Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0261(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0153/2013

Ingivna texter :

A7-0153/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.7
CRE 23/10/2013 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0442

Antagna texter
PDF 193kWORD 21k
Onsdagen den 23 oktober 2013 - Strasbourg
Narkotikaprekursorer ***I
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0548),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0319/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 januari 2013(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 26 juni 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0153/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)EUT C 76, 14.3.2013, s. 54.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
P7_TC1-COD(2012)0261

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1258/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy