (nový)
iib)  inovativních procesů a metod;
Pozměňovací návrh 454
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod iii
iii)  přímého prodeje produktů rybolovu prováděného rybáři věnujícími se drobnému pobřežnímu rybolovu.
iii)  přímého prodeje produktů rybolovu prováděného rybáři věnujícími se drobnému pobřežnímu rybolovu a rybolovu ze břehu;
Pozměňovací návrh 455
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)
iiia)  prezentace a balení produktů;
Pozměňovací návrh 456
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod iii b (nový)
iiib)  splnění požadavků na shodu a certifikaci u produktů, na něž se vztahuje nařízení (ES) 510/2006, ze strany producentů a zpracovatelů podléhajících systémům kontroly a certifikace uvedených produktů.
Pozměňovací návrh 457
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. c
c)  přispívat k transparentnosti produkce a trhů a provádění průzkumů trhu;
c)  přispívat k transparentnosti produkce a trhů a provádění průzkumů trhu a studií o obchodní závislosti Unie;
Pozměňovací návrh 458
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. e
e)  vytvářet organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborové organizace uznané podle kapitoly II oddílu III nařízení [o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury];
e)  vytvářet a slučovat organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborové organizace uznané podle kapitoly II oddílu III nařízení [o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury], aby se posílila jejich úloha při řízení rybolovu a marketingových opatření;
Pozměňovací návrh 459
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. f
f)  vést regionální, celostátní nebo nadnárodní reklamní kampaně o produktech rybolovu a akvakultury.
f)  vést regionální, celostátní nebo nadnárodní reklamní kampaně, včetně výstav a mediálních kampaní, o produktech rybolovu a akvakultury udržitelných z hlediska životního prostředí.
Pozměňovací návrh 460
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. – a (nové)
–a)  v případě inovace vedoucí ke vzniku nových produktů, které jsou kvalitnější a mají vyšší přidanou hodnotu, nových nebo zlepšených procesů a nových nebo zlepšených řídících a organizačních systémů;
Pozměňovací návrh 461
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. – b (nové)
–b)  zvyšující přidanou hodnotu produktů;
Pozměňovací návrh 462
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky;
Pozměňovací návrh 463
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. d
d)  pro zpracování produktů ekologické akvakultury, upravených v článku 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
d)  pro zpracování udržitelných produktů akvakultury a produktů ekologické akvakultury, upravených v článku 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Pozměňovací návrh 464
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 a (nový)
1a.  EMFF může podporovat společnosti, sdružení a technologická centra zastupující zpracovatelské odvětví s cílem rozvíjet výzkumné a inovační aktivity související s činnostmi uvedenými v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 465
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1
1.  EMFF může podporovat režim vyrovnání zavedený nařízením Rady (ES) č. 791/2007 pro zvýšené náklady vynaložené provozovateli rybolovu, zemědělství a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, Francouzské Guayany a Réunionu.
1.  EMFF podporuje režim vyrovnání zavedený v souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování EU nařízením Rady (ES) č. 791/2007 pro zvýšené náklady vynaložené provozovateli rybolovu, zemědělství, zpracování a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů. Uvedený režim se vztahuje na všechny dodatečné náklady, které provozovatelé vynaloží při činnostech uvedených v tomto odstavci.
Pozměňovací návrh 466
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2
2.  Každý dotčený členský stát určí pro oblasti uvedené v odstavci 1 seznam produktů rybolovu a akvakultury a objem těchto produktů způsobilých pro vyrovnání.
2.  Každý dotčený členský stát určí pro oblasti uvedené v odstavci 1 seznam dodatečných nákladů, které provozovatelé vynaloží při činnostech podle odstavce 1. Dále sestaví seznam produktů rybolovu a akvakultury a objem těchto produktů způsobilých pro vyrovnání.
Pozměňovací návrh 467
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3
3.  Při sestavování seznamu a objemů podle odstavce 2 členské státy vezmou v úvahu všechny relevantní faktory, zejména potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo plně v souladu s pravidly společné rybářské politiky.
3.  Při sestavování seznamu a objemů podle odstavce 2 členské státy vezmou v úvahu všechny relevantní faktory, zejména potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo plně v souladu s pravidly společné rybářské politiky a aby rybolovná kapacita dotčených loďstev byla úměrná dostupným rybolovným právům.
Pozměňovací návrh 468
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 4 – písm. c a (nové)
ca)  pocházející z nezákonného, neohlášeného nebo neregulovaného rybolovu.
Pozměňovací návrh 469
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 5 a (nový)
5a.  Nárok na vyrovnání mají tito provozovatelé, kterým vzniknou dodatečné náklady při uvádění produktů rybolovu na trh:
a)  fyzické nebo právnické osoby, které používají výrobní prostředky, aby získaly produkty rybolovu nebo akvakultury za účelem jejich uvedení na trh;
b)  vlastníci nebo provozovatelé plavidel registrovaných v přístavech regionů uvedených v odstavci 1, kteří v těchto regionech vykonávají svou rybolovnou činnost, nebo sdružení vlastníků nebo provozovatelů;
c)  provozovatelé v odvětví zpracování nebo uvádění na trh nebo sdružení takových provozovatelů.
Pozměňovací návrh 470
Návrh nařízení
Článek 73 a (nový)
Článek 73a
Provozovatelé
1.  Vyrovnání je vyplaceno provozovatelům vykonávajícím činnost rybolovu nebo akvakultury v dotčených regionech.
2.  Dotčené členské státy přijmou opatření nutná k zachování ekonomické životaschopnosti provozovatelů, kteří obdrží vyrovnání.
Pozměňovací návrh 471
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1 – písm. a
a)  pro každý produkt rybolovu nebo akvakultury vezme v úvahu dodatečné náklady vyplývající ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů a
a)  pro každý produkt rybolovu nebo akvakultury nebo kategorii produktů vezme v úvahu dodatečné náklady vyplývající ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů a
Pozměňovací návrh 472
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  jakoukoli další podporu, kterou příjemce za svoji činnost dostává nebo již dostal.
Pozměňovací návrh 473
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1
1.  Dotčené členské státy předloží Komisi pro každý dotčený region plán vyrovnání obsahující seznam a objemy uvedené v článku 73, úroveň vyrovnání podle článku 74 a příslušný orgán stanovený v článku 99.
1.  Dotčené členské státy předloží Komisi pro každý dotčený region plán vyrovnání obsahující seznam a objemy a druhy provozovatelů uvedené v článku 73, úroveň vyrovnání podle článku 74 a příslušný orgán stanovený v článku 99.
Pozměňovací návrh 474
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy mohou pozměnit obsah plánu vyrovnání uvedený v odstavci 1. Takové změny se předloží Komisi.
Pozměňovací návrh 475
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2
2.   Komise je v souladu s článkem 127 zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o vymezení obsahu plánu vyrovnání včetně kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů.
2.   Komise je zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 127, který stanoví obsah plánu vyrovnání včetně kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů.
Pozměňovací návrh 476
Návrh nařízení
Článek 75 a (nový)
Článek 75a
Státní podpora
1.  Odchylně od článku 8 může Komise v souladu s článkem 108 Smlouvy o fungování EU povolit provozní podporu pro odvětví zaměřená na produkci, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury, s cílem zmírnit specifická omezení v nejvzdálenějších regionech, která jsou důsledkem jejich izolovanosti, ostrovní povahy a mimořádné odlehlosti.
2.  Členské státy mohou poskytnout dodatečné financování pro provádění plánů vyrovnání podle článku 75. V takových případech členské státy oznámí Komisi státní podporu, kterou Komise může schválit v souladu s tímto nařízením jako součást těchto plánů. Státní podpora oznámená v souladu s tímto odstavcem se rovněž považuje za oznámenou ve smyslu čl. 108 odst. 3 první věty Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 477
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1
1.  EMFF může podporovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování uvedeného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky ().
1.  EMFF může podporovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování uvedeného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, i zřízení nezbytných složek pro zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu v souladu s článkem 58 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009. Takový systém by měl vést k řadě kontrol založených na velikosti loďstva v různých členských státech.
Pozměňovací návrh 478
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. a
a)  nákup nebo vývoj technologie, včetně hardwaru a softwaru, systémů detekce plavidel (VDS), kamerových systémů a IT sítí, které umožňují shromažďování, správu, validaci, analýzu a výměnu údajů týkajících se rybářství, a vývoj metod odběru vzorků pro tyto údaje, jakož i propojení napříč odvětvími se systémy výměny údajů;
a)  nákup, instalace a vývoj technologie, včetně hardwaru a softwaru, systémů detekce plavidel (VDS), kamerových systémů a IT sítí, které umožňují shromažďování, správu, validaci, analýzu, řízení rizik, předkládání a výměnu údajů týkajících se rybářství, a vývoj metod odběru vzorků pro tyto údaje, jakož i propojení napříč odvětvími se systémy výměny údajů, pod podmínkou, že takové činnosti respektují osobní svobody a zajišťují ochranu osobních údajů;
Pozměňovací návrh 479
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. b
b)  nákup a instalace prvků nezbytných pro zajištění přenosu dat dotčenému členskému státu a orgánům EU od aktérů působících v oblasti rybolovu a uvádění produktů rybolovu na trh, a to včetně nezbytných komponent pro elektronické záznamové systémy a systémy podávání zpráv (ERS), systémy monitorování plavidel (VMS) a systémy automatické identifikace (AIS), používané pro účely kontroly;
b)  vývoj, nákup a instalace prvků, včetně počítačového hardwaru a softwaru, nezbytných pro zajištění přenosu dat dotčenému členskému státu a orgánům EU od aktérů působících v oblasti rybolovu a uvádění produktů rybolovu na trh, a to včetně nezbytných komponent pro elektronické záznamové systémy a systémy podávání zpráv (ERS), systémy monitorování plavidel (VMS) a systémy automatické identifikace (AIS), používané pro účely kontroly;
Pozměňovací návrh 480
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. c
c)  nákup a instalace komponentů nezbytných k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou vymezeny v článku 58 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009;
c)  vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, nezbytných k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou vymezeny v článku 58 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009;
Pozměňovací návrh 481
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. e
e)  modernizace a nákup hlídkových lodí, letadel a vrtulníků, pokud jsou použity alespoň 60 % doby provozu pro kontrolu rybolovu;
e)  modernizace a nákup hlídkových lodí, letadel a vrtulníků, pokud jsou použity pro kontrolu rybolovu alespoň 60 % celkové doby svého provozu za rok;
Pozměňovací návrh 482
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. g
g)   provádění pilotních projektů týkajících se kontroly rybolovu, včetně analýzy DNA ryb a vývoje webových stránek souvisejících s kontrolou;
g)   vývoj inovativních kontrolních a monitorovacích systémů a provádění pilotních projektů týkajících se kontroly rybolovu, včetně analýzy DNA ryb a vývoje webových stránek souvisejících s kontrolou;
Pozměňovací návrh 483
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. j a (nové)
ja)  programy na zajišťování přísnější kontroly populací, které podléhají zvláštním kontrolním a inspekčním programům vytvořených v souladu s článkem 95 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, včetně jakýchkoli vzniklých provozních nákladů;
Pozměňovací návrh 484
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. j b (nové)
jb)  programy související s prováděním akčního plánu vypracovaného v souladu s čl. 102 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009, včetně jakýchkoli vzniklých provozních nákladů.
Pozměňovací návrh 485
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 3
3.   Opatření uvedenápísmenech h), i)j) odstavce 2 tohoto článku jsou způsobilá pro podporu pouze tehdy, pokud se vztahují ke kontrolním činnostem orgánu veřejné moci.
3.   Opatření uvedenápísmenech h), i), j), ja) a jb) odstavce 2 tohoto článku jsou způsobilá pro podporu pouze tehdy, pokud se vztahují ke kontrolním činnostem orgánu veřejné moci.
Pozměňovací návrh 486
Návrh nařízení
Článek 78 a (nový)
Článek 78a
Společné akce na posílení a sjednocení kontroly
1.  Za účelem posílení a sjednocení kontroly může EMFF podporovat provádění nadnárodních projektů, jejichž cílem je vytvářet a testovat systémy pro mezistátní kontrolu, inspekci a vynucování podle článku 46 nařízení (EU) č. …/….. [o společné rybářské politice], které jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky.
2.  Způsobilé jsou zejména tyto druhy operací:
a)  mezinárodní programy odborné přípravy pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a dohled nad rybolovnými činnostmi;
b)  iniciativy, včetně seminářů a mediálních nástrojů, jejichž cílem je sjednotit výklad nařízení a souvisejících kontrol v Unii.
Pozměňovací návrh 487
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1
1.   EMFF podporuje shromažďování, správu a využívání základních biologických, technických, environmentálních a sociálně ekonomických údajů, například ve víceletém programu Unie uvedeném v čl. 37 odst. 5 [nařízení o společné rybářské politice].
1.   EMFF podporuje shromažďování, správu, analýzu a využívání základních biologických, technických, environmentálních a sociálně ekonomických údajů nezbytných pro udržitelné řízení rybolovu a akvakultury založené na ekosystému, například ve víceletém programu Unie uvedeném v čl. 37 odst. 5 [nařízení o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 488
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. a
a)  správa a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění SRP;
a)  shromažďování, správa a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění SRP;
Pozměňovací návrh 489
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  nákup nebo vývoj technologií, včetně počítačového hardwaru a softwaru, nezbytných ke shromažďování, správě a využívání údajů;
Pozměňovací návrh 490
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. b
b)   vnitrostátní víceleté programy odběru vzorků;
b)   vnitrostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků a víceleté programy odběru vzorků na nižší než celostátní úrovni;
Pozměňovací návrh 491
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. c
c)  monitorování obchodního a rekreačního rybolovu na moři;
c)  monitorování obchodního a rekreačního rybolovu na moři, včetně monitorování vedlejších úlovků mořských organismů a ptáků;
Pozměňovací návrh 492
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da)  řízení ročních pracovních programů ve vztahu k technickému a vědeckému poradenství v oblasti rybolovu, zpracování datových komunikací a datových souborů a přípravné práce pro poskytování vědeckých doporučení;
Pozměňovací návrh 493
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. d b (nové)
db)  organizace a pořádání setkání odborníků na oblast rybolovu;
Pozměňovací návrh 494
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. e
e)   účast zástupců členských států na regionálních koordinačních schůzkách uvedených v čl. 37 odst. 4 [nařízení o společné rybářské politice], setkání regionálních organizací pro řízení rybolovu, pro které je EU smluvním partnerem nebo pozorovatelem, nebo na zasedáních mezinárodních orgánů pověřených poskytováním vědeckého poradenství.
e)   účast zástupců členských států a jejich vědeckých odborníků i zástupců regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách uvedených v čl. 37 odst. 4 [nařízení o společné rybářské politice], setkání regionálních organizací pro řízení rybolovu, pro které je EU smluvním partnerem nebo pozorovatelem, nebo na zasedáních mezinárodních orgánů pověřených poskytováním vědeckého, ekonomického nebo technického poradenství;
Pozměňovací návrh 495
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. e a (nové)
ea)  zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající systémy shromažďování a správy údajů;
Pozměňovací návrh 496
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. e b (nové)
eb)  provozní náklady vzniklé v důsledku shromažďování a zpracovávání údajů.
Pozměňovací návrh 497
Návrh nařízení
Článek 79 a (nový)
Článek 79 a
Sankce
Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 150, kterými postihuje členské státy zmrazením nebo snížením objemu finančních prostředků z EMFF, pokud dotyčný členský stát:
a)  neplní svou povinnost shromažďování a předávání údajů či nepodává zprávy o stávající kapacitě svého rybářského loďstva; nebo
b)  neřeší problémy s rybolovem NNN ve svých vodách nebo v rámci svého rybářského loďstva.
Pozměňovací návrh 498
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – návětí
Podpora v rámci této hlavy přispívá k rozvoji a provádění integrované námořní politiky Unie. Tato podpora:
Podpora v rámci této hlavy přispívá k posílení rozvoje a provádění integrované námořní politiky Unie. Tato podpora:
Pozměňovací návrh 499
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a – bod i
i)  prosazováním akcí, které podpoří snahu členských států a regionů EU o rozvoj, zavedení nebo provádění integrované námořní správy,
i)  prosazováním akcí, které podpoří snahu členských států a jejich regionů o rozvoj, zavedení nebo provádění integrované námořní správy,
Pozměňovací návrh 500
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a – bod ii
ii)   podporou dialogu a spolupráce s členskými státy a zúčastněnými subjekty i mezi nimi v oblasti mořských a námořních záležitostí, včetně rozvoje strategií na úrovni jednotlivých moří,
ii)   podporou dialogu a spolupráce s členskými státy a zúčastněnými subjekty i mezi nimi v oblasti mořských a námořních záležitostí, včetně rozvoje a provádění integrovaných strategií na úrovni jednotlivých moří, přičemž je v relevantních případech třeba dbát na vyvážený přístup ve všech oblastech jednotlivých moří, na specifika jednotlivých mořských oblastí a jejich částí a na příslušné makroregionální strategie;
Pozměňovací návrh 501
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a – bod iii
iii)  prosazováním platforem a sítí mezioborové spolupráce, zahrnujících zástupce orgánů veřejné správy, regionálních a místních orgánů, jednotlivých odvětví včetně odvětví cestovního ruchu, zúčastněných stran v oblasti výzkumu, občanů, organizací občanské společnosti a sociálních partnerů,
iii)   prosazováním platforem a sítí mezioborové spolupráce, zahrnujících zástupce vnitrostátních orgánů veřejné správy, regionálních a místních orgánů, jednotlivých odvětví včetně odvětví cestovního ruchu, zúčastněných stran v oblasti výzkumu, občanů, organizací občanské společnosti a sociálních partnerů, a to i v rámci strategií na úrovni jednotlivých moří;
Pozměňovací návrh 502
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a – bod iv
iv)   podporou výměny osvědčených postupů a dialogu na mezinárodní úrovni, včetně dvoustranného dialogu se třetími zeměmi, aniž jsou dotčeny jiné dohody nebo ujednání, které mohou existovat mezi EU a dotčenými třetími zeměmi;
iv)   podporou výměny osvědčených postupů a dialogu na mezinárodní úrovni, včetně dvoustranného dialogu se třetími zeměmi, s přihlédnutím k Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu a příslušným stávajícím mezinárodním úmluvám, které z ní vycházejí, aniž jsou dotčeny jiné dohody nebo ujednání, které mohou existovat mezi EU a dotčenými třetími zeměmi;
Pozměňovací návrh 503
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b – návětí
b)   přispívá k rozvoji meziodvětvových iniciativ, které jsou výhodné pro různá námořní odvětví a/nebo odvětvové politiky, přičemž bere v úvahu stávající nástroje a iniciativy a staví na nich, jako např.:
b)   přispívá k rozvoji meziodvětvových iniciativ, které jsou výhodné pro různá námořní a mořská odvětví nebo odvětvové politiky, přičemž bere v úvahu stávající nástroje a iniciativy a staví na nich, jako např.:
Pozměňovací návrh 504
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b – bod i
i)   integrovaný námořní dohled ke zvýšení efektivity a účinnosti prostřednictvím výměny informací napříč odvětvími a hranicemi, s řádným zohledněním stávajících i budoucích systémů;
i)   integrovaný námořní dohled ke zvýšení bezpečnosti, efektivity a účinnosti prostřednictvím výměny informací napříč odvětvími a hranicemi, s řádným zohledněním stávajících i budoucích systémů;
Pozměňovací návrh 505
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b – bod iii
iii)  postupný rozvoj komplexní a veřejně přístupné vysoce kvalitní znalostní základny o mořích, která usnadňuje sdílení, opakované použití a šíření těchto informací a znalostí mezi různými skupinami uživatelů;
iii)   postupný rozvoj komplexní a veřejně přístupné vysoce kvalitní znalostní základny o mořích s cílem omezit duplikaci a usnadnit sdílení, opakované použití a šíření těchto informací a znalostí mezi různými skupinami uživatelů;
Pozměňovací návrh 506
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  zlepšuje spolupráci mezi členskými státy prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů mezi různými funkcemi pobřežních hlídek s cílem vytvořit Evropskou pobřežní hlídku.
Pozměňovací návrh 507
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c
c)   podporuje udržitelný ekonomický růst, zaměstnanost, inovace a nové technologie v rozvíjejících se a perspektivních námořních odvětvích v pobřežních oblastech, a to jako doplněk zavedených odvětvových a vnitrostátních činností;
c)   podporuje udržitelný ekonomický růst, zaměstnanost, inovace a nové technologie v rozvíjejících se a perspektivních námořních odvětvích, jakož i v pobřežních, ostrovních a nejvzdálenějších regionech Unie, a to jako doplněk zavedených odvětvových a vnitrostátních činností;
Pozměňovací návrh 508
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  podporuje rozvoj lidského kapitálu v námořním odvětví zejména povzbuzováním spolupráce a výměn v oblasti odborné přípravy;
Pozměňovací návrh 509
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. d
d)   prosazuje ochranu mořského prostředí, zejména její biologickou rozmanitost a chráněné mořské oblasti, například lokality NATURA 2000, a udržitelné využívání mořských a pobřežních zdrojů, a blíže vymezuje hranice udržitelnosti lidských činností, které mají dopad na mořské prostředí, a to zejména v rámci rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.
d)   prosazuje ochranu mořského prostředí, zejména její biologickou rozmanitost a chráněné mořské oblasti, například lokality NATURA 2000, a udržitelné využívání mořských a pobřežních zdrojů prostřednictvím uplatňování ekosystémového přístupu k řízení lidských činností v souladu s cílem dosáhnout dobrého stavu životního prostředí a tento stav udržet, jak stanoví rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí.
Pozměňovací návrh 510
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. b
b)   projekty, včetně zkušebních projektů a projektů spolupráce;
b)   projekty, od návrhu po realizaci, včetně zkušebních a pilotních projektů a vnitrostátních a přeshraničních projektů spolupráce;
Pozměňovací návrh 511
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. c
c)   informování veřejnosti a sdílení osvědčených postupů, kampaně pro zvyšování povědomí a související činnosti na poli komunikace a šíření informací, jako jsou propagační kampaně, soutěže, vývoj a správa webových stránek, platformy zúčastněných stran, včetně komunikační činnosti ohledně politických priorit Unie, pokud souvisejí s obecnými cíli tohoto nařízení;
c)   informování veřejnosti a sdílení osvědčených postupů, a to i pokud jde o příslušné efektivní evropské výzkumné programy, kampaně pro zvyšování povědomí a související činnosti na poli komunikace a šíření informací, jako jsou propagační kampaně, soutěže, vývoj a správa webových stránek, platformy zúčastněných stran, včetně komunikační činnosti ohledně politických priorit Unie, pokud souvisejí s obecnými cíli tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 512
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. d
d)  konference, semináře a pracovní setkání;
d)  konference, semináře, fóra a pracovní setkání;
Pozměňovací návrh 513
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. e
e)  výměnu osvědčených postupů, koordinační činnosti včetně sítí pro sdílení informací, mechanismy řízení pro strategie na úrovni jednotlivých moří;
e)  výměnu osvědčených postupů a koordinační činnosti včetně sítí pro sdílení informací pro strategie na úrovni jednotlivých moří a podporu jejich vytváření;
Pozměňovací návrh 514
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. f
f)   vývoj, provoz a údržbu IT systémů a sítí, které umožňují sběr, správu, ověřování, analýzu a výměnu údajů o rybolovu, vývoj metod odběru vzorků pro ně, jakož i vzájemné propojení systémů výměny dat napříč odvětvími;
f)   vývoj, provoz a údržbu IT systémů a sítí, které umožňují sběr, správu, ověřování, analýzu a výměnu údajů, vývoj metod odběru vzorků pro ně, jakož i vzájemné propojení systémů výměny dat napříč odvětvími;
Pozměňovací návrh 515
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa)  projekty odborné přípravy zaměřené na rozvoj znalostí a profesní kvalifikace a opatření na podporu profesního rozvoje v námořním odvětví;
Pozměňovací návrh 516
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. f b (nové)
fb)  příslušné nástroje pro integrovanou správu pobřežních oblastí, územní plánování námořního prostoru a řízení zdrojů sdílených na úrovni oblastí jednotlivých moří;
Pozměňovací návrh 517
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. f c (nové)
fc)  technickou pomoc podle článku 51 nařízení (EU) č. …/….. [o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 518
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – návětí
2.  Za účelem dosažení specifického cíle rozvoje meziodvětvových operací uvedených v čl. 81 písm. b) může EMFF podporovat:
2.  Za účelem dosažení specifického cíle rozvoje přeshraničních a meziodvětvových operací uvedených v čl. 81 písm. b) může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 519
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – písm. b
b)   činnosti na poli koordinace a spolupráce mezi členskými státy za účelem vývoje územního plánování námořních prostor a integrované správy pobřežních oblastí, včetně výdajů souvisejících se systémy a postupy pro sdílení dat a monitorování, hodnotícími činnostmi, zřízením a provozováním sítě odborníků a vytvořením programu zaměřeného na budování kapacit členských států umožňujících provádění územního plánování námořních prostor;
b)   činnosti na poli koordinace a spolupráce mezi členskými státy a případně mezi členskými státy a regiony za účelem vývoje územního plánování námořních prostor a integrované správy pobřežních oblastí, včetně výdajů souvisejících se systémy a postupy pro sdílení dat a monitorování, hodnotícími činnostmi, zřízením a provozováním sítě odborníků a vytvořením programu zaměřeného na budování kapacit členských států umožňujících provádění územního plánování námořních prostor;
Pozměňovací návrh 520
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – písm. c
c)   technické nástroje pro zřízení a provoz operační Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat, jejímž cílem je usnadnit shromažďování údajů o mořích, jejich sestavování, kontrolu kvality, opakované použití a distribuci prostřednictvím spolupráce mezi institucemi členských států zapojených v síti.
c)   technické nástroje pro zřízení a provoz operační Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat, jejímž cílem je usnadnit shromažďování a získávání údajů a znalostí o mořích, jejich sestavování, kontrolu kvality, opakované použití a distribuci prostřednictvím spolupráce mezi institucemi členských států zapojených v síti.
Pozměňovací návrh 521
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – návětí
Opatření v rámci této kapitoly usnadňují provádění společné rybářské politiky a integrované námořní politiky, zejména pokud jde o:
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 522
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. a
a)  vědecké poradenství v rámci společné rybářské politiky;
a)  shromažďování, správu a šíření vědeckého poradenství v rámci společné rybářské politiky;
Pozměňovací návrh 523
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. b
b)  specifická opatření pro kontrolu a vynucování v rámci společné rybářské politiky;
b)  specifická opatření pro kontrolu a vynucování v rámci společné rybářské politiky, včetně inspekcí práce;
Pozměňovací návrh 524
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  sociální dialog a zapojení sociálních partnerů;
Pozměňovací návrh 525
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. e
e)  informace o trhu;
e)  informace o trhu, včetně vytvoření elektronických trhů;
Pozměňovací návrh 526
Návrh nařízení
Článek 84 a (nový)
Článek 84a
Opatření pro zachování zdrojů
Za účelem zajištění účinného provádění opatření pro zachování zdrojů podle článků 17 a 21 nařízení (EU) č. …/….. [o společné rybářské politice] může EMFF podporovat iniciativy členských států, jejichž cílem je spolupráce a provádění společných opatření, která mají vést k dosažení cílů dohodnutých v rámci víceletých plánů stanovených podle článků 9, 10 a 11 nařízení (EU) č. …/….. [o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 527
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1
1.  EMFF může podporovat zajišťování vědeckých výsledků, a to zejména u projektů aplikovaného výzkumu přímo spojených s poskytováním procesu vědeckého poradenství, vědeckých stanovisek a doporučení pro účely řádného a účinného rozhodování při řízení rybolovu v rámci SRP.
1.  EMFF může podporovat zajišťování vědeckých výsledků, a to zejména u projektů aplikovaného výzkumu přímo spojených s poskytováním procesu vědeckého poradenství, vědeckých a socioekonomických stanovisek a doporučení pro účely řádného a účinného rozhodování při řízení rybolovu v rámci SRP.
Pozměňovací návrh 528
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. a
a)   studie a pilotní projekty potřebné pro provádění a rozvoj společné rybářské politiky, včetně studií a projektů zabývajících se alternativními způsoby řízení udržitelného rybolovu;
a)   studie a pilotní projekty potřebné pro provádění a rozvoj společné rybářské politiky, včetně studií a projektů zabývajících se alternativními způsoby řízení udržitelného rybolovu a akvakultury, a to i v rámci regionálních poradních sborů;
Pozměňovací návrh 529
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  studie potřebné k provádění a vytváření SRP v biogeograficky citlivých oblastech;
Pozměňovací návrh 530
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. b
b)  příprava a poskytování vědeckých stanovisek a doporučení vědeckými institucemi včetně mezinárodních poradních orgánů odpovědných za posuzování populací, nezávislými odborníky a výzkumnými institucemi;
b)  příprava a poskytování vědeckých stanovisek a doporučení vědeckými institucemi včetně mezinárodních poradních orgánů odpovědných za posuzování populací, odborníky a výzkumnými institucemi;
Pozměňovací návrh 531
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. c
c)  účast odborníků na jednáních o vědeckých a technických problémech týkajících se rybolovu a odborných pracovních skupin, jakož i v mezinárodních poradních orgánech a na zasedáních, kde budou vyžadovány příspěvky odborníků na oblast rybolovu;
c)  účast odborníků na jednáních o vědeckých a technických problémech týkajících se rybolovu a odborných pracovních skupin, jakož i v mezinárodních poradních orgánech a na zasedáních, kde budou vyžadovány příspěvky odborníků na oblast rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 532
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)  financování výzkumných plavidel provádějících vědeckovýzkumné programy ve vodách mimo Unii, v nichž je Unie činná na základě dohod o rybolovu;
Pozměňovací návrh 533
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. e
e)   spolupráce mezi členskými státy v oblasti shromažďování údajů včetně zřízení a provozu jednotlivých regionalizovaných databází pro ukládání, správu a využívání údajů, které budou napomáhat regionální spolupráci a zlepšovat shromažďování údajů a řídicí činnosti i vědecké znalosti při podpoře řízení rybolovu.
e)   spolupráce mezi členskými státy v oblasti shromažďování údajů se zapojením různých regionálních aktérů a včetně zřízení a provozu jednotlivých regionalizovaných databází pro ukládání, správu a využívání údajů, které budou napomáhat regionální spolupráci a zlepšovat shromažďování údajů a řídicí činnosti i vědecké znalosti při podpoře řízení rybolovu.
Pozměňovací návrh 534
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. e a (nové)
ea)  vytvoření elektronických trhů za účelem lepší koordinace informací mezi subjekty na trhu a zpracovateli.
Pozměňovací návrh 535
Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2 – písm. a
a)   společný nákup hlídkových plavidel, letadel a vrtulníků několika členskými státy patřícími do stejné zeměpisné oblasti, pokud jsou tyto prostředky použity alespoň 60 % času pro kontrolu rybolovu;
a)   společný nákup hlídkových plavidel, letadel a vrtulníků několika členskými státy patřícími do stejné zeměpisné oblasti, pokud jsou tyto prostředky používány pro kontrolu rybolovu alespoň 60 % celkové doby svého provozu za rok;
Pozměňovací návrh 536
Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2 – písm. b
b)  výdaje související s posuzováním a rozvojem nových kontrolních technologií;
b)  výdaje související s posuzováním a rozvojem nových kontrolních technologií a postupů výměny údajů mezi úřady a orgány odpovědnými za oblasti, jako je bezpečnost, záchrana a kontrola v Unii;
Pozměňovací návrh 537
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 1
1.   EMFF může podporovat provozní náklady poradních sborů zřízených podle článku 52 [nařízení o společné rybářské politice].
1.   EMFF přispívá na nezbytné provozní náklady a náklady na odborné znalosti poradních sborů zřízených podle [nařízení o společné rybářské politice] s cílem zajistit plné a účinné provádění jejich činnosti.
Pozměňovací návrh 538
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 1 a (nový)
1a.  EMFF může přispívat na provozní náklady poradních sborů, pokud tyto náklady napomáhají zapojení a účasti organizací rybářů a dalších zúčastněných stran.
Pozměňovací návrh 539
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 1 b (nový)
1b.  EMFF přispívá na provozní a technické náklady a náklady na odborné znalosti vzniklé v souvislosti s prováděním studií, o něž se opírají doporučení poradních sborů.
Pozměňovací návrh 540
Návrh nařízení
Článek 88 a (nový)
Článek 88a
Sociální dialog
EMFF může přispívat na provozní náklady systémů, které podporují sociální dialog a zapojení sociálních partnerů.
Pozměňovací návrh 541
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1
EMFF může podporovat vypracování a šíření informací o trhu pro produkty rybolovu a akvakultury, které provádí Komise v souladu s článkem 49 [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
EMFF může podporovat vypracování a šíření informací o trhu pro produkty rybolovu a akvakultury, které provádí Komise v souladu s článkem 49 [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury], včetně vytvoření elektronických trhů za účelem lepší koordinace informací mezi subjekty na trhu a zpracovateli;
Pozměňovací návrh 542
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – písm. b
b)  provádění dohod o udržitelném rybolovu a o účasti Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu;
b)  příprava, monitorování a hodnocení dohod o udržitelném rybolovu a o účasti Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu; mezi tato opatření patří studie, setkání, zapojení odborníků, náklady na dočasné zaměstnance, informační činnost a veškeré další administrativní náklady nebo náklady vzniklé v souvislosti s vědeckou nebo technickou pomocí ze strany Komise.
Pozměňovací návrh 543
Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 1 – návětí
1.  EMFF může podporovat z podnětu členského státu a až do výše stropu 5 % z celkové částky operačního programu:
1.  EMFF může podporovat z podnětu členského státu a až do výše stropu 6 % z celkové částky operačního programu:
Pozměňovací návrh 544
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a
a)  100 % způsobilých veřejných výdajů u podpory v rámci podpory skladování podle článku 70;
a)  50 % způsobilých veřejných výdajů u podpory v rámci podpory skladování podle článku 70;
Pozměňovací návrh 545
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a a (nové)
aa)  100 % způsobilých veřejných výdajů na přípravu plánů produkce a plánů uvádění produktů na trhu podle článku 69;
Pozměňovací návrh 546
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. d
d)  80 % způsobilých veřejných výdajů u podpory podle čl. 78 odst. 2 písm. a) až d) a f) až j);
d)  90 % způsobilých veřejných výdajů u podpory podle čl. 78 odst. 2 písm. a) až d) a f) až j);
Pozměňovací návrh 547
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. e
e)  65 % způsobilých výdajů u podpory uvedené v článku 79.
e)  80 % způsobilých výdajů u podpory uvedené v článku 79.
Pozměňovací návrh 548
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. e a (nové)
ea)  plus 10 procentních bodů, plus maximální sazba příspěvku z EMFF, pokud jsou z EMFF financovány operace na odlehlých řeckých ostrovech a v nejvzdálenějších regionech, které jsou kvůli své odlehlosti znevýhodněny;
Pozměňovací návrh 549
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1
1.  Členské státy uplatňují maximální míru veřejné podpory ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů na danou operaci.
1.  Členské státy uplatňují maximální míru veřejné podpory ve výši 60 % celkových způsobilých výdajů na danou operaci.
Pozměňovací návrh 550
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. a
a)  příjemcem je veřejnoprávní subjekt;
a)  příjemcem je veřejnoprávní subjekt nebo soukromý subjekt, který vykonává veřejnou službu;
Pozměňovací návrh 551
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. b
b)  operace souvisí s podporou skladování uvedenou v článku 70;
vypouští se
Pozměňovací návrh 552
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 3 – návětí
3.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy použít míru veřejné podpory od 50 % až do 100 % celkových způsobilých výdajů, pokud je operace prováděna podle kapitoly III hlavy V a odpovídá jednomu z následujících kritérií:
3.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy použít míru veřejné podpory od 60 % až do 100 % celkových způsobilých výdajů, pokud je operace prováděna podle kapitoly I, II, III nebo IV hlavy V a odpovídá dvěma nebo více z následujících kritérií:
Pozměňovací návrh 553
Návrh nařízení
Čl. 98 – odst. 2 – pododstavec 2
Komise vykonává pravomoci při plném respektování zásady proporcionality a s ohledem na riziko, že nedodržení příslušných pravidel společné rybářské politiky představuje vážné nebezpečí pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, pro udržitelnost dotčených populací nebo zachování mořského prostředí.
Komise vykonává pravomoci při plném respektování zásady proporcionality a s ohledem na riziko, že nedodržení příslušných pravidel společné rybářské politiky představuje vážné nebezpečí pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, pro udržitelnost dotčených populací, zachování mořského prostředí nebo dosažení a udržování dobrého stavu životního prostředí do roku 2020.
Pozměňovací návrh 576
Návrh nařízení
Článek 99 – odstavec 1
1.   Kromě společných pravidel stanovených v článku 114 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] řídící orgán
1.  Kromě společných pravidel stanovených v článku 114 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] řídící orgán.
a)  předkládá Komisi pololetně příslušné údaje o ukazatelích pro operace vybrané k financování, včetně hlavních charakteristik příjemce a samotné operace. Komise stanoví prováděcími předpisy pravidla překládání těchto údajů v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 128 odst. 2.
a)  předkládá Komisi pololetně příslušné údaje o ukazatelích pro operace vybrané k financování, včetně hlavních charakteristik příjemce a samotné operace. Komise stanoví prováděcími předpisy pravidla překládání těchto údajů v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 128 odst. 2.
b)  zajišťuje propagaci programu, a to informováním potenciálních příjemců, profesních organizací, hospodářských a sociálních partnerů, subjektů podílejících se na prosazování rovnosti žen a mužů a dotčených nevládních organizací, včetně ekologických organizací, o možnostech, které program nabízí, a o pravidlech pro získání přístupu k financování na základě programu;
b)  zajišťuje propagaci programu, a to informováním potenciálních příjemců, profesních organizací, hospodářských a sociálních partnerů, subjektů podílejících se na prosazování rovnosti žen a mužů a dotčených nevládních organizací, včetně ekologických organizací, o možnostech, které program nabízí, a o pravidlech pro získání přístupu k financování na základě programu a o povinnosti dodržovat pravidla společné rybářské politiky;
c)  zajišťuje propagaci programu rovněž informováním příjemců o příspěvku Unie a široké veřejnosti o úloze, kterou Unie v programu plní.
c)  zajišťuje propagaci programu rovněž informováním příjemců o příspěvku Unie a o povinnosti dodržovat pravidla společné rybářské politiky;
d)  zajistí propagaci nového programu širokou veřejností o úloze Evropské unie v programu, jakož i členských států při zajišťování dodržování pravidel společné rybářské politiky.
Pozměňovací návrh 554
Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1
1.  Kromě článku 135 [nařízení (EU) č. (...) o společných ustanoveních] odpovídají za vyšetřování případů neodržování pravidel společné politiky rybolovu v první řadě členské státy.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 555
Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 2
2.   U případů finančních oprav výdajů přímo spojených s nedodržení článku 98 členské státy rozhodnou o výši opravy s přihlédnutím k závažnosti neplnění pravidel společné rybářské politiky příjemcem, hospodářské výhodě plynoucí z nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo k významu přínosu EMFF k hospodářské činnosti příjemce.
2.   U případů finančních oprav výdajů přímo spojených s nedodržení článku 98 členské státy rozhodnou o výši opravy s přihlédnutím k závažnosti (včetně rozsahu, trvání a četnosti) případů neplnění pravidel společné rybářské politiky příjemcem, hospodářské výhodě plynoucí z nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo k významu přínosu EMFF k hospodářské činnosti příjemce.
Pozměňovací návrh 577
Návrh nařízení
Článek 102
1.   Kromě článku 134 [nařízení (EU) č. (...) o společných ustanoveních] může Komise prostřednictvím prováděcích aktů pozastavit vyplácení všech průběžných plateb týkajících se operačního programu nebo jejich části, pokud
1.   Kromě článku 134 [nařízení (EU) č. (...) o společných ustanoveních] může Komise prostřednictvím prováděcích aktů pozastavit vyplácení všech průběžných plateb týkajících se operačního programu nebo jejich části, pokud
a)  v systému řízení a kontroly operačního programu existuje závažný nedostatek, v souvislosti s nímž nebyla přijata opatření k nápravě;
b)  určitý výdaj v certifikovaném výkazu výdajů je spojen se závažnou nesrovnalostí nebo jiným případem nedodržení předpisů, který nebyl napraven;
c)  členský stát nepřijal nezbytná opatření k nápravě situace, která vedla k přerušení platební lhůty podle článku 118;
d)  existují závažné nedostatky v kvalitě a spolehlivosti monitorovacího systému;
Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijala rozhodnutí uznávající, že členský stát nesplnil své povinnosti v rámci společné rybářské politiky. Takové nedodržení může ovlivnit výdaje obsažené v certifikovaném výkazu výdajů, pro které je požadována průběžná platba;
e)  Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijala rozhodnutí uznávající, že členský stát nesplnil své povinnosti v rámci společné rybářské politiky. Takové nedodržení může ovlivnit výdaje obsažené v certifikovaném výkazu výdajů, pro které je požadována průběžná platba;
f)  jsou splněny podmínky uvedené v čl. 17 odst. 5 a čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních]  
2.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 128 odst. 3 stanovit podrobná pravidla platby, které mohou být pozastaveny. Částky těchto plateb jsou přiměřené povaze a významu nedodržení předpisů ze strany členského státu.
2.   Komise může prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnout o pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části poté, co poskytne členskému státu příležitost předložit do dvou měsíců připomínky. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 151 odst. 3 stanovit podrobná pravidla pro tu část plateb, které mohou být pozastaveny. Tyto částky jsou přiměřené povaze a významu nedostatku, nesrovnalosti nebo nedodržení předpisů ze strany členského státu.
2a.  Komise rozhodne prostřednictvím prováděcího aktu ukončit pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části, pokud členský stát přijme nezbytná opatření, která umožňují pozastavení zrušit. Pokud taková opatření členský stát nepřijme, může Komise přijmout prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o uplatnění finančních oprav zrušením celého příspěvku Unie na operační program nebo jeho části v souladu s články 128 a článkem 129.
Pozměňovací návrh 578
Návrh nařízení
Článek 103 a (nový)
Článek 103a
Kontroly na místě prováděné Komisí
1.  Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy podle vnitrostátních právních a správních předpisů nebo podle článku 287 Smlouvy anebo aniž je dotčena jakákoli kontrola organizovaná na základě článku 322 Smlouvy, může Komise v členských státech organizovat kontroly na místě s cílem ověřovat zejména:
a)  zda je správní praxe v souladu s pravidly Unie;
b)  zda jsou k dispozici požadované doklady a zda jsou tyto doklady v souladu s operacemi financovanými EMFF;
c)  podmínky, za kterých jsou operace financované EMFF prováděny a kontrolovány.
2.  Osoby pověřené Komisí prováděním kontrol na místě nebo zástupci Komise působící v rámci pravomocí, které jsou jim svěřeny, mají přístup k účetnictví a všem dalším dokladům, jež souvisejí s výdaji financovanými z EMFF, včetně dokladů a jejich popisných informací vytvořených nebo obdržených a uchovávaných v elektronické podobě.
4.  Komise s dostatečným předstihem ohlásí kontrolu na místě členskému státu, u něhož nebo na jehož území má být provedena. Zástupci dotyčného členského státu se mohou těchto kontrol účastnit.
5.  Na žádost Komise a se souhlasem členského státu provádějí příslušné orgány dotčeného členského státu dodatečné kontroly nebo šetření týkající se operací uvedených v tomto nařízení. Zástupci Komise nebo osoby pověřené Komisí se mohou těchto kontrol účastnit.
6.  K účinnějšímu provádění kontrol může Komise se souhlasem dotyčných členských států požádat o účast orgánů těchto členských států na určitých kontrolách nebo šetřeních.
7.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 151 odst. 2 stanovit pravidla týkající se postupů, které mají být splněny při provádění dodatečných kontrol uvedených v odstavcích 5 a 6.
Pozměňovací návrh 579
Návrh nařízení
Článek 104
1.  Členské státy poskytují Komisi veškeré informace nezbytné k řádnému fungování EMFF a přijímají veškerá vhodná opatření usnadňující kontroly, které Komise považuje za užitečné v rámci řízení financování Unií, včetně kontrol na místě.
Členské státy sdělí Komisi na její žádost právní a správní předpisy, které přijaly k provádění aktů Unie týkajících se společné rybářské politiky, pokud tyto akty mají finanční důsledky pro EMFF.
2.   Členské státy sdělí Komisi na její žádost právní a správní předpisy, které přijaly k provádění aktů Unie týkajících se společné rybářské politiky, pokud tyto akty mají finanční důsledky pro EMFF.
3.  Členské státy poskytují Komisi veškeré informace o zjištěných nesrovnalostech a případech podezření na podvod a o krocích podniknutých za účelem zpětného získání neoprávněných plateb v souvislosti s těmito nesrovnalostmi a podvody podle článku 116.
Pozměňovací návrh 580
Návrh nařízení
Článek 107
1.   Před přijetím rozhodnutí o finanční opravě prostřednictvím prováděcích aktů zahájí Komise řízení oznámením svých předběžných závěrů členskému státu spolu s výzvou, aby členský stát do dvou měsíců předložil své připomínky.
Kromě čl. 137 odst. 2 [nařízení (EU) č. (...) o společných ustanoveních] v případě, že Komise navrhuje finanční opravu podle čl. 106 odst. 2 , dostane členský stát příležitost prokázat přezkoumáním příslušné dokumentace, že skutečný rozsah nedodržení pravidel společné rybářské politiky a jeho propojení s výdaji je menší, než vyplývá z posudku Komise.
2.  Navrhuje-li Komise finanční opravu na základě extrapolace nebo paušální sazby, dostane členský stát příležitost prokázat přezkoumáním příslušné dokumentace, že skutečný rozsah nesrovnalosti nebo nedodržení pravidel včetně nedodržení pravidel společné rybářské politiky je menší, než vyplývá z posudku Komise. Po dohodě s Komisí může členský stát omezit rozsah tohoto přezkumu na vhodnou část nebo vzorek příslušné dokumentace. S výjimkou řádně odůvodněných případů nesmí doba povolená pro takové přezkoumání překročit další dva měsíce od uplynutí lhůty dvou měsíců uvedené v odstavci 1.
3.   Komise vezme v úvahu veškeré důkazy předložené členským státem ve lhůtách uvedených v odstavcích 1 a 2.
4.   Nepřijme-li členský stát předběžné závěry Komise, pozve ho Komise na slyšení, aby se zaručilo, že jsou k vyvození závěru Komise ohledně uplatnění finanční opravy k dispozici všechny důležité informace a zjištění.
5.   V zájmu uplatnění finančních oprav přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí do šesti měsíců ode dne slyšení nebo ode dne obdržení dalších informací, pokud členský stát souhlasil s tím, že tyto dodatečné informace po slyšení předloží. Komise vezme v úvahu veškeré informace a připomínky předložené v průběhu řízení. Pokud se jednání neuskuteční, začíná běžet šestiměsíční lhůta dva měsíce po dni, kdy Komise odeslala pozvánku k jednání.
6.  Zjistí-li Komise nebo Účetní dvůr, že došlo k nesrovnalostem týkajícím se účetní závěrky zaslané Komisi, výsledná finanční oprava sníží podporu z EMFF na daný operační program.
Pozměňovací návrh 557
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1
1.  Hlavní informace o provádění programu, o každé operaci vybrané pro financování a o dokončených operacích, které jsou zapotřebí pro sledování a hodnocení, včetně hlavních charakteristik příjemce a projektu, se zaznamenávají a uchovávají elektronickými prostředky.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 558
Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 2
2.  Řídící orgán a monitorovací výbor monitorují operační program prostřednictvím finančních ukazatelů a ukazatelů souvisejících s výstupy a výsledky.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 559
Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. a
a)  je konzultován a do čtyř měsíců od rozhodnutí o schválení programu vydává stanovisko ke kritériím pro výběr financovaných operací, výběrová kritéria se upravují podle potřeb programování;
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrhy 581, 560 a 561
Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1
1.  V souladu s čl. 99 odst. 1 písm. b) řídící orgán zodpovídá za:
1.  V souladu s čl. 99 odst. 1 písm. b) až d) řídící orgán zodpovídá za:
a)   zajištění toho, že budou vytvořeny jediné internetové stránky nebo jediný internetový portál poskytující informace o operačním programu v daném členském státu, jakož i přístup k nim;
a)   zajištění toho, že budou vytvořeny jediné internetové stránky nebo jediný internetový portál poskytující informace o operačních programech v daném členském státu, jakož i snadný přístup k nim;
b)   informování potenciálních příjemců o možnostech financování v rámci operačního programu;
b)   informování potenciálních příjemců o možnostech financování v rámci operačního programu a o povinnosti dodržovat pravidla společné rybářské politiky;
c)  informování občanů Unie o úloze a úspěších EMFF prostřednictvím informačních a komunikačních činností seznamujících s výsledky a dopady smluv o partnerství, operačních programů a operací.
c)  informování občanů Unie o úloze a úspěších EMFF prostřednictvím informačních a komunikačních činností seznamujících s výsledky a dopady smluv o partnerství, operačních programů a operací;
d)  zajištění toho, že bude uveřejněn přehled opatření k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky včetně případů nedodržení předpisů ze strany členských států nebo příjemců, a přijatých nápravných opatření, například finančních oprav.
Pozměňovací návrh 562
Návrh nařízení
Čl. 120 odst. 4 a (nový)
4a.  Pokud jde o přístup k informacím v oblasti životního prostředí, použijí se směrnice 2003/4/ES a nařízení (ES) č. 1049/2001 a (ES) č. 1367/2006.
Pozměňovací návrh 563
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 1

Znění navržené Komisí

Druh operací

Procentních bodů

operace týkající se drobného pobřežního rybolovu mohou využít zvýšení o

25

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentních bodů

operace týkající se drobného pobřežního rybolovu mohou využít zvýšení o

30

Pozměňovací návrh 564
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 5

Znění navržené Komisí

Druh operací

Procentní body

operace prováděné organizací producentů nebo sdružením organizací producentů mohou využít zvýšení o

20

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentní body

operace prováděné organizací producentů, sdružením organizací producentů, profesní organizací rybářů uznanou členským státem nebo mezioborovou organizací mohou využít zvýšení o 30 procentních bodů.

30

Pozměňovací návrh 565
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 5 a (nový)

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentních bodů

operace splňující všechna kritéria pro hodnocení udržitelnosti, která mohou členské státy uplatnit, mohou mít podporu zvýšenou o

10

Pozměňovací návrh 566
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 8

Znění navržené Komisí

Druh operací

Procentních bodů

operace prováděné podniky nespadajícími do definice malých a středních podniků, se sníží o

20

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentních bodů

operace prováděné podniky nespadajícími do definice malých a středních podniků, se sníží o

15

Pozměňovací návrh 567
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 8 a (nový)

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentních bodů

operace odpovídající souboru kritérií pro hodnocení udržitelnosti, která mohou členské státy zavést, mohou obdržet dodatečných

10

Pozměňovací návrh 568
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – řádek 7 a (nový)

Pozměňovací návrh

7a.  Právní předpisy týkající se pracovních podmínek

Dodržování právních předpisů EU v oblasti pracovních podmínek ze strany provozovatelů.

Účinné provádění a uplatňování právních předpisů Unie v oblasti pracovních podmínek, k nimž patří:

–  právní předpisy pro pracovní dobu a odpočinek rybářů;

–  právní předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti;

–  právní předpisy pro výchozí kvalifikaci a další školení rybářů.

Pozměňovací návrh 569
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí

Priorita EMFF:

Podpora provádění společné rybářské politiky

Tematický cíl č. 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Ověřená správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 [nařízení o společné rybářské politice],

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a uplatňování víceletého programu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a provádění ročního pracovního plánu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí

Dostatečná kapacita v oblasti lidských zdrojů k provádění dvoustranných nebo vícestranných dohod s ostatními členskými státy v případě sdílení práce na plnění povinnosti shromažďování údajů

Pozměňovací návrh

Priorita EMFF:

Podpora provádění společné rybářské politiky

Tematický cíl č. 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Ověřená správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 [nařízení o společné rybářské politice],

Posouzení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy:

Byla provedena zvláštní analýza rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy pro zajištění účinného provádění opatření pro správu loďstva

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a uplatňování víceletého programu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a provádění ročního pracovního plánu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí

Dostatečná kapacita v oblasti lidských zdrojů k provádění dvoustranných nebo vícestranných dohod s ostatními členskými státy v případě sdílení práce na plnění povinnosti shromažďování údajů

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a provádění posouzení kapacity loďstva;

Náležité podávání zpráv o úsilí vytvořit rovnováhu mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy, jak je stanoveno v článcích 34 a 37 nařízení (EU) č. .../..... [o společné rybářské politice].

Pozměňovací návrh 570
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 2 – řádek 4 a (nový)

Pozměňovací návrh

Priorita EU pro EMFF/ tematický cíl společného strategického rámce

Předběžná podmínka

Kritéria splnění

Priorita EMFF:

Podpora provádění společné rybářské politiky

Tematický cíl č. 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Každoroční hodnocení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy: Byla provedena zvláštní analýza rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy pro zajištění účinného provádění opatření pro správu loďstva, která se týkají snížení kapacity loďstva a přímých investic do plavidel.

Mezi zvláštní opatření patří:

–  Osvědčená správní kapacita pro přípravu a provádění posouzení kapacity loďstva;

–  Dostatečné podávání zpráv o snahách nastolit rovnováhu mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy, jak je stanoveno v článcích 34 a 37 [navrhovaného základního nařízení]

Pozměňovací návrh 614
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – odst. 1 – odrážka 1
–  jméno příjemce (pouze právnické osoby; neuvádět jména fyzických osob);
–  jméno příjemce;
Pozměňovací návrh 582
Návrh nařízení
Příloha IV – body 2 a 3
2.   INFORMACE PRO VEŘEJNOST A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ
2.   INFORMACE PRO VEŘEJNOST A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ
2.1  Úkoly členského státu
2.1  Úkoly členského státu
1.   Členský stát zajistí, aby se informační a propagační opatření zaměřovala na co nejširší mediální pokrytí s využitím různých forem a metod komunikace na příslušné úrovni.
1.   Členský stát zajistí, aby se informační a propagační opatření zaměřovala na co nejširší mediální pokrytí s využitím různých forem a metod komunikace na příslušné úrovni.
2.   Členský stát odpovídá za provedení alespoň těchto informačních a propagačních opatření:
2.   Členský stát odpovídá za provedení alespoň těchto informačních a propagačních opatření:
a)   hlavní informační činnost spočívající ve zveřejnění zahájení operačního programu;
a)   hlavní informační činnost spočívající ve zveřejnění zahájení operačního programu;
b)   alespoň dvakrát v průběhu programového období uskutečněná hlavní informační činnost, která propaguje možnosti financování a sledované strategie a představuje úspěchy operačního programu;
b)   alespoň dvakrát v průběhu programového období uskutečněná hlavní informační činnost, která propaguje možnosti financování a sledované strategie a představuje úspěchy operačního programu;
c)   vyvěšení vlajky Evropské unie na průčelí nebo jiném veřejnosti viditelném místě v sídle každého řídícího orgánu;
c)   vyvěšení vlajky Evropské unie na průčelí nebo jiném veřejnosti viditelném místě v sídle každého řídícího orgánu;
d)   elektronické zveřejnění seznamu operací podle bodu 1;
d)   elektronické zveřejnění seznamu operací podle bodu 1;
e)   uvedení příkladů operací v členění podle operačních programů na jediných internetových stránkách nebo na internetových stránkách operačního programu, které jsou dostupné prostřednictvím jediného internetového portálu; příklady by měly být uvedeny v široce používaném úředním jazyce Evropské unie, jiném než úřední jazyk (jazyky) dotčeného členského státu;
e)   uvedení příkladů operací v členění podle operačních programů na jediných internetových stránkách nebo na internetových stránkách operačního programu, které jsou dostupné prostřednictvím jediného internetového portálu; příklady by měly být uvedeny v široce používaném úředním jazyce Evropské unie, jiném než úřední jazyk (jazyky) dotčeného členského státu;
f)  specifická část jediných internetových stránek musí být věnována stručnému souhrnu inovací a operací v oblasti ekologických inovací;
f)  specifická část jediných internetových stránek musí být věnována stručnému souhrnu inovací a operací v oblasti ekologických inovací;
g)   aktualizace informací o provádění operačního programu, včetně jeho hlavních úspěchů, na jediných internetových stránkách nebo na internetových stránkách operačního programu, které jsou dostupné prostřednictvím jediného internetového portálu.
g)   aktualizace informací o provádění operačního programu, včetně jeho hlavních úspěchů, na jediných internetových stránkách nebo na internetových stránkách operačního programu, které jsou dostupné prostřednictvím jediného internetového portálu.
ga)   přehled případů nedodržení předpisů ze strany členských států a příjemců a nápravných opatření včetně finančních oprav provedených členskými státy nebo Komisí bude uveřejněn každoročně do 31. ledna, počínaje rokem 2016.
3.  V souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi zapojí řídící orgán do informačních a propagačních opatření tyto subjekty:
3.  V souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi zapojí řídící orgán do informačních a propagačních opatření tyto subjekty:
h)  partnery uvedené v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních];
a)   partnery uvedené v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních];
i)  informační střediska o Evropě, jakož i zastoupení Komise v členských státech;
b)  informační střediska o Evropě, jakož i zastoupení Komise v členských státech;
j)  vzdělávací a výzkumné instituce.
c)  vzdělávací a výzkumné instituce.
Úkolem těchto subjektů je šířit informace uvedené v čl. 120 odst. 1 písm. a) a b).
Úkolem těchto subjektů je šířit informace uvedené v čl. 120 odst. 1 písm. a) a b).
3.   INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PRO PŘÍJEMCE A POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCE
3.   INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PRO PŘÍJEMCE A POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCE
3.1  Informační opatření pro potenciální příjemce
3.1  Informační opatření pro potenciální příjemce
1.   Řídící orgán zajistí, aby se informace o cílech a možnostech financování operačního programu nabízených EMFF ve velkém měřítku dostávaly k potenciálním příjemcům a všem zúčastněným stranám.
1.   Řídící orgán zajistí, aby se informace o cílech a možnostech financování operačního programu nabízených EMFF ve velkém měřítku dostávaly k potenciálním příjemcům a všem zúčastněným stranám.
2.   Řídící orgán zajistí, aby potenciální příjemci byli informováni alespoň o:
2.   Řídící orgán zajistí, aby potenciální příjemci byli informováni alespoň o:
a)   podmínkách způsobilosti výdajů, které je třeba splnit, aby vznikl nárok na podporu v rámci operačního programu;
a)   podmínkách způsobilosti výdajů, které je třeba splnit, aby vznikl nárok na podporu v rámci operačního programu;
b)   popisu podmínek přípustnosti žádostí, postupech pro posuzování žádostí o financování a příslušných lhůtách;
b)   popisu podmínek přípustnosti žádostí, postupech pro posuzování žádostí, o financování a příslušných lhůtách;
ba)  možných finančních důsledcích v případě nedodržení pravidel společné rybářské politiky;
c)   kritériích pro výběr operací, jež mají obdržet podporu;
c)   kritériích pro výběr operací, jež mají obdržet podporu;
d)   kontaktních osobách na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které jsou schopny poskytnout informace o operačních programech;
d)   kontaktních osobách na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které jsou schopny poskytnout informace o operačních programech;
e)   skutečnosti, že žádosti by měly obsahovat návrh komunikačních činností, které jsou úměrné rozsahu operace, umožňujících informovat veřejnost o cílech operace a její podpoře ze strany EU.
e)   skutečnosti, že žádosti by měly obsahovat návrh komunikačních činností, které jsou úměrné rozsahu operace, umožňujících informovat veřejnost o cílech operace a její podpoře ze strany EU.
3.2.   Informační opatření pro příjemce
3.2.   Informační opatření pro příjemce
Řídící orgán informuje příjemce o tom, že přijetí finančních prostředků znamená souhlas s jejich uvedením v seznamu operací zveřejňovaném podle čl. 120odst. 2.
Řídící orgán informuje příjemce o tom, že přijetí finančních prostředků znamená souhlas s jejich uvedením v seznamu operací zveřejňovaném podle čl. 120 odst. 2.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2 druhého pododstavce (A7-0282/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí