Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0380(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0282/2013

Predkladané texty :

A7-0282/2013

Rozpravy :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Prijaté texty
PDF 1627kWORD 242k
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg
Európsky námorný a rybársky fond ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 23. októbra 2013 o návrhu zmeneného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1 a (nový)
1a.  pripomína, že vo svojom uznesení z 8. júna 2011 Európsky parlament zdôraznil, že zdroje rybného hospodárstva sú verejným statkom, ktorý je životne dôležitý pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť; upozornil na skutočnosť, že sektor rybolovu a akvakultúry a s ním súvisiace činnosti sú často hlavným zdrojom obživy a udržateľnej zamestnanosti v pobrežných, ostrovných a odľahlých regiónoch; domnieva sa ďalej, že na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnej rybárskej politiky (SRP) (stabilného, udržateľného a životaschopného sektora rybárstva), podporu obnovy jeho populácie rýb a boj so sociálnymi aspektmi spojenými s obmedzením rybolovného úsilia bude reformovaná spoločná rybárska politika po roku 2013 vyžadovať primerané finančné zdroje;
______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Citácia 1
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 článok 195 ods. 2,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2 a článok 349,
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Odvetvie rybárstva má strategický význam pre sociálno-ekonomickú situáciu, zásobovanie obyvateľstva rybami a potravinovú rovnováhu v jednotlivých členských štátoch a Únii, ako aj významný prínos k sociálno-ekonomickému blahobytu pobrežných spoločenstiev, miestnemu rozvoju, zamestnanosti, zachovávaniu a vytváraniu hospodárskych činností a pracovných miest v predchádzajúcich a nadväzujúcich odvetviach, zásobovaniu čerstvými rybami a zachovávaniu miestnych kultúrnych tradícií.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Rozsah pôsobnosti EFNR by mal obsahovať podporu SPRH, čo obsahuje ochranu a využívanie morských biologických zdrojov, sladkovodných biologických zdrojov a akvakultúry a hospodárenie s nimi a tiež spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry, keď takáto činnosť prebieha na území členských štátov, alebo vo vodách Únie vrátane rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou tretích krajín alebo sú v nich registrované, alebo rybárskych plavidiel Únie, alebo občanov členských štátov bez toho, aby bola dotknutá prvotná zodpovednosť vlajkového štátu, so zreteľom na ustanovenia článku 117 dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve..
(2)  Rozsah pôsobnosti ENRF by mal obsahovať podporu SRP, čo obsahuje ochranu a udržateľné využívanie morských biologických zdrojov, sladkovodných biologických zdrojov a akvakultúry a hospodárenie s nimi a tiež spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry, keď takáto činnosť prebieha na území členských štátov, alebo vo vodách Únie, alebo ju vykonávajú rybárske plavidlá Únie, alebo občania členských štátov bez toho, aby bola dotknutá prvotná zodpovednosť vlajkového štátu, so zreteľom na ustanovenia článku 117 dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Malo by sa zdôrazniť, že SRP je politika týkajúca sa potravín, čo odôvodňuje verejnú intervenciu prostredníctvom ENRF v záujme zachovania potravinovej bezpečnosti občanov Únie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)  ENRF by mal v plnej miere zohľadňovať osobitnú situáciu najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 349 ZFEÚ. Situácia najvzdialenejších regiónov a špecifiká rybolovu v týchto regiónoch znamenajú, že spoločná rybárska politika a na ňu nadväzujúce fondy, a konkrétnejšie ENRF by sa mali prispôsobiť špecifikám, vyšším nákladom a vlastnej realite týchto regiónov, ktoré sa zásadne líšia od zvyšku Únie. Preto by sa mali týmto regiónom priznať osobitné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)  Budúci ENRF by mal v plnej miere umožniť riešenie problémov a osobitných potrieb maloobjemového rybárstva, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že práve flotila maloobjemového rybolovu v Únii zamestnáva najväčší počet osôb na každú ulovenú rybu.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Úspech spoločnej rybárskej politiky závisí od efektívneho systému kontrol, inšpekcií a presadzovania a tiež od spoľahlivých úplných údajov týkajúcich sa vedeckého poradenstva a účelov vykonávania a kontroly, a preto by EFNR mal podporovať tieto politiky.
(3)  Úspech spoločnej rybárskej politiky závisí od účinného systému kontrol, inšpekcií – vrátane inšpekcií pracovísk –a presadzovania a tiež od spoľahlivých úplných údajov týkajúcich sa vedeckého poradenstva a účelov vykonávania a kontroly, a preto by ENRF mal podporovať tieto politiky.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  S cieľom posilniť pocit zodpovednosti rybárov za spoločnú rybársku politiku a posilniť tak správne vykonávanie a celkový úspech SRP by ENRF mal podporovať partnerstvo, spoluprácu a dialóg medzi vedcami a rybármi.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Rozsah pôsobnosti fondu EFNR by mal obsahovať podporu politike INP, ktorá obsahuje rozvoj a vykonávanie koordinovaných operácií a prijímanie rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, pobrežnými oblasťami a morskými odvetviami, ktoré dopĺňajú rôzne politiky EÚ, ktoré sa ich dotýkajú, najmä spoločnú rybársku politiku, dopravu, priemysel, územnú súdržnosť, životné prostredie, energetiku a cestovný ruch. V riadení rôznych sektorových politík v rámci úmorí Baltského mora, Severného mora, Keltského mora, Biskajského zálivu a pobrežia Pyrenejského polostrova, Stredozemného mora a Čierneho mora by mala byť zaistená jednota a integrácia.
(4)  Rozsah pôsobnosti fondu ENRF by mal obsahovať podporu politike INP, ktorá obsahuje rozvoj a vykonávanie koordinovaných operácií a prijímanie rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, pobrežnými oblasťami a morskými odvetviami, ktoré dopĺňajú rôzne politiky EÚ, ktoré sa ich dotýkajú, najmä spoločnú rybársku politiku, dopravu, priemysel, územnú súdržnosť, životné prostredie, energetiku a cestovný ruch, čo sú oblasti, v prípade ktorých je potrebné podporovať vedecký výskum, odbornú spôsobilosť a odbornú prípravu. V riadení rôznych sektorových politík v rámci úmorí Baltského mora, Severného mora, Keltského mora, Biskajského zálivu a pobrežia Pyrenejského polostrova, Stredozemného mora a Čierneho mora by mala byť zaistená jednota a integrácia.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Pri vymedzovaní a vykonávaní politík a činností súvisiacich s reformou SRP, INP a ENRF by Únia mala brať ohľad na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia, a to v súlade s článkom 9 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Únia a členské štáty by mali v súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, na ktorom bola prijatá stratégia Európa 2020, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zároveň podporovať harmonický rozvoj Únie. Zdroje by sa mali sústrediť predovšetkým na splnenie cieľov stratégie Európa 2020 a väčším zameraním sa na výsledky by sa mala zlepšiť účinnosť. Začlenenie integrovanej námornej politiky do nového fondu EFNR by malo podporiť hlavné politické ciele stanovené v oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“) a zodpovedá všeobecným cieľom zvýšiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť stanoveným v Zmluve.
(5)  Únia a členské štáty by mali v súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, na ktorom bola prijatá stratégia Európa 2020, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zároveň podporovať harmonický rozvoj Únie. Zdroje by sa mali sústrediť predovšetkým na splnenie cieľov stratégie Európa 2020, a to s osobitný dôrazom na ciele týkajúce sa zamestnanosti a boja proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a zmene klímy. Väčším zameraním sa na výsledky by sa okrem toho mala zlepšiť účinnosť. Začlenenie integrovanej námornej politiky do nového fondu ENRF by malo podporiť hlavné politické ciele stanovené v oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“) a zodpovedá všeobecným cieľom zvýšiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť stanoveným v Zmluve.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  S cieľom zabezpečiť, aby ENRF prispel k dosiahnutiu cieľov SRP, INP a stratégie Európa 2020, je potrebné zamerať sa na obmedzený počet hlavných priorít týkajúcich sa podpory rybolovu a akvakultúry založených na inováciách a poznatkoch, presadzovania udržateľného rybolovu a akvakultúry, ktoré budú účinne využívať zdroje, a zvýšenia zamestnanosti a územnej súdržnosti využitím potenciálu rastu a pracovných miest pobrežných a vnútrozemských rybárskych spoločenstiev a podporovaním rozšírenia rybárskych činností aj do ostatných odvetví námorného hospodárstva.
(6)  S cieľom zabezpečiť, aby ENRF prispel k dosiahnutiu cieľov SRP, INP a stratégie Európa 2020, je potrebné vytvoriť rad hlavných priorít týkajúcich sa podpory rybolovu a akvakultúry založených na inováciách a poznatkoch, presadzovania udržateľného rybolovu a akvakultúry, ktoré budú účinne využívať zdroje, a zvýšenia zamestnanosti a územnej súdržnosti využitím potenciálu rastu a pracovných miest pobrežných a vnútrozemských rybárskych spoločenstiev a podporovaním rozšírenia rybárskych činností do ostatných odvetví námorného hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  ENRF by mal prispieť k zlepšeniu životnej úrovne tých, ktorí sú závislí od rybolovu, a to tým, že zaistí lepšie pracovné podmienky pre rybárov, najmä zabezpečením dodržiavania právnych predpisov o zdraví a bezpečnosti na pracovisku a ustanovení kolektívnych pracovných dohôd.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  S cieľom zamedziť nejasnostiam týkajúcim sa uplatňovania a vplyvu osobitných finančných opatrení ENRF na rôzne zainteresované strany, ktoré sú súčasťou odvetvia rybolovu, by bolo užitočné zaviesť jasné rozlišovanie medzi majiteľmi lodí a zárobkovo činnými rybármi, ako už bolo stanovené v dohovore MOP č. 188.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Všeobecným cieľom spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť, aby činnosti rybolovu a akvakultúry prispievali k dlhodobo udržateľným environmentálnym podmienkam, ktoré sú potrebné pre hospodársky a sociálny rozvoj. Popritom by spoločná rybárska politika mala prispievať k vyššej produktivite, k dobrej životnej úrovni pre ľudí z odvetvia rybárstva, k stabilným trhom, k zabezpečeniu dostupnosti zdrojov a k tomu, aby sa ponuka tovaru dostala k spotrebiteľom za rozumné ceny.
(8)  Všeobecným cieľom spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť, aby činnosti rybolovu a akvakultúry prispievali k dlhodobo hospodársky, sociálne a environmentálne udržateľnému rozvoju. Popritom by spoločná rybárska politika mala prispievať k vyššej produktivite, k dobrej životnej úrovni pre ľudí z odvetvia rybárstva, k stabilným trhom, k zabezpečeniu dostupnosti zdrojov a k tomu, aby sa ponuka tovaru dostala k spotrebiteľom za rozumné ceny.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Je mimoriadne dôležité lepšie začleniť environmentálne záujmy do SRP, čo by malo prispieť k dosiahnutiu cieľov environmentálnej politiky Únie a stratégie Európa 2020. Zámerom SRP je také využívanie živých morských biologických zdrojov, ktorým sa obnovujú a udržujú populácie rýb na úrovni, ktorá môže zabezpečiť maximálny udržateľný výnos, a to najneskôr do roku 2015. V rámci SRP sa uplatňuje prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva. ENRF by preto mal prispieť k ochrane morského prostredia, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).
(9)  Je mimoriadne dôležité lepšie začleniť environmentálne záujmy do SRP, čo by malo prispieť k dosiahnutiu cieľov environmentálnej politiky Únie a stratégie Európa 2020. Zámerom SRP je také využívanie živých morských biologických zdrojov, ktorým sa obnovujú a udržujú populácie rýb na úrovni, ktorá môže zabezpečiť maximálny udržateľný výnos, a to podľa možnosti do roku 2015 a v každom prípade do roku 2020. SRP by mala uplatňovať vyvážený prístup k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý by mala dosiahnuť prostredníctvom plánovania, využívania a riadenia rybárstva, ktoré zohľadňujú úsilie a súčasné sociálne potreby, a bez toho, aby boli oslabené výhody, ktoré musia plynúť pre budúce generácie zo všetkého tovaru a služieb spojených s morskými ekosystémami. ENRF by preto mal prispieť k ochrane morského prostredia, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Opatrenia financované prostredníctvom ENRF by mali byť v súlade s článkami 39 a 41 ZFEÚ, s odkazom na vyvážený prístup pri uplatňovaní pracovného práva a účinnú koordináciu, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Keďže ciele tohto nariadenia členské štáty nemôžu dosiahnuť v dostatočnej miere z dôvodu rozsahu a účinkov operácií, ktoré sa majú financovať v rámci operačných programov, a z dôvodu štrukturálnych problémov vo vývoji rybolovu a námorníctva a pre obmedzené finančné zdroje členských štátov, preto je tieto ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie zabezpečením viacročnej finančnej pomoci zameranej na príslušné priority, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 ods. 4 tejto zmluvy sa toto nariadenie neuplatňuje nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.
(10)  Keďže ciele tohto nariadenia členské štáty nemôžu dosiahnuť v dostatočnej miere z dôvodu rozsahu a účinkov operácií, ktoré sa majú financovať v rámci operačných programov, a z dôvodu štrukturálnych problémov vo vývoji rybolovu, akvakultúry a námorníctva a pre obmedzené finančné zdroje členských štátov, preto je tieto ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie zabezpečením viacročnej finančnej pomoci zameranej na príslušné priority, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 ods. 4 tejto zmluvy sa toto nariadenie neuplatňuje nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Financovanie výdavkov spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky z jedného fondu, ENRF, by malo uspokojiť potrebu zjednodušenia a posilnenia integrácie obidvoch politík. Rozšírenie spoločného hospodárenia na spoločné trhové organizácie vrátane kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontrolná činnosť a činnosti zbierania údajov by mali ďalej prispievať k zjednodušeniu a zníženiu administratívnej záťaže pre Komisiu aj pre členské štáty a mali by dosiahnuť väčšiu súdržnosť a účinnosť poskytovanej podpory.
(11)  Financovanie výdavkov spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky z jedného fondu, ENRF, by malo uspokojiť potrebu zjednodušenia a posilnenia integrácie obidvoch politík. Rozšírenie spoločného hospodárenia na spoločné organizácie trhov vrátane kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontrolná činnosť a činnosti zbierania a správy údajov by mali ďalej prispievať k zjednodušeniu a zníženiu administratívnej záťaže pre Komisiu aj pre členské štáty a mali by dosiahnuť väčšiu súdržnosť a účinnosť poskytovanej podpory..
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Financovanie by malo byť v súlade s vymedzením v bode 17 medziinštitucionálnej dohody z ... /2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  Každé financovanie by malo byť také, aby ním neboli dotknuté ustanovenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a medziinštitucionálnej dohody z ... 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Z rozpočtu Únie by sa mali financovať výdavky spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky z jedného fondu, ENRF, a to buď priamo alebo v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi. Spoločné hospodárenie s členskými štátmi sa nemá využívať len v prípade opatrení na podporu rybárstva, akvakultúry a miestneho rozvoja pomocou spoločenstiev, ale aj v prípade spoločných organizácií trhu a kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontrolnej činnosti a zbierania údajov. Priame hospodárenie by sa malo využívať v prípade vedeckého poradenstva, dobrovoľných príspevkov regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva, poradných rád a operácií na vykonávanie integrovanej námornej politiky. Je potrebné vymedziť druhy opatrení, ktoré sa môžu financovať z ENRF.
(12)  Z rozpočtu Únie by sa mali financovať výdavky spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky z jedného fondu, ENRF, a to buď priamo alebo v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi. Spoločné hospodárenie s členskými štátmi by sa nemalo využívať len v prípade opatrení na podporu rybolovu, akvakultúry a miestneho rozvoja pomocou spoločenstiev, ale aj v prípade opatrení v oblasti uvádzania na trh a spracovania a kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontrolnej činnosti a zbierania údajov. Priame hospodárenie by sa malo využívať v prípade prípravy výrobných a marketingových plánov, podpory skladovania, vedeckého poradenstva, dobrovoľných príspevkov regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva, poradných rád a operácií na vykonávanie integrovanej námornej politiky . Je potrebné vymedziť druhy opatrení, ktoré sa môžu financovať z ENRF.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Podľa článkov 50 a 51 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] (ďalej len „nariadenie o SRP“) by finančná pomoc Únie v rámci fondu EFNR mala byť podmienená dodržiavaním predpisov zo strany členských štátov, ako aj dodržiavaním predpisov o SRP zo strany prevádzkovateľov. Zámerom tejto podmienenosti je vyjadriť úlohu Únie zabezpečiť vo verejnom záujme ochranu morských biologických zdrojov v rámci SRP, ako je stanovenéčlánku 3 ZFEÚ.
(14)  Podľa článkov 50 a 51 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] (ďalej len „nariadenie o SRP“) by finančná pomoc Únie v rámci fondu EFNR mala byť podmienená dodržiavaním predpisov zo strany členských štátov, ako aj dodržiavaním predpisov o SRP zo strany prevádzkovateľov. Zámerom tejto podmienenosti je vyjadriť úlohu Únie zabezpečiť vo verejnom záujme ochranu morských biologických zdrojov v rámci SRP, ako aj zaistiť dodržiavanie požiadaviek spojených s podporou vysokej úrovne zamestnanosti a zaručením adekvátnej sociálnej ochrany, ktoré sú zakotvené v článkoch 3 a 9 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Dosiahnutie cieľov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva by sa narušilo, ak by finančná pomoc Únie v rámci fondu EMFF bola poskytovaná prevádzkovateľom, ktorí ex ante nedodržiavajú požiadavky týkajúce sa verejného záujmu chrániť morské biologické zdroje. Preto by mali byť prípustní len takí prevádzkovatelia, ktorí sa v určenej časovej lehote pred podaním žiadosti o pomoc nezúčastňovali na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel evidovaných v zozname Únie plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov, ako je uvedené v článku 40 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999, a ktorí sa nedopustili závažného porušenia predpisov podľa nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006. alebo iných prípadov porušenia pravidiel SRP, ktoré osobitne ohrozujú udržateľnosť príslušných zásob rýb a predstavujú vážne ohrozenie udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov obnovujúce a udržujúce populácie zbieraných druhov nad úrovňou, ktorá je schopná vyprodukovať maximálny udržateľný výnos (ďalej len MSY).
(15)  Dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky by sa narušilo, ak by finančná pomoc Únie v rámci fondu ENRF bola poskytovaná prevádzkovateľom, ktorí ex ante nedodržiavajú požiadavky týkajúce sa verejného záujmu chrániť morské biologické zdroje. Preto by mali byť prípustní prevádzkovatelia len za podmienky, že sa v určenej časovej lehote pred podaním žiadosti o pomoc nezúčastňovali na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel evidovaných v zozname Únie plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov, ako je uvedené v článku 40 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999, ani na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou krajín, ktoré boli označené za nespolupracujúce tretie krajiny, ako je stanovené v článku 33 nariadenia (ES) č. 1005/2008. Rovnako tak by prevádzkovatelia mali byť prípustní iba za podmienky, že sa nedopustili závažného porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, alebo iných prípadov porušenia pravidiel SRP, ktoré osobitne ohrozujú udržateľnosť príslušných populácií rýb a predstavujú vážne ohrozenie pre udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov obnovujúce a udržujúce populácie zbieraných druhov nad úrovňou, ktorá je schopná vyprodukovať maximálny udržateľný výnos (ďalej len MSY).
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Dôsledky stanovené pre prípad nedodržania podmienok oprávnenosti by sa mali uplatňovať, keď príjemcovia porušia pravidlá SRP. Na určenie výšky neoprávnených výdavkov by sa mali zohľadniť: závažnosť nedodržania pravidiel SRP zo strany príjemcu, hospodárska výhoda získaná z nedodržania pravidiel SRP alebo význam príspevku z fondu EFNR pre hospodársku činnosť príjemcu.
(17)  Dôsledky stanovené pre prípad nedodržania podmienok oprávnenosti by sa mali uplatňovať, keď príjemcovia porušia pravidlá SRP. Na určenie výšky neoprávnených výdavkov by sa mali zohľadniť: závažnosť (vrátane rozsahu, trvania a akéhokoľvek opätovného výskytu) nedodržania pravidiel SRP zo strany príjemcu, hospodárska výhoda získaná z nedodržania pravidiel SRP alebo význam príspevku z ENRF pre hospodársku činnosť príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Dosiahnutie cieľov SRP by sa narušilo aj vtedy, ak by finančná pomoc Únie v rámci fondu EFNR bola vyplatená členským štátom, ktoré nedodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce z pravidiel SRP v súvislosti s verejným záujmom ochrany morských biologických zdrojov, ako napr. zber údajov a plnenie kontrolných povinností. Okrem toho, ak by sa nedodržiavali tieto povinnosti, existuje riziko, že členské štáty neodhalia neprípustných príjemcov alebo neoprávnené operácie.
(18)  Dosiahnutie cieľov SRP by sa narušilo aj vtedy, ak by finančná pomoc Únie v rámci ENRF bola vyplatená členským štátom, ktoré nedodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa dosiahnutia rovnováhy medzi rybárskou flotilou a rybolovnými možnosťami v súlade s článkom 34 ods. 1 základného nariadenia o SRP ani svoje povinnosti vyplývajúce z pravidiel SRP v súvislosti s verejným záujmom ochrany morských biologických zdrojov, napríklad zber údajov a plnenie kontrolných povinností. Okrem toho, ak by sa nedodržiavali tieto povinnosti, existuje riziko, že členské štáty neodhalia neprípustných príjemcov alebo neoprávnené operácie.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Ako preventívne opatrenie na zabránenie vykonávaniu neoprávnených platieb a tiež s cieľom motivovať členské štáty, aby dodržiavali pravidlá SRP alebo aby požadovali dodržiavanie od príjemcov, by sa mali využívať možnosti prerušenia lehoty na platbu alebo pozastavenia platieb. S cieľom dodržať zásadu proporcionality, finančné opravy, ktoré majú konečné a nezrušiteľné dôsledky, by sa mali uplatniť len na výdavky priamo spojené s operáciami, počas ktorých sa nedodržali pravidlá SRP.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Na zlepšenie koordinácie a na harmonizáciu plnenia fondov poskytujúcich podporu v rámci politiky súdržnosti [Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF)] spoločne s fondmi pre rozvoj vidieka [Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)] a v prípade námorného odvetvia a rybárstva Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo (EFNR) boli pre všetky tieto fondy zahrnuté do spoločného strategického rámca v [nariadení (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], vytvorené spoločné ustanovenia. EFNR z dôvodu špecifík SRP a INP obsahuje okrem tohto nariadenia aj osobitné ustanovenia.
(20)  Na zlepšenie koordinácie a na harmonizáciu plnenia fondov poskytujúcich podporu v rámci politiky súdržnosti [Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF)] spoločne s fondmi pre rozvoj vidieka [Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)] a v prípade námorného odvetvia a rybárstva Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) boli pre všetky tieto fondy zahrnuté do spoločného strategického rámca v [nariadení (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], vytvorené spoločné ustanovenia. Malo by sa takisto zdôrazniť, že fondy možno využívať komplementárnym spôsobom, aby bolo možné účinnejšie plniť priority politiky súdržnosti Únie a stratégie Európa 2020; v tejto súvislosti treba venovať zvýšenú pozornosť potrebnej súčinnosti medzi ENRF a ESF s cieľom dosiahnuť dôležité ciele týkajúce sa zamestnanosti a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. ENRF z dôvodu špecifík SRP a INP obsahuje okrem tohto nariadenia aj osobitné ustanovenia.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Činnosť Únie by mala dopĺňať činnosť členských štátov alebo by k nej mala prispievať. Na zabezpečenie výraznej pridanej hodnoty by sa partnerstvo medzi Komisiou a členskými štátmi malo posilniť prostredníctvom dohôd o účasti rôznych druhov partnerov, pričom sa v plnej miere zohľadnia inštitucionálne právomoci členských štátov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zaisteniu primeraného zastúpenia žien a menšinových skupín. Takéto partnerstvo sa týka regionálnych, miestnych a ostatných verejných orgánov, ako aj iných vhodných orgánov vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za ochranu životného prostredia a za podporu rovnosti medzi ženami a mužmi, hospodárskych a sociálnych partnerov a iných príslušných orgánov. Dotknutí partneri by sa mali podieľať na príprave partnerských zmlúv a tiež na príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení programovania.
(22)  Na zabezpečenie výraznej pridanej hodnoty by sa partnerstvo medzi Komisiou, orgánmi členských štátov a rôznymi druhmi partnerov malo posilniť prostredníctvom dohôd o účasti týchto subjektov vrátane príslušných sociálnych partnerov, pričom sa v plnej miere zohľadnia inštitucionálne právomoci členských štátov. Takéto partnerstvo sa týka regionálnych, miestnych a ostatných verejných orgánov, ako aj iných vhodných orgánov vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za ochranu životného prostredia a za podporu rovnosti medzi ženami a mužmi, hospodárskych a sociálnych partnerov, odvetvia rybárstva a iných príslušných orgánov. S ohľadom na osobitný charakter odvetvia rybolovu by sa mala zabezpečiť účasť hospodárskych a sociálnych partnerov zastupujúcich rôzne podsektory a príslušné územné úrovne, organizácií vedeckého výskumu a národných a regionálnych sietí rybárskych miestnych akčných skupín (FLAG). Osobitná pozornosť by sa mala venovať zaisteniu primeraného zastúpenia žien a menšinových skupín. Dotknutí partneri by sa mali podieľať na príprave partnerských zmlúv a tiež na príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení programovania.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Komisia by mala vypracovať ročné rozčlenenie dostupných viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov na základe objektívnych a transparentných kritérií, tieto kritériá by mali obsahovať predchádzajúce prostriedky pridelené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 a predchádzajúcu spotrebu podľa nariadenia Rady (ES) č. 861/2006.
(24)  Komisia by mala vypracovať ročné rozčlenenie dostupných viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov na základe objektívnych a transparentných kritérií, tieto kritériá by mali zahŕňať históriu prideľovania prostriedkov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 a predchádzajúcu spotrebu podľa nariadenia Rady (ES) č. 861/2006.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Splnenie určitých podmienok ex ante je v rámci SRP mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o predloženie viacročného národného strategického plánu pre akvakultúru a osvedčenú administratívnu kapacitu na splnenie požiadaviek na údaje pre rybárstvo a na presadzovanie vykonávania európskeho systému kontrol, inšpekcií a presadzovania.
(25)  Splnenie určitých podmienok ex ante je v rámci SRP mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o predloženie viacročného národného strategického plánu pre akvakultúru a osvedčenú administratívnu kapacitu na splnenie požiadaviek na údaje pre riadenie rybárstva a na presadzovanie vykonávania systému Únie v oblasti kontrol, inšpekcií a presadzovania; a na zabezpečenie vykonávania právnych predpisov Únie o pracovných podmienkach, najmä tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti, zdravia, vzdelávania a odbornej prípravy.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  V súlade s cieľom zjednodušenia by všetky činnosti ENRF, ktoré patria pod zdieľané hospodárenie, vrátane kontroly a zberu údajov mali mať formu jedného operačného programu na členský štát v súlade s jeho vnútroštátnou štruktúrou. Tvorba programov sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Každý členský štát by mal vypracovať jeden operačný program. V každom programe by sa mala určiť stratégia na splnenie cieľov týkajúcich sa priorít Únie pre ENRF a výber opatrení. Tvorba programov by mala byť v súlade s prioritami Únie, pričom by sa zároveň mala prispôsobiť vnútroštátnym podmienkam a dopĺňať ďalšie politiky Únie, najmä politiku rozvoja vidieka a politiku súdržnosti.
(26)  V súlade s cieľom zjednodušenia by všetky činnosti ENRF, ktoré patria pod zdieľané hospodárenie, vrátane kontroly a zberu údajov mali mať formu jedného operačného programu na členský štát v súlade s jeho vnútroštátnou štruktúrou. Tvorba programov sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Každý členský štát by mal vypracovať jeden operačný program. V každom programe by sa mala určiť stratégia na splnenie cieľov týkajúcich sa priorít Únie pre ENRF a výber opatrení. Tvorba programov by mala byť v súlade s prioritami Únie, pričom by sa zároveň mala prispôsobiť vnútroštátnym a regionálnym podmienkam, najmä osobitostiam najvzdialenejších regiónov, a dopĺňať ďalšie politiky Únie a súčasne zachovať terajší systém riadenia a kontroly, s cieľom zamedziť vzniku ďalších nákladov alebo omeškaniu pri vykonávaní programov.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Členské štáty by mali v súlade s viacročným programom Únie vypracovať časť operačného programu o zbere údajov. Na prispôsobenie sa špecifickým potrebám zberu údajov by členské štáty mali vypracovať ročný pracovný plán, ktorý by sa mal pod vedením Komisie každoročne prispôsobovať a mal by podliehať schváleniu Komisie.
(30)  Členské štáty by mali v súlade s viacročným programom Únie vypracovať časť operačného programu o zbere údajov. Na prispôsobenie sa špecifickým potrebám zberu a správy údajov by členské štáty mali vypracovať ročný pracovný plán, ktorý by sa mal pod vedením Komisie každoročne prispôsobovať a mal by podliehať schváleniu Komisie.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných činností je dôležité povzbudzovať inovácie a podnikanie. EFNR by preto mal podporovať inovatívne činnosti a rozvoj podnikania.
(31)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných činností je dôležité povzbudzovať inovácie a podnikanie. ENRF by preto mal podporovať inovatívne činnosti a ekologicky udržateľný rozvoj podnikov v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti a ekosystémovým prístupom.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)
(31a)  V dôsledku hospodárskych otrasov v nedávnych rokoch z dôvodu finančnej krízy sa mnohí mladí ľudia stretávajú s ťažkosťami pri získavaní finančných prostriedkov, ktoré potrebujú na to, aby mohli začať pôsobiť v odvetví rybárstva; preto by sa mala podpora ENRF zamerať aj na pomoc mladým ľuďom, aby mohli začať pôsobiť v odvetví rybárstva, napríklad príspevkami na založenie prvého podniku.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných a námorných činností sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. EFNR by preto mal podporovať celoživotné vzdelávanie, spoluprácu medzi vedcami a rybármi stimulujúcu šírenie vedomostí a tiež to, aby poradenské služby pomohli zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov.
(32)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných a námorných činností sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. ENRF by preto mal podporovať odborné vzdelávanie (ktoré sa v záujme dosiahnutia väčšej ziskovosti okrem technických otázok zameriava aj na poznatky o udržateľnom riadení rybárstva a riadnom zaobchádzaní s rybami), zlepšené zdravotné, bezpečnostné a hygienické normy pri práci, celoživotné vzdelávanie, spoluprácu medzi vedcami a rybármi stimulujúcu šírenie vedomostí a tiež to, aby poradenské služby pomohli zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov Navyše je dôležité, aby ENRF podporoval generačnú výmenu a omladenie tohto povolania tým, že vytvorí konkrétne mechanizmy, ktoré by povzbudili mladých ľudí, aby vstúpili do tohto odvetvia, a to tým, že zvýši postavenie rybolovu ako povolania prostredníctvom lepších zdravotných, bezpečnostných a sociálnych noriem na palube, odbornej prípravy a vzdelávania a vyššieho príjmu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)
(32a)  ENRF by mal podporovať maloobjemové rybárstvo s cieľom riešiť problémy, ktoré sú špecifické pre toto odvetvie a mal by poskytovať stimuly pre miestne, udržateľné riadenie dotknutých odvetví rybárstva a rozvoj pobrežných spoločenstiev.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 b (nové)
(32b)  Keďže malé podniky majú ťažkosti s prístupom k pomoci Spoločenstva, ENRF by mal nabádať na zakladanie spoločných projektov a podporovať technickú pomoc pre subjekty zodpovedné za tieto projekty.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 c (nové)
(32c)  ENRF by mal podporovať udržateľné miestne riadenie rybárstva a rozvoj pobrežných spoločenstiev.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 d (nové)
(32d)  ENRF by mal podporiť zapojenie malých výrobných spoločností v oblasti maloobjemového pobrežného rybolovu a vnútrozemského rybolovu do prípravy spoločných projektov a predkladateľom týchto projektov poskytovať technickú pomoc.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  ENRF by mal so zreteľom na význam úlohy, ktorú zohrávajú partneri samostatných rybárov v maloobjemovom pobrežnom rybolove, podporovať ich odbornú prípravu a vzájomnú spoluprácu, čo by pomohlo ich profesionálnemu rozvoju a poskytlo by im to prostriedky na to, aby mohli lepšie plniť pridružené úlohy, ktoré tradične vykonávajú.
(33)  ENRF by mal so zreteľom na význam úlohy, ktorú zohrávajú partneri samostatných rybárov v maloobjemovom pobrežnom rybolove, podporovať ich celoživotnú odbornú prípravu a vzájomnú spoluprácu, čo by pomohlo ich profesionálnemu rozvoju a poskytlo by im prostriedky na to, aby mohli lepšie plniť pridružené úlohy, ktoré tradične vykonávajú, alebo ďalšie úlohy vyplývajúce z rozšírenia rybárskych činností.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)
(33a)  ENRF by mal podporovať sociálny dialóg na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, zapájať do neho sociálnych partnerov a posilňovať ich organizačné schopnosti.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 b (nové)
(33b)  Doplnkové činnosti v oblasti rybolovu a akvakultúry, ktoré za také označili členské štáty – napríklad tie, ktoré by mohli vykonávať výrobcovia sietí, dodávatelia návnad, baliči a ďalší, ktorí prichádzajú priamo do kontaktu s rybármi –, by mali na to, aby prispeli k zlepšeniu fungovania odvetvia, spĺňať podmienky na podporu z ENRF zameranú na rozvoj konkrétnych činností.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
(34)  EFNR by mal so zreteľom na slabé zastúpenie malých pobrežných rybárov v sociálnom dialógu podporovať organizácie presadzujúce takýto dialóg v príslušných fórach.
(34)  ENRF by mal so zreteľom na význam pobrežných rybárov zo sociálneho a z územného hľadiska podporovať organizácie presadzujúce sociálny dialóg v odvetví pobrežného rybolovu na príslušných fórach.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)
(34a)  Malo by sa podporiť vypracúvanie a vykonávanie viacročných plánov (články 9 – 11 nariadenia o SRP)
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)   EFNR by mal so zreteľom na potenciál, ktorý diverzifikácia poskytuje malým pobrežným rybárom, a ich kľúčovú úlohu v pobrežných spoločenstvách podporovať diverzifikáciu prostredníctvom financovania začínajúcich podnikov a investícií určených na dodatočné vybavenie ich plavidiel, a to popri náležitej odbornej príprave potrebnej na získanie odborných zručností v príslušnej oblasti mimo rybolovných činností.
(35)  ENRF by mal prispieť k vytváraniu pracovných miest prostredníctvom financovania začínajúcich podnikov v odvetví rybárstva a rozvoja doplnkových činností spojených s rybolovnou činnosťou, a to popri náležitej odbornej príprave potrebnej na získanie odborných zručností.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)
(35a)  S cieľom zabezpečiť generačnú výmenu v odvetví rybárstva je dôležité, aby sa z ENRF podporovali mladí ľudia a ich vstup do rybolovu, najmä prostredníctvom stimulov pre mladých rybárov, ktorí si po prvý raz zaobstarávajú plavidlo.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 b (nové)
(35b)  Treba mať na zreteli, že Medzinárodná organizácia práce považuje rybolov za rizikové povolanie v porovnaní s inými povolaniami a podpísala alebo prijala rôzne dohovory a odporúčania s cieľom podporiť slušné pracovné podmienky pre rybárov. Zásady obsiahnuté v týchto dohovoroch a odporúčaniach by mali fungovať ako hlavné kritériá pri lepšom využívaní zdrojov ENRF.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  EFNR by mal s cieľom uspokojiť zdravotné a bezpečnostné potreby na palube podporovať investície do bezpečnosti a hygieny na palube.
(36)  ENRF by mal s cieľom uspokojiť zdravotné a bezpečnostné potreby na palube podporovať investície do bezpečnosti a hygieny na palube a zlepšenia obývateľnosti plavidiel.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  V dôsledku zriadenia systémov prevoditeľných rybolovných povolení stanovených v článku 27 nariadenia o SRP a na podporu členských štátov pri vykonávaní týchto nových systémov by EFNR mal poskytovať podporu vo forme budovania kapacít a výmeny osvedčených postupov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)
(37a)  ENRF by mal podporovať investície do ochrany a zachovania námorného dedičstva a súvisiacich tradičných remesiel, keďže uznáva dôležitosť námorného dedičstva.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Zavedenie systémov prevoditeľných rybolovných koncesií by malo zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia. V dôsledku toho môže vzniknúť potreba nových profesionálnych možností mimo rybolovných činností. ENRF by preto mal podporiť diverzifikáciu a tvorbu pracovných miest v rybárskych spoločenstvách predovšetkým prostredníctvom podpory začínajúcich podnikov a preradením plavidiel určených na námornú činnosť na iné účely ako na rybolov malých pobrežných rybárskych plavidiel. Toto posledné opatrenie sa zdá byť vhodné, keďže malé pobrežné rybárske plavidlá nie sú zahrnuté v systémoch prevoditeľných rybolovných koncesií.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 a (nové)
(38a)  V súlade s cieľom, ktorým je vytváranie pracovných miest a ktorý je zahrnutý do stratégie Európa 2020, by mal ENRF poskytovať zdroje aj na uľahčenie prijímania opatrení na vytváranie a zlepšenie úrovní zamestnanosti v celom odvetví rybolovu od lovu a akvakultúry po spracovanie a predaj na trhu.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 b (nové)
(38b)  S cieľom zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre odvetvie rybolovu je dôležité, aby ENRF podporoval vytváranie pracovných miest v rybárskych spoločenstvách, najmä prostredníctvom podpory nových založených podnikov a pomoci mladým ľuďom, ktorí začínajú vykonávať povolania v odvetví rybárstva.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
(39)  Cieľom spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť udržateľné využívanie populácií rýb. Nadmerná kapacita bola identifikovaná ako kľúčový faktor nadmerného rybolovu. Preto je mimoriadne dôležité prispôsobiť rybársku flotilu Únie dostupným zdrojom. Odstránenie nadmernej kapacity prostredníctvom verejnej pomoci, napríklad dočasné alebo trvalé ukončenie a šrotovacie režimy, sa ukázalo ako neúčinné. ENRF bude preto podporovať vytváranie a riadenie systémov prevoditeľných rybolovných koncesií s cieľom znížiť nadmernú kapacitu a zvýšiť hospodársku výkonnosť a výnosnosť príslušných prevádzkovateľov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Keďže nadmerná kapacita je jedným z hlavných stimulov nadmerného rybolovu, musia sa prijať opatrenia na prispôsobenie rybárskej flotily Únie dostupným zdrojom; v tejto súvislosti by EFNR mal podporiť zriadenie, úpravu a riadenie systémov prevoditeľných rybolovných povolení, ktoré sa zaviedli spolu s politikou SRP, ako nástroj riadenia na zníženie nadmernej kapacity.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)
(40a)  Členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti týkajúce sa zberu a odovzdávania údajov alebo nenahlásia skutočnú kapacitu svojej rybárskej flotily, by sa mali zmraziť alebo znížiť ich finančné prostriedky z ENRF.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 b (nové)
(40b)  S cieľom zaručiť, aby členské štáty dodržiavali stropy rybolovnej kapacity stanovené v prílohe II [nariadenia (EÚ) č. .../.... o SRP] by Komisia mala byť oprávnená pozastaviť všetky platby a záväzky alebo časť platieb a záväzkov pre operačné programy členských štátov, ktoré nedodržiavajú stropy svojej kapacity, v nadväznosti na preskúmanie vykonané 3 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 c (nové)
(40c)  Členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti týkajúce sa zberu a odovzdávania údajov alebo neinformujú o svojej s aktuálnej rybárskej flotile a kapacite, by sa mali zmraziť alebo znížiť ich finančné prostriedky z ENRF.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 d (nové)
(40d)  S cieľom zabezpečiť príjem rybárov by ENRF mal prispievať do vzájomných fondov, ktoré kryjú straty spôsobené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ekologickými haváriami či udalosťami v oblasti verejného zdravia alebo náhlym a konjunkturálnym nárastom cien pohonných hmôt.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Je mimoriadne dôležité lepšie začleniť environmentálne otázky do ENRF a podporovať vykonávanie opatrení na ochranu v rámci SRP, musia sa však pritom zohľadniť rozdielne podmienky vo vodách Únie. Na tento účel je nevyhnutné vyvinúť regionalizovaný prístup k opatreniam na ochranu.
(41)  Je mimoriadne dôležité lepšie začleniť environmentálne otázky do ENRF a podporovať vykonávanie opatrení na ochranu v rámci SRP, musia sa však pritom zohľadniť rozdielne podmienky vo vodách Únie. Na tento účel je nevyhnutné vyvinúť regionalizovaný prístup k opatreniam na ochranu, a to prostredníctvom viacročného prístupu k riadeniu rybárstva, pričom ako priorita sa stanovia viacročné plány odzrkadľujúce biologické osobitosti rôznych druhov a špecifiká každej rybolovnej oblasti.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 a (nové)
(41a)  Je mimoriadne dôležité zmierniť vplyv zmeny klímy v pobrežných a prímorských ekosystémoch. Z ENRF by sa mali podporovať investície na zníženie podielu odvetvia rybárstva na emisiách skleníkových plynov, ako aj projekty zamerané na ochranu a obnovu dna zarasteného morskou trávou a pobrežných mokradí, ktoré vo významnej miere zachytávajú uhlík.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  EFNR by mal podporovať aj zníženie dosahu rybárstva na morské prostredie, a to najmä prostredníctvom podpory ekologických inovácií, selektívnejšieho vybavenia a zariadenia a prostredníctvom opatrení zameraných na ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov a služieb, ktoré poskytujú, v súlade so stratégiou biodiverzity EÚ do roku 2020.
(42)  ENRF by mal rovnako podporovať aj zníženie negatívneho dosahu rybárstva na morské prostredie, podporovať zníženie emisií skleníkových plynov, presadzovať selektívnejší výstroj a zariadenia a podporovať vývoj plavidiel menej náročných z hľadiska spotreby paliva. ENRF by mal podporovať najmä ekologické inovácie, pokiaľ ide o trupy, motory a výstroj, a opatrenia zamerané na ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov a služieb, ktoré poskytujú, v súlade so stratégiou biodiverzity EÚ do roku 2020 a s hlavnými cieľmi stratégie Európa 2020 o zmene klímy.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)  S cieľom prispieť k pozitívnemu rozvoju vodných zdrojov a zachovaniu rybolovu mimo obdobia uzavretia rybolovu by malo byť možné podporovať z ENRF biologické obdobia vždy, keď sú tieto obdobia, ku ktorým dochádza v určitých kľúčových etapách životného cyklu druhu, potrebné na udržateľné využívanie rybolovných zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 b (nové)
(42b)  S cieľom minimalizovať vplyv rybolovu na morské ekosystémy by mal ENRF podporovať vytváranie, správu, monitorovanie a kontrolu jednotnej siete oblastí obnovy populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43 a (nové)
(43a)  ENRF by mal so zreteľom na riziko investovania do rybárskych činností prispieť k istote podnikania tým, že im poskytne prístup k poisteniu pred rizikami výroby, a teda zabezpečí príjmy výrobcov v prípade neobvyklých výrobných strát spôsobených najmä prírodnými katastrofami, nepriaznivými klimatickými podmienkami, náhlymi zmenami kvality vody, chorobami alebo zamorením škodcami a zničením výrobných nástrojov.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  EFNR by mal so zreteľom na význam rybárskych prístavov, vykládkových miest a prístreškov podporovať náležité investície predovšetkým do zvýšenia energetickej účinnosti, ochrany životného prostredia, kvality vykladaného tovaru a bezpečnostných a pracovných podmienok.
(44)  ENRF by mal so zreteľom na význam rybárskych prístavov, dražieb, miest vylodenia a prístreškov podporovať náležité investície predovšetkým do zvýšenia energetickej účinnosti, ochrany životného prostredia, kvality vyloďovaného tovaru a bezpečnostných a pracovných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 a (nové)
(44a)  Na podporu maloobjemového pobrežného rybolovu je nutné, aby členské štáty k svojim operačným programom pripojili akčný plán pre rozvoj, konkurencieschopnosť a udržateľnosť maloobjemového pobrežného rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 b (nové)
(44b)  ENRF by mal podporovať zavedenie jednotnej siete oblastí obnovy populácií rýb, v ktorých budú všetky rybolovné činnosti zakázané a ktoré budú zahŕňať oblasti dôležité z hľadiska produktivity rýb, najmä odchovne, neresiská a plochy určené na kŕmenie populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 c (nové)
(44c)  Niektoré ustanovenia ENRF treba prispôsobiť najvzdialenejším regiónom a súčasne mať na zreteli hlavný cieľ, ktorým je vytvoriť udržateľné a zodpovedné odvetvie rybolovu a akvakultúry. EFNR by mal venovať osobitnú pozornosť skutočnosti, že rozvoj niektorých z týchto regiónov zaostáva na úrovni hodnotenia zdrojov, infraštruktúry, spoločnej organizácie a nadväzných činností, ako aj produkcie. ENRF by preto mal byť používaný na modernizáciu odvetví, najmä čo sa týka infraštruktúry, ako aj obnovu a modernizáciu výrobných zdrojov, a súčasne by mať náležite zohľadňovať špecifickú situáciu každej morskej oblasti v najvzdialenejších regiónoch a dostupnosť zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
(45)  Pre Úniu je veľmi dôležité, aby sa dosiahla udržateľná rovnováha medzi sladkovodnými zdrojmi a ich využívaním; preto by príslušné ustanovenia mali s primeraným ohľadom na environmentálny dosah podporovať vnútrozemský rybolov, pričom musí byť súčasne zabezpečené zachovanie hospodárskej životaschopnosti týchto odvetví.
(45)  Pre Úniu je veľmi dôležité, aby sa dosiahla udržateľná rovnováha medzi sladkovodnými zdrojmi a ich využívaním vzhľadom na to, že povodia a ústia riek a pobrežné lagúny sú významné biotopy na chov a fungujú ako liahne mnohých druhov rybej mlade; príslušné ustanovenia by mali s primeraným ohľadom na environmentálny dosah podporovať vnútrozemský rybolov, pričom musí byť súčasne zabezpečené zachovanie hospodárskej životaschopnosti týchto odvetví;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  EFNR by mal v súlade so stratégiou Komisie pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry, cieľmi politiky SRP a stratégiou Európa 2020 podporovať environmentálne, hospodársky a sociálne udržateľný rozvoj odvetvia akvakultúry.
(46)  ENRF by mal v súlade so stratégiou Komisie pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry, cieľmi SRP a stratégiou Európa 2020 podporovať environmentálne, hospodársky a sociálne udržateľný rozvoj odvetvia akvakultúry, s osobitným zameraním na presadzovanie ekologických inovácií, zníženie závislosti od rybej múčky a oleja, zlepšenie dobrých životných podmienok chovaných organizmov a podporu ekologickej akvakultúry a akvakultúry s uzavretým systémom.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)
(46a)  Vzhľadom na možný vplyv úniku chovaných zvierat z podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na voľne žijúce morské populácie by ENRF nemal poskytovať stimuly pre chov exotických druhov ani geneticky modifikovaných organizmov.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
(47)  Akvakultúra prispieva k rastu a pracovným miestam v pobrežných a vidieckych regiónoch. Preto je veľmi dôležité, aby bol ENRF dostupný pre podniky pôsobiace v oblasti akvakultúry, predovšetkým pre malé a stredné podniky, a aby prispel k pritiahnutiu nových podnikateľov do odvetvia akvakultúry. Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti činností súvisiacich s akvakultúrou je dôležité povzbudzovať inovácie a podnikanie. EFNR by mal preto podporovať inovatívne činnosti a rozvoj podnikania, osobitne nepotravinársku akvakultúru a akvakultúru na otvorenom mori.
(47)  Akvakultúra prispieva k rastu a pracovným miestam v pobrežných a vidieckych regiónoch. Preto je veľmi dôležité, aby bol ENRF dostupný pre podniky pôsobiace v oblasti akvakultúry bez ohľadu na ich veľkosť a aby prispel k pritiahnutiu nových podnikateľov do odvetvia akvakultúry. Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti činností súvisiacich s akvakultúrou je dôležité povzbudzovať inovácie a podnikanie. ENRF by mal preto vo všeobecnosti podporovať inovatívne činnosti a rozvoj podnikania podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry, a to i vrátane nepotravinárskej akvakultúry a akvakultúry na otvorenom mori.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
(48)  Nové formy príjmu v kombinácii s činnosťami akvakultúry už ukázali svoju pridanú hodnotu pre rozvoj podnikania. ENRF by preto mal podporovať tieto doplňujúce činnosti mimo akvakultúry, napríklad rybársky cestovný ruch, vzdelávacie alebo environmentálne činnosti.
(48)  Nové formy príjmu v kombinácii s činnosťami akvakultúry už ukázali svoju pridanú hodnotu pre rozvoj podnikania. ENRF by preto mal podporovať tieto doplňujúce činnosti mimo akvakultúry, napríklad rybársky cestovný ruch, akvakultúrny cestovný ruch, ktorý podporuje odvetvie akvakultúry a jeho produkty, vzdelávacie alebo environmentálne činnosti.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
(49)  Ďalšiu dôležitú formu zvýšenia príjmu podnikov z oblasti akvakultúry predstavuje pridaná hodnota ich výrobkov prostredníctvom spracovania a predaja vlastnej výroby a zavedením nových druhov s dobrými trhovými vyhliadkami, čím sa diverzifikovala ich výroba.
(49)  Ďalšiu dôležitú formu zvýšenia príjmu podnikov z oblasti akvakultúry predstavuje pridaná hodnota ich produktov prostredníctvom spracovania a uvádzania na trh vlastnej výroby a zavedením nových druhov, ktoré sú biologicky zlučiteľné s existujúcimi druhmi s dobrými trhovými vyhliadkami, čím sa diverzifikovala ich výroba.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  EFNR by mal so zreteľom na potrebu identifikovať najvhodnejšie oblasti rozvoja akvakultúry podporovať vnútroštátne orgány pri prijímaní strategických rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni, pričom sa zároveň musí zohľadniť prístup k vodám a priestoru.
(50)  ENRF by mal so zreteľom na potrebu identifikovať najvhodnejšie geografické oblasti rozvoja akvakultúry podporovať vnútroštátne orgány pri prijímaní strategických rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni a mal by podporovať regionálne orgány pri rozvoji ich regionálnych špecifík, pričom sa zároveň musí zohľadniť prístup k vodám a priestoru a dôležitosť rozvoja prístupu predbežnej opatrnosti v záujme zaručenia udržateľnosti populácií.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
(51)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti činností akvakultúry sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. EFNR by preto mal podporovať celoživotné vzdelávanie, vytváranie sietí stimulujúcich šírenie vedomostí a tiež to, aby poradenské služby pomohli zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov.
(51)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti činností akvakultúry sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. ENRF by preto mal podporovať celoživotné vzdelávanie, vytváranie sietí stimulujúcich šírenie a výmenu vedomostí a osvedčené postupy prostredníctvom všetkých príslušných poradenských služieb (z hľadiska dostupných materiálov) vrátane profesijných združení, aby pomohli zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51 a (nové)
(51a)  Vzhľadom na potrebu identifikovať geografické oblasti s väčším potenciálom rozvoja akvakultúry z hľadiska prístupu k vode i pevnine by ENRF mal podporovať vnútroštátne a regionálne orgány pri ich strategických rozhodnutiach, najmä pokiaľ ide o určenie a zmapovanie zón, ktoré možno považovať za najvhodnejšie na rozvoj akvakultúry, v prípade potreby aj s ohľadom na proces námorného priestorového plánovania.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
(52)  Na presadenie environmentálne udržateľnej akvakultúry by ENRF mal podporovať činnosti akvakultúry, ktoré vo vysokej miere rešpektujú životné prostredie, prechod podnikov akvakultúry na ekologické riadenie, využívanie audítorských systémov a prechod na ekologickú akvakultúru. ENRF by akvakultúru mal podporovať aj prostredníctvom zabezpečenia špeciálnych environmentálnych služieb.
(52)  Na presadenie environmentálne, sociálne a ekonomicky udržateľnej akvakultúry by ENRF mal podporovať činnosti akvakultúry, ktoré vo vysokej miere rešpektujú životné prostredie, prechod podnikov akvakultúry na udržateľné riadenie, využívanie audítorských systémov a prechod na ekologickú akvakultúru. EFNR by akvakultúru mal podporovať aj prostredníctvom zabezpečenia špeciálnych environmentálnych a služieb verejného záujmu.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
(53)  EFNR by mal so zreteľom na význam ochrany spotrebiteľa zabezpečiť primeranú podporu pre hospodárov s cieľom zabrániť ohrozeniu zdravia verejnosti a zvierat a zmierniť toto ohrozenie, ktoré chov v rámci akvakultúry môže spôsobiť.
(53)  ENRF by mal so zreteľom na význam ochrany spotrebiteľa zabezpečiť primeranú podporu pre hospodárov s cieľom zabrániť ohrozeniu zdravia verejnosti a zvierat a zmierniť toto ohrozenie, ktoré chov v rámci akvakultúry môže spôsobiť, a to predovšetkým pomocou programov zameraných na zníženie závislosti činností akvakultúry od veterinárnych produktov.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53 a (nové)
(53a)  ENRF by mal podporovať zavedenie jednotnej siete oblastí obnovy populácií rýb, v ktorých budú všetky rybolovné činnosti zakázané a ktoré budú zahŕňať oblasti dôležité pre produktivitu rýb, najmä liahne, neresiská a potravinové teritóriá populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54
(54)  EFNR by mal so zreteľom na riziko investícií do činností akvakultúry prispieť k istote podnikov poskytnutím prístupu k poisteniu, čo zabezpečí príjem výrobcov v prípade neobvyklých výrobných strát spôsobených najmä prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými podmienkami, náhlymi zmenami kvality vody, chorobami alebo zamorením škodcami a zničením výrobných prevádzok.
(54)  ENRF by mal so zreteľom na riziko investícií do činností akvakultúry prispieť k istote podnikov poskytnutím prístupu k poisteniu alebo podporou vytvárania vzájomných fondov, čo zabezpečí príjem výrobcov v prípade neobvyklých výrobných strát spôsobených najmä prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými podmienkami, náhlymi zmenami kvality vody, chorobami alebo zamorením škodcami a zničením výrobných prevádzok.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
(55)  So zreteľom na skutočnosť, že prístup založený na spoločenstve dokázal v miestnom rozvoji počas dlhých rokov svoju užitočnosť pri podpore rozvoja rybolovných a vidieckych oblastí prostredníctvom plného zohľadnenia viacodvetvových potrieb vnútorného rozvoja, by podpora mala pokračovať a v budúcnosti by sa mala posilniť.
(55)  So zreteľom na skutočnosť, že prístup založený na spoločenstve dokázal v miestnom rozvoji počas dlhých rokov svoju užitočnosť pri podpore rozvoja rybárskych a vidieckych spoločenstiev prostredníctvom plného zohľadnenia viacodvetvových potrieb vnútorného rozvoja, by podpora mala pokračovať a v budúcnosti by sa mala posilniť.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
(56)  Miestny rozvoj vedený spoločenstvom by mal v rybolovných oblastiach povzbudzovať inovatívne prístupy na tvorbu rastu a pracovných miest predovšetkým zvýšením pridanej hodnoty výrobkov rybolovu a diverzifikáciou miestneho hospodárstva smerom k novým hospodárskym činnostiam vrátane činností, ktoré poskytuje tzv. modrý rast a širšie morské odvetvia.
(56)  Miestny rozvoj pod vedením komunít by mal v rybárskych oblastiach povzbudzovať inovačné prístupy k tvorbe rastu a pracovných miest predovšetkým zvýšením pridanej hodnoty produktov rybárstva a diverzifikáciou miestneho hospodárstva aj smerom k novým hospodárskym činnostiam vrátane činností, ktoré poskytuje tzv. modrý rast a širšie morské odvetvia.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
(57)  Udržateľný rozvoj rybolovných oblastí by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ 2020 podporovaním sociálneho začleňovania a znižovaním chudoby a k rozvoju inovácií na miestnej úrovni a aj k cieľom územnej súdržnosti, čo je hlavnou prioritou Lisabonskej zmluvy.
(57)  Trvalo udržateľný rozvoj rybárskych oblastí by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ do roku 2020 podporovaním sociálneho začleňovania, znižovaním chudoby, zvyšovaním miery zamestnanosti a k rozvoju inovácií vrátane sociálnych inovácií na miestnej úrovni a aj k cieľom územnej súdržnosti, čo je hlavnou prioritou Lisabonskej zmluvy.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
(58)  Miestny rozvoj vedený spoločenstvom by sa mal realizovať prístupom zdola nahor pomocou miestnych partnerstiev, ktoré by mali pozostávať zo zástupcov verejného sektora, súkromného sektora a občianskej spoločnosti a mali by náležite odrážať miestnu spoločnosť; tieto miestne subjekty sú najvhodnejšie na to, aby navrhli a začali plniť integrované viacodvetvové stratégie miestneho rozvoja s cieľom uspokojiť ich miestnych rybárskych oblastí; na zabezpečenie reprezentatívnosti miestnych akčných skupín je dôležité, aby žiadna záujmová skupina nemala v rozhodovacích orgánoch viac ako 49 % hlasovacích práv.
(58)  Miestny rozvoj pod vedením komunít by sa mal realizovať prístupom zdola nahor pomocou miestnych partnerstiev, ktoré by mali pozostávať zo zástupcov verejného sektora, súkromného sektora a občianskej spoločnosti a mali by náležite odrážať miestnu spoločnosť; tieto miestne subjekty sú najvhodnejšie na to, aby navrhli a začali plniť integrované viacodvetvové stratégie miestneho rozvoja s cieľom uspokojiť potreby ich miestnych rybárskych oblastí; na zabezpečenie toho, aby boli miestne akčné skupiny reprezentatívne a aby činnosť týchto skupín reagovala na výzvy v odvetví rybolovu a akvakultúry, je dôležité, aby rybári a/alebo subjekty pôsobiace v oblasti chovu rýb mali väčšinové zastúpenie medzi hospodárskymi subjektmi zastúpenými v rozhodovacích orgánoch
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60
(60)  Podpora pre rybolovné oblasti prostredníctvom fondu EFNR by sa mala zosúladiť s podporou miestneho rozvoja z ostatných fondov Únie a mala by pokrývať všetky aspekty vypracúvania a plnenia stratégií miestneho rozvoja a činností miestnych akčných skupín, ako aj náklady na oživenie miestnej oblasti a chodu miestneho partnerstva.
(60)  Podpora pre rybárske oblasti prostredníctvom fondu ENRF by sa mala zosúladiť s podporou miestneho rozvoja z ostatných fondov Únie a mala by pokrývať všetky aspekty vypracúvania a plnenia stratégií miestneho rozvoja a činností miestnych akčných skupín, ako aj náklady na oživenie miestnej oblasti a chodu miestneho partnerstva. Súčasťou tejto podpory by mala byť možnosť zabezpečiť najmä prevádzkovateľom maloobjemového pobrežného rybolovu a vnútrozemského rybolovu technickú pomoc pri zavádzaní miestnych rozvojových projektov, najmä v oblasti finančného inžinierstva.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
(61)  Na zabezpečenie životaschopnosti rybolovu a akvakultúry na veľmi konkurenčnom trhu je potrebné stanoviť ustanovenia, ktorými sa poskytne podpora vykonávaniu [nariadenia (EÚ) o spoločnej organizácií trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry] a podpora činnostiam predaja a spracovania, ktoré vykonávajú prevádzkovatelia na maximalizáciu hodnoty produktov rybolovu a akvakultúry. Osobitná pozornosť by sa mala venovať podpore činností, ktorými sa integrujú činnosti dodávateľského reťazca týkajúce sa výroby, spracovania a predaja. ENRF by mal na prispôsobenie sa novej politike zákazu odhadzovania úlovkov podporovať aj spracovanie nechcených úlovkov.
(61)  Na zabezpečenie životaschopnosti rybolovu a akvakultúry na veľmi konkurenčnom trhu je potrebné stanoviť ustanovenia, ktorými sa poskytne podpora vykonávaniu [nariadenia (EÚ) o spoločnej organizácií trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry]1 a podpora činnostiam uvádzania na trh a spracovania, ktoré vykonávajú prevádzkovatelia na maximalizáciu hodnoty produktov rybolovu a akvakultúry. Osobitná pozornosť by sa mala venovať podpore činností, ktorými sa integrujú činnosti dodávateľského reťazca týkajúce sa výroby, spracovania a uvádzania na trh.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62
(62)  Mali by sa uprednostňovať organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov formou poskytnutia podpory. Kompenzácia v súvislosti s pomocou na skladovanie a pomocou na plány produkcie a uvádzania na trh by sa mali postupne zrušiť, keďže význam tohto osobitného druhu podpory pominul s ohľadom na vyvíjajúcu sa štruktúru trhu Únie s týmto druhom produktov a na rastúci význam silných organizácií výrobcov.
(62)  Mali by sa uprednostňovať organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov formou poskytnutia podpory.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63
(63)  ENRF by mal so zreteľom na zintenzívnenie hospodárskej súťaže, ktorej čelia rybári venujúci sa tradičnému a maloobjemovému rybolovu, podporovať podnikateľské iniciatívy malých pobrežných rybárov, čo pridá hodnotu rybám, ktoré vylovia, predovšetkým tým, že vylovené ryby spracujú alebo ich priamo umiestnia na trh.
(63)  ENRF by mal so zreteľom na zintenzívnenie hospodárskej súťaže, ktorej čelia malí pobrežní rybári, a závislosť niektorých pobrežných spoločenstiev od rybolovu podporovať podnikateľské iniciatívy malých pobrežných rybárov, čo pridá hodnotu rybám, ktoré vylovia, predovšetkým tým, že vylovené ryby spracujú alebo ich priamo umiestnia na trh.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63 a (nové)
(63a)  ENRF by mal podporovať podnikateľské iniciatívy a kolektívne iniciatívy, ktorých cieľom je prostredníctvom spoločných opatrení na ochranu vodného prostredia dosiahnuť ciele Únie v oblasti ochrany životného prostredia a zachovania rybolovných zdrojov, a to najmä v prípade vnútrozemského rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64
(64)  Rybolovné činnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie čelia problémom, najmä z dôvodu dodatočných nákladov na uvádzanie určitých výrobkov rybolovu na trh, ktorých príčinou sú predovšetkým nevýhody uznané v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
(64)  Vzhľadom na skutočnosť, že rybolovné činnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie čelia problémom, najmä z dôvodu ich odľahlého charakteru a osobitných klimatických podmienok, by EFNR mal zohľadňovať tieto nevýhody uznané v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65
(65)  Európska únia zaviedla na udržanie konkurencieschopnosti určitých produktov rybárstva z najvzdialenejších regiónov Európskej únie v porovnaní s konkurencieschopnosťou podobných produktov z iných regiónov Európskej únie v roku 1992 opatrenia na kompenzáciu súvisiacich dodatočných nákladov v rybárstve. Opatrenia platné na obdobie rokov 2007 – 20071 sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 791/2007. Od 1. januára 2014 treba pokračovať v poskytovaní podpory na kompenzáciu dodatočných nákladov na uvádzanie určitých rybárskych výrobkov.
(65)  Európska únia zaviedla na udržanie konkurencieschopnosti určitých produktov rybárstva z najvzdialenejších regiónov Európskej únie v porovnaní s konkurencieschopnosťou podobných produktov z iných regiónov Európskej únie v roku 1992 opatrenia na kompenzáciu súvisiacich dodatočných nákladov v rybárstve. Opatrenia platné na obdobie rokov 2007 – 2013 sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 791/20071. Vzhľadom na ťažkosti súvisiace s rybolovnými činnosti v najvzdialenejších regiónoch je potrebné od 1. januára 2014 zvýšiť podporu na kompenzáciu dodatočných nákladov na uvádzanie určitých produktov rybárstva na trh.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66
(66)  So zreteľom na rôzne podmienky pre uvádzanie na trh v dotknutých najvzdialenejších regiónoch, na výkyvy úlovkov a zásob a so zreteľom na požiadavky trhu by sa malo ponechať na príslušné členské štáty, aby určili, pre ktoré rybárske výrobky sa bude uznávať nárok na kompenzáciu, ich príslušné maximálne množstvá a výšku kompenzácie v rámci celkových pridelených prostriedkov na členský štát.
(66)  So zreteľom na rôzne podmienky pre výrobu, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh v dotknutých najvzdialenejších regiónoch, na výkyvy úlovkov a zásob a so zreteľom na požiadavky trhu by sa malo ponechať na príslušné členské štáty, aby určili, pre ktoré produkty rybolovu a akvakultúry a kategórie produktov sa bude uznávať nárok na kompenzáciu, ich príslušné maximálne množstvá a výšku kompenzácie v rámci celkových pridelených prostriedkov na členský štát.
Oddelené hlasovanie
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68
(68)  Členské štáty by mali výšku kompenzácie stanoviť na úrovni, ktorá umožní primeranú náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najvzdialenejších regiónov a predovšetkým nákladov na prepravu výrobkov na európsku pevninu. Na zabránenie príliš veľkej kompenzácii by suma mala zodpovedať dodatočným nákladom, ktoré pomoc nahrádza, a v žiadnom prípade by nemala presiahnuť 100 % nákladov na prepravu na európsku pevninu a súvisiacich nákladov. Na tento účel by sa malo zohľadniť aj to, že ostatné druhy verejných intervencií majú tiež vplyv na úroveň dodatočných nákladov.
(68)  Členské štáty by mali výšku kompenzácie stanoviť na úrovni, ktorá umožní primeranú náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najvzdialenejších regiónov a predovšetkým nákladov na prepravu výrobkov na európsku pevninu.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69
(69)  Je mimoriadne dôležité, aby členské štáty a prevádzkovatelia mali vybavenie, ktoré im umožní vykonávať kontroly na vysokej úrovni, čo zaistí dodržiavanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, pričom sa musí zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov; ENRF by preto mal podporovať členské štáty a prevádzkovateľov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009. Vytvorením kultúry dodržiavania pravidiel by táto podpora mala prispieť k udržateľnému rastu.
(69)  Je mimoriadne dôležité, aby členské štáty a prevádzkovatelia mali vybavenie, ktoré im umožní vykonávať kontroly na vysokej úrovni, čo zaistí dodržiavanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, pričom sa musí zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov; ENRF by preto mal podporovať členské štáty a prevádzkovateľov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009. Vytvorením kultúry dodržiavania pravidiel by táto podpora mala prispieť k udržateľnému rastu. S cieľom štandardizovať a posilniť úroveň monitorovania by členské štáty zároveň mali mať možnosť zaviesť spoločné systémy kontroly.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 na výdavky vzniknuté v súvislosti s vykonávaním systému kontroly Únie by mala pokračovať v rámci fondu EFNR v súlade s logikou jedného fondu.
(70)  Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 na výdavky vzniknuté v súvislosti s vykonávaním systému kontroly Únie by sa mala zvýšiť v rámci fondu ENRF v súlade s logikou jedného fondu.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72 a (nové)
(72a)  ENRF by mal podporovať poskytovanie finančných prostriedkov na mimoriadne kontrolné činnosti a inšpekcie v oblastiach, v ktorých má podľa hlásení dôjsť k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73
(73)  Mali by sa stanoviť ustanovenia o podpore pre zber, riadenie a využívanie údajov súvisiacich s rybárstvom uvedených vo viacročnom programe Únie, predovšetkým na podporu národných programov a na riadenie a využívanie údajov na vedeckú analýzu a vykonávanie SRP. Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 na výdavky vzniknuté v súvislosti so zberom, riadením a využívaním údajov týkajúcich sa rybárstva by v súlade logikou jedného fondu mala v rámci ENRF pokračovať.
(73)   Príslušné zainteresované strany by sa mali informovať o postupoch prostredníctvom poradných rád. Mali by sa stanoviť ustanovenia o podpore pre zber, riadenie a využívanie údajov súvisiacich s rybárstvom uvedených vo viacročnom programe Únie, predovšetkým na podporu národných programov a na riadenie a využívanie údajov na vedeckú analýzu a vykonávanie SRP. Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 na výdavky vzniknuté v súvislosti so zberom, riadením a využívaním údajov týkajúcich sa rybárstva by v súlade logikou jedného fondu mala v rámci ENRF pokračovať.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73 a (nové)
(73a)  Treba zdôrazniť prvoradý význam financovania zberu údajov, ktorý je základom SRP. Je to nevyhnutným predpokladom na vymedzenie presných cieľov, ktoré treba dosiahnuť, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu a lepšie riadenie rybárstva. V tomto zmysle je vhodné zabezpečiť, aby sa na zber údajov vyčlenila časť z rozpočtu ENRF vo výške zodpovedajúcej jeho významu. Taktiež je vhodné stanoviť mieru spolufinancovania, ktorá podporí komplexné vyhodnotenie stavu európskych populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74
(74)  Takisto je potrebné podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi a v prípade potreby aj s tretími krajinami, pokiaľ ide o zber údajov v jednej morskej oblasti, a tiež s príslušnými medzinárodnými vedeckými orgánmi.
(74)  Takisto je potrebné podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi a v prípade potreby aj s tretími krajinami, pokiaľ ide o zber údajov v jednej morskej oblasti, a tiež s príslušnými medzinárodnými vedeckými orgánmi a regionálnymi poradnými radami.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76
(76)  Ako vyplýva z vyhlásení Rady, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov na vykonávanie a ďalší rozvoj integrovanej námornej politiky Európskej únie je potrebné nepretržité financovanie.
(76)  Ako vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky1 a z vyhlásení Rady, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov, na vykonávanie a ďalší rozvoj integrovanej námornej politiky Európskej únie je potrebné nepretržité financovanie. Očakáva sa, že rozvoj námorných záležitostí prostredníctvom finančnej podpory na opatrenia INP bude mať významný vplyv, pokiaľ ide o hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 321, 5.12.2011, s. 1
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76 a (nové)
(76a)  V tejto súvislosti by ENRF mal byť zameraný na podporu výskumných prác na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele INP, náležite zohľadňujúc ich kumulatívny vplyv na základe ekosystémového prístupu, udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, inovácie a konkurencieschopnosť v pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónoch a podporu medzinárodného rozmeru INP.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77
(77)  ENRF by mal podporovať presadzovanie integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach osobitne prostredníctvom výmen najlepších postupov a ďalšieho vypracúvania a vykonávania stratégií námorných oblastí. Zámerom týchto stratégií je zriadenie integrovaného rámca na riešenie spoločných problémov európskych morských oblastí a posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami na maximálne využitie finančných nástrojov a fondov Únie a prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie.
(77)  ENRF by mal podporovať presadzovanie integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach osobitne prostredníctvom výmen najlepších postupov a ďalšieho vypracúvania a vykonávania stratégií námorných oblastí. V tejto súvislosti je veľmi dôležité zlepšiť riadenie námorných záležitostí i posilnením spolupráce a koordinácie, a to na zodpovedajúcej úrovni medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú úlohy pobrežnej stráže v Únii, čím sa zabezpečí zdravšie, bezpečnejšie a viac chránené prostredie morí a oceánov, a to najmä vykonávaním existujúcich právnych predpisov v námornej oblasti. Zámerom týchto stratégií je zriadenie integrovaného rámca na riešenie spoločných problémov európskych morských oblastí a posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami na maximálne využitie finančných nástrojov a fondov Únie a prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie a environmentálnej udržateľnosti. Preto je veľmi dôležité zlepšiť a rozšíriť externú spoluprácu a koordináciu, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov integrovanej námornej politiky, a to na základe Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS).
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77 a (nové)
(77a)  S cieľom posilniť zbližovanie rybolovných a akvakultúrnych fondov a fondov integrovanej námornej politiky by ENRF mal zabezpečovať osobitný rámec na podporu príspevku rybolovu a akvakultúry k integrovanej námornej politike. Je nevyhnutné, aby sa presadzovalo komplexné zohľadnenie týchto činností, a to prostredníctvom podpory účasti na integrovanom riadení a spoločných projektoch, ktoré prispievajú k vykonávaniu INP.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79
(79)  Vzájomné prepojenie určitých informačných systémov, ktoré prevádzkujú tieto odvetvia, by si mohlo vyžadovať premyslenú mobilizáciu vlastných mechanizmov financovania, ktoré by boli v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Námorné priestorové plánovanie a integrované riadenie pobrežných zón sú nevyhnutné na udržateľný rozvoj morských oblastí a pobrežných regiónov a obidve podporujú ciele riadenia založeného na ekosystémoch a rozvoja spojení medzi súšou a morom. Tieto nástroje sú tiež dôležité na riadenie rôznych využití našich pobreží, morí a oceánov, aby bol možný ich udržateľný hospodársky rozvoj a aby bolo možné stimulovať cezhraničné investície, zatiaľ čo vykonávaním rámcovej smernice o morskej stratégii sa ďalej určia hranice udržateľnosti ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie. Ďalej je potrebné zlepšiť poznatky o morskom svete a podnietiť inovácie tým, že sa umožní zber, bezplatná výmena, opätovné využitie a šírenie údajov týkajúcich sa stavu oceánov a morí.
(79)  Vzájomné prepojenie určitých informačných systémov, ktoré prevádzkujú tieto odvetvia, by si mohlo vyžadovať premyslenú mobilizáciu vlastných mechanizmov financovania, ktoré by boli v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Námorné priestorové plánovanie a integrované riadenie pobrežných zón sú nevyhnutné na udržateľný rozvoj morských oblastí a pobrežných regiónov a obidve podporujú ciele ekosystémového prístupu k riadeniu a rozvoja spojení medzi súšou a morom. Tieto nástroje sú tiež dôležité na riadenie rôznych využití našich pobreží, morí a oceánov, aby bol možný ich udržateľný hospodársky rozvoj a aby bolo možné stimulovať cezhraničné investície, zatiaľ čo vykonávaním rámcovej smernice o morskej stratégii sa ďalej určia hranice udržateľnosti priemyselných, stavebných a ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie. Ďalej je potrebné zlepšiť znalosti o morskom svete a podnietiť inovácie tým, že sa umožní zber, bezplatná výmena, opätovné využitie a šírenie údajov týkajúcich sa stavu oceánov a morí a stavu rybárskych oblastí, ktoré sa sprístupnia koncovým užívateľom a širokej verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80
(80)  ENRF by mal podporovať aj udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, inovácie a konkurencieschopnosť morských zón a pobrežných regiónov. Je mimoriadne dôležité určiť regulačné prekážky a nedostatky v zručnostiach, ktoré bránia rastu rozvíjajúcich sa a perspektívnych morských zón, a operácie zamerané na podporu investícií do technologických inovácií potrebných na zlepšenie obchodného potenciálu morských a námorných aplikácií.
(80)  ENRF by mal podporovať aj udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, inovácie a konkurencieschopnosť morských zón a pobrežných regiónov. Je mimoriadne dôležité určiť regulačné prekážky a nedostatky v zručnostiach, ktoré bránia rastu rozvíjajúcich sa a perspektívnych morských zón, a operácie zamerané na podporu investícií do technologických inovácií potrebných na zlepšenie obchodného potenciálu morských a námorných aplikácií. ENRF by mal podporovať opatrenia zamerané na rozvoj systému vzdelávania a odbornej prípravy v odvetví vrátane nadobudnutia vybavenia a nástrojov potrebných na zlepšenie kvality služieb v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81
(81)  EFNR by mal dopĺňať súčasné a budúce finančné nástroje poskytované Úniou a členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni na podporu ochrany a udržateľného využitia oceánov, morí a pobreží a mal by byť s nimi v súlade, čím pomôže rozvíjať účinnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a ich pobrežnými, ostrovnými a najvzdialenejšími regiónmi, pričom zohľadní priority a pokrok národných a miestnych projektov. Fond by sa mal koordinovať s ostatnými politikami Únie, ktoré môžu obsahovať námornú dimenziu, najmä s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Kohéznym fondom a Európskym sociálnym fondom a tiež s programom Horizont 2020 pre výskum a energetickou politikou.
(81)  ENRF by mal dopĺňať súčasné a budúce finančné nástroje poskytované Úniou a členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni na podporu trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ochrany a udržateľného využitia oceánov, morí a pobreží a mal by byť s nimi v súlade, čím pomôže rozvíjať účinnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a ich pobrežnými, ostrovnými a najvzdialenejšími regiónmi, pričom zohľadní priority a pokrok národných a miestnych projektov. Fond by sa mal koordinovať s ostatnými politikami Únie, ktoré môžu obsahovať námornú dimenziu, najmä s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Kohéznym fondom a Európskym sociálnym fondom a tiež s programom Horizont 2020 pre výskum a energetickou politikou.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84
(84)  EFNR by mal prostredníctvom technickej pomoci poskytovať prípravnú, administratívnu a technickú podporu a podporu pre informačné opatrenia, tvorbu sietí, hodnotenia, audity, štúdie a výmeny skúseností s cieľom uľahčiť vykonávanie operačného programu a podporiť inovatívne prístupy a postupy pre jednoduché a transparentné vykonávanie. Technická pomoc by mala obsahovať aj zriadenie európskej siete rybárskych miestnych akčných skupín zameranej na budovanie kapacít, šírenie informácií, výmenu skúseností a podporu spolupráce medzi miestnymi partnerstvami.
(84)  ENRF by mal prostredníctvom technickej pomoci poskytovať prípravnú, administratívnu a technickú podporu a podporu pre informačné opatrenia, tvorbu sietí, hodnotenia, audity, štúdie a výmeny skúseností s cieľom uľahčiť vykonávanie operačného programu a podporiť inovatívne prístupy a postupy pre jednoduché a transparentné vykonávanie a to aj prevádzkovateľom a organizáciám rybárov. Technická pomoc by mala obsahovať aj zriadenie európskej siete rybárskych miestnych akčných skupín zameranej na budovanie kapacít, šírenie informácií, výmenu skúseností a podporu spolupráce medzi miestnymi partnerstvami.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88
(88)  So zreteľom na význam zabezpečenia ochrany morských biologických zdrojov a ochrany populácií rýb pred nezákonným rybolovom a v súlade so závermi zelenej knihy o reforme spoločnej rybárskej politiky by prevádzkovatelia, ktorí nedodržiavajú pravidlá politiky SRP a osobitne ohrozujú udržateľnosť dotknutých populácií, a preto predstavujú vážne ohrozenie udržateľného využívania živých morských biologických zdrojov obnovujúceho a udržujúceho populácie lovených druhov nad úrovňou, ktorá je schopná vyprodukovať maximálny udržateľný výnos, a najmä prevádzkovatelia, ktorí sa venujú nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, mali byť vylúčení z podpory z fondu EFNR. Financovanie Únie sa na žiadnom stupni, od výberu po vykonávanie operácie, nesmie použiť na oslabenie verejného záujmu ochrany morských biologických zdrojov, ktorý je vyjadrený v cieľoch nariadenia o SPRH.
(88)  So zreteľom na význam zabezpečenia ochrany morských biologických zdrojov a ochrany populácií rýb pred nezákonným rybolovom a v súlade so závermi zelenej knihy o reforme spoločnej rybárskej politiky by prevádzkovatelia, ktorí nedodržiavajú pravidlá politiky SRP a osobitne ohrozujú udržateľnosť dotknutých populácií a konkrétne cieľov obnovy a zachovania zásob lovených druhov nad úrovňou, ktorá je schopná vyprodukovať maximálny udržateľný výnos do roku 2015 a dosiahnutie a udržanie dobrého stavu životného prostredia do roku 2020, a preto predstavujú vážne ohrozenie udržateľného využívania živých morských biologických zdrojov, a tiež prevádzkovatelia, ktorí sa venujú nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, mali byť vylúčení z podpory z fondu ENRF. Financovanie Únie sa na žiadnom stupni, od výberu po vykonávanie operácie, nesmie použiť na oslabenie verejného záujmu ochrany morských biologických zdrojov, ktorý je vyjadrený v cieľoch nariadenia o SRP.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88 a (nové)
(88a)  Ak niektorý členský štát nie je schopný v rámci svojich vôd a rybárskej flotily riešiť problémy súvisiace s nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom, mala by existovať možnosť zmrazenia financovania z ENRF.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91
(91)  S cieľom uspokojiť osobitné potreby politiky SRP spomenuté v článkoch 50 a 51 [nariadenia o SRP] a prispieť k dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali stanoviť ďalšie ustanovenia k pravidlám o prerušení lehoty na platbu [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia]. Ak členský štát alebo prevádzkovateľ nesplní svoje povinnosti, ktoré má v rámci SRP, alebo ak Komisia má dôkaz naznačujúci takéto nesplnenie, Komisia by mala mať ako preventívne opatrenie možnosť prerušiť platby.
(91)  S cieľom uspokojiť osobitné potreby politiky SRP spomenuté v článkoch 50 a 51 [nariadenia o SRP] a prispieť k dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali stanoviť ďalšie ustanovenia k pravidlám o prerušení lehoty na platbu [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia]. Ak členský štát alebo prevádzkovateľ nesplní svoje povinnosti, ktoré má v rámci SRP, alebo ak Komisia má dôkaz potvrdzujúci takéto nesplnenie, Komisia by mala mať ako preventívne opatrenie možnosť prerušiť platby.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 93
(93)  Operačný program by sa mal monitorovať a hodnotiť, aby sa zlepšila jeho kvalita a vykázali jeho úspechy. Komisia by mala zriadiť rámec pre spoločné monitorovanie a hodnotenie, aby sa okrem iného zabezpečilo, že náležité údaje budú včas k dispozícii. V tejto súvislosti by sa mal určiť zoznam ukazovateľov a dosah politiky EFNR posúdený Komisiou vo vzťahu ku konkrétnym cieľom.
(93)  Operačný program by sa mal monitorovať a hodnotiť, aby sa zlepšila jeho kvalita a vykázali jeho úspechy. Komisia by mala zriadiť rámec pre spoločné monitorovanie a hodnotenie, aby sa okrem iného zabezpečilo, že náležité údaje budú včas k dispozícii verejnosti. V tejto súvislosti by sa mal určiť zoznam ukazovateľov a dosah politiky ENRF posúdený Komisiou vo vzťahu ku konkrétnym cieľom.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 95
(95)  Na posilnenie dostupnosti a transparentnosti informácií o možnostiach financovania a projektových príjemcoch by mala byť v každom členskom štáte k dispozícii samostatná webová stránka alebo webový portál s informáciami o operačnom programe vrátane zoznamu operácií, ktoré sa podporujú v rámci jednotlivých operačných programov. Tieto informácie by mali všeobecnej verejnosti a predovšetkým daňovým poplatníkom Únie poskytnúť rozumnú, presvedčivú a konkrétnu predstavu o tom, ako sa míňajú finančné prostriedky Únie v rámci fondu ENRF. Zverejňovanie náležitých údajov by okrem toho malo slúžiť na ďalšiu propagáciu možnosti požiadať o financovanie z prostriedkov Únie. So zreteľom na úplné dodržiavanie základného práva na ochranu údajov a v súlade s rozsudkom Súdneho dvora v spojených veciach Schecke by sa však nemalo vyžadovať zverejňovanie mien fyzických osôb.
(95)  Na posilnenie dostupnosti a transparentnosti informácií o možnostiach financovania a projektových príjemcoch by mala byť v každom členskom štáte k dispozícii samostatná webová stránka alebo webový portál s informáciami o operačnom programe vrátane zoznamu operácií, ktoré sa podporujú v rámci jednotlivých operačných programov. Špecializované webové stránky všetkých členských štátov by mali byť dostupné aj z oficiálnej webovej stránky Únie, aby sa občanom z jednotlivých členských štátov umožnil jednoduchší prístup ku všetkým zverejňovaným informáciám zo všetkých členských štátov. Tieto informácie by mali všeobecnej verejnosti a predovšetkým daňovým poplatníkom Únie poskytnúť rozumnú, presvedčivú a konkrétnu predstavu o tom, ako sa míňajú finančné prostriedky Únie v rámci fondu ENRF. Zverejňovanie náležitých údajov by okrem toho malo slúžiť na ďalšiu propagáciu možnosti požiadať o financovanie z prostriedkov Únie. So zreteľom na úplné dodržiavanie základného práva na ochranu údajov a v súlade s rozsudkom Súdneho dvora v spojených veciach Schecke by sa však nemalo vyžadovať zverejňovanie mien fyzických osôb.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 96 a (nové)
(96a)  Je obzvlášť dôležité zabezpečiť dodržiavanie podmienok ex ante týkajúcich sa administratívnej kapacity na dosiahnutie súladu s požiadavkami na údaje pre riadenie rybolovu a vykonávanie systému Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel;
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 96 b (nové)
(96b)  Je obzvlášť dôležité zabezpečiť dodržiavanie podmienok ex ante týkajúcich sa administratívnej kapacity na dosiahnutie súladu s požiadavkami na údaje pre riadenie rybolovu a vykonávanie systému Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 1 – písmeno c
(c)  udržateľného rozvoja rybárskych oblastí a vnútrozemského rybolovu,
c)  udržateľného rozvoja rybárskych oblastí a oblastí akvakultúry, vnútrozemského rybolovu a súvisiacich činností, ako sú vymedzené v tomto nariadení,
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d
(d)  a integrovanej námornej politiky (INP).
d)  a integrovanej námornej politiky (INP) vrátane rámcovej smernice o morskej stratégii.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
Toto nariadenie sa vzťahuje na operácie, ktoré sa vykonávajú na území Únie, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.
Toto nariadenie sa vzťahuje na operácie, ktoré sa vykonávajú na území, vo vodách a flotilách Únie, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod -1 (nový)
(-1) „uzavretý systém akvakultúry“ sú zariadenia akvakultúry, kde sú ryby a iné vodné produkty chované v uzavretých systémoch recirkulácie, ktoré udržiavajú a čistia vodu v rámci systému, čím sa minimalizuje využívanie vody. Tieto systémy sa zvyčajne nachádzajú na pevnine a opätovne využívajú prakticky všetku vodu, ktorá sa na začiatku dá do systému;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 2 a (nový)
(2a)  „diverzifikácia“ sú postupy, vďaka ktorým sú činnosti v oblasti rybolovu a akvakultúry všestrannejšie a ktoré priamo dopĺňajú takéto činnosti alebo od nich závisia;
Pozmeňujúci návrh 583
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 4 a (nový)
(4a)  „exotické druhy“: sú druhy v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 708/20071;
1Nariadenie Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 4 b (nový)
(4b)  „extenzívna akvakultúra“ sú produkty akvakultúry, ktoré nezískavajú žiadne zámerné výživové vstupy, ale závisia od prirodzenej potravy v akvakultúrnom zariadení vrátane potravy, ktorú prinesie vodný tok, napríklad prúdy či vlny. Extenzívna akvakultúra do veľkej miery závisí od jediného výživového vstupu, ktorým je osivo;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 5
(5)  „rybolovná oblasť“ je oblasť s pobrežím mora alebo jazera, alebo rybníkov, alebo ústia rieky a s významnou úrovňou zamestnanosti v odvetví rybolovu alebo akvakultúry, a ktorú tak označuje členský štát;
(5)  „rybolovná a akvakultúrna oblasť“ je oblasť s pobrežím mora, rieky alebo jazera, alebo rybníkov, alebo ústia rieky, s významnou úrovňou zamestnanosti v odvetví rybolovu alebo akvakultúry, ktorú tak označuje členský štát;
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 5 a (nový)
(5a)  „oblasť obnovy populácií rýb“ je vymedzená geografická oblasť, v ktorej sú zakázané všetky rybolovné činnosti s cieľom zlepšiť využívanie a ochranu živých vodných zdrojov alebo ochranu morských ekosystémov, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. .../... [ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia];
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 5 b (nový)
(5b)  „odvetvie rybárstva“ je hospodárske odvetvie zahŕňajúce všetky činnosti spojené s výrobou, spracovaním produktov rybolovu a akvakultúry a ich uvádzaním na trh;
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 5 c (nový)
(5c)  „systémy riadenia a prístupu v oblasti rybárstva“ sú mechanizmy prideľovania rybolovných práv a prístupu k nim alebo mechanizmy riadenia rybolovného úsilia, vytvorené na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo na úrovni morských oblastí, týkajúce sa druhov, na ktoré sa vzťahujú kvóty alebo ktoré sú mimo kvót v rámci 12 míľového pobrežného pásma alebo mimo tohto pásma a ktoré sú zamerané na zdravé populácie rýb. Tieto systémy sú vykonávané verejnými orgánmi alebo rybárskymi organizáciami.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 6
(6)  „rybár“ je osoba, ktorá sa venuje profesionálnemu rybolovu, ako ho uznáva členský štát, na palube funkčného rybárskeho plavidla alebo ktorá sa venuje profesionálnemu výlovu morských organizmov, ako ho uznáva členský štát, bez plavidla;
(6)  „rybár“ je osoba, ktorá sa venuje profesionálnemu rybolovu (vrátane zamestnancov), ako ho uznáva členský štát, na palube funkčného rybárskeho plavidla alebo ktorá sa venuje profesionálnemu výlovu sladkovodných alebo morských organizmov, ako ho uznáva členský štát, bez plavidla;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 6 a (nový)
(6a)  „rybársky cestovný ruch“ je doplnková činnosť vykonávaná profesionálnymi rybármi, pri ktorej sa osoby, ktoré nie sú členmi posádky, nalodia na rybárske plavidlá ako turisti alebo výskumníci;
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 6 b (nový)
(6b)  „pomocné rybolovné a akvakultúrne činnosti“ sú činnosti, ktoré vykonáva akákoľvek osoba, ktorá rybárom poskytuje profesijné služby, ktoré si ich činnosť vyžaduje, a ktoré tak označuje členský štát;
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 8 a (nový)
(8a)  „intenzívna akvakultúra“ je akvakultúrna výroba, ktorá závisí od nutrične kompletnej potravy, ktorá sa pridáva do systému výživy, či už ide o čerstvé, voľne žijúce, morské alebo sladkovodné ryby, alebo ktorá závisí od osobitne zloženej potravy. Závisí do veľkej miery od kompletnej a komerčne dostupnej potravy a vyznačuje sa vysokou hustotou populácie;
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 10
(10)  „vnútrozemský rybolov“ je rybolov, ktorý z komerčných dôvodov vykonávajú plavidlá výhradne vo vnútrozemských vodách alebo iné zariadenia používané na rybolov na ľade;
(10)  „vnútrozemský rybolov“ je rybolov, ktorý sa z komerčných dôvodov vykonáva z plavidla alebo inak výhradne vo vnútrozemských vodách alebo ktorý vykonávajú iné zariadenia používané na rybolov na ľade;
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 12
(12)  „integrované riadenie námorných záležitostí“ je koordinované riadenie všetkých sektorových politík , ktoré sa týkajú oceánov, morí a pobrežných regiónov;
(12)  „integrované riadenie námorných záležitostí“ je koordinované riadenie všetkých sektorových politík na úrovni Únie, ktoré sa týkajú oceánov, morí a pobrežných regiónov;
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 13
(13)  „morské regióny“ sú geografické oblasti uvedené v prílohe I k rozhodnutiu Rady 2004/585/ES a oblasti stanovené regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 16
(16)  „stratégia morských oblastí“ je štruktúrovaný rámec na spoluprácu týkajúcu sa danej zemepisnej oblasti, ktorý vytvorili európske inštitúcie, členské štáty, ich regióny a v prípade potreby tretie krajiny, ktoré majú spoločnú morskú oblasť; v stratégii sa zohľadňujú geografické, klimatické, hospodárske a politické osobitosti úmoria;
(16)  „stratégia morských oblastí“ je štruktúrovaný rámec na spoluprácu týkajúcu sa danej zemepisnej oblasti, ktorý vytvorili európske inštitúcie, členské štáty, ich regióny a miestne orgány a v prípade potreby tretie krajiny, ktoré majú spoločnú morskú oblasť; v stratégii sa zohľadňujú geografické, klimatické, hospodárske a politické osobitosti úmoria;
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 16 a (nový)
(16a)  „polointenzívna akvakultúra“ je akvakultúra, ktorá do veľkej miery závisí od prirodzenej potravy, ale kde sa prirodzene prítomné úrovne potravy zvyšujú používaním doplnkových krmív, ktoré dopĺňajú túto prirodzenú potravu. Hustota akvakultúry sa udržiava na nižšej úrovni ako pri typickej intenzívnej akvakultúrnej výrobe;
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 18 a (nový)
(18a)  „zberateľ/chovateľ mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov“ je osoba vykonávajúca zbernú, chovateľskú alebo polochovateľskú činnosť, a to peši alebo z paluby lode, ktorá sa pomocou selektívneho a špecifického výstroja zameriava výlučne na lov jedného alebo viacerých druhov mäkkýšov, kôrovcov, plášťovcov, ostnatokožcov a iných morských bezstavovcov;
Ústny pozmeňovací návrh
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 18 b (nový)
(18b)  "pasca na tuniaky" je tradičná extraktívna technika rybolovu, založená sa pevných sieťach ukotvených na dne počas niekoľkých mesiacov, ktorá pozostáva zo skupiny plavidiel, sietí, rybolovných lán a kotiev umiestnených blízko pobrežia na zachytávanie migrujúcich rybárskych oblastí (tuniaka a im príbuzných druhov), a ktorá ich privádza do uzavretej oblasti, kde sú vylovené.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
(a)  podpora udržateľného a konkurencieschopného rybárstva a akvakultúry;
a)  podpora environmentálne udržateľného, hospodársky realizovateľného a sociálne zodpovedného rybolovu, akvakultúry a súvisiacich činností spracovania a uvádzania na trh;
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
(c)  podpora vyváženého a inkluzívneho územného rozvoja rybolovných oblastí;
c)  podpora vyváženého a inkluzívneho územného rozvoja rybolovných a akvakultúrnych oblastí;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
(d)  podpora vykonávania SRP.
d)  podpora vykonávania SRP vrátane jej regionálneho zamerania a vykonávania spoločnej organizácie trhov;
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  posilnenie vytvárania pracovných miest s cieľom zabrániť tomu, aby zmizli rybárske komunity, a zaisťovanie v odvetví rybárstva zlepšenie kvalifikácií a pracovných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 (nový)
2.  Pri dosahovaní týchto cieľov ENRF zohľadňuje zásady medzigeneračnej a rodovej rovnosti.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 (nový)
3.  Tieto ciele sa sledujú bez zvyšovania rybolovnej kapacity.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
Dosiahnutie cieľov fondu EFNR má prispieť k stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom týchto šiestich priorít Únie, ktoré vyjadrujú príslušné tematické ciele spoločného strategického rámca (ďalej len „SSR“):
Dosiahnutie cieľov fondu ENRF má prispieť k stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako i k vykonávaniu SRP. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom týchto šiestich priorít Únie pre oblasť rybolovu, udržateľnej akvakultúry a súvisiacich činností, ktoré vyjadrujú príslušné tematické ciele spoločného strategického rámca (ďalej len „SSR“):
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť
(1)  Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti prostredníctvom týchto cieľov:
(1)  Zvýšenie zamestnanosti a sociálnej a územnej súdržnosti prostredníctvom týchto cieľov:
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
(a)  podpora hospodárskeho rastu, sociálneho začlenenia, tvorby pracovných miest a podpora pracovnej mobility v pobrežných a vnútrozemských spoločenstvách závislých od rybolovu a akvakultúry;
a)  podpora hospodárskeho rastu a sociálneho začlenenia, a to aj prostredníctvom tvorby pracovných miest, rozvoja zamestnateľnosti a mobility v pobrežných a vnútrozemských spoločenstvách závislých od rybolovu a akvakultúry vrátane najvzdialenejších regiónov;
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
(b)  rozšírenie rybolovných činností do ostatných odvetví námorného hospodárstva a rast námorného hospodárstva vrátane zmiernenia zmeny klímy.
b)  rozšírenie rybárskych činností v odvetví rybárstva a ostatných odvetviach námorného hospodárstva úzko spojených s odvetvím rybárstva a rast námorného hospodárstva vrátane zmiernenia zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)
ba)  podpora vykonávania harmonizovaných sociálnych pravidiel na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
(a)  podpora pre inovácie a výmenu znalostí;
a)  podpora pre posilnenie technologického vývoja, inovácie vrátane zvýšenia energetickej účinnosti a výmenu znalostí;
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)
aa)  zníženie negatívneho vplyvu rybárstva na dobré životné podmienky zvierat;
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
(b)  zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti rybolovu, predovšetkým malej pobrežnej flotily, a zlepšenie bezpečnostných alebo pracovných podmienok;
b)  zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti rybolovu a zlepšenie zdravotných, hygienických, bezpečnostných a pracovných podmienok;
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
(c)  rozvoj nových odborných zručností a celoživotné vzdelávanie;
c)  rozvoj odbornej prípravy, nových odborných zručností a celoživotné vzdelávanie najmä pre mladých rybárov;
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové)
ca)  rozvoj maloobjemového pobrežného rybolovu, najmä jeho konkurencieschopnosti a udržateľnosti;
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť
(3)  Rozvoj inovatívnej, konkurencieschopnej akvakultúry založenej na poznatkoch prostredníctvom zamerania sa na tieto oblasti:
(3)  Rozvoj udržateľnej, inovatívnej, konkurencieschopnej akvakultúry založenej na poznatkoch a ekosystéme prostredníctvom zamerania sa na tieto oblasti:
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
(a)  podpora pre inovácie a výmenu znalostí;
a)  podpora pre posilnenie technologického vývoja, technické, sociálne a hospodárske inovácie a výmenu znalostí;
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
(b)  zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry, predovšetkým malých a stredných podnikov;
b)  zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov pôsobiacich v oblasti extenzívnej a polointenzívnej akvakultúry, predovšetkým malých a stredných podnikov;
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
(c)  rozvoj nových odborných zručností a celoživotné vzdelávanie;
c)  rozvoj nových odborných zručností a podpora profesionálnej odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania najmä pre mladých podnikateľov v oblasti akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d
(d)  lepšia organizácia trhu s výrobkami akvakultúry.
d)  lepšia organizácia trhu s produktmi akvakultúry a podpora investícií do odvetví spracovania a uvádzania produktov na trh;
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)
da)  obmedzenie ekologickej stopy akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
(a)  zníženie vplyvu rybárstva na morské prostredie;
a)  prevencia, minimalizácia a v čo najväčšej možnej miere odstránenie nežiaducich úlovkov a negatívnych vplyvov rybárstva na morské prostredie najmä prostredníctvom selektivity rybárskeho výstroja;
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a a (nové)
aa)  zabezpečenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnosťami;
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)
ba)  vykonávanie rámcovej smernice o morskej stratégii a dosiahnutie dobrého stavu životného prostredia do roku 2020;
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a
(a)  posilnenie ekosystémov súvisiacich s akvakultúrou a podpora akvakultúry, ktorá účinne využíva zdroje;
a)  podpora akvakultúry, ktorá účinne využíva zdroje, vrátane zníženia závislosti od rybieho krmiva a oleja a obmedzenia používania chemických látok a antibiotík;
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)
aa)  posúdenie, zníženie a prípadne odstránenie vplyvov činností akvakultúry na morské, suchozemské a sladkovodné ekosystémy;
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 6 – úvodná časť
(6)  Podpora vykonávania SRP prostredníctvom:
(6)  Podpora vykonávania SRP a posilnenie jej prepojenia a súdržnosti s integrovanou námornou politikou prostredníctvom:
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a
(a)  ponuky vedeckých poznatkov a zberu údajov;
a)  podpory zberu a správy údajov v záujme zlepšenia vedeckých poznatkov;
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
(b)  podpory pre kontrolu a presadzovanie, zlepšenie inštitucionálnej kapacity a efektívnu verejnú správu.
b)  podpory pre monitorovanie, kontrolu a presadzovanie, zlepšenie inštitucionálnej kapacity a efektívnu verejnú správu bez zvyšovania administratívnej záťaže;
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b a (nové)
ba)  podpory regionálneho zamerania SRP najmä prostredníctvom regionálnych poradných rád.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, na pomoc poskytovanú členskými štátmi v prospech podnikov v rybárstve a akvakultúry sa vzťahujú články 107, 108 a 109 Zmluvy.
1.  Na pomoc poskytovanú členskými štátmi v prospech podnikov v odvetví rybolovu a akvakultúry sa vzťahujú články 107, 108 a 109 Zmluvy.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Články 107, 108 a 109 Zmluvy sa však nevzťahujú na platby vykonané členskými štátmi podľa tohto nariadenia a v súlade s ním v rozsahu pôsobnosti článku 42 Zmluvy.
2.  Odchylne od odseku 1 sa články 107, 108 a 109 Zmluvy nevzťahujú na platby vykonané členskými štátmi podľa tohto nariadenia a v súlade s ním v rozsahu pôsobnosti článku 42 Zmluvy.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
Popri zásadách predložených v článku 4 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia,] Komisia a členské štáty zabezpečia zladenie a komplementárnosť podpory z fondu ENRF s podporou z ďalších politických a finančných nástrojov Únie vrátane nariadenia (ES) č. , [ktorým sa zriaďuje rámcový program pre ochranu životného prostredia a zmenu klímy (rámcový program LIFE)], a pomoci v rámci vonkajšej činnosti Únie. Zosúladenie pomoci z fondu ERNRH s pomocou z rámcového programu LIFE+ sa dosiahne predovšetkým prostredníctvom podpory financovania činností, ktoré dopĺňajú integrované projekty financované v rámci rámcového programu LIFE+, a podpory využívania riešení, metód a prístupov uznávaných v rámci rámcového programu LIFE+.
Popri zásadách predložených v článku 4 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia,] Komisia a členské štáty zabezpečia zladenie a komplementárnosť podpory z fondu ENRF s podporou z ďalších politických a finančných nástrojov Únie vrátane pomoci v rámci vonkajšej činnosti Únie. Táto požiadavka koordinácie a komplementárnosti sa zahrnie do operačných programov.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 11
Podmienky ex ante uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu sa vzťahujú na EFNR.
Špecifické podmienky ex ante uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu sa vzťahujú na ENRF.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Posúdenie dodržovania stropov kapacity
1.  Do …* Komisia v spolupráci s členskými štátmi posúdi, ako členské štáty dodržujú stropy rybolovnej kapacity stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. .../... [o spoločnej rybárskej politike].
2.  V prípade, že posúdenie uvedené v odseku 1 ukáže, že niektorý členský štát nedodržuje svoje stropy kapacity, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa úplne alebo čiastočne pozastavujú platby a záväzky určené na operačný program príslušného členského štátu.
3.  Len čo členský štát vykoná opatrenia na dodržanie svojich stropov kapacity a tieto opatrenia sú schválené Komisiou, Komisia pozastavenie platieb a záväzkov zruší.
_________________
* 3 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  prevádzkovatelia, ktorí sa zúčastňujú na prevádzkovaní, správe alebo vlastníctve rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkami krajín, ktoré boli identifikované ako nespolupracujúce tretie krajiny, ako sa uvádza v článku 33 nariadenia (ES) č. 1005/2008;
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
bb)  prevádzkovatelia, ktorí boli na základe trestnoprávneho alebo správneho konania uznaní za vinných z vážneho porušenia platných vnútroštátnych právnych predpisov v týchto oblastiach:
–  mzdové a pracovné podmienky v tomto odvetví;
–  zodpovednosť za výkon povolania;
–  obchodovanie s ľuďmi alebo drogami;
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b c (nové)
bc)  prevádzkovatelia, ktorí boli na základe trestnoprávneho alebo správneho konania uznaní za vinných z toho, že v jednom alebo viacerých členských štátoch vážne porušili právne predpisy Únie, najmä pokiaľ ide o:
–  pracovnú dobu a odpočinok rybárov;
–  právne predpisy v oblasti zdravia a bezpečnosti;
–  mzdové a pracovné podmienky v tomto odvetví;
–  počiatočnú kvalifikáciu a priebežnú odbornú prípravu rybárov;
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  prevádzkovatelia, ktorí nesplnili ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho s SRP1.
_______________
1 Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s.1.
Pozmeňujúci návrh 571
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a
a)  určením časového obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 2, ktoré má byť úmerné závažnosti alebo opakovaniu porušenia alebo nedodržania pravidiel;
a)  určením časového obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 2, ktoré je úmerné závažnosti alebo opakovaniu daného porušenia alebo nedodržania pravidiel, s prihliadnutím na kritériá, ako je spôsobená škoda a jej výška, rozsah porušenia alebo nedodržania pravidiel a ich opakovanie, pričom toto časové obdobie je aspoň jeden rok;
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4
4.  Členské štáty od prevádzkovateľov predkladajúcich žiadosť v rámci ENRF požadujú, aby poskytli podpísané vyhlásenie riadiacemu orgánu, v ktorom potvrdia, že dodržiavajú kritériá uvedené v odseku 1 a že sa nedopustili nezrovnalosti v rámci fondov EFR alebo ENRF, ako je uvedené v odseku 2. Členské štáty pred schválením operácie overia pravdivosť tohto vyhlásenia.
4.  Členské štáty od prevádzkovateľov predkladajúcich žiadosť v rámci ENRF požadujú, aby poskytli podpísané vyhlásenie riadiacemu orgánu, v ktorom potvrdia, že dodržiavajú kritériá uvedené v odseku 1 a odseku 2. Členské štáty pred schválením operácie overia pravdivosť tohto vyhlásenia, a to na základe informácií uvedených v národnom registri porušení pravidiel zriadenom podľa článku 93 nariadenia (ES) č. 1224/2009, alebo na základe iných údajov poskytnutých na tento účel.
Pozmeňujúci návrh 610
Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)
Článok 12a
Pozastavenie platieb
Prevádzkovateľom, ktorí sú vyšetrovaní v súvislosti so spáchaním porušenia predpisov podľa článku 12 ods. 1, sa pozastavia všetky platby v rámci ENRF. Ak sa zistí, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia predpisov podľa článku 12 ods. 1, jeho žiadosť sa považuje za neprípustnú.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a
(a)  operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu plavidiel;
a)  operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu plavidiel alebo ich schopnosť loviť ryby;
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  operácie ohrozujúce udržateľnosť morských biologických zdrojov a ekosystémov;
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  opatrenia, ktoré rušia pracovné miesta;
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  investície na palube plavidiel patriacich k časti flotily, ktorá v správe o kapacite podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP] nepreukázala udržateľnú rovnováhu medzi rybolovnými možnosťami a kapacitou flotily;
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c
(c)  dočasné zastavenie rybolovných činností;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d
(d)  experimentálny rybolov;
d)  prieskumný rybolov;
Pozmeňujúci návrh 611
Návrh nariadenia
Článok 15 – odseky 2 až 4
2.  Na udržateľný rozvoj rybárstva, akvakultúry a rybolovných oblastí podľa kapitol I, II a III hlavy V sa vyčlení 4 535 000 000 EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
2.  Na udržateľný rozvoj rybárstva, akvakultúry a rybárskych oblastí podľa kapitol I, II a III hlavy V sa vyčlení maximálne 71,86 % z prostriedkov uvedených v odseku 1.
3.  Na kontrolné opatrenia a na opatrenia na presadzovanie uvedené v článku 78 sa vyčlení 477 000 000 EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
3.  Na kontrolné opatrenia a na opatrenia na presadzovanie uvedené v článku 78 sa vyčlení minimálne 12,5 % z prostriedkov uvedených v odseku 1.
4.  Na opatrenia na zber údajov uvedené v článku 79 sa vyčlení 358 000 000 EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
4.  Na opatrenia na zber údajov uvedené v článku 79 sa vyčlení minimálne 12,97 % z prostriedkov uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – úvodná časť
5.  Prostriedky vyčlenené na kompenzáciu pre najvzdialenejšie regióny podľa kapitoly V hlavy V nemôžu za jeden rok presiahnuť sumu:
5.  Prostriedky vyčlenené na kompenzáciu pre najvzdialenejšie regióny podľa kapitoly V hlavy V nemôžu presiahnuť sumu:
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – zarážka 1
–  4 300 000 EUR pre Azory a Madeiru;
–  X EUR ročne pre Azory a Madeiru;
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – zarážka 2
–  5 800 000 EUR pre Kanárske ostrovy;
–  X EUR ročne pre Kanárske ostrovy;
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – zarážka 3
–  4 900 000 EUR pre Francúzsku Guyanu a Réunion.
–  X EUR ročne pre francúzske najvzdialenejšie regióny.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6
6.  Na pomoc na skladovanie uvedenú v článku 72 od roku 2014 do roku 2018 vrátane sa vyčlení 45 000 000 EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
6.  Na výrobné a marketingové plány uvedené v článku 69 a na pomoc na skladovanie uvedenú v článku 70 sa vyčlení X EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 616
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6 a (nový)
6a.  Členské štáty majú možnosť využívať finančné prostriedky dostupné podľa článku 15 ods. 2, ods. 5 a ods. 6 na opatrenia podľa článku 15 ods. 3 a ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)
Článok 16a
[Ročné referenčné sumy a ročné rozpočtové prostriedky]
1.  Celková orientačná referenčná suma – vymedzená v bode [17] medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z xx/201z o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení – na vykonávania tohto programu na obdobie 2014 – 2020 je X EUR (v stálych cenách roku 2011).
2.  Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a medziinštitucionálnej dohody z xx/201z medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a – bod i
i)  úroveň zamestnanosti v rybárstve a akvakultúry;
i)  úroveň zamestnanosti v rybolove, akvakultúre a spracovateľskom odvetví;
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  úroveň zamestnanosti v rybárstve a akvakultúry;
ii)  úroveň zamestnanosti v rybolove, akvakultúre a spracovateľskom odvetví;
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  rozsah úloh zberu údajov zberu údajov príslušného členského štátu, ktorý sa odhadne na základe veľkosti vnútroštátnej rybárskej flotily, množstva vykládok, objemu vedeckých monitorovacích činností na mori a počtu prieskumov, na ktorých sa členský štát zúčastňuje, a
iii)  rozsah úloh zberu a správy údajov príslušného členského štátu, ktorý sa odhadne na základe veľkosti vnútroštátnej rybárskej flotily, množstva vylodení, objemu vedeckých monitorovacích činností na mori a počtu prieskumov, na ktorých sa členský štát zúčastňuje, a
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b – bod iv
iv)  dostupné zdroje pre zber údajov v porovnaní s rozsahom úloh zberu údajov členského štátu, pričom dostupné prostriedky sa určia podľa počtu pozorovateľov na mori a objemu ľudských zdrojov a technických prostriedkov potrebných na vykonávanie národného programu odoberania vzoriek pre zber údajov.
iv)  zdroje pre zber a správu údajov, ktoré sú k dispozícii, v porovnaní s rozsahom úloh zberu a správy údajov členského štátu, pričom dostupné prostriedky sa určia podľa ľudských zdrojov a technických prostriedkov potrebných na vykonávanie národného programu odoberania vzoriek pre zber údajov.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c
c)  Pokiaľ ide o všetky opatrenia, predchádzajúce prostriedky pridelené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 a predchádzajúcu spotrebu podľa nariadenia Rady (ES) č. 861/2006.
c)  Pokiaľ ide o všetky opatrenia, predchádzajúce prostriedky pridelené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 na obdobie rokov 2007 – 2013 a predchádzajúcu spotrebu podľa nariadenia Rady (ES) č. 861/2006.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Každý členský štát vypracuje jednotný operačný program na vykonávanie priorít Únie, ktoré sa budú spolufinancovať z fondu EFNR.
1.  Každý členský štát vypracuje jednotný operačný program na vykonávanie priorít Únie uvedených v článku 6 tohto nariadenia, ktoré sa budú spolufinancovať z fondu ENRF.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Pokiaľ ide o časť operačného programu uvedenú v článku 20 ods. 1 písm. n), Komisia najneskôr do 31. mája 2013 prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme priority Únie pre politiku presadzovania a kontroly.
3.  Pokiaľ ide o časť operačného programu uvedenú v článku 20 ods. 1 písm. n), Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 127 prijať delegované akty, ktorými sa najneskôr do 31. mája 2013 stanovia priority Únie pre politiku presadzovania a kontroly.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 (nový)
2.  Každý členský štát zahrnie výrobné a marketingové plány podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. .../... [ o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry].
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno c
c)  naplánovanie vhodných opatrení na zjednodušenie a umožnenie vykonávania programu;
c)  naplánovanie vhodných opatrení na zjednodušenie a umožnenie vykonávania programu, najmä na zjednodušenie prístupu k dostupnej finančnej podpore pre prevádzkovateľov maloobjemového pobrežného rybolovu;
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 19 – písmeno d a (nové)
Au lieu que b)
da)  prípadne súlad opatrení v rámci priorít Únie pre ENRF uvedených v článku 38 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia a prioritných rámcových aktivít pre sústavu Natura 2000 uvedených v článku 8 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS a dosiahnutie dobrého stavu životného prostredia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno b
b)  analýzu situácie metódou SWOT a identifikáciu potrieb, ktoré je potrebné riešiť v geografickej oblasti krytej programom;
b)  analýzu situácie metódou SWOT a identifikáciu potrieb, ktoré je potrebné riešiť v geografickej a environmentálnej oblasti krytej programom;
Štruktúra analýzy vychádza z priorít Únie. Špecifické potreby týkajúce sa zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa jej a podpory inovácií sa hodnotia podľa priorít Únie s cieľom určiť náležité reakcie v týchto dvoch oblastiach na úrovni jednotlivých priorít; syntéza stavu oblastí politík oprávnených na podporu z hľadiska silných a slabých stránok;
Štruktúra analýzy vychádza z priorít Únie stanovených v článku 6. Špecifické potreby týkajúce sa zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa jej a podpory inovácií sa hodnotia podľa priorít Únie s cieľom určiť najvhodnejšie reakcie v týchto dvoch oblastiach na úrovni jednotlivých priorít súvisiacich s týmito oblasťami;
Táto analýza sa zaoberá aj účinkami vykonávania SRP na každý pobrežný región alebo oblasť.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  analýzu následkov vykonávania SRP na pracovné miesta v celom hodnotovom reťazci a inovačné návrhy na pracovné miesta v dotknutých oblastiach;
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno c
(c)  preukázanie náležitého prístupu integrovaného do programu smerom k inováciám, životnému prostrediu vrátane osobitných potrieb lokalít sústavy Natura 2000 a k zmierneniu zmeny klímy a prispôsobeniu sa jej;
c)  analýzu preukazujúcu, že program berie do úvahy účinok rybolovu a akvakultúry na životné prostredie a podľa potreby aj osobitné potreby lokalít sústavy Natura 2000, ako aj dosahovanie dobrého stavu životného prostredia, zriadenie súvislej siete oblastí obnovy populácií rýb a zmiernenie zmeny klímyprispôsobenie sa jej;
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  posúdenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami, ako vyžaduje v súlade s nariadením (EÚ) č. .../... [o SRP] a opis opatrení, ktoré sa prijali s cieľom dodržať stropy rybolovnej kapacity podľa prílohy II k tomuto nariadeniu;
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h
(h)  jasné označenie operácií v zmysle kapitoly III hlavy V, ktoré sa môžu vykonávať kolektívne, a preto môžu získať vyššiu pomoc podľa článku 95 ods. 3;
h)  jasné označenie opatrení v zmysle hlavy V kapitoly III, ktoré sa môžu vykonávať kolektívne, a preto môžu získať vyššiu pomoc podľa článku 95 ods. 3;
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  akčný plán pre drobný a pobrežný rybolov stanovujúci stratégiu pre rozvoj, konkurencieschopnosť a udržateľnosť drobného a pobrežného rybolovu;
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h b (nové)
hb)  podrobný opis opatrení súvisiacich s prípravou a vykonávaním výrobných a marketingových plánov, ktoré získavajú podporu podľa článku 69;
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno i
i)  analýza potrieb týkajúcich sa požiadaviek na monitorovanie a hodnotenie a plán hodnotenia uvedený v článku 49 [nariadenia EÚ, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia]. Členské štáty zabezpečia dostatočné zdroje a činnosti zamerané na budovanie kapacít s cieľom uspokojiť identifikované potreby;
i)  požiadavky na hodnotenie a plán hodnotenia uvedený v článku 49 [nariadenia () č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], a opatrenia, ktoré treba prijať s cieľom uspokojiť identifikované potreby;
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno j – bod ii
ii)  tabuľku, v ktorej sa uvedú príslušné zdroje fondu EFNR a podiel spolufinancovania pre ciele podľa priorít Únie v článku 6 a pre technickú pomoc. V tejto tabuľke sa v prípade potreby osobitne označia zdroje ENRF a miery spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú odchylne od všeobecného pravidla článku 94 ods. 1 pre podporu uvedenú v článku 72, článku 73, článku 78 ods. 2 písm. a) až d) a f) až j), v článku 78 ods. 2 písm. e) a článku 79.
ii)  tabuľku, v ktorej sa uvedú príslušné zdroje fondu ENRF a miera spolufinancovania priorít Únie v článku 6 a technickej pomoci. V tejto tabuľke sa v prípade potreby osobitne označia zdroje ENRF a podiely spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú odchylne od všeobecného pravidla článku 94 ods. 1 pre podporu uvedenú v článku 72, článku 73, článku 78 ods. 2 písm. a) až d) a f) až j), v článku 78 ods. 2 písm. e) a článku 79.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno k
k)  informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými z ostatných fondov spoločného strategického rámca alebo z rámcového programu LIFE;
k)  informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými z ostatných politík a finančných nástrojov Únie;
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – bod 1 – bod i a (nový)
ia)  jasný opis úloh skupín FLAG a riadiaceho orgánu alebo orgánu zodpovedného za stanovenie úloh v oblasti uplatňovania stratégie;
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – bod 1 – bod ii
ii)  opisu postupov monitorovania a hodnotenia, ako aj zloženia monitorovacieho výboru;
ii)  opisu postupov monitorovania a hodnotenia, ako aj celkového zloženia monitorovacieho výboru;
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno m
m)  určenie partnerov podľa článku 5 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], a výsledky konzultácie s partnermi;
m)  postup určenia partnerov podľa článku 5 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a výsledky konzultácie s partnermi; k zmenám partnerov môže dochádzať v priebehu programu so súhlasom monitorovacieho výboru;
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno n – bod i
i)  zoznam orgánov vykonávajúcich systém kontrol, inšpekcií a presadzovania a stručný opis ich ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, ich vybavenie, ktoré je k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, predovšetkým počet plavidiel, lietadiel a helikoptér;
i)  zoznam orgánov vykonávajúcich systém kontrol, inšpekcií a presadzovania a stručný opis ich ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, ich hlavné vybavenie, ktoré je k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, predovšetkým počet plavidiel, lietadiel a helikoptér;
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – úvodná časť
o)  Na účely cieľa týkajúceho sa zberu údajov pre udržateľné rybárstvo uvedené v článku 6 ods. 6 a v článku 18 ods. 4 a v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 37 ods. 5 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike]:
o)  Na účely cieľa týkajúceho sa zberu údajov pre udržateľné rybárstvo založené na ekosystéme uvedené v článku 6 ods. 6 a v článku 18 ods. 4 a v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 37 ods. 5 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a na vypracovanie analýzy sociálno-hospodárskej situácie v odvetviach spracovania a uvádzania na trh produktov rybolovu a akvakultúry:
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod i
i)  opis činností zbierania údajov, ktoré sa majú vykonať, aby bolo možné vykonať tieto hodnotenia:
i)  opis činností zbierania údajov, ktoré sa majú vykonať, pričom treba konzultovať so zainteresovanými stranami, aby bolo možné vykonať tieto hodnotenia:
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod i – zarážka 1
–  hodnotenie odvetvia rybolovu (biologické, hospodárske a transverzálne premenné, ako aj výskumné prieskumy na mori);
–  hodnotenie odvetvia rybolovu (biologické, hospodárske, sociálne a transverzálne premenné v celom hodnotovom reťazci, ako aj výskumné prieskumy na mori);
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod i – zarážka 2
–  hodnotenie hospodárskej situácie odvetvia akvakultúry a spracovateľského priemyslu;
–  hodnotenie hospodárskej a sociálnej situácie odvetvia akvakultúry a spracovateľského priemyslu;
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod i – zarážka 3
–  hodnotenie vplyvu odvetvia rybolovu na ekosystém.
—  hodnotenie vplyvu odvetví rybolovu a akvakultúry na ekosystém, ktoré umožní porovnanie druhov činností rybolovu a akvakultúry a častí flotily podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP].
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod iii
iii)  preukázanie schopnosti na dosiahnutie riadneho finančného a administratívneho riadenia požiadaviek týkajúcich sa zbieraných údajov.
iii)  odôvodnenie schopnosti na dosiahnutie riadneho finančného a administratívneho riadenia požiadaviek týkajúcich sa zbieraných údajov.
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4
4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá na predloženie prvkov opísaných v odsekoch 1, 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 128 ods. 2.
4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú pravidlá na predloženie prvkov opísaných v odsekoch 1, 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu schváli operačný program.
2.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa schváli operačný program, ak je ubeupečená, že boli splnené požiadavky uvedené v odseku 1. Operačné programy sa po schválení zverejnia.
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia na tento účel prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie, v ktorom podrobne opíše zmeny priorít Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly uvedenej v článku 18 ods. 3 a príslušné oprávnené operácie, ktoré sa majú uprednostniť.
Komisia je na tento účel splnomocnená v súlade s článkom 127 prijať delegované akty , v ktorých podrobne opíše zmeny priorít Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly uvedenej v článku 18 ods. 3 a príslušné oprávnené operácie, ktoré sa majú uprednostniť.
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 3
Členské štáty zohľadnia nové priority stanovené v rozhodnutí spomenutom v druhom pododseku tohto odseku a Komisii do 31. októbra roku, ktorý predchádza roku príslušného plnenia, predložia zmeny a doplnenia operačného programu.
Členské štáty môžu meniť svoj operačný program, pričom zohľadnia nové priority stanovené v rozhodnutí spomenutom v druhom pododseku tohto odseku. Všetky takéto pozmeňujúce návrhy predložia Komisii do 31. októbra roku, ktorý predchádza roku príslušného plnenia.
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
1.  Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 písm. o) členské štáty do 31. októbra každého roku predložia Komisii ročný pracovný plán. Ročné pracovné plány majú obsahovať opis postupov a metód, ktoré sa použijú pri zbere a analýze údajov a pri odhade ich správnosti a presnosti.
1.  Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 písm. o) členské štáty do 31. októbra každého roku predložia Komisii ročný pracovný plán alebo jej oznámia, že sa pokračuje v pláne, ktorý bol platný v predchádzajúcom roku. Ročné pracovné plány sa vypracujú v rámci viacročného národného programu vypracovaného v súlade s programom Únie a majú obsahovať opis postupov a metód, ktoré sa použijú pri zbere a analýze údajov a pri odhade ich správnosti a presnosti.
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  zavedenia alebo zrušenia opatrení alebo typov operácií;
b)  zavedenia alebo zrušenia opatrení alebo typov relevantných operácií a informácií a ukazovateľov, ktoré s nimi súvisia;
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
2.  Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 128 ods. 2.
2.  Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Článok 25 – názov
Ročný pracovný program
Viacročný operačný program a ročné pracovné programy
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  Na vykonávanie kapitol I a II hlavy VI a článku 92 Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme ročný pracovný program v súlade s cieľmi stanovenými v týchto kapitolách. Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3.
1.  S cieľom stanoviť podrobnosti uplatňovania hlavy VI kapitol I a II a článku 92 Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 127, v ktorých vymedzí viacročný operačný program, ktorého úlohou je okrem iného stanoviť ročné pracovné programy v súlade s cieľmi stanovenými v týchto kapitolách.
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2
2.  Ročným pracovným programom sa stanovia sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a jeho celková suma. Musí obsahovať aj opis činností, ktoré sa majú financovať, uvedenie sumy pridelenej jednotlivým činnostiam, indikatívny časový harmonogram vykonávania a informácie o ich vykonávaní. Pre granty obsahuje priority, hlavné hodnotiace kritériá a maximálny podiel spolufinancovania.
2.  Viacročným operačným programom a ročnými pracovnými programami sa stanovia sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a jeho celková suma. Musia obsahovať aj opis činností, ktoré sa majú financovať, uvedenie sumy pridelenej jednotlivým činnostiam a orientačný časový harmonogram vykonávania a informácie o ich vykonávaní. Pre granty sa uvedú priority, hlavné hodnotiace kritériá a maximálny podiel spolufinancovania. Okrem toho sa uvedie požiadavka na podávanie výročných správ o uplatňovaní rozpočtu.
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1
1.  Majiteľ rybárskeho plavidla, ktorému sa poskytne podpora podľa článku 32 ods. 1 písm. b), článku 36, článku 39 ods. 1 písm. a) alebo 40 ods. 2 tohto nariadenia, nesmie presunúť predmetné plavidlo do tretej krajiny mimo Únie počas najmenej piatich rokov odo dňa, keď došlo k uskutočneniu platby na účet príjemcu.
1.  Majiteľ rybárskeho plavidla, ktorému sa poskytne podpora podľa článku 32, článku 36, článku 39 alebo 40 tohto nariadenia, nesmie presunúť predmetné plavidlo do tretej krajiny mimo Únie počas najmenej piatich rokov odo dňa, keď došlo k uskutočneniu platby tejto podpory na účet príjemcu, pokiaľ príjemca nevráti pomernú časť tejto podpory pred takýmto prevodom. Prvá veta tohto odseku nemá vplyv na článok 135 [nariadenia o rozpočtových pravidlách].
Pozmeňujúci návrh 618
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 a (nový)
1a.  Celkový finančný príspevok z ENRF na opatrenia programov udržateľného zamestnávania mladých ľudí v maloobjemovom pobrežnom rybolove podľa v článku 32 (-1), prechodné zastavenie činnosti podľa článku 33A, výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov podľa článku 39 a trvalé zastavenie činnosti nepresiahne 20 % finančnej pomoci Únie na členský štát.
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1
1.  S cieľom podnietiť inovácie v oblasti rybárstva sa podpora v rámci fondu EFNR môže vzťahovať na projekty zameriavajúce sa na vývoj a zavádzanie nových alebo výrazne vylepšených výrobkov v porovnaní so súčasným stavom technológií, nových alebo vylepšených procesov a nových alebo vylepšených systémov riadenia a organizačných systémov
1.  S cieľom podnietiť inovácie v oblasti rybárstva a spracovateľského priemyslu sa podpora v rámci fondu ENRF môže vzťahovať na projekty zameriavajúce sa na vývoj a zavádzanie nových alebo výrazne vylepšených technik, vybavenia alebo výrobkov, napríklad návrhom inovačných plavidiel, ako aj nových alebo vylepšených procesov a nových alebo vylepšených systémov riadenia a organizačných systémov za predpokladu, že takéto projekty prispievajú k plneniu cieľov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP].
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2
2.  Operácie financované na základe tohto článku sa vykonávajú v spolupráci s vedeckým alebo technickým orgánom uznaným členským štátom, ktorý overuje výsledky týchto operácií.
2.  Operácie financované na základe tohto článku vykonáva vedecký alebo technický orgán uznaný členským štátom alebo Úniou alebo sa vykonávajú v spolupráci s týmto orgánom, ktorý overuje výsledky týchto operácií.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3
3.  Členské štáty výsledky operácií financovaných na základe tohto článku náležite propagujú podľa článku 120.
3.  Výsledky operácií financovaných na základe tohto článku sú súčasťou verejne dostupných správ a členské štáty ich náležite propagujú podľa článku 120.
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 a (nový)
3a.  Postup prekladania žiadostí o podporu inovácií by mal byť prístupnejší, aby sa podporilo vypracovanie väčšieho počtu projektov.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť
1.  EFNR môže s cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov podporovať:
1.  EFNR môže s cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov a s cieľom presadzovať udržateľnejšie rybárstvo podporovať:
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  poskytovanie odborného poradenstva v oblasti rozvíjania činností udržateľnejšieho rybolovu so zameraním na obmedzenie a pokiaľ možno odstránenie vplyvov týchto činností na morské, suchozemské a sladkovodné ekosystémy;
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  poskytovanie technického, právneho a hospodárskeho poradenstva v súvislosti s projektmi, ktoré sú potenciálne oprávnené na podporu na základe tejto kapitoly;
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno b
(b)  poskytovanie odborného poradenstva v oblasti obchodných a marketingových stratégií.
b)  poskytovanie odborného poradenstva v oblasti podnikových a marketingových stratégií vrátane poradenstva v oblasti propagácie, marketingu a styku s verejnosťou.
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
2.  Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti poskytovanie poradenských služieb spomínaných v odseku 1 písm. a) a b) majú na starosti schválené vedecké a technické orgány s požadovanými poradenskými právomocami, ako ich uznávajú vnútroštátne predpisy jednotlivých členských štátov.
2.  Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, poskytovanie poradenských služieb a služieb spomínaných v odseku 1 písm. a), aa), ab) a b) majú na starosti uznané vedecké, akademické, profesijné a technické orgány s požadovanými poradenskými právomocami, ako ich uznávajú vnútroštátne predpisy jednotlivých členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3
3.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne prevádzkovateľom alebo organizáciám združujúcim rybárov, ktoré sú uznané príslušným členským štátom, a ktoré zadali vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti podľa odseku 1.
3.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne prevádzkovateľom, organizáciám združujúcim rybárov alebo verejnoprávnym orgánom, ktoré sú uznané príslušným členským štátom a ktoré zadali vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti alebo požiadali o poradenstvo alebo poradenské služby podľa odseku 1 písm. a), aa), ab) a b).
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4
4.  Členské štáty zabezpečia, aby operácie financované podľa tohto článku boli vybrané prostredníctvom zrýchleného postupu.
4.  Členské štáty zabezpečia, aby operácie financované podľa tohto článku boli vybrané prostredníctvom zrýchleného postupu, najmä v prípade maloobjemového pobrežného rybolovu a vnútrozemského rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podporiť výmenu poznatkov medzi vedeckými a rybárskymi subjektmi sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom podporiť lepšie zbieranie, propagáciu a výmenu poznatkov medzi vedeckými a rybárskymi subjektmi sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno a
a)  vytvorenie siete pozostávajúcej z jedného alebo viacerých nezávislých vedeckých orgánov a rybárov alebo jednej alebo viacerých organizácií združujúcich rybárov;
a)  vytvorenie sietí, partnerských dohôd, zmlúv alebo združení v rámci z jedného alebo viacerých nezávislých vedeckých orgánov a rybárov alebo jednej alebo viacerých organizácií združujúcich rybárov s účasťou tých verejných orgánov členských štátov, ktoré si prajú zúčastniť sa na činnosti.
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno b
b)  činnosti vykonávané touto sieťou, ako je uvedené v písmene a).
b)  činnosti vykonávané v rámci sietí, partnerských dohôd, zmlúv alebo združení vytvorených v súlade s písm. a).
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
2.  Medzi činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) môže patriť zber údajov, vypracúvanie štúdií, šírenie poznatkov a osvedčených postupov.
2.  Medzi činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) môže patriť zber a správa údajov, spoločné výskumné projekty, vypracúvanie štúdií, pilotné projekty, semináre, šírenie poznatkov a osvedčených postupov.
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno a
(a)  celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých poznatkov a inovatívnych postupov a na získavanie nových odborných zručností predovšetkým v oblasti udržateľného riadenia morských ekosystémov, činností v námornom odvetví, inováciípodnikania;
a)  akcie a operácie na podporu profesionálnej odbornej prípravy, celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých, technických, ekonomických alebo právnych poznatkov a inovatívnych postupov a získavanie nových odborných zručností predovšetkým v oblasti:
–  udržateľného riadenia morských a vnútrozemských vodných ekosystémov;
–  činností v námornom odvetví;
–  inovácií;
–  podnikania, najmä prístupu mladých ľudí k povolaniam v odvetví rybárstva;
–  hygieny, zdravia a bezpečnosti;
–  odbornej prípravy rybárov v oblasti uplatňovania ustanovení spoločnej rybárskej politiky;
–  prevencie rizík z povolania.
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno b
b)  vytváranie sietí a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami vrátane organizácií podporujúcich rovnosť príležitostí žien a mužov;
b)  vytváranie sietí a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami vrátane vzdelávacích organizácií a organizácií podporujúcich rovnosť príležitostí žien a mužov a podpora a uznanie kľúčovej úlohy, ktorú zohrávajú ženy v rybolovných komunitách;
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno c
c)  podpora sociálneho dialógu na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, na ktorom sa zúčastňujú rybári alebo iné dotknuté zúčastnené strany.
c)  podpora sociálneho dialógu na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, na ktorom sa zúčastňujú prevádzkovatelia, sociálni partneri a iné dotknuté zúčastnené strany s osobitným dôrazom na nedostatočne zastúpené skupiny, napríklad skupiny, ktoré sa venujú maloobjemovému pobrežnému rybolovu a rybolovu, ktorý sa uskutočňuje peši.
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Článok 32 – názov
Uľahčenie diverzifikácie a tvorby pracovných miest
Uľahčenie podnikania, diverzifikácie a tvorby pracovných miest
Pozmeňujúci návrh 619
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek -1 c (nový)
-1c. S cieľom uľahčiť tvorbu pracovných miest pre mladých ľudí v maloobjemovom pobrežnom rybolove môže ENRF podporovať:
a)  programy stáží na palube plavidiel maloobjemového pobrežného rybolovu;
b)  odbornú prípravu v oblasti udržateľného rybolovu, ako sú udržateľné techniky rybolovu, selektívny rybolov, morská biológia, ochrana morských biologických zdrojov;
Pozmeňujúci návrh 620
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek -1 b (nový)
-1b. Na podporu podľa odseku 1 majú nárok osoby mladšie ako 30 rokov vedené ako nezamestnané a uznané ako nezamestnané príslušným orgánom členského štátu. Účastníka programu by mal na palube sprevádzať skúsený rybár vo veku minimálne 50 rokov;
Pozmeňujúci návrh 621
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek -1 a (nový)
-1 a. Podpora podľa odseku 1 sa udelí každému príjemcovi maximálne na obdobie dvoch rokov počas programového obdobia a maximálne vo výške 40 000 EUR;
Pozmeňujúci návrh 622
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek -1 (nový)
-1. Dve tretiny programu stáže sa uskutočňujú ako odborná príprava na palube plavidla a jedna tretina ako teoretická príprava.
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom uľahčiť diverzifikáciu a tvorbu pracovných miest sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom uľahčiť diverzifikáciu sa z fondu ENRF môže podporovať aj doplnkové činnosti súvisiace s hlavným podnikaním v oblasti rybolovu prostredníctvom:
Pozmeňujúci návrh 267
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno a
a)  začatie podnikania, ktoré nesúvisí s rybolovom;
a)  investícií na palube do činností, ktoré dopĺňajú rybolov, ako sú napr. environmentálne služby a činnosti v oblasti vzdelávania alebo cestovného ruchu;
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno b
b)  prispôsobenie plavidiel používaných v rámci maloobjemového pobrežného rybolovu tak, aby sa dali využiť činnosti, ktoré nesúvisia s rybolovom
b)  prispôsobenie plavidiel používaných v rámci maloobjemového pobrežného rybolovu tak, aby sa dali využiť na činnosti mimo komerčného rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno b
b)  prispôsobenie plavidiel používaných v rámci maloobjemového pobrežného rybolovu tak, aby sa dali využiť činnosti, ktoré nesúvisia s rybolovom.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytne rybárom, ktorí:
2.  Podpora podľa odseku -1 a odseku 1 písm. a) sa poskytne rybárom, ktorí:
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2 – písmeno a
(a)  predložia podnikateľský plán zameraný na rozvoj nových činností;
a)  predložia podnikateľský plán zameraný na rozvoj ich činností;
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3
3.  Podporu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť drobným pobrežným rybárom, ktorí vlastnia rybárske plavidlo zaregistrované v rámci Únie ako aktívne a ktorí vykonávali činnosti na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory. Natrvalo sa odníme licencia na rybolov pridružená k danému rybárskemu plavidlu.
3.  Podporu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť malým pobrežným rybárom, ktorí vlastnia rybárske plavidlo zaregistrované v rámci Únie ako aktívne a ktorí vykonávali činnosti na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3 a (nový)
3a.  Podpora sa podľa odseku 1 písm. (c) poskytuje rybárom len za predpokladu, že doplňujúce činnosti k rybolovu súvisia s hlavnou činnosťou podniku pôsobiaceho v oblasti rybárstva, napr. rybársky cestovný ruch, reštaurácie, environmentálne služby v oblasti rybárstva alebo vzdelávacie činnosti týkajúce sa rybárstva.
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 4
4.  Príjemcovia podpory uvedenej v odseku 1 sa nesmú zapájať do profesionálneho rybolovu v priebehu najmenej piatich rokov nasledujúcich po prijatí poslednej platby podpory.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Článok 32 a (nový)
Článok 32a
Podpora na začatie činnosti pre mladých rybárov
1.  Z ENRF sa môže poskytovať individuálna podpora pre mladých rybárov za podmienky, že:
–  majú menej ako 35 rokov;
–  preukážu, že aspoň päť rokov pracovali ako rybári alebo majú rovnocennú odbornú prípravu;
–  po prvýkrát nadobudli do vlastníctva rybárske plavidlo na maloobjemový pobrežný rybolov, ktoré je staré 5 až 20 rokov, pričom vykonávalo rybolovné činnosti počas predošlých piatich rokov.
2.  Rybárske plavidlo uvedené v odseku 1 patrí do časti flotily, ktorej správa o kapacite podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP]] preukazuje rovnováhu medzi rybolovnými možnosťami a kapacitou flotily.
3.  Suma podpory podľa odseku 1 neprekročí 100 000 EUR.
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Článok 33 – názov
Zdravie a bezpečnosť na palube
Zdravie, hygiena a bezpečnosť na palube
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1
1.  S cieľom zlepšiť pracovné podmienky rybárov na palube sa z fondu EFNR môžu podporovať investície na palube alebo do jednotlivých zariadení, pokiaľ tieto investície presahujú normy požadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Európskej únie.
1.  S cieľom zlepšiť zdravotné, hygienické, bezpečnostné, pracovné a životné podmienky rybárov na palube sa z fondu ENRF môžu podporovať investície na palube alebo do jednotlivých zariadení, pokiaľ tieto investície presahujú normy požadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Európskej únie a nezvyšujú rybolovnú kapacitu plavidla.
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 a (nový)
1a.  Na zlepšenie starostlivosti o rybárov v prípade nehody sa môžu z ENRF podporovať spoločné projekty zamerané na to, aby bolo zdravotné školenie v širokej miere dostupné celej posádke.
Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Článok 33 a (nový)
Článok 33a
Dočasné zastavenie rybolovných činností
1.  Z ENRF sa prispieva na financovanie opatrení na dočasné zastavenie rybolovných činností len v týchto prípadoch:
a)  konajúc v rámci viacročného plánu, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. .../... [o SRP];
b)  keď Komisia prijala núdzové opatrenia v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. .../.... [o SRP];
c)  počas období biologickej obnovy v určitých kritických fázach životného cyklu druhov, ak sú tieto opatrenia nevyhnutné na udržateľné využívanie rybolovných zdrojov, pomáhajú zachovať populácie a umožňujú vykonávať rybolov mimo období zákazu lovu.
Podpora sa poskytuje formou finančnej náhrady za obdobie nečinnosti.
2.  Trvanie opatrení uvedených v odseku 1 sa stanoví na základe najlepších dostupných vedeckých výskumov o stave populácií.
3.  Opakujúce sa sezónne pozastavenia rybolovných činností, ktoré nepatria do odseku 1 písm. c), sa nezohľadňujú pri udeľovaní dávok ani poskytovaní platieb podľa tohto článku.
4.  Z ENRF možno prispievať na financovanie opatrení uvedených v odseku 1 pre dotknutých rybárov a vlastníkov rybárskych plavidiel najviac počas šiestich mesiacov na jedno plavidlo v celom programovom období. Podpora sa poskytne:
a)  vlastníkom rybárskych plavidiel, ktoré sú začlenené do registra flotily Únie a ktoré vykonávali rybolovné činnosti najmenej 120 dní predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o podporu; a
b)  členom posádky, ktorí pracovali na palube rybárskeho plavidla, ktorého sa týka dočasné zastavenie činností, za podmienok uvedených v písm. a) tohto odseku.
5.  Príslušné rybárske plavidlo a členovia posádky nevykonávajú žiadnu rybolovnú činnosť počas obdobia, keď dostávajú podporu uvedenú v odseku 1. Členské štáty zabezpečia, že sa činnosť zastavila.
Pozmeňujúci návrh 623
Návrh nariadenia
Článok 33 b (nový)
Článok 33b
Vzájomné fondy na účely poistenia
1.  Z ENRF je možné prispievať do vzájomných fondov uznaných členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré umožňujú rybárom, ktorí sú pridruženými členmi, poistiť sa pre prípad:
(a)  strát spôsobených prírodnými katastrofami,
(b)  environmentálnymi alebo zdravotnými incidentmi.
(c)  nákladov na záchranu pre rybárske plavidlá, ktoré mali nehodu počas ich činnosti alebo sa potopili, čo viedlo k obetiam na životoch na mori;
(d)  konkrétnych sociálnych a ekonomických opatrení navrhnutých členskými štátmi pre rybárov na palube plavidiel, ktoré sa potopili v dôsledku nehody na mori.
2.  Udalosti úradne uzná za prírodné katastrofy alebo environmentálne či zdravotné incidenty príslušný členský štát alebo – v prípade potreby – sa vychádza z vnútorných pravidiel vzájomného fondu. Členské štáty môžu prípadne vopred stanoviť kritériá, na základe ktorých sa takéto oficiálne uznanie bude považovať za poskytnuté.
Pozmeňujúci návrh 624
Návrh nariadenia
Článok 33 c (nový)
Článok 33 c
Trvalé ukončenie rybolovných činností
1.  ENRF môže prispievať k financovaniu opatrení na trvalé ukončenie rybolovných činností len prostredníctvom zošrotovania rybárskych plavidiel za predpokladu, že schéma vyraďovania :
a)  je začlenená do operačného programu stanoveného v článku 20 a
b)  sa týka plavidiel patriacich do časti, kde v horizonte dlhodobého plánovania rybolovná kapacita nie je v skutočnej rovnováhe s rybolovnými možnosťami a
2.  Podpora podľa odseku 1 sa poskytne:
a)  vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré vykonávali rybolovné činnosti na mori najmenej 120 dní za rok počas dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti, alebo
b)  rybárom, ktorí pracovali na mori na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka trvalé zastavenie, najmenej 120 dní za rok počas dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti.
3.  Dotknutí rybári, vlastníci alebo dotknuté podniky skutočne ukončia všetky rybolovné činnosti. Príjemcovia takejto podpory poskytnú príslušnému orgánu členského štátu dôkazy o skutočnom ukončení rybolovnej činnosti. Pomerná časť kompenzácie sa vráti v prípade, že rybár alebo podnik obnovil rybolovnú činnosť v čase kratšom ako dva roky odo dňa predloženia žiadosti.
4.  Verejná podpora podľa tohto článku sa môže poskytovať do 31. decembra 2016.
5.  Podpora poskytovaná podľa tohto článku sa vypláca iba vtedy, ak bola z registra rybárskych plavidiel Únie trvale vyradená zodpovedajúca kapacita a licencie a ak boli povolenia na rybolov tiež natrvalo odobrané. Prijímateľ takejto podpory nemôže zaregistrovať nové rybárske plavidlo do piatich rokov od získania takejto podpory. Zníženie kapacity povedie k trvalému zodpovedajúcemu zníženiu stropu kapacity v danej časti flotily.
6.  Nárok na podporu podľa tohto článku nemajú majitelia tradičných a drevených plavidiel.
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Článok 34
Článok 34
vypúšťa sa
Podpora systému prevoditeľných rybolovných povolení v rámci SRP
1.  S cieľom zaviesť alebo upraviť systémy prevoditeľných rybolovných povolení podľa článku 27 [nariadenia o SRP] sa z fondu EFNR môžu podporovať:
a)  návrh a vývoj technických a administratívnych prostriedkov potrebných na vytvorenie alebo fungovanie systému prevoditeľných rybolovných povolení;
b)  zapojenie jednotlivých zúčastnených strán do návrhu a prípravy systémov prevoditeľných rybolovných povolení;
c)  monitorovanie a vyhodnocovanie systémov prevoditeľných rybolovných povolení;
d)  správu systémov prevoditeľných rybolovných povolení.
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a), b) a c) sa poskytuje výlučne verejným orgánom. Podpora podľa odseku 1 písm. d) tohto článku sa poskytuje verejným orgánom, právnickým alebo fyzickým osobám alebo uznaným organizáciám výrobcov zapojených do spoločného riadenia spojených prevoditeľných rybolovných povolení v súlade s článkom 28 ods. 4 nariadenia o spoločnej rybárskej politike.
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Článok 35 – názov
Podpora vykonávania opatrení na ochranu v rámci SRP
Podpora navrhovania a vykonávania opatrení na ochranu v rámci SRP
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie opatrení na ochranu podľa článkov 17 a 21 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom zabezpečiť účinné navrhovanie a vykonávanie priorít SRP týkajúcich sa regionálneho zamerania a opatrení na ochranu prijatých podľa [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] vrátane viacročných plánov sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a
(a)  návrh a vývoj technických a administratívnych prostriedkov potrebných na uplatnenie ochranných opatrení v zmysle článkov 17 a 21 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike];
a)  návrh, vývoj a monitorovanie technických a administratívnych prostriedkov potrebných na vypracovanie a uplatnenie viacročných plánov a ochranných opatrení v zmysle [nariadenia o spoločnej rybárskej politike];
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  zriadenie jednotnej siete oblastí obnovy populácie rýb podľa nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP];
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  uplatňovanie období na biologickú obnovu;
Pozmeňujúce návrhy 289 a 612
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno b
(b)  zapojenie jednotlivých zúčastnených strán do návrhu a vykonávania ochranných opatrení v zmysle článkov 17 a 21 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
(b)  zapojenie jednotlivých zúčastnených strán do návrhu a vykonávania viacročných plánov a ochranných opatrení v zmysle [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a spolupráca medzi členskými štátmi v tejto oblasti, a to aj prostredníctvom výborov spoločného riadenia združujúcich viaceré zúčastnené strany.
Pozmeňujúci návrh 640
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
(ba)  návrh, vývoj a monitorovanie kritérií rozdeľovania podľa článku 16a (nového) [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom obmedziť vplyv rybolovu na morské prostredie, podporiť odstránenie odvrhovania úlovkov a uľahčiť presun k využívaniu živých morských biologických zdrojov obnovujúcemu a udržujúcemu populácie zbieraných druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať maximálny udržateľný výnos, sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do zariadení, ktoré:
1.  S cieľom obmedziť vplyv rybolovu na morské prostredie, podporiť odstránenie odhadzovania úlovkov a uľahčiť presun k udržateľnému využívaniu živých morských biologických zdrojov obnovujúcemu a udržujúcemu populácie zbieraných druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať maximálny udržateľný výnos, sa z fondu ENRF môžu podporovať výskum a investície do zariadení, nástrojov alebo systémov, ktoré:
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  nahrádzajú rybársky výstroj za predpokladu, že nový výstroj má vhodnejšiu veľkosť, lepšiu selektívnosť, pokiaľ ide o druh, obmedzený vplyv na morské prostredie a zraniteľné morské ekosystémy a nezvyšuje kapacitu rybárskeho plavidla loviť ryby;
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno b
b)  znižujú nežiaduce úlovky komerčných zásob rýb alebo iné vedľajšie úlovky;
b)  znižujú nechcené alebo nepovolené úlovky komerčných populácií rýb alebo iné vedľajšie úlovky s dôrazom na vývoj a zavádzanie špeciálnych zariadení, ktoré znižujú tieto úlovky;
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno c
c)  obmedzujú fyzické a biologické účinky rybolovu na ekosystém alebo na morské dno.
c)  obmedzujú a pokiaľ možno odstraňujú fyzické a biologické účinky rybolovu na ekosystém alebo na morské dno najmä v oblastiach vymedzených ako biogeograficky citlivé;
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  chránia výstroj a úlovky pred cicavcami a vtákmi, ktoré sú chránené smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín1 alebo smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva2, ak sa tým neznižuje selektivita rybárskeho výstroja a ak sú prijaté všetky vhodné opatrenia na zabránenie fyzickej ujme dravcov.
__________________
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno c b (nové)
cb)  znižujú negatívny vplyv rybárskych činností na dobré životné podmienky zvierat;
Pozmeňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno c c (nové)
cc)  prispievajú k hodnoteniu stavu populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 a (nový)
1a.  V najvzdialenejších regiónoch sa podpora uvedená v odseku 1 môže poskytnúť na ukotvené zariadenia na zhlukovanie rýb len v prípade, že prispievajú k udržateľnému a selektívnemu rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3
3.  Podpora sa poskytne len v prípade, že sa vybavenie alebo iné zariadenia podľa odseku 1 vyznačujú preukázateľne lepšou selektívnosťou vo vzťahu k veľkosti rýb alebo preukázateľne nižším dosahom na druhy rýb, ktoré nie sú cieľové druhy, ako štandardné vybavenie alebo iné zariadenia povolené právnymi predpismi Únie alebo príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, ktoré boli prijaté v kontexte regionalizácie, ako je uvedené [v nariadení o SRP].
3.  Podpora sa poskytne len v prípade, že sa vybavenie alebo iné zariadenia podľa odseku 1 vyznačujú preukázateľne podstatne lepšou selektívnosťou vo vzťahu k veľkosti rýb a preukázateľne nižším dosahom na ekosystém a na druhy rýb, ktoré nie sú cieľové druhy, ako štandardné vybavenie alebo iné zariadenia, nástroje alebo systémy povolené právnymi predpismi Únie alebo príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, ktoré boli prijaté v kontexte regionalizácie, ako je uvedené [v nariadení o SRP].
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4 – písmeno b
b)  rybárom, ktorí vlastnia nahrádzaný výstroj a ktorí pracovali na palube rybárskeho plavidla zaregistrovaného v rámci Únie najmenej 60 dní v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory;
b)  rybárom, ktorí vlastnia výstroj, nástroje alebo systémy, ktoré sa majú vymeniť, a ktorí pracovali na palube rybárskeho plavidla zaregistrovaného v rámci Únie najmenej 60 dní v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory;
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Článok 36 a (nový)
Článok 36a
Pomoc určená na zmiernenie hospodárskych dôsledkov výnimočných udalostí
S cieľom zmierniť hospodársku situáciu spôsobenú výnimočnou udalosťou, ktorá bráni normálnemu rozvoju rybolovnej činnosti, ENRF môže poskytnúť pomoc pri dočasnom ukončení rybolovných činností, pričom táto pomoc je určená vlastníkom rybárskych plavidiel a rybárom. Realizácia opatrení na ochranu populácií rýb sa nepovažuje za výnimočnú udalosť.
Pozmeňujúci návrh 574/REV
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1
1.  S cieľom prispieť k zabráneniu odvrhovania úlovkov a vedľajších úlovkov a uľahčiť presun k využívaniu živých morských biologických zdrojov obnovujúcemu a udržujúcemu populácie zbieraných druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať maximálny udržateľný výnos sa z fondu EFNR môžu podporovať projekty zamerané na vývoj alebo zavádzanie do praxe nových technických alebo organizačných poznatkov, prostredníctvom ktorých možno znížiť účinky rybolovných činností na životné prostredie alebo docieliť udržateľné využívanie morských biologických zdrojov.
1.  S cieľom prispieť k odstráneniu odhadzovania úlovkov a vedľajších úlovkov a uľahčiť presun k využívaniu živých morských biologických zdrojov obnovujúcemu a udržujúcemu populácie zbieraných druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať maximálny udržateľný výnos, a s cieľom obmedziť vplyv rybolovu na morské prostredie a vplyv chránených dravcov, sa z fondu ENRF môžu podporovať režimy a projekty, ktoré sú zamerané na vývoj, zlepšenie alebo zavádzanie do praxe nových technických alebo organizačných poznatkov, prostredníctvom ktorých možno znížiť účinky rybolovných činností na životné prostredie, vrátane lepších techník rybolovu a lepšej selektivity rybolovných operácií, alebo na dosiahnutie udržateľného využívania morských biologických zdrojov a spolužitia s chránenými dravcami na základe ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva.
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2
2.  Operácie financované v rámci tohto článku sa musia vykonávať v spolupráci s vedeckým alebo technickým orgánom uznaným vnútroštátnymi právnymi predpismi jednotlivých členských štátov, ktorý potvrdí výsledky týchto operácií.
2.  Operácie financované v rámci tohto článku, ktoré sa môžu vykonávať organizáciami rybárov uznávanými členským štátom, sa vykonávajú v spolupráci s vedeckým alebo technickým orgánom uznaným každým členským štátom, ktorý potvrdí výsledky týchto operácií.
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3
3.  Výsledky operácií financovaných podľa tohto článku musia členské štáty primerane zverejniť podľa článku 120.
3.  Výsledky operácií financovaných podľa tohto článku členské štáty zverejnia podľa článku 120.
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4
4.  Rybárske plavidlá zapojené do projektov financovaných v rámci tohto článku nemôžu presiahnuť 5 % plavidiel národnej flotily príslušnej krajiny, resp. 5 % tonáže národnej flotily príslušnej krajiny (zohľadňuje sa tonáž brutto) podľa výpočtu v čase predloženia žiadosti.
4.  Rybárske plavidlá zapojené do projektov financovaných v rámci tohto článku nemôžu presiahnuť 5 % plavidiel národnej flotily príslušnej krajiny, resp. 5 % tonáže národnej flotily príslušnej krajiny (zohľadňuje sa tonáž brutto) podľa výpočtu v čase predloženia žiadosti. Na žiadosť členského štátu, v riadne odôvodnených prípadoch a na základe odporúčania Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF) Komisia môže schváliť projekty, ktoré presahujú limity stanovené v tomto odseku.
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5
5.  Činnosti súvisiace so skúšaním nového vybavenia alebo nových postupov sa vykonajú v rámci možností rybolovu určených pre príslušný členský štát.
5.  Činnosti súvisiace so skúšaním nového vybavenia alebo nových postupov sa vykonajú v rámci možností rybolovu určených pre príslušný členský štát alebo v rámci kvóty pre vedecký výskum podľa článku 33 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1224/2009.
Pozmeňujúci návrh 625
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podnietiť zapojenie rybárov do ochrany a obnovy morskej biodiverzity a ekosystémov vrátane služieb, ktoré poskytujú, pri udržateľnom rybolove sa z fondu EFNR môžu financovať tieto operácie:
1.  S cieľom podnietiť zapojenie rybárov do ochrany a obnovy morskej biodiverzity a ekosystémov vrátane služieb, ktoré poskytujú v rámci udržateľného rybolovu, a prípadne tiež účasť rybárov, sa z ENRF môžu financovať tieto operácie, ktoré majú priamy vplyv na činnosti odvetvia rybolovu:
Pozmeňujúci návrh 626
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno a
a)  zber odpadu z mora, napríklad odstránenie nepoužívanej rybárskej výbavy a odpadkov znečisťujúcich more;
a)  zber odpadu z mora vykonávaný rybármi, napríklad odstraňovanie stratených rybárskych výstrojov a odpadkov znečisťujúcich more;
Pozmeňujúci návrh 627
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno b
b)  výstavba alebo inštalácia statických alebo pohyblivých technických prostriedkov, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru;
b)  výstavba, inštalácia alebo modernizácia statických alebo pohyblivých technických prostriedkov, ktoré možno ľahko rozmontovať a ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru a vykonávanie vedeckých štúdií a hodnotenia takýchto prostriedkov;
Pozmeňujúci návrh 628
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno c
c)  príspevok k lepšiemu riadeniu alebo k ochrane zdrojov;
c)  prínos k lepšej ochrane morských biologických zdrojov alebo k lepšiemu hospodáreniu s nimi;
Pozmeňujúci návrh 629
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno d
d)  riadenie, obnova a monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v súlade s prioritnými akčnými rámcami zriadenými podľa smernice Rady 92/43/EHS;
d)  identifikácia, výber, riadenie, obnova a monitorovanie:
Pozmeňujúci návrh 630
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno d – bod i (nový)
i)  lokalít sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS a smernicou 2009/147/ES alebo v súlade s prioritnými akčnými rámcami zriadenými podľa smernice Rady 92/43/EHS, kde operácie súvisia s rybolovnými činnosťami,
Pozmeňujúci návrh 631
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno d – bod ii (nový)
ii)  chránených morských oblastí so zreteľom na uplatňovanie opatrení priestorovej ochrany súvisiacich s rybolovnými činnosťami uvedených v článku 13 ods. 4 smernice 2008/56/ES;
Pozmeňujúci návrh 632
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno e
e)  riadenie, obnova a monitorovanie chránených morských oblastí v kontexte uplatňovania opatrení priestorovej ochrany spomínaných v článku 13 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES,
e)  účasť na iných činnostiach zameraných na zachovanie a zlepšenie biodiverzity a služieb ekosystémov v spojitosti s akciami Únie v oblasti politiky námorného prostredia a v súlade s ekosystémovým prístupom k riadeniu rybárstva, ako je napríklad ochrana osobitných morských a pobrežných biotopov na podporenie udržateľných populácií rýb vrátane prípravy týchto činností a ich vedeckého hodnotenia;
Pozmeňujúci návrh 633
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno ea (nové)
ea)  environmentálne povedomie so zapojením rybárov s ohľadom na ochranu a obnovu morskej biodiverzity.
Pozmeňujúci návrh 575/REV
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pismeno e b (nový)
eb)  režimy pre náhradu škôd na úlovkoch spôsobených cicavcami a vtákmi chránenými podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín alebo smernice Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva;
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2
2.  Operácie v rámci tohto článku uplatňujú verejnoprávne orgány a zapájajú sa do nich aj rybári alebo organizácie združujúce rybárov, ktoré sú uznané príslušným členským štátom, alebo mimovládna organizácia v spolupráci s organizáciami združujúcimi rybárov alebo rybárske miestne akčné skupiny podľa definície článku 62.
2.  Operácie v rámci tohto článku vykonávajú technické alebo vedecké verejnoprávne orgány a zapájajú sa do nich aj rybári, poradné rady, organizácie združujúce rybárov, ktoré sú uznané príslušným členským štátom, alebo mimovládna organizácia v spolupráci s organizáciami združujúcimi rybárov alebo rybárske miestne akčné skupiny podľa definície článku 62.
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Článok 39 – názov
Zmiernenie klimatických zmien
Energetická účinnosť a znižovanie kapacít
Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zmierniť vplyv klimatických zmien sa z fondu EFNR môže podporovať::
1.  S cieľom zlepšiť energetickú účinnosť rybárskych plavidiel sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno a
a)  investície do plavidiel zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov a zvýšenie energetickej účinnosti rybárskych plavidiel;
a)  investície do vybavenia alebo plavidiel zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov a zvýšenie energetickej účinnosti rybárskych plavidiel vrátane stiahnutia z prevádzky, výmeny alebo modernizácie hlavných alebo pomocných motorov za predpokladu, že výkonnosť nového motora je aspoň o 40 % nižšia ako výkonnosť nahrádzaného motora;
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno b
b)  audity a programy energetickej účinnosti.
b)  audity, poradenstvo a programy energetickej účinnosti, pokiaľ nevedú k zvýšeniu rybolovného úsilia.
Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno ba (nové)
ba)  ochrana a obnova dna zarasteného morskou trávou a pobrežných mokradí, ktoré zachytávajú uhlík, a preto majú zásadný význam pre zmierňovanie negatívneho vplyvu zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno bb (nové)
bb)  nahradenie rybárskych výstrojov s vysokou spotrebou energie výstrojmi s nižšou spotrebou energie pod podmienkou, že tieto zmeny nebudú viesť k zvýšeniu rybolovnej kapacity rybárskej jednotky a že nahradený rybársky výstroj sa odoberie a zničí;
Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno bc (nové)
bc)  nezávislé hodnotenia a audity energetickej stopy produktov z rýb predávaných na trhu s cieľom umožniť spotrebiteľom odlíšiť produkty z rýb ulovených rybolovnými metódami, ktoré sú energeticky menej náročné.
Pozmeňujúci návrh 641
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2
2.  Podpora nie je určená na výmenu ani modernizáciu hlavných ani pomocných motorov. Podpora sa poskytne len majiteľom rybárskych plavidiel a a najviac raz počas programového obdobia pre to isté rybárske plavidlo
2.  Podpora sa poskytne len majiteľom rybárskych plavidiel na drobný a pobrežný rybolov a najviac raz počas programového obdobia pre to isté rybárske plavidlo.
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3
3.  Komisia má právomoc prijať delegované akty podľa článku 127 s cieľom vymedziť oprávnené investície podľa odseku 1.
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 127 prijať delegované akty, ktorými sa určujú oprávnené investície podľa odseku 1 a ktorými sa ustanovia podrobné pravidlá uplatňovania kritérií stanovených v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1
1.  S cieľom zlepšiť kvalitu ulovených rýb sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do plavidiel vykonané na tento účel.
1.  S cieľom zlepšiť pridanú hodnotu a kvalitu komerčných úlovkov sa z fondu ENRF môžu podporovať:
a)  investície, ktoré pridávajú hodnotu produktom rybolovu, a to najmä tým, že rybárom umožňujú vykonávať spracovávanie, uvádzanie na trh a priamy predaj ich vlastných úlovkov;
b)  inovačné investície do plavidiel, ktorými sa zvyšuje kvalita a ochrana produktov rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2
2.  S cieľom zvýšiť využitie nežiaducich úlovkov sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do plavidiel s cieľom čo najlepšie využiť nežiaduce úlovky komerčných zásob rýb a zhodnotiť časti ulovených rýb, ktoré sa nevyužívajú naplno, v súlade s článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
2.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať investície do plavidiel s cieľom zlepšiť zaobchádzanie s nechcenými úlovkami, ich skladovanie a vylodenie a čo najlepšie využiť nechcené úlovky komerčných populácií rýb a zhodnotiť časti ulovených rýb, ktoré sa nevyužívajú naplno, v súlade s článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 a (nový)
2a.  Podpora podľa odseku 1 písm. b) je podmienená používaním selektívneho výstroja na minimalizovanie nechcených úlovkov.
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 4
4.  Podporu uvedenú v odseku 1 možno poskytnúť iba majiteľom rybárskych plavidiel zaregistrovaných v rámci Únie, ktorých plavidlá vykonávali rybolovnú činnosť na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory.
4.  Podporu uvedenú v odseku 1 písm. b) možno poskytnúť iba majiteľom rybárskych plavidiel zaregistrovaných v rámci Únie, ktorých plavidlá vykonávali rybolovnú činnosť na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory.
Pozmeňujúci návrh 603
Návrh nariadenia
Článok 41 – nadpis
Rybárske prístavy, vykládkové miesta a prístrešky
Rybárske prístavy, výkladkové miesta, predajné sály, prístrešky a iná pozemná podporná infraštruktúra
Pozmeňujúci návrh 604
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1
1.  Na účely zvýšenia kvality vyložených rýb, zvýšenia energetickej účinnosti, prispenia k ochrane životného prostredia a zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok sa z fondu EFNR môžu podporovať investície zlepšujúce existujúcu infraštruktúru rybárskych prístavov alebo vykládkových miest vrátane investícií do zariadení na zber odpadu a morských odpadkov.
1.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať investície na zlepšenie existujúcej infraštruktúry, ako sú rybárske prístavy, výkladkové miesta, predajné sály a iná pozemská podporná infraštruktúra vrátane investícií do zariadení na zber odpadu a morských odpadkov.
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2
2.   S cieľom umožniť využitie nežiaducich úlovkov sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do rybárskych prístavov a vykládkových miest, ktoré umožnia čo najlepšie využiť nežiaduce úlovky komerčných zásob rýb a ktoré zhodnocujú časti ulovených rýb, ktoré sa nevyužívajú naplno, v súlade s článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
2.  Investície sa môžu týkať:
a)  zlepšovania kvality, čerstvosti a vysledovateľnosti vyložených produktov;
b)  zlepšovania podmienok vylodenia, transformácie, skladovania a predaja v predajnej sále;
c)  využitia nechcených úlovkov komerčných populácií a lepšie používanie nedostatočne využívaných častí úlovkov v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP] a s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. .../.... [o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry];
d)  energetickej účinnosti;
e)  ochrany životného prostredia, najmä v oblasti zberu, skladovania odpadu a morského odpadu a nakladania s ním;
f)  zlepšovania hygieny, zdravia a bezpečnosti;
g)  zlepšovania pracovných podmienok;
h)  zásobovania ľadom, vodou a elektrinou;
i)  vybavenia na opravy alebo údržbu rybárskych plavidiel;
j)  výstavby, modernizácie a rozširovania nábreží s cieľom zlepšiť bezpečnosť pri vykládke alebo nakládke;
k)  digitalizovanej správy rybolovných činností;
l)  prepájania rybárskych prístavov, miest vyloďovania a predajných sál.
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Článok 41 a (nový)
Článok 41a
Ochrana námorného dedičstva
1.  V záujme podpory a propagácie tradičných námorných remesiel súvisiacich s rybárstvom a zachovania existencie a prevádzkyschopnosti plavidiel, na ktoré sa vzťahuje ochrana námorného dedičstva príslušného členského štátu, sa z ENRF môžu podporovať:
a)  vzdelávanie a investície na podporu tradičných lodeníc a tradičných námorných remesiel;
b)  investície do plavidiel určené na obnovu tradičných drevených rybárskych plavidiel bez toho, aby sa zvýšila rybolovná kapacita týchto plavidiel;
c)  investície určené na ochranu a údržbu tradičných rybárskych plavidiel, na ktoré sa vzťahuje ochrana námorného dedičstva a ktoré boli vyradené z prevádzky.
2.  Podpora sa poskytuje len vlastníkom lodeníc a rybárskych plavidiel, a to len jedenkrát na jedno a to isté rybárske plavidlo počas jedného programového obdobia.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby plavidlá, ktoré získajú podporu podľa odseku 1 písm. b), aj naďalej vykonávali svoju činnosť.
Pozmeňujúci návrh 325
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zmierniť účinky vnútrozemského rybolovu na životné prostredie, zvýšiť energetickú účinnosť, zvýšiť kvalitu vylodených rýb a zlepšiť bezpečnostné alebo pracovné podmienky sa z fondu EFNR môžu podporovať tieto investície:
1.  S cieľom zmierniť účinky vnútrozemského rybolovu na životné prostredie, zvýšiť energetickú účinnosť, zvýšiť kvalitu vylodených rýb a zlepšiť zdravotné, bezpečnostné, pracovné podmienky, ľudský kapitál a odbornú prípravu sa z fondu ENRF môžu podporovať tieto investície:
Pozmeňujúci návrh 326
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  do podpory ľudského kapitálu a sociálneho dialógu, za podmienok stanovených v článku 31;
Pozmeňujúci návrh 327
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno b
(b)  do zariadení uvedených v článku 36 za podmienok stanovených v tomto článku;
b)  do zariadení a projektov uvedených v článku 36 a článku 37 za podmienok stanovených v týchto článkoch;
Pozmeňujúci návrh 328
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno d
(d)  do existujúcich prístavov a vykládkových miest uvedených v článku 41 za podmienok uvedených v danom článku.
d)  do rybárskych prístavov, prístreškov a miest vylodenia uvedených v článku 41 za podmienok uvedených v danom článku;
Pozmeňujúci návrh 329
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  do zlepšení hodnoty alebo kvality ulovených rýb, ako sa uvádza v článku 40 a za podmienok v ňom stanovených.
Pozmeňujúci návrh 330
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 a (nový)
1a.  Z EFNR sa môžu podporiť investície súvisiace s podnikaním, ako sa uvádza v článku 32 a za podmienok v ňom stanovených.
Pozmeňujúci návrh 331
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 b (nový)
1b.  Z fondu ENRF sa môže podporiť vývoj a uľahčenie inovácií v súlade s článkom 28, poradenské služby v súlade s článkom 29 a partnerstvá medzi vedcami a rybármi v súlade s článkom 30.
Pozmeňujúci návrh 332
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno a
(a)  pod odkazmi na rybárske plavidlá, ktoré sa uvádzajú v článkoch 33, 36 a 39, sa rozumejú odkazy na plavidlá, ktorých prevádzka sa vykonáva výlučne vo vnútrozemských vodách;
a)  pod odkazmi na rybárske plavidlá, ktoré sa uvádzajú v článkoch 33, 36, 37, 39 a 40, sa rozumejú odkazy na plavidlá, ktorých prevádzka sa vykonáva výlučne vo vnútrozemských vodách;
Pozmeňujúci návrh 333
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno b
(b)  pod odkazmi na morské prostredie, ktoré sa uvádzajú v článku 36, sa rozumejú odkazy na prostredie, v ktorom sa vykonáva prevádzka vnútrozemských rybárskych plavidiel.
b)  pod odkazmi na morské prostredie, ktoré sa uvádzajú v článku 36, sa rozumejú odkazy na prostredie, v ktorom sa vykonáva vnútrozemský rybolov.
Pozmeňujúci návrh 334
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3
3.  S cieľom posilniť diverzifikáciu vnútrozemských rybárov sa z fondu EFNR podporuje zmena účelu využívania plavidiel prevádzkovaných v rámci vnútrozemského rybolovu na iné činnosti, ktoré sa netýkajú rybolovu, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 tohto nariadenia.
3.  S cieľom posilniť diverzifikáciu vnútrozemských rybárov sa z fondu ENRF podporuje diverzifikácia činností vnútrozemského rybolovu dopĺňajúcich iné činnosti, ktoré sa netýkajú rybolovu, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 tohto nariadenia.
Pozmeňujúce návrhy 634
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5
5.  S cieľom chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru sa z fondu EFNR môže podporovať účasť vnútrozemských rybárov na riadení, obnove a monitorovaní lokalít sústavy NATURA 2000 v prípadoch, keď sa tieto oblasti priamo týkajú rybolovných činností a obnovy vnútrozemských vôd vrátane oblastí rozmnožovania a migračných trás sťahovavých druhov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 38 ods. 1 písm. d).
5.  S cieľom chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru sa z ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 635
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5 – písmeno a (nové)
(a)  bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 38 ods. 1 písm. d), riadenie, obnova a monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000 v prípadoch, keď sa tieto oblasti priamo týkajú rybolovných činností a obnovy vnútrozemských vôd vrátane oblastí rozmnožovania a migračných trás sťahovavých druhov, vrátane účasti vnútrozemských rybárov;
Pozmeňujúci návrh 636
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5 – písmeno b (nové)
(b)  výstavba, modernizácia alebo inštalácia statických alebo pohyblivých technických prostriedkov, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru, vrátane ich vedeckého monitorovania a hodnotenia.
Pozmeňujúci návrh 336
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 6
6.  Členské štáty zabezpečia, že plavidlá, ktorým sa poskytne podpora podľa tohto článku, budú aj naďalej vykonávať svoju činnosť výlučne vo vnútrozemských vodách.
6.  Bez toho, aby to malo vplyv na odsek 3, členské štáty zabezpečia, že plavidlá, ktorým sa poskytne podpora podľa tohto článku, budú aj naďalej vykonávať svoju činnosť výlučne vo vnútrozemských vodách.
Pozmeňujúci návrh 337
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1
1.  Pomoc sa podľa tejto kapitoly zameriava iba na podniky v oblasti akvakultúry, pokiaľ to nie je výslovne stanovené inak.
1.  Pomoc sa podľa tejto kapitoly zameriava iba na podniky v oblasti udržateľnej akvakultúry vrátane podnikov, ktoré prevádzkujú podnikatelia vstupujúci do tohto odvetvia, ako sa uvádza v odseku 1a, a na organizácie výrobcov a podnikateľov v oblasti akvakultúry, pokiaľ to nie je výslovne stanovené inak. Podpora sa neposkytuje prevádzkovateľom, ktorí sa dopustili vážneho porušenia právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 338
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 a (nový)
1a.  Na účely tohto článku podnikatelia vstupujúci do tohto odvetvia predložia podnikateľský plán a v prípade, že výška investícií presahuje sumu 150 000 EUR, štúdiu uskutočniteľnosti.
Pozmeňujúci návrh 589
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2
2.  V prípadoch, keď operácie predstavujú investície do zariadení alebo infraštruktúry na zabezpečenie súladu s požiadavkami v oblasti životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat, hygieny alebo dobrých životných podmienok zvierat podľa právnych predpisov Únie zavedenými po roku 2014, možno pomoc poskytnúť až do dňa, keď sa normy stanú pre podniky povinné.
2.  Pomoc sa obmedzuje na investície do zariadení alebo infraštruktúry, ktoré majú preukázateľne nižší vplyv na životné prostredie alebo lepšiu výkonnosť s ohľadom na zdravie ľudí a zvierat, hygienu alebo dobré životné podmienky zvierat, než sa vyžaduje podľa právnych predpisov Únie.
Podpora sa neposkytuje na operácie v oblasti akvakultúry, pri ktorých sa používajú geneticky modifikované organizmy.
Pomoc sa neposkytuje na žiadne operácie v oblasti intenzívnej akvakultúry vykonávané v chránených morských oblastiach alebo v oblastiach obnovy populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 340
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na stimuláciu inovácie v oblasti akvakultúry sa z fondu EFNR môžu podporovať operácie:
1.  Na stimuláciu inovácie v oblasti udržateľnej akvakultúry sa z fondu EFNR môžu podporovať projekty, ktoré sa zameriavajú:
(a)  na zavedenie nových technických alebo organizačných poznatkov v podnikoch zaoberajúcich sa akvakultúrou, ktoré zmierňujú ich vplyv na životné prostredie alebo podporujú udržateľnejšie využívanie zdrojov v akvakultúre;
a)  na vývoj technických, vedeckých alebo organizačných poznatkov v podnikoch zaoberajúcich sa akvakultúrou, ktoré predovšetkým zmierňujú ich vplyv na životné prostredie, znižujú závislosť od rybej múčky a rybieho oleja, podporujú udržateľné využívanie zdrojov v akvakultúre alebo umožňujú nové udržateľné výrobné metódy;
(b)  na rozvoj alebo zavedenie nových alebo výrazne vylepšených výrobkov v porovnaní so súčasným stavom technológií, nových alebo zdokonalených postupov, nových alebo zdokonalených systémov riadenia a organizácie.
b)  na rozvoj alebo zavedenie nových alebo výrazne vylepšených výrobkov, nových alebo zdokonalených postupov, nových alebo zdokonalených systémov riadenia a organizácie, ako aj inovácií alebo zlepšení vo výrobe a spracovaní produktov akvakultúry;
ba)  na skúmanie technickej alebo ekonomickej uskutočniteľnosti inovácií, produktov alebo postupov.
Pozmeňujúci návrh 341
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2
2.  Operácie v rámci tohto článku sa musia vykonávať v spolupráci vedeckým alebo technickým orgánom uznaným podľa vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov, ktorý potvrdí výsledky týchto operácií.
2.  Operácie v rámci tohto článku sa vykonávajú súkromným alebo verejným vedeckým, akademickým alebo technickým orgánom alebo v spolupráci s takýmto orgánom uznaným podľa vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov, ktorý potvrdí výsledky týchto operácií.
Pozmeňujúci návrh 342
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3 a (nový)
3a.  Z ENRF sa poskytuje finančný príspevok na rozvoj a inovácie v akvakultúre vykonávané v rámci viacročných strategických plánov vypracovaných členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 343
Návrh nariadenia
Článok 46 – názov
Investície do nepotravinárskej akvakultúry a akvakultúry na otvorenom mori
Investície do akvakultúry
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1
1.  Na podporu foriem akvakultúry, ktoré majú vysoký potenciál rastu, sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do rozvoja nepotravinárskej akvakultúry a akvakultúry na otvorenom mori.
1.  Na podporu foriem udržateľnej akvakultúry, ktoré majú vysoký potenciál rastu, sa z ENRF môžu podporovať:
a)  produktívne investície do akvakultúry vrátane investícií do rozvoja nepotravinárskej akvakultúry a akvakultúry na otvorenom mori
b)  diverzifikácia produkcie a využívaných druhov, ako aj štúdie o rentabilite a vhodnosti lokality.
Pozmeňujúci návrh 345
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 a (nový)
1a.  Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zvýšenie produkcie a/alebo modernizáciu existujúcich akvakultúrnych podnikov alebo na výstavbu nových podnikov za predpokladu, že je tento rozvoj v súlade s viacročným národným strategickým plánom pre rozvoj akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 346
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 b (nový)
1b.  Podpora podľa tohto článku sa poskytuje len v prípadoch, keď sa v nezávislej trhovej štúdii jasne preukáže, že produkt má dobré a trvalé vyhliadky na trhu. Vytvorené podniky sú hospodársky životaschopné a neprispievajú k nadprodukcii v odvetví.
Pozmeňujúci návrh 347
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na podporu podnikania v oblasti akvakultúry sa z fondu EFNR môžu podporovať investície, ktoré prispievajú:
1.  Na podporu podnikania v oblasti udržateľnej akvakultúry sa z ENRF môžu podporovať investície, ktoré prispievajú:
Pozmeňujúci návrh 348
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno a
a)  k pridanej hodnote výrobkov akvakultúry, najmä tým, že sa podniku pôsobiacemu v oblasti akvakultúry umožní vykonávať spracovanie, marketing a priamy predaj svojich vlastných výrobkov akvakultúry;
a)  k pridanej hodnote produktov akvakultúry, napríklad prostredníctvom podpory odvetvia akvakultúry pri vykonávaní spracovania, marketingu a priameho predaja vlastných produktov akvakultúry alebo pri zriaďovaní združení alebo partnerských dohôd o tomto spracovaní;
Pozmeňujúci návrh 349
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno b
b)  k diverzifikácii príjmu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry prostredníctvom rozvoja nových druhov akvakultúry s dobrými trhovými vyhliadkami;
b)  k diverzifikácii príjmu odvetvia akvakultúry prostredníctvom rozvoja nových pôvodných akvakultúrnych druhov v ich príslušnej oblasti s pridanou hodnotou a s dobrými trhovými a environmentálnymi vyhliadkami;
Pozmeňujúci návrh 350
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno c
c)  k diverzifikácii príjmu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry prostredníctvom rozvoja doplňujúcich činností mimo akvakultúry.
c)  k diverzifikácii príjmu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry prostredníctvom rozvoja doplňujúcich činností.
Pozmeňujúci návrh 351
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2
2.  Podpora sa podľa odseku 1 písm. c) poskytuje len podnikom pôsobiacim v oblasti akvakultúry za predpokladu, že doplňujúce činnosti mimo akvakultúry môžu súvisieť s hlavnou činnosťou podniku pôsobiaceho v oblasti akvakultúry, ako je rybársky cestovný ruch, environmentálne služby v oblasti akvakultúry alebo vzdelávacie činnosti týkajúce sa akvakultúry.
2.  Podpora sa podľa odseku 1 písm. c) poskytuje len podnikom pôsobiacim v oblasti akvakultúry za predpokladu, že doplňujúce činnosti mimo akvakultúry môžu súvisieť s hlavnou produkciou alebo uvádzaním akvakultúrnych produktov na trh, ako je rybársky cestovný ruch, environmentálne služby v oblasti akvakultúry alebo vzdelávacie činnosti týkajúce sa akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 352
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť odvetvia a podnikov zameraných na akvakultúru sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov zameraných na akvakultúru a s cieľom obmedziť environmentálny vplyv ich prevádzky sa z fondu EFNR môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 353
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmeno b
b)  poskytovanie poradenských služieb pre podniky z oblasti akvakultúry technického, vedeckého, právneho alebo hospodárskeho charakteru.
b)  poskytovanie poradenských služieb pre podniky z oblasti akvakultúry technického, vedeckého, právneho, environmentálneho alebo hospodárskeho charakteru.
Pozmeňujúci návrh 637
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
(ba)  zlepšovanie pracovných podmienok s ohľadom na pravidlá MOP;
Pozmeňujúci návrh 638
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
(bb)  podpora odbornej prípravy a prístupu k práci pre mladých ľudí a ženy v odvetví rybolovu a akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 354
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2 – písmeno d
d)  normy v oblasti zdravia a bezpečnosti založené na vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch Únie;
d)  normy v oblasti zdravia, hygieny a bezpečnosti založené na vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch Únie;
Pozmeňujúci návrh 355
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
ea)  presadzovanie rovnosti príležitostí, najmä so zreteľom na rodovú rovnosť a integráciu osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 356
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3
3.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje len verejnoprávnym subjektom vybraným na zriadenie poradenských služieb pre podniky. Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje MSP alebo organizáciám výrobcov pôsobiacim v oblasti akvakultúry.
3.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje len verejnoprávnym subjektom vybraným na zriadenie poradenských služieb pre podniky alebo profesijným organizáciám uznaným príslušným členským štátom. Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje MSP, profesionálnym organizáciám v oblasti akvakultúry uznaným členským štátom, organizáciám výrobcov pôsobiacim v oblasti akvakultúry alebo združeniam organizácií výrobcov pôsobiacich v oblasti akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 357
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ak podpora, ktorá sa má poskytnúť, nepresahuje sumu 4 000 EUR, príjemcu možno vybrať prostredníctvom zrýchleného postupu.
Pozmeňujúci návrh 358
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4
4.  Podniky pôsobiace v oblasti akvakultúry nemôžu počas programového obdobia dostávať podporu za poradenské služby viac ako raz za každú kategóriu služieb uvedených v odseku 2 písm. a) až e).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 359
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno a
a)  celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých poznatkov a inovatívnych postupov a na získavanie nových odborných zručností v oblasti akvakultúry;
a)  odborná príprava, celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých a technických poznatkov a inovatívnych postupov, získavanie nových odborných zručností v oblasti akvakultúry, zlepšovanie pracovných podmienok, podpora bezpečnosti pri práci a zníženie dosahu akvakultúrnych operácií na životné prostredie;
Pozmeňujúci návrh 360
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno b
b)  prenosvýmenu skúseností a osvedčených postupov medzi podnikmi pôsobiacimi v oblasti akvakultúry alebo odbornými organizáciami a ostatnými subjektmi vrátane vedeckých orgánov a orgánov podporujúcich rovnaké príležitosti pre mužov aj ženy.
b)  vytváranie sietívýmena skúseností a osvedčených postupov medzi podnikmi pôsobiacimi v oblasti akvakultúry alebo odbornými organizáciami a ostatnými súkromnými alebo verejnými subjektmi vrátane vedeckých, technických a školiacich orgánov a orgánov podporujúcich rovnaké príležitosti pre mužov aj ženy.
Pozmeňujúci návrh 361
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2
2.  Podpora uvedená v odseku 1 písm. a) sa nesmie poskytovať veľkým podnikom pôsobiacim v oblasti akvakultúry.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 362
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom prispieť k rozvoju akvakultúrnych lokalít a infraštruktúry sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom prispieť k rozvoju akvakultúrnych lokalít a infraštruktúry a obmedziť vplyv ich prevádzky na životné prostredie sa z fondu ENRF môže podporovať:
-
Pozmeňujúci návrh 363
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno a
(a)  určenie a zmapovanie najvhodnejších lokalít na rozvoj akvakultúry a v prípade potreby aj so zreteľom na procesy námorného priestorového plánovania;
a)  určenie a zmapovanie najvhodnejších lokalít na rozvoj udržateľnej akvakultúry s nízkym vplyvom na životné prostredie, v prípade potreby aj so zreteľom na procesy námorného priestorového plánovania, ako aj nadväzujúce akcie, pokiaľ ide o environmentálnu súčinnosť, počas výrobnej etapy činností akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 364
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  určenie a zmapovanie území, napr. plochy určenej na chov, pobrežného neresiska, morskej chránenej oblasti, lokality sústavy Natura 2000 alebo oblasti obnovy populácie rýb, v ktorej by sa mali vylúčiť činnosti intenzívnej akvakultúry, aby sa zachovala úloha takýchto oblastí vo fungovaní ekosystému;
Pozmeňujúci návrh 365
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno b
b)  zlepšenie infraštruktúry akvakultúrnych oblastí, a to aj prostredníctvom pozemkových úprav, dodávok energie vodohospodárstva;
b)  zlepšenie a rozvoj podporných zariadení a infraštruktúry potrebných na zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít, a to aj prostredníctvom investícií do pozemkových úprav, dodávok energie alebo vodohospodárstva;
Pozmeňujúci návrh 366
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno c
c)  opatrenia prijaté a vykonávané príslušnými orgánmi podľa článku 9 ods. 1 smernice 2009/147/ES alebo článku 16 ods. 1 smernice 92/43/EHS s cieľom zabrániť vážnemu poškodeniu akvakultúry.
c)  opatrenia prijaté príslušnými orgánmi zamerané na zmiernenie konfliktov s voľne žijúcimi druhmi chránenými podľa smernice 2009/147/ES alebo smernice 92/43/EHS s cieľom zabrániť vážnemu poškodeniu akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 367
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2
2.  Príjemcami podpory podľa tohto článku len verejnoprávne orgány.
2.  Oprávnenosť na podporu podľa tohto článku sa obmedzuje len na verejnoprávne orgány alebo súkromné organizácie poverené členským štátom vykonávaním činností uvedených v ods. 1 písm. a), aa) a b).
Pozmeňujúci návrh 368
Návrh nariadenia
Článok 51 – názov
Podpora nových podnikateľov v oblasti akvakultúry
Podpora nových podnikateľov v odvetví udržateľnej akvakultúry a spracovania v oblasti akvakultúry
Pozmeňujúci návrh 369
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1
1.  Na podporu podnikania v oblasti akvakultúry sa z fondu EFNR môže podporovať zakladanie podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry novými, začínajúcimi podnikateľmi.
1.  Na podporu podnikania v oblasti akvakultúry sa z fondu ENRF môže podporovať zakladanie podnikov alebo družstiev pôsobiacich v oblasti udržateľnej akvakultúry novými, začínajúcimi podnikateľmi, a to aj v súvisiacom spracovateľskom odvetví a s osobitným dôrazom na mladých podnikateľov v oblasti akvakultúry a rodovú rovnosť.
Pozmeňujúci návrh 370
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Podpora 1 sa poskytuje podnikateľom v oblasti akvakultúry, ktorí vstupujú do tohto odvetvia za predpokladu, že:
2.  Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje podnikateľom v oblasti akvakultúry, ktorí vstupujú do tohto odvetvia za predpokladu, že:
Pozmeňujúci návrh 371
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno b
b)  po prvýkrát zakladajú mikropodnik alebo malý podnik v oblasti akvakultúry ako vedúci takéhoto podniku;
b)  po prvýkrát zakladajú mikropodnik alebo malý podnik v odvetví akvakultúry alebo v súvisiacom spracovateľskom odvetví ako vedúci takéhoto podniku;
Pozmeňujúci návrh 372
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno c
c)  predložia podnikateľský zámer rozvoja svojich akvakultúrnych činností.
c)  predložia hospodársky a environmentálne dôveryhodný podnikateľský zámer rozvoja svojich akvakultúrnych činností vrátane plánu minimalizácie ekologickej stopy ich činností.
Pozmeňujúci návrh 373
Návrh nariadenia
Článok 52 – názov
Podpora akvakultúry s vysokou úrovňou ochrany životného prostredia
Podpora udržateľnej akvakultúry s vysokou úrovňou ochrany životného prostredia
Pozmeňujúci návrh 374
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – úvodná časť
S cieľom výrazne zmierniť vplyv akvakultúry na životné prostredie sa z fondu EFNR môžu podporovať investície zamerané na:
S cieľom výrazne zmierniť vplyv akvakultúry na životné prostredie sa z fondu ENRF môžu podporovať tieto investície zamerané na:
Pozmeňujúci návrh 375
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno a
a)  dosiahnutie výrazného zmiernenia vplyvu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na vodu, najmä prostredníctvom zníženia množstva používanej vody alebo zlepšenia kvality vody, ako aj prostredníctvom používania multitrofických systémov akvakultúry;
a)  dosiahnutie výrazného zmiernenia vplyvu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na používanie vody a jej kvalitu, najmä prostredníctvom zníženia množstva používanej vody alebo používaných chemických látok, antibiotík a iných liečiv alebo zlepšenia kvality vody, ako aj prostredníctvom používania multitrofických systémov akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 376
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  podporu uzavretých systémov akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 377
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno b
b)  obmedzenie negatívneho vplyvu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na prírodu alebo biodiverzitu;
b)  obmedzenie negatívneho vplyvu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na prírodu a podporu ochrany životného prostredia a biodiverzity, najmä obmedzením vplyvu na voľne žijúce populácie rýb, na súčinnosť s druhmi dravcov, používanie toxických chemických látok a antibiotík a iné environmentálne dosahy spojené s intenzívnou akvakultúrou;
Pozmeňujúci návrh 378
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno c
c)  nákup zariadenia na ochranu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry pred voľne žijúcimi dravcami využívajúc ochranu podľa smernice Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES a smernice 92/43/ES;
c)  nákup zariadenia na ochranu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry pred voľne žijúcimi dravcami;
Pozmeňujúci návrh 379
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno e
e)  obnova existujúcich rybníkov alebo lagún určených na akvakultúru odstránením usadenín alebo prípadné opatrenia zamerané na prevenciu ukladania usadenín.
e)  obnova ústí, existujúcich rybníkov alebo lagún určených na akvakultúru a súvisiacich biotopov odstránením usadenín alebo prevenciou ukladania usadenín.
Pozmeňujúci návrh 380
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podporiť rozvoj ekologickej akvakultúry alebo akvakultúry účinne využívajúcej zdroje sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom podporiť rozvoj ekologickej akvakultúry alebo akvakultúry účinnejšie využívajúcej zdroje sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 381
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  prechod od chovu mäsožravých druhov na operácie chovu bylinožravých druhov, ktoré nezávisia od kŕmenia čerstvými, voľne žijúcimi, morskými alebo sladkovodnými rybami, rybou múčkou ani produktmi z rybieho oleja;
Pozmeňujúci návrh 382
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  podpora uzavretého systému akvakultúry, keď sú ryby a iné vodné produkty chované v uzavretých systémoch recirkulácie a voda sa využíva minimálne.
Pozmeňujúci návrh 383
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – písmeno b
b)  účasť na systéme Únie pre ekologické riadenie a audit, stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS).
b)  účasť na systéme Únie pre ekologické riadenie a audit, ako sú napríklad systémy stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) alebo účasť na vnútroštátne uznávaných systémoch riadenia životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 384
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2
2.  Podpora sa poskytuje iba tým príjemcom, ktorí sa zaviazali minimálne na 3 roky účasti na systéme EMAS alebo minimálne na 5 rokov dodržiavať požiadavky v oblasti ekologickej výroby.
2.  Podpora sa poskytuje iba tým príjemcom, ktorí sa zaviazali minimálne na päť rokov účasti na systéme EMAS alebo minimálne na päť rokov dodržiavať požiadavky v oblasti ekologickej výroby.
Pozmeňujúci návrh 385
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3
3.  Podpora má formu kompenzácie za maximálne dva roky počas obdobia prechodu podniku na ekologickú výrobu, alebo počas prípravy na účasť na systéme EMAS.
3.  Podpora má formu kompenzácie za maximálne päť rokov počas obdobia prechodu podniku na ekologickú výrobu, alebo počas prípravy na účasť na systéme EMAS.
Pozmeňujúci návrh 386
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 4 – písmeno a
a)  straty zisku alebo dodatočných nákladov, ktoré vznikli počas obdobia prechodu z bežnej výroby na ekologickú výrobu pre činnosti oprávnené podľa odseku 1 písm. a) tohto článku;
a)  straty zisku alebo dodatočných nákladov, ktoré vznikli počas obdobia prechodu z bežnej výroby na ekologickú výrobu alebo na zachovanie ekologickej výroby pre činnosti oprávnené podľa odseku 1 písm. a) tohto článku;
Pozmeňujúci návrh 387
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podporiť rozvoj akvakultúry, ktorá zabezpečuje environmentálne služby, sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom podporiť rozvoj udržateľnej akvakultúry, ktorá zabezpečuje environmentálne služby, sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 388
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1 – písmeno a
a)  metódy akvakultúry zlučiteľné so špecifickými environmentálnymi potrebami, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám na riadenie vyplývajúcim z označenia oblastí sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS a s nariadením Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES;
a)  metódy extenzívnej a polointenzívnej akvakultúry zlučiteľné so špecifickými environmentálnymi potrebami, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám na riadenie vyplývajúcim z označenia oblastí sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS a so smernicou 2009/147/ES;
Pozmeňujúci návrh 389
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1 – písmeno b
b)  účasť na ochrane ex-situ a reprodukciu vodných živočíchov v rámci programov zachovania a obnovenia biodiverzity, ktoré vypracovali verejné orgány, alebo pod ich dohľadom;
b)  náklady priamo vyplývajúce z účasti na ochrane ex-situ a reprodukcie vodných živočíchov v rámci programov zachovania a obnovenia biodiverzity, ktoré vypracovali verejné orgány, alebo pod ich dohľadom;
Pozmeňujúci návrh 390
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1 – písmeno c
c)  formy extenzívnej akvakultúry vrátane zachovania a zlepšenia stavu životného prostredia, biodiverzity a riadenia krajinných a tradičných prvkov oblastí akvakultúry.
c)  formy extenzívnej alebo poloextenzívnej akvakultúry – v pobrežných oblastiach i vo vnútrozemský vodách – vrátane zachovania a zlepšenia stavu životného prostredia, biodiverzity a riadenia krajinných a tradičných prvkov oblastí akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 391
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) má formu ročnej kompenzácie vzniknutých dodatočných nákladov alebo straty príjmov, ktoré vyplývajú z riadiacich požiadaviek v príslušných oblastiach súvisiacich s vykonávaním smernice 92/43/EHS alebo smernicou Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES.
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) má formu ročnej kompenzácie vzniknutých dodatočných nákladov a/alebo straty príjmov, ktoré vyplývajú z riadiacich požiadaviek v príslušných oblastiach súvisiacich s vykonávaním smernice 92/43/EHS alebo smernice Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES.
Pozmeňujúci návrh 392
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4
4.  Podpora poskytovaná podľa odseku 1 písm. c) má formu ročnej kompenzácie dodatočných nákladov.
4.  Podpora poskytovaná podľa odseku 1 písm. c) má formu ročnej kompenzácie dodatočných nákladov a kompenzácie za straty, ktoré spôsobili akvakultúrnej populácii chránené druhy, pod podmienkou, že boli prijaté ochranné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 393
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa podporuje kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov za dočasné pozastavenie zberu chovaných mäkkýšov výlučne z dôvodu verejného zdravia.
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov za dočasné pozastavenie zberu chovaných mäkkýšov výlučne z dôvodu verejného zdravia.
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2 – písmeno b
b)  ak strata vyplývajúca z pozastavenia zberu dosahuje viac ako 35 % ročného obratu daného podniku, vypočítaného na základe priemerného obratu podniku za predchádzajúce tri roky.
b)  ak strata vyplývajúca z pozastavenia zberu dosahuje viac ako 15 % ročného obratu daného podniku, vypočítaného na základe priemerného obratu podniku za predchádzajúce tri roky, alebo keď obdobie fungovania spoločnosti v predchádzajúcom období činnosti je kratšie. Členské štáty môžu stanoviť osobitné pravidlá výpočtu, ktoré sa použijú v prípade spoločností, činnosť ktorých trvá menej ako jeden rok.
Pozmeňujúci návrh 396
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3
3.  Obdobie, počas ktorého je možné kompenzáciu vyplácať, je maximálne 12 mesiacov počas celého programového obdobia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 397
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podporiť zdravie zvierat v podnikoch pôsobiacich v oblasti akvakultúry, najmä v oblasti prevencie a biologickej bezpečnosti, sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom podporiť zdravie zvierat v podnikoch pôsobiacich v oblasti akvakultúry, najmä v oblasti prevencie a biologickej bezpečnosti, sa z fondu ENRF môžu podporovať akvakultúrne podniky a profesionálne akvakultúrne organizácie a tieto ich operácie:
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno a
a)  kontrola a odstraňovanie chorôb v akvakultúre podľa rozhodnutia Rady 2009/470/ES o výdavkoch na veterinárnom úseku;
a)  náklady na kontrolu a odstraňovanie chorôb v akvakultúre podľa rozhodnutia Rady 2009/470/ES o výdavkoch na veterinárnom úseku vrátane prevádzkových nákladov potrebných na splnenie povinností stanovených v pláne odstraňovania;
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno b
b)  rozvoj všeobecných osvedčených postupov a postupov pre špecifické druhy alebo etických kódexov pre biologickú bezpečnosť alebo potreby týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v akvakultúre;
b)  rozvoj všeobecných osvedčených postupov a postupov pre špecifické druhy alebo etických kódexov pre biologickú bezpečnosť, potreby týkajúce sa zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat v akvakultúre;
Pozmeňujúci návrh 400
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno c
c)  zvýšenie dostupnosti veterinárnych liekov na použitie v akvakultúre a podpore vhodného používania týchto liekov prostredníctvom realizácie farmaceutických štúdií a šírenia a výmeny informácií.
c)  iniciatívy zamerané na zníženie závislosti akvakultúry od veterinárnych liekov;
Pozmeňujúci návrh 401
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  zriadenie a prevádzka skupín na ochranu zdravia v odvetví akvakultúry, ktoré uznávajú členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 402
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zabezpečiť príjem výrobcov v odvetví akvakultúry sa z fondu EFNR môže podporovať príspevok k poisteniu akvakultúrnych zásob, ktorý obsahuje straty v dôsledku:
1.  S cieľom zabezpečiť príjem výrobcov v odvetví akvakultúry sa z fondu ENRF môže podporovať príspevok na poistenie akvakultúrnych populácií alebo vzájomný fond uznávaný členským štátom, ktorý kryje straty v dôsledku aspoň jednej z týchto udalostí:
Pozmeňujúci návrh 403
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno a
a)  prírodných katastrof;
a)  prírodných katastrof alebo rozsiahleho znečistenia morského prostredia;
Pozmeňujúci návrh 404
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno c
c)  náhlej zmeny kvality vody;
c)  náhlej zmeny kvality a množstva vody;
Pozmeňujúci návrh 405
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno d
d)  chorôb v akvakultúre alebo zničenia výrobných zariadení.
d)  chorôb v akvakultúre, predátorstva, mechanických zlyhaní alebo zničenia výrobných zariadení, za ktoré prevádzkovateľ nie je zodpovedný;
Pozmeňujúci návrh 406
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  vážneho poškodenia zariadení voľne žijúcimi zvieratami vrátane zamorenia akvakultúrnych podnikov inváznymi druhmi;
Pozmeňujúci návrh 407
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno d b (nové)
db)  znečistenia životného prostredia spôsobeného nehodou, ktorá sa stala mimo akvakultúrnej prevádzky;
Pozmeňujúci návrh 408
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno d c (nové)
dc)  zberu a likvidácie zvierat, ktoré uhynuli v prevádzkach prirodzeným spôsobom alebo v dôsledku nehody v prevádzke, za ktorú prevádzkovateľ nezodpovedá, alebo ktoré boli na základe predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov utratené a zakopané v priestoroch podniku z dôvodu ochrany zdravia zvierat.
Pozmeňujúci návrh 409
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Výskyt nepriaznivých klimatických javov alebo vypuknutie choroby v akvakultúre musia príslušné členské štáty oficiálne uznať.
2.  Výskyt nepriaznivých klimatických javov, chorôb, rozsiahleho znečistenia alebo akékoľvek relevantné okolnosti uvedené v odseku 1 v akvakultúre musia príslušné členské štáty oficiálne uznať.
Pozmeňujúci návrh 410
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3
3.  Podpora sa poskytuje len pre zmluvy o poistení akvakultúrnych obsádok, ktoré kryjú hospodárske škody podľa odseku 1 presahujúce 30 % priemernej ročnej výroby príslušného podnikateľa v oblasti akvakultúry.
3.  Podpora sa poskytuje len pre zmluvy o poistení akvakultúrnych obsádok alebo na vzájomné fondy, ktoré kryjú hospodárske škody podľa odseku 1 presahujúce 25 % priemernej ročnej výroby príslušného podnikateľa v oblasti akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 411
Návrh nariadenia
Článok 58
Z fondu EFNR sa môže podporovať udržateľný rozvoj oblastí rybolovu na základe prístupu miestneho rozvoja pod vedením spoločenstva, ako je stanovené v článku 28 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
Z fondu ENRF sa môže podporovať udržateľný rozvoj oblastí rybolovu a akvakultúry na základe prístupu miestneho rozvoja pod vedením spoločenstva, ako je stanovené v článku 28 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
Pozmeňujúci návrh 412
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1
Finančná podpora podľa tejto kapitoly prispieva k dosiahnutiu priorít Únie identifikovaných v článku 6 ods. 1.
Finančná podpora podľa tejto kapitoly prispieva k dosiahnutiu priorít Únie identifikovaných v článku 6 ods. 1, 2 a 3.
Pozmeňujúci návrh 413
Návrh nariadenia
Hlava V – kapitola III – oddiel 2 – názov
Oblasti rybolovu, miestne partnerstvá a stratégie miestneho rozvoja
Oblasti rybolovu a akvakultúry, miestne partnerstvá a stratégie miestneho rozvoja
Pozmeňujúci návrh 414
Návrh nariadenia
Článok 60 – názov
Oblasti rybolovu
Oblasti rybolovu a akvakultúry
Pozmeňujúci návrh 415
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Oblasť rybolovu oprávnená na získanie podpory:
1.  Aby bola nejaká oblasť oprávnená na získanie podpory, musí isť buď o oblasť morského rybolovu, alebo oblasť vnútrozemského rybolovu, alebo o oblasť akvakultúry. Je z funkčného hľadiska geograficky, biologicky, hospodársky a sociálne súdržná s osobitným zreteľom na odvetvia rybolovu, akvakultúry a súvisiacich činností a ponúka dostatočné kritické množstvo ľudských, finančných a ekonomických zdrojov na podporu životaschopnej stratégie miestneho rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 416
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a
(a)  má obmedzenú veľkosť a vo všeobecnosti je menšia ako úroveň NUTS 3 spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS); and
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 417
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno b
(b)  je z funkčného hľadiska geograficky, hospodársky a sociálne prepojená s osobitným zreteľom na odvetvia rybolovu a akvakultúry a ponúka dostatočné kľúčové množstvo ľudských, finančných a ekonomických zdrojov na podporu životaschopnej stratégie miestneho rozvoja.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 418
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1
1.  Na účely fondu EFNR je integrovaná stratégia miestneho rozvoja uvedená v článku 28 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. ..., ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia, založená na vzájomnom pôsobení medzi zúčastneným stranami a projektmi rôznych odvetví miestneho hospodárstva, predovšetkým rybárstve a akvakultúry;
1.  Na účely fondu ENRF je integrovaná stratégia miestneho rozvoja uvedená v článku 28 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. ..., ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia, založená na vzájomnom pôsobení a konzultáciách medzi zúčastneným stranami a projektmi v odvetviach rybolovu a akvakultúry, ako aj v ostatných odvetviach miestneho hospodárstva. V tejto súvislosti sa konzultuje s poradnými radami.
Pozmeňujúci návrh 419
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno a
a)  maximalizujú účasť rybárstva a akvakultúry na udržateľnom rozvoji pobrežných a vnútrozemských rybolovných oblastí;
a)  maximalizujú účasť rybolovu a akvakultúry na udržateľnom rozvoji pobrežných a vnútrozemských rybolovných a akvakultúrnych oblastí;
Pozmeňujúci návrh 420
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno b
b)  zabezpečia, aby miestne spoločenstvá v plnej miere využívali príležitosti, ktoré im poskytuje námorný pobrežný rozvoj.
b)  zabezpečia, aby miestne spoločenstvá v plnej miere využívali príležitosti, ktoré im poskytuje námorný, pobrežný a vnútrozemský rozvoj, a najmä pomáhajú malým a upadajúcim rybárskym prístavom, aby maximalizovali svoj námorný potenciál rozvíjaním diverzifikovanej infraštruktúry.
Pozmeňujúci návrh 421
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3
3.  Táto stratégia musí byť v súlade s možnosťami a potrebami stanovenými pre túto oblasť a s prioritami Únie pre EFNR. Medzi tieto stratégie môžu patriť stratégie zamerané na rybárstvo až po rozsiahlejšie stratégie zamerané na diverzifikáciu oblastí rybolovu. Táto stratégia sa netýka len zhromažďovania činností alebo porovnávania sektorových opatrení.
3.  Táto stratégia musí byť v súlade s možnosťami a potrebami stanovenými pre túto oblasť a s prioritami Únie pre ENRF. Stratégie sa zameriavajú najmä na rybolov a akvakultúru, aj keď môžu byť rozsiahlejšie, zamerané na diverzifikáciu oblastí rybolovu a akvakultúry. Táto stratégia sa netýka len zhromažďovania činností alebo porovnávania sektorových opatrení.
Pozmeňujúci návrh 422
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 5
5.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty podľa článku 127 týkajúce sa akčného plánu stanoveného v článku 29 ods.1 písm. e) [nariadenia (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
5.   Integrovaná stratégia miestneho rozvoja obsahuje akčný plán stanovený v článku 29 ods. 1 písm. e) [nariadenia (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia]. Akčný plán okrem iného stanovuje zoznam plánovaných akcií na vykonávanie stratégie a pre každú akciu špecifikuje jej ciele, oprávnené výdavky, prípustných príjemcov, finančné prostriedky súvisiace s príslušnými verejnými fondmi, kritériá výberu operácií a ukazovatele výsledku.
Pozmeňujúci návrh 423
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3 – písmeno b
b)  zabezpečujú významné zastúpenie rybárstva a akvakultúry.
b)  zabezpečujú, aby väčšina zástupcov pochádzala z odvetvia rybolovu a/alebo akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 424
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 4
4.  Ak sa stratégia miestneho rozvoja podporuje aj z iných fondov okrem fondu EFNR, zriadi sa osobitná výberová komisia pre projekty podporované z fondu EFNR v súlade s kritériami stanovenými v odseku 3.
4.  Ak sa stratégia miestneho rozvoja podporuje aj z iných fondov okrem fondu ENRF, výberová komisia FLAG pre projekty podporované z fondu ENRF spĺňa požiadavky stanovené v odseku 3.
Pozmeňujúci návrh 425
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 7
7.  Zodpovedajúce úlohy skupiny FLAG, riadiaceho orgánu alebo platobnej agentúry pre všetky úlohy plnenia týkajúce sa tejto stratégie sa musia jasne vymedziť v operačnom programe.
7.  Zodpovedajúce úlohy skupiny FLAG, riadiaceho orgánu, prípadne vykonávacieho orgánu, ak sa líši od riadiaceho orgánu, sa pre všetky úlohy plnenia týkajúce sa tejto stratégie jasne vymedzia v operačnom programe.
Pozmeňujúci návrh 426
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1
1.  Operácie oprávnené podľa tohto oddielu sú stanovené v článku 31 [nariadenia (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
1.  Operácie a náklady oprávnené podľa tohto oddielu sú stanovené v článku 31 [nariadenia (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
Pozmeňujúci návrh 427
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1
1.  Predbežná podpora obsahuje budovanie kapacít, odborné vzdelávanie a spoluprácu s cieľom vypracovať a zaviesť stratégiu miestneho rozvoja.
1.  Predbežná podpora obsahuje budovanie kapacít, konzultáciu, odborné vzdelávanie a spoluprácu s cieľom vypracovať a zaviesť stratégiu miestneho rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 428
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno a
a)  zvýšenie pridanej hodnoty, tvorba pracovných miest a podporovanie inovácií vo všetkých fázach dodávateľského reťazca v oblasti rybolovu akvakultúry;
a)  zvýšenie pridanej hodnoty, tvorba pracovných miest, prilákanie mladých ľudí a podporovanie inovácií vo všetkých fázach dodávateľského reťazca v oblasti rybolovu, akvakultúry a spracovania;
Pozmeňujúci návrh 429
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno b
b)  podporu diverzifikácie a tvorby pracovných miest v oblastiach rybolovu, najmä v ostatných námorných odvetviach;
b)  podpora diverzifikácie a tvorby pracovných miest v oblastiach rybolovu a akvakultúry vrátane diverzifikácie do námorných činností, ktoré dopĺňajú činností v oblastiach rybolovu a akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 430
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  posilnenie odbornej prípravy a zlepšenie pracovných podmienok v oblastiach rybolovu a akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 431
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno c
c)  posilnenie a využívanie miestneho prínosu oblastí rybolovu pre životné prostredie vrátane operácií zameraných na zmiernenie zmeny klímy;
c)  posilnenie a využívanie miestneho prínosu oblastí rybolovu a akvakultúry pre životné prostredie vrátane operácií zameraných na zachovanie biodiverzity, zlepšenie riadenia pobrežných oblastí a zmiernenie zmeny klímy;
Pozmeňujúci návrh 432
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno d
d)  podporovanie sociálneho blahobytu a kultúrneho dedičstva v rybolovných oblastiach vrátane morského kultúrneho dedičstva;
d)  podporovanie sociálneho blahobytu a kultúrneho dedičstva v rybolovných a akvakultúrnych oblastiach vrátane rybárskeho a morského kultúrneho dedičstva;
Pozmeňujúci návrh 433
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 2
2.  Poskytnutá podpora môže obsahovať opatrenia uvedené v kapitolách I a II tejto hlavy za predpokladu, že existuje jasné odôvodnenie pre ich riadenie na miestnej úrovni. Ak sa poskytuje pomoc na činnosti zodpovedajúce týmto opatreniam, uplatňujú sa príslušné podmienky a výška príspevku na operáciu stanovené v kapitolách I a II tejto hlavy.
2.  Poskytnutá podpora môže obsahovať opatrenia uvedené v kapitolách I, II a IV tejto hlavy za predpokladu, že existuje jasné odôvodnenie pre ich riadenie na miestnej úrovni. Ak sa poskytuje pomoc na činnosti zodpovedajúce týmto opatreniam, uplatňujú sa príslušné podmienky a výška príspevku na operáciu stanovené v kapitolách I, II a IV tejto hlavy.
Pozmeňujúci návrh 434
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2
2.  Okrem ostatných skupín FLAG môžu byť partnermi skupín FLAG v rámci fondu EFNR miestne verejno-súkromné partnerstvá, ktoré vykonávajú stratégiu miestneho rozvoja v rámci Únie aj mimo nej.
2.  Na účely tohto článku okrem ostatných skupín FLAG môžu byť partnermi skupín FLAG v rámci fondu ENRF účastníci projektu spolupráce s územím mimo FLAG založeného na miestnych verejno-súkromných partnerstvách, ktoré vykonávajú stratégiu miestneho rozvoja v rámci Únie aj mimo nej.
Pozmeňujúci návrh 435
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 3
3.  V prípadoch, že sa skupiny FLAG nerozhodnú pre projekty spolupráce, členské štáty vytvoria pre projekty spolupráce systém priebežného uplatňovania. Zverejnia národné alebo regionálne administratívne postupy týkajúce sa výberu projektov nadnárodnej spolupráce a zoznam oprávnených nákladov, a to najneskôr do dvoch rokov odo dňa schválenia ich operačného programu.
3.  V prípadoch, že sa skupiny FLAG nerozhodnú pre projekty spolupráce, členské štáty vytvoria pre projekty spolupráce systém priebežného uplatňovania. Zverejnia národné alebo regionálne administratívne postupy týkajúce sa výberu projektov nadnárodnej spolupráce a zoznam oprávnených nákladov, a to najneskôr do dvoch rokov odo dňa schválenia ich operačného programu. Poradné rady sa môžu vďaka svojmu nadnárodnému charakteru zapájať do daného systému stálych žiadostí.
Pozmeňujúci návrh 436
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 4
4.  Schvaľovanie projektov spolupráce sa uskutoční najneskôr štyri mesiace odo dňa predloženia projektu.
4.  Správne rozhodnutia o projektoch spolupráce sa prijmú najneskôr štyri mesiace odo dňa predloženia projektu.
Pozmeňujúci návrh 437
Návrh nariadenia
Článok 68
Podpora v rámci tejto kapitoly prispieva k dosiahnutiu osobitných cieľov kapitoly I a kapitoly II tejto hlavy.
Podpora v rámci tejto kapitoly prispieva k:
a)  dosiahnutiu osobitných cieľov kapitoly I a kapitoly II tejto hlavy;
b)  zlepšeniu konkurencieschopnosti spracovania a uvádzania na trh produktov rybolovu a akvakultúry;
c)  zlepšeniu bezpečnosti potravín a kvality produktov;
d)  vývoju, výrobe a uvádzaniu na trh nových produktov a využívaniu nových technológií a inovačných výrobných metód;
e)  zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovaniu energetickej efektívnosti;
f)  lepšiemu využívaniu zriedkavých druhov, vedľajších produktov a odpadu;
g)  vývoju, výrobe a uvádzaniu na trh nových produktov a využívaniu nových technológií a inovačných výrobných metód;
h)  zlepšeniu pracovných podmienok a odbornej prípravy pracovníkov;
i)  otváraniu a rozvoju nových trhov.
Pozmeňujúci návrh 438
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať príprava a vykonávanie výrobných a marketingových plánov podľa článku 32 [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
1.  Z fondu ENRF sa podporuje príprava a vykonávanie výrobných a marketingových plánov podľa článku 32 [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry].
Pozmeňujúci návrh 439
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať kompenzácia uznaných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, ktoré skladujú výrobky rybolovu uvedené v prílohe II k nariadeniu č. [o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry] za predpokladu, že výrobky sa skladujú v súlade s článkami 35 a 36 [nariadenia o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry]:
1.  Z fondu ENRF sa môže spolufinancovať kompenzácia uznaných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, ktoré skladujú produkty rybolovu a akvakultúry uvedené v prílohe II k nariadeniu č. [o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry] za predpokladu, že produkty sa skladujú v súlade s článkami 35 a 36 tohto nariadenia:
Pozmeňujúci návrh 440
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno a
a)  výška pomoci na skladovanie nesmie byť vyššia ako výška technických a finančných nákladov na činnosti potrebné na stabilizáciu a skladovanie predmetných výrobkov;
a)  výška pomoci na skladovanie nesmie byť vyššia ako výška technických a finančných nákladov na činnosti potrebné na stabilizáciu, prípravu a skladovanie predmetných výrobkov;
Pozmeňujúci návrh 441
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno c
c)  finančná pomoc za rok nesmie prekročiť percentuálne hodnoty priemernej ročnej hodnoty predanej produkcie pri prvom predaji členov organizácie výrobcov v období rokov 2009 – 2011 uvedené ďalej. V prípade, že členovia organizácií výrobcov nemali v období rokov 2009 až 2011 predanú produkciu, zohľadní sa priemerná ročná hodnota predanej produkcie v prvých troch rokov výroby takéhoto člena:
c)  finančná pomoc za rok nesmie prekročiť 5 % priemernej ročnej hodnoty predanej produkcie pri prvom predaji členov organizácie výrobcov v období rokov 2009 – 2011 uvedené ďalej. V prípade, že členovia organizácií výrobcov nemali v období rokov 2009 až 2011 predanú produkciu, zohľadní sa priemerná ročná hodnota predanej produkcie v prvých troch rokov výroby takéhoto člena.
–  1 % v roku 2014
–  0,8 % v roku 2015
–  0,6 % v roku 2016
–  0,4 % v roku 2017
–  0,2 % v roku 2018
Pozmeňujúci návrh 442
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2
2.  Do roku 2019 sa podpora uvedená v odseku 1 zruší.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 443
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Z fondu EFNR sa môžu podporovať marketingové opatrenia pre výrobky rybolovu akvakultúry, ktorých cieľom je:
1.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať marketingové opatrenia pre produkty rybolovu, akvakultúry a vnútrozemského rybolovu, ktorých cieľom je:
Pozmeňujúci návrh 444
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť
a)  zlepšenie podmienok pre uvádzanie na trh:
a)  získavanie nových trhov a zlepšenie podmienok pre uvádzanie na trh s druhmi rybolovu a akvakultúry vrátane:
Pozmeňujúci návrh 445
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod i a (nový)
ia)  produktov, ktoré uvádzajú na trh organizácie rybárov, ich združenia a predajné sály;
Pozmeňujúci návrh 446
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  nežiaducich úlovkov vyložených v súlade s článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) druhá zarážka [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry];
ii)  nechcených úlovkov vylodených z komerčne lovených populácií v súlade s technickými opatreniami, článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) druhá zarážka [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry];
Pozmeňujúci návrh 447
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod iii
iii)  výrobkov získaných pomocou metód s nízkym vplyvom na životné prostredie alebo výrobkov ekologickej akvakultúry v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe.
iii)  produktov rybolovu alebo akvakultúry získaných pomocou metód s nízkym vplyvom na životné prostredie alebo produktov ekologickej akvakultúry v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe alebo v uzavretých systémoch akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 448
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)
iiia)  miestnych a sezónnych produktov vrátane produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín;
Pozmeňujúci návrh 449
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod iii b (nový)
iiib)  nových alebo zlepšených produktov;
Pozmeňujúci návrh 450
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť
b)  podporovanie kvality umožnením:
b)  podporovanie kvality a pridanej hodnoty umožnením:
Pozmeňujúci návrh 451
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod ii
ii)  certifikácie podporovania vrátane udržateľných rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry s nízkym vplyvom na životné prostrediemetód spracovania šetrných voči životnému prostrediu;
ii)  certifikácie kvality a podporovania a vytvárania konkrétneho označovania s ohľadom na produkty udržateľného rybolovu a akvakultúry, produkty maloobjemového pobrežného rybolovu, miestne a sezónne produkty metódy spracovania šetrné voči životnému prostrediu;
Pozmeňujúci návrh 452
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod ii a (nový)
iia)  vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry vrátane vývoja celoeurópskej ekologickej značky pre produkty rybolovu a akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 453
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod ii b (nový)
iib)  inovačných procesov a metód;
Pozmeňujúci návrh 454
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  priameho predaja výrobkov rybolovu malých pobrežných rybárov.
iii)  priameho predaja produktov rybolovu malých pobrežných rybárov a rybárov loviacich peši;
Pozmeňujúci návrh 455
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)
iiia)  prezentácie a balenia produktov;
Pozmeňujúci návrh 456
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod iii b (nový)
iiib)  splnenia požiadaviek súladu a certifikácie, pokiaľ ide o produkty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 510/2006, zo strany výrobcov, spracovateľov a pripravovateľov podliehajúcich systémom kontroly a certifikácie systémov;
Pozmeňujúci návrh 457
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno c
c)  prispieť k transparentnosti výroby a k prieskumom trhu a ich organizácii;
c)  prispieť k transparentnosti výroby a k prieskumom trhu a ich organizácii a štúdiám o obchodnej závislosti Únie;
Pozmeňujúci návrh 458
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno e
e)  zakladanie organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií uznaných podľa kapitoly II, oddielu III nariadenia [o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry];
e)  zakladanie a zlučovanie organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií uznaných podľa kapitoly II, oddielu III nariadenia [o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry] s cieľom rozvíjať ich úlohu pri riadení rybárstva a v rámci opatrení pre uvádzanie výrobkov na trh;
Pozmeňujúci návrh 459
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno f
f)  organizácie regionálnych, národných alebo nadnárodných propagačných kampaní na podporu rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry.
f)  organizácie regionálnych, národných alebo nadnárodných propagačných kampaní vrátane výstav a mediálnych kampaní na podporu produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré sú environmentálne udržateľné.
Pozmeňujúci návrh 460
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno -a (nové)
—a)  inovácie s cieľom vyvíjať nové produkty vyššej kvality a s pridanou hodnotou, nové alebo lepšie procesy alebo nové alebo lepšie systémy riadenia a organizácie;
Pozmeňujúci návrh 461
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno -b (nové)
—b)  zvýšenie pridanej hodnoty produktov;
Pozmeňujúci návrh 462
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok;
Pozmeňujúci návrh 463
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno d
d)  na spracovanie výrobkov ekologickej akvakultúry v zmysle článkov 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007.
d)  na spracovanie produktov udržateľnej akvakultúry a ekologickej akvakultúry v zmysle článkov 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007.
Pozmeňujúci návrh 464
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 a (nový)
1a.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať spoločnosti, združenia a technologické centrá zastupujúce odvetvie spracovania na rozvoj výskumných a inovačných činností týkajúcich sa činností uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 465
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať režim kompenzácií zavedený v nariadení Rady (ES) č. 791/2007 na dodatočné výdavky, ktoré prevádzkovateľom vznikli pri rybolove, chove a predaji určitých rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, Francúzskej Guyany a Réunionu.
1.  Z fondu EFNR sa podporuje systém kompenzácií zavedený podľa článku 349 ZFEÚ v nariadení Rady (ES) č. 791/2007 s cieľom kompenzovať dodatočné výdavky, ktoré prevádzkovateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaníuvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov. Tento systém sa vzťahuje na všetky dodatočné náklady, ktoré vznikli prevádzkovateľom zapojeným do činností uvedených v tomto odseku.
Pozmeňujúci návrh 466
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 2
2.  Každý členský štát stanoví pre regióny uvedené v odseku 1 zoznam rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry a množstvo týchto výrobkov oprávnené na kompenzáciu.
2.  Každý členský štát stanoví pre regióny uvedené v odseku 1 zoznam dodatočných nákladov, ktoré vznikli prevádzkovateľom zapojeným do činností podľa odseku 1. Takisto vypracuje zoznam produktov rybolovu a akvakultúry a množstvo týchto produktov oprávnené na kompenzáciu.
Pozmeňujúci návrh 467
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3
3.  Pri vypracúvaní zoznamu a množstiev uvedených v odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť, aby bola táto kompenzácia plne v súlade s pravidlami SRP.
3.  Pri vypracúvaní zoznamu a množstiev uvedených v odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť, aby bola táto kompenzácia plne v súlade s pravidlami SRP a aby rybolovná kapacita príslušných flotíl bola primeraná dostupným rybolovným možnostiam.
Pozmeňujúci návrh 468
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)  ktoré sú získané nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom.
Pozmeňujúci návrh 469
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 5 a (nový)
5a.  Kompenzácia sa môže vyplácať týmto prevádzkovateľom, ktorým vznikli dodatočné náklady pri uvádzaní produktov rybolovu na trh:
a)  fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré používajú výrobné prostriedky na získanie produktov rybolovu alebo akvakultúry s cieľom umiestniť ich na trh;
b)  vlastníkom alebo prevádzkovateľom plavidiel, ktoré sú zaregistrované v prístavoch regiónov uvedených v odseku 1 a ktoré tam vykonávajú svoju činnosť, alebo združeniam takýchto vlastníkov alebo prevádzkovateľov;
c)  prevádzkovateľom v odvetví spracovania alebo uvádzania na trh alebo združeniam takýchto prevádzkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 470
Návrh nariadenia
Článok 73 a (nový)
Článok 73a
Prevádzkovatelia
1.  Kompenzácia sa vypláca prevádzkovateľom vykonávajúcim činnosť rybolovu alebo akvakultúry v príslušných regiónoch.
2.  Príslušné členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa prevádzkovateľom, ktorí dostanú kompenzáciu, zabezpečila ekonomická životaschopnosť.
Pozmeňujúci návrh 471
Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1 – písmeno a
(a)  dodatočné náklady na každý výrobok rybolovu a akvakultúry vyplývajúce zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov; a
a)  dodatočné náklady na každý produkt alebo kategóriu produktov rybolovu a akvakultúry vyplývajúce zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov a
Pozmeňujúci návrh 472
Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  každá ďalšia podpora, ktorú príjemca naďalej dostáva alebo dostal na svoju činnosť.
Pozmeňujúci návrh 473
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 1
1.  Príslušné členské štáty predložia Komisii plán kompenzácií pre každý dotknutý región vrátane zoznamu a množstiev uvedených v článku 73, výšky kompenzácie uvedenej v článku 74 a príslušného orgánu, ako je stanovené v článku 99.
1.  Príslušné členské štáty predložia Komisii plán kompenzácií pre každý dotknutý región vrátane zoznamu a množstiev a druhu prevádzkovateľov uvedených v článku 73, výšky kompenzácie uvedenej v článku 74 a príslušného orgánu, ako je stanovené v článku 99.
Pozmeňujúci návrh 474
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty môžu zmeniť obsah plánu kompenzácií uvedeného v odseku 1. Takéto zmeny a doplnenia sa predložia Komisii.
Pozmeňujúci návrh 475
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 2
2.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty podľa článku 127 s cieľom definovať obsah plánu kompenzácie vrátane kritérií na výpočet dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov.
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 127 prijať delegované akty, ktorými sa stanovuje obsah plánu kompenzácie vrátane kritérií na výpočet dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov.
Pozmeňujúci návrh 476
Návrh nariadenia
Článok 75 a (nový)
Článok 75a
Štátna pomoc
1.  Odchylne od článku 8 môže Komisia schváliť v súlade s článkom 108 ZFEÚ prevádzkovú pomoc v odvetviach vyrábajúcich, spracujúcich a uvádzajúcich na trh produkty rybolovu a akvakultúry s cieľom zmierniť osobitné obmedzenia v najvzdialenejších regiónoch v dôsledku ich odlúčenia, izolácie a mimoriadnej odľahlosti.
2.  Členské štáty môžu udeliť ďalšie financovanie na vykonávanie plánov kompenzácie podľa článku 75. V takýchto prípadoch členské štáty oznámia štátnu pomoc Komisii, ktorú Komisia môže schváliť v súlade s týmto nariadením ako súčasť takýchto plánov. Štátna pomoc oznámená v súlade s týmto odsekom sa tiež považuje za oznámenú v zmysle článku 108 ods. 3 prvej vety ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 477
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 1
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať vykonávanie systému kontrol, inšpekcií a presadzovania Únie, ako je stanovené v článku 46 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a spresnené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybárstva.
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať vykonávanie systému kontrol, inšpekcií a presadzovania Únie, ako je stanovené v článku 46 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a spresnené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybárstva, ako aj inštalácia komponentov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu podľa článku 58 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009. Takýto systém by mal viesť k mnohým kontrolám založeným na veľkosti flotíl v rôznych členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 478
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno a
a)  nákup alebo vývoj technológií vrátane hardvéru a softvéru, systémov detekcie plavidiel, kamerových systémov (CCTV) a IT sietí, ktoré umožňujú zhromažďovanie, správu, overovanie, analýzu a výmenu údajov týkajúcich sa rybárstva a vypracovanie metódy výberu vzoriek týchto údajov a prepojenia s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;
a)  nákup, inštalácia a vývoj technológií vrátane hardvéru a softvéru, systémov detekcie plavidiel, kamerových systémov (CCTV) a IT sietí, ktoré umožňujú zhromažďovanie, správu, overovanie, analýzu, riadenie rizík, predkladanie a výmenu údajov týkajúcich sa rybárstva a vypracovanie metódy výberu vzoriek týchto údajov a prepojenia s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov, za predpokladu, že takéto operácie rešpektujú slobodu jednotlivca a zaisťujú ochranu osobných údajov;
Pozmeňujúci návrh 479
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno b
b)  nákup a inštalácia komponentov potrebných na zabezpečenie prenosu údajov od subjektov pôsobiacich v odvetví rybolovu a v odvetví predaja rybárskych výrobkov príslušným orgánom členských štátov a EÚ, a to vrátane komponentov potrebných pre systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS), systémy monitorovania plavidiel (VMS) a systémy automatickej identifikácie (AIS) používané na účely kontroly;
b)  vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prenosu údajov od subjektov pôsobiacich v odvetví rybolovu a v odvetví predaja rybárskych produktov príslušným orgánom členských štátov a EÚ, a to vrátane komponentov potrebných pre systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS), systémy monitorovania plavidiel (VMS) a systémy automatickej identifikácie (AIS) používané na účely kontroly;
Pozmeňujúci návrh 480
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno c
c)  nákup a inštalácia komponentov potrebných na zabezpečenie sledovateľnosti rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry v súlade s článkom 58 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009;
c)  vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na zabezpečenie sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry v súlade s článkom 58 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009;
Pozmeňujúci návrh 481
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno e
e)  modernizácia a nákup hliadkových plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa aspoň 60 % času využívajú na kontrolu rybárstva;
e)  modernizácia a nákup hliadkových plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa na kontrolu rybárstva využívajú aspoň 60 % celkového času, počas ktorého sa toto vybavenie využíva počas jedného roka;
Pozmeňujúci návrh 482
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno g
g)  vykonávanie pilotných projektov týkajúcich sa kontroly rybárstva vrátane DNA analýzy rýb alebo vývoja internetových stránok súvisiacich s kontrolou;
g)  vývoj inovačných kontrolných a monitorovacích systémov a vykonávanie pilotných projektov týkajúcich sa kontroly rybárstva vrátane DNA analýzy rýb alebo vývoja internetových stránok súvisiacich s kontrolou;
Pozmeňujúci návrh 483
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno j a (nové)
ja)  programy zabezpečujúce posilnenú kontrolu populácie podliehajúcej osobitným programom kontroly a inšpekcií stanoveným v súlade s článkom 95 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 vrátane prípadných vzniknutých prevádzkových nákladov;
Pozmeňujúci návrh 484
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno j b (nové)
jb)  programy súvisiace s vykonávaním akčného plánu stanoveného v súlade s článkom 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 vrátane prípadných vzniknutých prevádzkových nákladov;
Pozmeňujúci návrh 485
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 3
3.  Opatrenia uvedené v písmenách h), i) a j) odseku 2 tohto článku sú oprávnené na podporu len vtedy, ak súvisia s kontrolnými činnosťami vykonávanými verejným orgánom.
3.  Opatrenia uvedené v písmenách h), i), j), ja) a jb) odseku 2 tohto článku sú oprávnené na podporu len vtedy, ak súvisia s kontrolnými činnosťami vykonávanými verejným orgánom.
Pozmeňujúci návrh 486
Návrh nariadenia
Článok 78 a (nový)
Článok 78a
Kolektívne činnosti na posilnenie a štandardizovanie kontroly
1.  S cieľom posilniť a štandardizovať kontrolu možno z fondu ENRF podporovať medzinárodné projekty týkajúce sa vykonávania a testovania systémov medzištátnej kontroly, inšpekcií a presadzovania, ako je stanovené v článku 46 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP] v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel SRP.
2.  Oprávnené sú najmä tieto druhy operácií:
a)  medzinárodné programy odbornej prípravy personálu zodpovedného za monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybárskymi činnosťami;
b)  iniciatívy vrátane seminárov a mediálnych nástrojov na štandardnú interpretáciu právnych predpisov a s nimi spojenú kontrolu v Únii.
Pozmeňujúci návrh 487
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať zber, riadenie a využívanie primárnych biologických, technických, environmentálnych a sociálno-hospodárskych údajov v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 37 ods. 5 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať zber, riadenie, analýza a využívanie primárnych biologických, technických, environmentálnych a sociálno-hospodárskych údajov potrebných na udržateľné riadenie rybolovu a akvakultúry založené na ekosystéme v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 37 ods. 5 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
Pozmeňujúci návrh 488
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno a
a)  riadenie a využívanie údajov na účely vedeckej analýzy a plnenia SRP;
a)  zber, riadenie a využívanie údajov na účely vedeckej analýzy a plnenia SRP;
Pozmeňujúci návrh 489
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  nákup alebo vývoj technológií vrátane počítačového hardvéru a softvéru nevyhnutných na zber, riadenie a využívanie údajov;
Pozmeňujúci návrh 490
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno b
b)  národné viacročné programy odbery vzoriek;
b)  národné, nadnárodné a regionálne viacročné programy odberu vzoriek;
Pozmeňujúci návrh 491
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno c
c)  monitorovanie komerčného a rekreačného rybolovu na mori;
c)  monitorovanie komerčného a rekreačného rybolovu na mori vrátane monitorovania vedľajších úlovkov morských organizmov a vtákov;
Pozmeňujúci návrh 492
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  riadenie ročných pracovných programov týkajúcich sa vedeckých a technických znalostí v oblasti rybárstva, spracovania dátových komunikácií a súborov údajov a prípravnej práce zameranej na poskytovanie vedeckého poradenstva;
Pozmeňujúci návrh 493
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno d b (nové)
db)  organizácia a riadenie stretnutí rybárskych odborníkov;
Pozmeňujúci návrh 494
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno e
e)  účasť zástupcov členských štátov na regionálnych koordinačných stretnutiach uvedených v článku 37 ods. 4 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike], stretnutiach regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, v ktorých je EÚ zmluvným partnerom alebo pozorovateľom, alebo na stretnutiach medzinárodných orgánov zodpovedných za poskytovanie vedeckého poradenstva.
e)  účasť zástupcov členských štátov a ich vedeckých odborníkov, ako aj zástupcov regionálnych orgánov na regionálnych koordinačných stretnutiach uvedených v článku 37 ods. 4 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike], stretnutiach regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, v ktorých je EÚ zmluvným partnerom alebo pozorovateľom, alebo na stretnutiach medzinárodných orgánov zodpovedných za poskytovanie vedeckého poradenstva;
Pozmeňujúci návrh 495
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
ea)  zlepšenie systémov zberu a riadenia údajov a vykonávanie pilotných štúdií s cieľom zlepšiť existujúce systémy zberu a riadenia údajov;
Pozmeňujúci návrh 496
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno e b (nové)
eb)  prevádzkové náklady na zber a spracovanie údajov.
Pozmeňujúci návrh 497
Návrh nariadenia
Článok 79 a (nový)
Článok 79a
Sankcie
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 150 prijať delegované akty, ktorými sa penalizujú členské štáty zmrazením a/alebo znížením objemu finančných prostriedkov z ENRF za:
(a)  nesplnenie si povinnosti zberu a odovzdávania údajov alebo nenahlásenie svojej aktuálnej kapacity rybolovnej flotily; or
(b)  neriešenie problémov s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom vo svojich vodách a/alebo vo svojej rybárskej flotile.
Pozmeňujúci návrh 498
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – úvodná časť
Podpora v rámci tejto kapitoly má prispievať k rozvojuvykonávaniu integrovanej námornej politiky Únie. Jej úlohou je:
Podpora v rámci tejto kapitoly má prispievať k zlepšeniu rozvojavykonávania integrovanej námornej politiky Únie. Jej úlohou je:
Pozmeňujúci návrh 499
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno a – bod i
i)  podpory činností, ktoré povzbudia členské štáty a regióny , aby vypracovali, zaviedli alebo vykonávali integrované riadenie námorných záležitostí;
i)  podpory činností, ktoré povzbudia členské štáty a ich regióny, aby vypracovali, zaviedli alebo vykonávali integrované riadenie námorných záležitostí;
Pozmeňujúci návrh 500
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  podpory dialógu a spolupráce s členskými štátmi a zainteresovanými stranami a medzi nimi v morských a námorných záležitostiach vrátane vypracúvania stratégií morských oblastí;
ii)  podpory dialógu a spolupráce s členskými štátmi a zainteresovanými stranami a medzi nimi v morských a námorných záležitostiach vrátane vypracúvania a vykonávania integrovaných stratégií morských oblastí, pričom sa zohľadňuje potreba vyváženého prístupu vo všetkých morských oblastiach, špecifiká jednotlivých morských oblastí a ich podoblastí a príslušné makroregionálne stratégie (ak existujú);
Pozmeňujúci návrh 501
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno a – bod iii
iii)  podpory medziodvetvových kooperačných platforiem a sietí, ktoré zahŕňajú zástupcov verejných orgánov, regionálne a miestne orgány, priemysel, cestovný ruch, zúčastnené strany z oblasti výskumu, občanov, organizácie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov;
iii)  podpory medziodvetvových kooperačných platforiem a sietí, ktoré zahŕňajú zástupcov vnútroštátnych verejných orgánov, regionálne a miestne orgány, priemysel, cestovný ruch, zúčastnené strany z oblasti výskumu, občanov, organizácie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov, a to aj v rámci stratégií morských oblastí;
Pozmeňujúci návrh 502
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno a – bod iv
iv)  podpory výmeny osvedčených postupov a dialógu na medzinárodnej úrovni vrátane dvojstranného dialógu s tretími krajinami bez toho, že by boli dotknuté iné dohody alebo dohovory, ktoré existujú medzi EÚ a príslušnými tretími krajinami;
iv)  podpory výmeny osvedčených postupov a dialógu na medzinárodnej úrovni vrátane dvojstranného dialógu s tretími krajinami s ohľadom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) a príslušné existujúce medzinárodné dohovory, ktoré sú na ňom založené, a to bez toho, že by boli dotknuté iné dohody alebo dohovory, ktoré existujú medzi EÚ a príslušnými tretími krajinami;
Pozmeňujúci návrh 503
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť
b)  prispievať k rozvoju medziodvetvových iniciatív, ktoré budú vzájomne prospešné pre rôzne námorné odvetvia a/alebo odvetvové politiky, pričom sa zohľadnia existujúce nástroje a iniciatívy a bude sa vychádzať z týchto nástrojov a iniciatív:
b)  prispievať k rozvoju medziodvetvových iniciatív, ktoré budú vzájomne prospešné pre rôzne námorné a morské odvetvia a/alebo odvetvové politiky, pričom sa zohľadnia existujúce nástroje a iniciatívy a bude sa vychádzať z týchto nástrojov a iniciatív:
Pozmeňujúci návrh 504
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno b – bod i
i)  integrovaný námorný dohľad na zvýšenie efektívnosti a účinnosti činností prostredníctvom cezhraničnej a medziodvetvovej výmeny informácií, pričom sa zohľadnia existujúce a budúce systémy;
i)  integrovaný námorný dohľad na zlepšenie bezpečnosti, efektívnosti a účinnosti činností prostredníctvom cezhraničnej a medziodvetvovej výmeny informácií, pričom sa zohľadnia existujúce a budúce systémy;
Pozmeňujúci návrh 505
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  progresívny rozvoj komplexnej a verejne prístupnej kvalitnej základne poznatkov o mori, čo umožní výmenu, opätovné využitie a šírenie týchto údajov a poznatkov medzi rôznymi skupinami užívateľov.
iii)  progresívny rozvoj komplexnej a verejne prístupnej kvalitnej základne poznatkov o mori s cieľom obmedziť duplicitu, umožniť výmenu, opätovné využitie a šírenie týchto údajov a poznatkov medzi rôznymi skupinami užívateľov.
Pozmeňujúci návrh 506
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi najmä prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov medzi rôznymi funkciami pobrežnej stráže s cieľom vytvoriť európsku pobrežnú stráž.
Pozmeňujúci návrh 507
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno c
c)  podporovať udržateľný rast, zamestnanosť, inovácie a nové technológie v rozvíjajúcich sa a perspektívnych námorných odvetviach v pobrežných oblastiach spôsobom, ktorý doplní zavedené odvetvové a vnútroštátne činnosti.
c)  Podporovať udržateľný rast, zamestnanosť, inovácie a nové technológie v rozvíjajúcich sa a perspektívnych námorných odvetviach, ako aj v pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónoch Únie spôsobom, ktorý dopĺňa zavedené odvetvové a vnútroštátne činnosti.
Pozmeňujúci návrh 508
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  Podporovať rozvoj ľudského kapitálu v námornom odvetví hlavne podporou spolupráce a výmen v oblasti odbornej prípravy.
Pozmeňujúci návrh 509
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno d
d)  Podporovať ochranu morského prostredia najmä jeho biodiverzity a morské chránené oblasti, ako napríklad lokality sústavy Natura 2000, podporovať udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a spresniť hranice udržateľnosti ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie, predovšetkým podľa rámcovej smernice o morskej stratégii.
d)  Podporovať ochranu morského prostredia, najmä jeho biodiverzity, a morské chránené oblasti, ako napríklad lokality sústavy Natura 2000, a udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov uplatňovaním ekosystémového prístupu k riadeniu ľudských činností v súlade s cieľom dosiahnuť alebo udržať dobrý environmentálny stav, ako sa to vyžaduje v rámcovej smernici o morskej stratégii.
Pozmeňujúci návrh 510
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno b
b)  projekty vrátane skúšobných projektov a projektov spolupráce;
b)  projekty od návrhu po realizáciu vrátane skúšobných a pilotných projektov a projektov medzištátnej a cezhraničnej spolupráce;
Pozmeňujúci návrh 511
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno c
c)  verejné informácie a výmena osvedčených postupov, informačné kampane a súvisiace komunikačné a propagačné činnosti, ako napríklad propagačné kampane, podujatia, rozvoj a údržba webových stránok, platformy zainteresovaných strán; vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia.
c)  verejné informácie a výmena osvedčených postupov, a to aj s ohľadom na príslušné platné európske výskumné programy, informačné kampane a súvisiace komunikačné a propagačné činnosti, ako napríklad propagačné kampane, podujatia, rozvoj a údržba webových stránok, platformy zainteresovaných strán vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 512
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno d
d)  konferencie, semináre a kurzy;
d)  konferencie, semináre, fóra a kurzy;
Pozmeňujúci návrh 513
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno e
e)  výmena najlepších postupov, koordinačné činnosti vrátane sietí na výmenu informácií a mechanizmov na riadenie stratégií morských oblastí;
e)  výmena najlepších postupov, koordinačné činnosti vrátane sietí na výmenu informácií a rozvojová podpora týkajúca sa stratégií morských oblastí;
Pozmeňujúci návrh 514
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno f
f)  rozvoj, prevádzka a údržba IT systémov a sietí, čo umožní zhromažďovanie, spravovanie, overovanie, analyzovanie, výmenu údajov týkajúcich sa rybárstva a vypracovanie metód na výber vzoriek týchto údajov, ako aj prepojenie s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;
f)  rozvoj, prevádzka a údržba IT systémov a sietí, čo umožní zhromažďovanie, spravovanie, overovanie, analyzovanie, výmenu údajov a vypracovanie metód na výber vzoriek týchto údajov, ako aj prepojenie s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;
Pozmeňujúci návrh 515
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa)  projekty odbornej prípravy zamerané na rozvoj poznatkov a odborných kvalifikácií a opatrenia na podporu kariérneho rastu v námornom odvetví;
Pozmeňujúci návrh 516
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno f b (nové)
fb)  príslušné nástroje na integrované riadenie pobrežných oblastí, námorné priestorové plánovanie a hospodárenie so zdrojmi spoločnými pre jednotlivé morské oblasti;
Pozmeňujúci návrh 517
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno f c (nové)
fc)  technická pomoc podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č. .../.... [ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia];
Pozmeňujúci návrh 518
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Na dosiahnutie osobitného cieľa rozvíjať medziodvetvové operácie uvedené v článku 81 písm. b) sa z fondu EFNR môžu podporovať:
2.  Na dosiahnutie osobitného cieľa rozvíjať cezhraničné a medziodvetvové operácie uvedené v článku 81 písm. b) sa z fondu ENRF môžu podporovať:
Pozmeňujúci návrh 519
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2 – písmeno b
b)  činnosti týkajúce sa koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom rozvíjať námorné priestorové plánovanie a integrované riadenie pobrežnej zóny vrátane výdavkov súvisiacich so systémami a postupmi výmeny a monitorovania údajov, hodnotiacimi činnosťami, zriadením a prevádzkou sietí odborníkov a zriadením programu zameraného na budovanie kapacít členských štátov potrebných na vykonávanie námorného priestorového plánovania;
b)  činnosti týkajúce sa koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi a podľa okolností medzi členskými štátmi a regiónmi s cieľom rozvíjať námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny vrátane výdavkov súvisiacich so systémami a postupmi výmeny a monitorovania údajov, hodnotiacich činností, zriadenia a prevádzky sietí odborníkov a zriadenia programu zameraného na budovanie kapacít členských štátov potrebných na vykonávanie námorného priestorového plánovania;
Pozmeňujúci návrh 520
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2 – písmeno c
c)  technické nástroje na vybudovanie a prevádzku operačnej Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete na umožnenie zberu, zhromažďovania, kontroly kvality, opätovného využitia a distribúcie námorných údajov prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami zúčastnených členských štátov.
c)  technické nástroje na vybudovanie a prevádzku operačnej Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete, ktorej zámerom je umožnenie zberu, získavania, zhromažďovania, kontroly kvality, opätovného využitia a distribúcie námorných údajov a poznatkov prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami zúčastnených členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 521
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – úvodná časť
Opatrenia v rámci tejto kapitoly umožňujú vykonávanie SRP a INP, predovšetkým v týchto oblastiach:
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 522
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – písmeno a
(a)  vedecké poradenstvo v rámci SRP;
a)  získavanie, riadenie a rozširovanie vedeckého poradenstva v rámci SRP;
Pozmeňujúci návrh 523
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – písmeno b
(b)  osobitné opatrenia kontroly a presadzovania v rámci SRP;
b)  osobitné opatrenia kontroly a presadzovania v rámci SRP vrátane inšpekcií práce;
Pozmeňujúci návrh 524
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  sociálny dialóg a účasť sociálnych partnerov;
Pozmeňujúci návrh 525
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – písmeno e
(e)  informácie o trhu
e)  informácie o trhu vrátane zriaďovania elektronických trhov;
Pozmeňujúci návrh 526
Návrh nariadenia
Článok 84 a (nový)
Článok 84a
Ochranné opatrenia
S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie opatrení na ochranu podľa článkov 17 a 21 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP] sa z fondu ENRF môžu podporovať iniciatívy členských štátov týkajúce sa spolupráce a vykonávania spoločných opatrení na dosiahnutie cieľov a plánov dohodnutých v rámci viacročných plánov stanovených podľa článkov 9, 10 a 11 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP];
Pozmeňujúci návrh 527
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať poskytovanie vedeckých služieb, predovšetkým projektov aplikovaného výskumu, ktoré sú priamo spojené so zabezpečovaním vedeckých stanovísk a rád, na účely prijatia riadnych a účinných rozhodnutí rybárov v rámci SRP.
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať poskytovanie vedeckých služieb, predovšetkým projektov aplikovaného výskumu, ktoré sú priamo spojené so zabezpečovaním vedeckých a sociálno-ekonomických stanovísk a rád, na účely prijatia riadnych a účinných rozhodnutí rybárov v rámci SRP.
Pozmeňujúci návrh 528
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno a
(a)  štúdie a pilotné projekty potrebné na plnenie a rozvoj SRP vrátane alternatívnych druhov techník riadenia udržateľného rybolovu;
a)  štúdie a pilotné projekty potrebné na plnenie a rozvoj SRP vrátane alternatívnych druhov techník riadenia udržateľného rybolovu a akvakultúry, a to aj v rámci poradných rád;
Pozmeňujúci návrh 529
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  štúdie potrebné na vykonávanie a vytváranie SRP v biogeograficky citlivých oblastiach;
Pozmeňujúci návrh 530
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno b
(b)  vypracúvanie a poskytovanie vedeckých stanovísk a vedeckého poradenstva zo strany vedeckých orgánov vrátane medzinárodných poradných orgánov zodpovedných za hodnotenie stavu populácií, odborníkov a výskumných inštitúcií;
b)  vypracúvanie a poskytovanie vedeckých stanovísk a vedeckého poradenstva zo strany vedeckých orgánov vrátane medzinárodných poradných orgánov zodpovedných za hodnotenie stavu populácií, odborníkov a výskumných inštitúcií;
Pozmeňujúci návrh 531
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno c
(c)  účasť odborníkov na stretnutiach o vedeckých a technických rybárskych záležitostiach a na stretnutiach odborných pracovných skupín, ako aj na stretnutiach medzinárodných poradných orgánov, a na stretnutiach, na ktorých bude potrebný príspevok rybárskych odborníkov;
c)  účasť odborníkov na stretnutiach o vedeckých a technických rybárskych záležitostiach a na stretnutiach odborných pracovných skupín, ako aj na stretnutiach medzinárodných poradných orgánov, a na stretnutiach, na ktorých bude potrebný príspevok odborníkov pre oblasť rybolovu a akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 532
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)  financovanie výskumných plavidiel vykonávajúcich vedeckovýskumné programy v oblastiach mimo Únie, v ktorých Únia vykonáva činnosť na základe dohôd o rybárstve;
Pozmeňujúci návrh 533
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno e
(e)  kooperačné činnosti medzi členskými štátmi v oblasti zberu údajov vrátane vytvorenia a prevádzkovania regionalizovaných databáz na uchovávanie, riadenie a využívanie údajov, ktorými sa podporí regionálna spolupráca a zlepšia sa činnosti súvisiace so zberom údajov a ich riadením, ako aj vedecké odborné poznatky slúžiace na podporu rybárstva.
e)  kooperačné činnosti medzi členskými štátmi v oblasti zberu údajov zahŕňajúce rôzne regionálne zúčastnené strany vrátane vytvorenia a prevádzkovania regionalizovaných databáz na uchovávanie, riadenie a využívanie údajov, ktorými sa podporí regionálna spolupráca a zlepšia sa činnosti súvisiace so zberom údajov a ich riadením, ako aj vedecké odborné poznatky slúžiace na podporu rybárstva;
Pozmeňujúci návrh 534
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
ea)  vytvorenie elektronických trhov v záujme lepšej koordinácie informácií medzi subjektmi na trhu a spracovateľmi.
Pozmeňujúci návrh 535
Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 2 – písmeno a
(a)  spoločný nákup hliadkových plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa budú aspoň 60 % času využívať na kontrolu rybolovu, uskutočnený viacerými členskými štátmi z rovnakej geografickej oblasti;
a)  spoločný nákup hliadkových plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa budú využívať na kontrolu rybárstva aspoň 60 % celkového času používania zariadení vypočítaného na ročnej báze, uskutočnený viacerými členskými štátmi z rovnakej geografickej oblasti;
Pozmeňujúci návrh 536
Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 2 – písmeno b
b)  výdavky súvisiace s hodnotením a rozvojom nových technológií kontroly;
b)  výdavky súvisiace s hodnotením a rozvojom nových technológií kontroly a postupov výmeny údajov medzi úradmi a orgánmi zodpovednými za oblasti bezpečnosti, záchrany a kontroly v Únii;
Pozmeňujúci návrh 537
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môžu podporovať prevádzkové náklady poradných rád zriadených článkom 52 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
1.  Z fondu ENRF sa podporujú nutné prevádzkové náklady a náklady na odbornú činnosť poradných rád zriadených na základe [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] s cieľom zabezpečiť, aby si svoje úlohy vykonávali v plnej miere a účinne.
Pozmeňujúci návrh 538
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 1 a (nový)
1a.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať prevádzkové náklady poradných rád, ak tieto náklady podporujú angažovanosť a účasť organizácií rybárov a iných zúčastnených strán.
Pozmeňujúci návrh 539
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 1 b (nový)
1b.  Z fondu ENRF sa podporujú prevádzkové, technické a vedecké náklady spojené s uskutočňovaním štúdií, o ktoré sa opierajú odporúčania poradných rád.
Pozmeňujúci návrh 540
Návrh nariadenia
Článok 88 a (nový)
Článok 88a
Sociálny dialóg
Z fondu ENRF sa môžu podporovať prevádzkové náklady systému, ktorými sa presadzuje sociálny dialóg a zapojenie sociálnych partnerov.
Pozmeňujúci návrh 541
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1
Z fondu EFNR sa môže podporovať tvorba a šírenie informácií o trhu s rybárskymi výrobkami a výrobkami akvakultúry zo strany Komisie v súlade s článkom 49 [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
Z fondu ENRF sa môže podporovať tvorba a šírenie informácií o trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry zo strany Komisie v súlade s článkom 49 [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry] ] vrátane vytvorenia elektronických trhov v záujme lepšej koordinácie informácií medzi subjektmi na trhu a spracovateľmi;
Pozmeňujúci návrh 542
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 1 – písmeno b
(b)  vykonávanie dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve a účasti Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva;
b)  príprava, monitorovanie a hodnotenie plnenia dohôd o udržateľnom rybárstve a účasti Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva; medzi tieto opatrenia patria štúdie, stretnutia, zapojenie odborníkov, náklady na dočasných zamestnancov, informačná činnosť a všetky ďalšie administratívne náklady alebo náklady vzniknuté v súvislosti s vedeckou alebo technickou pomocou Komisie.
Pozmeňujúci návrh 543
Návrh nariadenia
Článok 92 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Z fondu EFNR sa na základe iniciatívy členského štátu do maximálnej výšky 5 % celkovej sumy operačného programu môžu podporovať:
1.  Z fondu ENRF sa na základe iniciatívy členského štátu do maximálnej výšky 6 % celkovej sumy operačného programu môžu podporovať:
Pozmeňujúci návrh 544
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno a
(a)  100 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory na skladovanie uvedenej v článku 70;
a)  50 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory na skladovanie uvedenej v článku 70;
Pozmeňujúci návrh 545
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno a a (nové)
aa)  100 % oprávnených verejných výdavkov na prípravu plánov výroby a marketingu podľa článku 69;
Pozmeňujúci návrh 546
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno d
(d)  80 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 78 ods. 2 písm. a) až d) a f) až j);
d)  90 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 78 ods. 2 písm. a) až d) a f) až j);
Pozmeňujúci návrh 547
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno e
(e)  65 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 79.
e)  80 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 79.
Pozmeňujúci návrh 548
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno e a (nové)
ea)  zvýšený o 10 percentuálnych bodov a o maximálnu sadzbu príspevku z ENRF, ak sa z ENRF financujú operácie na odľahlých gréckych ostrovoch a v najvzdialenejších regiónoch, ktoré sú znevýhodnené pre svoju vzdialenosť;
Pozmeňujúci návrh 549
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 1
1.  Členské štáty uplatňujú maximálnu výšku verejnej pomoci vo výške 50 % celkových oprávnených výdavkov operácie.
1.  Členské štáty uplatňujú maximálnu výšku verejnej pomoci vo výške 60 % celkových oprávnených výdavkov operácie.
Pozmeňujúci návrh 550
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno a
(a)  príjemca je verejnoprávny subjekt;
a)  príjemca je verejnoprávny subjekt alebo súkromný subjekt vykonávajúci úlohy verejnej služby;
Pozmeňujúci návrh 551
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno b
(b)  operácia sa týka podpory na skladovanie uvedenej v článku 70;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 552
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu uplatniť výšku pomoci od 50 % maximálne do 100 % celkových oprávnených výdavkov, keď sa operácia vykonáva na základe kapitoly III hlavy V a spĺňa jedno z týchto kritérií:
3.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu uplatniť výšku pomoci od 60 % maximálne do 100 % celkových oprávnených výdavkov, keď sa operácia vykonáva na základe kapitol I, II, III alebo IV hlavy V a spĺňa dve alebo viac z týchto kritérií:
Pozmeňujúci návrh 553
Návrh nariadenia
Článok 98 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia vykonáva splnomocňovanie takým spôsobom, aby v plnej miere dodržiavala zásadu proporcionality a zohľadňovala riziko, že nedodržiavanie príslušných pravidiel SRP vážne ohrozuje udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov obnovujúce a udržujúce populácie lovených druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať MSY a zabezpečovať udržateľnosť príslušných populácií rýb alebo ochranu morského prostredia.
Komisia vykonáva splnomocňovanie takým spôsobom, aby v plnej miere dodržiavala zásadu proporcionality a zohľadňovala riziko, že nedodržiavanie príslušných pravidiel SRP vážne ohrozuje udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov obnovujúce a udržujúce populácie lovených druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať MSY a zabezpečovať udržateľnosť príslušných populácií rýb alebo ochranu morského prostredia, alebo obnovu a zachovanie dobrého environmentálneho stavu do roku 2020.
Pozmeňujúci návrh 576
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 1
1.   Okrem všeobecných pravidiel stanovených v článku 114 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], riadiaci orgán :
Okrem všeobecných pravidiel stanovených v článku 114 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], riadiaci orgán :
a)  bude Komisii dva razy ročne poskytovať náležité údaje o operáciách vybraných na financovanie vrátane hlavných charakteristík príjemcu a projektu a samotnej operácie Komisii; Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá na predloženie prvkov v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 128 ods. 2.
a)  bude Komisii dva razy ročne poskytovať náležité údaje o operáciách vybraných na financovanie vrátane hlavných charakteristík príjemcu a projektu a samotnej operácie Komisii; Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá na predloženie prvkov v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 128 ods. 2.
b)  zabezpečí spropagovanie programu prostredníctvom informovania potenciálnych príjemcov, profesijných organizácií, hospodárskych a sociálnych partnerov, orgánov presadzujúcich rovnosť medzi ženami a mužmi a dotknutých mimovládnych organizácií vrátane environmentálnych organizácií o možnostiach, ktoré program ponúka, a o pravidlách prístupu k financovaniu programu;
b)  zabezpečí spropagovanie programu prostredníctvom informovania potenciálnych príjemcov, profesijných organizácií, hospodárskych a sociálnych partnerov, orgánov presadzujúcich rovnosť medzi ženami a mužmi a dotknutých mimovládnych organizácií vrátane environmentálnych organizácií o možnostiach, ktoré program ponúka, o pravidlách prístupu k financovaniu programu a o povinnosti dodržiavať pravidlá spoločnej rybárskej politiky;
c)  zabezpečí spropagovanie programu prostredníctvom informovania príjemcov príspevku Únie a všeobecnej verejnosti o úlohe, ktorú Únia zohráva v programe.
c)  zabezpečí spropagovanie programu prostredníctvom informovania príjemcov príspevku Únie o povinnosti dodržiavať pravidlá spoločnej rybárskej politiky;
d)  zabezpečí spropagovanie programu, aby široká verejnosť bola informovaná o úlohe Európskej únie v rámci programu, ako aj členských štátov pri zabezpečovaní dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky.
Pozmeňujúci návrh 554
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 1
1.  Popri článku 135 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], sú za vyšetrovanie prípadov nedodržania pravidiel uplatniteľných podľa spoločnej rybárskej politiky v prvom rade zodpovedné aj členské štáty.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 555
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 2
2.   Pre prípady finančných opráv uplatnených na výdavky priamo spojené s nedodržaním článku 98 členský štát rozhodne o výške opravy, pričom zohľadní závažnosť nedodržania pravidiel SRP zo strany príjemcu alebo význam príspevku z fondu EFNR na hospodársku činnosť príjemcu.
2.   Pre prípady finančných opráv uplatnených na výdavky priamo spojené s nedodržaním článku 98 členský štát rozhodne o výške opravy, pričom zohľadní závažnosť (vrátane rozsahu, trvania a akéhokoľvek opätovného výskytu) nedodržania pravidiel SRP zo strany príjemcu, hospodársku výhodu získanú z nedodržania pravidiel SRP alebo význam príspevku z fondu ENRF na hospodársku činnosť príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 577
Návrh nariadenia
Článok 102
1.  Popri článku 134 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu pozastaviť všetky priebežné platby operačného programu alebo časť z nich, ak:
1.  Popri článku 134 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu pozastaviť všetky priebežné platby operačného programu alebo časť z nich, ak:
(a)  existuje závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly operačného programu, pre ktorý neboli prijaté nápravné opatrenia;
(b)  výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú spojené so závažnou nezrovnalosťou alebo iným prípadom porušenia pravidiel, ktoré neboli napravené;
(c)  členský štát neprijal opatrenia potrebné na nápravu situácie, ktorá spôsobila prerušenie platieb podľa článku 118;
(d)  existuje závažný nedostatok týkajúci sa kvality a spoľahlivosti systému monitorovania;
Komisia prijala prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie, ktorým uznala, že členský štát nedodržal svoje povinnosti v rámci spoločnej rybárskej politiky. Takéto nedodržanie povinností má vplyv na výdavky uvedené v certifikovanom výkaze výdavkov, pre ktoré sa požaduje zálohová platba.
(e)  Komisia prijala prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie, ktorým uznala, že členský štát nedodržal svoje povinnosti v rámci spoločnej rybárskej politiky. Takéto nedodržanie povinností má vplyv na výdavky uvedené v certifikovanom výkaze výdavkov, pre ktoré sa požaduje zálohová platba;
(f)  sú splnené podmienky uvedené v článku 17 ods. 5 a článku 20 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [...][o spoločných ustanoveniach].
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3 určiť presné pravidlá v súvislosti s platbami, ktoré sa môžu pozastaviť. Výšky týchto platieb musia byť úmerné povahe a závažnosti nedodržania predpisov zo strany členského štátu.
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o pozastavení všetkých priebežných platieb alebo ich časti po tom, ako poskytne členskému štátu príležitosť predložiť svoje pripomienky v lehote dvoch mesiacov. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 151 ods. 3 určiť presné pravidlá v súvislosti s platbami, ktoré sa môžu pozastaviť. Tieto sumy musia byť úmerné povahe a závažnosti nedostatku, nezrovnalosti alebo nedodržania predpisov zo strany členského štátu.
2a.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodne o ukončení pozastavenia všetkých priebežných platieb alebo ich časti, ak členský štát prijme potrebné opatrenia, ktoré umožňujú zrušenie takéhoto pozastavenia. Ak členský štát neprijme takéto opatrenia, Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať rozhodnutie o uplatnení finančnej opravy zrušením celého príspevku Únie alebo jeho časti na operačný program v súlade s článkom 128 a článkom 129.
Pozmeňujúci návrh 578
Návrh nariadenia
Článok 103 a (nový)
Článok 103a
Kontroly na mieste vykonávané Komisiou
1.  Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané členskými štátmi v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami alebo s článkom 287 zmluvy, ako aj všetky kontroly vykonávané na základe článku 322 zmluvy, Komisia môže v členských štátoch vykonávať kontroly na mieste s cieľom overiť najmä:
(a)  súlad administratívnych postupov s pravidlami Únie;
(b)  existenciu potrebných podporných dokladov a ich zhodu s operáciami financovanými z fondu ENRF;
(c)  podmienky, za ktorých sa realizovali a kontrolovali operácie financované z fondu ENRF.
2.  Osoby poverené Komisiou na vykonávanie kontrol na mieste alebo zástupcovia Komisie konajúci v rámci právomocí, ktoré im boli pridelené, majú prístup k účtovným záznamom a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metaúdajov zostavených alebo prijatých a uložených na elektronických nosičoch vzťahujúcich sa na výdavky financované z fondu ENRF.
4.  Komisia v dostatočnom predstihu pred kontrolou na mieste upozorní dotknutý členský štát alebo členský štát, na území ktorého sa má kontrola vykonať. Zástupcovia z dotknutého členského štátu sa môžu zúčastniť na takýchto kontrolách.
5.  Na žiadosť Komisie a so súhlasom dotknutého členského štátu vykonávajú príslušné orgány tohto členského štátu doplnkové kontroly alebo vyšetrovania týkajúce sa operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Zástupcovia Komisie alebo osoby poverené Komisiou sa na nich môžu zúčastniť.
6.  Na zlepšenie kontrol môže Komisia so súhlasom príslušných členských štátov požiadať orgány týchto členských štátov o pomoc pri vykonávaní určitých kontrol alebo vyšetrovaní.
7.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 151 ods. 2 stanoviť pravidlá týkajúce sa postupov, ktoré treba dodržiavať pri vykonávaní doplnkových kontrol uvedených v odsekoch 5 a 6.
Pozmeňujúci návrh 579
Návrh nariadenia
Článok 104
1.  Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie potrebné na bezproblémový chod fondu ENRF a prijmú všetky opatrenia na uľahčenie kontrol, ktoré Komisia považuje za vhodné v súvislosti s hospodárením s finančnými prostriedkami Únie, vrátane kontrol na mieste.
Členské štáty na žiadosť Komisie odovzdajú Komisii zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré prijali na vykonávanie aktov Únie týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky, ak tieto akty majú finančný vplyv na EFNR.
2.   Členské štáty na žiadosť Komisie oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré prijali na účely vykonania aktov Únie týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky, ak tieto akty majú finančný vplyv na ENRF.
3.  Členské štáty Komisii sprístupnia všetky informácie o zistených prípadoch nezrovnalostí a predpokladaných podvodoch a o krokoch prijatých na vymoženie neoprávnených platieb v súvislosti s týmito nezrovnalosťami a podvodmi podľa článku 116.
Pozmeňujúci návrh 580
Návrh nariadenia
Článok 107
1.  Pred prijatím rozhodnutia o finančnej oprave prostredníctvom vykonávacieho aktu Komisia začne konanie tým, že informuje členský štát o svojich predbežných záveroch a požiada ho, aby do dvoch mesiacov predložil svoje pripomienky.
Popri článku 137 ods. 2 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], ak Komisia navrhne nejakú finančnú opravu uvedenú v článku 106 ods. 2, členský štát dostane príležitosť prostredníctvom preskúmania príslušnej dokumentácie preukázať, že skutočný rozsah prípadu nedodržania pravidiel SRP a jeho súvislosť s výdavkom boli menšie ako v hodnotení Komisie.
2.   Ak Komisia navrhne nejakú finančnú opravu na základe extrapolácie alebo paušálne, členský štát dostane príležitosť prostredníctvom preskúmania príslušnej dokumentácie preukázať, že skutočný rozsah nezrovnalosti alebo iného prípadu nedodržania pravidiel vrátane nedodržania pravidiel SRP bol menší ako v hodnotení Komisie. Členský štát môže po dohode s Komisiou obmedziť rozsah tohto skúmania na primeraný podiel alebo vzorku dokumentácie. Okrem náležite opodstatnených prípadov nemá vymedzený čas na preskúmanie prekročiť ďalšie dvojmesačné obdobie po dvojmesačnej lehote uvedenej v odseku 1.
3.  Komisia zohľadní akékoľvek dôkazy predložené členským štátom v lehote uvedenej v odsekoch 1 a 2.
4.  Ak členský štát neprijme predbežné závery Komisie, Komisia ho pozve na vypočutie s cieľom zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetky náležité informácie a zistenia, ktoré predstavujú základ pre závery Komisie týkajúce sa uplatňovania finančnej opravy.
5.  S cieľom uplatniť finančné opravy Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie do šiestich mesiacov od dátumu vypočutia alebo od prijatia dodatočných informácií, ak členský štát po vypočutí súhlasí s predložením takýchto dodatočných informácií. Komisia zváži všetky informácie a zistenia predložené v priebehu konania. Ak sa vypočutie neuskutoční, šesťmesačné obdobie začne plynúť dva mesiace od dátumu pozvánky k vypočutiu, ktorú poslala Komisia formou listu.
6.  Keď nezrovnalosti týkajúce sa ročnej účtovnej závierky zaslanej Komisii zistí Komisia alebo Dvor audítorov, výslednou finančnou opravou sa zníži podpora z fondu ENRF pre operačný program.
Pozmeňujúci návrh 557
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 1
1.  Kľúčové informácie o vykonávaní programu, o každej operácii vybranej na financovanie, ako aj o dokončených operáciách potrebné na monitorovanie a hodnotenie vrátane základných charakteristík príjemcu a projektu sa musia elektronicky zaznamenávať a uchovávať.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 558
Návrh nariadenia
Článok 113 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán a monitorovací výbor vykonávajú monitorovanie operačného programu prostredníctvom finančných ukazovateľov a ukazovateľov týkajúcich sa výstupov a cieľov.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 559
Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 1 – písmeno a
(a)  konzultuje sa do štyroch mesiacov od rozhodnutia o schválení programu v súvislosti s výberovými kritériami financovaných operácií a vydá stanovisko; výberové kritériá sa revidujú podľa potrieb programovania;
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúce návrhy 581, 560 a 561
Návrh nariadenia
Článok 120 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán je v súlade s článkom 99 ods. 1 písm. b) zodpovedný za:
1.  Riadiaci orgán je v súlade s článkom 99 ods. 1 písm. b) až d) zodpovedný za:
(a)  zabezpečenie zriadenia jednotnej webovej stránky alebo jednotného webového portálu, kde budú poskytnuté informácie o operačnom programe v každom členskom štáte a prístupe k nemu;
(a)  zabezpečenie zriadenia jednotnej webovej stránky alebo jednotného webového portálu, kde budú poskytnuté informácie o operačných programoch v každom členskom štáte a jednoduchom prístupe k nemu;
(b)  informovanie potenciálnych príjemcov o možností financovania v rámci operačného programu;
(b)  informovanie potenciálnych príjemcov o možnostiach financovania v rámci operačného programu a o povinnostiach dodržiavať pravidlá spoločnej rybárskej politiky;
(c)  spropagovanie Únie úlohy a úspechov fondu EFNR občanom prostredníctvom informačných a komunikačných činností o výsledkoch a dosahu partnerských zmlúv, operačných programov a operácií.
(c)  spropagovanie Únie úlohy a úspechov fondu ENRF občanom prostredníctvom informačných a komunikačných činností o výsledkoch a dosahu partnerských zmlúv, operačných programov a operácií;
(d)  zabezpečenie uverejnenia súhrnu opatrení v záujme dodržiavania pravidiel SRP vrátane prípadov nedodržiavania pravidiel členskými štátmi alebo príjemcami, ako aj prijatých nápravných opatrení, napríklad finančných opráv.
Pozmeňujúci návrh 562
Návrh nariadenia
Článok 120 – odsek 4 a (nový)
4a.  Pokiaľ ide o prístup k environmentálnym informáciám, uplatňuje sa smernica 2003/4/ES a nariadenia 1049/2001/ES a 1367/2006/ES.
Pozmeňujúci návrh 563
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 1

Text predložený Komisiou

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie súvisiace s maloobjemovým pobrežným rybolovom môžu získať zvýšenie o

25

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie súvisiace s maloobjemovým pobrežným rybolovom môžu získať zvýšenie o

30

Pozmeňujúci návrh 564
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – riadok 5

Text predložený Komisiou

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie vykonávané organizáciou výrobcov alebo združeniami organizácií výrobcov môžu získať zvýšenie o

20

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie vykonávané organizáciou výrobcov, združením organizácií výrobcov, profesijnou organizáciou rybárov uznanou členským štátom alebo medziodborovou organizáciou môžu získať zvýšenie o

30

Pozmeňujúci návrh 565
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 5 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Súlad s požiadavkami kritérií pre hodnotenie udržateľnosti, ktoré môžu členské štáty zaviesť, môže viesť k zvýšeniu o

10

Pozmeňujúci návrh 566
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 8

Text predložený Komisiou

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie vykonávané podnikmi, ktoré nezodpovedajú definícii malých a stredných podnikov sa znížia o

20

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie vykonávané podnikmi, ktoré nezodpovedajú definícii malých a stredných podnikov sa znížia o

15

Pozmeňujúci návrh 567
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 8 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Ak členské štáty splnia súbor kritérií pre hodnotenie udržateľnosti, ktoré môžu zaviesť, podpora sa môže zvýšiť o

10

Pozmeňujúci návrh 568
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka 1 – riadok 7 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

7a.  Právne predpisy týkajúce sa pracovných podmienok

Dodržiavanie právnych predpisov Únie v oblasti pracovných podmienok zo strany prevádzkovateľov.

Účinné vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti pracovných podmienok vrátane:

–  právnych predpisov pre pracovnú dobu a odpočinok rybárov;

–  právne predpisy v oblasti zdravia a bezpečnosti;

–  právne predpisy týkajúce sa počiatočnej kvalifikácie a priebežného odborného vzdelávania rybárov.

Pozmeňujúci návrh 569
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka 2 – riadok 3

Text predložený Komisiou

Priorita EFNR:

6 Posilnenie vykonávania SRP

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Preukázaná kapacita dodržiavať požiadavky týkajúce sa údajov pre riadenie rybného hospodárstva, stanovené v článku 37 [nariadenia o spoločnom rybnom hospodárstve]

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a uplatňovanie viacročného programu pre zber údajov, ktorý reviduje výbor STECF a prijme Komisia

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a vykonávanie ročného pracovného plánu zberu údajov, ktorý reviduje výbor STECF a prijme Komisia

Dostatočná kapacita rozdelenia ľudských zdrojov na plnenie dvojstranných alebo viacstranných dohôd s ostatnými členskými štátmi, ak je činnosť, ktorá je zameraná na splnenie podmienok týkajúcich sa zberu údajov, spoločná

Pozmeňujúci návrh

Priorita ENRF:

6 Posilnenie vykonávania SRP

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Preukázaná kapacita dodržiavať požiadavky týkajúce sa údajov pre riadenie rybného hospodárstva, stanovené v článku 37 [nariadenia o spoločnom rybnom hospodárstve]

Posúdenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami:

Špecifická analýza rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami sa uskutočnila s cieľom zaistiť účinné vykonávanie opatrení na riadenie flotily

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a uplatňovanie viacročného programu pre zber údajov, ktorý reviduje výbor STECF a prijme Komisia

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a vykonávanie ročného pracovného plánu zberu údajov, ktorý reviduje výbor STECF a prijme Komisia

Dostatočná kapacita rozdelenia ľudských zdrojov na plnenie dvojstranných alebo viacstranných dohôd s ostatnými členskými štátmi, ak je činnosť, ktorá je zameraná na splnenie podmienok týkajúcich sa zberu údajov, spoločná

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a vykonávanie posúdenia kapacity flotily

Primerané predkladanie správ o úsilí vytvoriť rovnováhu medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami, ako to vyžaduje články 34 a 37 nariadenia (EÚ) č. .../.... [o SRP].

Pozmeňujúci návrh 570
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka 2 – riadok 4 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

Priorita EÚ pre tematický cieľ (TC) ENRF/Spoločného strategického rámca

Podmienky ex ante

Kritériá splnenia

Priorita EFNR:

6 Posilnenie vykonávania SRP

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Každoročné posúdenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami: Bola vykonaná osobitná analýza rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie opatrení pre správu flotily, ktoré sa týkajú zníženia kapacity flotily a priamych investícií do plavidiel.

Osobitné činnosti obsahujú:

–  Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a vykonávanie posúdenia kapacity flotily

–  Primerané predkladanie správ o úsilí vytvoriť rovnováhu medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami, ako to požadujú články 34 a 37 [navrhovaného základného nariadenia].

Pozmeňujúci návrh 614
Návrh nariadenia
Príloha 4IV – bod 1 – odsek 1 – zarážka 1
–  Názov príjemcu (iba právnické osoby; fyzické osoby sa neuvádzajú);;
–  Názov príjemcu;
Pozmeňujúci návrh 582
Návrh nariadenia
Príloha IV – body 2 a 3
2.  OPATRENIA PRE VEREJNOSŤ TÝKAJÚCE SA INFORMOVANIA A PUBLICITY
2.  OPATRENIA PRE VEREJNOSŤ TÝKAJÚCE SA INFORMOVANIA A PUBLICITY
2.1  Zodpovednosti členského štátu
2.1  Zodpovednosti členského štátu
1.  Členský štát zabezpečí, že opatrenia na informovanie a publicitu budú zamerané na čo najrozsiahlejšie pokrytie médií pomocou rôznych komunikačných foriem a postupov na vhodnej úrovni.
1.  Členský štát zabezpečí, že opatrenia na informovanie a publicitu budú zamerané na čo najrozsiahlejšie pokrytie médií pomocou rôznych komunikačných foriem a postupov na vhodnej úrovni.
2.  Členský štát je zodpovedný za prípravu prinajmenšom nasledujúcich opatrení na informovanie a publicitu:
2.  Členský štát je zodpovedný za prípravu prinajmenšom nasledujúcich opatrení na informovanie a publicitu:
(a)  hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa oznámi začiatok operačného programu;
(a)  hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa oznámi začiatok operačného programu;
(b)  prinajmenšom dvakrát v programovacom období hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa propagujú možnosti financovania a vykonávanej stratégie a predstavujú výsledky operačného programu;
(b)  prinajmenšom dvakrát v programovacom období hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa propagujú možnosti financovania a vykonávanej stratégie a predstavujú výsledky operačného programu;
(c)  zobrazenie vlajky Európskej únie pred priestormi alebo v priestoroch všetkých riadiacich orgánov na mieste, ktoré je pre verejnosť viditeľné;
(c)  zobrazenie vlajky Európskej únie pred priestormi alebo v priestoroch všetkých riadiacich orgánov na mieste, ktoré je pre verejnosť viditeľné;
(d)  uverejnenie zoznamu činností v elektronickej forme, v súlade s 1. časťou;
(d)  uverejnenie zoznamu činností v elektronickej forme, v súlade s 1. časťou;
(e)  uvedenie príkladov činností podľa operačného programu na jednotnej webovej stránke alebo webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu; príklady by mali byť uvedené v rozšírenom úradnom jazyku Európskej únie inom ako úradný jazyk alebo jazyky príslušného členského štátu;
(e)  uvedenie príkladov činností podľa operačného programu na jednotnej webovej stránke alebo webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu; príklady by mali byť uvedené v rozšírenom úradnom jazyku Európskej únie inom ako úradný jazyk alebo jazyky príslušného členského štátu;
(f)  osobitná časť jednotnej webovej stránky je určená pre stručný opis inovačných a ekologických inovačných činností;
(f)  osobitná časť jednotnej webovej stránky je určená pre stručný opis inovačných a ekologických inovačných činností;
(g)   aktualizácia informácií o vykonávaní operačného programu vrátane jeho hlavných výsledkov, a to na jednotnej webovej stránke alebo na webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu.
(g)   aktualizácia informácií o vykonávaní operačného programu vrátane jeho hlavných výsledkov, a to na jednotnej webovej stránke alebo na webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu.
(ga)   Súhrn prípadov nedodržiavania pravidiel členskými štátmi a príjemcami, ako aj prijatých nápravných opatrení, napríklad finančných opráv, sa zverejňuje každoročne do 31. januára počínajúc od roku 2016.
3.  Riadiaci orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zahrnie do opatrení na informovanie a publicitu nasledujúce orgány:
3.  Riadiaci orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zahrnie do opatrení na informovanie a publicitu nasledujúce orgány:
h)   partnerov uvedených v článku 5 [nariadenie (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia];
a)  partnerov uvedených v článku 5 [nariadenie (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia];
i)  európske informačné centrá, ako aj zastupiteľské úrady Komisie v členských štátoch;
b)  európske informačné centrá, ako aj zastupiteľské úrady Komisie v členských štátoch;
j)  vzdelávacie a výskumné inštitúcie.
c)  vzdelávacie a výskumné inštitúcie.
Tieto orgány všeobecne šíria informácie uvedené v článku 120 ods. 1 písm. a) a b).
Tieto orgány všeobecne šíria informácie uvedené v článku 120 ods. 1 písm. a) a b).
3.  OPATRENIA NA INFORMOVANIE PRÍPADNÝCH PRÍJEMCOV A PRÍJEMCOV
3.  OPATRENIA NA INFORMOVANIE PRÍPADNÝCH PRÍJEMCOV A PRÍJEMCOV
3.1  Opatrenia na informovanie prípadných príjemcov
3.1  Opatrenia na informovanie prípadných príjemcov
1.  Riadiaci orgán zabezpečí, že ciele operačného programu a možnosti financovania, ktoré ponúka EFR, sa všeobecne rozšíria k prípadným príjemcom a všetkým zainteresovaným stranám.
1.  Riadiaci orgán zabezpečí, že ciele operačného programu a možnosti financovania, ktoré ponúka ENRF, sa všeobecne rozšíria k prípadným príjemcom a všetkým zainteresovaným stranám.
2.  Riadiaci orgán zabezpečí, že prípadným príjemcom budú poskytnuté informácie prinajmenšom o:
2.  Riadiaci orgán zabezpečí, že prípadným príjemcom budú poskytnuté informácie prinajmenšom o:
(a)  podmienkach oprávnenosti nákladov, ktoré je nevyhnutné splniť s cieľom získať oprávnenie na podporu v rámci operačného programu;
(a)  podmienkach oprávnenosti nákladov, ktoré je nevyhnutné splniť s cieľom získať oprávnenie na podporu v rámci operačného programu;
(b)  podmienkach prijateľnosti žiadostí, postupoch na preskúmanie žiadostí o financovanie a príslušných lehotách;
(b)  podmienkach prijateľnosti žiadostí, postupoch na preskúmanie žiadostí o financovanie a príslušných lehotách;
(ba)  možných finančných dôsledkoch v prípade nedodržania pravidiel SRP
(c)  kritériách výberu činností, ktoré získajú podporu;
(c)  kritériách výberu činností, ktoré získajú podporu;
(d)  subjektoch na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačných programoch;
(d)  subjektoch na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačných programoch;
(e)  nevyhnutnosti uvádzať v žiadostiach návrhy komunikačných činností, primerané rozsahu činnosti s cieľom informovať verejnosť o cieľoch činnosti a podpore, ktorú činnosť získa z EÚ.
(e)  nevyhnutnosti uvádzať v žiadostiach návrhy komunikačných činností, primerané rozsahu činnosti s cieľom informovať verejnosť o cieľoch činnosti a podpore, ktorú činnosť získa z EÚ.
3.2.  Opatrenia na informovanie príjemcov
3.2.  Opatrenia na informovanie príjemcov
Riadiaci orgán informuje príjemcov, že prijatie financovania sa považuje za súhlas s ich uvedením na zozname činností, uverejnenom v súlade s článkom 120 ods. 2.
Riadiaci orgán informuje príjemcov, že prijatie financovania sa považuje za súhlas s ich uvedením na zozname činností, uverejnenom v súlade s článkom 120 ods. 2.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku (A7-0282/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia