Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0380(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0282/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0282/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1789kWORD 308k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

Tροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 στην τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011, τόνισε ότι οι αλιευτικοί πόροι συνιστούν δημόσιο αγαθό ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια· επισημαίνει το γεγονός ότι ο τομέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και συναφών δραστηριοτήτων αποτελεί συχνά την κύρια πηγή επιβίωσης και βιώσιμης απασχόλησης σε παράκτιες, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές· κρίνει παράλληλα ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι (σταθερός, αειφόρος και βιώσιμος αλιευτικός τομέας), να αποκατασταθούν τα αλιευτικά αποθέματα και να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας, η αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) θα χρειαστεί επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 2013·
______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2 και το άρθρο 195 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Ο αλιευτικός τομέας έχει στρατηγική σημασία για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, για τον δημόσιο εφοδιασμό σε ιχθείς και για την διατροφική ισορροπία στα διάφορα κράτη μέλη και στην Ένωση, ενώ συμβάλλει επίσης σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων, στην τοπική ανάπτυξη, στην απασχόληση, στη διατήρηση/δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης σε όλα τα στάδια, στον εφοδιασμό με νωπούς ιχθείς και στη διατήρηση των τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ η οποία εκτείνεται στη διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων, των έμβιων πόρων που ζουν σε γλυκά ύδατα και την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην επικράτεια των κρατών μελών ή σε κοινοτικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι νηολογημένα σε τρίτες χώρες ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή από υπηκόους των κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 117 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ η οποία εκτείνεται στη διατήρηση, διαχείριση και αειφόρο εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων, των έμβιων πόρων που ζουν σε γλυκά ύδατα και την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην επικράτεια των κρατών μελών ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή από υπηκόους των κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 117 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Πρέπει να τονιστεί ότι η ΚΑλΠ είναι μια πολιτική που συνδέεται άμεσα με τον τομέα των τροφίμων, γεγονός που αιτιολογεί τη δημόσια παρέμβαση μέσω του ΕΤΘΑ προκειμένου να διαφυλαχτεί η ασφάλεια των τροφίμων για τους πολίτες της Ένωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ . Η κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών και η ιδιαιτερότητα της αλιείας στις περιοχές αυτές, επιβάλλουν να προσαρμόζονται η ΚΑλΠ και τα σχετικά ταμεία, και ιδίως το ΕΤΘΑ, στις ιδιαιτερότητες, τους περιορισμούς, τις επιπρόσθετες δαπάνες και τις πραγματικές συνθήκες των περιοχών αυτών που διαφέρουν ριζικά από εκείνες της υπόλοιπης Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατόν να προβλεφθούν ειδικά μέτρα γι τις περιοχές αυτές.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
(2γ)  Το μελλοντικό ΕΤΘΑ θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τα προβλήματα και τις ειδικές ανάγκες της αλιείας μικρής κλίμακας, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι πρόκειται για το είδος στόλου που απασχολεί στην ΕΕ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ανά μονάδα αλιεύματος.
Τροπολογία 8
Π.ρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)   Η επιτυχία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής εξαρτάται από ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρμογής, καθώς και από αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία, για σκοπούς τόσο επιστημονικών συμβουλών όσο και εφαρμογής και ελέγχου. Ως εκ τούτου το ΕΤΘΑ θα πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις πολιτικές.
(3)   Η επιτυχία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής εξαρτάται από ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων εργασίας, και εφαρμογής, καθώς και από αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία, για σκοπούς τόσο επιστημονικών συμβουλών όσο και εφαρμογής και ελέγχου. Ως εκ τούτου το ΕΤΘΑ θα πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις πολιτικές.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοχή της ΚΑλΠ από τους αλιείς και να προωθηθεί, με τον τρόπο αυτό, η ορθή εφαρμογή και η συνολική επιτυχία της ΚΑλΠ, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να υποστηρίξει τη σύμπραξη, τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ επιστημόνων και αλιέων.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΟΘΠ η οποία εκτείνεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή συντονισμένων πράξεων και τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και θαλάσσιους τομείς που συμπληρώνουν τις διάφορες πολιτικές της ΕΕ που θίγουν αυτά τα θέματα, κυρίως η κοινή αλιευτική πολιτική, οι μεταφορές, η βιομηχανία, η εδαφική συνοχή, το περιβάλλον, η ενέργεια και ο τουρισμός. Πρέπει να διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιημένη προσέγγιση κατά τη διαχείριση διαφορετικών τομεακών πολιτικών στη Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.
(4)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΘΑ θα πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΟΘΠ η οποία εκτείνεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή συντονισμένων πράξεων και τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και θαλάσσιους τομείς που συμπληρώνουν τις διάφορες πολιτικές της ΕΕ που θίγουν αυτά τα θέματα, κυρίως η κοινή αλιευτική πολιτική, οι μεταφορές, η βιομηχανία, η εδαφική συνοχή, το περιβάλλον, η ενέργεια και ο τουρισμός, τομείς για τους οποίους είναι απαραίτητη η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της κατάρτισης. Πρέπει να διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιημένη προσέγγιση κατά τη διαχείριση διαφορετικών τομεακών πολιτικών στη Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Η Ένωση, όταν ορίζει και εφαρμόζει την πολιτική και τη δράση της σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και του ΕΤΘΑ, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, τον αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, όπου εγκρίθηκε η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την υλοποίηση έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, προωθώντας παράλληλα την αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Ειδικότερα, οι πόροι πρέπει να συγκεντρωθούν για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα με μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Η συμπερίληψη της ΟΘΠ στο νέο ΕΤΘΑ συμβάλλει επίσης στους κύριους στόχους πολιτικής που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010 «Ευρώπη 2020» - Στρατηγική για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη («Στρατηγική Ευρώπη 2020») και είναι σύμφωνη με τους γενικούς στόχους για την αύξηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στη Συνθήκη.
(5)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, όπου εγκρίθηκε η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την υλοποίηση έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, προωθώντας παράλληλα την αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Ειδικότερα, οι πόροι πρέπει να συγκεντρωθούν για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους που συνδέονται με την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και της αλλαγής του κλίματος. Πέραν τούτου, πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα με μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Η συμπερίληψη της ΟΘΠ στο νέο ΕΤΘΑ συμβάλλει επίσης στους κύριους στόχους πολιτικής που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010 «Ευρώπη 2020» - Στρατηγική για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη («Στρατηγική Ευρώπη 2020») και είναι σύμφωνη με τους γενικούς στόχους για την αύξηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στη Συνθήκη.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την ενίσχυση της καινοτομίας και της βασιζόμενης γνώση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής, μέσω της αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας των παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών κοινοτήτων και της προώθησης της διαφοροποίησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της θαλάσσιας οικονομίας.
(6)  Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να εντοπίσει μια σειρά βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την ενίσχυση της καινοτομίας και της βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής, μέσω της αποδέσμευσης του δυναμικού ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας των παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών κοινοτήτων και της προώθησης της διαφοροποίησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της θαλάσσιας οικονομίας.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης όσων εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας καλύτερα πρότυπα εργασίας για τους αλιείς, ιδίως εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και με τις διατάξεις που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο συγκεκριμένων χρηματοδοτικών μέτρων του ΕΤΘΑ στους διάφορους φορείς που συμμετέχουν στον τομέα της αλιείας αλιευτικών αποθεμάτων, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί μια σαφής διάκριση μεταξύ κατόχων αλιευτικών σκαφών και έμμισθων αλιέων, όπως προβλέπεται ήδη στη σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 188.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Ο γενικός στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.
(8)  Ο γενικός στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην οικονομική, κοινωνική και βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Είναι καθοριστικής σημασίας να ενσωματωθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους σκοπούς και τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους αλιευτικούς πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης απόδοσης το αργότερο έως το 2015. Η ΚΑλΠ εφαρμόζει την προληπτική και την οικοσυστημική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των τύπων αλιείας. Κατά συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).
(9)  Είναι καθοριστικής σημασίας να ενσωματωθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους σκοπούς και τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους αλιευτικούς πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2015, όπου αυτό είναι δυνατό, και το αργότερο έως το 2020. Η ΚΑλΠ εφαρμόζει μια ισορροπημένη προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω του σχεδιασμού, της αξιοποίησης και της διαχείρισης της αλιείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες επιδιώξεις και κοινωνικές ανάγκες χωρίς να αμφισβητεί τα πλεονεκτήματα τα οποία οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν από το σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών που προέρχονται από τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η ΚΑλΠ εφαρμόζει την προληπτική και την οικοσυστημική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των τύπων αλιείας. συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ πρέπει να συμμορφώνονται με τα άρθρα 39 και 41 της ΣΛΕΕ, τα οποία αναφέρονται σε μια ισορροπημένη προσέγγιση ως προς τη χρήση του εργατικού δικαίου και σε έναν αποτελεσματικό συντονισμό όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα επιχειρησιακά προγράμματα και των διαρθρωτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας και της θάλασσας, καθώς και των περιορισμένων οικονομικών πόρων των κρατών μελών, οι στόχοι αυτοί μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης με την παροχή πολυετούς οικονομικής βοήθειας επικεντρωμένης στις σχετικές προτεραιότητες, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της εν λόγω συνθήκης, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
(10)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα επιχειρησιακά προγράμματα και των διαρθρωτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας, καθώς και των περιορισμένων οικονομικών πόρων των κρατών μελών, οι στόχοι αυτοί μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης με την παροχή πολυετούς οικονομικής βοήθειας επικεντρωμένης στις σχετικές προτεραιότητες, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της εν λόγω συνθήκης, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)   Η χρηματοδότηση των δαπανών της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, θα πρέπει να ικανοποιήσει την ανάγκη για απλούστευση ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση και των δύο πολιτικών. Η επέκταση της επιμερισμένης διαχείρισης σε κοινές οργανώσεις αγορών, που περιλαμβάνει την αντιστάθμιση για τις απόκεντρες περιφέρειες, τον έλεγχο και τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων, αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην απλοποίηση και στη μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη, καθώς και να επιτύχει μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχεται.
(11)   Η χρηματοδότηση των δαπανών της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, θα πρέπει να ικανοποιήσει την ανάγκη για απλούστευση ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση και των δύο πολιτικών. Η επέκταση της επιμερισμένης διαχείρισης σε κοινές οργανώσεις αγορών, που περιλαμβάνει την αντιστάθμιση για τις απόκεντρες περιφέρειες, τον έλεγχο και τις δραστηριότητες συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην απλοποίηση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη, καθώς και να επιτύχει μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχεται.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται στο σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας της XX/201z μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά ζητήματα και για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Οιαδήποτε χρηματοδότηση παρέχεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και της Διοργανικής Συμφωνίας της XX/201z μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά ζητήματα και για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)   Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη. Η επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο σε μέτρα στήριξης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της τοπικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας, αλλά και στις κοινές οργανώσεις αγορών και την αντιστάθμιση για τις απόκεντρες περιφέρειες, τον έλεγχο και τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων. Η άμεση διαχείριση θα πρέπει να ισχύει για τις επιστημονικές συμβουλές, τις εθελοντικές συνεισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τις πράξεις για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Θα πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά οι τύποι μέτρων που μπορούν να χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ.
(12)   Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, μέσω ενός ενιαίου ταμείου, του ΕΤΘΑ, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη. Η επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο σε μέτρα στήριξης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της τοπικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας, αλλά και σε μέτρα εμπορίας και μεταποίησης και στην αντιστάθμιση για τις απόκεντρες περιφέρειες, τον έλεγχο και τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων. Η άμεση διαχείριση θα πρέπει να ισχύει για την κατάρτιση σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, την ενίσχυση αποθεματοποίησης, τις επιστημονικές συμβουλές, τις εθελοντικές συνεισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τις πράξεις για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Θα πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά οι τύποι μέτρων που μπορούν να χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] (στο εξής κανονισμός ΚΑλΠ) η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ από τα κράτη μέλη καθώς και τους οικονομικούς φορείς. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν στόχο να αντικατοπτρίσουν την ευθύνη της Ένωσης να διασφαλίσει, προς το δημόσιο συμφέρον, τη διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 της ΣΛΕΕ.
(14)  Σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] (στο εξής κανονισμός ΚΑλΠ) η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ από τα κράτη μέλη καθώς και τους οικονομικούς φορείς. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν στόχο να αντικατοπτρίσουν την ευθύνη της Ένωσης να διασφαλίσει, προς το δημόσιο συμφέρον, τη διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, καθώς και το σεβασμό των απαιτήσεων που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, όπως κατοχυρώνεται στα άρθρα 3 και 9 αντίστοιχα της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα διακυβεύονταν αν η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, εκ των προτέρων, δεν θα συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι αποδεκτοί μόνον οι οικονομικοί φορείς που, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από την υποβολή αίτησης για ενίσχυση, δεν συμμετείχαν στη λειτουργία, στη διαχείριση ή στην ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999, που έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006. ή άλλες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες της ΚΑλΠ που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων και συνιστούν σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (στο εξής ΜΒΑ).
(15)  Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα διακυβεύονταν αν η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, εκ των προτέρων, δεν θα συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι αποδεκτοί μόνον με την προϋπόθεση ότι, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από την υποβολή αίτησης για ενίσχυση, δεν συμμετείχαν στη λειτουργία, στη διαχείριση ή στην ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999, και ότι δεν συμμετείχαν στη λειτουργία, στη διαχείριση ή στην ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών τα οποία φέρουν τη σημαία χωρών που έχουν χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008. Ομοίως, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι αποδεκτοί μόνον με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 ή άλλες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες της ΚΑλΠ που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων και συνιστούν σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα που προσεγγίζουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (στο εξής ΜΒΑ)..
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Οι συνέπειες που προβλέπονται για τη μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβάσεων των κανόνων της ΚΑλΠ από τους δικαιούχους. Προκειμένου να καθοριστεί το ύψος των μη επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η σοβαρότητα της μη τήρησης των κανόνων της ΚΑλΠ από το δικαιούχο, το οικονομικό πλεονέκτημα που προέρχεται από τη μη τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ ή η σημασία της συμβολής του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του δικαιούχου.
(17)  Οι συνέπειες που προβλέπονται για τη μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβάσεων των κανόνων της ΚΑλΠ από τους δικαιούχους. Προκειμένου να καθοριστεί το ύψος των μη επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η σοβαρότητα (συμπεριλαμβανόμενης της έκτασης, της διάρκειας και της επανάληψης) της μη τήρησης των κανόνων της ΚΑλΠ από το δικαιούχο, το οικονομικό πλεονέκτημα που προέρχεται από τη μη τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ ή η σημασία της συμβολής του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του δικαιούχου.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα διακυβεύονταν επίσης, αν η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους κανόνες της ΚΑλΠ που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων, όπως οι υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων και εφαρμογής του ελέγχου. Επιπλέον, αν δεν τηρηθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις υπάρχει κίνδυνος να μην ανιχνευτούν από τα κράτη μέλη απαράδεκτοι δικαιούχοι ή μη επιλέξιμες δράσεις.
(18)  Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα διακυβεύονταν επίσης, αν η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών στόλων και των αλιευτικών δυνατοτήτων, δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 1 του κανονισμού για την ΚΑλΠ ή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους κανόνες της ΚΑλΠ που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων, όπως οι υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων και εφαρμογής του ελέγχου. Επιπλέον, αν δεν τηρηθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις υπάρχει κίνδυνος να μην ανιχνευτούν από τα κράτη μέλη απαράδεκτοι δικαιούχοι ή μη επιλέξιμες δράσεις.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Ως προληπτικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί η πραγματοποίηση μη συμμορφούμενων πληρωμών καθώς και για να δοθούν κίνητρα στο κράτος μέλος να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΚΑλΠ ή να απαιτήσει συμμόρφωση από το δικαιούχο, διακοπή της προθεσμίας πληρωμής και αναστολή πληρωμών, οι οποίες έχουν χρονικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν και οι δύο. Προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, οι δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν οριστικές και αμετάκλητες συνέπειες θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τις δράσεις κατά τη διάρκεια των οποίων διαπράχθηκαν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑλΠ.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και να ευθυγραμμιστεί η εφαρμογή των ταμείων που παρέχουν ενίσχυση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), με τα Ταμεία για την αγροτική ανάπτυξη, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και για τον τομέα της θάλασσας και της αλιείας, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), κοινές διατάξεις έχουν θεσπιστεί για όλα αυτά τα Ταμεία (τα «Ταμεία ΚΠΣ») στον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Πέραν από τον παρόντα κανονισμό, το ΕΤΘΑ περιέχει ειδικές διατάξεις λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ.
(20)  Προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και να ευθυγραμμιστεί η εφαρμογή των ταμείων που παρέχουν ενίσχυση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), με τα Ταμεία για την αγροτική ανάπτυξη, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και για τον τομέα της θάλασσας και της αλιείας, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), κοινές διατάξεις έχουν θεσπιστεί για όλα αυτά τα Ταμεία (τα «Ταμεία ΚΠΣ») στον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι τα Ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά συμπληρωματικό τρόπο, για την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, καθώς και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· στην κατεύθυνση αυτήν είναι αναγκαία η συνέργεια μεταξύ του ΕΤΘΑ και του ΕΚΤ για την επίτευξη των σημαντικών στόχων που σχετίζονται με την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πέραν από τον παρόντα κανονισμό, το ΕΤΘΑ περιέχει ειδικές διατάξεις λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)   Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τη δράση των κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει στην εν λόγω δράση. Προκειμένου να διασφαλισθεί σημαντική προστιθέμενη αξία, η εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω ρυθμίσεων για τη συμμετοχή διάφορων τύπων εταίρων με πλήρη σεβασμό προς τις θεσμικές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης των γυναικών και των μειονοτικών ομάδων. Αυτή η εταιρική σχέση αφορά τις περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι αρμόδιοι για το περιβάλλον και για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους αρμόδιους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην προπαρασκευή των συμφωνιών σύμπραξης, καθώς και στην προπαρασκευή, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση το προγραμματισμού.
(22)   Προκειμένου να διασφαλισθεί σημαντική προστιθέμενη αξία, η εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και διαφόρων τύπων εταίρων θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω ρυθμίσεων για τη συμμετοχή των παραγόντων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων, με πλήρη σεβασμό προς τις θεσμικές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αυτή η εταιρική σχέση αφορά τις περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι αρμόδιοι για το περιβάλλον και για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τη βιομηχανία αλιείας και τους άλλους αρμόδιους φορείς. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα του τομέα της αλιείας, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν τους διάφορους επιμέρους τομείς και εδαφικές οντότητες, τους οργανισμούς επιστημονικής έρευνας και τα εθνικά και περιφερειακά δίκτυα των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης των γυναικών και των μειονοτικών ομάδων. Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην προπαρασκευή των συμφωνιών σύμπραξης, καθώς και στην προπαρασκευή, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση το προγραμματισμού.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μια ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των διαθέσιμων πιστώσεων υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ιστορικές κατανομές στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική κατανάλωση σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου.
(24)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μια ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των διαθέσιμων πιστώσεων υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν το ιστορικό των κατανομών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική κατανάλωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η εκπλήρωση ορισμένων εκ των προτέρων προϋποθέσεων είναι ύψιστης σημασίας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, ιδίως όσον αφορά την υποβολή ενός Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την υδατοκαλλιέργεια και την αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και την επιβολή με την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου Ένωσης, επιθεώρησης και επιβολής.
(25)  Η εκπλήρωση ορισμένων εκ των προτέρων προϋποθέσεων είναι ύψιστης σημασίας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, ιδίως όσον αφορά την υποβολή ενός Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την υδατοκαλλιέργεια και την αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και την επιβολή με την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου Ένωσης, επιθεώρησης και επιβολής· καθώς και για τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, ιδίως εκείνες που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, τις δεξιότητες και την κατάρτιση.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)   Σύμφωνα με το στόχο της απλοποίησης, όλες οι δραστηριότητες του ΕΤΘΑ που εμπίπτουν στην επιμερισμένη διαχείριση, περιλαμβανομένου του ελέγχου και της συλλογής δεδομένων, θα πρέπει να έχουν τη μορφή ενιαίου επιχειρησιακού προγράμματος ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική του δομή. Η διαδικασία προγραμματισμού καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα . Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιορίζει μια στρατηγική για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ και μια επιλογή μέτρων. Ο προγραμματισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προτεραιότητες της Ένωσης, ενώ είναι προσαρμοσμένος με τα εθνικά πλαίσια και συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και την πολιτική συνοχής.
(26)   Σύμφωνα με το στόχο της απλοποίησης, όλες οι δραστηριότητες του ΕΤΘΑ που εμπίπτουν στην επιμερισμένη διαχείριση, περιλαμβανομένου του ελέγχου και της συλλογής δεδομένων, θα πρέπει να έχουν τη μορφή ενιαίου επιχειρησιακού προγράμματος ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική του δομή. Η διαδικασία προγραμματισμού καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα . Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιορίζει μια στρατηγική για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ και μια επιλογή μέτρων. Ο προγραμματισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προτεραιότητες της Ένωσης, ενώ είναι προσαρμοσμένος με τα εθνικά και περιφερειακά πλαίσια, ιδίως με τα ειδικά χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιοχών και συμπληρώνει άλλες πολιτικές της Ένωσης διατηρώντας παράλληλα το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, ώστε να μην δημιουργηθούν πρόσθετα κόστη ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορά τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με ένα πολυετές πρόγραμμα Ένωσης. Προκειμένου να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες των δραστηριοτήτων συλλογής στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ετησίως υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής και να υπόκειται στην έγκρισή της.
(30)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορά τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με ένα πολυετές πρόγραμμα Ένωσης. Προκειμένου να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες των δραστηριοτήτων συλλογής και διαχείρισης στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ετησίως υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής και να υπόκειται στην έγκρισή της.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική απόδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, είναι ζωτικής σημασίας να τονωθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόμες δράσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
(31)  Προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική απόδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, είναι ζωτικής σημασίας να τονωθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόμες δράσεις και την οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης και την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
(31α)  Λόγω της οικονομικής αναταραχής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η οποία οφείλεται στη χρηματοπιστωτική κρίση, πολλά νεαρά άτομα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση των πόρων που απαιτούνται για να εισέλθουν στον τομέα της αλιείας· κατά συνέπεια, η στήριξη του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εστιάζει μεταξύ άλλων στην παροχή βοήθειας στους νέους προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον τομέα της αλιείας, π.χ. παρέχοντας συνδρομή στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής απόδοσης της αλιείας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη διά βίου μάθηση, τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς και για συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των οικονομικών φορέων.
(32)  Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής απόδοσης της αλιείας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση (η οποία εκτός από τεχνικά θέματα περιλαμβάνει επίσης την παροχή γνώσεων για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και την κατάλληλη διαχείριση των ιχθύων με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης κερδοφορίας), τα βελτιωμένα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία, τη διά βίου μάθηση, τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς και για συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των οικονομικών φορέων. Επιπλέον, είναι σημαντικό το ΕΤΘΑ να στοχεύει στην ανανέωση των γενεών και στον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος με τη δημιουργία ειδικών μηχανισμών με στόχο την ενθάρρυνση των νέων ατόμων να εισέλθουν στον κλάδο, κυρίως μέσω της βελτίωσης της θέσης του αλιευτικού επαγγέλματος με την εξασφάλιση καλύτερων προτύπων υγείας, ασφάλειας και καλής διαβίωσης επί του σκάφους, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και αυξημένου εισοδήματος.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
(32α)  Το ΕΤΘΑ πρέπει να στηρίξει την αλιεία μικρής κλίμακας ώστε να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα ζητήματα στον εν λόγω τομέα και να στηριχθεί η τοπική, βιώσιμη διαχείριση των εμπλεκομένων τύπων αλιείας και η ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)
(32β)  Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στις κοινοτικές ενισχύσεις, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να ενθαρρύνει την υλοποίηση συλλογικών έργων και να χρηματοδοτεί την τεχνική βοήθεια προς τους φορείς των εν λόγω έργων.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 γ (νέα)
(32γ)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει μια βιώσιμη διαχείριση της αλιείας εκ του σύνεγγυς και την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 δ (νέα)
(32δ)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή δομών παραγωγής μικρής κλίμακας της παράκτιας αλιείας, της αλιείας μικρής κλίμακας, καθώς και της αλιείας εσωτερικών υδάτων με την κατάρτιση συλλογικών έργων και την παροχή τεχνικής βοήθειας στους φορείς υλοποίησης των εν λόγω έργων.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι σύζυγοι των αυτοαπασχολούμενων αλιέων στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την κατάρτιση και τη δικτύωση, συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους εξέλιξη και παρέχοντάς τους τα μέσα για να εκπληρώνουν καλύτερα τα βοηθητικά καθήκοντα που ασκούν παραδοσιακά.
(33)  Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι σύζυγοι των αυτοαπασχολούμενων αλιέων στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την δια βίου κατάρτιση και τη δικτύωση, συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους εξέλιξη και παρέχοντάς τους τα μέσα για να εκπληρώνουν καλύτερα τα βοηθητικά καθήκοντα που ασκούν παραδοσιακά ή άλλα καθήκοντα που απορρέουν από διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων..
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33α)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εμπλέκοντας τους κοινωνικούς εταίρους και ενισχύοντας την ικανότητα οργάνωσής τους.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)
(33β)  Οι επικουρικές δραστηριότητες στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που έχουν οριστεί ως τέτοιες από τα κράτη μέλη – όπως αυτές που αναλαμβάνουν όσες κατασκευάζουν και επισκευάζουν δίχτυα, οι προμηθευτές δολωμάτων, οι υπεύθυνοι για τη συσκευασία, καθώς και άλλες δραστηριότητες στην άμεση υπηρεσία των αλιέων – θα πρέπει να τυγχάνουν στήριξης από το ΕΤΘΑ προκειμένου να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της απαραίτητης δραστηριότητάς τους, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας του τομέα.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)   Έχοντας επίγνωση της αδύναμης παρουσίας των παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας στον κοινωνικό διάλογο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις οργανώσεις που προάγουν αυτό το διάλογο στα κατάλληλα φόρουμ.
(34)   Έχοντας επίγνωση της σημασίας των παράκτιων αλιέων από κοινωνική και εδαφική άποψη, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις οργανώσεις που προάγουν τον κοινωνικό διάλογο στον τομέα της παράκτιας αλιείας στα κατάλληλα φόρουμ.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
(34α)  Θα πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή πολυετών προγραμμάτων (άρθρα 9-11 του κανονισμού για την ΚΑλΠ)
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)   Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διαφοροποίηση για τους παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας και του κρίσιμου ρόλου τους στις παράκτιες κοινότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βοηθά τη διαφοροποίηση, καλύπτοντας την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τις επενδύσεις για τον επανεξοπλισμό των σκαφών τους, πέραν από την σχετική κατάρτιση για να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες στο αντίστοιχο τομέα εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
(35)   Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας χρηματοδοτώντας τη σύσταση επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπληρωματικών προς την αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και τη σχετική κατάρτιση για την απόκτηση των κατάλληλων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)
(35α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στον τομέα της αλιείας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την εγκατάσταση των νέων, κυρίως μέσω πριμοδοτήσεων προς τους νεαρούς αλιείς που αποκτούν για πρώτη φορά την κυριότητα ενός σκάφους.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)
(35β)  Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) θεωρεί την αλιεία επικίνδυνη επαγγελματική δραστηριότητα σε σύγκριση με άλλες και ότι στο πλαίσιο της ΔΟΕ έχουν συναφθεί πολλές συμβάσεις και εγκριθεί πολλές συστάσεις με στόχο την προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους αλιείς. Οι αρχές που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις και τις συστάσεις αυτές πρέπει να λειτουργούν ως κατευθυντήριες αρχές για βελτιωμένη χρήση των πόρων του ΕΤΘΑ.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες υγείας και ασφάλειας επί του σκάφους, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις που καλύπτουν την ασφάλεια και την υγιεινή επί του σκάφους.
(36)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες υγείας και ασφάλειας επί του σκάφους, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις που καλύπτουν την ασφάλεια και την υγιεινή επί του σκάφους, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των σκαφών.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 27 του [κανονισμού για την ΚΑλΠ] και προκειμένου να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή αυτών των νέων συστημάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει στήριξη όσον αφορά την ανάπτυξη δυναμικότητας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)  Αναγνωρίζοντας τη σημασία της θαλάσσιας κληρονομιάς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις που σχετίζονται με την προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας κληρονομιάς και των συναφών παραδοσιακών τεχνών.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Η εισαγωγή των συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας αναμένεται να καταστήσει τον κλάδο πιο ανταγωνιστικό. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη διαφοροποίηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αλιευτικές κοινότητες, ιδίως στηρίζοντας την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη μετατροπή των σκαφών για θαλάσσιες δραστηριότητες εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων για μικρής κλίμακας παράκτια αλιευτικά σκάφη. Αυτή η τελευταία δράση φαίνεται ότι είναι κατάλληλη, αφού τα μικρής κλίμακας παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν καλύπτονται από τα συστήματα μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας.
Διαγράφεται
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)
(38α)  Επιπλέον, σύμφωνα με τον στόχο δημιουργίας θέσεων εργασίας που περιλαμβάνεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει πόρους για να διευκολύνει τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία και τη βελτίωση του επιπέδου απασχόλησης σε ολόκληρη την αλυσίδα του κλάδου της αλιείας, από τον τομέα αλίευσης και την υδατοκαλλιέργεια έως και τις βιομηχανίες μεταποίησης και εμπορίας.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)
(38β)  Προκειμένου να καταστεί η αλιεία βιώσιμος τομέας για το μέλλον, είναι σημαντικό να προάγει το ΕΤΘΑ τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αλιευτικές κοινότητες, ιδίως με τη στήριξη της εφαρμογής νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, βοηθώντας παράλληλα τους νέους να έχουν πρόσβαση σε επαγγέλματα που συνδέονται με τον τομέα της αλιείας.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Ο στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων. Η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως σημαντική κινητήρια δύναμη της υπεραλίευσης. Επομένως είναι πρωταρχικής σημασίας να προσαρμοστεί ο αλιευτικός στόλος της Ένωσης στους διαθέσιμους πόρους. Η απομάκρυνση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας μέσω κρατικών ενισχύσεων, όπως η προσωρινή ή μόνιμη παύση της δραστηριότητας και συστήματα διάλυσης έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα στηρίζει τη δημιουργία και τη διαχείριση συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας που στοχεύουν στη μείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας και την αύξηση των επιδόσεων και της κερδοφορίας των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Με την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα να είναι μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της υπεραλίευσης, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου της Ένωσης στους διαθέσιμους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη διαχείριση των συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας που εισήγαγε η ΚΑλΠ ως εργαλεία διαχείρισης για τη μείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας.
Διαγράφεται
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Στα κράτη μέλη που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συλλογή και τη διαβίβαση δεδομένων ή δεν υποβάλλουν αναφορές σχετικά με την τρέχουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου τους, θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις με τη μορφή παγώματος και/ή μείωσης των πιστώσεων από το ΕΤΘΑ.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)
(40β)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση από τα κράτη μέλη των ανώτατων ορίων αλιευτικής ικανότητας που θεσπίζονται στο παράρτημα II του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…. για την ΚΑλΠ], η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αναστολή του συνόλου ή μέρους των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων για τα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών που δεν θα τηρούν τα οικεία ανώτατα όρια ικανότητας, υπό το φως μιας εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 γ (νέα)
(40γ)  Στα κράτη μέλη που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συλλογή και τη διαβίβαση δεδομένων ή δεν υποβάλλουν αναφορές σχετικά με το σημερινό αλιευτικό τους στόλο και την τρέχουσα αλιευτική ικανότητά του, θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις με τη μορφή παγώματος και/ή μείωσης των πιστώσεων από το ΕΤΘΑ.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 δ (νέα)
(40δ)  Προκειμένου να διατηρηθούν τα εισοδήματα των αλιέων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συνεισφέρει σε ταμεία αλληλοβοήθειας για την κάλυψη ζημιών λόγω φυσικών καταστροφών, δυσμενών καιρικών φαινομένων, περιβαλλοντικών ή υγειονομικών ατυχημάτων ή απότομων και ευκαιριακών αυξήσεων των τιμών των καυσίμων.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Είναι πρωταρχικής σημασίας να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα ύδατα της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια περιφερειακή προσέγγιση στα μέτρα διατήρησης.
(41)  Είναι πρωταρχικής σημασίας να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα ύδατα της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια περιφερειακή προσέγγιση στα μέτρα διατήρησης, μέσω πολυετούς προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, η οποία θα καθορίζει κατά προτεραιότητα πολυετή προγράμματα που αντικατοπτρίζουν τις βιολογικές ιδιομορφίες των διαφόρων ειδών και την ιδιαιτερότητα κάθε τύπου αλιείας.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)
(41α)  Είναι μείζονος σημασίας να μετριαστεί ο αρνητικός αντίκτυπος της αλλαγής του κλίματος στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει επενδύσεις για τη μείωση της συμμετοχής του αλιευτικού κλάδου στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, καθώς και έργα που στοχεύουν στην προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών και των παράκτιων υγρότοπων που λειτουργούν ως συλλέκτες διοξειδίου του άνθρακα.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Στο ίδιο πνεύμα, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως μέσω της προώθησης της οικολογικής καινοτομίας, πιο επιλεκτικών εργαλείων αλιείας και εξοπλισμού, καθώς και μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν, σύμφωνα με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 2020.
(42)  Στο ίδιο πνεύμα, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, να ενθαρρύνει τη χρήση πιο επιλεκτικών εργαλείων αλιείας και εξοπλισμού και να συμβάλλει στην ανάπτυξη λιγότερο ενεργοβόρων σκαφών. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει κυρίως να ενθαρρύνει την οικολογική καινοτομία όσον αφορά τα κύτη, τους κινητήρες και τα εργαλεία αλιείας, καθώς και μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν, σύμφωνα με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 2020 και τους κυρίαρχους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42α)  Προκειμένου να συμβάλει στη θετική ανάπτυξη των υδάτινων πηγών και στη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων πέραν της περιόδου απαγόρευσης της αλιείας, το ΕΤΘΑ πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξει τις περιόδους βιολογικής ανάπαυλας, εφόσον είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, σε περίπτωση που συμπίπτουν με ορισμένα κρίσιμης σημασίας στάδια του κύκλου ζωής των ειδών.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)
(42β)  Για να μειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενός συνεκτικού δικτύου περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)
(43α)  Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις σε αλιευτικές δραστηριότητες, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συμβάλλει στην ασφάλεια των επιχειρήσεων, καλύπτοντας την πρόσβαση στην ασφάλιση για απρόβλεπτες διακυμάνσεις στην παραγωγή και, κατά συνέπεια, διασφαλίζοντας το εισόδημα των παραγωγών σε περίπτωση ασυνήθιστων απωλειών της παραγωγής που οφείλονται κυρίως σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας του νερού, ασθένειες ή προσβολές από παράσιτα και σε καταστροφή εργαλείων παραγωγής.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Έχοντας επίγνωση της σημασίας των αλιευτικών λιμένων, των τόπων εκφόρτωσης και των καταφυγίων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις σχετικές επενδύσεις, ιδίως για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, καθώς και της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.
(44)  Έχοντας επίγνωση της σημασίας των αλιευτικών λιμένων, των ιχθυοσκαλών, των τόπων εκφόρτωσης και των καταφυγίων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις σχετικές επενδύσεις, ιδίως για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, καθώς και της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)
(44α)  Για λόγους αξιοποίησης της παράκτιας και μικρής κλίμακας αλιείας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρτήσουν στο επιχειρησιακό τους πρόγραμμα ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της παράκτιας και μικρής κλίμακας αλιείας.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)
(44β)  Το ΕΤΘΑ οφείλει να ενισχύσει τη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων όπου θα απαγορεύεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα και το οποίο θα περιλαμβάνει περιοχές που είναι σημαντικές για την παραγωγικότητα των ιχθύων, ιδίως των περιοχών ωοτοκίας, αναπαραγωγής και αναζήτησης τροφής των ιχθυαποθεμάτων.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 γ (νέα)
(44γ)  Ορισμένες διατάξεις του ΕΤΘΑ θα πρέπει να προσαρμοστούν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, επιδιώκοντας παράλληλα τον βασικό στόχο για βιώσιμη και υπεύθυνη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να λαμβάνει ειδικότερα υπόψη την αναπτυξιακή υστέρηση σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές όσον αφορά την αξιολόγηση των πόρων, τις υποδομές, τη συλλογική οργάνωση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της παραγωγής. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να προβλέπει τον εκσυγχρονισμό του τομέα, ειδικότερα όσον αφορά τις υποδομές, καθώς και την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των μέσων παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα την πραγματικότητα κάθε επιμέρους θαλάσσιας λεκάνης των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τους διαθέσιμους πόρους.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Είναι ζωτικής σημασίας για την Ένωση να επιτευχθεί μια βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των πόρων γλυκού ύδατος και της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ τούτου, κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να στηρίζουν την αλιεία εσωτερικών υδάτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτοί οι κλάδοι θα διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητά τους.
(45)  Είναι ζωτικής σημασίας για την Ένωση να επιτευχθεί μια βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των πόρων γλυκού ύδατος και της εκμετάλλευσής τους, δεδομένου ότι οι υδρογραφικές λεκάνες, οι ποταμόκολποι και οι παράκτιες λιμνοθάλασσες είναι προνομιακά περιβάλλοντα εκτροφής και λειτουργούν ως εκκολαπτήρια για πολλά είδη νεαρών ιχθύων, ενώ κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να στηρίζουν την αλιεία εσωτερικών υδάτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτοί οι κλάδοι θα διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητά τους.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Σύμφωνα με τη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας της Επιτροπής, τους στόχους της ΚΑλΠ και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
(46)  Σύμφωνα με τη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας της Επιτροπής, τους στόχους της ΚΑλΠ και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της οικολογικής καινοτομίας, τη μείωση της εξάρτησης από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαιο, τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των εκτρεφόμενων οργανισμών και την προώθηση οργανικής και κλειστού συστήματος υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)
(46α)  Δεδομένων των πιθανών επιπτώσεων της διαφυγής εκτρεφόμενων ζώων από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στους άγριους θαλάσσιους πληθυσμούς, το ΕΤΘΑ δεν θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για την εκτροφή εξωτικών ειδών ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό το ΕΤΘΑ να είναι προσιτό σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ΜΜΕ και να συμβάλλει στην έναρξη λειτουργίας νέων υδατοκαλλιεργητών. Προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, είναι ζωτικής σημασίας να τονωθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόμες δράσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως υδατοκαλλιέργειας εκτός των τροφίμων και παράκτιας υδατοκαλλιέργειας.
(47)  Η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό το ΕΤΘΑ να είναι προσιτό σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, και να συμβάλλει στην έναρξη λειτουργίας νέων υδατοκαλλιεργητών. Προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, είναι ζωτικής σημασίας να τονωθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόμες δράσεις και γενικώς την ανάπτυξη των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας εκτός των τροφίμων και της παράκτιας υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Νέες μορφές εισοδήματος σε συνδυασμό με δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας έχουν ήδη δείξει την προστιθέμενη αξία τους για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει αυτές τις συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός της υδατοκαλλιέργειας, όπως τουρισμός αλιείας με πετονιά, εκπαιδευτικές ή περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
(48)  Νέες μορφές εισοδήματος σε συνδυασμό με δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας έχουν ήδη δείξει την προστιθέμενη αξία τους για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει αυτές τις συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός της υδατοκαλλιέργειας, όπως τουρισμός αλιείας με πετονιά, τουρισμός υδατοκαλλιέργειας που προωθεί τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα του, και εκπαιδευτικές ή περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Μια άλλη σημαντική μορφή αύξησης του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας είναι η πρόσθεση αξίας στα προϊόντα τους, μέσω μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων δικής τους παραγωγής, καθώς και η εισαγωγή νέων ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας και με αυτό τον τρόπο η διαφοροποίηση της παραγωγής τους.
(49)  Μια άλλη σημαντική μορφή αύξησης του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας είναι η πρόσθεση αξίας στα προϊόντα τους, μέσω μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων δικής τους παραγωγής, καθώς και η εισαγωγή νέων ειδών που είναι βιολογικώς συμβατά με τα υπάρχοντα είδη, με καλές προοπτικές εμπορίας και με αυτό τον τρόπο η διαφοροποίηση της παραγωγής τους.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για τον εντοπισμό των πιο κατάλληλων περιοχών για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσβαση στα ύδατα και στο χώρο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές στην πραγματοποίηση των στρατηγικών επιλογών τους σε εθνικό επίπεδο.
(50)  Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για τον εντοπισμό των πιο κατάλληλων γεωγραφικών περιοχών για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσβαση στα ύδατα και στο χώρο, και της σημασίας για την ανάπτυξη μιας προληπτικής προσέγγισης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αποθεμάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές στην πραγματοποίηση των στρατηγικών επιλογών τους σε εθνικό επίπεδο και τις περιφερειακές αρχές στις περιφερειακές αποκλίσεις τους.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51
(51)   Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής απόδοσης των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη δια βίου μάθηση και τη δικτύωση, τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των οικονομικών φορέων.
(51)   Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής απόδοσης των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη δια βίου μάθηση και τη δικτύωση, τονώνοντας τη διάδοση και την ανταλλαγή της γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών μέσα από όλες τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για το διαθέσιμο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων του κλάδου, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των οικονομικών φορέων.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)
(51α)  Δεδομένης της ανάγκης προσδιορισμού γεωγραφικών περιοχών με καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά την πρόσβαση στα ύδατα και στον χώρο, το ΕΤΘΑ πρέπει να στηρίζει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στις στρατηγικές επιλογές τους, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό και τη χαρτογράφηση των περιοχών που μπορούν να θεωρηθούν πιο κατάλληλες για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τη διαδικασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52
(52)   Για την προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον, τη μετατροπή των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε οικολογική διαχείριση, τη χρήση συστημάτων ελέγχου, καθώς και τη μετατροπή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Στο ίδιο πνεύμα, το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει την υδατοκαλλιέργεια, προβλέποντας ειδικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες.
(52)   Για την προώθηση της περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον, τη μετατροπή των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε βιώσιμη διαχείριση, τη χρήση συστημάτων ελέγχου, καθώς και τη μετατροπή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Στο ίδιο πνεύμα, το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει την υδατοκαλλιέργεια, προβλέποντας ειδικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές υπηρεσίες.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
(53)  Έχοντας επίγνωση της σημασίας της προστασίας των καταναλωτών, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή στήριξη στους καλλιεργητές, προκειμένου να προληφθεί και να μετριαστεί ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων τους οποίους ενδέχεται να προκαλέσει η εκτροφή υδατοκαλλιέργειας.
(53)  Έχοντας επίγνωση της σημασίας της προστασίας των καταναλωτών, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή στήριξη στους καλλιεργητές, προκειμένου να προληφθεί και να μετριαστεί ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων τους οποίους ενδέχεται να προκαλέσει η εκτροφή υδατοκαλλιέργειας, ειδικότερα μέσω προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της εξάρτησης των δραστηριοτήτων της υδατοκαλλιέργειας από τα κτηνιατρικά προϊόντα.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)
(53α)  Το ΕΤΘΑ οφείλει να ενισχύσει τη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει περιοχές που είναι σημαντικές για την παραγωγικότητα των ιχθύων, ιδίως των περιοχών ωοτοκίας, αναπαραγωγής και αναζήτησης τροφής των ιχθυαποθεμάτων και όπου θα απαγορεύεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54
(54)  Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο των επενδύσεων σε δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συμβάλλει στην ασφάλεια των επιχειρήσεων, καλύπτοντας την πρόσβαση στην ασφάλιση αποθεμάτων και κατά συνέπεια διασφαλίζοντας το εισόδημα των παραγωγών σε περίπτωση ασυνήθιστων απωλειών της παραγωγής που οφείλονται κυρίως σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας του νερού, ασθένειες ή προσβολές από παράσιτα και καταστροφή εγκαταστάσεων παραγωγής.
(54)  Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο των επενδύσεων σε δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συμβάλλει στην ασφάλεια των επιχειρήσεων, καλύπτοντας την πρόσβαση στην ασφάλιση αποθεμάτων ή στηρίζοντας την ανάπτυξη ταμείων αλληλοβοήθειας, και κατά συνέπεια διασφαλίζοντας το εισόδημα των παραγωγών σε περίπτωση ασυνήθιστων απωλειών της παραγωγής που οφείλονται κυρίως σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας του νερού, ασθένειες ή προσβολές από παράσιτα και καταστροφή εγκαταστάσεων παραγωγής.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
(55)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση υπό την ηγεσία της κοινότητας για την τοπική ανάπτυξη έχει αποδείξει επί σειρά ετών τη χρησιμότητά της στην προώθηση της ανάπτυξης της αλιείας και των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες για ενδογενή ανάπτυξη, η στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί στο μέλλον.
(55)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση υπό την ηγεσία της κοινότητας για την τοπική ανάπτυξη έχει αποδείξει επί σειρά ετών τη χρησιμότητά της στην προώθηση της ανάπτυξης των αλιευτικών και των αγροτικών κοινοτήτων, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες για ενδογενή ανάπτυξη, η στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί στο μέλλον.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56
(56)  Σε περιοχές αλιείας, η τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, ιδίως προσθέτοντας αξία στα αλιευτικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας προς νέες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται από τη «γαλάζια ανάπτυξη» και τους ευρύτερους θαλάσσιους κλάδους.
(56)  Σε περιοχές αλιείας, η τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, ιδίως προσθέτοντας αξία στα αλιευτικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και προς νέες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται από τη «γαλάζια ανάπτυξη» και τους ευρύτερους θαλάσσιους κλάδους.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57
(57)   Η βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα πρέπει να συμβάλει στους στόχους ΕΕ 2020 της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της μείωσης της φτώχειας και στην ενίσχυση της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στο στόχο της εδαφικής συνοχής, μια βασική προτεραιότητα της Συνθήκης της Λισαβόνας.
(57)   Η βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα πρέπει να συμβάλει στους στόχους ΕΕ 2020 της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της μείωσης της φτώχειας, στην αύξηση της απασχόλησης και στην ενίσχυση της καινοτομίας, περιλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας, σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στο στόχο της εδαφικής συνοχής, μια βασική προτεραιότητα της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
(58)  Η τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω μιας προσέγγισης από τα κάτω προς τα άνω από τοπικές εταιρικές σχέσεις που αποτελούνται από το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και τον τομέα της κοινωνίας των πολιτών και αντικατοπτρίζουν σωστά την τοπική κοινωνία. Αυτοί οι τοπικοί φορείς είναι περισσότερο ικανοί να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες πολυτομεακές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών αλιευτικών περιοχών τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των τοπικών ομάδων δράσης, είναι σημαντικό να μην έχει καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων πάνω από το 49% του δικαιώματος ψήφου στους φορείς λήψης αποφάσεων.
(58)  Η τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω μιας προσέγγισης από τα κάτω προς τα άνω από τοπικές εταιρικές σχέσεις που αποτελούνται από το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και τον τομέα της κοινωνίας των πολιτών και αντικατοπτρίζουν σωστά την τοπική κοινωνία. Αυτοί οι τοπικοί φορείς είναι περισσότερο ικανοί να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες πολυτομεακές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών αλιευτικών περιοχών τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των τοπικών ομάδων δράσης και η δράση τους να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, είναι σημαντικό οι αλιείς και/ή οι υδατοκαλλιεργητές να εκπροσωπούνται κατά πλειοψηφία μεταξύ των οικονομικών φορέων που εκπροσωπούνται στους φορείς λήψης αποφάσεων.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60
(60)  Η στήριξη των αλιευτικών περιοχών μέσω του ΕΤΘΑ θα πρέπει να συντονίζεται με την τοπική αναπτυξιακή στήριξη που παρέχεται από άλλα Ταμεία της Ένωσης και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της προετοιμασίας και της εφαρμογής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των δράσεων τοπικών ομάδων δράσης, καθώς και το κόστος της αναζωογόνησης της τοπικής περιοχής και της λειτουργίας της τοπικής σύμπραξης.
(60)  Η στήριξη των αλιευτικών περιοχών μέσω του ΕΤΘΑ θα πρέπει να συντονίζεται με την τοπική αναπτυξιακή στήριξη που παρέχεται από άλλα Ταμεία της Ένωσης και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της προετοιμασίας και της εφαρμογής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των δράσεων τοπικών ομάδων δράσης, καθώς και το κόστος της αναζωογόνησης της τοπικής περιοχής και της λειτουργίας της τοπικής σύμπραξης. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνική βοήθεια, συγκεκριμένα στη χρηματοπιστωτική μηχανική, για την κατάρτιση έργων τοπικής ανάπτυξης, ειδικότερα για την παράκτια και μικρής κλίμακας αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61
(61)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή στήριξης για την εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], καθώς και για τις δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης που ασκούνται από οικονομικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση της αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προώθηση των δράσεων που ενσωματώνουν δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα πολιτική της απαγόρευσης των απορρίψεων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να στηρίζει την επεξεργασία των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
(61)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή στήριξης για την εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας]1, καθώς και για τις δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης που ασκούνται από οικονομικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση της αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προώθηση των δράσεων που ενσωματώνουν δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62
(62)  Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις οργανώσεις και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, μέσω παροχής στήριξης σε αυτούς. Η αντιστάθμιση για την ενίσχυση αποθεματοποίησης και την ενίσχυση για σχέδια παραγωγής και εμπορίας θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά, αφού η σημασία αυτού του ιδιαίτερου είδους στήριξης έχει υποχωρήσει υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης δομής της αγοράς της Ένωσης για αυτό το είδος προϊόντων και της αυξανόμενης σημασίας των ισχυρών οργανώσεων παραγωγών.
(62)  Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις οργανώσεις και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, μέσω παροχής στήριξης σε αυτούς.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63
(63)  Αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό με τον οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι μικρής κλίμακας παράκτιοι αλιείς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας οι οποίες προσθέτουν αξία στα ψάρια που αλιεύουν, ιδίως με τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ή της άμεσης εμπορίας των ψαριών που αλιεύουν.
(63)  Αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό με τον οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι μικρής κλίμακας παράκτιοι αλιείς και την εξάρτηση συγκεκριμένων παράκτιων κοινοτήτων από την αλιεία, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας οι οποίες προσθέτουν αξία στα ψάρια που αλιεύουν, ιδίως με τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ή της άμεσης εμπορίας των ψαριών που αλιεύουν.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63 α (νέα)
(63α)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει της επιχειρηματικές και συλλογικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης των αλιευτικών πόρων με την εφαρμογή συλλογικών υδατοπεριβαλλοντικών μέτρων, ιδιαίτερα για την αλιεία εσωτερικών υδάτων.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64
(64)   Οι αλιευτικές δραστηριότητες στις απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως λόγω του επιπλέον κόστους που αναλαμβάνεται κατά την εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, εξαιτίας των ιδιαίτερων μειονεκτημάτων που αναγνωρίζονται από το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(64)   Δεδομένου ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες στις απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους και των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να έχει επίγνωση αυτών των ιδιαίτερων μειονεκτημάτων που αναγνωρίζονται από το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65
(65)  Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισμένων αλιευτικών προϊόντων από τις απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την εκείνη των παρόμοιων προϊόντων από άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μέτρα το 1992 για να αντισταθμίσει το σχετικό πρόσθετο κόστος στον κλάδο της αλιείας. Τα μέτρα που ισχύουν για την περίοδο 2007-2013 ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 791/20071 του Συμβουλίου. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η παροχή στήριξης για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους για την εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2014.
(65)  Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισμένων αλιευτικών προϊόντων από τις απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την εκείνη των παρόμοιων προϊόντων από άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μέτρα το 1992 για να αντισταθμίσει το σχετικό πρόσθετο κόστος στον κλάδο της αλιείας. Τα μέτρα που ισχύουν για την περίοδο 2007-2013 ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 791/20071 του Συμβουλίου. Δεδομένων των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η στήριξη για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους για την εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66
(66)  Λόγω των διαφορετικών συνθηκών εμπορίας στις ενδιαφερόμενες απόκεντρες περιφέρειες και των διακυμάνσεων των αλιευμάτων, των αποθεμάτων και των απαιτήσεων της αγοράς, θα πρέπει να επαφίεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να καθορίζουν τα αλιευτικά προϊόντα που είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση, τις αντίστοιχες μέγιστες ποσότητές τους και τα ποσά αντιστάθμισης στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος.
(66)  Λόγω των διαφορετικών συνθηκών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στις ενδιαφερόμενες απόκεντρες περιφέρειες και των διακυμάνσεων των αλιευμάτων, των αποθεμάτων και των απαιτήσεων της αγοράς, θα πρέπει να επαφίεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να καθορίζουν τα προϊόντα ή τις κατηγορίες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση, τις αντίστοιχες μέγιστες ποσότητές τους και τα ποσά αντιστάθμισης στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος.
Xωριστή ψηφοφορία
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68
(68)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό σε επίπεδο που να επιτρέπει την ορθή αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των απόκεντρων περιφερειών και ιδίως από το κόστος μεταφοράς των προϊόντων στην ηπειρωτική Ευρώπη. Προς αποφυγή της υπεραντιστάθμισης, το ποσό θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το πρόσθετο κόστος το οποίο αντισταθμίζει η ενίσχυση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% του κόστους μεταφοράς και του άλλου σχετικού κόστους στην ηπειρωτική Ευρώπη. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη άλλοι τύποι δημόσιας παρέμβασης που επιδρούν στο επίπεδο του επιπλέον κόστους.
(68)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό σε επίπεδο που να επιτρέπει την ορθή αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των απόκεντρων περιφερειών και ιδίως από το κόστος μεταφοράς των προϊόντων στην ηπειρωτική Ευρώπη.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69
(69)  Είναι πρωταρχικής σημασίας τα κράτη μέλη και οι οικονομικοί φορείς να είναι εξοπλισμένα κατά τρόπο ώστε οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται σε υψηλό επίπεδο και κατά συνέπεια να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, προβλέποντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων. Συνεπώς το ΕΤΘΑ πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη και τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου. Η στήριξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας μια κουλτούρα συμμόρφωσης.
(69)  Είναι πρωταρχικής σημασίας τα κράτη μέλη και οι οικονομικοί φορείς να είναι εξοπλισμένα κατά τρόπο ώστε οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται σε υψηλό επίπεδο και κατά συνέπεια να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, προβλέποντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων. Συνεπώς το ΕΤΘΑ πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη και τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου. Η στήριξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας μια κουλτούρα συμμόρφωσης. Προκειμένου να τυποποιηθεί και να ενισχυθεί ο έλεγχος, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να μπορούν να εφαρμόζουν κοινά συστήματα ελέγχου.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70
(70)  Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται με την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου της Ένωσης θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη λογική ενός ενιαίου ταμείου.
(70)  Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται με την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθεί στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη λογική ενός ενιαίου ταμείου.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72 α (νέα)
(72α)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση επιπλέον δραστηριοτήτων ελέγχου και επιθεώρησης στις περιοχές όπου αναφέρθηκε δραστηριότητα παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ).
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73
(73)  Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων στον τομέα της αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης, ιδίως για τη στήριξη εθνικών προγραμμάτων και τη διαχείριση και χρήση δεδομένων για την επιστημονική ανάλυση και εφαρμογή της ΚΑλΠ. Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων στον τομέα της αλιείας θα πρέπει να συνεχιστούν στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη λογική ενός ενιαίου ταμείου.
(73)   Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να ενημερώνονται μέσω των διαδικασιών των γνωμοδοτικών συμβουλίων. Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων στον τομέα της αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης, ιδίως για τη στήριξη εθνικών προγραμμάτων και τη διαχείριση και χρήση δεδομένων για την επιστημονική ανάλυση και εφαρμογή της ΚΑλΠ. Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων στον τομέα της αλιείας θα πρέπει να συνεχιστούν στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη λογική ενός ενιαίου ταμείου.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73 α (νέα)
(73α)  Θα πρέπει να τονιστεί ο πρωταρχικός χαρακτήρας της χρηματοδότησης της συλλογής δεδομένων, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ΚΑλΠ. Συνιστά ουσιαστική προϋπόθεση για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη της ΜΒΑ και την καλύτερη διαχείριση της αλιείας. Υπό αυτήν την έννοια σκόπιμο είναι να διασφαλιστεί ότι η συλλογή δεδομένων θα λάβει μέρος του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ ανάλογο της σημασίας της. Πρέπει να προβλεφθεί ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης που θα βοηθήσει στο να παρασχεθεί μια συνολική εικόνα της κατάστασης των ευρωπαϊκών αλιευτικών αποθεμάτων.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74
(74)  Είναι επίσης απαραίτητο να στηριχθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με τρίτες χώρες, εφόσον απαιτείται, σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων μέσα στην ίδια θαλάσσια λεκάνη, καθώς και με τους σχετικούς διεθνείς επιστημονικούς φορείς.
(74)  Είναι επίσης απαραίτητο να στηριχθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με τρίτες χώρες, εφόσον απαιτείται, σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων μέσα στην ίδια θαλάσσια λεκάνη, καθώς και με τους σχετικούς διεθνείς επιστημονικούς φορείς και τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76
(76)   Η συνεχής χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αντικατοπτρίζεται στις δηλώσεις του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών.
(76)   Η συνεχής χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής1 και στις δηλώσεις του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών. Η ανάπτυξη των θαλάσσιων υποθέσεων μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης μέτρων ΟΘΠ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο από απόψεως οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
__________________
1 ΕΕ L321 της 5.12.2011, σ. 1.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76 α (νέα)
(76α)  Από αυτή την άποψη, το ΕΤΘΑ πρέπει να αποβλέπει στη στήριξη του ερευνητικού έργου όσον αφορά δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση των στρατηγικών στόχων της ΟΘΠ, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των σωρευτικών τους επιπτώσεων βάσει της προσέγγισης του οικοσυστήματος, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας και του ανταγωνισμού στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και της προώθησης της διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77
(77)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών θαλάσσιας λεκάνης. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες και στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για να μεγιστοποιηθεί η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων και των κεφαλαίων της Ένωσης και να αυξηθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης.
(77)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών θαλάσσιας λεκάνης. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντική η βελτίωση της θαλάσσιας διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού, στο κατάλληλο επίπεδο, μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής στην Ένωση, εξασφαλίζοντας πιο υγιείς και πιο ασφαλείς θάλασσες και ωκεανούς, ιδίως μέσω της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τις θάλασσες. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες και στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για να μεγιστοποιηθεί η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων και των κεφαλαίων της Ένωσης και να αυξηθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Έχει συνεπώς πολύ μεγάλη σημασία η βελτίωση και ενίσχυση της εξωτερικής συνεργασίας και του συντονισμού σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων της ΟΘΠ, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 α (νέα)
(77α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η προσέγγιση των πόρων για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια και των πόρων για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να προβλέψει ειδικό πλαίσιο για τη στήριξη της συμβολής της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Είναι ζωτικής σημασίας η προώθηση πλήρους και ολοκληρωμένης συνεκτίμησης των εν λόγω δραστηριοτήτων μέσω της στήριξης της συμμετοχής στην ολοκληρωμένη διακυβέρνηση και μέσω συλλογικών έργων που συμβάλλουν στην εφαρμογή της ΟΘΠ.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79
(79)  Η διασύνδεση των βέβαιων πληροφοριακών συστημάτων που διοικούνται από αυτούς τους κλάδους ενδέχεται να απαιτήσει την κινητοποίηση των δικών τους μηχανισμών χρηματοδότησης κατά συνεκτικό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών είναι απαραίτητα για την βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών και των παράκτιων περιφερειών, που συμβάλλουν και οι δύο στην επίτευξη των στόχων της διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα και στην ανάπτυξη των δεσμών ξηράς-θάλασσας. Αυτά τα εργαλεία είναι επίσης σημαντικά για τη διαχείριση των διάφορων χρήσεων των ακτών, των θαλασσών και των ωκεανών μας, για να καταστεί δυνατή η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να τονωθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις, ενώ η εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική θα καθορίσει περαιτέρω τα όρια της αειφορίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η γνώση του θαλάσσιου κόσμου και να τονωθεί η καινοτομία, μέσω της διευκόλυνσης της συλλογής, της ελεύθερης ανταλλαγής, της επαναχρησιμοποίησης και της διάδοσης των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών και των θαλασσών.
(79)  Η διασύνδεση των βέβαιων πληροφοριακών συστημάτων που διοικούνται από αυτούς τους κλάδους ενδέχεται να απαιτήσει την κινητοποίηση των δικών τους μηχανισμών χρηματοδότησης κατά συνεκτικό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών είναι απαραίτητα για την βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών και των παράκτιων περιφερειών, που συμβάλλουν και οι δύο στην επίτευξη των στόχων της διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα και στην ανάπτυξη των δεσμών ξηράς-θάλασσας. Αυτά τα εργαλεία είναι επίσης σημαντικά για τη διαχείριση των διάφορων χρήσεων των ακτών, των θαλασσών και των ωκεανών μας, για να καταστεί δυνατή η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να τονωθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις, ενώ η εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική θα καθορίσει περαιτέρω τα όρια της αειφορίας των δραστηριοτήτων στον τομέα της βιομηχανίας και των κατασκευών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η γνώση του θαλάσσιου κόσμου και να τονωθεί η καινοτομία, μέσω της διευκόλυνσης της συλλογής, της ελεύθερης ανταλλαγής, της επαναχρησιμοποίησης και της διάδοσης των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών και των θαλασσών και την κατάσταση της αλιείας, θέτοντάς τα στη διάθεση των τελικών χρηστών και του κοινού γενικότερα.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80
(80)  Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες περιοχές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσδιοριστούν τα κανονιστικά εμπόδια και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους κλάδους, καθώς και οι δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία που είναι απαραίτητη για την αύξηση του επιχειρηματικού δυναμικού των θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών.
(80)  Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες περιοχές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσδιοριστούν τα κανονιστικά εμπόδια και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους κλάδους, καθώς και οι δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία που είναι απαραίτητη για την αύξηση του επιχειρηματικού δυναμικού των θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρμογών. Το ΕΤΘΑ θα στηρίξει δράσεις για την ανάπτυξη του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της αγοράς εξοπλισμού και εργαλείων απαραίτητων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81
(81)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό και συνεπές προς τα υπάρχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται από την Ένωση και τα κράτη μέλη, σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο, για την προώθηση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών, βοηθώντας στην ενίσχυση της αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παράκτιων, νησιωτικών και απόκεντρων περιφερειών τους και λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση και την πρόοδο των εθνικών και τοπικών σχεδίων. Το Ταμείο θα συνδυάζεται με άλλες πολιτικές της Ένωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν μια θαλάσσια διάσταση, ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και την ενεργειακή πολιτική.
(81)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό και συνεπές προς τα υπάρχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται από την Ένωση και τα κράτη μέλη, σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο, για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών, βοηθώντας στην ενίσχυση της αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παράκτιων, νησιωτικών και απόκεντρων περιφερειών τους και λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση και την πρόοδο των εθνικών και τοπικών σχεδίων. Το Ταμείο θα συνδυάζεται με άλλες πολιτικές της Ένωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν μια θαλάσσια διάσταση, ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και την ενεργειακή πολιτική.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84
(84)  Μέσω τεχνικής συνδρομής, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει προπαρασκευαστική, διοικητική και τεχνική στήριξη, καθώς και στήριξη για μέτρα ενημέρωσης, δικτύωση, αξιολογήσεις, λογιστικούς ελέγχους, μελέτες και ανταλλαγές εμπειριών, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος και να προωθηθούν οι καινοτόμες προσεγγίσεις και πρακτικές για απλή και διαφανή υλοποίηση. Η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας που να στοχεύει στην ανάπτυξη δυναμικότητας, στη διάδοση των πληροφοριών, στην ανταλλαγή εμπειριών και στη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών συμπράξεων.
(84)  Μέσω τεχνικής συνδρομής, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να παρέχει προπαρασκευαστική, διοικητική και τεχνική στήριξη, καθώς και στήριξη για μέτρα ενημέρωσης, δικτύωση, αξιολογήσεις, λογιστικούς ελέγχους, μελέτες και ανταλλαγές εμπειριών, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος και να προωθηθούν οι καινοτόμες προσεγγίσεις και πρακτικές για απλή και διαφανή υλοποίηση, μεταξύ άλλων προς όφελος των οικονομικών φορέων και των οργανώσεων αλιείας. Η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας που να στοχεύει στην ανάπτυξη δυναμικότητας, στη διάδοση των πληροφοριών, στην ανταλλαγή εμπειριών και στη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών συμπράξεων.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88
(88)   Έχοντας επίγνωση της σημασίας της διασφάλισης της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων, ιδίως από την παράνομη αλιεία και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Πράσινης Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ, εκείνοι οι οικονομικοί φορείς που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΚΑλΠ, θέτοντας σε κίνδυνο κυρίως τη βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων και κατά συνέπεια αποτελούν σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ και εκείνοι που εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία θα πρέπει να εξαιρούνται από τη στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κανένα στάδιο από την επιλογή έως την εκτέλεση μιας δράσης για να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων το οποίο εκφράζεται στους στόχους του κανονισμού για την ΚΑλΠ.
(88)   Έχοντας επίγνωση της σημασίας της διασφάλισης της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων, ιδίως από την παράνομη αλιεία και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Πράσινης Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ, εκείνοι οι οικονομικοί φορείς που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΚΑλΠ, θέτοντας σε κίνδυνο κυρίως τη βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων και συγκεκριμένα τον στόχο της αποκατάστασης και της διατήρησης των πληθυσμών των αλιευμάτων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να επιτύχουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015, καθώς επίσης και τον στόχο της επίτευξης και διατήρησης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης μέχρι το 2020 και κατά συνέπεια αποτελούν σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων μαζί με εκείνους τους φορείς που εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία και θα πρέπει να εξαιρούνται από τη στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κανένα στάδιο από την επιλογή έως την εκτέλεση μιας δράσης για να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον της διατήρησης των έμβιων υδάτινων πόρων το οποίο εκφράζεται στους στόχους του κανονισμού για την ΚΑλΠ.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88 α (νέα)
(88α)  Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα παγώματος της χρηματοδότησης μέσω ΕΤΘΑ σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν κατορθώσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συνδέονται με την ΠΛΑ αλιεία που λαμβάνει χώρα στα χωρικά του ύδατα και στον αλιευτικό του στόλο.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91
(91)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες της ΚΑλΠ που αναφέρονται στα άρθρα 50 και 51 του [κανονισμού για την ΚΑλΠ] και να ενισχυθεί η τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικές διατάξεις για τους κανόνες σχετικά με τη διακοπή της προθεσμίας πληρωμής [κανονισμός (ΕΕ ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Εφόσον ένα κράτος μέλος ή ένας οικονομικός φορέας δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΚΑλΠ ή εφόσον η Επιτροπή έχει στοιχεία που υποδηλώνουν αυτή την έλλειψη συμμόρφωσης, ως προληπτικό μέτρο, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διακόπτει τις πληρωμές.
(91)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες της ΚΑλΠ που αναφέρονται στα άρθρα 50 και 51 του [κανονισμού για την ΚΑλΠ] και να ενισχυθεί η τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικές διατάξεις για τους κανόνες σχετικά με τη διακοπή της προθεσμίας πληρωμής [κανονισμός (ΕΕ ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Εφόσον ένα κράτος μέλος ή ένας οικονομικός φορέας δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΚΑλΠ ή εφόσον η Επιτροπή έχει στοιχεία που πιστοποιούν αυτή την έλλειψη συμμόρφωσης, ως προληπτικό μέτρο, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διακόπτει τις πληρωμές.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93
(93)  Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητά του και να καταδειχθούν τα επιτεύγματά του. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για μια κοινή παρακολούθηση και αξιολόγηση, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα σχετικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα εγκαίρως. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθοριστεί ένας κατάλογος δεικτών και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής ΕΤΘΑ από την Επιτροπή σε σχέση με ειδικούς στόχους.
(93)  Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητά του και να καταδειχθούν τα επιτεύγματά του. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για μια κοινή παρακολούθηση και αξιολόγηση, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα σχετικά δεδομένα θα είναι δημοσίως διαθέσιμα εγκαίρως. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθοριστεί ένας κατάλογος δεικτών και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής ΕΤΘΑ από την Επιτροπή σε σχέση με ειδικούς στόχους.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 95
(95)  Για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους δικαιούχους του έργου, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατεθεί ένας ενιαίος ιστότοπος ή πύλη ιστοτόπου που να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των καταλόγων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν μια λογική, απτή και συγκεκριμένη ιδέα στο ευρύτερο κοινό και ιδίως στους φορολογουμένους της Ένωσης για τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται η χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Πέραν από το στόχο αυτό, η δημοσίευση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της περαιτέρω δημοσιοποίησης της δυνατότητας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση της Ένωσης. Ωστόσο, με πλήρη σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Schecke, δεν θα πρέπει να ζητείται η δημοσίευση των ονομάτων φυσικών προσώπων.
(95)  Για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους δικαιούχους του έργου, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατεθεί ένας ενιαίος ιστότοπος ή πύλη ιστοτόπου που να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των καταλόγων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Οι σχετικοί ιστότοποι όλων των κρατών μελών πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμοι από έναν επίσημο ιστότοπο της Ένωσης προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών από διαφορετικά κράτη μέλη στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες όλων των κρατών μελών. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν μια λογική, απτή και συγκεκριμένη ιδέα στο ευρύτερο κοινό και ιδίως στους φορολογουμένους της Ένωσης για τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται η χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Πέραν από το στόχο αυτό, η δημοσίευση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της περαιτέρω δημοσιοποίησης της δυνατότητας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση της Ένωσης. Ωστόσο, με πλήρη σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Schecke, δεν θα πρέπει να ζητείται η δημοσίευση των ονομάτων φυσικών προσώπων.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 96 α (νέα)
(96α)  Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η μέριμνα ώστε να τηρούνται οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις σχετικά με την διοικητική δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής της Ένωσης.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 96 β (νέα)
(96β)  Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η μέριμνα ώστε να τηρούνται οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις σχετικά με την διοικητική δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής της Ένωσης.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο γ
γ)  της βιώσιμης ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών και της αλιείας εσωτερικών υδάτων,
γ)  της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και των σχετικών δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ).
δ)  και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ), περιλαμβανομένης και της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος, τα ύδατα και τους στόλους της Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο -1 (νέο)
(-1) ως «υδατοκαλλιέργεια κλειστού συστήματος» νοούνται οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στις οποίες ιχθείς και άλλα υδρόβια είδη καλλιεργούνται σε κλειστά συστήματα ανακύκλωσης του νερού, τα οποία συγκρατούν και επεξεργάζονται το νερό εντός του συστήματος, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του. Τα συστήματα αυτά είναι συνήθως χερσαία και επαναχρησιμοποιούν ουσιαστικά όλο το νερό που είχε αρχικά εισαχθεί στο σύστημα·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 2 α (νέο)
(2α)  ως «διαφοροποίηση» νοούνται οι πρακτικές που καθιστούν την αλιευτική δραστηριότητα ή την δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας πιο πολύπλευρες και οι οποίες συμπληρώνουν άμεσα τέτοιες δραστηριότητες ή εξαρτώνται από αυτές·
Τροπολογία 583
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 4 α (νέο)
4α)  «εξωτικό είδος»: ένα εξωτικό είδος, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου1·
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (ΕΕ L 168 της 28.6.2007, σ. 1).
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 4 β (νέο)
(4β)  ως «εκτατική καλλιέργεια» νοείται η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνει μη σκόπιμα θρεπτικές εισροές αλλά εξαρτάται από φυσικές τροφές στην εγκατάσταση καλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της τροφής που εισέρχεται με την ροή του νερού όπως ρεύματα και παλλιρροιακή ανταλλαγή. Η εκτατική καλλιέργεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια μόνο θρεπτική εισροή, συγκεκριμένα τον σπόρο·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 5
(5)   ως «αλιευτική περιοχή» νοείται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή εκβολές ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας και έχει οριστεί ως τέτοια από το κράτος μέλος·
(5)   ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή εκβολές ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας και έχει οριστεί ως τέτοια από το κράτος μέλος·
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 5 α (νέο)
(5α)  ως «περιοχή αποκατάστασης ιχθυαποθέματος» νοείται ο σαφώς οριοθετημένος γεωγραφικός χώρος στον οποίο απαγορεύονται όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες προκειμένου να βελτιωθεί η εκμετάλλευση και διατήρηση των έμβιων υδρόβιων πόρων ή η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ.…/.. [κανονισμός για τον καθορισμό των κοινών διατάξεων]·
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 5 β (νέο)
(5β)  ως «αλιευτικός κλάδος» νοείται ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 5 γ (νέο)
(5γ)  ως «συστήματα διαχείρισης και πρόσβασης αλιείας» νοούνται οι μηχανισμοί κατανομής και πρόσβασης σε δικαιώματα αλιείας ή διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, οι οποίοι αναπτύσσονται σε κλίμακα εθνική, περιφερειακή, τοπική ή θαλάσσιων λεκανών για είδη που υπόκεινται ή όχι σε ποσοστώσεις εντός της ζώνης των 12 μιλιών ή πέραν αυτής και οι οποίοι έχουν ως στόχο την καλή κατάσταση των αποθεμάτων. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται από τις δημόσιες αρχές ή τις οργανώσεις αλιέων·
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 6
(6)  ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο ασκεί επαγγελματικώς την αλιεία, όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, επί ενεργού αλιευτικού σκάφους ή ασκεί επαγγελματικώς τη συγκομιδή θαλάσσιων οργανισμών, όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, χωρίς σκάφος·
(6)  ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο ασκεί επαγγελματικώς την αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των μισθωτών υπαλλήλων, όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, επί ενεργού αλιευτικού σκάφους ή ασκεί επαγγελματικώς τη συγκομιδή οργανισμών γλυκέων ή αλμυρών υδάτων, όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, χωρίς σκάφος·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 6 α (νέο)
(6α)  ως «αλιευτικός τουρισμός» νοείται συμπληρωματική δραστηριότητα που ασκείται από επαγγελματίες αλιείς και η οποία περιλαμβάνει την επιβίβαση σε αλιευτικά σκάφη ατόμων εκτός του πληρώματος για λόγους τουρισμού-αναψυχής ή έρευνας·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 6 β (νέο)
(6β)  ως «βοηθητικές δραστηριότητες στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» νοούνται οι δραστηριότητες εκείνες που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην υπηρεσία των αλιέων και η οποία είναι αναγκαία για τη δραστηριότητα αυτών και έχει οριστεί ως τέτοια από το κράτος μέλος·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 8 α (νέο)
(8α)  ως «εντατική υδατοκαλλιέργεια» νοείται η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας η οποία εξαρτάται από πλήρες θρεπτικών συστατικών διαιτολόγιο που προστίθεται στο σύστημα, είτε φρέσκων, άγριων ιχθύων αλμυρών ή γλυκών υδάτων, ή η οποία εξαρτάται από μορφοποιημένο διαιτολόγιο· Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πλήρεις και διαθέσιμες στο εμπόριο τροφές και οι πυκνότητες αποθεμάτων είναι υψηλές·
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 10
(10)   ως «αλιεία εσωτερικών υδάτων» νοείται η αλιεία που ασκείται για εμπορικούς σκοπούς από σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αλιεία στον πάγο·
(10)   ως «εσωτερική αλιεία » νοείται η αλιεία που ασκείται για εμπορικούς σκοπούς, από σκάφος ή χωρίς αυτό, αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αλιεία στον πάγο·
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 12
(12)  ως «ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση» νοείται η συντονισμένη διαχείριση όλων των τομεακών πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές·
(12)  ως «ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση» νοείται η συντονισμένη διαχείριση όλων των τομεακών πολιτικών σε επίπεδο Ένωσης που επηρεάζουν τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές·
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 13
(13)  ως «θαλάσσιες περιοχές» νοούνται οι γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου και οι περιοχές που καθορίζονται από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας·
Διαγράφεται
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 16
(16)  ως «στρατηγική θαλάσσιας λεκάνης» νοείται ένα δομημένο πλαίσιο συνεργασίας σε σχέση με μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, το οποίο αναπτύχθηκε από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κράτη μέλη, τις περιφέρειές τους και, όταν ενδείκνυται, τρίτες χώρες που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη· η στρατηγική λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές, κλιματικές, οικονομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες της θαλάσσιας λεκάνης·
(16)  ως «στρατηγική θαλάσσιας λεκάνης» νοείται ένα δομημένο πλαίσιο συνεργασίας σε σχέση με μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, το οποίο αναπτύχθηκε από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κράτη μέλη, τις περιφέρειές τους, και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και, όταν ενδείκνυται, τρίτες χώρες που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη. η στρατηγική λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές, κλιματικές, οικονομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες της θαλάσσιας λεκάνης·
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 16 α (νέο)
(16α)  ως «ημιεντακτική υδατοκαλλιέργεια» νοείται η υδατοκαλλιέργεια που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από φυσικές τροφές αλλά που τα παρόντα επίπεδα φυσικών τροφών είναι αυξημένα μέσω της χρήσης συμπληρωμάτων ζωοτροφών προκειμένου να συμπληρώσουν τις φυσικές τροφές. Η πυκνότητα καλλιέργειας διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με εκείνα της τυπικής παραγωγής εντατικής υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 18 α (νέο)
(18α)  ως «οστρακοκαλλιεργητής» νοείται κάθε άτομο που ασκεί δραστηριότητα συλλογής, καλλιέργειας ή ημικαλλιέργειας, πεζή ή από σκάφος, με ειδικά και επιλεκτικά μέσα και με αποκλειστικό σκοπό την αλίευση ενός ή περισσότερων ειδών μαλακίων, οστρακοειδών, χιτωνοζώων, εχινοδέρμων και λοιπών θαλάσσιων ασπόνδυλων.
Προφορική τροπολογία
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 18 β (νέο)
(18β)  ως «διάταξη παγίδευσης τόνου» νοείται παραδοσιακή εξαγωγική αλιευτική τεχνική που βασίζεται σε σταθερά δίχτυα στερεωμένα στο βυθό για αρκετούς μήνες και συνίσταται σε ομάδα σκαφών, διχτυών, συρμάτων αλιείας και αγκυρών κοντά στην ακτή προκειμένου να αλιευθούν μεταναστεύοντα αλιεύματα (τόνος και είδη που προσομοιάζουν με τόνο) και να κατευθυνθούν σε περίκλειστη περιοχή από την οποία εξάγονται.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)   προώθηση της βιώσιμης και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
α)   προώθηση της περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και σχετικών δραστηριοτήτων μεταποίησης ή εμπορίας·
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  προώθηση της ισορροπημένης και περιεκτικής εδαφικής ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών·
γ)  προώθηση της ισορροπημένης και περιεκτικής εδαφικής ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών και των περιοχών υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ.
δ)  ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειοποίησής της και της εφαρμογής της κοινής οργάνωσης των αγορών.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας με σκοπό να αποφευχθεί ο αφανισμός των αλιευτικών κοινοτήτων και υλοποίηση της αναβάθμισης των προσόντων και των συνθηκών εργασίας στον αλιευτικό κλάδο.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 (νέα)
2.  Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το ΕΤΘΑ λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ισότητας μεταξύ των γενεών και των φύλων.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 (νέα)
3.  Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η επίτευξη των στόχων του ΕΤΘΑ συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται με τις ακόλουθες έξι προτεραιότητες της Ένωσης, οι οποίες μεταφέρουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (στο εξής ΚΣΠ):
Η επίτευξη των στόχων του ΕΤΘΑ συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και στην εφαρμογή της ΚΑλΠ. Επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αλιεία, την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και σχετικές δραστηριότητες, οι οποίες μεταφέρουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (στο εξής ΚΣΠ):
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
(1)   Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής μέσω των ακόλουθων στόχων:
(1)   Αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω των ακόλουθων στόχων:
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
α)   προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·
α)   προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης, και μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών·
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)   διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας και ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας, περιλαμβανομένης της άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.
β)   διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τόσο στον αλιευτικό κλάδο όσο και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας που συνδέονται στενά με τον αλιευτικό τομέα, και ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας, περιλαμβανομένης της άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  ενίσχυση της εφαρμογής εναρμονισμένων κοινωνικών κανόνων σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
α)  στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης·
α)  στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, και της μεταφοράς γνώσης·
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  μείωση του αρνητικού αντίκτυπου της αλιείας στην καλή διαβίωση των ζώων·
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
β)  αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της αλιείας, ιδίως των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας·
β)  αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της αλιείας και βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας·
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
γ)  ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση·
γ)  ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης, ιδιαίτερα των νέων αλιέων·
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της μικρής κλίμακας και της παράκτιας αλιείας, ·
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
(3)  Ενίσχυση της καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας μέσω εστίασης στους ακόλουθους τομείς:
(3)  Ενίσχυση της βιώσιμης, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση και στο οικοσύστημα υδατοκαλλιέργειας μέσω εστίασης στους ακόλουθους τομείς:
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
α)  στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης·
α)  στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της τεχνικής, κοινωνικής και οικονομικής καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης·
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
β)  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως των ΜΜΕ·
β)  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων εκτατικής και ημιεντατικής υδατοκαλλιέργειας, ιδίως των ΜΜΕ·
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
γ)  ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση·
γ)  ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, ιδιαίτερα για τους νέους υδατοκαλλιεργητές·
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ
δ)  βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
δ)  βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
α)   μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον·
α)   πρόληψη, ελαχιστοποίηση και, στο μέτρο του δυνατού, εξάλειψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ειδικά μέσω καλύτερης επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων·
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιείο α α (νέο)
αα)  διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων·
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης μέχρι το 2020.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
α)   ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας·
α)   προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της μείωσης της εξάρτησης από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια καθώς και της μείωσης της χρήσης χημικών και αντιβιοτικών·
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  αξιολόγηση, μείωση και, όπου είναι εφικτό, εξάλειψη των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα και στα οικοσυστήματα των γλυκών υδάτων·
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος
(6)  Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ μέσω:
(6)  Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ καθώς και της σύνδεσης και της συνοχής της με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μέσω:
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
α)   της παροχής επιστημονικής γνώσης και συλλογής δεδομένων·
α)   της στήριξης για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων με σκοπό την βελτίωση της επιστημονικής γνώσης·
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
β)   της στήριξης για τον έλεγχο και την επιβολή, της ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.
β)   της στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, της ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, χωρίς τη δημιουργία επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου·
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  της στήριξης για την περιφερειοποίηση της ΚΑλΠ, ιδιαίτερα μέσω των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης.
1.   Στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.   Εντούτοις, τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο και σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης.
2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο και σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Εκτός από τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 4 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της στήριξης από το ΕΤΘΑ και από άλλες πολιτικές της Ένωσης και των χρηματοδοτικών μέσων, περιλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. [για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου για το περιβάλλον και τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής (πρόγραμμα-πλαίσιο LIFE)] καθώς και εκείνες στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Ο συντονισμός μεταξύ της βοήθειας από το ΕΤΘΑ και το πρόγραμμα-πλαίσιο LIFE επιτυγχάνεται ιδίως με την προώθηση της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων που συμπληρώνουν τα ολοκληρωμένα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου LIFE, καθώς και με την προώθηση της χρήσης λύσεων, μεθόδων και προσεγγίσεων επικυρωμένων στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου LIFE.
Εκτός από τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 4 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της στήριξης από το ΕΤΘΑ και από άλλες πολιτικές της Ένωσης και των χρηματοδοτικών μέσων, περιλαμβανομένων εκείνων στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Αυτός ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα περιλαμβάνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
Οι προϋποθέσεις εκ των προτέρων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται για το ΕΤΘΑ.
Οι ειδικές προϋποθέσεις εκ των προτέρων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται για το ΕΤΘΑ.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Εξέταση της τήρησης των ανώτατων ορίων ικανότητας
1.  Στις…*, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα διενεργήσει, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εξέταση της τήρησης από τα κράτη μέλη των ανώτατων ορίων αλιευτικής ικανότητας, που θεσπίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/…. [για την ΚΑλΠ].
2.  Εφόσον από την εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαπιστωθεί ότι κάποιο κράτος μέλος δεν τηρεί τα ανώτατα όρια ικανότητας, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν το σύνολο ή μέρος των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του εν λόγω κράτους μέλους.
3.  Η Επιτροπή αίρει την αναστολή των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων μόλις το κράτος μέλος εφαρμόσει τα μέτρα που αποσκοπούν στην τήρηση των ανώτατων ορίων ικανότητας και αφού αυτά εγκριθούν από την Επιτροπή.
_________________
* Τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Article 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο β α (νέο)
βα)  οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη λειτουργία, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών τα οποία φέρουν τη σημαία χωρών που έχουν χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  οικονομικοί φορείς που έχουν καταδικαστεί, σε ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες, για σοβαρή παράβαση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας στους ακόλουθους τομείς:
–  των όρων αμοιβής και άσκησης του επαγγέλματος·
–  της επαγγελματικής ευθύνης·
–  της εμπορίας ανθρώπων ή της διακίνησης ναρκωτικών·
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  οικονομικοί φορείς που έχουν καταδικαστεί, σε ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες, για σοβαρή παράβαση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ειδικότερα όσον αφορά:
–  τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των αλιέων·
–  τη νομοθεσία στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας·
–  των όρων αμοιβής και άσκησης του επαγγέλματος·
–  τα αρχικά προσόντα και τη συνεχή κατάρτιση των αλιέων·
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  οικονομικοί φορείς που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την ΚΑλΠ1.
_______________
1 ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 1.
Τροπολογία 571
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  τον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα ή την επανάληψη της παράβασης ή της μη συμμόρφωσης·
α)  τον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα ή την επανάληψη της εν λόγω παράβασης ή μη συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η προκληθείσα ζημία, η αξία της, η έκταση της παράβασης, ή της μη συμμόρφωσης και η επανάληψή της, τα οποία πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον ένα έτος·
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.   Τα κράτη μέλη απαιτούν οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ να παρέχουν στην αρχή διαχείρισης μια ενυπόγραφη δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 και δεν έχουν διαπράξει παρατυπία στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη εξακριβώνουν την ακρίβεια της δήλωσης πριν από την έγκριση της δράσης.
4.   Τα κράτη μέλη απαιτούν οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ να παρέχουν στην αρχή διαχείρισης μια ενυπόγραφη δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 και 2. Τα κράτη μέλη εξακριβώνουν την ακρίβεια της δήλωσης πριν από την έγκριση της δράσης, βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο εθνικό μητρώο παραβάσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ή άλλων δεδομένων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 610
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Αναστολή πληρωμών
Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που τελεί υπό έρευνα για διάπραξη σοβαρής παράβασης δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, τυχόν πληρωμές στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ προς τον εν λόγω οικονομικό φορέα αναστέλλονται. Σε περίπτωση που τυχόν οικονομικός φορέας διαπιστωθεί ότι έχει διαπράξει παράβαση δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, η αίτηση του εν λόγω οικονομικού φορέα θεωρείται μη αποδεκτή.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους,
α)  δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ή την ικανότητα αλίευσης ιχθύων του σκάφους·
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  δράσεις που θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και οικοσυστημάτων·
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  μέτρα που καταργούν θέσεις εργασίας·
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  επενδύσεις επί των σκαφών που αποτελούν τμήμα στόλου για τον οποίο η έκθεση αλιευτικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [για την ΚΑλΠ] δεν καταδεικνύει την ύπαρξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών δυνατοτήτων και της αλιευτικής ικανότητας του στόλου·
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων,
Διαγράφεται
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  πειραματική αλιεία,
δ)  διερευνητική αλιεία·
Τροπολογία 611
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφοι 2 έως 4
2.  45 000 000 ευρώ από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών περιοχών δυνάμει των κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου V.
2.  Ποσό ανώτατου ύψους 71,86% από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμεται στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών περιοχών δυνάμει των κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου V.
3.  477 000 000 ευρώ από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στα μέτρα ελέγχου και εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 78.
3.  Ποσό ελάχιστου ύψους 12,5% από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμεται στα μέτρα ελέγχου και εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 78.
4.  358 000 000 ευρώ από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στα μέτρα για τη συλλογή δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 79.
4.  Ποσό ελάχιστου ύψους 12,97% από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμεται στα μέτρα για τη συλλογή δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 79.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
5.  Οι πόροι που κατανέμονται στην αντιστάθμιση των απόκεντρων περιφερειών σύμφωνα με το κεφάλαιο V του τίτλου V, δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά έτος:
5.  Οι πόροι που κατανέμονται στην αντιστάθμιση των απόκεντρων περιφερειών σύμφωνα με το κεφάλαιο V του τίτλου V, δεν πρέπει να υπερβαίνουν:
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – περίπτωση 1
–  τα 4 300 000 ευρώ για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·
–  X ευρώ ανά έτος για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – περίπτωση 2
–  τα 5 800 000 ευρώ για τις Καναρίους Νήσους·
–  X ευρώ ανά έτος για τις Καναρίους Νήσους·
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – περίπτωση 3
–  τα 4 900 000 ευρώ για τη γαλλική Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν.
–  X ευρώ ανά έτος για τις Γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6
6.   45 000 000 ευρώ από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στην ενίσχυση αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 72 από το 2014 έως και το 2018.
6.   Χ ευρώ από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στα σχέδια παραγωγής και εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 69 και στην ενίσχυση αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 70.
Τροπολογία 616
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Τα κράτη μέλη έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν πόρους που είναι διαθέσιμοι βάσει του άρθρου 15(2), 15(5) και 15(6) για μέτρα βάσει του άρθρου 15(3) και του άρθρου 15(4).
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)
Άρθρο 16α
[Ετήσια ποσά αναφοράς και ετήσιες πιστώσεις]
1.  Το συνολικό ενδεικτικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς - όπως καθορίζεται στο σημείο [17] της Διοργανικής Συμφωνίας της XX/201Z μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης- για την εφαρμογή του προγράμματος την περίοδο από το 2014 έως το 2020 είναι X ευρώ σε σταθερές τιμές 2011.
2.  Οι ετήσιες πιστώσεις εξουσιοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 και της διοργανικής συμφωνίας της xxx/201z μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στον δημοσιονομικό τομέα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
(i)  το επίπεδο της απασχόλησης στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια,
(i)  το επίπεδο της απασχόλησης στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια και στη μεταποιητική βιομηχανία,
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii
(ii)  το επίπεδο της παραγωγής στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια,
(ii)  το επίπεδο της παραγωγής στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια και στη μεταποιητική βιομηχανία,
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii
(iii)  την έκταση των καθηκόντων συλλογής δεδομένων του οικείου κράτους μέλους, υπολογισμένη κατά προσέγγιση ανάλογα με το μέγεθος του εθνικού αλιευτικού στόλου, τον αριθμό των εκφορτώσεων, τον αριθμό των δραστηριοτήτων επιστημονικής παρακολούθησης στη θάλασσα και τον αριθμό των ερευνών στις οποίες το κράτος μέλος συμμετέχει, και
(iii)  την έκταση των καθηκόντων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων του οικείου κράτους μέλους, υπολογισμένη κατά προσέγγιση ανάλογα με το μέγεθος του εθνικού αλιευτικού στόλου, τον αριθμό των εκφορτώσεων, τον αριθμό των δραστηριοτήτων επιστημονικής παρακολούθησης στη θάλασσα και τον αριθμό των ερευνών στις οποίες το κράτος μέλος συμμετέχει, και
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv
(iv)   τους διαθέσιμους πόρους συλλογής δεδομένων σε σύγκριση με την έκταση των καθηκόντων συλλογής δεδομένων του κράτους μέλους, όπου τα διαθέσιμα μέσα υπολογίζονται κατά προσέγγιση ανάλογα με τον αριθμό των παρατηρητών στη θάλασσα και τον αριθμό των ανθρώπινων πόρων και των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος συλλογής δεδομένων.
(iv)   τους πόρους συλλογής και διαχείρισης δεδομένων που διατίθενται σε σύγκριση με την έκταση των καθηκόντων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων του κράτους μέλους, όπου τα διαθέσιμα μέσα υπολογίζονται κατά προσέγγιση βάσει των ανθρώπινων πόρων και των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος συλλογής δεδομένων.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   Όσον αφορά όλα τα μέτρα, τις ιστορικές κατανομές στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική κατανάλωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006.
γ)   Όσον αφορά όλα τα μέτρα, το ιστορικό των κατανομών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 κατά την περίοδο 2007-2013 και το ιστορικό της κατανάλωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006.
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει μεμονωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ.
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει μεμονωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ.
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Για το τμήμα του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική πράξη τις προτεραιότητες της Ένωσης για την πολιτική εφαρμογής και ελέγχου έως την 31η Μαΐου 2013 το αργότερο.
3.  Για το τμήμα του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 127 προκειμένου να εγκρίνει τις προτεραιότητες της Ένωσης για την πολιτική εφαρμογής και ελέγχου έως την 31η Μαΐου 2013 το αργότερο.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 (νέα)
(2)  Kάθε κράτος μέλος συμπεριλαμβάνει ένα σχέδιο παραγωγής και εμπορίας που αναφέρεται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…. [για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  προβλέπεται η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την απλούστευση και διευκόλυνση της εφαρμογής του προγράμματος·
γ)  προβλέπεται η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την απλούστευση και διευκόλυνση της εφαρμογής του προγράμματος, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των οικονομικών φορέων της αλιείας μικρής κλίμακας και της παράκτιας αλιείας και των οργανώσεων τους στη διαθέσιμη χρηματοδοτική στήριξη·
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  όπου εφαρμόζεται, η συνοχή των μέτρων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ένωσης για το ΕΤΘΑ που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού και τα πλαίσια δράσης προτεραιότητας Natura 2000 που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς και η επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 που αφορά πλαίσιο κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   μια ανάλυση της κατάστασης από την άποψη της SWOT και τον προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα·
β)   μια ανάλυση της κατάστασης από την άποψη της SWOT και τον προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη γεωγραφική και περιβαλλοντική περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα·
Η ανάλυση είναι δομημένη γύρω από τις προτεραιότητες της Ένωσης. Ειδικές ανάγκες που αφορούν την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή και προώθηση της καινοτομίας αξιολογούνται στις προτεραιότητες της Ένωσης, με σκοπό να προσδιοριστεί η σχετική ανταπόκριση στους δύο αυτούς τομείς στο επίπεδο της κάθε προτεραιότητας· συνθετική παρουσίαση της κατάστασης, από την άποψη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, στους τομείς πολιτικής οι οποίοι είναι επιλέξιμοι προς υποστήριξη·
Η ανάλυση είναι δομημένη γύρω από τις προτεραιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 6. Ειδικές ανάγκες που αφορούν την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή και προώθηση της καινοτομίας αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της Ένωσης, με σκοπό να εντοπιστεί η πλέον πρόσφορη ανταπόκριση στο επίπεδο της κάθε προτεραιότητας σε σχέση με τους τομείς αυτούς·
Η ανάλυση αυτή καλύπτει επίσης τις συνέπειες της εφαρμογής της ΚΑλΠ σε κάθε παράκτια περιφέρεια ή περιοχή.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  ανάλυση των συνεπειών της εφαρμογής της ΚΑλΠ για θέσεις απασχόλησης σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα και καινοτόμες προτάσεις για θέσεις απασχόλησης στις πληγείσες περιοχές·
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   μια επίδειξη μιας σχετικής προσέγγισης ενσωματωμένης στο πρόγραμμα για την καινοτομία, το περιβάλλον, περιλαμβανομένων των ειδικών αναγκών των περιοχών Natura 2000, και την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών και την προσαρμογή·
γ)   ανάλυση που δείχνει ότι στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον και, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι ειδικές ανάγκες των περιοχών Natura 2000, καθώς και η επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, η καθιέρωση συνεκτικού δικτύου περιοχών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων και η άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών και η προσαρμογή·
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  αξιολόγηση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων όπως απαιτείται στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…. [για την ΚΑλΠ] και περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού·
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η)  μια σαφή ένδειξη των δράσεων βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V που μπορούν να αναληφθούν από κοινού και κατά συνέπεια μπορούν να επωφεληθούν από την υψηλότερη ένταση της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 3·
η)  μια σαφή ένδειξη των μέτρων βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V που μπορούν να αναληφθούν από κοινού και κατά συνέπεια μπορούν να επωφεληθούν από την υψηλότερη ένταση της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 3·
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  πρόγραμμα δράσης για την παράκτια και μικρής κλίμακας αλιεία στο οποίο παρατίθεται στρατηγική για την ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της παράκτιας και μικρής κλίμακας αλιείας.
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)
ηβ)  μια λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που αφορούν την κατάρτιση και την υλοποίηση σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, τα οποία λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του άρθρου 69·
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)   μια ανάλυση των αναγκών που αφορούν την επιτήρηση και τις απαιτήσεις αξιολόγησης, καθώς και το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 49 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Τα κράτη μέλη παρέχουν επαρκείς πόρους και διεξάγουν δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αναγκών·
θ)   τις απαιτήσεις αξιολόγησης, καθώς και το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 49 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αναγκών·
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι – σημείο ii
(ii)   έναν πίνακα που προσδιορίζει τους εφαρμοζόμενους πόρους του ΕΤΘΑ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τους στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ένωσης του άρθρου 6 και την τεχνική βοήθεια. Όπου εφαρμόζεται, ο πίνακας αυτός αναφέρει χωριστά τους πόρους του ΕΤΘΑ και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ισχύουν κατά παρέκκλιση από το γενικό κανόνα του άρθρου 94 παράγραφος 1 για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 72, το άρθρο 73, το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως ι), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και το άρθρο 79.
(ii)   έναν πίνακα που προσδιορίζει τους εφαρμοζόμενους πόρους του ΕΤΘΑ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες της Ένωσης του άρθρου 6 και την τεχνική βοήθεια. Όπου εφαρμόζεται, ο πίνακας αυτός αναφέρει χωριστά τους πόρους του ΕΤΘΑ και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ισχύουν κατά παρέκκλιση από το γενικό κανόνα του άρθρου 94 παράγραφος 1 για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 72, το άρθρο 73, το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως ι), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και το άρθρο 79.
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο λ
λ)  πληροφορίες για τη συμπληρωματικότητα με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία ΚΣΠ ή το πρόγραμμα-πλαίσιο LIFE·
λ)  πληροφορίες για τη συμπληρωματικότητα με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλες πολιτικές της Ένωσης και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα·
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ – σημείο i α (νέο)
(i α)  σαφή περιγραφή των ρόλων που πρέπει να αναλαμβάνουν οι ΤΟΔΑ και η διαχειριστική αρχή ή ο φορέας που ορίζεται, ως προς τα καθήκοντα υλοποίησης της στρατηγικής·
Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ – σημείο ii
(ii)  την περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης·
(ii)  την περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και τη γενική σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης·
Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ
ιγ)  τον προσδιορισμό των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους εταίρους·
ιγ)  τη διαδικασία προσδιορισμού των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους εταίρους· οι τροποποιήσεις των εταίρων μπορούν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος με τη συμφωνία της επιτροπής παρακολούθησης·
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ – σημείο i
(i)  ένα κατάλογο των φορέων εφαρμογής του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής και μια σύντομη περιγραφή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που διαθέτουν για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή της αλιείας, τον εξοπλισμό τους που είναι διαθέσιμος για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή της αλιείας, ιδίως του αριθμού των σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων·
(i)  ένα κατάλογο των φορέων εφαρμογής του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής και μια σύντομη περιγραφή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που διαθέτουν για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή της αλιείας, τον βασικό εξοπλισμό τους που είναι διαθέσιμος για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή της αλιείας, ιδίως του αριθμού των σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων·
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – εισαγωγικό μέρος
ιε)   Για το στόχο της συλλογής δεδομένων για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας που αναφέρεται βάσει των άρθρων 6 παράγραφος 6 και 18 παράγραφος 4 και σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική]:
ιε)   για το στόχο της συλλογής δεδομένων για τη βιώσιμη και βασιζόμενη στο οικοσύστημα διαχείριση της αλιείας που αναφέρεται βάσει των άρθρων 6 παράγραφος 6 και 18 παράγραφος 4 και σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και για την ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της βιομηχανίας μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο i
(i)  μια περιγραφή των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων που πρέπει να ασκηθούν για να δοθεί η δυνατότητα για τα εξής:
(i)  μια περιγραφή των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων που πρέπει να ασκηθούν σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να δοθεί η δυνατότητα για τα εξής:
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο i – περίπτωση 1
–  την αξιολόγηση του τομέα της αλιείας (βιολογικές, οικονομικές και εγκάρσιες μεταβλητές, καθώς και επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα),
–  την αξιολόγηση του τομέα της αλιείας (βιολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και εγκάρσιες μεταβλητές σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, καθώς και επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα),
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο i – περίπτωση 2
–  την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της υδατοκαλλιέργειας και των βιομηχανιών μεταποίησης,
–  την αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της υδατοκαλλιέργειας και των βιομηχανιών μεταποίησης,
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο i – περίπτωση 3
–  την αξιολόγηση των επιπτώσεων του τομέα της αλιείας στο οικοσύστημα.
–  την αξιολόγηση των επιπτώσεων του τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο οικοσύστημα προκειμένου να καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ τύπων δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τμημάτων στόλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…. [για την ΚΑλΠ].
Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο iii
(iii)  μια επίδειξη της δυνατότητας επίτευξης χρηστής δημοσιονομικής και διοικητικής διαχείρισης των δεδομένων που συλλέγονται.
(iii)  μια αιτιολόγηση της δυνατότητας επίτευξης χρηστής δημοσιονομικής και διοικητικής διαχείρισης των δεδομένων που συλλέγονται.
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την παρουσίαση των στοιχείων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 και 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 128 παράγραφο 2 διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, για τη θέσπιση κανόνων για την παρουσίαση των στοιχείων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 και 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 128 παράγραφος 3 διαδικασία εξέτασης.
Τροπολογία 236
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα με εκτελεστική πράξη.
2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, όταν βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1. Εφόσον εγκριθούν, τα επιχειρησιακά προγράμματα δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 237
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστική πράξη μια απόφαση που προσδιορίζει λεπτομερώς τις αλλαγές στις προτεραιότητες της Ένωσης στην πολιτική επιβολής και ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 και τις αντίστοιχες επιλέξιμες δράσεις στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα.
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 127 προκειμένου να προσδιορίζει λεπτομερώς τις αλλαγές στις προτεραιότητες της Ένωσης στην πολιτική επιβολής και ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 και τις αντίστοιχες επιλέξιμες δράσεις στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα.
Τροπολογία 238
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προτεραιότητες οι οποίες προβλέπονται στην απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους της σχετικής υλοποίησης, την τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιούν το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προτεραιότητες οι οποίες προβλέπονται στην απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τέτοιες τροποποιήσεις στην Επιτροπή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους της σχετικής υλοποίησης.
Τροπολογία 239
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο ιε), τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας περιέχουν μια περιγραφή των διαδικασιών και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και την αξιολόγηση της ακρίβειάς τους.
1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο ιε), τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ή κοινοποιούν τη συνέχιση του ισχύοντος προγράμματος του προηγούμενου έτους. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας καταρτίζονται στο πλαίσιο ενός πολυετούς εθνικού προγράμματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ένωσης και περιέχουν μια περιγραφή των διαδικασιών και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και την αξιολόγηση της ακρίβειάς τους.
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  την εισαγωγή ή απόσυρση μέτρων ή ειδών δράσεων·
β)  την εισαγωγή ή απόσυρση μέτρων ή ειδών των σχετικών δράσεων και τις πληροφορίες και τους δείκτες που έχουν σχέση με αυτές·
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 128 παράγραφο 2 διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.
2.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 128 παράγραφος 3.
Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – τίτλος
Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών
Το πολυετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα ετήσια προγράμματα εργασίας
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Για την εφαρμογή των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του τίτλου VI και του άρθρου 92, η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στα εν λόγω κεφάλαια. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 128 παράγραφος 3.
1.  Προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του τίτλου VI και του άρθρου 92, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 127, για τη δημιουργία πολυετούς επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο θα θεσπίσει τα ετήσια προγράμματα εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στα εν λόγω κεφάλαια.
Τροπολογία 244
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο υλοποίησης και το συνολικό ποσό του. Περιέχει επίσης περιγραφή των δραστηριοτήτων προς χρηματοδότηση, ένδειξη σχετικά με το ποσό που θα χορηγηθεί για κάθε δραστηριότητα, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή τους. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.
2.  Το πολυετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα ετήσια προγράμματα εργασίας καθορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο υλοποίησης και το συνολικό ποσό του. Περιέχουν επίσης περιγραφή των δραστηριοτήτων προς χρηματοδότηση, ένδειξη σχετικά με το ποσό που θα χορηγηθεί για κάθε δραστηριότητα και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή τους. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, αυτές περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Περιλαμβάνουν επιπλέον απαιτήσεις για υποβολή ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού.
Τροπολογία 245
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Ο ιδιοκτήτης ενός αλιευτικού σκάφους που έχει λάβει στήριξη βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 36, του άρθρου 39 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή του άρθρου 40 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού δεν μεταφέρει το σκάφος σε τρίτη χώρα εκτός της Ένωσης κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών μετά την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής στον δικαιούχο.
1.  Ο ιδιοκτήτης ενός αλιευτικού σκάφους που έχει λάβει στήριξη βάσει των άρθρων 32, 36, 39 ή 40 του παρόντος κανονισμού δεν μεταφέρει το σκάφος σε τρίτη χώρα εκτός της Ένωσης επί τουλάχιστον πέντε έτη μετά την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής της εν λόγω στήριξης στον δικαιούχο, εκτός από την περίπτωση επιστροφής της εισπραχθείσας στήριξης από τον δικαιούχο κατά χρονική αναλογία πριν από την μεταφορά αυτή. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου αυτής ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 135 του [Δημοσιονομικού Κανονισμού].
Τροπολογία 618
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΘΑ σε μέτρα των βιώσιμων προγραμμάτων απασχόλησης των νέων (Sustainable Young Employment Programmes) σε αλιείς μικρής κλίμακας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος -1, η προσωρινή παύση που αναφέρεται στο άρθρο 33Α, η αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών μηχανών που αναφέρεται στο άρθρο 39 και η μόνιμη παύση δεν υπερβαίνουν το 20 % της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης που κατανέμεται ανά κράτος μέλος.
Τροπολογία 246
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
1.   Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στην αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων σε σύγκριση με την κατάσταση της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.
1.   Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στην αλιεία και την μεταποιητική βιομηχανία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων τεχνικών, εξοπλισμού ή προϊόντων, για παράδειγμα μέσω σχεδιασμού καινοτόμων σκαφών καθώς και νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…. [για την ΚΑλΠ].
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
2.  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να διεξάγονται σε συνεργασία με έναν επιστημονικό ή τεχνικό φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος που επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.
2.  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται από ή σε συνεργασία με έναν επιστημονικό ή τεχνικό φορέα, αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή την Ένωση, που επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
3.  Τα αποτελέσματα των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 120.
3.  Τα αποτελέσματα των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου αποτελούν το αντικείμενο εκθέσεων που διατίθενται στο κοινό και υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 120.
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Διευκολύνεται η πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για στήριξη της καινοτομίας, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση περισσότερων έργων.
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και η ανταγωνιστικότητα των οικονομικών φορέων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.  Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και η ανταγωνιστικότητα των οικονομικών φορέων και να προωθηθεί η περισσότερο βιώσιμη αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  την παροχή επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη περισσότερο βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών, με έμφαση στον περιορισμό και, όπου είναι εφικτό, στην εξάλειψη των επιπτώσεων αυτών των δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα και τα οικοσυστήματα σε γλυκά ύδατα·
Τροπολογία 252
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  την παροχή τεχνικών, νομικών ή οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με σχέδια τα οποία είναι δυνητικά επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου·
Τροπολογία 253
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   παροχή επαγγελματικών συμβουλών για επιχειρηματικές και εμπορικές στρατηγικές.
β)   την παροχή επαγγελματικών συμβουλών για επιχειρηματικές στρατηγικές και στρατηγικές εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για την προώθηση, την εμπορία και τις δημόσιες σχέσεις.
Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.   Οι μελέτες σκοπιμότητας και οι συμβουλές που αναφέρονται αντίστοιχα στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και β) παρέχονται από αναγνωρισμένους επιστημονικούς ή τεχνικούς φορείς με τις απαιτούμενες συμβουλευτικές αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους.
2.   Οι μελέτες σκοπιμότητας, οι συμβουλές και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), αα), αβ) και β) της παραγράφου 1, παρέχονται από αναγνωρισμένους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς ή τεχνικούς φορείς με τις απαιτούμενες συμβουλευτικές αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους.
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
3.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται σε φορείς ή οργανώσεις αλιέων που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος μέλος, το οποίο ανέθεσε τη μελέτη σκοπιμότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται σε φορείς, οργανώσεις αλιέων ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος μέλος, το οποίο ανέθεσε τη μελέτη σκοπιμότητας ή ζήτησε τη συμβουλή ή τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), αα), αβ) και β) της παραγράφου 1.
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς που θα χρηματοδοτηθούν βάσει του παρόντος άρθρου επιλέγονται μέσω ταχείας διαδικασίας.
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς που θα χρηματοδοτηθούν βάσει του παρόντος άρθρου επιλέγονται μέσω ταχείας διαδικασίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση παράκτιας και μικρής κλίμακας αλιείας και της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσης μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η βελτιωμένη συλλογή, προώθηση και μεταφορά γνώσης μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)   τη δημιουργία ενός δικτύου αποτελούμενου από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς και αλιείς ή μία ή περισσότερες οργανώσεις αλιέων·
α)   τη δημιουργία δικτύων, συμφωνιών εταιρικής σχέσης, συμβάσεων ή ενώσεων μεταξύ ενός ή περισσοτέρων ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων και αλιέων ή μίας ή περισσοτέρων οργανώσεων αλιέων, με τη συμμετοχή εκείνων των δημόσιων φορέων των κρατών μελών που επιθυμούν να συμμετάσχουν·
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   τις δραστηριότητες που ασκούνται από ένα δίκτυο, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α).
β)   τις δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο δικτύων, συμφωνιών εταιρικής σχέσης, συμβάσεων ή ενώσεων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το στοιχείο α)
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
2.   Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορούν να καλύπτουν δραστηριότητες συλλογής δεδομένων, μελέτες, διάδοση γνώσης και βέλτιστες πρακτικές.
2.   Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορούν να καλύπτουν δραστηριότητες συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, κοινά προγράμματα ερευνών, μελέτες, πιλοτικά προγράμματα, σεμινάρια, διάδοση γνώσης και βέλτιστες πρακτικές.
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)   τη διά βίου μάθηση, τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και των καινοτόμων πρακτικών και την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, που συνδέονται κυρίως με τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, δραστηριότητες στον τομέα της θάλασσας, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα·
α)   δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης, της διά βίου μάθησης, της διάδοσης της επιστημονικής, τεχνικής, οικονομικής ή νομικής γνώσης και των καινοτόμων πρακτικών, και την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται κυρίως με:
–  τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων·
–  τις δραστηριότητες στον θαλάσσιο τομέα·
–  την καινοτομία·
–  την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα πρόσβαση των νέων σε αλιευτικά επαγγέλματα·
–  την υγιεινή, την υγεία και την ασφάλεια·
–  την κατάρτιση των αλιέων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΑλΠ·
–  την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ενδιαφερομένων που περιλαμβάνουν οργανώσεις που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών·
β)  τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων κατάρτισης και των οργανώσεων εκείνων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την προώθηση και αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου που επιτελούν οι γυναίκες στις αλιευτικές κοινότητες·
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή αλιέων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
γ)  την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή οικονομικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, με ιδιαίτερη αναφορά στους υποεκπροσωπούμενους όπως εκείνους που αντιπροσωπεύουν την μικρής κλίμακας και την παράκτια αλιεία καθώς και την αλιεία από την ακτή.
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος
Διευκόλυνση της διαφοροποίησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας
Διευκόλυνση του επιχειρηματικού πνεύματος, της διαφοροποίησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας
Τροπολογία 619
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος -1 γ (νέα)
-1γ. Για να διευκολυνθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους στον τομέα της μικρής αλιείας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
(α)  προγράμματα πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας·
(β)  κατάρτιση στη βιώσιμη αλιεία όπως βιώσιμες αλιευτικές τεχνικές, επιλεκτικότητα, θαλάσσια βιολογία, διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων·
Τροπολογία 620
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος -1 β (νέα)
-1β. Οι νεότεροι των 30 ετών που είναι καταχωρημένοι ως άνεργοι και η ιδιότητά τους αυτή έχει αναγνωριστεί από την αρμόδια υπηρεσία κράτους μέλους είναι επιλέξιμοι για στήριξη βάσει της παραγράφου 1. Οι ασκούμενοι συνοδεύονται στο σκάφος από επαγγελματία αλιέα ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών·
Τροπολογία 621
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος -1 α (νέα)
-1α. Η στήριξη βάσει της παραγράφου χορηγείται σε κάθε δικαιούχο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου και ανωτάτου ύψους 40 000 ευρώ·
Τροπολογία 622
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος -1 (νέα)
-1. Τα δύο τρίτα του προγράμματος πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν εκπαίδευση στο σκάφος και το ένα τρίτο περιλαμβάνει μαθήματα θεωρίας.
Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαφοροποίηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας εκτός της αλιείας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.   Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαφοροποίηση, το ΕΤΘΑ μπορεί επίσης να στηρίζει συμπληρωματικές δραστηριότητες σχετικά με τις βασικές αλιευτικές επιχειρήσεις με:
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)   την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εκτός του τομέα της αλιείας·
α)   επενδύσεις επί του σκάφους σε δραστηριότητες που συμπληρώνουν την αλιεία, όπως περιβαλλοντικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές ή τουριστικές δραστηριότητες·
Τροπολογία 268
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   τον επανεξοπλισμό παράκτιων αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας, προκειμένου να αλλάξουν χρήση για νέες δραστηριότητες εκτός της αλιείας.
β)   τον επανεξοπλισμό παράκτιων αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας, προκειμένου να αλλάξουν χρήση για νέες δραστηριότητες εκτός της εμπορικής αλιείας.
Τροπολογία 269
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τον επανεξοπλισμό παράκτιων αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας, προκειμένου να αλλάξουν χρήση για νέες δραστηριότητες εκτός της αλιείας.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.   Στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι:
2.   Στήριξη βάσει της παραγράφου -1 και της παραγράφου 1 στοιχείο (α) χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι:
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)   υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων τους·
α)   υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους·
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
3.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται σε παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας που διαθέτουν ένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος νηολογημένο ως ενεργό και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Η άδεια αλιείας που συνδέεται με το αλιευτικό σκάφος αποσύρεται οριστικά.
3.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται σε παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας που διαθέτουν ένα αλιευτικό σκάφος της Ένωσης νηολογημένο ως ενεργό και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να χορηγείται μόνο σε αλιείς υπό την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός της αλιείας αφορούν τον βασικό τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, την αλιεία, όπως ο τουρισμός αλιείας με πετονιά, εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες αλιείας ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την αλιεία.
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4
4.  Οι δικαιούχοι της στήριξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν ασχολούνται με επαγγελματική αλιεία κατά τα πέντε έτη μετά τη λήψη της τελευταίας καταβολής της ενίσχυσης.
Διαγράφεται
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)
Άρθρο 32α
Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νεαρούς αλιείς
1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να χορηγήσει ατομική στήριξη σε νέους αλιείς υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
–  να είναι κάτω των 35 ετών·
–  να αποδεικνύει ότι έχει εργασθεί επί τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιέας ή διαθέτει ισοδύναμη επαγγελματική κατάρτιση·
–  να αποκτά για πρώτη φορά την ιδιοκτησία αλιευτικού σκάφους μικρής κλίμακας και παράκτιας αλιείας το οποίο είναι ηλικίας μεταξύ 5 και 20 ετών και έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των πέντε προηγούμενων ετών.
2.  Το αλιευτικό σκάφος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανήκει σε τμήμα στόλου για τον οποίο η έκθεση αλιευτικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…. [για την ΚΑλΠ] καταδεικνύει ισορροπία μεταξύ αλιευτικών δυνατοτήτων και αλιευτικής ικανότητας του στόλου.
3.  Το ποσό της στήριξης της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – τίτλος
Υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους
Υγεία, υγιεινή και ασφάλεια επί του σκάφους
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους 1. Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες επί του σκάφους για τους αλιείς, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο οι επενδύσεις αυτές να υπερκαλύπτουν τα πρότυπα που απαιτούνται σύμφωνα με το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.
1.  Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες υγείας, υγιεινής και ασφάλειας καθώς και οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του σκάφους για τους αλιείς, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερκαλύπτουν τα πρότυπα που απαιτούνται σύμφωνα με το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο και δεν αυξάνουν την ικανότητα του αλιευτικού σκάφους.
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Προκειμένου να βελτιωθεί η κάλυψη των αλιέων σε περίπτωση ατυχήματος, το ΕΤΘΑ μπορεί να ενθαρρύνει συλλογικά έργα που έχουν ως στόχο την παροχή γενικής ιατρικής κατάρτισης στο σύνολο των πληρωμάτων.
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο)
Άρθρο 33α
Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση μέτρων για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων στις ακόλουθες περιπτώσεις μόνον:
α)  στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/…. [για την ΚΑλΠ]·
β)  όταν η Επιτροπή έχει εγκρίνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ …/… [για την ΚΑλΠ].
γ)  κατά τη διάρκεια περιόδων βιολογικής ανάπαυσης σε ορισμένες κρίσιμες φάσεις του κύκλου ζωής των ειδών, όπου είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, συμβάλλοντας στη διατήρηση των αποθεμάτων και τη συνέχιση της αλιευτικής δραστηριότητας εκτός τέτοιων περιόδων ανάπαυσης.
Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή οικονομικής αντιστάθμισης για την περίοδο διακοπής της δραστηριότητας.
2.  Η διάρκεια ισχύος των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζεται με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές έρευνες σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων.
3.  Η περιοδική εποχική αναστολή αλιευτικών περιόδων η οποία δεν καλύπτεται από την παράγραφο 1 (γ) δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την χορήγηση αντιστάθμισης ή την καταβολή πληρωμών δυνάμει του παρόντος άρθρου.
4.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση των μέτρων στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 για τους επηρεαζόμενους αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών κατά σκάφος καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Η στήριξη χορηγείται:
α)  στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της Ένωσης, οι οποίοι έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες επί τουλάχιστον 120 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για στήριξη· και
β)  σε πληρώματα που έχουν εργαστεί επί αλιευτικού σκάφους το οποίο αφορά η προσωρινή παύση δραστηριοτήτων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.
5.  Κατά τη διάρκεια των περιόδων είσπραξης της στήριξης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, το εν λόγω αλιευτικό σκάφος και τα πληρώματα δεν πραγματοποιούν καμία αλιευτική δραστηριότητα. Τα κράτη μέλη εξακριβώνουν την πραγματική διακοπή της δραστηριότητας.
Τροπολογία 623
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 β (νέο)
Άρθρο 33β
Ταμεία αλληλοβοήθειας για σκοπούς ασφάλισης
1.  Το ΕΤΘΑ δύναται να συμβάλλει σε ταμεία αλληλοβοήθειας αναγνωρισμένα από το εκάστοτε κράτος μέλος και συμμορφούμενο προς το εθνικό του δίκαιο το οποίο επιτρέπει στους αλιείς που είναι μέλη του να ασφαλίζονται και να εισπράττουν αποζημιώσεις για
(α)  φυσικές καταστροφές·
(β)  περιβαλλοντικά ή υγειονομικά ατυχήματα·
(γ)  το κόστος διάσωσης σκαφών που είχαν ατυχήματα κατά τις δραστηριότητές τους ή βυθίστηκαν, με αποτέλεσμα την απώλεια θυμάτων στη θάλασσα·
(δ)  συγκεκριμένα κοινωνικά ή οικονομικά μέτρα που προτείνονται από τα κράτη μέλη για αλιείς που επέβαιναν σε σκάφη που βυθίστηκαν ύστερα από ατύχημα στη θάλασσα.
2.  Τα γεγονότα αναγνωρίζονται επίσημα ως φυσικές ή περιβαλλοντικές καταστροφές ή υγειονομικά ατυχήματα από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή από τους εσωτερικούς κανόνες των ταμείων αλληλοβοήθειας, εάν το απαιτούν οι εν λόγω κανόνες. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η εν λόγω επίσημη αναγνώριση.
Τροπολογία 624
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 γ (νέο)
Άρθρο 33γ
Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση μέτρων που προορίζονται για την οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων μόνο μέσω της διάλυσης αλιευτικών σκαφών, υπό την προϋπόθεση ότι το καθεστώς παροπλισμού:
(α)  περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα όπως ορίζεται στο άρθρο 20· και
(β)  αφορά σκάφη που περιλαμβάνονται σε τμήμα όπου η αλιευτική ικανότητα δεν χαρακτηρίζεται από ισορροπία σε σχέση με τις αλιευτικές δυνατότητες που παρέχονται στο εν λόγω τμήμα για την περίοδο του μακροπρόθεσμου σχεδίου διαχείρισης.
2.  Η στήριξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 χορηγείται σε:
(α)  ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 120 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, ή
(β)  αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η οριστική παύση για τουλάχιστον 120 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
3.  Ο ενδιαφέρομενος αλιέας, ιδιοκτήτης ή επιχείρηση παύει πραγματικά κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Η απόδειξη της πραγματικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων παρέχεται στην αρμόδια εθνική αρχή από τους δικαιούχους τέτοιας βοήθειας. Η αντιστάθμιση επιστρέφεται pro rata temporis όταν ο αλιέας ή μια επιχείρηση επιστρέφουν στην αλιευτική δραστηριότητα μέσα σε περίοδο μικρότερη των δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
4.  Δημόσια ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
5.  Η στήριξη σύμφωνα με το παρόν άρθρο καταβάλλεται μόνον αφού αφαιρεθεί οριστικά από το μητρώο του ενωσιακού αλιευτικού στόλου η αντίστοιχη ικανότητα και αφαιρεθούν επίσης οριστικά οι αλιευτικές άδειες και εγκρίσεις. Ο δικαιούχος αυτής της ενίσχυσης δεν μπορεί να νηολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από την παραλαβή της ενίσχυσης. Η μείωση της ικανότητας έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη ισοδύναμη μείωση του ανώτατου ορίου ικανότητας του τμήματος στόλου.
6.  Τα παραδοσιακά και ξύλινα σκάφη δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34
Άρθρο 34
Διαγράφεται
Στήριξη σε συστήματα μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας της ΚΑλΠ
1.  Προκειμένου να καθοριστούν ή να τροποποιηθούν συστήματα μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας βάσει του άρθρου 27 του [κανονισμού για την ΚΑλΠ], το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
α)  το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνικών και διοικητικών μέσων που είναι αναγκαία για τη δημιουργία ή τη λειτουργία ενός συστήματος μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας·
β)  τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας·
γ)  την επιτήρηση και την αξιολόγηση συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας·
δ)  τη διαχείριση συστημάτων μεταβιβάσιμων αδειών.
2.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ) χορηγείται μόνο σε δημόσιες αρχές. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου χορηγείται σε δημόσιες αρχές, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών που συμμετέχουν σε συλλογική διαχείριση συγκεντρωμένων μεταβιβάσιμων αδειών αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική.
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – τίτλος
Στήριξη στην εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ
Στήριξη στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διατήρησης βάσει των άρθρων 17 και 21 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.   Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και εφαρμογή των προτεραιοτήτων της ΚΑλΠ για την περιφερειοποίηση και των μέτρων διατήρησης που εγκρίθηκαν δυνάμει του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική], συμπεριλαμβανομένων των πολυετών σχεδίων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)   το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τεχνικών και διοικητικών μέσων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης κατά την έννοια των άρθρων 17 και 21 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική]·
α)   το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των τεχνικών και διοικητικών μέσων που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση και εφαρμογή των πολυετών προγραμμάτων και των μέτρων διατήρησης κατά την έννοια του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική]·
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… [για την ΚΑλΠ]·
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  την εφαρμογή περιόδων βιολογικής ανάπαυσης·
Τροπολογίες 289 και 612
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης κατά την έννοια των άρθρων 17 και 21 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική].
β)   τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολυετών προγραμμάτων και των μέτρων διατήρησης κατά την έννοια του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική], τούτο δε και μέσω πολυμελών επιτροπών συν-διαχείρισης.
Τροπολογία 640
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
(βα)  το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των κριτηρίων κατανομής βάσει του άρθρου 16α (νέο) του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική].
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, να ενισχυθεί η εξάλειψη των απορρίψεων και να διευκολυνθεί η μετάβαση στην εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις σε εξοπλισμό:
1.   Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, να ενισχυθεί η εξάλειψη των απορρίψεων και να διευκολυνθεί η μετάβαση στη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την έρευνα και επενδύσεις σε εξοπλισμό, όργανα ή συστήματα:
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  που αντικαθιστούν τα αλιευτικά εργαλεία υπό την προϋπόθεση ότι τα νέα εργαλεία έχουν καταλληλότερο μέγεθος, καλύτερη επιλεκτικότητα των ειδών, περιορισμένο αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον και τα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα και δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του αλιευτικού σκάφους·
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   που μειώνει τα ανεπιθύμητα αλιεύματα εμπορικών αποθεμάτων ή άλλα παρεμπίπτοντα αλιεύματα·
β)   που μειώνουν τα ανεπιθύμητα ή μη επιτρεπόμενα αλιεύματα εμπορικών αποθεμάτων ή άλλα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, με έμφαση στην ανάπτυξη και την εισαγωγή εξοπλισμού για τη μείωση των αλιευμάτων αυτών·
Τροπολογία 294
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   που περιορίζει τις φυσικές και βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα ή το θαλάσσιο βυθό.
γ)   που περιορίζουν και, όπου είναι εφικτό, εξαλείφουν τις φυσικές και βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα ή το θαλάσσιο βυθό, ιδίως σε περιοχές που προσδιορίζονται ως βιογεωγραφικά ευαίσθητες·
Τροπολογία 295
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  που προστατεύουν τα εργαλεία και τα αλιεύματα από θηλαστικά και πτηνά προστατευόμενα από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1 ή την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών2, υπό τον όρο ότι δεν υπονομεύεται η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους θηρευτές.
__________________
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
2 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  που μειώνει τον αρνητικό αντίκτυπο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην καλή διαβίωση των ζώων.
Τροπολογία 297
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  που συμβάλλει στην αξιολόγηση των ιχθυαποθεμάτων.
Τροπολογία 298
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται σε αγκυροβολημένο εξοπλισμό συγκέντρωσης ιχθύων (ΕΣΙ), μόνον εφόσον συμβάλλει σε βιώσιμη και επιλεκτική αλιεία.
Τροπολογία 299
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3
3.   Στήριξη χορηγείται μόνον εφόσον τα εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισμός που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κάνουν αποδεδειγμένα καλύτερη επιλογή μεγέθους ή έχουν μικρότερες επιπτώσεις σε μη στοχευόμενα είδη από ότι τα τυπικά εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισμός που επιτρέπονται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή τη σχετική εθνική νομοθεσία των κρατών μελών που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης, όπως αναφέρεται στον [κανονισμό για την ΚΑλΠ].
3.   Στήριξη χορηγείται μόνον εφόσον τα εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισμός που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κάνουν αποδεδειγμένα σημαντικά καλύτερη επιλογή μεγέθους και έχουν μικρότερες επιπτώσεις στο οικοσύστημα και σε μη στοχευόμενα είδη από ότι τα τυπικά εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισμός, όργανα ή συστήματα που επιτρέπονται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή τη σχετική εθνική νομοθεσία των κρατών μελών που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης, όπως αναφέρεται στον [κανονισμό για την ΚΑλΠ].
Τροπολογία 300
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  αλιείς που είναι ιδιοκτήτες των εργαλείων που θα αντικατασταθούν και οι οποίοι έχουν εργαστεί επί ενός αλιευτικού σκάφους της Ένωσης για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης·
β)  αλιείς που είναι ιδιοκτήτες των εργαλείων, των οργάνων ή των συστημάτων που θα αντικατασταθούν και οι οποίοι έχουν εργαστεί επί ενός αλιευτικού σκάφους της Ένωσης για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης·
Τροπολογία 301
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 α (νέο)
Άρθρο 36α
Στήριξη για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων εξαιρετικών γεγονότων
Με σκοπό τον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών ενός έκτακτου γεγονότος που εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να χορηγεί ενισχύσεις για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή μέτρων για τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων δεν θεωρείται έκτακτο γεγονός.
Τροπολογία 574/ΑΝΑΘ.
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
1.  Προκειμένου να συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και να διευκολύνει τη μετάβαση στην αξιοποίηση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών και οργανωτικών γνώσεων που μειώνουν τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον ή επιτυγχάνουν μια πιο βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων βιολογικών προϊόντων.
1.  Προκειμένου να συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και να διευκολύνει τη μετάβαση στην αξιοποίηση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ και να μειώσουν τις επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις επιπτώσεις της προστασίας ορισμένων αρπακτικών , το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει συστήματα και έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη στη βελτίωση ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών και οργανωτικών γνώσεων που μειώνουν τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων αλιευτικών τεχνικών και βελτιωμένης επιλεκτικότητας των αλιευτικών φορέων ή επιτυγχάνουν μια πιο βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων βιολογικών προϊόντων και συνύπαρξη με τα προστατευόμενα αρπακτικά, βασισμένη σε μια οικοσυστημική προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.
Τροπολογία 303
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
2.  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με έναν επιστημονικό ή τεχνικό φορέα, αναγνωρισμένο από την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, που επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.
2.  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζονται από οργανώσεις αλιέων αναγνωρισμένες από κράτος μέλος και πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με έναν επιστημονικό ή τεχνικό φορέα, αναγνωρισμένο από κάθε κράτος μέλος, το οποίο επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.
Τροπολογία 304
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3
3.   Τα αποτελέσματα των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 120.
3.   Τα αποτελέσματα των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 120.
Τροπολογία 305
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4
4.   Τα αλιευτικά σκάφη που εμπλέκονται σε έργα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνουν το 5% των σκαφών του εθνικού στόλου ή το 5% της χωρητικότητας του εθνικού στόλου σε ολική χωρητικότητα, υπολογισμένη κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης.
4.   Τα αλιευτικά σκάφη που εμπλέκονται σε έργα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνουν το 5% των σκαφών του εθνικού στόλου ή το 5% της χωρητικότητας του εθνικού στόλου σε ολική χωρητικότητα, υπολογισμένη κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις και βάσει σύστασης της ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει έργα που υπερβαίνουν το οριζόμενο στην παρούσα παράγραφο όριο.
Τροπολογία 306
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5
5.   Οι δράσεις που αποτελούνται από τη δοκιμή νέων αλιευτικών εργαλείων ή τεχνικών πραγματοποιούνται εντός των ορίων των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν αποδοθεί στο κράτος μέλος.
5.   Οι δράσεις που αποτελούνται από τη δοκιμή νέων αλιευτικών εργαλείων ή τεχνικών πραγματοποιούνται εντός των ορίων των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν αποδοθεί στο κράτος μέλος ή στο πλαίσιο της ποσόστωσης για την επιστημονική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.
Τροπολογία 625
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Προκειμένου να τονωθεί η συμμετοχή αλιέων στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχουν στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:
1.  Προκειμένου να τονωθεί η προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχουν στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, και, όπου αρμόζει, η συμμετοχή των αλιέων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες του αλιευτικού τομέα:
Τροπολογία 626
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
(α)  τη συλλογή απορριμμάτων από τη θάλασσα, όπως η αφαίρεση απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και των θαλάσσιων απορριμμάτων·
(α)  τη συλλογή, από τους αλιείς, απορριμμάτων από τη θάλασσα, όπως η αφαίρεση απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και των θαλάσσιων απορριμμάτων·
Τροπολογία 627
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
(β)  την κατασκευή ή την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας·
(β)  την κατασκευή, την τοποθέτηση ή τον εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων που αποσυναρμολογούνται εύκολα, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, και επιστημονικές μελέτες και αξιολογήσεις τέτοιων εγκαταστάσεων·
Τροπολογία 628
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
(γ)  τη συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των πόρων·
(γ)  τη συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων·
Τροπολογία 629
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
(δ)  τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
(δ)  τον εντοπισμό, την επιλογή, τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση:
Τροπολογία 630
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση i (νέα)
(i)  των περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/ΕΚ ή σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπου οι δράσεις έχουν σχέση με αλιευτικές δραστηριότητες,
Τροπολογία 631
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση ii (νέα)
(ii)  των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ενόψει της εφαρμογής των μέτρων προστασίας του χώρου που σχετίζονται με τις αλιευτικές δραστηριότητες και που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·
Τροπολογία 632
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
(ε)  διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ενόψει της εφαρμογής των μέτρων προστασίας του χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(ε)  τη συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, σε συνδυασμό με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της θαλάσσιας περιβαλλοντικής πολιτικής και σύμφωνα με μια προσέγγιση περί διαχείρισης της αλιείας βασισμένη στο οικοσύστημα, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για την στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των εν λόγω δράσεων και της επιστημονικής τους αξιολόγησης·
Τροπολογία 633
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
(εα)  την περιβαλλοντική συνείδηση με συμμετοχή των αλιέων όσον αφορά την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 575/ΑΝΑΘ.
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή από την οδηγία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009/147/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών·
Τροπολογία 308
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2
2.   Οι δράσεις βάσει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από φορείς του δημόσιου τομέα και αφορούν αλιείς ή οργανώσεις αλιέων, αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος ή μη κυβερνητική οργάνωση σε συνεργασία με οργανώσεις αλιέων ή ΤΟΔΑ, όπως ορίζεται βάσει του άρθρου 62.
2.   Οι δράσεις βάσει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από τεχνικούς ή επιστημονικούς φορείς του δημόσιου τομέα και αφορούν αλιείς, γνωμοδοτικά συμβούλια, οργανώσεις αλιέων, αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος ή μη κυβερνητική οργάνωση σε συνεργασία με οργανώσεις αλιέων ή ΤΟΔΑ, όπως ορίζεται βάσει του άρθρου 62.
Τροπολογία 309
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – τίτλος
Άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής
Ενεργειακή απόδοση και μείωση της ικανότητας
Τροπολογία 310
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
Τροπολογία 311
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  επενδύσεις επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών·
α)  επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης, αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού των κύριων ή βοηθητικών μηχανών, που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς του νέου κινητήρα είναι κατά 40% τουλάχιστον μικρότερη εκείνης του κινητήρα που αντικαταστάθηκε·
Τροπολογία 312
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   ελέγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
β)   ελέγχους, συμβουλές και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν σε αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας.
Τροπολογία 313
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών και των παράκτιων υγρότοπων που διαδραματίζουν ρόλο καίριας σημασίας στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 314
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας με λιγότερο ενεργοβόρα αλιευτικά εργαλεία, με την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή δεν οδηγεί σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας της αλιευτικής μονάδας και ότι τα αλιευτικά εργαλεία που αντικαθίστανται, κατάσχονται και καταστρέφονται.
Τροπολογία 315
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  ανεξάρτητες αξιολογήσεις και ελέγχους του ενεργειακού αποτυπώματος των αλιευτικών προϊόντων στην αγορά, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να ξεχωρίζουν τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από λιγότερο ενεργοβόρες αλιευτικές μεθόδους.
Τροπολογία 641
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2
2.  Η στήριξη δεν συμβάλλει στην αντικατάσταση ή στον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών μηχανών. Η στήριξη χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών και όχι πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.
2.  Η στήριξη χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας και όχι πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.
Τροπολογία 317
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 127, προκειμένου να ορίσει τις επενδύσεις που είναι επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α).
3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 127 προκειμένου να ορίσει τις επενδύσεις που είναι επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) και να καθορίσει τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 318
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των ψαριών που αλιεύονται, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του σκάφους για το σκοπό αυτό.
1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία και η ποιότητα των εμπορικών αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
α)  επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, συγκεκριμένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την μεταποίηση, την εμπορία και την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων·
β)  καινοτόμους επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας και της διατήρησης των αλιευτικών προϊόντων·
Τροπολογία 319
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2
2.   Προκειμένου να βελτιωθεί η χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του σκάφους για να γίνεται καλύτερη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων εμπορικών αποθεμάτων και να αξιοποιούνται τα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των ψαριών που αλιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και το άρθρο 8 στοιχείο β) του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].
2.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του σκάφους για την βελτίωση του χειρισμού, της αποθεματοποίησης και της εκφόρτωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, να γίνεται καλύτερη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων εμπορικών αποθεμάτων και να αξιοποιούνται τα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των ψαριών που αλιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και το άρθρο 8 στοιχείο β) του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].
Τροπολογία 320
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1, στοιχείο β, παρέχεται υπό την προϋπόθεση της χρήσης επιλεκτικών εργαλείων για την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
Τροπολογία 321
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4
4.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες για τουλάχιστον 60 ημέρες στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
4.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (β) χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες για τουλάχιστον 60 ημέρες στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Τροπολογία 603
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – τίτλος
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες, καταφύγια και άλλες χερσαίες υποστηρικτικές υποδομές
Τροπολογία 604
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1
1.   Για τους σκοπούς της αύξησης της ποιότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, της συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος ή της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις βελτίωσης των υποδομών αλιευτικών λιμένων ή τόπων εκφόρτωσης, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.
1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών, όπως των αλιευτικών λιμένων, των τόπων εκφόρτωσης, των ιχθυοσκαλών και άλλων χερσαίων υποστηρικτικών υποδομών, περιλαμβανομένων επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.
Τροπολογία 323
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2
2.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες και τόπους εκφόρτωσης που επιτρέπουν να γίνεται καλύτερη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων εμπορικών αποθεμάτων και να αξιοποιούνται τα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των ψαριών που αλιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και το άρθρο 8 στοιχείο β) του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].
2.  Οι επενδύσεις μπορεί να αφορούν:
α)  την βελτίωση της ποιότητας, της νωπότητας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται·
β)  την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, μεταποίησης, αποθεματοποίησης και πώλησης σε ιχθυόσκαλα·
γ)  τη χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων εμπορικών αποθεμάτων και την καλύτερη αξιοποίηση των υποχρησιμοποιούμενων συστατικών των αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…..[για την ΚΑΠ] και το άρθρο 8 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/….. [για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας]·
δ)  την ενεργειακή απόδοση·
ε)  την περιβαλλοντική προστασία, συγκεκριμένα τη συλλογή, την αποθεματοποίηση και την επεξεργασία απορριμμάτων και θαλάσσιων απορριμμάτων·
στ)  την βελτίωση της υγιεινής, της υγείας και της ασφάλειας·
ζ)  την βελτίωση των συνθηκών εργασίας·
η)  την προμήθεια πάγου, ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας·
θ)  τον εξοπλισμό για την επισκευή και τη συντήρηση αλιευτικών σκαφών·
ι)  την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των αποβαθρών για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση·
ια)  τη μηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων,
ιβ)  τη δικτύωση των αλιευτικών λιμένων, των τόπων εκφόρτωσης και των ιχθυοσκαλών.
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)
Άρθρο 41α
Προστασία της θαλάσσιας κληρονομιάς
1.  Προκειμένου να στηριχθούν και να προωθηθούν οι παραδοσιακές ναυπηγικές τέχνες που σχετίζονται με την αλιεία και να συντηρηθούν ή να διατηρηθούν σε λειτουργία τα σκάφη που καλύπτονται από την προστασία της θαλάσσιας κληρονομιάς ενός κράτους μέλους, το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει:
α)  κατάρτιση και επενδύσεις για τη στήριξη των παραδοσιακών ναυπηγείων και των παραδοσιακών ναυπηγικών τεχνών·
β)  επενδύσεις επί του σκάφους με στόχο την αποκατάσταση των παραδοσιακών ξύλινων αλιευτικών σκαφών, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα·
γ)  επενδύσεις για τη φύλαξη και τη συντήρηση των παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών που καλύπτονται από την προστασία της θαλάσσιας κληρονομιάς και έχουν παροπλιστεί.
2.  Η στήριξη χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες ναυπηγείων και αλιευτικών σκαφών και μόνο για μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.
3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σκάφη που λαμβάνουν στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους.
Τροπολογία 325
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας εσωτερικών υδάτων στο περιβάλλον, να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση, να αυξηθεί η ποιότητα των αλιευμάτων που εκφορτώνονται ή να βελτιωθεί η ασφάλεια ή οι συνθήκες εργασίας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις εξής επενδύσεις:
1.  Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας εσωτερικών υδάτων στο περιβάλλον, να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση, να αυξηθεί η ποιότητα των αλιευμάτων που εκφορτώνονται ή να βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας, το ανθρώπινο κεφάλαιο και η κατάρτιση, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις εξής επενδύσεις:
Τροπολογία 326
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, υπό τους όρους που θεσπίζονται στο άρθρο 31·
Τροπολογία 327
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   σε εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο·
β)   σε εξοπλισμό και έργα όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 και στο άρθρο 37 υπό τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα·
Τροπολογία 328
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)   σε υφιστάμενους λιμένες και τόπους εκφόρτωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
δ)   σε αλιευτικούς λιμένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο·
Τροπολογία 329
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  στη βελτίωση της αξίας ή της ποιότητας των αλιευμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
Τροπολογία 330
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 και υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
Τροπολογία 331
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξη και τη διευκόλυνση της καινοτομίας σύμφωνα με το άρθρο 28, τις γνωμοδοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 29 και τις εταιρικές συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων σύμφωνα με το άρθρο 30.
Τροπολογία 332
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)   Οι αναφορές που γίνονται στα άρθρα 33, 36 και 39 για τα αλιευτικά σκάφη νοούνται ως αναφορές σε σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα·
α)   Οι αναφορές που γίνονται στα άρθρα 33, 36, 37, 39 και 40 για τα αλιευτικά σκάφη νοούνται ως αναφορές σε σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα·
Τροπολογία 333
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)   Οι αναφορές που γίνονται στο άρθρο 36 στο θαλάσσιο περιβάλλον νοούνται ως αναφορές στο περιβάλλον στο οποίο αλιεύει το αλιευτικό σκάφος εσωτερικών υδάτων.
β)   Οι αναφορές που γίνονται στο άρθρο 36 στο θαλάσσιο περιβάλλον νοούνται ως αναφορές στο περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται η αλιεία εσωτερικών υδάτων.
Τροπολογία 334
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3
3.  Προκειμένου να διατηρηθεί η διαφοροποίηση από αλιείς εσωτερικών υδάτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την αλλαγή της χρήσης σκαφών που αλιεύουν στην αλιεία εσωτερικών υδάτων σε άλλες δραστηριότητες εκτός της αλιείας, υπό τους όρους του άρθρου 32 του παρόντος κανονισμού.
3.  Προκειμένου να διατηρηθεί η διαφοροποίηση από αλιείς εσωτερικών υδάτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων εσωτερικών υδάτων που είναι συμπληρωματικές άλλων δραστηριοτήτων εκτός της αλιείας, υπό τους όρους του άρθρου 32 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 634
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5
5.  Προκειμένου να προστατευτεί και να αναπτυχθεί η υδρόβια πανίδα και χλωρίδα, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη συμμετοχή αλιέων εσωτερικών υδάτων στην διαχείριση, την αποκατάσταση και την επιτήρηση των περιοχών NATURA 2000, όπου αυτές οι περιοχές αφορούν άμεσα αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των τόπων ωοτοκίας και των οδών μετανάστευσης για τα μεταναστευτικά είδη, με την επιφύλαξη του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
5.  Προκειμένου να προστατευθεί και να αναπτυχθεί η υδρόβια πανίδα και χλωρίδα, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
Τροπολογία 635
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5 – στοιχείο α (νέο)
(α)  με την επιφύλαξη του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο δ), η διαχείριση, η αποκατάσταση και η παρακολούθηση των περιοχών NATURA 2000, όπου αυτές οι περιοχές αφορούν άμεσα αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των τόπων ωοτοκίας και των οδών μετανάστευσης για τα μεταναστευτικά είδη και ενδεχομένως, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αλιέων εσωτερικών υδάτων·
Τροπολογία 636
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5 – στοιχείο β (νέο)
(β)  την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό ή την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής παρακολούθησης και αξιολόγησής τους.
Τροπολογία 336
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 6
6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σκάφη που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα.
6.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σκάφη που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα.
Τροπολογία 337
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
1.  Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιορίζεται σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά.
1.  Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιορίζεται σε επιχειρήσεις βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών που εισέρχονται στον κλάδο όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1α, και σε οργανώσεις παραγωγών και επιχειρηματιών υδατοκαλλιέργειας, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά. Η στήριξη δεν χορηγείται σε οικονομικούς φορείς που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης.
Τροπολογία 338
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι επιχειρηματίες που εισέρχονται στον κλάδο υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο και, σε περίπτωση που το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, μελέτη σκοπιμότητας.
Τροπολογία 589
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2
2.   Εφόσον οι δράσεις αποτελούνται από επενδύσεις σε εξοπλισμό ή υποδομή που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή την καλή διαβίωση των ζώων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τίθενται σε ισχύ μετά το 2014, επιτρέπεται να επιχορηγούνται έως την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα καθίστανται υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις.
2.   Η στήριξη περιορίζεται σε επενδύσεις σε εξοπλισμό ή υποδομή που αποδεδειγμένα έχουν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ή καλύτερη απόδοση ως προς την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή την καλή διαβίωση των ζώων σε σχέση με ό,τι απαιτείται βάσει του δικαίου της Ένωσης.
Στήριξη δεν χορηγείται σε δράσεις υδατοκαλλιέργειας, στις οποίες χρησιμοποιούνται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.
Στήριξη δεν χορηγείται σε δράσεις εντατικής υδατοκαλλιέργειας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές ή σε περιοχές αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων.
Τροπολογία 340
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις:
1.   Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει έργα που στοχεύουν:
α)   που εισάγουν νέα τεχνική ή οργανωτική γνώση σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας η οποία περιορίζει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον ή ενισχύει μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια·
α)   στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριμένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής·
β)   που αναπτύσσουν ή εισάγουν στην αγορά νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα σε σύγκριση με την εξέλιξη της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.
β)   στην ανάπτυξη ή την εισαγωγή στην αγορά νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων σε σύγκριση με την εξέλιξη της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης καθώς και καινοτομιών ή βελτιώσεων στην παραγωγή και μεταποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας·
βα)  στη διερεύνηση της δυνατότητας τεχνικής ή οικονομικής εφαρμογής των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.
Τροπολογία 341
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2
2.   Οι δράσεις βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να διεξάγονται σε συνεργασία με έναν επιστημονικό ή τεχνικό φορέα, αναγνωρισμένο από την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, που επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.
2.   Οι δράσεις βάσει του παρόντος άρθρου διεξάγονται από ή σε συνεργασία με δημόσιο ή ιδιωτικό επιστημονικό, ακαδημαϊκό ή τεχνικό φορέα, αναγνωρισμένο από την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, που επικυρώνει τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.
Τροπολογία 342
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Το ΕΤΘΑ παρέχει οικονομική συνεισφορά για την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας μέσω της εκτέλεσης των πολυετών στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 343
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – τίτλος
Επενδύσεις σε παράκτια υδατοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια εκτός των τροφίμων
Επενδύσεις σε υδατοκαλλιέργεια
Τροπολογία 344
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1
1.  Προκειμένου να ενισχυθούν μορφές υδατοκαλλιέργειας με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την επένδυση στην ανάπτυξη παράκτιων υδατοκαλλιεργειών ή υδατοκαλλιεργειών εκτός των τροφίμων.
1.  Προκειμένου να ενισχυθούν μορφές βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
α)  Τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, περιλαμβανομένων των υπεράκτιων υδατοκαλλιεργειών ή υδατοκαλλιεργειών εκτός των τροφίμων·
β)  τη διαφοροποίηση της παραγωγής και των καλλιεργούμενων ειδών, καθώς και τις μελέτες σχετικά με την απόδοση και την καταλληλότητα της εκάστοτε τοποθεσίας·
Τροπολογία 345
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 μπορεί να χορηγείται για την αύξηση της παραγωγής και/ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας ή την κατασκευή νέων υπό τον όρο ότι η ανάπτυξη είναι συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 346
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου χορηγείται εφόσον έχει αποδειχθεί σαφώς από ανεξάρτητη έκθεση εμπορίας ότι υφίστανται βιώσιμες προοπτικές στην αγορά για το προϊόν. Οι συσταθείσες επιχειρήσεις πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμες και να μην συμβάλλουν στην υπερπαραγωγή στον εν λόγω κλάδο.
Τροπολογία 347
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν:
1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν:
Τροπολογία 348
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  στην πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, συγκεκριμένα επιτρέποντας στην επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας να πραγματοποιεί την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώληση της δικής της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας·
α)  στην πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, παρέχοντας στήριξη για παράδειγμα στον κλάδο υδατοκαλλιέργειας ώστε να πραγματοποιεί την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώληση της δικής του παραγωγής υδατοκαλλιέργειας, ή να συγκροτεί ενώσεις ή να συνάπτει συμφωνίες σύνδεσης για την μεταποίηση·
Τροπολογία 349
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά·
β)  στη διαφοροποίηση του εισοδήματος του κλάδου υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης νέων αυτόχθονων ειδών υδατοκαλλιέργειας στις αντίστοιχες περιοχές με προστιθέμενη αξία και καλές προοπτικές στην αγορά και για το περιβάλλον·
Τροπολογία 350
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκτός της υδατοκαλλιέργειας.
γ)   στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 351
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2
2.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να χορηγείται μόνο σε οικονομικούς φορείς υδατοκαλλιέργειας υπό την προϋπόθεση οι συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός της υδατοκαλλιέργειας να αφορούν το βασικό τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, την υδατοκαλλιέργεια, όπως τουρισμός αλιείας με πετονιά, περιβαλλοντικές υπηρεσίες υδατοκαλλιέργειας ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υδατοκαλλιέργεια.
2.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας υπό την προϋπόθεση οι συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός της υδατοκαλλιέργειας να αφορούν το βασικό τομέα παραγωγής ή εμπορίας της υδατοκαλλιέργειας, όπως τουρισμός ερασιτεχνικής αλιείας, περιβαλλοντικές υπηρεσίες υδατοκαλλιέργειας ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υδατοκαλλιέργεια.
Τροπολογία 352
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και η ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και η ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας και να περιορισθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
Τροπολογία 353
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   την παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε εκμεταλλεύσεις τεχνικού, επιστημονικού, νομικού ή οικονομικού χαρακτήρα.
β)   την παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε εκμεταλλεύσεις τεχνικού, επιστημονικού, νομικού, περιβαλλοντικού ή οικονομικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 637
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
(βα)  τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της ΔΟΕ·
Τροπολογία 638
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
(ββ)  την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της πρόσβασης στην απασχόληση για τους νέους και τις γυναίκες στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 354
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)   πρότυπα υγείας και ασφαλείας με βάση τη νομοθεσία της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία·
δ)   πρότυπα υγείας, υγιεινής και ασφαλείας με βάση τη νομοθεσία της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία·
Τροπολογία 355
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  την προώθηση της ισότητας ευκαιριών, ιδίως σε σχέση με την ισότητα των φύλων και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία·
Τροπολογία 356
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3
3.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο σε φορείς του δημόσιου τομέα που επελέγησαν για τη συγκρότηση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών της εκμετάλλευσης. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο σε ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας ή οργανώσεις παραγωγών υδατοκαλλιέργειας.
3.  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο σε φορείς του δημόσιου τομέα που επελέγησαν για τη συγκρότηση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών της εκμετάλλευσης ή σε επαγγελματικές οργανώσεις αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος. Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο σε ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας, επαγγελματικές οργανώσεις υδατοκαλλιέργειας αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος, οργανώσεις παραγωγών υδατοκαλλιέργειας ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 357
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όταν η χορηγούμενη στήριξη δεν υπερβαίνει τα 4 000 ευρώ, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέγεται μέσω ταχείας διαδικασίας.
Τροπολογία 358
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4
4.  Οι εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας δεν λαμβάνουν ενίσχυση για τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών πάνω από μία φορά για κάθε κατηγορία υπηρεσιών που καλύπτεται βάσει της παραγράφου 2 στοιχεία α) έως ε) κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 359
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τη δια βίου μάθηση, τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και καινοτόμων πρακτικών, καθώς και την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων στην υδατοκαλλιέργεια·
α)  την επαγγελματική κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση, τη διάδοση της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης και καινοτόμων πρακτικών, καθώς και την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων στην υδατοκαλλιέργεια, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 360
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας ή επαγγελματικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των επιστημονικών φορέων ή εκείνων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
β)   τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας ή επαγγελματικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνικών φορέων και των φορέων κατάρτισης ή εκείνων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Τροπολογία 361
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2
2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν χορηγείται σε μεγάλες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
Διαγράφεται
Τροπολογία 362
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των ζωνών υδατοκαλλιέργειας και των υποδομών, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.   Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των ζωνών υδατοκαλλιέργειας και των υποδομών και να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
-
Τροπολογία 363
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των πιο κατάλληλων περιοχών για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, και, όπου εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις διεργασίες του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού·
α)  την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των πιο κατάλληλων περιοχών για την ανάπτυξη βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας με μικρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και, όπου εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις διεργασίες του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και τις δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων κατά το στάδιο παραγωγής δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 364
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών όπου θα απαγορεύονται οι δραστηριότητες εντατικής υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να διατηρήσουν οι περιοχές αυτές τον ρόλο τους στη λειτουργία του οικοσυστήματος, για παράδειγμα, ως τόποι ωοτοκίας, παράκτιοι τόποι αναπαραγωγής, προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, περιοχές Natura 2000 ή περιοχές αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων·
Τροπολογία 365
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη βελτίωση των υποδομών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων μέσω αναδασμού, παροχής ενέργειας ή διαχείρισης των υδάτων·
β)  τη βελτίωση και ανάπτυξη των βοηθητικών εγκαταστάσεων και υποδομών που απαιτούνται για να αυξηθεί το δυναμικό των περιοχών υδατοκαλλιέργειας και να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα της υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στους τομείς του αναδασμού, της παροχής ενέργειας ή της διαχείρισης των υδάτων·
Τροπολογία 366
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   τη δράση που αναλαμβάνεται και υλοποιείται από τις αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με στόχο την πρόληψη σοβαρών ζημιών στην υδατοκαλλιέργεια.
γ)   τη δράση που αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές για τον μετριασμό των συγκρούσεων με είδη της άγριας πανίδας που προστατεύονται βάσει της οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με στόχο την πρόληψη σοβαρών ζημιών στην υδατοκαλλιέργεια.
Τροπολογία 367
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2
2.  Δικαιούχοι της στήριξης βάσει του παρόντος άρθρου είναι μόνο φορείς του δημόσιου τομέα.
2.  Δικαιούχοι της στήριξης βάσει του παρόντος άρθρου είναι μόνο φορείς του δημόσιου τομέα ή ιδιωτικές οργανώσεις επιφορτισμένες από κράτος μέλος να ασκήσουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α, αα και β της παραγράφου 1.
Τροπολογία 368
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – τίτλος
Ενθάρρυνση των νέων υδατοκαλλιεργητών
Ενθάρρυνση των νέων καλλιεργητών στον κλάδο της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Τροπολογία 369
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1
1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη σύσταση επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας από καινούριους καλλιεργητές.
1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη σύσταση επιχειρήσεων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας ή συνεταιρισμών από καινούριους καλλιεργητές, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με τον τομέα της μεταποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους υδατοκαλλιεργητές και την ισότητα των φύλων.
Τροπολογία 370
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.   Στήριξη 1 χορηγείται σε υδατοκαλλιεργητές που εισέρχονται στον κλάδο, υπό τον όρο ότι:
2.   Στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 χορηγείται σε υδατοκαλλιεργητές που εισέρχονται στον κλάδο, υπό τον όρο ότι:
Τροπολογία 371
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)   συστήνουν για πρώτη φορά μια πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας ως επικεφαλής της εν λόγω επιχείρησης·
β)   συστήνουν για πρώτη φορά μια πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας ή στον σχετικό κλάδο μεταποίησης, ως επικεφαλής της εν λόγω επιχείρησης·
Τροπολογία 372
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)   υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειάς τους.
γ)   υποβάλουν ένα οικονομικά και περιβαλλοντικά αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειάς τους, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου σχετικά με την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς τους·
Τροπολογία 373
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – τίτλος
Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος
Προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος
Τροπολογία 374
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Προκειμένου να μειωθεί ουσιαστικά ο αντίκτυπος της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις:
Προκειμένου να μειωθεί ουσιαστικά ο αντίκτυπος της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες επενδύσεις:
Τροπολογία 375
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)   που επιτρέπουν τη σημαντική μείωση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στο νερό, ιδίως με τη μείωση της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται ή τη βελτίωση της ποιότητας του νερού εξόδου, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης του πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας·
α)   που επιτρέπουν τη σημαντική μείωση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη χρήση και την ποιότητα του νερού, ιδίως με τη μείωση της ποσότητας χημικών, αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων ή νερού που χρησιμοποιείται ή τη βελτίωση της ποιότητας του νερού εξόδου, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης του πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 376
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  που προωθούν την υδατοκαλλιέργεια κλειστού συστήματος·
Τροπολογία 377
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   που περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη φύση ή τη βιοποικιλότητα·
β)   που περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη φύση και προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και την βιοποικιλότητα, περιορίζουν δε ιδίως τις επιπτώσεις στα αποθέματα άγριων ειδών, την αλληλεπίδραση με τα είδη θηρευτών, τη χρήση τοξικών χημικών και αντιβιοτικών, και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με την εντατική υδατοκαλλιέργεια·
Τροπολογία 378
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   για την αγορά του εξοπλισμού που προστατεύει εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας από του άγριους θηρευτές που επωφελούνται από την προστασία βάσει της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 92/43/ΕOΚ του Συμβουλίου·
γ)   για την αγορά του εξοπλισμού που προστατεύει τις εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας από τους άγριους θηρευτές·
Τροπολογία 379
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)   για την αποκατάσταση υφιστάμενων λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή πιθανών μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης ιλύος.
ε)   για την αποκατάσταση των εκβολών ποταμού, των υφιστάμενων λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας και των συνδεόμενων με αυτές οικοτόπων μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή πρόληψης της εναπόθεσης ιλύος.
Τροπολογία 380
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη της βιολογικής ή ενεργειακά αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.   Προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη της βιολογικής ή ενεργειακά πιο αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
Τροπολογία 381
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχεί α α (νέο)
αα)  τη μετατροπή δράσεων για την καλλιέργεια σαρκοφάγων ειδών σε δράσεις για την καλλιέργεια φυτοφάγων ειδών, τα οποία δεν στηρίζουν τη διατροφή τους στην κατανάλωση φρέσκων, άγριων ιχθύων αλμυρών ή γλυκέων υδάτων, ιχθυαλεύρων ή ιχθυελαίων·
Τροπολογία 382
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας κλειστού συστήματος όπου οι ιχθείς και άλλα υδρόβια είδη καλλιεργούνται σε κλειστά συστήματα ανακύκλωσης του νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του νερού.
Τροπολογία 383
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   τη συμμετοχή στα συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της Ένωσης που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).
β)   τη συμμετοχή στα συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της Ένωσης όπως αυτά που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή τη συμμετοχή σε εθνικά αναγνωρισμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης·
Τροπολογία 384
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2
2.   Η στήριξη χορηγείται μόνο σε δικαιούχους οι οποίοι δεσμεύονται να συμμετέχουν στο EMAS για τουλάχιστον 3 έτη ή να πληρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής για τουλάχιστον 5 έτη.
2.   Η στήριξη χορηγείται μόνο σε δικαιούχους οι οποίοι δεσμεύονται να συμμετέχουν στο EMAS για τουλάχιστον πέντε έτη ή να πληρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής για τουλάχιστον πέντε έτη.
Τροπολογία 385
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3
3.   Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή αντιστάθμισης για δύο το πολύ έτη κατά την περίοδο της μετατροπής της επιχείρησης σε βιολογική παραγωγή ή κατά την προετοιμασία για συμμετοχή στο σύστημα EMAS.
3.   Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή αντιστάθμισης για πέντε το πολύ έτη κατά την περίοδο της μετατροπής της επιχείρησης σε βιολογική παραγωγή ή κατά την προετοιμασία για συμμετοχή στο σύστημα EMAS.
Τροπολογία 386
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)   την απώλεια εσόδων ή πρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της μετάβασης από συμβατική σε βιολογική παραγωγή για δράσεις επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου·
α)   την απώλεια εσόδων ή πρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της μετάβασης από συμβατική σε βιολογική παραγωγή ή της διατήρησης της βιολογικής παραγωγής για δράσεις επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου·
Τροπολογία 387
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.   Προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
Τροπολογία 388
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  μεθόδους υδατοκαλλιέργειας συμβατές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες και υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από το χαρακτηρισμό των περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
α)  εκτεταμένες και ημι-εντατικές μεθόδους υδατοκαλλιέργειας συμβατές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες και υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από το χαρακτηρισμό των περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ·
Τροπολογία 389
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 –παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη συμμετοχή σε εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή υδρόβιων ζώων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας που αναπτύσσονται από δημόσιες αρχές ή υπό την εποπτεία τους·
β)  τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τη συμμετοχή σε εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή υδρόβιων ζώων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας που αναπτύσσονται από δημόσιες αρχές ή υπό την εποπτεία τους·
Τροπολογία 390
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 –παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  μορφές εκτατικής υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης του τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
γ)  μορφές εκτατικής και ημι-εντατικής υδατοκαλλιέργειας, τόσο σε παράκτιες ζώνες όσο και σε εσωτερικά ύδατα, που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης του τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 391
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2
2.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν ή το διαφυγόν εισόδημα που απορρέει από τις απαιτήσεις διαχείρισης των αφορώμενων περιοχών, που σχετίζονται με την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και/ή το διαφυγόν εισόδημα που απορρέει από τις απαιτήσεις διαχείρισης των αφορώμενων περιοχών, που σχετίζονται με την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 392
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4
4.   Η στήριξη που προβλέπεται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν.
4.   Η στήριξη που προβλέπεται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν καθώς και αποζημίωσης για απώλειες που σημειώθηκαν στα αποθέματα της υδατοκαλλιέργειας από προστατευόμενα είδη, υπό τον όρο ότι είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας.
Τροπολογία 393
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1
1.   Το ΕΤΘΑ στηρίζει την αντιστάθμιση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων αποκλειστικά για λόγους δημόσιας υγείας.
1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την αντιστάθμιση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων αποκλειστικά για λόγους δημόσιας υγείας.
Τροπολογία 395
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων ετών.
β)  η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων ετών ή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου δραστηριότητας, όταν έχουν παρέλθει λιγότερα από τρία έτη από τη σύσταση της εταιρείας. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες υπολογισμού για τις εταιρείες με λιγότερο από ένα έτος δραστηριότητας.
Τροπολογία 396
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 3
3.  Η διάρκεια για την οποία μπορεί να χορηγείται αντιστάθμιση είναι το πολύ 12 μήνες καθόλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.
Διαγράφεται
Τροπολογία 397
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Προκειμένου να ενισχυθεί η υγεία και καλή διαβίωση των ζώων σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και τη βιοασφάλεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει:
1.  Προκειμένου να ενισχυθεί η υγεία και καλή διαβίωση των ζώων σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και τη βιοασφάλεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας και επαγγελματικές οργανώσεις υδατοκαλλιεργητών για τις ακόλουθες δράσεις:
Τροπολογία 398
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)   τον έλεγχο και την εκρίζωση των νόσων στην υδατοκαλλιέργεια υπό τους όρους της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα·
α)   τις δαπάνες για τον έλεγχο και την εκρίζωση των νόσων στην υδατοκαλλιέργεια υπό τους όρους της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται σε σχέδιο εκρίζωσης·
Τροπολογία 399
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)   την ανάπτυξη γενικών και ειδικών του είδους βέλτιστων πρακτικών ή κώδικες δεοντολογίας σχετικά με τη βιοασφάλεια ή τις ανάγκες καλής διαβίωσης των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια·
β)   την ανάπτυξη γενικών και ειδικών του είδους βέλτιστων πρακτικών ή κώδικες δεοντολογίας σχετικά με τη βιοασφάλεια, την υγεία και τις ανάγκες καλής διαβίωσης των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια·
Τροπολογία 400
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   την αύξηση της διαθεσιμότητας κτηνιατρικών φαρμάκων για χρήση στην υδατοκαλλιέργεια και την προώθηση της κατάλληλης χρήσης των εν λόγω φαρμάκων, μέσω της ανάθεσης φαρμακευτικών μελετών και της διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών.
γ)   τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση της εξάρτησης της υδατοκαλλιέργειας από τα κτηνιατρικά φάρμακα·
Τροπολογία 401
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  την πρόβλεψη και λειτουργία ομάδων υγειονομικής προστασίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας όπως αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 402
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Προκειμένου να διασφαλιστεί το εισόδημα των παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την συμβολή σε μια ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας που καλύπτει τις ζημίες που οφείλονται σε:
1.  Προκειμένου να διασφαλιστεί το εισόδημα των παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη συμβολή σε μια ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας ή σε ένα αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ταμείο αλληλοβοήθειας που καλύπτει τις ζημίες που οφείλονται σε τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους λόγους:
Τροπολογία 403
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  φυσικές καταστροφές·
α)  φυσικές καταστροφές ή μαζική ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος·
Τροπολογία 404
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας του νερού·
γ)  αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας και της ποσότητας του νερού·
Τροπολογία 405
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)   ασθένειες ή προσβολές από παράσιτα και καταστροφή εγκαταστάσεων παραγωγής.
δ)   ασθένειες στην υδατοκαλλιέργεια, θήρευση, μηχανικές βλάβες ή καταστροφή εγκαταστάσεων παραγωγής, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο οικονομικός φορέας·
Τροπολογία 406
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις που προκαλούνται από άγρια ζώα, συμπεριλαμβανομένης της προσβολής των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας από χωροκατακτητικά είδη·
Τροπολογία 407
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  περιβαλλοντική ρύπανση λόγω εξωγενούς καταστροφής εκτός της εκμετάλλευσης υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 408
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)
δγ)  συλλογή και καταστροφή των νεκρών ζώων στην εκμετάλλευση, λόγω φυσικών καταστροφών ή ατυχημάτων στην εκμετάλλευση, για τα οποία δεν ευθύνεται ο οικονομικός φορέας, ή σφαγής ή ενταφιασμού στην ίδια την εκμετάλλευση, για λόγους υγείας των ζώων και κατόπιν προηγούμενης άδειας εκ μέρους των αρμοδίων αρχών.
Τροπολογία 409
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Η εμφάνιση ενός δυσμενούς καιρικού φαινομένου ή το ξέσπασμα της ασθένειας στην υδατοκαλλιέργεια αναγνωρίζεται επίσημα ως τέτοιο από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
2.  Η εμφάνιση ενός δυσμενούς καιρικού φαινομένου, ασθένειας, εκτεταμένης ρύπανσης ή άλλων περιστάσεων στην υδατοκαλλιέργεια συναφών με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, αναγνωρίζεται επίσημα ως τέτοιο από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Τροπολογία 410
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 3
3.  Στήριξη χορηγείται μόνο για ασφαλιστήρια συμβόλαια αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας που καλύπτουν τις οικονομικές ζημίες βάσει της παραγράφου 1 που υπερβαίνουν το 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής του υδατοκαλλιεργητή.
3.  Στήριξη χορηγείται μόνο για ασφαλιστήρια συμβόλαια αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας ή για ταμεία αλληλοβοήθειας που καλύπτουν τις οικονομικές ζημίες βάσει της παραγράφου 1 που υπερβαίνουν το 25% της μέσης ετήσιας παραγωγής του υδατοκαλλιεργητή.
Τροπολογία 411
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58
Το ΕΤΘΑ στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ακολουθώντας μια προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].
Το ΕΤΘΑ στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών και περιοχών υδατοκαλλιέργειας ακολουθώντας μια προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].
Τροπολογία 412
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1
Η χρηματοοικονομική στήριξη με βάση το παρόν κεφάλαιο θα συμβάλει στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης που έχουν εντοπιστεί στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
Η στήριξη δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης που έχουν εντοπιστεί στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3.
Τροπολογία 413
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος V – κεφάλαιο ΙΙΙ – τμήμα 2 – τίτλος
Αλιευτικές περιοχές, τοπικές συμπράξεις και στρατηγικές ανάπτυξης
Αλιευτικές περιοχές και περιοχές υδατοκαλλιέργειας, τοπικές συμπράξεις και στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
Τροπολογία 414
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – τίτλος
Αλιευτικές περιοχές
Αλιευτικές περιοχές και περιοχές υδατοκαλλιέργειας
Τροπολογία 415
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Μία αλιευτική περιοχή που είναι επιλέξιμη για στήριξη είναι:
1.  Προκειμένου μια περιοχή να χαρακτηρισθεί ως περιοχή που είναι επιλέξιμη για στήριξη πρέπει να είναι είτε περιοχή θαλάσσιας αλιείας, περιοχή αλιείας εσωτερικών υδάτων ή περιοχή υδατοκαλλιέργειας. Πρέπει να είναι λειτουργικά συνεκτική σε γεωγραφικούς, βιολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς όρους, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη τις δραστηριότητες αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και συναφείς δραστηριότητες, και παρέχει επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη των ανθρώπινων, χρηματοδοτικών και οικονομικών πόρων για τη στήριξη μιας βιώσιμης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
Τροπολογία 416
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  περιορισμένης έκτασης και, κατά κανόνα, μικρότερη από μια περιοχή του επιπέδου NUTS 3 του κοινού συστήματος ταξινόμησης των περιφερειών που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 της 26ης Μαΐου 2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS)· και
Διαγράφεται
Τροπολογία 417
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  λειτουργικά συνεκτική σε γεωγραφικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς όρους, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη τους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και παρέχει επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη των ανθρώπινων, χρηματοδοτικών και οικονομικών πόρων για τη στήριξη μιας βιώσιμης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
Διαγράφεται
Τροπολογία 418
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1
1.   Για τους σκοπούς του ΕΤΘΑ, η ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διάφορων κλάδων της τοπικής οικονομίας, ιδίως του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·
1.   Για τους σκοπούς του ΕΤΘΑ, η ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων] βασίζεται στην αλληλεπίδραση και στις διαβουλεύσεις μεταξύ φορέων και έργων των κλάδων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και άλλων κλάδων της τοπικής οικονομίας. Πρέπει, εν προκειμένω, να ζητείται η γνώμη των γνωμοδοτικών συμβουλίων.
Τροπολογία 419
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών περιοχών·
α)  μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών περιοχών και περιοχών υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 420
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.
β)  διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η θάλασσια και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων και, ιδίως, βοηθούν τους μικρούς και παρακμάζοντες αλιευτικούς λιμένες να μεγιστοποιήσουν το θαλάσσιο δυναμικό τους αναπτύσσοντας ποικίλες υποδομές.
Τροπολογία 421
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3
3.   Η στρατηγική πρέπει να είναι συνεπής με τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στην περιοχή και τις προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ. Οι στρατηγικές μπορεί να κυμαίνονται από εκείνες που επικεντρώνονται στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. Η στρατηγική υπερβαίνει μια απλή συλλογή δράσεων ή παράθεση τομεακών μέτρων.
3.   Η στρατηγική πρέπει να είναι συνεπής με τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στην περιοχή και τις προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ. Οι στρατηγικές επικεντρώνονται κυρίως στην αλιεία ή την υδατοκαλλιέργεια, αλλά μπορούν να είναι και ευρύτερες, και απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών και των περιοχών υδατοκαλλιέργειας. Η στρατηγική υπερβαίνει μια απλή συλλογή δράσεων ή παράθεση τομεακών μέτρων.
Τροπολογία 422
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 5
5.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 127 σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].
5.   Η ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης περιλαμβάνει σχέδιο δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο ε) του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων]. Το σχέδιο δράσης ορίζει, μεταξύ άλλων, τον κατάλογο των προβλεπόμενων δράσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής και, για κάθε δράση, προσδιορίζει τους στόχους της εν λόγω δράσης, τις επιλέξιμες δαπάνες, τους δικαιούχους που είναι επιλέξιμοι, το χρηματοδοτικό κονδύλιο των σχετικών κρατικών πιστώσεων, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων και τους δείκτες αποτελεσμάτων.
Τροπολογία 423
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  διασφαλίζουν μια σημαντική εκπροσώπηση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
β)  διασφαλίζουν ότι η πλειοψηφία των εκπροσώπων προέρχεται από τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
Τροπολογία 424
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 4
4.   Αν η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης υποστηρίζεται από άλλα ταμεία πέραν από το ΕΤΘΑ, θεσπίζεται ένας συγκεκριμένος φορέας επιλογής για έργα υποστηριζόμενα από το ΕΤΘΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο (3).
4.   Αν η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης υποστηρίζεται από άλλα ταμεία πέραν από το ΕΤΘΑ, ο φορέας επιλογής της ΤΟΔΑ για έργα υποστηριζόμενα από το ΕΤΘΑ, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο (3).
Τροπολογία 425
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 7
7.  Οι αντίστοιχοι ρόλοι της TΟΔΑ, της διαχειριστικής αρχής για όλα τα εκτελεστικά καθήκοντα που σχετίζονται με τη στρατηγική περιγράφονται με σαφήνεια στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
7.  Οι αντίστοιχοι ρόλοι της TΟΔΑ, της διαχειριστικής αρχής και της εκτελεστικής αρχής όπου αυτή είναι άλλη από την διαχειριστική αρχή, για όλα τα εκτελεστικά καθήκοντα που σχετίζονται με τη στρατηγική περιγράφονται με σαφήνεια στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Τροπολογία 426
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1
1.  Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες βάσει της παρούσας ενότητας ορίζονται στο άρθρο 31 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].
1.  Οι δράσεις και οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες βάσει της παρούσας ενότητας ορίζονται στο άρθρο 31 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].
Τροπολογία 427
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1
1.  Η προπαρασκευαστική η στήριξη καλύπτει την ανάπτυξη δυναμικότητας, την κατάρτιση και τη δικτύωση με σκοπό την προπαρασκευή και υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
1.  Η προπαρασκευαστική η στήριξη καλύπτει την ανάπτυξη δυναμικότητας, τη διαβούλευση, την κατάρτιση και τη δικτύωση με σκοπό την προπαρασκευή και υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
Τροπολογία 428
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  πρόσθεση αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·
α)  πρόσθεση αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων ανθρώπων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης·
Τροπολογία 429
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  στήριξη της διαφοροποίησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε αλιευτικές περιοχές, ιδίως σε άλλους θαλάσσιους τομείς·
β)   στήριξη της διαφοροποίησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε αλιευτικές περιοχές και περιοχές υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης σε θαλάσσιες δραστηριότητες που είναι συμπληρωματικές των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 430
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  ενίσχυση της κατάρτισης και βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 431
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των περιοχών αλιείας, περιλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής·
γ)  βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένων δράσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής·
Τροπολογία 432
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς·
δ)  προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές και τις περιοχές υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της αλιευτικής και της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς·
Τροπολογία 433
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2
2.  Η στήριξη που δίνεται μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του παρόντος τίτλου, εφόσον υπάρχει σαφής λογική για τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο. Όταν χορηγείται βοήθεια για δράσεις που αντιστοιχούν με αυτά τα μέτρα, εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι και οι κλίμακες κατανομής ανά δράση που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του παρόντος τίτλου.
2.  Η στήριξη που δίνεται μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου, εφόσον υπάρχει σαφής λογική για τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο. Όταν χορηγείται βοήθεια για δράσεις που αντιστοιχούν με αυτά τα μέτρα, εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι και οι κλίμακες κατανομής ανά δράση που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου.
Τροπολογία 434
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2
2.  Εκτός των άλλων TΟΔΑ, οι εταίροι μιας TΟΔΑ στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ μπορεί να είναι τοπικές συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εντός ή εκτός της Ένωσης.
2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκτός των άλλων TΟΔΑ, οι εταίροι μιας TΟΔΑ στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ μπορεί να συμμετέχουν σε ένα έργο συνεργασίας με εδάφη εκτός ΤΟΔΑ, το οποίο θα βασίζεται σε τοπικές συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εντός ή εκτός της Ένωσης.
Τροπολογία 435
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 3
3.  Σε περιπτώσεις όπου έργα συνεργασίας δεν έχουν επιλεγεί από τις TΟΔΑ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα συνεχιζόμενης εφαρμογής για έργα συνεργασίας. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την επιλογή των έργων διακρατικής συνεργασίας, καθώς και ένα κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών, το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος τους.
3.  Σε περιπτώσεις όπου έργα συνεργασίας δεν έχουν επιλεγεί από τις TΟΔΑ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα συνεχιζόμενων εφαρμογών για έργα συνεργασίας. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την επιλογή των έργων διακρατικής συνεργασίας, καθώς και ένα κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών, το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος τους. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια μπορούν, λόγω του διεθνικού τους χαρακτήρα, να συμμετέχουν στο εν λόγω σύστημα συνεχιζόμενων εφαρμογών.
Τροπολογία 436
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4
4.  Η έγκριση των έργων συνεργασίας λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής του έργου.
4.  Οι διοικητικές αποφάσεις σχετικά με τα έργα συνεργασίας λαμβάνονται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής του έργου.
Τροπολογία 437
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68
Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του παρόντος τίτλου.
Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει:
α)  στην επίτευξη των ειδικών στόχων των κεφαλαίων I και II του παρόντος τίτλου·
β)  στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
γ)  στη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας των προϊόντων·
δ)  στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία νέων προϊόντων και στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής·
ε)  στη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου στο περιβάλλον και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·
στ)  στην καλύτερη χρήση των ειδών ήσσονος σημασίας, των υποπροϊόντων και των αποβλήτων·
ζ)  στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία νέων προϊόντων και στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής·
η)  στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην κατάρτιση των εργαζομένων·
θ)  στο άνοιγμα και την ανάπτυξη νέων αγορών.
Τροπολογία 438
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1
1.   Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας μπορεί να στηρίξει την κατάρτιση και υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 32 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].
1.   Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στηρίζει την κατάρτιση και υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 32 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].
Τροπολογία 439
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την αποζημίωση οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αποθεματοποιούν τα αλιευτικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αριθ. [για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], εφόσον τα προϊόντα αυτά αποθεματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού αριθ. ... [για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας]:
1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να συγχρηματοδοτήσει την αποζημίωση οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αποθεματοποιούν τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αριθ. [για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], εφόσον τα προϊόντα αυτά αποθεματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του εν λόγω κανονισμού:
Τροπολογία 440
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  το ποσό της ενίσχυσης αποθεματοποίησης δεν υπερβαίνει το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους των δράσεων που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων,
α)  το ποσό της ενίσχυσης αποθεματοποίησης δεν υπερβαίνει το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους των δράσεων που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση, την προετοιμασία και την αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων·
Τροπολογία 441
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  η ετήσια χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσοστά της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής κατά την πρώτη πώληση των μελών οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 2009-2011. Σε περίπτωση που τα μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσαν παραγωγή σε εμπορία κατά την περίοδο 2009-2011, λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια αξία της διατεθείσας σε εμπορία παραγωγής κατά τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής κάθε μέλους:
γ)  η ετήσια χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 5% της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής κατά την πρώτη πώληση των μελών οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 2009-2011. Σε περίπτωση που τα μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσαν παραγωγή σε εμπορία κατά την περίοδο 2009-2011, λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια αξία της διατεθείσας σε εμπορία παραγωγής κατά τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής κάθε μέλους.
–  1% για το 2014
–  0,8% για το 2015
–  0,6% για το 2016
–  0,4% για το 2017
–  0,2% για το 2018.
Τροπολογία 442
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2
2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα διακοπεί σταδιακά έως το 2019.
Διαγράφεται
Τροπολογία 443
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με τους εξής στόχους:
1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και αλιείας σε εσωτερικά ύδατα, με τους εξής στόχους:
Τροπολογία 444
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
α)   βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά:
α)   αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων:
Τροπολογία 445
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
(i α)  προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο από οργανώσεις αλιέων, ενώσεις αλιέων και μέσω ιχθυόσκαλας·
Τροπολογία 446
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii
(ii)   ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και το άρθρο 8 στοιχείο β δεύτερο εδάφιο του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας],
(ii)   ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται από εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με τα τεχνικά μέτρα, άρθρο 15 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και το άρθρο 8 στοιχείο β δεύτερο εδάφιο του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας]·
Τροπολογία 447
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii
(iii)  προϊόντων που λαμβάνονται μέσω της χρήσης μεθόδων με χαμηλό αντίκτυπο για το περιβάλλον ή προϊόντα βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 834/2007 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή.
(iii)  προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται μέσω της χρήσης μεθόδων με χαμηλό αντίκτυπο για το περιβάλλον, ή προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 834/2007 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή ή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας κλειστών συστημάτων·
Τροπολογία 448
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)
(iiiα)  τοπικών και εποχιακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
Τροπολογία 449
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii β (νέο)
(iiiβ)  νέων ή αναβαθμισμένων προϊόντων.
Τροπολογία 450
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
β)  προώθηση της ποιότητας μέσω της διευκόλυνσης:
β)  προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω της διευκόλυνσης:
Τροπολογία 451
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii
(ii)  της πιστοποίησης και προώθησης μεταξύ άλλων προϊόντων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταποίησης,
(ii)  της πιστοποίησης της ποιότητας και της προώθησης και δημιουργίας ειδικής επισήμανσης σε σχέση με τα προϊόντα βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα προϊόντα αλιείας μικρής κλίμακας και παράκτιας αλιείας, τα τοπικά και εποχιακά προϊόντα και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταποίησης·
Τροπολογία 452
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)
(iiα)  της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 453
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii β (νέο)
(iiβ)  καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων·
Τροπολογία 454
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii
(iii)  της άμεσης θέσης σε εμπορία των προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας.
(iii)  της άμεσης θέσης σε εμπορία των προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας καθώς και της αλιείας από την ακτή.
Τροπολογία 455
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)
(iiiα)  της παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων·
Τροπολογία 456
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii β (νέο)
iiiβ)  της υλοποίησης των απαιτήσεων συμμόρφωσης και πιστοποίησης των προϊόντων, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου εκ μέρους των εταιρειών παραγωγής, μεταποίησης και επεξεργασίας που υπόκεινται στα συστήματα ελέγχου και πιστοποίησης.
Τροπολογία 457
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  συμβολή στη διαφάνεια της παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς,
γ)  συμβολή στη διαφάνεια της παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εμπορική εξάρτηση της Ένωσης·
Τροπολογία 458
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  σύσταση οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων αναγνωρισμένων δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ, τμήμα ΙΙΙ του κανονισμού [για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας],
ε)  σύσταση και συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων αναγνωρισμένων δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ, τμήμα ΙΙΙ του κανονισμού [για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας] προκειμένου να ενθαρρύνεται ο ρόλος τους στη διαχείριση της αλιείας και των μέτρων εμπορίας·
Τροπολογία 459
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  διοργάνωση εκστρατειών προώθησης για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο.
στ)  διοργάνωση εκστρατειών προώθησης, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων και εκστρατειών ενημέρωσης, για τα προϊόντα της περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο.
Τροπολογία 460
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
—α)  για καινοτομία σε νέα προϊόντα με καλύτερη ποιότητα και προστιθέμενη αξία, σε νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες και σε νέα ή βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και οργάνωσης·
Τροπολογία 461
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο -β (νέο)
—β)  αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία των προϊόντων,
Τροπολογία 462
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  βελτιώνοντας την ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας·
Τροπολογία 463
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  για τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας δυνάμει των άρθρων 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου.
δ)  για τη μεταποίηση προϊόντων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας δυνάμει των άρθρων 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
Τροπολογία 464
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει επιχειρήσεις, ενώσεις και τεχνολογικά κέντρα αντιπροσωπευτικά του τομέα της μεταποίησης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 465
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1
1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει το καθεστώς αντιστάθμισης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του Συμβουλίου για το επιπρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι οικονομικοί φορείς κατά την αλίευση, καλλιέργεια και εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από τις Αζόρες, τη Μαδέρα, τις Κανάριες νήσους, τη Γαλλική Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν. Καθεστώς αντιστάθμισης.
1.  Το ΕΤΘΑ στηρίζει το καθεστώς αντιστάθμισης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, για την αντιστάθμιση του επιπρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι οικονομικοί φορείς κατά την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές . Το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται για κάθε επιπρόσθετο κόστος που επιβαρύνει τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τις αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή δραστηριότητες.
Τροπολογία 466
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2
2.   Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος καταρτίζει για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και καθορίζει τις ποσότητες των προϊόντων αυτών που είναι επιλέξιμες για αντιστάθμιση.
2.   Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος καταρτίζει, για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατάλογο με το επιπρόσθετο κόστος που επιβαρύνει τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 δραστηριότητες. Καταρτίζει επίσης τον κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και καθορίζει τις ποσότητες των προϊόντων αυτών που είναι επιλέξιμες για αντιστάθμιση.
Τροπολογία 467
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3
3.  Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη συνυπολογίζουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, και ιδιαίτερα την ανάγκη εξασφάλισης της πλήρους συμβατότητας της αντιστάθμισης με τους κανόνες της ΚΑλΠ.
3.  Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη συνυπολογίζουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, και ιδιαίτερα την ανάγκη εξασφάλισης της πλήρους συμβατότητας της αντιστάθμισης με τους κανόνες της ΚΑλΠ, και την ανάγκη εξασφάλισης ότι η αλιευτική ικανότητα των οικείων στόλων είναι ανάλογη προς τις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες.
Τροπολογία 468
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  που προέρχονται από παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία.
Τροπολογία 469
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς που επιβαρύνονται με επιπρόσθετο κόστος κατά την εμπορία αλιευτικών προϊόντων είναι επιλέξιμοι για αντιστάθμιση:
α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν μέσα παραγωγής για την παραγωγή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας με στόχο τη διάθεσή τους στην αγορά·
β)  οι κάτοχοι ή επιχειρήσεις σκαφών νηολογημένων στους λιμένες των περιοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους στις περιοχές αυτές, ή οι ενώσεις των κατόχων ή των επιχειρήσεων αυτών·
γ)  οι επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης και εμπορίας, ή οι ενώσεις των εν λόγω επιχειρήσεων.
Τροπολογία 470
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 α (νέο)
Άρθρο 73α
Επιχειρήσεις
1.  Η αντιστάθμιση καταβάλλεται στις επιχειρήσεις που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στις εν λόγω περιοχές.
2.  Τα οικεία κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που λαμβάνουν την αντιστάθμιση.
Τροπολογία 471
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των σχετικών περιφερειών και
α)  για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή κατηγορία προϊόντων, το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των σχετικών περιφερειών, και
Τροπολογία 472
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  κάθε άλλη στήριξη που ο δικαιούχος εξακολουθεί να λαμβάνει ή έχει εισπράξει για τις δραστηριότητές του.
Τροπολογία 473
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1
1.  Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόγραμμα αντιστάθμισης για κάθε εμπλεκόμενη περιφέρεια, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο και τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 73, το ύψος της αντιστάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 74 και την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99.
1.  Τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόγραμμα αντιστάθμισης για κάθε εμπλεκόμενη περιφέρεια, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο και τις ποσότητες και τον τύπο των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 73, το ύψος της αντιστάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 74 και την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99.
Τροπολογία 474
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να τροποποιούν το περιεχόμενο του προγράμματος αντιστάθμισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή.
Τροπολογία 475
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 127 για τον καθορισμό του περιεχομένου του προγράμματος αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για τον υπολογισμό του επιπλέον κόστους που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 127 σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου του προγράμματος αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για τον υπολογισμό του επιπλέον κόστους που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
Τροπολογία 476
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 α (νέο)
Άρθρο 75α
Κρατικές ενισχύσεις
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ, ενίσχυση λειτουργίας στους τομείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την άμβλυνση των ειδικών δυσχερειών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές οι οποίες προκύπτουν από τη μεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό χαρακτήρα και τον άκρως απόκεντρο χαρακτήρα τους.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αντιστάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 75. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την κρατική ενίσχυση την οποία μπορεί να εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ως μέρος των εν λόγω προγραμμάτων. Η κρατική ενίσχυση που κοινοποιήθηκε δυνάμει της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 477
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1
1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του [Κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική] και τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1224/2009, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Επίσης μπορεί να χρηματοδοτεί την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Βάσει του εν λόγω συστήματος πρέπει να διενεργείται σειρά ελέγχων με βάση το μέγεθος των στόλων των κρατών μελών.
Τροπολογία 478
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)   αγορά ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του υλισμικού και του λογισμικού, συστημάτων εντοπισμού σκαφών (VDS), συστημάτων CCTV (συστήματα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος) και υπολογιστικών δικτύων τα οποία καθιστούν δυνατή την συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση και ανταλλαγή σχετικών με την αλιεία δεδομένων και την ανάπτυξη σχετικών μεθόδων δειγματοληψίας, καθώς επίσης και την διασύνδεση με τα διατομεακά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων·
α)   αγορά, εγκατάσταση και ανάπτυξη τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του υλισμικού και του λογισμικού, συστημάτων εντοπισμού σκαφών (VDS), συστημάτων CCTV (συστήματα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος) και υπολογιστικών δικτύων τα οποία καθιστούν δυνατή την συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση, διαχείριση κινδύνου, υποβολή και ανταλλαγή σχετικών με την αλιεία δεδομένων και την ανάπτυξη σχετικών μεθόδων δειγματοληψίας, καθώς επίσης και την διασύνδεση με τα διατομεακά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες πράξεις σέβονται τις ατομικές ελευθερίες και μεριμνούν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·
Τροπολογία 479
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS)·
β)  ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των στοιχείων, περιλαμβανομένου του υλισμικού και του λογισμικού, που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS)·
Τροπολογία 480
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)   αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου·
γ)   ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των στοιχείων, περιλαμβανομένου του υλισμικού και του λογισμικού, που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου ·
Τροπολογία 481
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  εκσυγχρονισμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60% του χρόνου χρήσης τους αφορά τον έλεγχο της αλιείας·
ε)  εκσυγχρονισμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60% του συνολικού χρόνου χρήσης του εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αλιείας·
Τροπολογία 482
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
ζ)  υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων σχετικά με τον έλεγχο της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) των ιχθύων και της δημιουργίας διαδικτυακών τόπων που θα αφορούν αυτούς τους ελέγχους·
ζ)  ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων σχετικά με τον έλεγχο της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) των ιχθύων και της δημιουργίας διαδικτυακών τόπων που θα αφορούν αυτούς τους ελέγχους·
Τροπολογία 483
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)
ια)  προγράμματα εφαρμογής ενισχυμένου ελέγχου για αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν·
Τροπολογία 484
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι β (νέο)
ιβ)  προγράμματα που συνδέονται με την εφαρμογή σχεδίου δράσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν.
Τροπολογία 485
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3
3.   Τα μέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 2 στοιχεία η), θ) και ι) του παρόντος άρθρου είναι επιλέξιμα για στήριξη από το Ταμείο μόνο στην περίπτωση που αφορούν δραστηριότητες ελέγχου που πραγματοποιούνται από δημόσια αρχή.
3.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία η), θ), ι), ια) και ι β) του παρόντος άρθρου είναι επιλέξιμα για στήριξη μόνο στην περίπτωση που αφορούν δραστηριότητες ελέγχου που πραγματοποιούνται από δημόσια αρχή.
Τροπολογία 486
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 α (νέο)
Άρθρο 78α
Συλλογική δράση με στόχο την ενίσχυση και την τυποποίηση των ελέγχων
1.  Με στόχο την ενίσχυση και την τυποποίηση των ελέγχων, το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση διακρατικών σχεδίων που αποσκοπούν στη δημιουργία και τη δοκιμή διακρατικών συστημάτων ελέγχου, επιθεωρήσεων και επιβολής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/….. [για την ΚΑλΠ] και τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ.
2.  Ειδικότερα, καθίστανται επιλέξιμα τα ακόλουθα είδη πράξεων:
α)  διεθνή προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για δραστηριότητες παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων·
β)  πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ομάδων εργασίας και της παραγωγής πληροφοριακού υλικού, που έχουν ως στόχο την τυποποίηση της ερμηνείας των κανονισμών και των συναφών ελέγχων στην Ένωση.
Τροπολογία 487
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1
1.   Το ΕΤΘΑ χρηματοδοτεί τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση πρωτογενών βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων όπως στο πολυετές ενωσιακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική].
1.   Το ΕΤΘΑ χρηματοδοτεί τη συλλογή, τη διαχείριση, την ανάλυση και τη χρήση πρωτογενών βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για βιώσιμη και βασιζόμενη στο οικοσύστημα διαχείριση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας όπως στο πολυετές ενωσιακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική].
Τροπολογία 488
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  η διαχείριση και η χρήση δεδομένων με στόχο την επιστημονική ανάλυση και την υλοποίηση της ΚΑλΠ,
α)  η συλλογή, η διαχείριση και η χρήση δεδομένων με στόχο την επιστημονική ανάλυση και την υλοποίηση της ΚΑλΠ·
Τροπολογία 489
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  η αγορά ή η ανάπτυξη τεχνολογίας, περιλαμβανομένου του υλισμικού και του λογισμικού που απαιτείται για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων·
Τροπολογία 490
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τα εθνικά πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας,
β)  τα εθνικά, διεθνικά και υποεθνικά πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας·
Τροπολογία 491
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  παρακολούθηση στη θάλασσα των εμπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων,
γ)  παρακολούθηση στη θάλασσα των εμπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης και της παρακολούθησης των παρεμπιπτόντων αλιευομένων θαλάσσιων οργανισμών και πτηνών·
Τροπολογία 492
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  η διαχείριση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας όσον αφορά την τεχνική και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα αλιείας, η επεξεργασία των κοινοποιήσεων δεδομένων και των ομάδων δεδομένων, και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την παροχή επιστημονικών συμβουλών·
Τροπολογία 493
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  η οργάνωση και διαχείριση των συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αλιείας,
Τροπολογία 494
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)   η συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών σε ετήσιες συνεδριάσεις συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική], συνεδριάσεις περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης αλιείας, στις οποίες η ΕΕ συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος ή ως παρατηρητής ή συνεδριάσεις διεθνών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.
ε)   η συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων τους καθώς και εκπροσώπων περιφερειακών αρχών, σε ετήσιες συνεδριάσεις συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του [κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική], συνεδριάσεις περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης αλιείας, στις οποίες η ΕΕ συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος ή ως παρατηρητής ή συνεδριάσεις διεθνών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με την παροχή επιστημονικών, οικονομικών ή τεχνικών γνωμοδοτήσεων·
Τροπολογία 495
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  η βελτίωση των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και η υλοποίηση πιλοτικών μελετών, με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων.
Τροπολογία 496
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  οι δαπάνες λειτουργίας που προκύπτουν από την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
Τροπολογία 497
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 α (νέο)
Άρθρο 79α
Κυρώσεις
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 150 για την επιβολή κυρώσεων σε κράτος μέλος με τη μορφή παγώματος ή/και μείωσης των πιστώσεων από το ΕΤΘΑ, εάν το κράτος μέλος:
(a)  δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συλλογή και τη διαβίβαση δεδομένων ή δεν υποβάλλει αναφορές σχετικά με την τρέχουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου του· ή
(β)  δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ΠΛΑ αλιείας εντός των χωρικών του υδάτων ή/και του αλιευτικού του στόλου.
Τροπολογία 498
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα:
Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα:
Τροπολογία 499
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
(i)  Μέσω της προώθησης δράσεων που ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να αναπτύξουν, να θεσπίσουν ή να εφαρμόσουν την ολοκληρωμένη θαλάσσια διαχείριση,
(i)  μέσω της προώθησης δράσεων που ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να αναπτύξουν, να θεσπίσουν ή να εφαρμόσουν την ολοκληρωμένη θαλάσσια διαχείριση·
Τροπολογία 500
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii
(ii)   Μέσω της προώθησης του διαλόγου και της συνεργασίας με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών και των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων για θέματα που αφορούν τη ναυτιλία και τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες,
(ii)   μέσω της προώθησης του διαλόγου και της συνεργασίας με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών και των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων για θέματα που αφορούν τη ναυτιλία και τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, έχοντας κατά νου την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των θαλασσίων λεκανών και των υποθαλασσίων λεκανών και, κατά περίπτωση, τις οικείες μακροπεριφερειακές στρατηγικές·
Τροπολογία 501
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii
(iii)   προώθηση πλατφορμών και δικτύων διατομεακής συνεργασίας, όπου θα δραστηριοποιούνται αντιπρόσωποι των δημοσίων αρχών, της βιομηχανίας, του τουριστικού τομέα, των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στον τομέα της έρευνας, των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων,
(iii)   μέσω της προώθησης πλατφόρμων και δικτύων διατομεακής συνεργασίας, όπου θα δραστηριοποιούνται αντιπρόσωποι των εθνικών δημοσίων αρχών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, της βιομηχανίας, του τουριστικού τομέα, των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στον τομέα της έρευνας, των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων, και στα πλαίσια των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες·
Τροπολογία 502
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv
(iv)   Μέσω της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και του διαλόγου σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου με τρίτες χώρες σε διμερές επίπεδο με την επιφύλαξη άλλων συμφωνιών ή ρυθμίσεων που μπορεί να υφίστανται μεταξύ της ΕΕ και των οικείων τρίτων χωρών·
(iv)   μέσω της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και του διαλόγου σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου με τρίτες χώρες σε διμερές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και τις οικείες υφιστάμενες διεθνείς συμβάσεις που βασίζονται στην UNCLOS, με την επιφύλαξη άλλων συμφωνιών ή ρυθμίσεων που μπορεί να υφίστανται μεταξύ της ΕΕ και των οικείων τρίτων χωρών·
Τροπολογία 503
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
β)   Θα συμβάλει στην κατάρτιση διατομεακών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ωφελήσουν αμοιβαία τους διάφορους τομείς της θαλάσσιας πολιτικής και/ή τις τομεακές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τους υφιστάμενους μηχανισμούς και πρωτοβουλίες, κυρίως τους εξής:
β)   θα συμβάλει στην κατάρτιση διατομεακών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ωφελήσουν αμοιβαία τους διάφορους τομείς της θαλάσσιας και ναυτιλιακής πολιτικής και/ή τις τομεακές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη και έχοντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς και πρωτοβουλίες, κυρίως τους εξής:
Τροπολογία 504
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
(i)   την ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε διατομεακό και διασυνοριακό επίπεδο λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά συστήματα·
(i)   την ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση με στόχο την αύξηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε διατομεακό και διασυνοριακό επίπεδο λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά συστήματα·
Τροπολογία 505
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii
(iii)   τη σταδιακή δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας περιεκτικής και προσβάσιμης για το κοινό βάσης γνώσεων για τη θάλασσα, η οποία θα διευκολύνει την κοινοχρησία, την εκ νέου χρήση και τη διάδοση των δεδομένων και των γνώσεων αυτών μεταξύ διαφόρων ομάδων χρηστών.
(iii)   τη σταδιακή δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας περιεκτικής και προσβάσιμης για το κοινό βάσης γνώσεων για τη θάλασσα, η οποία θα περιορίσει την αλληλεπικάλυψη, θα διευκολύνει την κοινοχρησία, την εκ νέου χρήση και τη διάδοση των δεδομένων και των γνώσεων αυτών μεταξύ διαφόρων ομάδων χρηστών.
Τροπολογία 506
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ακτοφυλακής, με σκοπό τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής.
Τροπολογία 507
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   Μέσω της υποστήριξης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους τομείς στις παράκτιες περιοχές, συμπληρωματικά με τις καθιερωμένες τομεακές και εθνικές δραστηριότητες.
γ)   θα στηρίξει την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους τομείς καθώς και στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, συμπληρωματικά με τις καθιερωμένες τομεακές και εθνικές δραστηριότητες.
Τροπολογία 508
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  θα ενισχύσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στον τομέα της θάλασσας, ενθαρρύνοντας κυρίως τη συνεργασία και τις ανταλλαγές στον τομέα της κατάρτισης.
Τροπολογία 509
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)   Μέσω της προώθησης της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα της βιοποικιλότητάς του καθώς και μέσω της προστασίας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών όπως είναι οι περιοχές Natura 2000, της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και του περαιτέρω καθορισμού των ορίων της βιωσιμότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.
δ)   θα προωθήσει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα την βιοποικιλότητά του και τις θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες όπως τις τοποθεσίες Natura 2000, καθώς και την βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, με την εφαρμογή μιας βασιζόμενης στο οικοσύστημα προσέγγισης για τη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους στόχους της επίτευξης και διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όπως απαιτείται από την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.
Τροπολογία 510
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων δοκιμών και συνεργασίας·
β)  προγράμματα, από τον σχεδιασμό έως την υλοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών προγραμμάτων και δοκιμών και προγραμμάτων εθνικής και διασυνοριακής συνεργασίας·
Τροπολογία 511
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   ενημέρωση του κοινού και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και σχετικές δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, όπως διαφημιστικές εκστρατείες, εκδηλώσεις, δημιουργία και συντήρηση διαδικτυακών τόπων, πλατφόρμες ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στις οποίες θα περιλαμβάνονται δραστηριότητες επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης εφόσον συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού·
γ)   ενημέρωση του κοινού και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων σχετικών ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και σχετικές δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, όπως διαφημιστικές εκστρατείες, εκδηλώσεις, δημιουργία και συντήρηση διαδικτυακών τόπων, πλατφόρμες ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στις οποίες θα περιλαμβάνονται δραστηριότητες επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης εφόσον συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 512
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια,
δ)  συνέδρια, σεμινάρια, διάφορα φόρα και εργαστήρια·
Τροπολογία 513
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, δραστηριότητες συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και μηχανισμών καθοδήγησης για τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες,
ε)  ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, δραστηριότητες συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και της στήριξης της ανάπτυξης για τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·
Τροπολογία 514
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  ανάπτυξη, χρήση και διατήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, τα οποία καθιστούν δυνατή την συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση και ανταλλαγή σχετικών με την αλιεία δεδομένων, την ανάπτυξη σχετικών μεθόδων δειγματοληψίας, καθώς επίσης και την διασύνδεση με τα διατομεακά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων·
στ)  ανάπτυξη, χρήση και διατήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, τα οποία καθιστούν δυνατή την συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων, την ανάπτυξη σχετικών μεθόδων δειγματοληψίας, καθώς επίσης και την διασύνδεση με τα διατομεακά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων·
Τροπολογία 515
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στ α)  προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη των γνώσεων, των επαγγελματικών προσόντων και των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανέλιξης στον θαλάσσιο τομέα·
Τροπολογία 516
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στ β)  κατάλληλα μέσα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και για την επιμερισμένη διαχείριση των πόρων σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης·
Τροπολογία 517
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)
στ γ)  τεχνική βοήθεια δυνάμει του άρθρου 51 του κανονισμού (EE) αριθ. …/….. [για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].
Τροπολογία 518
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Για την επίτευξη του ειδικού στόχου της ανάπτυξης των διατομεακών πράξεων που καθορίζονται στο άρθρο 81 στοιχείο β), το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει τα εξής:
2.  Για την επίτευξη του ειδικού στόχου της ανάπτυξης των διασυνοριακών και διατομεακών πράξεων που καθορίζονται στο άρθρο 81 στοιχείο β), το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει τα εξής:
Τροπολογία 519
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)   δραστηριότητες συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν συστήματα και πρακτικές κοινοχρησίας δεδομένων και παρακολούθησης, δραστηριότητες αξιολόγησης, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων και τη δημιουργία ενός προγράμματος για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με την υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού,
β)   δραστηριότητες συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών, για την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν συστήματα και πρακτικές κοινοχρησίας δεδομένων και παρακολούθησης, δραστηριότητες αξιολόγησης, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων και τη δημιουργία ενός προγράμματος για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με την υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού·
Τροπολογία 520
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  τα τεχνικά μέσα για τη δημιουργία και λειτουργία ενός λειτουργικού ευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιας παρατήρησης και δεδομένων με στόχο τη διευκόλυνση της συλλογής, της συγκέντρωσης, του ποιοτικού ελέγχου, της επαναχρησιμοποίησης και της διανομής των σχετικών με τη θάλασσα μέσω της συνεργασίας μεταξύ των φορέων των κρατών μελών που συμμετέχουν στο δίκτυο.
γ)  τα τεχνικά μέσα για τη δημιουργία και λειτουργία ενός λειτουργικού ευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιας παρατήρησης και δεδομένων που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συλλογής, της απόκτησης, της συγκέντρωσης, του ποιοτικού ελέγχου, της επαναχρησιμοποίησης και της διανομής των σχετικών με τη θάλασσα δεδομένων και γνώσεων μέσω της συνεργασίας μεταξύ των φορέων των κρατών μελών που συμμετέχουν στο δίκτυο.
Τροπολογία 521
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα μέτρα δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου διευκολύνουν την υλοποίηση της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εξής:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 522
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,
α)  συλλογή, διαχείριση και διάδοση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,
Τροπολογία 523
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  ειδικά μέτρα ελέγχου και επιβολής στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,
β)  ειδικά μέτρα ελέγχου και επιβολής στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων εργασίας,
Τροπολογία 524
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  κοινωνικός διάλογος και η σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων·
Τροπολογία 525
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  κανόνες σχετικά με τη γνώση της αγοράς,
ε)  κανόνες σχετικά με τη γνώση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ηλεκτρονικών αγορών·
Τροπολογία 526
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 α (νέο)
Άρθρο 84α
Μέτρα διατήρησης
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διατήρησης βάσει των άρθρων 17 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/….. [για την ΚΑλΠ], το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για συνεργασία και για την εφαρμογή κοινών μέτρων για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/….. [για την ΚΑλΠ]·
Τροπολογία 527
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1
1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει την παροχή επιστημονικών παραδοτέων, ιδιαίτερα έργων εφαρμοσμένης έρευνας άμεσα συνδεδεμένων με την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ.
1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει την παροχή επιστημονικών παραδοτέων, ιδιαίτερα έργων εφαρμοσμένης έρευνας άμεσα συνδεδεμένων με την παροχή επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ.
Τροπολογία 528
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)   μελέτες και πιλοτικά προγράμματα, απαραίτητα για την υλοποίηση και την ανάπτυξη της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ειδών βιώσιμων τεχνικών διαχείρισης της αλιείας·
α)   μελέτες και πιλοτικά προγράμματα, απαραίτητα για την υλοποίηση και την ανάπτυξη της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τύπων βιώσιμων τεχνικών διαχείρισης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και στο πλαίσιο των γνωμοδοτικών συμβουλίων·
Τροπολογία 529
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  μελέτες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΑλΠ σε βιογεωγραφικά ευαίσθητες περιοχές·
Τροπολογία 530
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)   κατάρτιση και παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών από επιστημονικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβουλευτικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση των αποθεμάτων, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και από ερευνητικά ιδρύματα,
β)   κατάρτιση και παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών από επιστημονικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβουλευτικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση των αποθεμάτων, από εμπειρογνώμονες και από ερευνητικά ιδρύματα·
Τροπολογία 531
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)   συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων στις συνεδριάσεις σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά θέματα αλιείας και σε ομάδες εμπειρογνωμόνων καθώς και σε διεθνείς συμβουλευτικούς φορείς και σε συνεδριάσεις όπου απαιτείται η συμβολή εμπειρογνωμόνων,
γ)   συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στις συνεδριάσεις σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά θέματα αλιείας και σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων καθώς και σε διεθνείς συμβουλευτικούς φορείς και σε συνεδριάσεις όπου απαιτείται η συμβολή εμπειρογνωμόνων σε θέματα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 532
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  χρηματοδότηση ερευνητικού σκάφους για την υλοποίηση προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας σε περιοχές εκτός υδάτων της Ένωσης, στις οποίες η Ένωση ασκεί δραστηριότητα βάσει αλιευτικών συμφωνιών·
Τροπολογία 533
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και λειτουργία περιφερειακών βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση, διαχείριση και χρήση δεδομένων που θα συμβάλουν στην περιφερειακή συνεργασία και θα βελτιώσουν τις δραστηριότητες συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, καθώς επίσης και την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη προς όφελος της διαχείρισης της αλιείας.
ε)  συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και της δημιουργίας και λειτουργίας περιφερειακών βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση, διαχείριση και χρήση δεδομένων που θα συμβάλουν στην περιφερειακή συνεργασία και θα βελτιώσουν τις δραστηριότητες συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, καθώς επίσης και την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη προς όφελος της διαχείρισης της αλιείας·
Τροπολογία 534
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  ανάπτυξη ηλεκτρονικών αγορών για καλύτερο συντονισμό των πληροφοριών μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και των επεξεργαστών.
Τροπολογία 535
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)   από κοινού αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων από αρκετά κράτη μέλη που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60% του χρόνου χρήσης τους αφορά τον έλεγχο της αλιείας·
α)   από κοινού αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων από αρκετά κράτη μέλη που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60% του συνολικού χρόνου χρήσης τους αφορά τον έλεγχο της αλιείας, υπολογιζόμενου σε ετήσια βάση·
Τροπολογία 536
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  δαπάνες που αφορούν την αξιολόγηση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ελέγχου·
β)  δαπάνες που αφορούν την αξιολόγηση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ελέγχου, καθώς και διαδικασιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αρχών και οργανισμών με αρμοδιότητες στους τομείς της ασφάλειας, της διάσωσης και του ελέγχου στο πλαίσιο της Ένωσης·
Τροπολογία 537
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1
1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να αναλάβει το λειτουργικό κόστος των γνωμοδοτικών συμβουλίων που συγκροτούνται βάσει του άρθρου 52 του [κανονισμού περί Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής].
1.  Το ΕΤΘΑ αναλαμβάνει τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες εμπειρογνωμοσύνης των γνωμοδοτικών συμβουλίων που συγκροτούνται βάσει του [κανονισμού περί Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής], ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τροπολογία 538
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει τις λειτουργικές δαπάνες των γνωμοδοτικών συμβουλίων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προωθείται με τις εν λόγω δαπάνες η σύμπραξη και η συμμετοχή των οργανώσεων των αλιέων και άλλων ενδιαφερομένων.
Τροπολογία 539
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Το ΕΤΘΑ χρηματοδοτεί λειτουργικές, τεχνικές και επιστημονικές δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση μελετών προκειμένου να υποστηριχθούν οι συστάσεις των γνωμοδοτικών συμβουλίων.
Τροπολογία 540
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 α (νέο)
Άρθρο 88α
Κοινωνικός διάλογος
Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις λειτουργικές δαπάνες των δομών που προωθούν τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
Τροπολογία 541
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1
Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την κατάρτιση και διάδοση κανόνων σχετικά με τη γνώση της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 49 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].
Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την κατάρτιση και διάδοση κανόνων σχετικά με τη γνώση της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 49 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ηλεκτρονικών αγορών για καλύτερο συντονισμό των πληροφοριών μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και των επεξεργαστών.
Τροπολογία 542
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  την εφαρμογή των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και τη συμμετοχή της Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας,
β)  την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και τη συμμετοχή της Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας· τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν μελέτες, συνεδριάσεις, τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, προσωρινές δαπάνες προσωπικού, δραστηριότητες ενημέρωσης και κάθε άλλο διοικητικό κόστος ή δαπάνες που προκύπτουν από την επιστημονική ή τεχνική βοήθεια της Επιτροπής.
Τροπολογία 543
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους και με βάση το ανώτατο όριο της τάξης του 5% επί του συνολικού ποσού του επιχειρησιακού προγράμματος, το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει:
1.  Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους και με βάση το ανώτατο όριο της τάξης του 6% επί του συνολικού ποσού του επιχειρησιακού προγράμματος, το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει:
Τροπολογία 544
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  στο 100% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για στήριξη βάσει της ενίσχυσης αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 70,
α)  στο 50% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για στήριξη βάσει της ενίσχυσης αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 70,
Τροπολογία 545
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  στο 100% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για την κατάρτιση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που αναφέρεται στο άρθρο 69·
Τροπολογία 546
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  στο 80% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως ι),
δ)  στο 90% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως ι),
Τροπολογία 547
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε)  στο 65% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 79.
ε)  στο 80% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 79.
Τροπολογία 548
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  στην προσαύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, συν το μέγιστο ποσοστό της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ, όταν οι πράξεις χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που, λόγω απόστασης, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
Τροπολογία 549
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν για τις κρατικές ενισχύσεις μέγιστη ένταση κατά 50% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
1.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν για τις κρατικές ενισχύσεις μέγιστη ένταση κατά 60% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
Τροπολογία 550
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  ο δικαιούχος είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου·
α)  ο δικαιούχος είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εκτελεί καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας·
Τροπολογία 551
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  η πράξη σχετίζεται με την ενίσχυση αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 70·
Διαγράφεται
Τροπολογία 552
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν κρατικές ενισχύσεις έντασης από 50% έως 100% κατά το μέγιστο επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, στην περίπτωση που η πράξη υλοποιείται βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V και πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν κρατικές ενισχύσεις έντασης από 60% έως 100% κατά το μέγιστο επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, στην περίπτωση που η πράξη υλοποιείται βάσει των κεφαλαίων Ι, ΙΙ, IΙΙ ή IV του τίτλου V και πληροί δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
Τροπολογία 553
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή εφαρμόζει την εξουσιοδότησή της τηρώντας πλήρως την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο ότι η μη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους κανόνες της ΚΑλΠ συνιστά σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, τη βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων ή τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή εφαρμόζει την εξουσιοδότησή της τηρώντας πλήρως την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο ότι η μη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους κανόνες της ΚΑλΠ συνιστά σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, τη βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων, τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020.
Τροπολογία 576
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 - παράγραφος 1
1.  Εκτός από τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 114 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισμό των κοινών διατάξεων] η διαχειριστική αρχή:
1.  Εκτός από τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 114 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισμό των κοινών διατάξεων] η διαχειριστική αρχή:
α)  διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε εξαμηνιαία βάση, τα σχετικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών του δικαιούχου, καθώς και του έργου. Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες για την παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2.
α)  διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε εξαμηνιαία βάση, τα σχετικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών του δικαιούχου, καθώς και του έργου. Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες για την παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2.
β)  εξασφαλίζει δημοσιότητα στο πρόγραμμα, ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και τις εμπλεκόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα και τους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση του προγράμματος·
β)  εξασφαλίζει δημοσιότητα στο πρόγραμμα, ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και τις εμπλεκόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα και τους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση του προγράμματος και την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής··
γ)  εξασφαλίζει δημοσιότητα στο πρόγραμμα ενημερώνοντας τους δικαιούχους για τη συνεισφορά της Ένωσης και το ευρύ κοινό για το ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στο πρόγραμμα.
γ)  εξασφαλίζει δημοσιότητα στο πρόγραμμα ενημερώνοντας τους δικαιούχους για τη συνεισφορά της Ένωσης και την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·
δ)  εξασφαλίζει δημοσιότητα στο πρόγραμμα για το ευρύ κοινό σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στο πρόγραμμα, καθώς και για τα κράτη μέλη χάριν διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Τροπολογία 554
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1
1.  Εκτός από το άρθρο 135 του [κανονισμού (EΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], τα κράτη μέλη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 555
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 2
2.  Για τις περιπτώσεις δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβάλλονται στις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 98, τα κράτη μέλη αποφασίζουν το ποσό διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης από τον δικαιούχο με τους κανόνες της ΚΑλΠ, το οικονομικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ ή τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του δικαιούχου.
2.  Για τις περιπτώσεις δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβάλλονται στις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 98, τα κράτη μέλη αποφασίζουν το ποσό διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα, συμπεριλαμβανόμενης της έκτασης, της διάρκειας και της επανάληψης) της μη συμμόρφωσης από τον δικαιούχο με τους κανόνες της ΚΑλΠ, το οικονομικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ ή τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του δικαιούχου.
Τροπολογία 577
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102
1.  Εκτός από το άρθρο 134 του [κανονισμού (EΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], η Επιτροπή δύναται να αναστείλει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μέρος ή το σύνολο των ενδιάμεσων πληρωμών του επιχειρησιακού προγράμματος στην περίπτωση που
1.  Εκτός από το άρθρο 134 του [κανονισμού (EΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], η Επιτροπή δύναται να αναστείλει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μέρος ή το σύνολο των ενδιάμεσων πληρωμών του επιχειρησιακού προγράμματος στην περίπτωση που
α)  υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα·
β)  δαπάνη που περιλαμβάνεται σε πιστοποιημένη δήλωση δαπανών συνδέεται με παρατυπία ή άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης, η οποία δεν έχει διορθωθεί·
γ)  το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης η οποία αποτέλεσε αιτία της διακοπής βάσει του άρθρου 118·
δ)  υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης·
η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση μέσω εκτελεστικής πράξης αναγνωρίζοντας ότι ένα κράτος μέλος απέτυχε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κοινή αγροτική πολιτική. Η μη συμμόρφωση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια πιστοποιημένη δήλωση δαπανών για τις οποίες ζητείται ενδιάμεση πληρωμή.
ε)  η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση μέσω εκτελεστικής πράξης αναγνωρίζοντας ότι ένα κράτος μέλος απέτυχε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κοινή αγροτική πολιτική. Η μη συμμόρφωση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια πιστοποιημένη δήλωση δαπανών για τις οποίες ζητείται ενδιάμεση πληρωμή·
στ)  πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 και στο άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων].
2.  Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδει σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 3, λεπτομερείς κανόνες για τις πληρωμές που μπορούν να ανασταλούν. Τα ποσά των εν λόγω πληρωμών είναι ανάλογα προς το χαρακτήρα και το βαθμό της μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους.
2.  Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις την αναστολή όλων ή μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών, αφού προηγουμένως δώσει στο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός περιόδου δύο μηνών. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδει σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 151 παράγραφος 3, λεπτομερείς κανόνες για το τμήμα των πληρωμών που μπορούν να ανασταλούν. Τα ποσά αυτά είναι ανάλογα προς το χαρακτήρα και το βαθμό της ανεπάρκειας, της παρατυπίας ή της μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους.
2α.  Η Επιτροπή αποφασίζει μέσω εκτελεστικής πράξης στην αναστολή όλων ή μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών όταν το κράτος μέλος λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να καταστεί δυνατή η άρση της αναστολής. Στην περίπτωση που το ίδιο το κράτος μέλος δεν λάβει τέτοιου είδους μέτρα, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει μέσω εκτελεστικής πράξης απόφαση για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων με την κατάργηση όλης ή μέρους της συνεισφορά της Ένωσης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα άρθρα 128 και 129.
Τροπολογία 578
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 α (νέο)
Άρθρο 103α
Επιτόπιοι έλεγχοι της Επιτροπής
1.  Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή με το άρθρο 287 της Συνθήκης και κάθε ελέγχου που οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 της Συνθήκης, η Επιτροπή δύναται να οργανώνει επιτόπιους ελέγχους στα κράτη μέλη με σκοπό να εξακριβώνει κυρίως:
α)  τη συμμόρφωση των διοικητικών πρακτικών προς τους ενωσιακούς κανόνες·
β)  την ύπαρξη των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων και την αντιστοιχία τους με τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ·
γ)  τους όρους υπό τους οποίους εκτελούνται και ελέγχονται οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ.
2.  Τα πρόσωπα στα οποία η Επιτροπή αναθέτει τους επιτόπιους ελέγχους ή οι υπάλληλοι της Επιτροπής που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν πρόσβαση στα βιβλία και σε κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και των μεταστοιχείων που εκπονούνται ή λαμβάνονται και καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική μορφή.
4.  Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν από τον επιτόπιο έλεγχο, το σχετικό κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί ο έλεγχος. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
5.  Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής και εφόσον συμφωνεί το κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους διενεργούν συμπληρωματικούς ελέγχους ή έρευνες με αντικείμενο τις πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στους εν λόγω ελέγχους μπορούν να μετέχουν οι υπάλληλοι της Επιτροπής ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα.
6.  Για τη βελτίωση των ελέγχων, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να συμπράττει σε ορισμένους ελέγχους ή έρευνες με τις αρχές αυτών των κρατών μελών.
7.  Μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδει σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 151 παράγραφος 2, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες προς συμμόρφωση κατά τη διενέργεια των επιπλέον έλεγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6.
Τροπολογία 579
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104
1.  Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΤΘΑ και λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα για να διευκολύνουν τους ελέγχους, τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμους στο πλαίσιο της διαχείρισης της ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αίτησής της, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, τις οποίες θεσπίζουν για την εφαρμογή ενωσιακών πράξεων που έχουν σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στο ΕΤΘΑ.
2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αίτησής της, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, τις οποίες θεσπίζουν για την εφαρμογή ενωσιακών πράξεων που έχουν σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στο ΕΤΘΑ.
3.  Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα στοιχεία σχετικά με τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που διαπιστώθηκαν και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών σε σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και απάτες σύμφωνα με το άρθρο 116.
Τροπολογία 580
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107
1.  Πριν λάβει απόφαση για τη δημοσιονομική διόρθωση μέσω εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία ενημερώνοντας το κράτος μέλος για τα προσωρινά συμπεράσματα της εξέτασής της και ζητώντας από το κράτος μέλος να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών.
Εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 137 του [κανονισμού (EΕ) αριθ. [...] για τη θέσπιση κοινών διατάξεων], όταν η Επιτροπή προτείνει δημοσιονομική διόρθωση που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2, παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα να αποδείξει, μέσω εξέτασης των συναφών εγγράφων, ότι η πραγματική έκταση της περίπτωσης μη συμμόρφωσης, με τους κανόνες της ΚΑλΠ, και η σύνδεσή της με την δαπάνη είναι μικρότερη από την εκτίμηση της Επιτροπής.
2.   Όταν η Επιτροπή προτείνει κατά παρέκταση ή κατ’ αποκοπήν δημοσιονομική διόρθωση, παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα να αποδείξει, μέσω εξέτασης των συναφών εγγράφων, ότι η πραγματική έκταση της παρατυπίας ή της άλλης περίπτωσης μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑλΠ, είναι μικρότερη από την εκτίμηση της Επιτροπής. Το κράτος μέλος, σε συμφωνία με την Επιτροπή, δύναται να περιορίσει το πεδίο της εξέτασης σε ένα κατάλληλο ποσοστό ή ένα δείγμα των σχετικών φακέλων. Εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η χρονική παράταση που χορηγείται για την εξέταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί περαιτέρω την περίοδο δύο μηνών μετά τη δίμηνη περίοδο πού αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που υποβάλλει το κράτος μέλος εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2.
4.  Όταν το κράτος μέλος δεν αποδέχεται τα προσωρινά συμπεράσματα της Επιτροπής, καλείται σε ακρόαση από την Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες και παρατηρήσεις που θα χρησιμεύσουν ως βάση για τα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δημοσιονομικής διόρθωσης.
5.  Για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη δημοσιονομική διόρθωση, με εκτελεστική πράξη, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της ακρόασης ή από την ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων, όταν το κράτος μέλος δεχθεί να υποβάλει τα εν λόγω συμπληρωματικά στοιχεία μετά την ακρόαση. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία. Εάν δεν πραγματοποιηθεί ακρόαση, ο υπολογισμός της εξάμηνης περιόδου αρχίζει δύο μήνες μετά από την ημερομηνία της προσκλητήριας σε ακρόαση επιστολής της Επιτροπής.
6.  Όταν η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανιχνεύουν παρατυπίες που επηρεάζουν τους ετήσιους λογαριασμούς που αποστέλλονται στην Επιτροπή, η συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση μειώνει τη χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Τροπολογία 557
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1
1.  Τα κύρια στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, για κάθε δράση που επιλέγεται για χρηματοδότηση, καθώς και για δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, τα οποία απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του δικαιούχου και του έργου, καταγράφονται και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογία 558
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 2
2.  Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης παρακολουθούν κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μέσω οικονομικών δεικτών, δεικτών εκροών και δεικτών που αφορούν τους στόχους.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογία 559
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις. Τα κριτήρια επιλογής αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες του προγραμματισμού·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογίες 581, 560 και 561
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 1
1.  Η αρχή διαχείρισης είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 1 στοιχείο β) για:
1.  Η αρχή διαχείρισης είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) για:
α)  να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που παρέχει πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του οικείου κράτους μέλους·
α)  να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που παρέχει πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του οικείου κράτους μέλους·
β)  για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει των επιχειρησιακών προγραμμάτων·
β)  την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει των επιχειρησιακών προγραμμάτων και την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·
γ)  να δημοσιοποιεί στους πολίτες της Ένωσης τον ρόλο και τα επιτεύγματα του ΕΤΘΑ μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των συμφωνιών σύμπραξης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων.
γ)  να δημοσιοποιεί στους πολίτες της Ένωσης τον ρόλο και τα επιτεύγματα του ΕΤΘΑ μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των συμφωνιών σύμπραξης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων·
δ)  να εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμος για το κοινό ένας συνοπτικός κατάλογος των μέτρων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από κράτη μέλη ή δικαιούχους, καθώς και των επανορθωτικών δράσεων, όπως δημοσιονομικές διορθώσεις, που έχουν αναληφθεί.
Τροπολογία 562
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 120 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Όσον αφορά την πρόσβαση στην περιβαλλοντική ενημέρωση, ισχύει η οδηγία 2003/4/ΕΚ και οι κανονισμοί (EK) αριθ. 1049/2001 και (EK) αριθ. 1367/2006.
Τροπολογία 563
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τύπος πράξης

Ποσοστιαίες μονάδες

Σχετική με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, μπορεί να λάβει αύξηση κατά

25

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τύπος πράξης

Ποσοστιαίες μονάδες

Σχετική με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, μπορεί να λάβει αύξηση κατά

30

Τροπολογία 564
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Tύπος πράξης

Ποσοστιαίες μονάδες

Υλοποιείται από οργάνωση παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, μπορεί να λάβει αύξηση κατά

10

Τροπολογία

Tύπος πράξης

Ποσοστιαίες μονάδες

Υλοποιείται από οργάνωση παραγωγών, από ένωση οργανώσεων παραγωγών, από επαγγελματική ένωση αλιέων αναγνωρισμένη από το εκάστοτε κράτος μέλος ή από διεπαγγελματική οργάνωση, μπορεί να λάβει αύξηση κατά

30

Τροπολογία 565
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 5 α (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τύπος πράξης

Ποσοστιαίες μονάδες

Η τήρηση των υποχρεώσεων της σειράς κριτηρίων βιωσιμότητας τα οποία μπορούν να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, μπορεί να λάβει αύξηση κατά

10

Τροπολογία 566
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τύπος πράξης

Ποσοστιαίες μονάδες

Υλοποιείται από επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ, υφίσταται μείωση κατά

20

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τύπος πράξης

Ποσοστιαίες μονάδες

Υλοποιείται από επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ, υφίσταται μείωση κατά

15

Τροπολογία 567
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι– πίνακας – σειρά 8 α (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τύπος πράξης

Ποσοστιαίες μονάδες

Σε ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σειράς κριτηρίων βιωσιμότητας που μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη, μπορεί να λάβει αύξηση κατά

10

Τροπολογία 568
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 1 – σειρά 7 α (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7a.  Νομοθεσία περί συνθηκών εργασίας

Η τήρηση από τους οικονομικούς φορείς της νομοθεσίας της Ένωσης όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας.

Η αποτελεσματική εφαρμογή και εκτέλεση της νομοθεσίας της Ένωσης όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, που περιλαμβάνει:

–  τη νομοθεσία που αφορά τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης των αλιέων·

–  τη νομοθεσία στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας·

–  τη νομοθεσία που αφορά τις αρχικές δεξιότητες και τη συνεχή κατάρτιση των αλιέων.

Τροπολογία 569
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:

6 Προώθηση της υλοποίησης της ΚΑλΠ

TO 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας ως προς τους πόρους

Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί δεδομένων με στόχο τη διαχείριση της αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 37 του [κανονισμού για την ΚΑλΠ]

Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και εφαρμογής πολυετούς προγράμματος συλλογής δεδομένων, το οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η Επιτροπή

Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και υλοποίησης ετήσιου προγράμματος εργασίας για τη συλλογή των δεδομένων, το οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η Επιτροπή

Επαρκής ικανότητα κατανομής ανθρώπινων πόρων για τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με άλλα κράτη μέλη, σε περίπτωση επιμερισμένης εργασίας για την τήρηση των υποχρεώσεων περί συλλογής δεδομένων

Τροπολογία

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:

6 Προώθηση της υλοποίησης της ΚΑλΠ

TO 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας ως προς τους πόρους

Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί δεδομένων με στόχο τη διαχείριση της αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 37 του [κανονισμού για την ΚΑλΠ]

Αξιολόγηση της ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων:

Αποδεδειγμένη διεξαγωγή ειδικής ανάλυσης της ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και της αλιευτικής δυνατότητας για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων διαχείρισης του στόλου

Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και εφαρμογής πολυετούς προγράμματος συλλογής δεδομένων, το οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η Επιτροπή

Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα κατάρτισης και υλοποίησης ετήσιου προγράμματος εργασίας για τη συλλογή των δεδομένων, το οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η Επιτροπή

Επαρκής ικανότητα κατανομής ανθρώπινων πόρων για τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με άλλα κράτη μέλη, σε περίπτωση επιμερισμένης εργασίας για την τήρηση των υποχρεώσεων περί συλλογής δεδομένων

Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα προετοιμασίας και διεξαγωγής αξιολογήσεων της αλιευτικής ικανότητας του στόλου·

Επαρκής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις προσπάθειες για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων όπως ορίζουν τα άρθρα 34 και 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/….. [για την ΚΑλΠ].

Τροπολογία 570
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας 2 – σειρά 4 α (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Προτεραιότητα ΕΕ για ΕΤΘΑ/ Θεματικός στόχος (ΘΣ) Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ)

Εκ των προτέρων όροι

Κριτήρια συμμόρφωσης

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:

6 Προώθηση της υλοποίησης της ΚΑλΠ

TO 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας ως προς τους πόρους.

Ετήσια αξιολόγηση της ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων: Διεξήχθη ειδική ανάλυση της ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης του στόλου που αφορούν στη μείωση της ικανότητας του στόλου και στις άμεσες επενδύσεις επί του σκάφους.

Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:

–  Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα προετοιμασίας και διεξαγωγής αξιολογήσεων της αλιευτικής ικανότητας του στόλου

–  Επαρκής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις προσπάθειες για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων όπως ορίζουν τα άρθρα 34 και 37 του [προτεινόμενου βασικού κανονισμού].

Τροπολογία 614
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1
–  Επωνυμία δικαιούχου (μόνο νομικά πρόσωπα· δεν ονομάζονται φυσικά πρόσωπα)·;
–  Επωνυμία δικαιούχου·
Τροπολογία 582
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημεία 2 και 3
2.  ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
2.  ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
2.1  Καθήκοντα του κράτους μέλους
2.1  Καθήκοντα του κράτους μέλους
1.  Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη μαζικών μέσων ενημέρωσης με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μορφών και μεθόδων επικοινωνίας στο κατάλληλο επίπεδο.
1.  Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη μαζικών μέσων ενημέρωσης με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μορφών και μεθόδων επικοινωνίας στο κατάλληλο επίπεδο.
2.  Το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την οργάνωση τουλάχιστον των ακόλουθων μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας:
2.  Το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την οργάνωση τουλάχιστον των ακόλουθων μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας:
α)  μια μεγάλη ενημερωτική εκδήλωση για τη δημοσιοποίηση της έναρξης του προγράμματος·
α)  μια μεγάλη ενημερωτική εκδήλωση για τη δημοσιοποίηση της έναρξης του προγράμματος·
β)  τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία που προβάλλει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις επιδιωκόμενες στρατηγικές και παρουσιάζει τα επιτεύγματα του επιχειρησιακού προγράμματος·
β)  τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία που προβάλλει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις επιδιωκόμενες στρατηγικές και παρουσιάζει τα επιτεύγματα του επιχειρησιακού προγράμματος·
γ)  προβολή της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπρός από ή σε σημείο ορατό στο κοινό, στις εγκαταστάσεις κάθε διαχειριστικής αρχής·
γ)  προβολή της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπρός από ή σε σημείο ορατό στο κοινό, στις εγκαταστάσεις κάθε διαχειριστικής αρχής·
δ)  ηλεκτρονική δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με το τμήμα 1·
δ)  ηλεκτρονική δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με το τμήμα 1·
ε)  παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων, ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, για τον ενιαίο διαδικτυακό τόπο ή τον διαδικτυακό τόπο του επιχειρησιακού προγράμματος που είναι προσβάσιμα μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης· τα παραδείγματα πρέπει να παρουσιάζονται σε μία ευρέως ομιλούμενη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου κράτους μέλους·
ε)  παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων, ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, για τον ενιαίο διαδικτυακό τόπο ή τον διαδικτυακό τόπο του επιχειρησιακού προγράμματος που είναι προσβάσιμα μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης· τα παραδείγματα πρέπει να παρουσιάζονται σε μία ευρέως ομιλούμενη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου κράτους μέλους·
στ)  ειδικό τμήμα του ενιαίου διαδικτυακού τόπου στο οποίο παρέχεται μια σύνοψη των πράξεων στον τομέα της καινοτομίας και της οικο-καινοτομίας·
στ)  ειδικό τμήμα του ενιαίου διαδικτυακού τόπου στο οποίο παρέχεται μια σύνοψη των πράξεων στον τομέα της καινοτομίας και της οικο-καινοτομίας·
ζ)   επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, περιλαμβανομένων των βασικών επιτευγμάτων του, στον ενιαίο διαδικτυακό τόπο ή στον διαδικτυακό τόπο του επιχειρησιακού προγράμματος στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης.
ζ)   επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, περιλαμβανομένων των βασικών επιτευγμάτων του, στον ενιαίο διαδικτυακό τόπο ή στον διαδικτυακό τόπο του επιχειρησιακού προγράμματος στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης.
ζα)   δημοσίευση συνοπτικού καταλόγου σε ετήσια βάση στις 31 Ιανουαρίου, αρχής γενομένης από το 2016, σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κρατών μελών και δικαιούχων, καθώς και των επανορθωτικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων δημοσιονομικών διορθώσεων, που έχουν αναληφθεί από κράτη μέλη ή την Επιτροπή.
3.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τις πρακτικές, των ακόλουθων φορέων:
3.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τις πρακτικές, των ακόλουθων φορέων:
η)  των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισμό των κοινών διατάξεων]•
α)  των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον καθορισμό των κοινών διατάξεων]•
θ)   των κέντρων ενημέρωσης για την Ευρώπη καθώς και των γραφείων των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη·
β)  των κέντρων ενημέρωσης για την Ευρώπη καθώς και των γραφείων των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη·
ι)  των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών ιδρυμάτων.
γ)  των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών ιδρυμάτων.
Οι φορείς αυτοί διαδίδουν σε ευρεία κλίμακα τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 120 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).
Οι φορείς αυτοί διαδίδουν σε ευρεία κλίμακα τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 120 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).
3.  ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
3.  ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
3.1  Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων
3.1  Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων
1.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει την ευρεία διάδοση στους δυνητικούς δικαιούχους και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρει το ΕΤΘΑ.
1.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει την ευρεία διάδοση στους δυνητικούς δικαιούχους και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρει το ΕΤΘΑ.
2.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:
2.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:
α)  τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούνται για να υπάρξει υποστήριξη από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα·
α)  τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούνται για να υπάρξει υποστήριξη από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα·
β)  την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες·
β)  την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες·
βα)  τις ενδεχόμενες χρηματοοικονομικές επιπτώσεις στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·
γ)  τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν·
γ)  τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν·
δ)  τους αρμόδιους επικοινωνίας που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·
δ)  τους αρμόδιους επικοινωνίας που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·
ε)  ότι οι αιτήσεις πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και την υποστήριξη της ΕΕ στην πράξη.
ε)  ότι οι αιτήσεις πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και την υποστήριξη της ΕΕ στην πράξη.
3.2.  Μέτρα ενημέρωσης των δικαιούχων
3.2.  Μέτρα ενημέρωσης των δικαιούχων
Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 2.
Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 2.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0282/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου