Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0380(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0282/2013

Pateikti tekstai :

A7-0282/2013

Debatai :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Balsavimas :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Priimti tekstai
PDF 1555kWORD 242k
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

2013 m. spalio 23 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)
1a.  primena, kad savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje Parlamentas pabrėžė, kad žuvų ištekliai yra viešųjų gėrybių dalis, gyvybiškai svarbi siekiant užtikrinti pasaulio apsirūpinimo maistu saugumą; jis nurodė, kad pakrančių, salų ir atokiuose regionuose žuvininkystės ir akvakultūros sektorius ir su juo susijusi veikla dažnai yra pagrindinis pragyvenimo ir tvaraus užimtumo šaltinis; Parlamentas taip pat mano, kad norint pasiekti savo vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus užtikrinti stabilų, tvarų ir gyvybingą žuvininkystės sektorių, atkurti savo žuvų išteklius ir atsižvelgti į socialinius aspektus, susijusius su žvejybinės veiklos mažinimu, po 2013 m. reformuotai bendrajai žuvininkystės politikai (BŽP) vykdyti bus reikalingi adekvatūs finansiniai ištekliai;
______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 175 straipsnį, 188 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį ir 195 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 175 straipsnį, 188 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį, 195 straipsnio 2 dalį ir 349 straipsnį,
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  žuvininkystės sektorius strategiškai svarbus įvairių valstybių narių ir Sąjungos socialinei ir ekonominei padėčiai, gyventojų aprūpinimui žuvies produktais ir maisto produktų pusiausvyros užtikrinimui, taip pat svariai prisideda prie pakrančių bendruomenių socialinės ir ekonominės gerovės, vietos plėtros, užimtumo, ekonominės veiklos ir darbo vietų išsaugojimo ir (arba) kūrimo tiek ankstyvosiose, tiek vėlesnėse gamybos grandyse, aprūpinimo šviežia žuvimi ir vietos kultūrinių tradicijų puoselėjimo;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)   EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros apsaugai, valdymui ir eksploatavimui, taip pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų apdorojimui ir pardavimui, kai tokia veikla vykdoma valstybių narių teritorijose arba Sąjungos vandenyse, įskaitant žvejybos laivus, plaukiojančius su trečiųjų šalių vėliavomis ir jose registruotus, arba Sąjungos žvejybos laivus ar valstybių narių piliečius, neatsižvelgiant į pirminę vėliavos valstybės atsakomybę, laikantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 117 straipsnio nuostatų;
(2)   EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros apsaugai, valdymui ir tvariam eksploatavimui, taip pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų apdorojimui ir pardavimui, kai tokia veikla vykdoma valstybių narių teritorijose arba Sąjungos vandenyse ar Sąjungos žvejybos laivais, ar tokią veiklą vykdo valstybių narių piliečiai, neatsižvelgiant į pirminę vėliavos valstybės atsakomybę, laikantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 117 straipsnio nuostatų;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  reikėtų pabrėžti tai, kad BŽP – tai su maistu susijusi politika, pagal kurią pateisinamos valstybės intervencijos priemonės naudojantis EJRŽF, siekiant nuolat užtikrinti Europos Sąjungos piliečių aprūpinimą maistu;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)  EJRŽF turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į ypatingą atokiausių regionų padėtį laikantis SESV 349 straipsnio. Atokiausių regionų padėtis ir žuvininkystės sektoriaus savitumas šiuose regionuose lemia, kad BŽP ir su ja susiję fondai, konkrečiai EJRŽF, turėtų būti pritaikyti prie šiems regionams, kurie labai skiriasi nuo likusios Sąjungos dalies, būdingų savitumų, apribojimų, papildomų išlaidų ir tikrovės. Šiuo pagrindu tokiems regionams turėtų būti skirtos konkrečios priemonės;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(2c)  būsimas EJRŽF turėtų padėti visiškai išspręsti nedidelio masto žuvininkystės sektoriaus problemas ir patenkinti konkrečius poreikius, turint omenyje tai, kad Sąjungoje mažos apimties laivynas įdarbina didžiausią žmonių skaičių kiekvienai sugautai žuviai;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)   bendros žuvininkystės politikos sėkmė priklauso nuo kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo, taip pat visų duomenų patikimumo, tiek susijusių su mokslinėmis konsultacijomis, tiek su įgyvendinimo ir kontrolės tikslais; todėl EJRŽF turėtų remti šias politikos kryptis;
(3)   bendros žuvininkystės politikos sėkmė priklauso nuo kontrolės, inspektavimo, įskaitant patikras darbo vietoje, ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo, taip pat visų duomenų patikimumo, tiek susijusių su mokslinėmis konsultacijomis, tiek su įgyvendinimo ir kontrolės tikslais; todėl EJRŽF turėtų remti šias politikos kryptis;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  siekiant puoselėti žvejų atsakomybės jausmą įgyvendinant BŽP ir tokiu būdu prisidėti prie tinkamo ir sėkmingo BŽP įgyvendinimo, EJRŽF turėtų remti mokslininkų ir žvejų partnerystę, bendradarbiavimą ir dialogą;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)   parama IJP turėtų patekti į EJRŽF veikimo sritį, kuri apimtų koordinuojamų veiksmų ir sprendimų dėl vandenynų, jūrų, pakrančių regionų ir jūrininkystės sektorių plėtrą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į skirtingas ES politikos sritis, susijusias su šiais klausimais, t. y. bendra žuvininkystės politika, transportu, pramone, teritorine sanglauda, aplinka, energija ir turizmu. Būtina užtikrinti suderinamumą ir integraciją, kiek tai susiję su skirtingų sektorių Baltijos jūros, Šiaurės jūros, Keltų jūros, Biskajos įlankos, Pirėnų pakrantės, Viduržemio ir Juodosios jūros baseinų politikos valdymu;
(4)   į EJRŽF veiklos sritį turėtų būti įtraukta parama IJP, kuri apimtų koordinuojamų veiksmų ir sprendimų dėl vandenynų, jūrų, pakrančių regionų ir jūrininkystės sektorių plėtrą ir įgyvendinimą ir papildytų skirtingas ES politikos sritis, susijusias su šiais klausimais, t. y. bendrą žuvininkystės politiką, transportą, pramonę, teritorinę sanglaudą, aplinką, energetiką ir turizmą, – sritis, kuriose būtina skatinti mokslinius tyrimus, profesinės kompetencijos ugdymą ir mokymus. Būtina užtikrinti suderinamumą ir integraciją, kiek tai susiję su skirtingų sektorių Baltijos jūros, Šiaurės jūros, Keltų jūros, Biskajos įlankos, Pirėnų pakrantės, Viduržemio ir Juodosios jūros baseinų politikos valdymu;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  nustatydama ir įgyvendindama su BŽP, IJP ir EJRŽF reforma susijusią politiką ir veiksmus Sąjunga turėtų atsižvelgti į reikalavimus dėl didelio užimtumo skatinimo, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimo, kovos su socialine atskirtimi ir aukšto švietimo, mokymo, žmogaus sveikatos apsaugos lygio užtikrinimo, kaip nustatyta SESV 9 straipsnyje;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)   pagal Europos Tarybos 2010 m. birželio 17 d. išvadas dėl strategijos „Europa 2020“ priėmimo, Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo, taip skatindamos harmoningą Sąjungos plėtrą. Visų pirma, ištekliai turi būti skirti siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir uždavinių, ir efektyvumas turi būti didinamas labiau orientuojantis į rezultatus. IJP įtraukimas ir naujasis EJRŽF taip pat prisidės siekiant pagrindinių politikos tikslų, nustatytų 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ („Europa 2020“ strategija) ir atitinka Sutartyje nustatytus bendruosius ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslus;
(5)   pagal Europos Tarybos 2010 m. birželio 17 d. išvadas dėl strategijos „Europa 2020“ priėmimo, Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo, taip skatindamos harmoningą Sąjungos plėtrą. Visų pirma, ištekliai turi būti skirti siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir uždavinių, ypač su užimtumu ir kova su skurdu, socialine atskirtimi ir klimato kaita susijusių tikslų. Be to, efektyvumas turi būti didinamas labiau orientuojantis į rezultatus. IJP įtraukimas ir naujasis EJRŽF taip pat prisidės siekiant pagrindinių politikos tikslų, nustatytų 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ („Europa 2020“ strategija) ir atitinka Sutartyje nustatytus bendruosius ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslus;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)   siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos „Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei teritorinės sanglaudos didinimu, išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus vandenų žuvininkystės bendruomenėse, taip pat skatinti žuvininkystės veiklų diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos sektorius;
(6)   siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau prisidėtų prie BŽP, IJP ir strategijos „Europa 2020“ tikslų, būtina nustatyti grupę pagrindinių prioritetų, susijusių su naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos žuvininkystės ir akvakultūros puoselėjimu, tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei teritorinės sanglaudos didinimu, išlaisvinant pakrančių ir vidaus vandenų žuvininkystės bendruomenių augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, taip pat skatinti žuvininkystės veiklos įvairinimą įtraukiant kitus jūrų ekonomikos sektorius;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  EJRŽF turėtų prisidėti prie asmenų, kurie pragyvena iš žvejybos, gyvenimo lygio gerinimo užtikrindamas geresnes darbo sąlygas žvejams, pirmiausia užtikrindamas sveikatos ir saugos darbo vietoje teisės aktų ir kolektyvinių darbo sutarčių nuostatų laikymąsi;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)  siekiant išvengti painiavos dėl tam tikrų EJRŽF finansinių priemonių taikymo ir poveikio įvairioms žvejybos sektoriuje dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims yra naudinga aiškiai skirti laivo savininkus ir darbo užmokestį gaunančius žvejus, kaip jau nustatyta TDO konvencijoje Nr. 188;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)   bendra žuvininkystės politika siekiama užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros veikla prisidėtų prie ilgalaikių tvarių aplinkos sąlygų, kurios būtinos ekonominei ir socialinei plėtotei, kūrimo. Be to, ja turėtų būti prisidedama prie produktyvumo didinimo, deramo gyvenimo lygio žuvininkystės sektoriuje užtikrinimo, stabilių rinkų ir užtikrinamas išteklių prieinamumas ir tiekimas vartotojams prieinamomis kainomis;
(8)   bendra žuvininkystės politika siekiama užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros veikla būtų prisidėta prie ilgalaikės ekonominės, socialinės ir ekologiškai tvarios plėtros. Be to, ja turėtų būti prisidedama prie produktyvumo didinimo, deramo gyvenimo lygio žuvininkystės sektoriuje užtikrinimo, stabilių rinkų ir užtikrinamas išteklių prieinamumas ir tiekimas vartotojams prieinamomis kainomis;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)   labai svarbu geriau integruoti aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir uždavinius aplinkosaugos politikos srityje ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP siekiama naudoti gyvuosius biologinius jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad vėliausiai iki 2015 m. būtų pasiektas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas. BŽP įgyvendinamas apsaugantis, ekosistema pagrįstas požiūris į žuvininkystės valdymą. Taigi, EJRŽF turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva);
(9)   labai svarbu geriau integruoti aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir uždavinius aplinkosaugos politikos srityje ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP siekiama naudoti gyvuosius biologinius jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad, jei įmanoma, iki 2015 m. ir bet kuriuo atveju iki 2020 m. būtų pasiektas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas. Pagal BŽP turėtų būti įgyvendinamas suderintas požiūris į tvarią plėtrą, kuris turėtų būti užtikrintas vykdant žuvininkystės planavimą, eksploatavimą ir valdymą, pagal kurį atsižvelgiama į siekius ir dabartinius socialinius poreikius ir nerizikuojama nauda, kurią ateities kartos turi turėti galimybę gauti iš visų su jūros ekosistemomis susijusių prekių ir paslaugų. Taigi EJRŽF turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva);
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  EJRŽF lėšomis finansuojamos priemonės turėtų atitikti SESV 39 ir 41 straipsnius, kuriuose pateikiamas suderintas požiūris į darbo teisės panaudojimą ir veiksmingą koordinavimą profesinio mokymo srityje;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)   kadangi šio reglamento tikslų pačios valstybės narės deramai pasiekti negali, atsižvelgiant į veiklos, finansuotinos pagal veiklos programas, mastą ir poveikį, ir struktūrines problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant žuvininkystės ir jūrų sektorius, taip pat valstybių narių ribotus finansinius išteklius, tuos tikslus galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, teikiant ilgametę finansinę paramą, didžiausią dėmesį skiriant atitinkamiems prioritetams; Sąjunga gali patvirtinti priemones pagal subsidiarumo principą, nustatytą Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. Pagal proporcingumo principą, nustatytą tos Sutarties 5 straipsnio 4 dalyje, šiuo reglamentu neviršijamos priemonės, būtinos nurodytam tikslui pasiekti;
(10)   kadangi šio reglamento tikslų pačios valstybės narės deramai pasiekti negali, atsižvelgiant į veiklos, finansuotinos pagal veiklos programas, mastą ir poveikį, ir struktūrines problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant žuvininkystės, akvakultūros ir jūrų sektorius, taip pat valstybių narių ribotus finansinius išteklius, tuos tikslus galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, teikiant ilgametę finansinę paramą, didžiausią dėmesį skiriant atitinkamiems prioritetams; Sąjunga gali patvirtinti priemones pagal subsidiarumo principą, nustatytą Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. Pagal proporcingumo principą, nustatytą tos Sutarties 5 straipsnio 4 dalyje, šiuo reglamentu neviršijamos priemonės, būtinos nurodytam tikslui pasiekti;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)   bendros žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos išlaidų finansavimas per vieną fondą (EJRŽF) turėtų atitikti supaprastinimo, taip pat abiejų politikos sričių integracijos stiprinimo poreikius. Pasidalijamojo valdymo principo taikymas bendrosios rinkos organizacijoms, įtraukiant ir kompensavimą atokiausiems regionams, kontrolės ir duomenų rinkimo veikla turėtų toliau prisidėti supaprastinant ir mažinant administracinę naštą, kurią patiria Komisija ir valstybės narės, taip pat siekiant didesnio nuoseklumo ir suteiktos paramos veiksmingumo;
(11)   bendros žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos išlaidų finansavimas per vieną fondą (EJRŽF) turėtų atitikti supaprastinimo, taip pat abiejų politikos sričių integracijos stiprinimo poreikius. Pasidalijamojo valdymo principą taikant bendrosios rinkos organizacijoms, įskaitant kompensavimo atokiausiems regionams, kontrolės ir duomenų rinkimo ir valdymo veiklą, turėtų būti toliau prisidedama prie supaprastinimo ir Komisijos ir valstybių narių patiriamos administracinės naštos mažinimo, taip pat prie didesnio nuoseklumo ir suteiktos paramos veiksmingumo užtikrinimo;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)   finansavimas turėtų būti toks, kaip nustatyta 201Z m. XX mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 17 punkte;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(11b)  skiriant bet kokį finansavimą neturi būti daromas poveikis Reglamento, kuriuo nustatoma 2014-2020 m. daugiametė finansinė programa, ir 201Z m. XX mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo nuostatoms;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)   bendros žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos išlaidos turėtų būti finansuojamos iš Sąjungos biudžeto per vieną fondą (EJRŽF), tiesiogiai arba pagal pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis principą. Pasidalijamasis valdymas su valstybėmis narėmis turėtų būti taikomas ne tik žuvininkystės, akvakultūros, bendruomenės inicijuotos plėtros paramos priemonėms, bet taip pat bendrosios rinkos organizacijoms ir kompensacijoms atokiausiems regionams, kontrolės ir duomenų rinkimo veiklai. Tiesioginis valdymas turėtų būti taikomas mokslinėms rekomendacijoms, savanoriškoms įmokoms žuvininkystėms valdymo organizacijoms, patariamosioms taryboms ir veiklai, kuria siekiama įgyvendinti integruotą jūrų politiką. Būtina nurodyti priemonių, kurios gali būti finansuojamos EJRŽF, rūšis;
(12)   bendros žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos išlaidos turėtų būti finansuojamos iš Sąjungos biudžeto per vieną fondą (EJRŽF), tiesiogiai arba pagal pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis principą. Pasidalijamasis valdymas su valstybėmis narėmis turėtų būti taikomas ne tik žuvininkystės, akvakultūros, bendruomenės inicijuotos vietos plėtros paramos priemonėms, bet ir prekybos ir perdirbimo priemonėms bei kompensavimo atokiausiems regionams, kontrolės ir duomenų rinkimo veiklai. Tiesioginis valdymas turėtų būti taikomas gamybos ir prekybos planų parengimui, sandėliavimui skirtai paramai, mokslinėms rekomendacijoms, regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms skirtoms savanoriškoms įmokoms, patariamosioms taryboms ir veiklai, kuria siekiama įgyvendinti integruotą jūrų politiką. Būtina nurodyti priemonių, kurios gali būti finansuojamos EJRŽF, rūšis;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)   pagal [Reglamento dėl Bendrosios žuvininkystės politikos] (toliau – BŽP reglamentas) 50 ir 51 straipsnius Sąjungos finansinės EJRŽF paramos teikimui turi būti nustatyta sąlyga, kad valstybės narės ir ūkio subjektai turi laikytis BŽP taisyklių. Šia sąlyga siekiama įtvirtinti Sąjungos atsakomybę užtikrinti, remiantis viešuoju interesu, jūrų biologinių išteklių apsaugą pagal BŽP, kaip nustatyta SESV 3 straipsnyje;
(14)   pagal [Reglamento dėl Bendrosios žuvininkystės politikos] (toliau – BŽP reglamentas) 50 ir 51 straipsnius Sąjungos finansinės EJRŽF paramos teikimui turi būti nustatyta sąlyga, kad valstybės narės ir ūkio subjektai turi laikytis BŽP taisyklių. Šia sąlyga siekiama įtvirtinti Sąjungos atsakomybę užtikrinti, remiantis viešuoju interesu, jūrų biologinių išteklių apsaugą pagal BŽP, taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, susijusių su didelio užimtumo skatinimu, ir garantuoti tinkamą socialinę apsaugą, kaip nustatyta atitinkamai SESV 3 ir 9 straipsniuose;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)   BŽP tikslų siekimui būtų sukliudyta, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų skiriama ūkio subjektams, kurie ex ante nesilaiko reikalavimų, susijusių su viešuoju jūrų biologinių išteklių apsaugos interesu. Todėl tik tie ūkio subjektai turėtų būti laikomi tinkamais, kurie per tam tikrą laikotarpį nuo pagalbos paraiškų pateikimo nesivertė veikla su žvejybos laivais, įtrauktais į Sąjungos NNN laivų sąrašą, nurodytą 2008 m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, 40 straipsnio 3 dalyje, tokių laivų nevaldė ir nebuvo jų savininkais, ir kurie nepadarė Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnyje arba 2009 m. lapkričio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, 90 straipsnio 1 dalyje nurodytų sunkių pažeidimų ar kurie nebuvo pripažinti neatitinkantys kitų BŽP taisyklių, kas ypač trukdytų susijusių išteklių tvarumui ir iškeltų didelę grėsmę tausiai gyvųjų biologinių jūrų išteklių eksploatacijai, kuri padėtų žvejojamų rūšių populiacijas atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (toliau – DGTŽL);.
(15)   BŽP tikslų siekiui kiltų grėsmė, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų skiriama ūkio subjektams, kurie ex ante nesilaiko reikalavimų, susijusių su viešuoju jūrų biologinių išteklių apsaugos interesu. Todėl ūkio subjektai turėtų būti laikomi tinkamais tik tuo atveju, jeigu jie per tam tikrą laikotarpį nuo pagalbos paraiškų pateikimo nesivertė veikla su žvejybos laivais, įtrauktais į Sąjungos NNN laivų sąrašą, nurodytą 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, 40 straipsnio 3 dalyje, tokių laivų nevaldė ir nebuvo jų savininkais, taip pat nesivertė veikla, susijusia su žvejybos laivais, kurie plaukioja su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 33 straipsnyje nurodytų nebendradarbiaujančiomis įvardytų trečiųjų šalių vėliavomis, tokių laivų nevaldė ar nebuvo jų savininkais. Taip pat ūkio subjektai turėtų būti laikomi tinkamais tik tuo atveju, jeigu jie nepadarė Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnyje arba 2009 m. lapkričio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, 90 straipsnio 1 dalyje nurodytų sunkių pažeidimų ar kurie nebuvo pripažinti neatitinkantys kitų BŽP taisyklių, kas ypač trukdytų susijusių išteklių tvarumui ir iškeltų didelę grėsmę tausiai gyvųjų biologinių jūrų išteklių eksploatacijai, kuri padėtų žvejojamų rūšių populiacijas atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (toliau – DGTŽL);
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)   kai paramos gavėjai pažeidžia BŽP taisykles, atrankos sąlygų nesilaikymas turi sukelti tam tikras pasekmes. Siekiant nustatyti netinkamas finansuoti sąnaudas, reikia atsižvelgti į paramos gavėjo BŽP taisyklių pažeidimo sunkumą, ekonominę naudą, gautą dėl BŽP taisyklių nesilaikymo, arba EJRŽF išmokos svarbą paramos gavėjo ekonominei veiklai;
(17)   kai paramos gavėjai pažeidžia BŽP taisykles, atrankos sąlygų nesilaikymas turi sukelti tam tikras pasekmes. Siekiant nustatyti netinkamų finansuoti sąnaudų sumą, reikia atsižvelgti į paramos gavėjo BŽP taisyklių pažeidimo sunkumą (įskaitant mastą, trukmę ir kiekvieną pasikartojimą), ekonominę naudą, gautą dėl BŽP taisyklių nesilaikymo, arba EJRŽF išmokos svarbą paramos gavėjo ekonominei veiklai;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)   BŽP tikslų siekimui taip pat būtų sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms narėms, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, susijusias su viešuoju interesu apsaugoti jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, renkant duomenis ir įgyvendinant kontrolės pareigas. Be to, nesilaikant šių įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad valstybės narės nenustatys netinkamų paramos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos;
(18)   BŽP tikslų siekiui taip pat būtų sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms narėms, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų užtikrinti žvejybos laivyno ir žvejybos galimybių pusiausvyrą atsižvelgiant į pagrindinio BŽP reglamento 34 straipsnio 1 dalį, arba savo įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, susijusias su viešuoju interesu apsaugoti jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, rinkti duomenis ir įgyvendinti kontrolės pareigas. Be to, nesilaikant šių įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad valstybės narės nenustatys netinkamų paramos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  siekiant užkirsti kelią netinkamiems mokėjimams, o taip pat paskatinti valstybių narių motyvaciją laikytis BŽP taisyklių ar reikalauti, kad paramos gavėjas jų laikytųsi, kaip apsaugines priemones, kurių taikymas būtų laikinas, reikėtų naudoti mokėjimo termino nutraukimą ar išmokų sustabdymą. Norint laikytis proporcionalumo principo, finansinės pataisos su lemiamomis ir neatšaukiamomis pasekmėmis turi būti tiesiogiai taikomos veiklai, kurią vykdant buvo nesilaikyta BŽP taisyklių;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)   siekiant palengvinti koordinavimą ir suderinti fondų, teikiančių paramą pagal sanglaudos politiką, veiklą, t. y. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (SF), su kaimo plėtos fondais, t. y. su Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF) jūrų ir žuvininkystės sektoriuje, buvo priimtos bendros nuostatos dėl šių visų fondų (toliau – BSP fondai), įtvirtintos [Reglamente (ES) Nr. [...] kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos]. Be šio reglamento, EJRŽF nustato specialiąsias nuostatas dėl tam tikrų BŽP ir IJP aspektų;
(20)   siekiant palengvinti koordinavimą ir suderinti fondų, teikiančių paramą pagal sanglaudos politiką, veiklą, t. y. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (SF), su kaimo plėtos fondais, t. y. su Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF) jūrų ir žuvininkystės sektoriuje, buvo priimtos bendros nuostatos dėl šių visų fondų (toliau – BSP fondai), įtvirtintos [Reglamente (ES) Nr. [...] kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos]. Be to, būtina pabrėžti, kad fondus galima naudoti kaip papildomą priemonę siekiant veiksmingiau įgyvendinti Sąjungos sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ prioritetus. Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad būtina EJRŽF ir ESF sąveika, siekiant pagrindinių su užimtumu ir kova su skurdu bei socialine atskirtimi susijusių tikslų. Be šio reglamento, EJRŽF nustato specialiąsias nuostatas dėl tam tikrų BŽP ir IJP aspektų;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)   Sąjungos veikla turi būti papildoma veiklai, kurią vykdo valstybės narės arba prisidėti prie šios veiklos. Siekiant užtikrinti didelę pridedamąją vertę, reikia stiprinti Komisijos ir valstybių narių partnerystę, susitariant įtraukti įvairius partnerius ir visiškai atsižvelgiant į valstybių narių institucines kompetencijas. Didelį dėmesį taip pat reikia skirti tinkamam moterų ir mažumų grupių atstovavimui. Ši partnerystė yra susijusi su regioninėmis, vietos ir kitomis viešosios valdžios institucijomis, taip pat kitomis atitinkamomis organizacijomis, įskaitant tas, kurios yra atsakingos už aplinką ir vyrų bei moterų lygybės skatinimą, ir ekonominiais bei socialiniais partneriais ir kitomis kompetentingomis institucijomis. Susiję partneriai turėtų būti įtraukti rengiant partnerystės sutartis, o taip pat rengiant programas, jas vykdant, stebint ir vertinant;
(22)   Siekiant užtikrinti didelę pridėtinę vertę, reikia stiprinti Komisijos, valstybių narių valdžios institucijų ir įvairių partnerių partnerystę, susitariant įtraukti šiuos veikėjus, įskaitant atitinkamus socialinius partnerius, ir visiškai atsižvelgiant į valstybių narių institucines kompetencijas. Ši partnerystė yra susijusi su regioninėmis, vietos ir kitomis viešosios valdžios institucijomis, taip pat kitomis atitinkamomis organizacijomis, įskaitant tas, kurios yra atsakingos už aplinką ir vyrų bei moterų lygybės skatinimą, ir ekonominiais bei socialiniais partneriais, žvejybos pramone ir kitomis kompetentingomis institucijomis. Atsižvelgiant į žuvininkystės sektoriaus savitumą, reikėtų numatyti nuostatą, kuria skirtingiems pasektoriams ir teritoriniams lygmenims, mokslinių tyrimų organizacijoms ir žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG) nacionaliniams bei regioniniams tinklams atstovaujantiems ekonominiams ir socialiniams partneriams užtikrinamas dalyvavimas. Didelį dėmesį taip pat reikia skirti tinkamam moterų ir mažumų grupių atstovavimui. Atitinkami partneriai turėtų būti įtraukti rengiant partnerystės sutartis, o taip pat rengiant programas, jas vykdant, stebint ir vertinant;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)   Komisija turėtų nustatyti metinį finansavimo paskirstymą, taikomą valstybių narių įsipareigojimų asignavimams, naudodama objektyvius ir skaidrius kriterijus; šie kriterijai turėtų apimti ankstesnius asignavimus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir ankstesnį vartojimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006;
(24)   Komisija turėtų nustatyti metinį finansavimo paskirstymą, taikomą valstybių narių įsipareigojimų asignavimams, naudodama objektyvius ir skaidrius kriterijus; šie kriterijai turėtų apimti asignavimų istoriją pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir ankstesnį vartojimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)   svarbiausia BŽP kontekste yra atitikti tam tikras ex ante sąlygas, ypač teikiant ilgametį nacionalinį strategijos planą dėl akvakultūros ir parodant administracines galimybes atitikti žuvininkystės valdymo duomenų reikalavimus, ir įgyvendinti Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemą;
(25)   svarbiausia BŽP kontekste yra atitikti tam tikras ex ante sąlygas, ypač teikiant ilgametį nacionalinį strategijos planą dėl akvakultūros ir parodant administracines galimybes atitikti žuvininkystės valdymo duomenų reikalavimus, ir įgyvendinti Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemą; taip pat svarbu užtikrinti Sąjungos teisės dėl darbo sąlygų, pirmiausia susijusių su sauga, sveikata, švietimu ir mokymu, įgyvendinimą;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)   atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti vykdoma per vieną veiklos programą vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos nacionalinę sistemą. Programavimo pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Kiekviena valstybė narė turėtų parengti vieną veiklos programą. Kiekviena programa turi identifikuoti strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir nustatyti priemonių atranką. Programavimas turi atitikti Sąjungos prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie nacionalinių kontekstų ir papildyti kitas Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo plėtros politiką ir sanglaudos politiką;
(26)   atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti vykdoma per vieną veiklos programą vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos nacionalinę sistemą. Programavimo pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Kiekviena valstybė narė turėtų parengti vieną veiklos programą. Kiekviena programa turi identifikuoti strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir nustatyti priemonių atranką. Programavimas turėtų atitikti Sąjungos prioritetus, tuo pat metu būti pritaikytas prie nacionalinių ir regioninių kontekstų, pirmiausia prie atokiausių regionų specifinių ypatumų, ir papildyti kitas Sąjungos politikos kryptis išsaugant esamą valdymo ir kontrolės sistemą, kad neatsirastų papildomų išlaidų arba neužsitęstų programų įgyvendinimas;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)   valstybės narės turėtų savo veiklos programoje įtraukti skirsnį apie duomenų rinkimą pagal daugiametę Sąjungos programą. Norėdamos atitikti specialius duomenų rinkimo veiklos poreikius, valstybės narės turėtų parengti išsamią metinę darbotvarkę, kuri galėtų būti kasmet pritaikoma, atsižvelgiant į Komisijos gaires, ir kurią patvirtintų Komisija;
(30)   valstybės narės turėtų savo veiklos programoje įtraukti skirsnį apie duomenų rinkimą pagal daugiametę Sąjungos programą. Norėdamos atitikti specialius duomenų rinkimo ir valdymo veiklos poreikius, valstybės narės turėtų parengti išsamų metinį darbo planą, kuris turėtų būti kasmet pritaikomas, atsižvelgiant į Komisijos gaires ir kurį ji turėtų patvirtinti;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)   siekiant padidinti konkurencingumą ir žvejybos veiklos ekonominius rezultatus, labai svarbu skatinti inovacijas ir verslumą. Taigi, EJRŽF turėtų remti inovatyvią veiklą ir verslo plėtrą;
(31)   siekiant padidinti konkurencingumą ir žvejybos veiklos ekonominius rezultatus, labai svarbu skatinti inovacijas ir verslumą. Taigi, EJRŽF turėtų remti inovatyvią veiklą ir ekologiškai tvarią įmonių plėtrą laikantis atsargumo principo ir ekosistema grįsto požiūrio;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(31a)  dėl pastarųjų metų ekonomikos neramumų, kilusių dėl finansų krizės, daug jaunų žmonių patiria sunkumų siekdami gauti finansavimą, reikalingą norint patekti į žuvininkystės sektorių. Todėl teikiant EJRŽF paramą dėmesys turėtų būti koncentruojamas, be kita ko, į tai, kaip padėti jaunimui patekti į žvejybos sektorių, pavyzdžiui, prisidedant prie pirmojo verslo steigimo;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)   investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip pat svarbios, norint padidinti konkurencingumą ir žvejybos bei jūros veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą, mokslininkų ir žvejų bendradarbiavimą, skatinant žinių platinimą, ir konsultacines paslaugas, kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų veiklą ir konkurencingumą;
(32)   investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip pat svarbios, norint padidinti konkurencingumą ir žvejybos bei jūros veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF turėtų remti profesinį mokymą (kuris ne tik apimtų techninius klausimus, bet ir dėmesį sutelktų į žinias apie tausios žuvininkystės valdymą ir tinkamą žuvų apdorojimą siekiant didesnio pelningumo), skatinti geresnių sveikatos, saugos ir higienos standartų taikymą darbe, mokymąsi visą gyvenimą, mokslininkų ir žvejų bendradarbiavimą, skatinant žinių platinimą ir konsultacines paslaugas, kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų veiklą ir konkurencingumą. Be to, svarbu, kad EJRŽF skatintų kartų atsinaujinimą ir jaunimą rinktis šią profesiją sukurdamas specialius mechanizmus, kuriais būtų siekiama paskatinti jaunimą įsitraukti į sektoriaus veiklą būtent keliant žvejo profesijos prestižą užtikrinant geresnius sveikatos, saugos ir gerovės standartus laivuose, lavinimą ir profesinį mokymą bei didesnes pajamas;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(32a)  EJRŽF turėtų remti mažos apimties žuvininkystę, kad būtų sprendžiamos konkrečios šio segmento problemos, ir remti tvarų atitinkamos žuvininkystės valdymą vietos lygmeniu ir pakrančių bendruomenių plėtrą;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(32b)  kadangi norėdamos gauti Bendrijos paramą mažos įmonės susiduria su sunkumais, EJRŽF turėtų skatinti kolektyvinių projektų vykdymą ir remti techninę pagalbą už šiuos projektus atsakingiems subjektams;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
32 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(32c)  EJRŽF turėtų remti tvarų, vietos lygmens žuvininkystės valdymą ir pakrančių bendruomenių plėtrą;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
32 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(32d)  EJRŽF turėtų skatinti įtraukti mažos apimties priekrantės žvejybos ir žvejybos vidaus vandenyse sektoriuose veikiančius mažos apimties žvejybos vykdytojus rengiant bendrus projektus ir turėtų suteikti techninę pagalbą šių projektų vykdytojams;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)   reikėtų pripažinti svarbų vaidmenį, kurį turi savarankiškai dirbančių žvejų sutuoktiniai nedidelio masto pakrantės žvejyboje; EJRŽF turėtų remti mokymą ir tinklų kūrimą, prisidedantį prie profesinio tobulėjimo ir suteikiantį jiems priemones geriau atlikti tradiciškai atliekamas pagalbines užduotis;
(33)   reikėtų pripažinti svarbų vaidmenį, kurį turi savarankiškai dirbančių žvejų sutuoktiniai nedidelio masto pakrantės žvejyboje; EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą ir tinklų kūrimą, prisidedantį prie profesinio tobulėjimo ir suteikiantį jiems priemones geriau atlikti tradiciškai atliekamas pagalbines užduotis arba kitas užduotis, kylančias dėl žuvininkystės veiklos įvairinimo;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(33a)  EJRŽF turėtų remti socialinį dialogą Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu įtraukiant socialinius partnerius ir stiprinant jų organizacinius gebėjimus;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(33b)  papildoma žvejybos ir akvakultūros veikla, kurią kaip tokią nustatė valstybės narės, pvz., kurią gali vykdyti tinklų gamintojai, masalo tiekėjai, pakuotojai ir kiti tiesiogiai su žvejais bendradarbiaujantys asmenys, turėtų atitikti reikalavimus paramai iš EJRŽF gauti, kad jie galėtų plėtoti savo specifinę veiklą ir prisidėti prie šio sektoriaus veikimo gerinimo;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)   atsižvelgiant į tai, kad smulkūs pakrantės žvejai mažai dalyvauja socialiniame dialoge, EJRŽF turėtų remti organizacijas, kurios skatina šį dialogą tam tinkamose rinkose;
(34)   atsižvelgdamas į socialinę ir teritorinę priekrantės žvejų svarbą, EJRŽF turėtų remti organizacijas, kurios skatina socialinį priekrantės žvejybos sektoriaus dialogą atitinkamuose forumuose;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(34a)  parama turėtų būti teikiama siekiant parengti ir įgyvendinti daugiamečius planus (Reglamento dėl BŽP 9-11 straipsniai);
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)   atsižvelgiant į potencialą, kurį gali turėti diversifikacija smulkiems pakrančių žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti prie diversifikacijos, remiant verslo pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų modifikavimui, be to, remiant atitinkamą mokymą, suteikiantį profesinių įgūdžių susijusioje srityje (kuri nėra žvejybos veikla);
(35)   be to, kad remia atitinkamą mokymą, suteikiantį atitinkamų profesinių įgūdžių, EJRŽF turėtų prisidėti prie darbo vietų kūrimo remdamas naujų įmonių kūrimą žuvininkystės sektoriuje ir plėtodamas papildomą, su žvejybos veikla susijusią veiklą;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(35a)  siekiant užtikrinti kartų atsinaujinimą žuvininkystės sektoriuje svarbu, kad EJRŽF skatintų jaunimą imtis žvejybos, ypač iniciatyvomis, skirtomis pirmą kartą laivą įsigyjantiems jauniems žvejams skatinti;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
35 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(35b)  reikėtų atsižvelgti į tai, kad Tarptautinė darbo organizacija (TDO) mano, kad žvejyba yra rizikingas užsiėmimas lyginant su kitomis profesijomis, ir kad ši organizacija pasirašė ir priėmė daug konvencijų ir rekomendacijų siekdama skatinti deramas darbo sąlygas žvejams. Tokiose konvencijose ir rekomendacijose išdėstyti principai turėtų būti naudojami kaip pagrindiniai geresnio EJRŽF išteklių naudojimo principai;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)   siekiant patenkinti sveikatos ir apsaugos poreikius laivuose, EJRŽF turėtų remti investicijas, skirtas saugumui ir higienai laive;
(36)   siekdamas spręsti sveikatos ir saugos poreikių laivuose klausimą, EJRŽF turėtų remti investicijas, apimančias saugumą ir higieną laivuose, taip pat gyvenimo sąlygų laivuose gerinimą;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  atsižvelgiant į tai, kad pagal [BŽP reglamento] 27 straipsnį nustatomos perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemos, ir siekiant paremti valstybes nares, kurios įgyvendina šias naujas sistemas, EJRŽF turėtų sudaryti galimybę teikti paramą, ugdant gebėjimus ir keičiantis gerąja patirtimi;
Išbraukta.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(37a)  pripažindamas jūrų paveldo svarbą, EJRŽF turėti remti investicijas, skirtas jūrų paveldui ir atitinkamiems tradiciniams amatams apsaugoti ir išsaugoti;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti poreikis naujoms profesinėms galimybėms, kurios nėra žvejybos veikla. Todėl EJRŽF turėtų remti diversifikaciją ir darbo vietų žvejybos bendruomenėse kūrimą, ypač remiant verslo pradėjimą ir laivų priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra žvejybos veikla, išskyrus smulkių pakrančių žvejybos laivų žvejybos veiklą. Pastaroji veikla atrodo tinkama, nes smulkiems pakrančių žvejybos laivams nėra taikomos perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemos;
Išbraukta.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(38a)  siekiant strategijoje „Europa 2020“ nurodyto tikslo – kurti darbo vietas, EJRŽF taip pat turėtų suteikti išteklius, reikalingus, kad būtų galima lengviau priimti darbo vietų kūrimo ir užimtumo lygio didinimo visame žuvininkystės sektoriuje priemones, pradedant nuo žvejybos, akvakultūros ir baigiant perdirbimu ir rinkodara;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
38 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(38b)  siekiant sukurti tvarią žuvininkystės sektoriaus ateitį, svarbu, kad EJRŽF skatintų darbo vietų žvejybos bendruomenėse kūrimą, ypač remdamas naujų įmonių steigimą ir padėdamas jaunimui rinktis profesijas žuvininkystės sektoriuje;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
(39)  bendros žuvininkystės politikos tikslas yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio pajėgumo mažinimas naudojant viešosios pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų, kuriomis siekiama sumažinti perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių ūkio subjektų ekonominę veiklą ir pelningumą, kūrimą ir valdymą;
Išbraukta.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  kadangi perteklinis pajėgumas yra viena iš svarbiausių žuvų išteklių pereikvojimo priežasčių, būtina imtis priemonių, siekiant pritaikyti Sąjungos žvejybos laivyną, atsižvelgiant į esamus išteklius; šiame kontekste EJRŽF turėtų remti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų, BŽP pristatytų kaip valdymo priemonės, skirtos mažinti perteklinį pajėgumą, kūrimą, modifikavimą ir valdymą;
Išbraukta.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(40a)  EJRŽF lėšos, teikiamos valstybėms narėms, kurios nevykdo savo prievolės rinkti ir perduoti duomenis arba kurios nepraneša apie faktinį savo žvejybos laivyno pajėgumą, turėtų būti įšaldomos arba sumažinamos;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
40 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(40b)  siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi [Reglamento (ES) Nr. .../... dėl BŽP] II priede nustatytų žvejybos pajėgumų ribų, Komisijai, persvarsčius šį reglamentą po 3 metų nuo jo įsigaliojimo, turėtų būti leista sustabdyti visus pagal valstybės narės, viršijančios savo pajėgumų ribą, veiklos programą numatytus mokėjimus ir įsipareigojimus arba jų dalį;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
40 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(40c)  EJRŽF lėšos, teikiamos valstybėms narėms, kurios nevykdo savo prievolės rinkti ir perduoti duomenis arba kurios nepraneša apie faktinį savo žvejybos laivyną ir pajėgumą, turėtų būti įšaldomos arba sumažinamos;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
40 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(40d)  siekiant apsaugoti žvejų pajamas EJRŽF lėšomis turėtų būti prisidedama prie savitarpio pagalbos fondų, dengiančių nuostolius dėl gaivalinių nelaimių, nepalankių oro sąlygų, ekologinių avarijų ar su sveikata susijusių incidentų arba staigių degalų kainų šuolių;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
(41)  labai svarbu į EJRŽF įtraukti aplinkosauginius klausimus ir remti išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo priemones;
(41)  labai svarbu į EJRŽF įtraukti aplinkosauginius klausimus ir remti išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo priemones taikant daugiametį žuvininkystės valdymo metodą, kuriuo remiantis visų pirma būtų parengti daugiamečiai planai, kuriuose atsižvelgiama į skirtingų rūšių biologines savybes ir kiekvienos žvejybos rūšies ypatybes;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(41a)  nepaprastai svarbu švelninti neigiamus klimato kaitos padarinius priekrančių ir jūrų ekosistemose. EJRŽF turėtų remti investicijas, kuriomis siekiama mažinti žuvininkystės sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat projektus, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti jūrų žolių sąžalynus ir priekrančių šlapynes – svarbius anglies dioksido absorbentus;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)   tuo pačiu metu EJRŽF turėtų remti žvejybos poveikį jūrų aplinkai, visų pirma skatinant ekologiškas naujoves, selektyvesnius žvejybos įrankius ir įrangą, taip pat priemones, kuriomis siekiama apsaugoti ir atkurti jūrų biologinę įvairovę bei ekosistemas ir jų atliekamas funkcijas, atsižvelgiant į ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m.;
(42)   tuo pačiu metu EJRŽF turėtų remti neigiamo žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimą, išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, skatinti selektyvesnius žvejybos įrankius ir įrangą ir remti taupiau kurą deginančių laivų kūrimą. EJRŽF ypač turėtų skatinti ekologiškas naujoves korpuso, variklių ir įrankių srityje, taip pat priemones, kuriomis siekiama apsaugoti ir atkurti jūrų biologinę įvairovę bei ekosistemas ir jų atliekamas funkcijas, atsižvelgiant į ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m. ir strategijos „Europa 2020“ pagrindinius tikslus klimato kaitos srityje;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(42a)  siekiant prisidėti prie teigiamo vandens išteklių vystymosi ir išlaikyti žvejybą ne žvejybos draudimo metu, turėtų būti galima EJRŽF lėšomis remti biologinės apsaugos sezonus, kai šie sezonai apima tam tikrus kritinius rūšies gyvavimo ciklo etapus ir yra būtini siekiant tausiai naudoti žuvininkystės išteklius;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
42 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(42b)  siekiant sumažinti žvejybos poveikį jūrų ekosistemoms, EJRŽF turėtų remti darnaus žuvų išteklių atkūrimo rajonų tinklo sukūrimą, valdymą, stebėseną ir kontrolę;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(43a)  pripažįstant, kad investicijos į žvejybos veiklą yra rizikingos, EJRŽF turėtų prisidėti prie verslo saugumo, remiant galimybes pasinaudoti draudimu nuo produkcijos svyravimų, taip apsaugant gamintojų pajamas, kai visų pirma dėl gaivalinių nelaimių, neigiamo klimato poveikio, staigių vandens kokybės pokyčių, ligų ar apsikrėtimo kenkėjais, taip pat dėl gamybos priemonių sunaikinimo prarandama labai daug produkcijos;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis
(44)   atsižvelgiant į žvejybos uostų, švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, EJRŽF turėtų remti atitinkamas investicijas, visų pirma tokias, kuriomis siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą, aplinkos apsaugą, galutinio produkto kokybę, taip pat saugos ir darbo sąlygas;
(44)   atsižvelgiant į žvejybos uostų, aukcionų, švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, EJRŽF turėtų remti atitinkamas investicijas, visų pirma tokias, kuriomis siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą, aplinkos apsaugą, iškrauto produkto kokybę, taip pat saugos ir darbo sąlygas;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(44a)  siekdamos skatinti mažos apimties priekrantės žvejybą, valstybės narės turėtų prie savo veiklos programų pridėti minėtos žvejybos vystymo ir jos konkurencingumo ir tvarumo užtikrinimo veiksmų planus;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
44 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(44b)  EJRŽF turėtų remti žuvų išteklių atkūrimo rajonų, kuriuose būtų draudžiama be kokia žvejybos veikla ir kurie apimtų žuvų dauginimuisi svarbius rajonus, pirmiausia veisimosi, neršto ir maitinimosi vietas, darnaus tinklo sukūrimą;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
44 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(44c)  tam tikras EJRŽF nuostatas reikia pritaikyti siekiant patenkinti atokiausių regionų poreikius kartu siekiant pagrindinio tikslo – tvarios ir atsakingos žvejybos ir akvakultūros. Vykdant EJRŽF veiklą visų pirma reikėtų atsižvelgti į kai kurių iš šių regionų atsilikimą išteklių vertinimo, infrastruktūros, pramonės organizavimo, taip pat veiklos ir gamybos priežiūros srityse. Todėl EJRŽF turėtų būti naudojamasi siekiant modernizuoti sektorių, ypač jo infrastruktūrą, taip pat atnaujinti ir modernizuoti gamybos išteklius tinkamai atsižvelgiant į kiekvieno atokiausių regionų jūros baseino konkrečias aplinkybes ir išteklių prieinamumą;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
(45)   Sąjungos mastu labai svarbu, kad būtų pasiekta tvari pusiausvyra tarp gėlo vandens išteklių ir jų naudojimo; todėl, atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir užtikrinant, kad šie sektoriai išlaikytų ekonominį gyvybingumą, nuostatos turi deramai remti žvejybą vidaus vandenyse;
(45)   upių baseinai, žiotys ir priekrančių lagūnos yra išskirtinės veisimosi buveinės ir yra vietos, kuriose palankios sąlygos vystytis daugelio rūšių žuvų jaunikliams, taigi Sąjungos mastu labai svarbu, kad būtų pasiekta tvari pusiausvyra tarp gėlo vandens išteklių ir jų naudojimo, tinkamai atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir užtikrinant, kad šie sektoriai išlaikytų ekonominį gyvybingumą, nuostatos turi deramai remti žvejybą vidaus vandenyse;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
(46)   pagal Komisijos parengtą Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją, BŽP tikslus ir strategiją „Europa 2020“, EJRŽF turėtų remti tvarią akvakultūros pramonės aplinkosauginę, ekonominę ir socialinę plėtrą;
(46)   pagal Komisijos parengtą Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją, BŽP tikslus ir strategiją „Europa 2020“, EJRŽF turėtų remti tvarią akvakultūros pramonės aplinkosauginę, ekonominę ir socialinę plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant ekologiškų naujovių skatinimui, priklausomybės nuo žuvų miltų ir taukų mažinimui, ūkiuose auginamų organizmų gerovės didinimui ir ekologinės ir uždaros sistemos akvakultūros skatinimui;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(46a)  atsižvelgiant į galimą ūkiuose auginamų ir iš jų pabėgusių laukinių gyvūnų poveikį laukinei jūrų populiacijai, EJRŽF neturėtų skatinti ūkininkavimo auginant svetimų rūšių gyvūnus ar genetiškai modifikuotus organizmus;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
(47)   akvakultūra prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių ir kaimo regionuose. Todėl yra svarbu, kad EJRŽF būtų pasiekiamas akvakultūros įmonėms, ypač MVĮ, ir prisidėtų prie naujų akvakultūros ūkininkų įtraukimo į verslą. Siekiant padidinti konkurencingumą ir ekonominius akvakultūros rezultatus, svarbu skatinti naujoves ir verslumą. Todėl EJRŽF turėtų remti naujovišką veiklą ir verslo plėtrą, ypač ne maistui skirtą ir lengvatinio apmokestinimo akvakultūrą;
(47)   akvakultūra prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių ir kaimo regionuose. Todėl yra svarbu, kad EJRŽF būtų pasiekiamas akvakultūros įmonėms, neatsižvelgiant į jų dydį, ir prisidėtų prie naujų akvakultūros ūkininkų įtraukimo į verslą. Siekiant padidinti konkurencingumą ir ekonominius akvakultūros rezultatus, svarbu skatinti naujoves ir verslumą. Todėl EJRŽF apskritai turėtų remti akvakultūros įmonių naujovišką veiklą ir verslo plėtrą, įskaitant ne maistui skirtą ir akvakultūrą atviroje jūroje;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis
(48)   naujos pajamų, gaunamų iš akvakultūros veiklos, formos, jau įrodė pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui meškeriojimo turizmą, šviečiamąją ir aplinkosauginę veiklą;
(48)   naujos pajamų, gaunamų iš akvakultūros veiklos, formos, jau įrodė pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui meškeriojimo turizmą, akvakultūros turizmą, kuriuo skatinamas akvakultūros sektorius ir jo produktai, šviečiamąją ir aplinkosauginę veiklą;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
(49)   kitas svarbus būdas padidinti akvakultūros įmonių pajamas didinant produktų vertę yra savos produkcijos gamyba ir pardavimas, taip pat pateikimas naujų produktų rūšių su geromis perspektyvomis rinkoje, taip diversifikuojant produkciją;
(49)   kitas svarbus būdas padidinti akvakultūros įmonių pajamas yra didinti produktų vertę apdorojant ir parduodant savą produkciją, taip pat teikti naujas, su turimomis rūšimis biologiškai suderinamas rūšis, turinčias gerų perspektyvų rinkoje, taip įvairinant produkciją;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis
(50)   atsižvelgiant į būtinybę nustatyti tinkamiausias akvakultūros plėtrai sritis ir turint omenyje vandens ir erdvės prieinamumą, EJRŽF turėtų remti nacionalines valdžios institucijas, šioms priimant strateginius sprendimus nacionaliniu lygmeniu;
(50)   atsižvelgiant į būtinybę nustatyti tinkamiausias geografines akvakultūros plėtrai sritis ir turint omenyje vandens ir erdvės prieinamumą, taip pat atsargumo principo nustatymo svarbą siekiant užtikrinti išteklių tvarumą, EJRŽF turėtų remti nacionalines valdžios institucijas, šioms priimant strateginius sprendimus nacionaliniu lygmeniu, ir regionines valdžios institucijas, plėtojant regioninius skirtumus;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis
(51)   investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip pat svarbios norint padidinti konkurencingumą ir akvakultūros veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą bei tinklų kūrimą ir konsultacines paslaugas, kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų veiklą ir konkurencingumą;
(51)   investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip pat svarbios norint padidinti konkurencingumą ir akvakultūros veiklos ekonominius rezultatus. Taigi EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą ir tinklų kūrimą siekiant skatinti žinių ir gerosios praktikos sklaidą ir jų mainus pasinaudojant visomis kompetentingomis konsultacinėmis tarnybomis (turimos medžiagos požiūriu), įskaitant profesines asociacijas, kad jos galėtų padėti gerinti visą ūkio subjektų veiklą ir konkurencingumą;
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(51a)  atsižvelgiant į būtinybę nustatyti geografinius rajonus, prieigos prie vandens ir sausumos požiūriu turinčius didesnį potencialą akvakultūrai vystyti, EJRŽF turėtų remti strateginius nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų sprendimus, ypač susijusius su vietovių, kurios gali būti laikomos tinkamiausiomis akvakultūrai vystyti, nustatymu ir kartografavimu, atsižvelgiant, jei reikia, į jūrų erdvės planavimo procesą;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis
(52)   siekiant skatinti aplinką tausojančią akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti akvakultūros veiklą, kurią vykdant labai tausojama aplinka, akvakultūros įmonės pereina prie ekologiško valdymo, naudojamos audito schemos, taip pat pereinama prie ekologinės akvakultūros. Tuo pat metu EJRŽF taip pat turėtų remti akvakultūrą, teikiančią specialias aplinkosaugos paslaugas;
(52)   siekiant skatinti aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriais tausią akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti akvakultūros veiklą, kurią vykdant labai tausojama aplinka, akvakultūros įmonių perėjimą prie tvaraus valdymo, audito schemų naudojimą, taip pat perėjimą prie ekologinės akvakultūros. Tuo pat metu EJRŽF taip pat turėtų remti akvakultūros veiklą, kurią vykdant teikiamos specialios aplinkosaugos ir visuomeninės paslaugos;
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
(53)   atsižvelgiant į vartotojų apsaugos svarbą, EJRŽF turėtų užtikrinti deramą paramą ūkininkams, siekiant užkirsti kelią ar sušvelninti grėsmę visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kurią gali kelti akvakultūros kultivavimas;
(53)   atsižvelgiant į vartotojų apsaugos svarbą, EJRŽF turėtų užtikrinti deramą paramą ūkininkams siekiant užkirsti kelią grėsmei visuomenės ir gyvūnų sveikatai ar šią grėsmę, kurią gali kelti akvakultūros kultivavimas, sušvelninti, pirmiausia pasinaudojant programomis, skirtomis mažinti su akvakultūra susijusios veiklos priklausomybę nuo veterinarinių produktų;
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(53a)  EJRŽF turėtų remti žuvų išteklių atkūrimo rajonų, kurie apima žuvų dauginimuisi svarbius rajonus, pirmiausia veisimosi, neršto ir maitinimosi vietas, ir kuriuose draudžiama be kokia žvejybos veikla, darnaus tinklo sukūrimą;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis
(54)   pripažįstant, kad investicijos į akvakultūros veiklą yra rizikingos, EJRŽF turėtų prisidėti prie verslo saugumo, remiant galimybes pasinaudoti išteklių draudimu ir taip apsaugant gamintojų pajamas, kai dėl gaivalinių nelaimių, neigiamo klimato poveikio, staigių vandens kokybės pokyčių, ligų ar apsikrėtimų kenkėjais, taip pat dėl gamybos įrangos sunaikinimo prarandama labai daug produkcijos;
(54)   pripažįstant, kad investicijos į akvakultūros veiklą yra rizikingos, EJRŽF turėtų prisidėti prie verslo saugumo remiant galimybes pasinaudoti išteklių draudimu arba savitarpio fondų plėtojimą ir taip apsaugant gamintojų pajamas, kai dėl gaivalinių nelaimių, neigiamo klimato poveikio, staigių vandens kokybės pokyčių, ligų ar apsikrėtimų kenkėjais, taip pat dėl gamybos įrangos sunaikinimo prarandama labai daug produkcijos;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis
(55)   atsižvelgiant į tai, kad vietos plėtros vykdymas per bendruomenės iniciatyvas skatinant žuvininkystės ir kaimo vietovių plėtrą per daugelį metų pasirodė naudingas ir visiškai patenkina įvairialypio sektoriaus savaiminės plėtros poreikius, paramą reikėtų toliau teikti ir sustiprinti;
(55)   atsižvelgiant į tai, kad vietos plėtros vykdymas per bendruomenės iniciatyvas skatinant žvejybos ir kaimo bendruomenių plėtrą per daugelį metų pasirodė naudingas ir visiškai patenkina įvairialypio sektoriaus savaiminės plėtros poreikius, paramą reikėtų toliau teikti ir sustiprinti;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis
(56)   žuvininkystės zonose bendruomenės inicijuojama plėtra turėtų skatinti naujoviškus požiūrius, siekiant sukurti augimą ir darbo vietas, ypač pakeliant žuvininkystės produktų vertę ir diversifikuojant vietos ekonomiką, orientuojantis į naujas ekonomines veiklas, įskaitant veiklas, susijusias su jūrų sektoriaus augimu ir platesniais jūrų reikalų sektoriais;
(56)   žuvininkystės zonose bendruomenės inicijuojama plėtra turėtų skatinti naujoviškus požiūrius, siekiant sukurti augimą ir darbo vietas, ypač pakeliant žuvininkystės produktų vertę ir diversifikuojant vietos ekonomiką, taip pat orientuojantis į naujas ekonomines veiklas, įskaitant veiklas, susijusias su jūrų sektoriaus augimu ir platesniais jūrų reikalų sektoriais;
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis
(57)   žuvininkystės zonų tvari plėtra turi prisidėti siekiant „ES 2020” tikslų skatinti socialinę įtrauktį ir mažinti skurdą, sudaryti sąlygas inovacijoms vietos lygmeniu, taip pat siekiant teritorinės sanglaudos, pagrindinio Lisabonos sutarties prioriteto;
(57)   žuvininkystės zonų tvari plėtra turi prisidėti siekiant „ES 2020” tikslų skatinti socialinę įtrauktį ir mažinti skurdą, didinti užimtumo lygį, sudaryti sąlygas inovacijoms, įskaitant socialines inovacijas, vietos lygmeniu, taip pat siekiant teritorinės sanglaudos, pagrindinio Lisabonos sutarties prioriteto;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis
(58)   bendruomenės inicijuojamą plėtrą reikėtų įgyvendinti laikantis požiūrio „iš apačios į viršų“, sudarant viešojo, privataus ir pilietinės visuomenės sektorių vietos partnerystes, kuriose būtų teisingai atstovaujama vietos bendruomenei; šie vietos atstovai gali geriausiai parengti ir įgyvendinti integruotas daugiasektorinės vietos plėtros strategijas, kurios atitiktų vietos žuvininkystės zonų poreikius; tai svarbu, siekiant užtikrinti, kad vietos veiksmų grupės būtų atstovaujamos, bet nei viena interesų grupė neturėtų daugiau nei 49 proc. balsavimo teisių sprendimo priėmimo institucijose;
(58)   bendruomenės inicijuojamą plėtrą reikėtų įgyvendinti laikantis požiūrio „iš apačios į viršų“, sudarant viešojo, privataus ir pilietinės visuomenės sektorių vietos partnerystes, kuriose būtų teisingai atstovaujama vietos bendruomenei; šie vietos atstovai gali geriausiai parengti ir įgyvendinti integruotas daugiasektorinės vietos plėtros strategijas, kurios atitiktų vietos žuvininkystės zonų poreikius. Tai svarbu, siekiant užtikrinti, kad vietos veiksmų grupės būtų atstovaujamos ir kad šių grupių veiksmais būtų reaguojama į žvejybos ir akvakultūros sektorių problemas, ir kad žvejai ir (arba) žuvininkystės ūkio veikla besiverčiantys asmenys sudarytų ekonominės veiklos vykdytojų, atstovaujamų sprendimo priėmimo institucijose, daugumą;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis
(60)   parama žuvininkystės zonoms, skiriama per EJRŽF, turėtų būti koordinuojama kartu su kitų Sąjungos fondų suteikiame parama vietos plėtrai ir turėtų apimti visus aspektus, susijusius su vietos veiklos grupių rengiamomis ir įgyvendinamomis plėtros strategijomis ir veikla, taip pat išlaidomis, susijusiomis su pritaikymu atitinkamai vietovei ir vadovavimu vietos partnerystei;
(60)   parama žuvininkystės zonoms, skiriama per EJRŽF, turėtų būti koordinuojama kartu su kitų Sąjungos fondų suteikiame parama vietos plėtrai ir turėtų apimti visus aspektus, susijusius su vietos veiklos grupių rengiamomis ir įgyvendinamomis plėtros strategijomis ir veikla, taip pat išlaidomis, susijusiomis su pritaikymu atitinkamai vietovei ir vadovavimu vietos partnerystei. Ši parama turėtų apimti galimybę gauti techninę pagalbą, visų pirma su finansine inžinerija susijusią pagalbą rengiant vietos plėtros projektus, ypač susijusius mažos apimties priekrantės žvejyba ir žvejyba vidaus vandenyse;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis
(61)   siekiant užtikrinti žuvininkystės ir akvakultūros gyvybingumą labai konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti taisykles dėl paramos teikimo, įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo]1, taip pat dėl prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau padidinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo grandinėje, skatinimą. Siekiant laikytis naujosios išmetimų draudimo politikos, EJRŽF taip pat turėtų remti nepageidaujamų sugautų žuvų tvarkymą;
(61)   siekiant užtikrinti žuvininkystės ir akvakultūros gyvybingumą labai konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti taisykles dėl paramos teikimo, įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo]1, taip pat dėl prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau padidinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo grandinėje, skatinimą;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis
(62)  reikėtų teikti pirmenybę gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, teikiant joms paramą. Kompensacija už paramą sandėliavimui ir pagalba gamybos ir prekybos planams turėtų palaipsniui būti mažinama, nes šios paramos reikšmė sumažėjo, atsižvelgiant į besikeičiančią Sąjungos rinkos struktūrą šios rūšies produktams ir augančią stiprių gamintojų organizacijų svarbą;
(62)  reikėtų teikti pirmenybę gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, teikiant joms paramą;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis
(63)   pripažįstant augančią konkurenciją, su kuria susiduria smulkūs pakrančių žvejai, EJRŽF turėtų paremti smulkių pakrančių žvejų verslumo iniciatyvas, keliančias pagaunamų žuvų vertę, visų pirma jų pagaunamų žuvų tvarkymą ar tiesioginę rinkodarą;
(63)   pripažįstant augančią konkurenciją, su kuria susiduria smulkūs pakrančių žvejai, ir tam tikrų pakrančių bendruomenių priklausomybę nuo žvejybos, EJRŽF turėtų paremti smulkių pakrančių žvejų verslumo iniciatyvas, keliančias pagaunamų žuvų vertę, visų pirma jų pagaunamų žuvų tvarkymą ar tiesioginę rinkodarą;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
63 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(63a)  EJRŽF turėtų remti verslo iniciatyvas ir bendras iniciatyvas, kuriomis siekiama Sąjungos tikslų aplinkos apsaugos ir žuvų išteklių išsaugojimo srityse, nustatant bendras vandens aplinkos apsaugos priemones, ypač žvejybos vidaus vandenyse srityje;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis
(64)   vis sunkiau verstis žuvininkystės veikla atokiausiose Europos Sąjungos vietovėse, ypač dėl to, kad tam tikrų žuvininkystės produktų prekyba yra susijusi su papildomomis išlaidomis dėl tam tikrų trūkumų, pripažintų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje;
(64)   atsižvelgiant į tai, kad vis sunkiau verstis žuvininkystės veikla atokiausiose Europos Sąjungos vietovėse, ypač dėl to, kad jie toli, ir dėl ypatingų klimato sąlygų, EJRŽF turėtų atsižvelgti į tam tikrus trūkumus, pripažintus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis
(65)   siekiant išlaikyti tam tikrų žuvininkystės produktų iš atokiausių Europos Sąjungos regionų konkurencingumą, palyginti su panašiais produktais iš kitų Europos Sąjungos regionų, Europos Sąjunga 1992 m. pasiūlė priemones, skirtas kompensuoti susijusias papildomas išlaidas žuvininkystės sektoriuje. Šios priemonės, taikytinos 2007-2013 m. laikotarpiu, įtvirtintos Tarybos reglamente (EB) Nr. 791/20071. Nuo 2014 m. sausio 1 d. būtina tęsti paramos teikimą, siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susijusias su prekyba tam tikrais žuvininkystės produktais;
(65)   siekiant išlaikyti tam tikrų žuvininkystės produktų iš atokiausių Europos Sąjungos regionų konkurencingumą, palyginti su panašiais produktais iš kitų Europos Sąjungos regionų, Europos Sąjunga 1992 m. pasiūlė priemones, skirtas kompensuoti susijusias papildomas išlaidas žuvininkystės sektoriuje. Šios priemonės, taikytinos 2007-2013 m. laikotarpiu, įtvirtintos Tarybos reglamente (EB) Nr. 791/20071. Atsižvelgiant į žvejybos sunkumus atokiausiuose regionuose, nuo 2014 m. sausio 1 d. būtina didinti paramą, siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susijusias su prekyba tam tikrais žuvininkystės produktais;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis
(66)   atsižvelgiant į skirtingas prekybos sąlygas atokiausiuose regionuose, į pagautų žuvų kiekių ir atsargų pokyčius bei rinkos paklausą, reikia leisti pačioms valstybėms narėms apibrėžti žuvininkystės produktus, už kuriuos galima gauti kompensaciją, jų didžiausius kiekius ir kompensavimo sumas iš bendros kiekvienai valstybei narei skiriamos sumos;
(66)   atsižvelgiant į skirtingas žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos jais sąlygas atokiausiuose regionuose, į pagautų žuvų kiekių ir atsargų pokyčius bei rinkos paklausą, reikia leisti pačioms valstybėms narėms apibrėžti žuvininkystės ir akvakultūros produktus, už kuriuos galima gauti kompensaciją, ar tokių produktų kategorijas, jų didžiausius kiekius ir kompensavimo sumas iš bendros kiekvienai valstybei narei skiriamos sumos;
Atskiras balsavimas
Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis
(68)  valstybės narės turėtų nustatyti kompensacijos sumą taip, kad ja galima būtų tinkamai padengti papildomas išlaidas, patiriamas dėl atokiausių regionų tam tikrų trūkumų, visų pirma – produktų gabenimo į žemyninę Europą išlaidų. Kad būtų išvengta pernelyg didelių kompensacijų, suma turėtų būti proporcinga papildomoms išlaidoms, kurioms padengti skiriama parama, ir jokiu būdu neviršyti 100 proc. gabenimo į žemyninę Europą ir kitų susijusių išlaidų. Dėl to reikėtų atsižvelgti į kitas valstybės intervencijos priemones, darančias poveikį papildomų išlaidų lygiui;
(68)  valstybės narės turėtų nustatyti kompensacijos sumą taip, kad ja galima būtų tinkamai padengti papildomas išlaidas, patiriamas dėl atokiausių regionų tam tikrų trūkumų, visų pirma – produktų gabenimo į žemyninę Europą išlaidų.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis
(69)   labai svarbu, kad valstybės narės ir ūkio subjektai būtų taip aprūpinti, kad vykdoma kontrolė atitiktų aukštus standartus, ir taip atitiktų bendrosios žuvininkystės politikos taisykles, sudarant sąlygas tausiam gyvųjų vandens išteklių panaudojimui; todėl EJRŽF turėtų remti valstybes nares ir ūkio subjektus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009. Įtvirtinant taisyklių laikymosi kultūrą, šia parama taip pat būtų prisidedama prie tvarios plėtros;
(69)   labai svarbu, kad valstybės narės ir ūkio subjektai būtų taip aprūpinti, kad vykdoma kontrolė atitiktų aukštus standartus, ir taip atitiktų bendrosios žuvininkystės politikos taisykles, sudarant sąlygas tausiam gyvųjų vandens išteklių panaudojimui; todėl EJRŽF turėtų remti valstybes nares ir ūkio subjektus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009. Įtvirtinant taisyklių laikymosi kultūrą, šia parama taip pat būtų prisidedama prie tvarios plėtros. Siekiant, kad būtų galima standartizuoti ir sustiprinti stebėseną, valstybės narės taip pat turi turėti galimybę taikyti bendras kontrolės sistemas;
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis
(70)   valstybėms narėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 teikiama parama išlaidoms, susijusioms su Sąjungos kontrolės sistema, turėtų būti toliau teikiama per EJRŽF, laikantis vieno fondo logikos;
(70)   valstybėms narėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 per EJRŽF teikiama parama išlaidoms, susijusioms su Sąjungos kontrolės sistema, turėtų būti padidinta, laikantis vieno fondo logikos;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
72 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(72a)  EJRŽF turėtų skirti lėšų, reikalingų papildomai kontrolės veiklai ir patikrinimams regionuose, kur, kaip pranešama, vykdoma neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba, remti;
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis
(73)   reikėtų nustatyti taisykles dėl paramos žuvininkystės duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, kaip įtvirtinta daugiametėje Sąjungos programoje, visų pirma siekiant paremti nacionalines programas ir duomenų, skirtų mokslinei analizei ir BŽP įgyvendinimui, tvarkymą ir panaudojimą. Valstybėms narėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 teikiama parama, kompensuojant išlaidas, susijusias su žuvininkystės duomenų rinkimu, tvarkymu ir panaudojimu, turi būti tęsiama per EJRŽF, laikantis vieno fondo logikos;
(73)   suinteresuotosios šalys apie procedūras turėtų būti informuojamos per patariamąsias tarybas. Reikėtų nustatyti taisykles dėl paramos žuvininkystės duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, kaip įtvirtinta daugiametėje Sąjungos programoje, visų pirma siekiant paremti nacionalines programas ir duomenų, skirtų mokslinei analizei ir BŽP įgyvendinimui, tvarkymą ir panaudojimą. Valstybėms narėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 teikiama parama, kompensuojant išlaidas, susijusias su žuvininkystės duomenų rinkimu, tvarkymu ir panaudojimu, turi būti tęsiama per EJRŽF, laikantis vieno fondo logikos;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
73 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(73a)  turėtų būti atkreiptas ypatingas dėmesys į pirmaeilę duomenų rinkimo – BŽP kertinio akmens – finansavimo svarbą. Tai esminė prielaida norint, kad būtų tiksliai apibrėžti tikslai, kuriuos reikia pasiekti, ypač susiję su didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio ir geresnio žuvininkystės valdymo užtikrinimu. Todėl turėtų būti užtikrinta, kad duomenims rinkti būtų skirta dalis EJRŽF biudžeto atsižvelgiant į šios veiklos svarbą. Taip pat turėtų būti nustatyta bendro finansavimo dalis, kad būtų galima paskatinti visapusiškai įvertinti Europos žuvų išteklių būklę;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis
(74)   taip pat yra svarbu remti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą, ir, kur tinka, bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, renkant duomenis apie tą patį jūros baseiną, taip pat bendradarbiavimą su tarptautinėmis mokslo institucijomis;
(74)   taip pat yra svarbu remti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą, ir, kur tinka, bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, renkant duomenis apie tą patį jūros baseiną, taip pat bendradarbiavimą su tarptautinėmis mokslo institucijomis ir regioninėmis patariamosiomis tarybomis;
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis
(76)   siekiant įgyvendinti ir toliau plėtoti Europos Sąjungos integruotą jūrų politiką, būtinas nuolatinis finansavimas, kaip nurodė Taryba, Europos Parlamentas ir regionų komitetas;
(76)   siekiant įgyvendinti ir toliau plėtoti Europos Sąjungos integruotą jūrų politiką, būtinas nuolatinis finansavimas, kaip nurodyta 2011 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1255/2011, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa1, ir kaip savo pareiškimuose nurodė Taryba, Europos Parlamentas ir Regionų komitetas. Tikimasi, kad jūrų klausimų sprendimas teikiant finansinę paramą integruotos jūrų politikos priemonėms turės didelę įtaką ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai;
__________________
1 OL L 321, 2011 12 5, p. 1
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
76 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(76a)  šiuo požiūriu EJRŽF paskirtis turėtų būti paremti tiriamąjį darbą, susijusį su veiksmais, kurių imantis siekiama skatinti strateginių integruotos jūrų politikos tikslų siekį, kai tinkamai atsižvelgiama į jų bendrą poveikį remiantis ekosistema grindžiamu metodu, į tvarų ekonomikos augimą, užimtumą, inovacijas ir konkurencingumą pakrančių, salų ir atokiausiuose regionuose, taip pat integruotos jūrų politikos tarptautinio aspekto propagavimą;
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis
(77)  EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų pirma keičiantis gerąja patirtimi ir tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino strategijas. Šiomis strategijomis siekiama sukurti integruotą sistemą bendriems Europos jūrų baseinų iššūkiams ir sustiprinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą, siekiant kaip galima labiau panaudoti Sąjungos finansines priemones ir fondus ir prisidėti prie Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos;
(77)  EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų pirma keičiantis gerąja patirtimi ir tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino strategijas. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu tobulinti jūrų valdymą, be kita ko, vykdant tvirtesnį kompetentingų valdžios institucijų, atliekančių pakrančių apsaugos užduotį Sąjungoje, bendradarbiavimą ir koordinavimą tinkamu lygmeniu ir užtikrinant geresnės būklės, saugesnes ir patikimesnes jūras ir vandenynus, pirmiausia įgyvendinant esamus jūrų teisės aktus. Šiomis strategijomis siekiama sukurti integruotą sistemą bendriems Europos jūrų baseinų iššūkiams ir sustiprinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą, siekiant kaip galima labiau panaudoti Sąjungos finansines priemones ir fondus ir prisidėti prie Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir aplinkos tvarumo; Todėl labai svarbu gerinti ir stiprinti išorės bendradarbiavimą ir koordinavimą siekiant integruotos jūrų politikos tikslų, remiantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija (angl. UNCLOS);
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
77 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(77a)  siekiant geriau derinti lėšas, skiriamas žvejybai ir akvakultūrai, ir lėšas, skiriamas integruotai jūrų politikai, turėtų būti pasinaudojant EJRŽF numatyta speciali sistema, kurią taikant būtų skatinamas žuvininkystės ir akvakultūros indėlis į integruotą jūrų politiką. Itin svarbu raginti visapusiškai atsižvelgti į šią veiklą remiant dalyvavimą vykdant integruotą valdymą ir kolektyvinius projektus, kuriais prisidedama prie integruotos jūrų politikos įgyvendinimo;
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis
(79)   siekiant sukurti jungtis tarp tam tikrų informacinių sistemų šiuose sektoriuose, gali tekti panaudoti jų pačių finansavimo mechanizmus, tai darant nuosekliai ir atsižvelgiant į Sutarties nuostatas. Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas yra labai svarbus tvariai jūrų zonų, pakrančių regionų plėtrai, taip pat siekiant ekosistema grįsto valdymo tikslų ir plėtojant jungtis tarp žemės ir jūros. Šios priemonės taip pat svarbios, atsižvelgiant į įvairius mūsų pakrančių, jūrų ir vandenynų panaudojimo būdus, siekiant sudaryti sąlygas tvariai ekonominei plėtrai ir paskatinti tarpvalstybinį investavimą, kadangi Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas padės toliau apibrėžti tvarumo ribas, susijusias su žmonių veikla, kuri turi poveikį jūrų aplinkai. Be to, yra svarbu gilinti žinias apie jūrų pasaulį ir skatinti naujoves, palengvinant duomenų, susijusių su vandenynų ir jūrų statusu, rinkimą, laisvą panaudojimą, pakartotinį panaudojimą ir platinimą;
(79)   siekiant sukurti jungtis tarp tam tikrų informacinių sistemų šiuose sektoriuose, gali tekti panaudoti jų pačių finansavimo mechanizmus, tai darant nuosekliai ir atsižvelgiant į Sutarties nuostatas. Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas yra labai svarbus tvariai jūrų zonų, pakrančių regionų plėtrai, taip pat siekiant ekosistema grįsto valdymo tikslų ir plėtojant jungtis tarp žemės ir jūros. Šios priemonės taip pat svarbios, atsižvelgiant į įvairius mūsų pakrančių, jūrų ir vandenynų panaudojimo būdus, siekiant sudaryti sąlygas tvariai ekonominei plėtrai ir paskatinti tarpvalstybinį investavimą, kadangi Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas padės toliau apibrėžti tvarumo ribas, susijusias su pramonine, statybine ir žmonių veikla, kuri turi poveikį jūrų aplinkai. Be to, yra svarbu gilinti žinias apie jūrų pasaulį ir skatinti naujoves, palengvinant duomenų, susijusių su vandenynų ir jūrų statusu ir įvairių rūšių žvejybos statusu, rinkimą, laisvą panaudojimą, pakartotinį panaudojimą ir platinimą, suteikiant galimybę šiais duomenimis naudotis galutiniams vartotojams ir plačiajai visuomenei;
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis
(80)   EJRŽF turėtų toliau remti tvarų ekonominį augimą, užimtumą, naujoves, ir konkurencingumą jūrų sektoriuose ir pakrantės regionuose. Tai ypač svarbu, norint identifikuoti kliūtis teisės aktuose ir trūkstamus įgūdžius, kurie užkerta kelią augimui besiformuojančiuose ir perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip pat veiklą, kuria siekiama paskatinti investicijas ir technologines naujoves, būtinas norint padidinti verslo potencialą, susijusį su jūrų ir jūrininkystės programomis;
(80)   EJRŽF turėtų toliau remti tvarų ekonominį augimą, užimtumą, naujoves, ir konkurencingumą jūrų sektoriuose ir pakrantės regionuose. Tai ypač svarbu, norint identifikuoti kliūtis teisės aktuose ir trūkstamus įgūdžius, kurie užkerta kelią augimui besiformuojančiuose ir perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip pat veiklą, kuria siekiama paskatinti investicijas ir technologines naujoves, būtinas norint padidinti verslo potencialą, susijusį su jūrų ir jūrininkystės programomis. EJRŽF turėtų remti priemones, skirtas sektoriaus švietimo ir profesinio mokymo sistemai plėtoti, įskaitant įrangos ir priemonių, reikalingų švietimo ir mokymo paslaugų kokybei gerinti, įsigijimą;
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis
(81)   EJRŽF turėtų papildyti ir būti suderintas su egzistuojančiomis ir numatomomis finansinėmis priemonėmis Sąjungoje ir valstybėse narėse nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, skatinant vandenynų, jūrų ir pakrančių apsaugą ir tausų panaudojimą, palengvinant veiksmingesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir jų pakrančių, salų ir atokiausių regionų ir atsižvelgiant į nacionalinių ir vietos projektų pirmenybę ir pažangą. Fondas atitiks kitas Sąjungos politikos kryptis, kurios gali apimti ir jūrų reikalus, ypač palaikant ryšį su Europos regioninės plėtros fondu, Sanglaudos fondu ir Europos socialiniu fondu, taip pat su mokslinių tyrimų ir energetikos politikos programa „Horizontas 2020“;
(81)   EJRŽF turėtų papildyti ir būti suderintas su egzistuojančiomis ir numatomomis finansinėmis priemonėmis Sąjungoje ir valstybėse narėse nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, skatinant tvarų ekonominį ir socialinį vystymąsi, vandenynų, jūrų ir pakrančių apsaugą ir tausų panaudojimą, palengvinant veiksmingesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir jų pakrančių, salų ir atokiausių regionų ir atsižvelgiant į nacionalinių ir vietos projektų pirmenybę ir pažangą. Fondas atitiks kitas Sąjungos politikos kryptis, kurios gali apimti ir jūrų reikalus, ypač palaikant ryšį su Europos regioninės plėtros fondu, Sanglaudos fondu ir Europos socialiniu fondu, taip pat su mokslinių tyrimų ir energetikos politikos programa „Horizontas 2020“;
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis
(84)   dėl techninės pagalbos EJRŽF turėtų teikti paruošiamąją, administracinę ir techninę paramą, taip pat paramą informacinėms priemonėms, tinklų kūrimui, vertinimams, auditui, studijoms ir pasikeitimui patirtimi, siekiant palengvinti veiklos programos įgyvendinimą ir skatinti naujovišką požiūrį ir praktiką, kad įgyvendinimas vyktų paprastai ir skaidriai. Techninė pagalba turėtų taip pat apimti Europos žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo įkūrimą, kuriuo siekiama ugdyti gebėjimus, skleisti informaciją, keistis patirtimi ir remti vietos partnerysčių bendradarbiavimą;
(84)   dėl techninės pagalbos EJRŽF turėtų teikti paruošiamąją, administracinę ir techninę paramą, taip pat paramą informacinėms priemonėms, tinklų kūrimui, vertinimams, auditui, studijoms ir pasikeitimui patirtimi, siekiant palengvinti veiklos programos įgyvendinimą ir skatinti naujovišką požiūrį ir praktiką, kad įgyvendinimas vyktų paprastai ir skaidriai, taip pat ir ūkio subjektų ir žvejų organizacijų labui. Techninė pagalba turėtų taip pat apimti Europos žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo įkūrimą, kuriuo siekiama ugdyti gebėjimus, skleisti informaciją, keistis patirtimi ir remti vietos partnerysčių bendradarbiavimą;
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis
(88)   atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač kenkiantys susijusiems ištekliams ir dėl to keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių jūrų išteklių tausiam naudojimui, t. y. taip, kad žvejojamų išteklių populiacijos būtų atkuriamos ir išlaikomos aukščiau lygių, užtikrinančių DGTŽL, ir tie, kurie verčiasi NNN žvejyba, negali gauti paramos iš EJRŽF. Sąjungos finansavimas jokiame etape, nuo atrankos iki veiklos įgyvendinimo, negali būti suteikiamas nesilaikantiems viešojo intereso dėl jūrų biologinių išteklių išsaugojimo, nustatyto BŽP reglamento tiksluose;
(88)   atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių išsaugojimo ir žuvų išteklių apsaugos reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač kenkiantys susijusiems ištekliams, konkrečiai – tikslams iki 2015 m. atkurti žvejojamų rūšių populiacijas ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, ir iki 2020 m. pasiekti ir išlaikyti gerą aplinkos būklę, ir dėl to keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių jūrų išteklių tausiam naudojimui, ir tie, kurie verčiasi NNN žvejyba, negali gauti paramos iš EJRŽF. Sąjungos finansavimas jokiame etape, nuo atrankos iki veiklos įgyvendinimo, negali būti suteikiamas nesilaikantiems viešojo intereso dėl jūrų biologinių išteklių išsaugojimo, nustatyto BŽP reglamento tiksluose;
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
88 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(88a)  turėtų būti galimybė įšaldyti EJRŽF finansavimą, jei valstybė narė savo vandenyse ir savo žvejybos laivyne neįstengia išspręsti su NNN žvejyba susijusių problemų;
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
91 konstatuojamoji dalis
(91)   siekiant atitikti specialiuosius BŽP poreikius, paminėtus [BŽP reglamento] 50 ir 51 straipsniuose, ir prisidėti prie BŽP taisyklių laikymosi, reikia priimti nuostatas, papildančias taisykles dėl mokėjimo termino sustabdymo [Reglamente (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai valstybė narė ar ūkio subjektas nesilaiko įsipareigojimų pagal BŽP arba Komisija turi įrodymų dėl tokio nesilaikymo, Komisija turi turėti galimybę pasinaudoti atsargumo priemone ir nutraukti mokėjimus;
(91)   siekiant atitikti specialiuosius BŽP poreikius, paminėtus [BŽP reglamento] 50 ir 51 straipsniuose, ir prisidėti prie BŽP taisyklių laikymosi, reikia priimti nuostatas, papildančias taisykles dėl mokėjimo termino sustabdymo [Reglamente (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai valstybė narė ar ūkio subjektas nesilaiko savo įsipareigojimų pagal BŽP arba Komisija turi įrodymų, kuriais remdamasi gali patvirtinti, kad įsipareigojimų nesilaikoma, Komisija turi turėti galimybę pasinaudoti atsargumo priemone ir nutraukti mokėjimus;
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
93 konstatuojamoji dalis
(93)   veiklos programos turėtų būti stebimos ir vertinamos, kad būtų užtikrinta jų kokybė ir parodyti rezultatai. Komisija turėtų nustatyti bendrąją stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuria be kita ko būtų užtikrinta, kad atitinkami duomenys būtų prieinami laiku. Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas rodiklių sąrašas, o EJRŽF poveikį Komisija turėtų įvertinti atsižvelgdama į konkrečius tikslus;
(93)   veiklos programos turėtų būti stebimos ir vertinamos, kad būtų užtikrinta jų kokybė ir parodyti rezultatai. Komisija turėtų nustatyti bendrąją stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuria be kita ko būtų užtikrinta, kad atitinkami duomenys būtų viešai prieinami laiku. Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas rodiklių sąrašas, o EJRŽF poveikį Komisija turėtų įvertinti atsižvelgdama į konkrečius tikslus;
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
95 konstatuojamoji dalis
(95)   siekiant padidinti informacijos apie finansavimo galimybes ir projekto paramos gavėjus prieinamumą ir skaidrumą, kiekvienoje valstybėje narėje reikia sukurti vieną interneto svetainę arba svetainių portalą, kuriame būtų teikiama informacija apie veiklos programą, įskaitant remiamų kiekvienos veiklos programos veiksmų sąrašus. Ši informacija plačiajai visuomenei, ir ypač Sąjungos mokesčių mokėtojams, turėtų suteikti pagrįstą, apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip EJRŽF sistemoje yra panaudojamas Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, atitinkamų duomenų paskelbimu turėtų būti viešinamos galimybės teikti paraiškas Sąjungos finansavimui gauti. Tačiau atsižvelgiant į pagrindinę teisę į duomenų apsaugą pagal Teismo sprendimą Schecke sujungtose bylose, negalima reikalauti fizinių asmenų vardų paskelbimo;
(95)   siekiant padidinti informacijos apie finansavimo galimybes ir projekto paramos gavėjus prieinamumą ir skaidrumą, kiekvienoje valstybėje narėje reikia sukurti vieną interneto svetainę arba svetainių portalą, kuriame būtų teikiama informacija apie veiklos programą, įskaitant remiamų kiekvienos veiklos programos veiksmų sąrašus. Specialios visų valstybių narių svetainės taip pat turėtų būti prieinamos iš oficialios Sąjungos svetainės, kad piliečiams iš skirtingų valstybių narių būtų galima suteikti lengvesnę prieigą prie visų valstybių narių skelbiamos informacijos. Ši informacija plačiajai visuomenei, ir ypač Sąjungos mokesčių mokėtojams, turėtų suteikti pagrįstą, apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip EJRŽF sistemoje yra panaudojamas Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, atitinkamų duomenų paskelbimu turėtų būti viešinamos galimybės teikti paraiškas Sąjungos finansavimui gauti. Tačiau atsižvelgiant į pagrindinę teisę į duomenų apsaugą pagal Teismo sprendimą Schecke sujungtose bylose, negalima reikalauti fizinių asmenų vardų paskelbimo;
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
96 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(96a)  ypač svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi ex ante sąlygų, susijusių su administracinėmis galimybėmis įvykdyti žuvininkystės valdymui reikalingų duomenų reikalavimus ir Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemos įdiegimu;
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
96 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(96b)  ypač svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi ex ante sąlygų, susijusių su administracinėmis galimybėmis įvykdyti žuvininkystės valdymui reikalingų duomenų reikalavimus ir Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemos įdiegimu;
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio c punktas
c)   tvarų žuvininkystės rajonų vystymąsi ir vidaus vandenų žvejybą;
c)   tvarų žuvininkystės, akvakultūros rajonų, vidaus vandenų žvejybos ir susijusios veiklos, apibrėžtos šiame reglamente, vystymąsi;
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  ir integruotą jūrų politiką (IJP).
d)  ir integruotą jūrų politiką (IJP), įskaitant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
Šis reglamentas taikomas Sąjungos teritorijoje vykdomiems veiksmams, jeigu šiame reglamente aiškiai nenurodyta kitaip.
Šis reglamentas taikomas Sąjungos teritorijoje, vandenyse ir laivynuose vykdomiems veiksmams, jeigu šiame reglamente aiškiai nenurodyta kitaip.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies -1 punktas (naujas)
-1) uždara akvakultūros sistema – akvakultūros įrenginiai, kuriuose žuvys ir kiti vandens produktai auginami uždarose recirkuliacinėse sistemose, kuriose vanduo išlaikomas ir perdirbamas sistemos viduje, minimalizuojant vandens sunaudojimą. Tokios sistemos dažniausiai yra sausumoje ir jose pakartotinai naudojamas beveik visas į sistemą patiektas vanduo;
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 2 a punktas (naujas)
2a)  įvairinimas – praktika, kurią vykdant žvejyba arba akvakultūros veikla daromos įvairiapusiškesnėmis ir kuri tiesiogiai papildo tokią veiklą arba priklauso nuo tokios veiklos;
Pakeitimas 583
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 4 a punktas (naujas)
4a)  svetimos rūšys – svetimos rūšys, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 708/20071;
1 2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje (OL L 168, 2007 6 28, p. 1).
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 4 b punktas (naujas)
4b)  ekstensyvioji akvakultūra – akvakultūros produktų gamyba, kurios metu nenumatoma tiekti maistinių medžiagų ir kuri priklauso nuo natūralaus maisto, esančio auginimo įrenginiuose, įskaitant vandens srovėmis, potvyniais ir atoslūgiais atneštą maistą. Ekstensyvioji akvakultūra didele dalimi priklauso nuo vieno maistinio veiksnio, t. y. sėklos;
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 5 punktas
5)  žuvininkystės regionas – regionas su jūros ar ežero pakrante arba tvenkiniais ar upės žiotimis, kuriame daug žmonių dirba žuvininkystės arba akvakultūros sektoriuje ir kuris valstybės narės yra skirtas šiam tikslui;
5)  žuvininkystės ir akvakultūros regionas – regionas su jūros, upės ar ežero pakrante arba tvenkiniais ar upės žiotimis, kuriame daug žmonių dirba žuvininkystės arba akvakultūros sektoriuje ir kuris valstybės narės yra skirtas šiam tikslui;
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 5 a punktas (naujas)
5a)  žuvų išteklių atkūrimo zona – geografiškai apibrėžta jūrų teritorija, kurioje draudžiama bet tokia žvejybos veikla siekiant pagerinti gyvųjų vandens išteklių naudojimą ir išsaugojimą ar jūrų ekosistemų apsaugą, kaip nurodyta Reglamente Nr. (ES) Nr. .../.., [kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos];
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 5 b punktas (naujas)
5b)  žuvininkystės sektorius – ūkio sektorius, įskaitant visas su žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba jais susijusias veiklos rūšis;
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 5 c punktas (naujas)
5c)  valdymo ir žuvininkystės prieigos sistemos – priskyrimo ar prieigos prie žvejybos teisių ar žuvininkystės pajėgumų valdymo mechanizmai, sukurti nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis arba jūrų baseino lygmeniu, rūšims, kurios nesiekia kvotos ar ją viršija 12 mylių pakrantės juostoje ar už jos ribų, didžiausią dėmesį skiriant sveikiems ištekliams. Šias sistemas įgyvendina viešosios valdžios institucijos ar žuvininkystės organizacijos;
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 6 punktas
6)  žvejys – asmuo, kuris užsiima profesionalia žvejyba veikiančiame žvejybos laive, kaip pripažįsta valstybė narė, arba užsiima profesionaliu jūros organizmų rinkimu nenaudodamas laivo, kaip pripažįsta valstybė narė;
6)  žvejys – asmuo, kuris užsiima profesionalia žvejyba veikiančiame žvejybos laive, įskaitant samdomus darbuotojus, kaip pripažįsta valstybė narė, arba užsiima profesionaliu gėlųjų vandenų arba jūros organizmų rinkimu nenaudodamas laivo, kaip pripažįsta valstybė narė;
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 6 a punktas (naujas)
6a)  žvejybos turizmas – profesionalių žvejų vykdoma papildoma veikla, kai asmenys, kurie nėra įgulos nariai, įsėda į žvejybos laivus kaip turistai ar tyrėjai;
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 6 b punktas (naujas)
6b)  papildoma žvejybos ir akvakultūros veikla – veikla, kurią vykdo asmenys, teikiantys profesines žvejų aptarnavimo ir jų veiklai vykdyti reikalingas paslaugas, kurią numatė valstybė narė;
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 8 a punktas (naujas)
8a)  intensyvi akvakultūra – akvakultūros produktų gamyba, priklausanti nuo į mitybos sistemą pateikiamos maistiniu požiūriu visapusiškos mitybos arba specialiai sukurtos mitybos, skirtos tiek šviežiai, tiek ir laukinei, jūrų arba gėlųjų vandenų žuviai. Ji didžiąja dalimi priklauso nuo subalansuotų ir rinkoje esančių pašarų ir jai būdingas didelis gyvūnų laikymo tankis;
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 10 punktas
10)  žvejyba vidaus vandenyse – žvejyba komerciniais tikslais, kurią vykdo tik vidaus vandenyse plaukiojantys laivai ar kiti žvejybai ant ledo naudojami įrenginiai;
10)  žvejyba vidaus vandenyse – žvejyba komerciniais tikslais, iš laivų ar kitais metodais, vykdoma tik vidaus vandenyse ar kitais žvejybai ant ledo naudojamais įrenginiais;
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 12 punktas
12)  integruotas jūrų valdymas – visų ES sektorių politikos priemonių, susijusių su vandenynais, jūromis ir pakrančių regionais, koordinuotas valdymas;
12)  integruotas jūrų valdymas – visų Sąjungos lygmens sektorių politikos priemonių, susijusių su vandenynais, jūromis ir pakrančių regionais, koordinuotas valdymas;
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 13 punktas
13)  jūrų regionai – Tarybos sprendime 2004/585/EB nustatytos geografinės zonos ir regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų nustatytos zonos;
Išbraukta.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 16 punktas
16)  jūros baseino strategija – struktūrizuota Europos institucijų, valstybių narių, jų regionų ir, kai tikslinga, trečiųjų šalių, priklausančių tam pačiam jūros baseinui, sukurta bendradarbiavimo sistema. Strategijoje atsižvelgiama į jūros baseino geografinius, klimatinius, ekonominius ir politinius ypatumus;
16)  jūros baseino strategija – struktūrizuota Europos institucijų, valstybių narių, jų regionų ir vietos valdžios institucijų ir, kai tikslinga, trečiųjų šalių, priklausančių tam pačiam jūros baseinui, sukurta bendradarbiavimo sistema. Strategijoje atsižvelgiama į jūros baseino geografinius, klimatinius, ekonominius ir politinius ypatumus;
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 16 a punktas (naujas)
16a)  pusiau intensyvi akvakultūra – akvakultūra, didžiąja dalimi priklausanti nuo natūraliai randamo maisto, tačiau natūraliai randamo maisto kiekis padidinamas naudojant jį papildančius pašarus. Kultūrų tankis yra mažesnis nei intensyviosios akvakultūros atveju;
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 18 a punktas (naujas)
18a)  kiaukutinių rinkėjas (augintojas) – asmuo, vykdantis išimtinai ištraukimo, auginimo ar pusiau auginimo veiklą pėsčiomis ar iš laivo ir tuo tikslu naudojantis selektyvius, specialius žvejybos įrankius, skirtus vienos ar kelių rūšių moliuskams, vėžiagyviams, gaubtagyviams, dygiaodžiams ir kitiems jūrų bestuburiams gyvūnams pagauti;
Žodinis pakeitimas
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 18 b punktas (naujas)
18b)  tunų gaudyklė – tradicinis žvejybos metodas, grindžiamas prie dugno keliems mėnesiams tvirtinamais statomaisiais tinklais, kai pasitelkus kelis laivus, tinklus, žvejybinius valus ir nuleidus inkarus šalia pakrantės siekiama atkirsti migruojančius žuvų (tunų ir skumbrinių rūšių) srautus ir nukreipti juos į aptvarą, kuriame žuvys ištraukiamos;
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   skatinti tvarią ir konkurencingą žuvininkystę ir akvakultūrą;
a)   skatinti ekologiškai tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žuvininkystę, akvakultūrą ir susijusią apdorojimo arba prekybos veiklą;
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  skatinti subalansuotą ir integracinį žuvininkystės regionų zonų vystymą;
c)  skatinti subalansuotą ir integracinį žuvininkystės ir akvakultūros regionų zonų vystymą;
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  skatinti BŽP įgyvendinimą.
d)  skatinti BŽP įgyvendinimą, įskaitant jos suskirstymą pagal regionus ir bendro rinkų organizavimo vykdymą.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  skatinti darbo vietų kūrimą siekiant sustabdyti žvejybos bendruomenių dingimą ir pateikti patobulintas žuvininkystės sektoriaus kvalifikacijų ir darbo sąlygas;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis (nauja)
2.  Siekiant šių tikslų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas atsižvelgia į kartų ir lyčių lygybės principus.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis (nauja)
3.  Šių tikslų siekiama nedidinant žvejybos pajėgumų.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
EJRŽF tikslų įvykdymas prisidės prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, kuria siekiama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Jų siekiama vykdant šiuos šešis Sąjungos prioritetus, kuriais įgyvendinami atitinkami Bendros strateginės programos (toliau – BSP) teminiai tikslai:
EJRŽF tikslų įvykdymas prisidės prie strategijos „Europa 2020“, kuria siekiama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, taip pat prie BŽP įgyvendinimo. Jų siekiama vykdant šiuos šešis Sąjungos prioritetus žuvininkystės, tvarios akvakultūros ir susijusios veiklos srityse, kuriais įgyvendinami atitinkami Bendros strateginės programos (toliau – BSP) teminiai tikslai:
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis
1)  Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas, įgyvendinant šiuos tikslus:
1)  Užimtumo ir socialinės bei teritorinės sanglaudos didinimas, įgyvendinant šiuos tikslus:
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
a)  ekonominio augimo, socialinės įtraukties, darbo vietų kūrimo ir darbo jėgos judumo skatinimas pakrančių ir vidaus bendruomenėse, priklausomose nuo žuvininkystės ir akvakultūros;
a)  ekonominio augimo ir socialinės įtraukties, be kita ko, darbo vietų kūrimo ir galimybių įsidarbinti stiprinimo priemonėmis, ir judumo skatinimas pakrančių ir vidaus bendruomenėse, priklausomose nuo žuvininkystės ir akvakultūros, įskaitant ir labiausiai nutolusius regionus;
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
b)  žuvininkystės plėtimas į kitus jūros ekonomikos sektorius ir jūros ekonomikos augimas, įskaitant klimato kaitos pasekmių švelninimą.
b)  žuvininkystės plėtimas tiek į žuvininkystės, tiek ir į kitus jūros ekonomikos sektorius, glaudžiai susijusius su žuvininkystės sektoriumi, ir jūros ekonomikos augimas, įskaitant klimato kaitos pasekmių švelninimą.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  Sąjungos lygmeniu suderintų socialinių taisyklių įgyvendinimo skatinimas.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
a)  parama technologinei plėtrai, inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti;
a)  parama technologinei plėtrai, inovacijoms, įskaitant energijos suvartojimo efektyvumo didinimą, ir žinių perdavimui stiprinti;
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)
aa)  žvejybos neigiamo poveikio, daromo gyvūnų gerovei, mažinimas;
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
b)  žuvininkystės konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas, visų pirma smulkiojo pakrančių laivyno, ir saugos ir darbo sąlygų gerinimas;
b)  žuvininkystės konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir sveikatos, higienos, saugos ir darbo sąlygų gerinimas šiame sektoriuje;
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
c)  naujų profesinių įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą plėtojimas;
c)  profesinio mokymo, naujų profesinių įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą plėtojimas, ypač jaunųjų žvejų atveju;
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas)
ca)  mažos apimties ir pakrantės žvejybos stiprinimas, ypač jos konkurencingumo ir tausumo didinimas;
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis
3)   Inovatyvios, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant šioms sritims:
3)   Tvarios, inovatyvios, konkurencingos, žiniomis ir ekosistema pagrįstos akvakultūros skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant šioms sritims:
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
a)  parama technologinei plėtrai, inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti;
a)  parama technologinei plėtrai, techninėms, socialinėms ir ekonominėms inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti;
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
b)  akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas;
b)  ekstensyvios ir pusiau intensyvios akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas;
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis
c)  naujų profesinių įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą plėtojimas;
c)  naujų profesinių įgūdžių plėtojimas ir profesinio mokymo bei mokymosi visą gyvenimą skatinimas, ypač jaunų akvakultūros ūkininkų atveju;
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto d papunktis
d)  geresnis akvakultūros produktų rinkos valdymas.
d)  geresnis akvakultūros produktų rinkos valdymas ir investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas.
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas)
da)  vykdant akvakultūros veiklą atsirandančio ekologinio pėdsako ribojimas;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
a)  žuvininkystės poveikio jūrų aplinkai mažinimas;
a)  nepageidaujamų sugavimų prevencija, sumažinimas ir kaip galima didesnis jų išvengimas ir neigiamo žuvininkystės poveikio jūrų aplinkai mažinimas, ypač pasinaudojant selektyvesnėmis žūklės priemonėmis;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punkto a a papunktis (naujas)
aa)  pusiausvyros tarp žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių užtikrinimas;
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas ir geros aplinkos būklės pasiekimas iki 2020 m.;
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
a)  su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas ir tausios akvakultūros skatinimas;
a)  tausios akvakultūros skatinimas, įskaitant priklausomybės nuo žuvų pašarų ir žuvų taukų mažinimą bei cheminių medžiagų ir antibiotikų naudojimo mažinimą;
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)
aa)  akvakultūros veiklos poveikio jūrų, sausumos ir gėlo vandens ekosistemoms vertinimas, mažinimas ir, jei įmanoma, panaikinimas;
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 6 punkto įžanginė dalis
6)  BŽP įgyvendinimo skatinimas vykdant šias priemones:
6)  BŽP įgyvendinimo skatinimas ir jos ryšių bei darnos su integruota jūrų politika stiprinimas vykdant šias priemones:
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
a)  teikiant mokslines žinias ir renkant duomenis;
a)  remiant duomenų surinkimą ir tvarkymą, siekiant pagerinti mokslines žinias;
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
b)  parama kontrolės ir įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir veiksmingą viešąjį administravimą.
b)  parama stebėjimo, kontrolės ir įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir veiksmingą viešąjį administravimą, nepadidinant administracinės naštos;
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  remiant BŽP suskirstymą pagal regionus, ypač pasinaudojant regioninėmis patariamosiomis tarybomis.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies, pagalbai, kurią valstybės narės teikia žuvininkystės ir akvakultūros įmonėms, taikomi Sutarties 107, 108 ir 109 straipsniai.
1.  Pagalbai, kurią valstybės narės teikia žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonėms, taikomi Sutarties 107, 108 ir 109 straipsniai.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Tačiau Sutarties 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi valstybių narių pagal šį reglamentą (ir laikantis jo nuostatų) atliekamoms išmokoms, kurioms taikomas Sutarties 42 straipsnis.
2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, Sutarties 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi valstybių narių pagal šį reglamentą (ir laikantis jo nuostatų) atliekamoms išmokoms, kurioms taikomas Sutarties 42 straipsnis.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 4 straipsnyje išdėstytų principų, Komisija ir valstybės narės užtikrina iš EJRŽF teikiamos paramos derinimą su kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir finansinėmis priemonėmis, įskaitant Reglamentą (EB) Nr. [kuriuo nustatoma bendroji aplinkos ir klimato kaitos politikos įgyvendinimo programa (toliau – LIFE bendroji programa)] ir pagal Sąjungos išorės veiksmus taikomas priemones, ir šios paramos papildomumą minėtomis kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir priemonėmis. Iš EJRŽF teikiamos paramos derinimas su LIFE bendrąja programa pirmiausia užtikrinamas remiant veiklos, kuria papildomi pagal LIFE bendrąją programą finansuojami integruoti projektai, finansavimą ir skatinant taikyti pagal LIFE bendrąją programą patvirtintus sprendimus, metodus ir principus.
Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 4 straipsnyje išdėstytų principų, Komisija ir valstybės narės užtikrina iš EJRŽF teikiamos paramos derinimą su kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir finansinėmis priemonėmis, įskaitant pagal Sąjungos išorės veiksmus taikomas priemones, ir šios paramos papildomumą minėtomis kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir priemonėmis. Šis derinimo ir papildomumo reikalavimas įtraukiami į veiksmų programas.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikomos ex ante sąlygos, nurodytos šio reglamento III priede.
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikomos specialios ex ante sąlygos, nurodytos šio reglamento III priede.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis
Pajėgumų ribų laikymosi vertinimas
1.  Ne vėliau kaip …* Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atlieka vertinimą, kaip valstybės narės laikosi žvejybos pajėgumų ribų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. .../... [dėl bendros žuvininkystės politikos] II priede.
2.  Kai atlikus 1 dalyje nurodytą vertinimą paaiškėja, kad valstybė narė nesilaiko pajėgumų ribų, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, gali sustabdyti visus atitinkamos valstybės narės veiklos programai skirtus mokėjimus ir įsipareigojimus ar jų dalį.
3.  Kai tik valstybė narė įgyvendina priemones, skirtas laikytis pajėgumų ribų, ir Komisija jas patvirtina, Komisija panaikina mokėjimų ir įsipareigojimų vykdymo sustabdymą.
_________________
* Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  ūkio subjektų, susijusių su žvejybos laivų, kurie plaukioja su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 33 straipsnyje nurodytų nebendradarbiaujančiomis įvardytų šalių vėliavomis, eksploatavimu, valdymu arba nuosavybe;
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
bb)  ūkio subjektų, kurie buvo pripažinti kaltais baudžiamosiose ar administracinėse bylose, įvykdę sunkų taikomo nacionalinės teisės akto pažeidimą šiose srityse:
–  šios profesijos apmokėjimo ir įdarbinimo sąlygų;
–  profesinės atsakomybės;
–  prekybos žmonėmis ir narkotikais;
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)
bc)  ūkio subjektų, kurie buvo pripažinti kaltais baudžiamosiose ar administracinėse bylose, įvykdę vienoje ar keliose valstybėse narėse sunkų Sąjungos teisės akto pažeidimą, ypač susijusį su:
–  žvejų darbo laiku ir poilsiu;
–  teisės aktais sveikatos ir saugos srityje;
–  šios profesijos apmokėjimo ir įdarbinimo sąlygomis;
–  pradine žvejų kvalifikacija ir jų tęstiniu mokymu;
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  ūkio subjektų, kurie nesilaikė 2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo nuostatų1.
_______________
1 OL L 60, 2008 3 5, p. 1.
Pakeitimas 571
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas
a)   nustatomas 1 ir 2 dalyse minimas laikotarpis, kuris turi būti proporcingas pažeidimo arba reikalavimų nesilaikymo sunkumui arba kartojimuisi;
a)   atsižvelgiant į kriterijus, tokius kaip padaryta žala, jos vertė, pažeidimo ar reikalavimų nesilaikymo mastas ir jų kartojimasis, nustatomas 1 ir 2 dalyse minimas laikotarpis, kuris turi būti proporcingas atitinkamam pažeidimo arba reikalavimų nesilaikymo sunkumui arba kartojimuisi ir kuris turi būti ne trumpesnis kaip vieni metai;
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės reikalauja, kad ūkio subjektai, teikiantys su EJRŽF susijusią paraišką, pateiktų vadovaujančiai institucijai pasirašytą pažymą, kuria patvirtina, kad jie laikosi 1 dalyje nurodytų kriterijų ir nėra padarę su EŽF arba EJRŽF susijusių pažeidimų, kaip nurodyta 2 dalyje. Prieš patvirtindamos veiklą, valstybės narės patikrina pažymos teisingumą.
4.  Valstybės narės reikalauja, kad ūkio subjektai, teikiantys su EJRŽF susijusią paraišką, pateiktų vadovaujančiai institucijai pasirašytą pažymą, kuria patvirtina, kad jie laikosi 1 ir 2 dalyse nurodytų kriterijų. Prieš patvirtindamos veiklą, valstybės narės patikrina pažymos teisingumą, remdamosi nacionaliniame pažeidimų registre, sudarytame pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 93 straipsnį, pateikiama informacija arba kitais šiuo tikslu teikiamais duomenimis.
Pakeitimas 610
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)
12a straipsnis
Mokėjimų sustabdymas
Tais atvejais, kai atliekamas tyrimas dėl ūkio subjekto padaryto pažeidimo, nurodyto 12 straipsnio 1 dalyje, visi EJRŽF mokėjimai atitinkamam ūkio subjektui sustabdomi. Jei būtų nustatyta, kad ūkio subjektas padarė pažeidimą pagal 12 straipsnio 1 dalį, atitinkamo ūkio subjekto paraiška laikoma nepriimtina.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  veikla, kuria didinamas laivo žvejybinis pajėgumas;
a)  veikla, kuria didinamas laivo žvejybinis pajėgumas arba jo gebėjimas sugauti žuvis;
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  veikla, kelianti grėsmę biologinių jūros išteklių ir ekosistemų tvarumui;
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)
ab)  destruktyvios įdarbinimo priemonės;
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  investicijos į laivus, priklausančius laivyno segmentui, iš kurio, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [dėl bendros žuvininkystės politikos] 34 straipsnio 1 dalyje, pajėgumų ataskaitos matyti, kad nėra tvarios žvejybos galimybių ir laivyno pajėgumo pusiausvyros;
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas;
Išbraukta.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  eksperimentinė žvejyba;
d)  žvalgomoji žvejyba;
Pakeitimas 611
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2–4 dalys
2.   Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 4 535 000 000 EUR skiriama tvariam žuvininkystės, akvakultūros ir žuvininkystės rajonų vystymui pagal V antraštinės dalies I, II ir III skyrius.
2.   Iš 1 dalyje nurodytų išteklių daugiausia 71,86 % skiriama tvariam žvejybos, akvakultūros ir žuvininkystės rajonų vystymui pagal V antraštinės dalies I, II ir III skyrius.
3.   Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 477 000 000 EUR skiriama 78 straipsnyje nurodytoms kontrolės ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonėms.
3.   Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai 12,5 % skiriama 78 straipsnyje nurodytoms kontrolės ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonėms.
4.   Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 358 000 000 EUR skiriama 79 straipsnyje nurodytoms duomenų rinkimo priemonėms.
4.   Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai 12,97 % skiriama 79 straipsnyje nurodytoms duomenų rinkimo priemonėms.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
5.  Atokiausių regionų kompensacijoms pagal V antraštinės dalies V skyrių skiriami ištekliai per metus neturi viršyti:
5.  Atokiausių regionų kompensacijoms pagal V antraštinės dalies V skyrių skiriami ištekliai neturi viršyti:
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies pirma įtrauka
–  Azorų saloms ir Madeirai – 4 300 000 EUR;
–  Azorų saloms ir Madeirai – X EUR per metus;
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies antra įtrauka
–  Kanarų saloms – 5 800 000 EUR;
–  Kanarų saloms – X EUR per metus;
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies trečia įtrauka
–  Prancūzijos Gvianai ir Reunjonui – 4 900 000 EUR.
–  Prancūzijos atokiausiems regionamsX EUR per metus.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis
6.  Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 45 000 000 EUR skiriama 72 straipsnyje nurodytai paramai sandėliavimui teikti 2014–2018 m.
6.  Iš 1 dalyje nurodytų išteklių X EUR skiriama 69 straipsnyje nurodytai paramai gamybos ir rinkodaros planams, taip pat 70 straipsnyje nurodytai paramai sandėliavimui teikti.
Pakeitimas 616
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Valstybės narės gali naudotis ištekliais, nurodytais 15 straipsnio 2, 5 ir 6 dalyse, priemonėms, nurodytoms 15 straipsnio 3 ir 4 dalyse.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)
16a straipsnis
[Metinės orientacinės sumos ir metiniai asignavimai]
1.  Bendra orientacinė finansavimo suma, kaip apibrėžta 201z m. xx mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo [17] punkte, šiai programai įgyvendinti 2014–2020 m. yra X EUR palyginamosiomis 2011 m. kainomis.
2.  Metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, nepažeisdami reglamento, kuriuo nustatoma 2014-2020 m. daugiametė finansinė programa, ir 201z m. xx mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo nuostatų.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis
i)  užimtumo lygis žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose;
i)  užimtumo lygis žuvininkystės, akvakultūros ir perdirbimo sektoriuose;
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
ii)  gamybos lygis žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose ir
ii)  gamybos lygis žuvininkystės, akvakultūros ir perdirbimo sektoriuose;
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
iii)  susijusios valstybės narės duomenų rinkimo užduočių apimtis, suderinta su nacionalinio žvejybos laivyno dydžiu, iškraunamų žuvų kiekiu, mokslinės stebėjimo veiklos jūroje mastu ir tyrimų, kuriuose dalyvauja ta valstybė narė, skaičiumi; ir
iii)  susijusios valstybės narės duomenų rinkimo ir tvarkymo užduočių apimtis, suderinta su nacionalinio žvejybos laivyno dydžiu, iškraunamų žuvų kiekiu, mokslinės stebėjimo veiklos jūroje mastu ir tyrimų, kuriuose dalyvauja ta valstybė narė, skaičiumi; taip pat
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis
iv)  turimi duomenų rinkimo šaltiniai, palyginti su valstybės narės duomenų rinkimo užduočių apimtimi; kur įmanoma, priemonės derinamos su stebėtojų jūroje skaičiumi ir žmogiškųjų išteklių bei techninių priemonių kiekiu, kurio reikia norint įvykdyti nacionalinę duomenų rinkimo atrankos programą.
iv)  turimi duomenų rinkimo ir tvarkymo šaltiniai, palyginti su valstybės narės duomenų rinkimo ir tvarkymo užduočių apimtimi; kur įmanoma, priemonės derinamos su žmogiškaisiais ištekliais bei techninėmis priemonėmis, kurių reikia norint įvykdyti nacionalinę duomenų rinkimo atrankos programą.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  kitų priemonių atveju remiamasi ankstesniais asignavimais pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir ankstesniu sunaudojimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006.
c)  visų priemonių atveju remiamasi ankstesniais lėšų asignavimais pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 2007-2013 m. laikotarpiu ir ankstesniu sunaudojimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų įgyvendinimo bendrą veiklos programą.
1.  Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų, nurodytų šio reglamento 6 straipsnyje, įgyvendinimo bendrą veiklos programą.
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
3.  Kiek tai susiję su 20 straipsnio 1 dalies n punkte nurodyta veiklos programos dalimi, valstybė narė ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d. įgyvendinimo aktu priima Sąjungos prioritetus, susijusius su reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir kontrolės politika.
3.  Kiek tai susiję su 20 straipsnio 1 dalies n punkte nurodyta veiklos programos dalimi, ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d. Komisijai pagal 127 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nustatančius Sąjungos prioritetus, susijusius su reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir kontrolės politika.
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis (nauja)
2.  Kiekviena valstybė narės įtraukia Reglamento (ES) Nr. .../... [ dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 32 straipsnyje nurodytą gamybos ir prekybos planą.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  turi būti numatyti atitinkami veiksmai, kuriais siekiama supaprastinti ir palengvinti programos įgyvendinimą;
c)  turi būti numatyti atitinkami veiksmai, kuriais siekiama supaprastinti ir palengvinti programos įgyvendinimą, ypač palengvinti mažos apimties žvejyba ir priekrantės žvejyba užsiimantiems subjektams bei jų organizacijoms galimybes gauti finansinę paramą;
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio d a punktas (naujas)
da)  jeigu taikoma, turi būti užtikrintas priemonių, taikomų įgyvendinant šio reglamento 38 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus Sąjungos prioritetus dėl EJRŽF, derėjimas su Tarybos direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnio 4 dalyje nurodytomis NATURA 2000 prioritetinėmis veiksmų programomis ir geros aplinkos būklės siekiu, kaip apibrėžta 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva).
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  padėties analizė SSGG požiūriu ir nustatyti poreikiai, kurie turi būti patenkinti geografinėje vietovėje, kurioje taikoma programa.
b)  padėties analizė SSGG požiūriu ir nustatyti poreikiai, kurie turi būti patenkinti geografinėje ir aplinkos vietovėje, kurioje taikoma programa.
Analizės struktūra turi būti nustatyta pagal Sąjungos prioritetus. Specifiniai su klimato kaitos švelninimu bei prisitaikymu prie jos ir inovacijų skatinimu susiję poreikiai įvertinami pagal Sąjungos prioritetus, siekiant pagal kiekvieną prioritetą nustatyti tinkamas šių dviejų sričių atsakomąsias priemones; paramos reikalavimus atitinkančių politikos sričių padėties stipriųjų ir silpnųjų savybių apibendrinimas;
Analizės struktūra turi būti nustatyta pagal 6 straipsniu nustatytus Sąjungos prioritetus. Specifiniai su klimato kaitos švelninimu bei prisitaikymu prie jos ir inovacijų skatinimu susiję poreikiai įvertinami pagal Sąjungos prioritetus, siekiant nustatyti tinkamiausias atsakomąsias priemones kiekvieno prioriteto, susijusio su tomis sritimis, lygmeniu;
ši analizė taip pat apima BŽP įgyvendinimo poveikį visuose pakrantės regionuose ar rajonuose.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  BŽP įgyvendinimo poveikio visos vertės grandinės darbo vietoms analizė ir novatoriški darbo pasiūlymai atitinkamose vietovėse;
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  tinkamo į inovacijas, aplinką, įskaitant specifinius NATURA 2000 teritorijų poreikius, ir klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie jos orientuoto metodo aprašas;
c)  analizė, rodanti, kad programa atsižvelgiama į žvejybos ir akvakultūros poveikį aplinkai ir – tam tikrais atvejais – specifinius tinklo „Natura 2000“ teritorijų poreikius, taip pat geros aplinkos būklės užtikrinimą, nuoseklaus žuvų išteklių atkūrimo teritorijų tinklo sukūrimą ir klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie jos;
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  pusiausvyros tarp žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių, kaip reikalaujama Reglamente (ES) Nr. .../... [dėl BŽP], vertinimas ir priemonių, kurių imtasi siekiant laikytis nuostatų dėl žvejybos pajėgumų ribos, nustatytos to reglamento II priedu, aprašas;
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies h punktas
h)  aiškiai pagal V antraštinės dalies III skyrių nurodytos veiklos rūšys, kurios gali būti vykdomos kolektyviai ir kurioms pagal 95 straipsnio 3 dalį atitinkamai gali būti taikomas didesnis pagalbos intensyvumas;
h)  aiškiai pagal V antraštinės dalies III skyrių nurodytos priemonės, kurios gali būti vykdomos kolektyviai ir kurioms pagal 95 straipsnio 3 dalį atitinkamai gali būti taikomas didesnis pagalbos intensyvumas;
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)
ha)  mažos apimties ir priekrantės žvejybos veiksmų planas, kuriuo nustatoma mažos apimties ir priekrantės žvejybos vystymosi, konkurencingumo ir tvarumo strategija;
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)
hb)  išsamus priemonių, susijusių su gamybos ar rinkodaros planų rengimu ir įgyvendinimu, kai suteikiama parama pagal 69 straipsnį, aprašas;
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies i punktas
i)  poreikių, susijusių su stebėjimo ir vertinimo reikalavimais, analizė ir vertinimo planas, nurodytas [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 49 straipsnyje. Valstybės narės suteikia pakankamai išteklių ir užtikrina pakankamą gebėjimų ugdymo veiklą, kad būtų galima patenkinti nustatytus poreikius;
i)  vertinimo reikalavimai, vertinimo planas, nurodytas [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 49 straipsnyje, ir priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų galima patenkinti nustatytus poreikius;
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies j punkto ii papunktis
ii)  lentelė, kurioje nustatomi naudotini EJRŽF ištekliai ir bendro finansavimo norma, susijusi su 6 straipsnyje nustatytų Sąjungos prioritetų tikslais ir technine pagalba. Jeigu taikytina, šioje lentelėje atskirai nurodomi EJRŽF ištekliai ir bendro finansavimo normos, kurios, nukrypstant nuo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės, taikomos paramai, nurodytai 72 straipsnyje, 73 straipsnyje, 78 straipsnio 2 dalies a–d ir f–j punktuose, 78 straipsnio 2 dalies e punkte ir 79 straipsnyje;
ii)  lentelė, kurioje nustatomi naudotini EJRŽF ištekliai ir bendro finansavimo norma, susijusi su 6 straipsnyje nustatytais Sąjungos prioritetais ir technine pagalba. Jeigu taikytina, šioje lentelėje atskirai nurodomi EJRŽF ištekliai ir bendro finansavimo normos, kurios, nukrypstant nuo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės, taikomos paramai, nurodytai 72 straipsnyje, 73 straipsnyje, 78 straipsnio 2 dalies a–d ir f–j punktuose, 78 straipsnio 2 dalies e punkte ir 79 straipsnyje;
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies k punktas
k)  informacija apie priemonių, finansuojamų iš kitų BSP fondų arba pagal LIFE bendrąją programą, papildomumą;
k)  informacija apie priemonių, finansuojamų pagal kitas Sąjungos politikos sritis ir finansines priemones, papildomumą;
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies l punkto i a papunktis (naujas)
ia)  aiškų funkcijų, kurias turi atlikti žuvininkystės vietos veiklos grupės ir valdymo institucija arba įstaiga, paskirta strategijos įgyvendinimo užduotims įvykdyti, aprašą;
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies l punkto ii papunktis
ii)  stebėjimo ir vertinimo procedūrų aprašą ir Stebėsenos komiteto sudėtį;
ii)  stebėjimo ir vertinimo procedūrų aprašą ir Stebėsenos komiteto bendrą sudėtį;
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies m punktas
m)  partneriai, paskirti pagal [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 5 straipsnį, ir konsultacijų su partneriais rezultatai;
m)  partnerių paskyrimo pagal [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 5 straipsnį procedūra ir konsultacijų su partneriais rezultatai; įgyvendinant programą partneriai gali būti keičiami Stebėsenos komitetui sutikus;
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies n punkto i papunktis
i)  įstaigų, kurios įgyvendina kontrolės, tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo sistemą, sąrašas ir glaustas jų žmogiškųjų bei finansinių išteklių, skirtų žuvininkystės kontrolei, tikrinimui ir reikalavimų laikymosi užtikrinimui, aprašas, jų turima žuvininkystės kontrolės, tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo įranga, pirmiausia laivų, orlaivių ir sraigtasparnių skaičius;
i)  įstaigų, kurios įgyvendina kontrolės, tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo sistemą, sąrašas ir glaustas jų žmogiškųjų bei finansinių išteklių, skirtų žuvininkystės kontrolei, tikrinimui ir reikalavimų laikymosi užtikrinimui, aprašas, jų turima žuvininkystės kontrolės, tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo pagrindinė įranga, pirmiausia laivų, orlaivių ir sraigtasparnių skaičius;
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto įžanginė dalis
o)  siekiant rinkti duomenis, skirtus tvariam žuvininkystės valdymui, kaip nurodyta 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje, ir laikantis daugiametės Sąjungos programos, nurodytos [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 5 dalyje:
o)  siekiant rinkti duomenis, skirtus tvariam ekosistema pagrįstam žuvininkystės valdymui, kaip nurodyta 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje, laikantis daugiametės Sąjungos programos, nurodytos [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 5 dalyje, ir siekiant išanalizuoti socialinę ir ekonominę žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimo ir rinkodaros sektorių padėtį:
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunktis
i)  duomenų rinkimo veiklos, kuri turėtų būti vykdoma toliau nurodytais tikslais, aprašas:
i)  duomenų rinkimo veiklos, kuri, konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis, turėtų būti vykdoma toliau nurodytais tikslais, aprašas:
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunkčio pirma įtrauka
–  įvertinti žvejybos sektorių (biologiniai, ekonominiai ir įvairių sričių kintamieji, taip pat jūroje atliekami moksliniai tyrimai);
–  įvertinti žvejybos sektorių (biologiniai, ekonominiai, socialiniai ir įvairių sričių kintamieji visoje vertės grandinėje, taip pat jūroje atliekami moksliniai tyrimai);
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunkčio antra įtrauka
–  įvertinti akvakultūros ir perdirbimo pramonės ekonominę padėtį;
–  įvertinti akvakultūros ir perdirbimo pramonės ekonominę ir socialinę padėtį;
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunkčio trečia įtrauka
–  įvertinti žvejybos sektoriaus poveikį ekosistemai;
–  įvertinti žvejybos ir akvakultūros sektorių poveikį ekosistemai, kad būtų galima palyginti žvejybos ir akvakultūros veiklos pobūdį ir laivyno segmentus, laikantis Reglamento (ES) Nr. .../... [dėl BŽP] reikalavimų;
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto iii papunktis
iii)  gebėjimo užtikrinti patikimą finansinį ir administracinį surinktų duomenų valdymą įrodymas.
iii)  gebėjimo užtikrinti patikimą finansinį ir administracinį surinktų duomenų valdymą pagrindimas.
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato šių 1, 2 ir 3 dalyse aprašytų sudedamųjų dalių pateikimo taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 128 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.
4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šių 1, 2 ir 3 dalyse aprašytų sudedamųjų dalių pateikimo taisyklės. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 128 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija patvirtina veiklos programą įgyvendinimo aktu.
2.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina veiklos programą, kai patvirtinama, kad 1 dalies reikalavimai įvykdyti. Patvirtintos veiklos programos skelbiamos viešai.
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Šiuo tikslu Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą, kuriame išsamiai nurodomi su 18 straipsnio 3 dalyje minima reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir kontrolės politika susijusių Sąjungos prioritetų pokyčiai ir atitinkamos paramos reikalavimus atitinkančios veiklos rūšys, kurioms turėtų būti teikiama pirmenybė.
Šiuo tikslu Komisijai pagal 127 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiai nurodomi su 18 straipsnio 3 dalyje minima reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir kontrolės politika susijusių Sąjungos prioritetų pokyčiai ir atitinkamos paramos reikalavimus atitinkančios veiklos rūšys, kurioms turėtų būti teikiama pirmenybė.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
Atsižvelgdamos į šiuos naujus prioritetus, nustatytus šios dalies antroje pastraipoje nurodytame sprendime, valstybės narės iki metų, einančių prieš atitinkamus įgyvendinimo metus, spalio 31 d. Komisijai pateikia veiklos programos pakeitimus.
Valstybės narės gali pakeisti savo veiklos programas, atsižvelgdamos į šiuos naujus prioritetus, nustatytus šios dalies antroje pastraipoje nurodytame sprendime. Valstybės narės iki metų, einančių prieš atitinkamus įgyvendinimo metus, spalio 31 d. Komisijai pateikia visus veiklos programos pakeitimus.
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
1.  Taikydamos 20 straipsnio 1 dalies o punktą, valstybės narės Komisijai kasmet iki spalio 31 d. pateikia metinį darbų planą. Metiniuose darbų planuose pateikiamas procedūrų ir metodų, taikytinų renkant ir analizuojant duomenis bei vertinant jų teisingumą ir tikslumą, aprašas.
1.  Taikydamos 20 straipsnio 1 dalies o punktą, valstybės narės Komisijai kasmet iki spalio 31 d. pateikia metinį darbų planą arba praneša apie tai, kad pratęstas praėjusiais metais galiojęs planas. Metiniai darbų planai rengiami pagal nacionalinę daugiametę programą, parengtą laikantis Sąjungos programos; juose pateikiamas procedūrų ir metodų, taikytinų renkant ir analizuojant duomenis bei vertinant jų teisingumą ir tikslumą, aprašas.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas
b)  priemonių arba veiklos rūšių nustatymu arba panaikinimu;
b)  priemonių arba atitinkamos veiklos rūšių nustatymu arba panaikinimu ir su tuo susijusia informacija bei rodikliais;
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
2.  Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 128 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.
2.  Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 128 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pavadinimas
Metinė darbų programa
Daugiametė veiklos programa ir metinės darbų programos
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
1.  Siekdama įgyvendinti VI antraštinės dalies I ir II skyrius ir 92 straipsnį, Komisija įgyvendinimo aktais priima darbo programą atsižvelgdama į tuose skyriuose nustatytus tikslus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 128 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
1.  Siekdama nustatyti išsamią informaciją apie VI antraštinės dalies I ir II skyrių ir 92 straipsnio taikymą, Komisija, atsižvelgdama į šiuose skyriuose nustatytus tikslus, pagal 127 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma daugiametė veiklos programa, kurios vienas iš tikslų – parengti metines darbų programas.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis
2.  Metinėje darbų programoje nustatomi siektini tikslai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo metodas ir jos visa suma. Joje taip pat pateikiamas finansuotinos veiklos aprašymas, nurodoma kiekvienai veiklai skirta suma, orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis bei informacija apie kiekvienos veiklos vykdymą. Joje subsidijoms nurodomi prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro finansavimo dalis.
2.  Daugiametėje veiklos programoje ir metinėse darbų programose nustatomi siektini tikslai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo metodas ir visa suma. Minėtose programose taip pat pateikiamas finansuotinos veiklos aprašymas, nurodoma kiekvienai veiklai skirta suma, orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis bei informacija apie kiekvienos veiklos vykdymą. Jose subsidijoms nurodomi prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro finansavimo dalis. Jose taip pat nurodomi metinėms biudžeto vykdymo ataskaitoms taikomi reikalavimai.
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal šio reglamento 32 straipsnio 1 dalies b punktą, 36 straipsnį, 39 straipsnio 1 dalies a punktą arba 40 straipsnio 2 dalį paramą gavęs žvejybos laivo savininkas neperleidžia laivo trečiajai šaliai, kuri nepriklauso Sąjungai, penkerius metus nuo išmokos išmokėjimo paramos gavėjui dienos.
1.  Pagal šio reglamento 32, 36, 39 arba 40 straipsnius paramą gavęs žvejybos laivo savininkas neperleidžia laivo trečiajai šaliai, kuri nepriklauso Sąjungai, bent penkerius metus nuo šios paramos išmokėjimo paramos gavėjui dienos, išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas grąžina proporcingą dalį prieš perleisdamas laivą. Pirmas šios dalies sakinys nedaro poveikio [Finansinio reglamento] 135 straipsniui.
Pakeitimas 618
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Bendras EJRŽF finansinis įnašas į priemones, susijusias su 32 straipsnio -1 dalyje nurodytomis tvaraus jaunimo užimtumo mažos apimties priekrantės žvejybos srityje programomis, 33a straipsnyje nurodytu laikinu veiklos nutraukimu, 39 straipsnyje nurodytu pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimu arba modernizavimu ir nuolatiniu veiklos sustabdymu, neviršija 20 proc. Sąjungos finansinės paramos, skiriamos kiekvienai valstybei narei.
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis
1.   Siekdamas paskatinti inovacijas žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti projektus, kuriais siekiama vystyti arba pateikti naujus arba iš esmės patobulintus produktus, palyginti su esamu technologijų lygiu, naujus arba patobulintus procesus, naujas arba patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
1.   Jei šiais projektais prisidedama prie Reglamento (ES) Nr. …/…. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 2 straipsnyje išdėstytų tikslų, siekdamas paskatinti inovacijas žuvininkystės ir perdirbimo pramonėje, EJRŽF gali remti projektus, kuriais siekiama vystyti arba pateikti naujus arba iš esmės patobulintas technologijas, įrangą ar produktus, pvz., kuriant inovatyvius laivus, taip pat naujus arba patobulintus procesus ir naujas arba patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal šį straipsnį finansuojama veikla turi būti vykdoma bendradarbiaujant su valstybės narės pripažinta mokslo arba technikos institucija, kuri patvirtina tokios veiklos rezultatus.
2.  Pagal šį straipsnį finansuojamą veiklą turi vykdyti valstybės narės arba Sąjungos pripažinta mokslo arba technikos institucija, kuri patvirtina tokios veiklos rezultatus, arba tokia veikla turi būti vykdoma su ja bendradarbiaujant.
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybė narė pagal 120 straipsnį tinkamai paskelbia pagal šį straipsnį finansuojamos veiklos rezultatus.
3.  Valstybė narė pagal 120 straipsnį tinkamai paskelbia pagal šį straipsnį finansuojamos veiklos rezultatus, kurie pateikiami visuomenei prieinamose ataskaitose.
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Nustatoma tokia prašymų skirti paramą inovacijoms teikimo procedūra, pagal kurią suteikiama daugiau galimybių skatinti įgyvendinti daugiau projektų.
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekdamas pagerinti bendrą ūkio subjektų efektyvumą ir konkurencingumą, EJRŽF gali remti:
1.  Siekdamas pagerinti bendrą ūkio subjektų efektyvumą ir konkurencingumą ir skatinti tvaresnę žuvininkystę, EJRŽF gali remti:
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  profesionalių konsultacijų tvaresnės žuvininkystės veiklos vystymo klausimais teikimą, daugiausia dėmesio skiriant galimybėms apriboti ir, jei įmanoma, panaikinti tokios veiklos poveikį jūrų, sausumos ir gėlo vandens ekosistemoms;
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)
ab)  techninio, teisinio ar ekonominio pobūdžio konsultacinių paslaugų, susijusių su projektais, kurie gali atitikti pagal šį skyrių teikiamos paramos reikalavimus, teikimą;
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  specialistų konsultacijų verslo ir rinkodaros strategijų klausimais teikimą.
b)  specialistų konsultacijų verslo ir rinkodaros strategijų klausimais teikimą, įskaitant konsultacijas skatinimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių klausimais.
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis
2.   Galimybių studijas ir konsultacijas, atitinkamai minimas 1 dalies a ir b punktuose, rengia pripažintos mokslo arba technikos institucijos, turinčios reikiamų konsultavimo įgūdžių, kaip nustatyta kiekvienos valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose.
2.   Galimybių studijas, konsultacijas ir paslaugas, nurodytas 1 dalies a, aa, ab ir b punktuose, rengia pripažintos mokslo, akademinės, profesinės arba technikos institucijos, turinčios reikiamų konsultavimo įgūdžių, kaip nustatyta kiekvienos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose.
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis
3.   1 dalyje nuodyta parama teikiama ūkio subjektams arba žvejų organizacijoms, kurias yra pripažinusi valstybė narė, pavedusi atlikti 1 dalyje nurodytą galimybių studiją.
3.   1 dalyje nurodyta parama teikiama ūkio subjektams, žvejų organizacijoms arba viešosios teisės įstaigoms, kurias yra pripažinusi valstybė narė, pavedusi atlikti 1 dalyje nurodytą galimybių studiją arba paprašiusi teikti konsultacijas arba konsultavimo paslaugas, nurodytas a, aa, ab ir b punktuose.
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį finansuotina veikla būtų atrenkama pagreitinta tvarka.
4.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį finansuotina veikla būtų atrenkama pagreitinta tvarka, ypač atvejais, susijusiais su mažos apimties priekrantės žvejyba ir žvejyba vidaus vandenyse.
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekdamas paskatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis, EJRŽF gali remti:
1.  Siekdamas paskatinti mokslininkus ir žvejus geriau rinkti ir skleisti žinias bei jomis keistis, EJRŽF gali remti:
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   vienos arba daugiau nepriklausomų mokslo institucijų ir vienos arba daugiau žvejų organizacijų sudaryto tinko kūrimą;
a)  vienos arba daugiau nepriklausomų mokslo institucijų ir vienos arba daugiau žvejų organizacijų tinklų kūrimą, partnerystės susitarimus, sutartis ar asociacijas, dalyvaujant valstybių narių viešosioms įstaigoms, kurios nori dalyvauti;
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  a punkte nurodyto tinklo veiklą.
b)  veiklą, susijusią su tinklais, partnerystės susitarimais, sutartimis ar asociacijomis, sukurtomis pagal a punktą.
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalies b punkte nurodyta veikla gali apimti duomenų rinkimo veiklą, tyrimus, žinių ir geriausios patirties sklaidą.
2.  1 dalies b punkte nurodyta veikla gali apimti duomenų rinkimo ir valdymo veiklą, bendrus mokslinių tyrimų projektus, tyrimus, bandomuosius projektus, seminarus, žinių ir geriausios patirties sklaidą.
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  mokymąsi visą gyvenimą, mokslo žinių ir novatoriškų metodų sklaidą, naujų profesinių įgūdžių įgijimą, pirmiausia, kai tai susiję su tvariu jūrų ekosistemų valdymu, jūrų sektoriaus veiklos rūšimis, inovacijomis ir verslumu;
a)  profesinio mokymo skatinimo veiksmus ir veiklą, mokymąsi visą gyvenimą, mokslo, techninių, ekonominių ar teisinių žinių ir novatoriškų metodų sklaidą, naujų profesinių įgūdžių įgijimą, pirmiausia, susijusių su:
–  tvariu jūrų ir vidaus vandenų ekosistemų valdymu;
–  jūrų sektoriaus veikla;
–  inovacijomis;
–  verslumu, ypač jaunimo galimybėmis siekti profesijos žvejybos sektoriuje;
–  higiena, sveikata ir sauga;
–  žvejų mokymu įgyvendinti bendros žuvininkystės politikos nuostatas;
–  profesinės rizikos prevencija.
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies b punktas
b)   suinteresuotųjų šalių, įskaitant organizacijas, remiančias lygias vyrų ir moterų galimybes, tinklus ir keitimąsi patyrimu bei geriausia patirtimi;
b)   suinteresuotųjų šalių, įskaitant mokymo organizacijas ir organizacijas, remiančias lygias vyrų ir moterų galimybes tinklus ir keitimąsi patyrimu bei geriausia patirtimi, taip svarbaus moterų vaidmens, atliekamo žvejybos bendruomenėse, skatinimą ir pripažinimą;
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c punktas
c)   socialinio dialogo skatinimą nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygiu, įtraukiant žvejus ir kitas suinteresuotąsias šalis.
c)   socialinio dialogo skatinimą Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, įtraukiant veiklos vykdytojus, socialinius partnerius ir kitas suinteresuotąsias šalis ir itin daug dėmesio skiriant nepakankamai atstovaujamoms grupėms, pvz., toms, kurios verčiasi mažos apimties priekrantės žvejyba, taip pat žvejyba nuo kranto.
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio antraštinė dalis
Diversifikacijos ir darbo vietų kūrimo sąlygų gerinimas
Verslumo, diversifikacijos ir darbo vietų kūrimo sąlygų gerinimas
Pakeitimas 619
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio -1 c dalis (nauja)
-1c. Siekdamas palengvinti darbo vietų jaunimui kūrimą mažos apimties priekrantės žvejybos srityje, EJRŽF gali remti:
a)  stažuočių mažos apimties priekrantės žvejybos laivuose programas;
b)  tausiosios žvejybos, pvz., tausių žvejybos būdų, atrankos, jūrų biologijos, biologinių jūrų išteklių apsaugos, mokymą;
Pakeitimas 620
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio -1 b dalis (nauja)
-1b. Jaunesni nei 30 metų ir valstybės narės atitinkamos valdymo institucijos kaip bedarbiai užregistruoti ir tokiais pripažinti asmenys gali gauti paramą pagal 1 dalį. Stažuotoją laive lydi ne jaunesnis kaip 50 metų profesionalus žvejys;
Pakeitimas 621
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio -1 a dalis (nauja)
-1a. Parama pagal 1 dalį kiekvienam paramos gavėjui suteikiama ilgiausiam dvejų metų laikotarpiui per programavimo laikotarpį ir sudaro daugiausia 40 000 EUR;
Pakeitimas 622
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1. Du trečdalius stažuotės programos sudaro mokymas laive ir vieną trečdalį – teorijos kursai.
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekdamas pagerinti diversifikacijos ir darbo vietų kūrimo sąlygas, EJRŽF gali remti:
1.  Siekdamas pagerinti diversifikacijos sąlygas, EJRŽF taip pat gali remti papildomą veiklą, susijusią su pagrindiniu žvejybos verslu:
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  naujas ne žvejybos įmones;
a)  investicijomis į laivus į veiklą, susijusią su žvejyba, pvz., aplinkos apsaugos paslaugas ir švietimo arba turizmo veiklą;
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  mažos apimties pakrantės žvejybai naudojamų laivų perdarymą, pritaikant juos ne žvejybos veiklai.
b)  mažos apimties priekrantės žvejybai naudojamų laivų perdarymą, pritaikant juos nekomercinės žvejybos veiklai.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  mažos apimties pakrantės žvejybai naudojamų laivų perdarymą, pritaikant juos ne žvejybos veiklai.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  1 dalies a punkte numatyta parama teikiama žvejams, kurie:
2.  -1 dalyje ir 1 dalies a punkte numatyta parama teikiama žvejams, kurie:
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  pateikia verslo planą, skirtą naujai jų veiklai plėtoti;
a)  pateikia verslo planą, skirtą jų veiklai plėtoti;
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis
3.  1 dalies b punkte numatyta parama teikiama smulkios apimties pakrantės žvejyba besiverčiantiems žvejams, kurie turi Sąjungos žvejybos laivą, registruotą kaip naudojamą, ir kurie per dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje. Su žvejybos laivu susijęs žvejybos leidimas panaikinamas visam laikui.
3.  1 dalies b punkte numatyta parama teikiama mažos apimties priekrantės žvejyba besiverčiantiems žvejams, kurie turi Sąjungos žvejybos laivą, registruotą kaip naudojamą, ir kurie per dvejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje.
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  1 dalies c punkte numatyta parama teikiama tik žvejams, jeigu papildoma ne žvejybos veikla yra susijusi su pagrindiniu žvejybos verslu, pvz., su meškeriojimo turizmu, restoranų veikla, žvejybos aplinkos apsaugos paslaugomis arba švietimo apie žvejybą veikla.
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis
4.  1 dalyje nurodyti paramos gavėjai neužsiima profesionalia žvejyba penkerius metus nuo paskutinės paramos išmokos gavimo.
Išbraukta.
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)
32a straipsnis
Parama jauniems žvejams, skirta veiklai pradėti
1.  EJRŽF gali teikti individualią paramą jauniems žvejams, jei jie:
–  jaunesni nei 35 metų;
–  įrodo, kad ne mažiau kaip penkerius metus dirbo žvejais ar įgijo lygiavertį profesinį išsilavinimą;
–  pirmą kartą įsigyja 5–20 metų senumo mažos apimties priekrantės žvejybos laivą ir praėjusius penkerius metus vykdė žvejybos veiklą.
2.  1 dalyje nurodytas žvejybos laivas priklauso laivyno segmentui, iš kurio Reglamento (ES) Nr. …/…. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos pajėgumų ataskaitos matyti, kad esama žvejybos galimybių ir laivyno pajėgumo pusiausvyros.
3.  1 dalyje nurodytos paramos suma ne didesnė kaip 100 000 EUR.
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio pavadinimas
Sveikatos ir saugos užtikrinimas laive
Sveikatos, higienos ir saugos užtikrinimas laive
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis
1.   Siekdamas pagerinti žvejų darbo sąlygas laive, EJRŽF gali remti investicijas į laivą arba į atskirus jo įrenginius, jeigu šiomis investicijomis viršijami pagal nacionalinius arba Sąjungos teisės aktus privalomi standartai.
1.   Siekdamas pagerinti žvejų sveikatos, higienos, saugos, darbo ir gyvenimo sąlygas laive, EJRŽF gali remti investicijas į laivą arba į atskirus jo įrenginius, jeigu šiomis investicijomis viršijami pagal nacionalinius arba Sąjungos teisės aktus privalomi standartai ir nėra didinami žvejybos laivo pajėgumai.
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Siekiant geriau informuoti žvejus, kad jie būtų pasirengę, jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas, EJRŽF gali skatinti bendrus projektus, pagal kuriuos visai žvejų komandai būtų teikiami bendri medicinos mokymai.
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)
33a straipsnis
Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas
1.  EJRŽF prisideda prie laikino žvejybos veiklos nutraukimo priemonių finansavimo tik šiais atvejais:
a)  kai tai priklauso Reglamente (ES) Nr. …/…. [dėl bendros žuvininkystės politikos] nustatyto daugiamečio plano taikymo sričiai;
b)  taikant Reglamento (ES) Nr. …/…. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 13 straipsnyje nurodytas Komisijos priimtas skubos priemones;
c)  išteklių atsinaujinimo laikotarpiais kritiniu gyvūnų rūšių būvio ciklo laikotarpiu, kai tokios priemonės būtinos siekiant tvariai išnaudoti žvejybos išteklius, padėti išlaikyti išteklius ir leisti žvejybą ne poilsio laikotarpiu.
Parama teikiama finansinės kompensacijos forma už laikotarpį, kurį nevykdoma veika.
2.  1 dalyje nurodytos priemonės taikymo trukmė nustatoma atsižvelgiant į geriausių turimų mokslinių tyrimų, susijusių su išteklių būkle, rezultatus.
3.  Į pasikartojančius sezoninius žvejybos veiklos nutraukimo laikotarpius, kuriems netaikomas 1 dalies c punktas, neatsižvelgiama teikiant kompensacijas arba atliekant mokėjimus pagal šį straipsnį.
4.  EJRŽF gali prisidėti prie 1 dalyje nurodytų priemonių, skirtų nukentėjusiems žvejams ir žvejybos laivų savininkams, finansavimo, ne ilgiau kaip šešis mėnesius finansuodamas vieną laivą visu programavimo laikotarpiu. Parama teikiama:
a)  į Sąjungos laivyno registrą įtrauktų žvejybos laivų savininkams, kurie per dvejus metus iki paraiškos gauti paramą pateikimo dienos ne mažiau kaip 120 dienų vykdė žvejybos veiklą, taip pat
b)  įgulos nariams, dirbusiems žvejybos laive, kurio veikla laikinai nutraukta šios dalies a punkte nurodytomis sąlygomis.
5.  1 dalyje nurodytos paramos gavimo laikotarpiais nukentėję įgulos nariai ir žvejybos laivas nevykdo jokios žvejybos veiklos. Valstybės narės užtikrina, kad veikla būtų sustabdyta.
Pakeitimas 623
Pasiūlymas dėl reglamento
33 b straipsnis (naujas)
33b straipsnis
Draudimui skirti savitarpio pagalbos fondai
1.  EJRŽF gali prisidėti prie valstybės narės pripažinto savitarpio pagalbos fondo laikydamasis savo nacionalinės teisės, pagal kurią fondui priklausantiems žvejams suteikiama galimybė apsidrausti nuo nuostolių, atsiradusių dėl:
a)  gaivalinių nelaimių;
b)  ekologinių arba sveikatos incidentų;
c)  žvejybos laivų, kurie, vykdydami veiklą, patyrė avariją ar nuskendo jūroje ir dėl to radosi aukų, gelbėjimo sąnaudų;
d)  konkrečių socialinių ir ekonominių priemonių, kurias valstybės narės pasiūlė žvejams, dirbusiems laivuose, kurie nuskendo dėl avarijų jūroje.
2.  Atitinkama valstybė narė oficialiai pripažįsta įvykius gaivalinėmis nelaimėmis arba ekologiniais ar sveikatos incidentais arba, jei reikalaujama, jie pripažįstami pagal savitarpio pagalbos fondo vidaus taisykles. Tam tikrais atvejais valstybės narės gali iš anksto apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos toks oficialius pripažinimas laikomas suteiktu.
Pakeitimas 624
Pasiūlymas dėl reglamento
33 c straipsnis (naujas)
33c straipsnis
Galutinis žvejybinės veiklos nutraukimas
1.  EJRŽF gali prisidėti prie galutinio žvejybos veiklos nutraukimo priemonių finansavimo tik atiduodant žvejybos laivus į metalo laužą, su sąlyga, kad eksploatavimo nutraukimo sistema:
a)  įtraukta į 20 straipsnyje nustatytą veiklos programą; taip pat
b)  yra susijusi su laivais, įtrauktais į segmentą, kai žvejybos pajėgumas veiksmingai nesubalansuotas su šio segmento ilgalaikio valdymo plane nurodytą laikotarpį turimomis žvejybos galimybėmis; taip pat
2.  Parama pagal 1 dalį teikiama:
a)  Sąjungos žvejybos laivų savininkams, kurių laivai įregistruoti kaip naudojami ir kuriais per dvejus paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos žvejybos veikla jūroje vykdyta ne mažiau kaip 120 dienų per metus arba
b)  žvejams, kurie per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 120 dienų per metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos laive, kurio veikla galutinai nutraukiama.
3.  Atitinkami žvejai, savininkai arba įmonės faktiškai nutraukia bet kokią žvejybos veiklą. Šios paramos gavėjai kompetentingai nacionalinei institucijai pateikia įrodymą, kad žvejybos veikla faktiškai nutraukta. Jei nepraėjus metams nuo paraiškos pateikimo dienos žvejys arba įmonė atnaujina žvejybos veiklą, kompensacija grąžinama pro rata temporis pagrindu.
4.  Valstybės parama pagal šį straipsnį gali būti teikiama iki 2016 m. gruodžio 31 d.
5.  Parama pagal šį straipsnį išmokama tik po to, kai iš Sąjungos žvejybos laivų registro visam laiku pašalinami lygiaverčiai pajėgumai ir visam laikui panaikinamos žvejybos licencijos ir leidimai. Tokios paramos gavėjas penkerius metus po paramos gavimo negali registruoti naujo žvejybos laivo. Sumažinus pajėgumus visam laikui tokiu pat lygiu sumažinama laivyno segmento pajėgumų viršutinė riba.
6.  Parama pagal šį straipsnį neteikiama tradiciniams ir mediniams laivams.
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis
34 straipsnis
Išbraukta.
Parama BŽP perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemoms
1.  Siekdamas pagal [Reglamento dėl BŽP] 27 straipsnį nustatyti arba iš dalies pakeisti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemas, EJRŽF gali remti:
a)  techninių ir administravimo priemonių, būtinų perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemos kūrimui arba veikimui, rengimą ir plėtojimą;
b)  suinteresuotųjų šalių dalyvavimą rengiant ir plėtojant perleidžiamąsias žvejybos koncesijų sistemas;
c)  perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų priežiūrą ir vertinimą;
d)  perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų valdymą.
2.  Parama pagal 1 dalies a, b ir c punktus teikiama tik valdžios institucijoms. Parama pagal šio straipsnio 1 dalies d punktą teikiama valdžios institucijoms, fiziniams arba juridiniams asmenims arba pripažintoms gamintojų organizacijoms, dalyvaujančioms pagal Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos 28 straipsnio 4 dalį bendrai valdant sujungtas perleidžiamąsias žvejybos koncesijas.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pavadinimas
Parama pagal BŽP įgyvendinamoms apsaugos priemonėms
Parama pagal BŽP vykdomų apsaugos priemonių parengimui ir įgyvendinimui
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekdamas užtikrinti veiksmingą pagal [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 17 ir 21 straipsnius taikomų apsaugos priemonių įgyvendinimą, EJRŽF gali remti:
1.  Siekdamas užtikrinti veiksmingą BŽP regionalizacijos prioritetų ir pagal [Reglamentą dėl bendros žuvininkystės politikos] priimtų apsaugos priemonių, įskaitant daugiamečius planus, kūrimą ir įgyvendinimą, EJRŽF gali remti:
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  techninių ir administravimo priemonių, būtinų [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 17 ir 21 straipsniuose nustatytoms apsaugos priemonėms įgyvendinti, rengimą ir plėtojimą;
a)  techninių ir administravimo priemonių, būtinų [Reglamente dėl bendros žuvininkystės politikos] nustatytiems daugiamečiams planams ir apsaugos priemonėms kurti ir įgyvendinti, rengimą, plėtojimą ir stebėseną;
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  nuoseklaus žuvų išteklių atkūrimo rajonų tinklo sukūrimą pagal Reglamentą (ES) Nr. …/… [dėl bendros žuvininkystės politikos];
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)
ab)  išteklių atsinaujinimo laikotarpių įgyvendinimą;
Pakeitimai 289 ir 612
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  suinteresuotųjų šalių dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 17 ir 21 straipsniuose nustatytas apsaugos priemones.
b)  suinteresuotųjų šalių, įskaitant daugiašalius bendro valdymo komitetus, dalyvavimą ir valstybių narių bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant [Reglamente dėl bendros žuvininkystės politikos] nustatytus daugiašalius planus ir apsaugos priemones.
Pakeitimas 640
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  paramos skyrimo kriterijų rengimą, plėtojimą ir įgyvendinimą pagal [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 16a straipsnį (naują).
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekdamas sumažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai, paspartinti išmetimo į jūrą panaikinimą ir palengvinti perėjimą prie gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, EJRŽF gali remti investicijas į įrangą, kuria:
1.  Siekdamas sumažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai, paspartinti išmetimo į jūrą panaikinimą ir palengvinti perėjimą prie tausaus gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, EJRŽF gali remti investicijas į mokslinius tyrimus ir įrangą, priemones ar sistemas, kuriomis:
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  pakeičiami žvejybos įrankiai, su sąlyga, kad nauji įrankiai yra tinkamesnio dydžio, su jais geriau atrenkamos rūšys, jų poveikis jūrų aplinkai ir pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms yra ribotas ir jie nedidina žvejybos laivo pajėgumo sugauti žuvies;
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  mažinama nepageidaujama komercinių išteklių arba kitokia priegauda;
b)  mažinama nepageidaujama ar neleistina komercinių išteklių arba kitokia priegauda, didesnį dėmesį skiriant įrenginių kūrimui ir įdiegimui siekiant sumažinti tokią priegaudą;
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  mažinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui.
c)  mažinamas ir, kai įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui, visų pirma rajonuose, kurie nustatyti kaip pažeidžiami biologiniu ir geografiniu aspektais;
Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  apsaugomi įrankiai ir laimikis nuo žinduolių ir paukščių, kurie saugomi pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1 arba 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos2, su sąlyga, kad jos nekenkia žvejybos įrankių selektyvumui ir kad imtasi visų tinkamų priemonių, kad nebūtų fiziškai žalojami plėšrūnai;
__________________
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
2 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.
Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)
cb)  sumažintas neigiamas žvejybos veiklos poveikis gyvūnų gerovei;
Pakeitimas 297
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)
cc)  padedama įvertinti žuvies išteklius.
Pakeitimas 298
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  1 dalyje numatyta parama atokiausiuose regionuose gali būti teikiama inkarinėms plūdriosioms priemonėms pelaginėms žuvims žvejoti (PPPŽŽ) tik tuomet, jei jos prisideda prie tvarios ir selektyvios žvejybos.
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis
3.   Parama teikiama tik tada, kai žūklės arba kitokiomis 1 dalyje minėtomis priemonėmis akivaizdžiai geriau vykdoma dydžio atranka arba daromas mažesnis poveikis negaudomoms rūšims, palyginti su standartinėmis žūklės arba kitomis priemonėmis, kurios yra leidžiamos pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus nacionalinius valstybių narių teisės aktus, priimtus regionavimo tikslais, kaip nurodyta [Reglamente dėl BŽP].
3.   Parama teikiama tik tada, kai žūklės arba kitokiomis 1 dalyje minėtomis priemonėmis akivaizdžiai žymiai geriau vykdoma dydžio atranka ir daromas mažesnis poveikis ekosistemoms ir negaudomoms rūšims, palyginti su standartinėmis žūklės arba kita įranga, priemonėmis ar sistemomis, kurios yra leidžiamos pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus nacionalinius valstybių narių teisės aktus, priimtus regionavimo tikslais, kaip nurodyta [Reglamente dėl BŽP].
Pakeitimas 300
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  žvejams, kurie turi keistiną žūklės priemonę ir kurie per dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos Sąjungos žvejybos laive dirbo ne mažiau kaip 60 dienų;
b)  žvejams, kurie turi keistiną žūklės įrankį, priemonę ar sistemą ir kurie per dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos Sąjungos žvejybos laive dirbo ne mažiau kaip 60 dienų;
Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl reglamento
36 a straipsnis (naujas)
36a straipsnis
Ekstremalių įvykių ekonominiam poveikiui sušvelninti skiriama parama
Siekdamas sušvelninti ekstremalaus įvykio, dėl kurio neįmanoma įprastai vykdyti žvejybos veiklos, ekonominį poveikį, EJRŽF gali teikti paramą laikinam žvejybos veiklos sustabdymui, skiriamą žvejybos laivų savininkams ir žvejams. Žuvų išteklių išsaugojimo priemonių įgyvendinimas nelaikomas ekstremaliu įvykiu.
Pakeitimas 574/REV
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis
1.  Siekdamas prisidėti prie išmetimo į jūrą ir priegaudos panaikinimo ir palengvinti perėjimą prie gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, EJRŽF gali remti projektus, kuriais siekiama gerinti arba pritaikyti naujas technikos arba organizavimo žinias, taip mažinant žvejybos poveikį aplinkai arba užtikrinant tvaresnį jūrų biologinių išteklių naudojimą.
1.  Siekdamas prisidėti prie išmetimo į jūrą ir priegaudos panaikinimo, palengvinti perėjimą prie gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, ir sumažinti žvejybos poveikį jūros aplinkai ir saugomų plėšrūnų poveikį, EJRŽF gali remti sistemas ir projektus, kuriais siekiama kurti, gerinti arba pritaikyti naujas technikos arba organizavimo žinias, įskaitant geresnę žūklės techniką ir geresnį žvejybos veiklos selektyvumą, taip mažinant žvejybos poveikį aplinkai, arba užtikrinti tvaresnį jūrų biologinių išteklių naudojimą ir sambūvį su plėšrūnais, remiantis ekosistema grįsto žuvininkystės valdymo principu.
Pakeitimas 303
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis
2.   Pagal šį straipsnį finansuojama veikla turi būti vykdoma bendradarbiaujant su kiekvienos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais pripažinta mokslo arba technikos institucija, kuri patvirtina tokios veiklos rezultatus.
2.   Pagal šį straipsnį finansuojama veikla gali būti įgyvendinama valstybės narės pripažintų žvejų organizacijų ir turi būti vykdoma bendradarbiaujant su kiekvienos valstybės narės pripažinta mokslo arba technikos institucija, kuri patvirtina tokios veiklos rezultatus.
Pakeitimas 304
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybė narė pagal 120 straipsnį tinkamai paskelbia pagal šį straipsnį finansuojamos veiklos rezultatus.
3.  Valstybė narė pagal 120 straipsnį viešai paskelbia pagal šį straipsnį finansuojamos veiklos rezultatus.
Pakeitimas 305
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis
4.  Pagal šį straipsnį finansuojamuose projektuose dalyvaujančių žvejybos laivų skaičius turi neviršyti 5 proc. nacionalinį laivyną sudarančių laivų skaičiaus arba jų bruto tonažas turi neviršyti 5 proc. nacionalinio laivyno bruto tonažo, skaičiuojant paraiškos pateikimo metu.
4.  Pagal šį straipsnį finansuojamuose projektuose dalyvaujančių žvejybos laivų skaičius turi neviršyti 5 proc. nacionalinį laivyną sudarančių laivų skaičiaus arba jų bruto tonažas turi neviršyti 5 proc. nacionalinio laivyno bruto tonažo, skaičiuojant paraiškos pateikimo metu. Valstybei narei paprašius, tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir remiantis ŽMTEK rekomendacijomis, Komisija gali patvirtinti projektus, kurie viršija šioje dalyje nustatytą ribą.
Pakeitimas 306
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalis
5.  Veikla, kurią sudaro naujų žūklės priemonių arba metodų bandymas, vykdoma laikantis valstybei narei nustatytų žvejybos galimybių apribojimų.
5.  Veikla, kurią sudaro naujų žūklės priemonių arba metodų bandymas, vykdoma laikantis valstybei narei nustatytų žvejybos galimybių apribojimų arba laikantis Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 straipsnio 6 dalies dėl moksliniams tyrimams skirto sugauto žuvų kiekio.
Pakeitimas 625
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.   Siekdamas paskatinti žvejus prisidėti prie jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų, įskaitant jų atliekamas funkcijas, apsaugos ir atkūrimo vykdant tvarią žvejybos veiklą, EJRŽF gali remti tokią veiklą:
1.   Siekdamas paskatinti jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų, įskaitant jų atliekamas funkcijas, apsaugą ir atkūrimą vykdant tvarią žvejybos veiklą ir, prireikus, žvejų dalyvavimą EJRŽF gali remti tokią veiklą, turinčią tiesioginį poveikį žuvininkystės sektoriaus veiklai:
Pakeitimas 626
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  atliekų rinkimą iš jūros, pvz., pamestų žvejybos priemonių ir į jūrą išmestų šiukšlių pašalinimą;
a)  žvejų vykdomą atliekų rinkimą iš jūros, pvz., pamestų žvejybos priemonių ir į jūrą išmestų šiukšlių pašalinimą;
Pakeitimas 627
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies b punktas
b)   stacionarių arba kilnojamų įrenginių, skirtų apsaugoti ir praturtinti jūrų gyvūniją ir augaliją, statymą arba įrengimą;
b)   stacionarių arba kilnojamų įrenginių, kurie gali būti lengvai išmontuojami ir kurie skirti apsaugoti ir praturtinti jūrų gyvūniją ir augaliją, statymą, įrengimą arba modernizavimą, taip pat mokslinius tyrimus ir tokių įrenginių įvertinimą;
Pakeitimas 628
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  pastangas, kuriomis siekiama geriau valdyti arba apsaugoti išteklius;
c)  pastangas, kuriomis siekiama geriau valdyti arba apsaugoti biologinius jūrų išteklius;
Pakeitimas 629
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies d punktas
d)   NATURA 2000 teritorijų valdymą, atkūrimą ir stebėjimą pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, atsižvelgiant į prioritetinių veiksmų programas, nustatytas pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB;
d)   nustatymą, atranką, valdymą, atkūrimą ir stebėjimą:
Pakeitimas 630
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis (naujas)
i)  NATURA 2000 teritorijų pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB, atsižvelgiant į prioritetinių veiksmų programas, nustatytas pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB, kai veiksmai susiję su žvejybos veikla;
Pakeitimas 631
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis (naujas)
ii)  saugomų jūrų teritorijų – siekiant įgyvendinti erdvės apsaugos priemones, susijusias su žvejybos veikla, nurodytas Direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje;
Pakeitimas 632
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies e punktas
e)   saugomų jūrų teritorijų valdymą, atkūrimą ir stebėjimą siekiant įgyvendinti erdvės apsaugos priemones, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje;
e)   dalyvavimą kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas, susijusiuose su Sąjungos veiksmais jūrų aplinkosaugos politikos srityje ir suderintais su ekosistema grindžiamu požiūriu į žuvininkystės valdymą, pvz., atkuriant tam tikras jūrų ir pakrančių buveines ir taip remiant tvarius žuvų išteklius, įskaitant tokių veiksmų rengimą ir jų mokslinį vertinimą;
Pakeitimas 633
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
ea)  geresnį informavimą apie aplinkosaugą, į kurį būtų įtraukiami žvejai, susijusį su jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimu.
Pakeitimas 575/REV
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)
eb)  laimikiui padarytos žalos, patirtos dėl žinduolių ir paukščių, kurie saugomi pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos arba 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, atlyginimo sistemas;
Pakeitimas 308
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis
2.   Šiame straipsnyje minimą veiklą vykdo viešąja teise reglamentuojamos įstaigos, įtraukdamos žvejus arba valstybės narės pripažintas žvejų organizacijas, arba nevyriausybinę organizaciją, bendradarbiaujančią su žvejų organizacijomis arba žuvininkystės vietos veiklos grupėmis, apibrėžtomis 62 straipsnyje.
2.   Šiame straipsnyje minimą veiklą vykdo viešąja teise reglamentuojamos techninės arba mokslinės įstaigos, įtraukdamos žvejus, patariamąsias tarybas, valstybės narės pripažintas žvejų organizacijas, arba nevyriausybinę organizaciją, bendradarbiaujančią su žvejų organizacijomis arba žuvininkystės vietos veiklos grupėmis, apibrėžtomis 62 straipsnyje.
Pakeitimas 309
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pavadinimas
Klimato kaitos švelninimas
Energijos vartojimo efektyvumas ir pajėgumų mažinimas
Pakeitimas 310
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekdamas švelninti klimato kaitos poveikį, EJRŽF gali remti:
1.  Siekdamas pagerinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą, EJRŽF gali remti;
Pakeitimas 311
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   investicijas į laivą, skirtas mažinti teršalų arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir didinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą;
a)   investicijas į įrangą arba į laivą, įskaitant pagrindinių arba pagalbinių variklių pakeitimą arba modernizavimą, skirtas mažinti teršalų arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir didinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą, su sąlyga, kad naujo variklio galia bent 40 proc. mažesnė už pakeisto variklio galią;
Pakeitimas 312
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  energijos vartojimo efektyvumo patikrinimus ir sistemas.
b)  energijos vartojimo efektyvumo patikrinimus, konsultacijas ir sistemas, su sąlyga, kad jie nelemia žvejybos pastangų padidėjimo;
Pakeitimas 313
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  jūržolės vietų ir pakrančių pelkių, kurios yra labai svarbus anglies dioksido absorbentas siekiant sumažinti neigiamą klimato kaitos poveikį, apsauga ir atkūrimas;
Pakeitimas 314
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
bb)  daug energijos suvartojančių žvejybos įrankių pakeitimas mažiau energijos suvartojančiais įrankiais, su sąlyga, kad dėl pakeitimų nepadidės žvejybos agregato pajėgumai ir kad pakeistas žvejybos įrankis bus konfiskuotas ir sunaikintas;
Pakeitimas 315
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)
bc)  nepriklausomi prekyvietėse esančių žuvies produktų energijos pėdsako vertinimai ir patikrinimai siekiant leisti vartotojams atskirti žuvies produktus, kurie pagaminti naudojant žvejybos metodus, kuriems reikia mažiau energijos.
Pakeitimas 641
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis
2.  Parama neskiriama pagrindiniams arba pagalbiniams varikliams keisti arba modernizuoti. Parama teikiama tik žvejybos laivų savininkams, ir tam pačiam žvejybos laivui teikiama ne dažniau kaip kartą per programavimo laikotarpį.
2.  Parama teikiama tik mažos apimties priekrantės žvejybos laivų savininkams, ir tam pačiam žvejybos laivui teikiama ne dažniau kaip kartą per programavimo laikotarpį.
Pakeitimas 317
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija įgaliojama pagal 127 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos pagal 1 dalies a punktą tinkamos finansuoti investicijos.
3.  Komisijai pagal 127 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos pagal 1 dalies a punktą tinkamos finansuoti investicijos ir nustatomos išsamios šiame straipsnyje pateiktų kriterijų taikymo taisyklės.
Pakeitimas 318
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis
1.  Siekdamas pagerinti sugautų žuvų kokybę, EJRŽF gali remti šiam tikslui skirtas investicijas į laivą.
1.  Siekdamas padidinti komercinės žvejybos laimikio pridėtinę vertę ir pagerinti kokybę, EJRŽF gali remti:
a)  investicijas, kuriomis žuvininkystės produktams suteikiama pridėtinė vertė, ypač sudarant sąlygas žvejams perdirbti savo sugautas žuvis, vykdyti rinkodarą ir tiesiogiai jomis prekiauti;
b)  novatoriškas investicijas į laivą, kuriomis gerinama žuvininkystės produktų kokybė ir konservavimas;
Pakeitimas 319
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis
2.   Siekdamas pagerinti nepageidaujamos priegaudos panaudojimą, EJRŽF gali remti investicijas į laivą, skirtas kuo geriau panaudoti nepageidaujamą komercinių išteklių priegaudą ir geriau panaudoti nepakankamai naudojamas sugautų žuvų dalis, kaip nustatyta [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnyje ir [Reglamento (ES) Nr. [...] dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b dalyje.
2.   Siekdamas pagerinti nepageidaujamos priegaudos tvarkymą, laikymą ir iškrovimą, EJRŽF gali remti investicijas į laivą, skirtas kuo geriau panaudoti nepageidaujamą komercinių išteklių priegaudą ir geriau panaudoti nepakankamai naudojamas sugautų žuvų dalis, kaip nustatyta [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnyje ir [Reglamento (ES) Nr. [...] dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b dalyje.
Pakeitimas 320
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Parama pagal 1 dalies b punktą teikiama tik tuo atveju, kai naudojami selektyvūs įrankiai siekiant sumažinti nepageidaujamo laimikio kiekį.
Pakeitimas 321
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalis
4.   1 dalyje nurodyta parama teikiama tik tiems Sąjungos žvejybos laivų savininkams, kurie per dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje.
4.   1 dalies b punkte nurodyta parama teikiama tik tiems Sąjungos žvejybos laivų savininkams, kurių laivais per dvejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų buvo vykdoma žvejybos veikla jūroje.
Pakeitimas 603
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio pavadinimas
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos ir priedangos
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos, priedangos ir kita ant žemės esanti infrastruktūra
Pakeitimas 604
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis
1.   Siekdamas pagerinti iškraunamo produkto kokybę, energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos arba pagerinti saugą ir darbo sąlygas, EJRŽF gali remti investicijas, kuriomis gerinama žvejybos uostų arba iškrovimo vietų infrastruktūra, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius.
1.   EJRŽF gali remti investicijas į naują infrastruktūrą arba esamos infrastruktūros, pvz., žvejybos uostų, iškrovimo vietų, aukcionams skirtų patalpų ir kitos ant žemės esančios paramos infrastruktūros, gerinimą, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius.
Pakeitimas 323
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis
2.  Siekdamas palengvinti nepageidaujamos priegaudos panaudojimą, EJRŽF gali remti investicijas į žvejybos uostus arba iškrovimo vietas, kuriomis kuo geriau panaudojama nepageidaujama komercinių išteklių priegauda ir geriau panaudojamos nepakankamai naudojamos sugautų žuvų dalys, kaip nustatyta [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnyje ir [Reglamento (ES) Nr. [...] dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b dalyje.
2.  Investicijos gali būti susijusios su:
a)  iškrautų produktų kokybės, šviežumo ir atsekamumo didinimu;
b)  iškrovimo, perdirbimo, sandėliavimo ir pardavimo aukcione sąlygų gerinimu;
c)  nepageidaujamos komercinių išteklių priegaudos panaudojimu ir geresniu nepakankamai naudojamų laimikio dalių panaudojimu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b dalyje;
d)  energijos vartojimo efektyvumu;
e)  aplinkosauga, taip pat atliekų ir jūros šiukšlių surinkimu, saugojimu ir apdorojimu;
f)  higienos, sveikatos ir saugos gerinimu;
g)  darbo sąlygų gerinimu;
h)  ledo, vandens ir elektros tiekimu;
i)  žvejybos laivų įrangos remontu ir priežiūra;
j)  krantinių statyba, modernizavimu ir plėtimu didinant saugą iškraunant ar pakraunant laivus;
k)  kompiuterizuotu žvejybos veiklos valdymu;
l)  žvejybos uostų, iškrovimo vietų ir aukcionų bendradarbiavimu.
Pakeitimas 324
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)
41a straipsnis
Jūrinio paveldo apsauga
1.  Siekiant remti ir skatinti tradicines jūrines profesijas, susijusias su žuvininkyste, ir išsaugoti plaukiojančius laivus, kurie padeda apsaugoti valstybės narės jūrinį paveldą, EJRŽF gali remti:
a)  mokymus ir investicijas siekiant remti tradicines laivų statyklas ir tradicines jūrines profesijas;
b)  investicijas į laivą, kuriomis siekiama restauruoti tradicinius medinius žvejybos laivus nedidinant tų laivų žvejybos pajėgumų;
c)  tradicinių žvejybos laivų, kurie saugomi kaip jūrinis paveldas ir kurių eksploatacija nutraukta, išsaugojimui ir priežiūrai skirtas investicijas.
2.  Parama teikiama tik laivų statyklų savininkams ir žvejybos laivams, ir tam pačiam žvejybos laivui ji skiriama tik kartą per programavimo laikotarpį.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad laivai, gaunantys paramą pagal 1 straipsnio b dalį, toliau plaukiotų.
Pakeitimas 325
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.   Siekdamas sumažinti vidaus vandenų žvejybos poveikį aplinkai, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, pagerinti iškraunamų žuvų kokybę arba pagerinti saugą ir darbo sąlygas, EJRŽF gali remti tokias investicijas:
1.   Siekdamas sumažinti vidaus vandenų žvejybos poveikį aplinkai, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, pagerinti iškraunamų žuvų kokybę arba pagerinti sveikatos, saugos, darbo sąlygas, žmogiškąjį kapitalą ir mokymą, EJRŽF gali remti tokias investicijas:
Pakeitimas 326
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  į žmogiškojo kapitalo ir socialinio dialogo skatinimą 31 straipsnyje nustatytomis sąlygomis;
Pakeitimas 327
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  į įrenginius, kaip nurodyta 36 straipsnyje, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų;
b)  į įrenginius ir projektus, kaip nurodyta 36 ir 37 straipsniuose, laikantis tuose straipsniuose nustatytų sąlygų;
Pakeitimas 328
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  į esamus uostus ir iškrovimo vietas, kaip nurodyta 41 straipsnyje, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų.
d)  į žvejybos uostus, priedangas ir iškrovimo vietas, kaip nurodyta 41 straipsnyje, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų;
Pakeitimas 329
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  į pagaunamos žuvies vertės arba kokybės gerinimą, kaip nurodyta 40 straipsnyje ir tame straipsnyje nurodytose sąlygose.
Pakeitimas 330
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  EJRŽF gali teikti paramą investicijoms, susijusioms su verslumu, kaip nustatyta 32 straipsnyje ir tomis pačiomis sąlygomis, kurios nustatytos tame straipsnyje.
Pakeitimas 331
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  EJRŽF gali remti inovacijų kūrimą ir lengvinimą pagal 28 straipsnį, konsultavimo paslaugas pagal 29 straipsnį, taip pat mokslininkų ir žvejų partnerystes pagal 30 straipsnį.
Pakeitimas 332
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  33, 36 ir 39 straipsniuose minimi žvejybos laivai suprantami kaip laivai, eksploatuojami tik vidaus vandenyse;
a)  33, 36, 37, 39 ir 40 straipsniuose minimi žvejybos laivai suprantami kaip laivai, eksploatuojami tik vidaus vandenyse;
Pakeitimas 333
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  36 straipsnyje minima jūrų aplinka suprantama kaip aplinka, kurioje eksploatuojamas vidaus vandenų žvejybos laivas.
b)  36 straipsnyje minima jūrų aplinka suprantama kaip aplinka, kurioje vykdoma vidaus vandenų žvejyba.
Pakeitimas 334
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis
3.   Siekdamas paremti vidaus žvejų veiklos diversifikavimą, EJRŽF gali remti vidaus vandenų žvejybai naudojamų laivų naudojimą kitai, ne žvejybos veiklai, laikantis šio reglamento 32 straipsnio sąlygų.
3.   Siekdamas paremti vidaus žvejų veiklos diversifikavimą, EJRŽF gali remti vidaus vandenų žvejybos veiklos, papildančios kitą nei žvejyba veiklą, įvairinimą, laikantis šio reglamento 32 straipsnio sąlygų.
Pakeitimas 634
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis
5.  Siekdamas apsaugoti ir praturtinti vandens gyvūniją ir augaliją, EJRŽF gali remti vidaus vandenų žvejyba besiverčiančių žvejų dalyvavimą valdant, atkuriant ir prižiūrint NATURA 2000 teritorijas, jeigu jos yra tiesiogiai susijusios su žvejybos veikla, taip pat atkuriant vidaus vandenis, įskaitant nerštavietes ir migruojančių rūšių migracijos kelius, nepažeidžiant 38 straipsnio 1 dalies d punkto.
5.  Siekdamas apsaugoti ir praturtinti vandens gyvūniją ir augaliją, EJRŽF gali remti:
Pakeitimas 635
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalies a punktas (naujas)
a)  nedarant poveikio 38 straipsnio 1 dalies d punktui, NATURA 2000 teritorijų valdymas, atkūrimas ir priežiūra, jeigu šios teritorijos yra tiesiogiai susijusios su žvejybos veikla, taip pat vidaus vandenų, įskaitant nerštavietes ir migruojančių rūšių migracijos kelius, atkūrimas ir, prireikus, vidaus vandenų žvejyba besiverčiančių žvejų dalyvavimas;
Pakeitimas 636
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalies b punktas (naujas)
b)  stacionarių arba kilnojamų įrenginių, skirtų apsaugoti ir praturtinti vandens gyvūniją ir augaliją, statymą, modernizavimą arba įrengimą, įskaitant jų mokslinę stebėseną ir vertinimą.
Pakeitimas 336
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 6 dalis
6.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį gaunantys paramą laivai ir toliau būtų eksploatuojami tik vidaus vandenyse.
6.  Nedarant poveikio 3 dalies nuostatoms, valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį gaunantys paramą laivai ir toliau būtų eksploatuojami tik vidaus vandenyse.
Pakeitimas 337
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis
1.   Pagal šį skyrių teikiama parama skirta tik akvakultūros įmonėms, jei aiškiai nenustatyta kitaip.
1.   Jeigu aiškiai nenustatyta kitaip, pagal šį skyrių teikiama parama skiriama tik tvarioms akvakultūros įmonėms, įskaitant priklausančias verslininkams, pradedantiems vykdyti veiklą šiame sektoriuje, kaip nurodyta 1a dalyje, ir akvakultūros gamintojų bei verslininkų organizacijoms. Parama neteikiama veiklos vykdytojams, kurie padarė sunkių Sąjungos aplinkos apsaugos teisės pažeidimų.
Pakeitimas 338
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Šiame straipsnyje nurodoma, kad šiame sektoriuje veiklą pradedantys verslininkai pateikia verslo planą ir, jeigu investicijų suma viršija 150 000 EUR, galimybių studiją.
Pakeitimas 589
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis
2.   Jei veiklą sudaro investavimas į įrangą ar infrastruktūrą, užtikrinančias aplinkosaugos, žmonių ar gyvūnų sveikatos, higienos ar gyvūnų gerovės reikalavimų pagal Sąjungos teisės aktus laikymąsi, įsigaliojantis po 2014 m., parama gali būti teikiama iki dienos, kurią standartai tampa privalomi įmonėms.
2.   Parama apribojama investavimu į įrangą ar infrastruktūrą, o tai aiškiai turi mažesnį poveikį aplinkai arba lemia geresnius rodiklius žmonių ar gyvūnų sveikatos, higienos ar gyvūnų gerovės srityse, negu reikalaujama pagal Sąjungos teisės aktus.
Parama neteikiama akvakultūros veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotais organizmais.
Parama neteikiama intensyviai akvakultūros veiklai vykdyti saugomose jūrų teritorijose arba žuvų išteklių atkūrimo teritorijose.
Pakeitimas 340
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekiant stimuliuoti naujoves akvakultūroje, EJRŽF gali remti veiklą:
1.  Siekiant stimuliuoti naujoves tvarioje akvakultūroje, EJRŽF gali remti projektus, kuriais siekiama:
a)  suteikiančią naujų techninių ar organizacinių žinių akvakultūros ūkiams, kurios mažina poveikį aplinkai arba skatina tausiau naudoti akvakultūros išteklius;
a)  vystyti technines, mokslines ar organizacines žinias akvakultūros ūkiuose, kurios ypač mažina poveikį aplinkai, mažina priklausymą nuo žuvų miltų ir taukų, skatina tausiau naudoti akvakultūros išteklius arba lengvina naujų tvarių gamybos metodų taikymą;
b)  kuriančią ar teikiančią rinkai naujus arba iš esmės patobulintus produktus, atsižvelgiant į technikos pažangą, naujus ar patobulintus procesus, naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
b)  kurti ar teikti rinkai naujus arba iš esmės patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus, naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas, taip pat akvakultūros produktų gamybos ir apdorojimo srities inovacijas ir patobulinimus;
ba)  ištirti inovacijų, produktų ar procesų technines ir ekonomines galimybes.
Pakeitimas 341
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis
2.   Veikla pagal šį straipsnį turi būti vykdoma bendradarbiaujant su mokslo ar technikos įstaiga, kuri pripažįstama kiekvienos valstybės narės, kuri tvirtina tokios veiklos rezultatus, nacionalinės teisės aktais.
2.   Veiklą pagal šį straipsnį vykdo valstybinė ar privati mokslo, akademinė ar technikos įstaiga, kuri pripažįstama kiekvienos valstybės narės, kuri tvirtina tokios veiklos rezultatus, nacionalinės teisės aktais, arba ši veikla vykdoma su minėta įstaiga bendradarbiaujant.
Pakeitimas 342
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  EJRŽF teikia finansinę pagalbą akvakultūros sektoriaus plėtrai ir inovacijoms, kurios įgyvendinamos pagal valstybių narių parengtus daugiamečius strateginius planus.
Pakeitimas 343
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio pavadinimas
Investicijos į lengvatinio apmokestinimo ir ne maistui skirtos akvakultūrą
Investicijos į akvakultūrą
Pakeitimas 344
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant skatinti didelių augimo galimybių akvakultūros formas, EJRŽF gali remti investicijas į lengvatinio apmokestinimo ir ne maistui skirtos akvakultūros plėtrą.
1.  Siekiant skatinti didelių augimo galimybių tvarios akvakultūros formas, EJRŽF gali remti: –
a)  gamybines investicijas į akvakultūrą, įskaitant jūrų ar ne maistui skirtą akvakultūrą;
b)  gamybos ir auginamų rūšių įvairinimą, taip pat produktyvumo ir vietos tinkamumo tyrimus;
Pakeitimas 345
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Parama pagal 1 dalį gali būti teikiama siekiant didinti gamybą ir (arba) modernizuoti esamas akvakultūros įmones arba kurti naujas įmones, jeigu jų steigimas suderinamas su akvakultūros vystymo daugiamečiu nacionaliniu strateginiu planu.
Pakeitimas 346
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Parama pagal šį straipsnį teikiama tik jeigu iš nepriklausomos rinkodaros ataskaitos aiškiai matyti, kad produktas turi geras ilgalaikes rinkos perspektyvas. Įkurtos įmonės yra ekonomiškai perspektyvios ir nesukuria sektoriaus produkcijos pertekliaus.
Pakeitimas 347
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekiant skatinti verslumą akvakultūroje, EJRŽF gali remti investicijas, prisidedančias prie:
1.  Siekiant skatinti verslumą tvarioje akvakultūroje, EJRŽF gali remti investicijas, prisidedančias prie:
Pakeitimas 348
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   akvakultūros produktų vertės didinimo, pirmiausia suteikiant galimybę akvakultūros įmonei atlikti nuosavos akvakultūros produkcijos perdirbimą, rinkodarą ir tiesioginę prekybą;
a)   akvakultūros produktų vertės didinimo, pavyzdžiui, remiant akvakultūros sektoriaus vykdomą nuosavos akvakultūros produkcijos perdirbimą, rinkodarą ir tiesioginę prekybą arba asociacijų steigimą ar asociacijos susitarimų sudarymą tokio perdirbimo tikslais;
Pakeitimas 349
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies b punktas
b)   akvakultūros įmonių pajamų įvairinimo, kuriant naujas akvakultūros rūšis, turinčias gerų rinkos perspektyvų;
b)   akvakultūros sektoriaus pajamų įvairinimo, kuriant naujas vietines akvakultūros rūšis tų rūšių veisimosi rajonuose, turinčias pridedamąją vertę, gerų rinkos perspektyvų ir gerai prisitaikančias prie aplinkos;
Pakeitimas 350
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  akvakultūros įmonių pajamų įvairinimo, kuriant papildomą veiklą už akvakultūros ribų.
c)  akvakultūros įmonių pajamų įvairinimo, kuriant papildomą veiklą.
Pakeitimas 351
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis
2.   Parama pagal 1 dalies c punktą suteikiama tik akvakultūros įmonėms, jei papildoma ne akvakultūros veikla yra susijusi su pagrindiniu įmonės akvakultūros verslu, pvz., žūklės turizmas, akvakultūros aplinkos funkcijos arba akvakultūrai skirto švietimo veikla.
2.   Parama pagal 1 dalies c punktą suteikiama tik akvakultūros įmonėms, jei papildoma ne akvakultūros veikla yra susijusi su pagrindine akvakultūros gamyba ar prekyba, pvz., žūklės turizmas, akvakultūros aplinkos funkcijos arba akvakultūrai skirto švietimo veikla.
Pakeitimas 352
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekiant pagerinti bendrą akvakultūros ūkių veiksmingumą ir konkurencingumą, EJRŽF gali remti:
1.  Siekiant pagerinti bendrą akvakultūros ūkių veiksmingumą ir konkurencingumą ir sumažinti jų vykdomos veiklos poveikį aplinkai, EJRŽF gali remti:
Pakeitimas 353
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  techninio, mokslinio, teisinio ar ekonominio pobūdžio ūkių konsultavimo paslaugų teikimą.
b)  techninio, mokslinio, teisinio, aplinkosauginio ar ekonominio pobūdžio ūkių konsultavimo paslaugų teikimą.
Pakeitimas 637
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  darbo sąlygų gerinimą atsižvelgiant į Tarptautinės darbo organizacijos taisykles;
Pakeitimas 638
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
bb)  profesinio mokymo skatinimą ir jaunimo bei moterų įsidarbinimo galimybes žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje.
Pakeitimas 354
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  sveikatos ir saugos standartus, pagrįstus Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais;
d)  sveikatos, higienos ir saugos standartus, pagrįstus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais;
Pakeitimas 355
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  lygių galimybių, ypač susijusių su lyčių lygybe ir neįgaliųjų įtrauktimi, skatinimą.
Pakeitimas 356
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis
3.  Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama tik viešosios teisės institucijoms, parinktoms ūkių konsultavimo paslaugoms teikti. Parama pagal 1 dalies b punktą teikiama tik akvakultūros MVĮ arba akvakultūros gamintojų organizacijoms.
3.  Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama tik viešosios teisės institucijoms, parinktoms ūkių konsultavimo paslaugoms teikti, arba valstybės narės pripažintoms profesinėms organizacijoms. Parama pagal 1 dalies b punktą teikiama tik akvakultūros MVĮ, valstybės narės pripažintoms akvakultūros profesinėms organizacijoms, akvakultūros gamintojų organizacijoms arba akvakultūros gamintojų organizacijų asociacijoms.
Pakeitimas 357
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Jeigu teikiama parama neviršija 4000 EUR, gavėjas gali būti atrinktas taikant paspartintą procedūrą.
Pakeitimas 358
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis
4.  Akvakultūros ūkiai negali gauti paramos konsultavimo paslaugoms daugiau kaip vieną kartą kiekvienai paslaugų kategorijai pagal 2 dalies a–e punktus per programavimo laikotarpį.
Išbraukta.
Pakeitimas 359
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   mokymosi visą gyvenimą, mokslo žinių skleidimo ir naujovių diegimo praktiką ir naujų akvakultūros profesinių įgūdžių įgijimą;
a)   profesinį mokymą, mokymosi visą gyvenimą, mokslo ir techninių žinių skleidimo ir naujovių diegimo praktiką, naujų akvakultūros profesinių įgūdžių įgijimą, darbo sąlygų gerinimą, darbo saugos skatinimą ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai mažinimą;
Pakeitimas 360
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies b punktas
b)   tinklų kūrimą ir keitimąsi patyrimu bei geriausia patirtimi tarp akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes skatinančias įstaigas.
b)   tinklų kūrimą ir keitimąsi patyrimu bei geriausia patirtimi tarp akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų privačių ar viešųjų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo, technikos ir mokymo įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes skatinančias įstaigas.
Pakeitimas 361
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis
2.  Parama pagal 1 dalies a punktą neteikiama stambioms akvakultūros įmonėms.
Išbraukta.
Pakeitimas 362
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekiant prisidėti prie akvakultūros teritorijų infrastruktūros plėtros, EJRŽF gali remti:
1.  Siekiant prisidėti prie akvakultūros teritorijų infrastruktūros plėtros ir sumažinti jose vykdomos veiklos poveikį aplinkai, EJRŽF gali remti:
-
Pakeitimas 363
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   tinkamiausių sričių akvakultūrai plėtoti nustatymą bei kartografavimą, kai taikoma, atsižvelgiant į jūrų erdvės planavimo procesus;
a)   tinkamiausių sričių tvariai akvakultūrai plėtoti darant mažą poveikį aplinkai nustatymą bei kartografavimą, kai taikoma, atsižvelgiant į jūrų erdvės planavimo procesus, taip pat tolesnius aplinkos sąveikos priežiūros veiksmus akvakultūros veiklos gamybos etapu;
Pakeitimas 364
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  vietovių, kuriose turėtų būti draudžiama intensyvi akvakultūros veikla, pvz., žuvų jauniklių augyklų, pakrančių neršto vietų, saugomų jūrų teritorijų, tinklo NATURA 2000 teritorijų arba žuvų išteklių atkūrimo teritorijų, siekiant išlaikyti tokių vietovių vaidmenį užtikrinant ekosistemų veikimą, nustatymą bei kartografavimą;
Pakeitimas 365
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies b punktas
b)   akvakultūros sričių infrastruktūros tobulinimą žemės konsolidacijos, energijos tiekimo ar vandentvarkos priemonėmis;
b)   pagalbinių įrenginių ir infrastruktūros, būtinos akvakultūros vietovių potencialui didinti ir akvakultūros ekologiniam pėdsakui mažinti, tobulinimą bei plėtojimą investuojant į žemės konsolidacijos, energijos tiekimo ar vandentvarkos priemones;
Pakeitimas 366
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies c punktas
c)   veiksmus, kurių kompetentingos institucijos imasi ir įgyvendina pagal Direktyvos 2009/147/EB 9 straipsnio 1 dalį arba Direktyvos 92/43/EEB 16 straipsnio 1 dalį, kad akvakultūrai nebūtų daroma didelė žala.
c)   veiksmus, kurių kompetentingos institucijos imasi siekdamos sušvelninti konfliktus su saugomomis laukinėmis rūšimis pagal Direktyvą 2009/147/EB arba Direktyvą 92/43/EEB, kad akvakultūrai nebūtų daroma didelė žala.
Pakeitimas 367
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis
2.  Paramos pagal šį straipsnį gavėjai gali būti tik viešosios teisės institucijos.
2.  Paramos pagal šį straipsnį gavėjai gali būti tik viešosios teisės institucijos arba privačios organizacijos, kurioms valstybė narė patikėjo vykdyti veiklą, nurodytą 1 dalies a, aa ir b punktuose.
Pakeitimas 368
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pavadinimas
Naujų akvakultūros ūkininkų skatinimas
Naujų tvarios akvakultūros ir akvakultūros produktų perdirbimo sektoriaus ūkininkų skatinimas
Pakeitimas 369
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant skatinti verslumą akvakultūroje, EJRŽF gali remti veiklą pradedančių ūkininkų akvakultūros įmonių steigimą.
1.  Siekiant skatinti verslumą akvakultūroje, EJRŽF gali remti veiklą pradedančių ūkininkų akvakultūros įmonių arba kooperatyvų steigimą, taip pat ir susijusiame perdirbimo sektoriuje, ypatingą dėmesį skirdamas jauniems akvakultūros ūkininkams ir lyčių lygybei.
Pakeitimas 370
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Parama Nr. 1 naujiems sektoriaus akvakultūros ūkininkams teikiama, jeigu jie:
2.  Parama pagal 1 dalį naujiems sektoriaus akvakultūros ūkininkams teikiama, jeigu jie:
Pakeitimas 371
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  pirmą kartą steigia akvakultūros mikroįmonę arba mažą įmonę kaip jos vadovai;
b)  pirmą kartą akvakultūros sektoriuje arba susijusiame perdirbimo sektoriuje steigia labai mažą įmonę arba mažą įmonę kaip jos vadovai;
Pakeitimas 372
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  pateikia savo akvakultūros veiklos verslo planą.
c)  pateikia savo akvakultūros veiklos verslo planą, patikimą ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, įskaitant savo veiklos ekologinio pėdsako mažinimo planą.
Pakeitimas 373
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio pavadinimas
Aukšto aplinkos apsaugos lygio akvakultūros skatinimas
Aukšto aplinkos apsaugos lygio tvarios akvakultūros skatinimas
Pakeitimas 374
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Siekiant gerokai sumažinti akvakultūros poveikį aplinkai, EJRŽF gali remti investicijas:
Siekiant gerokai sumažinti akvakultūros poveikį aplinkai, EJRŽF gali remti šias investicijas:
Pakeitimas 375
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   kurios suteikia galimybę gerokai sumažinti akvakultūros įmonių poveikį vandeniui, pirmiausia sumažinant naudojamo vandens kiekį arba gerinant išleidžiamo vandens kokybę, naudojant multitrofines akvakultūros sistemas;
a)   suteikiančias galimybę gerokai sumažinti akvakultūros įmonių poveikį vandens naudojimui ir kokybei, pirmiausia sumažinant vandens ar cheminių medžiagų, antibiotikų ir kitų vaistų kiekį arba gerinant išleidžiamo vandens kokybę, naudojant multitrofines akvakultūros sistemas;
Pakeitimas 376
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  skatinančias uždaras akvakultūros sistemas;
Pakeitimas 377
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  kuriomis ribojamas neigiamas akvakultūros įmonių poveikis gamtai ar biologinei įvairovei;
b)  investicijas, kuriomis ribojamas neigiamas akvakultūros įmonių poveikis gamtai ir skatinama aplinkos apsauga ir biologinė įvairovė, pirmiausia ribojamas poveikis laukinių žuvų ištekliams, sąveikai su plėšrūnų rūšimis, toksiškų cheminių medžiagų ir antibiotikų naudojimas ir kitoks poveikis aplinkai, susijęs su intensyvia akvakultūra;
Pakeitimas 378
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies c punktas
c)   skirtas pirkti įrangą, saugančią akvakultūros ūkius nuo laukinių plėšrūnų, kuriems taikoma apsauga pagal Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą 2009/147/EB ir Tarybos direktyvą 92/43/EEB;
c)   skirtas pirkti įrangą, saugančią akvakultūros ūkius nuo laukinių plėšrūnų;
Pakeitimas 379
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  skirtas esamiems akvakultūros tvenkiniams ar lagūnoms atkurti pašalinant dumblą arba galimoms priemonėms, skirtoms apsaugoti nuo dumblo nusėdimo.
e)  skirtas upių žiotims, esamiems akvakultūros tvenkiniams ar lagūnoms ir su jais susijusioms buveinėms atkurti pašalinant dumblą arba apsaugant nuo dumblo nusėdimo.
Pakeitimas 380
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekiant paskatinti ekologinės ir energiją taupančios akvakultūros sukūrimą, EJRŽF gali remti:
1.  Siekiant paskatinti ekologinės ir labiau energiją taupančios akvakultūros sukūrimą, EJRŽF gali remti:
Pakeitimas 381
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  perėjimą nuo mėsėdžių rūšių auginimo prie žolėdžių rūšių, kurios neminta šviežiomis, laukinėmis, jūrų ar gėlųjų vandenų žuvimis, žuvų miltų ar žuvų taukų produktais, auginimo;
Pakeitimas 382
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)
ab)  uždarų akvakultūros sistemų skatinimą, kai žuvys ir kiti vandens produktai auginami uždarose recirkuliacinėse sistemose, kuriose naudojama mažiau vandens;
Pakeitimas 383
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  dalyvavimą Sąjungos ekologinio valdymo ir audito sistemose, įsteigtose pagal 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS).
b)  dalyvavimą Sąjungos ekologinio valdymo ir audito sistemose, pavyzdžiui, įsteigtose pagal 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS), arba dalyvavimą nacionaliniu mastu pripažintose aplinkosaugos valdymo sistemose.
Pakeitimas 384
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis
2.  Parama teikiama tik jos gavėjams, kurie įsipareigoja ne trumpiau kaip 3 metus dalyvauti EMAS arba ne trumpiau kaip 5 metus laikytis ekologinės gamybos reikalavimų.
2.  Parama teikiama tik jos gavėjams, kurie įsipareigoja ne trumpiau kaip penkerius metus dalyvauti EMAS arba ne trumpiau kaip penkerius metus laikytis ekologinės gamybos reikalavimų.
Pakeitimas 385
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis
3.  Parama teikiama kompensacijos pavidalu ne ilgiau kaip dvejus metus įmonės perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu arba rengiantis dalyvauti EMAS sistemoje.
3.  Parama teikiama kompensacijos pavidalu ne ilgiau kaip penkerius metus įmonės perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu arba rengiantis dalyvauti EMAS sistemoje.
Pakeitimas 386
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  pajamų netekimą arba papildomas išlaidas, patirtas ekologinės gamybos laikotarpiu vykdant veiklą, tinkamą finansuoti pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą;
a)  pajamų netekimą arba papildomas išlaidas, patirtas ekologinės gamybos laikotarpiu ar stengiantis išlaikyti ekologinę gamybą vykdant veiklą, tinkamą finansuoti pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą;
Pakeitimas 387
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekiant paskatinti aplinkos apsaugos funkcijas atliekančios akvakultūros vystymą, EJRŽF gali remti:
1.  Siekiant paskatinti aplinkos apsaugos funkcijas atliekančios tvarios akvakultūros vystymą, EJRŽF gali remti:
Pakeitimas 388
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   akvakultūros metodus, kurie dera su savitais aplinkosaugos poreikiais ir kuriems taikomi specialūs valdymo reikalavimai dėl NATURA 2000 teritorijų nustatymo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą 2009/147/EB;
a)   ekstensyvius ir pusiau intensyvius akvakultūros metodus, kurie dera su savitais aplinkosaugos poreikiais ir kuriems taikomi specialūs valdymo reikalavimai dėl NATURA 2000 teritorijų nustatymo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB;
Pakeitimas 389
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalies b punktas
b)   dalyvavimą vykdant vandens gyvūnų ex-situ apsaugą ir atkūrimą pagal apsaugos ir biologinės įvairovės atkūrimo programas, kurias parengė arba prižiūri valstybinės institucijos;
b)   išlaidas, tiesiogiai susijusias su dalyvavimu vykdant vandens gyvūnų ex-situ apsaugą ir atkūrimą pagal apsaugos ir biologinės įvairovės atkūrimo programas, kurias parengė arba prižiūri valstybinės institucijos;
Pakeitimas 390
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  ekstensyvios akvakultūros formas, įskaitant aplinkos, biologinės įvairovės apsaugą ir gerinimą, taip pat kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros zonų ypatybių valdymą.
c)  ekstensyvios ir pusiau intensyvios akvakultūros formas tiek pakrantės zonose, tiek vidaus vandenyse, įskaitant aplinkos, biologinės įvairovės apsaugą ir gerinimą, taip pat kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros zonų ypatybių valdymą.
Pakeitimas 391
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis
2.  Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama metine kompensacija už patirtas papildomas išlaidas ar prarastas pajamas dėl valdymo reikalavimų atitinkamose srityse, susijusiose su Tarybos direktyvos 92/43/EEB ir Tarybos ir Europos Parlamento direktyvos 2009/147/EB įgyvendinimu.
2.  Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama metine kompensacija už patirtas papildomas išlaidas ir (arba) prarastas pajamas dėl valdymo reikalavimų atitinkamose srityse, susijusiose su Tarybos direktyvos 92/43/EEB ir Tarybos ir Europos Parlamento direktyvos 2009/147/EB įgyvendinimu.
Pakeitimas 392
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis
4.  Parama pagal 1 dalies c punktą teikiama metine kompensacija už patirtas papildomas išlaidas.
4.  Parama pagal 1 dalies c punktą teikiama metine kompensacija už patirtas papildomas išlaidas, taip pat nuostolių už akvakultūros išteklių praradimą dėl saugomų rūšių atlyginimu, jeigu imtasi apsaugos priemonių.
Pakeitimas 393
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis
1.  EJRŽF remia kompensacijas moliuskų augintojams už laikiną išaugintų moliuskų surinkimo sustabdymą išskirtinai visuomenės sveikatos sumetimais.
1.  EJRŽF gali remti kompensacijas moliuskų augintojams už laikiną išaugintų moliuskų surinkimo sustabdymą išskirtinai visuomenės sveikatos sumetimais.
Pakeitimas 395
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies b punktas
b)   nuostoliai dėl surinkimo sustabdymo siekia daugiau kaip 35 % atitinkamo verslo metinės apyvartos, apskaičiuotos remiantis vidutine verslo apyvarta per pastaruosius trejus metus.
b)   nuostoliai dėl surinkimo sustabdymo siekia daugiau kaip 15 % atitinkamo verslo metinės apyvartos, apskaičiuotos remiantis vidutine verslo apyvarta per pastaruosius trejus metus arba ankstesniu veiklos laikotarpiu, jeigu įmonės įsteigimo laikotarpis trumpesnis. Valstybės narės gali nustatyti specialias apskaičiavimo taisykles, taikomas trumpiau negu vienus metus veikiančioms įmonėms.
Pakeitimas 396
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 3 dalis
3.  Kompensacija gali būti mokama ne ilgiau kaip 12 mėnesių per visą programos laikotarpį.
Išbraukta.
Pakeitimas 397
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekiant pagerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę akvakultūros įmonėse, ypač prevencijos ir biologinio saugumo aspektais, EJRŽF gali remti:
1.  Siekiant pagerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę akvakultūros įmonėse, ypač prevencijos ir biologinio saugumo aspektais, EJRŽF gali remti akvakultūros ūkių ir profesinių akvakultūros organizacijų tokią veiklą:
Pakeitimas 398
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  akvakultūros ligų kontrolę ir išnaikinimą kaip numatyta Tarybos sprendime 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje;
a)  akvakultūros ligų kontrolės ir išnaikinimo išlaidas, kaip numatyta Tarybos sprendime 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje, įskaitant veiklos išlaidas, kurių reikia siekiant įvykdyti išnaikinimo plane nustatytus įpareigojimus;
Pakeitimas 399
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  bendros ir gyvūnų rūšiai skirtos geriausios patirties ar elgesio kodekso dėl biologinio saugumo ar gyvūnų gerovės poreikių akvakultūroje sukūrimą;
b)  bendros ir gyvūnų rūšiai skirtos geriausios patirties ar elgesio kodekso dėl biologinio saugumo, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės poreikių akvakultūroje sukūrimą;
Pakeitimas 400
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  veterinarinių medikamentų prieinamumo naudoti akvakultūroje gerinimą ir tinkamo tokių medikamentų naudojimo skatinimą atliekant farmacijos tyrimus ir platinant bei keičiantis informacija.
c)  iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo naudojamų veterinarinių medikamentų;
Pakeitimas 401
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  valstybių narių pripažintų akvakultūros sektoriaus sanitarinės apsaugos grupių steigimą ir veiklą.
Pakeitimas 402
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.   Siekiant apsaugoti akvakultūros gamintojų pajamas, EJRŽF gali remti įnašą į akvakultūros išteklių draudimą, kuris padengia nuostolius dėl:
1.   Siekiant apsaugoti akvakultūros gamintojų pajamas, EJRŽF gali remti įnašą į akvakultūros išteklių draudimą arba valstybės narės pripažintą savitarpio fondą, kuris padengia nuostolius, atsiradusius bent dėl vienos iš šių priežasčių:
Pakeitimas 403
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  gaivalinių nelaimių;
a)  gaivalinių nelaimių arba didelės jūros aplinkos taršos;
Pakeitimas 404
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  staigaus vandens kokybės pasikeitimo;
c)  staigaus vandens kokybės ir kiekybės pasikeitimo;
Pakeitimas 405
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  akvakultūros ligų ar gamybos infrastruktūros sunaikinimo.
d)  akvakultūros ligų, agresyvaus elgesio, mechaninių gedimų ar gamybos infrastruktūros sunaikinimo, už kurį veiklos vykdytojas neatsako;
Pakeitimas 406
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  laukinių gyvūnų padarytos didžiulės žalos įrenginiams, įskaitant akvakultūros ūkių užkrėtimą invazinėmis rūšimis;
Pakeitimas 407
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)
db)  aplinkos taršos, atsiradusios dėl nelaimingo įvykio, nesusijusio su akvakultūros ūkiu;
Pakeitimas 408
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)
dc)  gyvūnų, kurie nugaišo ūkyje dėl natūralių priežasčių ar nelaimingų atsitikimų, už kuriuos veiklos vykdytojas nėra atsakingas, arba gyvūnų, kuriuos dėl jų sveikatos priežasčių ir gavus išankstinį atitinkamų valdžios institucijų leidimą, buvo būtina paskersti ir palaidoti pačiame ūkyje, surinkimo ir sunaikinimo.
Pakeitimas 409
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
2.  Nepalankų klimato reiškinį arba ligos protrūkį akvakultūroje turi formaliai patvirtinti atitinkama valstybė narė.
2.  Nepalankų klimato reiškinį, ligą, didelę taršą arba bet kurias kitas svarbias aplinkybes, numatytas 1 dalyje, akvakultūroje turi formaliai patvirtinti atitinkama valstybė narė.
Pakeitimas 410
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalis
3.   Parama suteikiama tik akvakultūros išteklių draudimo sutartims, kurios apima 1 dalyje nurodytus ekonominius nuostolius, viršijančius 30 % akvakultūros ūkininko vidutinės metinės produkcijos.
3.   Parama suteikiama tik akvakultūros išteklių draudimo sutartims arba savitarpio fondams, kurie apima 1 dalyje nurodytus ekonominius nuostolius, viršijančius 25 % akvakultūros ūkininko vidutinės metinės produkcijos.
Pakeitimas 411
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnis
EJRŽF remia tvarią žuvininkystės sričių plėtrą pagal bendruomenės vadovaujamos vietos plėtros metodą, kaip nustatyta [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 28 straipsnyje.
EJRŽF remia tvarią žvejybos ir akvakultūros sričių plėtrą pagal bendruomenės vadovaujamos vietos plėtros metodą, kaip nustatyta [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 28 straipsnyje.
Pakeitimas 412
Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalis
Pagal šį skyrių teikiant finansinę paramą siekiama prisidėti įgyvendinant 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus prioritetus.
Pagal šį skyrių teikiant finansinę paramą siekiama prisidėti įgyvendinant 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytus prioritetus.
Pakeitimas 413
Pasiūlymas dėl reglamento
V antraštinė dalies III skyriaus 2 skirsnio pavadinimas
Žuvininkystės sritys, vietos partnerystės ir vietos plėtros strategijos
Žvejybos ir akvakultūros sritys, vietos partnerystės ir vietos plėtros strategijos
Pakeitimas 414
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio pavadinimas
Žuvininkystės sritys
Žvejybos ir akvakultūros sritys
Pakeitimas 415
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Paramai gauti tinkama žuvininkystės sritis yra:
1.  Kad žuvininkystės sritis būtų paramai gauti tinkama sritis, ji turi būti jūrų žvejybos, žvejybos vidaus vandenyse arba akvakultūros sritis. Ji turi būti funkciškai susijusi geografiniais, ekonominiais ir socialiniais aspektais, ypač atsižvelgiant į žvejybą, akvakultūrą ir susijusią veiklą, ir sudaro pakankamą kritinę masę žmogiškųjų, finansinių ir ekonominių išteklių atžvilgiu, kad galėtų palaikyti perspektyvią vietos plėtros strategiją.
Pakeitimas 416
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  riboto dydžio ir paprastai mažesnė už NUTS 3 lygį pagal teritorinių statistinių vienetų bendrą klasifikaciją, kaip numatyta 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo ir
Išbraukta.
Pakeitimas 417
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  funkciškai susijusi geografiniais, ekonominiais ir socialiniais aspektais, specialiai atsižvelgiant į žuvininkystės ir akvakultūros sektorius, ir sudaro pakankamą kritinę masę pagal žmogiškuosius, finansinius ir ekonominius išteklius, kad galėtų palaikyti vietos plėtros strategiją.
Išbraukta.
Pakeitimas 418
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis
1.  EJRŽF tikslais [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 28 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta integruota vietos plėtros strategija grindžiama sąveika tarp skirtingų vietos ekonomikos sektorių, pirmiausia žuvininkystės ir akvakultūros sektorių, veiklos dalyvių ir projektų;
1.  EJRŽF tikslais [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 28 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta integruota vietos plėtros strategija grindžiama sąveika ir konsultacijomis tarp žvejybos ir akvakultūros sektorių, taip pat kitų vietos ekonomikos sektorių veiklos dalyvių ir projektų; Tuo tikslu konsultuojamasi su patariamosiomis tarybomis.
Pakeitimas 419
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  kuo labiau didinti žuvininkystės ir akvakultūros sektorių dalyvavimą tvarioje pakrantės ir vidaus žuvininkystės sričių plėtroje;
a)  kuo labiau didinti žvejybos ir akvakultūros sektorių dalyvavimą tvarioje pakrantės ir vidaus žvejybos ir akvakultūros sričių plėtroje;
Pakeitimas 420
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalies b punktas
b)   užtikrinti, kad vietos bendruomenės visiškai pasinaudotų jūrų ir pakrančių plėtros siūlomomis galimybėmis.
b)   užtikrinti, kad vietos bendruomenės visiškai pasinaudotų jūrų, pakrančių ir vidaus vandenų plėtros siūlomomis galimybėmis, ir pirmiausia padėti mažiems ir nykstantiems žvejybos uostams kuo labiau padidinti savo jūrų potencialą plėtojant įvairią infrastruktūrą.
Pakeitimas 421
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalis
3.   Strategija turi atitikti srityje nustatytas galimybes bei poreikius ir Sąjungos EJRŽF prioritetus. Strategijos gali būti nuo skirtų tik žuvininkystei iki platesnių strategijų, nukreiptų žuvininkystės sričių įvairinimo link. Strategija turi būti platesnė, nei vien veiksmų rinkinys ar sektoriaus priemonių sugretinimas.
3.   Strategija turi atitikti srityje nustatytas galimybes bei poreikius ir Sąjungos EJRŽF prioritetus. Strategijos daugiausia skiriamos tik žvejybai arba akvakultūrai, nors gali būti platesnės ir nukreiptos žvejybos ir akvakultūros sričių įvairinimo link. Strategija turi būti platesnė, nei vien veiksmų rinkinys ar sektoriaus priemonių sugretinimas.
Pakeitimas 422
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija įgaliojama pagal 127 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 29 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyto veiklos plano turinio.
5.   Integruotoje vietos plėtros strategijoje yra veiklos planas, nurodytas [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 29 straipsnio 1 dalies e punkte. Šiame veiksmų plane nustatytas, inter alia, sąrašas veiksmų, numatytų siekiant įgyvendinti strategiją, taip pat nustatyti kiekvieno veiksmo tikslai, tinkamos išlaidos, tinkami gavėjai, finansinis paketas iš susijusių valstybinių fondų, veiksmų atrankos kriterijai ir rezultatų rodikliai.
Pakeitimas 423
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  užtikrina reikšmingą žuvininkystės ir akvakultūros sektorių atstovavimą.
b)  užtikrina, kad dauguma atstovų būtų iš žvejybos ir (arba) akvakultūros sektorių.
Pakeitimas 424
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 dalis
4.   Jei vietos plėtros strategiją, be EJRŽF, remia kiti fondai, laikantis 3 dalyje nustatytų kriterijų įsteigiama speciali EJRŽF remiamų projektų atrankos įstaiga.
4.   Jei vietos plėtros strategiją, be EJRŽF, remia kiti fondai, EJRŽF remiamų projektų atrankos ŽVVG įstaiga laikosi 3 dalyje nustatytų reikalavimų.
Pakeitimas 425
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 7 dalis
7.   ŽVVG, valdymo institucijos atitinkamos pareigos vykdant visas su strategija susijusias įgyvendinimo užduotis aiškiai aprašomos veiklos programoje.
7.   ŽVVG, valdymo institucijos ir vykdomosios institucijos (jei ji skiriasi nuo valdymo institucijos) atitinkamos pareigos vykdant visas su strategija susijusias įgyvendinimo užduotis aiškiai aprašomos veiklos programoje.
Pakeitimas 426
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal šį skyrių tinkama finansuoti veikla nustatyta [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 31 straipsnyje.
1.  Pagal šį skyrių tinkama finansuoti veikla ir išlaidos nustatytos [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 31 straipsnyje.
Pakeitimas 427
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalis
1.  Parengiamoji parama apima pajėgumo didinimą, mokymą ir tinklų kūrimą siekiant pasirengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją.
1.  Parengiamoji parama apima pajėgumo didinimą, konsultacijas, mokymą ir tinklų kūrimą siekiant pasirengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją.
Pakeitimas 428
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   vertei didinti, darbo vietoms kurti ir naujovėms skatinti visais žuvininkystės ir akvakultūros tiekimo grandinės etapais;
a)   vertei didinti, darbo vietoms kurti, jaunimui pritraukti ir naujovėms skatinti visais žvejybos, akvakultūros ir perdirbimo pramonės tiekimo grandinės etapais;
Pakeitimas 429
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  remti įvairinimą ir darbo vietų kūrimą žuvininkystės srityse, ypač kituose jūrų sektoriuose;
b)  remti įvairinimą ir darbo vietų kūrimą žvejybos ir akvakultūros srityse, be kita ko, pradedant vykdyti jūrų veiklą, kuri papildytų žvejybos ir akvakultūros veiklą;
Pakeitimas 430
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  mokymui stiprinti ir darbo sąlygoms gerinti žvejybos ir akvakultūros srityse;
Pakeitimas 431
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  žuvininkystės sričių aplinkos turtams didinti ir kapitalizuoti, įskaitant kovos su klimato kaita veiklą;
c)  žvejybos ir akvakultūros sričių aplinkos turtams didinti ir kapitalizuoti, įskaitant biologinės įvairovės išlaikymo, pakrančių zonos valdymo gerinimo ir kovos su klimato kaita veiklą;
Pakeitimas 432
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies d punktas
d)   socialinei gerovei ir kultūros paveldo žuvininkystės srityse, įskaitant jūrinės kultūros paveldą, puoselėti;
d)   socialinei gerovei ir kultūros paveldui žvejybos ir akvakultūros srityse, įskaitant žuvininkystės ir jūrinės kultūros paveldą, puoselėti;
Pakeitimas 433
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalis
2.   Suteikiama parama gali apimti šios antraštinės dalies I ir II skyriuose numatytas priemones, jei yra aiškus jų valdymo vietos lygiu pagrindimas. Kai parama teikiama šias priemones atitinkančiai veiklai, taikomos atitinkamos sąlygos ir įnašo į veiklą skalės, nustatytos šios antraštinės dalies I ir II skyriuose.
2.   Suteikiama parama gali apimti šios antraštinės dalies I, II ir IV skyriuose numatytas priemones, jei yra aiškus jų valdymo vietos lygiu pagrindimas. Kai parama teikiama šias priemones atitinkančiai veiklai, taikomos atitinkamos sąlygos ir įnašo į veiklą skalės, nustatytos šios antraštinės dalies I, II ir IV skyriuose.
Pakeitimas 434
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis
2.   Be kitų ŽVVG, ŽVVG partneriai pagal EJRŽF gali būti vietos valstybinių ir privačių subjektų partnerystė, kuri įgyvendina vietos plėtros strategiją Sąjungos ar už jos ribų.
2.   Šiame straipsnyje be kitų ŽVVG, ŽVVG partneriai pagal EJRŽF gali būti bendradarbiavimo su žuvininkystės vietos veiklos grupėms (ŽVVG) nepriklausiančia teritorija projektas, paremtas vietos valstybinių ir privačių subjektų partneryste, kuri įgyvendina vietos plėtros strategiją Sąjungoje ar už jos ribų.
Pakeitimas 435
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 3 dalis
3.  Tais atvejais, kai bendradarbiavimo projektų neparenka ŽVVG, valstybės narės sukuria sistemą nuolatinėms bendradarbiavimo projektų paraiškoms. Jos paskelbia nacionalinę ar regioninę administracinę tarptautinių bendradarbiavimo projektų parinkimo tvarką ir tinkamų finansuoti sąnaudų sąrašą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jų veiklos programos patvirtinimo dienos.
3.  Tais atvejais, kai bendradarbiavimo projektų neparenka ŽVVG, valstybės narės sukuria sistemą nuolatinėms bendradarbiavimo projektų paraiškoms. Jos paskelbia nacionalinę ar regioninę administracinę tarptautinių bendradarbiavimo projektų parinkimo tvarką ir tinkamų finansuoti sąnaudų sąrašą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jų veiklos programos patvirtinimo dienos. Kadangi patariamosios tarybos yra tarpvalstybinio pobūdžio, jos gali dalyvauti šioje nuolatinių bendradarbiavimo projektų paraiškų sistemoje.
Pakeitimas 436
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 dalis
4.  Bendradarbiavimo projektai patvirtinami ne vėliau kaip per keturis mėnesius po projekto pateikimo dienos.
4.  Administraciniai sprendimai dėl bendradarbiavimo projektų priimami ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo projekto pateikimo dienos.
Pakeitimas 437
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnis
Pagal šį skyrių teikiama parama prisideda prie šios antraštinės dalies I ir II skyrių konkrečių tikslų siekimo.
Pagal šį skyrių teikiama parama prisidedama prie:
a)  šios antraštinės dalies I ir II skyrių konkrečių tikslų siekimo;
b)  žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos pramonės konkurencingumo didinimo;
c)  apsirūpinimo maistu saugumo didinimo ir produktų kokybės gerinimo;
d)  naujų produktų kūrimo, gamybos ir pardavimo bei naujų technologijų ir naujoviškų gamybos metodų taikymo;
e)  neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo;
f)  geresnio retesnių rūšių, šalutinių produktų naudojimo ir atliekų tvarkymo;
g)  naujų produktų kūrimo, gamybos ir pardavimo bei naujų technologijų ir naujoviškų gamybos metodų taikymo;
h)  darbo sąlygų ir darbuotojų mokymo gerinimo;
i)  patekimo į naujas rinkas ir jų plėtros.
Pakeitimas 438
Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis
1.  EJRŽF gali remti [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 32 straipsnyje nurodytų gamybos ir rinkodaros planų parengimą ir įgyvendinimą.
1.  EJRŽF remia [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 32 straipsnyje nurodytų gamybos ir rinkodaros planų parengimą ir įgyvendinimą.
Pakeitimas 439
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.   EJRŽF gali remti kompensacijas pripažintoms gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, kurios sandėliuoja [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] II priede išvardytus žuvininkystės produktus, jei tie produktai sandėliuojami pagal [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 35 ir 36 straipsnius:
1.   EJRŽF gali bendrai finansuoti kompensacijas pripažintoms gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, kurios sandėliuoja [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] II priede išvardytus žvejybos ir akvakultūros produktus, jei tie produktai sandėliuojami pagal šio reglamento 35 ir 36 straipsnius:
Pakeitimas 440
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  parama sandėliavimui neturi viršyti reikiamų atitinkamų produktų stabilizavimo ir sandėliavimo veiksmų techninių ir finansinių išlaidų sumos;
a)  parama sandėliavimui neturi viršyti reikiamų atitinkamų produktų stabilizavimo, paruošimo ir sandėliavimo veiksmų techninių ir finansinių išlaidų sumos;
Pakeitimas 441
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies c punktas
c)   finansinė parama per metus neturi viršyti toliau nurodytų prekybos organizacijos narių 2009-2011 m. laikotarpiu pirmą kartą rinkoje parduotos produkcijos vidutinės metinės vertės procentinių dalių. Tuo atveju, jei gamintojų organizacijos nariai 2009-2011 m. rinkai produkcijos neteikė, atsižvelgiama į tokio nario pirmųjų trejų gamybos metų rinkai pateiktos produkcijos vidutinę metinę vertę:
c)   finansinė parama per metus neturi viršyti 5 % prekybos organizacijos narių 2009-2011 m. laikotarpiu pirmą kartą rinkoje parduotos produkcijos vidutinės metinės vertės. Tuo atveju, jei gamintojų organizacijos nariai 2009–2011 m. rinkai produkcijos neteikė, atsižvelgiama į tokio nario pirmųjų trejų gamybos metų rinkai pateiktos produkcijos vidutinę metinę vertę.
–  2014 m. – 1 %;
–  2015 m. – 0,8 %;
–  2016 m. – 0,6 %;
–  2017 m. – 0,4 %;
–  2018 m. – 0,2 %.
Pakeitimas 442
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis
2.  Iki 2019 m. 1 dalyje nurodyta parama nustojama teikti.
Išbraukta.
Pakeitimas 443
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.   EJRŽF gali remti žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkodaros priemones, kuriomis siekiama:
1.   EJRŽF gali remti žvejybos, akvakultūros ir žvejybos vidaus vandenyse produktų rinkodaros priemones, kuriomis siekiama:
Pakeitimas 444
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis
a)  gerinti šių produktų tiekimo rinkai sąlygas:
a)  ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros rūšių pateikimo rinkai sąlygas, be kita ko:
Pakeitimas 445
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto i a papunktis (naujas)
ia)  produktų, kuriais prekiauja žvejų organizacijos, žvejų asociacijos ir aukcionai;
Pakeitimas 446
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
ii)   nepageidaujamo laimikio, sugauto pagal [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnį ir [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b punkto antrą įtrauką;
ii)   nepageidaujamo laimikio, sugauto iš komercinių išteklių pagal technines priemones ir pagal [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnį ir [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b punkto antrą įtrauką;
Pakeitimas 447
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis
iii)  produktų, gautų taikant mažo poveikio aplinkai metodus, arba ekologinės akvakultūros produktų, apibrėžtų Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl organinės gamybos.
iii)  žvejybos arba akvakultūros produktų, gautų taikant mažo poveikio aplinkai metodus, arba ekologinės akvakultūros produktų, apibrėžtų Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl organinės gamybos, arba uždarose akvakultūros sistemose;
Pakeitimas 448
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)
iiia)  vietinių ir sezoninių produktų, įskaitant produktus, kuriems taikomas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos;
Pakeitimas 449
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto iii b papunktis (naujas)
iiib)  naujų ar atnaujintų produktų;
Pakeitimas 450
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis
b)  skatinti kokybę lengvinant:
b)  skatinti kokybę ir didinti pridėtinę vertę lengvinant:
Pakeitimas 451
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis
ii)   sertifikavimą ir reklamą, įtraukiant tvarios žuvininkystės ir akvakultūros produktus ir aplinkai nežalingus perdirbimo metodus;
ii)   kokybės sertifikavimą, reklamą ir specialaus ženklinimo kūrimą, susijusius su tvarios žvejybos ir akvakultūros produktais, mažos apimties priekrantės žvejybos produktais ir aplinkai nežalingais perdirbimo metodais;
Pakeitimas 452
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)
iia)  žvejybos ir akvakultūros produktų atsekamumą, įskaitant Sąjungos mastu naudojamo ekologinio ženklo, skirto žvejybos ir akvakultūros produktams, sukūrimą;
Pakeitimas 453
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies b punkto ii b papunktis (naujas)
iib)  novatoriškus procesus ir metodus;
Pakeitimas 454
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
iii)  tiesioginę smulkios pakrančių žvejų žuvininkystės produktų prekybą.
iii)  tiesioginę mažos apimties priekrantės žvejybos ir be laivų gaudančių žvejų žuvininkystės produktų prekybą;
Pakeitimas 455
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)
iiia)  produktų pateikimą ir pakavimą;
Pakeitimas 456
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies b punkto iii b papunktis (naujas)
iiib)  gamintojų, perdirbėjų ir produktų kūrėjų, kuriems taikomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 510/2006 nurodytų produktų kontrolės ir sertifikavimo sistemos, galimybes įgyvendinti šių produktų kontrolės ir sertifikavimo reikalavimus;
Pakeitimas 457
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  prisidėti prie gamybos ir rinkų skaidrumo ir atlikti rinkos tyrimus;
c)  prisidėti prie gamybos ir rinkų skaidrumo ir atlikti rinkos ir Sąjungos priklausomybės nuo prekybos tyrimus;
Pakeitimas 458
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  steigti gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ar tarpšakines organizacijas, pripažįstamas pagal Reglamento [dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] II skyriaus III skirsnį;
e)  steigti ir jungti gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ar tarpšakines organizacijas, pripažįstamas pagal Reglamento [dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] II skyriaus III skirsnį, siekiant stiprinti jų vaidmenį žuvininkystės valdymo ir rinkodaros priemonių srityse;
Pakeitimas 459
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines žuvininkystės ir akvakultūros produktų reklamines kampanijas.
f)  vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines aplinką tausojančių žvejybos ir akvakultūros produktų reklamines kampanijas, įskaitant parodas ir informavimo kampanijas;
Pakeitimas 460
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)
—a)  kuriuo siekiama pažangos naujų geresnės kokybės ir didesnę pridėtinę vertę sukuriančių produktų srityje, naujų arba patobulintų procesų ir naujų arba patobulintų valdymo ir organizavimo sistemų srityse;
Pakeitimas 461
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies -b punktas (naujas)
—b)  kuriuo didinama produktų pridėtinė vertė;
Pakeitimas 462
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  kuriuo siekiama saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygų gerinimo;
Pakeitimas 463
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies d punktas
d)   į ekologinės akvakultūros produktų perdirbimą, kaip reglamentuojama Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 6 ir 7 straipsniuose.
d)   į tvarios ir ekologinės akvakultūros produktų perdirbimą, kaip reglamentuojama Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 6 ir 7 straipsniuose.
Pakeitimas 464
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  EJRŽF gali remti įmones, asociacijas ir technologijų centrus, atstovaujančius perdirbimo sektoriui, kad būtų plėtojama mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, susijusi su 1 dalyje nurodytomis veiklos sritimis.
Pakeitimas 465
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis
1.   EJRŽF gali remti kompensavimo režimą, nustatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 791/2007 dėl papildomų išlaidų, kurias patiria tam tikrų žuvininkystės ir akvakultūros produktų žvejyba, ūkininkavimu ir prekyba užsiimantys veiklos vykdytojai iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų, Prancūzijos Gvianos ir Reunjono.
1.   EJRŽF remia kompensavimo sistemą, nustatytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 791/2007 349 straipsniu, kuria siekiama kompensuoti papildomas išlaidas, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir akvakultūros produktų žvejyba, ūkininkavimu, perdirbimu ir prekyba užsiimantys veiklos vykdytojai iš atokiausių regionų. Ši sistema taikoma visoms papildomoms išlaidoms, kurias veiklos vykdytojai patiria vykdydami veiklą, nurodytą šioje dalyje.
Pakeitimas 466
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis
2.  Kiekviena susijusi valstybė narė 1 dalyje nurodytiems regionams nustato žuvininkystės ir akvakultūros produktų sąrašą ir tų produktų kiekį, kuriam gali būti skirta kompensacija.
2.  Kiekviena susijusi valstybė narė 1 dalyje nurodytiems regionams nustato papildomų išlaidų, kurias veikos vykdytojai patiria vykdydami veiklą, nurodytą 1 dalyje, sąrašą. Ji taip pat nustato žvejybos ir akvakultūros produktų sąrašą ir tų produktų kiekį, kuriam gali būti skirta kompensacija.
Pakeitimas 467
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis
3.  Sudarydamos 2 dalyje nurodytą sąrašą ir nustatydamos kiekius valstybės narės atsižvelgia į visus susijusius veiksnius, pirmiausia į poreikį užtikrinti, kad kompensacijos būtų visiškai suderinamos su BŽP taisyklėmis.
3.  Sudarydamos 2 dalyje nurodytą sąrašą ir nustatydamos kiekius valstybės narės atsižvelgia į visus susijusius veiksnius, pirmiausia į poreikį užtikrinti, kad kompensacijos būtų visiškai suderinamos su BŽP taisyklėmis ir kad atitinkamų laivynų žvejybos pajėgumai būtų proporcingi esamoms žvejybos galimybėms.
Pakeitimas 468
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)
ca)  gautiems iš neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos.
Pakeitimas 469
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Kompensaciją turi teisę gauti šie veiklos vykdytojai, kurie patiria papildomų išlaidų užsiimdami žuvininkystės produktų prekyba:
a)  fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie naudojasi gamybos priemonėmis siekdami gauti žvejybos ar akvakultūros produktų ir pateikti juos rinkai;
b)  1 dalyje nurodytų regionų uostuose registruotų ir tuose regionuose veiklą vykdančių laivų savininkai ar veiklos vykdytojai arba tokių veiklos vykdytojų asociacijos;
c)  perdirbimo ir rinkodaros sektorių veiklos vykdytojai arba tokių veiklos vykdytojų asociacijos.
Pakeitimas 470
Pasiūlymas dėl reglamento
73 a straipsnis (naujas)
73a straipsnis
Veiklos vykdytojai
1.  Kompensacija mokama atitinkamuose regionuose žvejybos ir akvakultūros veiklos vykdytojams.
2.  Atitinkamos valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti kompensaciją gavusių veiklos vykdytojų ekonominį gyvybingumą.
Pakeitimas 471
Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  papildomas su kiekvienu žuvininkystės ir akvakultūros produktu susijusias išlaidas dėl atitinkamiems regionams būdingų sunkumų ir
a)  papildomas su kiekvienu žvejybos ir akvakultūros produktu arba produktų kategorija susijusias išlaidas dėl atitinkamiems regionams būdingų sunkumų ir
Pakeitimas 472
Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  bet kokią kitą paramą, kurią paramos gavėjas tebegauna ar yra gavęs savo veiklai vykdyti.
Pakeitimas 473
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalis
1.   Atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai kiekvienam atitinkamam regionui skirtą kompensavimo planą, kuriame pateiktas 73 straipsnyje nurodytas sąrašas ir kiekiai, 74 straipsnyje nurodytas kompensacijos dydis ir 99 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija.
1.   Atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai kiekvienam atitinkamam regionui skirtą kompensavimo planą, kuriame pateiktas 73 straipsnyje nurodytas sąrašas ir kiekiai bei veiklos vykdytojų kategorija, 74 straipsnyje nurodytas kompensacijos dydis ir 99 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija.
Pakeitimas 474
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės gali iš dalies keisti 1 dalyje nurodyto kompensavimo plano turinį. Tokie daliniai keitimai pateikiami Komisijai.
Pakeitimas 475
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 2 dalis
2.   Komisija įgaliojama pagal 127 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose apibrėžtų kompensavimo plano turinį, įskaitant papildomų išlaidų dėl atitinkamiems regionams būdingų sunkumų skaičiavimo kriterijus.
2.   Komisijai pagal 127 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatytų kompensavimo plano turinį, įskaitant papildomų išlaidų dėl atitinkamiems regionams būdingų sunkumų skaičiavimo kriterijus.
Pakeitimas 476
Pasiūlymas dėl reglamento
75 a straipsnis (naujas)
75a straipsnis
Valstybės pagalba
1.  Nukrypdama nuo 8 straipsnio, Komisija, remdamasi SESV 108 straipsniu, gali leisti teikti veiklos pagalbą žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos sektoriuose, siekiant sumažinti konkrečias kliūtis, kylančias atokiausiuose regionuose dėl jų izoliuotumo, buvimo salose ir labai didelio nutolimo.
2.  Valstybės narės gali suteikti papildomą finansavimą kompensavimo planams, nurodytiems 75 straipsnyje, įgyvendinti. Tokiais atvejais valstybės narės praneša Komisijai apie valstybės pagalbą, kurią Komisija pagal šio reglamento nuostatas gali patvirtinti kaip minėtų planų dalį. Laikoma, kad apie valstybės pagalbą, apie kurią pranešta pagal šią dalį, pranešta ir pagal SESV 108 straipsnio 3 dalies trečią sakinį.
Pakeitimas 477
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalis
1.  EJRŽF gali remti Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemos, numatytos [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 46 straipsnyje ir nustatytos 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiame Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimą.
1.  EJRŽF gali remti Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemos, numatytos [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 46 straipsnyje ir nustatytos 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiame Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimą. Jis taip pat gali remti komponentų, reikalingų žuvininkystės produktų atsekamumui užtikrinti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 58 straipsnį, įrengimą. Įgyvendinant tokią sistemą turėtų būti vykdomi patikrinimai, atsižvelgiant į skirtingų valstybių narių laivynų dydį.
Pakeitimas 478
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies a punktas
a)   technologijų, įskaitant aparatinę ir programinę įrangą, laivų aptikimo sistemas (LAS), vaizdo stebėjimo ir IT tinklus, kuriuos naudojant sudaromos galimybės rinkti, administruoti, tvirtinti, analizuoti, keistis ir kurti imties metodus su žuvininkyste susijusiems duomenims, taip pat prisijungti prie tarpsektorinių keitimosi duomenimis sistemų, įsigijimas arba plėtojimas;
a)   technologijų, įskaitant aparatinę ir programinę įrangą, laivų aptikimo sistemas (LAS), vaizdo stebėjimo ir IT tinklus, kuriuos naudojant sudaromos galimybės rinkti, administruoti, tvirtinti, analizuoti, pateikti ir kurti imties metodus su žuvininkyste susijusiems duomenims, jais keistis, jų pagrindu valdyti riziką, taip pat prisijungti prie tarpsektorinių keitimosi duomenimis sistemų, su sąlyga, kad vykdant šiuos veiksmus gerbiamos asmens laisvės ir užtikrinama asmens duomenų apsauga, įsigijimas, įrengimas ir plėtojimas;
Pakeitimas 479
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies b punktas
b)   komponentų, kurių reikia siekiant užtikrinti subjektų, užsiimančių žvejyba ir žuvininkystės produktų prekyba, duomenų perdavimą atitinkamoms valstybių narių ir Sąjungos institucijoms, įskaitant reikalingus elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemų (EDRPS), laivų stebėjimo sistemų (LSS) ir automatinio identifikavimo sistemų (AIS) komponentus, įsigijimas arba įrengimas;
b)   komponentų, įskaitant kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą, kurių reikia siekiant užtikrinti subjektų, užsiimančių žvejyba ir žuvininkystės produktų prekyba, duomenų perdavimą atitinkamoms valstybių narių ir Sąjungos institucijoms, įskaitant reikalingus elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemų (EDRPS), laivų stebėjimo sistemų (LSS) ir automatinio identifikavimo sistemų (AIS) komponentus, kūrimas, įsigijimas ir įrengimas;
Pakeitimas 480
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies c punktas
c)   komponentų, reikalingų užtikrinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų atsekamumą, apibrėžtą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 58 straipsnyje, įsigijimas arba įrengimas;
c)   komponentų, įskaitant kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą, reikalingų užtikrinti žvejybos ir akvakultūros produktų atsekamumą, apibrėžtą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 58 straipsnyje, kūrimas, įsigijimas ir įrengimas;
Pakeitimas 481
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies e punktas
e)   patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas, jeigu jie ne trumpiau kaip 60 % laiko naudojami žuvininkystei kontroliuoti;
e)   patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas, jeigu jie ne trumpiau kaip 60 % viso įrangos naudojimo laiko per metus naudojami žuvininkystei kontroliuoti;
Pakeitimas 482
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies g punktas
g)  bandomųjų projektų, susijusių su žuvininkystės kontrole, įskaitant žuvų DNR analizę, įgyvendinimas arba su kontrole susijusių interneto svetainių kūrimas;
g)  naujoviškų kontrolės ir stebėsenos sistemų kūrimas ir bandomųjų projektų, susijusių su žuvininkystės kontrole, įskaitant žuvų DNR analizę, įgyvendinimas arba su kontrole susijusių interneto svetainių kūrimas;
Pakeitimas 483
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)
ja)  programos, taikomos vykdant sustiprintą išteklių kontrolę pagal specialiąsias kontrolės ir inspektavimo programas, parengtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 95 straipsnį, įskaitant bet kokias patirtas veiklos išlaidas;
Pakeitimas 484
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)
jb)  programos, susijusios su veiksmų plano, nustatyto pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 102 straipsnio 4 dalį, įgyvendinimu, įskaitant bet kokias patirtas veiklos išlaidas.
Pakeitimas 485
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalis
3.  Šio straipsnio 2 dalies h, i ir j punktuose išvardytoms priemonėms parama gali būti teikiama tik tada, jeigu jos susijusios su valstybės institucijos vykdoma kontrolės veikla.
3.  Šio straipsnio 2 dalies h, i, j, ja ir jb punktuose išvardytoms priemonėms parama gali būti teikiama tik tada, jeigu jos susijusios su valstybės institucijos vykdoma kontrolės veikla.
Pakeitimas 486
Pasiūlymas dėl reglamento
78 a straipsnis (naujas)
78 a straipsnis
Kolektyviniai veiksmai siekiant sustiprinti ir standartizuoti kontrolę
1.  Siekiant sustiprinti ir standartizuoti kontrolę iš EJRŽF galima remti tarptautinių projektų, skirtų tarpvalstybinės kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemų, numatytų Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 46 straipsnyje ir nustatytų 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiame Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, kūrimo ir išbandymo įgyvendinimui remti.
2.  Visų pirma, tinkama finansuoti šių rūšių veikla:
a)  tarptautinės mokymo programos darbuotojams, atsakingiems už žuvininkystės veiklos stebėseną, kontrolę ir priežiūrą;
b)  iniciatyvos, įskaitant seminarus ir žiniasklaidos priemones, skirtos Sąjungos reglamentų ir susijusios kontrolės aiškinimui standartizuoti.
Pakeitimas 487
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis
1.   EJRŽF remia pagrindinių biologinių, techninių, aplinkosauginių ir socialinių bei ekonominių duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą pagal daugiametę Sąjungos programą, nurodytą [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 5 dalyje.
1.   EJRŽF remia pagrindinių biologinių, techninių, aplinkosauginių ir socialinių bei ekonominių duomenų, būtinų tvariam ekosistema grįstam žvejybos ir akvakultūros valdymui, rinkimą, tvarkymą, analizę ir naudojimą pagal daugiametę Sąjungos programą, nurodytą [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 5 dalyje.
Pakeitimas 488
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  duomenų tvarkymas ir naudojimas mokslinei analizei ir BŽP įgyvendinti;
a)  duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas mokslinei analizei ir BŽP įgyvendinti;
Pakeitimas 489
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  technologijos, įskaitant kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą, reikalingą duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, įsigijimas ir kūrimas;
Pakeitimas 490
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  nacionalinės daugiametės duomenų ėminių programos;
b)  nacionalinės, tarpvalstybinės ir subnacionalinės daugiametės duomenų ėminių programos;
Pakeitimas 491
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  komercinės ir poilsinės žuvininkystės stebėsena jūroje;
c)  komercinės ir poilsinės žuvininkystės stebėsena, įskaitant jūros organizmų ir paukščių priegaudos stebėseną, jūroje;
Pakeitimas 492
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)  metinių darbo programų, susijusių žuvininkystės srities technine ir moksline kompetencija, valdymas, duomenų perdavimo ir jų rinkinių tvarkymas ir parengiamieji darbai, skirti mokslinėms konsultacijoms pateikti;
Pakeitimas 493
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)
db)  žuvininkystės ekspertų posėdžių rengimas ir administravimas;
Pakeitimas 494
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies e punktas
e)   valstybių narių atstovų dalyvavimas regioniniuose koordinavimo posėdžiuose, nurodytuose [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 4 dalyje, regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, kurių susitariančioji šalis ar stebėtoja yra ES, posėdžiuose ar tarptautinių institucijų, atsakingų už mokslinių konsultacijų teikimą, posėdžiuose.
e)   valstybių narių atstovų ir mokslo srities specialistų bei regioninės valdžios atstovų dalyvavimas regioniniuose koordinavimo posėdžiuose, nurodytuose [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 4 dalyje, regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, kurių susitariančioji šalis ar stebėtoja yra ES, posėdžiuose ar tarptautinių institucijų, atsakingų už mokslinių, ekonominių ar techninių konsultacijų teikimą, posėdžiuose;
Pakeitimas 495
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  duomenų rinkimo ir duomenų tvarkymo sistemų tobulinimas ir bandomųjų tyrimų įgyvendinimas siekiant gerinti esamas duomenų rinkimo ir duomenų tvarkymo sistemas;
Pakeitimas 496
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)
eb)  veiklos išlaidos, patirtos renkant ir tvarkant duomenis.
Pakeitimas 497
Pasiūlymas dėl reglamento
79 a straipsnis (naujas)
79a straipsnis
Sankcijos
Komisijai pagal 150 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais valstybėms narėms būtų taikomos sankcijos įšaldant ir (arba) sumažinant iš EJRŽF teikiamas lėšas, jeigu šios valstybės narės:
a)  nesilaiko duomenų rinkimo ir perdavimo prievolių arba nepraneša apie faktinį savo žvejybos laivyno pajėgumą, arba
b)  negali išspręsti problemų, susijusių su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba, kuri vykdoma jų vandenyse ir (arba) kurią vykdo jų žvejybos laivynas.
Pakeitimas 498
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Pagal šį skyrių teikiama parama prisideda prie Europos Sąjungos integruotos jūrų politikos vystymo ir įgyvendinimo. Ji:
Pagal šį skyrių teikiama parama prisideda prie Europos Sąjungos integruotos jūrų politikos spartesnio vystymo ir įgyvendinimo. Ji:
Pakeitimas 499
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis
i)  skatinant veiksmus, kuriais valstybės narės ir ES regionai skatinami kurti, įvesti arba taikyti integruotą jūrų valdymą;
i)  skatinant veiksmus, kuriais valstybės narės ir regionai skatinami kurti, įvesti arba taikyti integruotą jūrų valdymą;
Pakeitimas 500
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
ii)  skatinant valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų dialogą ir bendradarbiavimą jūrų ir jūrininkystės klausimais, įskaitant jūrų baseinų strategijų kūrimą;
ii)  skatinant valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų dialogą ir bendradarbiavimą jūrų ir jūrininkystės klausimais, įskaitant integruotų jūrų baseinų strategijų kūrimą ir įgyvendinimą, turint mintyje, kad reikia harmoningo požiūrio visų jūrų baseinų atžvilgiu, taip pat atsižvelgiant į jūrų baseinų ir baseinų dalių ypatumus ir prireikus atitinkamas makroregionines strategijas;
Pakeitimas 501
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis
iii)   skatinant bendradarbiavimo tarp sektorių platformų ir tinklų, įskaitant valdžios institucijų, regioninės ir vietos valdžios institucijų, pramonės, turizmo sektoriaus, suinteresuotųjų subjektų mokslinių tyrimų srityje, piliečių, pilietinių organizacijų ir socialinių partnerių atstovus, kūrimą;
iii)   skatinant bendradarbiavimo tarp sektorių platformų ir tinklų, įskaitant nacionalinių valdžios institucijų, regioninės ir vietos valdžios institucijų, pramonės, turizmo sektoriaus, suinteresuotųjų subjektų mokslinių tyrimų srityje, piliečių, pilietinių organizacijų ir socialinių partnerių atstovus, taip pat ir pagal jūrų baseinų strategijas, kūrimą;
Pakeitimas 502
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis
iv)  skatinant pasikeitimą geriausia patirtimi ir dialogą tarptautiniu lygmeniu, įskaitant dvišalį dialogą su trečiosiomis šalimis, nepažeidžiant kitų susitarimų ar sutarčių, galimai sudarytų tarp ES ir atitinkamų trečiųjų šalių;
iv)  skatinant pasikeitimą geriausia patirtimi ir dialogą tarptautiniu lygmeniu, įskaitant dvišalį dialogą su trečiosiomis šalimis, vadovaujantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija (angl. UNCLOS) ir susijusiomis esamomis UNCLOS grindžiamomis tarptautinėmis konvencijomis, nepažeidžiant kitų susitarimų ar sutarčių, galimai sudarytų tarp ES ir atitinkamų trečiųjų šalių;
Pakeitimas 503
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis
b)   prisideda prie įvairiems jūrininkystės sektoriams ir (arba) sektorių politikos šakoms abipusiai naudingų tarpsektorinių iniciatyvų vystymo, atsižvelgiant į ir remiantis šiomis esamomis priemonėmis ir iniciatyvomis:
b)   prisideda prie įvairiems jūrų ir jūrininkystės sektoriams ir (arba) sektorių politikos šakoms abipusiai naudingų tarpsektorinių iniciatyvų vystymo, atsižvelgiant į ir remiantis šiomis esamomis priemonėmis ir iniciatyvomis:
Pakeitimas 504
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis
i)  integruotą jūrų laivybos stebėseną, siekiant padidinti veiksmingumą ir našumą keičiantis informacija tarp sektorių ir valstybių, kartu tinkamai atsižvelgiant į esamas ir būsimas sistemas;
i)  integruotą jūrų laivybos stebėseną, siekiant padidinti saugumą, veiksmingumą ir našumą keičiantis informacija tarp sektorių ir valstybių, kartu tinkamai atsižvelgiant į esamas ir būsimas sistemas;
Pakeitimas 505
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
iii)   laipsnišką išsamios ir visuomenei prieinamos aukštos kokybės žinių apie jūras bazės sukūrimą, kas turėtų palengvinti dalijimąsi šiais duomenimis, pakartotiną jų panaudojimą ir jų platinimą įvairiose vartotojų grupėse.
iii)   laipsnišką išsamios ir viešai prieinamos aukštos kokybės žinių apie jūras bazės sukūrimą siekiant sumažinti veiksmų dubliavimą, palengvinti keitimąsi šiais duomenimis, pakartotiną jų panaudojimą ir jų platinimą įvairiose vartotojų grupėse.
Pakeitimas 506
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  valstybių narių bendradarbiavimo gerinimą skirtingoms pakrančių apsaugos tarnyboms keičiantis informacija ir geriausia praktika siekiant sukurti Europos pakrančių apsaugos tarnybą;
Pakeitimas 507
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  remia tvarų ekonomikos augimą, užimtumą, inovacijas ir naujas technologijas naujai besikuriančiuose ir ateityje susikursiančiuose jūrininkystės sektoriuose pakrančių regionuose, papildant esamus sektorių ir nacionalinio lygmens veiksmus;
c)  remia tvarų ekonomikos augimą, užimtumą, inovacijas ir naujas technologijas naujai besikuriančiuose ir ateityje susikursiančiuose jūrininkystės sektoriuose, taip pat Sąjungos pakrančių, salų bei atokiausiuose regionuose, papildant esamus sektorių ir nacionalinio lygmens veiksmus;
Pakeitimas 508
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  remia žmogiškojo kapitalo vystymąsi jūrininkystės sektoriuje, visų pirma, skatindama bendradarbiavimą ir mainus mokymų srityje;
Pakeitimas 509
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies d punktas
d)   skatina saugoti jūrų aplinką, visų pirma jos biologinę įvairovę, ir saugomas jūrų teritorijas, pvz., NATURA 2000 teritorijas, ir tausiai naudoti jūros ir pakrantės išteklius bei detaliau nustatyti žmogaus veiklos, darančios poveikį jūrų aplinkai, tvarumo ribas, visų pirma pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą.
d)   skatina saugoti jūrų aplinką, visų pirma jos biologinę įvairovę, ir saugomas jūrų teritorijas, pvz., NATURA 2000 teritorijas, ir tausiai naudoti jūros ir pakrantės išteklius taikant ekosistema grįstą principą žmogaus veiklos valdymui vadovaujantis tikslu užtikrinti ir išlaikyti gerą aplinkos būklę, kaip reikalaujama pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą.
Pakeitimas 510
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  projektai, įskaitant bandomuosius projektus ir bendradarbiavimo projektus;
b)  projektai (nuo parengimo iki įgyvendinimo), įskaitant įvairius bandomuosius projektus ir nacionalinius bei tarpvalstybinius bendradarbiavimo projektus;
Pakeitimas 511
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  visuomenės informavimo priemonės ir dalijimasis geriausia patirtimi, informuotumo didinimo kampanijos ir susijusios ryšių ir informacijos sklaidos veiklos, pavyzdžiui, viešinimo kampanijos, renginiai, interneto svetainių kūrimas ir priežiūra, suinteresuotųjų subjektų platformos, įskaitant institucinius pranešimus apie Sąjungos politinius prioritetus, kiek jie yra susiję su bendraisiais šio reglamento tikslais;
c)  visuomenės informavimo priemonės ir dalijimasis geriausia patirtimi, įskaitant atitinkamų veiksmingų Europos mokslinių tyrimų programų srityje, informuotumo didinimo kampanijos ir susijusios ryšių ir informacijos sklaidos veiklos, pavyzdžiui, viešinimo kampanijos, renginiai, interneto svetainių kūrimas ir priežiūra, suinteresuotųjų subjektų platformos, įskaitant institucinius pranešimus apie Sąjungos politinius prioritetus, kiek jie yra susiję su bendraisiais šio reglamento tikslais;
Pakeitimas 512
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  konferencijos, seminarai ir praktiniai seminarai;
d)  konferencijos, seminarai, forumai ir praktiniai seminarai;
Pakeitimas 513
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies e punktas
e)   pasikeitimas geriausia patirtimi, veiksmų koordinavimas, įskaitant dalijimosi informacija sistemas ir jūrų baseinų strategijų priežiūros mechanizmus;
e)   keitimasis geriausia patirtimi, veiksmų koordinavimas, įskaitant dalijimosi informacija tinklus ir paramą jūrų baseinų strategijų rengimui;
Pakeitimas 514
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies f punktas
f)   informacinių sistemų ir tinklų, leidžiančių rinkti, valdyti, tikrinti, analizuoti ir keistis su žuvininkyste susijusia informacija bei kurti tam skirtas atrankos metodikas, kūrimas, veikimas ir priežiūra, taip pat sujungimas su tarpsektorinėmis duomenų keitimosi sistemomis;
f)   informacinių sistemų ir tinklų, leidžiančių rinkti, valdyti, tikrinti, analizuoti ir keistis informacija bei kurti tam skirtas atrankos metodikas, kūrimas, veikimas ir priežiūra, taip pat sujungimas su tarpsektorinėmis duomenų keitimosi sistemomis;
Pakeitimas 515
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa)  mokymo projektai, skirti žinių bei profesinės kvalifikacijos plėtojimui, ir priemonės jūrininkystės sektoriaus profesiniam vystymuisi skatinti;
Pakeitimas 516
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)
fb)  tinkamos priemonės integruotam priekrantės zonų valdymui, jūrų erdvės planavimui ir bendrų išteklių valdymui jūrų baseinų lygmeniu;
Pakeitimas 517
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)
fc)  techninė pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. …/….. [kuriuo išdėstytos bendrosios nuostatos] 51 straipsnį.
Pakeitimas 518
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.   Siekiant įgyvendinti 81 straipsnio b punkte nustatytą konkretų tikslą vystyti tarpsektorinius veiksmus EJRŽF lėšomis gali būti remiama:
2.   Siekiant įgyvendinti 81 straipsnio b punkte nustatytą konkretų tikslą vystyti tarpvalstybinius ir tarpsektorinius veiksmus EJRŽF lėšomis gali būti remiama:
Pakeitimas 519
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies b punktas
b)   valstybių narių tarpusavio koordinavimas ir bendradarbiavimas, siekiant vystyti jūrų erdvės planavimą ir integruotą pakrančių zonos valdymą, įskaitant išlaidas, susijusias su dalijimosi duomenimis ir jų stebėsenos sistemomis ir praktika, vertinimu, ekspertų tinklo sukūrimu ir eksploatavimu, ir programos, kuria siekiama gerinti valstybių narių gebėjimus vykdyti jūrų erdvės planavimą, sukūrimu;
b)   valstybių narių tarpusavio ir, prireikus, valstybių narių ir regionų koordinavimas ir bendradarbiavimas, siekiant vystyti jūrų erdvės planavimą ir integruotą pakrančių zonos valdymą, įskaitant išlaidas, susijusias su dalijimosi duomenimis ir jų stebėsenos sistemomis ir praktika, vertinimu, ekspertų tinklo sukūrimu ir eksploatavimu, ir programos, kuria siekiama gerinti valstybių narių gebėjimus vykdyti jūrų erdvės planavimą, sukūrimu;
Pakeitimas 520
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies c punktas
c)   Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklo, kuriuo siekiama palengvinti jūrininkystės duomenų surinkimą, tvarkymą, kokybės kontrolę, pakartotiną panaudojimą ir platinimą bendradarbiaujant prie tinklo prisijungusių valstybių narių institucijoms, sukūrimo ir jo naudojimo techninės priemonės.
c)   Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklo, kuriuo siekiama palengvinti jūrų duomenų ir žinių rinkimą, įgijimą, tvarkymą, kokybės kontrolę, pakartotiną panaudojimą ir platinimą bendradarbiaujant prie tinklo prisijungusių valstybių narių institucijoms, sukūrimo ir jo naudojimo techninės priemonės.
Pakeitimas 521
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Šiame skyriuje nustatytos priemonės padeda įgyvendinti BŽP ir IJP, visų pirma šiose srityse:
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 522
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  mokslinės rekomendacijos pagal BŽP;
a)  mokslinių rekomendacijų pagal BŽP rinkimas, tvarkymas ir sklaida;
Pakeitimas 523
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  konkrečios kontrolės ir vykdymo priemonės pagal BŽP;
b)  konkrečios kontrolės ir vykdymo priemonės pagal BŽP, įskaitant darbo inspekcijas;
Pakeitimas 524
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  socialinis dialogas ir socialinių partnerių įtraukimas;
Pakeitimas 525
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  rinkos tyrimas;
e)  rinkos tyrimas, įskaitant elektroninių rinkų kūrimo tyrimą;
Pakeitimas 526
Pasiūlymas dėl reglamento
84 a straipsnis (naujas)
84a straipsnis
Išsaugojimo priemonės
Siekdamas užtikrinti veiksmingą išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 17 ir 21 straipsnius, EJRŽF gali remti iniciatyvas, kurių imasi valstybės narės, siekdamos bendradarbiauti ir įgyvendinti bendras priemones bei pasiekti tikslus ir įgyvendinti siekius, dėl kurių susitarta pagal daugiamečius planus, nustatytus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 9, 10 ir 11 straipsniais.
Pakeitimas 527
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis
1.   EJRŽF parama gali būti teikiama mokslinėms išvadoms teikti, visų pirma taikomųjų mokslinių tyrimų projektuose, tiesiogiai susijusiuose su mokslinių nuomonių ir rekomendacijų teikimu, siekiant, kad vykdant BŽP būtų priimami išmintingi ir veiksmingi žuvininkystės valdymo sprendimai.
1.   EJRŽF parama gali būti teikiama mokslinėms išvadoms teikti, visų pirma taikomųjų mokslinių tyrimų projektuose, tiesiogiai susijusiuose su mokslinių nuomonių ir rekomendacijų, taip pat socialiniais ir ekonominiais klausimais teikimu, siekiant, kad vykdant BŽP būtų priimami išmintingi ir veiksmingi žuvininkystės valdymo sprendimai.
Pakeitimas 528
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies a punktas
a)   tyrimai ir bandomieji projektai, būtini BŽP įgyvendinti ir vystyti, įskaitant alternatyvius tvarios žuvininkystės valdymo metodus;
a)   tyrimai ir bandomieji projektai, būtini BŽP įgyvendinti ir vystyti, įskaitant alternatyvius tvarios žvejybos ir akvakultūros valdymo metodus, be kita ko, konsultacinėse tarybose;
Pakeitimas 529
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  tyrimai, būtini BŽP įgyvendinti ir vystyti biologiniu ir geografiniu aspektais pažeidžiamose teritorijose;
Pakeitimas 530
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  mokslinių įstaigų, įskaitant tarptautines patariamąsias įstaigas, atsakingas už žuvų išteklių vertinimą, nepriklausomų ekspertų ir mokslinių tyrimų institucijų mokslinių nuomonių ir rekomendacijų rengimas ir teikimas;
b)  mokslinių įstaigų, įskaitant tarptautines patariamąsias įstaigas, atsakingas už žuvų išteklių vertinimą, ekspertų ir mokslinių tyrimų institucijų mokslinių nuomonių ir rekomendacijų rengimas ir teikimas;
Pakeitimas 531
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  ekspertų dalyvavimas posėdžiuose, kuriuose svarstomi žuvininkystės srities moksliniai ir techniniai klausimai, ir darbo grupėse, taip pat tarptautinių patariamųjų įstaigų posėdžiuose ir posėdžiuose, kuriuose žuvininkystės ekspertų dalyvavimas bus reikalingas;
c)  ekspertų dalyvavimas posėdžiuose, kuriuose svarstomi žuvininkystės srities moksliniai ir techniniai klausimai, ir darbo grupėse, taip pat tarptautinių patariamųjų įstaigų posėdžiuose ir posėdžiuose, kuriuose žvejybos ir akvakultūros ekspertų dalyvavimas bus reikalingas;
Pakeitimas 532
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  mokslinių tyrimų laivų, vykdančių mokslinių tyrimų programas ne Sąjungos vandenų teritorijose, kuriose Sąjunga veikia pagal žuvininkystės susitarimus, finansavimas;
Pakeitimas 533
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies e punktas
e)   valstybių narių bendradarbiavimas duomenų rinkimo srityje, įskaitant regioninių duomenų bazių, skirtų duomenims saugoti, valdyti ir naudoti, kūrimą ir eksploataciją, kas bus naudinga regioniniam bendradarbiavimui ir pagerins duomenų surinkimą ir valdymą, taip pat suteiks daugiau mokslinės patirties, naudingos žuvininkystės valdymui.
e)   valstybių narių bendradarbiavimas duomenų rinkimo srityje, kuriame dalyvauja ir įvairūs regionų suinteresuotieji subjektai ir kuris apima regioninių duomenų bazių, skirtų duomenims saugoti, valdyti ir naudoti, kūrimą ir eksploataciją, kurios bus naudingos regioniniam bendradarbiavimui ir pagerins duomenų surinkimą ir valdymą, taip pat suteiks daugiau mokslinės patirties, naudingos žuvininkystės valdymui.
Pakeitimas 534
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  elektroninių rinkų kūrimas siekiant geriau koordinuoti rinkos dalyvių ir perdirbėjų informaciją.
Pakeitimas 535
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies a punktas
a)   patruliavimo laivų, orlaivių, sraigtasparnių įsigijimas, kai juos bendrai įsigyja kelios valstybės narės, esančios toje pačioje geografinėje zonoje, jeigu ne mažiau kaip 60 proc. laiko jie naudojami žuvininkystės kontrolei;
a)   patruliavimo laivų, orlaivių, sraigtasparnių įsigijimas, kai juos bendrai įsigyja kelios valstybės narės, esančios toje pačioje geografinėje zonoje, jeigu ne mažiau kaip 60 proc. viso laiko, apskaičiuoto per metus, jie naudojami žuvininkystės kontrolei;
Pakeitimas 536
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies b punktas
b)   išlaidos, susijusios su naujų kontrolės technologijų vertinimu ir kūrimu;
b)   išlaidos, susijusios su naujų kontrolės technologijų, taip pat keitimosi duomenimis tarp valdžios institucijų ir institucijų, kurioms Sąjungoje tenka atsakomybė saugumo, gelbėjimo ir kontrolės srityse, procesų, vertinimu ir kūrimu;
Pakeitimas 537
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalis
1.  Iš EJRŽF gali būti dengiamos patariamųjų tarybų veiklos išlaidos, kaip nustatyta [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 52 straipsnyje.
1.  Iš EJRŽF dengiamos būtinos patariamųjų tarybų veiklos ir ekspertizės išlaidos, kaip nustatyta [Reglamente dėl bendros žuvininkystės politikos], siekiant užtikrinti, kad jų užduotys būtų visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintos.
Pakeitimas 538
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  EJRŽF gali padėti dengti patariamųjų tarybų veiklos išlaidas, jei jos skirtos žvejų organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių susidomėjimui ir dalyvavimui skatinti.
Pakeitimas 539
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Iš EJRŽF dengiamos veiklos, techninės ir mokslinių tyrimų išlaidos, patirtos vykdant tyrimus, kuriais siekiama pagrįsti patariamųjų tarybų rekomendacijas.
Pakeitimas 540
Pasiūlymas dėl reglamento
88 a straipsnis (naujas)
88a straipsnis
Socialinis dialogas
EJRŽF gali remti socialinį dialogą ir socialinių partnerių dalyvavimą skatinančių organizacijų veiklos išlaidas.
Pakeitimas 541
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalis
EJRŽF parama gali būti teikiama Komisijos vykdomai apie žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinką surinktos informacijos sklaidai pagal [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 49 straipsnį.
EJRŽF parama gali būti teikiama Komisijos vykdomai apie žvejybos ir akvakultūros produktų rinką surinktos informacijos sklaidai pagal [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 49 straipsnį, taip pat elektroninės rinkos kūrimui siekiant geriau koordinuoti rinkos dalyvių ir perdirbėjų informaciją.
Pakeitimas 542
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 1 dalies b punktas
b)   tausios žuvininkystės susitarimų įgyvendinimą ir Europos Sąjungos dalyvavimą regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose;
b)   tausios žuvininkystės susitarimų rengimą, stebėseną ir vertinimą ir Sąjungos dalyvavimą regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose; šias priemones sudaro tyrimai, posėdžiai, ekspertų dalyvavimas, sąnaudos laikiniesiems darbuotojams, informavimo veikla ir bet kurios kitos administracinės sąnaudos arba sąnaudos, patirtos dėl Komisijos suteiktos mokslinės arba techninės pagalbos;
Pakeitimas 543
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Neviršijant 5 proc. bendros veiksmų programos sumos ribos iš EJRŽF valstybių narių iniciatyva gali būti remiama:
1.  Neviršijant 6 proc. bendros veiksmų programos sumos ribos iš EJRŽF valstybių narių iniciatyva gali būti remiama:
Pakeitimas 544
Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  100 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 70 straipsnyje nurodytai paramai sandėliavimui;
a)  50 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 70 straipsnyje nurodytai paramai sandėliavimui;
Pakeitimas 545
Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)
aa)  100 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 69 straipsnyje nurodytiems gamybos ir prekybos planams rengti;
Pakeitimas 546
Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  80 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 78 straipsnio 2 dalies a–d ir f–j punktuose nurodytai paramai;
d)  90 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 78 straipsnio 2 dalies a–d ir f–j punktuose nurodytai paramai;
Pakeitimas 547
Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies e punktas
e)  65 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 79 straipsnyje nurodytai paramai.
e)  80 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 79 straipsnyje nurodytai paramai.
Pakeitimas 548
Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)
ea)  didžiausia EJRŽF įnašo norma ir dar 10 procentinių punktų, jeigu iš EJRŽF finansuojama veikla vykdoma nutolusiose Graikijos salose ir atokiausiuose regionuose, kurie yra nepalankioje padėtyje dėl savo nutolimo;
Pakeitimas 549
Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės taiko didžiausią viešosios pagalbos intensyvumą, lygų 50 % visų tinkamų finansuoti viešųjų veiklos išlaidų.
1.  Valstybės narės taiko didžiausią viešosios pagalbos intensyvumą, lygų 60 % visų tinkamų finansuoti viešųjų veiklos išlaidų.
Pakeitimas 550
Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  paramos gavėjas yra viešosios teisės institucija;
a)  paramos gavėjas yra viešosios teisės institucija arba privatinės teisės subjektas, atliekantis viešosios tarnybos funkcijas;
Pakeitimas 551
Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  veikla susijusi su 70 straipsnyje nurodyta parama sandėliavimui;
Išbraukta.
Pakeitimas 552
Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali taikyti viešosios pagalbos intensyvumą, lygų nuo 50 % iki 100 % visų tinkamų finansuoti viešųjų veiklos išlaidų, kai veikla vykdoma pagal V antraštinės dalies III skyrių ir atitinka vieną iš šių kriterijų:
3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali taikyti viešosios pagalbos intensyvumą, kuris būtų ne mažesnis kaip 60 proc. ir ne didesnis kaip 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai veikla vykdoma pagal V antraštinės dalies I, II, III arba IV skyrius ir atitinka du ar daugiau šių kriterijų:
Pakeitimas 553
Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Komisija naudojasi įgaliojimais visiškai laikydamasi proporcingumo principo ir atsižvelgdama į riziką, kad atitinkamų BŽP taisyklių nesilaikymas kelia rimtą grėsmę tausiam gyvųjų biologinių jūrų išteklių eksploatavimui, t. y. naudojimui taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, taip pat atitinkamų išteklių tvarumui ar jūrų aplinkos išsaugojimui.
Komisija naudojasi įgaliojimais visiškai laikydamasi proporcingumo principo ir atsižvelgdama į riziką, kad atitinkamų BŽP taisyklių nesilaikymas kelia rimtą grėsmę tausiam gyvųjų biologinių jūrų išteklių eksploatavimui, t. y. naudojimui taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, taip pat atitinkamų išteklių tvarumui, jūrų aplinkos išsaugojimui ar geros aplinkos būklės iki 2020 m. užtikrinimui ir išlaikymui.
Pakeitimas 576
Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalis
1.   Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 114 straipsnyje nustatytų bendrųjų taisyklių, valdymo institucija:
1.  Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 114 straipsnyje nustatytų bendrųjų taisyklių, valdymo institucija:
a)   du kartus per metus teikia Komisijai atitinkamus veiklos, kuriai skiriamas finansavimas, rodiklių duomenis, įskaitant pagrindinius paramos gavėjo ir projekto duomenis. Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 128 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, nustato šių duomenų pateikimo taisykles.
a)   du kartus per metus teikia Komisijai atitinkamus veiklos, kuriai skiriamas finansavimas, rodiklių duomenis, įskaitant pagrindinius paramos gavėjo ir projekto duomenis. Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 128 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, nustato šių duomenų pateikimo taisykles.
b)   užtikrina informacijos apie programą teikimą galimiems paramos gavėjams, profesinėms organizacijoms, ekonominiams ir socialiniams partneriams, vyrų ir moterų lygybę skatinančioms įstaigoms ir atitinkamoms nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant aplinkosaugos organizacijas, apie tos programos siūlomas galimybes ir apie taisykles programos finansavimui gauti;
b)   užtikrina informacijos apie programą teikimą galimiems paramos gavėjams, profesinėms organizacijoms, ekonominiams ir socialiniams partneriams, vyrų ir moterų lygybę skatinančioms įstaigoms ir atitinkamoms nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant aplinkosaugos organizacijas, apie tos programos siūlomas galimybes, apie taisykles programos finansavimui gauti ir apie prievolę laikytis bendros žuvininkystės politikos taisyklių;
c)   užtikrina programos viešinimą, paramos gavėjams teikdama informaciją apie Sąjungos įnašą, o plačiajai visuomenei – apie Sąjungos vaidmenį vykdant programą.
c)   užtikrina programos viešinimą, paramos gavėjams teikdama informaciją apie Sąjungos įnašą ir prievolę laikytis bendros žuvininkystės politikos taisyklių;
d)  užtikrina programos viešinimą plačiajai visuomenei teikdama informaciją apie Sąjungos vaidmenį vykdant programą ir apie valstybių narių vaidmenį užtikrinant bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymąsi.
Pakeitimas 554
Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis
1.  Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 135 straipsnio reikalavimų, valstybės narės visų pirma yra atsakingos už taisyklių, taikytinų pagal bendrą žuvininkystės politiką, nesilaikymo atvejų tyrimą.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 555
Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalis
2.   Tai atvejais, kai išlaidoms taikomos finansinės pataisos tiesiogiai susijusios su 98 straipsnio nesilaikymu, valstybės narės nusprendžia dėl pataisos sumos atsižvelgdamos į paramos gavėjo BŽP taisyklių pažeidimo sunkumą, ekonominę naudą, gautą dėl BŽP taisyklių nesilaikymo ar EJRŽF įnašo į paramos gavėjo ekonominę veiklą svarbą.
2.   Tai atvejais, kai išlaidoms taikomos finansinės pataisos tiesiogiai susijusios su 98 straipsnio nesilaikymu, valstybės narės nusprendžia dėl pataisos sumos atsižvelgdamos į paramos gavėjo BŽP taisyklių pažeidimo sunkumą (įskaitant mastą, trukmę ir bet kokį pasikartojimą), ekonominę naudą, gautą dėl BŽP taisyklių nesilaikymo ar EJRŽF įnašo į paramos gavėjo ekonominę veiklą svarbą.
Pakeitimas 577
Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnis
1.  Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 134 straipsnio reikalavimų, taikydama įgyvendinimo aktą Komisija gali sustabdyti visus veiklos programos tarpinius mokėjimus arba jų dalį, jeigu
1.  Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 134 straipsnio reikalavimų, Komisija įgyvendinimo aktu gali sustabdyti visus veiklos programos tarpinius mokėjimus arba jų dalį, jeigu
a)  esama svarbių veiklos programos valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, kuriems pašalinti nesiimta taisomųjų priemonių;
b)  patvirtintoje išlaidų suvestinėje pateiktos išlaidos susijusios su rimtu pažeidimu ar kitu reikalavimų nesilaikymu, dėl kurių nesiimta taisomųjų veiksmų;
c)  valstybė narė nesiėmė reikiamų veiksmų, kad ištaisytų padėtį, dėl kurios pagal 118 straipsnį sustabdyti mokėjimai;
d)  esama didelių stebėsenos sistemos kokybės ir patikimumo trūkumų;
Komisija įgyvendinimo aktu priėmė sprendimą, patvirtinantį, kad valstybė narė nesilaikė savo įsipareigojimų pagal bendrą žuvininkystės politiką. Dėl tokio nesilaikymo gali būti taikomos sankcijos išlaidoms, nurodytoms patvirtintoje išlaidų, kurioms prašomos tarpinės išmokos, sąmatoje.
e)  Komisija įgyvendinimo aktu priėmė sprendimą, patvirtinantį, kad valstybė narė nesilaikė savo įsipareigojimų pagal bendrą žuvininkystės politiką. Dėl tokio nesilaikymo gali būti taikomos sankcijos išlaidoms, nurodytoms patvirtintoje išlaidų, kurioms prašomos tarpinės išmokos, sąmatoje;
f)  laikomasi Reglamento (ES) Nr.[...] [dėl bendrųjų nuostatų] 17 straipsnio 5 dalyje ir 20 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų.
2.  Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 128 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, gali nustatyti išsamias taisykles dėl mokėjimų, kurie gali būti sustabdyti. Šių mokėjimų sumos turi būti proporcingos valstybės narės taisyklių nesilaikymo pobūdžiui ir svarbai.
2.  Komisija įgyvendinimo aktu gali nuspręsti sustabdyti visus tarpinius mokėjimus ar jų dalį, prieš tai suteikusi valstybei narei galimybę pateikti pastabas per dviejų mėnesių laikotarpį. Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 151 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, gali nustatyti išsamias taisykles dėl mokėjimų dalies, kuri gali būti sustabdyta. Šios sumos turi būti proporcingos valstybės narės trūkumo, pažeidimo ar taisyklių nesilaikymo pobūdžiui ir svarbai.
2a.  Komisija įgyvendinimo aktu gali nuspręsti pratęsti visus tarpinius mokėjimus ar jų dalį, jei valstybė narės ėmėsi būtinų priemonių, kad toks sustabdymas galėtų būti baigtas. Jei valstybė narė nesiima tokių priemonių, Komisija įgyvendinimo aktu gali nuspręsti taikyti finansines pataisas, pagal 128 ir 129 straipsnius atšaukdama visą Sąjungos įnašą į veiklos programą arba jo dalį.
Pakeitimas 578
Pasiūlymas dėl reglamento
103 a straipsnis (naujas)
103a straipsnis
Komisijos atliekamos patikros vietoje
1.  Nepažeisdama pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus ar Sutarties 287 straipsnį valstybių narių vykdomos kontrolės ir bet kokių pagal Sutarties 322 straipsnį rengiamų patikrinimų tvarkos, Komisija gali valstybėse narėse rengti patikras vietoje, siekdama visų pirma patikrinti:
a)  administracinės praktikos atitiktį Sąjungos taisyklėms;
b)  ar turimi būtini patvirtinamieji dokumentai ir ar jie atitinka EJRŽF lėšomis finansuojamą veiklą;
c)  EJRŽF lėšomis finansuojamos veiklos vykdymo ir kontrolės sąlygas.
2.  Asmenys, Komisijos įgalioti atlikti patikras vietoje, arba Komisijos atstovai, veikiantys pagal jiems suteiktus įgaliojimus, turi teisę susipažinti su buhalterinėmis knygomis ir visais kitais dokumentais, susijusiais su EJRŽF finansuojamomis išlaidomis, įskaitant dokumentus ir metaduomenis, sukurtus ar gautus ir saugomus elektroninėse laikmenose.
4.  Komisija apie numatomas patikras vietoje pakankamai anksti praneša atitinkamai valstybei narei arba valstybei narei, kurios teritorijoje bus taikomos kontrolės priemonės. Taikant šias kontrolės priemones gali dalyvauti atitinkamos valstybės narės atstovai.
5.  Komisijai paprašius ir atitinkamai valstybei narei sutikus, papildomas kontrolės priemones taiko ar šiame reglamente numatytos veiklos tyrimus atlieka tos valstybės narės kompetentingos institucijos. Taikant šias kontrolės priemones gali dalyvauti Komisijos atstovai arba Komisijos deleguoti asmenys.
6.  Siekdama pagerinti taikomas kontrolės priemones Komisija atitinkamai valstybei narei pritarus gali prašyti tos valstybės narės institucijų pagalbos taikant tam tikras kontrolės priemones ir atliekant tyrimus.
7.  Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 151 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, gali nustatyti išsamias taisykles dėl tvarkos, kurios reikia laikytis, kai taikomos papildomos kontrolės priemonės, minimos šio straipsnio 5 ir 6 dalyse.
Pakeitimas 579
Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad visa sklandžiai EJRŽF veiklai užtikrinti reikalinga informacija būtų prieinama Komisijai, ir imasi visų atitinkamų priemonių siekdamos palengvinti kontrolės priemonių, kurias Komisija laiko reikalingomis valdant Sąjungos finansus, taikymą, įskaitant patikras vietoje.
Komisijai paprašius, valstybės narės jai perduoda įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriuos jos priėmė įgyvendindamos su bendra žuvininkystės politika susijusius Sąjungos aktus, jeigu tie aktai turi finansinio poveikio EJRŽF.
2.   Komisijai paprašius, valstybės narės jai perduoda įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriuos jos priėmė įgyvendindamos su bendra žuvininkystės politika susijusius Sąjungos aktus, jeigu tie aktai turi finansinio poveikio EJRŽF.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad visa informacija apie aptiktus pažeidimus, įtariamo sukčiavimo atvejus ir veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant susigrąžinti su tais pažeidimais ir sukčiavimu susijusias neteisėtas išmokas pagal šio skyriaus 116 straipsnį, būtų prieinama Komisijai.
Pakeitimas 580
Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnis
1.  Komisija, prieš įgyvendinimo aktais priimdama sprendimą dėl finansinės pataisos, pradeda procedūrą, informuodama valstybę narę apie savo preliminarias išvadas ir paprašydama jos per du mėnesius pateikti savo pastabas.
Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 137 straipsnio 2 dalies reikalavimų, kai Komisija siūlo 106 straipsnio 2 dalyje nurodytą finansinę pataisą, valstybei narei suteikiama galimybė, nagrinėjant atitinkamus dokumentus, įrodyti, kad faktinis BŽP taisyklių nesilaikymo mastas ir su juo susijusios išlaidos buvo mažesni negu nustatė Komisija.
2.  Jeigu Komisija siūlo finansinę pataisą, atliekamą remiantis ekstrapoliacija arba taikant fiksuotą dydį, valstybei narei suteikiama galimybė, tiriant atitinkamus dokumentus, įrodyti, kad faktinis pažeidimo ar kito reikalavimų nesilaikymo atvejo, įskaitant BŽP taisyklių nesilaikymą, mastas buvo mažesnis negu nustatė Komisija. Suderinusi su Komisija, valstybė narė gali apriboti tyrimo mastą ir nagrinėti tik atitinkamų dokumentų dalį arba atrinktus dokumentus. Išskyrus deramai pagrįstus atvejus, šiam tyrimui negalima skirti daugiau kaip dviejų mėnesių, praėjus 1 dalyje nurodytiems dviem mėnesiams.
3.  Komisija atsižvelgia į visus valstybės narės per 1 ir 2 dalyse nurodytus laikotarpius pateiktus įrodymus.
4.  Jeigu valstybė narė nesutinka su Komisijos preliminariomis išvadomis, ji yra kviečiama į Komisijos posėdį siekiant užtikrinti, kad būtų pateikta visa susijusi informacija ir pastabos, į kurias atsižvelgdama Komisija padaro išvadas dėl finansinės pataisos taikymo.
5.  Siekdama taikyti finansines pataisas Komisija įgyvendinimo aktais priima sprendimą per šešis mėnesius nuo posėdžio datos arba papildomos informacijos gavimo datos, jei valstybė narė sutinka pateikti tokią papildomą informaciją po posėdžio. Komisija atsižvelgia į visą procedūros metu pateiktą informaciją ir pastabas. Jei posėdis neįvyksta, šešių mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti praėjus dviem mėnesiams nuo Komisijos išsiųsto kvietimo datos.
6.  Jeigu Komisija ar Audito Rūmai aptinka pažeidimų, kurie turi poveikį Komisijai atsiųstoms metinėms finansinėms ataskaitoms, dėl to taikoma finansinė pataisa sumažina EJRŽF paramą veiklos programai.
Pakeitimas 557
Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalis
1.  Pagrindinė informacija apie programos įgyvendinimą, visus finansavimui skirti atrinktus ir įvykdytus veiksmus, reikalinga stebėsenai ir vertinimui, įskaitant pagrindinę informaciją apie paramos gavėją ir projektą, įrašoma ir tvarkoma elektroniniu būdu.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 558
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 2 dalis
2.  Valdymo institucija ir stebėsenos komitetas veiklos programą stebi vadovaudamiesi finansiniais, pajėgumo ir tikslų rodikliais.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 559
Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  per keturis mėnesius nuo sprendimo, kuriuo patvirtinama programa, priėmimo išnagrinėja finansuojamos veiklos atrankos kriterijus ir pareiškia dėl jų nuomonę; atrankos kriterijai patikslinami, atsižvelgiant į programavimo poreikius;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimai 581, 560 ir 561
Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio 1 dalis
1.  Valdymo institucija pagal 99 straipsnio 1 dalies b punktą yra atsakinga už šiuos dalykus:
1.  Valdymo institucija pagal 99 straipsnio 1 dalies b–d punktus yra atsakinga už šiuos dalykus:
a)  už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena bendra interneto svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama informacija apie visas tos valstybės narės veiklos programas ir galimybę jomis naudotis;
a)  už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena bendra interneto svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama informacija apie visas tos valstybės narės veiklos programas ir galimybę jomis nesudėtingai naudotis;
b)  už tai, kad galimi paramos gavėjai būtų informuojami apie finansavimo pagal veiklos programas galimybes;
b)  už tai, kad galimi paramos gavėjai būtų informuojami apie finansavimo pagal veiklos programas galimybes ir pareigą laikytis bendros žuvininkystės politikos taisyklių;
c)   už tai, kad įgyvendinant informavimo ir ryšių veiksmus, susijusius su partnerystės sutarčių, veiklos programų ir veiklos rezultatais ir poveikiu, Sąjungos piliečiai būtų informuojami apie sanglaudos politikos ir fondų vaidmenį bei pasiekimus.
c)   už tai, kad įgyvendinant informavimo ir ryšių veiksmus, susijusius su partnerystės sutarčių, veiklos programų ir veiklos rezultatais ir poveikiu, Sąjungos piliečiai būtų informuojami Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo vaidmenį bei pasiekimus.
d)  už tai, kad būtų viešai skelbiama priemonių, kuriomis užtikrinamas bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, santrauka, įskaitant valstybių narių arba paramos gavėjų pažeidimų atvejus ir taisomuosius veiksmus, pavyzdžiui, valstybių narių arba Komisijos parytas finansines pataisas.
Pakeitimas 562
Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Kai tai susiję su galimybe gauti aplinkosauginės informacijos, taikomos Direktyvos 2003/4/EB ir reglamentų (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 nuostatos.
Pakeitimas 563
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Susijusiai su smulkia pakrantės žvejyba veiklai galimas padidinimas

25

Pakeitimas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Susijusiai su mažos apimties priekrantės žvejyba veiklai galimas padidinimas

30

Pakeitimas 564
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Įgyvendinamai gamintojų organizacijų ar jų asociacijų galimas padidinimas

20

Pakeitimas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Įgyvendinamai gamintojų organizacijų, jų asociacijos, valstybės narės pripažintos profesionalių žvejų organizacijos arba tarpšakinės organizacijos galimas padidinimas

30

Pakeitimas 565
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 5 a eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Laikantis visų tvarumo kriterijų, kuriuos valstybės narės gali taikyti, reikalavimų galimas padidėjimas

10

Pakeitimas 566
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 8 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Įgyvendinamai įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, sumažinama

20

Parlamento pakeitimas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Įgyvendinamai įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, sumažinama

15

Pakeitimas 567
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 8 a eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Jei ji atitinka tvarumo kriterijų, kuriuos valstybės narės gali taikyti, reikalavimus, ji gali gauti papildomų procentinių punktų

10

Pakeitimas 568
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 7 a eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

7a.  Darbo sąlygas reglamentuojantys teisės aktai

Veiklos vykdytojų laikymasis Sąjungos teisės aktų dėl darbo sąlygų

Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad Sąjungos teisės aktai dėl darbo sąlygų būtų įgyvendinami ir taikomi veiksmingai:

–  teisės aktai dėl žvejų darbo laiko ir poilsio;

–  teisės aktai sveikatos ir saugos srityje;

–  teisės aktai, susiję su žvejų pradine kvalifikacija ir tęstiniu mokymu.

Pakeitimas 569
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 lentelės 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

EJRŽF prioritetas:

6. BŽP įgyvendinimo skatinimas

TT 6: aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas

Įrodytas administracinis pajėgumas laikytis [Reglamento dėl BŽP] 37 straipsnyje nustatytų žuvininkystės valdymo duomenų reikalavimų.

Įrodytas administracinis pajėgumas parengti ir taikyti daugiametę duomenų rinkimo programą, kurią persvarsto Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) ir tvirtina Komisija

Įrodytas administracinis pajėgumas parengti ir įgyvendinti metinį darbo planą, kurį persvarsto Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas ir tvirtina Komisija

Pakankami žmogiškieji ištekliai, skirti dvišaliams ar daugiašaliams susitarimams su kitomis valstybėmis narėmis sudaryti, jei dalijamai duomenų rinkimo įpareigojimų įgyvendinimo darbu

Pakeitimas

EJRŽF prioritetas:

6. BŽP įgyvendinimo skatinimas

TT 6: aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas

Įrodytas administracinis pajėgumas laikytis [Reglamento dėl BŽP] 37 straipsnyje nustatytų žuvininkystės valdymo duomenų reikalavimų.

Žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyros įvertinimas:

laivyno valdymo priemonių veiksmingo įgyvendinimo tikslu atlikta speciali žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyros analizė

Įrodytas administracinis pajėgumas parengti ir taikyti daugiametę duomenų rinkimo programą, kurią persvarsto Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) ir tvirtina Komisija

Įrodytas administracinis pajėgumas parengti ir įgyvendinti metinį darbo planą, kurį persvarsto Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas ir tvirtina Komisija

Pakankami žmogiškieji ištekliai, skirti dvišaliams ar daugiašaliams susitarimams su kitomis valstybėmis narėmis sudaryti, jei dalijamai duomenų rinkimo įpareigojimų įgyvendinimo darbu

Įrodytas administracinis pajėgumas, reikalingas laivyno pajėgumo vertinimui parengti ir įgyvendinti;

tinkamas atsiskaitymas apie pastangas užtikrinti žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyrą, kaip nustatyta pagal Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 34 ir 37 straipsnius.

Pakeitimas 570
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 lentelės 4 a eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

EJRŽF skirtas ES prioritetas / BSP teminis tikslas (TT)

Ex ante sąlyga

Įvykdymo kriterijai

EJRŽF prioritetas:

6. BŽP įgyvendinimo skatinimas

TT 6: aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas

Žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyros metinis įvertinimas: laivyno valdymo priemonių veiksmingo įgyvendinimo tikslu atlikta speciali žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyros analizė, susijusi su laivyno pajėgumų sumažinimu ir tiesioginėmis investicijomis į laivus.

Konkretūs veiksmai:

–  Įrodyti administraciniai pajėgumai, reikalingi laivyno pajėgumo vertinimui parengti ir įgyvendinti;

–  tinkamas atsiskaitymas apie pastangas užtikrinti žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyrą, kaip nustatyta pagal [siūlomo pagrindinio reglamento] 34 ir 37 straipsnius.

Pakeitimas 614
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka
–  paramos gavėjo pavadinimas (tik juridiniai asmenys; fiziniai asmenys nenurodomi);
–  paramos gavėjo pavadinimas;
Pakeitimas 582
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 ir 3 punktai
2.  VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PRIEMONĖS
2.  VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PRIEMONĖS
2.1  Valstybės narės pareigos
2.1  Valstybės narės pareigos
1.  Valstybė narė užtikrina, kad informavimo ir viešinimo priemonės būtų įgyvendinamos pagal ryšių strategiją ir kad tomis priemonėmis informacija būtų skleidžiama kuo plačiau, tinkamu lygiu naudojant įvairias ryšių formas ir metodus.
1.  Valstybė narė užtikrina, kad informavimo ir viešinimo priemonės būtų įgyvendinamos pagal ryšių strategiją ir kad tomis priemonėmis informacija būtų skleidžiama kuo plačiau, tinkamu lygiu naudojant įvairias ryšių formas ir metodus.
2.  Valstybė narė yra atsakinga už tai, kad būtų organizuotas bent šių informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas:
2.  Valstybė narė yra atsakinga už tai, kad būtų organizuotas bent šių informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas:
a)  vykdoma plati informavimo kampanija – paskelbta apie veiklos programos įgyvendinimo pradžią;
a)  vykdoma plati informavimo kampanija – paskelbta apie veiklos programos įgyvendinimo pradžią;
b)  bent du kartus per programos laikotarpį įvykdoma bent viena plati informavimo kampanija, per kurią populiarinamos finansavimo galimybės ir taikytos strategijos, pristatomi pagal veiklos programą pasiekti rezultatai;
b)  bent du kartus per programos laikotarpį įvykdoma bent viena plati informavimo kampanija, per kurią populiarinamos finansavimo galimybės ir taikytos strategijos, pristatomi pagal veiklos programą pasiekti rezultatai;
c)  priešais kiekvienos valdymo institucijos patalpas arba greta, visuomenei matomoje vietoje iškabinama Europos Sąjungos vėliava;
c)  priešais kiekvienos valdymo institucijos patalpas arba greta, visuomenei matomoje vietoje iškabinama Europos Sąjungos vėliava;
d)  elektroninėmis priemonėmis skelbiamas veiklos sąrašas pagal 1 skyrių;
d)  elektroninėmis priemonėmis skelbiamas veiklos sąrašas pagal 1 skyrių;
e)  vienoje bendroje interneto svetainėje arba veiklos programos svetainėje, į kurią galima patekti per vieną bendrą portalą, pateikiami veiklos pavyzdžiai pagal veiklos programas; pavyzdžiai turėtų būti teikiami plačiai vartojama oficialia Europos Sąjungos kalba, išskyrus tos valstybės narės oficialią kalbą arba kalbas;
e)  vienoje bendroje interneto svetainėje arba veiklos programos svetainėje, į kurią galima patekti per vieną bendrą portalą, pateikiami veiklos pavyzdžiai pagal veiklos programas; pavyzdžiai turėtų būti teikiami plačiai vartojama oficialia Europos Sąjungos kalba, išskyrus tos valstybės narės oficialią kalbą arba kalbas;
f)  tam tikra bendros svetainės dalis turi būti skirta trumpai inovacijų ir ekologinių inovacijų veiklos santraukai;
f)  tam tikra bendros svetainės dalis turi būti skirta trumpai inovacijų ir ekologinių inovacijų veiklos santraukai;
g)  vienoje bendroje interneto svetainėje arba veiklos programos svetainėje, į kurią galima patekti per vieną bendrą portalą, atnaujinama informacija apie veiklos programų įgyvendinimą, taip pat pagrindinius pasiekimus.
g)   vienoje bendroje interneto svetainėje arba veiklos programos svetainėje, į kurią galima patekti per vieną bendrą portalą, atnaujinama informacija apie veiklos programų įgyvendinimą, taip pat pagrindinius pasiekimus.
ga)   nuo 2016 m. kiekvienų metų sausio 31 d. skelbiama valstybių narių arba paramos gavėjų pažeidimų atvejų ir taisomųjų veiksmų, įskaitant valstybių narių arba Komisijos parytas finansines pataisas, santrauka.
3.  Valdymo institucija, įgyvendindama informavimo ir viešinimo priemones pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką, į šią veiklą įtraukia šias įstaigas:
3.  Valdymo institucija, įgyvendindama informavimo ir viešinimo priemones pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką, į šią veiklą įtraukia šias įstaigas:
a)  [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 5 straipsnyje nurodytus partnerius;
a)  [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 5 straipsnyje nurodytus partnerius;
b)  Europos informacijos centrus, taip pat Komisijos atstovybes valstybėse narėse;
b)  Europos informacijos centrus, taip pat Komisijos atstovybes valstybėse narėse;
c)  švietimo ir mokslinių tyrimų institucijas.
c)  švietimo ir mokslinių tyrimų institucijas.
Šios įstaigos plačiai skleidžia 120 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytą informaciją.
Šios įstaigos plačiai skleidžia 120 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytą informaciją.
3.  GALIMIEMS PARAMOMS GAVĖJAMS IR PARAMOS GAVĖJAMS SKIRTOS INFORMAVIMO PRIEMONĖS
3.  GALIMIEMS PARAMOMS GAVĖJAMS IR PARAMOS GAVĖJAMS SKIRTOS INFORMAVIMO PRIEMONĖS
3.1  Galimiems paramoms gavėjams skirtos informavimo priemonės
3.1  Galimiems paramos gavėjams skirtos informavimo priemonės
1.  Valdymo institucija užtikrina, kad informacija apie veiklos programos tikslus ir EJRŽF finansavimo galimybes būtų plačiai paskleista galimiems paramos gavėjams ir visoms suinteresuotosioms šalims.
1.  Valdymo institucija užtikrina, kad informacija apie veiklos programos tikslus ir EJRŽF finansavimo galimybes būtų plačiai paskleista galimiems paramos gavėjams ir visoms suinteresuotosioms šalims.
2.  Valdymo institucija užtikrina, kad galimi paramos gavėjai būtų informuojami bent apie:
2.  Valdymo institucija užtikrina, kad galimi paramos gavėjai būtų informuojami bent apie:
a)  tai, kokias tinkamumo finansuoti sąlygas reikia įvykdyti, kad būtų galima gauti paramą pagal veiklos programą;
a)  tai, kokias tinkamumo finansuoti sąlygas reikia įvykdyti, kad būtų galima gauti paramą pagal veiklos programą;
b)  paraiškų skirti finansavimą priėmimo sąlygas, nagrinėjimo tvarką ir trukmę;
b)  paraiškų skirti finansavimą priėmimo sąlygas, nagrinėjimo tvarką ir trukmę;
ba)  galimas finansines pasekmes bendros žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimo atveju;
c)  remtinos veiklos atrankos kriterijus;
c)  remtinos veiklos atrankos kriterijus;
d)  tai, kas nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiais gali suteikti informacijos apie veiklos programas;
d)  tai, kas nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiais gali suteikti informacijos apie veiklos programas;
e)  tai, kad paraiškose turėtų būti siūloma veiklos mastui proporcinga ryšių veikla, skirta informuoti visuomenę apie veiklos tikslus ir apie ES paramą tai veiklai.
e)  tai, kad paraiškose turėtų būti siūloma veiklos mastui proporcinga ryšių veikla, skirta informuoti visuomenę apie veiklos tikslus ir apie ES paramą tai veiklai.
3.2.  Paramoms gavėjams skirtos informavimo priemonės
3.2.  Paramoms gavėjams skirtos informavimo priemonės
Valdymo institucija paramos gavėjus informuoja, kad priėmus finansavimą sutinkama, kad jie būtų įtraukti į veiklos sąrašą, kuris skelbiamas pagal 120 straipsnio 2 dalį.
Valdymo institucija paramos gavėjus informuoja, kad priėmus finansavimą sutinkama, jog jie būtų įtraukti į veiklos sąrašą, kuris skelbiamas pagal 120 straipsnio 2 dalį.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0282/2013).

Teisinė informacija - Privatumo politika