Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0380(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0282/2013

Teksty złożone :

A7-0282/2013

Debaty :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Głosowanie :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Teksty przyjęte
PDF 1729kWORD 249k
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg
Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 23 października 2013 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)
1a.  przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. podkreślił, że zasoby rybne stanowią dobro publiczne o istotnym znaczeniu dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego; zwrócił uwagę, że sektor rybołówstwa i akwakultury oraz związana z nim działalność są często głównym źródłem utrzymania i zrównoważonego zatrudnienia w regionach przybrzeżnych, wyspowych i peryferyjnych; zauważył ponadto, że zreformowana wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) będzie potrzebować odpowiednich środków finansowych po 2013 r., aby osiągnąć średnio- i długoterminowe cele (stabilny, zrównoważony i dochodowy sektor rybołówstwa), odzyskać swoje zasoby rybne i rozwiązać problemy społeczne związane z ograniczeniem nakładów połowowych;
______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1,art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 349,
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Sektor rybołówstwa ma strategiczne znaczenie dla sytuacji społeczno-gospodarczej, zaopatrzenia ludności w produkty rybołówstwa oraz prawidłowego bilansu żywnościowego w poszczególnych państwach członkowskich i w Unii, a także jego istotny wkład w dobrobyt społeczno-gospodarczy społeczności zamieszkujących wybrzeża, rozwój lokalny, zatrudnienie, utrzymywanie lub podejmowanie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy we wszystkich segmentach sektora rybnego, zaopatrzenie w świeże ryby oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji kulturowych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)   Zakres EFMR powinien obejmować wsparcie dla WPRyb, czyli wsparcie w takich dziedzinach jak ochrona żywych zasobów morza, żywych zasobów słodkowodnych i akwakultury, zarządzanie nimi i ich eksploatacja, a także w dziedzinie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, jeśli taka działalność jest prowadzona na terytorium państw członkowskich lub na wodach Unii, w tym przez statki rybackie pływające pod banderą i zarejestrowane w państwach trzecich lub unijne statki rybackie bądź przez obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, z uwzględnieniem przepisów art. 117 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.
(2)   Zakres EFMR powinien obejmować wsparcie dla WPRyb, czyli wsparcie w takich dziedzinach jak ochrona żywych zasobów morza, żywych zasobów słodkowodnych i akwakultury, zarządzanie nimi i ich zrównoważona eksploatacja, a także w dziedzinie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, jeśli taka działalność jest prowadzona na terytorium państw członkowskich lub na wodach Unii, lub przez unijne statki rybackie bądź przez obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, z uwzględnieniem przepisów art. 117 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Należy podkreślić, że WPRyb jest polityką o celach związanych z produkcją żywności, co uzasadnia interwencję publiczną za pośrednictwem EFMR w celu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego obywateli Unii.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)
(2b)  EFMR powinien w pełni uwzględniać specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych zgodnie z art. 349 TFUE. Położenie geograficzne regionów najbardziej oddalonych i specyfika sektora rybołówstwa w tych regionach wymagają, aby wspólna polityka rybołówstwa i związane z nią fundusze, w szczególności EFMR, były dostosowywane do specyfiki, utrudnień, kosztów dodatkowych i realiów właściwych tym regionom, różniącym się zasadniczo od pozostałej części Unii. W tym celu należy zezwolić na zastosowanie w odniesieniu do tych regionów szczególnych środków.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 c (nowy)
(2c)  Przyszły EFMR powinien w pełni uwzględniać problemy i specyficzne potrzeby tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, wziąwszy pod uwagę, że w Unii ten rodzaj floty zatrudnia największą liczbę osób w przeliczeniu na złowioną rybę.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)   Sukces wspólnej polityki rybołówstwa wymaga efektywnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa, a także wiarygodnych i kompletnych danych, dostępnych zarówno na potrzeby opinii naukowych, jak i procesu wdrażania oraz kontroli, w związku z czym EFMR powinien zapewniać wsparcie dla tych obszarów polityki.
(3)   Sukces wspólnej polityki rybołówstwa wymaga efektywnego systemu kontroli, inspekcji, w tym inspekcji w miejscu pracy, i egzekwowania prawa, a także wiarygodnych i kompletnych danych, dostępnych zarówno na potrzeby opinii naukowych, jak i procesu wdrażania oraz kontroli, w związku z czym EFMR powinien zapewniać wsparcie dla tych obszarów polityki.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  W celu zwiększenia poczucia odpowiedzialności rybaków za WPRyb, a tym samym ich udziału we właściwej realizacji oraz w ogólnym sukcesie WPRyb, EFMR powinien wspierać partnerstwo, współpracę i dialog między naukowcami a rybakami.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)   Zakres EFMR powinien obejmować wsparcie dla IMP, czyli wsparcie w takich dziedzinach jak przygotowywanie i wdrażanie skoordynowanych operacji i procesów decyzyjnych związanych z oceanami, morzami, regionami przybrzeżnymi i sektorami gospodarki morskiej, uzupełniających różne obszary polityki UE, które dotyczą tych dziedzin, zwłaszcza wspólną politykę rybołówstwa, politykę dotyczącą transportu, przemysłu, spójności terytorialnej, środowiska, energii i turystyki. Należy zapewnić spójność i integrację w zarządzaniu poszczególnymi rodzajami polityki sektorowej w obrębie basenów Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza Celtyckiego, Zatoki Biskajskiej i wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.
(4)   Zakres EFMR powinien obejmować wsparcie dla IMP, czyli wsparcie w takich dziedzinach jak przygotowywanie i wdrażanie skoordynowanych operacji i procesów decyzyjnych związanych z oceanami, morzami, regionami przybrzeżnymi i sektorami gospodarki morskiej, uzupełniających różne obszary polityki UE, które dotyczą tych dziedzin, zwłaszcza wspólną politykę rybołówstwa, politykę dotyczącą transportu, przemysłu, spójności terytorialnej, środowiska, energii i turystyki, w przypadku których niezbędne jest wspieranie badań naukowych, umiejętności zawodowych i specjalistycznych szkoleń. Należy zapewnić spójność i integrację w zarządzaniu poszczególnymi rodzajami polityki sektorowej w obrębie basenów Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza Celtyckiego, Zatoki Biskajskiej i wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji polityki i działań związanych z reformą WPRyb, IMP i EFMR Unia powinna uwzględniać wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)   Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., na podstawie których przyjęto strategię „Europa 2020”, Unia Europejska i państwa członkowskie powinny dążyć do inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jednocześnie wspierając harmonijny rozwój Unii. W szczególności należy dążyć do koncentracji zasobów w celu realizacji założeń i celów strategii „Europa 2020” oraz do poprawy skuteczności polityki przy jednoczesnym zwiększonym nacisku na wyniki. Włączenie IMP do nowego EFMR przyczynia się również do realizacji głównych celów polityki określonych w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. „EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (strategia „Europa 2020”) oraz jest zgodne z określonymi w Traktacie ogólnymi celami dotyczącymi zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
(5)   Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., na podstawie których przyjęto strategię „Europa 2020”, Unia Europejska i państwa członkowskie powinny dążyć do inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jednocześnie wspierając harmonijny rozwój Unii. W szczególności należy dążyć do koncentracji zasobów w celu realizacji założeń i celów strategii „Europa 2020”, a zwłaszcza celów związanych z zatrudnieniem, zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz z przeciwdziałaniem zmianie klimatu. Ponadto należy poprawić skuteczność polityki przy jednoczesnym zwiększonym nacisku na wyniki. Włączenie IMP do nowego EFMR przyczynia się również do realizacji głównych celów polityki określonych w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. „EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (strategia „Europa 2020”) oraz jest zgodne z określonymi w Traktacie ogólnymi celami dotyczącymi zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)   Aby zagwarantować, że EFMR przyczynia się do realizacji celów WPRyb, IMP i strategii „Europa 2020”, należy określić niewielką liczbę kluczowych priorytetów związanych ze wspieraniem rybołówstwa oraz akwakultury opartych na innowacyjności i wiedzy, promowaniem zrównoważonych i zasobooszczędnych połowów i akwakultury, zwiększaniem zatrudnienia i spójności terytorialnej przez uwalnianie potencjału społeczności zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i śródlądowego do generowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz z promowaniem różnicowania działalności związanej z rybołówstwem w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.
(6)   Aby zagwarantować, że EFMR przyczynia się do realizacji celów WPRyb, IMP i strategii „Europa 2020”, należy określić szereg kluczowych priorytetów związanych ze wspieraniem rybołówstwa oraz akwakultury opartych na innowacyjności i wiedzy, promowaniem zrównoważonych i zasobooszczędnych połowów i akwakultury, zwiększaniem zatrudnienia i spójności terytorialnej przez uwalnianie potencjału społeczności zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i śródlądowego do generowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz z promowaniem różnicowania działalności związanej z rybołówstwem w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  W ramach EFMR należy przyczyniać się do poprawy standardu życia osób utrzymujących się z działalności połowowej, zapewniając rybakom wyższe standardy pracy, zwłaszcza dzięki zadbaniu o przestrzeganie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz przepisów ustanowionych w układach zbiorowych pracy.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)
(7b)  W celu uniknięcia braku jasności co do stosowania określonych środków finansowych w ramach EFMR i ich wpływu na różne podmioty działające w sektorze rybołówstwa, użyteczne jest wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia między właścicielami statków rybackich a zatrudnionymi rybakami, jak przewiduje konwencja MOP nr 188.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)   Ogólnym celem wspólnej polityki rybołówstwa jest zagwarantowanie, że połowy i akwakultura w długiej perspektywie przyczyniają się do tworzenia zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Ponadto WPRyb powinna przyczyniać się do wiekszej wydajności, odpowiedniego poziomu życia w sektorze gospodarki rybnej, stabilnych rynków, zapewniać dostępność zasobów oraz zaopatrywanie konsumentów w żywność po przystępnych cenach.
(8)   Ogólnym celem wspólnej polityki rybołówstwa jest zadbanie o to, by połowy i akwakultura w długiej perspektywie przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Ponadto WPRyb powinna przyczyniać się do większej wydajności, odpowiedniego poziomu życia w sektorze gospodarki rybnej, stabilnych rynków, zapewniać dostępność zasobów oraz zaopatrywanie konsumentów w żywność po przystępnych cenach.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)   Kluczowe znaczenie ma też szersze uwzględnianie w WPRyb problemów związanych z ochroną środowiska, jako że WPRyb powinna realizować cele i założenia polityki środowiskowej Unii oraz strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb jest taka eksploatacja żywych zasobów morza, która odbudowuje i zachowuje zasoby rybne na poziomach umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 2015 r. WPRyb powinna stosować podejście ostrożnościowe i podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem. Dlatego też EFMR powinien przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego zgodnie z założeniami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).
(9)   Kluczowe znaczenie ma też szersze uwzględnianie w WPRyb problemów związanych z ochroną środowiska, jako że WPRyb powinna realizować cele i założenia polityki środowiskowej Unii oraz strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb jest taka eksploatacja żywych zasobów morza, która odbudowuje i zachowuje zasoby rybne na poziomach umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu tam, gdzie to możliwe, do roku 2015, a najpóźniej do roku 2020. WPRyb powinna stosować zrównoważone podejście do trwałego rozwoju, który powinna osiągnąć dzięki takiemu planowaniu i eksploatacji rybołówstwa oraz zarządzaniu nim, które uwzględnią aktualne dążenia i potrzeby społeczne, nie zagrażając jednocześnie korzyściom, które przyszłe pokolenia powinny móc czerpać z ogółu dóbr i usług wywodzących się z ekosystemów morskich. Dlatego też EFMR powinien przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego zgodnie z założeniami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Działania finansowane z EFMR powinny być zgodne z art. 39 i 41 TFUE, które odnoszą się do zrównoważonego podejścia w stosowaniu prawa pracy oraz do skutecznej koordynacji w odniesieniu do szkolenia zawodowego.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)   Cele zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie mogą zostać w pełni osiągnięte przez państwa członkowskie z uwagi na znaczenie i skutki operacji finansowanych w ramach programów operacyjnych oraz problemy strukturalne związane z rozwojem rybołówstwa i sektorów gospodarki morskiej, jak również ograniczone środki finansowe państw członkowskich, a tymczasem cele te można osiągnąć w większym stopniu na szczeblu Unii przez zapewnienie pomocy przyznawanej w wieloletnich ramach finansowania i ukierunkowanej na odpowiednie priorytety. Unia może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 tego Traktatu niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
(10)   Cele zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie mogą zostać w pełni osiągnięte przez państwa członkowskie z uwagi na znaczenie i skutki operacji finansowanych w ramach programów operacyjnych oraz problemy strukturalne związane z rozwojem rybołówstwa, akwakultury i sektorów gospodarki morskiej, jak również ograniczone środki finansowe państw członkowskich, a tymczasem cele te można osiągnąć w większym stopniu na szczeblu Unii przez zapewnienie pomocy przyznawanej w wieloletnich ramach finansowania i ukierunkowanej na odpowiednie priorytety. Unia może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 tego Traktatu niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)   Finansowanie wydatków ponoszonych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej z jednego funduszu – EFMR – powinno uwzględniać potrzebę uproszczeń oraz zwiększania zintegrowania obu obszarów polityki. Objęcie zarządzaniem dzielonym wspólnych organizacji rynku, w tym wyrównania kosztów ponoszonych przez podmioty z regionów najbardziej oddalonych, oraz działań związanych z kontrolą i gromadzeniem danych powinno w dalszym ciągu przyczyniać się do upraszczania procedur administracyjnych i zmniejszania obciążenia administracyjnego w przypadku zarówno Komisji, jak i państw członkowskich, a także powinno wiązać się z większą spójnością i efektywnością przyznawanego wsparcia.
(11)   Finansowanie wydatków ponoszonych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej z jednego funduszu – EFMR – powinno uwzględniać potrzebę uproszczeń oraz zwiększania zintegrowania obu obszarów polityki. Objęcie zarządzaniem dzielonym wspólnych organizacji rynku, w tym wyrównania kosztów ponoszonych przez podmioty z regionów najbardziej oddalonych, oraz działań związanych z kontrolą i gromadzeniem danych oraz zarządzaniem nimi powinno w dalszym ciągu przyczyniać się do upraszczania procedur administracyjnych i zmniejszania obciążenia administracyjnego w przypadku zarówno Komisji, jak i państw członkowskich, a także powinno wiązać się z większą spójnością i efektywnością przyznawanego wsparcia.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)  Finansowanie powinno odpowiadać finansowaniu określonemu w pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia XX/201Z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)
(11b)  Jakiekolwiek finansowanie nie narusza przepisów rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 ani przepisów porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)   Wydatki ponoszone w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej powinny być finansowane z budżetu unijnego w ramach jednego funduszu – EFMR – w sposób bezpośredni lub też na zasadzie zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi. Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi powinno się stosować nie tylko w odniesieniu do środków wspierających rybołówstwo, akwakulturę i rozwój kierowany przez lokalną społeczność, ale również w odniesieniu do wspólnych organizacji rynku, wyrównania kosztów ponoszonych przez podmioty z regionów najbardziej oddalonych, a także działań związanych z kontrolą i gromadzeniem danych. Zarządzanie bezpośrednie powinno się stosować w odniesieniu do doradztwa naukowego, dobrowolnych wkładów na rzecz regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, komitetów doradczych i operacji na rzecz wdrożenia zintegrowanej polityki morskiej. Należy określić rodzaje środków, które mogą być finansowane w ramach EFMR.
(12)   Wydatki ponoszone w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej powinny być finansowane z budżetu unijnego w ramach jednego funduszu – EFMR – w sposób bezpośredni lub też na zasadzie zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi. Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi powinno się stosować nie tylko w odniesieniu do środków wspierających rybołówstwo, akwakulturę i rozwój kierowany przez lokalną społeczność, ale również w odniesieniu do środków w zakresie wprowadzania do obrotu i przetwórstwa, wyrównania kosztów ponoszonych przez podmioty z regionów najbardziej oddalonych, a także działań związanych z kontrolą i gromadzeniem danych. Zarządzanie bezpośrednie powinno się stosować w odniesieniu do przygotowywania planów produkcyjnych i planów w zakresie wprowadzania do obrotu, dopłat do przechowywania, doradztwa naukowego, dobrowolnych wkładów na rzecz regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, komitetów doradczych i operacji na rzecz wdrożenia zintegrowanej polityki morskiej. Należy określić rodzaje środków, które mogą być finansowane w ramach EFMR.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)   Zgodnie z art. 50 i 51 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie WPRyb”) przyznawanie unijnej pomocy finansowej w ramach EFMR powinno być uzależnione od przestrzegania przepisów WPRyb przez państwa członkowskie i podmioty gospodarcze. Uwarunkowanie to ma na celu odzwierciedlenie obowiązku Unii do zagwarantowania w ramach WPRyb, w interesie publicznym, ochrony żywych zasobów morza, jak zostało określone w art. 3 TFUE.
(14)   Zgodnie z art. 50 i 51 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie WPRyb”) przyznawanie unijnej pomocy finansowej w ramach EFMR powinno być uzależnione od przestrzegania przepisów WPRyb przez państwa członkowskie i podmioty gospodarcze. Uwarunkowanie to ma na celu odzwierciedlenie obowiązku Unii do zagwarantowania w ramach WPRyb, w interesie publicznym, ochrony żywych zasobów morza oraz do zagwarantowania poszanowania wymogów związanych ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia i zagwarantowania odpowiedniej ochrony socjalnej, jak zostało określone odpowiednio w art. 3 i 9 TFUE.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)   Realizacja celów WPRyb byłaby zagrożona, jeśli unijną pomoc finansową w ramach EFMR otrzymywałyby podmioty gospodarcze, które ex-ante nie spełniają wymogów związanych z interesem publicznym dotyczącym ochrony żywych zasobów morza. W związku z powyższym do takiej pomocy dopuszczone powinny zostać tylko te podmioty, które, w ciągu konkretnego okresu czasu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, nie uczestniczyły w działalności statków rybackich znajdujących się we wspólnotowym wykazie statków NNN zawartym w art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999, a także nie dokonały poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 oraz nie dopuściły się naruszenia przepisów WPRyb w inny sposób, który szczególnie naraża trwałość takich zasobów i stanowi poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów (zwany dalej „MSY”)..
(15)   Realizacja celów WPRyb byłaby zagrożona, jeśli unijną pomoc finansową w ramach EFMR otrzymywałyby podmioty gospodarcze, które ex-ante nie spełniają wymogów związanych z interesem publicznym dotyczącym ochrony żywych zasobów morza. W związku z powyższym podmioty te powinny zostać dopuszczone do takiej pomocy tylko pod warunkiem, że, w ciągu konkretnego okresu czasu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, nie uczestniczyły w działalności statków rybackich znajdujących się we wspólnotowym wykazie statków NNN zawartym w art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999, ani nie uczestniczyły w zarządzaniu takimi statkami ani nie były ich właścicielami, ani nie uczestniczyły w działalności statków rybackich pływających pod banderą krajów uznanych za niewspółpracujące państwa trzecie zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008. Podobnie podmioty te powinny zostać dopuszczone tylko pod warunkiem, że nie dokonały poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 ani nie dopuściły się naruszenia przepisów WPRyb w inny sposób, który szczególnie naraża trwałość takich zasobów i stanowi poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów (zwany dalej „MSY”).
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)   W przypadku nieprzestrzegania przepisów WPRyb przez beneficjentów zastosowanie powinny mieć konsekwencje określone dla przypadków niespełniania warunków kwalifikowalności. W celu określenia kwoty wydatku niekwalifikowalnego uwzględnić należy wagę przepisów WPRyb naruszonych przez beneficjentów, korzyść ekonomiczną wynikającą z takiego naruszenia przepisów WPRyb lub znaczenie wkładu z EFMR na rzecz działalności gospodarczej beneficjenta.
(17)   W przypadku nieprzestrzegania przepisów WPRyb przez beneficjentów zastosowanie powinny mieć konsekwencje określone dla przypadków niespełniania warunków kwalifikowalności. W celu określenia kwoty wydatku niekwalifikowalnego uwzględnić należy powagę (w tym zakres, czas trwania i powtarzalność) naruszenia przez beneficjentów przepisów WPRyb, korzyść ekonomiczną wynikającą z takiego naruszenia przepisów WPRyb lub znaczenie wkładu z EFMR na rzecz działalności gospodarczej beneficjenta.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)   Osiągnięcie celów WPRyb byłoby również zagrożone, gdyby unijną pomoc finansową w ramach EFMR wypłacano państwo członkowskim, które nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających z przepisów WPRyb związanych z interesem publicznym dotyczącym ochrony żywych zasobów morskich, takich jak gromadzenie danych i realizacja zobowiązań dotyczących kontroli. Ponadto niewypełnianie takich zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że państwa członkowskie nie wykryją beneficjentów, którzy nie powinni zostać dopuszczeni do wsparcia lub też niekawlifikowalnych operacji.
(18)   Osiągnięcie celów WPRyb byłoby również zagrożone, gdyby unijną pomoc finansową w ramach EFMR wypłacano państwom członkowskim, które nie wypełniają swoich zobowiązań w zakresie zapewnienia równowagi pomiędzy flotą rybacką a możliwościami połowowymi zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w sprawie WPRyb lub zobowiązań wynikających z przepisów WPRyb związanych z interesem publicznym dotyczącym ochrony żywych zasobów morskich, takich jak gromadzenie danych i realizacja zobowiązań dotyczących kontroli. Ponadto niewypełnianie takich zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że państwa członkowskie nie wykryją beneficjentów, którzy nie powinni zostać dopuszczeni do wsparcia lub też niekwalifikowalnych operacji.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)   W ramach środka zapobiegawczego stosowanego w celu uniknięcia płatności na rzecz beneficjentów lub operacji niekwalifikowalnych a także aby zachęcić państwa członkowskie do przestrzegania przepisów WPRyb lub wymagania przestrzegania takich przepisów przez beneficjenta, należy stosować wstrzymanie biegu terminu płatności i zawieszenie płatności, które to środki są nieodwracalne. W celu przestrzegania zasady proporcjonalności korekty finansowe, które mają określone i nieodwracalne konsekwencje, powinny mieć zastosowanie wyłącznie do wydatków bezpośrednio powiązanych z operacjami, podczas których realizacji dopuszczono się naruszenia przepisów WPRyb.
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)   Aby proces wdrażania funduszy zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności, był lepiej skoordynowany i zharmonizowany z funduszem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, czyli Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW), oraz z funduszem w sektorze morskim i rybołówstwa, czyli Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR), dla wszystkich tych funduszy („fundusze objęte zakresem wspólnych ram strategicznych”) przyjęto wspólne przepisy na podstawie [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Oprócz tego rozporządzania EFMR dotyczą przepisy szczegółowe związane ze szczególnymi cechami WPRyb i IMP.
(20)   Aby proces wdrażania funduszy zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności, był lepiej skoordynowany i zharmonizowany z funduszem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, czyli Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW), oraz z funduszem w sektorze morskim i rybołówstwa, czyli Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR), dla wszystkich tych funduszy („fundusze objęte zakresem wspólnych ram strategicznych”) przyjęto wspólne przepisy na podstawie [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Należy również podkreślić, że fundusze te można wykorzystywać w sposób uzupełniający, by skuteczniej realizować priorytety polityki spójności UE i strategii „Europa 2020”; w związku z tym należy zwrócić uwagę na potrzebę synergii między EFMR i EFS niezbędnej do osiągnięcia ważnych celów dotyczących zatrudnienia oraz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Oprócz tego rozporządzania EFMR dotyczą przepisy szczegółowe związane ze szczególnymi cechami WPRyb i IMP.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)   Działania podejmowane przez Unię powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do działań podejmowanych przez państwa członkowskie lub powinny starać się wspierać takie działania. Aby zapewnić istotną wartość dodaną, partnerstwo między Komisją a państwami członkowskimi powinno zostać wzmocnione poprzez rozwiązania na rzecz udziału różnego typu partnerów, z pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych państw członkowskich. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie wystarczającej reprezentacji kobiet i grup mniejszości. Partnerstwo to dotyczy organów regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, jak również odpowiednich organów, w tym organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i promowanie równości kobiet i mężczyzn, jak również partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich organów. Przedmiotowi partnerzy powinni brać udział w procesie opracowywania umów partnerskich, jak również w przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie programowania.
(22)   Aby zapewnić istotną wartość dodaną, partnerstwo między Komisją, organami państw członkowskich i różnego rodzaju partnerami powinno zostać wzmocnione poprzez rozwiązania na rzecz udziału tych podmiotów, w tym zainteresowanych partnerów społecznych, z pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych państw członkowskich. Partnerstwo to dotyczy organów regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, jak również odpowiednich organów, w tym organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i promowanie równości kobiet i mężczyzn, jak również partnerów gospodarczych i społecznych, sektora rybołówstwa oraz innych odpowiednich organów. Ze względu na specyfikę sektora rybołówstwa należy zapewnić udział partnerów gospodarczych i społecznych reprezentujących poszczególne podsektory i szczeble terytorialne, organizacje naukowo-badawcze oraz krajowe i regionalne sieci lokalnych grup działania w sektorze rybołówstwa (LGD). Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie odpowiedniej reprezentacji kobiet i grup mniejszości. Przedmiotowi partnerzy powinni brać udział w procesie opracowywania umów partnerskich, jak również w przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie programowania.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)   Komisja powinna dokonać rocznego podziału dostępnych środków na zobowiązania rozdzielonych między państwa członkowskie, przy zastosowaniu obiektywnych i przejrzystych kryteriów. Kryteria te powinny uwzględniać środki finansowe przydzielone w przeszłości na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 oraz poprzednie wykorzystanie środków na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006.
(24)   Komisja powinna dokonać rocznego podziału dostępnych środków na zobowiązania rozdzielonych między państwa członkowskie, przy zastosowaniu obiektywnych i przejrzystych kryteriów. Kryteria te powinny uwzględniać przydział środków finansowych w przeszłości na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 oraz poprzednie wykorzystanie środków na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)   W kontekście WPRyb spełnienie pewnych uwarunkowań ex ante ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do przedłożenia wieloletniego krajowego planu strategicznego dotyczącego akwakultury oraz sprawdzonego potencjału administracyjnego do spełnienia wymogów w zakresie danych dotyczących zarządzania rybołówstwem oraz do wprowadzenia w życie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania.
(25)   W kontekście WPRyb spełnienie pewnych uwarunkowań ex ante ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do przedłożenia wieloletniego krajowego planu strategicznego dotyczącego akwakultury oraz sprawdzonego potencjału administracyjnego do spełnienia wymogów w zakresie danych dotyczących zarządzania rybołówstwem oraz do wprowadzenia w życie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania, a także zapewnienia stosowania prawa Unii dotyczącego warunków pracy, w szczególności norm w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, kwalifikacji i szkolenia.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)   Zgodnie z celem zakładającym uproszczenie wszystkie działania w ramach EFMR, które podlegają zarządzaniu dzielonemu, w tym gromadzenie danych i kontrola, powinny mieć formę jednego pojedynczego programu operacyjnego dla każdego państwa członkowskiego, zgodnie z jego strukturą krajową. Programowanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo członkowskie powinno opracować jeden program operacyjny. W każdym programie należy określić strategię osiągania celów w odniesieniu do priorytetów Unii związanych z EFMR oraz zestaw środków. Programowanie powinno być zgodne z priorytetami unijnymi, a jednocześnie dostosowane do kontekstu krajowego, oraz uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w szczególności politykę rozwoju obszarów wiejskich i politykę spójności.
(26)   Zgodnie z celem zakładającym uproszczenie wszystkie działania w ramach EFMR, które podlegają zarządzaniu dzielonemu, w tym gromadzenie danych i kontrola, powinny mieć formę jednego pojedynczego programu operacyjnego dla każdego państwa członkowskiego, zgodnie z jego strukturą krajową. Programowanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo członkowskie powinno opracować jeden program operacyjny. W każdym programie należy określić strategię osiągania celów w odniesieniu do priorytetów Unii związanych z EFMR oraz zestaw środków. Programowanie powinno być zgodne z priorytetami unijnymi, a jednocześnie dostosowane do kontekstu krajowego i regionalnego, w szczególności do specyfiki regionów najbardziej oddalonych, oraz uzupełniać inne obszary polityki unijnej, lecz z zachowaniem obecnego systemu zarządzania i kontroli, aby nie generować dodatkowych kosztów ani nie powodować opóźnień we wdrażaniu programów.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)   Państwa członkowskie powinny opracować część programu operacyjnego dotyczącą gromadzenia danych, zgodnie z wieloletnim programem Unii. Aby uwzględnić konkretne potrzeby związane z działaniami w obszarze gromadzenia danych, państwa członkowskie powinny również opracować roczny plan prac, który należy co roku dostosowywać na podstawie wytycznych Komisji i który podlega zatwierdzeniu przez Komisję.
(30)   Państwa członkowskie powinny opracować część programu operacyjnego dotyczącą gromadzenia danych, zgodnie z wieloletnim programem Unii. Aby uwzględnić konkretne potrzeby związane z działaniami w obszarze gromadzenia danych i zarządzania nimi, państwa członkowskie powinny również opracować roczny plan prac, który należy co roku dostosowywać na podstawie wytycznych Komisji i który podlega zatwierdzeniu przez Komisję.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)   Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działalności połowowej, konieczne jest stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać innowacyjne operacje i rozwój działalności.
(31)   Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działalności połowowej, konieczne jest stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać innowacyjne operacje i zrównoważony pod względem środowiskowym rozwój działalności, zgodnie z zasadą ostrożnościową i z podejściem ekosystemowym.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)
(31a)  Wskutek wywołanych kryzysem finansowym zawirowań gospodarczych w ostatnich latach wielu młodych ludzi ma trudności ze zdobywaniem finansowania niezbędnego do rozpoczęcia działalności w sektorze rybołówstwa. Dlatego wsparcie z EFMR powinno skupić się m.in. na niesieniu młodym ludziom pomocy w uzyskiwaniu dostępu do sektora rybołówstwa, na przykład w formie wkładu w zakładane po raz pierwszy przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
(32)   Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działalności połowowej i morskiej, konieczne jest także inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać uczenie się przez całe życie, współpracę między naukowcami a rybakami stymulującą upowszechnianie wiedzy, a także usługi doradcze pomagające poprawić ogólne wyniki i konkurencyjność podmiotów gospodarczych.
(32)   Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działalności połowowej i morskiej, konieczne jest także inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać szkolenia zawodowe (które poza kwestiami technicznymi powinny również koncentrować się na wiedzy o zrównoważonym zarządzaniu rybołówstwem i o prawidłowym obchodzeniu się z rybami w celu osiągnięcia większej rentowności), poprawę warunków bezpieczeństwa, zdrowia i higieny w pracy, uczenie się przez całe życie, współpracę między naukowcami a rybakami stymulującą upowszechnianie wiedzy, a także usługi doradcze pomagające poprawić ogólne wyniki i konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Dodatkowo w ramach EFMR należy propagować wymianę pokoleń i odmłodzenie tej grupy zawodowej poprzez tworzenie specjalnych mechanizmów ułatwiających napływ osób młodych do sektora, co wymaga poprawy statusu zawodu rybaka dzięki zapewnieniu lepszych warunków w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia na statkach rybackich, kształcenia i szkoleń zawodowych, a także dzięki zwiększeniu dochodów.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 a (nowy)
(32a)  W ramach EFMR należy wspierać tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w celu zaradzenia problemom właściwym temu segmentowi i wspierać lokalne zrównoważone zarządzanie tego rodzaju rybołówstwem oraz rozwój społeczności przybrzeżnych.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 b (nowy)
(32b)  Mając na uwadze trudności małych przedsiębiorstw w uzyskaniu dostępu do pomocy wspólnotowej, EFMR powinien propagować rozwijanie projektów zbiorowych i wspierać udzielanie pomocy technicznej wykonawcom takich projektów.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 c (nowy)
(32c)  EFMR powinien wspierać zrównoważone lokalne zarządzanie połowami i rozwój społeczności przybrzeżnych.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 d (nowy)
(32d)  W ramach EFMR należy zachęcać małe podmioty produkcyjne prowadzące działalność w zakresie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz rybołówstwa śródlądowego do włączania się w opracowywanie projektów zbiorowych oraz zapewniać pomoc techniczną wykonawcom tych projektów.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)   W związku z ważną rolą, jaką w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym odgrywają małżonki lub małżonkowie pracujących na własny rachunek rybaków, w ramach EFMR należy wspierać szkolenia i tworzenie sieci kontaktów, jeśli takie działania przyczyniają się do rozwoju zawodowego małżonków lub małżonek rybaków i umożliwiają im lepsze wykonywanie tradycyjnych zadań o charakterze wspomagającym.
(33)   W związku z ważną rolą, jaką w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym odgrywają małżonki lub małżonkowie pracujących na własny rachunek rybaków, w ramach EFMR należy wspierać uczenie się przez całe życie i tworzenie sieci kontaktów, jeśli takie działania przyczyniają się do rozwoju zawodowego małżonków lub małżonek rybaków i umożliwiają im lepsze wykonywanie tradycyjnych zadań o charakterze wspomagającym lub innych zadań wynikających z różnicowania działalności rybackiej.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)
(33a)  W ramach EFMR należy wspierać dialog społeczny na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez włączanie w ten dialog partnerów społecznych i zwiększanie ich zdolności organizacyjnych.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 b (nowy)
(33b)  Działalność pomocnicza w stosunku do rybołówstwa i akwakultury, określona w ten sposób przez państwa członkowskie – jak naprawianie sieci, dostarczanie przynęty, pakowanie i inne zadania służące bezpośrednio rybakom – powinna kwalifikować się do otrzymywania wsparcia z EFMR w trosce o rozwijanie tych konkretnych rodzajów działalności, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania sektora.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
(34)   Ze względu na niewielkie zaangażowanie rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym w dialog społeczny, w ramach EFMR należy wspierać organizacje promujące taki dialog na odpowiednich forach.
(34)   Ze względu na społeczne i terytorialne znaczenie rybaków zajmujących się rybołówstwem przybrzeżnym, w ramach EFMR należy wspierać organizacje promujące dialog społeczny w ramach sektora rybołówstwa przybrzeżnego na odpowiednich forach.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)
(34a)  Należy wesprzeć opracowywanie i wdrażanie wieloletnich planów (art. 9–11 rozporządzenia w sprawie WPRyb).
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35
(35)   Ze względu na potencjał, jaki rybakom zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym oferuje różnicowanie działalności, oraz w związku z kluczową rolą, jaką tacy rybacy odgrywają w społecznościach obszarów przybrzeżnych w ramach EFMR należy pomagać w różnicowaniu działalności poprzez obejmowanie wsparciem nowo powstających firm i inwestycji w doposażenie statków takich rybaków, a także w drodze odpowiednich szkoleń umożliwiających nabycie umiejętności zawodowych w odpowiednim obszarze poza działalnością połowową.
(35)   W ramach EFMR należy pomagać w tworzeniu miejsc pracy poprzez obejmowanie wsparciem nowo powstających firm w sektorze rybołówstwa oraz rozwoju działalności uzupełniającej związanej z działalnością połowową, a także w drodze odpowiednich szkoleń umożliwiających nabycie stosownych umiejętności zawodowych.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)
(35a)  W celu zapewnienia odnowy pokoleniowej w sektorze rybołówstwa ważne jest, by EFMR sprzyjał rozpoczynaniu przez młodych ludzi działalności połowowej, zwłaszcza poprzez zachęty dla młodych rybaków, którzy po raz pierwszy nabywają statek.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 b (nowy)
(35b)  Należy pamiętać, że Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) uznaje rybołówstwo za działalność niebezpieczną w porównaniu z innymi zawodami oraz że organizacja ta podpisała lub przyjęła liczne konwencje i zalecenia mające na celu propagowanie godnych warunków pracy rybaków. Zasady zawarte w tych konwencjach i zaleceniach powinny służyć za wytyczne do lepszego wykorzystania zasobów EFMR.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
(36)   Aby uwzględnić potrzeby związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem na statkach rybackich, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje dotyczące zachowania bezpieczeństwa i higieny na statkach rybackich.
(36)   Aby uwzględnić potrzeby związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem na statkach rybackich, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje dotyczące zachowania bezpieczeństwa i higieny, a także poprawy warunków mieszkaniowych na statkach rybackich.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37
(37)  W wyniku ustanowienia systemów przekazywalnych koncesji połowowych określonych w art. 27 [rozporządzenia w sprawie WPRyb] oraz w celu wspierania państw członkowskich w procesie wdrażania takich nowych systemów w ramach EFMR należy przyznawać wsparcie mające na celu budowanie potencjału i wymianę najlepszych praktyk.
skreślony
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)
(37a)  Uznając znaczenie dziedzictwa morskiego, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje na rzecz ochrony dziedzictwa morskiego i związanego z nim tradycyjnego rzemiosła.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  Wprowadzenie systemów przekazywalnych koncesji połowowych powinno sprawić, że sektor ten będzie bardziej konkurencyjny. W konsekwencji może pojawić się zapotrzebowanie na nowe profesjonalne możliwości poza działalnością połowową. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać różnicowanie działalności i tworzenie nowych miejsc pracy w społecznościach zależnych od połowów, zwłaszcza w drodze wspierania nowo powstających firm oraz zmiany przeznaczenia statków, tak by można je było wykorzystywać do działalności morskiej innej niż działalność połowowa z użyciem statków stosowanych w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym. Ta ostatnia operacja wydaje się odpowiednia, jako że statki stosowane w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym nie są objęte systemami przekazywalnych koncesji połowowych.
skreślony
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38 a (nowy)
(38a)  Poza tym, zgodnie z zawartym w strategii „Europa 2020” celem tworzenia miejsc pracy, EFMR powinien zapewnić zasoby, które umożliwią przyjęcie środków mających na celu tworzenie miejsc pracy i poprawę poziomu zatrudnienia we wszystkich segmentach sektora rybołówstwa, od sektora połowowego i akwakultury po przemysł przetwórczy i wprowadzanie do obrotu.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38 b (nowy)
(38b)  Aby sektor rybołówstwa miał w przyszłości zrównoważony charakter, ważne jest promowanie przez EFMR tworzenia miejsc pracy w społecznościach rybackich, w szczególności poprzez wspieranie nowych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz ułatwianie młodym ludziom dostępu do zawodów związanych z sektorem rybołówstwa.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  Celem wspólnej polityki rybołówstwa jest zapewnienie zrównoważonej eksploatacji stad ryb. Wskazano, że nadmierna zdolność połowowa jest głównym powodem przełowienia. Konieczne jest więc dostosowanie flot rybackich Unii do dostępnych zasobów. Rozwiązanie problemu nadmiernej zdolności połowowej przy użyciu pomocy publicznej w postaci tymczasowego lub trwałego zaprzestania działalności połowowej i programów złomowania statków okazało się nieskuteczne. Dlatego też wsparcie w ramach EFMR będzie kierowane na ustanowienie systemów przekazywalnych koncesji połowowych i zarządzanie nimi, w celu ograniczenia nadmiernej zdolności połowowej i poprawy wyników gospodarczych oraz opłacalności zaangażowanych w taką działalność podmiotów gospodarczych.
skreślony
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Jako że jednym z głównych powodów przełowienia jest nadmierna zdolność połowowa, należy podjąć środki w celu dostosowania flot rybackich Unii do dostępnych zasobów. W związku z tym wsparcie w ramach EFMR należy kierować na ustanowienie i modyfikację systemów przekazywalnych koncesji połowowych wprowadzonych w ramach WPRyb oraz zarządzanie nimi, ponieważ systemy te stanowią metody zarządzania, które umożliwią zmniejszenie nadmiernej zdolności połowowej.
skreślony
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)
(40a)  Środki z EFMR należne państwom członkowskim, które nie wywiązują się ze spoczywającego na nich obowiązku gromadzenia i przekazywania danych lub które nie przekazują sprawozdań dotyczących rzeczywistej zdolności połowowej ich floty rybackiej, powinny podlegać zamrożeniu lub zmniejszeniu.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 b (nowy)
(40b)  W celu dopilnowania przestrzegania przez państwa członkowskie pułapów zdolności połowowej określonych w załączniku II [do rozporządzenia (UE) nr .../.... w sprawie WPRyb], należy uprawnić Komisję do zawieszenia całości lub części płatności i zobowiązań dotyczących programów operacyjnych tych państw członkowskich, które nie przestrzegają obowiązujących je pułapów zdolności połowowej, w oparciu o przegląd przeprowadzony trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 c (nowy)
(40c)  Środki z EFMR należne państwom członkowskim, które nie wywiązują się ze spoczywającego na nich obowiązku gromadzenia i przekazywania danych lub które nie przekazują sprawozdań dotyczących rzeczywistych rozmiarów ich floty rybackiej i jej zdolności połowowej, powinny podlegać zamrożeniu lub zmniejszeniu.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 d (nowy)
(40d)  W celu zachowania dochodów rybaków należy dokonywać wkładów z EFMR w fundusze wspólnego inwestowania, które pokrywają straty poniesione w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, wypadków mających wpływ na środowisko naturalne lub warunki sanitarne czy też w wyniku drastycznych zwyżek cen paliw.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)   Istotnym jest, by włączyć do EFMR kwestie związane z ochroną środowiska oraz w ramach WPRyb wspierać wdrażanie środków ochrony, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań wód unijnych. W tym celu konieczne jest opracowanie regionalnego podejścia do środków ochrony.
(41)   Istotnym jest, by włączyć do EFMR kwestie związane z ochroną środowiska oraz w ramach WPRyb wspierać wdrażanie środków ochrony, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań wód unijnych. W tym celu konieczne jest opracowanie regionalnego podejścia do środków ochrony, w którym uwzględni się wieloletni aspekt zarządzania rybołówstwem i potraktuje priorytetowo wieloletnie plany uwzględniające biologiczne cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków oraz specyfikę każdego rodzaju rybołówstwa.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 a (nowy)
(41a)  Zasadnicze znaczenie ma łagodzenie negatywnych skutków zmiany klimatu dla ekosystemów nadbrzeżnych i morskich. W ramach EFMR należy wspierać inwestycje mające na celu ograniczenie wkładu sektora rybołówstwa w emisję gazów cieplarnianych oraz projekty mające na celu ochronę i odbudowę trawy morskiej i nadbrzeżnych terenów podmokłych, które są głównymi pochłaniaczami dwutlenku węgla.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42
(42)   Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać zmniejszanie oddziaływania połowów na środowisko morskie, zwłaszcza przez promowanie innowacji ekologicznych, bardziej selektywnych narzędzi i sprzętu, a także poprzez środki mające na celu ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz usług, jakie takie ekosystemy zapewniają, zgodnie ze wspólnotową strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r.
(42)   Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania połowów na środowisko morskie, sprzyjać ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, a także zachęcać do stosowania bardziej selektywnych narzędzi i sprzętu oraz przyczyniać się do rozwoju bardziej energooszczędnych statków. EFMR powinien zwłaszcza propagować innowacje ekologiczne dotyczące kadłubów, silników i narzędzi połowowych, a także środki mające na celu ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz usług, jakie takie ekosystemy zapewniają, zgodnie ze wspólnotową strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. oraz z głównymi celami strategii „Europa 2020” dotyczącymi zmiany klimatu.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)
(42a)  Aby przyczynić się do pozytywnego rozwoju zasobów i utrzymania działalności połowowej poza okresem ochronnym, w ramach EFMR należy wspierać stosowanie okresów ochrony biologicznej zawsze wtedy, gdy ich wprowadzenie w pewnych krytycznych fazach cyklu życia gatunków okaże się niezbędne dla zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 b (nowy)
(42b)  Aby zminimalizować wpływ połowów na ekosystemy morskie, w ramach EFMR należy wspierać utworzenie spójnej sieci obszarów odbudowy stad ryb, zarządzanie nią, jej monitorowanie i kontrolę.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43 a (nowy)
(43a)  Uznając ryzyko związane z inwestowaniem w działalność połowową, EFMR powinien przyczyniać się do bezpieczeństwa działalności gospodarczej poprzez objęcie wsparciem dostępu do ubezpieczenia ryzyka produkcyjnego, chroniąc tym samym dochód producentów w razie nadzwyczajnych strat w produkcji wynikających w szczególności z klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk pogodowych, nagłych zmian jakości wody, chorób lub epidemii szkodników lub też zniszczenia narzędzi produkcyjnych.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
(44)   Ze względu na znaczenie portów rybackich, miejsc wyładunku i przystani w ramach EFMR należy wspierać odpowiednie inwestycje mające na celu zwłaszcza zwiększenie efektywności energetycznej i ochrony środowiska, podniesienie jakości wyładowanego produktu, a także poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.
(44)   Ze względu na znaczenie portów rybackich, rynków aukcyjnych, miejsc wyładunku i przystani w ramach EFMR należy wspierać odpowiednie inwestycje mające na celu zwłaszcza zwiększenie efektywności energetycznej i ochrony środowiska, podniesienie jakości wyładowanego produktu, a także poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 a (nowy)
(44a)  W celu zwiększenia wartości tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego państwa członkowskie powinny załączać do programu operacyjnego plan działania na rzecz rozwoju tego rodzaju rybołówstwa oraz zapewnienia jego konkurencyjności i zrównoważonego charakteru.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 b (nowy)
(44b)  W ramach EFMR należy wspierać ustanowienie spójnej sieci obszarów odbudowy zasobów rybnych, na których zabroniona jest wszelka działalność połowowa, w tym obszarów istotnych dla rozmnażalności ryb, w szczególności odchowalni, tarlisk i żerowisk dla stad ryb.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 c (nowy)
(44c)  W ramach EFMR należy dostosować niektóre przepisy do potrzeb regionów najbardziej oddalonych przy jednoczesnym dążeniu do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i odpowiedzialnego charakteru rybołówstwa i akwakultury. W ramach EFMR należy szczególnie uwzględnić opóźnienia rozwojowe w niektórych z tych regionów w odniesieniu do oceny zasobów, infrastruktury, organizacji zbiorowej oraz monitorowania działalności i produkcji. W związku z tym EFMR powinien posłużyć unowocześnieniu tej gałęzi gospodarki w tych regionach, zwłaszcza jej infrastruktury, a także odnowieniu i modernizacji narzędzi produkcyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań każdego z akwenów morskich regionów najbardziej oddalonych oraz dostępności zasobów.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45
(45)   Kluczowe znaczenie ma dla Unii osiągnięcie trwałej równowagi między zasobami słodkowodnymi a ich eksploatacją. Dlatego też odpowiednie przepisy powinny wspierać rybołówstwo śródlądowe, z należytym uwzględnieniem jego oddziaływania na środowisko naturalne i jednocześnie gwarantując, że sektory związane z rybołówstwem śródlądowym zachowają efektywność gospodarczą.
(45)   Kluczowe znaczenie ma dla Unii osiągnięcie trwałej równowagi między zasobami słodkowodnymi a ich eksploatacją, wziąwszy pod uwagę fakt, że dorzecza rzek, ich ujścia i przybrzeżne laguny są preferowanymi miejscami rozrodu ryb i pełnią rolę wylęgarni dla młodych osobników wielu gatunków ryb, a zatem odpowiednie przepisy powinny wspierać rybołówstwo śródlądowe, z należytym uwzględnieniem jego oddziaływania na środowisko naturalne, jednocześnie gwarantując, że sektory związane z rybołówstwem śródlądowym zachowają efektywność gospodarczą.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
(46)   Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury przyjętą przez Komisję, a także celami WPRyb i strategią „Europa 2020” w ramach EFMR należy wspierać ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważony rozwój sektora akwakultury.
(46)   Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury przyjętą przez Komisję, a także celami WPRyb i strategią „Europa 2020” w ramach EFMR należy wspierać ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważony rozwój sektora akwakultury, kładąc szczególny nacisk na promowanie innowacji ekologicznych, zmniejszenie zależności od mączki rybnej i oleju z ryb, poprawę dobrostanu hodowanych organizmów oraz promowanie akwakultury ekologicznej i akwakultury z zamkniętym obiegiem wody.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)
(46a)  Ze względu na potencjalny wpływ na dzikie populacje morskie zwierząt hodowlanych, które wydostały się na wolność, w ramach EFMR nie należy stwarzać zachęt do hodowli gatunków egzotycznych lub organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)   Akwakultura przyczynia się do wzrostu gospodarczego i powstawania miejsc pracy w regionach przybrzeżnych i wiejskich. W związku z powyższym kluczowe jest, by EFMR był dostępny dla przedsiębiorstw z sektora akwakultury, zwłaszcza dla MŚP, oraz przyczyniał się do przyciągania do sektora akwakultury nowych rolników. Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działań w dziedzinie akwakultury, konieczne jest stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać innowacyjne operacje i rozwój działalności, zwłaszcza akwakulturę niezwiązaną z żywnością i prowadzoną na morzu.
(47)   Akwakultura przyczynia się do wzrostu gospodarczego i powstawania miejsc pracy w regionach przybrzeżnych i wiejskich. W związku z powyższym kluczowe jest, by EFMR był dostępny dla przedsiębiorstw z sektora akwakultury, niezależnie od ich wielkości, oraz przyczyniał się do przyciągania do sektora akwakultury nowych rolników. Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działań w dziedzinie akwakultury, konieczne jest stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać innowacyjne operacje i ogólnie rozwój przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym akwakultury niezwiązanej z żywnością i prowadzonej na morzu.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)   Wykazano, że nowe formy dochodu powiązane z działaniami w obszarze akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną dla rozwoju działalności. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać takie uzupełniające działania wykraczające poza akwakulturę, jak na przykład turystykę wędkarską, działania edukacyjne lub na rzecz środowiska naturalnego.
(48)   Wykazano, że nowe formy dochodu powiązane z działaniami w obszarze akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną dla rozwoju działalności. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać takie uzupełniające działania wykraczające poza akwakulturę, jak na przykład turystykę wędkarską, turystykę promującą akwakulturę i jej produkty oraz działania edukacyjne lub na rzecz środowiska naturalnego.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49
(49)   Inną istotną formą zwiększania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury jest podnoszenie wartości ich produktów przez ich przetwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu własnych produktów, a także wprowadzanie na rynek nowych gatunków o dobrych perspektywach rynkowych, tym samym różnicując własną produkcję.
(49)   Inną istotną formą zwiększania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury jest podnoszenie wartości ich produktów przez ich przetwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu własnych produktów, a także wprowadzanie na rynek nowych gatunków biologicznie kompatybilnych z istniejącymi gatunkami, o dobrych perspektywach rynkowych, tym samym różnicując własną produkcję.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
(50)   W związku z koniecznością zidentyfikowania obszarów najbardziej odpowiednich dla rozwijania akwakultury pod względem dostępu do wody i przestrzeni w ramach EFMR należy wspierać organy państw członkowskich w ich strategicznych wyborach na szczeblu krajowym.
(50)   W związku z koniecznością zidentyfikowania obszarów geograficznych najbardziej odpowiednich dla rozwijania akwakultury pod względem dostępu do wody i przestrzeni oraz w związku ze znaczeniem rozwijania podejścia ostrożnościowego w celu zapewnienia trwałości zasobów, w ramach EFMR należy wspierać organy państw członkowskich w ich strategicznych wyborach na szczeblu krajowym, a także organy regionalne w opracowywaniu ich regionalnych odmian.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51
(51)   Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działań w dziedzinie akwakultury, konieczne jest także inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać uczenie się przez całe życie i tworzenie sieci kontaktów w celu stymulowania procesu upowszechniania wiedzy, a także usługi doradcze pomagające poprawić ogólne wyniki i konkurencyjność podmiotów gospodarczych.
(51)   Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działań w dziedzinie akwakultury, konieczne jest także inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać uczenie się przez całe życie i tworzenie sieci kontaktów w celu stymulowania procesu upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk oraz dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami za pośrednictwem wszystkich właściwych służb doradczych dostępnych w odnośnych obszarach, w tym za pośrednictwem stowarzyszeń branżowych, tak aby mogły przyczyniać się do poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności podmiotów gospodarczych.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 a (nowy)
(51a)  Biorąc pod uwagę konieczność wyodrębnienia obszarów geograficznych o większym potencjalne rozwoju akwakultury pod względem dostępu do wody i do przestrzeni, EFMR powinien wspierać władze krajowe i regionalne w ich strategicznych wyborach, zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia mapy stref, które można uznać za najbardziej odpowiednie do rozwoju akwakultury, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, procesu planowania przestrzennego obszarów morskich.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52
(52)   W celu promowania zrównoważonego ekologicznie rozwoju akwakultury w ramach EFMR należy wspierać działania z obszaru akwakultury, które są bardzo przyjazne dla środowiska naturalnego, przekształcanie przedsiębiorstw z sektora akwakultury na przedsiębiorstwa oparte na koncepcji ekozarządzania, wykorzystywanie systemów audytu, a także przechodzenie na akwakulturę ekologiczną. Z tych samych powodów w ramach EFMR należy również wspierać akwakulturę zapewniającą szczególne usługi w zakresie ochrony środowiska.
(52)   W celu promowania zrównoważonego ekologicznie, środowiskowo i gospodarczo rozwoju akwakultury w ramach EFMR należy wspierać działania z obszaru akwakultury, które są bardzo przyjazne dla środowiska naturalnego, przekształcanie przedsiębiorstw z sektora akwakultury na przedsiębiorstwa oparte na koncepcji zrównoważonego zarządzania, wykorzystywanie systemów audytu, a także przechodzenie na akwakulturę ekologiczną. Z tych samych powodów w ramach EFMR należy również wspierać akwakulturę zapewniającą szczególne usługi w zakresie ochrony środowiska i usługi w interesie publicznym.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53
(53)   Ze względu na znaczenie ochrony konsumentów, w ramach EFMR należy zapewnić odpowiednie wsparcie dla rolników celem zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie mogą wiązać się z akwakulturą, oraz celem łagodzenia takich zagrożeń.
(53)   Ze względu na znaczenie ochrony konsumentów, w ramach EFMR należy zapewnić odpowiednie wsparcie dla rolników celem zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie mogą wiązać się z akwakulturą, oraz celem łagodzenia takich zagrożeń, w szczególności dzięki programom mającym na celu zmniejszenie zależności działalności w sektorze akwakultury od produktów weterynaryjnych.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53 a (nowy)
(53a)  W ramach EFMR należy sprzyjać ustanowieniu spójnej sieci obszarów odbudowy zasobów rybnych, w tym obszarów istotnych dla rozmnażalności ryb, w szczególności odchowalni, tarlisk i żerowisk dla stad ryb, na których zabroniona jest wszelka działalność połowowa.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54
(54)   W odpowiedzi na ryzyko związane z inwestycjami w działania z obszaru akwakultury EFMR powinien przyczyniać się do bezpiecznej działalności gospodarczej przez objęcie wsparciem dostępu do ubezpieczeń gospodarstw hodowlanych, tym samym chroniąc dochód producentów w razie nadzwyczajnych strat w produkcji wynikających w szczególności z klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk pogodowych, nagłych zmian jakości wody, chorób lub epidemii szkodników lub też zniszczenia obiektów produkcyjnych.
(54)   W odpowiedzi na ryzyko związane z inwestycjami w działania z obszaru akwakultury EFMR powinien przyczyniać się do bezpiecznej działalności gospodarczej przez objęcie wsparciem dostępu do ubezpieczeń gospodarstw hodowlanych lub poprzez sprzyjanie rozwojowi funduszy wspólnego inwestowania, tym samym chroniąc dochód producentów w razie nadzwyczajnych strat w produkcji wynikających w szczególności z klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk pogodowych, nagłych zmian jakości wody, chorób lub epidemii szkodników lub też zniszczenia obiektów produkcyjnych.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
(55)   Zważywszy że w ciągu kilku ostatnich lat podejście do rozwoju oparte na lokalnej społeczności udowodniło swoją użyteczność we wspieraniu rozwoju rybołówstwa i obszarów wiejskich poprzez całkowite uwzględnienie wielosektorowych potrzeb w zakresie endogenicznego rozwoju, należy w przyszłości kontynuować i zwiększyć takie wsparcie.
(55)   Zważywszy, że ciągu kilku ostatnich lat podejście do rozwoju oparte na lokalnej społeczności udowodniło swoją użyteczność we wspieraniu rozwoju społeczności rybackich i wiejskich poprzez całkowite uwzględnienie wielosektorowych potrzeb w zakresie endogenicznego rozwoju, należy w przyszłości kontynuować i zwiększyć takie wsparcie.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56
(56)   W ramach rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność obszarów rybackich należy zachęcać do innowacyjnego podejścia do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza przez zwiększanie wartości produktów rybołówstwa i różnicowanie lokalnej gospodarki w kierunku nowych rodzajów działalności gospodarczej, w tym działalności oferowanej przez „błękitny wzrost” oraz szersze sektory gospodarki morskiej.
(56)   W ramach rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność obszarów rybackich należy zachęcać do innowacyjnego podejścia do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza przez zwiększanie wartości produktów rybołówstwa i różnicowanie lokalnej gospodarki, również w kierunku nowych rodzajów działalności gospodarczej, w tym działalności oferowanej przez „błękitny wzrost” oraz szersze sektory gospodarki morskiej.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57
(57)   Zrównoważony rozwój obszarów rybackich powinien przyczyniać się do realizacji celów strategii „Europa 2020” w zakresie wspierania włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz do wspierania innowacyjności na szczeblu lokalnym i do spójności terytorialnej, która stanowi główny priorytet traktatu lizbońskiego.
(57)   Zrównoważony rozwój obszarów rybackich powinien przyczyniać się do realizacji celów strategii „Europa 2020” w zakresie wspierania włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa, podnoszenia poziomu zatrudnienia i wspierania innowacyjności, w tym innowacyjności społecznej, na szczeblu lokalnym oraz do spójności terytorialnej, która stanowi główny priorytet traktatu lizbońskiego.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58
(58)   Rozwój kierowany przez lokalną społeczność należy realizować w drodze oddolnych metod stosowanych przez lokalne partnerstwa złożone z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskiego i wiernie odzwierciedlające lokalną społeczność. Takie lokalny podmioty są najlepiej przygotowane do opracowania i wdrożenia zintegrowanych wielosektorowych strategii rozwoju lokalnego mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnych obszarów rybackich. Aby zapewnić reprezentatywność lokalnych grup działania, należy dopilnować, by żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu w organach decyzyjnych.
(58)   Rozwój kierowany przez lokalną społeczność należy realizować w drodze oddolnych metod stosowanych przez lokalne partnerstwa złożone z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskiego i wiernie odzwierciedlające lokalną społeczność. Takie lokalny podmioty są najlepiej przygotowane do opracowania i wdrożenia zintegrowanych wielosektorowych strategii rozwoju lokalnego mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnych obszarów rybackich. Aby zapewnić reprezentatywność lokalnych grup działania oraz w celu dopilnowania, by działania tych grup były odpowiedzią na wyzwania w sektorze rybołówstwa i akwakultury, ważne jest, by rybacy lub osoby zajmujące się akwakulturą stanowili większość wśród podmiotów gospodarczych reprezentowanych w organach decyzyjnych.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60
(60)   Wsparcie dla obszarów rybackich przyznawane w ramach EFMR powinno być skoordynowane ze wsparciem dla lokalnego rozwoju oferowanym w ramach pozostałych unijnych funduszy oraz powinno obejmować wszystkie aspekty przygotowania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju i operacje lokalnych grup działań, a także koszty zachęcania mieszkańców obszaru do działania i koszty prowadzenia lokalnego partnerstwa.
(60)   Wsparcie dla obszarów rybackich przyznawane w ramach EFMR powinno być skoordynowane ze wsparciem dla lokalnego rozwoju oferowanym w ramach pozostałych unijnych funduszy oraz powinno obejmować wszystkie aspekty przygotowania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju i operacje lokalnych grup działań, a także koszty zachęcania mieszkańców obszaru do działania i koszty prowadzenia lokalnego partnerstwa. Wsparcie to powinno obejmować możliwość dostępu do pomocy technicznej, a zwłaszcza do pomocy w zakresie inżynierii finansowej, przy realizacji projektów rozwoju lokalnego, szczególnie tych dotyczących tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz rybołówstwa śródlądowego.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61
(61)   Aby zapewnić rentowność rybołówstwa i akwakultury na wysoce konkurencyjnym rynku, konieczne jest ustanowienie przepisów umożliwiających przyznawanie wsparcia dla wdrażania [rozporządzenie (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury]1 oraz dla prowadzonych przez podmioty gospodarcze działań związanych z wprowadzaniem na rynek i przetwarzaniem produktów w celu zmaksymalizowania wartości produktów rybołówstwa i akwakultury. Szczególny nacisk należy położyć na wspieranie operacji, które integrują działania łańcucha dostaw związane z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem na rynek. Aby dostosować nową politykę dotyczącą zakazu odrzutów, w ramach EFMR należy wspierać również przetwarzanie niechcianych połowów.
(61)   Aby zapewnić rentowność rybołówstwa i akwakultury na wysoce konkurencyjnym rynku, konieczne jest ustanowienie przepisów umożliwiających przyznawanie wsparcia dla wdrażania [rozporządzenie (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury]1 oraz dla prowadzonych przez podmioty gospodarcze działań związanych z wprowadzaniem na rynek i przetwarzaniem produktów w celu zmaksymalizowania wartości produktów rybołówstwa i akwakultury. Szczególny nacisk należy położyć na wspieranie operacji, które integrują działania łańcucha dostaw związane z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem na rynek.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62
(62)   Organizacje producentów i stowarzyszenia zrzeszające organizacje producentów należy traktować w sposób priorytetowy przez przyznawanie im wsparcia. Należy stopniowo znosić dopłaty do przechowywania i pomoc dla planów produkcji i wprowadzania na rynek, ponieważ wsparcie tego rodzaju straciło swoje znaczenie w obliczu zmieniającej się struktury rynku tego rodzaju produktów w UE oraz rosnącego znaczenia silnych organizacji producentów.
(62)   Organizacje producentów i stowarzyszenia zrzeszające organizacje producentów należy traktować w sposób priorytetowy przez przyznawanie im wsparcia.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63
(63)   W odpowiedzi na rosnącą konkurencję, z jaką zmagają się rybacy zajmujący się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, w ramach EFMR należy wspierać inicjatywy przedsiębiorcze rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym zwiększające wartość złowionych przez nich ryb, zwłaszcza w drodze przetwarzania złowionych ryb lub ich bezpośredniego wprowadzania na rynek.
(63)   W odpowiedzi na rosnącą konkurencję, z jaką zmagają się rybacy zajmujący się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, oraz ze względu na zależność niektórych społeczności obszarów przybrzeżnych od rybołówstwa, w ramach EFMR należy wspierać inicjatywy przedsiębiorcze rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym zwiększające wartość złowionych przez nich ryb, zwłaszcza w drodze przetwarzania złowionych ryb lub ich bezpośredniego wprowadzania na rynek.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63 a (nowy)
(63a)  W ramach EFMR należy wspierać inicjatywy przedsiębiorcze i wspólne inicjatywy, których celem jest realizacja celów Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i zasobów rybnych dzięki wprowadzeniu zbiorowych środków na rzecz ochrony środowiska wodnego, zwłaszcza w odniesieniu do rybołówstwa śródlądowego.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64
(64)   Działalność połowowa prowadzona w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej natrafia na trudności, zwłaszcza z powodu dodatkowych kosztów ponoszonych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa, wynikających ze szczególnych utrudnień określonych w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
(64)   Biorąc pod uwagę, że działalność połowowa prowadzona w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej natrafia na trudności, zwłaszcza z powodu ich oddalenia i szczególnych uwarunkowań klimatycznych, w ramach EFMR należy uwzględniać te szczególne utrudnienia określone w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65
(65)   Aby utrzymać konkurencyjność niektórych produktów rybołówstwa pochodzących z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej względem podobnych produktów z innych regionów Unii Europejskiej, w 1992 r. Unia Europejska wprowadziła środki w celu wyrównania takich dodatkowych kosztów ponoszonych przez sektor rybołówstwa. Środki mające zastosowanie w latach 2007-2013 określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 791/20071. Należy kontynuować przyznawanie wsparcia w celu zrównoważenia dodatkowych kosztów wprowadzania do obrotu niektórych produktów rybołówstwa w okresie po dniu 1 stycznia 2014 r.
(65)   Aby utrzymać konkurencyjność niektórych produktów rybołówstwa pochodzących z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej względem podobnych produktów z innych regionów Unii Europejskiej, w 1992 r. Unia Europejska wprowadziła środki w celu wyrównania takich dodatkowych kosztów ponoszonych przez sektor rybołówstwa. Środki mające zastosowanie w latach 2007-2013 określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 791/20071. Z uwagi na trudności napotykane w związku z działalnością połowową w regionach najbardziej oddalonych należy zwiększyć wsparcie w celu zrównoważenia dodatkowych kosztów wprowadzania do obrotu niektórych produktów rybołówstwa w okresie po dniu 1 stycznia 2014 r.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66
(66)   W obliczu innych warunków wprowadzania produktów do obrotu w takich najbardziej oddalonych regionach oraz ze względu na wahania połowów i stad a także popytu określenie produktów rybołówstwa kwalifikujących się do wyrównania kosztów powinno leżeć w gestii zainteresowanych państw członkowskich, podobnie jak określenie odpowiednich maksymalnych ilości oraz kwot takiego wyrównywania kosztów w ramach całkowitej kwoty środków finansowych przyznanych danemu państwu członkowskiego.
(66)   W obliczu innych warunków produkcji, przetwarzania i wprowadzania produktów rybołówstwa i akwakultury do obrotu w takich najbardziej oddalonych regionach oraz ze względu na wahania połowów i stad, a także popytu, określenie produktów lub kategorii produktów rybołówstwa i akwakultury, które mają się kwalifikować do wyrównania kosztów, powinno leżeć w gestii zainteresowanych państw członkowskich, podobnie jak określenie odpowiednich maksymalnych ilości oraz kwot takiego wyrównywania kosztów w ramach całkowitej kwoty środków finansowych przyznanych danemu państwu członkowskiego.
Głosowanie odrębne
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68
(68)   Państwa członkowskie powinny ustalić kwotę wyrównania kosztów na poziomie, który pozwala na odpowiednie zrównoważenie dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień w regionach najbardziej oddalonych, a zwłaszcza kosztów transportu produktów na kontynent europejski. Aby uniknąć zbyt wysokich kwot w ramach wyrównywania kosztów, kwota ta powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, jakie taka pomoc ma zrównoważyć, i w żadnym wypadku nie może przekraczać 100 % kosztów transportu produktów do Europy kontynentalnej i innych związanych z tym kosztów. W tym celu należy również wziąć pod uwagę inne rodzaje interwencji publicznej, które mają wpływ na poziom dodatkowych kosztów.
(68)   Państwa członkowskie powinny ustalić kwotę wyrównania kosztów na poziomie, który pozwala na odpowiednie zrównoważenie dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień w regionach najbardziej oddalonycha zwłaszcza kosztów transportu produktów na kontynent europejski.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69
(69)   Istotne jest, by państwa członkowskie i podmioty gospodarcze były tak wyposażone, aby móc zapewnić wysoki poziom przeprowadzanych kontroli, a tym samym przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, jednocześnie umożliwiając zrównoważoną eksploatację żywych zasobów wodnych. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać państwa członkowskie i podmioty gospodarcze w przestrzeganiu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. Takie wspieranie tworzenia kultury przestrzegania prawa powinno przyczynić się do zrównoważonego wzrostu.
(69)   Istotne jest, by państwa członkowskie i podmioty gospodarcze były tak wyposażone, aby móc zapewnić wysoki poziom przeprowadzanych kontroli, a tym samym przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, jednocześnie umożliwiając zrównoważoną eksploatację żywych zasobów wodnych. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać państwa członkowskie i podmioty gospodarcze w przestrzeganiu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. Takie wspieranie tworzenia kultury przestrzegania prawa powinno przyczynić się do zrównoważonego wzrostu. W celu ujednolicenia i podniesienia poziomu monitorowania państwa członkowskie powinny również być zdolne do wprowadzenia wspólnych systemów kontroli.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70
(70)   W ramach EFMR należy kontynuować przyznawanie państwom członkowskim wsparcia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w związku z wydatkami poniesionymi w wyniku wdrażania unijnego systemu kontroli, zgodnie z koncepcją jednego funduszu.
(70)   W ramach EFMR należy zwiększyć wsparcie przyznawane państwom członkowskim na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w związku z wydatkami poniesionymi w wyniku wdrażania unijnego systemu kontroli, zgodnie z koncepcją jednego funduszu.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72 a (nowy)
(72a)  W ramach EFMR należy wspierać fundusze na działalność związaną z dodatkową kontrolą i inspekcjami na obszarach, w stosunku do których zgłasza się, że odbywają się tam nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73
(73)   Należy ustanowić przepisy umożliwiające wsparcie gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, zarządzania takimi danymi i wykorzystywania ich, zgodnie z wieloletnim programem Unii, zwłaszcza w celu wspierania programów krajowych, zarządzania takimi danymi i wykorzystywania ich do analiz naukowych i wdrażania WPRyb. W ramach EFMR należy kontynuować przyznawanie państwom członkowskim wsparcia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w związku z wydatkami ponoszonymi w wyniku gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, zarządzania takimi danymi i ich wykorzystywania, zgodnie z koncepcją jednego funduszu.
(73)   Odpowiednie zainteresowane podmioty powinny być informowane o procedurach za pośrednictwem komitetów doradczych. Należy ustanowić przepisy umożliwiające wsparcie gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, zarządzania takimi danymi i wykorzystywania ich, zgodnie z wieloletnim programem Unii, zwłaszcza w celu wspierania programów krajowych, zarządzania takimi danymi i wykorzystywania ich do analiz naukowych i wdrażania WPRyb. W ramach EFMR należy kontynuować przyznawanie państwom członkowskim wsparcia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w związku z wydatkami ponoszonymi w wyniku gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, zarządzania takimi danymi i ich wykorzystywania, zgodnie z koncepcją jednego funduszu.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73 a (nowy)
(73a)  Należy podkreślić nadrzędne znaczenie finansowania gromadzenia danych będącego podstawą WPRyb. Jest to niezbędny warunek wstępny ustalenia konkretnych celów do osiągnięcia, zwłaszcza jeżeli chodzi o osiągnięcie MSY i lepszego zarządzania rybołówstwem. W związku z tym należy dopilnować, by na gromadzenie danych przeznaczano współmierną do jego znaczenia część budżetu EFMR. Należy również przewidzieć stopę współfinansowania zachęcającą do przeprowadzenia całościowego przeglądu stanu europejskich zasobów rybnych.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74
(74)   Konieczne jest również wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, a także z państwami trzecimi, jeśli zachodzi taka potrzeba, w zakresie gromadzenia danych dotyczących tego samego basenu morza, a także współpracy między odpowiednimi międzynarodowymi organizacjami naukowymi.
(74)   Konieczne jest również wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, a także z państwami trzecimi, jeśli zachodzi taka potrzeba, w zakresie gromadzenia danych dotyczących tego samego basenu morza, a także współpracy między odpowiednimi międzynarodowymi organizacjami naukowymi i regionalnymi komitetami doradczymi.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76
(76)   Konieczne jest trwałe finansowanie wdrażania i dalszego rozwijania zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w oświadczeniach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów.
(76)   Konieczne jest trwałe finansowanie wdrażania i dalszego rozwijania zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiającym Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej1 oraz w oświadczeniach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów. Oczekuje się, że postęp w dziedzinie zagadnień związanych z polityką morską dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu na działania w ramach zintegrowanej polityki morskiej będzie miał znaczny wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
__________________
1 Dz.U. L 321 z 5.12.2011, s. 1.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76 a (nowy)
(76a)  W związku z tym EFMR powinien wspierać wstępne prace nad działaniami, które zmierzają do propagowania strategicznych celów zintegrowanej polityki morskiej, z należytym uwzględnieniem – w oparciu o podejście ekosystemowe – ich skumulowanego skutku, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacyjności i konkurencyjności w regionach przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych, a także propagowania międzynarodowego wymiaru zintegrowanej polityki morskiej.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77
(77)   W ramach EFMR należy wspierać promowanie zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi na wszystkich szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i wdrażania strategii na rzecz basenów morskich. Strategie te mają na celu ustanowienie zintegrowanych ram umożliwiających podjęcie wspólnych wyzwań związanych z basenami morskimi w Europie oraz zacieśnienie współpracy między zainteresowanymi stronami w celu maksymalnego wykorzystania instrumentów finansowych oraz środków, a także przyczynienia się do większej gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii.
(77)   W ramach EFMR należy wspierać promowanie zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi na wszystkich szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i wdrażania strategii na rzecz basenów morskich. W tym kontekście ogromne znaczenie ma lepsze zarządzanie obszarami morskimi, w tym poprzez rozszerzenie współpracy i koordynacji na odpowiednim szczeblu między właściwymi organami pełniącymi funkcję straży przybrzeżnej w Unii, przy jednoczesnym dbaniu o to, by morza i oceany były zdrowsze i bezpieczniejsze, w szczególności dzięki wdrażaniu obowiązującego prawodawstwa morskiego. Strategie te mają na celu ustanowienie zintegrowanych ram umożliwiających podjęcie wspólnych wyzwań związanych z basenami morskimi w Europie oraz zacieśnienie współpracy między zainteresowanymi stronami w celu maksymalnego wykorzystania instrumentów finansowych oraz środków, a także przyczynienia się do gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii oraz równowagi środowiskowej. Dlatego bardzo ważne jest, aby usprawnić i rozszerzyć współpracę i koordynację związane z realizacją celów zintegrowanej polityki morskiej poza granicami Unii w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS).
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77 a (nowy)
(77a)  Aby zbliżyć do siebie fundusze na rybołówstwo i akwakulturę oraz fundusze na zintegrowaną politykę morską, w EFMR należy przewidzieć specjalne ramy propagujące wkład rybołówstwa i akwakultury w zintegrowaną politykę morską. Niezwykle istotne jest propagowanie pełnego uwzględniania tych rodzajów działalności poprzez wsparcie ich udziału w zintegrowanym zarządzaniu oraz w projektach zbiorowych przyczyniających się do wdrażania zintegrowanej polityki morskiej.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 79
(79)   Wzajemne powiązanie niektórych systemów informacji prowadzonych przez podmioty z tych sektorów może wymagać spójnego zmobilizowania ich własnych mechanizmów finansowania, z zachowaniem zgodności z postanowieniami traktatu. Planowanie przestrzenne obszarów morskich i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i regionów przybrzeżnych oraz przyczyniają się do realizacji celów dotyczących zarządzania opartego na ekosystemie i rozwoju powiązań między lądem a morzem. Narzędzie te są również ważne dla zarządzania różnymi sposobami wykorzystywania wybrzeży, mórz i oceanów w celu umożliwienia ich zrównoważonego rozwoju ekonomicznego oraz stymulowania inwestycji transgranicznych, zaś wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej zapewni jeszcze ściślejsze określenie granic zrównoważonego rozwoju działalności człowieka, która oddziałuje na środowisko morskie. Ponadto konieczne jest poszerzenie wiedzy na temat świata morskiego oraz stymulowanie innowacji przez ułatwianie gromadzenia, wymiany, wielokrotnego wykorzystywania i upowszechniania danych dotyczących oceanów i mórz.
(79)   Wzajemne powiązanie niektórych systemów informacji prowadzonych przez podmioty z tych sektorów może wymagać spójnego zmobilizowania ich własnych mechanizmów finansowania, z zachowaniem zgodności z postanowieniami traktatu. Planowanie przestrzenne obszarów morskich i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i regionów przybrzeżnych oraz przyczyniają się do realizacji celów dotyczących zarządzania opartego na ekosystemie i rozwoju powiązań między lądem a morzem. Narzędzie te są również ważne dla zarządzania różnymi sposobami wykorzystywania wybrzeży, mórz i oceanów w celu umożliwienia ich zrównoważonego rozwoju ekonomicznego oraz stymulowania inwestycji transgranicznych, zaś wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej zapewni jeszcze ściślejsze określenie granic zrównoważonego rozwoju działalności przemysłowej, budowlanej lub działalności człowieka, która oddziałuje na środowisko morskie. Ponadto konieczne jest poszerzenie wiedzy na temat świata morskiego oraz stymulowanie innowacji przez ułatwianie gromadzenia, wymiany, wielokrotnego wykorzystywania i upowszechniania danych dotyczących oceanów i mórz oraz stanu łowisk dzięki udostępnianiu ich końcowym użytkownikom i ogółowi społeczeństwa.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80
(80)   W ramach EFMR należy również wspierać trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i innowacje w sektorach gospodarki morskiej oraz regionach przybrzeżnych, a także konkurencyjność takich sektorów i regionów. Szczególnie ważne jest zidentyfikowanie barier prawnych i braków w umiejętnościach, które utrudniają wzrost w powstających i potencjalnych sektorach gospodarki morskiej, jak również zidentyfikowanie operacji mających na celu wspieranie inwestycji w technologiczne innowacje niezbędne do zwiększenia potencjału przedsiębiorstw do działania na obszarach morskich i w sektorach gospodarki morskiej.
(80)   W ramach EFMR należy również wspierać trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i innowacje w sektorach gospodarki morskiej oraz regionach przybrzeżnych, a także konkurencyjność takich sektorów i regionów. Szczególnie ważne jest zidentyfikowanie barier prawnych i braków w umiejętnościach, które utrudniają wzrost w powstających i potencjalnych sektorach gospodarki morskiej, jak również zidentyfikowanie operacji mających na celu wspieranie inwestycji w technologiczne innowacje niezbędne do zwiększenia potencjału przedsiębiorstw do działania na obszarach morskich i w sektorach gospodarki morskiej. EFMR powinien wspierać środki mające na celu rozwój systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w tym sektorze, również poprzez nabywanie wyposażenia i narzędzi niezbędnych do poprawy jakości usług kształcenia i szkolenia.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 81
(81)   EFMR powinien mieć funkcję uzupełniającą wobec istniejących i przyszłych instrumentów finansowych udostępnianych przez Unię i państwa członkowskie na poziomie krajowym i niższym niż krajowy oraz zachować spójność z takimi instrumentami, aby wspierać ochronę oceanów, mórz i wybrzeży oraz zrównoważone gospodarowanie ich zasobami, jednocześnie pomagając wspierać skuteczniejszą współpracę między państwami członkowskimi a ich regionami przybrzeżnymi, wyspami i regionami najbardziej oddalonymi, a także z uwzględnieniem priorytetów i postępów w realizacji projektów krajowych i lokalnych. Fundusz zostanie połączony z innymi obszarami polityki UE, które mogą obejmować wymiar morski, zwłaszcza z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Funduszem Spójności i Europejskim Funduszem Społecznym, jak również programem w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020” i polityką energetyczną.
(81)   EFMR powinien mieć funkcję uzupełniającą wobec istniejących i przyszłych instrumentów finansowych udostępnianych przez Unię i państwa członkowskie na poziomie krajowym i niższym niż krajowy oraz zachować spójność z takimi instrumentami, aby wspierać trwały rozwój gospodarczy i społeczny, ochronę oceanów, mórz i wybrzeży oraz zrównoważone gospodarowanie ich zasobami, jednocześnie pomagając wspierać skuteczniejszą współpracę między państwami członkowskimi i ich regionami przybrzeżnymi, wyspami i regionami najbardziej oddalonymi, a także z uwzględnieniem priorytetów i postępów w realizacji projektów krajowych i lokalnych. Fundusz zostanie połączony z innymi obszarami polityki UE, które mogą obejmować wymiar morski, zwłaszcza z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Funduszem Spójności i Europejskim Funduszem Społecznym, jak również programem w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020” i polityką energetyczną.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 84
(84)   W ramach EFMR należy zapewniać pomoc techniczną w postaci wsparcia przygotowawczego, administracyjnego i technicznego, a także wsparcie dla działań informacyjnych, tworzenia sieci kontaktów, ocen, audytów, badań i wymiany doświadczeń, które mają na celu ułatwienie wdrażania programu operacyjnego i promowanie innowacyjnego podejścia i praktyk przyczyniających się do prostego i przejrzystego procesu wdrażania. Pomoc techniczna powinna również obejmować ustanowienie europejskiej sieci lokalnych grup działania w sektorze rybołówstwa, których celem jest budowanie potencjału, upowszechnianie informacji, wymiana doświadczeń i wspieranie współpracy między lokalnymi partnerstwami.
(84)   W ramach EFMR należy zapewniać pomoc techniczną w postaci wsparcia przygotowawczego, administracyjnego i technicznego, a także wsparcie dla działań informacyjnych, tworzenia sieci kontaktów, ocen, audytów, badań i wymiany doświadczeń, które mają na celu ułatwienie wdrażania programu operacyjnego i promowanie innowacyjnego podejścia i praktyk przyczyniających się do prostego i przejrzystego procesu wdrażania, w tym takich, które posłużą podmiotom gospodarczym i organizacjom rybaków. Pomoc techniczna powinna również obejmować ustanowienie europejskiej sieci lokalnych grup działania w sektorze rybołówstwa, których celem jest budowanie potencjału, upowszechnianie informacji, wymiana doświadczeń i wspieranie współpracy między lokalnymi partnerstwami.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88
(88)   Ze względu na znaczenie zapewnienia ochrony żywych zasobów morza i ochrony stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi połowami, oraz w duchu wniosków zawartych w zielonej księdze w sprawie reformy WPRyb, ze wsparcia w ramach EFMR należy wykluczyć te podmioty gospodarcze, które nie przestrzegają przepisów WPRyb i szczególnie zagrażają trwałości takich zasobów oraz stanowią poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów (MSY), a także te podmioty, które uczestniczą w połowach NNN. Na żadnym etapie operacji, począwszy od jej wyboru aż do jej realizacji, unijnych środków finansowych nie należy wykorzystywać w sposób, który narusza interes publiczny dotyczący ochrony żywych zasobów morskich, określony w celach rozporządzenia w sprawie WPRyb.
(88)   Ze względu na znaczenie zapewnienia ochrony żywych zasobów morza i ochrony stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi połowami, oraz w duchu wniosków zawartych w zielonej księdze w sprawie reformy WPRyb, ze wsparcia w ramach EFMR należy wykluczyć te podmioty gospodarcze, które nie przestrzegają przepisów WPRyb i szczególnie zagrażają trwałości takich zasobów, a zwłaszcza realizacji celów odbudowy i zachowania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów do 2015 r. oraz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu środowiska do 2020 r., a także stanowią poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, a także podmioty, które uczestniczą w połowach NNN. Na żadnym etapie operacji, począwszy od jej wyboru aż do jej realizacji, unijnych środków finansowych nie należy wykorzystywać w sposób, który narusza interes publiczny dotyczący ochrony żywych zasobów morskich, określony w celach rozporządzenia w sprawie WPRyb.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88 a (nowy)
(88a)  Powinna istnieć możliwość zamrożenia finansowania z EFMR, jeśli państwo członkowskie nie jest w stanie poradzić sobie z problemem nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na swoich wodach i w odniesieniu do swojej floty rybackiej.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 91
(91)   W celu uwzględnienia szczególnych kwestii związanych z WPRyb, o których mowa w w art. 50 i 51 [rozporządzenia w sprawie WPRyb], i przyczynienia się do przestrzegania przepisów WPRyb, należy ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące wstrzymania biegu terminu płatności [rozporządzenie (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Jeśli państwo członkowskie lub podmiot gospodarczy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z WPRyb lub jeśli Komisja posiada dowody świadczące o takim nieprzestrzeganiu przepisów, Komisja powinna mieć możliwość, w ramach środka zapobiegawczego, wstrzymania płatności.
(91)   W celu uwzględnienia szczególnych kwestii związanych z WPRyb, o których mowa w art. 50 i 51 [rozporządzenia w sprawie WPRyb], i przyczynienia się do przestrzegania przepisów WPRyb, należy ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące wstrzymania biegu terminu płatności [rozporządzenie (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Jeśli państwo członkowskie lub podmiot gospodarczy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z WPRyb lub jeśli Komisja posiada dowody na takie nieprzestrzeganie przepisów, Komisja powinna mieć możliwość, w ramach środka zapobiegawczego, wstrzymania płatności.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 93
(93)   Program operacyjny powinien podlegać monitorowaniu i ocenie w celu poprawy jego jakości oraz wykazania osiągnięć. Komisja powinna ustanowić ramy wspólnego monitorowania i oceny, gwarantując między innymi dostępność odpowiednich danych w stosownym terminie. W tym kontekście Komisja powinna ustanowić wykaz wskaźników i ocenić oddziaływanie EFMR w odniesieniu do poszczególnych celów.
(93)   Program operacyjny powinien podlegać monitorowaniu i ocenie w celu poprawy jego jakości oraz wykazania osiągnięć. Komisja powinna ustanowić ramy wspólnego monitorowania i oceny, gwarantując między innymi publiczne udostępnianie odpowiednich danych w stosownym terminie. W tym kontekście Komisja powinna ustanowić wykaz wskaźników i ocenić oddziaływanie EFMR w odniesieniu do poszczególnych celów.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 95
(95)   W celu zwiększenia dostępności i przejrzystości informacji o możliwościach finansowania i beneficjentach projektu należy w każdym państwie członkowskim uruchomić jedną stronę internetową lub portal internetowy zawierający informacje na temat programu operacyjnego, w tym wykaz operacji wspieranych w ramach każdego programu operacyjnego. Takie informacje powinny przekazywać szerokiemu kręgowi odbiorców, a w szczególności podatnikom w Unii, rozsądny, rzeczywisty i konkretny obraz tego, jak w ramach EFMR wydatkuje się unijne środki finansowe. W tym celu również publikacje odpowiednich danych powinny służyć upowszechnianiu informacji na temat możliwości finansowania oferowanych przez Unię. Jednak w celu pełnego poszanowania podstawowych praw w zakresie ochrony danych oraz zgodnie z wyrokiem Trybunału w połączonych sprawach Schecke, nie należy wymagać publikowania imion i nazwisk osób fizycznych.
(95)   W celu zwiększenia dostępności i przejrzystości informacji o możliwościach finansowania i beneficjentach projektu należy w każdym państwie członkowskim uruchomić jedną stronę internetową lub portal internetowy zawierający informacje na temat programu operacyjnego, w tym wykaz operacji wspieranych w ramach każdego programu operacyjnego. Poświęcone temu strony internetowe wszystkich państw członkowskich powinny być również dostępne z oficjalnej strony internetowej Unii, aby ułatwić obywatelom z różnych państw członkowskich dostęp do informacji publikowanych we wszystkich państwach członkowskich. Takie informacje powinny przekazywać szerokiemu kręgowi odbiorców, a w szczególności podatnikom w Unii, rozsądny, rzeczywisty i konkretny obraz tego, jak w ramach EFMR wydatkuje się unijne środki finansowe. W tym celu również publikacje odpowiednich danych powinny służyć upowszechnianiu informacji na temat możliwości finansowania oferowanych przez Unię. Jednak w celu pełnego poszanowania podstawowych praw w zakresie ochrony danych oraz zgodnie z wyrokiem Trybunału w połączonych sprawach Schecke, nie należy wymagać publikowania imion i nazwisk osób fizycznych.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 96 a (nowy)
(96a)  Szczególnie istotne jest zapewnienie przestrzegania uwarunkowań ex ante dotyczących zdolności administracji do spełnienia wymogów w zakresie danych dotyczących zarządzania rybołówstwem oraz wprowadzenia w życie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 96 b (nowy)
(96b)  Szczególnie istotne jest zapewnienie przestrzegania uwarunkowań ex ante dotyczących zdolności administracji do spełnienia wymogów w zakresie danych dotyczących zarządzania rybołówstwem oraz wprowadzenia w życie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera c
c)   zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i rybołówstwa śródlądowego,
c)   zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i obszarów akwakultury, obszarów rybołówstwa śródlądowego oraz związanej z nimi działalności określonej w niniejszym rozporządzeniu,
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d
d)   zintegrowanej polityki morskiej (IMP).
d)   zintegrowanej polityki morskiej (IMP), w tym dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy
Niniejsze rozporządzenie dotyczy operacji przeprowadzanych na terytorium Unii, chyba że niniejsze rozporządzenie wyraźnie stanowi inaczej.
Niniejsze rozporządzenie dotyczy operacji przeprowadzanych na terytorium i na wodach oraz w ramach flot Unii, chyba że niniejsze rozporządzenie wyraźnie stanowi inaczej.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt -1 (nowy)
-1) „akwakultura z zamkniętym obiegiem wody” oznacza zakład akwakultury, w którym ryby i inne produkty akwakultury są hodowane w zamkniętych systemach recyrkulacyjnych zatrzymujących i oczyszczających wodę w obrębie systemu, co zmniejsza do minimum zużycie wody; takie systemy znajdują się zazwyczaj na lądzie i wielokrotnie wykorzystują praktycznie całą wodę wprowadzoną pierwotnie do systemu;
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 2 a (nowy)
2a)  „różnicowanie” oznacza praktyki, które czynią działalność związaną z rybołówstwem lub akwakulturą bardziej wszechstronną i które bezpośrednio uzupełniają taką działalność lub są od niej zależne;
Poprawka 583
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 4 a (nowy)
4a)  „gatunek obcy” oznacza gatunek obcy w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 708/20071;
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz.U. L 168 z 28.6.2007, s. 1).
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 4 b (nowy)
4b)  „ekstensywna akwakultura” oznacza produkcję w ramach akwakultury, która nie otrzymuje żadnych zamierzonych składników odżywczych, lecz opiera się na naturalnym pokarmie w zakładzie akwakultury, w tym na pokarmie naniesionym przez przepływ wody, jak prądy i wymiana pływowa; ekstensywna akwakultura w dużej mierze opiera się na jednym składniku odżywczym − ziarnie;
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5
5)   „obszar rybacki” oznacza obszar obejmujący brzeg morza lub jeziora lub obejmujący stawy lub estuarium rzeczne i charakteryzujący się wysokim poziomem zatrudnienia w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz określony w ten sposób przez dane państwo członkowskie;
5)   „obszar rybacki i obszar akwakultury” oznacza obszar obejmujący brzeg morza, rzeki lub jeziora lub obejmujący stawy lub estuarium rzeczne i charakteryzujący się wysokim poziomem zatrudnienia w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz określony w ten sposób przez dane państwo członkowskie;
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5 a (nowy)
5a)  „obszar odbudowy stad ryb” oznacza określony geograficznie obszar morski, na którym zabroniona jest wszelka działalność połowowa w celu poprawy eksploatacji i ochrony żywych zasobów morza lub ochrony ekosystemów morskich, o czym mowa w rozporządzeniu (UE) nr .../.. [w sprawie wspólnych przepisów];
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5 b (nowy)
5b)  „sektor rybołówstwa” oznacza sektor gospodarki obejmujący wszelką działalność w zakresie produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury;
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5 c (nowy)
5c)  „systemy zarządzania rybołówstwem i dostępu do połowów” oznaczają mechanizmy przyznawania praw połowowych i dostępu do nich lub zarządzania nakładem połowowym na skalę krajową, regionalną, lokalną lub obejmującą dany basen morski, w odniesieniu do gatunków objętych kwotami lub poza kwotami w 12-milowym pasie wybrzeża lub poza nim, mające na celu utrzymanie dobrego stanu zasobów; systemy te są wdrażane przez organy publiczne lub przez organizacje rybaków;
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6
6)   „rybak” oznacza osobę, której zajęciem – uznanym przez państwo członkowskie – jest zawodowe rybołówstwo na pokładzie czynnego statku rybackiego lub zbieranie organizmów morskich – uznane przez państwo członkowskie – bez użycia statku rybackiego;
6)   „rybak” oznacza osobę, w tym osobę zatrudnioną, której zajęciem – uznanym przez państwo członkowskie – jest zawodowe rybołówstwo na pokładzie czynnego statku rybackiego lub zbieranie organizmów słodkowodnych lub morskich – uznane przez państwo członkowskie – bez użycia statku rybackiego;
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6 a (nowy)
6a)  „turystyka połowowa” oznacza działalność dodatkową prowadzoną przez zawodowych rybaków, gdzie osoby przebywające na pokładzie statku, które nie są członkami załogi statku rybackiego, są turystami lub naukowcami;
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6 b (nowy)
6b)  „działalność pomocnicza w stosunku do rybołówstwa i akwakultury” oznacza działalność zawodową polegającą na świadczeniu usług dla rybaków, która jest niezbędna do wykonywanej przez nich działalności i określona w ten sposób przez państwo członkowskie;
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 8 a (nowy)
8a)  „intensywna akwakultura” oznacza produkcję w ramach akwakultury, która opiera się na bogatym pod względem odżywczym pokarmie uzupełniającym dietę składającą się ze świeżych, dzikich, morskich lub słodkowodnych ryb, lub na opracowanych pokarmach; opiera się ona w znacznym stopniu na bogatym i dostępnym na rynku pokarmie i charakteryzuje się wysokim zagęszczeniem hodowli;
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 10
10)   „rybołówstwo śródlądowe” oznacza połowy dokonywane w celach zarobkowych przez statki prowadzące działalność wyłącznie na wodach śródlądowych lub przy użyciu innych urządzeń stosowanych do połowów pod lodem;
10)   „rybołówstwo śródlądowe” oznacza połowy dokonywane w celach zarobkowych ze statku lub w inny sposób wyłącznie na wodach śródlądowych lub przy użyciu innych urządzeń stosowanych do połowów pod lodem;
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 12
12)   „zintegrowane zarządzanie gospodarką morską” oznacza skoordynowane zarządzanie wszystkimi rodzajami polityki sektorowej UE mającymi wpływ na oceany, morza i regiony przybrzeżne;
12)   „zintegrowane zarządzanie gospodarką morską” oznacza skoordynowane zarządzanie wszystkimi rodzajami polityki sektorowej na szczeblu Unii mającymi wpływ na oceany, morza i regiony przybrzeżne;
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 13
13)  „regiony morskie” oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku I do decyzji Rady 2004/585/WE i obszary wytyczone przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa;
skreślony
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 16
16)   „strategia na rzecz basenu morskiego” oznacza ustrukturyzowane ramy współpracy dotyczącej określonego obszaru geograficznego, opracowane przez instytucje Unii Europejskiej, państwa członkowskie, ich regiony oraz – jeśli znajduje to zastosowanie – państwa trzecie dzielące basen morski; strategia ta uwzględnia geograficzne, klimatyczne, gospodarcze i polityczne uwarunkowania takiego basenu morskiego;
16)   „strategia na rzecz basenu morskiego” oznacza ustrukturyzowane ramy współpracy dotyczącej określonego obszaru geograficznego, opracowane przez instytucje Unii Europejskiej, państwa członkowskie, ich regiony i organy władz lokalnych oraz – jeśli znajduje to zastosowanie – państwa trzecie dzielące basen morski; strategia ta uwzględnia geograficzne, klimatyczne, gospodarcze i polityczne uwarunkowania takiego basenu morskiego;
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 16 a (nowy)
16a)  „półintensywna akwakultura” oznacza akwakulturę, która opiera się w znacznym stopniu na naturalnym pokarmie, lecz w przypadku której naturalnie występujące poziomy pokarmu są zwiększane dzięki stosowaniu dodatkowego pokarmu uzupełniającego naturalny pokarm; zagęszczenie akwakultury utrzymywane jest na niższym poziomie niż w przypadku zagęszczenia typowego dla intensywnej akwakultury;
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 18 a (nowy)
18a)  „poławiacz/hodowca skorupiaków” oznacza każdą osobę, która zajmuje się wydobywaniem, hodowlą lub chowem półintensywnym, niezależnie od tego, czy swoją pracę wykonuje pieszo czy z pokładu statku, w sposób wyłączny i z wykorzystaniem selektywnych, specjalnych narzędzi do poławiania jednego lub więcej gatunków mięczaków, skorupiaków, osłonic, szkarłupni lub innych bezkręgowców morskich;
Poprawka ustna
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 18 b (nowy)
18b)  “tonar” oznacza tradycyjną ekstrakcyjną technikę połowu opartą na sieciach zakotwiczonych w dnie przez kilka miesięcy, obejmującą grupę statków, sieci, linek połowowych i kotwic znajdujących się w pobliżu wybrzeża w celu przechwycenia migrujących ryb (tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych) i skierowania ich do zamkniętego obszaru, z którego są wyławiane;
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a
a)   promowanie zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury;
a)   promowanie zrównoważonego pod względem ekologicznym, rentownego i społecznie odpowiedzialnego rybołówstwa, akwakultury i związanej z nimi działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu;
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c
c)   promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich;
c)   promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich i obszarów akwakultury;
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d
d)   wspieranie procesu wdrażania WPRyb.
d)   wspieranie procesu wdrażania WPRyb, w tym jej regionalizacji oraz wdrażania wspólnej organizacji rynków.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  wspieranie tworzenia miejsc pracy mającego na celu zapobieganie zanikowi społeczności rybackich oraz umożliwianie podnoszenia kwalifikacji i poprawy warunków pracy w sektorze rybołówstwa.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 (nowy)
2.  Przy realizacji tych celów EFMR uwzględnia zasadę sprawiedliwości międzypokoleniowej i równości płci.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 (nowy)
3.  Te cele realizowane są bez zwiększania zdolności połowowej.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie
Osiągnięcie celów EFMR przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Odbywa się ono w ramach sześciu następujących priorytetów Unii, które stanowią odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych wspólnych ram strategicznych (zwanych dalej „wspólnymi ramami strategicznymi”):
Osiągnięcie celów EFMR przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do wdrożenia WPRyb. Odbywa się ono w ramach sześciu następujących priorytetów Unii dotyczących rybołówstwa, zrównoważonej akwakultury i związanej z nimi działalności, które stanowią odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych wspólnych ram strategicznych (zwanych dalej „wspólnymi ramami strategicznymi”):
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie
1)   Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej przez realizację następujących celów:
1)   Zwiększenie zatrudnienia oraz spójności społecznej i terytorialnej przez realizację następujących celów:
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
a)   wspieranie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, tworzenia miejsc pracy i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury;
a)   wspieranie wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego, w tym poprzez tworzenie miejsc pracy oraz rozwój zdolności do zatrudnienia i mobilności w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, także w regionach najbardziej oddalonych;
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b
b)   różnicowanie działalności związanej z rybołówstwem w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej oraz rozwój gospodarki morskiej, w tym łagodzenie zmiany klimatu.
b)   różnicowanie działalności związanej z rybołówstwem, zarówno w sektorze rybołówstwa, jak i w innych sektorach gospodarki morskiej związanych blisko z sektorem rybołówstwa, oraz rozwój gospodarki morskiej, w tym łagodzenie zmiany klimatu.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
ba)  sprzyjanie wdrażaniu zharmonizowanych przepisów socjalnych na szczeblu Unii.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
a)   wspieranie rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy;
a)   wspieranie rozwoju technologicznego, innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy;
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
aa)  zmniejszanie negatywnego oddziaływania rybołówstwa na dobrostan zwierząt;
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
b)   podnoszenie konkurencyjności i rentowności rybołówstwa, a w szczególności floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy;
b)   podnoszenie konkurencyjności i rentowności rybołówstwa oraz poprawa zdrowia, higieny, bezpieczeństwa i warunków pracy w ramach tego rybołówstwa;
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
c)   rozwój nowych umiejętności zawodowych i uczenie się przez całe życie;
c)   rozwój szkolenia zawodowego, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie, w szczególności dla młodych rybaków;
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)
ca)  rozwój łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a zwłaszcza jego konkurencyjności i zrównoważonego charakteru;
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie
3)   Wspieranie innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy akwakultury przez ukierunkowanie na następujące obszary:
3)   Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej, konkurencyjnej akwakultury opartej na wiedzy oraz ekosystemie przez ukierunkowanie na następujące obszary:
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a
a)   wspieranie rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy;
a)   wspieranie rozwoju technologicznego, innowacji technicznych, społecznych i gospodarczych oraz transferu wiedzy;
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b
b)   podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, a zwłaszcza MŚP;
b)   podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury ekstensywnej i półintensywnej, a zwłaszcza MŚP;
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera c
c)   rozwój nowych umiejętności zawodowych i uczenie się przez całe życie;
c)   rozwój nowych umiejętności zawodowych, zachęcanie do szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, w szczególności w odniesieniu do młodych ludzi prowadzących działalność w sektorze akwakultury;
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d
d)   lepsza organizacja rynku produktów akwakultury.
d)   lepsza organizacja rynku produktów akwakultury i zachęcanie do inwestowania w sektory przetwarzania i wprowadzania do obrotu.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d a (nowa)
da)  ograniczanie śladu ekologicznego akwakultury.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a
a)   zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie;
a)   zapobieganie, minimalizowanie i, na ile to możliwe, eliminowanie niechcianych połowów i negatywnego oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, szczególnie dzięki większej selektywności narzędzi połowowych;
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
aa)  zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów;
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b a (nowa)
ba)  wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej oraz osiągnięcie dobrego stanu środowiska do 2020 r.;
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a
a)   wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie akwakultury zasobooszczędnej;
a)   promowanie akwakultury zasobooszczędnej, w tym zmniejszanie uzależnienia od pokarmu dla ryb i oleju rybnego oraz stosowania substancji chemicznych i antybiotyków;
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)
aa)  ocena, ograniczanie oraz – w stosownych przypadkach – eliminowanie oddziaływania akwakultury na ekosystemy morskie, lądowe i słodkowodne;
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – wprowadzenie
6)  Wspieranie procesu wdrażania WPRyb przez:
6)  Wspieranie procesu wdrażania WPRyb i wzmacnianie jej powiązań i spójności ze zintegrowaną polityką morską przez:
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a
a)  dostarczanie wiedzy naukowej i gromadzenie danych;
a)  wspieranie gromadzenia danych i zarządzania nimi w celu poszerzenia wiedzy naukowej;
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b
b)  wspieranie kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej.
b)  wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, nie tworząc przy tym większego obciążenia administracyjnego.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b a (nowa)
ba)  wspieranie regionalizacji WPRyb, szczególnie poprzez regionalne komitety doradcze.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.   Nie naruszając ust. 2 niniejszego artykułu, art. 107, 108 i 109 Traktatu mają zastosowanie do pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie przedsiębiorstwom z sektora rybołówstwa i akwakultury.
1.   Artykuły 107, 108 i 109 Traktatu mają zastosowanie do pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie przedsiębiorstwom z sektora rybołówstwa i akwakultury.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.   Artykuły 107, 108 i 109 Traktatu nie mają zastosowania do płatności dokonywanych przez państwa członkowskie na podstawie niniejszego rozporządzenia i zgodnie z nim, w ramach zakresu stosowania art. 42 Traktatu.
2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, art. 107, 108 i 109 Traktatu nie mają zastosowania do płatności dokonywanych przez państwa członkowskie na podstawie niniejszego rozporządzenia i zgodnie z nim, w ramach zakresu stosowania art. 42 Traktatu.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy
Jako uzupełnienie zasad zawartych w art. 4 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] Komisja i państwa członkowskie zapewniają koordynację i komplementarność wsparcia w ramach EFMR ze wsparciem przyznawanym w ramach innych unijnych strategii politycznych i instrumentów finansowych, w tym rozporządzenia (WE) nr [ustanawiającego ramowy program działań na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia zmiany klimatu (program ramowy LIFE)] i instrumentów ustanowionych w ramach zewnętrznych działań Unii. Koordynację pomocy w ramach EFMR i programu ramowego LIFE osiąga się zwłaszcza przez wspieranie finansowania działań stanowiących uzupełnienie zintegrowanych projektów finansowanych w ramach programu ramowego LIFE, a także przez promowanie stosowania podejścia, metod i rozwiązań zatwierdzonych na podstawie programu ramowego LIFE+.
Jako uzupełnienie zasad zawartych w art. 4 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] Komisja i państwa członkowskie zapewniają koordynację i komplementarność wsparcia w ramach EFMR ze wsparciem przyznawanym w ramach innych unijnych strategii politycznych i instrumentów finansowych, w tym tych ustanowionych w ramach zewnętrznych działań Unii. Taką koordynację i wymóg komplementarności uwzględnia się w programach operacyjnych.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11
W odniesieniu do EFMR stosuje się uwarunkowania ex ante, o których mowa w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
W odniesieniu do EFMR stosuje się szczególne uwarunkowania ex ante, o których mowa w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Ocena przestrzegania pułapów zdolności połowowej
1.  Do ...* Komisja we współpracy z państwami członkowskimi przeprowadzi ocenę przestrzegania przez państwa członkowskie pułapów zdolności połowowej ustanowionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr .../..... [w sprawie WPRyb].
2.  W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, ujawni, że państwo członkowskie nie przestrzega właściwych dla niego pułapów zdolności połowowej, Komisja, w drodze aktów wykonawczych, może zawiesić całość lub część płatności i zobowiązań w odniesieniu do programu operacyjnego tego państwa członkowskiego.
3.  Komisja znosi zawieszenie płatności i zobowiązań, w przypadku gdy państwo członkowskie wdroży środki mające na celu zapewnienie przestrzegania pułapów zdolności połowowej i środki te zostaną zatwierdzone przez Komisję.
_________________
* Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  podmioty gospodarcze, które uczestniczą w działalności statków rybackich pływających pod banderami państw uznanych za niewspółpracujące państwa trzecie zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, zarządzają takimi statkami rybackimi lub posiadają takie statki rybackie;
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b b (nowa)
bb)  podmioty gospodarcze uznane w postępowaniu karnym lub administracyjnym za winne dopuszczenia się poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących obszarach:
–  płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;
–  odpowiedzialność zawodowa;
–  handel ludźmi lub narkotykami;
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b c (nowa)
bc)  podmioty gospodarcze uznane w postępowaniu karnym lub administracyjnym za winne dopuszczenia się w jednym lub wielu państwach członkowskich poważnego naruszenia prawodawstwa unijnego dotyczącego w szczególności:
–  czasu pracy i odpoczynku rybaków;
–  przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
–  płac i warunków zatrudnienia w zawodzie;
–  wstępnej kwalifikacji i ustawicznego szkolenia zawodowego rybaków;
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  podmioty gospodarcze, które nie przestrzegały przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa1.
_______________
1 Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1.
Poprawka 571
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a
a)   określenia okresu czasu, o którym mowa w ust. 1 i 2, który to okres jest proporcjonalny do charakteru lub nagminności naruszenia lub niezgodności;
a)   określenia okresu czasu, o którym mowa w ust. 1 i 2, który to okres jest proporcjonalny do charakteru lub nagminności danego naruszenia lub niezgodności, z uwzględnieniem takich kryteriów, jak wyrządzona szkoda, jej wartość, zakres naruszenia lub niezgodności i ich powtarzalność w okresie obejmującym co najmniej rok;
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie wymagają, by podmioty gospodarcze składające wniosek o wsparcie w ramach EFMR dostarczyły instytucji zarządzającej podpisane oświadczenie potwierdzające, że spełniają one kryteria wymienione w ust. 1 i nie dopuściły się nieprawidłowości dotyczących EFR lub EFMR, o których mowa w ust. 2. Państwa członkowskie sprawdzają prawdziwość oświadczeń przed zatwierdzeniem operacji.
4.  Państwa członkowskie wymagają, by podmioty gospodarcze składające wniosek o wsparcie w ramach EFMR dostarczyły instytucji zarządzającej podpisane oświadczenie potwierdzające, że spełniają one kryteria wymienione w ust. 1 i ust. 2. Państwa członkowskie sprawdzają prawdziwość oświadczeń przed zatwierdzeniem operacji poprzez odniesienie się do informacji zawartych w krajowym rejestrze naruszeń ustanowionym na mocy art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 lub do innych danych dostarczonych w tym celu.
Poprawka 610
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)
Artykuł 12a
Zawieszenie płatności
W przypadku podmiotów gospodarczych, w odniesieniu do których prowadzone jest dochodzenie w sprawie dopuszczenia się naruszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, zawiesza się wszelkie płatności w ramach EFMR. W przypadku stwierdzenia, że podmiot gospodarczy dopuścił się naruszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, wniosek takiego podmiotu gospodarczego zostaje wyłączony.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a
a)  operacje zwiększające zdolność połowową statku;
a)  operacje zwiększające zdolność połowową statku lub zdolność do poławiania ryb;
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  operacje zagrażające trwałości żywych zasobów morskich i ekosystemów;
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  działania zmniejszające liczbę miejsc pracy;
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  inwestycje na statkach rybackich należących do segmentu floty, w stosunku do którego sprawozdanie dotyczące zdolności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie WPRyb], wykazało, że nie ma trwałej równowagi między uprawnieniami do połowów a zdolnością połowową floty;
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c
c)  tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej;
skreślona
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d
d)  połowy eksperymentalne;
d)  połowy zwiadowcze;
Poprawka 611
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustępy 2-4
2.   Kwotę w wysokości 4 535 000 000 EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zrównoważony rozwój rybołówstwa, akwakultury i obszarów rybackich zgodnie z przepisami tytułu V rozdział I, II i III.
2.   Maksymalną kwotę w wysokości 71,86 % zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zrównoważony rozwój rybołówstwa, akwakultury i obszarów rybackich zgodnie z przepisami tytułu V rozdział I, II i III.
3.   Kwotę w wysokości 477 000 000 EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na środki kontroli i egzekwowania, o których mowa w art. 78.
3.   Minimalną kwotę w wysokości 12,5 % zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na środki kontroli i egzekwowania, o których mowa w art. 78.
4.   Kwotę w wysokości 358 000 000 EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na środki związane z gromadzeniem danych, o których mowa w art. 79.
4.   Minimalną kwotę w wysokości 12,97 % zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na środki związane z gromadzeniem danych, o których mowa w art. 79.
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – wprowadzenie
5.  Zasoby przeznaczone na wyrównania kosztów dla podmiotów z regionów najbardziej oddalonych zgodnie z przepisami tytułu V rozdział V nie mogą w ciągu roku przekroczyć:
5.  Zasoby przeznaczone na wyrównania kosztów dla podmiotów z regionów najbardziej oddalonych zgodnie z przepisami tytułu V rozdział V nie mogą przekroczyć:
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – tiret pierwsze
–  kwoty 4 300 000 EUR dla Azorów i Madery;
–  rocznie kwoty X dla Azorów i Madery;
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – tiret drugie
–  kwoty 5 800 000 EUR dla Wysp Kanaryjskich;
–  rocznie kwoty X EUR dla Wysp Kanaryjskich;
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – tiret trzecie
–  kwoty 4 900 000 EUR dla Gujany Francuskiej i Reunion.
–  rocznie kwoty X EUR dla najbardziej oddalonych regionów francuskich.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6
6.  Kwotę w wysokości 45 000 000 EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na dopłaty do przechowywania, o których mowa w art. 70, na okres od 2014 r. do 2018 r. włącznie.
6.  Kwotę w wysokości X EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na plany produkcji i wprowadzania na rynek, o których mowa w art. 69, oraz na dopłaty do przechowywania, o których mowa w art. 70.
Poprawka 616
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Państwa członkowskie mają możliwość wykorzystania zasobów dostępnych na mocy art. 15 ust. 2, 5 i 6 do celów środków określonych w art. 15 ust. 3 i 4.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)
Artykuł 16 a
[Roczne kwoty referencyjne i roczne środki]
1.  Ogólna orientacyjna finansowa kwota referencyjna – określona w pkt [17] Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xx/201z między Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i należytym zarządzaniu finansowym – na potrzeby wdrażania niniejszego programu w okresie 2014–2020 wynosi X EUR (wg cen stałych na rok 2011).
2.  Roczne środki zatwierdza Parlament Europejski i Rada, nie naruszając przepisów rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, a także Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i należytym zarządzaniu finansami.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i
(i)  poziom zatrudnienia w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
(i)  poziom zatrudnienia w sektorze rybołówstwa, akwakultury i przetwarzania;
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii
(ii)  poziom produkcji w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
(ii)  poziom produkcji w sektorze rybołówstwa, akwakultury i przetwarzania;
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii
(iii)  zasięg zadań dotyczących gromadzenia danych wykonywanych przez zainteresowane państwo członkowskie, podany w przybliżeniu w zależności od wielkości krajowej floty rybackiej, ilości wyładunków, liczby działań w zakresie naukowego monitorowania przeprowadzanych na morzu oraz liczby sondaży, w których uczestniczy państwo członkowskie; oraz
(iii)  zasięg zadań dotyczących gromadzenia danych i zarządzania danymi wykonywanych przez zainteresowane państwo członkowskie, podany w przybliżeniu w zależności od wielkości krajowej floty rybackiej, ilości wyładunków, liczby działań w zakresie naukowego monitorowania przeprowadzanych na morzu oraz liczby sondaży, w których uczestniczy państwo członkowskie; oraz
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iv
(iv)  dostępne zasoby w zakresie gromadzenia danych w porównaniu z zasięgiem zadań dotyczących gromadzenia danych wykonywanych przez państwo członkowskie, w przypadku gdy dostępne środki podane są w przybliżeniu w zależności od liczby obserwatorów na morzu oraz ilości zasobów ludzkich i środków technicznych niezbędnych do wdrożenia krajowego programu pobierania próbek w zakresie gromadzenia danych.
(iv)  zasoby w zakresie gromadzenia danych i zarządzania danymi, dostępne w porównaniu z zasięgiem zadań dotyczących gromadzenia danych i zarządzania danymi wykonywanych przez państwo członkowskie, w przypadku gdy dostępne środki podane są w przybliżeniu odnośnie do zasobów ludzkich i środków technicznych niezbędnych do wdrożenia krajowego programu pobierania próbek w zakresie gromadzenia danych.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c
c)  W odniesieniu do wszystkich środków – środki przyznane w przeszłości na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 i środki wykorzystane w przeszłości na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006.
c)  W odniesieniu do wszystkich środków – poprzedni przydział środków na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 na lata 2007–2013 i środki wykorzystane poprzednio na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie sporządza pojedynczy program operacyjny w celu wdrożenia priorytetów unijnych, których współfinansowanie zakłada EFMR.
1.  Każde państwo członkowskie sporządza pojedynczy program operacyjny w celu wdrożenia priorytetów unijnych, o których mowa w art. 6 niniejszego rozporządzenia i których współfinansowanie zakłada EFMR.
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
3.   W odniesieniu do części programu operacyjnego, o której mowa w art. 20 ust. 1 lit. n), przyjęcie przez Komisję, w drodze aktu wykonawczego, priorytetów Unii dotyczących polityki egzekwowania i kontroli następuje najpóźniej w dniu 31 maja 2013 r.
3.   W odniesieniu do części programu operacyjnego, o której mowa w art. 20 ust. 1 lit. n), Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127, które określają priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli najpóźniej do dnia 31 maja 2013 r.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 (nowy)
2.  Każde państwo członkowskie uwzględnia plan produkcji i wprowadzania do obrotu, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury].
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c
c)  program określa odpowiednie działanie mające na celu uproszczenie i ułatwienie jego realizacji;
c)  program określa odpowiednie działanie mające na celu uproszczenie i ułatwienie jego realizacji, a zwłaszcza ułatwienie dostępu dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i ich organizacji do dostępnego wsparcia finansowego;
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – litera d a (nowa)
da)  w stosownych przypadkach spójność środków podejmowanych w celu realizacji priorytetów Unii dla EFMR, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia oraz priorytetowych programów ramowych na rzecz sieci Natura 2000 określonych w art. 8 ust. 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG, a także osiągnięcie dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b
b)  analizę sytuacji pod względem analizy SWOT oraz określenie potrzeb obszaru geograficznego objętego programem, jakie należy uwzględnić;
b)  analizę sytuacji pod względem analizy SWOT oraz określenie potrzeb obszaru geograficznego i ekologicznego objętego programem, jakie należy uwzględnić;
Wspomnianą analizę przeprowadza się w oparciu o priorytety Unii. W odniesieniu do wszystkich priorytetów Unii dokonuje się oceny potrzeb związanych z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowywaniem się do niej oraz promowaniem innowacji, aby określić odpowiednie rozwiązania dotyczące tych dwóch obszarów, jakie można wprowadzić na poziomie każdego priorytetu; synteza sytuacji w obszarach polityki kwalifikowalnych do wsparcia wskazująca mocne i słabe strony;
Wspomnianą analizę przeprowadza się w oparciu o priorytety Unii określone w art. 6. W odniesieniu do wszystkich priorytetów Unii dokonuje się oceny potrzeb związanych z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowywaniem się do niej oraz promowaniem innowacji, aby określić najbardziej odpowiednie rozwiązania, jakie można wprowadzić na poziomie każdego priorytetu odnośnie do tych obszarów;
Analiza ta obejmuje również skutki wdrażania WPRyb w każdym regionie lub obszarze przybrzeżnym;
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  analizę skutków wdrożenia WPRyb dla stanowisk pracy w całym łańcuchu wartości oraz innowacyjne propozycje dotyczące zatrudnienia w dotkniętych obszarach;
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c
c)   wykazanie stosowania w ramach programu adekwatnego podejścia do innowacji, środowiska, w tym szczególnych potrzeb obszarów sieci Natura 2000 oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej;
c)   analizę wykazującą, że w programie uwzględniono oddziaływanie rybołówstwa i akwakultury na środowisko naturalne oraz, w stosownych przypadkach, szczególne potrzeby obszarów sieci Natura 2000, a także osiągnięcie dobrego stanu środowiska, utworzenie spójnej sieci obszarów odbudowy zasobów rybnych oraz łagodzenie zmiany klimatu i przystosowania się do niej;
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  ocenę równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów wymaganej na mocy rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb] oraz opis środków podjętych w celu przestrzegania pułapów zdolności połowowej określonych w załączniku II do tego rozporządzenia;
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h
h)  wyraźne wskazanie operacji, przewidzianych w tytule V rozdział III, które można podejmować zbiorowo, dzięki czemu korzysta się z pomocy o większej intensywności, zgodnie z art. 95 ust. 3;
h)  wyraźne wskazanie środków, przewidzianych w tytule V rozdział III, które można podejmować zbiorowo, dzięki czemu korzysta się z pomocy o większej intensywności, zgodnie z art. 95 ust. 3;
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h a (nowa)
ha)  plan działania dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego określający strategię na rzecz rozwoju, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h b (nowa)
hb)  szczegółowy opis środków dotyczących przygotowania i wdrożenia planów produkcji i wprowadzania do obrotu, na które przysługuje wsparcie z tytułu art. 69;
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera i
i)   analizę potrzeb związanych z wymogami w zakresie monitorowania i oceny oraz plan oceny, o którym mowa w art. 49 [rozporządzenia (UE) nr […]w sprawie wspólnych przepisów]; państwa członkowskie zapewniają wystarczające zasoby i działania w dziedzinie budowania potencjału w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb;
i)   wymogi oceny oraz plan oceny, o których mowa w art. 49 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] oraz działania, które należy podjąć w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb;
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j – podpunkt ii
ii)  tabelę określającą obowiązujące zasoby i poziom współfinansowania w ramach EFMR dla celów realizowanych w ramach priorytetów Unii określonych w art. 6 i dla pomocy technicznej. W stosownych przypadkach tabela ta wskazuje osobno zasoby i poziomy współfinansowania w ramach EFMR, które mają zastosowanie w drodze odstępstwa od ogólnej zasady określonej w art. 94 ust. 1 dla wsparcia, o którym mowa w art. 72, art. 73, art. 78 ust. 2 lit. a)-d) i f)-j), art. 78 ust. 2 lit. e) i art. 79.
ii)  tabelę określającą obowiązujące zasoby i poziom współfinansowania w ramach EFMR dla priorytetów Unii określonych w art. 6 i dla pomocy technicznej. W stosownych przypadkach tabela ta wskazuje osobno zasoby i poziomy współfinansowania w ramach EFMR, które mają zastosowanie w drodze odstępstwa od ogólnej zasady określonej w art. 94 ust. 1 dla wsparcia, o którym mowa w art. 72, art. 73, art. 78 ust. 2 lit. a)-d) i f)-j), art. 78 ust. 2 lit. e) i art. 79.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera k
k)  informacje na temat komplementarności ze środkami finansowanymi w ramach innych funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych lub w ramach programu ramowego LIFE;
k)  informacje na temat komplementarności ze środkami finansowanymi w ramach innych unijnych strategii politycznych i instrumentów finansowych;
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera l – podpunkt i a (nowy)
(ia)  jasny opis funkcji lokalnych grup działania i instytucji lub organu zarządzania wyznaczonych w celu wykonania zbioru strategicznych zadań wykonawczych;
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera l – podpunkt ii
(ii)  opis procedur monitorowania i oceny, jak również skład komitetu monitorującego;
(ii)  opis procedur monitorowania i oceny, jak również ogólny skład komitetu monitorującego;
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera m
m)  wyznaczenie partnerów, o których mowa w art. 5 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów], oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych z partnerami;
m)  procedurę wyznaczenia partnerów, o których mowa w art. 5 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów], oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych z partnerami; zmiana partnerów może być dokonana w czasie trwania programu za zgodą komitetu monitorującego;
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera n – podpunkt i
(i)  wykaz organów wdrażających system kontroli, inspekcji i egzekwowania oraz krótki opis ich zasobów ludzkich i finansowych dostępnych na potrzeby kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów w odniesieniu do rybołówstwa, sprzętu, którym dysponują w celu wykonania tych zadań, a zwłaszcza liczbę statków, statków powietrznych i śmigłowców;
(i)  wykaz organów wdrażających system kontroli, inspekcji i egzekwowania oraz krótki opis ich zasobów ludzkich i finansowych dostępnych na potrzeby kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów w odniesieniu do rybołówstwa, głównego sprzętu, którym dysponują w celu wykonania tych zadań, a zwłaszcza liczbę statków, statków powietrznych i śmigłowców;
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – wprowadzenie
o)  w celu gromadzenia danych na potrzeby zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, o którym mowa w art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 4, oraz zgodnie z wieloletnim programem Unii, o którym mowa w art. 37 ust. 5 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa]:
o)  w celu gromadzenia danych na potrzeby zrównoważonego zarządzania rybołówstwem opartego na ekosystemie, o którym mowa w art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 4, oraz zgodnie z wieloletnim programem Unii, o którym mowa w art. 37 ust. 5 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa], a także w celu dokonania analizy sytuacji społeczno-gospodarczej sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury:
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt i
(i)  opis działań dotyczących gromadzenia danych, które mają zostać przeprowadzone, by umożliwić:
(i)  opis działań dotyczących gromadzenia danych, które mają zostać przeprowadzone w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, by umożliwić:
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt i – tiret pierwsze
–  ocenę sektora rybołówstwa (zmienne biologiczne, gospodarcze i przekrojowe, a także badania na morzu),
–  ocenę sektora rybołówstwa (zmienne biologiczne, gospodarcze, społeczne i przekrojowe w całym łańcuchu wartości, a także badania na morzu),
Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt i – tiret drugie
–  ocenę sytuacji gospodarczej sektora akwakultury i przetwarzania,
–  ocenę sytuacji gospodarczej i społecznej sektora akwakultury i przetwarzania,
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt i – tiret trzecie
–  ocenę oddziaływania sektora rybołówstwa na ekosystem.
—  ocenę oddziaływania sektorów rybołówstwa i akwakultury na ekosystem, aby umożliwić dokonanie porównania między rodzajami działalności połowowej i w zakresie akwakultury a segmentami floty zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb].
Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt iii
(iii)  wykazanie potencjału do zapewnienia należytego zarządzania zgromadzonymi danymi pod względem finansowym i administracyjnym.
(iii)  uzasadnienie potencjału do zapewnienia należytego zarządzania zgromadzonymi danymi pod względem finansowym i administracyjnym.
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4
4.  Komisja ustanawia – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące przedstawiania elementów opisanych w ust. 1, 2 i 3. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 128 ust. 2.
4.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające przepisy dotyczące przedstawiania elementów opisanych w ust. 1, 2 i 3. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 128 ust. 3.
Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Komisja, w drodze aktu wykonawczego, zatwierdza program operacyjny.
2.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze zatwierdzające program operacyjny, jeśli uzna, że spełnione zostały wymogi ust. 1. Po zatwierdzeniu programy operacyjne udostępnia się publicznie.
Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi
W tym celu Komisja przyjmuje decyzję, w drodze aktu wykonawczego, określającą zmiany w priorytetach Unii dotyczących polityki egzekwowania i kontroli, o których mowa w art. 18 ust. 3, oraz odpowiednie operacje kwalifikowalne uznane za priorytetowe.
W tym celu Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 określających zmiany w priorytetach Unii dotyczących polityki egzekwowania i kontroli, o których mowa w art. 18 ust. 3, oraz odpowiednie operacje kwalifikowalne uznane za priorytetowe.
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit trzeci
Mając na uwadze nowe priorytety określone w decyzji, o której mowa w drugim akapicie niniejszego ustępu, państwa członkowskie przedkładają Komisji do dnia 31 października roku poprzedzającego rok danego wdrożenia – zmiany wprowadzone do programu operacyjnego.
Państwa członkowskie mogą wprowadzić zmiany do swego programu operacyjnego, mając na uwadze nowe priorytety określone w decyzji, o której mowa w drugim akapicie niniejszego ustępu. Państwa członkowskie przedkładają Komisji wszelkie takie zmiany do dnia 31 października roku poprzedzającego rok danego wdrożenia.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
1.  Do celów stosowania art. 20 ust. 1 lit. o) państwa członkowskie przedkładają Komisji roczny plan prac do dnia 31 października każdego roku. Roczne plany prac zawierają opis procedur i metod, które zostaną zastosowane do gromadzenia i analizy danych oraz szacowania ich prawidłowości i dokładności.
1.  Do celów stosowania art. 20 ust. 1 lit. o) państwa członkowskie przedkładają Komisji roczny plan prac do dnia 31 października każdego roku lub informują Komisję o kontynuacji planu z poprzedniego roku. Roczne plany prac są sporządzane w ramach wieloletniego programu krajowego zgodnie z programem unijnym i zawierają opis procedur i metod, które zostaną zastosowane do gromadzenia i analizy danych oraz szacowania ich prawidłowości i dokładności.
Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b
b)  wprowadzenia lub wycofania środków lub rodzajów operacji;
b)  wprowadzenia lub wycofania środków lub rodzajów stosownych operacji oraz związanych z nimi informacji i wskaźników;
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
2.  Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 128 ust. 2.
2.  Akty wykonawcze, o których mowa w ust.1, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 128 ust. 3.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – nagłówek
Roczny program prac
Wieloletni program operacyjny i roczne programy prac
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1
1.  W celu wdrożenia przepisów tytułu VI rozdział I i II oraz art. 92 Komisja, w drodze aktów wykonawczych, przyjmuje roczny program prac zgodnie z celami określonymi w tych rozdziałach. Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 128 ust. 3.
1.  W celu ustalenia szczegółów stosowania przepisów tytułu VI rozdział I i II oraz art. 92 Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 127, ustanawiając wieloletni program operacyjny, którego jednym z zadań jest wprowadzenie rocznych programów prac zgodnie z celami określonymi w tych rozdziałach.
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2
2.  Roczny program prac szczegółowo określa cele, które należy zrealizować, oczekiwane wyniki, metodę wdrożenia oraz całkowitą kwotę środków. Zawiera on także opis działań podlegających finansowaniu, wskazanie kwoty przeznaczonej na poszczególne działania, indykatywny harmonogram realizacji działań jak również informacje na temat ich realizacji. W odniesieniu do dotacji obejmuje informacje na temat priorytetów, głównych kryteriów oceny oraz maksymalną stopę współfinansowania.
2.  Wieloletni program operacyjny i roczne programy prac szczegółowo określają cele, które należy zrealizować, oczekiwane wyniki, metodę wdrożenia oraz całkowitą kwotę środków. Zawierają one także opis działań podlegających finansowaniu, wskazanie kwoty przeznaczonej na poszczególne działania, indykatywny harmonogram realizacji działań jak również informacje na temat ich realizacji. W odniesieniu do dotacji obejmują one informacje na temat priorytetów, głównych kryteriów oceny oraz maksymalną stopę współfinansowania. Ponadto obejmują także wymogi, których należy przestrzegać przy sporządzaniu sprawozdań rocznych z wykonania budżetu.
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
1.   Po otrzymaniu wsparcia przewidzianego w art. 32 ust. 1 lit. b), art. 36, art. 39 ust. 1 lit. a) lub art. 40 ust. 2 niniejszego rozporządzenia właściciel statku rybackiego nie może przenieść statku do państwa trzeciego poza Unią przez co najmniej 5 lat od daty dokonania płatności na rzecz beneficjenta.
1.   Po otrzymaniu wsparcia przewidzianego w art. 32, art. 36, art. 39 lub art. 40 niniejszego rozporządzenia właściciel statku rybackiego nie może przenieść statku do państwa trzeciego poza Unią przez co najmniej pięć lat od daty dokonania płatności na rzecz beneficjenta, chyba że beneficjent zwróci pro rata temporis otrzymane wsparcie przed takim przeniesieniem. Pierwsze zdanie niniejszego nie narusza przepisów art. 135 [rozporządzenia finansowego].
Poprawka 618
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Całkowity wkład finansowy z EFMR do środków dotyczących programów na rzecz zrównoważonego zatrudnienia młodzieży w tradycyjnym łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym, o którym mowa w art. 32 ust. -1 tymczasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art 33a, wymiany lub modernizacji głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 39 oraz trwałego zaprzestania działalności nie mogą przekroczyć 20% unijnej pomocy finansowej przyznanej każdemu z państw członkowskich.
Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
1.   W celu motywowania do innowacji w sektorze rybołówstwa w ramach EFMR wsparcie mogą otrzymać projekty mające na celu rozwijanie lub wprowadzanie nowych produktów lub produktów znacznie ulepszonych w porównaniu z aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych lub ulepszonych procesów oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji.
1.   W celu motywowania do innowacji w sektorze rybołówstwa i przetwarzania w ramach EFMR wsparcie mogą otrzymać projekty mające na celu rozwijanie lub wprowadzanie nowych produktów lub znacznie ulepszonych technik, sprzętu lub produktów, na przykład poprzez projektowanie innowacyjnych statków, a także nowych lub ulepszonych procesów oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji, pod warunkiem że projekty takie przyczyniają się do osiągnięcia celów sformułowanych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb].
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
2.  Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu należy przeprowadzać we współpracy z organem naukowym lub technicznym uznanym w państwie członkowskim, który zatwierdzi wyniki takich operacji.
2.  Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu muszą być przeprowadzane przez organ naukowy lub techniczny uznany w państwie członkowskim lub Unii, który zatwierdzi wyniki takich operacji, lub we współpracy z nim.
Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3
3.  Wyniki operacji finansowanych na podstawie niniejszego artykułu podlegają odpowiedniemu obowiązkowi upowszechnienia przez państwo członkowskie zgodnie z art. 120.
3.  Wyniki operacji finansowanych na podstawie niniejszego artykułu są przedstawiane w publicznie dostępnych sprawozdaniach i podlegają odpowiedniemu obowiązkowi upowszechnienia przez państwo członkowskie zgodnie z art.120.
Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Należy zwiększyć dostępność procedury ubiegania się o wsparcie dla innowacji, aby zachęcić do realizacji większej liczby projektów.
Poprawka 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W celu poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności podmiotów gospodarczych w ramach EFMR można przyznawać wsparcie:
1.  W celu poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności podmiotów gospodarczych i w celu propagowania bardziej zrównoważonego rybołówstwa, w ramach EFMR można przyznawać wsparcie:
Poprawka 251
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  dla zapewniania doradztwa fachowego w zakresie rozwoju bardziej zrównoważonych praktyk rybackich, z naciskiem na ograniczanie oraz – w stosownych przypadkach – eliminowanie wpływu tej działalności na ekosystemy morskie, lądowe i słodkowodne;
Poprawka 252
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  dla zapewniania usług doradczych o charakterze technicznym, prawnym lub gospodarczym związanych z projektami potencjalnie kwalifikującymi się do wsparcia na podstawie niniejszego rozdziału;
Poprawka 253
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b
b)  w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa dotyczącego strategii biznesowych i wprowadzania do obrotu.
b)  w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa dotyczącego strategii biznesowych i wprowadzania do obrotu, w tym doradztwa dotyczącego działań promocyjnych, marketingowych i PR.
Poprawka 254
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2
2.  Studia wykonalności i doradztwo, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lit. a) i b), zapewnią uznane organy naukowe lub techniczne o kompetencjach w zakresie usług doradczych wymaganych w świetle prawa krajowego każdego z państw członkowskich.
2.  Studia wykonalności, doradztwo i usługi, o których mowa w ust. 1 lit. a), aa), ab) i b), zapewnią uznane organy naukowe, akademickie, zawodowe lub techniczne o kompetencjach w zakresie usług doradczych wymaganych w świetle prawa krajowego każdego z państw członkowskich.
Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3
3.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się podmiotom gospodarczym lub organizacjom rybaków uznanym przez państwo członkowskie, które zlecają wykonanie studium wykonalności, o którym mowa w ust. 1.
3.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się podmiotom gospodarczym, organizacjom rybaków lub podmiotom prawa publicznego uznanym przez państwo członkowskie, które zlecają wykonanie studium wykonalności, lub wnioskują o doradztwo lub usługi doradcze, o których mowa w ust. 1 lit. a), aa), ab) i b).
Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie dopilnowują, by operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu wybierano w drodze procedury przyśpieszonej.
4.  Państwa członkowskie dopilnowują, by operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu wybierano w drodze procedury przyśpieszonej, zwłaszcza w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i rybołówstwa śródlądowego.
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W celu wspierania transferu wiedzy między naukowcami a rybakami EFMR może wspierać:
1.  W celu wspierania poprawy gromadzenia, promowania i transferu wiedzy między naukowcami a rybakami EFMR może wspierać:
Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a
a)  tworzenie sieci złożonych z jednego lub większej liczby niezależnych organów naukowych i rybaków lub też jednej lub większej liczby organizacji rybaków;
a)  tworzenie sieci, porozumień o partnerstwie, umów lub stowarzyszeń pomiędzy jednym lub większą liczbą niezależnych organów naukowych i rybaków lub też jedną lub większą liczbą organizacji rybaków, z udziałem tych organów publicznych państw członkowskich, które wyrażą chęć uczestnictwa;
Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b
b)  działania wykonywane w ramach takiej sieci, o której mowa w lit. a).
b)  działania wykonywane w ramach sieci, porozumień o partnerstwie, umów lub stowarzyszeń utworzonych zgodnie z lit. a).
Poprawka 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2
2.  Działania, o których mowa w ust. 1 lit. b), mogą obejmować działania dotyczące gromadzenia danych, badań, upowszechniania wiedzy i najlepszych praktyk.
2.  Działania, o których mowa w ust. 1 lit. b), mogą obejmować działania dotyczące gromadzenia danych i zarządzania nimi, wspólnych projektów badawczych, badań, projektów pilotażowych, seminariów, upowszechniania wiedzy i najlepszych praktyk.
Poprawka 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a
a)  uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej i innowacyjnych praktyk, nabywanie nowych umiejętności zawodowych, zwłaszcza związanych ze zrównoważonym zarządzaniem ekosystemami morskimi, działaniami w sektorze gospodarki morskiej, innowacjami i przedsiębiorczością;
a)  działania i operacje wspierające szkolenia zawodowe, uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej, technicznej, gospodarczej lub prawnej i innowacyjnych praktyk, nabywanie nowych umiejętności zawodowych, zwłaszcza tych związanych:
–  ze zrównoważonym zarządzaniem ekosystemami morskimi i wód śródlądowych;
–  z działaniami w sektorze gospodarki morskiej;
–  z innowacjami;
–  z przedsiębiorczością, szczególnie dostępem młodych ludzi do zawodów związanych z rybołówstwem;
–  z higieną, zdrowiem i bezpieczeństwem;
–  ze szkoleniem rybaków w zakresie wdrażania przepisów WPRyb;
–  z zapobieganiem ryzyku zawodowemu.
Poprawka 262
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b
b)  tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami, w tym między organizacjami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet;
b)  tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami, w tym między organizacjami szkoleniowymi i organizacjami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet, a także promowanie i uznanie kluczowej roli kobiet w społecznościach zależnych od połowów;
Poprawka 263
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c
c)  promowanie dialogu społecznego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem rybaków i innych odpowiednich zainteresowanych stron.
c)  wsparcie dialogu społecznego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem podmiotów, partnerów społecznych i innych odpowiednich zainteresowanych stron, ze szczególnym uwzględnieniem grup niedostatecznie reprezentowanych, jak te występujące w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i połowu ręcznego.
Poprawka 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – nagłówek
Ułatwianie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy
Ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości, różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy.
Poprawka 619
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp -1 c (nowy)
-1c. W celu ułatwienia tworzenia miejsc pracy dla młodzieży w sektorze tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego EFMR może wspierać:
a)  programy staży na pokładach floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;
b)  szkolenia w zakresie zrównoważonych połowów, jak np. zrównoważonych technik rybackich, selektywności, biologii morskiej, ochrony żywych zasobów morza;
Poprawka 620
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp -1 b (nowy)
-1b. Osoby poniżej 30 roku życia zarejestrowane jako bezrobotne i za takie uznawane przez odpowiednie organy administracji państw członkowskich kwalifikują się do wsparcia z tytułu ust. 1. Stażyście towarzyszy na pokładzie co najmniej pięćdziesięcioletni zawodowy rybak;
Poprawka 621
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp -1 a (nowy)
-1a. Wsparcia na podstawie ust. 1 udziela się każdemu beneficjentowi na okres najwyżej dwóch lat w okresie programowania do maksymalnej wysokości 40 000 EUR;
Poprawka 622
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp -1 (nowy)
-1. Dwie trzecie programu stażu obejmuje szkolenia na pokładzie a jedna trzecia szkolenia z teorii.
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W celu ułatwienia różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa EFMR może wspierać:
1.  W celu ułatwienia różnicowania EFMR może również wspierać działalność uzupełniającą względem podstawowej działalności związanej z rybołówstwem poprzez:
Poprawka 267
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a
a)  nowo powstające firmy nieprowadzące działalności połowowej;
a)  inwestycje na pokładzie statków w działalność uzupełniającą względem rybołówstwa, taką jak usługi w zakresie ochrony środowiska i działalność związaną z edukacją lub turystyką;
Poprawka 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b
b)  doposażenie statków floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany ich przeznaczenia na potrzeby działalności innej niż połowowa.
b)  doposażenie statków floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany ich przeznaczenia na potrzeby działalności innej niż połowy przemysłowe.
Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b
b)  doposażenie statków floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany ich przeznaczenia na potrzeby działalności innej niż połowowa.
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.   Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a) udziela się rybakom, którzy:
2.   Wsparcia na podstawie ust. –1 i ust. 1 a) udziela się rybakom, którzy:
Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – litera a
a)  przedkładają plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej nowej działalności;
a)  przedkładają plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej działalności;
Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3
3.  Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. b) udziela się rybakom zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i posiadającym unijny statek rybacki zarejestrowany jako aktywny statek oraz którzy prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku. W przypadku takiego statku rybackiego na stałe anuluje się koncesję połowową.
3.  Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. b) udziela się rybakom zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i posiadającym unijny statek rybacki zarejestrowany jako aktywny statek oraz którzy prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. c) przyznaje się wyłącznie rybakom, pod warunkiem że działalność dodatkowa spoza sektora rybołówstwa wiąże się z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą rybołówstwa, taką jak turystyka wędkarska, prowadzenie restauracji, usługi w zakresie ochrony środowiska świadczone w ramach rybołówstwa lub działania edukacyjne dotyczące rybołówstwa.
Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4
4.  Beneficjenci wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie prowadzą profesjonalnej działalności połowowej przez pięć lat po otrzymaniu ostatniej płatności w ramach wsparcia.
skreślony
Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)
Artykuł 32a
Wsparcie związane z rozpoczynaniem działalności dla początkujących młodych rybaków
1.  W ramach EFMR można udzielić indywidualnego wsparcia młodym rybakom pod warunkiem, że:
–  ich wiek nie przekracza 35 lat;
–  mogą wykazać, że w zawodzie rybaka przepracowali co najmniej 5 lat lub posiadają odpowiednie szkolenie zawodowe;
–  nabyli po raz pierwszy prawo własności do statku rybackiego służącego do łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, który ma od 5 do 20 lat, i w ciągu ostatnich pięciu lat prowadzono z jego wykorzystaniem działalność połowową.
2.  Statek rybacki, o którym mowa w ust. 1, powinien należeć do segmentu floty, w przypadku którego sprawozdanie dotyczące zdolności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb], wykazuje równowagę między uprawnieniami do połowów a zdolnością połowową.
3.  Kwota wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 100 000 EUR.
Poprawka 278
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – nagłówek
Zdrowie i bezpieczeństwo na statkach rybackich
Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo na statkach rybackich
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
1.  W celu poprawy warunków pracy rybaków na statkach EFMR może wspierać inwestycje na statkach rybackich lub inwestycje w indywidualny sprzęt, pod warunkiem że takie inwestycje wychodzą poza standardowy zakres wymagany na podstawie prawa krajowego lub unijnego.
1.  W celu poprawy zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, warunków pracy i warunków życiowych rybaków na statkach EFMR może wspierać inwestycje na statkach rybackich lub inwestycje w indywidualny sprzęt, pod warunkiem że takie inwestycje wychodzą poza standardowy zakres wymagany na podstawie prawa krajowego lub unijnego oraz nie zwiększają zdolności połowowej statku rybackiego.
Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Aby zapewnić rybakom lepszą opiekę w razie wypadku, EFMR może wspierać projekty zbiorowe mające na celu objęcie szkoleniem medycznym całych załóg.
Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 a (nowy)
Artykuł 33a
Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej
1.  EFMR wspiera finansowanie środków na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej tylko w następujących przypadkach:
a)  działając na podstawie planu wieloletniego, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb];
b)  jeśli Komisja przyjmie środki nadzwyczajne zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie WPRyb);
c)  podczas okresów ochronnych w wyznaczonych krytycznych fazach cyklu życia gatunków, gdy środki te są niezbędne do zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych, co przyczyni się do utrzymania stad i umożliwienia prowadzenia działalności połowowej poza takim okresem ochronnym.
Wsparcie przyznaje się w drodze rekompensat finansowych za okres nieprowadzenia działalności.
2.  Czas stosowania środków, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie najlepszych dostępnych badań naukowych dotyczących stanu stad.
3.  Regularne sezonowe zawieszenia działalności połowowej, nieobjęte postanowieniami ust. 1 lit. c), nie są uwzględniane przy przyznawaniu wyrównań lub płatności na podstawie niniejszego artykułu.
4.  EFMR może wspierać finansowanie środków, o których mowa w ust. 1, na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej rybaków i właścicieli statków rybackich na maksymalny okres 6 miesięcy na statek w ciągu całego okresu programowania. Wsparcie przyznaje się:
a)  właścicielom statków rybackich figurującym w rejestrze floty UE, którzy prowadzili działalność połowową przez co najmniej 120 dni poprzedzających datę złożenia wniosku o wsparcie; oraz
b)  członkom załogi, którzy pracowali na statku rybackim, którego dotyczy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, na warunkach wymienionych w lit. a) niniejszego ustępu.
5.  W czasie okresów pobierania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, statek rybacki i załoga, których dotyczy tymczasowe zaprzestanie, nie mogą wykonywać żadnej działalności połowowej. Państwa członkowskie dopilnowują, by działalność połowowa została zawieszona.
Poprawka 623
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 b (nowy)
Artykuł 33b
Fundusze wspólnego inwestowania do celów ubezpieczenia
1.  EFMR może wspierać fundusze wspólnego inwestowania uznane przez państwa członkowskie zgodnie z ich ustawodawstwem krajowym, które umożliwiają należącym do nich rybakom ubezpieczenie się od strat poniesionych w wyniku:
a)  klęsk żywiołowych;
b)  wypadków mających wpływ na środowisko lub warunki sanitarne;
c)  kosztów ratowania statków rybackich, które uległy wypadkowi podczas działalności połowowej lub zatonęły, powodując straty w ludziach;
d)  szczególnych środków społecznych i ekonomicznych proponowanych przez państwa członkowskie dla rybaków ze statków rybackich, które zatonęły w wyniku wypadku na morzu.
2.  Formalnego uznania zdarzeń jako klęsk żywiołowych lub wypadków mających wpływ na środowisko lub warunki sanitarne dokonuje zainteresowane państwo członkowskie lub, jeśli zdarzenia tego wymagają, dokonuje się go zgodnie z wewnętrznymi przepisami funduszu wspólnego inwestowania. W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą z wyprzedzeniem ustanowić kryteria, na podstawie których będzie można stwierdzić, że wystąpienie wymienionych okoliczności zostało formalnie uznane.
Poprawka 624
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 c (nowy)
Artykuł 33 c
Trwałe zaprzestanie działalności połowowej
1.  EFMR może wspierać finansowanie środków na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej jedynie w drodze złomowania statków rybackich, pod warunkiem, że wycofywanie z eksploatacji:
a)  jest ujęte w programie operacyjnym sporządzonym zgodnie z art. 20; oraz
b)  dotyczy statków w segmencie, w którym zdolność połowowa nie jest skutecznie zrównoważona z uprawnieniami do połowów dostępnymi dla danego segmentu w okresie długoterminowego planu zarządzania; oraz
2.  Wsparcia na podstawie ust. 1 udziela się:
a)  właścicielom unijnych statków rybackich zarejestrowanych jako aktywny statek oraz które prowadziły działalność połowową na morzu przez co najmniej 120 dni w roku w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku; lub
b)  rybakom, którzy pracowali na morzu na pokładzie unijnego statku rybackiego, którego dotyczy trwałe zaprzestanie przez co najmniej 120 dni w roku w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
3.  Rybacy, właściciele i przedsiębiorstwa, o których mowa, efektywnie zaprzestają wszelkiej działalności połowowej. Beneficjent odnośnej pomocy dostarcza właściwemu organowi krajowemu dowód efektywnego zaprzestania działalności połowowej. Wyrównanie zostaje zwrócone na podstawie pro rata temporis gdy rybak lub przedsiębiorstwo wraca do działalności połowowej w okresie krótszym niż dwa lata od daty złożenia wniosku.
4.  Pomoc publiczna przyznawana na mocy niniejszego artykułu może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2016 r.
5.  Wsparcie na mocy niniejszego artykułu wypłaca się wyłącznie po trwałym usunięciu równoważnej zdolności z rejestru statków rybackich Unii, a także po trwałym odebraniu licencji połowowych i upoważnień do połowów. Beneficjent takiej pomocy nie może zarejestrować nowego statku rybackiego w ciągu pięciu lat od otrzymania takiej pomocy. Wynikiem zmniejszenia zdolności jest trwałe równoważne zmniejszenie pułapu zdolności połowowej danego segmentu floty.
6.  Tradycyjne i drewniane statki nie kwalifikują się do wsparcia w rozumieniu niniejszego artykułu.
Poprawka 283
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34
Artykuł 34
skreślony
Wsparcie dla systemów przekazywalnych koncesji połowowych w ramach WPRyb
1.  W celu ustanowienia lub zmiany systemów przekazywalnych koncesji połowowych na podstawie art. 27 [rozporządzenia w sprawie WPRyb] EFMR może wspierać:
a)  opracowywanie i rozwijanie technicznych i administracyjnych środków koniecznych do stworzenia lub funkcjonowania systemu przekazywalnych koncesji połowowych;
b)  udział zainteresowanych stron w opracowywaniu i rozwijaniu systemów przekazywalnych koncesji połowowych;
c)  monitorowanie i ocenę systemów przekazywalnych koncesji połowowych;
d)  zarządzanie systemami przekazywalnych koncesji połowowych.
2.  Wsparcie na podstawie ust. 1 lit. a), b) i c) przyznaje się wyłącznie organom publicznym. Wsparcie na podstawie ust. 1 lit. d) niniejszego artykułu przyznaje się organom publicznym, osobom prawnym lub fizycznym lub też uznanym organizacjom producentów uczestniczącym w zbiorowym zarządzaniu zbiorczymi przekazywalnymi koncesjami połowowymi zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 284
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – nagłówek
Wsparcie dla wdrażania środków ochrony w ramach WPRyb
Wsparcie dla opracowywania i wdrażania środków ochrony w ramach WPRyb
Poprawka 285
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W celu zapewnienia skutecznego wdrażania środków ochronnych na podstawie art. 17 i 21 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] EFMR może wspierać:
1.  W celu zapewnienia skutecznego opracowania i wdrażania priorytetów WPRyb dotyczących regionalizacji oraz środków ochronnych przyjętych na podstawie [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa], w tym planów wieloletnich, EFMR może wspierać:
Poprawka 286
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a
a)  opracowywanie i rozwijanie technicznych oraz administracyjnych środków koniecznych do wdrożenia środków ochronnych w rozumieniu art. 17 i 21 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa];
a)  opracowywanie, rozwijanie i monitorowanie technicznych oraz administracyjnych środków koniecznych do rozwijania i wdrażania planów wieloletnich i środków ochronnych w rozumieniu [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa];
Poprawka 287
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  ustanowienie spójnej sieci obszarów odbudowy stad ryb zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../... [w sprawie WPRyb];
Poprawka 288
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  wdrożenie okresów ochronnych;
Poprawki 289 i 612
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b
b)   udział zainteresowanych stron w opracowywaniu i wdrażaniu środków ochronnych w rozumieniu art. 17 i 21 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].
b)   udział zainteresowanych stron w opracowywaniu i wdrażaniu planów wieloletnich i środków ochronnych oraz współpracę między państwami członkowskimi w tym zakresie w rozumieniu [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa], w tym poprzez komitety współzarządzające złożone z wielu zainteresowanych stron.
Poprawka 640
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  opracowanie, rozwijanie i wdrożenie kryteriów przydzielania na mocy art. 16a (nowy) [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].
Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W celu zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, wspierania eliminacji odrzutów i ułatwiania przejścia na model eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, EFMR może wspierać inwestycje w sprzęt, które:
1.  W celu zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, wspierania eliminacji odrzutów i ułatwiania przejścia na model zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, EFMR może wspierać badania i inwestycje w sprzęt, instrumenty lub systemy, które:
Poprawka 292
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  zastępują narzędzia połowowe, pod warunkiem że nowe narzędzia mają właściwszy rozmiar, charakteryzują się lepszą selektywnością pod względem gatunków, mają ograniczone oddziaływanie na środowisko morskie i wrażliwe ekosystemy morskie oraz nie zwiększają zdolności połowowej statku;
Poprawka 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera b
b)   ograniczają niechciane połowy stad handlowych i inne przyłowy;
b)   ograniczają niechciane i niedozwolone połowy stad handlowych i inne przyłowy, z naciskiem na rozwój i wprowadzenie urządzeń ograniczających te połowy;
Poprawka 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c
c)  ograniczają fizyczne i biologiczne oddziaływanie połowów na ekosystem lub dno morskie.
c)  ograniczają i w miarę możliwości eliminują fizyczne i biologiczne oddziaływanie połowów na ekosystem lub dno morskie, zwłaszcza na obszarach określonych jako wrażliwe pod względem biologicznym i geograficznym.
Poprawka 295
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  chronią narzędzia i połowy przed ssakami i ptakami chronionymi na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1 lub dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa2, pod warunkiem że nie osłabiają selektywności narzędzi połowowych i że wdrożone zostaną wszystkie właściwe środki mające na celu uniknięcie wyrządzenia szkód fizycznych drapieżnikom.
__________________
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
Poprawka 296
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c b (nowa)
cb)  ograniczają negatywny wpływ działalności połowowej na dobrostan zwierząt;
Poprawka 297
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c c (nowa)
cc)  przyczyniają się do oceny zasobów rybnych.
Poprawka 298
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  W regionach najbardziej oddalonych wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane dla zakotwiczonych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb (FADs), tylko jeśli przyczyniają się one do zrównoważonych i selektywnych praktyk połowowych.
Poprawka 299
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3
3.  Wsparcie to przyznaje się tylko wtedy, jeśli narzędzia lub inny sprzęt, o którym mowa w ust. 1, charakteryzuje się wyraźnie lepszą selektywnością pod względem wielkości lub oddziałuje na gatunki niedocelowe w mniejszym stopniu niż standardowe narzędzia lub inny sprzęt dozwolony przez prawo unijne lub odpowiednie prawo krajowe przyjęte przez państwa członkowskie w kontekście regionalizacji, o której mowa w [rozporządzeniu w sprawie WPRyb].
3.  Wsparcie to przyznaje się tylko wtedy, jeśli narzędzia lub inny sprzęt, o którym mowa w ust. 1, charakteryzuje się wyraźnie znacznie lepszą selektywnością pod względem wielkości lub oddziałuje na ekosystem i na gatunki niedocelowe w mniejszym stopniu niż standardowe narzędzia lub inny sprzęt, instrumenty lub systemy dozwolone przez prawo unijne lub odpowiednie prawo krajowe przyjęte przez państwa członkowskie w kontekście regionalizacji, o której mowa w [rozporządzeniu w sprawie WPRyb].
Poprawka 300
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – litera b
b)  rybakom posiadającym narzędzie podlegające wymianie, którzy pracowali na pokładzie statku rybackiego Unii Europejskiej przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku;
b)  rybakom posiadającym narzędzie, instrumenty lub systemy podlegające wymianie, którzy pracowali na pokładzie statku rybackiego Unii Europejskiej przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku;
Poprawka 301
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 a (nowy)
Artykuł 36a
Wsparcie mające na celu łagodzenie skutków sytuacji gospodarczej wynikłej z nadzwyczajnych wydarzeń
Celem łagodzenia skutków sytuacji gospodarczej wynikłej z nadzwyczajnych wydarzeń, które utrudniają normalne rozwijanie działalności połowowej, EFMR może przyznawać wsparcie na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej właścicielom statków rybackich lub rybakom. Przyjęcie środków mających na celu ochronę zasobów rybnych nie uznaje się za skutki nadzwyczajnych wydarzeń.
Poprawka 574/REV
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1
1.   W celu przyczyniania się do eliminacji odrzutów i przyłowów oraz ułatwiania przejścia na model eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, EFMR może wspierać projekty mające na celu rozwój lub wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, która prowadzi do zmniejszenia oddziaływania działalności połowowej na środowisko lub do bardziej zrównoważonego wykorzystywania morskich zasobów biologicznych.
1.   W celu przyczyniania się do eliminacji odrzutów i przyłowów oraz ułatwiania przejścia na model eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, a także w celu zmniejszania skutków połowów dla środowiska morskiego i dla chronionych drapieżników, EFMR może wspierać systemy i projekty mające na celu rozwój, poprawę lub wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, która prowadzi do zmniejszenia oddziaływania działalności połowowej na środowisko, w tym ulepszenia technik połowowych i większej selektywność działalności połowowej, lub do osiągnięcia bardziej zrównoważonego wykorzystywania morskich zasobów biologicznych i współistnienia z chronionymi drapieżnikami, w oparciu o podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem.
Poprawka 303
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
2.  Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu należy przeprowadzać we współpracy z organem naukowym lub technicznym uznanym w świetle prawa danego państwa członkowskiego, który zatwierdzi wyniki takich operacji.
2.  Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu, które mogą być przeprowadzane przez uznane przez państwa członkowskie organizacje rybaków, należy przeprowadzać we współpracy z organem naukowym lub technicznym uznanym przez dane państwo członkowskie, który zatwierdzi wyniki takich operacji.
Poprawka 304
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3
3.  Wyniki operacji finansowanych na podstawie niniejszego artykułu podlegają odpowiedniemu obowiązkowi upowszechnienia przez państwo członkowskie zgodnie z art. 120.
3.  Wyniki operacji finansowanych na podstawie niniejszego artykułu są publicznie udostępniane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 120.
Poprawka 305
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4
4.  Statki rybackie uczestniczące w projektach finansowanych na podstawie niniejszego artykułu nie mogą stanowić więcej niż 5 % statków floty krajowej lub 5 % pojemności brutto floty krajowej, według stanu w chwili złożenia wniosku.
4.  Statki rybackie uczestniczące w projektach finansowanych na podstawie niniejszego artykułu nie mogą stanowić więcej niż 5 % statków floty krajowej lub 5 % pojemności brutto floty krajowej, według stanu w chwili złożenia wniosku. Na wniosek państwa członkowskiego, w należycie uzasadnionych okolicznościach oraz na podstawie zalecenia STECF, Komisja może zatwierdzić projekty, które przekraczają limity określone w niniejszym ustępie.
Poprawka 306
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 5
5.  Operacje polegające na testowaniu nowych narzędzi lub technik połowowych przeprowadza się z uwzględnieniem ograniczeń wyznaczonych przez uprawnienia do połowów przyznane państwu członkowskiemu.
5.  Operacje polegające na testowaniu nowych narzędzi lub technik połowowych przeprowadza się z uwzględnieniem ograniczeń wyznaczonych przez uprawnienia do połowów przyznane państwu członkowskiemu lub w kontekście połowów dokonywanych w ramach badań naukowych, o których mowa w art. 33 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
Poprawka 625
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   W celu zachęcania rybaków do uczestniczenia w ochronie i odbudowie morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, w tym usług, jakie takie ekosystemy zapewniają w ramach zrównoważonej działalności połowowej, EFMR może wspierać następujące operacje:
1.   W celu wspierania ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, w tym usług, jakie takie ekosystemy zapewniają w ramach zrównoważonej działalności połowowej, oraz – w stosownych przypadkach – zachęcania rybaków do uczestnictwa w tych działaniach, EFMR może wspierać następujące operacje, które dotyczą bezpośrednio działalności w sektorze rybołówstwa:
Poprawka 626
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera a
a)   zbieranie odpadów z morza, na przykład usuwanie porzuconych narzędzi połowowych i innych odpadów znajdujących się w wodzie morskiej;
a)   zbieranie przez rybaków odpadów z morza, na przykład usuwanie porzuconych narzędzi połowowych i innych odpadów znajdujących się w wodzie morskiej;
Poprawka 627
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera b
b)   budowę lub instalację urządzeń stałych lub ruchomych służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej;
b)   budowę, instalację lub modernizację urządzeń stałych lub ruchomych, które można z łatwością zdemontować oraz które służą ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej, w tym badania naukowe im poświęcone oraz ich ocenę;
Poprawka 628
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c
c)   przyczynianie się do lepszego zarządzania zasobami lub do ich lepszej ochrony;
c)   przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morskimi lub do ich lepszej ochrony;
Poprawka 629
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera d
d)   zarządzanie chronionymi obszarami morskimi, ich odbudowę i monitorowanie, na przykład w odniesieniu do obszarów sieci NATURA 2000, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zgodnie z traktowanymi priorytetowo ramowymi programami ustalonymi na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG;
d)  identyfikacja, wybór, zarządzanie, odbudowa i monitorowanie:
Poprawka 630
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera d – podpunkt i (nowy)
(i)  obszarami NATURA 2000 zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG i dyrektywą 2009/147/WE, zgodnie z priorytetowymi programami ramowymi ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG, gdzie operacje są związane z działalnością połowową,
Poprawka 631
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera d – podpunkt ii (nowy)
(ii)  chronionymi obszarami morskimi w świetle wdrażania środków ochrony przestrzennej, związanych z działalnością w zakresie rybołówstwa, o których mowa w art. 13 ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE;
Poprawka 632
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera e
e)   zarządzanie chronionymi obszarami morskimi, ich odbudowę i monitorowanie w świetle wdrażania środków ochrony przestrzennej, o których mowa w art. 13 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE;
e)   udział w innych działaniach mających na celu zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych w połączeniu z działaniami Unii w obszarze polityki dotyczącej środowiska morskiego oraz zgodnie z podejściem ekosystemowym do zarządzania rybołówstwem, takich jak odbudowa szczególnych siedlisk morskich i przybrzeżnych w celu wspierania zrównoważonych stad ryb, w tym przygotowanie takich działań i ich ocena naukowa;
Poprawka 633
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
ea)  działania związane ze świadomością ekologiczną, włączające rybaków w ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej.
Poprawka 575/REV
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera e b (nowa)
eb)  systemy rekompensaty za szkody wyrządzone na połowach przez ssaki i ptaki chronione na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory lub dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;
Poprawka 308
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2
2.  Operacje przewidziane w niniejszym artykule wdrażają podmioty prawa publicznego, a udział w nich biorą rybacy lub organizacje rybaków uznane przez państwo członkowskie, organizacje pozarządowe wspólnie z organizacjami rybaków lub też lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa, zgodnie z ich definicją zawartą w art. 62.
2.  Operacje przewidziane w niniejszym artykule wdrażają techniczne lub naukowe podmioty prawa publicznego, a udział w nich biorą rybacy, komitety doradcze lub organizacje rybaków uznane przez państwo członkowskie, organizacje pozarządowe wspólnie z organizacjami rybaków lub też lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa, zgodnie z ich definicją zawartą w art. 62.
Poprawka 309
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – nagłówek
Łagodzenie zmiany klimatu
Efektywność energetyczna i zmniejszenie zdolności połowowej
Poprawka 310
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   W celu łagodzenia skutków zmiany klimatu EFMR może wspierać:
1.   W celu poprawy efektywności energetycznej statków rybackich EFMR może wspierać:
Poprawka 311
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a
a)  inwestycje na statkach rybackich mające na celu zmniejszanie emisji substancji zanieczyszczających lub gazów cieplarnianych oraz zwiększanie efektywności energetycznej statków rybackich;
a)  inwestycje w sprzęt lub na statkach rybackich, w tym demontaż, wymianę lub modernizację głównych lub dodatkowych silników, mające na celu zmniejszanie emisji substancji zanieczyszczających lub gazów cieplarnianych oraz zwiększanie efektywności energetycznej statków rybackich, pod warunkiem że moc nowego silnika jest przynajmniej o 40% niższa od mocy wymienionego silnika;
Poprawka 312
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b
b)  audyty i programy związane z efektywnością energetyczną.
b)  audyty, doradztwo i programy związane z efektywnością energetyczną, pod warunkiem że nie prowadzą one do zwiększenia nakładów połowowych.
Poprawka 313
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  ochronę i odbudowę skupisk trawy morskiej i przybrzeżnych terenów podmokłych, które pełnią funkcję pochłaniaczy węgla, mających kluczowe znaczenie dla łagodzenia negatywnych skutków zmiany klimatu;
Poprawka 314
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b b (nowa)
bb)  zastępowanie narzędzi połowowych zużywających dużo energii bardziej energooszczędnymi narzędziami, pod warunkiem że zmiany te nie prowadzą do zwiększenia zdolności połowowej jednostki połowowej i że zastąpione narzędzie połowowe zostanie skonfiskowane i zniszczone;
Poprawka 315
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b c (nowa)
bc)  niezależne oceny i audyty śladu energetycznego produktów rybnych dostępnych na rynku w celu umożliwienia konsumentom odróżnienia, które produkty rybne zostały wyprodukowane za pomocą mniej energochłonnych metod połowowych.
Poprawka 641
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2
2.   Wsparcie nie obejmuje wymiany ani modernizacji głównych lub dodatkowych silników. Wsparcie przyznaje się wyłącznie właścicielom statków rybackich oraz tylko raz w trakcie okresu programowania dla danego statku rybackiego.
2.   Wsparcie przyznaje się wyłącznie właścicielom statków rybackich zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym oraz tylko raz w trakcie okresu programowania dla danego statku rybackiego.
Poprawka 317
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3
3.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 w celu określenia inwestycji kwalifikujących się do wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a).
3.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127, które określają inwestycje kwalifikujące się do wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a) oraz szczegółowe przepisy dotyczące stosowania kryteriów wymienionych w niniejszym artykule.
Poprawka 318
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1
1.  W celu poprawy jakości złowionych ryb EFMR może wspierać inwestycje w statki rybackie w tym względzie.
1.  W celu poprawy wartości dodanej i jakości połowów przemysłowych EFMR może wspierać:
a)  inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa, w szczególności umożliwiające rybakom przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu i bezpośrednią sprzedaż złowionych przez nich ryb;
b)  innowacyjne inwestycje na statkach rybackich, które poprawiają jakość i ochronę produktów rybołówstwa;
Poprawka 319
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2
2.   Zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury] w celu lepszego wykorzystania niechcianych połowów EFMR może wspierać inwestycje na statkach rybackich mające na celu jak najlepsze wykorzystanie niechcianych połowów stad handlowych i waloryzację niewykorzystanych elementów złowionych ryb.
2.   Zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury] w celu lepszej obsługi, przechowywania i wyładunku niechcianych połowów EFMR może wspierać inwestycje na statkach rybackich mające na celu jak najlepsze wykorzystanie niechcianych połowów stad handlowych i waloryzację niewykorzystanych elementów złowionych ryb.
Poprawka 320
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Wsparcie przyznawane na podstawie ust. 1 lit. b) jest uzależnione od używania selektywnych narzędzi w celu zminimalizowania niechcianych połowów.
Poprawka 321
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4
4.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się wyłącznie właścicielom statków rybackich Unii Europejskiej, którzy prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku.
4.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), przyznaje się wyłącznie właścicielom statków rybackich Unii Europejskiej, którzy prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
Poprawka 603
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – tytuł
Porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie
Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne, przystanie i inna infrastruktura pomocnicza na lądzie
Poprawka 604
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
1.   W celu podnoszenia jakości wyładowanych produktów, zwiększania efektywności energetycznej, przyczyniania się do ochrony środowiska lub poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy EFMR może wspierać inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury portów rybackich lub miejsc wyładunku, w tym inwestycje w obiekty do zbiórki odpadów, a w szczególności odpadów wyrzucanych do morza.
1.   EFMR może wspierać inwestycje mające na celu poprawę istniejącej infrastruktury takiej jak porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i inna infrastruktura pomocnicza na lądzie, w tym inwestycje w obiekty do zbiórki odpadów, a w szczególności odpadów wyrzucanych do morza.
Poprawka 323
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2
2.  Zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury] w celu ułatwienia wykorzystania niechcianych połowów EFMR może wspierać inwestycje w portach rybackich i miejscach wyładunku mające na celu jak najlepsze wykorzystanie niechcianych połowów stad handlowych i waloryzację niewykorzystanych elementów złowionych ryb.
2.  Inwestycje te mogą dotyczyć:
a)  poprawy jakości, świeżości i identyfikalności wyładowywanych produktów;
b)  poprawy warunków wyładunku, przetwarzania, przechowywania i aukcji rybnych;
c)  wykorzystania niechcianych połowów stad handlowych oraz lepszego zastosowania niewykorzystanych elementów połowów zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb] i art. 8 lit. b) rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury];
d)  efektywności energetycznej;
e)  ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza zbiórki, przechowywania i przetwarzania odpadów oraz odpadów wrzucanych do morza;
f)  poprawy higieny, zdrowia i bezpieczeństwa;
g)  poprawy warunków pracy;
h)  dostaw lodu, wody i elektryczności;
i)  sprzętu do konserwacji i naprawy statków rybackich;
j)  budowy, modernizacji i wydłużenia nabrzeża w celu polepszenia bezpieczeństwa w trakcie wyładunku lub załadunku;
k)  skomputeryzowanego zarządzania działalnością połowową;
l)  tworzenia sieci portów rybackich, miejsc wyładunku i miejsc do sprzedaży ryb.
Poprawka 324
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 a (nowy)
Artykuł 41 a
Ochrona dziedzictwa morskiego
1.  W celu wspierania i promowania tradycyjnych statków rybackich związanych z rybołówstwem oraz zachowania lub utrzymania operacyjności statków objętych ochroną dziedzictwa morskiego państwa członkowskiego, EFMR może wspierać:
a)  szkolenia i inwestycje mające na celu wsparcie tradycyjnych stoczni i tradycyjnych statków rybackich;
b)  inwestycje na statkach mające na celu odbudowę tradycyjnych drewnianych statków rybackich bez zwiększenia ich zdolności połowowej;
c)  inwestycje mające na celu bezpieczne przechowanie i naprawę tradycyjnych statków rybackich, które objęte są ochroną dziedzictwa morskiego i które nie zostały wycofane z eksploatacji.
2.  Wsparcie przyznaje się wyłącznie właścicielom stoczni i statków rybackich tylko raz w trakcie okresu programowania dla danego statku rybackiego.
3.  Państwa członkowskie dopilnowują, by statki otrzymujące wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. b) nadal prowadziły działalność.
Poprawka 325
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W celu zmniejszenia oddziaływania rybołówstwa śródlądowego na środowisko, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości wyładowanych ryb bądź bezpieczeństwa lub warunków pracy EFMR może wspierać następujące inwestycje:
1.  W celu zmniejszenia oddziaływania rybołówstwa śródlądowego na środowisko, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości wyładowanych ryb bądź zdrowia, bezpieczeństwa, warunków pracy, kapitału ludzkiego i szkoleń EFMR może wspierać następujące inwestycje:
Poprawka 326
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  wspieranie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego zgodnie z warunkami określonymi w art. 31;
Poprawka 327
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera b
b)   inwestycje w sprzęt, o których mowa w art. 36, i zgodnie z warunkami określonymi w wymienionym artykule;
b)   inwestycje w sprzęt i projekty, o których mowa w art. 36 i 37, i zgodnie z warunkami określonymi w tych artykułach;
Poprawka 328
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera d
d)   inwestycje w istniejące porty i miejsca wyładunku, o których mowa w art. 41, i zgodnie z warunkami określonymi w wymienionym artykule.
d)   inwestycje w porty rybackie, przystanie i miejsca wyładunku, o których mowa w art. 41, i zgodnie z warunkami określonymi w wymienionym artykule;
Poprawka 329
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  inwestycje mające na celu poprawę jakości lub podniesienie wartości złowionych ryb, o których mowa w art. 40, i zgodnie z warunkami określonymi w wymienionym artykule.
Poprawka 330
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  EFMR może wspierać inwestycje związane z przedsiębiorczością, o których mowa w art. 32, i na tych samych warunkach, jak wymienione w tym artykule.
Poprawka 331
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  EFMR może wspierać rozwój i ułatwianie realizacji innowacji zgodnie z art. 28, doradztwa zgodnie z art. 29 i partnerstw między naukowcami a rybakami zgodnie z art. 30.
Poprawka 332
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera a
a)   odniesienia do statków rybackich zawarte w art. 33, 36 i 39 uznaje się za odniesienia do statków rybackich działających wyłącznie na wodach śródlądowych;
a)   odniesienia do statków rybackich zawarte w art. 33, 36, 37 i 39 i 40 uznaje się za odniesienia do statków rybackich działających wyłącznie na wodach śródlądowych;
Poprawka 333
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera b
b)   odniesienia do środowiska morskiego zawarte w art. 36 uznaje się za odniesienia do środowiska, w którym działają statki rybackie wykorzystywane do rybołówstwa śródlądowego.
b)   odniesienia do środowiska morskiego zawarte w art. 36 uznaje się za odniesienia do środowiska, w którym uprawia się rybołówstwo śródlądowe.
Poprawka 334
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3
3.   W celu zachęcania do prowadzenia zróżnicowanej działalności przez rybaków zajmujących się rybołówstwem śródlądowym EFMR może wspierać zmianę przeznaczenia statków wykorzystywanych do rybołówstwa śródlądowego na potrzeby ich wykorzystywania do działalności innej niż połowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 32 niniejszego rozporządzenia.
3.   W celu zachęcania do prowadzenia zróżnicowanej działalności przez rybaków zajmujących się rybołówstwem śródlądowym EFMR może wspierać różnicowanie działalności związanej z rybołówstwem śródlądowym w kierunku uzupełniania innej działalności poza połowami, zgodnie z warunkami określonymi w art. 32 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 634
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5
5.   W celu ochrony oraz rozwoju fauny i flory wodnej EFMR może wspierać udział rybaków zajmujących się rybołówstwem śródlądowym w zarządzaniu obszarami sieci NATURA 2000, ich odbudowie i monitorowaniu, w obszarach, których bezpośrednio dotyczą kwestie związane z działalnością połowową oraz rekultywacją wód śródlądowych, w tym na tarliskach i szlakach migracyjnych gatunków migrujących, nie naruszając przepisów art. 38 ust. 1 lit. d).
5.   W celu ochrony oraz rozwoju fauny i flory wodnej EFMR może wspierać:
Poprawka 635
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5 – litera a (nowa)
a)  nie naruszając przepisów art. 38 ust. 1 lit d), zarządzanie obszarami sieci NATURA 2000 oraz ich odbudowę i monitorowanie, jeżeli obszarów tych bezpośrednio dotyczą kwestie związane z działalnością połowową oraz rekultywacją wód śródlądowych, w tym na tarliskach i szlakach migracyjnych gatunków migrujących, w stosownych przypadkach obejmując udział rybaków zajmujących się rybołówstwem śródlądowym;
Poprawka 636
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5 – litera b (nowa)
b)  budowę, modernizowanie lub instalację stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej, w tym ich monitorowanie i ocenę naukową.
Poprawka 336
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 6
6.   Państwa członkowskie dopilnowują, by statki otrzymujące wsparcie przewidziane w niniejszym artykule nadal działały wyłącznie na wodach śródlądowych.
6.   Nie naruszając przepisów ust. 3 państwa członkowskie dopilnowują, by statki otrzymujące wsparcie przewidziane w niniejszym artykule nadal działały wyłącznie na wodach śródlądowych.
Poprawka 337
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1
1.  Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału ogranicza się do przedsiębiorstw z sektora akwakultury, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.
1.  Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału ogranicza się do przedsiębiorstw z sektora zrównoważonej akwakultury, w tym przedsiębiorstw prowadzonych przez przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność w tym sektorze, o których mowa w art. 1 lit. a), oraz organizacji składających się z producentów i przedsiębiorców w sektorze akwakultury, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej. Nie udziela się wsparcia podmiotom gospodarczym, które dopuściły się poważnych naruszeń unijnego prawodawstwa dotyczącego środowiska.
Poprawka 338
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Do celów niniejszego artykułu przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w tym sektorze muszą przedłożyć plan biznesowy i, jeśli koszty inwestycji przekraczają 150 000 EUR, studium wykonalności.
Poprawka 589
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2
2.  Jeśli operacje polegają na inwestycjach w sprzęt lub infrastrukturę zapewniające spełnianie wymogów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia ludzi lub zwierząt, higieny lub dobrostanu zwierząt przewidzianych prawem unijnym oraz wchodzących w życie po 2014 r., wsparcie można przyznawać do daty, w której takie normy staną się obowiązkowe dla przedsiębiorstw.
2.  Wsparcie ogranicza się do inwestycji w sprzęt lub infrastrukturę, których wpływ na środowisko uznano za najmniejszy lub które gwarantują lepsze wyniki z punktu widzenia zdrowia ludzi lub zwierząt, higieny lub dobrostanu zwierząt od wyników wymaganych prawem unijnym.
Nie udziela się wsparcia na działania z obszaru akwakultury, w których wykorzystuje się organizmy genetycznie modyfikowane.
Nie udziela się wsparcia na intensywne działania z obszaru akwakultury – bez względu na ich rodzaj – prowadzone w chronionych strefach morskich lub strefach odbudowy zasobów rybnych.
Poprawka 340
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W celu motywowania do innowacji w sektorze akwakultury EFMR może wspierać operacje mające na celu:
1.  W celu motywowania do innowacji w sektorze zrównoważonej akwakultury EFMR może wspierać projekty mające na celu:
a)   wprowadzanie do gospodarstw akwakultury nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, która prowadzi do zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko lub wspierania bardziej zrównoważonego gospodarowania zasobami w sektorze akwakultury;
a)   rozwój w gospodarstwach akwakultury wiedzy technicznej, naukowej lub organizacyjnej, która w szczególności ograniczy oddziaływanie na środowisko, ograniczy uzależnienie od paszy dla ryb i oleju rybnego, będzie wspierać bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami w sektorze akwakultury i ułatwi nowe zrównoważone metody produkcji;
b)   rozwój lub wprowadzanie do obrotu nowych produktów lub produktów znacznie ulepszonych w porównaniu z aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych lub ulepszonych procesów, nowych lub ulepszonych metod zarządzania oraz systemów organizacji.
b)   rozwój lub wprowadzanie do obrotu nowych produktów lub produktów znacznie ulepszonych, nowych lub ulepszonych procesów, nowych lub ulepszonych metod zarządzania oraz systemów organizacji innowacji lub ulepszeń w procesie produkcji i przetwarzania produktów akwakultury;
ba)  badanie innowacji, produktów i procesów pod względem ich wykonalności technicznej lub ekonomicznej.
Poprawka 341
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2
2.   Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu należy przeprowadzać we współpracy z organem naukowym lub technicznym uznanym w świetle prawa danego państwa członkowskiego, który zatwierdzi wyniki takich operacji.
2.   Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu prowadzone są przez naukowe, akademickie lub techniczne organy publiczne lub prywatne uznane przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego, które zatwierdzają wyniki takich operacji, lub we współpracy z nimi.
Poprawka 342
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  EFMR dostarcza wkład finansowy na rzecz działalności związanej z rozwojem i innowacyjnością w sektorze akwakultury poprzez realizację wieloletnich planów strategicznych opracowanych przez państwa członkowskie.
Poprawka 343
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – nagłówek
Inwestycje w akwakulturę prowadzoną na morzu i niezwiązaną z żywnością
Inwestycje w akwakulturę
Poprawka 344
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1
1.   W celu wspierania form akwakultury o wysokim potencjale wzrostu EFMR może wspierać inwestycje w rozwój akwakultury prowadzonej na morzu lub niezwiązanej z żywnością.
1.   W celu wspierania form zrównoważonej akwakultury o wysokim potencjale wzrostu EFMR może wspierać: –
a)  inwestycje produkcyjne w akwakulturę, w tym akwakulturę prowadzoną na morzu lub niezwiązaną z żywnością;
b)  różnicowanie produkcji i hodowanych gatunków oraz ocenę wydajności i trafności wyboru lokalizacji.
Poprawka 345
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Wsparcie na podstawie ust. 1 może zostać przyznane na zwiększenie produkcji i/lub modernizację istniejących przedsiębiorstw z sektora akwakultury lub budowę nowych przedsiębiorstw, pod warunkiem że rozwój jest zgodny z wieloletnim krajowym planem strategicznym dotyczącym rozwoju akwakultury.
Poprawka 346
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Wsparcia przyznawanego na podstawie niniejszego artykułu udziela się wyłącznie w przypadku, gdy niezależne sprawozdanie z wprowadzania do obrotu wyraźnie wykaże, że dany produkt ma dobre, zrównoważone perspektywy rynkowe. Utworzone przedsiębiorstwa powinny być rentowne i nie powinny przyczyniać się do nadprodukcji w sektorze.
Poprawka 347
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W celu wspierania przedsiębiorczości w sektorze EFMR może wspierać inwestycje, które przyczyniają się do:
1.  W celu wspierania przedsiębiorczości w sektorze zrównoważonej akwakultury EFMR może wspierać inwestycje, które przyczyniają się do:
Poprawka 348
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera a
a)   podnoszenia wartości produktów akwakultury, zwłaszcza przez umożliwianie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury przetwarzania, wprowadzania do obrotu i bezpośredniej sprzedaży własnych produktów akwakultury;
a)   podnoszenia wartości produktów akwakultury, na przykład przez wspieranie sektora akwakultury w przetwarzaniu, wprowadzaniu do obrotu i bezpośredniej sprzedaży własnych produktów akwakultury, lub przez ustanawianie stowarzyszeń lub zawieranie umów o stowarzyszeniu w zakresie takiego przetwarzania;
Poprawka 349
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b
b)   różnicowania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój nowych gatunków akwakultury o dobrych perspektywach rynkowych;
b)   różnicowania dochodów w sektorze akwakultury przez rozwój nowych rodzimych gatunków akwakultury w ich zwyczajowym środowisku oferującym wartość dodaną i dobre perspektywy rynkowe i środowiskowe;
Poprawka 350
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera c
c)  różnicowania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności dodatkowej spoza sektora akwakultury.
c)  różnicowania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności dodatkowej.
Poprawka 351
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2
2.   Wsparcia przewidziane w ust. 1 lit. c) przyznaje się wyłącznie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, pod warunkiem że taka działalność dodatkowa spoza sektora akwakultury wiąże się z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury, tak jak w przypadku turystyki wędkarskiej, usług w zakresie ochrony środowiska świadczonych w ramach akwakultury lub działań edukacyjnych dotyczących akwakultury.
2.   Wsparcia przewidziane w ust. 1 lit. c) przyznaje się wyłącznie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, pod warunkiem że taka działalność dodatkowa spoza sektora akwakultury wiąże się z podstawową produkcją lub wprowadzaniem do obrotu w zakresie akwakultury, tak jak w przypadku turystyki wędkarskiej, usług w zakresie ochrony środowiska świadczonych w ramach akwakultury lub działań edukacyjnych dotyczących akwakultury.
Poprawka 352
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W celu poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności gospodarstw akwakultury EFMR może wspierać:
1.  W celu poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności gospodarstw akwakultury oraz by zmniejszyć oddziaływanie na środowisko ich działalności EFMR może wspierać:
Poprawka 353
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b
b)  zapewnianie usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
b)  zapewnianie usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
Poprawka 637
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  poprawa warunków pracy, z uwzględnieniem zasad MOP;
Poprawka 638
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b b (nowa)
bb)  wspieranie szkoleń zawodowych i dostępu ludzi młodych do zatrudnienia w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Poprawka 354
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2 – litera d
d)  normy bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z prawa unijnego lub krajowego;
d)  normy zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z prawa unijnego lub krajowego;
Poprawka 355
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2 – litera e a (nowa)
ea)  promowanie równości szans, zwłaszcza w odniesieniu do równości płci i integracji osób niepełnosprawnych;
Poprawka 356
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3
3.   Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) przyznaje się wyłącznie podmiotom prawa publicznego wyznaczonym do zapewnienia usług doradczych dla gospodarstw akwakultury. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. b) przyznaje się wyłącznie MŚP z sektora akwakultury lub organizacjom producentów z sektora akwakultury.
3.   Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) przyznaje się wyłącznie podmiotom prawa publicznego wyznaczonym do zapewnienia usług doradczych dla gospodarstw akwakultury lub uznanym przez państwo członkowskie organizacjom zawodowym. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. b) przyznaje się wyłącznie MŚP z sektora akwakultury, uznanym przez państwo członkowskie organizacjom zawodowym z sektora akwakultury, organizacjom producentów z sektora akwakultury lub zrzeszeniom organizacji producentów z sektora akwakultury.
Poprawka 357
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W przypadku gdy wsparcie, które ma zostać przyznane, nie przekracza 4 000 EUR, beneficjent może zostać wybrany w drodze procedury przyśpieszonej.
Poprawka 358
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4
4.  W trakcie okresu programowania gospodarstwa akwakultury mogą otrzymać wsparcie przeznaczone na usługi doradcze tylko jeden raz w przypadku każdej kategorii usług określonej w ust. 2 lit. a)-e).
skreślony
Poprawka 359
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a
a)   uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej i innowacyjnych praktyk oraz nabywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury;
a)   szkolenia zawodowe, uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej oraz technicznej i innowacyjnych praktyk oraz nabywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury, poprawę warunków pracy, poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko działalności sektora akwakultury;
Poprawka 360
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b
b)   tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk między przedsiębiorstwami lub organizacjami branżowymi z sektora akwakultury lub też innymi zainteresowanymi stronami, w tym organami naukowymi lub organami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet.
b)   tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk między przedsiębiorstwami lub organizacjami branżowymi z sektora akwakultury lub też innymi zainteresowanymi stronami, publicznymi lub prywatnymi, w tym organami naukowymi, technicznymi i szkoleniowymi lub organami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet.
Poprawka 361
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2
2.  Wsparcia, o którym mowa w ust. 1 lit. a), nie przyznaje się dużym przedsiębiorstwom z sektora akwakultury.
skreślony
Poprawka 362
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   W celu przyczyniania się do rozwoju terenów hodowli i infrastruktury w ramach akwakultury EFMR może wspierać:
1.   W celu przyczyniania się do rozwoju terenów hodowli i infrastruktury w ramach akwakultury oraz w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko działalności sektora akwakultury EFMR może wspierać:
-
Poprawka 363
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a
a)   identyfikowanie i tworzenie map terenów o warunkach najlepiej dopasowanych do rozwoju akwakultury oraz, w stosowanych przypadkach, uwzględnianie procesów związanych z planowaniem przestrzennym obszarów morskich;
a)   identyfikowanie i tworzenie map terenów o warunkach najlepiej dopasowanych do rozwoju zrównoważonej akwakultury w niewielkim stopniu oddziałującej na środowisko oraz, w stosownych przypadkach, uwzględnianie procesów związanych z planowaniem przestrzennym obszarów morskich, a także działania monitorowania wzajemnych oddziaływań w obrębie środowiska w fazie realizacji działań z dziedziny akwakultury;
Poprawka 364
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  identyfikowanie i tworzenie map obszarów, takich jak odchowalnie, przybrzeżne tarliska, morskie obszary chronione, tereny NATURA 2000 lub obszary odbudowy zasobów rybnych, na których należy wykluczyć prowadzenie intensywnej akwakultury, aby zachować ich rolę w ekosystemie;
Poprawka 365
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera b
b)   poprawę infrastruktury terenów hodowli akwakultury, w tym przez scalanie gruntów, dostawy energii oraz gospodarkę wodną;
b)   poprawę i rozwój obiektów i infrastruktury pomocniczej niezbędnej do zwiększenia potencjału miejsc hodowli akwakultury i zmniejszenia śladu ekologicznego akwakultury, w tym przez inwestycje w scalanie gruntów, dostawy energii oraz gospodarkę wodną;
Poprawka 366
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera c
c)   działania podejmowane i wdrażane przez właściwe organy na podstawie art. 9 ust. 1 dyrektywy 2009/147/WE lub art. 16 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG w celu zapobiegania poważnemu szkodliwemu oddziaływaniu na akwakulturę.
c)   działania podejmowane przez właściwe organy mające na celu załagodzenie konfliktu z chronionymi dzikimi gatunkami na podstawie dyrektywy 2009/147/WE lub dyrektywy 92/43/EWG w celu zapobiegania poważnemu szkodliwemu oddziaływaniu na akwakulturę.
Poprawka 367
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2
2.   Beneficjentami wsparcia przyznawanego na podstawie niniejszego artykułu wyłącznie podmioty prawa publicznego.
2.   Do uzyskania wsparcia na podstawie niniejszego artykułu kwalifikują się wyłącznie podmioty prawa publicznego lub prywatne organizacje, którym państwo członkowskie powierzyło zadanie prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 lit. a), aa) i b).
Poprawka 368
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – nagłówek
Zachęcanie rolników do podjęcia działalności w sektorze akwakultury
Zachęcanie rolników do podjęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury oraz przetwórstwa produktów akwakultury
Poprawka 369
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1
1.   W celu wspierania przedsiębiorczości w sektorze akwakultury EFMR może wspierać zakładanie przedsiębiorstw w sektorze akwakultury przez rolników rozpoczynających działalność.
1.   W celu wspierania przedsiębiorczości w sektorze akwakultury EFMR może wspierać zakładanie przedsiębiorstw lub spółdzielni w sektorze zrównoważonej akwakultury przez rolników rozpoczynających działalność, w tym w sektorze przetwórstwa produktów akwakultury, ze szczególnym naciskiem na młodych producentów sektora akwakultury oraz na równość płci.
Poprawka 370
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.   Wsparcie przyznaje się rolnikom rozpoczynającym działalność w sektorze akwakultury, pod warunkiem że:
2.   Wsparcie zgodnie z ust. 1 przyznaje się rolnikom rozpoczynającym działalność w sektorze akwakultury, pod warunkiem że:
Poprawka 371
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera b
b)   po raz pierwszy zakładają w sektorze akwakultury mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w charakterze osoby zarządzającej takim przedsiębiorstwem;
b)   po raz pierwszy zakładają w sektorze akwakultury lub przetwórstwa produktów akwakultury mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w charakterze osoby zarządzającej takim przedsiębiorstwem;
Poprawka 372
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera c
c)   przedkładają plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej działalności w sektorze akwakultury.
c)   przedkładają racjonalny z gospodarczego i środowiskowego punktu widzenia plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej działalności w sektorze akwakultury, w tym plan dotyczący zmniejszenia śladu ekologicznego ich działalności.
Poprawka 373
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – nagłówek
Promowanie akwakultury oferującej wysoki poziom ochrony środowiska
Promowanie zrównoważonej akwakultury oferującej wysoki poziom ochrony środowiska
Poprawka 374
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – wprowadzenie
W celu znacznego zmniejszenia oddziaływania akwakultury na środowisko EFMR może wspierać inwestycje:
W celu znacznego zmniejszenia oddziaływania akwakultury na środowisko EFMR może wspierać następujące inwestycje:
Poprawka 375
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a
a)   pozwalające na znaczne zmniejszenie oddziaływania przedsiębiorstw z sektora akwakultury na wodę, zwłaszcza przez zmniejszanie ilości wykorzystywanej wody lub poprawę jakości wody wyjściowej, w tym przez zakładanie multitroficznych systemów dla akwakultury;
a)   pozwalające na znaczne zmniejszenie oddziaływania przedsiębiorstw z sektora akwakultury na zużycie i jakość wody, zwłaszcza przez zmniejszanie ilości chemikaliów, antybiotyków i innych leków lub wykorzystywanej wody, lub poprawę jakości wody wyjściowej, w tym przez zakładanie multitroficznych systemów dla akwakultury;
Poprawka 376
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  wspierające akwakulturę z zamkniętym obiegiem wody;
Poprawka 377
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera b
b)   ograniczające negatywne oddziaływanie przedsiębiorstw z sektora akwakultury na przyrodę i różnorodność biologiczną;
b)   ograniczające negatywne oddziaływanie przedsiębiorstw z sektora akwakultury na przyrodę oraz promujące ochronę środowiska i różnorodności biologicznej, w szczególności zmniejszając oddziaływanie na dzikie stada ryb, interakcje z gatunkami drapieżnymi, stosowanie toksycznych substancji chemicznych i antybiotyków, oraz inne skutki dla środowiska związane z intensywną akwakulturą;
Poprawka 378
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera c
c)   na zakup sprzętu chroniącego gospodarstwa akwakultury przed dzikim drapieżnikami pozostającymi pod ścisłą ochroną na podstawie dyrektywy Rady i Parlamentu 2009/147/WE i dyrektywy Rady 92/43/EWG;
c)   na zakup sprzętu chroniącego gospodarstwa akwakultury przed dzikimi drapieżnikami;
Poprawka 379
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera e
e)   umożliwiające odbudowę istniejących stawów i zalewów przez usuwanie mułu lub dzięki dostępnym środkom mającym na celu zapobieganie odkładaniu się mułu.
e)   umożliwiające odbudowę obszarów przyujściowych, istniejących stawów i zalewów lub siedlisk z nimi połączonych przez usuwanie mułu lub dzięki dostępnym środkom mającym na celu zapobieganie odkładaniu się mułu.
Poprawka 380
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   W celu promowania rozwoju akwakultury ekologicznej lub energooszczędnej EFMR może wspierać:
1.   W celu promowania rozwoju akwakultury ekologicznej lub w większym stopniu energooszczędnej EFMR może wspierać:
Poprawka 381
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  porzucenie hodowli gatunków mięsożernych na rzecz hodowli gatunków roślinożernych, które nie wymagają skarmiania świeżych dzikich ryb morskich lub słodkowodnych, mączki rybnej lub oleju rybnego;
Poprawka 382
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  wspieranie akwakultury z zamkniętym obiegiem, w przypadku której ryby i inne produkty akwakultury są hodowane w zamkniętych systemach recyrkulacyjnych, co zmniejsza do minimum zużycie wody.
Poprawka 383
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera b
b)   udział w unijnych systemach ekozarządzania i audytu ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) .
b)   udział w unijnych systemach ekozarządzania i audytu, jak systemy ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) lub udział w systemach zarządzania środowiskiem uznawanych na szczeblu krajowym;
Poprawka 384
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2
2.   Wsparcie przyznaje się wyłącznie beneficjentom, którzy zobowiązują się, że przez co najmniej 3 lata będą uczestniczyć w systemie EMAS lub że przez co najmniej 5 lat będą spełniać wymogi produkcji ekologicznej.
2.   Wsparcie przyznaje się wyłącznie beneficjentom, którzy zobowiązują się, że przez co najmniej pięć lat będą uczestniczyć w systemie EMAS lub że przez co najmniej pięć lat będą spełniać wymogi produkcji ekologicznej.
Poprawka 385
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3
3.   Wsparcie ma formę wyrównania przez maksymalny okres dwóch lat podczas okresu, w którym przedsiębiorstwo przechodzi na produkcję ekologiczną lub podczas okresu udziału w systemie EMAS.
3.   Wsparcie ma formę wyrównania przez maksymalny okres pięciu lat podczas okresu, w którym przedsiębiorstwo przechodzi na produkcję ekologiczną lub podczas okresu udziału w systemie EMAS.
Poprawka 386
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4 – litera a
a)   utraty dochodu lub dodatkowych kosztów poniesionych w trakcie okresu porzucania tradycyjnej produkcji na rzecz produkcji ekologicznej w przypadku operacji kwalifikowalnych na podstawie ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu;
a)   utraty dochodu lub dodatkowych kosztów poniesionych w trakcie okresu porzucania tradycyjnej produkcji na rzecz produkcji ekologicznej lub utrzymania produkcji ekologicznej w przypadku operacji kwalifikowalnych na podstawie ust. 1 lit. a);
Poprawka 387
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   W celu promowania rozwoju akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska EFMR może wspierać:
1.   W celu promowania rozwoju zrównoważonej akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska EFMR może wspierać:
Poprawka 388
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera a
a)   metody akwakultury zgodne ze szczególnymi potrzebami środowiskowymi i podlegające szczególnym wymogom w zakresie zarządzania, wynikającym z wyznaczenia obszarów sieci NATURA 2000, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG oraz dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE;
a)   ekstensywne i półintensywne metody akwakultury zgodne ze szczególnymi potrzebami środowiskowymi i podlegające szczególnym wymogom w zakresie zarządzania, wynikającym z wyznaczenia obszarów sieci NATURA 2000, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG oraz dyrektywą 2009/147/WE;
Poprawka 389
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera b
b)   udział w ochronie i rozmnażaniu ex-situ zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzone pod ich nadzorem;
b)   koszty związane bezpośrednio z udziałem w ochronie i rozmnażaniu ex situ zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzone pod ich nadzorem;
Poprawka 390
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera c
c)   formy ekstensywnej akwakultury, w tym ochronę i poprawę środowiska, różnorodności biologicznej i zarządzania krajobrazem oraz tradycyjnymi cechami terenów akwakultury.
c)   formy ekstensywnej i półintensywnej akwakultury, zarówno na obszarach przybrzeżnych, jak i na wodach śródlądowych, w tym ochronę i poprawę środowiska, różnorodności biologicznej i zarządzania krajobrazem oraz tradycyjnymi cechami terenów akwakultury.
Poprawka 391
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2
2.   Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) ma formę wypłacanego rocznie wyrównania poniesionych kosztów dodatkowych lub dochodów utraconych w wyniku wymogów dotyczących zarządzania na danych obszarach, w związku z wdrażaniem dyrektywy 92/43/EWG lub dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE.
2.   Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) ma formę wypłacanego rocznie wyrównania poniesionych kosztów dodatkowych i/lub dochodów utraconych na skutek zastosowania się do wymogów dotyczących zarządzania na danych obszarach, w związku z wdrażaniem dyrektywy 92/43/EWG lub dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE.
Poprawka 392
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4
4.   Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. c) ma formę rocznego wyrównania poniesionych kosztów dodatkowych.
4.   Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. c) ma formę rocznego wyrównania poniesionych kosztów dodatkowych, a także rekompensaty strat wyrządzonych w stadach akwakultury przez gatunki chronione, pod warunkiem że zastosowano środki ochronne.
Poprawka 393
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1
1.   EFMR wspiera wyrównanie kosztów ponoszonych przez rolników hodujących mięczaki w związku z czasowym zawieszeniem zbiorów hodowanych mięczaków wyłącznie z powodu kwestii związanych ze zdrowiem publicznym.
1.   EFMR może wspierać wyrównanie kosztów ponoszonych przez rolników hodujących mięczaki w związku z czasowym zawieszeniem zbiorów hodowanych mięczaków wyłącznie z powodu kwestii związanych ze zdrowiem publicznym.
Poprawka 395
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – litera b
b)   strata poniesiona w wyniku zawieszenia zbiorów wynosi więcej niż 35% rocznego obrotu takiego przedsiębiorstwa, obliczanego na podstawie średniego obrotu danego przedsiębiorstwa z okresu trzech lat poprzedzających taką sytuację.
b)   strata poniesiona w wyniku zawieszenia zbiorów wynosi więcej niż 15% rocznego obrotu takiego przedsiębiorstwa, obliczanego na podstawie średniego obrotu danego przedsiębiorstwa z okresu trzech lat poprzedzających taką sytuację lub z dotychczasowego okresu działalności, jeżeli przedsiębiorstwo istnieje krócej; państwa członkowskie mogą wprowadzić szczególne zasady obliczania dla przedsiębiorstw działających krócej niż rok.
Poprawka 396
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 3
3.  Maksymalny okres, w odniesieniu do którego można przyznać wyrównanie, wynosi 12 miesięcy w trakcie całego okresu programowania.
skreślony
Poprawka 397
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   W celu wspierania zdrowia i dobrostanu zwierząt w przedsiębiorstwach z sektora akwakultury, zwłaszcza w kontekście profilaktyki i bezpieczeństwa biologicznego, EFMR może wspierać:
1.   W celu wspierania zdrowia i dobrostanu zwierząt w przedsiębiorstwach z sektora akwakultury, zwłaszcza w kontekście profilaktyki i bezpieczeństwa biologicznego, EFMR może wspierać gospodarstwa akwakultury oraz organizacje branżowe w sektorze akwakultury w związku z:
Poprawka 398
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera a
a)   kontrolę i zwalczanie chorób w sektorze akwakultury zgodnie z warunkami decyzji Rady 2009/470/WE w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii;
a)   kosztami kontroli i zwalczania chorób w sektorze akwakultury zgodnie z warunkami decyzji Rady 2009/470/WE w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, w tym niezbędnymi kosztami operacyjnymi w celu wypełnienia zobowiązań określonych w planie zwalczania;
Poprawka 399
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera b
b)   rozwój ogólnych i zorientowanych na poszczególne gatunki najlepszych praktyk lub kodeksów postępowania dotyczących bezpieczeństwa biologicznego lub potrzeb w zakresie dobrostanu zwierząt w akwakulturze;
b)   rozwój ogólnych i zorientowanych na poszczególne gatunki najlepszych praktyk lub kodeksów postępowania dotyczących bezpieczeństwa biologicznego, zdrowia i potrzeb w zakresie dobrostanu zwierząt w akwakulturze;
Poprawka 400
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera c
c)   większą dostępność leków weterynaryjnych wykorzystywanych w akwakulturze i promowanie odpowiedniego wykorzystywania takich leków przez zlecanie badań farmaceutycznych oraz upowszechnianie i wymianę informacji.
c)   inicjatywami mającymi na celu zmniejszenie zależności akwakultury od leków weterynaryjnych;
Poprawka 401
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  ustanowieniem i funkcjonowaniem grup ochrony sanitarnej w sektorze akwakultury, uznawanych przez państwa członkowskie.
Poprawka 402
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   W celu ochrony dochodów producentów z sektora akwakultury EFMR może wspierać składki na ubezpieczenie zasobów akwakultury, które pokrywa straty powstałe w wyniku:
1.   W celu ochrony dochodów producentów z sektora akwakultury EFMR może wspierać składki na ubezpieczenie zasobów akwakultury lub wspólny fundusz uznany przez państwo członkowskie, mające na celu pokrywanie co najmniej strat powstałych w wyniku:
Poprawka 403
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera a
a)   klęsk żywiołowych;
a)   klęsk żywiołowych lub masowego zanieczyszczenia środowiska morskiego;
Poprawka 404
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera c
c)   nagłych zmian jakości wody;
c)   nagłych zmian jakości i ilości wody;
Poprawka 405
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d
d)   chorób w akwakulturze lub zniszczenia obiektów produkcyjnych.
d)   chorób w akwakulturze, drapieżnictwa, awarii mechanicznych lub zniszczenia obiektów produkcyjnych, za które podmiot gospodarczy nie jest odpowiedzialny;
Poprawka 406
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  poważnych szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta, w tym również w wyniku inwazji szkodników w gospodarstwach akwakultury;
Poprawka 407
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d b (nowa)
db)  skażenia środowiska spowodowanego katastrofą zewnętrzną niezależną od gospodarstwa akwakultury;
Poprawka 408
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d c (nowa)
dc)  zbierania i usuwania zwierząt padłych w gospodarstwie z przyczyn naturalnych i na skutek wypadków w gospodarstwie, za które podmiot gospodarczy nie jest odpowiedzialny, lub takich, które ubito i zakopano w gospodarstwie z uwagi na ich stan zdrowia po uprzednim uzyskaniu pozwolenia administracyjnego.
Poprawka 409
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.   Wystąpienie niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub choroby w akwakulturze w sposób formalny uznaje zainteresowane państwo członkowskie.
2.   Wystąpienie niekorzystnych zjawisk klimatycznych, choroby, poważnego zanieczyszczenia lub wszelkich istotnych okoliczności, o których mowa w ust. 1, w akwakulturze w sposób formalny uznaje zainteresowane państwo członkowskie.
Poprawka 410
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 3
3.   Wsparcie przyznaje się wyłącznie dla umów ubezpieczenia dotyczących zasobów akwakultury, które obejmują straty ekonomiczne wymienione w ust. 1 przekraczające 30 % średniej rocznej produkcji danego rolnika z sektora akwakultury.
3.   Wsparcie przyznaje się wyłącznie dla umów ubezpieczenia dotyczących zasobów akwakultury lub wspólnych funduszy, które obejmują straty ekonomiczne wymienione w ust. 1 przekraczające 25% średniej rocznej produkcji danego rolnika z sektora akwakultury.
Poprawka 411
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58
W ramach EFMR wspiera się zrównoważony rozwój obszarów rybackich z zastosowaniem podejścia do rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność określonego w art. 28 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].
W ramach EFMR wspiera się zrównoważony rozwój obszarów rybackich i akwakultury z zastosowaniem podejścia do rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność określonego w art. 28 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].
Poprawka 412
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1
Wsparcie finansowe przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału powinno przyczyniać się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej określonych w art. 6 ust. 1.
Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do realizacji priorytetów Unii określonych w art. 6 ust. 1, 2 i 3.
Poprawka 413
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł V – rozdział III – sekcja 2 – tytuł
Obszary rybackie, lokalne partnerstwa i lokalne strategie rozwoju
Obszary rybackie i akwakultury, lokalne partnerstwa i lokalne strategie rozwoju
Poprawka 414
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – nagłówek
Obszary rybackie
Obszary rybackie i akwakultury
Poprawka 415
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   Obszarem rybackim, który kwalifikuje się do wsparcia, jest:
1.   Aby dany obszar kwalifikował się do wsparcia, musi być obszarem, na którym prowadzi się działalność w zakresie rybołówstwa morskiego lub śródlądowego, lub działalność w zakresie akwakultury. Obszar taki ma być odpowiednio spójny pod względem geograficznym, biologicznym, gospodarczym i społecznym, przy szczególnym uwzględnieniu sektora rybołówstwa, akwakultury i działalności powiązanej, oraz powinien oferować wystarczające zasoby ludzkie, finansowe i gospodarcze w celu wspierania możliwej do realizacji lokalnej strategii rozwoju.
Poprawka 416
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a
a)  obszar o ograniczonej wielkości i co do zasady mniejszy niż NUTS poziom 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS); oraz
skreślona
Poprawka 417
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b
b)  obszar odpowiednio spójny pod względem geograficznym, gospodarczym i społecznym, przy szczególnym uwzględnieniu sektora rybołówstwa i akwakultury, oraz oferujący wystarczające zasoby ludzkie, finansowe i gospodarcze w celu wspierania wykonalnej lokalnej strategii rozwoju.
skreślona
Poprawka 418
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1
1.   Na potrzeby EFMR zintegrowana strategia rozwoju lokalnego, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] opiera się na interakcji między podmiotami i projektami z różnych sektorów lokalnej gospodarki, w szczególności z sektorów rybołówstwa i akwakultury;
1.   Na potrzeby EFMR zintegrowana strategia rozwoju lokalnego, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] opiera się na interakcji i konsultacjach między podmiotami i projektami z sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz z innych sektorów lokalnej gospodarki. W związku z tym należy prowadzić konsultacje z komitetami doradczymi.
Poprawka 419
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 – litera a
a)   maksymalizowania udziału sektorów rybołówstwa i akwakultury w zrównoważonym rozwoju przybrzeżnych i położonych w głębi lądu obszarów rybackich;
a)   maksymalizowania udziału sektorów rybołówstwa i akwakultury w zrównoważonym rozwoju przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury;
Poprawka 420
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 – litera b
b)   zagwarantowania, że lokalne społeczności w pełni wykorzystują możliwości oferowane przez rozwój gospodarki morskiej i obszarów przybrzeżnych oraz czerpią z tych możliwości korzyści.
b)   zagwarantowania, że lokalne społeczności w pełni wykorzystują możliwości oferowane przez rozwój gospodarki morskiej i śródlądowej oraz obszarów przybrzeżnych, ja również czerpią z tych możliwości korzyści, a w szczególności udzielenia małym i upadającym portom rybackim pomocy w celu maksymalizacji ich potencjału morskiego poprzez rozwój zróżnicowanej infrastruktury.
Poprawka 421
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3
3.   Strategia musi być spójna z szansami i potrzebami określonymi dla danego obszaru oraz priorytetami Unii dotyczącymi EFMR. Strategie mogą być różne – od takich, które ukierunkowane są na rybołówstwo do strategii o szerszym zakresie, ukierunkowanych na różnicowanie działalności na obszarach rybackich. Strategia taka ma zakres szerszy niż zwykły zbiór operacji lub zestawienie środków sektorowych.
3.   Strategia musi być spójna z szansami i potrzebami określonymi dla danego obszaru oraz priorytetami Unii dotyczącymi EFMR. Strategie ukierunkowane są głównie na rybołówstwo lub akwakulturę, chociaż mogą to być również strategie o szerszym zakresie, ukierunkowane na dywersyfikację na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. Strategia taka ma zakres szerszy niż zwykły zbiór operacji lub zestawienie środków sektorowych.
Poprawka 422
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 5
5.   Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 dotyczących treści planów działania, o których mowa w Art. 29 ust. 1 lit. e) [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].
5.   Zintegrowana strategia rozwoju lokalnego obejmuje plan działania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. e) [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Wspomniany plan działania obejmuje m.in. wykaz działań przewidzianych w celu realizacji strategii i – dla każdego działania – jego cele, wydatki kwalifikujące się do uzyskania wsparcia, uprawnionych beneficjentów, pulę powiązanych środków publicznych, kryteria wyboru operacji i wskaźniki wyników.
Poprawka 423
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 – litera b
b)   zapewniają znaczną reprezentację sektorów rybołówstwa i akwakultury.
b)   zapewniają większościową reprezentację sektora rybołówstwa lub sektora akwakultury.
Poprawka 424
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 4
4.   Jeśli oprócz wsparcia z EFMR lokalna strategia rozwoju otrzymuje wsparcie z innego funduszu, ustanawia się specjalny organ ds. wyboru projektów wspieranych w ramach EFMR, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 3.
4.   Jeśli oprócz wsparcia z EFMR lokalna strategia rozwoju otrzymuje wsparcie z innego funduszu, organ ds. wyboru LGD w sektorze rybołówstwa dla projektów wspieranych w ramach EFMR spełnia wymogi określone w ust. 3.
Poprawka 425
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 7
7.   Odpowiednie funkcje LGD w sektorze rybołówstwa oraz instytucji zarządzającejw odniesieniu do wszystkich zadań związanych z realizacją strategii określa się w jednoznaczny sposób w programie operacyjnym.
7.   Odpowiednie funkcje LGD w sektorze rybołówstwa, instytucji zarządzającej i organu wykonawczego, jeżeli nie jest nim instytucja zarządzająca, w odniesieniu do wszystkich zadań związanych z realizacją strategii określa się w jednoznaczny sposób w programie operacyjnym.
Poprawka 426
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1
1.   Operacje kwalifikowalne na podstawie tej sekcji określono w art. 31 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].
1.   Operacje i koszty kwalifikowalne na podstawie tej sekcji określono w art. 31 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].
Poprawka 427
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1
1.   Wsparcie przygotowawcze obejmuje budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.
1.   Wsparcie przygotowawcze obejmuje budowanie potencjału, konsultacje, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.
Poprawka 428
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – litera a
a)   podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy i promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
a)   podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, przyciąganie ludzi młodych i promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa, akwakultury i przemysłu przetwórczego;
Poprawka 429
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – litera b
b)   wspieranie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich, zwłaszcza w innych sektorach gospodarki morskiej;
b)   wspieranie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dywersyfikacji działalności morskiej stanowiącej uzupełnienie dla działalności w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury;
Poprawka 430
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  poprawa w zakresie szkoleń oraz poprawa warunków pracy w rybołówstwie i akwakulturze;
Poprawka 431
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – litera c
c)   wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska naturalnego na obszarach rybackich, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
c)   wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury, w tym operacji na rzecz utrzymania bioróżnorodności, poprawy zarządzania strefą przybrzeżną i łagodzenia zmiany klimatu;
Poprawka 432
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – litera d
d)   promowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, w tym morskiego dziedzictwa kulturowego;
d)   promowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
Poprawka 433
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2
2.   Przyznawane wsparcie może obejmować środki przewidziane w rozdziałach I i II niniejszego tytułu, pod warunkiem że istnieje wyraźne uzasadnienie dla zarządzania nimi na szczeblu lokalnym. Do wsparcia przyznawanego dla operacji odpowiadających tym środkom stosuje się odpowiednie warunki i stawki udziału na operację określone w rozdziałach I i II niniejszego tytułu.
2.   Przyznawane wsparcie może obejmować środki przewidziane w rozdziałach I, II i IV niniejszego tytułu, pod warunkiem że istnieje wyraźne uzasadnienie dla zarządzania nimi na szczeblu lokalnym. Do wsparcia przyznawanego dla operacji odpowiadających tym środkom stosuje się odpowiednie warunki i stawki udziału na operację określone w rozdziałach I, II i IV niniejszego tytułu.
Poprawka 434
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2
2.   Poza innymi LGD w sektorze rybołówstwa partnerem LGD w sektorze rybołówstwa w ramach EFMR może być, lokalne partnerstwo publiczno-prywatne, które realizuje lokalną strategię rozwoju na terytorium Unii lub poza nim.
2.   Dla celów niniejszego artykułu poza innymi LGD w sektorze rybołówstwa partnerem LGD w sektorze rybołówstwa w ramach EFMR mogą być uczestnicy przedsięwzięcia współpracy z terenem niebędącym LGD, opierającego się na lokalnym partnerstwie publiczno–prywatnym, które realizuje lokalną strategię rozwoju na terytorium Unii lub poza nim.
Poprawka 435
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 3
3.   W przypadku gdy projekty współpracy nie są wybierane przez LGD w sektorze rybołówstwa, państwa członkowskie ustanawiają system ciągłego naboru wniosków w sprawie projektów współpracy. Najpóźniej w terminie dwóch lat od daty zatwierdzenia ich programu operacyjnego państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej krajowe lub regionalne procedury administracyjne dotyczące wyboru projektów współpracy transnarodowej oraz wykaz kosztów kwalifikowalnych.
3.   W przypadku gdy projekty współpracy nie są wybierane przez LGD w sektorze rybołówstwa, państwa członkowskie ustanawiają system ciągłego naboru wniosków w sprawie projektów współpracy. Najpóźniej w terminie dwóch lat od daty zatwierdzenia ich programu operacyjnego państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej krajowe lub regionalne procedury administracyjne dotyczące wyboru projektów współpracy transnarodowej oraz wykaz kosztów kwalifikowalnych. Z uwagi na swój transnarodowy charakter komitety doradcze mogą mieć udział w systemie ciągłego naboru wniosków.
Poprawka 436
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 4
4.   Zatwierdzenie projektów współpracy następuje nie później niż cztery miesiące od daty złożenia projektu.
4.   Decyzje administracyjne dotyczące projektów współpracy podejmuje się nie później niż cztery miesiące od daty złożenia projektu.
Poprawka 437
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68
Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do realizacji szczegółowych celów określonych w rozdziałach I i II niniejszego tytułu.
Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do:
a)  realizacji celów szczegółowych określonych w rozdziałach I i II niniejszego tytułu;
b)  poprawy konkurencyjności przemysłu przetwórczego i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury;
c)  poprawy bezpieczeństwa żywności i jakości produktów;
d)  rozwijania, produkcji i wprowadzania do obrotu nowych produktów oraz wykorzystywania nowych technologii i innowacyjnych metod produkcji;
e)  ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz wzrostu wydajności energetycznej;
f)  lepszego wykorzystywania pomniejszych gatunków, produktów ubocznych i odpadów;
g)  rozwijania, produkcji i wprowadzania do obrotu nowych produktów oraz wykorzystywania nowych technologii i innowacyjnych metod produkcji;
h)  poprawy warunków pracy i szkolenia pracowników;
i)  promocji i rozwoju nowych rynków.
Poprawka 438
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1
1.   EFMR może wspierać opracowywanie i realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu, o których mowa w art. 32 [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury].
1.   EFMR wspiera opracowywanie i realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu, o których mowa w art. 32 [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury].
Poprawka 439
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   EFMR może wspierać wyrównanie kosztów przyznawane uznanym organizacjom producentów i zrzeszeniom organizacji producentów, które przechowują produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzania nr [ w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury], pod warunkiem że produkty przechowuje się zgodnie z art. 35 i 36 rozporządzania nr … [ w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury]:
1.   EFMR może współfinansować wyrównanie kosztów przyznawane uznanym organizacjom producentów i zrzeszeniom organizacji producentów, które przechowują produkty rybołówstwa i akwakultury wymienione w załączniku II do rozporządzania nr [w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury], pod warunkiem że produkty przechowuje się zgodnie z art. 35 i 36 tegoż rozporządzenia:
Poprawka 440
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera a
a)   kwota dopłat do przechowywania nie przekracza kwoty technicznych i finansowanych kosztów działań koniecznych do stabilizacji i przechowywania danych produktów;
a)   kwota dopłat do przechowywania nie przekracza kwoty technicznych i finansowanych kosztów działań koniecznych do stabilizacji, przygotowania i przechowywania danych produktów;
Poprawka 441
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c
c)   pomoc finansowa przyznawana rocznie nie przekracza następujących wielkości procentowych w odniesieniu do średniej rocznej wartości produkcji sprzedanej przy pierwszej sprzedaży przez członków organizacji producentów w okresie 2009-2011. Jeśli członkowie organizacji producentów nie sprzedali żadnych produktów w okresie 2009-2011, pod uwagę bierze się średnią roczną wartość produkcji sprzedanej w ciągu pierwszych trzech lat produkcji prowadzonej przez takiego członka:
c)   pomoc finansowa przyznawana rocznie nie przekracza 5% średniej rocznej wartości produkcji sprzedanej przy pierwszej sprzedaży przez członków organizacji producentów w okresie 2009-2011; jeśli członkowie organizacji producentów nie sprzedali żadnych produktów w okresie 2009-2011, pod uwagę bierze się średnią roczną wartość produkcji sprzedanej w ciągu pierwszych trzech lat produkcji prowadzonej przez takiego członka.
–  1 % w 2014 r.
–  0,8 % w 2015 r.
–  0,6 % w 2016 r.
–  0,4 % w 2017 r.
–  0,2 % w 2018 r.
Poprawka 442
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2
2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, znosi się stopniowo aż do jego całkowitego zniesienia w 2019 r.
skreślony
Poprawka 443
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   EFMR może wspierać środki dotyczące wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, których celem jest:
1.   EFMR może wspierać środki dotyczące wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa morskiego, akwakultury i rybołówstwa śródlądowego, których celem jest:
Poprawka 444
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie
a)   poprawa warunków wprowadzania do obrotu:
a)   znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu gatunków pochodzących z rybołówstwa i akwakultury, w tym również:
Poprawka 445
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i a (nowy)
(ia)  produktów wprowadzanych do obrotu przez organizacje rybaków, stowarzyszenia tych organizacji oraz za pośrednictwem giełd rybnych;
Poprawka 446
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii
(ii)   niechcianych połowów wyładowanych zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) tiret drugi [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury];
(ii)   niechcianych połowów wyładowanych pochodzących z zasobów komercyjnych odpowiadających środkom technicznym zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) tiret drugie [rozporządzenia (UE) nr ... w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury];
Poprawka 447
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii
(iii)   produktów uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko naturalne lub produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej.
(iii)  produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko naturalne lub produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej lub w zamkniętych systemach akwakultury;
Poprawka 448
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)
(iiia)  produktów lokalnych i sezonowych, w tym również produktów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych;
Poprawka 449
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii b (nowy)
(iiib)  nowych lub ulepszonych produktów;
Poprawka 450
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie
b)   promowanie jakości poprzez ułatwianie:
b)   promowanie jakości i wartości dodanej poprzez ułatwianie:
Poprawka 451
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii
(ii)   certyfikacji i promowania, zwłaszcza produktów rybołówstwa i akwakultury prowadzonych w sposób zrównoważony oraz metod przetwarzania przyjaznych dla środowiska;
(ii)   certyfikacji jakości oraz promowania i tworzenia specjalnych oznakowań dla produktów rybołówstwa i akwakultury prowadzonych w sposób zrównoważony, dla produktów łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, produktów lokalnych i sezonowych oraz dla metod przetwarzania przyjaznych dla środowiska;
Poprawka 452
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii a (nowy)
(iia)  identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym opracowania ogólnounijnego oznakowania dla ekologicznych produktów rybołówstwa i akwakultury;
Poprawka 453
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii b (nowy)
(iib)  innowacyjnych procesów i metod;
Poprawka 454
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii
(iii)   bezpośredniego wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa przez rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym.
(iii)   bezpośredniego wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa przez rybaków zajmujących się rybołówstwem łodziowym i przybrzeżnym oraz poławiaczy owoców morza z brzegu;
Poprawka 455
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)
(iiia)  prezentacji i pakowania produktów;
Poprawka 456
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii b (nowy)
(iiib)  przestrzegania wymogów dotyczących kontroli i certyfikowania produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 510/2006 r. przez producentów i przetwórców podlegających systemom kontroli i certyfikowania danych produktów;
Poprawka 457
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera c
c)   przyczynianie się do przejrzystości zagadnień związanych z produkcją i obrotem oraz przeprowadzanie badań rynku;
c)   przyczynianie się do przejrzystości zagadnień związanych z produkcją i obrotem oraz przeprowadzanie badań rynku i analiz zależności handlowej Unii;
Poprawka 458
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera e
e)   tworzenie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów lub organizacji międzysektorowych, uznanych na podstawie sekcji III rozdział II rozporządzenia [w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury];
e)   tworzenie i łączenie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów lub organizacji międzysektorowych, uznanych na podstawie sekcji III rozdział II rozporządzenia [w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury], aby wspierać ich rolę w zarządzaniu rybołówstwem i środkami marketingowymi;
Poprawka 459
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera f
f)   prowadzenie kampanii promujących produkty rybołówstwa i akwakultury o wymiarze regionalnym, krajowym lub transnarodowym.
f)   prowadzenie kampanii promujących produkty zrównoważonego środowiskowo rybołówstwa i akwakultury o wymiarze regionalnym, krajowym lub transnarodowym, co obejmuje również wystawy i kampanie medialne.
Poprawka 460
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera -a (nowa)
–a)  innowacje z myślą o rozwoju nowych produktów o lepszej jakości i wyższej wartości dodanej, nowe lub usprawnione procesy oraz nowe lub usprawnione systemy zarządzania i organizacji;
Poprawka 461
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera -b (nowa)
—b)  podnoszenie wartości produktów;
Poprawka 462
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz warunków pracy;
Poprawka 463
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera d
d)   przetwarzanie produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z przepisami art. 6 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.
d)   przetwarzanie produktów akwakultury zrównoważonej i ekologicznej zgodnie z przepisami art. 6 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.
Poprawka 464
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  EFMR może przyznawać wsparcie przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom i ośrodkom technologicznym reprezentującym sektor przetwórstwa z myślą o rozwoju działalności badawczej i innowacyjności w odniesieniu do działań, o których mowa w ust. 1.
Poprawka 465
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1
1.   EFMR może wspierać system wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr 791/2007 w celu wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, uprawą i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, Gujany Francuskiej i Reunion.
1.   EFMR wspiera system rekompensat wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr 791/2007 w celu wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, uprawą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z regionów najbardziej oddalonych, zgodnie z art. 349 TFUE. System ten stosuje się w odniesieniu do wszystkich dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność, o której mowa w tym ustępie.
Poprawka 466
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2
2.   Każde zainteresowane państwo członkowskie określa dla regionów, o których mowa w ust. 1, wykaz produktów rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych produktów, które kwalifikują się do wyrównania.
2.   Każde zainteresowane państwo członkowskie określa dla regionów, o których mowa w ust. 1, wykaz kosztów dodatkowych, które ponoszą podmioty gospodarcze prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1. Określa ono także wykaz produktów rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych produktów, które kwalifikują się do wyrównania.
Poprawka 467
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3
3.   Przy ustanawianiu wykazu i ilości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają wszystkie istotne czynniki, a zwłaszcza konieczność zagwarantowania, by wyrównanie było w pełni zgodne z przepisami WPRyb.
3.   Przy ustanawianiu wykazu i ilości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają wszystkie istotne czynniki, a zwłaszcza konieczność zagwarantowania, by wyrównanie było w pełni zgodne z przepisami WPRyb, w szczególności konieczność zapewnienia współmierności zdolności połowowej danych flot do dostępnych uprawnień do połowów.
Poprawka 468
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4 – litera c a (nowa)
ca)  pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych połowów.
Poprawka 469
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Następujący operatorzy, którzy ponoszą dodatkowe koszty przy wprowadzaniu na rynek produktów rybołówstwa, kwalifikują się do otrzymania wyrównania kosztów:
a)  osoby fizyczne lub prawne wykorzystujące środki produkcji do uzyskania produktów rybołówstwa lub akwakultury z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu;
b)  właściciele lub operatorzy statków zarejestrowanych w portach regionów, o których mowa w ust. 1, i działających w tych regionach lub stowarzyszenia takich właścicieli i operatorów;
c)  operatorzy w sektorze przetwórstwa i marketingu lub stowarzyszenia takich operatorów.
Poprawka 470
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 a (nowy)
Artykuł 73a
Podmioty gospodarcze
1.  Wyrównanie jest wypłacane podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury w danych regionach.
2.  Zainteresowane państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki, aby zadbać o rentowność podmiotów gospodarczych otrzymujących wyrównanie.
Poprawka 471
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1 – litera a
a)   dla każdego produktu rybołówstwa lub akwakultury – dodatkowe koszty wynikające ze szczególnych utrudnień występujących w danych regionach; oraz
a)   dla każdego produktu rybołówstwa lub akwakultury, lub kategorii produktów – dodatkowe koszty wynikające ze szczególnych utrudnień występujących w danych regionach; oraz
Poprawka 472
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  wszelkie inne rodzaje wsparcia, które beneficjent otrzymuje lub otrzymał w związku ze swoją działalnością.
Poprawka 473
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1
1.   Zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji plan wyrównania dla każdego z danych regionów, w tym wykaz i ilości, o których mowa w art. 73, poziom wyrównania, o którym mowa w art. 74, ze wskazaniem właściwego organu zgodnie z przepisami art. 99.
1.   Zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji plan wyrównania dla każdego z danych regionów, w tym wykaz i ilości oraz rodzaj podmiotów, o których mowa w art. 73, poziom wyrównania, o którym mowa w art. 74, ze wskazaniem właściwego organu zgodnie z przepisami art. 99.
Poprawka 474
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie mogą wprowadzać zmiany do treści planu wyrównania, o którym mowa w ust. 1. Takie zmiany przedkłada się Komisji.
Poprawka 475
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2
2.   Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 w celu określenia zawartości planu wyrównania, w tym kryteriów obliczania dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień występujących w danych regionach.
2.   Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 w celu ustalenia zawartości planu wyrównania, w tym kryteriów obliczania dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień występujących w danych regionach.
Poprawka 476
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 a (nowy)
Artykuł 75a
Pomoc państwa
1.  W drodze odstępstwa od art. 8 i zgodnie z art. 108 TFUE Komisja może zezwolić na udzielenie pomocy operacyjnej w sektorach produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury w celu złagodzenia szczególnych trudności w regionach najbardziej oddalonych ze względu na ich izolację, wyspiarski charakter i skrajne oddalenie.
2.  Państwa członkowskie mogą przyznać dodatkowe środki finansowe na realizację planów wyrównania kosztów, o których mowa w art. 75. W takich przypadkach państwa członkowskie zgłaszają Komisji pomoc państwa, którą Komisja może zatwierdzić zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jako część tych planów. Pomoc państwa, o której powiadomiono zgodnie z niniejszym ustępem, uznaje się za pomoc zgłoszoną w rozumieniu art. 108 ust. 3 zdanie pierwsze TFUE.
Poprawka 477
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1
1.   EFMR może wspierać wdrażanie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania, zgodnie z przepisami art. 46 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] oraz szczegółowo określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa35.
1.   EFMR może wspierać wdrażanie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania, zgodnie z przepisami art. 46 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] oraz szczegółowo określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, a także wprowadzanie elementów niezbędnych do zapewnienia identyfikowalności produktów rybołówstwa zgodnie z art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. System taki powinien prowadzić do szeregu kontroli opartych na wielkości flot w poszczególnych państwach członkowskich.
Poprawka 478
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera a
a)   zakup lub opracowywanie technologii, w tym sprzętu i oprogramowania, systemów wykrywania statków (VDS), systemów telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sieci informatycznych umożliwiających gromadzenie danych dotyczących rybołówstwa, administrowanie nimi, ich zatwierdzanie, analizowanie i wymianę, a także rozwój metod pobierania próbek takich danych i połączenia między międzysektorowymi systemami wymiany danych;
a)   zakup, instalacja i opracowywanie technologii, w tym sprzętu i oprogramowania, systemów wykrywania statków (VDS), systemów telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sieci informatycznych umożliwiających gromadzenie danych dotyczących rybołówstwa, administrowanie nimi, ich zatwierdzanie i analizowanie, zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do danych, ich przekazywanie i wymianę, a także rozwój metod pobierania próbek takich danych i połączenia między międzysektorowymi systemami wymiany danych, pod warunkiem że operacje te przeprowadza się z poszanowaniem indywidualnych swobód i przy zagwarantowaniu ochrony danych osobowych;
Poprawka 479
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera b
b)   zakup i instalacja podzespołów niezbędnych do zapewnienia przesyłu danych od podmiotów zajmujących się działalnością połowową i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa do odpowiednich organów państw członkowskich i UE, w tym niezbędnych podzespołów do systemów elektronicznej rejestracji i raportowania (ERS), systemów monitorowania statków (VMS) oraz systemów automatycznej identyfikacji (AIS) stosowanych na potrzeby kontroli;
b)   rozwój, zakup i instalacja podzespołów, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, niezbędnych do zapewnienia przesyłu danych od podmiotów zajmujących się działalnością połowową i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa do odpowiednich organów państw członkowskich i UE, w tym niezbędnych podzespołów do systemów elektronicznej rejestracji i raportowania (ERS), systemów monitorowania statków (VMS) oraz systemów automatycznej identyfikacji (AIS) stosowanych na potrzeby kontroli;
Poprawka 480
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera c
c)   zakup i instalacja podzespołów koniecznych do zapewnienia identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z definicjami określonymi w art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009;
c)   rozwój, zakup i instalacja podzespołów, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, koniecznych do zapewnienia identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z definicjami określonymi w art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009;
Poprawka 481
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera e
e)   modernizacja i zakup patrolowych statków rybackich, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że przez co najmniej 60% czasu używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa;
e)   modernizacja i zakup patrolowych statków rybackich, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa przez co najmniej 60% całkowitego czasu użytkowania sprzętu w ciągu roku;
Poprawka 482
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera g
g)   wdrażanie pilotażowych projektów dotyczących kontroli rybołówstwa, w tym analizę DNA ryb lub tworzenie stron internetowych dotyczących kontroli;
g)   opracowanie innowacyjnych systemów kontroli i monitoringu oraz wdrażanie pilotażowych projektów dotyczących kontroli rybołówstwa, w tym analiza DNA ryb lub tworzenie stron internetowych dotyczących kontroli;
Poprawka 483
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera j a (nowa)
ja)  programy zapewniające wzmocnioną kontrolę stad podlegających określonym programom kontroli i inspekcji, ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009, w tym również wszelkie poniesione koszty operacyjne;
Poprawka 484
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera j b (nowa)
jb)  programy związane z wdrożeniem planu działania ustalonego zgodnie z art. 102 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, w tym również wszelkie poniesione koszty operacyjne.
Poprawka 485
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3
3.   Środki wymienione w ust. 2 lit. h), i) oraz j) niniejszego artykułu kwalifikują się do wsparcia tylko, jeśli dotyczą działań w zakresie kontroli prowadzonych przez organ publiczny.
3.   Środki wymienione w ust. 2 lit. h), i), j), ja) oraz jb) niniejszego artykułu kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, jeśli dotyczą działań w zakresie kontroli prowadzonych przez organ publiczny.
Poprawka 486
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 a (nowy)
Artykuł 78 a
Działania zbiorowe mające na celu nasilenie i ujednolicenie kontroli
1.  W celu nasilenia i ujednolicenia kontroli EFMR może wspierać wdrażanie projektów transnarodowych mających na celu wprowadzenie i testowanie międzypaństwowych systemów kontroli, inspekcji i egzekwowania zgodnie z przepisami art. 46 rozporządzenia (UE) nr [w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] oraz szczegółowo określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
2.  Do wsparcia kwalifikują się w szczególności następujące rodzaje operacji:
a)  międzynarodowe programy szkoleń pracowników odpowiedzialnych za zadania polegające na monitorowaniu oraz sprawowaniu kontroli i nadzoru w obszarze rybołówstwa;
b)  inicjatywy, w tym seminaria i narzędzia medialne mające na celu ujednolicenie interpretacji rozporządzeń unijnych i wynikających z nich kontroli.
Poprawka 487
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1
1.   EFMR wspiera gromadzenie pierwotnych danych biologicznych, technicznych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych, zarządzanie nimi oraz ich wykorzystywanie, zgodnie z wieloletnim programem Unii, o którym mowa w art. 37 ust. 5 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].
1.   EFMR wspiera gromadzenie pierwotnych danych biologicznych, technicznych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych, zarządzanie nimi oraz ich analizowanie i wykorzystywanie konieczne z punktu widzenia zarządzania zrównoważonym rybołówstwem i akwakulturą w oparciu o ekosystem, zgodnie z wieloletnim programem Unii, o którym mowa w art. 37 ust. 5 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].
Poprawka 488
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 – litera a
a)   zarządzanie danymi i ich wykorzystywanie na potrzeby analizy naukowej i wdrażania WPRyb;
a)   gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie na potrzeby analizy naukowej i wdrażania WPRyb;
Poprawka 489
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  zakup lub opracowywanie technologii, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego wymaganego do gromadzenia danych, zarządzania nimi oraz ich wykorzystywania;
Poprawka 490
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 – litera b
b)   krajowe wieloletnie programy pobierania próbek;
b)   krajowe, transnarodowe i realizowane na szczeblu niższym niż krajowy wieloletnie programy pobierania próbek;
Poprawka 491
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 – litera c
c)   prowadzone na morzu monitorowanie rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych;
c)   prowadzone na morzu monitorowanie rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych, w tym monitorowanie przyłowu organizmów i ptaków morskich;
Poprawka 492
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
da)  zarządzanie rocznymi programami prac związanymi z wiedzą naukową i techniczną w zakresie rybołówstwa, przetwarzanie połączeń w celu transmisji danych i przetwarzania zbiorów danych oraz prace przygotowawcze mające na celu dostarczenie ekspertyz naukowych;
Poprawka 493
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 – litera d b (nowa)
db)  organizowanie posiedzeń ekspertów w dziedzinie rybołówstwa i zarządzanie takimi posiedzeniami;
Poprawka 494
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 – litera e
e)   udział państw członkowskich w regionalnych posiedzeniach koordynujących, o których mowa w art. 37 ust. 4 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa], posiedzeniach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, w których Unia jest umawiającą się stroną lub ma status obserwatora, a także w posiedzeniach międzynarodowych gremiów naukowych odpowiedzialnych za zapewnianie doradztwa naukowego.
e)   udział przedstawicieli państw członkowskich i ich ekspertów naukowych oraz przedstawicieli władz regionalnych w regionalnych posiedzeniach koordynujących, o których mowa w art. 37 ust. 4 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa], posiedzeniach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, w których Unia jest umawiającą się stroną lub ma status obserwatora, a także w posiedzeniach międzynarodowych gremiów naukowych odpowiedzialnych za zapewnianie doradztwa naukowego, gospodarczego lub technicznego;
Poprawka 495
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 – litera e a (nowa)
ea)  usprawnienie gromadzenia danych i systemów zarządzania danymi oraz realizacja badań pilotażowych w celu usprawnienia istniejących systemów gromadzenia danych i zarządzania danymi;
Poprawka 496
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 – litera e b (nowa)
eb)  koszty operacyjne poniesione w wyniku gromadzenia i przetwarzania danych.
Poprawka 497
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 a (nowy)
Artykuł 79 a
Kary
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 150 w celu ukarania państwa członkowskiego przez zamrożenie lub zmniejszenie środków z EFMR, jeśli państwo członkowskie:
a)  nie wywiązuje się ze spoczywającego na nim obowiązku gromadzenia i przekazywania danych lub nie przekazuje sprawozdań dotyczących faktycznej zdolności połowowej jego floty; lub
b)  nie jest w stanie poradzić sobie z problemem połowów NNN na swoich wodach i w odniesieniu do swojej floty rybackiej.
Poprawka 498
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – wprowadzenie
Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do rozwoju i wdrażania zintegrowanej polityki morskiej Unii. W ramach wsparcia:
Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do wzmocnienia rozwoju i wdrażania zintegrowanej polityki morskiej Unii. W ramach wsparcia:
Poprawka 499
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i
(i)   wspieranie działań służących zachęcaniu państw członkowskich i regionów UE do rozwijania, wprowadzania lub wdrażania zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi;
(i)   wspieranie działań służących zachęcaniu państw członkowskich i ich regionów do rozwijania, wprowadzania lub wdrażania zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi;
Poprawka 500
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii
(ii)   promowanie dialogu i współpracy między państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w odniesieniu do kwestii związanych z obszarami morskimi i gospodarką morską, w tym w drodze opracowywania strategii na rzecz basenów morskich;
(ii)   promowanie dialogu i współpracy między państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w odniesieniu do kwestii związanych z obszarami morskimi i gospodarką morską, w tym w drodze opracowywania i wdrażania zintegrowanych strategii na rzecz basenów morskich, przy uwzględnieniu potrzeby wyważonego podejścia we wszystkich basenach morskich, jak również specyfiki basenów i zlewni morskich oraz odpowiednich strategii makroregionalnych tam, gdzie ma to zastosowanie;
Poprawka 501
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii
(iii)   wspieranie międzysektorowych platform i sieci współpracy, z udziałem przedstawicieli organów publicznych, samorządów regionalnych i lokalnych, przemysłu, sektora turystyki, zainteresowanych stron reprezentujących sektor badań naukowych, obywateli, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych;
(iii)   wspieranie międzysektorowych platform i sieci współpracy, z udziałem przedstawicieli krajowych organów publicznych, samorządów regionalnych i lokalnych, przemysłu, sektora turystyki, zainteresowanych stron reprezentujących sektor badań naukowych, obywateli, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, w tym również w ramach strategii na rzecz basenów morskich;
Poprawka 502
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv
(iv)   promowanie wymiany najlepszych praktyk i dialogu na szczeblu międzynarodowym, w tym dwustronnego dialogu z państwami trzecimi, nie naruszając innych ewentualnych porozumień lub ustaleń między UE a zainteresowanymi państwami trzecimi;
(iv)   promowanie wymiany najlepszych praktyk i dialogu na szczeblu międzynarodowym, w tym dwustronnego dialogu z państwami trzecimi – z uwzględnieniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i odpowiednich istniejących konwencji międzynarodowych opartych na niej – nie naruszając innych ewentualnych porozumień lub ustaleń między UE a zainteresowanymi państwami trzecimi;
Poprawka 503
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie
b)   rozwija się międzysektorowe inicjatywy przynoszące wzajemne korzyści różnym sektorom gospodarki morskiej lub rodzajom polityki sektorowej, z uwzględnieniem i wykorzystaniem istniejących narzędzi i inicjatyw, takich jak:
b)   rozwija się międzysektorowe inicjatywy przynoszące wzajemne korzyści różnym sektorom gospodarki morskiej lub rodzajom polityki sektorowej, z uwzględnieniem i wykorzystaniem istniejących narzędzi i inicjatyw, takich jak:
Poprawka 504
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i
(i)   zintegrowany nadzór morski mający na celu podniesienie skuteczności i efektywności w drodze wymiany informacji między różnymi sektorami i ponad granicami, przy uwzględnieniu obecnych i przyszłych systemów;
(i)   zintegrowany nadzór morski mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności w drodze wymiany informacji między różnymi sektorami i ponad granicami, przy uwzględnieniu obecnych i przyszłych systemów;
Poprawka 505
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii
(iii)   ciągły rozwój obszernej i powszechnie dostępnej bazy wiedzy o morzu wysokiej jakości, która umożliwi wymianę, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie tych danych i wiedzy między różnymi grupami użytkowników;
(iii)   ciągły rozwój obszernej i powszechnie dostępnej bazy wysokiej jakości wiedzy o morzu, która ograniczy dublowanie działań oraz umożliwi wymianę, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie tych danych i wiedzy między różnymi grupami użytkowników;
Poprawka 506
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  usprawnia się współpracę między państwami członkowskimi poprzez wymianę informacji i najlepszych praktyk w ramach poszczególnych zadań straży przybrzeżnej w perspektywie utworzenia europejskiej straży przybrzeżnej.
Poprawka 507
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c
c)   wspiera się trwały wzrost, zatrudnienie, innowacje i nowe technologie w powstających i potencjalnych sektorach gospodarki morskiej w regionach przybrzeżnych, uzupełniając ustalone działania sektorowe i krajowe.
c)   wspiera się trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie, innowacje i nowe technologie w powstających i przyszłych sektorach gospodarki morskiej, a także w regionach przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych w Unii, w uzupełnieniu ustalonych działań sektorowych i krajowych.
Poprawka 508
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  wspiera się rozwój kapitału ludzkiego w sektorze morskim, zwłaszcza zachęcając do współpracy i wymian w dziedzinie szkoleń;
Poprawka 509
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera d
d)   wspiera się ochronę środowiska morskiego, w szczególności jego różnorodności biologicznej i chronionych obszarów morskich, takich jak obszary Natura 2000, oraz zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych a także w sposób bardziej szczegółowy określa się granice zrównoważonego charakteru działań prowadzonych przez ludzi, które mają wpływ na środowisko morskie, w szczególności w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.
d)   wspiera się ochronę środowiska morskiego, w szczególności jego różnorodności biologicznej i chronionych obszarów morskich, takich jak obszary Natura 2000, oraz zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych poprzez zastosowanie do zarządzania działalnością prowadzoną przez ludzi podejścia opartego na ekosystemie, spójnie z celem, jakim jest przywrócenie i utrzymanie dobrego stanu środowiska zgodnie z wymogami dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.
Poprawka 510
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera b
b)   projekty, w tym projekty testowe i projekty współpracy,
b)   projekty, od ich zaprojektowania do wdrożenia, w tym projekty testowe i pilotażowe oraz projekty współpracy krajowej i transgranicznej;
Poprawka 511
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera c
c)   powszechne udostępnianie informacji i wymiana najlepszych praktyk, podnoszenie świadomości i pokrewne działania w zakresie komunikacji i upowszechniania informacji, w tym kampanie reklamowe, jak również imprezy oraz opracowywanie i prowadzenie stron internetowych; platformy zainteresowanych stron, w tym informowanie o priorytetach politycznych Unii, o ile są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia;
c)   powszechne udostępnianie informacji i wymiana najlepszych praktyk, w tym również w odniesieniu do skutecznych europejskich programów badań naukowych, podnoszenie świadomości i pokrewne działania w zakresie komunikacji i upowszechniania informacji, w tym kampanie reklamowe, jak również imprezy oraz opracowywanie i prowadzenie stron internetowych; platformy zainteresowanych stron, w tym informowanie o priorytetach politycznych Unii, o ile są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia;
Poprawka 512
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera d
d)   konferencje, seminaria i warsztaty;
d)   konferencje, seminaria, fora i warsztaty;
Poprawka 513
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera e
e)   wymiana najlepszych praktyk, działania w zakresie koordynacji, w tym sieci umożliwiające wymianę informacji i mechanizmy sterowania dla strategii na rzecz basenu morskiego;
e)   wymiana najlepszych praktyk, działania w zakresie koordynacji, w tym sieci umożliwiające wymianę informacji i wsparcie w zakresie rozwoju dla strategii na rzecz basenu morskiego;
Poprawka 514
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera f
f)   rozwój, działanie i utrzymanie systemów i sieci informatycznych umożliwiających gromadzenie danych dotyczących rybołówstwa, administrowanie nimi, ich zatwierdzanie, analizowanie i wymianę, a także rozwój metod pobierania próbek takich danych i połączenia między międzysektorowymi systemami wymiany danych; f) ustanowienie programu mającego na celu budowanie potencjału państw członkowskich w zakresie wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich;
f)   rozwój, działanie i utrzymanie systemów i sieci informatycznych umożliwiających gromadzenie danych, administrowanie nimi, ich zatwierdzanie, analizowanie i wymianę, a także rozwój metod pobierania próbek takich danych i połączenia między międzysektorowymi systemami wymiany danych;
Poprawka 515
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
fa)  projekty szkoleniowe na rzecz rozwijania wiedzy, zdobywania kwalifikacji zawodowych i działania sprzyjające rozwojowi zawodowemu w sektorze morskim;
Poprawka 516
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera f b (nowa)
fb)  właściwe instrumenty na rzecz zintegrowanego zarządzania strefami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zarządzania wspólnymi zasobami na poziomie basenu;
Poprawka 517
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera f c (nowa)
fc)  pomoc techniczna w ramach art. 51 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie wspólnych przepisów].
Poprawka 518
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.   W celu osiągnięcia szczegółowego celu zakładającego rozwijanie operacji międzysektorowych określonych w art. 81 lit. b) EFMR może wspierać:
2.   W celu osiągnięcia szczegółowego celu zakładającego rozwijanie operacji transgranicznych i międzysektorowych określonych w art. 81 lit. b) EFMR może wspierać:
Poprawka 519
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 – litera b
b)   działania związane z koordynacją i współpracą między państwami członkowskimi służące rozwojowi planowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, w tym wydatki związane z systemami i praktykami w dziedzinie wymiany i monitorowania danych, działania związane z oceną, zakładanie i obsługa sieci ekspertów, oraz ustanawianie programu mającego na celu budowanie potencjału państw członkowskich w zakresie wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich;
b)   działania związane z koordynacją i współpracą między państwami członkowskimi, a także we właściwych przypadkach między państwami członkowskimi i regionami, służące rozwojowi planowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, w tym wydatki związane z systemami i praktykami w dziedzinie wymiany i monitorowania danych, działania związane z oceną, zakładanie i obsługa sieci ekspertów, oraz ustanawianie programu mającego na celu budowanie potencjału państw członkowskich w zakresie wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich;
Poprawka 520
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 – litera c
c)   narzędzia techniczne służące ustanowieniu i obsłudze operacyjnej europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego mającej na celu ułatwianie gromadzenia, zbierania, kontroli jakości, wielokrotnego wykorzystania i dystrybucji danych morskich w drodze współpracy między instytucjami państw członkowskich należącymi do sieci.
c)   narzędzia techniczne służące ustanowieniu i obsłudze operacyjnej europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego mającej na celu ułatwianie gromadzenia, zdobywania, zbierania, kontroli jakości, wielokrotnego wykorzystania i rozpowszechniania danych morskich i wiedzy w tej dziedzinie w drodze współpracy między instytucjami państw członkowskich należącymi do sieci.
Poprawka 521
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – wprowadzenie
Środki przewidziane w niniejszym rozdziale ułatwiają wdrażanie WPRyb i IMP w szczególności w odniesieniu do:
Środki przewidziane w niniejszym rozdziale ułatwiają wdrażanie WPRyb i IMP w szczególności w odniesieniu do:
Poprawka 522
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – litera a
a)   doradztwa naukowego w ramach WPRyb;
a)   gromadzenie, zarządzanie i upowszechnianie doradztwa naukowego w ramach WPRyb;
Poprawka 523
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – litera b
b)   szczególnych środków kontroli i egzekwowania w ramach WPRyb;
b)   szczególnych środków kontroli i egzekwowania w ramach WPRyb, w tym inspekcji pracy;
Poprawka 524
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  dialogu społecznego i włączania partnerów społecznych;
Poprawka 525
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – litera e
e)  rozpoznania rynku;
e)  rozpoznania rynku, w tym ustanowienia rynków elektronicznych;
Poprawka 526
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 a (nowy)
Artykuł 84 a
Środki ochronne
W celu zapewnienia skutecznego wdrażania środków ochronnych na podstawie art. 17 i 21 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] EFMR może wspierać inicjatywy podejmowane przez państwa członkowskie w celu współpracy i wdrożenia wspólnych środków, aby osiągnąć cele i założenia uzgodnione w planach wieloletnich ustanowionych zgodnie z art. 9, 10 i 11 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].
Poprawka 527
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1
1.   EFMR może wspierać zapewnianie rezultatów naukowych, w szczególności projektów badań stosowanych związanych bezpośrednio z zapewnieniem procesów doradztwa naukowego oraz opinii i ekspertyz naukowych, na potrzeby podejmowania rzetelnych i efektywnych decyzji dotyczących zarządzania rybołówstwem w ramach WPRyb.
1.   EFMR może wspierać zapewnianie rezultatów naukowych, w szczególności projektów badań stosowanych związanych bezpośrednio z zapewnieniem procesów doradztwa naukowego i społeczno–gospodarczego oraz opinii i ekspertyz naukowych i społeczno–gospodarczych, na potrzeby podejmowania rzetelnych i efektywnych decyzji dotyczących zarządzania rybołówstwem w ramach WPRyb.
Poprawka 528
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera a
a)   badania i projekty pilotażowe konieczne do wdrożenia i rozwoju WPRyb, w tym alternatywne rodzaje zrównoważonych technik zarządzania rybołówstwem;
a)   badania i projekty pilotażowe konieczne do wdrożenia i rozwoju WPRyb, w tym alternatywne rodzaje zrównoważonych technik zarządzania rybołówstwem i akwakulturą, w tym w ramach komitetów doradczych;
Poprawka 529
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  badania konieczne do wdrożenia i rozwoju WPRyb na obszarach wrażliwych pod względem biogeograficznym;
Poprawka 530
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera b
b)   przygotowanie i zapewnienie opinii i ekspertyz naukowych przez organy naukowe, w tym międzynarodowe organy doradcze odpowiedzialne za sporządzanie ocen zasobów, przez ekspertów niezależnych i instytucje badawcze;
b)   przygotowanie i zapewnienie opinii i ekspertyz naukowych przez organy naukowe, w tym międzynarodowe organy doradcze odpowiedzialne za sporządzanie ocen zasobów, przez ekspertów i instytucje badawcze;
Poprawka 531
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera c
c)   udział ekspertów w posiedzeniach dotyczących kwestii naukowych i technicznych w zakresie rybołówstwa oraz w eksperckich grupach roboczych, jak również w międzynarodowych organach doradczych oraz w posiedzeniach, podczas których wymagać się będzie wkładu ekspertów w dziedzinie rybołówstwa;
c)   udział ekspertów w posiedzeniach dotyczących kwestii naukowych i technicznych w zakresie rybołówstwa oraz w eksperckich grupach roboczych, jak również w międzynarodowych organach doradczych oraz w posiedzeniach, podczas których wymagać się będzie wkładu ekspertów w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury;
Poprawka 532
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)  finansowanie statków badawczych realizujących naukowe programy badawcze na obszarach poza UE, na których UE prowadzi działalność na podstawie porozumień w sprawie połowów;
Poprawka 533
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera e
e)   działania w zakresie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie gromadzenia danych, w tym ustanawianie i obsługa regionalnych baz danych do przechowywania danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania, które przyniosą korzyści dla współpracy regionalnej i poprawią skuteczność działań z zakresu gromadzenia danych i zarządzania nimi, jak również ekspertyzy naukowe wspierające zarządzanie rybołówstwem.
e)   działania w zakresie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie gromadzenia danych, z uwzględnieniem różnych zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym oraz z uwzględnieniem ustanawiania i obsługi regionalnych baz danych do przechowywania danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania, które przyniosą korzyści dla współpracy regionalnej i poprawią skuteczność działań z zakresu gromadzenia danych i zarządzania nimi, jak również ekspertyzy naukowe wspierające zarządzanie rybołówstwem;
Poprawka 534
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera e a (nowa)
ea)  ustanowienie rynków elektronicznych, aby lepiej koordynować przepływ informacji między podmiotami rynkowymi i przetwórcami.
Poprawka 535
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera a
a)   wspólny zakup przez kilka państw członkowskich o terytoriach znajdujących się na tym samym obszarze geograficznym patrolowych statków rybackich, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że przez co najmniej 60% czasu używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa;
a)   wspólny zakup przez kilka państw członkowskich o terytoriach znajdujących się na tym samym obszarze geograficznym patrolowych statków rybackich, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa przez co najmniej 60% całkowitego czasu użytkowania sprzętu, obliczanego w okresie rocznym;
Poprawka 536
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera b
b)   wydatki związane z oceną i rozwojem nowych technologii kontroli;
b)   wydatki związane z oceną i rozwojem nowych technologii kontroli oraz procedur wymiany danych między organami i instytucjami posiadającymi uprawnienia w obszarze bezpieczeństwa, ratownictwa i kontroli w Unii;
Poprawka 537
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 1
1.   EFMR może wspierać koszty operacyjne funkcjonowania komitetów doradczych ustanawianych na podstawie art. 52 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].
1.   EFMR wspiera niezbędne koszty operacyjne funkcjonowania komitetów doradczych ustanawianych na podstawie [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] w celu zapewnienia pełnej i skutecznej realizacji ich zadań, a także koszty związane z korzystaniem z wiedzy fachowej przez te komitety.
Poprawka 538
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  EFMR może wspierać koszty operacyjne komitetów doradczych, jeżeli koszty takie wynikają z działań podejmowanych z myślą o zaangażowaniu i udziale organizacji rybaków i innych zainteresowanych podmiotów.
Poprawka 539
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  EFMR wspiera koszty operacyjne, techniczne i naukowe wynikające z przeprowadzania badań mających uzasadniać zalecenia komitetów doradczych.
Poprawka 540
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 a (nowy)
Artykuł 88 a
Dialog społeczny
EFMR może wspierać koszty operacyjne podmiotów promujących dialog społeczny i włączanie partnerów społecznych.
Poprawka 541
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1
EFMR może wspierać opracowywanie i upowszechnianie przez Komisję informacji o rynku produktów rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 49 [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury].
EFMR może wspierać opracowywanie i upowszechnianie przez Komisję informacji o rynku produktów rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 49 [rozporządzenia (UE) nr ... w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury], co obejmuje również ustanowienie rynków elektronicznych, aby lepiej koordynować przepływ informacji między podmiotami rynkowymi a przetwórcami;
Poprawka 542
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – litera b
b)   realizację porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i uczestnictwo Unii w regionalnych organizacjach ds. rybołówstwa;
b)   przygotowanie, monitorowanie i ocenę porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i uczestnictwo Unii w regionalnych organizacjach ds. rybołówstwa; odnośne działania obejmują badania, posiedzenia, zaangażowanie ekspertów, koszty personelu tymczasowego, działania informacyjne oraz wszelkie inne koszty administracyjne lub koszty wynikające z pomocy naukowej lub technicznej, zapewnianej przez Komisję.
Poprawka 543
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   EFMR może wspierać, z inicjatywy państw członkowskich, z zastrzeżeniem pułapu w wysokości 5 % całkowitej kwoty przewidzianej w ramach programu operacyjnego:
1.   EFMR może wspierać, z inicjatywy państw członkowskich, z zastrzeżeniem pułapu w wysokości 6% całkowitej kwoty przewidzianej w ramach programu operacyjnego:
Poprawka 544
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a
a)   100 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia w ramach dopłat do przechowywania, o którym mowa w art. 70;
a)   50% kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia w ramach dopłat do przechowywania, o którym mowa w art. 70;
Poprawka 545
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a a (nowa)
aa)  100% kwalifikowalnych wydatków publicznych na przygotowanie produkcji i planów marketingowych, o których mowa w art. 69;
Poprawka 546
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera d
d)   80 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 78 ust. 2 lit. a)-d) oraz f)-j);
d)   90% kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 78 ust. 2 lit. a)-d) oraz f)-j);
Poprawka 547
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera e
e)   65 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 79.
e)   80% kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 79.
Poprawka 548
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera e a (nowa)
ea)  oraz 10 punktów procentowych, a także maksymalna stawka wkładu z EFMR, jeżeli w ramach EFMR finansowane są działania na oddalonych wyspach greckich i w regionach najbardziej oddalonych, które ze względu na odległość znajdują się w niekorzystnym położeniu;
Poprawka 549
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 1
1.   Państwa członkowskie stosują maksymalną intensywność pomocy publicznej w wysokości 50 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków związanych z operacją.
1.   Państwa członkowskie stosują maksymalną intensywność pomocy publicznej w wysokości 60% całkowitych kwalifikowalnych wydatków związanych z operacją.
Poprawka 550
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 2 – litera a
a)   beneficjent jest podmiotem prawa publicznego;
a)   beneficjent jest podmiotem prawa publicznego lub podmiotem prywatnym świadczącym usługi publiczne;
Poprawka 551
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 2 – litera b
b)  operacja dotyczy dopłat do przechowywania, o których mowa w art. 70;
skreślona
Poprawka 552
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować intensywność pomocy publicznej w wysokości między 50% a maksymalnie 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jeśli operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdział III i jeśli spełnia ona jedno z poniższych kryteriów:
3.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować intensywność pomocy publicznej w wysokości między 60% a maksymalnie 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jeśli operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdział I, II, III lub IV i jeśli spełnia ona co najmniej dwa z poniższych kryteriów:
Poprawka 553
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – ustęp 2 – akapit drugi
Komisja korzysta z tego uprawnienia z pełnym poszanowaniem zasady proporcjonalności i uwzględniając, że nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów WPRyb stanowić może poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów na poziomie MSY, trwałości odpowiednich stad oraz ochrony środowiska morskiego.
Komisja korzysta z tego uprawnienia z pełnym poszanowaniem zasady proporcjonalności i uwzględniając, że nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów WPRyb stanowić może poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, trwałości odpowiednich stad oraz ochrony środowiska morskiego lub osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu środowiska do 2020 r. Państwa członkowskie zapewniają dla każdego programu operacyjnego ustanowienie odpowiedniego systemu zarządzania i kontroli zapewniającego przejrzysty przydział i rozdział funkcji pomiędzy instytucją zarządzającą a jednostką certyfikującą.
Poprawka 576
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99
1.   W uzupełnieniu ogólnych zasad określonych w art. 114 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy] instytucja zarządzająca odpowiada za
W uzupełnieniu ogólnych zasad określonych w art. 114 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy] instytucja zarządzająca odpowiada za
(a)   przekazywanie dwa razy w roku Komisji odpowiednich danych dotyczących operacji wybranych do finansowania, w tym najważniejszych cech beneficjenta i samej operacji. Komisja określi w drodze aktu wykonawczego przepisy dotyczące sposobu prezentacji tych danych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 128 ust. 2;
(a)   przekazywanie dwa razy w roku Komisji odpowiednich danych dotyczących operacji wybranych do finansowania, w tym najważniejszych cech beneficjenta i samej operacji. Komisja określi w drodze aktu wykonawczego przepisy dotyczące sposobu prezentacji tych danych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 128 ust. 2;
(b)   zapewnienie reklamy i promocji programu poprzez informowanie potencjalnych beneficjentów, organizacji zawodowych, partnerów gospodarczych i społecznych, podmiotów zaangażowanych we wspieranie równości kobiet i mężczyzn oraz organizacji pozarządowych, w tym organizacji zajmujących się kwestiami środowiska naturalnego, o możliwościach oferowanych przez program i zasadach uzyskania dostępu do finansowania w ramach programu;
(b)   zapewnienie reklamy i promocji programu poprzez informowanie potencjalnych beneficjentów, organizacji zawodowych, partnerów gospodarczych i społecznych, podmiotów zaangażowanych we wspieranie równości kobiet i mężczyzn oraz organizacji pozarządowych, w tym organizacji zajmujących się kwestiami środowiska naturalnego, o możliwościach oferowanych przez program i zasadach uzyskania dostępu do finansowania w ramach programu oraz obowiązku przestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa;
(c)   zapewnienie reklamy i promocji programu poprzez informowanie beneficjentów o wkładzie Unii i ogółu społeczeństwa o roli odgrywanej przez Unię w programie.
(c)   zapewnienie reklamy i promocji programu poprzez informowanie beneficjentów o wkładzie Unii i obowiązku przestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa;
(d)  zapewnienie reklamy i promocji programu poprzez informowania ogółu społeczeństwa o roli odgrywanej przez Unię w programie, a także roli państw członkowskich w zapewnianiu przestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 554
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1
1.  W uzupełnieniu art. 135 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy], przede wszystkim państwa członkowskie są odpowiedzialne także za badanie przypadków niezgodności z przepisami stosowanymi w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).
Poprawka 555
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2
2.   W przypadku korekt finansowych zastosowanych do wydatków bezpośrednio związanych z nieprzestrzeganiem przepisów art. 98 państwa członkowskie podejmują decyzję o kwocie korekty, uwzględniając wagę przepisów WPRyb naruszonych przez beneficjenta, korzyść ekonomiczną wynikającą z takiego nieprzestrzegania przepisów WPRyb lub znaczenie wkładu z EFMR na rzecz działalności gospodarczej beneficjenta.
2.   W przypadku korekt finansowych zastosowanych do wydatków bezpośrednio związanych z nieprzestrzeganiem przepisów art. 98 państwa członkowskie podejmują decyzję o kwocie korekty, uwzględniając powagę, zakres, czas trwania i powtarzalność naruszenia przepisów WPRyb przez beneficjenta, korzyść ekonomiczną wynikającą z takiego nieprzestrzegania przepisów WPRyb lub znaczenie wkładu z EFMR na rzecz działalności gospodarczej beneficjenta.
Poprawka 577
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102
1.   W uzupełnieniu art. 134 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy] Komisja może zawiesić, w drodze aktu wykonawczego, całość lub część płatności okresowych programu operacyjnego, w przypadku gdy
1.   W uzupełnieniu art. 134 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy] Komisja może zawiesić, w drodze aktu wykonawczego, całość lub część płatności okresowych programu operacyjnego, w przypadku gdy
a)  w systemie zarządzania i kontroli programu operacyjnego istnieje poważna wada, w odniesieniu do której nie podjęto środków naprawczych;
b)  wydatek ujęty w poświadczonej deklaracji wydatków związany jest z poważną nieprawidłowością lub innymi przypadkami niezgodności, które nie zostały skorygowane;
c)  państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań w celu naprawy sytuacji, co doprowadziło do wstrzymania płatności na podstawie art. 118;
d)  występują poważne niedociągnięcia w jakości i wiarygodności systemu monitorowania;
Komisja – w drodze aktu wykonawczego – przyjęła decyzję, w której stwierdzono, że państwo członkowskie nie spełniło zobowiązań w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Taka niezgodność może mieć wpływ na wydatki zawarte w poświadczonej deklaracji wydatków, w związku z którymi wnioskowano o płatność okresową.
e)  Komisja – w drodze aktu wykonawczego – przyjęła decyzję, w której stwierdzono, że państwo członkowskie nie spełniło zobowiązań w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Taka niezgodność może mieć wpływ na wydatki zawarte w poświadczonej deklaracji wydatków, w związku z którymi wnioskowano o płatność okresową;
f)  warunki, o których mowa w art. 17 ust. 5 i art. 20 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy są spełnione.
2.   Komisja może ustanowić, w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 128 ust. 3, szczegółowe przepisy w sprawie płatności, które mogą zostać zawieszone. Wysokość tych kwot jest proporcjonalna do charakteru i znaczenia naruszenia zobowiązań przez państwo członkowskie.
2.   Komisja może podjąć decyzję – w drodze aktu wykonawczego – o zawieszeniu całości lub części płatności okresowych po umożliwieniu państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag w terminie dwóch miesięcy. Komisja może ustanowić, w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 151 ust. 3, szczegółowe przepisy w sprawie części płatności, która może zostać zawieszona. Kwoty te są proporcjonalne do charakteru i znaczenia uchybienia, nieprawidłowości lub naruszenia zobowiązań przez państwo członkowskie.
2a.  Komisja podejmuję decyzję – w drodze aktu wykonawczego – o zniesieniu zawieszenia całości lub części płatności okresowych, w przypadku gdy państwo członkowskie podjęło niezbędne środki umożliwiające zniesienie zawieszenia. W przypadku gdy państwo członkowskie nie podejmie niezbędnych środków, Komisja może przyjąć decyzję, w drodze aktu wykonawczego, o zastosowaniu korekt finansowych poprzez anulowanie całości lub części wkładu Unii na rzecz programu operacyjnego zgodnie z art. 128 i 129.
Poprawka 578
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 a (nowy)
Artykuł 103a
Kontrole na miejscu przeprowadzane przez Komisję
1.  Nie naruszając kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi, a także nie naruszając postanowień art. 287 Traktatu lub wszelkich kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 322 Traktatu, Komisja może organizować kontrole na miejscu w państwach członkowskich w celu sprawdzenia w szczególności:
(a)  zgodności praktyk administracyjnych z przepisami Unii;
(b)  istnienia niezbędnych dokumentów uzupełniających i ich zgodności z operacjami finansowanymi z EFMR;
(c)  warunków, w jakich operacje finansowane przez EFMR są przeprowadzane i kontrolowane.
2.  Osoby upoważnione przez Komisję do przeprowadzania kontroli na miejscu lub przedstawiciele Komisji działający w ramach udzielonych im kompetencji mają dostęp do ksiąg i wszystkich innych dokumentów, w tym dokumentów i ich metadanych, związanych z wydatkami finansowanymi przez EFMR, łącznie z informacjami sporządzonymi lub otrzymanymi i przechowywanymi w postaci elektronicznej.
4.  W odpowiednim czasie przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu Komisja powiadamia o niej dane państwo członkowskie lub państwo członkowskie, na którego terenie kontrola ma się odbyć. Przedstawiciele danego państwa członkowskiego mogą brać udział w tych kontrolach.
5.  Na żądanie Komisji i za zgodą państwa członkowskiego kontrole dodatkowe lub dochodzenia dotyczące operacji określonych w niniejszym rozporządzeniu są przeprowadzane przez właściwe organy tego państwa członkowskiego. Przedstawiciele Komisji lub osoby upoważnione przez Komisję mogą uczestniczyć w tego rodzaju kontrolach.
6.  W celu ulepszenia kontroli Komisja może, za zgodą danych państw członkowskich, poprosić o wsparcie organy wymienionych państw członkowskich w odniesieniu do niektórych kontroli lub niektórych dochodzeń.
7.  Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, przyjętych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 151 ust. 2, ustanowić przepisy dotyczące szczególnych procedur, których państwa członkowskie muszą przestrzegać podczas przeprowadzanych dodatkowych kontroli, o których mowa w ust. 5 i 6.
Poprawka 579
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104
1.  Państwa członkowskie udostępniają Komisji wszystkie informacje niezbędne dla właściwego funkcjonowania EFMR oraz podejmują wszelkie właściwe środki w celu ułatwienia kontroli, które Komisja może uznać za konieczne w ramach zarządzania finansowaniem unijnym, łącznie z kontrolami na miejscu.
Na żądanie Komisji, państwa członkowskie przekazują jej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, które zostały przyjęte w celu zastosowania aktów prawnych Unii dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa, w takim stopniu, w jakim akty te mają konsekwencje finansowe dla EFMR.
2.   Na żądanie Komisji, państwa członkowskie przekazują jej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, które zostały przyjęte w celu zastosowania aktów prawnych Unii dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa, w takim stopniu, w jakim akty te mają konsekwencje finansowe dla EFMR.
3.  Państwa członkowskie udostępniają Komisji wszelkie informacje o wykrytych nieprawidłowościach lub przypadkach podejrzeń nadużyć finansowych oraz o krokach podjętych w celu odzyskania nienależnych płatności związanych z wspomnianymi nieprawidłowościami lub nadużyciami zgodnie z art. 116.
Poprawka 580
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107
1.  Przed podjęciem decyzji, w drodze aktów wykonawczych, o dokonaniu korekty finansowej Komisja wszczyna procedurę, informując państwo członkowskie o swych tymczasowych wnioskach i wzywa je do zgłoszenia uwag w terminie dwóch miesięcy.
W uzupełnieniu art. 137 ust. 2 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy], w przypadku gdy Komisja zaproponuje korektę finansową, o której mowa w art. 106 ust. 2, państwo członkowskie otrzymuje możliwość wykazania, poprzez analizę odnośnych dokumentów, że rzeczywisty zakres nieprzestrzegania przepisów WPRyb oraz jego związek z wydatkiem jest mniejszy niż w ocenie Komisji.
2.   W przypadku gdy Komisja zaproponuje korektę finansową na podstawie wartości zryczałtowanej lub ekstrapolowanej, państwo członkowskie otrzymuje możliwość wykazania, poprzez analizę odnośnych dokumentów, że rzeczywisty zakres nieprawidłowości lub innego przypadku nieprzestrzegania przepisów, w tym przepisów WPRyb, jest mniejszy niż w ocenie Komisji. W porozumieniu z Komisją państwo członkowskie może ograniczyć zakres takiej analizy do stosownej części odnośnych dokumentów lub ich próby. Z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, czas przeznaczony na te analizy nie przekracza okresu kolejnych dwóch miesięcy po dwumiesięcznym okresie, o którym mowa w ust. 1.
3.  Komisja uwzględnia wszelkie dowody przedstawione przez państwo członkowskie w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.  W przypadku gdy państwo członkowskie nie akceptuje tymczasowych wniosków Komisji, wzywane jest do wzięcia udziału w przesłuchaniu przez Komisję w celu dopilnowania, że dostępne są wszystkie odpowiednie informacje i uwagi umożliwiające Komisji sformułowanie wniosków dotyczących zastosowania korekty finansowej.
5.  Komisja podejmuje decyzję, w drodze aktów wykonawczych, w celu zastosowania korekt finansowych w terminie sześciu miesięcy od daty przesłuchania lub od daty otrzymania dodatkowych informacji, jeżeli dane państwo członkowskie zgadza się na przedłożenie takich dodatkowych informacji w następstwie przesłuchania. Komisja bierze pod uwagę wszystkie informacje i uwagi przedłożone w trakcie trwania procedury. Jeśli przesłuchanie nie ma miejsca, sześciomiesięczny okres rozpoczyna się dwa miesiące po dacie wezwania na przesłuchanie wysłanego przez Komisję.
6.  Jeżeli nieprawidłowości dotyczące rocznych sprawozdań finansowych przesłanych Komisji zostały wykryte przez Komisję lub Trybunał Obrachunkowy, wynikające z tego korekty finansowe zmniejszają wsparcie z EFMR dla programu operacyjnego.
Poprawka 557
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1
1.  Najważniejsze informacje na temat realizacji programu, każdej operacji wybranej do finansowania, a także na temat ukończonych operacji, potrzebne do celów monitorowania i oceny, w tym najważniejsze cechy beneficjenta i projektu, są rejestrowane i zachowywane w wersji elektronicznej.
1.  Najważniejsze informacje na temat realizacji programu, każdego działania wybranego do finansowania, a także na temat ukończonych działań, potrzebne do celów monitorowania i oceny, w tym najważniejsze cechy beneficjenta i projektu, są rejestrowane i zachowywane w wersji elektronicznej.
Poprawka 558
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 2
2.  Instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący prowadzą monitorowanie każdego programu operacyjnego poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki dotyczące produktów i celów.
Poprawka 559
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera a
a)  uczestniczy w konsultacjach i wydaje opinię, w terminie czterech miesięcy od wydania decyzji zatwierdzającej program, na temat kryteriów wyboru finansowanych operacji; kryteria wyboru podlegają przeglądowi zgodnie z potrzebami programowania;
a)  uczestniczy w konsultacjach i wydaje opinię, w terminie czterech miesięcy od wydania decyzji zatwierdzającej program, na temat kryteriów wyboru finansowanych działań; kryteria wyboru podlegają przeglądowi zgodnie z potrzebami programowania;
(poprawka językowa)
Poprawki 581, 560 i 561
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1
1.   Zgodnie z art. 99 ust. 1 lit. b) instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna za:
1.   Zgodnie z art. 99 ust. 1 lit. b)–d) instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna za:
a)   zapewnienie stworzenia jednej strony internetowej lub jednego portalu internetowego zawierającego informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w każdym państwie członkowskim i dostęp do nich;
a)   zapewnienie stworzenia jednej strony internetowej lub jednego portalu internetowego zawierającego informacje na temat programów operacyjnych w każdym państwie członkowskim i łatwy dostęp do nich;
b)   informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach programów operacyjnych;
b)   informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach programów operacyjnych oraz obowiązku przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa;
c)   upowszechnianie wśród obywateli Unii roli i osiągnięć EFMR przez działania informacyjne i komunikacyjne na temat rezultatów i skutków umów partnerskich, programów operacyjnych i operacji.
c)   upowszechnianie wśród obywateli Unii roli i osiągnięć EFMR przez działania informacyjne i komunikacyjne na temat rezultatów i skutków umów partnerskich, programów operacyjnych i operacji;
d)  dopilnowanie, by do publicznej wiadomości podane zostało podsumowanie dotyczące środków mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami wspólnej polityki rybołówstwa, w tym przypadków niezgodności, jakiej dopuściły się państwa członkowskie lub beneficjenci, a także działań mających na celu naprawę sytuacji, jak korekty finansowe.
Poprawka 562
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  W odniesieniu do dostępu do informacji środowiskowych stosuje się dyrektywę 2003/4/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i (WE) nr 1367/2006.
Poprawka 563
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Związane z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, mogą skorzystać ze wzrostu o:

25

Poprawka

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Związane z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, mogą skorzystać ze wzrostu o:

30

Poprawka 564
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Wdrażane przez organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, mogą skorzystać ze wzrostu o:

20

Poprawka

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Wdrażane przez organizacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów, organizacje zawodowe rybaków uznane przez państwo członkowskie lub organizacje międzybranżowe, mogą skorzystać ze wzrostu o:

30

Poprawka 565
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 5 a (nowy)

Poprawka Parlamentu

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Zgodne z wymogami wszystkich kryteriów zrównoważonego rozwoju, które państwa członkowskie mogą zastosować, mogą skorzystać ze wzrostu o:

10

Poprawka 566
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 8

Tekst proponowany przez Komisję

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Wdrażane przez przedsiębiorstwa niespełniające definicji MŚP nakłady będą zmniejszone o:

20

Poprawka

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Wdrażane przez przedsiębiorstwa niespełniające definicji MŚP nakłady będą zmniejszone o:

15

Poprawka 567
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 8 a (nowy)

Poprawka Parlamentu

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Zgodne z wymogami tabeli kryteriów zrównoważonego rozwoju, które państwa członkowskie mogą zastosować, mogą skorzystać ze wzrostu o:

10

Poprawka 568
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – wiersz 7 a (nowy)

Poprawka Parlamentu

7a.  Prawodawstwo w dziedzinie warunków pracy

Przestrzeganie przez podmioty gospodarcze z Unii prawodawstwa dotyczącego warunków pracy

Skuteczne wdrożenie i stosowanie unijnego prawodawstwa w dziedzinie warunków pracy, które obejmuje:

–  przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku rybaków;

–  przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa;

–  przepisy dotyczące wstępnej kwalifikacji i ustawicznego szkolenia zawodowego rybaków.

Poprawka 569
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

Priorytet EFMR:

6 Przyczynianie się do wdrażania WPRyb

CT 6: ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający wypełnienie wymogów w odniesieniu do danych dotyczących zarządzania rybołówstwem określonych w art. 37 [rozporządzenia w sprawie WPRyb];

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i zastosowanie wieloletniego programu dotyczącego gromadzenia danych do przeglądu przez STECF i zatwierdzenia przez Komisję

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i realizację rocznego planu prac dotyczącego gromadzenia danych do przeglądu przez STECF i zatwierdzenia przez Komisję

Zdolność przydziału zasobów ludzkich wystarczająca do realizacji dwustronnych lub wielostronnych porozumień z innymi państwami członkowskimi w przypadku dzielonej pracy przy wypełnianiu zobowiązań związanych z gromadzeniem danych

Poprawka

Priorytet EFMR:

6 Przyczynianie się do wdrażania WPRyb

CT 6: ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający wypełnienie wymogów w odniesieniu do danych dotyczących zarządzania rybołówstwem określonych w art. 37 [rozporządzenia w sprawie WPRyb];

Ocena równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów:

przeprowadzono szczegółową analizę równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów w celu skutecznego wdrożenia środków zarządzania flotą

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i zastosowanie wieloletniego programu dotyczącego gromadzenia danych do przeglądu przez STECF i zatwierdzenia przez Komisję

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i realizację rocznego planu prac dotyczącego gromadzenia danych do przeglądu przez STECF i zatwierdzenia przez Komisję

Zdolność przydziału zasobów ludzkich wystarczająca do realizacji dwustronnych lub wielostronnych porozumień z innymi państwami członkowskimi w przypadku dzielonej pracy przy wypełnianiu zobowiązań związanych z gromadzeniem danych

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i przeprowadzenie ocen zdolności połowowej floty;

odpowiednie składanie sprawozdań dotyczących wysiłków na rzecz osiągnięcia równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów zgodnie z wymogami art. 34 i 37 rozporządzenia (UE) nr .../...] [w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].

Poprawka 570
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 2 – wiersz 4 a (nowy)

Poprawka Parlamentu

Priorytet UE w odniesieniu do EFMR / Cel tematyczny (CT) wspólnych ram strategicznych

Uwarunkowanie ex ante

Kryteria, które należy spełnić

Priorytet EFMR:

6 Przyczynianie się do wdrażania WPRyb

CT 6: ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Coroczna ocena równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów: przeprowadzono szczegółową analizę równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów w celu skutecznego wdrożenia środków zarządzania flotą dotyczących zmniejszenia zdolności połowowej floty i bezpośrednich inwestycji na statkach.

Konkretne działania obejmują:

–  udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i przeprowadzenie ocen zdolności połowowej floty;

–  odpowiednie składanie sprawozdań dotyczących wysiłków na rzecz osiągnięcia równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów zgodnie z wymogami art. 34 i 37 [proponowanego rozporządzenia podstawowego].

Poprawka 614
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – ustęp 1 – tiret pierwsze
–  nazwa beneficjenta (jedynie osoby prawne; osób fizycznych nie należy wymieniać),;
–  nazwa beneficjenta;
Poprawka 582
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkty 2 i 3
2.  DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE DLA OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA
2.  DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE DLA OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA
2.1  Obowiązki państwa członkowskiego
2.1  Obowiązki państwa członkowskiego
1.  Państwo członkowskie dopilnowuje, aby działania informacyjne i promocyjne miały możliwie jak największe nagłośnienie w mediach, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji na odpowiednim poziomie.
1.  Państwo członkowskie dopilnowuje, aby działania informacyjne i promocyjne miały możliwie jak największe nagłośnienie w mediach, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji na odpowiednim poziomie.
2.  Do obowiązków państwa członkowskiego należy organizowanie przynajmniej następujących działań informacyjnych i promocyjnych:
2.  Do obowiązków państwa członkowskiego należy organizowanie przynajmniej następujących działań informacyjnych i promocyjnych:
a)  szeroko zakrojone działania informacyjne promujące uruchomienie programu operacyjnego;
a)  szeroko zakrojone działania informacyjne promujące uruchomienie programu operacyjnego;
b)  w okresie programowania przynajmniej dwa szeroko zakrojone działania informacyjne promujące możliwości finansowania i realizowane strategie oraz przedstawiające osiągnięcia programu operacyjnego;
b)  w okresie programowania przynajmniej dwa szeroko zakrojone działania informacyjne promujące możliwości finansowania i realizowane strategie oraz przedstawiające osiągnięcia programu operacyjnego;
c)  wywieszanie flagi Unii Europejskiej przed siedzibą każdej instytucji zarządzającej lub w jej siedzibie w miejscu widocznym dla ogółu społeczeństwa;
c)  wywieszanie flagi Unii Europejskiej przed siedzibą każdej instytucji zarządzającej lub w jej siedzibie w miejscu widocznym dla ogółu społeczeństwa;
d)  publikowanie elektronicznego wykazu operacji zgodnie z sekcją 1;
d)  publikowanie elektronicznego wykazu operacji zgodnie z sekcją 1;
e)  podawanie przykładów operacji, w podziale na programy operacyjne, na jednej stronie internetowej lub na stronie internetowej programu dostępnej za pośrednictwem jednego portalu internetowego; przykłady te powinny być w jednym z powszechnie używanych języków urzędowych Unii Europejskiej innym niż język lub języki urzędowe danego państwa członkowskiego;
e)  podawanie przykładów operacji, w podziale na programy operacyjne, na jednej stronie internetowej lub na stronie internetowej programu dostępnej za pośrednictwem jednego portalu internetowego; przykłady te powinny być w jednym z powszechnie używanych języków urzędowych Unii Europejskiej innym niż język lub języki urzędowe danego państwa członkowskiego;
f)  specjalna sekcja tej strony internetowej powinna być poświęcona krótkiemu podsumowaniu operacji innowacyjnych i ekoinnowacyjnych;
f)  specjalna sekcja tej strony internetowej powinna być poświęcona krótkiemu podsumowaniu operacji innowacyjnych i ekoinnowacyjnych;
g)   aktualizowanie informacji na temat realizacji programu operacyjnego, obejmujących jego główne osiągnięcia, na jednej stronie internetowej lub stronie internetowej programu operacyjnego dostępnej za pośrednictwem jednego portalu internetowego.
g)   aktualizowanie informacji na temat realizacji programu operacyjnego, obejmujących jego główne osiągnięcia, na jednej stronie internetowej lub stronie internetowej programu operacyjnego dostępnej za pośrednictwem jednego portalu internetowego.
ga)   Poczynając od 2016 r. publikowane jest co roku do dnia 31 stycznia podsumowanie w związku z przypadkami niezgodności, jakiej dopuściły się państwa członkowskie lub beneficjenci, a także działaniami mającymi na celu naprawę sytuacji, w tym korektami finansowymi dokonanymi przez państwa członkowskie lub Komisję.
3.  Instytucja zarządzająca angażuje w działania informacyjne i promocyjne, zgodnie z krajowymi przepisami i praktykami, następujące podmioty:
3.  Instytucja zarządzająca angażuje w działania informacyjne i promocyjne, zgodnie z krajowymi przepisami i praktykami, następujące podmioty:
h)  partnerów, o których mowa w art. 5 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy];
a)  partnerów, o których mowa w art. 5 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy];
i)   centra informacji europejskiej, jak również przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich,
b)  centra informacji europejskiej, jak również przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich,
j)  instytucje edukacyjne i badawcze.
c)  instytucje edukacyjne i badawcze.
Podmioty te powinny szeroko rozpowszechniać informacje określone w art. 120 ust. 1 lit. a) i b).
Podmioty te powinny szeroko rozpowszechniać informacje określone w art. 120 ust. 1 lit. a) i b).
3.  DZIAŁANIA INFORMACYJNE SKIEROWANE DO POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I DO BENEFICJENTÓW
3.  DZIAŁANIA INFORMACYJNE SKIEROWANE DO POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I DO BENEFICJENTÓW
3.1  Działania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów
3.1  Działania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów
1.  Instytucja zarządzająca dopilnowuje, aby informacje dotyczące celów programu operacyjnego i możliwości finansowania oferowanych w ramach EFMR były szeroko rozpowszechniane wśród potencjalnych beneficjentów i wszystkich zainteresowanych stron.
1.  Instytucja zarządzająca dopilnowuje, aby informacje dotyczące celów programu operacyjnego i możliwości finansowania oferowanych w ramach EFMR były szeroko rozpowszechniane wśród potencjalnych beneficjentów i wszystkich zainteresowanych stron.
2.  Instytucja zarządzająca dopilnowuje, aby potencjalni beneficjenci otrzymywali informacje dotyczące przynajmniej następujących kwestii:
2.  Instytucja zarządzająca dopilnowuje, aby potencjalni beneficjenci otrzymywali informacje dotyczące przynajmniej następujących kwestii:
a)  warunki kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach programu operacyjnego;
a)  warunki kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach programu operacyjnego;
b)  opis warunków dopuszczalności składania wniosków, procedur rozpatrywania wniosków o finansowanie i odnośne terminy;
b)  opis warunków dopuszczalności składania wniosków, procedur rozpatrywania wniosków o finansowanie i odnośne terminy, a także kryteria trwałości dotyczące dopuszczalności operacji;
ba)  możliwe skutki finansowe w przypadku nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa
c)  kryteria wyboru operacji, które będą finansowane;
c)  kryteria wyboru operacji, które będą finansowane;
d)  osoby przewidziane do kontaktów na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, które są w stanie dostarczyć informacji na temat programów operacyjnych;
d)  osoby przewidziane do kontaktów na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, które są w stanie dostarczyć informacji na temat programów operacyjnych;
e)  wnioski powinny zawierać propozycję działań komunikacyjnych, proporcjonalnych do rozmiaru operacji, mających na celu informowanie opinii publicznej o celach operacji i wsparciu UE dla operacji.
e)  wnioski powinny zawierać propozycję działań komunikacyjnych, proporcjonalnych do rozmiaru operacji, mających na celu informowanie opinii publicznej o celach operacji i wsparciu UE dla operacji.
3.2.  Działania informacyjne skierowane do beneficjentów
3.2.  Działania informacyjne skierowane do beneficjentów
Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów o tym, że wyrażenie zgody na finansowanie oznacza zgodę na umieszczenie ich w wykazie operacji publikowanym zgodnie z art. 120 ust. 2.
Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów o tym, że wyrażenie zgody na finansowanie oznacza zgodę na umieszczenie ich w wykazie operacji publikowanym zgodnie z art. 120 ust. 2.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu (A7-0282/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności