Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0261(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0153/2013

Teksty złożone :

A7-0153/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2013 - 11.7
CRE 23/10/2013 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0442

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 32k
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg
Prekursory narkotykowe ***I
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0548),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0319/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone w piśmie z dnia 26 czerwca 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0153/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)Dz.U. C 76 z 14.3.2013, s. 54.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych
P7_TC1-COD(2012)0261

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1258/2013.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności