Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0380(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0282/2013

Texte depuse :

A7-0282/2013

Dezbateri :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Explicaţii privind voturile
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Explicaţii privind voturile
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Texte adoptate
PDF 1660kWORD 252k
Miercuri, 23 octombrie 2013 - Strasbourg
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 23 octombrie 2013 referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)
1a.  reamintește că în rezoluția sa din 8 iunie 2011, Parlamentul a subliniat că resursele piscicole constituie un bun public vital pentru securitatea alimentară mondială; Parlamentul a semnalat faptul că sectorul pescuitului și al acvaculturii și activitățile conexe reprezintă de multe ori principala sursă de venituri și locuri de muncă durabile în regiunile costiere, insulare și periferice; în plus a considerat că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen mediu și lung (un sector stabil, sustenabil și viabil al pescuitului), pentru a reface stocurile de pește și pentru a aborda aspectele sociale legate de reducerea efortului de pescuit, politica comună reformată în domeniul pescuitului (PCP) va avea nevoie de resurse financiare adecvate după 2013;
______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Referirea 1
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2),
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2), articolul 195 alineatul (2) și articolul 349,
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Sectorul pescuitului este de o importanţă strategică pentru situația socioeconomică, pentru oferta publică de pește și echilibrul alimentar din diferite state membre și din Uniunea, precum și contribuția sa considerabilă la bunăstarea socioeconomică a comunităților costiere, la dezvoltarea locală, la ocuparea forței de muncă, la menținerea și la crearea de activități economice și locuri de muncă în amonte și în aval, la aprovizionarea cu pește proaspăt și la păstrarea vie a tradițiilor culturale locale;
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Domeniul de aplicare al EMFF trebuie să reglementeze sprijinul PCP, care cuprinde conservarea, gestionarea și exploatarea resurselor biologice marine, a resurselor biologice de apă dulce și acvacultura, precum și prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură, în cazul în care astfel de activități au loc pe teritoriul statelor membre sau în apele Uniunii, fiind desfășurate inclusiv de navele de pescuit care arborează pavilionul unor țări terțe și sunt înmatriculate în țări terțe, sau de navele de pescuit ale Uniunii, sau de resortisanți ai statelor membre, fără se a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion, ținând cont de dispozițiile articolului 117 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.
(2)  Domeniul de aplicare al FEPAM ar trebui să reglementeze sprijinul PCP, care cuprinde conservarea, gestionarea și exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine, a resurselor biologice de apă dulce și acvacultura, precum și prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură, în cazul în care astfel de activități au loc pe teritoriul statelor membre sau în apele Uniunii, fiind desfășurate de navele de pescuit ale Uniunii, sau de resortisanți ai statelor membre, fără se a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion, ținând cont de dispozițiile articolului 117 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Ar trebui subliniat faptul că PCP este o politică alimentară, ceea ce justifică o intervenție publică prin FEPAM în scopul menținerii siguranței alimentare a cetățenilor din Uniune.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)
(2b)  FEPAM ar trebui să țină seama pe deplin de situația specifică a regiunilor ultraperiferice în conformitate cu articolul 349 din TFUE. Situația regiunilor ultraperiferice și specificitatea sectorului pescuitului în aceste regiuni impun ca PCP și fondurile asociate, mai exact FEPAM, să fie adaptate la specificități, la constrângeri, la costurile suplimentare și la realitățile specifice acestor regiuni, care sunt profund diferite de cele din restul Uniunii. În acest sens, pentru aceste regiuni ar trebui să fie autorizate măsuri specifice.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 2 c (nou)
(2c)  Viitorul FEPAM ar trebui să ia în considerare pe deplin problemele și nevoile specifice pescuitului la scară mică, având în vedere faptul că flota pescuitului la scară mică este cea care utilizează în Uniunea Europeană cea mai mare cantitate de forță de muncă pe unitatea de pește capturat.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Succesul politicii comune în domeniul pescuitului depinde de un sistem eficace de control, inspecție și aplicare, precum și de date complete fiabile, atât în vederea consultanței științifice, cât și în scop de punere în aplicare și control; prin urmare, EMFF trebuie să sprijine aceste politici.
(3)  Succesul politicii comune în domeniul pescuitului depinde de un sistem eficace de control, inspecție, inclusiv inspecție la locul de muncă, și aplicare, precum și de date complete fiabile, atât în vederea consultanței științifice, cât și în scop de punere în aplicare și control; prin urmare, FEPAM trebuie să sprijine aceste politici.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Pentru a încuraja asumarea PCP în rândul pescarilor, contribuind, astfel, la punerea corectă în aplicare și succesul general al PCP, FEPAM ar trebui să sprijine parteneriatul, cooperarea și dialogul între oamenii de știință și pescari.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Domeniul de aplicare al EMFF trebuie să reglementeze sprijinul acordat PMI, care cuprinde elaborarea și punerea în aplicare a unor operațiuni și a unui proces decizional coordonate în legătură cu oceanele, mările, regiunile costiere și sectoarele maritime, în completarea diferitelor politici ale UE relevante, în special a politicii comune în domeniul pescuitului și a politicilor privind transportul, industria, coeziunea teritorială, mediul, energia și turismul. Trebuie să se asigure coerența și integrarea în ceea ce privește gestionarea diferitelor politici sectoriale în Marea Baltică, Marea Nordului, Mările Celtice, Golful Biscaya și Coasta Iberică, bazinul maritim al Mării Mediterane și bazinul maritim al Mării Negre.
(4)  Domeniul de aplicare al FEPAM ar trebui să reglementeze sprijinul acordat PMI, care cuprinde elaborarea și punerea în aplicare a unor operațiuni și a unui proces decizional coordonate în legătură cu oceanele, mările, regiunile costiere și sectoarele maritime, în completarea diferitelor politici ale UE relevante, în special a politicii comune în domeniul pescuitului și a politicilor privind transportul, industria, coeziunea teritorială, mediul, energia și turismul, domenii pentru care este necesară promovarea cercetării științifice, a competenței și a formării profesionale. Trebuie să se asigure coerența și integrarea în ceea ce privește gestionarea diferitelor politici sectoriale în Marea Baltică, Marea Nordului, Mările Celtice, Golful Biscaya și Coasta Iberică, bazinul maritim al Mării Mediterane și bazinul maritim al Mării Negre.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Atunci când definește și pune în aplicare politicile și acțiunile în ceea ce privește reforma PCP, PMI și FEPAM, Uniunea ar trebui să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și un nivel ridicat de educație, formare și protecție a sănătății umane, în conformitate cu articolul 9 din TFUE.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, prin care a fost adoptată Strategia Europa 2020, Uniunea și statele membre trebuie să pună în aplicare măsuri pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, promovând în același timp dezvoltarea armonioasă a Uniunii. În special, este necesară concentrarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor și țintelor Strategiei Europa 2020, iar eficiența trebuie îmbunătățită prin punerea unui accent mai puternic pe rezultate. Includerea PMI în noul EMFF contribuie, de asemenea, la îndeplinirea principalelor obiective de politică stabilite în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, „Europa 2020 – O strategie pentru creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” („Strategia Europa 2020”), și este conformă cu obiectivele generale privind creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale prevăzute în tratat.
(5)  În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, prin care a fost adoptată Strategia Europa 2020, Uniunea și statele membre trebuie să pună în aplicare măsuri pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, promovând în același timp dezvoltarea armonioasă a Uniunii. În special, este necesară concentrarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor și țintelor Strategiei Europa 2020, în special cele legate de ocuparea forței de muncă și de combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și a schimbărilor climatice. În plus, eficiența trebuie îmbunătățită prin punerea unui accent mai puternic pe rezultate. Includerea PMI în noul FEPAM contribuie, de asemenea, la îndeplinirea principalelor obiective de politică stabilite în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, „Europa 2020 – O strategie pentru creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” („Strategia Europa 2020”), și este conformă cu obiectivele generale privind creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale prevăzute în tratat.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Pentru a se garanta faptul că EMFF contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, PMI și ale Strategiei Europa 2020, trebuie să se pună accentul pe un număr limitat de priorități esențiale referitoare la încurajarea pescăriilor și a acvaculturii bazate pe inovare și cunoaștere, la promovarea pescuitului și acvaculturii sustenabile și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, la sporirea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale prin eliberarea potențialului de creștere economică și de creare a locurilor de muncă al comunităților pescărești costiere și interioare, precum și la promovarea diversificării activităților pescărești spre alte sectoare ale economiei marine.
(6)  Pentru a se garanta faptul că FEPAM contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, PMI și ale Strategiei Europa 2020, trebuie identificată o serie de priorități esențiale referitoare la încurajarea pescăriilor și a acvaculturii bazate pe inovare și cunoaștere, la promovarea pescuitului și acvaculturii sustenabile și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, la sporirea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale prin eliberarea potențialului de creștere economică și de creare a locurilor de muncă al comunităților pescărești costiere și interioare, precum și la promovarea diversificării activităților pescărești spre alte sectoare ale economiei marine.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  FEPAM ar trebui să contribuie la îmbunătățirea standardului de viață al persoanelor care depind de pescuit și la garantarea îmbunătățirii standardelor de muncă pentru pescari, în special prin garantarea respectării legislației privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și a dispozițiilor prevăzute de acordurile colective de muncă.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Pentru a evita confuzia cu privire la aplicarea și la impactul măsurilor financiare specifice ale FEPAM asupra diferitelor părți interesate care sunt implicate în sectorul pescuitului, este util să se facă o distincție clară între proprietarii de navă și angajații pescari, astfel cum s-a stabilit deja în Convenția nr. 188 a OIM.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Obiectivul general al politicii comune în domeniul pescuitului constă în a garanta că activitățile din domeniul pescuitului și acvaculturii contribuie la condiții de mediu sustenabile pe termen lung, care sunt necesare pentru dezvoltarea economică și socială. De asemenea, politica comună în domeniul pescuitului trebuie să contribuie la creșterea productivității, la un nivel de trai echitabil pentru sectorul pescăresc și la piețe stabile și să asigure disponibilitatea resurselor și prețuri rezonabile pentru produsele livrate consumatorilor.
(8)  Obiectivul general al politicii comune în domeniul pescuitului constă în a garanta că activitățile din domeniul pescuitului și acvaculturii contribuie la o dezvoltare economică, socială și sustenabilă din punct de vedere al condițiilor de mediu pe termen lung. De asemenea, politica comună în domeniul pescuitului trebuie să contribuie la creșterea productivității, la un nivel de trai echitabil pentru sectorul pescăresc și la piețe stabile și să asigure disponibilitatea resurselor și prețuri rezonabile pentru produsele livrate consumatorilor.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Este extrem de important ca aspectele de mediu să fie mai bine integrate în PCP, ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale Strategiei Europa 2020. PCP vizează o exploatare a resurselor biologice marine vii prin care să se refacă și să se mențină stocurile de pește la niveluri care să permită obținerea producției maxime durabile, cel târziu până în 2015. PCP pune în aplicare abordări preventive și ecosistemice în ceea ce privește gestionarea pescăriilor. În consecință, EMFF trebuie să contribuie la protecția mediului marin, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”).
(9)  Este extrem de important ca aspectele de mediu să fie mai bine integrate în PCP, ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale Strategiei Europa 2020. PCP vizează o exploatare a resurselor biologice marine vii prin care să se refacă și să se mențină stocurile de pește la niveluri care să permită obținerea producției maxime durabile, până în 2015, dacă este posibil, și în orice caz până în 2020. PCP ar trebui să adopte o abordare echilibrată în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă, prin intermediul planificării, valorificării și gestionării pescăriilor, care să țină cont de aspirațiile și de nevoile sociale actuale și fără să submineze avantajele de care ar trebui să poată beneficia generațiile viitoare de pe urma tuturor bunurilor și serviciilor obținute din ecosistemele marine. În consecință, FEPAM ar trebui să contribuie la protecția mediului marin, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”).
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Măsurile finanțate prin FEPAM ar trebui să respecte articolele 39 și 41 din TFUE, care se referă la o abordare echilibrată în aplicarea dreptului muncii și la o coordonare eficientă în ceea ce privește formarea profesională.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Având în vedere că obiectivele prezentului regulament nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de statele membre, date fiind importanța și efectele operațiunilor care trebuie finanțate în cadrul programelor operaționale și problemele structurale întâmpinate în ceea ce privește dezvoltarea sectorului pescăresc și a sectorului maritim, precum și resursele financiare limitate ale statelor membre, aceste obiective pot, prin urmare, să fie realizate mai bine la nivelul Uniunii, prin furnizarea unei asistențe financiare multianuale axate pe prioritățile relevante, iar Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din tratatul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.
(10)  Având în vedere că obiectivele prezentului regulament nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de statele membre, date fiind importanța și efectele operațiunilor care trebuie finanțate în cadrul programelor operaționale și problemele structurale întâmpinate în ceea ce privește dezvoltarea sectorului pescăresc, a acvaculturii și a sectorului maritim, precum și resursele financiare limitate ale statelor membre, aceste obiective pot, prin urmare, să fie realizate mai bine la nivelul Uniunii, prin furnizarea unei asistențe financiare multianuale axate pe prioritățile relevante, iar Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din tratatul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Finanțarea prin intermediul unui fond unic, EMFF, a cheltuielilor aferente politicii comune în domeniul pescuitului și politicii maritime integrate trebuie să abordeze necesitatea unei simplificări, precum și consolidarea integrării ambelor politici. Extinderea gestiunii partajate la organizările comune ale piețelor, inclusiv la compensațiile pentru regiunile ultraperiferice și la activitățile de control și de colectare de date, trebuie să contribuie în continuare la simplificarea și reducerea sarcinii administrative atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre și, de asemenea, să ducă la sporirea coerenței și eficienței sprijinului acordat.
(11)  Finanțarea prin intermediul unui fond unic, FEPAM, a cheltuielilor aferente politicii comune în domeniul pescuitului și politicii maritime integrate trebuie să abordeze necesitatea unei simplificări, precum și consolidarea integrării ambelor politici. Extinderea gestiunii partajate la organizările comune ale piețelor, inclusiv la compensațiile pentru regiunile ultraperiferice și la activitățile de control, de colectare de date și de administrare, ar trebui să contribuie în continuare la simplificarea și reducerea sarcinii administrative atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre și, de asemenea, să ducă la sporirea coerenței și eficienței sprijinului acordat.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)   Finanțarea ar trebui să aibă loc în conformitate cu definiția de la punctul 17 din Acordul interinstituțional din XX/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)
(11b)  Orice finanțare se acordă fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și ale Acordului Interinstituțional din xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Bugetul Uniunii trebuie să finanțeze cheltuielile aferente politicii comune în domeniul pescuitului și politicii maritime integrate prin intermediul unui fond unic, EMFF, în mod direct sau în cadrul gestiunii partajate cu statele membre. Gestiunea partajată cu statele membre trebuie să se aplice nu doar măsurilor de sprijinire a pescăriilor, a acvaculturii și a dezvoltării locale conduse de comunitate, ci și organizărilor comune ale piețelor, compensațiilor pentru regiunile ultraperiferice și activităților de control și de colectare de date. Gestiunea directă trebuie să se aplice consultanței științifice, contribuțiilor voluntare la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, consiliilor consultative și operațiunilor de punere în aplicare a politicii maritime integrate. Trebuie specificate tipurile de măsuri care pot fi finanțate prin EMFF.
(12)  Bugetul Uniunii trebuie să finanțeze cheltuielile aferente politicii comune în domeniul pescuitului și politicii maritime integrate prin intermediul unui fond unic, FEPAM, în mod direct sau în cadrul gestiunii partajate cu statele membre. Gestiunea partajată cu statele membre ar trebui să se aplice nu doar măsurilor de sprijinire a pescăriilor, a acvaculturii și a dezvoltării locale conduse de comunitate, ci și măsurilor de comercializare și procesare, compensațiilor pentru regiunile ultraperiferice și activităților de control și de colectare de date. Gestiunea directă ar trebui să se aplice pregătirii planurilor de producție și comercializare, ajutorului pentru depozitare, consultanței științifice, contribuțiilor voluntare la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, consiliilor consultative și operațiunilor de punere în aplicare a politicii maritime integrate. Trebuie specificate tipurile de măsuri care pot fi finanțate prin FEPAM.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  În conformitate cu articolele 50 și 51 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului (denumit în continuare „Regulamentul PCP”)], asistența financiară din partea Uniunii în cadrul EMFF trebuie să fie condiționată de respectarea normelor PCP atât de către statele membre cât și de către operatori. Această condiționalitate este menită a reflecta responsabilitatea Uniunii de a garanta, în interes public, conservarea resurselor biologice marine în temeiul PCP, conform dispozițiilor articolului 3 din TFUE.
(14)  În conformitate cu articolele 50 și 51 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului (denumit în continuare „Regulamentul PCP”)], asistența financiară din partea Uniunii în cadrul FEPAM trebuie să fie condiționată de respectarea normelor PCP atât de către statele membre cât și de către operatori. Această condiționalitate este menită a reflecta responsabilitatea Uniunii de a garanta, în interes public, conservarea resurselor biologice marine în temeiul PCP, precum și să garanteze respectarea cerințelor legate de promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și garantarea unei protecții sociale adecvate, conform dispozițiilor articolului 3 și, respectiv, ale articolului 9 din TFUE.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi subminată dacă asistența financiară oferită de Uniune în cadrul EMFF ar fi acordată operatorilor care, ex ante, nu îndeplinesc cerințele legate de interesul public de a se conserva resursele biologice marine. Prin urmare, trebuie să fie eligibili doar operatorii care, într-o anumită perioadă înaintea depunerii unei cereri de ajutor, nu au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999, și care nu au comis nicio încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 sau vreo altă încălcare a normelor PCP care periclitează în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză și care constituie o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, exploatare care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza producția maximă durabilă (denumită în continuare „MSY”)..
(15)  Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi subminată dacă asistența financiară oferită de Uniune în cadrul FEPAM ar fi acordată operatorilor care, ex ante, nu îndeplinesc cerințele legate de interesul public de a se conserva resursele biologice marine. Prin urmare, operatorii ar trebui să fie eligibili doar în condițiile în care, într-o anumită perioadă înaintea depunerii unei cereri de ajutor, nu au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999, și nici în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a unor nave de pescuit care arborează pavilionul unor țări aflate pe lista țărilor terțe necooperante, conform dispozițiilor articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008. De asemenea, ar trebui să fie eligibili numai operatorii care nu au comis nicio încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 sau vreo altă încălcare a normelor PCP care periclitează în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză și care constituie o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, exploatare care reface și menține populațiile speciilor capturate la niveluri apropiate de producția maximă durabilă (denumită în continuare „MSY”).
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Consecințele prevăzute pentru situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate trebuie să se aplice în cazul încălcării de către beneficiari a normelor PCP. În scopul stabilirii cuantumului cheltuielilor neeligibile, trebuie să se țină cont de gravitatea nerespectării de către beneficiari a normelor PCP, de avantajul economic derivat din nerespectarea normelor PCP sau de importanța contribuției EMFF la activitatea economică a beneficiarului.
(17)  Consecințele prevăzute pentru situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate trebuie să se aplice în cazul încălcării de către beneficiari a normelor PCP. În scopul stabilirii cuantumului cheltuielilor neeligibile, ar trebui să se țină cont de gravitatea (inclusiv amploarea, durata și repetitivitatea) nerespectării de către beneficiari a normelor PCP, de avantajul economic derivat din nerespectarea normelor PCP sau de importanța contribuției FEPAM la activitatea economică a beneficiarului.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi, de asemenea, subminată dacă asistența financiară oferită de Uniune în cadrul EMFF ar fi furnizată statelor membre care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de normele PCP legate de interesul public de a se conserva resursele marine, de exemplu obligațiile referitoare la colectarea de date și la aplicarea controalelor. Mai mult decât atât, în cazul neîndeplinirii obligațiilor respective, există riscul ca statele membre să nu detecteze beneficiarii neeligibili sau operațiunile neeligibile.
(18)  Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi, de asemenea, subminată dacă asistența financiară oferită de Uniune în cadrul FEPAM ar fi furnizată statelor membre care nu își îndeplinesc obligația de a crea un echilibru stabil între flota de pescuit și posibilitățile de pescuit, conform articolului 34 alineatul (1) din Regulamentul de bază privind PCP sau obligațiile prevăzute de normele PCP legate de interesul public de a se conserva resursele marine, de exemplu obligațiile referitoare la colectarea de date, asigurarea unui echilibru stabil și durabil între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit și obligațiile referitoare la aplicarea controalelor. Mai mult decât atât, în cazul neîndeplinirii obligațiilor respective, există riscul ca statele membre să nu detecteze beneficiarii neeligibili sau operațiunile neeligibile.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Ca măsuri de precauție, pentru a preveni efectuarea de plăți neconforme și pentru a stimula statele membre să se conformeze sau să le impună beneficiarilor să se conformeze normelor PCP, trebuie folosite întreruperea termenului de plată și suspendarea plăților, două măsuri punctuale și cu sferă de aplicare limitată. În vederea respectării principiului proporționalității, corecțiile financiare care au consecințe definitive și irevocabile trebuie să se aplice doar în cazul cheltuielilor legate direct de operațiunile în timpul cărora au fost încălcate normele PCP.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  În vederea îmbunătățirii coordonării și armonizării punerii în aplicare a fondurilor care oferă sprijin în temeiul politicii de coeziune, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune (FC), a fondului pentru dezvoltare rurală, și anume Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), și a fondului pentru sectorul maritim și sectorul pescuitului, și anume Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF), s-au stabilit dispoziții comune pentru toate aceste fonduri („fondurile CSC”) în [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune]. Pe lângă regulamentul respectiv, EMFF conține dispoziții specifice datorate particularităților PCP și PMI.
(20)  În vederea îmbunătățirii coordonării și armonizării punerii în aplicare a fondurilor care oferă sprijin în temeiul politicii de coeziune, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune (FC), a fondului pentru dezvoltare rurală, și anume Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), și a fondului pentru sectorul maritim și sectorul pescuitului, și anume Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), s-au stabilit dispoziții comune pentru toate aceste fonduri („fondurile CSC”) în [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune]. Ar trebui subliniat, de asemenea, faptul că fondurile pot fi utilizate în mod complementar pentru a realiza prioritățile politicii de coeziune a Uniunii și ale Strategiei Europa 2020 într-un mod cât mai eficient; în acest sens, ar trebui evidențiat faptul că este necesară o sinergie între FEPAM și FSE în vederea atingerii obiectivelor importante legate de ocuparea forței de muncă și de combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Pe lângă regulamentul respectiv, FEPAM conține dispoziții specifice datorate particularităților PCP și PMI.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Acțiunile Uniunii trebuie să fie complementare cu acțiunile statelor membre sau să urmărească să contribuie la acțiunile acestora. Pentru a se asigura o valoare adăugată semnificativă, parteneriatul dintre Comisie și statele membre trebuie consolidat prin dispoziții privind participarea diferitelor tipuri de parteneri, acordându-se atenția corespunzătoare competențelor instituționale ale statelor membre. Trebuie să se acorde o atenție specială reprezentării adecvate a femeilor și a grupurilor minoritare. Parteneriatul vizează autoritățile regionale, locale și alte autorități publice, precum și alte organisme relevante, inclusiv cele care răspund de protecția mediului și de promovarea egalității între bărbați și femei, partenerii economici și sociali și alte organisme competente. Partenerii vizați trebuie implicați în elaborarea contractelor de parteneriat, precum și în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programării.
(22)  Pentru a se asigura o valoare adăugată semnificativă, parteneriatul dintre Comisie, autoritățile din statele membre și diferitele tipuri de parteneri ar trebui consolidat prin dispoziții privind participarea acestor actori, inclusiv a partenerilor sociali interesați, acordându-se atenția corespunzătoare competențelor instituționale ale statelor membre. Parteneriatul vizează autoritățile regionale, locale și alte autorități publice, precum și alte organisme relevante, inclusiv cele care răspund de protecția mediului și de promovarea egalității între bărbați și femei, partenerii economici și sociali, industria pescuitului și alte organisme competente. Având în vedere caracterul specific al sectorului pescuitului, ar trebui asigurată participarea partenerilor economici și sociali care să reprezinte diversele subsectoare și niveluri teritoriale, organizațiile de cercetare științifică și rețelele naționale și regionale ale grupurilor de acțiune locală în sectorul pescuitului (GALP). Trebuie să se acorde o atenție specială reprezentării adecvate a femeilor și a grupurilor minoritare. Partenerii vizați trebuie implicați în elaborarea contractelor de parteneriat, precum și în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programării.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Comisia trebuie să stabilească o defalcare anuală per stat membru a creditelor de angajament disponibile, aplicând criterii obiective și transparente care trebuie să includă alocările istorice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului.
(24)  Comisia trebuie să stabilească o defalcare anuală per stat membru a creditelor de angajament disponibile, aplicând criterii obiective și transparente care trebuie să includă istoricul alocărilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Îndeplinirea anumitor condiționalități ex ante este extrem de importantă în contextul PCP, în special în ceea ce privește prezentarea unui plan strategic național multianual pentru acvacultură și capacitatea administrativă dovedită în vederea respectării cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor, precum și în vederea punerii în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii.
(25)  Îndeplinirea anumitor condiționalități ex ante este extrem de importantă în contextul PCP, în special în ceea ce privește prezentarea unui plan strategic național multianual pentru acvacultură și capacitatea administrativă dovedită în vederea respectării cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor, precum și în vederea punerii în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii; și în vederea asigurării punerii în aplicare a legislației Uniunii privind condițiile de muncă, în special cele referitoare la siguranță, sănătate, educație și formare.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Având în vedere obiectivul referitor la simplificare, toate activitățile EMFF care se încadrează în gestiunea partajată, inclusiv controlul și colectarea de date, trebuie să ia forma unui singur program operațional per stat membru, în conformitate cu structura națională a acestuia. Exercițiul de programare vizează perioada de la 1 ianuarie 2014 la 31 decembrie 2020. Fiecare stat membru trebuie să elaboreze un program operațional unic. Fiecare program trebuie să stabilească o strategie pentru atingerea țintelor legate de prioritățile Uniunii pentru EMFF și o selecție de măsuri. Programarea trebuie să respecte prioritățile Uniunii, fiind adaptată în același timp la contextele naționale și completând alte politici ale Uniunii, în special politica de dezvoltare rurală și politica de coeziune.
(26)  Având în vedere obiectivul referitor la simplificare, toate activitățile FEPAM care se încadrează în gestiunea partajată, inclusiv controlul și colectarea de date, trebuie să ia forma unui singur program operațional per stat membru, în conformitate cu structura națională a acestuia. Exercițiul de programare vizează perioada de la 1 ianuarie 2014 la 31 decembrie 2020. Fiecare stat membru trebuie să elaboreze un program operațional unic. Fiecare program trebuie să stabilească o strategie pentru atingerea țintelor legate de prioritățile Uniunii pentru FEPAM și o selecție de măsuri. Programarea ar trebui să respecte prioritățile Uniunii, fiind adaptată în același timp la contextele naționale și regionale, în special la particularitățile regiunilor ultraperiferice, și completând alte politici ale Uniunii, cu menținerea sistemului de gestiune și control existent, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau să întârzie punerea în aplicare a programelor.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Statele membre trebuie să elaboreze secțiunea privind colectarea de date din cadrul programului operațional în așa fel încât să fie în conformitate cu programul multianual al Uniunii. Pentru a se adapta la nevoile specifice legate de activitățile de colectare de date, statele membre trebuie să elaboreze un plan de lucru anual care să fie adaptat anual sub îndrumarea Comisiei și aprobat de Comisie.
(30)  Statele membre trebuie să elaboreze secțiunea privind colectarea de date din cadrul programului operațional în așa fel încât să fie în conformitate cu programul multianual al Uniunii. Pentru a se adapta la nevoile specifice legate de activitățile de colectare și de gestionare a datelor, statele membre ar trebui să elaboreze un plan de lucru anual care să fie adaptat anual sub îndrumarea Comisiei și aprobat de Comisie.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților de pescuit, este esențial să se stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, EMFF trebuie să susțină operațiunile inovatoare și dezvoltarea afacerilor.
(31)  În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților de pescuit, este esențial să se stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină operațiunile inovatoare și dezvoltarea sustenabilă a întreprinderilor conform cerințelor de protecție a mediului și în conformitate cu principiul precauției și cu abordarea ecosistemică.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)
(31a)  Ca urmare a turbulențelor economice din ultimii ani datorate crizei financiare, multor tineri le este dificil să obțină finanțarea necesară în vederea integrării în sectorul pescuitului. Prin urmare, sprijinul FEPAM ar trebui să se concentreze și pe ajutorul oferit tinerilor pentru ca aceștia să aibă acces la sectorul pescuitului, contribuind, de exemplu, la înființarea unor noi întreprinderi.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității și a performanței economice a activităților maritime și de pescuit. Prin urmare, EMFF trebuie să susțină învățarea pe tot parcursul vieții, cooperarea dintre oamenii de știință și pescari, stimulând diseminarea cunoștințelor, precum și serviciile de consiliere care contribuie la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor.
(32)  De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității și a performanței economice a activităților maritime și de pescuit. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină formarea profesională (care, pe lângă faptul că acoperă probleme tehnice, ar trebui să vizeze și cunoștințe de gestionare a pescuitului sustenabil și de manipulare corectă a peștelui, în vederea obținerii unei rentabilități sporite), îmbunătățirea standardelor de sănătate, de securitate și de igienă la locul de muncă, învățarea pe tot parcursul vieții, cooperarea dintre oamenii de știință și pescari, stimulând diseminarea cunoștințelor, precum și serviciile de consiliere care contribuie la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor. În plus, este important ca FEPAM să promoveze reînnoirea generațiilor și să revigoreze profesia prin crearea de mecanisme specifice, care să-i încurajeze pe tineri să intre în sector, și anume prin îmbunătățirea statutului profesiei de pescar prin asigurarea unor standarde îmbunătățite de sănătate, de siguranță și de bunăstare la bordul unei nave, prin instruire și prin formare profesională, precum și prin creșterea veniturilor.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)
(32a)  FEPAM ar trebui să sprijine pescuitul la scară mică în vederea soluționării unor aspecte specifice acestui sector și să susțină gestionarea locală sustenabilă a acestui tip de pescuit și dezvoltarea comunităților costiere.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 32 b (nou)
(32b)  Având în vedere dificultățile de acces ale întreprinderilor mici la ajutoarele comunitare, FEPAM ar trebui să încurajeze derularea de proiecte colective și să susțină asistența tehnică acordată inițiatorilor acestor proiecte.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 32 c (nou)
(32c)  FEPAM ar trebui să sprijine gestionarea sustenabilă la nivel local a pescuitului și dezvoltarea comunităților costiere.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 32 d (nou)
(32d)  FEPAM ar trebui să încurajeze implicarea micilor structuri de producție din sectorul pescuitului la scară mică și costier, precum și al pescuitului în apele interioare în elaborarea de proiecte colective și ar trebui să furnizeze asistență tehnică responsabililor acestor proiecte.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Fiind recunoscută importanța rolului jucat de soțiile/soții pescarilor independenți în pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie să susțină formarea profesională și participarea la rețele, contribuind la dezvoltarea profesională a acestora și oferindu-le mijloacele necesare pentru a îndeplini mai eficient sarcinile auxiliare tradiționale.
(33)  Fiind recunoscută importanța rolului jucat de soțiile/soții pescarilor independenți în pescuitul costier la scară mică, FEPAM ar trebui să susțină formarea profesională pe tot parcursul vieții și participarea la rețele, contribuind la dezvoltarea profesională a acestora și oferindu-le mijloacele necesare pentru a îndeplini mai eficient sarcinile auxiliare tradiționale sau alte sarcini ce derivă din diversificarea activităților de pescuit.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)
(33a)  FEPAM ar trebui să susțină dialogul social la nivel european, național, regional și local, implicând partenerii sociali și consolidând capacitatea de organizare a acestora.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 33 b (nou)
(33b)  Activitățile de pescuit și acvacultură auxiliare desemnate ca atare de statele membre – cum ar fi cele care ar putea fi desfășurate de persoanele implicate în producerea de plase de pescuit, în furnizarea de momeli, în ambalare și în alte activități care intră în contact direct cu pescarii – ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEPAM în vederea dezvoltării activităților specifice acestora, în scopul îmbunătățirii modului de funcționare a acestui sector.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Fiind cunoscută participarea redusă la dialogul social a celor care practică pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie să susțină organizațiile care promovează acest dialog în forumurile corespunzătoare.
(34)  Fiind cunoscută importanța socială și teritorială a celor care practică pescuitul costier, FEPAM ar trebui să susțină organizațiile care promovează dialogul social în sectorul pescuitului costier în forumurile corespunzătoare.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)
(34a)  Ar trebui sprijinită dezvoltarea și implementarea planurilor multianuale (articolele 9-11 din Regulamentul privind PCP)
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)   Fiind cunoscute potențialul oferit de diversificare celor care practică pescuitul costier artizanal și rolul esențial al acestora în cadrul comunităților costiere, EMFF trebuiesusțină diversificarea atât prin finanțarea întreprinderilor nou înființate și a investițiilor pentru modernizarea navelor pe care le dețin, cât și prin formarea relevantă necesară pentru dobândirea competențelor profesionale în domeniul relevant din afara activităților de pescuit.
(35)  FEPAM ar trebuicontribuie la crearea de locuri de muncă prin finanțarea creării de întreprinderi în sectorul pescuitului și dezvoltarea de activități complementare asociate pescuitului, precum și prin formarea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale corespunzătoare.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)
(35a)  În vederea asigurării reînnoirii generațiilor din sectorul pescuitului, este important ca FEPAM să favorizeze intrarea tinerilor în acest sector, în special prin prime acordate tinerilor pescari care devin pentru prima dată proprietari ai unei nave.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 35 b (nou)
(35b)  Ar trebui avut în vedere că Organizația Internațională a Muncii (OIM) consideră că pescuitul este o activitate periculoasă în comparație cu alte ocupații și că OIM a semnat și a adoptat diverse convenții și recomandări în scopul promovării unor condiții de muncă decente pentru pescari. Principiile prevăzute în aceste convenții și recomandări ar trebui să servească drept principii directoare pentru o utilizare mai bună a resurselor FEPAM.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 36
(36)  În vederea abordării nevoilor în materie de sănătate și securitate la bordul navelor, EMFF trebuie să susțină investițiile care vizează garantarea siguranței și igienei la bord.
(36)  În vederea abordării nevoilor în materie de sănătate și securitate la bordul navelor, FEPAM ar trebui să susțină investițiile care vizează garantarea siguranței și igienei la bord și îmbunătățirea caracterului locuibil al navelor.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  Ca urmare a instituirii unor sisteme de concesiuni de pescuit transferabile, prevăzute la articolul 27 din [Regulamentul PCP], și pentru a sprijini statele membre în punerea în aplicare a acestor noi sisteme, EMFF trebuie să acorde sprijin pentru consolidarea capacităților și schimbul de bune practici.
eliminat
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)
(37a)  Recunoscând importanța patrimoniului maritim, FEPAM ar trebui să sprijine investițiile în vederea protejării și conservării acestuia și a meseriilor tradiționale asociate;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Introducerea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile trebuie să sporească competitivitatea sectorului. Prin urmare, ar putea fi necesare noi oportunități profesionale în afara activităților de pescuit. Prin urmare, EMFF trebuie să susțină diversificarea și crearea de locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit, în special prin sprijinirea întreprinderilor nou înființate și reafectarea navelor de pescuit costier artizanal către alte activități maritime, diferite de activitățile de pescuit. Această ultimă operațiune pare a fi oportună, deoarece navele de pescuit costier artizanal nu sunt incluse în sistemele de concesiuni de pescuit transferabile.
eliminat
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)
(38a)  În conformitate cu obiectivul creării de locuri de muncă inclus în Strategia Europa 2020, FEPAM ar trebui, de asemenea, să furnizeze resursele necesare pentru facilitarea adoptării de măsuri în vederea creării și a îmbunătățirii locurilor de muncă în întreaga industrie a pescuitului, de la capturare și acvacultură până la prelucrare și comercializare.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Considerentul 38 b (nou)
(38b)  În vederea creării unui viitor sustenabil pentru sectorul pescuitului, este important ca FEPAM să promoveze crearea de locuri de muncă în comunitățile pescărești, susținând întreprinderile nou înființate și încurajându-i pe tineri să înceapă o carieră în domeniul pescuitului.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului este de a asigura exploatarea sustenabilă a stocurilor de pește. Supracapacitatea a fost identificată drept principala cauză a pescuitului excesiv. Prin urmare, adaptarea flotei de pescuit a Uniunii la resursele disponibile este extrem de importantă. Eliminarea supracapacității prin intermediul ajutoarelor publice, precum cel pentru încetarea temporară sau definitivă a activității și schemele de dezmembrare a navelor, s-a dovedit ineficientă. Prin urmare, EMFF va susține instituirea și gestionarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile care vizează reducerea supracapacității și creșterea performanței și a profitabilității economice a operatorilor implicați.
eliminat
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Având în vedere că supracapacitatea este una dintre principalele cauze ale pescuitului excesiv, trebuie luate măsuri pentru adaptarea flotei de pescuit a Uniunii la resursele disponibile; în acest context, EMFF trebuie să sprijine instituirea, modificarea și gestionarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile introduse de PCP ca instrumente de gestionare pentru reducerea supracapacității.
eliminat
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)
(40a)  Statele membre care nu își îndeplinesc obligațiile de colectare și transmitere de date sau nu raportează cu privire la flota și capacitățile lor reale de pescuit ar trebui sancționate prin înghețarea sau reducerea fondurilor acordate din FEPAM.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Considerentul 40 b (nou)
(40b)  În vederea garantării respectării de către statele membre a plafoanelor stabilite pentru capacitatea de pescuit și prevăzute în anexa II [la Regulamentul (UE) nr. .../... privind PCP], Comisia ar trebui să fie autorizată să suspende, integral sau parțial, plățile și angajamentele pentru programele operaționale ale statelor membre care nu își respectă plafoanele privind capacitatea de pescuit, pe baza unei inspecții efectuate după trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Considerentul 40 c (nou)
(40c)  Statele membre care nu își îndeplinesc obligațiile de colectare și transmitere de date sau nu raportează cu privire la flota și capacitățile lor reale de pescuit ar trebui sancționate prin înghețarea sau reducerea fondurilor acordate din FEPAM.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Considerentul 40 d (nou)
(40d)  Pentru a menține veniturile pescarilor, FEPAM ar trebui să contribuie la fondurile mutuale care acoperă pierderile cauzate de dezastre naturale, de fenomene climatice defavorabile, de accidente de mediu sau sanitare ori de creșteri bruște și conjuncturale ale prețurilor carburanților.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Considerentul 41
(41)  Sunt extrem de importante integrarea în EMFF a preocupărilor legate de mediu și sprijinirea aplicării măsurilor de conservare din cadrul PCP, ținând totuși cont de condițiile diferite din diversele ape ale Uniunii. În acest scop, este esențială elaborarea unei abordări pe regiuni a măsurilor de conservare.
(41)  Sunt extrem de importante integrarea în FEPAM a preocupărilor legate de mediu și sprijinirea aplicării măsurilor de conservare din cadrul PCP, ținând totuși cont de condițiile diferite din diversele ape ale Uniunii. În acest scop, este esențială elaborarea unei abordări pe regiuni a măsurilor de conservare, printr-o abordare multianuală a gestionării pescuitului, astfel încât să se stabilească în mod prioritar planuri multianuale care să reflecte particularitățile biologice ale diferitelor specii și specificul fiecărui tip de pescuit.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)
(41a)  Reducerea impactului schimbărilor climatice asupra ecosistemelor costiere și maritime este de o importanță fundamentală. FEPAM ar trebui să sprijine investițiile în vederea reducerii gazelor cu efect de seră emise de sectorul piscicol, precum și proiectele care vizează protejarea și refacerea straturilor de iarbă de mare și a zonelor umede costiere, care reprezintă rezervoare de carbon majore.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  De asemenea, EMFF trebuiesprijine reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, mai ales prin promovarea ecoinovării și a unor unelte și echipamente de pescuit mai selective, precum și măsuri care să vizeze protejarea și refacerea biodiversității și ecosistemelor marine și a serviciilor pe care le furnizează acestea, în conformitate cu strategia în domeniul biodiversității pentru 2020.
(42)  De asemenea, FEPAM ar trebuicontribuie la reducerea impactului negativ al pescuitului asupra mediului marin, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la încurajarea utilizării unor unelte și echipamente de pescuit mai selective, precum și să contribuie la dezvoltarea unor nave care să consume mai puțină energie. FEPAM ar trebui să încurajeze în special ecoinovarea în ceea ce privește corpul și motoarele navelor, precum și uneltele de pescuit, precum și măsuri care să vizeze protejarea și refacerea biodiversității și ecosistemelor marine și a serviciilor pe care le furnizează acestea, în conformitate cu strategia în domeniul biodiversității pentru 2020 a Uniunii Europene și cu principalele obiective ale Strategiei Europa 2020 în ceea ce privește schimbările climatice.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)
(42a)  Pentru a contribui la dezvoltarea pozitivă a surselor de apă și la menținerea pescuitului în afara sezonului închis, FEPAM ar trebui să poată sprijini introducerea unor perioade de repaus biologic, ori de câte ori aceste perioade, dacă au loc în anumite etape critice din ciclul de viață al speciilor, sunt necesare pentru o exploatare sustenabilă a resurselor de pescuit.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Considerentul 42 b (nou)
(42b)  În vederea limitării la maximum a impactului pescuitului asupra ecosistemelor marine, FEPAM ar trebui să sprijine instituirea, gestionarea, monitorizarea și controlul unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Considerentul 43 a (nou)
(43a)  Fiind recunoscute riscurile aferente investițiilor în activitățile din sectorul pescuitului, FEPAM ar trebui să contribuie la securitatea activității economice, acoperind accesul la asigurarea împotriva variabilelor de producție și menținând, astfel, veniturile producătorilor în cazul unor pierderi de producție excepționale, cauzate în special de dezastre naturale, de evenimente climatice adverse, schimbările bruște în ceea ce privește calitatea apei, bolile sau infestările parazitare și distrugerea instalațiilor de producție.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Considerentul 44
(44)  Fiind recunoscută importanța porturilor de pescuit, a locurilor de debarcare și a adăposturilor, EMFF trebuie să susțină investițiile relevante menite în special a spori eficiența energetică, protecția mediului, calitatea produselor debarcate, precum și siguranța și condițiile de muncă.
(44)  Fiind recunoscută importanța porturilor de pescuit, a halelor de vânzare cu strigare, a locurilor de debarcare și a adăposturilor, FEPAM ar trebui să susțină investițiile relevante menite în special a spori eficiența energetică, protecția mediului, calitatea produselor debarcate, precum și siguranța și condițiile de muncă.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)
(44a)  Pentru a valoriza pescuitul la scară mică și costier, statele membre ar trebui să anexeze la programul lor operațional un plan de acțiune pentru dezvoltare, competitivitate și sustenabilitate a pescuitului la scară mică și costier.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Considerentul 44 b (nou)
(44b)  FEPAM ar trebui să sprijine crearea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește, în care să fie interzise toate activitățile de pescuit și care să includă zone importante pentru productivitatea piscicolă, în special zone de creștere, zone de depunere a icrelor și zone de hrănire ale stocurilor de pește.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Considerentul 44 c (nou)
(44c)  Anumite dispoziții ale FEPAM trebuie adaptate astfel încât să răspundă nevoilor regiunilor ultraperiferice, vizând concomitent obiectivul principal al unui pescuit și al unei acvaculturi sustenabile și responsabile. FEPAM ar trebui să țină seama în special de întârzierile în dezvoltare ale unora dintre aceste regiuni la nivelul evaluării resurselor, al infrastructurilor, al organizării colective și al monitorizării activității și producției. Prin urmare, FEPAM ar trebui să permită asigurarea modernizării sectorului, îndeosebi din punctul de vedere al infrastructurii, precum și reînnoirea și modernizarea uneltelor de producție, ținând seama de realitățile fiecăruia dintre bazinele maritime ale regiunilor ultraperiferice și de disponibilitățile resurselor.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Considerentul 45
(45)  Este esențial pentru Uniune să se atingă un echilibru sustenabil între resursele de apă dulce și exploatarea acestora; prin urmare, ținându-se cont de impactul asupra mediului și asigurându-se, totodată, faptul că aceste sectoare își păstrează viabilitatea economică, trebuie prevăzute dispoziții corespunzătoare care să susțină pescuitul în apele interioare.
(45)  Este esențial pentru Uniune să se atingă un echilibru sustenabil între resursele de apă dulce și exploatarea acestora, având în vedere faptul că bazinele hidrografice, estuarele și lagunele costiere sunt habitate privilegiate de reproducere și că acestea funcționează ca incubatoare pentru multe specii de puiet, ținându-se cont de impactul asupra mediului și asigurându-se, totodată, faptul că aceste sectoare își păstrează viabilitatea economică, trebuie prevăzute dispoziții corespunzătoare care să susțină pescuitul în apele interioare.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Considerentul 46
(46)  În conformitate cu Strategia Comisiei de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene, obiectivele PCP și Strategia Europa 2020, EMFF trebuie să sprijine dezvoltarea durabilă a sectorului acvaculturii din punct de vedere economic, social și de mediu.
(46)  În conformitate cu Strategia Comisiei de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene, obiectivele PCP și Strategia Europa 2020, FEPAM ar trebui să sprijine dezvoltarea și gestionarea durabilă a sectorului acvaculturii din punct de vedere economic, social și de mediu, acordând o atenție deosebită promovării inovării ecologice, reducerii dependenței de făină de pește și de ulei de pește, îmbunătățirii bunăstării organismelor de crescătorie și promovării acvaculturii organice în sistem închis.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)
(46a)  Din cauza impactului pe care l-ar putea avea animalele de crescătorie evadate din cadrul siturilor de acvacultură asupra populațiilor marine sălbatice, FEPAM nu ar trebui să ofere stimulente pentru creșterea de specii exotice sau de organisme modificate genetic.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Considerentul 47
(47)  Acvacultura contribuie la creșterea economică și la crearea locurilor de muncă în regiunile costiere și rurale. Prin urmare, este esențial ca EMFF să fie accesibil întreprinderilor din sectorul acvaculturii, în special IMM-urilor, și să contribuie la implicarea unor noi producători în afaceri în sectorul acvaculturii. În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților din sectorul acvaculturii, este esențial să se stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, EMFF trebuie să sprijine operațiunile inovatoare și dezvoltarea afacerilor, în special acvacultura în scopuri nealimentare și de larg.
(47)  Acvacultura contribuie la creșterea economică și la crearea locurilor de muncă în regiunile costiere și rurale. Prin urmare, este esențial ca FEPAM să fie accesibil întreprinderilor din sectorul acvaculturii, indiferent de mărimea lor, și să contribuie la implicarea unor noi producători în afaceri în sectorul acvaculturii. În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților din sectorul acvaculturii, este esențial să se stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, FEPAM ar trebui să sprijine operațiunile inovatoare și dezvoltarea afacerilor derulate de întreprinderile din domeniul acvaculturii, inclusiv acvacultura în scopuri nealimentare și de larg.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Considerentul 48
(48)  Noile forme de venituri combinate cu activitățile din sectorul acvaculturii și-au demonstrat deja valoarea adăugată în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor. Prin urmare, EMFF trebuie să susțină activitățile complementare din afara acvaculturii, cum ar fi turismul pentru pescuitul cu undița sau activitățile educaționale sau de mediu.
(48)  Noile forme de venituri combinate cu activitățile din sectorul acvaculturii și-au demonstrat deja valoarea adăugată în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină activitățile complementare din afara acvaculturii, cum ar fi turismul pentru pescuitul cu undița, turismul pentru acvacultură în vederea promovării sectorului acvaculturii și a produselor sale sau activitățile educaționale sau de mediu.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Considerentul 49
(49)  O altă modalitate importantă prin care întreprinderile din sectorul acvaculturii își pot crește veniturile este să ofere valoare adăugată propriilor produse prin prelucrarea și comercializarea propriei producții, precum și prin introducerea de noi specii cu bune perspective de piață, diversificând astfel producția.
(49)  O altă modalitate importantă prin care întreprinderile din sectorul acvaculturii își pot crește veniturile este să ofere valoare adăugată propriilor produse prin prelucrarea și comercializarea propriei producții, precum și prin introducerea de noi specii care să fie compatibile din punct de vedere biologic cu speciile existente, cu bune perspective de piață, diversificând astfel producția.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Considerentul 50
(50)  Fiind cunoscută necesitatea identificării celor mai adecvate zone pentru dezvoltarea acvaculturii, ținându-se seama de accesul la ape și spațiu, EMFF trebuie să sprijine autoritățile naționale în luarea deciziilor strategice la nivel național.
(50)  Fiind cunoscută necesitatea identificării celor mai adecvate zone geografice pentru dezvoltarea acvaculturii și a importanței adoptării unei atitudini precaute pentru a garanta sustenabilitatea stocurilor, ținându-se seama de accesul la ape și spațiu, FEPAM ar trebui să sprijine autoritățile naționale în luarea deciziilor strategice la nivel național și autoritățile regionale în dezvoltarea specificităților lor regionale.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Considerentul 51
(51)  De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru creșterea competitivității și a performanței economice ale activităților din sectorul acvaculturii. Prin urmare, EMFF trebuie să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții și participarea la rețele, care stimulează diseminarea cunoștințelor, precum și serviciile de consiliere care contribuie la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor.
(51)  De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru creșterea competitivității și a performanței economice ale activităților din sectorul acvaculturii. Prin urmare, FEPAM ar trebui să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții și participarea la rețele, care stimulează diseminarea și schimbul de cunoștințe și bune practici, prin toate serviciile de consiliere (în funcție de materialele disponibile), inclusiv prin asociații profesionale, astfel încât să poată contribui la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Considerentul 51 a (nou)
(51a)  Având în vedere nevoia de identificare a zonelor geografice cu potențial sporit de dezvoltare a acvaculturii, ținându-se seama de accesul acestora la mare și la uscat, FEPAM ar trebui să sprijine autoritățile naționale și regionale în alegerile lor strategice, în special în ceea ce privește definirea și cartografierea zonelor care pot fi considerate cele mai potrivite pentru dezvoltarea acvaculturii, luând în considerare, dacă este relevant, procesul de planificare spațială maritimă.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Considerentul 52
(52)  În vederea promovării unei acvaculturi sustenabile din punctul de vedere al mediului, EMFF trebuie să susțină activitățile din sectorul acvaculturii care respectă foarte mult mediul, conversia la managementul de mediu a întreprinderilor din sector, utilizarea sistemelor de audit, precum și conversia la acvacultura ecologică. Pe aceeași linie, EMFF trebuie, de asemenea, să susțină acvacultura care furnizează servicii de mediu speciale.
(52)  În vederea promovării unei acvaculturi sustenabile din punct de vedere al mediului, social și economic, FEPAM ar trebui să susțină activitățile din sectorul acvaculturii care respectă foarte mult mediul, conversia la gestionarea sustenabilă a întreprinderilor din sector, utilizarea sistemelor de audit, precum și conversia la acvacultura ecologică. Pe aceeași linie, FEPAM ar trebui, de asemenea, să susțină acvacultura care furnizează servicii de mediu speciale și servicii de interes public.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Considerentul 53
(53)  Fiind cunoscută importanța protecției consumatorilor, EMFF trebuie să asigure sprijinul corespunzător pentru fermieri în vederea prevenirii și atenuării riscurilor la adresa sănătății publice și a animalelor care pot fi cauzate de creșterea animalelor de acvacultură.
(53)  Fiind cunoscută importanța protecției consumatorilor, FEPAM ar trebui să asigure sprijinul corespunzător pentru fermieri în vederea prevenirii și atenuării riscurilor la adresa sănătății publice și a animalelor care pot fi cauzate de creșterea animalelor de acvacultură, îndeosebi prin intermediul unor programe create cu scopul de a reduce dependența activităților de acvacultură de produse veterinare.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Considerentul 53 a (nou)
(53a)  FEPAM ar trebui să sprijine crearea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește care să includă zone importante pentru productivitatea piscicolă, în special zone de creștere, zone de depunere a icrelor și zone de hrănire ale stocurilor de pește și în care să fie interzise toate activitățile de pescuit.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Considerentul 54
(54)  Fiind recunoscut riscul investițiilor în activitățile din sectorul acvaculturii, EMFF trebuie să contribuie la securitatea afacerilor prin reglementarea accesului la asigurarea stocurilor, salvgardând, prin urmare, veniturile producătorilor în cazul unor pierderi neobișnuite de producție provocate în special de dezastrele naturale, evenimentele climatice adverse, schimbările bruște în ceea ce privește calitatea apei, bolile sau infestările parazitare și distrugerea instalațiilor de producție.
(54)  Fiind recunoscut riscul investițiilor în activitățile din sectorul acvaculturii, FEPAM ar trebui să contribuie la securitatea afacerilor prin reglementarea accesului la asigurarea stocurilor sau prin favorizarea dezvoltării de fonduri mutuale, salvgardând, prin urmare, veniturile producătorilor în cazul unor pierderi neobișnuite de producție provocate în special de dezastrele naturale, evenimentele climatice adverse, schimbările bruște în ceea ce privește calitatea apei, bolile sau infestările parazitare și distrugerea instalațiilor de producție.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Considerentul 55
(55)  Având în vedere că abordarea bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității s-a dovedit a fi, de-a lungul anilor, utilă în promovarea dezvoltării zonelor pescărești și rurale prin luarea în considerare în totalitate a nevoilor multisectoriale pentru dezvoltarea endogenă, pe viitor este necesar să se continue și să se consolideze sprijinul acordat.
(55)  Având în vedere că abordarea bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității s-a dovedit a fi, de-a lungul anilor, utilă în promovarea dezvoltării comunităților pescărești și rurale prin luarea în considerare în totalitate a nevoilor multisectoriale pentru dezvoltarea endogenă, pe viitor este necesar să se continue și să se consolideze sprijinul acordat.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Considerentul 56
(56)  În zonele pescărești, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității trebuie să încurajeze abordările inovatoare pentru stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă, în special prin creșterea valorii adăugate a produselor obținute din pescuit și prin diversificarea economiei locale către noi activități economice, inclusiv către cele oferite de „creșterea albastră” și sectoarele maritime mai mari.
(56)  În zonele pescărești, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității trebuie să încurajeze abordările inovatoare pentru stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă, în special prin creșterea valorii adăugate a produselor obținute din pescuit și prin diversificarea economiei locale și către noi activități economice, inclusiv către cele oferite de „creșterea albastră” și sectoarele maritime mai mari.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Considerentul 57
(57)  Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind promovarea incluziunii sociale și reducerea sărăciei, la încurajarea inovării la nivel local, precum și la obiectivul coeziunii teritoriale, o prioritate principală a Tratatului de la Lisabona.
(57)  Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, la încurajarea inovării la nivel local, inclusiv a inovării sociale, precum și la obiectivul coeziunii teritoriale, o prioritate principală a Tratatului de la Lisabona.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Considerentul 58
(58)  Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității trebuie pusă în aplicare prin intermediul unei abordări ascendente de către parteneriatele locale care sunt compuse din reprezentanți ai sectorului public, ai sectorului privat și ai sectorului societății civile și să reflecte în mod corect societatea locală; acești actori locali se află în poziția ideală pentru a elabora și a pune în aplicare strategii de dezvoltare locală multisectoriale integrate, menite să satisfacă nevoile zonelor de pescărești locale din care fac parte; în vederea asigurării reprezentativității grupurilor de acțiune locală, este important ca niciun grup cu un anumit interes să nu dețină mai mult de 49 % din drepturile de vot în cadrul organismelor de luare a deciziilor.
(58)  Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității trebuie pusă în aplicare prin intermediul unei abordări ascendente de către parteneriatele locale care sunt compuse din reprezentanți ai sectorului public, ai sectorului privat și ai sectorului societății civile și să reflecte în mod corect societatea locală; acești actori locali se află în poziția ideală pentru a elabora și a pune în aplicare strategii de dezvoltare locală multisectoriale integrate, menite să satisfacă nevoile zonelor de pescărești locale din care fac parte. În vederea asigurării reprezentativității grupurilor de acțiune locală și a faptului că aceste grupuri răspund provocărilor din sectoarele pescuitului și al acvaculturii, este important ca pescarii și/sau fermierii din domeniul acvaculturii să constituie majoritatea agenților economici reprezentați în cadrul organismelor de luare a deciziilor.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Considerentul 60
(60)  Sprijinul acordat zonelor pescărești prin intermediul EMFF trebuie coordonat cu sprijinul pentru dezvoltare locală oferit de alte fonduri ale Uniunii și trebuie să vizeze toate aspectele care țin de elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală și a operațiunilor grupurilor de acțiune locală, precum și costurile de animare a zonelor locale și de desfășurare a parteneriatelor locale.
(60)  Sprijinul acordat zonelor pescărești prin intermediul FEPAM ar trebui coordonat cu sprijinul pentru dezvoltare locală oferit de alte fonduri ale Uniunii și trebuie să vizeze toate aspectele care țin de elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală și a operațiunilor grupurilor de acțiune locală, precum și costurile de animare a zonelor locale și de desfășurare a parteneriatelor locale. Acest sprijin ar trebui să includă posibilitatea de acces la asistență tehnică, în special la inginerie financiară, pentru demararea proiectelor de dezvoltare locală, în special pentru pescuitul la scară mică și costier și pescuitul în apele interioare.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Considerentul 61
(61)  În vederea asigurării viabilității pescăriilor și a acvaculturii pe o piață extrem de competitivă, este necesar să se prevadă dispoziții care să ofere sprijin pentru punerea în aplicare a [Regulamentului (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură], precum și pentru activitățile de comercializare și prelucrare efectuate de operatori cu scopul de a maximiza valoarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție specială promovării operațiunilor care integrează activitățile de producție, prelucrare și comercializare din cadrul lanțului de aprovizionare. Pentru a se putea adapta la noua politică privind interdicția de aruncare înapoi în mare a capturilor, EMFF trebuie să susțină, de asemenea, prelucrarea capturilor nedorite.
(61)  În vederea asigurării viabilității pescăriilor și a acvaculturii pe o piață extrem de competitivă, este necesar să se prevadă dispoziții care să ofere sprijin pentru punerea în aplicare a [Regulamentului (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură], precum și pentru activitățile de comercializare și prelucrare efectuate de operatori cu scopul de a maximiza valoarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție specială promovării operațiunilor care integrează activitățile de producție, prelucrare și comercializare din cadrul lanțului de aprovizionare.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Considerentul 62
(62)  Prin acordarea de sprijin, trebuie să se dea prioritate organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători. Compensarea ajutoarelor pentru depozitare și a ajutoarelor pentru planurile de producție și comercializare trebuie eliminate treptat, deoarece importanța acestui tip special de sprijin s-a diminuat din cauza evoluției structurii pieței Uniunii pentru acest tip de produse și din cauza creșterii importanței organizațiilor de producători puternice.
(62)  Prin acordarea de sprijin, trebuie să se dea prioritate organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Considerentul 63
(63)  Fiind recunoscută concurența din ce în ce mai acerbă cu care se confruntă cei care practică pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie să susțină inițiativele antreprenoriale ale acestor pescari, oferind valoare adăugată capturilor de pește ale acestora, în special prin prelucrarea sau comercializarea directă a capturilor de pește.
(63)  Fiind recunoscută concurența din ce în ce mai acerbă cu care se confruntă cei care practică pescuitul costier artizanal și dependența de activitățile de pescuit a anumitor comunități costiere, FEPAM ar trebui să susțină inițiativele antreprenoriale ale acestor pescari, oferind valoare adăugată capturilor de pește ale acestora, în special prin prelucrarea sau comercializarea directă a capturilor de pește.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Considerentul 63 a (nou)
(63a)  FEPAM ar trebui să susțină inițiativele antreprenoriale și colective destinate atingerii obiectivelor Uniunii în materie de protecție a mediului și de conservare a resurselor halieutice prin intermediul aplicării de măsuri colective pentru mediul acvatic, în special pentru pescuitul în apele interioare.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Considerentul 64
(64)  Activitățile de pescuit din regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene întâmpină dificultăți legate, în special, de costurile suplimentare generate de comercializarea anumitor produse obținute din pescuit, din cauza dezavantajelor specifice recunoscute la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(64)  Dat fiind faptul că activitățile de pescuit din regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene întâmpină dificultăți legate, în special, de îndepărtarea acestora și de condițiile climatice deosebite, FEPAM ar trebui să țină seama de aceste dezavantaje specifice recunoscute la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Considerentul 65
(65)  În vederea menținerii competitivității anumitor produse obținute din pescuit provenite din regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene în raport cu produsele similare din alte regiuni ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană a introdus, în 1992, măsuri pentru compensarea costurilor suplimentare conexe din sectorul pescăriilor. Măsurile aplicate pentru perioada 2007-2013 sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 791/20071 al Consiliului. Este necesar să se prevadă în continuare sprijin pentru compensarea costurilor suplimentare generate de comercializarea anumitor produse obținute din pescuit începând cu 1 ianuarie 2014.
(65)  În vederea menținerii competitivității anumitor produse obținute din pescuit provenite din regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene în raport cu produsele similare din alte regiuni ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană a introdus, în 1992, măsuri pentru compensarea costurilor suplimentare conexe din sectorul pescăriilor. Măsurile aplicate pentru perioada 2007-2013 sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 791/20071 al Consiliului. Date fiind dificultățile cu care se confruntă activitățile de pescuit în regiunile ultraperiferice, este necesar să se intensifice sprijinul pentru compensarea costurilor suplimentare generate de comercializarea anumitor produse obținute din pescuit începând cu 1 ianuarie 2014.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Considerentul 66
(66)  Având în vedere condițiile de comercializare diferite din regiunile ultraperiferice în cauză, fluctuațiile capturilor și ale stocurilor, precum și ținând cont de cererile pieței, deciziile cu privire la produsele obținute din pescuit eligibile pentru compensații, cantitățile maxime ale acestora și cuantumurile compensărilor în cadrul alocării totale acordate fiecărui stat membru trebuie lăsate la latitudinea statelor membre implicate.
(66)  Având în vedere condițiile diferite de producție, prelucrare și comercializare a produselor obținute din pescuit și din acvacultură din regiunile ultraperiferice în cauză, fluctuațiile capturilor și ale stocurilor, precum și ținând cont de cererile pieței, deciziile cu privire la produsele sau la categoriile de produse obținute din pescuit și din acvacultură care urmează a fi eligibile pentru compensații, cantitățile maxime ale acestora și cuantumurile compensărilor în cadrul alocării totale acordate fiecărui stat membru trebuie lăsate la latitudinea statelor membre implicate.
Vot separat
Propunere de regulament
Considerentul 68
(68)  Statele membre trebuie să stabilească cuantumul compensațiilor la un nivel care să permită o compensare corespunzătoare a costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice regiunilor ultraperiferice și, în special, de transportul produselor către Europa continentală. Pentru a se evita supracompensarea, suma trebuie să fie proporțională cu costurile suplimentare pe care ajutoarele sunt menite să le compenseze și să nu depășească în niciun caz 100 % din costurile transportului către Europa continentală și alte costuri conexe. În acest scop, trebuie de asemenea, luate în considerare alte tipuri de intervenții publice care au un impact asupra nivelului costurilor suplimentare.
(68)  Statele membre trebuie să stabilească cuantumul compensațiilor la un nivel care să permită o compensare corespunzătoare a costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice regiunilor ultraperiferice.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Considerentul 69
(69)  Este extrem de important ca statele membre și operatorii să fie echipați astfel încât să se poată efectua controale la un standard ridicat și, prin urmare, să se asigure respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului, asigurându-se în același timp exploatarea sustenabilă a resurselor acvatice vii; prin urmare, EMFF trebuie să sprijine statele membre și operatorii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. Prin crearea unei culturi a respectării normelor, acest sprijin contribuie la creșterea durabilă.
(69)  Este extrem de important ca statele membre și operatorii să fie echipați astfel încât să se poată efectua controale la un standard ridicat și, prin urmare, să se asigure respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului, asigurându-se în același timp exploatarea sustenabilă a resurselor acvatice vii; prin urmare, FEPAM trebuie să sprijine statele membre și operatorii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. Prin crearea unei culturi a respectării normelor, acest sprijin contribuie la creșterea durabilă. În vederea uniformizării și intensificării controlului, statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea de a institui sisteme de control comune.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Considerentul 70
(70)  Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului pentru cheltuielile suportate în legătură cu punerea în aplicare a sistemului de control al Uniunii trebuie continuat în cadrul EMFF, urmărindu-se logica ce stă la baza unui fond unic.
(70)  Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului pentru cheltuielile suportate în legătură cu punerea în aplicare a sistemului de control al Uniunii trebuie sporit în cadrul FEPAM, urmărindu-se logica ce stă la baza unui fond unic.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Considerentul 72 a (nou)
(72a)  FEPAM ar trebui să susțină anumite fonduri destinate activităților de control și inspecțiilor suplimentare în domenii în care se practică pescuitul INN.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Considerentul 73
(73)  Trebuie să se prevadă dispoziții privind sprijinul pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescăresc, astfel cum se specifică în programul multianual al Uniunii, în special pentru sprijinirea programelor naționale și a gestionării și utilizării datelor pentru analiza științifică și punerea în aplicare a PCP. Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 pentru cheltuielile suportate în legătură cu colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescăresc trebuie continuat în temeiul EMFF, urmărindu-se logica ce stă la baza unui fond unic.
(73)   Părțile interesate relevante ar trebui informate cu privire la proceduri prin intermediul consiliilor consultative. Trebuie să se prevadă dispoziții privind sprijinul pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescăresc, astfel cum se specifică în programul multianual al Uniunii, în special pentru sprijinirea programelor naționale și a gestionării și utilizării datelor pentru analiza științifică și punerea în aplicare a PCP. Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 pentru cheltuielile suportate în legătură cu colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescăresc trebuie continuat în temeiul FEPAM, urmărindu-se logica ce stă la baza unui fond unic.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Considerentul 73 a (nou)
(73a)  Ar trebui insistat asupra caracterului primordial al finanțării colectării de date, piatră de temelie a PCP, aceasta fiind condiția indispensabilă pentru definirea obiectivelor concrete ce trebuie îndeplinite, în special în ceea ce privește atingerea MSY și o mai bună gestionare a pescăriilor. În acest sens, ar trebui garantat faptul că pentru colectarea datelor se alocă o parte din bugetul FEPAM pe măsura importanței acesteia și ar trebui să se prevadă o rată de cofinanțare care să stimuleze obținerea unui inventar complet al stării stocurilor de pește europene.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Considerentul 74
(74)  De asemenea, este necesară sprijinirea cooperării între statele membre și, după caz, cu țările terțe, cu privire la colectarea datelor în cadrul aceluiași bazin maritim, precum și cu organismele științifice internaționale relevante.
(74)  De asemenea, este necesară sprijinirea cooperării între statele membre și, după caz, cu țările terțe, cu privire la colectarea datelor în cadrul aceluiași bazin maritim, precum și cu organismele științifice internaționale și consiliile consultative regionale relevante.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Considerentul 76
(76)  Este necesară o finanțare susținută pentru punerea în aplicare și dezvoltarea ulterioară a politicii maritime integrate pentru Uniunea Europeană, necesitate reflectată în declarațiile Consiliului, ale Parlamentului European și ale Comitetului Regiunilor.
(76)  Este necesară o finanțare susținută pentru punerea în aplicare și dezvoltarea ulterioară a politicii maritime integrate pentru Uniunea Europeană, necesitate reflectată în Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate1 și în declarațiile Consiliului, ale Parlamentului European și ale Comitetului Regiunilor. Se așteaptă ca dezvoltarea sectorului maritim prin acordarea de sprijin financiar pentru acțiunile legate de PMI să aibă un impact semnificativ în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială.
__________________
1 JO L 321, 5.12.2011, p.1.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Considerentul 76 a (nou)
(76a)  În acest context, FEPAM ar trebui să fie conceput în sensul susținerii activităților de explorare legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale PMI, acordând impactului cumulativ al acestora atenția cuvenită, pe baza abordării ecosistemice, creșterii economice durabile, ocupării forței de muncă, inovării și competitivității în regiunile de coastă, insulare și ultraperiferice, precum și promovării dimensiunii internaționale a PMI.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Considerentul 77
(77)  EMFF trebuie să susțină promovarea guvernanței maritime integrate la toate nivelurile, în special prin schimburi de bune practici, precum și prin dezvoltarea ulterioară și punerea în aplicare a strategiilor privind bazinele maritime. Strategiile vizează stabilirea unui cadru integrat pentru abordarea provocărilor comune în bazinele maritime europene și pentru consolidarea cooperării între părțile interesate, pentru a maximiza utilizarea instrumentelor financiare și a fondurilor Uniunii, precum și pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii.
(77)  FEPAM trebuie să susțină promovarea guvernanței maritime integrate la toate nivelurile, în special prin schimburi de bune practici, precum și prin dezvoltarea ulterioară și punerea în aplicare a strategiilor privind bazinele maritime. În acest context, este foarte importantă îmbunătățirea guvernanței maritime, inclusiv prin consolidarea cooperării și a coordonării, la nivelul adecvat, în rândul autorităților competente care exercită funcții de pază de coastă în cadrul Uniunii, asigurând o stare mai bună și o mai mare siguranță a mărilor și oceanelor, îndeosebi prin punerea în aplicare a legislației maritime existente. Strategiile vizează stabilirea unui cadru integrat pentru abordarea provocărilor comune în bazinele maritime europene și pentru consolidarea cooperării între părțile interesate, pentru a maximiza utilizarea instrumentelor financiare și a fondurilor Uniunii, precum și pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii și la sustenabilitatea mediului. Prin urmare, este foarte important să se îmbunătățească și să se intensifice cooperarea și coordonarea externă în raport cu îndeplinirea obiectivelor PMI, pe baza Convenției ONU privind dreptul mării (UNCLOS).
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Considerentul 77 a (nou)
(77a)  În vederea consolidării alinierii fondurilor pentru pescuit și acvacultură și a fondurilor pentru politica maritimă integrată, FEPAM ar trebui să prevadă un cadru specific pentru a favoriza contribuția pescuitului și a acvaculturii la politica maritimă integrată. Este esențial să se promoveze luarea în considerare în întregime a acestor activități, prin sprijinirea participării la guvernanța integrată și la proiecte colective care contribuie la punerea în aplicare a PMI.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Considerentul 79
(79)  Interconectarea anumitor sisteme de informații operate de sectoarele respective poate necesita mobilizarea mecanismelor de finanțare proprii într-o manieră coerentă și în conformitate cu dispozițiile tratatului. Pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor costiere sunt esențiale amenajarea spațiului maritim și gestionarea integrată a zonelor costiere, ambele contribuind la îndeplinirea obiectivelor legate de gestionarea bazată pe ecosisteme și la dezvoltarea legăturilor dintre uscat și mare. De asemenea, aceste unelte sunt importante pentru gestionarea diverselor utilizări ale coastelor, mărilor și oceanelor noastre, pentru a permite dezvoltarea economică durabilă a acestora și pentru a stimula investițiile transfrontaliere, iar prin punerea în aplicare a directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” vor fi definite mai exact limitele sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin. În plus, trebuie îmbunătățite cunoștințele despre lumea marină și trebuie stimulată inovarea prin facilitarea colectării, partajarea gratuită, reutilizarea și diseminarea datelor referitoare la starea oceanelor și mărilor.
(79)  Interconectarea anumitor sisteme de informații operate de sectoarele respective poate necesita mobilizarea mecanismelor de finanțare proprii într-o manieră coerentă și în conformitate cu dispozițiile tratatului. Pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor costiere sunt esențiale amenajarea spațiului maritim și gestionarea integrată a zonelor costiere, ambele contribuind la îndeplinirea obiectivelor legate de gestionarea bazată pe ecosisteme și la dezvoltarea legăturilor dintre uscat și mare. De asemenea, aceste unelte sunt importante pentru gestionarea diverselor utilizări ale coastelor, mărilor și oceanelor noastre, pentru a permite dezvoltarea economică durabilă a acestora și pentru a stimula investițiile transfrontaliere, iar prin punerea în aplicare a directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” vor fi definite mai exact limitele sustenabilității activităților industriale, de construcții și umane care au un impact asupra mediului marin. În plus, trebuie îmbunătățite cunoștințele despre lumea marină și trebuie stimulată inovarea prin facilitarea colectării, partajării gratuite, reutilizării și diseminării datelor referitoare la starea oceanelor și mărilor și la situația zonelor de pescuit, punându-le la dispoziția utilizatorilor finali și a publicului larg.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Considerentul 80
(80)  De asemenea, EMFF trebuie să sprijine creșterea economică durabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea în cadrul sectoarelor maritime și în regiunile costiere. Este deosebit de important să se identifice atât obstacolele legate de reglementare și deficiențele în materie de competență care împiedică creșterea în sectoarele maritime emergente și viitoare, cât și operațiunile menite să încurajeze investițiile în inovarea tehnologică necesară pentru a spori potențialul de afaceri al aplicațiilor marine și maritime.
(80)  De asemenea, FEPAM trebuie să sprijine creșterea economică durabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea în cadrul sectoarelor maritime și în regiunile costiere. Este deosebit de important să se identifice atât obstacolele legate de reglementare și deficiențele în materie de competență care împiedică creșterea în sectoarele maritime emergente și viitoare, cât și operațiunile menite să încurajeze investițiile în inovarea tehnologică necesară pentru a spori potențialul de afaceri al aplicațiilor marine și maritime. FEPAM ar trebui să sprijine măsurile pentru dezvoltarea sistemului de educație și de formare profesională în sector, inclusiv achiziționarea de echipamente și de instrumente necesare pentru îmbunătățirea calității educației și a serviciilor de formare.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Considerentul 81
(81)  EMFF trebuie să fie complementar și coerent cu instrumentele financiare existente și viitoare puse la dispoziție de Uniune și de statele membre, la nivel național și subnațional, în vederea promovării protecției și utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor, contribuind la încurajarea unei cooperări mai eficace între statele membre și regiunile costiere, insulare și ultraperiferice ale acestora, luându-se în considerare ordinea priorităților și progresul proiectelor naționale și locale. Fondul va fi armonizat cu alte politici ale Uniunii care pot îngloba o dimensiune maritimă, în special cu Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european, precum și cu Programul-cadru pentru cercetare „Orizont 2020” și cu politica energetică.
(81)  FEPAM ar trebui să fie complementar și coerent cu instrumentele financiare existente și viitoare puse la dispoziție de Uniune și de statele membre, la nivel național și subnațional, în vederea promovării unei dezvoltări economice și sociale durabile, a protecției și utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor, contribuind la încurajarea unei cooperări mai eficace între statele membre și regiunile costiere, insulare și ultraperiferice ale acestora, luându-se în considerare ordinea priorităților și progresul proiectelor naționale și locale. Fondul va fi armonizat cu alte politici ale Uniunii care pot îngloba o dimensiune maritimă, în special cu Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european, precum și cu Programul-cadru pentru cercetare „Orizont 2020” și cu politica energetică.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Considerentul 84
(84)  Prin intermediul asistenței tehnice, EMFF trebuie să ofere sprijin administrativ, tehnic și pentru pregătire, precum și sprijin pentru măsurile de informare, participare la rețele, evaluări, audituri, studii și schimburi de experiență, cu scopul de a facilita punerea în aplicare a programului operațional și de a promova abordările și practicile inovatoare necesare pentru o punere în aplicare simplă și transparentă. De asemenea, asistența tehnică trebuie să includă înființarea unei rețele europene a grupurilor locale de acțiune în domeniul pescuitului, care să vizeze consolidarea capacităților, diseminarea informațiilor, schimburile de experiență și susținerea cooperării între parteneriatele locale.
(84)  Prin intermediul asistenței tehnice, FEPAM ar trebui să ofere sprijin administrativ, tehnic și pentru pregătire, precum și sprijin pentru măsurile de informare, participare la rețele, evaluări, audituri, studii și schimburi de experiență, cu scopul de a facilita punerea în aplicare a programului operațional și de a promova abordările și practicile inovatoare necesare pentru o punere în aplicare simplă și transparentă, dar și favorabilă operatorilor și organizațiilor de pescari. De asemenea, asistența tehnică trebuie să includă înființarea unei rețele europene a grupurilor locale de acțiune în domeniul pescuitului, care să vizeze consolidarea capacităților, diseminarea informațiilor, schimburile de experiență și susținerea cooperării între parteneriatele locale.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Considerentul 88
(88)  Cunoscându-se importanța faptului de a se asigura conservarea resurselor biologice marine și protejarea stocurilor de pește, mai ales de pescuitul ilegal, și în spiritul concluziilor prezentate în Cartea verde privind Reforma politicii comune în domeniul pescuitului, operatorii care nu se conformează normelor PCP și periclitează în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză, constituind astfel o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, precum și operatorii implicați în pescuitul INN trebuie să fie excluși de la sprijin în cadrul EMFF. În nicio etapă, de la selectarea la punerea în aplicare a unei operațiuni, finanțarea acordată de Uniune nu trebuie utilizată în vederea subminării interesului public de a se conserva resursele biologice marine cuprins în obiectivele regulamentului PCP.
(88)  Cunoscându-se importanța faptului de a se asigura conservarea resurselor biologice marine și protejarea stocurilor de pește, mai ales de pescuitul ilegal, și în spiritul concluziilor prezentate în Cartea verde privind Reforma politicii comune în domeniul pescuitului, operatorii care nu se conformează normelor PCP și periclitează în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză, și în special obiectivul de refacere și menținere a populațiilor de specii capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY până în 2015 și de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020, constituie astfel o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, alături de operatorii implicați în pescuitul INN, și ar trebui să fie excluși de la sprijin în cadrul FEPAM. În nicio etapă, de la selectarea la punerea în aplicare a unei operațiuni, finanțarea acordată de Uniune nu trebuie utilizată în vederea subminării interesului public de a se conserva resursele biologice marine cuprins în obiectivele regulamentului PCP.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Considerentul 88 a (nou)
(88a)  Ar trebui să existe posibilitatea înghețării fondurilor din partea FEPAM în cazul în care un stat membru este incapabil să abordeze problemele referitoare la practicarea pescuitului INN în cadrul apelor sale și al flotelor sale de pescuit.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Considerentul 91
(91)  Pentru a aborda nevoile specifice ale PCP menționate la articolele 50 și 51 din [regulamentul PCP] și pentru a contribui la respectarea normelor PCP, trebuie prevăzute dispoziții suplimentare față de normele privind întreruperea termenului de plată [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune]. În cazul în care un stat membru sau un operator nu își îndeplinește obligațiile în temeiul PCP sau în cazul în care Comisia are dovezi care sugerează o astfel de neîndeplinire a obligațiilor, Comisia trebuie să poată, ca măsură de precauție, să întrerupă plățile.
(91)  Pentru a aborda nevoile specifice ale PCP menționate la articolele 50 și 51 din [regulamentul PCP] și pentru a contribui la respectarea normelor PCP, trebuie prevăzute dispoziții suplimentare față de normele privind întreruperea termenului de plată [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune]. În cazul în care un stat membru sau un operator nu își îndeplinește obligațiile în temeiul PCP sau în cazul în care Comisia are dovezi care demonstrează o astfel de neîndeplinire a obligațiilor, Comisia ar trebui să poată, ca măsură de precauție, să întrerupă plățile.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Considerentul 93
(93)  Programul operațional trebuie să facă obiectul monitorizării și evaluării în vederea îmbunătățirii calității sale și pentru a se demonstra realizările obținute. Comisia trebuie să stabilească un cadru comun de monitorizare și evaluare, asigurând, printre altele, disponibilitatea datelor relevante în timp util. În acest context, trebuie stabilită o listă de indicatori și impactul politicii EMFF trebuie evaluat de către Comisie în raport cu obiectivele specifice.
(93)  Programul operațional trebuie să facă obiectul monitorizării și evaluării în vederea îmbunătățirii calității sale și pentru a se demonstra realizările obținute. Comisia ar trebui să stabilească un cadru comun de monitorizare și evaluare, asigurând, printre altele, disponibilitatea publică a datelor relevante în timp util. În acest context, trebuie stabilită o listă de indicatori și impactul politicii FEPAM trebuie evaluat de către Comisie în raport cu obiectivele specifice.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Considerentul 95
(95)  În vederea consolidării accesibilității și transparenței informațiilor privind oportunitățile de finanțare și beneficiarii proiectelor, în fiecare stat membru trebuie să fie disponibil un site sau portal internet unic conținând informații privind programele operaționale, inclusiv listele de operațiuni sprijinite în cadrul fiecărui program operațional. Aceste informații trebuie să ofere publicului larg și mai ales contribuabililor europeni o imagine rezonabilă, tangibilă și concretă privind modul în care este cheltuită finanțarea din partea Uniunii în cadrul EMFF. Pe lângă acest obiectiv, publicarea datelor relevante trebuie să servească și scopului de a informa publicul în legătură cu posibilitatea solicitării de finanțare din partea Uniunii. Totuși, în vederea respectării pe deplin a dreptului fundamental la protecția datelor și în conformitate cu hotărârea Curții în cauzele conexate Schecke, publicarea numelor persoanelor fizice nu trebuie să fie obligatorie.
(95)  În vederea consolidării accesibilității și transparenței informațiilor privind oportunitățile de finanțare și beneficiarii proiectelor, în fiecare stat membru trebuie să fie disponibil un site sau portal internet unic conținând informații privind programele operaționale, inclusiv listele de operațiuni sprijinite în cadrul fiecărui program operațional. Site-urile internet specifice ale tuturor statelor membre ar trebui să fie accesibile, de asemenea, prin intermediul unui site internet oficial al Uniunii, pentru a facilita accesul cetățenilor din diferite state membre la informațiile publicate de toate statele membre. Aceste informații trebuie să ofere publicului larg și mai ales contribuabililor europeni o imagine rezonabilă, tangibilă și concretă privind modul în care este cheltuită finanțarea din partea Uniunii în cadrul FEPAM. Pe lângă acest obiectiv, publicarea datelor relevante trebuie să servească și scopului de a informa publicul în legătură cu posibilitatea solicitării de finanțare din partea Uniunii. Totuși, în vederea respectării pe deplin a dreptului fundamental la protecția datelor și în conformitate cu hotărârea Curții în cauzele conexate Schecke, publicarea numelor persoanelor fizice nu trebuie să fie obligatorie.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Considerentul 96 a (nou)
(96a)  Este deosebit de important să se asigure respectarea condiționalităților ex-ante referitoare la capacitatea administrativă necesară pentru a întruni cerințele privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor și punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Considerentul 96 b (nou)
(96b)  Este deosebit de important să se asigure respectarea condiționalităților ex-ante referitoare la capacitatea administrativă necesară pentru a întruni cerințele privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor și punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 1 – litera c
(c)  a dezvoltării durabile a zonelor pescărești și a pescuitului în apele interioare,
(c)  a dezvoltării durabile a zonelor de pescuit și de acvacultură, a pescuitului în apele interioare și a activităților conexe astfel cum sunt definite în prezentul regulament,
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera d
(d)  și a politicii maritime integrate (PMI).
(d)  și a politicii maritime integrate (PMI), inclusiv a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
Prezentul regulament se aplică operațiunilor desfășurate pe teritoriul Uniunii, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare exprese.
Prezentul regulament se aplică operațiunilor desfășurate pe teritoriul, în apele și cu flotele Uniunii, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare exprese.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul -1 (nou)
-1. „sistem de acvacultură închis” înseamnă instalații pentru acvacultură în care peștii și alte produse acvatice sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, care rețin și tratează apa în cadrul sistemului, reducând la minimum cantitatea de apă utilizată. Aceste sisteme sunt amplasate de obicei pe sol și reutilizează în mod virtual întreaga apă introdusă inițial în sistem;
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 2 a (nou)
2a.  „diversificare” înseamnă practici care fac activitățile de pescuit și acvacultură mai versatile și care sunt direct complementare sau dependente de aceste activități;
Amendamentul 583
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 4 a (nou)
4a.  „specie exotică”: o specie exotică în sensul Regulamentului (CE) nr. 708/2007 al Consiliului1;
1 Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului din 11 iunie 2007 privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local (JO L 168, 28.6.2007, p. 1).
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 4 b (nou)
4b.  „acvacultură extensivă” înseamnă producția acvaculturii care nu beneficiază de intrări nutriționale intenționate, ci depinde de alimentele naturale din instalația de creștere, inclusiv de cele aduse de fluxul de apă precum schimbul de curenți și maree. Acvacultura extensivă depinde în mare măsură de o singură intrare nutrițională, și anume, sămânța;
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5
5.  „zonă pescărească” înseamnă o zonă cu un țărm marin sau lacustru ori incluzând iazuri sau un estuar, cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în sectorul pescăresc sau al acvaculturii și desemnată ca atare de statul membru în cauză;
5.  „zonă de pescuit și de acvacultură” înseamnă o zonă cu un țărm marin, fluvial sau lacustru ori incluzând iazuri sau un estuar, cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în sectorul pescuitului sau al acvaculturii și desemnată ca atare de statul membru în cauză;
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5 a (nou)
5a.  „zonă de refacere a stocurilor de pește” înseamnă o zonă maritimă delimitată geografic în care este interzisă orice activitate de pescuit, cu scopul îmbunătățirii exploatării și conservării resurselor acvatice vii sau al protejării ecosistemelor maritime, în conformitate cu Regulamentul nr. .../... [de stabilire a unor dispoziții comune];
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5 b (nou)
5b.  „sectorul pescuitului” înseamnă sectorul economiei care include toate activitățile de producție, prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură;
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5 c (nou)
5c.  „sisteme de gestionare și de acces la pescuit” înseamnă mecanisme de acordare și de acces la drepturile de pescuit sau de gestionare a efortului de pescuit, dezvoltate la nivel național, regional sau local sau la nivelul bazinelor maritime pentru specii sub cotă sau peste cotă în zona costieră de 12 mile marine sau în afara acesteia, și care au în vedere starea stocurilor. Aceste sisteme sunt puse în aplicare de către autoritățile publice sau de către organizațiile de pescari;
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6
6.  „pescar” înseamnă orice persoană care practică pescuitul profesional, astfel cum este recunoscut de statul membru în cauză, la bordul unei nave de pescuit operaționale, sau care desfășoară activitatea de capturare profesională a organismelor marine, astfel cum este recunoscută de către statul membru, fără navă;
6.  „pescar” înseamnă orice persoană care practică pescuitul profesional, inclusiv angajații, astfel cum este recunoscut de statul membru în cauză, la bordul unei nave de pescuit operaționale, sau care desfășoară activitatea de capturare profesională a organismelor de apă dulce sau marine, astfel cum este recunoscută de către statul membru, fără navă;
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6 a (nou)
6a.  „turism pescăresc” înseamnă activitatea complementară derulată de pescari profesioniști, în cadrul căreia persoane care nu fac parte din echipaj se îmbarcă pe nave de pescuit în calitate de turiști sau de cercetători;
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6 b (nou)
6b.  „activități auxiliare de pescuit și de acvacultură” înseamnă activități desfășurate de orice persoană care oferă pescarilor un serviciu profesional care este necesar pentru activitatea acestora, desemnat ca atare de statul membru;
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 8 a (nou)
8a.  „acvacultură intensivă” înseamnă producția acvaculturii care depinde de o alimentație completă din punct de vedere nutrițional adăugată la sistemul nutrițional, constând în pește proaspăt, sălbatic, marin sau de apă dulce sau care depinde de o alimentație bazată pe formule. Aceasta depinde în mare măsură de o hrană completă și care este disponibilă în comerț și este caracterizată de o densitate a speciilor ridicată;
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 10
10.  „pescuit în apele interioare” înseamnă pescuitul desfășurat în scop comercial fie de nave care operează exclusiv în apele interioare, fie cu alte dispozitive utilizate pentru pescuitul la copcă;
10.  „pescuit în apele interioare” înseamnă pescuitul desfășurat în scop comercial de pe o navă sau în alt mod, exclusiv în apele interioare sau cu alte dispozitive utilizate pentru pescuitul la copcă;
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 12
12.  „guvernanța maritimă integrată” înseamnă gestionarea coordonată a tuturor politicilor sectoriale ale UE care privesc oceanele, mările și regiunile costiere;
12.  „guvernanță maritimă integrată” înseamnă gestionarea coordonată a tuturor politicilor sectoriale la nivelul Uniunii care privesc oceanele, mările și regiunile costiere;
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 13
13.  „regiuni marine” înseamnă zonele geografice enumerate în anexa I la Decizia 2004/585/CE a Consiliului și zonele stabilite de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului;
eliminat
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 16
16.  „strategie pentru bazinul maritim” înseamnă un cadru structurat de cooperare cu privire la o anumită zonă geografică, dezvoltat de instituțiile europene, statele membre, regiunile acestora și, după caz, țările terțe, care împart același bazin maritim; strategia ține cont de specificitățile geografice, climatice, economice și politice ale bazinului maritim;
16.  „strategie pentru bazinul maritim” înseamnă un cadru structurat de cooperare cu privire la o anumită zonă geografică, dezvoltat de instituțiile europene, statele membre, regiunile acestora și autoritățile locale și, după caz, țările terțe, care împart același bazin maritim; strategia ține cont de specificitățile geografice, climatice, economice și politice ale bazinului maritim;
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 16 a (nou)
16a.  „acvacultură semi-intensivă” înseamnă acvacultură care depinde în mare măsură de hrana naturală, dar la care nivelul de hrană prezentă în mod natural este crescut prin utilizarea de hrană suplimentară care completează hrana naturală. Densitățile culturii sunt menținute la niveluri mai mici decât cele tipice producției intensive a acvaculturii;
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 18 a (nou)
18a.  „crescător/culegător de fructe de mare” înseamnă orice persoană care efectuează, fie pe jos, fie la bordul unei nave, activități de pescuit, de cultivare sau de semicultivare, vizând în mod exclusiv capturarea uneia sau mai multor specii de moluște, crustacee, tunicieri, echinoderme sau alte nevertebrate marine și folosind unelte selective specifice în acest scop;
Amendament oral
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 18 b (nou)
18b.  „Capcană pentru ton” reprezintă o tehnică de pescuit extractivă tradițională bazată pe plase fixe ancorate pe fundul apei timp de câteva luni, care constă într-un grup de nave, plase, fire de pescuit și ancore situate în apropiere de coastă pentru a captura resurse piscicole cu migrație (ton și specii asemănătoare) și a le direcționa spre o zonă închisa de unde sunt extrase.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a
(a)  promovarea pescăriilor și acvaculturii sustenabile și competitive;
(a)  promovarea activităților de pescuit și de acvacultură sustenabile din punctul de vedere al mediului, viabile din punct de vedere economic și responsabile din punct de vedere social și al activităților asociate de prelucrare sau comercializare;
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c
(c)  promovarea unei dezvoltări favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit;
(c)  promovarea unei dezvoltări teritoriale favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit și de acvacultură;
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d
(d)  stimularea punerii în aplicare a PCP.
(d)  stimularea punerii în aplicare a PCP, inclusiv a regionalizării sale și punerea în aplicare a organizării comune a piețelor;
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(da)  stimularea creării de locuri de muncă pentru a preveni dispariția comunităților pescărești și pentru a asigura calificări și condiții de muncă îmbunătățite în sectorul pescuitului.
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 (nou)
(2)  La îndeplinirea acestor obiective, FEPAM ia în considerare principiile echității intergeneraționale și de gen.
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 (nou)
(3)  Aceste obiective sunt urmărite fără a crește capacitatea de pescuit.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
Îndeplinirea obiectivelor EMFF va contribui la Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Obiectivele EMFF vor fi urmărite prin intermediul următoarelor șase priorități ale Uniunii, care reflectă obiectivele tematice relevante ale cadrului strategic comun (denumit în continuare „CSC”):
Îndeplinirea obiectivelor FEPAM contribuie la Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și la punerea în aplicare a PCP. Obiectivele FEPAM sunt urmărite prin intermediul următoarelor șase priorități ale Uniunii pentru activități de pescuit și de acvacultură sustenabile și pentru alte activități conexe, care reflectă obiectivele tematice relevante ale cadrului strategic comun (denumit în continuare „CSC”):
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – partea introductivă
(1)  Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale prin intermediul următoarelor obiective:
(1)  Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii sociale și teritoriale prin intermediul următoarelor obiective:
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – litera a
(a)  promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură;
(a)  promovarea creșterii economice și a incluziunii sociale, inclusiv prin crearea de locuri de muncă, dezvoltarea inserției profesionale și a mobilității în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv în regiunile ultraperiferice;
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
(b)  diversificarea activităților pescărești spre alte sectoare ale economiei maritime și creșterea economiei maritime, inclusiv atenuarea schimbărilor climatice.
(b)  diversificarea activităților de pescuit, atât în sectorul pescuitului, cât și spre alte sectoare ale economiei maritime strâns legate de sectorul pescuitului și creșterea economiei maritime, inclusiv atenuarea schimbărilor climatice;
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  favorizarea punerii în aplicare a unor norme sociale armonizate la nivelul Uniunii;
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a
(a)  sprijin pentru consolidarea dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe;
(a)  sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe;
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
(aa)  reducerea impactului negativ al activităților de pescuit asupra bunăstării animalelor;
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b
(b)  sporirea competitivității și a viabilității pescăriilor, în special a flotei costiere artizanale, și îmbunătățirea condițiilor de siguranță sau de lucru;
(b)  sporirea competitivității și a viabilității pescuitului și îmbunătățirea condițiilor de sănătate, de igienă, de siguranță și de lucru;
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c
(c)  dezvoltarea de noi competențe profesionale și învățarea pe tot parcursul vieții;
(c)  dezvoltarea formării profesionale, a noilor competențe profesionale și a învățării pe tot parcursul vieții, în special pentru tinerii pescari;
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  dezvoltarea pescuitului costier la scară mică, în special în ceea ce privește competitivitatea și sustenabilitatea acestuia;
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă
3.  Încurajarea acvaculturii inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere prin punerea accentului pe următoarele domenii:
3.  Încurajarea acvaculturii sustenabile, inovatoare, competitive, bazate pe cunoaștere și pe ecosisteme prin punerea accentului pe următoarele domenii:
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a
(a)  sprijin pentru consolidarea dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe;
(a)  sprijin pentru consolidarea dezvoltării tehnologice, a inovării tehnice, sociale și economice și a transferului de cunoștințe;
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera b
(b)  sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, în special ale IMM-urilor;
(b)  sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii extensive și semi-intensive, în special ale IMM-urilor;
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera c
(c)  dezvoltarea de noi competențe profesionale și învățarea pe tot parcursul vieții;
(c)  dezvoltarea de noi competențe profesionale și încurajarea formării profesionale și a învățării pe tot parcursul vieții, în special pentru tinerii fermieri din domeniul acvaculturii;
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera d
(d)  îmbunătățirea organizării piețelor produselor obținute din acvacultură.
(d)  îmbunătățirea organizării piețelor produselor de acvacultură și încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării;
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera da (nouă)
(da)  limitarea amprentei ecologice a acvaculturii.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a
(a)  reducerea impactului pescăriilor asupra mediului marin;
(a)  prevenirea, minimizarea și, pe cât posibil, eliminarea capturilor nedorite și a consecințelor negative ale pescuitului asupra mediului marin, în special printr-o mai bună selectivitate a uneltelor de pescuit;
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
(aa)  asigurarea unui echilibru între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile;
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)
(ba)  punerea în aplicare a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” și realizarea unei stări ecologice bune înainte de 2020.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a
(a)  îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;
(a)  promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inclusiv prin reducerea dependenței de produsele din pește și de uleiul de pește și a utilizării de produse chimice și antibiotice;
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)
(aa)  evaluarea, reducerea și, dacă este posibil, eliminarea consecințelor activităților de acvacultură asupra ecosistemelor marine, terestre și de apă dulce;
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 6 – partea introductivă
(6)  Încurajarea punerii în aplicare a PCP prin:
(6)  Încurajarea punerii în aplicare a PCP și consolidarea legăturilor și a coerenței acesteia cu politica maritimă integrată prin:
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 6 – litera a
(a)  furnizarea de cunoștințe științifice și colectarea de date;
(a)  sprijinirea colectării și gestionării datelor, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor științifice;
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 6 – litera b
(b)  sprijinirea controlului și executării, consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă.
(b)  sprijinirea monitorizării, controlului și executării, consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă, fără a crea sarcini administrative suplimentare;
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)
(ba)  sprijinirea regionalizării PCP, în special prin intermediul consiliilor consultative regionale.
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
(1)  Fără a aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol, articolele 107, 108 și 109 din tratat se aplică ajutorului acordat de statele membre întreprinderilor din domeniul pescuitului și al acvaculturii.
(1)  Articolele 107, 108 și 109 din tratat se aplică ajutorului acordat de statele membre întreprinderilor din domeniul pescuitului și al acvaculturii.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
(2)  Totuși, articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se aplică plăților efectuate de statele membre în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu acesta, în cadrul domeniului de aplicare al articolului 42 din tratat.
(2)  Prin derogare de la alineatul (1), articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se aplică plăților efectuate de statele membre în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu acesta, în cadrul domeniului de aplicare al articolului 42 din tratat.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
Pe lângă principiile enumerate la articolul 4 din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune], Comisia și statele membre asigură coordonarea și complementaritatea între sprijinul acordat prin intermediul EMFF și al altor politici și instrumente financiare ale Uniunii, inclusiv prin Regulamentul (UE) nr. [privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (programul-cadru LIFE)], și sprijinul acordat în cadrul acțiunii externe a Uniunii. Coordonarea dintre asistența oferită din EMFF și prin programul-cadru LIFE se realizează, în special, prin promovarea finanțării activităților care completează proiectele integrate finanțate în cadrul programului-cadru LIFE, precum și prin promovarea utilizării soluțiilor, metodelor și abordărilor validate în cadrul programului-cadru LIFE.
Pe lângă principiile enumerate la articolul 4 din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune], Comisia și statele membre asigură coordonarea și complementaritatea între sprijinul acordat prin intermediul FEPAM și al altor politici și instrumente financiare ale Uniunii, inclusiv sprijinul acordat în cadrul acțiunii externe a Uniunii. Obligația de coordonare și complementaritate este inclusă în programele operaționale.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 11
Condiționalitățile ex ante menționate în anexa III la prezentul regulament se aplică în cazul EMFF.
Condiționalitățile ex ante specifice, menționate în anexa III la prezentul regulament, se aplică în cazul EMFF.
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Evaluarea respectării plafoanelor de capacitate
1.  Până la …*, Comisia, în colaborare cu statele membre, evaluează respectarea de către statele membre a plafoanelor pentru capacitatea de pescuit stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. …/…. [privind PCP ].
2.  În cazul în care evaluarea menționată la alineatul (1) arată că un stat membru nu respectă plafoanele sale de capacitate, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să suspende, integral sau parțial, plățile și angajamentele pentru programul operațional al statului membru în cauză.
3.  Comisia întrerupe suspendarea plăților și a angajamentelor de îndată ce statul membru pune în aplicare măsuri care au în vedere respectarea plafoanelor sale de capacitate, aceste măsuri fiind aprobate de Comisie.
_________________
* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  operatorii implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit aflate sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, în temeiul articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera bb (nouă)
(bb)  operatorii care se fac vinovați, în cadrul unor proceduri penale sau administrative, de încălcarea gravă a legislației naționale în vigoare în următoarele domenii:
—  condițiile de remunerare și de muncă privind această profesie;
—  răspunderea profesională;
—  traficul cu ființe umane sau traficul de droguri;
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera bc (nouă)
(bc)  operatorii care se fac vinovați, în cadrul unor proceduri penale sau administrative, de încălcarea gravă a legislației Uniunii, în unul sau mai multe state membre, în special în ceea ce privește:
—  perioadele de lucru și de repaus ale pescarilor;
–  legislația în materie de sănătate și de siguranță;
—  condițiile de remunerare și de muncă privind această profesie;
—  calificarea inițială și formarea continuă a pescarilor.
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  Operatorii care nu au respectat dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la PCP1.
_______________
1 JO L 60, 5.3.2008, p. 1.
Amendamentul 571
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a
(a)  identificarea perioadei de timp menționate la alineatele (1) și (2), care trebuie să fie proporțională cu gravitatea încălcării sau numărul de repetări ale încălcării sau nerespectării în cauză;
(a)  identificarea perioadei de timp menționate la alineatele (1) și (2), care trebuie să fie proporțională cu gravitatea încălcării sau nerespectării în cauză, ținând seama de criterii precum daunele cauzate, valoarea acestora, amploarea încălcării sau a nerespectării și recurența acesteia, și care este de cel puțin un an;
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4
(4)  Statele membre solicită operatorilor care înaintează o cerere în cadrul EMFF să furnizeze autorității de gestionare o declarație semnată care să confirme că aceștia respectă criteriile enumerate la alineatul (1) și că nu au comis nicio neregulă în cadrul FEP sau EMFF, astfel cum se prevede la alineatul (2). Statele membre verifică veridicitatea declarației înainte de aprobarea operațiunii.
(4)  Statele membre solicită operatorilor care înaintează o cerere în cadrul FEPAM să furnizeze autorității de gestionare o declarație semnată care să confirme că aceștia respectă criteriile enumerate la alineatul (1) și la alineatul (2). Statele membre verifică veridicitatea declarației înainte de aprobarea operațiunii, consultând informațiile furnizate în registrul național de evidență a încălcărilor stabilit conform articolului 93 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sau alte date furnizate în acest scop.
Amendamentul 610
Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)
Articolul 12a
Suspendarea plăților
În cazul operatorilor aflați în curs de anchetare în urma comiterii unei încălcări în temeiul articolului 12 alineatul (1), se suspendă plățile din cadrul EMFF către operatorii implicați. În cazul în care se constată că un operator a comis o încălcare în temeiul articolului 12 alineatul (1), cererea operatorilor implicați nu este considerată admisibilă.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a
(a)  operațiunile care determină creșterea capacității de pescuit a navei;
(a)  operațiunile care determină creșterea capacității de pescuit a navei sau a capacității acesteia de a captura pește;
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  operațiunile care periclitează sustenabilitatea resurselor biologice marine și a ecosistemelor;
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ab (nouă)
(ab)  măsurile care elimină locuri de muncă;
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  investițiile la bordul navelor care aparțin unui segment de flotă pentru care raportul de capacitate prevăzut la articolul 34 alineatul (1) din [Regulamentul (UE) nr. …/…privind PCP] a demonstrat inexistența unui echilibru sustenabil între posibilitățile de pescuit și capacitatea flotei;
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c
(c)  încetarea temporară a activităților de pescuit;
eliminat
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d
(d)  pescuitul experimental;
(d)  pescuitul de explorare;
Amendamentul 611
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatele 2 - 4
(2)  Suma de 4 535 000 000 EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă dezvoltării durabile a pescăriilor, a acvaculturii și a zonelor pescărești în temeiul titlului V capitolele I, II și III.
(2)  Un maximum de 71,86 % din resursele menționate la alineatul (1) se alocă dezvoltării durabile a pescăriilor, a acvaculturii și a zonelor pescărești în temeiul titlului V capitolele I, II și III.
(3)  Suma de 477 000 000 EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor de control și de executare menționate la articolul 78.
(3)  Un minimum de 12,5 % din resursele menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor de control și de executare menționate la articolul 78.
(4)  Suma de 358 000 000 EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor privind colectarea de date menționate la articolul 79.
(4)  O sumă minimă de 12,97 % din resursele menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor privind colectarea de date menționate la articolul 79.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – partea introductivă
(5)  Resursele alocate drept compensații zonelor ultraperiferice în temeiul titlului V capitolul V nu pot depăși anual:
(5)  Resursele alocate drept compensații zonelor ultraperiferice în temeiul titlului V capitolul V nu pot depăși:
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – liniuța 1
–  4 300 000 EUR pentru Insulele Azore și Madeira;
–  X EUR anual pentru Insulele Azore și Madeira;
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – liniuța 2
–  5 800 000 EUR pentru Insulele Canare;
–  X EUR anual pentru Insulele Canare;
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – liniuța 3
–  4 900 000 EUR pentru Guyana Franceză și Réunion.
–  X EUR anual pentru regiunile ultraperiferice franceze.
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6
(6)  Suma de 45 000 000 EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 72 pentru perioada 2014-2018 inclusiv.
(6)  Suma de X EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă planurilor de producție și de comercializare menționate la articolul 69 și ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 70.
Amendamentul 616
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 a (nou)
(6a)  Statele membre au ocazia de a utiliza resursele disponibile conform articolului 15 alineatele (2), (5) și (6) pentru măsuri prevăzute la articolul 15 alineatele (3) și (4).
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)
Articolul 16a
[Valorile de referință și creditele anuale]
(1)  Valoarea financiară globală orientativă de referință, astfel cum este definită la punctul [17] din Acordul interinstituțional din xx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 2014-2020 este de X EUR în prețuri constante din 2011.
(2)  Creditele anuale sunt autorizate de Parlamentul European și de Consiliu fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și ale Acordului interinstituțional xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i
(i)  nivelul ocupării forței de muncă în sectorul pescăriilor și al acvaculturii;
(i)  nivelul ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului, al acvaculturii și în industria de prelucrare;
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii
(ii)  nivelul producției în sectorul pescăriilor și al acvaculturii și
(ii)  nivelul ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului, al acvaculturii și în industria de prelucrare;
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii
(iii)  amploarea sarcinilor statului membru în cauză referitoare la colectarea de date, aproximată în funcție de dimensiunea flotei de pescuit naționale, de numărul debarcărilor, de intensitatea activităților de monitorizare științifică pe mare și de numărul de studii la care ia parte statul membru și
(iii)  amploarea sarcinilor statului membru în cauză referitoare la colectarea și gestionarea de date, aproximată în funcție de dimensiunea flotei de pescuit naționale, de numărul debarcărilor, de intensitatea activităților de monitorizare științifică pe mare și de numărul de studii la care ia parte statul membru și
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iv
(iv)  resursele disponibile pentru colectarea de date în raport cu amploarea sarcinilor statului membru referitoare la colectarea de date, mijloacele disponibile fiind aproximate în funcție de numărul observatorilor pe mare și de numărul resurselor umane și al mijloacelor tehnice necesare pentru punerea în aplicare a programului național de eșantionare în vederea colectării de date.
(iv)  resursele pentru colectarea și gestionarea de date care sunt disponibile în raport cu amploarea sarcinilor statului membru referitoare la colectarea și gestionarea de date, mijloacele disponibile fiind aproximate în funcție de numărul resurselor umane și al mijloacelor tehnice necesare pentru punerea în aplicare a programului național de eșantionare în vederea colectării de date.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c
c)  În ceea ce privește toate măsurile, alocările anterioare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006.
c)  În ceea ce privește toate măsurile, alocările anterioare de fonduri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului pentru perioada 2007-2013 și consumul anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006.
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
(1)  Fiecare stat membru elaborează un program operațional unic pentru a pune în aplicare prioritățile Uniunii care urmează a fi cofinanțate de EMFF.
(1)  Fiecare stat membru elaborează un program operațional unic pentru a pune în aplicare prioritățile Uniunii menționate la articolul 6 din prezentul regulament, care urmează a fi cofinanțate de FEPAM.
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
(3)  În ceea ce privește secțiunea programului operațional menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (n), Comisia adoptă, printr-un act de punere în aplicare, până cel târziu la 31 mai 2013, prioritățile Uniunii privind politica de control și executare.
(3)  În ceea ce privește secțiunea programului operațional menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (n), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 127, până cel târziu la 31 mai 2013, pentru a stabili prioritățile Uniunii privind politica de control și executare.
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 (nou)
(2)  Fiecare stat membru include un plan de producție și de comercializare în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. .../.... [privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură]
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c
(c)  proiectarea acțiunilor corespunzătoare în vederea simplificării și a facilitării punerii în aplicare a programului;
(c)  proiectarea acțiunilor corespunzătoare în vederea simplificării și a facilitării punerii în aplicare a programului, în special facilitând accesul operatorilor din sectorul pescuitului costier la scară mică și al organizațiilor acestora la sprijinul financiar disponibil;
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 19 – litera da (nouă)
(da)  după caz, coerența măsurilor adoptate în temeiul priorităților Uniunii pentru FEPAM menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament și cadrele de acțiune prioritară pentru Natura 2000 menționate la articolul 8 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului, precum și realizarea unei stări ecologice bune astfel cum este definită în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”).
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b
(b)  analiza situației în termenii analizei SWOT și identificarea nevoilor care trebuie abordate în zona geografică cuprinsă de program;
(b)  analiza situației în termenii analizei SWOT și identificarea nevoilor care trebuie abordate în zona geografică și ecologică cuprinsă de program;
Analiza este structurată în jurul priorităților Uniunii. În cadrul tuturor priorităților Uniunii, se evaluează nevoile specifice legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și de promovarea inovării, în vederea identificării răspunsurilor relevante în aceste două domenii la nivelul fiecărei priorități; o sinteză a situației domeniilor de politică eligibile pentru sprijin în ceea ce privește punctele forte și punctele slabe;
Analiza este structurată în jurul priorităților Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 6. Nevoile specifice legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și de promovarea inovării se evaluează în raport cu prioritățile Uniunii, în vederea identificării răspunsurilor celor mai relevante la nivelul fiecărei priorități asociate cu aceste domenii;
Această analiză include, de asemenea, efectele punerii în aplicare a PCP în fiecare regiune sau zonă costieră;
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  o analiză a consecințelor punerii în aplicare a PCP asupra locurilor de muncă de-a lungul întregului lanț valoric și propunerile inovatoare privind ocuparea forței de muncă în zonele afectate;
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c
(c)  integrarea în program a unei demonstrații de abordare pertinentă în favoarea inovării, a mediului, inclusiv în privința nevoilor zonelor Natura 2000, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea;
(c)  o analiză care să arate că programul ține seama de efectele pescuitului și ale acvaculturii asupra mediului și, dacă este cazul, de nevoile specifice ale zonelor Natura 2000, precum și de realizarea unei stări ecologice bune, de crearea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește, de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea;
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  o evaluare a echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile, conform Regulamentului (UE) nr. …/…. [privind PCP] și o descriere a măsurilor luate pentru a respecta plafonul capacității de pescuit stabilit în anexa II la regulamentul respectiv;
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h
(h)  o indicare clară a operațiunilor prevăzute la titlul V capitolul III care pot fi întreprinse în comun și care pot beneficia, prin urmare, de o mai mare intensitate a ajutorului, în conformitate cu articolul 95 alineatul (3);
(h)  o indicare clară a măsurilor prevăzute la titlul V capitolul III care pot fi întreprinse în comun și care pot beneficia, prin urmare, de o mai mare intensitate a ajutorului, în conformitate cu articolul 95 alineatul (3);
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ha (nouă)
(ha)  un plan de acțiune pentru pescuitul artizanal și costier de stabilire a unei strategii de dezvoltare, competitivitate și sustenabilitate a pescuitului artizanal și costier;
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera hb (nouă)
(hb)  o descriere detaliată a măsurilor referitoare la elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare care beneficiază de sprijin în temeiul articolului 69;
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera i
(i)  o analiză a nevoilor legate de cerințele de monitorizare și evaluare și planul de evaluare menționat la articolul 49 din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune]. Statele membre furnizează suficiente resurse și activități de consolidare a capacităților în vederea abordării nevoilor identificate;
(i)  cerințele de evaluare și planul de evaluare menționat la articolul 49 din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune] și măsurile care trebuie adoptate în vederea abordării nevoilor identificate;
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera j – subpunctul ii
(ii)  un tabel care prezintă resursele EMFF aplicabile și rata cofinanțării pentru obiectivele din cadrul priorităților Uniunii menționate la articolul 6 și asistența tehnică. După caz, acest tabel indică separat resursele EMFF și ratele cofinanțării care se aplică prin derogare de la norma generală prevăzută la articolului 94 alineatul (1) pentru sprijinul menționat la articolul 72, la articolul 73, la articolul 78 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j), la articolul 78 alineatul (2) litera (e) și la articolul 79.
(ii)  un tabel care prezintă resursele FEPAM aplicabile și rata cofinanțării pentru prioritățile Uniunii menționate la articolul 6 și asistența tehnică. După caz, acest tabel indică separat resursele FEPAM și ratele cofinanțării care se aplică prin derogare de la norma generală prevăzută la articolul 94 alineatul (1) pentru sprijinul menționat la articolul 72, la articolul 73, la articolul 78 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j), la articolul 78 alineatul (2) litera (e) și la articolul 79.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera k
(k)  informații privind complementaritatea cu măsurile finanțate din alte fonduri CSC sau prin programul-cadru LIFE;
(k)  informații privind complementaritatea cu măsurile finanțate prin alte politici și instrumente financiare ale Uniunii;
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera l – punctul ia (nou)
(ia)  o descriere clară a rolurilor pe care trebuie să le joace FLAG și autoritatea de management sau organismul desemnat pentru definirea sarcinilor de punere în aplicare a strategiei;
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera l – punctul ii
(ii)  o descriere a procedurilor de monitorizare și evaluare, precum și alcătuirea comitetului de monitorizare;
(ii)  o descriere a procedurilor de monitorizare și evaluare, precum și alcătuirea generală a comitetului de monitorizare;
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera m
(m)  desemnarea partenerilor menționați la articolul 5 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune] și rezultatele consultării cu partenerii respectivi;
(m)  procedura de desemnare a partenerilor menționați la articolul 5 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune] și rezultatele consultării cu partenerii respectivi; modificarea partenerilor poate avea loc în cursul programului, cu acordul comitetului de monitorizare;
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera n – punctul i
(i)  o listă a organismelor care pun în aplicare sistemul de control, inspecție și executare și o scurtă descriere a resurselor umane și financiare ale acestora disponibile pentru control, inspecție și executare în domeniul pescăresc, a echipamentelor disponibile ale acestora pentru control, inspecție și executare în domeniul pescăresc, în special numărul de nave, aeronave și elicoptere;
(i)  o listă a organismelor care pun în aplicare sistemul de control, inspecție și executare și o scurtă descriere a resurselor umane și financiare ale acestora disponibile pentru control, inspecție și executare în domeniul pescuitului, a echipamentelor principale disponibile ale acestora pentru control, inspecție și executare în domeniul pescuitului, în special numărul de nave, aeronave și elicoptere;
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – partea introductivă
(o)  În vederea îndeplinirii obiectivului privind colectarea de date pentru gestionarea durabilă a pescăriilor, menționat la articolul 6 alineatul (6) și la articolul 18 alineatul (4) și în conformitate cu programul multianual al Uniunii menționat la articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului]:
(o)  în vederea îndeplinirii obiectivului privind colectarea de date pentru gestionarea durabilă bazată pe ecosisteme a pescuitului, menționat la articolul 6 alineatul (6) și la articolul 18 alineatul (4) și în conformitate cu programul multianual al Uniunii menționat la articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și în vederea analizei situației socioeconomice a industriei de prelucrare și de comercializare a produselor pescărești și de acvacultură:
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i
(i)  o descriere a activităților de colectare de date care trebuie efectuate pentru a permite:
(i)  o descriere a activităților de colectare de date care trebuie efectuate în consultare cu părțile interesate pentru a permite:
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 1
–  o evaluare a sectorului pescuitului (variabilele biologice, economice și transversale, precum și studiile de cercetare pe mare),
–  o evaluare a sectorului pescuitului (variabilele biologice, economice, sociale și transversale în întregul lanț valoric, precum și studiile de cercetare pe mare),
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 2
–  o evaluare a situației economice a acvaculturii și a industriilor de prelucrare,
–  o evaluare a situației economice și sociale a acvaculturii și a industriilor de prelucrare,
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 3
–  o evaluare a efectelor sectorului pescuitului asupra ecosistemului.
–  o evaluare a efectelor sectorului pescuitului și al acvaculturii asupra ecosistemului, pentru a permite comparații între tipurile de activități de pescuit și acvacultură și între segmentele de flotă în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. …/….. [privind PCP ].
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul iii
(iii)  o demonstrație a capacității de a realiza o bună gestiune financiară și administrativă a datelor colectate.
(iii)  o justificare a capacității de a realiza o bună gestiune financiară și administrativă a datelor colectate.
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4
(4)  Prin acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme privind prezentarea elementelor descrise la alineatele (1), (2) și (3). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 128 alineatul (2).
(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare, prin care stabilește norme privind prezentarea elementelor descrise la alineatele (1), (2) și (3). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 128 alineatul (3).
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
(2)  Comisia aprobă programul operațional printr-un act de punere în aplicare.
(2)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care aprobă programul operațional după ce constată că s-au îndeplinit cerințele de la alineatul (1). După aprobare, programele operaționale sunt puse la dispoziția publicului.
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2
În acest scop, printr-un act de punere în aplicare, Comisia adoptă o decizie prin care detaliază modificările priorităților Uniunii în ceea ce privește politica de executare și control menționată la articolul 18 alineatul (3) și operațiunile eligibile corespunzătoare care trebuie să devină prioritare.
În acest scop, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 127, prin care detaliază modificările priorităților Uniunii în ceea ce privește politica de executare și control menționată la articolul 18 alineatul (3) și operațiunile eligibile corespunzătoare care trebuie să devină prioritare.
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 3
Ținând cont de noile priorități stabilite în decizia menționată la al doilea paragraf din prezentul alineat, statele membre transmit Comisiei modificarea programului operațional până la data de 31 octombrie a anului care precedă anul de punere în aplicare în cauză.
Statele membre își pot modifica programul operațional, ținând cont de noile priorități stabilite în decizia menționată la al doilea paragraf din prezentul alineat. Statele membre transmit Comisiei orice astfel de modificare a programului operațional până la data de 31 octombrie a anului care precedă anul de punere în aplicare în cauză.
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
(1)  În vederea punerii în aplicare a articolului 20 alineatul (1) litera (o), statele membre transmit Comisiei un plan de lucru anual până la data de 31 octombrie a fiecărui an. Planurile de lucru anuale conțin o descriere a procedurilor și metodelor care urmează să fie utilizate în procesul de colectare și analizare a datelor, precum și în cel de estimare a acurateței și a preciziei acestora.
(1)  În vederea punerii în aplicare a articolului 20 alineatul (1) litera (o), statele membre transmit Comisiei, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, un plan de lucru anual sau notifică aplicarea în continuare a planului aflat în vigoare în anul precedent. Planurile de lucru anuale sunt formulate în cadrul unui program național multianual elaborat în conformitate cu programul Uniunii și conțin o descriere a procedurilor și metodelor care urmează să fie utilizate în procesul de colectare și analizare a datelor, precum și în cel de estimare a acurateței și a preciziei acestora.
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraf 2 – litera b
(b)  introducerea sau retragerea unor măsuri sau a unor tipuri de operațiuni;
(b)  introducerea sau retragerea unor măsuri sau a unor tipuri de operațiuni relevante și a informațiilor și indicatorilor referitori la acestea;
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2
(2)  Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 128 alineatul (2).
(2)  Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 128 alineatul (3)
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu
Programul de lucru anual
Programul operațional multianual și programele de lucru anuale
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
(1)  Pentru a pune în aplicare titlul VI capitolele I și II și articolul 92, Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, programul de lucru în conformitate cu obiectivele prevăzute în capitolele menționate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 128 alineatul (3).
(1)  Pentru a stabili detaliile aplicării titlului VI capitolele I și II și a articolului 92, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 127, de stabilire a unui program operațional multianual, una din sarcinile acestuia fiind instituirea de programe de lucru anuale, în conformitate cu obiectivele prevăzute în capitolele menționate.
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2
(2)  Programul de lucru anual stabilește obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, metoda de punere în aplicare și cuantumul total aferent. De asemenea, programul conține o descriere a activităților care urmează a fi finanțate, o indicare a cuantumului alocat pentru fiecare activitate, un calendar de punere în aplicare indicativ, precum și informații privind punerea în aplicare a activităților. În ceea ce privește granturile, planul include prioritățile, criteriile de evaluare esențiale și rata maximă a cofinanțării.
(2)  Programul operațional multianual și programele de lucru anuale stabilesc obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, metoda de punere în aplicare și cuantumul total aferent. De asemenea, programele conțin o descriere a activităților care urmează a fi finanțate, o indicare a cuantumului alocat pentru fiecare activitate și un calendar de punere în aplicare indicativ, precum și informații privind punerea în aplicare a activităților. În ceea ce privește granturile, acestea includ prioritățile, criteriile de evaluare esențiale și rata maximă a cofinanțării. Acestea includ în plus obligația de a elabora rapoarte anuale privind execuția bugetară.
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1
(1)  Proprietarul unei nave de pescuit care a primit sprijin în temeiul articolului 32 alineatul (1) litera (b), al articolului 36, al articolului 39 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 42 alineatul (2) din prezentul regulament nu transferă nava unei țări terțe din afara Uniunii într-o perioadă de cel puțin 5 ani de la data plății efective către beneficiar.
(1)  Proprietarul unei nave de pescuit care a primit sprijin în temeiul articolelor 32, 36, 39 sau 40 din prezentul regulament nu transferă nava unei țări terțe din afara Uniunii timp de cel puțin cinci ani de la data plății efective a sprijinului respectiv către beneficiar, cu excepția cazului în care sprijinul respectiv este rambursat de beneficiar pe o bază pro rata temporis înainte de acest transfer. Prima frază a acestui paragraf nu aduce atingere articolului 135 din [Regulamentul financiar].
Amendamentul 618
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Contribuția financiară totală din partea FEPAM la măsurile din cadrul programelor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor în domeniul pescuitului la scară mică, menționat la articolul 32 alineatul (-1), încetarea nouă și temporară menționată la articolul 33a, înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare menționată la articolul 39 și încetarea definitivă nu depășește 20% din asistența financiară a Uniunii alocată pe stat membru.
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
(1)  În vederea stimulării inovării în sectorul pescăresc, EMFF poate sprijini proiecte care vizează dezvoltarea sau introducerea unor produse noi sau substanțial îmbunătățite față de cele mai recente disponibile, a unor procese noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite.
(1)  În vederea stimulării inovării în sectorul pescuitului și al industriei de prelucrare, FEPAM poate sprijini proiecte care vizează dezvoltarea sau introducerea unor tehnici, echipamente sau produse noi sau substanțial îmbunătățite, de exemplu, prin crearea de nave inovatoare, precum și a unor procese noi sau îmbunătățite și a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite, cu condiția ca aceste proiecte să contribuie la realizarea obiectivelor formulate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. …/… [privind PCP ].
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2
(2)  Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol trebuie desfășurate în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de un stat membru, organism care validează rezultatele operațiunile respective.
(2)  Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol trebuie desfășurate de sau în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de un stat membru sau de Uniune, organism care validează rezultatele operațiunile respective.
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3
(3)  Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol fac obiectul unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 120.
(3)  Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol fac obiectul unor rapoarte accesibile publicului, precum și al unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 120.
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Procedura de cerere de asistență pentru inovare devine mai accesibilă pentru a încuraja mai multe proiecte.
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a operatorilor, EMFF poate sprijini:
(1)  În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a operatorilor și în scopul promovării unui pescuit mai sustenabil, FEPAM poate sprijini:
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  furnizarea de consiliere profesională cu privire la dezvoltarea unor practici de pescuit mai sustenabile, cu accent asupra limitării și, dacă este posibil, a eliminării impactului acestor activități asupra ecosistemului marin, terestru și de apă dulce;
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ab (nouă)
(ab)  furnizarea de servicii de consiliere tehnică, juridică sau economică asociate proiectelor potențial eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului capitol;
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b
(b)  furnizarea de consiliere profesională cu privire la strategiile de afaceri și de marketing.
(b)  furnizarea de consiliere profesională cu privire la strategiile de afaceri și de comercializare, inclusiv consiliere cu privire la promovare, comercializare și relații publice.
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
(2)  Studiile de fezabilitate și consilierea menționate la alineatul 1 literele (a) și, respectiv, (b) sunt furnizate de organismele științifice sau tehnice recunoscute care dețin competențele necesare în materie de consiliere recunoscute de dreptul național al fiecărui stat membru.
(2)  Studiile de fezabilitate, consilierea și serviciile menționate la alineatul (1) literele (a), (aa), (ab) și (b) sunt furnizate de organismele științifice, academice, profesionale sau tehnice recunoscute care dețin competențele necesare în materie de consiliere recunoscute de dreptul național al fiecărui stat membru.
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3
(3)  Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă operatorilor sau organizațiilor de pescari recunoscuți de statul membru care au comandat studiul de fezabilitate menționat la alineatul (1).
(3)  Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă operatorilor, organizațiilor de pescari sau organismelor juridice publice, recunoscuți de statul membru, care au comandat studiul de fezabilitate sau au solicitat serviciile de consiliere sau consultanță menționate la alineatul (1) literele (a), (aa), (ab) și (b).
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4
(4)  Statele membre se asigură că operațiunile care urmează a fi finanțate în temeiul prezentului articol sunt selectate printr-o procedură accelerată.
(4)  Statele membre se asigură că operațiunile care urmează a fi finanțate în temeiul prezentului articol sunt selectate printr-o procedură accelerată, în special în cazul pescuitului costier la scară mică și al pescuitului în apele interioare.
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea încurajării transferului de cunoștințe între oamenii de știință și pescari, EMFF poate sprijini:
(1)  În vederea încurajării măsurilor de îmbunătățire a colectării, a promovării și a transferului de cunoștințe între oamenii de știință și pescari, FEPAM poate sprijini:
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera a
(a)  crearea unei rețele compuse din unul sau mai multe organisme științifice independente și pescari sau din una sau mai multe organizații de pescari;
(a)  crearea de rețele, încheierea de acorduri de parteneriat, contracte sau crearea de asociații între unul sau mai multe organisme științifice independente și pescari sau una sau mai multe organizații de pescari, cu participarea organismelor publice din statele membre care doresc să participe;
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera b
(b)  activitățile desfășurate de o rețea, astfel cum este menționată la litera (a).
(b)  activitățile desfășurate în cadrul rețelelor, al acordurilor de parteneriat, al contractelor sau al asociațiilor create în conformitate cu litera (a).
Amendamentul 260
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2
(2)  Activitățile menționate la alineatul (1) litera (b) pot include activități de colectare de date, studii, diseminarea de cunoștințe și bune practici.
(2)  Activitățile menționate la alineatul (1) litera (b) pot include activități de colectare și gestionare de date, proiecte de cercetare comune, studii, proiecte-pilot, seminarii, diseminarea de cunoștințe și bune practici.
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a
(a)  învățarea pe tot parcursul vieții, diseminarea cunoștințelor științifice și a practicilor inovatoare, precum și achiziția de noi competențe profesionale legate, în special, de gestionarea durabilă a ecosistemelor marine, activitățile din sectorul maritim, inovarea și antreprenoriatul;
(a)  acțiuni și operațiuni de promovare a formării profesionale, a învățării pe tot parcursul vieții, a diseminării cunoștințelor științifice, tehnice, economice sau juridice și a practicilor inovatoare, precum și achiziția de noi competențe profesionale legate, în special de:
–  gestionarea durabilă a ecosistemelor marine și a apelor interioare;
–  activitățile din sectorul maritim;
–  inovarea;
–  antreprenoriatul, în special accesul tinerilor la profesii în domeniul pescuitului;
–  igiena, sănătatea și siguranța;
–  formarea pescarilor în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor PCP;
–  prevenirea riscurilor profesionale.
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera b
(b)  participarea la rețele și schimbul de experiență și bune practici între părțile interesate, inclusiv între organizațiile care promovează egalitatea de șanse între bărbați și femei;
(b)  participarea la rețele și schimbul de experiență și bune practici între părțile interesate, inclusiv între organizațiile de formare și cele care promovează egalitatea de șanse între bărbați și femei și promovarea şi recunoașterea rolului esențial deținut de femei în comunitățile de pescari;
Amendamentul 263
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c
(c)  promovarea dialogului social la nivel național, regional sau local, cu implicarea pescarilor și a altor părți interesate relevante.
(c)  promovarea dialogului social la nivelul Uniunii, la nivel național, regional și local, cu implicarea operatorilor, a partenerilor sociali și a altor părți interesate relevante, ținând seama în mod special de grupurile subreprezentate, cum ar fi pescarii din sectorul pescuitului costier la scară mică și al pescuitului din picioare.
Amendamentul 264
Propunere de regulament
Articolul 32 – titlu
Facilitarea diversificării și crearea locurilor de muncă
Facilitarea antreprenoriatului, a diversificării și a creării de locuri de muncă
Amendamentul 619
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul -1 c(nou)
(-1c) Pentru a facilita înființarea de locuri de muncă pentru tineri în sectorul pescuitului la scară mică, FEPAM poate sprijini:
(a)  programe de stagii la bordul unor nave de coastă mici;
(b)  formare în domeniul pescuitului durabil, cum ar fi tehnici durabile de pescuit, selectivitate, biologie marină, conservarea resurselor biologice marine;
Amendamentul 620
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul -1 b (nou)
(-1b) Tinerii cu vârsta sub 30 de ani, înregistrați ca șomeri și recunoscuți ca atare de administrația competentă a statului membri sunt eligibili pentru sprijin în sensul alineatului (1). Stagiarul este însoțit la bord de un pescar profesionist în vârstă de cel puțin 50 de ani.
Amendamentul 621
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul -1 a (nou)
(-1a) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) este acordat fiecărui beneficiar pentru o perioadă maximă de doi ani din perioada de programare și pentru o sumă maximă de 40 000 EUR;
Amendamentul 622
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul -1 (nou)
(-1) Două treimi din programul de stagiu cuprinde instruire la bord și o treime este compusă din cursuri teoretice.
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea facilitării diversificării și a creării de locuri de muncă în afara sectorului pescuitului, EMFF poate sprijini:
(1)  În vederea facilitării diversificării, FEPAM poate sprijini, de asemenea, activitățile complementare activității de pescuit de bază prin:
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a
(a)  întreprinderile nou înființate din afara sectorului pescuitului;
(a)  investiții la bord în activități complementare pescuitului, precum serviciile de mediu și activitățile educaționale sau turistice;
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b
(b)  modernizarea navelor de pescuit costier artizanal în vederea reafectării acestora către activități în afara pescuitului.
(b)  modernizarea navelor de pescuit costier la scară mică în vederea reafectării acestora către activități în afara pescuitului comercial.
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b
(b)  modernizarea navelor de pescuit costier artizanal în vederea reafectării acestora către activități în afara pescuitului.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) se acordă pescarilor care:
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (-1) și alineatul (1) litera (a) se acordă pescarilor care:
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – litera a
(a)  înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activități;
(a)  înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților lor;
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3
(3)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă celor care practică pescuitul costier artizanal și care dețin o navă de pescuit a Uniunii înregistrată ca navă activă și care au desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii. Licența de pescuit asociată cu nava de pescuit se retrage definitiv.
(3)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă celor care practică pescuitul costier la scară mică și care dețin o navă de pescuit a Uniunii înregistrată ca navă activă și care au desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii.
Amendamentul 273
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) se acordă pescarilor cu condiția ca activitățile complementare pescuitului să fie legate de activitatea de pescuit de bază, cum ar fi activități turistice pentru pescuitul cu undița, restaurante, servicii de mediu și activități educaționale legate de pescuit.
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4
(4)  Beneficiarii sprijinului menționat la alineatul (1) nu se implică în activități de pescuit profesional în cei cinci ani care urmează primirii ultimei plăți a sprijinului.
eliminat
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)
Articolul 32a
Ajutor la înființarea de întreprinderi pentru tinerii pescari
1.  FEPAM poate oferi sprijin individual tinerilor pescari în următoarele condiții:
—  au o vârsta mai mică de 35 de ani;
–  demonstrează că au lucrat o perioadă de cel puțin cinci ani ca pescari sau dețin o formare profesională echivalentă;
–  au dobândit, pentru prima dată, proprietatea asupra unei nave de pescuit costier la scară mică cu o vechime cuprinsă între cinci și 20 de ani și au realizat activități de pescuit pe durata celor cinci ani anteriori.
2.  Nava de pescuit menționată la alineatul (1) aparține segmentului de flotă pentru care raportul de capacitate menționat la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. …/…. [privind PCP] arată un echilibru între posibilitățile de pescuit și capacitatea flotei.
3.  Cuantumul sprijinului menționat la alineatul (1) nu depășește 100 000 EUR.
Amendamentul 278
Propunere de regulament
Articolul 33 – titlu
Sănătatea și siguranța la bord
Sănătatea, igiena și siguranța la bord
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1
(1)  În vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru la bord pentru pescari, EMFF poate sprijini investițiile la bord sau în echipamente individuale, cu condiția ca aceste investiții să depășească standardele impuse de dreptul național sau de dreptul Uniunii.
(1)  În vederea îmbunătățirii condițiilor de sănătate, de igienă, de siguranță, de lucru și de trai la bord pentru pescari, FEPAM poate sprijini investițiile la bord sau în echipamente individuale, cu condiția ca aceste investiții să nu depășească standardele impuse de dreptul național sau de dreptul Uniunii și să nu ducă la o creștere a capacității navei de pescuit.
Amendamentul 280
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Pentru a îmbunătăți asistența acordată pescarilor în caz de accident, FEPAM poate încuraja proiectele comune care vizează să generalizeze formarea medicală la echipaje întregi.
Amendamentul 281
Propunere de regulament
Articolul 33 a (nou)
Articolul 33a
Încetarea temporară a activităților de pescuit
1.  FEPAM poate contribui la finanțarea măsurilor de încetare temporară a activităților de pescuit doar în următoarele cazuri:
(a)  în cadrul unui plan multianual astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. .../... [privind PCP ];
(b)  în cazul măsurilor de urgență adoptate de Comisie, în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. …/... [privind PCP ];
(c)  pe parcursul perioadelor de repaus biologic care au loc în anumite etape critice ale ciclului de viață al speciilor, atunci când acestea sunt necesare pentru exploatarea sustenabilă a resurselor de pește, contribuind astfel la menținerea stocurilor și permițând desfășurarea activităților de pescuit în afara perioadelor de repaus.
Sprijinul este acordat prin intermediul unei compensații financiare pentru perioada de inactivitate.
2.  Durata măsurilor menționate la alineatul (1) se stabilește pe baza celor mai bune cercetări științifice disponibile cu privire la situația stocurilor.
3.  Suspendările sezoniere recurente ale perioadelor de pescuit, care nu sunt acoperite de alineatul (1) litera (c) nu se iau în considerare pentru acordarea indemnizațiilor sau a plăților în temeiul prezentului articol.
4.  FEPAM poate contribui la finanțarea măsurilor menționate la alineatul (1) pentru pescarii și proprietarii de nave de pescuit afectați, pe o perioadă maximă de șase luni pentru fiecare navă pe parcursul întregii perioade de programare. Se acordă sprijin:
(a)  proprietarilor de nave de pescuit incluse în registrul flotei Uniunii care au desfășurat activități de pescuit timp de cel puțin 120 de zile anterior datei depunerii cererii; și
(b)  membrilor echipajului care au lucrat la bordul unei nave de pescuit afectate de încetarea temporară a activităților de pescuit în condițiile menționate la litera (a) din prezentul alineat.
5.  Pe parcursul perioadelor în care se acordă sprijinul menționat la alineatul (1), nava de pescuit și membrii echipajului afectați nu desfășoară nicio activitate de pescuit. Statele membre se asigură că activitatea a încetat.
Amendamentul 623
Propunere de regulament
Articolul 33 b (nou)
Articolul 33b
Fonduri mutuale pentru asigurare
(1)  FEPAM poate contribui la fondurile mutuale recunoscute de un stat membru în conformitate cu dreptul său național, care permite pescarilor afiliați să se asigure în caz de pierderi legate de:
(a)  dezastre naturale;
(b)  accidente de mediu sau de sănătate.
(c)  costuri pentru salvarea navelor de pescuit care au suferit accidente pe durata desfășurării activităților sau care s-au scufundat, ceea ce a cauzat victime pe mare;
(d)  măsuri sociale și economice specifice propuse de statele membre pentru pescarii aflați la bordul navelor care s-au scufundat ca urmare a accidentelor pe mare;
(2)  Evenimentele sunt recunoscute oficial drept dezastre naturale sau incidente de mediu sau de sănătate de către statul membru în cauză sau, dacă se solicită acest lucru, de către normele interne ale fondului mutual. Dacă este cazul, statele membre pot stabili în avans criterii pe baza cărora această recunoaștere formală se consideră a fi acordată.
Amendamentul 624
Propunere de regulament
Articolul 33 c (nou)
Articolul 33c
Încetarea definitivă a activităților de pescuit
(1)  FEPAM poate contribui la finanțarea măsurilor destinate încetării definitive a activităților de pescuit exclusiv prin dezmembrarea navelor de pescuit numai cu condiția ca dezafectarea:
(a)  să fie inclusă în programul operațional astfel cum este prevăzut la articolul 20; și
(b)  să privească navele incluse într-un segment unde capacitatea de pescuit nu este contrabalansată în mod efectiv de posibilitățile de pescuit disponibile pentru segmentul respectiv pe perioada planului de gestionare pe termen lung; și
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se acordă:
(a)  proprietarilor de nave de pescuit ale Uniunii înregistrate ca nave active și care au desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de zile pe an pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii sau
(b)  pescarilor care au lucrat pe mare la bordul unei nave de pescuit a Uniunii vizate de încetarea definitivă a activităților timp de cel puțin 120 de zile pe an pe parcursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii.
(3)  Pescarii, proprietarii de nave sau întreprinderile în cauză încetează efectiv toate activitățile de pescuit. Dovada încetării efective a activităților de pescuit se pune la dispoziția autorității naționale competente de către beneficiarii respectivului ajutor. Indemnizația se rambursează pro rata temporis în cazul în care un pescar sau o întreprindere își reia activitatea de pescuit într-un termen mai scurt de un an de la data depunerii cererii.
(4)  Ajutorul public în temeiul prezentului articol poate fi acordat până la 31 decembrie 2016.
(5)  Ajutorul în temeiul prezentului articol se plătește numai după eliminarea definitivă a capacității echivalente din registrul navelor de pescuit al Uniunii, precum și după eliminarea definitivă a licențelor și autorizațiilor de pescuit. Beneficiarul acestui tip de ajutor nu poate înregistra un vas de pescuit nou în următorii cinci ani de la data primirii ajutorului. Reducerea capacității are ca rezultat reducerea echivalentă definitivă a plafonului stabilit pentru capacitatea de pescuit a segmentului de flotă.
(6)  Navele tradiționale și navele de lemn nu sunt eligibile pentru acordarea de ajutor în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 283
Propunere de regulament
Articolul 34
Articolul 34
eliminat
Sprijin pentru sistemele de concesiuni de pescuit transferabile prevăzute de PCP
1.  În vederea instituirii sau modificării sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile prevăzute la articolul 27 din [Regulamentul privind PCP], EMFF poate sprijini:
a)  proiectarea și dezvoltarea mijloacelor tehnice și administrative necesare pentru crearea sau funcționarea sistemului de concesiuni de pescuit transferabile;
b)  participarea părților interesate la proiectarea și dezvoltarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile;
c)  monitorizarea și evaluarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile;
d)  gestionarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile.
2.  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) se acordă numai autorităților publice. Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (d) din prezentul articol se acordă autorităților publice, persoanelor juridice sau fizice sau organizațiilor de producători recunoscute implicate în gestionarea colectivă a concesiunilor de pescuit transferabile grupate, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului.
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Articolul 35 – titlu
Sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor de conservare în temeiul PCP
Sprijin pentru conceperea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare în temeiul PCP
Amendamentul 285
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  În vederea asigurării punerii eficiente în aplicare a măsurilor de conservare prevăzute la articolele 17 și 21 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului], EMFF poate sprijini:
1.  În vederea asigurării conceperii și punerii eficiente în aplicare a priorităților PCP privind regionalizarea și a măsurilor de conservare adoptate în temeiul [Regulamentului privind politica comună în domeniul pescuitului], inclusiv a planurilor multianuale, FEPAM poate sprijini:
Amendamentul 286
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a
(a)  proiectarea și dezvoltarea mijloacelor tehnice și administrative necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de conservare în sensul articolelor 17 și 21 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului];
(a)  proiectarea, dezvoltarea și monitorizarea mijloacelor tehnice și administrative necesare pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor multianuale și a măsurilor de conservare în sensul [Regulamentului privind politica comună în domeniul pescuitului];
Amendamentul 287
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  crearea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. …/… [privind PCP];
Amendamentul 288
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ab (nouă)
(ab)  punerea în aplicare a unor perioade de repaus biologic;
Amendamentuee 289 şi 612
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b
(b)  participarea părților interesate la proiectarea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare în sensul articolelor 17 și 21 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului].
(b)  participarea părților interesate și cooperarea între statele membre la proiectarea și punerea în aplicare a planurilor multianuale și a măsurilor de conservare în sensul [Regulamentului privind politica comună în domeniul pescuitului], inclusiv prin intermediul comitetelor de management formate din mai mulți actori.
Amendamentul 640
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba)  elaborarea, dezvoltarea și aplicarea criteriilor de alocare în temeiul articolului 16a (nou) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului].
Amendamentul 291
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În scopul reducerii impactului pescuitului asupra mediului marin, al susținerii eliminării practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor și al facilitării tranziției spre exploatarea resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF poate sprijini investițiile în echipamentele:
(1)  În scopul reducerii impactului pescuitului asupra mediului marin, al susținerii eliminării practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor și al facilitării tranziției spre o exploatare sustenabilă a resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, FEPAM poate sprijini cercetarea și investițiile în echipamentele, instrumentele sau sistemele:
Amendamentul 292
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  care înlocuiesc uneltele de pescuit, cu condiția ca noile echipamente să aibă o dimensiune mai adecvată, o selectivitate a speciilor mai bună, un impact limitat asupra mediului marin și asupra ecosistemelor marine vulnerabile și să nu mărească capacitatea navei de pescuit de a captura pește;
Amendamentul 293
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b
(b)  care reduc capturile nedorite de stocuri comerciale sau alte capturi accidentale;
(b)  care reduc capturile nedorite sau neautorizate de stocuri comerciale sau alte capturi accidentale, cu accent pe dezvoltarea și introducerea unor dispozitive de reducere a numărului acestor capturi;
Amendamentul 294
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera c
(c)  care limitează impactul fizic și biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului mării.
(c)  care limitează și, atunci când este posibil, elimină impactul fizic și biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului mării, în special în zone identificate ca zone sensibile din punct de vedere biogeografic;
Amendamentul 295
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  care protejează echipamentele și capturile de mamifere și păsări protejate de Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1 sau de Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice2, cu condiția să nu se submineze selectivitatea echipamentelor de pescuit și să se adopte toate măsurile corespunzătoare în vederea evitării provocării de daune fizice animalelor de pradă;
__________________
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.
Amendamentul 296
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera cb (nouă)
(cb)  care reduc impactul negativ al activităților de pescuit asupra bunăstării animalelor;
Amendamentul 297
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera cc (nouă)
(cc)  care contribuie la evaluarea stocurilor de pește.
Amendamentul 298
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  În regiunile ultraperiferice, sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi acordat dispozitivelor ancorate de concentrare a peștelui (DCP) doar dacă contribuie la pescuitul sustenabil și selectiv.
Amendamentul 299
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3
(3)  Sprijinul se acordă numai dacă uneltele sau celelalte echipamente menționate la alineatul (1) prezintă o selectivitate mai bună demonstrabilă în ceea ce privește dimensiunile sau un impact mai redus asupra speciilor nevizate în raport cu uneltele sau celelalte echipamente standard autorizate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național relevant al statelor membre, adoptate în contextul regionalizării, astfel cum se menționează în [Regulamentul privind PCP].
(3)  Sprijinul se acordă numai dacă uneltele sau celelalte echipamente menționate la alineatul (1) prezintă o selectivitate substanțial mai bună, demonstrabilă în ceea ce privește dimensiunile și un impact mai redus asupra ecosistemului și a speciilor nevizate în raport cu uneltele sau celelalte echipamente, instrumente sau sisteme standard autorizate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național relevant al statelor membre, adoptate în contextul regionalizării, astfel cum se menționează în [Regulamentul privind PCP].
Amendamentul 300
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera b
(b)  pescarilor care dețin uneltele care urmează a fi înlocuite și care au lucrat la bordul unei nave de pescuit a Uniunii timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii;
(b)  pescarilor care dețin uneltele, instrumentele sau sistemele care urmează a fi înlocuite și care au lucrat la bordul unei nave de pescuit a Uniunii timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii;
Amendamentul 301
Propunere de regulament
Articolul 36 a (nou)
Articolul 36a
Sprijin în vederea atenuării impactului economic provocat de un eveniment excepțional
În scopul atenuării impactului economic provocat de un eveniment excepțional care împiedică desfășurarea normală a activității de pescuit, FEPAM poate acorda sprijin proprietarilor de nave de pescuit și pescarilor pentru încetarea temporară a activității de pescuit. Circumstanțele datorate aplicării măsurilor de conservare a resurselor de pescuit nu sunt considerate evenimente excepționale.
Amendamentul 574/REV
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1
(1)  În vederea unei contribuții la eliminarea capturilor accidentale și a practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor, precum și în vederea facilitării tranziției spre exploatarea resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF poate sprijini proiectele care vizează dezvoltarea sau introducerea de noi cunoștințe tehnice sau organizaționale care reduc impactul activităților de pescuit asupra mediului sau o utilizare mai sustenabilă a resurselor biologice marine.
(1)  În vederea unei contribuții la eliminarea capturilor accidentale și a practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor, precum și în vederea facilitării tranziției spre exploatarea resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, și pentru a reduce impactul pescuitului asupra mediului marin și a impactului animalelor de pradă protejate, FEPAM poate sprijini schemele și proiectele care vizează dezvoltarea, îmbunătățirea sau introducerea de noi cunoștințe tehnice sau organizaționale care reduc impactul activităților de pescuit asupra mediului, inclusiv tehnici de pescuit îmbunătățite și o selectivitate mai bună a operațiunilor de pescuit cu scopul de a se realiza o utilizare mai sustenabilă a resurselor biologice marine și coexistența cu animalele de pradă protejate, bazată pe o abordare ecosistemică a gestionării pescuitului.
Amendamentul 303
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2
(2)  Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol trebuie desfășurate în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de dreptul național al fiecărui stat membru, organism care validează rezultatele operațiunile respective.
(2)  Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol pot fi puse în aplicare de organizațiile de pescari recunoscute de un stat membru și se desfășoară în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de dreptul național al fiecărui stat membru, organism care validează rezultatele operațiunilor respective.
Amendamentul 304
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3
(3)  Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol fac obiectul unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 120.
(3)  Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol sunt puse la dispoziția publicului de către statul membru, în conformitate cu articolul 120.
Amendamentul 305
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4
(4)  Navele de pescuit implicate în proiectele finanțate în temeiul prezentului articol nu pot depăși 5 % din navele flotei naționale sau 5 % din tonajul flotei naționale în tonaj brut, calculat la momentul depunerii cererii.
(4)  Navele de pescuit implicate în proiectele finanțate în temeiul prezentului articol nu pot depăși 5 % din navele flotei naționale sau 5 % din tonajul flotei naționale în tonaj brut, calculat la momentul depunerii cererii. La cererea unui stat membru, în circumstanțe justificate în mod corespunzător și pe baza unei recomandări a CSTEP, Comisia poate aproba proiecte care depășesc limita stabilită la acest alineat.
Amendamentul 306
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 5
(5)  Operațiunile care constau în testarea noilor unelte sau tehnici de pescuit se desfășoară în limitele oportunităților de pescuit alocate statului membru.
(5)  Operațiunile care constau în testarea noilor unelte sau tehnici de pescuit se desfășoară în limitele oportunităților de pescuit alocate statului membru sau în cadrul cotei pentru pescuitul în scopuri științifice prevăzute la articolul 33 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
Amendamentul 625
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)   În vederea stimulării participării pescarilor la protejarea și refacerea biodiversității și ale ecosistemelor marine, inclusiv a serviciilor pe care le furnizează acestea, în cadrul activităților de pescuit sustenabile, EMFF poate sprijini următoarele operațiuni:
(1)   În vederea stimulării protejării și refacerii biodiversității și a ecosistemelor marine, inclusiv a serviciilor pe care le furnizează acestea și, după caz, a participării pescarilor la activități de pescuit sustenabile, FEPAM poate sprijini următoarele operațiuni care privesc direct activitățile din sectorul pescuitului:
Amendamentul 626
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera a
(a)  colectarea deșeurilor din mare, de exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine;
(a)  colectarea de către pescari a deșeurilor din mare, de exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine;
Amendamentul 627
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera b
(b)   construirea sau instalarea unor instalații statice sau mobile destinate să protejeze și să sporească fauna și flora marină;
(b)   construirea, instalarea sau modernizarea unor instalații statice sau mobile, ușor demontabile, destinate să protejeze și să sporească fauna și flora marină și studiile și evaluările științifice cu privire la aceste instalații;
Amendamentul 628
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera c
(c)  contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor;
(c)  contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor biologice marine;
Amendamentul 629
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera d
(d)  gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor NATURA 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și cu Directiva 2009/147/CE a Consiliului și a Parlamentului European din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului;
(d)  identificarea, selectarea, gestionarea, refacerea și monitorizarea:
Amendamentul 630
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera d – punctul i (nou)
(i)  siturilor NATURA 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului și cu Directiva 2009/147/CE sau în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară stabilite în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, atunci când operațiunile au legătură cu activitățile de pescuit,
Amendamentul 631
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera d – punctul ii (nou)
(ii)  zonelor marine protejate, în vederea punerii în aplicare a măsurilor de protecție spațială legate de activitățile de pescuit menționate la articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE;
Amendamentul 632
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera e
(e)  gestionarea, refacerea și monitorizarea zonelor marine protejate, în vederea punerii în aplicare a măsurilor de protecție spațială menționate la articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
(e)  participarea la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească biodiversitatea și serviciile ecosistemice, în legătură cu acțiunea Uniunii în domeniul politicii privind mediul marin și în concordanță cu o abordare ecosistemică a gestionării pescuitului, acțiuni precum refacerea habitatelor marine și costiere specifice în vederea sprijinirii unor stocuri de pește sustenabile, inclusiv pregătirea și evaluarea științifică a acestor acțiuni;
Amendamentul 633
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera e a (nouă)
(ea)  sensibilizării față de mediu cu implicarea pescarilor în ceea ce privește protejarea și refacerea biodiversității marine.
Amendamentul 575/REV
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera e b (nouă)
(eb)  scheme pentru compensarea daunelor aduse capturilor de către mamifere și păsări protejate de Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică sau de Directiva 2009/147/CE a Consiliului și a Parlamentului European din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice;
Amendamentul 308
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2
(2)  Operațiunile prevăzute la prezentul articol se pun în aplicare de organismele de drept public și implică pescarii sau organizațiile de pescari, recunoscuți de statul membru, sau organizațiile neguvernamentale în parteneriat cu organizațiile de pescari sau FLAG definite la articolul 62.
(2)  Operațiunile prevăzute la prezentul articol se pun în aplicare de organismele de drept public tehnice sau științifice și implică pescarii, consiliile consultative sau organizațiile de pescari recunoscuți de statul membru sau organizațiile neguvernamentale în parteneriat cu organizațiile de pescari sau FLAG definite la articolul 62.
Amendamentul 309
Propunere de regulament
Articolul 39 – titlu
Atenuarea schimbărilor climatice
Eficiența energetică și reducerea capacității
Amendamentul 310
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea atenuării efectelor schimbărilor climatice, EMFF poate sprijini:
(1)  În vederea îmbunătățirii eficienței energetice a navelor de pescuit, FEPAM poate sprijini:
Amendamentul 311
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a
(a)  investițiile la bord menite a reduce emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de seră și a spori eficiența energetică a navelor de pescuit;
(a)  investițiile în echipamentele de la bord, menite a reduce emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de seră și a spori eficiența energetică a navelor de pescuit, inclusiv retragerea, înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare, cu condiția ca puterea noului motor să fie cu cel puțin 40 % mai mică decât cea a motorului înlocuit;
Amendamentul 312
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b
(b)  auditurile și schemele privind eficiența energetică.
(b)  auditurile, consilierea și schemele privind eficiența energetică, cu condiția ca acestea să nu conducă la o creștere a efortului de pescuit;
Amendamentul 313
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  protecția și restaurarea solului submarin de iarbă de mare și a zonelor litorale umede care sunt absorbante de carbon de importanță primordială în atenuarea impactului negativ al schimbărilor climatice;
Amendamentul 314
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera bb (nouă)
(bb)  înlocuirea uneltelor de pescuit mari consumatoare de energie cu unelte mai economice din punct de vedere energetic, cu condiția ca modificările să nu ducă la o creștere a capacității de pescuit a unității de pescuit și ca uneltele de pescuit înlocuite să fie confiscate și distruse;
Amendamentul 315
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera bc (nouă)
(bc)  evaluările și auditurile independente ale amprentei energetice ale produselor din pește pe piață pentru a permite consumatorilor să diferențieze produsele din pește provenite din metode mai puțin consumatoare de energie.
Amendamentul 641
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2
(2)   Sprijinul nu trebuie să contribuie la înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare. Se acordă sprijin numai proprietarilor de nave de pescuit și numai o singură dată pe parcursul perioadei de programare pentru aceeași navă de pescuit.
(2)   Se acordă sprijin numai proprietarilor de nave de pescuit costier la scară mică și numai o singură dată pe parcursul perioadei de programare pentru aceeași navă de pescuit.
Amendamentul 317
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 127, pentru a defini investițiile eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a).
(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 127, pentru a defini investițiile eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a) și a stabili norme detaliate privind aplicarea criteriilor prevăzute la prezentul articol.
Amendamentul 318
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1
(1)  În vederea îmbunătățirii calității capturilor de pește, EMFF poate sprijini investițiile la bord realizate în acest scop.
(1)  În vederea îmbunătățirii valorii adăugate sau a calității capturilor comerciale, FEPAM poate sprijini:
(a)  investițiile care oferă valoare adăugată produselor obținute din pescuit, în special prin autorizarea pescarilor să desfășoare activități de prelucrare, comercializare și vânzare directă a propriilor capturi;
(b)  investițiile inovatoare la bord care îmbunătățesc calitatea și conservarea produselor pescărești;
Amendamentul 319
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2
(2)  În vederea îmbunătățirii utilizării capturilor nedorite, EMFF poate sprijini investițiile la bord realizate în scopul utilizării optime a capturilor nedorite de stocuri comerciale și în scopul valorificării componentelor prea puțin utilizate ale capturilor de pește, în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și cu articolul 8 litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură].
(2)  FEPAM poate sprijini investițiile la bord pentru a îmbunătăți manipularea, depozitarea și debarcarea capturilor nedorite, în scopul utilizării optime a capturilor nedorite de stocuri comerciale și în scopul valorificării componentelor prea puțin utilizate ale capturilor de pește, în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și cu articolul 8 litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură].
Amendamentul 320
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) este condiționat de utilizarea unor unelte selective pentru a reduce la minimum capturile nedorite.
Amendamentul 321
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4
(4)  Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă exclusiv proprietarilor de nave de pescuit din Uniune ale căror nave au desfășurat o activitate de pescuit timp de cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii.
(4)  Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (b) se acordă exclusiv proprietarilor de nave de pescuit din Uniune ale căror nave au desfășurat o activitate de pescuit timp de cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii.
Amendamentul 603
Propunere de regulament
Articolul 41 – titlu
Porturile de pescuit, locurile de debarcare și adăposturile
Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații, adăposturile și alte infrastructuri de sprijin la țărm
Amendamentul 604
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1
(1)  În scopul îmbunătățirii calității produselor debarcate, al sporirii eficienței energetice, al unei contribuții la protecția mediului sau al îmbunătățirii siguranței și a condițiilor de muncă, EMFF poate sprijini investițiile menite a îmbunătăți infrastructura existentă a porturilor de pescuit și a locurilor de debarcare, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.
(1)  FEPAM poate sprijini investițiile menite a îmbunătăți infrastructura existentă, precum porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și alte infrastructuri de sprijin la țărm, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.
Amendamentul 323
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2
(2)  În vederea facilitării utilizării capturilor nedorite, EMFF poate sprijini acele investiții în porturile de pescuit și în locurile de debarcare care permit utilizarea optimă a capturilor nedorite de stocuri comerciale și care valorifică componentele prea puțin utilizate ale capturilor de pește, în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și cu articolul 8 litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură].
(2)  Investițiile se pot referi la:
(a)  îmbunătățirea calității, a prospețimii și a trasabilității produselor debarcate;
(b)  îmbunătățirea condițiilor de debarcare, de prelucrare, de depozitare și de vânzare la licitație;
(c)  utilizarea capturilor nedorite de stocuri comerciale și o mai bună valorificare a părții utilizate insuficient din capturile de pește, în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul (UE) nr.…/... [privind PCP] și articolul 8 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. …/… [privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură];
(d)  eficiența energetică;
(e)  protecția mediului, în special colectarea, depozitarea și tratarea deșeurilor și a deșeurilor marine;
(f)  îmbunătățirea igienei, a sănătății și a siguranței;
(g)  îmbunătățirea condițiilor de muncă;
(h)  aprovizionarea cu gheață, apă și energie electrică;
(i)  echipamente de reparații și întreținere a navelor de pescuit;
(j)  construirea, modernizarea și extinderea cheiurilor, pentru îmbunătățirea siguranței în cursul debarcării sau încărcării;
(k)  gestionarea informatizată a activităților de pescuit;
(l)  formarea de rețele între porturile de pescuit, locurile de debarcare și halele de licitație.
Amendamentul 324
Propunere de regulament
Articolul 41 a (nou)
Articolul 41a
Protecția patrimoniului maritim
(1)  În scopul sprijinirii și promovării meseriilor tradiționale maritime legate de pescuit și păstrarea sau menținerea în stare operațională a navelor vizate de protecția patrimoniului maritim al unui stat membru, FEPAM poate sprijini:
(a)  formarea și investițiile pentru sprijinirea șantierelor navale tradiționale și a meseriilor tradiționale maritime;
(b)  investițiile la bord în scopul de a restaura navele tradiționale de pescuit din lemn, fără a mări capacitatea de pescuit a navei;
(c)  investițiile pentru protecția și menținerea navelor tradiționale de pescuit vizate de protecția patrimoniului maritim și care au fost dezafectate.
(2)  Se acordă sprijin numai proprietarilor de șantiere navale și nave de pescuit și numai o singură dată pe parcursul perioadei de programare pentru aceeași navă de pescuit.
(3)  Statele membre se asigură că navele care primesc sprijin în conformitate cu alineatul (1) litera (b) continuă să funcționeze.
Amendamentul 325
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În scopul reducerii impactului pescuitului în apele interioare asupra mediului, al sporirii eficienței energetice, al creșterii calității capturilor debarcate sau al îmbunătățirii siguranței sau condițiilor de muncă, EMFF poate sprijini următoarele investiții:
(1)  În scopul reducerii impactului pescuitului în apele interioare asupra mediului, al sporirii eficienței energetice, al creșterii calității capturilor debarcate sau al îmbunătățirii sănătății, siguranței, condițiilor de muncă, capitalului uman și formării, FEPAM poate sprijini următoarele investiții:
Amendamentul 326
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  în promovarea capitalului uman și a dialogului social, în condițiile prevăzute la articolul 31;
Amendamentul 327
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera b
(b)  în echipamentele menționate la articolul 36, în condițiile prevăzute la articolul respectiv;
(b)  în echipamentele și proiectele menționate la articolele 36 și 37, în condițiile prevăzute la articolele respective;
Amendamentul 328
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera d
(d)  în porturile și locurile de debarcare existente, menționate la articolul 41, în condițiile prevăzute la articolul respectiv.
(d)  în porturile de pescuit, adăposturile și locurile de debarcare menționate la articolul 41, în condițiile prevăzute la articolul respectiv;
Amendamentul 329
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(da)  în îmbunătățirea valorii sau a calității capturilor de pește menționate la articolul 40 în condițiile prevăzute la articolul respectiv.
Amendamentul 330
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  FEPAM poate sprijini investițiile privind antreprenoriatul menționate la articolul 32 și în aceleași condiții prevăzute la articolul respectiv.
Amendamentul 331
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  FEPAM poate sprijini dezvoltarea și facilitarea inovării în conformitate cu articolul 28, serviciile de consiliere în conformitate cu articolul 29 și parteneriatele între oameni de știință și pescari în conformitate cu articolul 30.
Amendamentul 332
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera a
(a)  trimiterile de la articolele 33, 36 și 39 la navele de pescuit se interpretează ca fiind trimiteri la navele care operează exclusiv în apele interioare;
(a)  trimiterile de la articolele 33, 36, 37, 39 și 40 la navele de pescuit se interpretează ca fiind trimiteri la navele care operează exclusiv în apele interioare;
Amendamentul 333
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b
(b)  trimiterile de la articolul 36 la mediul marin se interpretează ca fiind trimiteri la mediul în care operează nava de pescuit în apele interioare.
(b)  trimiterile de la articolul 36 la mediul marin se interpretează ca fiind trimiteri la mediul în care are loc activitatea de pescuit în apele interioare.
Amendamentul 334
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3
(3)  În vederea susținerii diversificării de către pescarii din apele interioare, EMFF poate sprijini reafectarea navelor care operează în domeniul pescuitului în apele interioare spre alte activități, în afara pescuitului, în condițiile prevăzute la articolul 32 din prezentul regulament.
(3)  În vederea susținerii diversificării de către pescarii din apele interioare, FEPAM poate sprijini diversificarea activităților de pescuit în apele interioare complementare altor activități, în afara pescuitului, în condițiile prevăzute la articolul 32 din prezentul regulament.
Amendamentul 634
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5
(5)   În vederea protejării și dezvoltării faunei și florei acvatice, EMFF poate sprijini participarea pescarilor care pescuiesc în apele interioare la gestionarea, restaurarea și monitorizarea siturilor NATURA 2000, în cazul în care aceste zone vizează direct activitățile de pescuit, precum și reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere și a rutelor de migrație ale speciilor migratoare, fără a aduce atingere articolului 38 alineatul (1) litera (d).
(5)   În vederea protejării și dezvoltării faunei și florei acvatice, FEPAM poate sprijini:
Amendamentul 635
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5 – litera a (nouă)
(a)  fără a aduce atingere articolului 38 alineatul (1) litera (d), gestionarea, restaurarea și monitorizarea siturilor NATURA 2000, în cazul în care aceste zone vizează direct activitățile de pescuit, precum și reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere și a rutelor de migrație ale speciilor migratoare, și, după caz, inclusiv participarea pescarilor care pescuiesc în apele interioare;
Amendamentul 636
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5 – litera b (nouă)
(b)  construirea, modernizarea sau instalarea unor instalații statice sau mobile destinate să protejeze și să sporească fauna și flora acvatică, inclusiv monitorizarea și evaluarea lor științifică.
Amendamentul 336
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 6
(6)  Statele membre se asigură că navele care primesc sprijin în temeiul prezentului articol operează în continuare exclusiv în apele interioare.
(6)  Fără a se aduce atingere alineatului (3), statele membre se asigură că navele care primesc sprijin în temeiul prezentului articol operează în continuare exclusiv în apele interioare.
Amendamentul 337
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1
(1). Sprijinul prevăzut în acest capitol se limitează la întreprinderile din domeniul acvaculturii, cu excepția cazului în care există dispoziții explicite contrare.
(1)  Sprijinul prevăzut în acest capitol se limitează la întreprinderile din domeniul acvaculturii sustenabile, inclusiv la antreprenorii care încep să desfășoare activități în sectorul menționat la alineatul (1a) și la organizațiile de producători și antreprenori din domeniul acvaculturii, cu excepția cazului în care există dispoziții explicite contrare. Sprijinul nu este acordat operatorilor care au comis încălcări grave ale legislației Uniunii în domeniul mediului.
Amendamentul 338
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  În sensul prezentului articol, antreprenorii care își încep activitatea în sector prezintă un plan de afaceri și, în cazul în care costurile investițiilor depășesc 150 000 EUR, un studiu de fezabilitate.
Amendamentul 589
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2
(2)  În cazul în care operațiunile constau în investiții în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerințelor privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor, prevăzute de dreptul Uniunii, care intră în vigoare după 2014, se poate acorda sprijin până la data la care standardele devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.
(2)  Sprijinul se limitează la investiții în echipamente sau infrastructură care s-a demonstrat că prezintă cel mai scăzut impact asupra mediului sau o performanță mai bună în ceea ce privește sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor, decât cerințele prevăzute de dreptul Uniunii.
Sprijinul nu se acordă operațiunilor de acvacultură care folosesc organisme modificate genetic.
Sprijinul nu se acordă operațiunilor de acvacultură intensivă din zonele marine protejate sau zonelor de refacere a stocurilor de pește.
Amendamentul 340
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea stimulării inovării în domeniul acvaculturii, EMFF poate sprijini operațiunile:
(1)  În vederea stimulării inovării în domeniul acvaculturii sustenabile, FEPAM poate sprijini proiecte care au ca scop:
(a)  de introducere în fermele de acvacultură a unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale care reduc impactul acestor ferme asupra mediului sau care promovează o utilizare mai sustenabilă a resurselor în acvacultură;
(a)  dezvoltarea de cunoștințe tehnice, științifice sau organizaționale în cadrul fermelor de acvacultură care reduc, în special, impactul asupra mediului, reduc dependența de făina și uleiul de pește, promovează o utilizare mai sustenabilă a resurselor în acvacultură sau facilitează metode noi de producție sustenabilă;
(b)  de dezvoltare sau introducere pe piață a unor produse noi sau substanțial îmbunătățite față de cele mai recente disponibile, a unor procese noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite.
(b)  dezvoltarea sau introducerea pe piață a unor produse noi sau substanțial îmbunătățite, a unor procese noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite, precum și a unor inovații și îmbunătățiri în producerea și prelucrarea produselor de acvacultură;
(ba)  examinarea fezabilității din punct de vedere tehnic sau economic a inovațiilor, a produselor sau a proceselor.
Amendamentul 341
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2
(2)  Operațiunile prevăzute la prezentul articol trebuie desfășurate în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de dreptul național al fiecărui stat membru, organism care validează rezultatele operațiunile respective.
(2)  Operațiunile prevăzute la prezentul articol sunt desfășurate de către sau în colaborare cu un organism științific, academic sau tehnic public sau privat, recunoscut de dreptul național al fiecărui stat membru, organism care validează rezultatele operațiunilor respective.
Amendamentul 342
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  FEPAM asigură o contribuție financiară pentru dezvoltarea și inovarea în domeniul acvaculturii, pusă în aplicare în cadrul planurilor strategice multianuale elaborate de statele membre.
Amendamentul 343
Propunere de regulament
Articolul 46 – titlu
Investițiile în acvacultura de larg și în scopuri nealimentare
Investițiile în acvacultură
Amendamentul 344
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1
(1)  În vederea promovării formelor de acvacultură cu un potențial de creștere ridicat, EMFF poate sprijini investițiile în dezvoltarea acvaculturii de larg și a celei în scopuri nealimentare.
(1)  În vederea promovării formelor de acvacultură sustenabilă cu un potențial de creștere ridicat, FEPAM poate sprijini: –
(a)  investițiile productive în acvacultură, inclusiv acvacultura de larg și a celei în scopuri nealimentare;
(b)  diversificarea producției și a speciilor cultivate, precum și studiile privind producția și convenabilitatea amplasării;
Amendamentul 345
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) poate fi acordat pentru creșterea producției și/sau modernizarea întreprinderilor existente în domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi, cu condiția ca acest lucru să fie în conformitate cu planul strategic național multianual pentru dezvoltarea acvaculturii.
Amendamentul 346
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  Sprijinul prevăzut la prezentul articol se acordă doar atunci când s-a demonstrat în mod clar, printr-un raport de marketing independent, existența unor perspective de piață favorabile și durabile pentru produsul respectiv. Întreprinderile create sunt viabile din punct de vedere economic și nu contribuie la supraproducție în sector.
Amendamentul 347
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea stimulării antreprenoriatului în domeniul acvaculturii, EMFF poate sprijini investițiile care contribuie la:
(1)  În vederea stimulării antreprenoriatului în domeniul acvaculturii durabile, FEPAM poate sprijini investițiile care contribuie la:
Amendamentul 348
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera a
(a)  valoarea adăugată a produselor obținute din acvacultură, în special prin autorizarea întreprinderilor din domeniul acvaculturii să-și desfășoare activitățile de prelucrare, comercializare și vânzare directă a producției proprii obținute din acvacultură;
(a)  valoarea adăugată a produselor de acvacultură, de exemplu, prin sprijinirea sectorului acvaculturii, să își desfășoare activitățile de prelucrare, comercializare și vânzare directă a producției proprii obținute din acvacultură sau să creeze asociații sau acorduri de asociere pentru prelucrare;
Amendamentul 349
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b
(b)  diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii, prin dezvoltarea unor noi specii de acvacultură cu bune perspective de piață;
(b)  diversificarea veniturilor obținute de sectorul acvaculturii, prin dezvoltarea unor noi specii autohtone de acvacultură în zona respectivă cu valoare adăugată și cu bune perspective de piață și de mediu;
Amendamentul 350
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c
(c)  diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii, prin dezvoltarea unor activități complementare în afara acvaculturii.
(c)  diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii, prin dezvoltarea unor activități complementare.
Amendamentul 351
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiția ca activitățile complementare din afara acvaculturii să fie legate de activitatea de afaceri de bază a întreprinderilor în cauză, cum ar fi turismul pentru pescuitul cu undița, serviciile de mediu aferente acvaculturii sau activitățile educaționale referitoare la acvacultură.
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiția ca activitățile complementare din afara acvaculturii să fie legate de producția sau comercializarea de bază în domeniul acvaculturii a întreprinderilor în cauză, cum ar fi turismul pentru pescuitul cu undița, serviciile de mediu aferente acvaculturii sau activitățile educaționale referitoare la acvacultură.
Amendamentul 352
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă
(1). În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a fermelor de acvacultură, EMFF poate sprijini:
(1)  În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a fermelor de acvacultură și în vederea reducerii impactului asupra mediului a operațiunilor acestora, FEPAM poate sprijini:
Amendamentul 353
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera b
(b)  furnizarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică sau economică, pentru ferme.
(b)  furnizarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică, pentru ferme.
Amendamentul 637
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  ameliorarea condițiilor de muncă ținând seama de normele OIM;
Amendamentul 638
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera bb (nouă)
(bb)  promovarea formării profesionale și accesul tinerilor și al femeilor la locuri de muncă în sectorul pescuitului și acvaculturii.
Amendamentul 354
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – litera d
(d)  standardele de sănătate și siguranță bazate pe legislația Uniunii și pe cea națională;
(d)  standardele de sănătate, igienă și siguranță bazate pe legislația Uniunii și pe cea națională;
Amendamentul 355
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
(ea)  promovarea egalității de șanse, în special în ceea ce privește egalitatea de gen și integrarea persoanelor cu handicap;
Amendamentul 356
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3
(3)  Sprijinul în temeiul alineatului (1) litera (a) se acordă numai organismelor de drept public selectate pentru crearea de servicii de consiliere a fermelor de acvacultură. Sprijinul în temeiul alineatului (1) litera (b) se acordă numai IMM-urilor din domeniul acvaculturii sau organizațiilor de producători din domeniul acvaculturii.
(3)  Sprijinul în temeiul alineatului (1) litera (a) se acordă numai organismelor de drept public selectate pentru crearea de servicii de consiliere a fermelor de acvacultură sau a organizațiilor profesionale recunoscute de statul membru. Sprijinul în temeiul alineatului (1) litera (b) se acordă numai IMM-urilor din domeniul acvaculturii, organizațiilor profesionale din domeniul acvaculturii recunoscute de statul membru, organizațiilor de producători din domeniul acvaculturii sau asociațiilor de organizații de producători din domeniul acvaculturii.
Amendamentul 357
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  În cazul în care sprijinul de acordat nu depășește 4 000 EUR, beneficiarul poate fi selecționat printr-o procedură accelerată.
Amendamentul 358
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4
(4)  Fermele de acvacultură primesc sprijin pentru servicii de consiliere doar o singură dată pe parcursul perioadei de programare pentru fiecare dintre categoriile de servicii prevăzute la alineatul (2) literele (a)-(e).
eliminat
Amendamentul 359
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera a
(a)  învățarea pe tot parcursul vieții, diseminarea cunoștințelor științifice și a practicilor inovatoare, precum și dobândirea de noi competențe profesionale în domeniul acvaculturii;
(a)  formarea profesională, învățarea pe tot parcursul vieții, diseminarea cunoștințelor științifice și tehnice și a practicilor inovatoare, dobândirea de noi competențe profesionale în domeniul acvaculturii, îmbunătățirea condițiilor de muncă, promovarea securității în muncă și reducerea impactului asupra mediului al operațiunilor din domeniul acvaculturii;
Amendamentul 360
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera b
(b)  participarea la rețele și schimbul de experiență și de bune practici între întreprinderile din domeniul acvaculturii, organizațiile profesionale și alte părți interesate, inclusiv organismele științifice sau cele care promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați.
(b)  participarea la rețele și schimbul de experiență și de bune practici între întreprinderile din domeniul acvaculturii, organizațiile profesionale și alte părți interesate publice sau private, inclusiv organismele științifice, tehnice și de formare sau cele care promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați.
Amendamentul 361
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2
(2)  Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (a) nu se acordă întreprinderilor mari din domeniul acvaculturii.
eliminat
Amendamentul 362
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea unei contribuții la dezvoltarea siturilor și infrastructurilor de acvacultură, EMFF poate sprijini:
(1)  În vederea unei contribuții la dezvoltarea siturilor și infrastructurilor de acvacultură și reducerii impactului asupra mediului al operațiunilor, FEPAM poate sprijini:

Amendamentul 363
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera a
(a)  identificarea și cartografierea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acvaculturii și, după caz, luarea în considerare a proceselor de amenajare a spațiului maritim;
(a)  identificarea și cartografierea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acvaculturii sustenabile cu un impact scăzut asupra mediului și, după caz, luarea în considerare a proceselor de amenajare a spațiului maritim, precum și a măsurilor de urmărire a interacțiunilor ecologice în faza de producție a activităților de acvacultură;
Amendamentul 364
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  identificarea și cartografierea zonelor, cum ar fi zonele de creștere, zonele costiere de reproducere, zonele marine protejate, siturile Natura 2000 sau zonele de refacere a stocurilor de pește în care ar trebui excluse activitățile de acvacultură intensivă în vederea menținerii rolului acestor zone în funcționarea ecosistemului;
Amendamentul 365
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera b
(b)   îmbunătățirea infrastructurilor zonelor de acvacultură, inclusiv prin consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau gestionarea apei;
(b)   îmbunătățirea și dezvoltarea instalațiilor și a infrastructurilor de sprijin necesare în vederea creșterii potențialului siturilor de acvacultură și a atenuării amprentei ecologice a acvaculturii, inclusiv prin investiții în consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau gestionarea apei;
Amendamentul 366
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera c
(c)   acțiunile întreprinse și puse în aplicare de autoritățile competente în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2009/147/CE sau în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE în vederea preîntâmpinării unor daune grave cauzate acvaculturii.
(c)   acțiunile întreprinse de autoritățile competente care vizează atenuarea conflictelor în privința speciilor sălbatice protejate în conformitate cu Directiva 2009/147/CE sau Directiva 92/43/CEE în vederea preîntâmpinării unor daune grave cauzate acvaculturii.
Amendamentul 367
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2
(2)   Numai organismele de drept public pot beneficia de sprijin în temeiul prezentului articol.
(2)   Numai organismele de drept public sau organizațiile private însărcinate de un stat membru să realizeze activitățile menționate la alineatul (1) literele (a), (aa) și (b) sunt eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 368
Propunere de regulament
Articolul 51 – titlu
Încurajarea noilor fermieri din domeniul acvaculturii
Încurajarea noilor fermieri din domeniul acvaculturii durabile și al prelucrării produselor de acvacultură
Amendamentul 369
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1
(1)   În vederea încurajării antreprenoriatului în domeniul acvaculturii, EMFF poate sprijini înființarea de întreprinderi în domeniul acvaculturii de către fermieri noi în acest domeniu.
(1)   În vederea încurajării antreprenoriatului în domeniul acvaculturii, FEPAM poate sprijini înființarea de întreprinderi sau cooperative în domeniul acvaculturii durabile de către fermieri noi în acest domeniu, inclusiv în sectorul prelucrării produselor de acvacultură, acordând o atenție deosebită fermierilor tineri și egalității de gen.
Amendamentul 370
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  Se acordă sprijin fermierilor își încep activitatea în domeniul acvaculturii, cu condiția ca aceștia:
(2)  Se acordă sprijin în temeiul alineatului (1) fermierilor care își încep activitatea în domeniul acvaculturii, cu condiția ca aceștia:
Amendamentul 371
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera b
(b)   să înființeze pentru prima dată o microîntreprindere sau o întreprindere mică în domeniul acvaculturii în calitate de directori ai întreprinderii respective;
(b)   să înființeze pentru prima dată o microîntreprindere sau o întreprindere mică în sectorul acvaculturii sau al prelucrării produselor de acvacultură, în calitate de directori ai întreprinderii respective;
Amendamentul 372
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera c
(c)   să prezinte un plan de afaceri pentru dezvoltarea propriilor activități în domeniul acvaculturii.
(c)   să prezinte un plan de afaceri credibil din punct de vedere economic și de mediu pentru dezvoltarea propriilor activități în domeniul acvaculturii, inclusiv un plan de minimizare a amprentei ecologice a activității lor.
Amendamentul 373
Propunere de regulament
Articolul 52 – titlu
Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului
Promovarea acvaculturii durabile cu un nivel ridicat de protecție a mediului
Amendamentul 374
Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1 – partea introductivă
În vederea reducerii considerabile a impactului acvaculturii asupra mediului, EMFF poate sprijini investițiile:
În vederea reducerii considerabile a impactului acvaculturii asupra mediului, FEPAM poate sprijini următoarele investiții:
Amendamentul 375
Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1 – litera a
(a)   care permit o reducere considerabilă a impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra apei, în special prin reducerea cantității de apă utilizată sau prin îmbunătățirea calității apei rezultate, inclusiv prin utilizarea sistemelor de acvacultură multitrofice;
(a)   care permit o reducere considerabilă a impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra utilizării și a calității apei, în special prin reducerea cantității de apă sau de substanțe chimice, antibiotice și alte medicamente utilizate sau prin îmbunătățirea calității apei rezultate, inclusiv prin utilizarea sistemelor acvacultură multitrofice;
Amendamentul 376
Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  care promovează sistemele de acvacultură închise;
Amendamentul 377
Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1 – litera b
(b)   care limitează impactul negativ al întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra naturii sau a biodiversității;
(b)   care limitează impactul negativ al întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra naturii și care promovează protecția mediului și biodiversitatea, în special limitând impactul asupra stocurilor de pește sălbatic, interacțiunile cu speciile prădătoare, utilizarea de substanțe chimice toxice și de antibiotice și alte efecte asupra mediului legate de acvacultura intensivă;
Amendamentul 378
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera c
(c)   pentru achiziționarea de echipamente pentru protecția fermelor de acvacultură împotriva animalelor sălbatice de pradă care beneficiază de protecție în temeiul Directivei 2009/147/CE a Consiliului și a Parlamentului European și al Directivei 92/43/CEE a Consiliului;
(c)   pentru achiziționarea de echipamente pentru protecția fermelor de acvacultură împotriva animalelor sălbatice de pradă;
Amendamentul 379
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera e
(e)   pentru restaurarea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură, prin îndepărtarea mâlului sau prin eventualele măsuri menite să prevină depunerea mâlului.
(e)   pentru restaurarea estuarelor, a iazurilor sau a lagunelor și a habitatelor conexe existente utilizate pentru acvacultură, prin îndepărtarea mâlului sau prevenirea depunerii mâlului.
Amendamentul 380
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea promovării dezvoltării acvaculturii ecologice sau eficiente din punct de vedere energetic, EMFF poate sprijini:
(1)  În vederea promovării dezvoltării acvaculturii ecologice sau mai eficiente din punct de vedere energetic, FEPAM poate sprijini:
Amendamentul 381
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  conversia operațiunilor de creștere a speciilor carnivore în operațiuni de creștere a unor specii ierbivore a căror hrănire nu se bazează pe pește proaspăt, sălbatic, marin sau de apă dulce sau pe produse din făină de pește sau ulei de pește;
Amendamentul 382
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera ab (nouă)
(ab)  promovarea unui sistem de acvacultură închis în care peștii și alte produse acvatice sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, reducându-se la minimum cantitatea de apă utilizată.
Amendamentul 383
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera b
(b)   participarea la sistemele de management de mediu și audit ale Uniunii instituite de Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS).
(b)   participarea la sistemele de management de mediu și audit ale Uniunii, precum cele instituite de Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) sau participarea la sisteme de gestionare a mediului recunoscute pe plan național.
Amendamentul 384
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2
(2)   Se acordă sprijin numai beneficiarilor care se angajează să participe la EMAS timp de cel puțin 3 ani sau să îndeplinească cerințele privind producția ecologică timp de cel puțin 5 ani.
(2)   Se acordă sprijin numai beneficiarilor care se angajează să participe la EMAS timp de cel puțin cinci ani sau să îndeplinească cerințele privind producția ecologică timp de cel puțin cinci ani.
Amendamentul 385
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3
(3)  Sprijinul ia forma compensațiilor, pentru o perioadă de maximum doi ani pe parcursul perioadei de conversie a întreprinderii la producția ecologică sau pe parcursul pregătirii pentru participarea la sistemul EMAS.
(3)  Sprijinul ia forma compensațiilor, pentru o perioadă de maximum cinci ani pe parcursul perioadei de conversie a întreprinderii la producția ecologică sau pe parcursul pregătirii pentru participarea la sistemul EMAS.
Amendamentul 386
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 4 – litera a
(a)   pierderilor de venituri sau a costurilor suplimentare suportate pe parcursul perioadei de tranziție de la producția convențională la cea ecologică, în cazul operațiunilor eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a) din prezentul articol;
(a)   pierderilor de venituri sau a costurilor suplimentare suportate pe parcursul perioadei de tranziție de la producția convențională la cea ecologică sau de menținere a producției ecologice, în cazul operațiunilor eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a) din prezentul articol;
Amendamentul 387
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea încurajării dezvoltării acvaculturii care furnizează servicii de mediu, EMFF poate sprijini:
(1)  În vederea încurajării dezvoltării acvaculturii durabile care furnizează servicii de mediu, FEPAM poate sprijini:
Amendamentul 388
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – litera a
(a)  metodele de acvacultură compatibile cu necesitățile specifice de mediu și care fac obiectul cerințelor specifice de management rezultate în urma desemnării zonelor NATURA 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului și cu Directiva 2009/147/CE a Consiliului și a Parlamentului European;
(a)  metodele de acvacultură extensivă și semiintensivă compatibile cu necesitățile specifice de mediu și care fac obiectul cerințelor specifice de management rezultate în urma desemnării zonelor NATURA 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului și cu Directiva 2009/147/CE;
Amendamentul 389
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – litera b
(b)  participarea la conservarea și reproducerea ex situ a animalelor acvatice, în cadrul programelor de conservare și refacere a biodiversității elaborate de autoritățile publice sau sub supravegherea acestora;
(b)  costurile legate direct de participarea la conservarea și reproducerea ex situ a animalelor acvatice, în cadrul programelor de conservare și refacere a biodiversității elaborate de autoritățile publice sau sub supravegherea acestora;
Amendamentul 390
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – litera c
(c)  formele de acvacultură extensivă, inclusiv conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității și gestionarea peisajelor și a caracteristicilor tradiționale ale zonelor de acvacultură.
(c)  formele de acvacultură extensivă și semiintensivă, atât în zone de coastă, cât și în ape interioare, inclusiv conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității și gestionarea peisajelor și a caracteristicilor tradiționale ale zonelor de acvacultură.
Amendamentul 391
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) ia forma compensațiilor anuale pentru costurile suplimentare suportate sau pierderile de venituri cauzate de cerințele de management aferente zonelor în cauză, referitoare la punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE a Consiliului sau a Directivei 2009/147/CE a Consiliului și a Parlamentului European.
(2)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) ia forma unei compensații anuale pentru costurile suplimentare suportate și/sau pierderile de venituri cauzate de cerințele de management aferente zonelor în cauză, referitoare la punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE a Consiliului sau a Directivei 2009/147/CE a Consiliului și a Parlamentului European.
Amendamentul 392
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4
(4)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) ia forma unei compensări anuale pentru costurile suplimentare suportate.
(4)  Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) ia forma unei compensații anuale pentru costurile suplimentare suportate și a unei compensații pentru pierderile cauzate stocurilor de acvacultură de către specii protejate, cu condiția să fi fost luate măsuri de protecție.
Amendamentul 393
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1
(1)  EMFF sprijină compensațiile acordate cultivatorilor de moluște pentru suspendarea recoltării moluștelor exclusiv din motive de protejare a sănătății publice.
(1)  FEPAM poate sprijini compensațiile acordate cultivatorilor de moluște pentru suspendarea recoltării moluștelor exclusiv din motive de protejare a sănătății publice.
Amendamentul 395
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – litera b
(b)   pierderea generată de suspendarea capturării depășește 35 % din cifra anuală de afaceri a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei medii de afaceri a întreprinderii în ultimii trei ani precedenți.
(b)   pierderea generată de suspendarea recoltării depășește 15 % din cifra anuală de afaceri a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei medii de afaceri a întreprinderii în cei trei ani precedenți sau în perioada de activitate anterioară, dacă întreprinderea are o perioadă de activitate mai redusă. Statele membre pot stabili reguli speciale de calcul pentru întreprinderile care au mai puțin de un an de activitate.
Amendamentul 396
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3
(3)  Durata maximă pentru care se poate acorda compensația este de 12 luni, pe parcursul întregii perioade de programare.
eliminat
Amendamentul 397
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea promovării sănătății și bunăstării animalelor în întreprinderile din domeniul acvaculturii, în special în ceea ce privește prevenția și biosecuritatea, EMFF poate sprijini:
(1)  În vederea promovării sănătății și bunăstării animalelor în întreprinderile din domeniul acvaculturii, în special în ceea ce privește prevenția și biosecuritatea, FEPAM poate sprijini ferme și organizații profesionale din domeniul acvaculturii pentru următoarele operațiuni:
Amendamentul 398
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – litera a
(a)  controlul și eradicarea bolilor din sectorul acvaculturii în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2009/470/CE a Consiliului privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar;
(a)  costurile legate de controlul și eradicarea bolilor din sectorul acvaculturii în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2009/470/CE a Consiliului privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, inclusiv costurile de funcționare necesare pentru a îndeplini obligațiile prevăzute de un plan de eradicare;
Amendamentul 399
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – litera b
(b)   dezvoltarea de bune practici atât generale, cât și specifice pentru anumite specii, sau a codurilor de conduită referitoare la biosecuritate sau la necesitățile în materie de bunăstare a animalelor în acvacultură;
(b)   dezvoltarea de bune practici atât generale, cât și specifice pentru anumite specii sau a unor coduri de conduită referitoare la biosecuritate sau la necesitățile în materie de sănătate și bunăstare a animalelor în acvacultură;
Amendamentul 400
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – litera c
(c)   creșterea disponibilității medicamentelor veterinare care pot fi utilizate în acvacultură și promovarea utilizării corespunzătoare a acestor medicamente prin comandarea de studii în domeniul farmaceutic, precum și prin diseminarea și schimbul de informații.
(c)   inițiative care vizează reducerea dependenței acvaculturii de medicamentele veterinare;
Amendamentul 401
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  înființarea și funcționarea unor grupuri pentru protecția sănătății în sectorul acvaculturii, recunoscute de statele membre.
Amendamentul 402
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În vederea salvgardării veniturilor producătorilor din domeniul acvaculturii, EMFF poate sprijini contribuția la o asigurare a stocurilor din acvacultură care să acopere pierderile generate de:
(1)  În vederea salvgardării veniturilor producătorilor din domeniul acvaculturii, FEPAM poate sprijini contribuția la o asigurare a stocurilor din acvacultură sau la un fond mutual recunoscut de un stat membru care să acopere pierderile generate de cel puțin unul dintre următoarele:
Amendamentul 403
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera a
(a)  dezastre naturale;
(a)  dezastre naturale sau poluarea masivă a mediului marin;
Amendamentul 404
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera c
(c)  schimbări bruște ale calității apei;
(c)  schimbări bruște ale calității și cantității apei;
Amendamentul 405
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera d
(d)  boli în sectorul acvaculturii sau distrugerea instalațiilor de producție.
(d)  boli în sectorul acvaculturii, atacuri ale prădătorilor, avarii mecanice sau distrugerea instalațiilor de producție, pentru care operatorul nu este responsabil;
Amendamentul 406
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(da)  daune grave aduse instalațiilor, cauzate de animale sălbatice, inclusiv infestarea fermelor de acvacultură cu specii invazive;
Amendamentul 407
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera db (nouă)
(db)  poluarea mediului cauzată de un incident din afara fermei de acvacultură;
Amendamentul 408
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera dc (nouă)
(dc)  colectarea și distrugerea de animale care au murit în cadrul fermei ca urmare a unor cauze naturale sau accidente pentru care operatorul nu este responsabil sau de animale care au fost sacrificate și îngropate pe teritoriul fermei din motive de sănătate animală și cu autorizația prealabilă a autorităților relevante.
Amendamentul 409
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Evenimentul climatic nefavorabil sau izbucnirea unei boli în domeniul acvaculturii se recunoaște formal ca atare de către statul membru în cauză.
(2)  Evenimentul climatic nefavorabil, boala, poluarea extensivă sau orice alte circumstanțe relevante prevăzute la alineatul (1) în domeniul acvaculturii se recunosc formal ca atare de către statul membru în cauză.
Amendamentul 410
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 3
(3)  Se acordă sprijin doar pentru contractele de asigurare a stocurilor din acvacultură care acoperă pierderile economice menționate la alineatul (1) ce depășesc 30 % din producția medie anuală a fermierului în domeniul acvaculturii.
(3)  Se acordă sprijin doar pentru contractele de asigurare a stocurilor din acvacultură sau fondurile mutuale care acoperă pierderile economice menționate la alineatul (1) ce depășesc 25 % din producția medie anuală a fermierului în domeniul acvaculturii.
Amendamentul 411
Propunere de regulament
Articolul 58
EMFF sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești realizată printr-o abordare bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, prevăzută la articolul 28 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune].
FEPAM sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și de acvacultură realizată printr-o abordare bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, prevăzută la articolul 28 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune].
Amendamentul 412
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1
Sprijinul financiar prevăzut de prezentul capitol contribuie la îndeplinirea priorităților Uniunii identificate la articolul 6 alineatul (1).
Sprijinul financiar prevăzut de prezentul capitol contribuie la îndeplinirea priorităților Uniunii identificate la articolul 6 alineatele (1), (2) și (3).
Amendamentul 413
Propunere de regulament
Titlul V – capitolul III – secțiunea 2 – titlu
Zonele pescărești, parteneriatele locale și strategiile de dezvoltare locală
Zonele de pescuit și de acvacultură, parteneriatele locale și strategiile de dezvoltare locală
Amendamentul 414
Propunere de regulament
Articolul 60 – titlu
Zonele pescărești
Zonele de pescuit și de acvacultură
Amendamentul 415
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  O zonă pescărească eligibilă pentru sprijin este:
(1)  Pentru ca o zonă să se califice ca zonă eligibilă pentru sprijin, aceasta trebuie să fie o zonă de pescuit marin, o zonă de pescuit în ape interioare sau o zonă de acvacultură. Aceasta trebuie să fie coerentă funcțional din punct de vedere geografic, biologic, economic și social, ținând seama în special de activitățile de pescuit și acvacultură și de activitățile conexe, oferind o masă critică suficientă în ceea ce privește resursele umane, financiare și economice pentru a putea susține o strategie viabilă de dezvoltare locală.
Amendamentul 416
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a
(a)  limitată ca mărime și, de regulă, este mai mică decât nivelul NUTS 3 din clasificarea comună a unităților teritoriale de statistică în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 din 26 mai 2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS); și
eliminat
Amendamentul 417
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera b
(b)  coerentă din punct de vedere funcțional în termeni geografici, economici și sociali, în ceea ce privește în mod specific sectorul pescăresc și sectorul acvaculturii, oferind o masă critică suficientă în ceea ce privește resursele umane, financiare și economice pentru a putea susține o strategie viabilă de dezvoltare locală.
eliminat
Amendamentul 418
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1
(1)  În sensul EMFF, strategia integrată de dezvoltare locală menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune] se bazează pe interacțiunea dintre actori și proiecte din diferite sectoare ale economiei locale, în special din sectorul pescăresc și din cel al acvaculturii.
(1)  În cadrul FEPAM, strategia integrată de dezvoltare locală menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune] se bazează pe interacțiunea și pe consultările dintre actori și proiecte din sectoarele pescuitului și acvaculturii, precum și din alte sectoare ale economiei locale. În această privință, sunt consultate consiliile consultative.
Amendamentul 419
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera a
(a)  maximizează participarea sectorului pescăresc și a sectorului acvaculturii la dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești costiere și interioare;
(a)  maximizează participarea sectoarelor pescuitului și acvaculturii la dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și de acvacultură costiere și interioare;
Amendamentul 420
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera b
(b)   garantează că comunitățile locale exploatează și beneficiază la maximum de oportunitățile oferite de dezvoltarea maritimă și costieră.
(b)   garantează că comunitățile locale exploatează și beneficiază la maximum de oportunitățile oferite de dezvoltarea maritimă și costieră și a apelor interioare și, în special, ajută porturile de pescuit mici și aflate în declin să își maximizeze potențialul marin prin dezvoltarea unei infrastructuri diversificate.
Amendamentul 421
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3
(3)   Strategia trebuie să fie coerentă cu oportunitățile și nevoile identificate în zonă și cu prioritățile Uniunii pentru EMFF. Strategiile pot varia de la cele axate pe pescuit la strategiile mai ample, menite să diversifice zonele de pescuit. Strategia depășește simpla colectare a operațiunilor sau juxtapunerea măsurilor sectoriale.
(3)   Strategia trebuie să fie coerentă cu oportunitățile și nevoile identificate în zonă și cu prioritățile Uniunii pentru FEPAM. Strategiile se axează în primul rând pe pescuit sau acvacultură, deși ele pot fi mai ample, menite să diversifice zonele de pescuit și de acvacultură. Strategia depășește simpla colectare a operațiunilor sau juxtapunerea măsurilor sectoriale.
Amendamentul 422
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 5
(5)   Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 127 în ceea ce privește conținutul planului de acțiune menționat la articolul 29 alineatul (1) litera (e) din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune].
(5)   Strategia de dezvoltare locală integrată include un plan de acțiune menționat la articolul 29 alineatul (1) litera (e) din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune]. Planul de acțiune specifică, printre altele, lista acțiunilor planificate pentru punerea în aplicare a strategiei și, pentru fiecare acțiune, obiectivele acțiunii, cheltuielile eligibile, beneficiarii admisibili, pachetul financiar asociat fondurilor publice, criteriile de selecție a operațiunilor și indicatorii de performanță.
Amendamentul 423
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – litera b
(b)   asigură reprezentarea semnificativă a sectorului pescăresc și a sectorului acvaculturii.
(b)   se asigură că majoritatea reprezentanților provin din sectorul pescuitului și/sau din sectorul acvaculturii.
Amendamentul 424
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 4
(4)   Dacă strategia de dezvoltare locală este sprijinită de alte fonduri, pe lângă EMFF, se instituie un organism de selecție specific pentru proiectele sprijinite de EMFF, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3).
(4)   Dacă strategia de dezvoltare locală este sprijinită de alte fonduri, pe lângă FEPAM, organismul de selecție al FLAG pentru proiectele sprijinite de FEPAM îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (3).
Amendamentul 425
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 7
(7)   Programul operațional descrie în mod clar rolul FLAG, respectiv rolul autorității de gestionare, cu privire la toate sarcinile de punere în aplicare legate de strategie.
(7)   Programul operațional descrie în mod clar rolul FLAG, al autorității de gestionare și al autorității de punere în aplicare, atunci când aceasta este diferită de autoritatea de gestionare, cu privire la toate sarcinile de punere în aplicare legate de strategie.
Amendamentul 426
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1
(1)  Operațiunile eligibile în temeiul prezentei secțiuni sunt prevăzute la articolul 31 din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune].
(1)  Operațiunile și costurile eligibile în temeiul prezentei secțiuni sunt prevăzute la articolul 31 din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune].
Amendamentul 427
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1
(1)  Sprijinul pentru pregătire vizează consolidarea capacităților, formarea profesională și participarea la rețele în vederea elaborării și a punerii în aplicare a unei strategii de dezvoltare locală.
(1)  Sprijinul pentru pregătire vizează consolidarea capacităților, consultările, formarea profesională și participarea la rețele în vederea elaborării și a punerii în aplicare a unei strategii de dezvoltare locală.
Amendamentul 428
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera a
(a)  valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă și promovarea inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse obținute din pescuit și din acvacultură;
(a)  valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și promovarea inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse pescărești, de acvacultură și din prelucrare;
Amendamentul 429
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera b
(b)   sprijinirea diversificării și a creării de locuri de muncă în zonele pescărești, în special în alte sectoare maritime;
(b)   sprijinirea diversificării și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea în activități maritime care completează activitățile de pescuit și de acvacultură;
Amendamentul 430
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  consolidarea formării și îmbunătățirea condițiilor de muncă în zonele de pescuit și de acvacultură;
Amendamentul 431
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera c
(c)   sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor pescărești, inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice;
(c)   sporirea și valorificarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile care vizează menținerea biodiversității, îmbunătățirea gestionării zonei costiere și atenuarea schimbărilor climatice;
Amendamentul 432
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera d
(d)  promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele pescărești, inclusiv a patrimoniului cultural maritim;
(d)  promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele de pescuit și de acvacultură, inclusiv a patrimoniului cultural pescăresc și maritim;
Amendamentul 433
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2
(2)  Sprijinul acordat poate include măsurile prevăzute în capitolele I și II din prezentul titlu, cu condiția să existe o logică clară privind gestionarea acestora la nivel local. La momentul acordării asistenței pentru operațiunile corespunzătoare acestor măsuri, se aplică condițiile relevante și nivelul contribuțiilor pentru fiecare operațiune menționate în capitolele I și II din prezentul titlu.
(2)  Sprijinul acordat poate include măsurile prevăzute în capitolele I, II și IV din prezentul titlu, cu condiția să existe o logică clară privind gestionarea acestora la nivel local. La momentul acordării asistenței pentru operațiunile corespunzătoare acestor măsuri, se aplică condițiile relevante și nivelul contribuțiilor pentru fiecare operațiune menționate în capitolele I, II și IV din prezentul titlu.
Amendamentul 434
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2
(2)   În afară de alte FLAG, partenerii unui FLAG în temeiul EMFF pot fi un parteneriat public-privat la nivel local care pune în aplicare o strategie de dezvoltare locală în cadrul sau în afara Uniunii.
(2)   În sensul prezentului articol, în afară de alte FLAG, partenerii unui FLAG în temeiul FEPAM pot fi participanții la un proiect de cooperare cu un teritoriu din afara FLAG bazat pe un parteneriat public-privat la nivel local care pune în aplicare o strategie de dezvoltare locală în cadrul sau în afara Uniunii.
Amendamentul 435
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 3
(3)   În cazurile în care proiectele de cooperare nu sunt selectate de FLAG, statele membre stabilesc un sistem de aplicare continuă a proiectelor de cooperare. Statele membre publică procedurile administrative naționale sau regionale referitoare la selecția proiectelor de cooperare transnațională și o listă a costurilor eligibile, în cel mult doi ani de la data aprobării programului operațional.
(3)   În cazurile în care proiectele de cooperare nu sunt selectate de FLAG, statele membre instituie un sistem permanent de depunere pentru proiecte de cooperare. Statele membre publică procedurile administrative naționale sau regionale referitoare la selecția proiectelor de cooperare transnațională și o listă a costurilor eligibile, în cel mult doi ani de la data aprobării programului operațional. Consiliile consultative pot, datorită caracterului lor transnațional, să se implice în sistemul permanent de depunere.
Amendamentul 436
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 4
(4)  Aprobarea proiectelor de cooperare are loc în cel mult patru luni de la data depunerii proiectului.
(4)  Deciziile administrative privind proiectele de cooperare au loc în cel mult patru luni de la data depunerii proiectului.
Amendamentul 437
Propunere de regulament
Articolul 68
Sprijinul prevăzut în prezentul capitol contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice din capitolele I și II din prezentul titlu.
Sprijinul prevăzut în prezentul capitol contribuie la:
(a)  îndeplinirea obiectivelor specifice din capitolele I și II din prezentul titlu;
(b)  îmbunătățirea competitivității procesării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură;
(c)  îmbunătățirea siguranței alimentare și a calității produselor;
(d)  dezvoltarea, producția și comercializarea de noi produse și utilizarea de noi tehnologii și a unor metode de producție inovatoare;
(e)  reducerea impactului negativ asupra mediului și creșterea eficienței energetice;
(f)  o mai bună utilizare a speciilor minore, a produselor secundare și a deșeurilor;
(g)  dezvoltarea, producția și comercializarea de noi produse și utilizarea de noi tehnologii și a unor metode de producție inovatoare;
(h)  îmbunătățirea condițiilor de muncă și a formării profesionale ale lucrătorilor;
(i)  deschiderea și dezvoltarea de noi piețe.
Amendamentul 438
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1
(1)  EMFF poate sprijini elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare menționate la articolul 32 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură].
(1)  FEPAM sprijină elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare menționate la articolul 32 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură].
Amendamentul 439
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  EMFF poate sprijini compensațiile pentru organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători recunoscute care depozitează produsele obținute din pescuit enumerate în anexa II la [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură], cu condiția ca produsele să fie depozitate în conformitate cu articolele 35 și 36 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură]:
(1)  FEPAM poate cofinanța compensațiile pentru organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători recunoscute care depozitează produsele pescărești și de acvacultură enumerate în anexa II la [Regulamentul (UE) nr. … privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură], cu condiția ca produsele să fie depozitate în conformitate cu articolele 35 și 36 din regulamentul respectiv:
Amendamentul 440
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera a
(a)  cuantumul ajutorului pentru depozitare nu depășește suma costurilor tehnice și financiare ale acțiunilor necesare pentru stabilizarea și depozitarea produselor în cauză;
(a)  cuantumul ajutorului pentru depozitare nu depășește suma costurilor tehnice și financiare ale acțiunilor necesare pentru stabilizarea, pregătirea și depozitarea produselor în cauză;
Amendamentul 441
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera c
(c)  asistența financiară anuală nu depășește următoarele procente din valoarea medie anuală a producției comercializate la prima vânzare a membrilor organizației de producători în perioada 2009-2011. În cazul în care membrii organizației de producători nu au comercializat nicio producție în perioada 2009-2011, se ia în considerare valoarea medie anuală a producției comercializate în primii trei ani de producție ai membrilor respectivi:
(c)  asistența financiară anuală nu depășește 5 % din valoarea medie anuală a producției comercializate la prima vânzare a membrilor organizației de producători în perioada 2009-2011. În cazul în care membrii organizației de producători nu au comercializat nicio producție în perioada 2009-2011, se ia în considerare valoarea medie anuală a producției comercializate în primii trei ani de producție ai membrilor respectivi.
–  1 % în 2014
–  0,8 % în 2015
–  0,6 % în 2016
–  0,4 % în 2017
–  0,2 % în 2018.
Amendamentul 442
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2
(2)  Până în 2019, se elimină treptat sprijinul menționat la alineatul (1).
eliminat
Amendamentul 443
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  EMFF poate sprijini măsurile de marketing pentru produsele obținute din pescuit și din acvacultură care vizează:
(1)  FEPAM poate sprijini măsurile de comercializare pentru produsele pescărești, de acvacultură și din pescuitul în ape interioare care vizează:
Amendamentul 444
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă
(a)  îmbunătățirea condițiilor de introducere pe piață a:
(a)  găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor de introducere pe piață a speciilor de pești și acvacultură, inclusiv a:
Amendamentul 445
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul ia (nou)
(ia)  produselor comercializate de organizații de pescari, de asociațiile acestora și prin casele de licitații;
Amendamentul 446
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul ii
(ii)  capturilor nedorite debarcate în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și articolul 8 litera (b) a doua liniuță din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură];
(ii)  capturilor nedorite debarcate din stocurile comerciale în conformitate cu măsurile tehnice, articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și articolul 8 litera (b) a doua liniuță din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură];
Amendamentul 447
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul iii
(iii)  produselor obținute prin metode cu impact scăzut asupra mediului sau a produselor obținute din acvacultura ecologică, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică.
(iii)  produselor pescărești și de acvacultură obținute prin metode cu impact scăzut asupra mediului sau a produselor obținute din acvacultura ecologică, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică sau în sisteme închise de acvacultură.
Amendamentul 448
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul iiia (nou)
(iiia)  produselor locale și sezoniere, inclusiv produselor care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 510/2006 din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare;
Amendamentul 449
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul iiib (nou)
(iiib)  produselor noi sau îmbunătățite;
Amendamentul 450
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă
(b)  promovarea calității prin facilitarea:
(b)  promovarea calității și a valorii adăugate prin facilitarea:
Amendamentul 451
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul ii
(ii)   certificării și promovării, inclusiv în ceea ce privește produsele obținute din pescuit și din acvacultură și metodele de prelucrare benefice pentru mediu;
(ii)   certificării de calitate și promovării și creării de etichete specifice pentru produsele obținute din pescuitul și acvacultura durabile, produsele obținute din pescuitul costier la scară mică, produsele locale și sezoniere și metodele de prelucrare ecologice;
Amendamentul 452
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iia (nou)
(iia)  trasabilității produselor pescărești și de acvacultură, inclusiv elaborării unei ecoetichete la nivelul Uniunii pentru produsele pescărești și de acvacultură;
Amendamentul 453
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iib (nou)
(iib)  proceselor și metodelor inovatoare;
Amendamentul 454
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iii
(iii)   comercializării directe de către persoanele care practică pescuitul costier artizanal a produselor obținute din pescuit.
(iii)   comercializării directe de către pescarii care practică pescuitul costier la scară mică și pescarii care pescuiesc „din picioare” a produselor pescărești;
Amendamentul 455
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)
(iiia)  prezentării și ambalării produselor;
Amendamentul 456
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iiib (nou)
(iiib)  respectării conformității și a cerințelor în materie de certificare pentru produsele ce intră sub incidența Regulamentului (CE) 510/2006 de către producători, procesatori și dezvoltatori care fac obiectul sistemelor de control și certificare.
Amendamentul 457
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera c
(c)  contribuția la transparența producției și a piețelor și la desfășurarea studiilor de piață;
(c)  contribuția la transparența producției și a piețelor și la desfãșurarea studiilor de piață și a studiilor privind dependența comercială a Uniunii;
Amendamentul 458
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera e
(e)   înființarea de organizații de producători, de asociații de organizații de producători sau de organizații interprofesionale recunoscute în temeiul capitolului II secțiunea III din Regulamentul [privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură];
(e)   înființarea și fuzionarea de organizații de producători, de asociații de organizații de producători sau de organizații interprofesionale recunoscute în temeiul capitolului II secțiunea III din Regulamentul [privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură] pentru a stimula rolul lor în gestionarea pescuitului și a măsurilor de comercializare;
Amendamentul 459
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera f
(f)  desfășurarea unor campanii regionale, naționale sau transnaționale de promovare a produselor obținute din pescuit și din acvacultură.
(f)  desfășurarea unor campanii regionale, naționale sau transnaționale de promovare, inclusiv prezentări și campanii mediatice, pentru produsele pescărești și de acvacultură sustenabile din punct de vedere ecologic.
Amendamentul 460
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera -a (nouă)
(-a)  pentru inovare, pentru crearea de produse noi de o calitate mai bună și cu o valoare adăugată mai mare, dezvoltarea de procese noi sau îmbunătățite sau de sisteme de gestionare și organizaționale îmbunătățite;
Amendamentul 461
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera -b (nouă)
(-b)  pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
Amendamentul 462
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  pentru îmbunătățirea siguranței, igienei, sănătății și condițiilor de muncă;
Amendamentul 463
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera d
(d)  pentru prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică, astfel cum sunt reglementate la articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.
(d)  pentru prelucrarea produselor obținute din acvacultura durabilă și a celor obținute din acvacultura ecologică, astfel cum sunt reglementate la articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.
Amendamentul 464
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  FEPAM poate sprijini societățile, asociațiile și centrele tehnologice ce reprezintă sectorul procesării pentru realizarea de activități de cercetare și inovare legate de activitățile menționate la alineatul (1).
Amendamentul 465
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1
(1)   EMFF poate sprijini sistemul de compensații introdus de Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului pentru costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură și în comercializarea anumitor produse obținute din pescuit și din acvacultură în Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Réunion.
(1)   FEPAM sprijină sistemul de compensații introdus în temeiul articolului 349 din TFUE de Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului pentru a compensa costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură, în prelucrarea și în comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură în regiunile ultraperiferice. Sistemul se aplică tuturor costurilor suplimentare suportate de operatorii care desfășoară activitățile menționate la prezentul alineat.
Amendamentul 466
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2
(2)   Fiecare stat membru în cauză stabilește, pentru regiunile menționate la alineatul (1), lista produselor obținute din pescuit și din acvacultură, precum și cantitatea din produsele respective eligibilă pentru compensații.
(2)   Fiecare stat membru în cauză stabilește, pentru regiunile menționate la alineatul (1), lista costurilor suplimentare pe care le suportă operatorii care desfășoară activitățile menționate la alineatul (1). De asemenea, acesta stabilește lista produselor pescărești și de acvacultură, precum și cantitatea din produsele respective eligibilă pentru compensații.
Amendamentul 467
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3
(3)   La momentul stabilirii listei și a cantităților menționate la alineatul (2), statele membre iau în calcul toți factorii relevanți, în special necesitatea de a asigura deplina compatibilitate a compensațiilor cu normele PCP.
(3)   La momentul stabilirii listei și a cantităților menționate la alineatul (2), statele membre iau în calcul toți factorii relevanți, în special necesitatea de a asigura deplina compatibilitate a compensațiilor cu normele PCP și proporționalitatea capacității de pescuit a flotelor în cauză cu posibilitățile de pescuit disponibile.
Amendamentul 468
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4 – litera ca (nouă)
(ca)  obținute prin pescuit INN.
Amendamentul 469
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 5 a (nou)
(5a)  Următorii operatori care suportă costuri suplimentare în comercializarea produselor pescărești sunt eligibili pentru compensație:
(a)  orice persoană fizică sau juridică ce folosește mijloace de producție în vederea obținerii de produse pescărești sau de acvacultură în scopul introducerii lor pe piață;
(b)  proprietarii sau operatorii de nave înregistrate în porturile din regiunile menționate la alineatul (1) și care operează în aceste regiuni sau asociațiile de astfel de proprietari sau operatori;
(c)  operatorii din sectorul prelucrării și comercializării sau asociațiile de astfel de operatori.
Amendamentul 470
Propunere de regulament
Articolul 73 a (nou)
Articolul 73a
Operatori
(1)  Compensațiile se plătesc operatorilor care desfășoară activități de pescuit și de acvacultură în regiunile respective.
(2)  Statele membre în cauză iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că operatorii care primesc compensații rămân viabili din punct de vedere economic.
Amendamentul 471
Propunere de regulament
Articolul 74 – paragraful 1 – litera a
(a)   costurile suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză, pentru fiecare produs obținut din pescuit sau din acvacultură și
(a)   costurile suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză, pentru fiecare produs pescăresc sau de acvacultură sau fiecare categorie de produse și
Amendamentul 472
Propunere de regulament
Articolul 74 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  orice alt sprijin pe care beneficiarul continuă să îl primească sau l-a primit pentru activitatea sa.
Amendamentul 473
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1
(1)   Statele membre în cauză transmit Comisiei un plan de compensații pentru fiecare regiune vizată, inclusiv lista și cantitățile menționate la articolul 73 și nivelul compensațiilor menționat la articolul 74 și specifică autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 99.
(1)   Statele membre în cauză transmit Comisiei un plan de compensare pentru fiecare regiune vizată, inclusiv lista și cantitățile și tipurile de operatori menționate la articolul 73 și nivelul compensațiilor menționat la articolul 74 și specifică autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 99.
Amendamentul 474
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Conținutul planului de compensare menționat la alineatul (1) poate fi modificat de statele membre. Modificările în cauză se transmit Comisiei.
Amendamentul 475
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2
(2)   Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 127, pentru a defini conținutul planului de compensații, inclusiv criteriile pentru calcularea costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză.
(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 127 pentru a stabili conținutul planului de compensare, inclusiv criteriile pentru calcularea costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză.
Amendamentul 476
Propunere de regulament
Articolul 75 a (nou)
Articolul 75a
Ajutoare de stat
(1)  Prin derogare de la articolul 8, Comisia poate autoriza, în conformitate cu articolul 108 din TFUE, ajutoare pentru funcționare în sectorul producției, prelucrării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură, în vederea diminuării constrângerilor specifice din regiunile ultraperiferice ca urmare a izolării, a insularității și a caracterului lor îndepărtat extrem.
(2)  Statele membre pot acorda finanțări suplimentare pentru punerea în aplicare a planurilor de compensare menționate la articolul 75. În acest caz, statele membre notifică ajutorul de stat Comisiei, care îl poate aproba în conformitate cu prezentul regulament, ca parte a planurilor menționate. Ajutorul de stat notificat în conformitate cu prezentul alineat este considerat a fi notificat și în sensul articolului 108 alineatul (2) prima teză din TFUE.
Amendamentul 477
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1
(1)   EMFF poate sprijini punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii, prevăzut la articolul 46 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și specificat în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului ().
(1)   FEPAM poate sprijini punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii, prevăzut la articolul 46 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și specificat în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, precum și instalarea componentelor necesare pentru a asigura trasabilitatea produselor pescărești în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. Un astfel de sistem ar trebui să se concretizeze printr-o serie de controale bazate pe dimensiunea flotelor din diverse state membre.
Amendamentul 478
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera a
(a)   achiziționarea sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware și software, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme CCTV și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea și schimbul de date în domeniul pescuitului, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele transsectoriale de schimburi de date;
(a)   achiziționarea, instalarea și dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware și software, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme CCTV și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea, gestionarea riscului, transmiterea și schimbul de date în domeniul pescuitului, precum și gestionarea riscurilor în ceea ce privește aceste date, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele transsectoriale de schimburi de date, cu condiția ca aceste operațiuni să respecte libertățile individuale și să asigure că datele cu caracter personal sunt protejate;
Amendamentul 479
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera b
(b)  achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicați în activitățile de pescuit și de comercializare a produselor obținute din pescuit spre autoritățile relevante ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare și raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) și sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control;
(b)  dezvoltarea, achiziționarea și instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului și a software-ului, necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicați în activitățile de pescuit și de comercializare a produselor pescărești spre autoritățile relevante ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare și raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) și sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control;
Amendamentul 480
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera c
(c)  achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru a se asigura trasabilitatea produselor obținute din pescuit și din acvacultură, astfel cum sunt definite la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului;
(c)  dezvoltarea, achiziționarea și instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului și a software-ului, necesare pentru a se asigura trasabilitatea produselor pescărești și de acvacultură, astfel cum este definită la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului;
Amendamentul 481
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera e
(e)  modernizarea și achiziționarea navelor, aeronavelor și elicopterelor de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate cel puțin 60 % din timp în vederea controlării pescăriilor;
(e)  modernizarea și achiziționarea de nave, de aeronave și de elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate pentru controlul activităților de pescuit cel puțin 60 % din timpul total de utilizare a echipamentului pe durata unui an;
Amendamentul 482
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera g
(g)  punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul pescăriilor, inclusiv analiza ADN la pești sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control;
(g)  dezvoltarea de sisteme inovatoare de control și monitorizare și punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activităților de pescuit, inclusiv analiza ADN la pești sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control;
Amendamentul 483
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera ja (nouă)
(ja)  programele care asigură un control mai strict al stocurilor care fac obiectul unor programe specifice de inspecție și control instituite în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, inclusiv eventualele costuri de funcționare implicate;
Amendamentul 484
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera jb (nouă)
(jb)  programele asociate cu punerea în aplicare a unui plan de acțiune stabilit în conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, inclusiv eventualele costuri de funcționare implicate.
Amendamentul 485
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3
(3)  Măsurile enumerate la alineatul (2) literele (h), (i) și (j) din prezentul articol sunt eligibile pentru sprijin doar dacă sunt legate de activitățile de control desfășurate de o autoritate publică.
(3)  Măsurile enumerate la alineatul (2) literele (h), (i), (j), (ja) și (jb) din prezentul articol sunt eligibile pentru sprijin doar dacă sunt legate de activitățile de control desfășurate de o autoritate publică.
Amendamentul 486
Propunere de regulament
Articolul 78 a (nou)
Articolul 78a
Acțiuni colective în vederea consolidării și uniformizării controalelor
(1)  În scopul consolidării și uniformizării controalelor, FEPAM poate sprijini punerea în aplicare a proiectelor transnaționale care vizează dezvoltarea și testarea sistemelor interstatale de control, inspecție și executare prevăzute la articolul 46 din [Regulamentul privind PCP] și instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.
(2)  Sunt eligibile în special următoarele tipuri de operațiuni:
(a)  programele internaționale de formare pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit;
(b)  inițiativele, inclusiv seminarii și instrumente mediatice, care vizează uniformizarea interpretării reglementărilor și a controalelor aferente în Uniune.
Amendamentul 487
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1
(1)  EMFF sprijină colectarea, gestionarea și utilizarea datelor primare din domeniile biologic, tehnic, de mediu și socioeconomic în cadrul programului multianual al Uniunii menționat la articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului].
(1)  FEPAM sprijină colectarea, gestionarea, analizarea și utilizarea datelor primare din domeniile biologic, tehnic, de mediu și socioeconomic necesare pentru gestionarea pescuitului și a acvaculturii bazate pe ecosisteme durabile în cadrul programului multianual al Uniunii menționat la articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului].
Amendamentul 488
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a
(a)  gestionarea și utilizarea datelor pentru analize științifice și punerea în aplicare a PCP;
(a)  culegerea, gestionarea și utilizarea datelor pentru analize științifice și punerea în aplicare a PCP;
Amendamentul 489
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
(aa)  achiziționarea sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware și software, necesare pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor;
Amendamentul 490
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera b
(b)  programele naționale multianuale de eșantionare;
(b)  programele naționale, transnaționale și subnaționale multianuale de eșantionare;
Amendamentul 491
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera c
(c)  monitorizarea pe mare a pescăriilor comerciale și recreative;
(c)  monitorizarea pe mare a pescuitului comercial și recreativ, inclusiv monitorizarea capturilor accidentale de organisme și păsări marine;
Amendamentul 492
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da)  gestionarea programelor anuale de lucru în ceea ce privește competențele tehnice și științifice în domeniul pescuitului, prelucrarea transmiterii de date și a seturilor de date și lucrările pregătitoare pentru emiterea de avize științifice;
Amendamentul 493
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera db (nouă)
(db)  organizarea și gestionarea reuniunilor de experți în domeniul pescuitului;
Amendamentul 494
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera e
(e)   participarea unor reprezentanți ai statelor membre la reuniunile regionale de coordonare menționate la articolul 37 alineatul (4) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului], la reuniunile organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului la care UE este cocontractant sau observator sau la reuniunile organismelor internaționale responsabile cu furnizarea de consultanță științifică.
(e)   participarea, prin reprezentanți ai statelor membre și prin experți științifici, precum și prin reprezentanți ai autorităților regionale, la reuniunile regionale de coordonare menționate la articolul 37 alineatul (4) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului], la reuniunile organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului la care UE este cocontractant sau observator sau la reuniunile organismelor internaționale responsabile cu furnizarea de consultanță științifică, economică sau tehnică;
Amendamentul 495
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
(ea)  îmbunătățirea sistemelor de colectare și gestionare de date și realizarea unor studii-pilot în vederea îmbunătățirii sistemelor existente de culegere și gestionare a datelor;
Amendamentul 496
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera eb (nouă)
(eb)  costurile de funcționare generate de colectarea și prelucrarea datelor.
Amendamentul 497
Propunere de regulament
Articolul 79 a (nou)
Articolul 79a
Sancțiuni
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 150 în vederea sancționării unui stat membru prin înghețarea și/sau reducerea fondurilor provenite din FEPAM, în cazul în care statul membru:
(a)  nu își îndeplinește obligațiile referitoare la culegerea și transmiterea datelor sau nu comunică capacitatea reală a flotei sale de pescuit; sau
(b)  nu poate să rezolve problemele legate de pescuitul INN din apele sale și/sau din cadrul flotei sale de pescuit.
Amendamentul 498
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – partea introductivă
Sprijinul prevăzut în prezentul capitol contribuie la dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii. Acest sprijin:
Sprijinul prevăzut în prezentul capitol contribuie la consolidarea dezvoltării și a punerii în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii. Acest sprijin:
Amendamentul 499
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul i
(i)  promovarea acțiunilor care încurajează statele membre și regiunile UE să dezvolte, să introducă sau să pună în aplicare guvernanța maritimă integrată;
(i)  promovarea acțiunilor care încurajează statele membre și regiunile acestora să dezvolte, să introducă sau să pună în aplicare guvernanța maritimă integrată;
Amendamentul 500
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul ii
(ii)   promovarea dialogului și a cooperării cu și între statele membre și părțile interesate cu privire la problemele marine și maritime, inclusiv prin dezvoltarea unor strategii la nivel de bazin maritim;
(ii)   promovarea dialogului și a cooperării cu și între statele membre și părțile interesate cu privire la problemele marine și maritime, inclusiv prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii integrate la nivel de bazin maritim, ținând seama de necesitatea unei abordări echilibrate în toate bazinele maritime, precum și de caracteristicile specifice ale bazinelor și subbazinelor maritime și de strategiile macroregionale relevante, după caz;
Amendamentul 501
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul iii
(iii)  promovarea unor platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă reprezentanți ai autorităților publice, ai autorităților regionale și locale, ai industriei și ai sectorului turistic, părți interesate din domeniul cercetării, cetățeni, organizații ale societății civile și partenerii sociali;
(iii)  promovarea unor platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă reprezentanți ai autorităților publice naționale, ai autorităților regionale și locale, ai industriei și ai sectorului turistic, părți interesate din domeniul cercetării, cetățeni, organizații ale societății civile și parteneri sociali, inclusiv în cadrul strategiilor privind bazinele maritime;
Amendamentul 502
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul iv
(iv)  promovarea schimbului de bune practici și a dialogului la nivel internațional, inclusiv a dialogului bilateral cu țări terțe, fără a se aduce atingere altor acorduri sau aranjamente care ar putea exista între UE și țările terțe în cauză;
(iv)  promovarea schimbului de bune practici și a dialogului la nivel internațional, inclusiv a dialogului bilateral cu țări terțe, ținând seama de Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) și de convențiile internaționale relevante existente care se întemeiază pe UNCLOS, fără a se aduce atingere altor acorduri sau aranjamente care ar putea exista între UE și țările terțe în cauză;
Amendamentul 503
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă
(b)  contribuie la dezvoltarea inițiativelor transsectoriale reciproc avantajoase pentru sectoare maritime și/sau politici sectoriale diferite, ținând cont de instrumentele și inițiativele existente și dezvoltându-le, de exemplu:
(b)  contribuie la dezvoltarea inițiativelor transsectoriale reciproc avantajoase pentru sectoare maritime și marine și/sau politici sectoriale diferite, ținând cont de instrumentele și inițiativele existente și dezvoltându-le, de exemplu:
Amendamentul 504
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – subpunctul i
(i)  supravegherea maritimă integrată, pentru sporirea eficacității și eficienței prin schimbul de informații transsectorial și transfrontalier, ținând cont de sistemele existente și viitoare;
(i)  supravegherea maritimă integrată, pentru sporirea securității, a eficacității și a eficienței prin schimbul de informații transsectorial și transfrontalier, ținând cont de sistemele existente și viitoare;
Amendamentul 505
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – subpunctul iii
(iii)  dezvoltarea progresivă a unei baze de cunoștințe privind mediul marin care să fie de foarte bună calitate, cuprinzătoare și accesibilă publicului și care să faciliteze schimbul, reutilizarea și diseminarea acestor date și cunoștințe între diverse grupuri de utilizatori.
(iii)  dezvoltarea progresivă a unei baze de cunoștințe privind mediul marin care să fie de foarte bună calitate, cuprinzătoare și accesibilă publicului și care să reducă dublarea eforturilor și să faciliteze schimbul, reutilizarea și diseminarea acestor date și cunoștințe între diverse grupuri de utilizatori.
Amendamentul 506
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  îmbunătățește cooperarea dintre statele membre prin schimbul de informații și de bune practici între diferitele funcții de pază de coastă, în perspectiva creării unei paze de coastă europene;
Amendamentul 507
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera c
(c)   sprijină creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și noile tehnologii în cadrul sectoarelor maritime emergente și viitoare în regiunile costiere, în mod complementar față de activitățile sectoriale și naționale existente.
(c)   sprijină creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și noile tehnologii în cadrul sectoarelor maritime emergente și viitoare, precum și în regiunile costiere, insulare și ultraperiferice din Uniune, în mod complementar față de activitățile sectoriale și naționale existente;
Amendamentul 508
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca)  sprijină dezvoltarea capitalului uman în sectorul maritim, în special prin încurajarea cooperării și a schimburilor în domeniul formării;
Amendamentul 509
Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera d
(d)   promovează protecția mediului marin, mai ales biodiversitatea acestuia și zonele marine protejate, de exemplu siturile Natura 2000, precum și utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere, urmărind definirea mai în detaliu a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin, în special în cadrul Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin.
(d)   promovează protecția mediului marin, mai ales a biodiversității acestuia și a zonelor marine protejate, ca, de exemplu, siturile Natura 2000, precum și utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere, prin aplicarea unei abordări ecosistemice a gestionării activităților umane în conformitate cu obiectivele de atingere și menținere a unei stări ecologice bune conform cerințelor din Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin;
Amendamentul 510
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera b
(b)  proiecte, inclusiv proiectele pilot și proiectele de cooperare;
(b)  proiecte, din faza de elaborare până la realizare, inclusiv proiecte-pilot și proiecte de cooperare la nivel național și transfrontalier;
Amendamentul 511
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera c
(c)  informarea publicului și împărtășirea de bune practici, campanii de sensibilizare și activități de comunicare și diseminare conexe, precum campaniile de publicitate, evenimentele, dezvoltarea și întreținerea site-urilor internet, platforme pentru părțile interesate, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament;
(c)  informarea publicului și împărtășirea de bune practici, inclusiv în ceea ce privește programele de cercetare europene efective relevante, campanii de sensibilizare și activități de comunicare și diseminare conexe, precum campaniile de publicitate, evenimentele, dezvoltarea și întreținerea site-urilor internet, platforme pentru părțile interesate, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament;
Amendamentul 512
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera d
(d)  conferințe, seminarii și ateliere;
(d)  conferințe, seminarii, forumuri și ateliere;
Amendamentul 513
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera e
(e)  schimb de bune practici, activități de coordonare, inclusiv rețele de schimb de informații și mecanisme de coordonare a strategiilor din bazinele maritime;
(e)  schimb de bune practici, activități de coordonare, inclusiv rețele de schimb de informații și sprijin pentru dezvoltarea strategiilor din bazinele maritime;
Amendamentul 514
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera f
(f)  dezvoltarea, operarea și întreținerea de sisteme și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea și schimbul de date în domeniul pescuitului, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele transsectoriale de schimburi de date;
(f)  dezvoltarea, operarea și întreținerea de sisteme și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea și schimbul de date, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele transsectoriale de schimburi de date;
Amendamentul 515
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
(fa)  proiecte de formare pentru dezvoltarea cunoștințelor, calificări profesionale și măsurilor menite să promoveze dezvoltarea profesională în sectorul maritim;
Amendamentul 516
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera fb (nouă)
(fb)  instrumente adecvate pentru gestionarea integrată a zonelor costiere, pentru amenajarea spațiului maritim și pentru gestionarea resurselor comune la nivel de bazin maritim;
Amendamentul 517
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera fc (nouă)
(fc)  asistență tehnică în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. …/… [de stabilire a unor dispoziții comune].
Amendamentul 518
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  În vederea îndeplinirii obiectivului specific de dezvoltare a operațiunilor transsectoriale menționate la articolul 81 litera (b), EMFF poate sprijini:
(2)  În vederea îndeplinirii obiectivului specific de dezvoltare a operațiunilor transfrontaliere și transsectoriale menționate la articolul 81 litera (b), FEPAM poate sprijini:
Amendamentul 519
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – litera b
(b)  activitățile de coordonare și cooperare între statele membre, cu obiectivul de a dezvolta amenajarea spațiului maritim și supraveghere maritimă integrată, inclusiv cheltuielile legate de sistemele și practicile de partajare și monitorizare a datelor, activitățile de evaluare, instituirea și funcționarea rețelelor de experți și instituirea unui program ce vizează consolidarea capacităților statelor membre de a pune în aplicare amenajarea spațiului maritim;
(b)  activitățile de coordonare și cooperare între statele membre și, după caz, între statele membre și regiuni, cu obiectivul de a dezvolta amenajarea spațiului maritim și supraveghere maritimă integrată, inclusiv cheltuielile legate de sistemele și practicile de partajare și monitorizare a datelor, activitățile de evaluare, instituirea și funcționarea rețelelor de experți și instituirea unui program ce vizează consolidarea capacităților statelor membre de a pune în aplicare amenajarea spațiului maritim;
Amendamentul 520
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – litera c
(c)  instrumentele tehnice pentru înființarea și funcționarea unei rețele europene operaționale de observare și date privind mediul marin, ce vizează facilitarea colectării, asamblării, controlul calității, reutilizarea și distribuția datelor privind mediul marin, prin cooperarea între instituțiile statelor membre implicate în rețea.
(c)  instrumentele tehnice pentru înființarea și funcționarea unei rețele europene operaționale de observare și date privind mediul marin, ce vizează facilitarea colectării, achiziției, asamblării, controlului calității, reutilizării și distribuției datelor și cunoștințelor privind mediul marin, prin cooperarea între instituțiile statelor membre implicate în rețea.
Amendamentul 521
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – partea introductivă
Măsurile prevăzute în prezentul capitol facilitează punerea în aplicare a PCP și a PMI¸ în special în ceea ce privește:
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 522
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – litera a
(a)  consultanța științifică în cadrul PCP;
(a)  culegerea, gestionarea și diseminarea de consultanță științifică în cadrul PCP;
Amendamentul 523
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – litera b
(b)  măsurile specifice de control și executare în cadrul PCP;
(b)  măsurile specifice de control și executare din cadrul PCP, inclusiv inspecția muncii;
Amendamentul 524
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(da)  dialogul social și implicarea partenerilor sociali;
Amendamentul 525
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – litera e
(e)  cunoașterea pieței;
(e)  cunoașterea pieței, inclusiv crearea de piețe electronice;
Amendamentul 526
Propunere de regulament
Articolul 84 a (nou)
Articolul 84a
Măsuri de conservare
În vederea asigurării unei puneri în aplicare eficiente a măsurilor de conservare în temeiul articolelor 17 și 21 din Regulamentul (UE) nr. …/… [privind PCP], FEPAM poate sprijini inițiative întreprinse de către statele membre pentru a coopera și a realiza măsuri comune pentru atingerea obiectivelor și țintelor convenite în cadrul planurilor multianuale elaborate în temeiul articolelor 9, 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. …/... [privind PCP];
Amendamentul 527
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1
(1)  EMFF poate sprijini furnizarea de rezultate științifice, în special proiectele de cercetare aplicată legate direct de furnizarea avizelor și a consultanței științifice, în vederea luării de decizii bune și eficiente cu privire la gestionarea pescăriilor în cadrul PCP.
(1)  FEPAM poate sprijini furnizarea de rezultate științifice, în special proiecte de cercetare aplicată legate direct de furnizarea de avize și consultanță științifice și socioeconomice, în vederea luării de decizii bune și eficiente cu privire la gestionarea pescuitului în cadrul PCP.
Amendamentul 528
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera a
(a)  studiile și proiectele pilot necesare pentru punerea în aplicare și dezvoltarea PCP, inclusiv privind tipurile alternative de tehnici de gestionare sustenabilă a pescuitului;
(a)  studiile și proiectele-pilot necesare pentru punerea în aplicare și dezvoltarea PCP, inclusiv privind tipurile alternative de tehnici de gestionare durabilă a pescuitului și a acvaculturii, inclusiv în cadrul consiliilor consultative;
Amendamentul 529
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
(aa)  studiile necesare pentru punerea în aplicare și dezvoltarea PCP în zone sensibile din punct de vedere biogeografic;
Amendamentul 530
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera b
(b)  elaborarea și furnizarea de avize și consultanță științifică de către organismele științifice, inclusiv organismele consultative internaționale responsabile cu evaluarea stocurilor, de către experții independenți și de către institutele de cercetare;
(b)  elaborarea și furnizarea de avize și consultanță științifică de către organismele științifice, inclusiv organismele consultative internaționale responsabile cu evaluarea stocurilor, de către experți și de către institutele de cercetare;
Amendamentul 531
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera c
(c)  participarea experților la reuniunile privind aspectele științifice și tehnice legate de pescării și în cadrul grupurilor de lucru formate din experți, precum și în cadrul organismelor consultative internaționale și la reuniunile la care va fi necesară contribuția unor experți în domeniul pescăresc;
(c)  participarea experților la reuniunile privind aspectele științifice și tehnice legate de activitatea de pescuit și în cadrul grupurilor de lucru formate din experți, precum și în cadrul organismelor consultative internaționale și la reuniunile la care va fi necesară contribuția unor experți în domeniul pescuitului și acvaculturii;
Amendamentul 532
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  finanțarea navelor de cercetare care derulează programe de cercetare științifică în zone din afara apelor UE în care UE operează în temeiul unor acorduri de pescuit;
Amendamentul 533
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera e
(e)  activitățile de cooperare între statele membre în domeniul colectării de date, inclusiv crearea și funcționarea bazelor de date regionalizate pentru stocarea, gestionarea și utilizarea datelor care vor avantaja cooperarea regională și vor îmbunătăți activitățile de colectare și gestionare a datelor, precum și expertiza științifică în sprijinul gestionării pescăriilor.
(e)  activitățile de cooperare dintre statele membre în domeniul colectării de date, implicând diverse părți interesate de la nivel regional și inclusiv crearea și funcționarea bazelor de date regionalizate pentru stocarea, gestionarea și utilizarea datelor care vor aduce beneficii pentru cooperarea regională și vor îmbunătăți activitățile de culegere și gestionare a datelor, precum și cunoștințele științifice în sprijinul gestionării pescuitului;
Amendamentul 534
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
(ea)  instituirea de piețe electronice în scopul unei mai bune coordonări a informațiilor între operatorii de pe piață și procesatori.
Amendamentul 535
Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – litera a
(a)  achiziționarea în comun, de către mai multe state membre din aceeași zonă geografică, a unor nave, aeronave și elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate cel puțin 60 % din timp pentru controlul pescăriilor;
(a)  achiziționarea în comun de către mai multe state membre din aceeași zonă geografică a unor nave, aeronave și elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate pentru controlul activităților de pescuit cel puțin 60 % din timpul total de utilizare a echipamentului, calculat anual;
Amendamentul 536
Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – litera b
b)  cheltuielile legate de evaluarea și dezvoltarea unor noi tehnologii de control;
(b)  cheltuielile legate de evaluarea și dezvoltarea unor noi tehnologii de control, precum și de procesele de schimburi de date dintre autorități și instituții care au responsabilități în domenii precum securitatea, salvarea și controlul în Uniune;
Amendamentul 537
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1
(1)  EMFF poate suporta cheltuielile de funcționare ale consiliilor consultative instituite prin articolul 52 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului].
(1)  FEPAM suportă cheltuielile de funcționare și costurile cu expertiza necesare consiliilor consultative instituite prin [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului], pentru a garanta îndeplinirea integrală și eficace a sarcinilor acestora.
Amendamentul 538
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  FEPAM poate sprijini cheltuielile de funcționare ale consiliilor consultative atunci când aceste costuri promovează implicarea și participarea organizațiilor de pescari şi a altor părţi interesate.
Amendamentul 539
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  FEPAM sprijină costurile de funcționare, tehnice și științifice asociate cu realizarea studiilor, pentru a sprijini recomandările consiliilor consultative.
Amendamentul 540
Propunere de regulament
Articolul 88 a (nou)
Articolul 88a
Dialogul social
FEPAM poate susține costurile de funcționare ale structurilor care promovează dialogul social și implicarea partenerilor sociali.
Amendamentul 541
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1
EMFF poate sprijini dezvoltarea și diseminarea de către Comisie a informațiilor legate de piața produselor obținute din pescuit și din acvacultură, în conformitate cu articolul 49 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură].
FEPAM poate sprijini dezvoltarea și diseminarea de către Comisie a informațiilor legate de piața produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu articolul 49 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură], inclusiv crearea de piețe electronice în scopul unei mai bune coordonări a informațiilor între operatorii de pe piață și procesatori;
Amendamentul 542
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – litera b
(b)  punerea în aplicare a acordurilor pentru pescuit sustenabil și participarea Uniunii la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului;
(b)  pregătirea, monitorizarea și evaluarea acordurilor pentru pescuit sustenabil și participarea Uniunii la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului; măsurile în cauză constau în studii, reuniuni, intervenții ale experților, costuri cu angajații temporari, activități de informare și orice alte cheltuieli administrative sau legate de asistența științifică sau tehnică efectuate de Comisie;
Amendamentul 543
Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  La inițiativa unui stat membru, EMFF poate sprijini, în limita unui plafon de 5 % din cuantumul total al programului operațional:
(1)  La inițiativa unui stat membru, FEPAM poate sprijini, în limita unui plafon de 6 % din cuantumul total al programului operațional:
Amendamentul 544
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a
(a)  100 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijin în temeiul ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 70;
(a)  50 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijin în temeiul ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 70;
Amendamentul 545
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera aa (nouă)
(aa)  100 % din cheltuielile publice eligibile pentru pregătirea planurilor de producție și comercializare menționate la articolul 69;
Amendamentul 546
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera d
(d)  80 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 78 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j);
(d)  90 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 78 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j);
Amendamentul 547
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera e
(e)  65 % din cheltuielile eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 79.
(e)  80 % din cheltuielile eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 79;
Amendamentul 548
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera ea (nouă)
(ea)  plus 10 puncte procentuale, plus rata maximă a contribuției din FEPAM, în cazul în care sunt finanțate de către FEPAM operațiuni în insulele grecești periferice și în regiunile ultraperiferice care, din cauza distanței, sunt defavorizate;
Amendamentul 549
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1
(1)  Statele membre aplică o intensitate maximă a ajutorului public de 50 % din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.
(1)  Statele membre aplică o intensitate maximă a ajutorului public de 60 % din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.
Amendamentul 550
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera a
(a)  beneficiarul este un organism de drept public;
(a)  beneficiarul este un organism de drept public sau un organism privat care realizează sarcini de serviciu public;
Amendamentul 551
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera b
(b)  operațiunea este legată de ajutorul pentru depozitare menționat la articolul 70;
eliminat
Amendamentul 552
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – partea introductivă
(3)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot aplica o intensitate a ajutorului public între 50 % și maximum 100 % din cheltuielile eligibile totale când operațiunea este pusă în aplicare în temeiul titlului V capitolul III și îndeplinește unul dintre următoarele criterii:
(3)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot aplica o intensitate a ajutorului public între 60 % și maximum 100 % din cheltuielile eligibile totale când operațiunea este pusă în aplicare în temeiul titlului V capitolele I, II, III sau IV și îndeplinește cel puțin două dintre următoarele criterii:
Amendamentul 553
Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia exercită competențele delegate cu respectarea pe deplin a principiului proporționalității și ținând cont de riscul ca încălcarea normelor PCP respective să constituie o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, exploatare care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot produce MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză sau conservarea mediului marin.
Comisia exercită competențele delegate cu respectarea deplină a principiului proporționalității și ținând cont de riscul ca încălcarea normelor PCP respective să constituie o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, exploatare care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot produce MSY, pentru sustenabilitatea stocurilor în cauză, pentru conservarea mediului marin sau pentru atingerea și menținerea unei stări ecologice bune până în 2020.
Amendamentul 576
Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1
(1)   În plus față de normele generale stabilite la articolul 114 din [Regulamentul (UE) nr. (...) de stabilire a unor dispoziții comune], autoritatea de gestionare trebuie :
(1)  În plus față de normele generale stabilite la articolul 114 din [Regulamentul (UE) nr. (...) de stabilire a unor dispoziții comune], autoritatea de gestionare trebuie :
(a)  să pună semestrial la dispoziția Comisiei datele relevante privind operațiunile selectate pentru finanțare, inclusiv caracteristicile cheie ale beneficiarului și ale operațiunii. Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme privind prezentarea acestor date în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 128 alineatul (2).
(a)  să pună semestrial la dispoziția Comisiei datele relevante privind operațiunile selectate pentru finanțare, inclusiv caracteristicile cheie ale beneficiarului și ale operațiunii. Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme privind prezentarea acestor date în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 128 alineatul (2).
(b)  să asigure publicitatea programului prin informarea potențialilor beneficiari, a organizațiilor profesionale, a partenerilor economici și sociali, a organismelor implicate în promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și a organismelor neguvernamentale în cauză, inclusiv a organizațiilor de mediu, cu privire la posibilitățile oferite de program și la normele pentru obținerea accesului la finanțare în cadrul programului;
(b)  să asigure publicitatea programului prin informarea potențialilor beneficiari, a organizațiilor profesionale, a partenerilor economici și sociali, a organismelor implicate în promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și a organismelor neguvernamentale în cauză, inclusiv a organizațiilor de mediu, cu privire la posibilitățile oferite de program și la normele pentru obținerea accesului la finanțare în cadrul programului și obligația de a respecta normele politicii comune în domeniul pescuitului;
(c)  să asigure publicitatea programului prin informarea beneficiarilor cu privire la contribuția oferită de Uniune și a publicului larg cu privire la rolul pe care îl are Uniunea în cadrul programului.
(c)  să asigure publicitatea programului prin informarea beneficiarilor cu privire la contribuția oferită de Uniune și la obligația de a respecta normele politicii comune în domeniul pescuitului;
(d)  să asigure publicitatea programului de către publicul larg cu privire la rolul pe care îl are Uniunea în cadrul programului, precum și de către statele membre în garantarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.
Amendamentul 554
Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1
1.  În plus față de articolul 135 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune], statele membre sunt în primul rând responsabile și de investigarea cazurilor de nerespectare a normelor care se aplică în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 555
Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2
(2)   În cazurile corecțiilor financiare aplicate cheltuielilor legate direct de nerespectarea articolului 98, statele membre decid cuantumul unei corecții ținând cont de gravitatea nerespectării de către beneficiar a normelor PCP, de avantajul economic obținut prin nerespectarea normelor PCP sau de importanța contribuției EMFF la activitatea economică a beneficiarului.
(2)   În cazurile corecțiilor financiare aplicate cheltuielilor legate direct de nerespectarea articolului 98, statele membre decid cuantumul unei corecții ținând cont de gravitatea nerespectării de către beneficiar a normelor PCP (inclusiv de amploare, durată și eventualele recurențe), de avantajul economic obținut prin nerespectarea normelor PCP sau de importanța contribuției FEPAM la activitatea economică a beneficiarului.
Amendamentul 577
Propunere de regulament
Articolul 102
(1)  În completarea articolului 134 din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune], printr-un act de punere în aplicare, Comisia poate suspenda toate plățile intermediare aferente programului operațional sau o parte a acestora, dacă:
(1)  În completarea articolului 134 din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune], printr-un act de punere în aplicare, Comisia poate suspenda toate plățile intermediare aferente programului operațional sau o parte a acestora, dacă:
(a)  există o deficiență gravă în cadrul sistemului de gestiune și control al programului operațional pentru care nu s-au luat măsuri de corecție;
(b)  cheltuielile indicate într-o declarație de cheltuieli certificată sunt legate de o neregulă gravă sau de un alt caz de nerespectare care nu a fost corectat;
(c)  statul membru nu a luat măsurile necesare pentru remedierea situației care atrage după sine întreruperea termenului de plată în temeiul articolului 118;
(d)  există o deficiență gravă în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea sistemului de monitorizare;
printr-un act de punere în aplicare, Comisia a adoptat o decizie recunoscând că statul membru nu a și-a respectat obligațiile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului. O astfel de nerespectare riscă să afecteze cheltuielile cuprinse în declarația de cheltuieli certificată pentru care se solicită plata intermediară.
(e)  printr-un act de punere în aplicare, Comisia a adoptat o decizie recunoscând că statul membru nu a și-a respectat obligațiile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului. O astfel de nerespectare riscă să afecteze cheltuielile cuprinse în declarația de cheltuieli certificată pentru care se solicită plata intermediară;
(f)  sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 17 alineatul (5) și la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [...] [privind dispozițiile comune].
(2)  Printr-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 128 alineatul (3), Comisia poate stabili norme detaliate privind plățile care pot fi suspendate. Cuantumurile acestor plăți sunt proporționale cu natura și importanța nerespectării imputabile statului membru.
(2)  Printr-un act de punere în aplicare, Comisia poate decide suspendarea tuturor plăților intermediare sau a unei părți a acestora, după ce a dat statului membru posibilitatea de a-și prezenta observațiile în termen de două luni. Printr-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 151 alineatul (3), Comisia poate stabili norme detaliate privind partea plăților care poate fi suspendată. Aceste sume sunt proporționale cu natura și importanța deficienței, neregulii sau nerespectării imputabile statului membru.
(2a)  Printr-un act de punere în aplicare, Comisia decide să pună capăt suspendării tuturor plăților intermediare sau unei părți a acestora dacă statul membru a luat măsurile necesare pentru a permite încetarea suspendării. Dacă statul membru nu ia aceste măsuri, Comisia poate adopta, printr-un act de punere în aplicare, o decizie prin care să aplice corecții financiare prin anularea tuturor contribuțiilor Uniunii la programul operațional sau a unei părți a acestora, în conformitate cu articolele 128 și 129.
Amendamentul 578
Propunere de regulament
Articolul 103 a (nou)
Articolul 103a
Controalele la fața locului efectuate de Comisie
(1)  Fără a se aduce atingere controalelor efectuate de statele membre în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative naționale sau al articolului 287 din tratat și niciunui control organizat în temeiul articolului 322 din tratat, Comisia poate organiza controale la fața locului în statele membre, cu scopul de a verifica în special:
(a)  conformitatea practicilor administrative cu normele Uniunii;
(b)  existența documentelor justificative necesare și corelarea lor cu operațiunile finanțate din FEPAM;
(c)  condițiile în care s-au desfășurat și au fost controlate operațiunile finanțate din FEPAM.
(2)  Persoanele delegate de Comisie să efectueze controale la fața locului sau reprezentanții Comisiei care acționează în cadrul competențelor care le-au fost atribuite au acces la registre și la toate celelalte documente legate de cheltuielile finanțate din FEPAM, inclusiv la documentele și metadatele întocmite, primite sau înregistrate pe suport electronic.
(4)  Cu suficient timp înainte, Comisia notifică faptul că va avea loc un control la fața locului statului membru în cauză sau statului membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare controlul. La aceste controale pot participa agenți ai statului membru în cauză.
(5)  La cererea Comisiei și cu acordul statului membru în cauză, organismele competente ale statului membru respectiv întreprind controale sau anchete suplimentare privind operațiunile cuprinse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. La aceste controale pot participa agenți ai Comisiei sau persoane delegate de Comisie.
(6)  În scopul eficientizării controalelor, cu acordul statelor membre în cauză, Comisia poate solicita ajutorul autorităților statelor membre respective pentru efectuarea anumitor controale sau anchete.
(7)  Prin acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 151 alineatul (2), Comisia poate stabili norme privind procedurile care trebuie respectate atunci când se efectuează controalele suplimentare menționate la alineatele (5) și (6).
Amendamentul 579
Propunere de regulament
Articolul 104
(1)  Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile necesare pentru buna funcționare a FEPAM și iau toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita controalele pe care Comisia le consideră adecvate în ceea ce privește gestionarea finanțării din partea Uniunii, inclusiv în ceea ce privește controalele la fața locului.
La cererea Comisiei, statele membre comunică Comisiei legile, reglementările și dispozițiile administrative pe care le-au adoptat în vederea punerii în aplicare a actelor Uniunii referitoare la politica comună în domeniul pescuitului, în cazul în care actele respective au un impact financiar asupra EMFF.
(2)   La cererea Comisiei, statele membre comunică Comisiei legile, reglementările și dispozițiile administrative pe care le-au adoptat în vederea punerii în aplicare a actelor Uniunii referitoare la politica comună în domeniul pescuitului, în cazul în care actele respective au un impact financiar asupra FEPAM.
(3)  Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile referitoare la neregulile și cazurile de presupusă fraudă constatate și la pașii făcuți în vederea recuperării plăților necuvenite legate de neregulile și fraudele respective, în temeiul articolului 116.
Amendamentul 580
Propunere de regulament
Articolul 107
(1)  Înainte de a lua, prin acte de punere în aplicare, o decizie cu privire la o corecție financiară, Comisia deschide procedura informând statul membru în ceea ce privește concluziile sale provizorii și invitând statul membru respectiv să își prezinte observațiile în termen de două luni.
În completarea alineatului (2) de la articolul 137 din [Regulamentul (UE) nr. (…) privind dispozițiile comune], În cazul în care Comisia propune o corecție financiară menționată la articolul 106 alineatul (2) , statul membru are posibilitatea să demonstreze, prin examinarea documentației în cauză, că amploarea reală a cazului de nerespectare a normelor PCP și legătura acestuia cu cheltuielile sunt mai mici decât în evaluarea Comisiei.
(2)  În cazul în care Comisia propune o corecție financiară pe baza unei extrapolări sau a unei rate forfetare, statul membru are posibilitatea să demonstreze, prin examinarea documentației în cauză, că amploarea reală a neregulii sau a altui caz de nerespectare, inclusiv a nerespectării normelor PCP, a fost mai mică decât cea rezultată din evaluarea Comisiei. De comun acord cu Comisia, statul membru poate limita amploarea acestei examinări la o proporție corespunzătore sau la un eșantion adecvat din respectiva documentație. Cu excepția cazurilor justificate corespunzător, termenul acordat pentru această examinare nu depășește o perioadă de două luni de după perioada de două luni menționată la alineatul (1).
(3)  Comisia ține cont de orice probă prezentată de statul membru în termenele menționate la alineatele (1) și (2).
(4)  În cazul în care nu acceptă concluziile provizorii ale Comisiei, statul membru este invitat de Comisie să participe la o audiere cu scopul de a se garanta că toate informațiile și observațiile relevante sunt disponibile și stau la baza concluziilor Comisiei privind aplicarea corecției financiare.
(5)  În scopul aplicării corecțiilor financiare, Comisia ia o decizie, prin acte de punere în aplicare, în termen de șase luni de la data audierii sau de la primirea informațiilor suplimentare, în cazul în care statul membru este de acord să prezinte astfel de informații suplimentare în urma audierii. Comisia ține seama de toate informațiile și observațiile prezentate pe parcursul procedurii. În cazul în care nu are loc nicio audiere, perioada de șase luni începe la două luni după data trimiterii de către Comisie a scrisorii de invitație la audiere.
(6)  În cazul în care Comisia sau Curtea de Conturi identifică nereguli care afectează situația financiară anuală transmisă Comisiei, corecția financiară rezultată reduce sprijinul acordat din FEPAM programului operațional.
Amendamentul 557
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1
(1)  Informațiile esențiale privind punerea în aplicare a programului, privind fiecare operațiune selectată pentru finanțare, precum și privind operațiunile completate, necesare pentru monitorizare și evaluare, inclusiv caracteristicile cheie ale beneficiarului și ale proiectului, se înregistrează și se păstrează în format electronic.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 558
Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 2
(2)  Autoritatea de gestionare și comitetul de monitorizare monitorizează programul operațional cu ajutorul indicatorilor financiari, al indicatorilor de realizare și al indicatorilor-țintă.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 559
Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 1 – litera a
(a)  este consultat și emite un aviz în termen de patru luni de la decizia de aprobare a programului, privind criteriile de selectare a operațiunilor finanțate; criteriile de selecție se revizuiesc în funcție de nevoile în materie de programare;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentele581, 560 şi 561
Propunere de regulament
Articolul 120 – alineatul 1
(1)  În conformitate cu articolul 99 alineatul (1) litera (b), autoritatea de gestionare este responsabilă cu:
(1)  În conformitate cu articolul 99 alineatul (1) literele (b)-(d), autoritatea de gestionare este responsabilă cu:
(a)  asigurarea creării unui site internet unic sau a unui portal unic de internet care să ofere informații și acces la programele operaționale din fiecare stat membru;
(a)  asigurarea creării unui site internet unic sau a unui portal unic de internet care să ofere informații și acces ușor la programul operațional din fiecare stat membru;
(b)  informarea potențialilor beneficiari despre oportunitățile de finanțare din cadrul programului operațional;
(b)  informarea potențialilor beneficiari despre oportunitățile de finanțare din cadrul programului operațional și despre obligația de a respecta normele politicii comune în domeniul pescuitului;
(c)  informarea cetățenilor Uniunii cu privire la rolul și realizările EMFF, prin acțiuni de informare și comunicare cu privire la rezultatele și impactul contractelor de parteneriat, ale programelor operaționale și ale operațiunilor.
(c)  informarea cetățenilor Uniunii cu privire la rolul și realizările FEPAM, prin acțiuni de informare și comunicare cu privire la rezultatele și impactul contractelor de parteneriat, ale programelor operaționale și ale operațiunilor;
(d)  asigurarea faptului că se pune la dispoziția publicului un rezumat al măsurilor luate pentru asigurarea respectării normelor PCP, inclusiv cazurile de nerespectare a normelor de statele membre sau de beneficiari, precum și măsurile de remediere luate, cum ar fi corecțiile financiare.
Amendamentul 562
Propunere de regulament
Articolul 120 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  În privința accesului la informațiile privind mediul, se aplică Directiva 2003/4/CE, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.
Amendamentul 563
Propunere de regulament
Anexa I – tabel – rândul 1

Textul propus de Comisie

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Referitoare la pescuitul costier artizanal - pot beneficia de o creștere cu

25

Amendamentul

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Referitoare la pescuitul costier artizanal - pot beneficia de o creștere cu

30

Amendamentul 564
Propunere de regulament
Anexa I – tabel – rândul 5

Textul propus de Comisie

Tipul operaţiunilor

Puncte procentuale

Puse în aplicare de organizații de producători sau de asociații de organizații de producători - pot beneficia de o creștere cu

20

Amendamentul

Tipul operaţiunilor

Puncte procentuale

Puse în aplicare de organizații de producători, de o asociație de organizații de producători, de o organizație profesională a pescarilor recunoscută de statul membru sau de o asociație interprofesională - pot beneficia de o creștere cu

30

Amendamentul 565
Propunere de regulament
Anexa I – tabel – rândul 5 a (nou)

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Îndeplinirea cerințelor aferente tuturor criteriilor de sustenabilitate pe care statele membre le pot aplica poate conduce la o creștere cu

10

Amendamentul 566
Propunere de regulament
Anexa I – tabel 1 – rândul 8

Textul propus de Comisie

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Puse în aplicare de întreprinderi care nu se încadrează în definiția IMM-urilor - se reduc cu

20

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Puse în aplicare de întreprinderi care nu se încadrează în definiția IMM-urilor - se reduc cu

15

Amendamentul 567
Propunere de regulament
Anexa I – tabel – rândul 8 a (nou)

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Dacă îndeplinesc cerințele setului de criterii privind sustenabilitatea pe care statele membre le pot impune – pot beneficia de o creștere cu

10

Amendamentul 568
Propunere de regulament
Anexa III – tabelul 1 – rândul 7 a (nou)

Amendamentul Parlamentului

7a.  Legislația privind condițiile de muncă

Respectarea de către operatori a legislației Uniunii privind condițiile de muncă

Punerea în aplicare și executarea efectivă a legislației Uniunii privind condițiile de muncă, incluzând:

–  legislația privind perioadele de lucru și de repaus ale pescarilor;

–  legislația în materie de sănătate și de siguranță;

–  legislația privind calificarea inițială și formarea ulterioară a pescarilor.

Amendamentul 569
Propunere de regulament
Anexa III – tabelul 2 – linia 3

Textul propus de Comisie

Prioritatea EMFF:

6 stimularea punerii în aplicare a PCP.

OT 6: protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea respectării cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor, prevăzute la articolul 37 din [Regulamentul privind PCP]

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea elaborării și aplicării unui program multianual de colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea elaborării și aplicării unui program de lucru anual de colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

Capacitate suficientă în ceea ce privește alocarea resurselor umane, pentru aplicarea unor acorduri bilaterale sau multilaterale cu alte state membre, dacă este partajat efortul de îndeplinire a obligațiilor privind colectarea de date

Amendamentul

Prioritatea FEPAM:

6 stimularea punerii în aplicare a PCP.

OT 6: protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea respectării cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescuitului, prevăzute la articolul 37 din [Regulamentul privind PCP]

Evaluarea echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit:

s-a efectuat o analiză specifică a echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit în vederea aplicării efective a măsurilor de gestionare a flotei

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea elaborării și aplicării unui program multianual de colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea elaborării și aplicării unui program de lucru anual de colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

Capacitate suficientă în ceea ce privește alocarea resurselor umane, pentru aplicarea unor acorduri bilaterale sau multilaterale cu alte state membre, dacă este partajat efortul de îndeplinire a obligațiilor privind colectarea de date

Capacitate administrativă dovedită pentru pregătirea și realizarea evaluărilor privind capacitatea flotei

Raportare adecvată privind eforturile depuse pentru stabilirea unui echilibru între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit în conformitate cu articolele 34 și 37 din Regulamentul (UE) nr. …/… [privind PCP].

Amendamentul 570
Propunere de regulament
Anexa III – tabelul 2 – rândul 4 a (nou)

Amendamentul Parlamentului

Prioritatea UE pentru obiectivul tematic (OT) FEPAM/CSC

Condiționalitate ex ante

Criterii de îndeplinire

Prioritatea FEPAM:

6. stimularea punerii în aplicare a PCP.

OT 6: protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

Evaluarea anuală a echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit: s-a efectuat o analiză specifică a echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit în vederea aplicării efective a măsurilor de gestionare a flotei care privesc reducerea capacității flotei și investițiile directe în nave.

Acțiunile specifice includ:

–  capacitate administrativă dovedită pentru pregătirea și realizarea evaluărilor privind capacitatea flotei;

–  raportare adecvată privind eforturile depuse pentru stabilirea unui echilibru între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit în conformitate cu articolele 34 și 37 din [regulamentul de bază propus].

Amendamentul 614
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – alineatul 1 – liniuța 1
– Denumirea beneficiarului (numai persoane juridice; nu se vor numi persoane fizice);;
– Denumirea beneficiarului;
Amendamentul 582
Propunere de regulament
Anexa IV – punctele 2 și 3
2.  ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI DE PUBLICITATE DESTINATE PUBLICULUI
2.  ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI DE PUBLICITATE DESTINATE PUBLICULUI
2.1  Responsabilitățile statului membru
2.1  Responsabilitățile statului membru
1.  Statul membru se asigură că acțiunile de informare și de publicitate vizează cea mai amplă acoperire mediatică posibilă, utilizând diferite forme și metode de comunicare la nivelul corespunzător.
1.  Statul membru se asigură că acțiunile de informare și de publicitate vizează cea mai amplă acoperire mediatică posibilă, utilizând diferite forme și metode de comunicare la nivelul corespunzător.
2.  Statul membru este responsabil cu organizarea cel puțin a acțiunilor de informare și publicitate următoare:
2.  Statul membru este responsabil cu organizarea cel puțin a acțiunilor de informare și publicitate următoare:
(a)  o activitate majoră de informare prin aducerea la cunoștința publicului a lansării programului operațional;
(a)  o activitate majoră de informare prin aducerea la cunoștința publicului a lansării programului operațional;
(b)  cel puțin de două ori pe parcursul perioadei de programare, o activitate majoră de informare care să promoveze oportunitățile de finanțare și strategiile urmărite și să prezinte realizările programului operațional;
(b)  cel puțin de două ori pe parcursul perioadei de programare, o activitate majoră de informare care să promoveze oportunitățile de finanțare și strategiile urmărite și să prezinte realizările programului operațional;
(c)  afișarea steagului Uniunii Europene în fața sediului fiecărei autorități de gestionare sau într-un loc din sediul respectiv care să fie vizibil publicului;
(c)  afișarea steagului Uniunii Europene în fața sediului fiecărei autorități de gestionare sau într-un loc din sediul respectiv care să fie vizibil publicului;
(d)  publicarea, pe cale electronică, a listei de operațiuni în conformitate cu secțiunea 1;
(d)  publicarea, pe cale electronică, a listei de operațiuni în conformitate cu secțiunea 1;
(e)  oferirea de exemple de operațiuni, pentru fiecare program operațional, pe site-ul internet unic sau pe site-ul internet al programului operațional care poate fi accesat prin intermediul portalului internet unic; exemplele ar trebui să fie într-una din limbile oficiale de largă circulație ale Uniunii Europene, alta decât limba oficială (limbile oficiale) a(le) statului membru în cauză;
(e)  oferirea de exemple de operațiuni, pentru fiecare program operațional, pe site-ul internet unic sau pe site-ul internet al programului operațional care poate fi accesat prin intermediul portalului internet unic; exemplele ar trebui să fie într-una din limbile oficiale de largă circulație ale Uniunii Europene, alta decât limba oficială (limbile oficiale) a(le) statului membru în cauză;
(f)  o secțiune specifică a site-ului internet unic trebuie să fie dedicată prezentării unui rezumat al operațiunilor care vizează inovarea și ecoinovarea;
(f)  o secțiune specifică a site-ului internet unic trebuie să fie dedicată prezentării unui rezumat al operațiunilor care vizează inovarea și ecoinovarea;
(g)   actualizarea informațiilor referitoare la implementarea programului operațional, inclusiv la principalele sale realizări, pe site-ul internet unic sau pe site-ul internet al programului operațional care poate fi accesat prin intermediul portalului internet unic.
(g)   actualizarea informațiilor referitoare la implementarea programului operațional, inclusiv la principalele sale realizări, pe site-ul internet unic sau pe site-ul internet al programului operațional care poate fi accesat prin intermediul portalului internet unic.
(ga)   cu începere din 2016, se publică anual un rezumat până la 31 ianuarie privind cazurile de nerespectare a normelor de statele membre și de beneficiari, precum și măsurile de remediere, inclusiv corecțiile financiare, luate de statele membre sau de Comisie.
3.  Autoritatea de gestionare implică în acțiunile de informare și publicitate, în conformitate cu legile și practicile naționale, următoarele organisme:
3.  Autoritatea de gestionare implică în acțiunile de informare și publicitate, în conformitate cu legile și practicile naționale, următoarele organisme:
(h)  partenerii menționați la articolul 5 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune];
(a)  partenerii menționați la articolul 5 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune];
(i)   centrele de informare privind Europa și reprezentanțele Comisiei din statele membre;
(b)  centrele de informare privind Europa și reprezentanțele Comisiei din statele membre;
(j)  instituțiile de învățământ și cercetare.
(ic)  instituțiile de învățământ și cercetare.
Aceste organisme diseminează la scară largă informațiile descrise la articolul 120 alineatul (1) literele (a) și (b).
Aceste organisme diseminează la scară largă informațiile descrise la articolul 120 alineatul (1) literele (a) și (b).
3.  ACȚIUNI DE INFORMARE A BENEFICIARILOR POTENȚIALI ȘI A BENEFICIARILOR
3.  ACȚIUNI DE INFORMARE A BENEFICIARILOR POTENȚIALI ȘI A BENEFICIARILOR
3.1  Acțiuni de informare a beneficiarilor potențiali
3.1  Acțiuni de informare a beneficiarilor potențiali
1.  Autoritatea de gestionare se asigură că obiectivele programului operațional și oportunitățile de finanțare oferite de EMFF sunt diseminate la scară largă în rândul beneficiarilor potențiali și al părților interesate.
1.  Autoritatea de gestionare se asigură că obiectivele programului operațional și oportunitățile de finanțare oferite de FEPAM sunt diseminate la scară largă în rândul beneficiarilor potențiali și al părților interesate.
2.  Autoritatea de gestionare se asigură că beneficiarii potențiali sunt informați cel puțin cu privire la următoarele:
2.  Autoritatea de gestionare se asigură că beneficiarii potențiali sunt informați cel puțin cu privire la următoarele:
(a)  condițiile de eligibilitate a cheltuielilor care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin în cadrul unui program operațional;
(a)  condițiile de eligibilitate a cheltuielilor care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin în cadrul unui program operațional;
(b)  o descriere a condițiilor de admisibilitate a cererilor, o descriere a procedurilor de examinare a cererilor de finanțare și o prezentare a termenelor aferente;
(b)  o descriere a condițiilor de admisibilitate a cererilor, o descriere a procedurilor de examinare a cererilor de finanțare și o prezentare a termenelor aferente;
(ba)  posibilele consecințe financiare în cazul nerespectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului;
(c)  criteriile de selecție a operațiunilor care urmează a beneficia de sprijin;
(c)  criteriile de selecție a operațiunilor care urmează a beneficia de sprijin;
(d)  persoanele de contact de la nivel național, regional sau local care pot furniza informații privind programele operaționale;
(d)  persoanele de contact de la nivel național, regional sau local care pot furniza informații privind programele operaționale;
(e)  faptul că cererile ar trebui să propună activități de comunicare, proporționale cu dimensiunea operațiunii, în vederea informării publicului cu privire la scopurile operațiunii și la contribuția din partea UE pentru operațiune.
(e)  faptul că cererile ar trebui să propună activități de comunicare, proporționale cu dimensiunea operațiunii, în vederea informării publicului cu privire la scopurile operațiunii și la contribuția din partea UE pentru operațiune.
3.2.  Acțiuni de informare a beneficiarilor
3.2.  Acțiuni de informare a beneficiarilor
Autoritatea de gestionare informează beneficiarii cu privire la faptul că acceptarea finanțării constituie o acceptare a includerii lor pe lista de operațiuni publicată în conformitate cu articolul 120 alineatul (2).
Autoritatea de gestionare informează beneficiarii cu privire la faptul că acceptarea finanțării constituie o acceptare a includerii lor pe lista de operațiuni publicată în conformitate cu articolul 120 alineatul (2).

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0282/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate