Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0261(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0153/2013

Внесени текстове :

A7-0153/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2013 - 11.7
CRE 23/10/2013 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0442

Приети текстове
PDF 281kWORD 21k
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург
Прекурсори на наркотични вещества ***I
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотични вещества (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0548),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7‑0319/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 26 юни 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0153/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 76, 14.3.2013 г., стр. 54.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 октомври 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества
P7_TC1-COD(2012)0261

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1258/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност