Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2107(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0307/2013

Předložené texty :

A7-0307/2013

Rozpravy :

PV 22/10/2013 - 12
CRE 22/10/2013 - 12

Hlasování :

PV 23/10/2013 - 11.9
CRE 23/10/2013 - 11.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0444

Přijaté texty
PDF 662kWORD 92k
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk
Organizovaný zločin, korupce a praní peněz
P7_TA(2013)0444A7-0307/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy (konečná zpráva) (2013/2107(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 14. března 2012 o zřízení zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, o jeho pravomocích, početním složení a funkčním období(1), které bylo přijato podle článku 184 jednacího řádu,

—  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 11. prosince 2012 o prodloužení mandátu Zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz do 30. září 2013,

—  s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii, na článek 67, kapitolu 4 (články 82–86) a kapitolu 5 (články 87–89) hlavy V třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie a na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její články 5, 6, 8, 17, 32, 38, 41, hlavu VI (články 47–50) a na článek 52;

—  s ohledem na Stockholmský program v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(2), na sdělení Evropské komise nazvané „Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům: akční plán provádění Stockholmského programu“ (COM(2010)0171) a na sdělení Evropské komise nazvané „Strategie vnitřní bezpečnosti EU v akci: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě“ (COM(2010)0673),

—  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 22. května 2013 se zvláštním ohledem na ty z nich, které se týkaly nutnosti bojovat proti daňovým únikům a daňovým podvodům a proti praní peněz,

—  s ohledem na závěry Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dnů 8. a 9. listopadu 2010 o vytvoření a provádění okruhu politik EU pro boj s mezinárodní organizovanou trestnou činností a na závěry Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dnů 9. a 10. června 2011, které stanovují priority EU v boji proti mezinárodní organizované trestné činnosti pro období 2011–2013, a závěry Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dnů 6. a 7. června 2013, které stanovují priority na období let 2014–2017,

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. května 2010 o konfiskaci a vyhledávání majetku (07769/3/2010),

—  s ohledem na protidrogové strategie Evropské unie na období let 2005–2012 a 2013–2020 a na akční plán EU v oblasti boje proti drogám na období let 2009–2012,

—  s ohledem na Úmluvu OSN proti nedovolenému obchodování s omamnými a psychotropními látkami, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 20. prosince 1988 (rezoluce 1988/8) a která byla otevřena k podpisu od 20. prosince 1988 do 28. února 1989 ve Vídni a poté v New Yorku až do 20. prosince 1989,

—  s ohledem na Úmluvu OSN o nadnárodním organizovaném zločinu přijatou Valným shromážděním dne 15. listopadu 2000 (rezoluce 55/25) a otevřenou k podpisu v Palermu dne 12. prosince 2000 a na její protokoly a s ohledem na přehled případů organizované trestné činnosti Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (2012),

—  s ohledem na Úmluvu OSN proti korupci (UNCAC) otevřenou k podpisu v Meridě dne 9. prosince 2003,

—  s ohledem na Trestněprávní úmluvu proti korupci otevřenou k podpisu ve Štrasburku dne 27. ledna 1999 a Občanskoprávní úmluvu proti korupci otevřenou k podpisu ve Štrasburku dne 4. listopadu 1999 a na rezoluce (98) 7 a (99) 5 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy ve dnech 5. května 1998 a 1. května 1999, kterými byla ustavena Skupina států proti korupci (GRECO),

—  s ohledem na akt Rady ze dne 26. května 1997, kterým se na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie(3),

—  s ohledem na Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, která byla otevřena k podpisu v Paříži dne 17. prosince 1997, a na následné dodatky,

—  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů a financování terorismu, která byla otevřena k podpisu ve Varšavě dne 16. května 2005, a na usnesení CM/Res (2010)12 Výboru ministrů Rady Evropy o statutu Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz (MONEYVAL) ze dne 13. října 2010,

—  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o kybernetické trestné činnosti, která byla otevřená k podpisu v Budapešti dne 23. listopadu 2001,

—  s ohledem na strategický koncept obrany a bezpečnosti členů Severoatlantické aliance nazvaný „Aktivní závazek, moderní obrana“, který přijali hlavní představitelé států a vlád členských zemí NATO v Lisabonu ve dnech 19.–20. listopadu 2010,

—  s ohledem na 40 doporučení a na 9 zvláštních doporučení pracovní skupiny pro finanční činnost FATF/GAFI pro boj proti praní peněz,

—  s ohledem na práci Basilejského výboru pro bankovní dohled,

—  s ohledem na zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) nazvané „Globalizace zločinu. Vyhodnocení hrozby, kterou představuje nadnárodní organizovaná trestná činnost“ (2010), „Odhad nezákonných finančních toků souvisejících s obchodováním s drogami a jinou nadnárodní organizovanou trestnou činností“ (2011) a „Kompletní studie o kyberkriminalitě“ (2013),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti(4),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní(5), rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii(6), rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti(7) a rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci(8),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností(9) a s ohledem na zprávu Evropské komise podle článku 8 výše uvedeného rozhodnutí (COM(2011)0176),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(10),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(11),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech(12),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy(13) ve znění pozdějších úprav,

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech(14) a na zprávu Komise o provedení uvedeného rámcového rozhodnutí (COM(2004)0858),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/902/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN)(15),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV(16), a na sdělení Komise s názvem „Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi (2012–2016)“ (COM(2012)0286),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu(17) a na právu Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování uvedené směrnice (COM(2012)0168),

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící(18),

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků(19),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES(20);

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES(21),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru(22) a na zprávu Komise Radě na základě 9. rámcového rozhodnutí (COM(2007)0328),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb(23) a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ve znění pozdějších změn(24),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV(25),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV(26),

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog(27),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(28),

—  s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2011, kterým se zřizuje odborná skupina pro otázky korupce(29), na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 6. června 2011 nazvané „Boj proti korupci v EU“ (COM(2011)0308) a na rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2011, kterým se zřizuje protikorupční informační mechanismus EU k pravidelnému hodnocení (zpráva o boji proti korupci v EU) (C(2011)3673),

—  s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2012 o zřízení expertní skupiny Komise pro potřeby politiky ohledně údajů o trestné činnosti a o zrušení rozhodnutí 2006/581/ES(30),

—  s ohledem na doporučení Komise 2007/425/ES ze dne 13. června 2007, kterým se označuje soubor opatření pro prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi(31),

—  s ohledem na iniciativu Belgického království, Bulharské republiky, Estonské republiky, Španělského království, Rakouské republiky, Slovinské republiky a Švédského království týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2010/0817(COD)),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. března 2012 o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (COM(2012)0085),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2011 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (COM(2011)0895) a na návrh směrnice Evropského parlamentu s Rady ze dne 20. prosince 2011 o zadávání veřejných zakázek (COM(2011)0896),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. února 2013 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (COM(2013)0045),

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. února 2013 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (COM(2013)0044),

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. září 2012 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (COM(2012)0499),

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. listopadu 2012, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran (COM(2012)0712),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o útocích proti informačním systémům a zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (COM(2010)0517),

—  o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů (COM(2012)0010),

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) (COM(2012)0011),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (COM(2012)0363),

—  s ohledem na návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (COM (2013)0534) a na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (COM(2013)0535),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Lepší ochrana finančních zájmů Unie: Zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a reforma Eurojustu“ (COM(2013)0532),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Zlepšení řízení OLAFu a posílení procesních záruk v rámci vyšetřování: postupný přístup doprovázející zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce“ (COM(2013)0533),

—  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor“ (JOIN(2013)0001),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům“ (COM(2012)0722),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Budování otevřené a bezpečné Evropy: rozpočet pro oblast vnitřních věcí na období 2014–2020“ (COM(2011)0749),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „První výroční zpráva o provádění strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie“ (KOM(2011)0790),

—  s ohledem na zelenou knihu Komise nazvanou „Stínové bankovnictví“ (COM(2012)0102),

—  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Řešení trestné činnosti v digitálním věku: zřízení Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě“ (COM(2012)0140),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry“ (COM(2012)0596),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Mapování trestné činnosti v Evropské unii: Akční plán pro statistiku na období 2011–2015“ (COM(2011)0713),

—  s ohledem na zprávu Komise Radě nazvanou „Hodnocení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti“ (COM(2012)0717),

—  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti („prümské rozhodnutí“) (COM(2012)0732),

—  s ohledem na zelenou knihu Komise nazvanou „Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu“ (COM(2011)0941),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o konkrétních způsobech, jak posílit boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům, a to rovněž ve vztahu ke třetím zemím (COM(2012)0351),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Na cestě k politice EU v oblasti trestního práva: zajištění účinného provádění politik EU prostřednictvím trestního práva“ (COM(2011)0573),

—  s ohledem na zprávu Komise Radě o způsobech účasti Evropské unie ve Skupině států proti korupci (GRECO) v rámci Rady Evropy ze dne 6. června 2011 (COM(2011)0307).

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Výnosy z organizované trestné činnosti: zajištění skutečnosti, že „zločin se nevyplácí“ (COM(2008)0766),

—  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o úloze Eurojustu a Evropské soudní sítě v boji proti terorismu a organizovanému zločinu v Evropské unii (COM(2007)0644),

—  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o předcházení firemní organizované trestné činnosti ve finančním sektoru a boji proti ní (COM(2004)0262),

—  s ohledem na pracovní dokument Komise o vhodnosti zavedení právních předpisů EU v oblasti ochrany svědků a osob spolupracujících se soudní mocí (COM(2007)0693),

—  s ohledem na doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě ze dne 7. června 2005 k boji proti financování terorismu(32),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o daních a rozvoji – Spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné správy v daňové oblasti(33),

—  s ohledem na svá usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí Evropské unie v boji proti korupci(34), ze dne 25. října 2011 o organizované trestné činnosti v Evropské unii(35), ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu(36) a ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu(37),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2013 o správním právu procesním Evropské unie(38),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2013 o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům(39),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy (průběžná zpráva)(40),

—  s ohledem na své prohlášení ze dne 18. května 2010 o úsilí Evropské unie v boji proti korupci(41);

—  s ohledem na společnou zprávu agentur Europol, Eurojust a Frontex o vnitřní bezpečnosti Evropské unie (2010),

—  s ohledem na víceletý strategický plán na období 2012–2014 agentury Eurojust a její výroční zprávu na rok 2011,

—  s ohledem na zprávu SOCTA (Posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti) Europolu z března 2013,

—  s ohledem na zprávu Europolu z roku 2012 o situaci v oblasti podvodů s platebními kartami v Evropské unii,

—  s ohledem na společnou zprávu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost a Europolu z ledna 2013 nazvanou „Zpráva o drogovém trhu EU – strategická analýza“,

—  s ohledem na stanovisko 14/2011 ze dne 13. června 2011 o ochraně údajů v souvislosti s předcházením praní peněz a financování terorismu, jež přijala pracovní skupina zřízená na základě článku 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(42),

—  s ohledem na závěry veřejných slyšení, diskusí k pracovním dokumentům a k průběžné zprávě a dialogu s předními odborníky, jakož i na závěry misí, které vykonaly delegace zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz,

—  s ohledem na stanoviska předních odborníků, jež si zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz konkrétně vyžádal,

—  s ohledem na odpovědi na dotazník zaslaný vnitrostátním parlamentům ohledně jejich úlohy a zkušeností v boji proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz a na výsledky meziparlamentní schůze, která se na toto téma konala v Bruselu dne 7. května 2013,

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz (A7-0307/2013),

Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz

A.  vzhledem k tomu, že zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz (CRIM) byl pověřen, aby na základě nejlepších dostupných analýz nebezpečí hrozících v této oblasti prozkoumal rozsah organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz a aby navrhl vhodná opatření, kterými by Evropská unie mohla těmto hrozbám předcházet a čelit jim, a to na mezinárodní, evropské i vnitrostátní úrovni;

B.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace postupně rozšířily svou oblast působnosti v mezinárodním měřítku, a také hospodářská globalizace a nové technologie, a uzavřely spojenectví se zločineckými skupinami z jiných zemí (jako v případě jihoamerických drogových kartelů a rusky hovořících zločineckých organizací) s cílem rozdělit si trhy a oblasti vlivu; vzhledem k tomu, že zločinecké skupiny diverzifikují své činnosti a že vznikají vazby mezi obchodem s drogami, obchodem s lidmi, zprostředkováváním nezákonného přistěhovalectví, nezákonným obchodem se zbraněmi a praním peněz;

C.  vzhledem k tomu, že korupce a organizovaná trestná činnost představují z finančního hlediska vážné hrozby pro hospodářství EU; vzhledem k tomu, že výnosy a infiltrační schopnosti zločineckých organizací podstatně vzrostly, protože působí v mnoha odvětvích, z nichž většina spadá pod kontrolu veřejné správy; vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost se stále více podobá globálnímu hospodářskému subjektu, který má zřetelně podnikatelskou povahu, specializuje se na souběžné dodávání různých druhů nezákonného, ale stále častěji i legálního zboží a služeb, ovlivňuje stále výrazněji evropské i celosvětové hospodářství a má značný dopad na daňové příjmy členských států a EU jako celku, přičemž podniky takto každoročně přicházejí podle odhadů o více než 670 miliard eur;

D.  vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost je z hlediska počtu obětí jednou z hlavních přeshraničních hrozeb pro vnitřní bezpečnost EU; vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost dosahuje značných zisků z činností, jako je obchodování s lidmi, nezákonný obchod s lidskými orgány, se zbraněmi, s drogami a jejich prekursory, s jadernými, radiologickými, biologickými a chemickými látkami a s léky na předpis a jejich pašování, padělání spotřebního zboží každodenní potřeby, jako jsou potraviny a farmaceutické výrobky, nezákonný obchod s chráněnými druhy živočichů a rostlin a jejich částmi, s tabákem v jakékoli jeho podobě, uměleckými díly a dalšími, často padělanými výrobky; vzhledem k tomu, že toto obchodování vede ke ztrátám v příjmech Evropské unie a v příjmech členských států, poškozuje spotřebitele, veřejné zdraví a výrobní podniky a může mimo jiné přispět k šíření dalších forem organizované trestné činnosti;

E.  vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost mafiánského typu související se životním prostředím, která zahrnuje různé podoby nezákonného obchodování s odpady, nezákonné likvidace odpadů a ničení přírodního, krajinného, uměleckého a kulturního dědictví, nyní získala mezinárodní rozměr, což vyžaduje, aby všechny evropské země vyvíjely společné úsilí o dosažení účinnějších kroků s cílem předcházet vzniku tzv. ekomafií a bojovat proti nim;

F.  vzhledem k tomu, že četné zločinecké organizace mají síťovou strukturu, která se vyznačuje vysokou mírou flexibility a mobility, velkou schopností vytvářet vazby, silným propojením mnoha etnik a zvýšenou schopností infiltrace a přizpůsobivostí; vzhledem k tomu, že zločinecké organizace mají stále větší tendenci spoléhat se na vzájemnou pomoc, a to i díky své mezinárodní struktuře a diverzifikaci své činnosti, a tímto způsobem překonávat jazykové rozdíly nebo rozdíly v obchodních zájmech, což jim v době celosvětové hospodářské krize umožňuje nalézat styčné body pro společné obchody, snižovat náklady a zvyšovat své zisky na maximum;

G.  vzhledem k tomu, že ve zprávě posuzující hrozby závažné a organizované trestné činnosti v Evropské unii, kterou vydal Europol v roce 2013, se odhaduje počet mezinárodních zločineckých organizací působících na území Evropské unie na 3 600, z nichž 70 % má geograficky heterogenní složení a oblast působnosti a více než 30 % se zabývá více druhy trestné činnosti;

H.  vzhledem k tomu, že je nutné, aby Europol na základě náležitých informací poskytnutých členskými státy vyhodnotil, v jakém rozsahu zločinecké organizace operují napříč vnějšími i vnitřními hranicemi a kterou mimořádně závažnou trestnou činnost s přeshraničním rozměrem uvedenou v článku 83 SFEU páchají, a aby se přitom pokaždé zaměřil na jinou konkrétní oblast, a že, mají-li se opatření na úrovni EU lépe zacílit a má-li se zaručit jejich přínos a přínos spolupráce policie a soudních orgánů jednotlivých členských států a spolupráce se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi, je nutné, aby nad tímto hodnocením byla prováděna pečlivá kontrola ze strany Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů a dalších příslušných zainteresovaných stran;

I.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace mohou využívat šedou zónu, do níž patří tajné dohody s dalšími subjekty a mohou se pro účely určitých operací spojovat s „bílými límečky“ (podnikateli, úředníky veřejné správy na všech úrovních rozhodování, politiky, bankami, odborníky atd.), jež sice samy o sobě nepatří do struktury zločineckých organizací, ale jsou s nimi propojeny v rámci vzájemně výhodných obchodních vztahů;

J.  vzhledem k tomu, že podle údajů poskytnutých Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu byly do finančních toků z mezinárodního obchodu s drogami řízeného mafiánskými organizacemi v nemálo případech zapojeny bankovní instituce z různých částí světa, a že je tedy nezbytné provést koordinovaná opatření na mezinárodní úrovni která umožní vysledovat prostřednictvím bankovních kanálů finanční subjekty, které jsou do mezinárodního obchodu s drogami zapojeny;

K.  vzhledem k tomu, že hospodářská krize v posledních letech značně změnila oblasti zájmu zločineckých organizací, které rychle odhalily nové možnosti, jež se jim nabízejí, a že tato krize stimuluje další vlny migrace osob, které hledají lepší životní a pracovní podmínky, a v jejím důsledku se může zvýšit množství obětí vykořisťování a zprostředkovatelů nehlášené nekvalifikované práce;

L.  vzhledem k tomu, že podnikavost je jedním z hlavních rysů moderních zločineckých organizací, které se zapojují do činností jasně zaměřených na uspokojení poptávky po zboží a službách na trhu a rozvíjejí intenzivní spolupráci s dalšími zločineckými i nezločineckými subjekty a neustále oscilují mezi zdánlivě zákonnými způsoby obchodování, korupčními a zastrašovacími metodami a nezákonnými záměry (jako je např. praní peněz);

M.  vzhledem k tomu, že nadnárodní aspekt organizované trestné činnosti se ještě posílil tím, že zločinecké skupiny mohou snadno využívat všechny dopravní prostředky, osvědčené trasy a stávající infrastrukturu přesahující území Evropské unie; vzhledem k tomu, že zejména v případě rozšiřování telekomunikační a dopravní infrastruktury, které v současnosti probíhá v Africe, hrozí nebezpečí, že tamní infrastruktura bude zneužita zločineckými organizacemi pro jejich vlastní nezákonnou obchodní činnost;

N.  vzhledem k tomu, že evropské trasy, a zejména trasy přes západní Balkán, hrají ústřední roli v obchodování s lidmi, zbraněmi a drogami (a jejich prekursory) a pro značnou část zločineckých skupin, které v Evropě působí, také z hlediska praní peněz; vzhledem k tomu, že heroin se do Evropské unie dostává cestami, které se stále mění;

O.  vzhledem k tomu, že oběti obchodu s lidmi jsou rekrutovány, dopravovány a drženy násilím, pod nátlakem či podvodem, a to za účelem sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo služeb, včetně žebrání, zotročování, nevolnictví, páchání trestné činnosti, služeb v domácnosti, adopce, sňatku z donucení či odstranění orgánů; vzhledem k tomu, že tyto oběti jsou vykořisťovány a naprosto podrobeny svým překupníkům či vykořisťovatelům, jsou nuceny splácet jim obrovské dluhy, často jsou jim zabaveny průkazy totožnosti, jsou drženy pod zámkem a v izolaci a jsou zastrašovány, žijí ve strachu z odplaty a bez peněžních prostředků, byly naučeny obávat se místních orgánů, a ztrácejí tedy veškeré naděje;

P.  vzhledem k tomu, že obchod s lidmi a lidskými orgány, nucená prostituce nebo zotročování a zakládání pracovních táborů často řídí nadnárodní zločinecké organizace; vzhledem k tomu, že zejména obchodování s lidmi přináší každoročně zisky v odhadované výši 25 miliard eur a že tento trestněprávní fenomén se týká všech zemí EU; vzhledem k tomu, že roční příjmy z nezákonného obchodování s volně žijícími druhy a částmi jejich těl se odhadují na 18 až 26 miliard eur a že EU je ve světovém měřítku hlavním cílovým trhem;

Q.  vzhledem k tomu, že ačkoli se obchodování s lidmi s měnícími se socioekonomickými poměry vyvíjí, pocházejí jeho oběti především ze zemí a regionů, které se potýkají s hospodářským a sociálním strádáním a kde se faktory zranitelnosti po léta nezměnily; vzhledem k tomu, že k dalším příčinám obchodování s lidmi patří prudký rozvoj sexuálního průmyslu a poptávka po levné pracovní síle a levných výrobcích, a vzhledem k tomu, že společným faktorem, kvůli němuž se lidé stávají oběťmi překupníků, jsou obecně příslib lepší kvality života a existence pro tyto osoby či jejich rodiny;

R.  vzhledem k tomu, že ačkoli přesný rozsah obchodování s lidmi v EU není jednoduché určit, jelikož tento jev je často skrytou součástí jiných forem trestné činnosti a jeho rozsah není řádně zaznamenáván ani zkoumán, celkový počet osob nucených k práci v členských státech EU se odhaduje na 880 000, z nichž 270 000 jsou oběti sexuálního vykořisťování a většina z nich ženy; vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi a jejich zotročování jsou velmi lukrativní formy zločinné činnosti, prováděné často nadnárodními zločineckými organizacemi; vzhledem k tomu, že ačkoli postiženy jsou všechny země EU, ne všechny z nich ratifikovaly mezinárodní nástroje, které by účinnost boje proti obchodování s lidmi mohly zvýšit; vzhledem k tomu, že směrnici 2011/36/EU o boji proti obchodu s lidmi a jeho předcházení ve svých vnitrostátních předpisech v plné míře provedlo a v praxi uplatňuje pouze devět členských států a že Komise dosud v plné míře nezavedla „Strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016“;

S.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s cigaretami způsobuje každoročně ztráty ve výši 10 miliard eur z veřejných prostředků; vzhledem k tomu, že objem celosvětového nezákonného obchodu s lehkými zbraněmi se odhaduje na 130 až 250 milionů eur ročně a že v Evropě je v oběhu více než 10 milionů nezákonně držených zbraní, což představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost občanů i prosazování práva; vzhledem k tomu, že falšovaná léčiva, z nichž některá ohrožují zdraví či život lidí, jsou Evropanům nabízena za výhodné ceny na 30 000 internetových stránkách, z nichž je 97 % nezákonných, což má dopad na veřejné zdraví Evropanů, který lze vyčíslit až na 3 miliardy ročně, přičemž většina falšovaných léčiv pochází z Číny a Indie;

T.  vzhledem k tomu, že nedávná zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů v EU přinesla důkazy, z nichž vyplývá, že v mnoha detenčních střediscích agentury Frontex se zachází s migranty způsobem, který je neslučitelný s jejich základními právy;

U.  vzhledem k tomu, že využívání internetu podvodným způsobem umožňuje zločineckým organizacím rozšířit nezákonný obchod s psychoaktivními látkami, střelnými zbraněmi, materiály pro výrobu výbušnin, falešnými bankovkami a dalšími padělanými výrobky a službami, jež porušují práva duševního vlastnictví, i s živočišnými a rostlinnými druhy, jimž hrozí vyhynutí, s cílem vyhnout se spotřební dani a dalším daním z prodeje pravého zboží, i stále úspěšněji zkoušet nové druhy trestné činnosti, čímž tyto organizace projevují svou hrozivou schopnost přizpůsobovat se moderním technologiím;

V.  vzhledem k tomu, že počítačová kriminalita je stále častěji příčinou ekonomických a sociálních škod, které postihují miliony spotřebitelů, a finančních ztrát, jež ročně dosahují odhadované výše 290 miliard eur(43);

W.  vzhledem k tomu, že v mnoha případech napomáhají organizované trestné činnosti při nezákonných obchodech podplatitelní zaměstnanci veřejné správy, a to tím, že mimo jiné umožňují získat důvěrné informace a falešné doklady, ovlivňovat nabídková řízení a legalizovat zisky a napomáhají úniku před represivními zásahy soudních a policejních orgánů;

X.  vzhledem k tomu, že kokain pocházející ze Střední a Jižní Ameriky se na evropský trh dostává v přístavech na severovýchodě Evropy, na Pyrenejském poloostrově a v Černém moří;

Y.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 se na evropském trhu objevilo více než 70 nových psychoaktivních látek; vzhledem k tomu, že k organizované trestné činnosti jsou stále více využívány tajné laboratoře, které se nacházejí v různých oblastech Evropské unie a které se zabývají přeměnou povolených chemických látek na prekursory syntetických drog a následně na výrobu drog samotných;

Z.  vzhledem k tomu, že je nutné, aby členské státy a EU zjistily, na které relativně nové oblasti se organizovaný zločin zaměřuje, a aby proti němu v těchto oblastech bojovaly, a to i pokud jde o obchod se vzácnými nerosty a kradenými kovy a o likvidaci toxických odpadů, jež mají negativní dopad na regulérní trhy;

AA.  vzhledem k tomu, že v současné době často vznikají příležitosti ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru a že tyto sektory jsou spolu v mnoha případech různými způsoby propojeny, což je stále rozšířenější situace, v níž hrozí riziko střetu zájmů;

AB.  vzhledem k tomu, že jedním z nepřátel eurozóny je rozdílná míra produktivity členských států; vzhledem k tomu, že tento rozdíl ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vytváří rozdíly v konkurenceschopnosti, které nemohou být řešeny devalvací měny, a vede k přísným a politicky neudržitelným úsporným opatřením zaměřeným na vnitřní devalvaci; vzhledem k tomu, že systémová korupce ve veřejném sektoru, která působí jako hlavní překážka z hlediska efektivity, přímých zahraničních investic a inovací, brání náležitému fungování měnové unie;

AC.  vzhledem k tomu, že podle Světové banky představuje korupce 5 % světového HDP (2,6 miliard USD), přičemž výše úplatků se odhaduje na více než 1 miliardu USD za rok; vzhledem k tomu, že korupce v celosvětovém měřítku zvyšuje celkové náklady na podnikání až o 10 % a v rozvojových zemích o čtvrtinu prodražuje veřejné zakázky(44);

AD.  vzhledem k tomu, že ve veřejném sektoru v EU existuje nejméně 20 milionů případů drobné korupce a že je zřejmé, že tento jev se také přelévá do těch částí veřejné správy členských států (a dotýká se příslušných politických činitelů), které jsou odpovědné za spravování fondů Evropské unie a jiných finančních zájmů;

AE.  vzhledem k tomu, že špinavé peníze přemisťované prostřednictvím převodů mohou poškodit stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrozit vnitřní trh Unie; vzhledem k tomu, že vysoce užitečným nástrojem z hlediska předcházení, vyšetřování a odhalování případů praní peněz nebo financování terorismu může být úplná dohledatelnost peněžních prostředků;

AF.  vzhledem k tomu, že ačkoli by moderní technologie a platební metody měly vést ke vzniku bezpečnější společnosti, která v podstatě nebude používat hotovost, zůstávají hotovostní platby i nadále běžnou záležitostí, což vyplývá z údajů ECB o vydávání bankovek, z nichž je patrné, že od roku 2002 se počet eurobankovek průběžně zvyšuje (a to především bankovek s vysokou nominální hodnotou); vzhledem k tomu, že pohyb vysokých hotovostních částek z nezákonných zdrojů zůstává problémem při vynucování práva a je i nadále jednou z nejoblíbenějších metod repatriace zisků z trestné činnosti;

Ochrana občanů a legálního hospodářství

AG.  vzhledem k tomu, že bezpečnost občanů a spotřebitelů, svoboda pohybu, ochrana podniků, svobodné a řádné projevy hospodářské soutěže, potřeba zabránit tomu, aby nahromaděný nezákonný majetek a finanční prostředky narušovaly zákonný hospodářský cyklus a základní demokratické svobody, na nichž spočívá Evropská unie a členské státy, jsou vážně ohrožovány šířením organizovaného zločinu, korupce a praní peněz; vzhledem k tomu, že odstranění těchto jevů vyžaduje pevnou politickou vůli na všech úrovních;

AH.  vzhledem k tomu, že kromě případů zastrašování a násilí se pachatelé organizované trestné činnosti účastní stále důmyslnějších a výnosnějších forem podvodů, které odvádějí značné finanční prostředky z legálního hospodářství a maří tak vyhlídky na růst, zejména v současných těžkých časech; vzhledem k tomu, že jelikož organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz do velké míry pronikly do legálního hospodářství, a mají zničující vliv na členské státy;

AI.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) představují příjmy z nezákonné činnosti na celosvětové úrovni přibližně 3,6 % celosvětového HDP a objem toků vypraných peněz v celém světě se dnes odhaduje na 2,7 % celosvětového HDP; vzhledem k tomu, že Evropská komise odhaduje, že náklady korupce představují jen v Unii přibližně 120 miliard EUR ročně, tedy 1,1 % HDP EU; vzhledem k tomu, že hospodářský a sociální rozvoj, veřejné finance a blaho občanů jsou tak ochuzeny o značné prostředky;

AJ.  vzhledem k tomu, že se stále více upevňují pouta mezi zločineckými a teroristickými skupinami; vzhledem k tomu, že mimo opravdového a skutečného propojení struktur to zahrnuje mimo jiné vzájemné dodávky služeb, peněz a dalších podob hmotné pomoci; vzhledem k tomu, že takové svazky představují vážnou hrozbu pro integritu Evropské unie a bezpečnost jejích občanů;

AK.  vzhledem k tomu, že nadměrná byrokratická zátěž může odrazovat od povolené hospodářské činnosti a vytvářet pobídky pro korupci veřejných činitelů; vzhledem k tomu, že vysoká míra korupce představuje vážné ohrožení demokracie, právního státu a rovného přístupu státu ke všem občanům a mimo jiné dodatečné náklady pro podniky, jimž brání v řádné hospodářské soutěži; vzhledem k tomu, že korupce může ohrozit hospodářský rozvoj nenáležitým vynakládáním prostředků, především na újmu veřejných služeb, a zejména v oblasti sociálních služeb a sociálního státu;

AL.  vzhledem k tomu, že 74 % evropských občanů vnímá korupci ve vlastní zemi i v jiných zemích jako jeden z hlavních problémů(45), a že k případům korupce dochází zcela zjevně ve všech oblastech společnosti; vzhledem k tomu, že korupce mimo jiné podkopává důvěru občanů v demokratické instituce a v účinné fungování zvolených vlád při zajišťování právního státu, jelikož vede k vytváření privilegií, a tím i k sociální nespravedlnosti; vzhledem k tomu, že v časech vážné hospodářské krize narůstá nedůvěra k politikům;

AM.  vzhledem k tomu, že všechny členské státy nemají k dispozici systém, který by upravoval přístup občanů k informacím a pro jejich plnou ochranu a proto nejsou v plné míře splněny požadavky na sledování a zvyšování povědomí a tím také skutečně svobodný přístup k informacím v celé EU;

AN.  vzhledem k tomu, že i v důsledku krize je dostupnost úvěrů pro zdravé podniky ztížena zvýšenými náklady a vysokými zárukami, které požadují banky; vzhledem k tomu, že aby získaly úvěr na investice, se podniky v ekonomických potížích někdy obracejí na zločinecké organizace, což těmto zločineckým organizacím umožňuje převádět finanční prostředky z nezákonné činnosti do legálního hospodářství;

AO.  vzhledem k tomu, že praní peněz nabývá stále rafinovanějších podob a že například může zahrnovat nelegální, ale někdy i legální sázení, zejména sázky spojené se sportovními utkáními; vzhledem k tomu, že odvětví hazardních her může být využito pro účely praní peněz; vzhledem k tomu, že se organizovaná trestná činnost často stojí za podvody s výsledky sportovních utkání, jakožto výnosné formy trestné činnosti;

AP.  vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost často využívá podvodně získané osobní údaje pro výrobu falešných dokladů nebo poměňování pravých dokladů a tak k páchání dalších trestných činů; vzhledem k tomu, že podle výzkumu Evropské komise(46), se 8 % uživatelů internetu v Evropské unii stalo oběťmi krádeže identity nebo se s ní setkali a že 12 % z nich se stalo obětí některé z forem internetových podvodů; vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů na internetu je významným předpokladem pro boj proti internetové kriminalitě a důležitým nástrojem k obnovení důvěry občanů ve služby poskytované online;

AQ.  vzhledem k tomu, že praní peněz je spojeno nejen s aktivitami typickými pro organizovanou trestnou činnost, ale i s korupcí, daňovými podvody a úniky; vzhledem k tomu, že v EU se každoroční ztráty z potenciálních daňových příjmů způsobené daňovými podvody, daňovými úniky, vyhýbáním se daňovým povinnostem a agresivním daňovým plánováním odhadují na alarmující částku ve výši 1 bilionu EUR, což představuje přibližně 2 000 EUR na každého evropského občana za rok, aniž by byla přijata odpovídající opatření k řešení tohoto problému;

AR.  vzhledem k tomu, že praní špinavých peněz nabývá stále rafinovanějších podob a že například může zahrnovat nelegální, ale někdy i legální sázení, zejména sázky spojené se sportovními utkáními; vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost často stojí za podvody s výsledky sportovních utkání jako výnosnou formou trestné činnosti;

AS.  vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost zahrnuje stále častěji padělání libovolných výrobků, luxusního zboží i zboží každodenní potřeby; vzhledem k tomu, že to představuje vážné nebezpečí pro zdraví spotřebitelů, ohrožuje jistotu pracovních míst, poškozuje zainteresované podniky a přináší ztráty pro státní příjmy; vzhledem k tomu, že padělání je často společensky akceptováno, protože je vnímáno jako činnost bez skutečných obětí, což snižuje riziko odhalení pro zločinecké organizace do padělání zapojené;

AT.  vzhledem k tomu, že vzrůstající počet případů trestné činnosti páchaných v zemědělsko-potravinářském odvětví nejen vážně ohrožuje zdraví evropských občanů, ale také způsobuje značnou škodu zemím, jejichž silnou stránkou je silné postavení v potravinářské oblasti;

AU.  vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise došlo v roce 2011 k výpadku příjmů z DPH ve výši 193 miliard EUR (1,5 % HDP), a to v důsledku nedodržení předpisů nebo nevybrání daně; vzhledem k tomu, že rozsah daňových podvodů a vyhýbání se daňovým povinnostem podrývá důvěru občanů ve spravedlnost a legitimitu systému vybírání daní a ve veřejné finance jako celek; vzhledem k tomu, že ztráty příjmů z DPH se v EU od roku 2006 téměř zdvojnásobily a že podle odhadů jsou příčinou jedné třetiny těchto ztrát podvody s DPH; vzhledem k tomu, že posílení operačních pravomocí agentury OLAF v potírání podvodů s DPH by mohlo přispět k zásadnímu omezení výskytu tohoto trestného činu;

AV.   vzhledem k tomu, že náklady související s korupcí při zadávání veřejných zakázek dosáhly v roce 2010 pouze v osmi členských státech výše 1,4 až 2,2 miliardy EUR;

Nutnost společného přístupu na evropské úrovni

AW.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace mafiánského typu byly Radou pro spravedlnost a vnitřní věci ze 6. a 7. června 2013 vybrány jako jedna z priorit okruhu politik zaměřeného na nadnárodní organizovanou trestnou činnost, což svědčí o tom, že práce výboru CRIM, který tomuto tématu věnoval řadu svých slyšení, a práce Parlamentu jako celku má velký význam, a je uznáním toho, že evropské orgány musí zaujmout rozhodný společný politický přístup s cílem bojovat proti hrozbě, kterou představují trestné činy mafie a zločineckých organizací;

AX.  vzhledem k tomu, že jak Europol v roce 2013 uvedl, je jedním z největších nebezpečí možnost, že by v boji s mafií mohla být podceněna spletitost organizované trestné činnosti a mimořádné organizační schopnosti jejich pachatelů, kteří se přizpůsobují různým zeměpisným a sociálním podmínkám a neuchylují se na daném území k „militantní strategii“, ale postupují nenápadně, což jim umožní dosáhnout velkých zisků, aniž by upoutali pozornost;

AY.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace využívají pro vlastní prospěch volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu v Evropské unii i stávající rozdíly v právních předpisech a právních tradicích členských států; vzhledem k tomu, že zásadní úlohu v praní nezákonných zisků hrají daňové ráje a země, které provozují netransparentní či škodlivé daňové postupy; vzhledem k tomu, že přetrvávání nesrovnalostí způsobené daňovými ráji může vést k nepřirozeným finančním tokům a mít negativní dopady na vnitřní trh EU; vzhledem k tomu, že škodlivá daňová konkurence v Evropské unii je jednoznačně v rozporu se smyslem jednotného trhu; vzhledem k tomu, že je třeba vyvinout větší úsilí o harmonizaci daňových základů v rámci stále užší hospodářské, fiskální a rozpočtové Unie;

AZ.  vzhledem k tomu, že na evropské úrovni již byla učiněna určitá opatření s cílem zajistit vyvážený regulační a právní rámec pro stíhání organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz; vzhledem k tomu, že určitých cílů boje s organizovaným zločinem, korupcí a praním peněz nemohou členské státy dosáhnout pouze vlastními silami; vzhledem k tomu, že v boji proti těmto jevům nabývajícím mnohých podob jsou nicméně zapotřebí nová opatření a harmonizace vnitrostátních právních předpisů;

BA.  vzhledem k tomu, že v boji s organizovanou trestnou činností musí být zákonodárci v členských státech schopni pohotově a účinně reagovat na měnící se struktury a nové podoby trestné činnosti, a to tím spíše, že podle Lisabonské smlouvy musí všechny členské státy zajistit Unii svobody, bezpečnosti a spravedlnosti;

BB.  vzhledem k tomu, že ochrana finančních zájmů EU a eura musí být prioritou; vzhledem k tomu, že za tímto účelem je třeba zastavit vzrůstající jev, kdy zločinecké organizace zpronevěřují evropské finanční prostředky (tzv. podvody s dopadem na Společenství) a jev falšování eura; vzhledem k tomu, že na evropské úrovni byly za účelem ochrany finančních zájmů EU a boje proti mezinárodní a přeshraniční trestné a nezákonné činnosti vyvinuty programy jako Hercule, Fiscalis, Clo a Pericles;

BC.  vzhledem k tomu, že vzájemné uznávání je základní zásadou, na které stojí soudní spolupráce mezi členskými státy EU v otázkách občanského a trestního práva;

BD.  vzhledem k tomu, že v přehledu o případech organizovaného zločinu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se uvádí, že „pro úspěšné vyšetřování organizovaného zločinu jsou často zapotřebí zvláštní vyšetřovací techniky. Ty jsou spojeny s úspěchy, jichž odborníci dosáhli ve vyšetřování nejzávažnějších případů“; vzhledem k tomu, že v čl. 20 odst. 1 Palermské úmluvy OSN se vyzývají státy, které jsou stranami této úmluvy, aby za účelem efektivního boje proti organizované trestné činnosti používaly zvláštní vyšetřovací techniky;vzhledem k tomu, že s cílem zaručit naprostý soulad těchto technik s dodržováním lidských práv, jak je stanoveno v doporučení (2005)10 Výboru ministrů ohledně „zvláštních vyšetřovacích technik“ v souvislosti se závažnými trestnými činy, včetně teroristických činů, musí tyto techniky být upraveny právními předpisy, musí být přiměřené a v demokratické společnosti nezbytné a musí podléhat kontrole soudních orgánů a jiných nezávislých subjektů, jež by byla prováděna formou vydávání povolení a dohledu v průběhu vyšetřování nebo formou následných přezkumů;

BE.  vzhledem k tomu, že nezávislé soudnictví má zásadní místo v koncepci oddělených pravomocí a že účinný, nezávislý a nestranný soudní systém je důležitý pro právní stát a pro ochranu lidských práv a občanských svobod našich občanů; vzhledem k tomu, že soudy nesmí být vystavovány žádným vlivům nebo tlaku zájmových skupin;

BF.  vzhledem k tomu, že toto usnesení má určovat politické směry týkájící se budoucích právních předpisů Evropské komise a Členských států;

Za homogenní a soudržný legislativní rámec – Ochrana obětí a pomoc obětem

1.  připomíná obsah své průběžné zprávy přijaté spolu s usnesením ze dne 11. června 2013, který by toto usnesení mělo potvrdit a zahrnout, i pokud jde o předpovědi, jež se zde výslovně neuvádějí;

2.  vyzývá Komisi, aby zřídila evropský akční plán boje proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz, který by zahrnoval legislativní opatření a pozitivní kroky zaměřené na účinný boj s touto trestnou činností;

3.  důrazně vyzývá k tomu, aby všechny členské státy přejaly urychleně a odpovídajícím způsobem v příslušných předpisech všechny platné mezinárodní a evropské normativní nástroje týkající se organizované trestné činnosti, korupce a praní peněž; naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby dokončily plán pro práva podezřelých a obviněných osob v trestním řízení, včetně směrnice o vyšetřovací vazbě;

4.  podporuje současný okruh politik pro boj s mezinárodní organizovanou trestnou činností na období let 2011–2013 a okruh, který má být uplatňován v příštím období (2014–2017), a vyzývá členské státy a evropské agentury, aby učinily vše k zajištění konkrétních výsledků této iniciativy; je přesvědčen, že tento okruh politik by měl být zahrnut do širšího evropského akčního plánu pro boj s organizovanou trestnou činností a zločineckými systémy; je toho názoru, že mezi hlavní priority tohoto okruhu politik by již před jeho přezkumem, který by měl proběhnout v říjnu 2015, měla být začleněna korupce;

5.  vyzývá Radu Evropské unie, aby urychleně revidovala své závěry ze dnů 8. a 9. listopadu 2010 o zavedení a provedení cyklu politik EU pro boj s významnou trestnou činností a mezinárodní organizovanou trestnou činností a umožnila zapojení Parlamentu do stanovování priorit, diskusí o strategických cílích a posuzování výsledků cyklu politik; vyzývá Radu, aby informovala o výsledcích prvního okruhu politik (2011–2013) a aby každoročně konzultovala Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti s cílem získat podrobný přehled o pokroku ve výročních plánech pro dosažení strategických cílů;

6.  znovu vyzývá Komisi, aby navrhla společné právní normy pro posílení integrace a spolupráce členských států; znovu vyzývá Komisi, aby navrhla společné právní normy pro posílení integrace a spolupráce členských států; vyzývá zejména Komisi, aby na základě posouzení provádění rámcového rozhodnutí týkajícího se boje proti organizované trestné činnosti a v duchu nejvyspělejších právních předpisů členských států předložila do roku 2013 legislativní návrh, který stanoví společnou definici organizované trestné činnosti, jež by obsahovala mj. trestný čin spolčování v mezinárodní zločinecké organizaci, přičemž by byl kladen důraz na podnikatelskou povahu těchto zločineckých skupin a na skutečnost, že jsou velmi dobře organizované, využívají sofistikované technologie a často se uchylují k zastrašování a vydírání; vyzývá Komisi, aby mimo jiné přihlédla k čl. 2 písm.a) Úmluvy OSN o nadnárodním organizovaném zločinu;

7.  připomíná, že stanovení unijního trestního práva hmotného musí přihlížet k základním právům a k zásadě subsidiarity a proporcionality a také ke stanoviskům vyjádřeným v usnesení ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu;

8.  vyzývá Komisi, aby stíhala zneužívání a využívání obětí obchodování s lidmi a aby společně s členskými státy a příslušnými mezinárodními institucemi urychleně vyvinula spolehlivý a systém shromažďování údajů srovnatelných na úrovni EU, jenž by byl založen na společných a schválených pevných ukazatelích; vyzývá Komisi, aby co nejdříve provedla veškerá opatření a nástroje uvedené v jejím sdělení s názvem „Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016“ v rámci EU zřídila monitorovací středisko pro boj proti obchodování s lidmi, které bude k dispozici vládám, agenturám pro vymáhání práva a nevládním organizacím; vyzývá Komisi a ESVČ, aby posílily vnější rozměr a preventivní účel opatření a programů, zejména prostřednictvím dvoustranných dohod se zeměmi původu a tranzitu a aby přitom věnovaly zvláštní pozornost nezletilým osobám bez doprovodu; vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily obchodování s lidmi společensky nepřijatelné prostřednictvím důrazných a vytrvalých kampaní na zvýšení povědomí, jejichž hodnocení bude součástí každoročního Evropského dne boje proti obchodování s lidmi;

9.  vyzývá Komisi, aby vyvíjela ucelenou globální politiku boje proti korupci; doporučuje, aby Komise při vypracovávání své zprávy o opatřeních proti korupci přijatých členskými státy a orgány EU navrhla konkrétní doporučení pro každý členský stát a orgán EU a jejich seznam připojila k této zprávě, v níž upozorní na příklady osvědčených postupů v boji proti korupci, aby členské státy a orgány EU v dlouhodobém horizontu povzbudila k vzájemnému předávání zkušeností; doporučuje mimo jiné, aby Komise do této zprávy zařadila úplný přehled oblastí náchylných ke korupci, a to podle jednotlivých zemí; vyzývá Komisi, aby zajistila zveřejnění příští zprávy v roce 2015 s cílem zachytit dosavadní výsledky členských států a orgánů EU v boji proti korupci; vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Evropský parlament o krocích, které podnikají členské státy, a aby v případě potřeby odpovídajícím způsobem novelizovala stávající evropské právní předpisy;

10.  domnívá se, že zákony o urážce na cti a pomluvě odrazují od případného nahlášení korupce; naléhavě proto vyzývá členské státy, aby ve svých právních systémech zrušily trestnost urážky na cti / pomluvy, a to alespoň v souvislosti s případy, které se týkají obvinění z organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz v členských státech či v zahraničí;

11.  vyzývá Komisi, aby Evropský parlament pravidelně informovala o krocích, které podnikají členské státy proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz;

12.  vyzývá Komisi, aby předložila do roku 2013 návrh na harmonizaci trestního práva v oblasti praní peněz, aby do ní zapracovala obecnou definici trestného činu praní peněz samotnými zločinci založenou na osvědčené praxi členských států;

13.  bere na vědomí nedávné legislativní návrhy na zřízení úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a návrhy týkající se Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a vyzývá k jejich bezodkladnému přijetí; považuje za zásadně důležité, že EPPO je podporován jasným rámcem pro procesní práva a že trestné činny spadající do její pravomoci jsou jasně stanoveny;

14.  vyzývá Komisi, aby do konce roku 2013 předložila pro soukromý a veřejný sektor legislativní návrh účinného a komplexního evropského programu pro ochranu osob, které odhalí špatnou správu a nesrovnalosti a oznámí případy korupce spojené s finančními zájmy Evropské unie na vnitrostátní úrovni a korupce přeshraničního rozsahu, pro ochranu svědků, informátorů a osob spolupracujících s justicí, zejména svědků svědčících proti mafii, na jehož základě by bylo zejména možno řešit složité životní podmínky všech těchto osob (v souvislosti s nebezpečím odplaty i rozpadu rodinných pout, s geografickým vykořeněním i sociálním a profesním vyloučením atd.); stejně tak vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající a účinnou ochranu interních informátorů;

15.  konstatuje, že účinný právní rámec v oblasti praní peněz by měl řádně zohledňovat vzájemné působení mezi předpisy týkajícími se boje proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz a mezi základním právem na ochranu osobních údajů tak, aby tyto trestné činy potíral a zároveň nesnižoval zavedené normy v oblasti ochrany údajů a základních práv; v této souvislosti vítá systém ochrany údajů, který používá Europol a návrh 4. směrnice o boji proti praní peněz předložený Komisí;

16.  doporučuje, aby Evropský parlament, členské státy a Komise a s podporou ze strany Europolu, Eurojustu a Agentury Evropské unie pro základní práva vypracovaly na základě uznávaných systémů a společných kritérií ukazatele, které by byly co nejhomogennější a nejjednotnější a sloužily by alespoň k měření rozsahu, nákladů a sociálních škod organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz na úrovni EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby vyšetřily škody, které společnosti způsobuje environmentální, hospodářská a podniková trestná činnost;

17.  trvá na nezbytnosti plného uplatňování a posílení stávajících nástrojů vzájemného uznávání a evropských právních předpisů, které zajistí rychlou a okamžitou vykonatelnost rozsudků v trestních věcech a všech soudních opatření, a zejména obvinění, zatykačů a konfiskaci na území jiného členského státu než toho, v němž byly tyto akty vydány, za současného plného dodržování zásady proporcionality; vyzývá Komisi, aby přednostně předložila konkrétní legislativní návrh s cílem zavést vzájemné uznávání příkazů k odebrání a konfiskaci, včetně těch, které byly vydány v rámci občanskoprávních rozhodnutí; domnívá se, že by měla být zlepšena vzájemná právní pomoc a vzájemné uznávání důkazů mezi členskými státy; zdůrazňuje význam aktualizování a zdokonalování systému žádostí o právní pomoc; vyzývá k tomu, aby žádosti o vydání členů zločineckých organizací byly přijímajícími orgány projednávány přednostně;

18.  vyzývá členské státy a Komisi, aby nadále společně usilovaly o dokončení jednání o návrhu směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech s cílem zjednodušit shromažďování důkazů v přeshraničních případech a dosáhnout hladké a účinné soudní spolupráce v boji proti nadnárodnímu zločinu;

19.  považuje za zásadně důležité, aby směrnice o konfiskaci výnosů z trestné činnosti byla neprodleně přijata, a uznává, že je primárně důležité, aby byla k dispozici jasná a účinná pravidla, která zajistí harmonizaci skutečně v celé Evropě; vyzývá členské státy, aby tuto směrnici provedly včas a účinným způsobem;

20.  vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly mezinárodní spolupráci a prosazovaly evropský program na podporu výměny a šíření osvědčených postupů pro účinnou správu zabaveného majetku;

21.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily boj proti obchodování s lidmi a nucené práci; je přesvědčen o tom, že boj proti nucené práci by se měl zaměřovat na místa, kde se levná pracovní síla využívá; vyzývá proto členské státy, aby posílily své inspekce práce a podpořily organizace, jež mohou pomáhat s odhalováním nucené práce, jako jsou např. odborové svazy;

22.  domnívá se, že důležitým nástrojem boje proti nucené práci je odpovědnost podniků v celém dodavatelském řetězci; vyzývá proto Komisi, aby předložila návrh minimálních norem pro odpovědnost podniků v celém dodavatelském řetězci; vyzývá členské státy, aby v případě veřejných zakázek zakázaly uzavírat subdodavatelské smlouvy do doby, než bude dosaženo dohody o odpovědnosti podniků v celém dodavatelském řetězci;

23.  připomíná Komisi, že dětem, které se staly oběťmi obchodování s lidmi, by se mělo dostat zvláštní péče a že je nutné zlepšit ochranu nezletilých osob bez doprovodu nebo dětí, které byly prodány vlastními rodinami (případy, které je nutno zohlednit, pokud se uvažuje o návratu do země původu, identifikace poručníků atd.); naléhá, že je zapotřebí postupovat nejen s ohledem na specifické potřeby pohlaví, ale rovněž na zdravotní problémy a postižení;

24.  vyzývá Komisi, aby vytvořila listinu Evropské unie na ochranu obětí obchodování s lidmi a pomoc těmto obětem s cílem shromáždit pro všechny zúčastněné strany všechny stávající ukazatele, opatření, programy a zdroje soudržnějším, účinnějším a užitečnějším způsobem za účelem posílení ochrany obětí; vybízí Komisi, aby zřídila linku pomoci pro oběti obchodování s lidmi;

25.  vyzývá Komisi, aby navýšila zdroje pro specializované nevládní organizace, sdělovací prostředky a výzkum za účelem posílení podpory, ochrany a pomoci obětem tak, aby se jejich svědectví u soudu stalo méně potřebným; vyzývá Komisi, aby rovněž posílila hledisko viditelnosti, zvyšování povědomí a potřeb obětí s cílem snížit poptávku po obětech obchodování s lidmi a jejich zneužívání a podpořit nulový výskyt sexuálního a pracovního vykořisťování;

26.  zdůrazňuje, že Světová banka odhaduje, že každoročně je v rozvojových zemích vyvedeno z veřejných rozpočtů prostřednictvím korupčních mechanismů na vysoké úrovni skrytých před vnějším světem(47) mezi 20 a 40 miliardami dolarů, což představuje 20-40 % oficiální rozvojové pomoci; vzhledem k tomu, že Evropská unie je největším světovým dárcem, vyzývá Evropskou komisi, aby upevnila spolupráci s ostatními dárci a s Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí s cílem vybudovat kapacity nejvyšších kontrolních institucí v zemích přijímajících pomoc tak, aby dodržovaly mezinárodní standardy nejvyšších kontrolních institucí, a s cílem zajistit, aby finanční pomoc sloužila zamýšleným cílům a nebyla přesměrována na jiné účely;

Zastavit organizovanou trestnou činnost tím, že se učiní přítrž získávání výnosů a majetku z této činnosti

27.  vyzývá členské státy, aby na základě nejvyspělejších vnitrostátních právních předpisů zavedly modely konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku, v případech, kdy lze podle dostupných důkazů a na základě rozhodnutí soudu konstatovat, že předmětný majetek pochází z trestné činnosti nebo je k trestné činnosti využíván;

28.  domnívá se, že v souladu s ústavními národními zárukami a aniž je dotčeno právo na majetek a právo na obhajobu, lze uvažovat o nástrojích preventivního zabavování majetku, jež by se uplatnily pouze na základě rozhodnutí soudního orgánu;

29.  vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh, jehož cílem je účinně zajistit vzájemné uznávání příkazů k odebrání a konfiskaci souvisejících s opatřeními italských soudních orgánů na ochranu majetku a opatřeními přijatými v rámci občanského práva v různých zemích EU; vyzývá členské státy, aby neprodleně přijaly prováděcí opatření nutná k účinnému provedení těchto ustanovení;

30.  vyzývá členské státy, aby posílily administrativní, policejní i soudní spolupráci, která umožní vysledovat majetek pocházející z nezákonné činnosti kdekoli na území EU s cílem zabavit jej nebo zkonfiskovat, a to mimo jiné plným zprovozněním sítě úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a zajištěním rychlého přístupu k vnitrostátním databázím, jako jsou například databáze daňových úřadů, veřejné rejstříky motorových vozidel, pozemkové úřady nebo bankovní rejstříky;

31.  vyzývá Komisi, aby rozšířila úlohu a odpovědnost úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a vytvořila podmínky k tomu, aby tyto úřady měly rychlejší a přeshraniční přístup k informacím, a to způsobem, který by byl plně v souladu s právy na ochranu údajů a základními právy; vyzývá členské státy, aby podporovaly toto rozšiřování profilu úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, a to i tím, že poskytnou příslušné zdroje s ohledem na potenciál, které tyto úřady mají pro vyhledávání majetku z trestné činnosti; oceňuje práci platformy úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a vybízí ji, aby pokračovala ve své práci, aby osvědčené postupy a činnosti těchto úřadů mohly být v plné míře prospěšně využity v celé EU;

32.  považuje za zásadně důležité využít veškeré nástroje, které mohou přispět k určení majetku pocházejícího z trestné činnosti a činnosti mafiánského typu, vytvořit například ústřední rejstříky běžných bankovních účtů s cílem účinně se bránit moci zločineckých systémů útokem na jejich finanční prostředky;

33.  vybízí členské státy, aby podpořily opětovné využívání zabaveného majetku pocházejícího z trestné činnosti k sociálním účelům, například aby posílaly tyto příjmy obětem a komunitám, které jsou ničeny drogami a organizovaným zločinem, a aby je používaly mimo jiné pro financování boje proti trestné činnosti na místní úrovni a přeshraniční akce orgánů boje proti organizované trestné činnosti, a navrhuje aktivaci prostředků na financování zásahů určených k zachování celistvosti takového majetku;

34.  doporučuje, aby členské státy zavedly pravidla pro trestní stíhání jak osob, které na třetí osoby fiktivně převádějí vlastnictví zboží, finanční prostředky nebo jiný majetek s cílem předcházet jejich zabavení nebo konfiskaci, tak i třetích osob, které souhlasily s tím, že budou fiktivními majiteli či držiteli takového majetku;

35.  doporučuje, aby byl hospodářský subjekt vyloučen z účasti na veřejných zakázkách v celé EU alespoň na pět, pokud byl pravomocně odsouzen za účast na zločinném spolčení, za praní peněz nebo financování terorizmu, obchodování s lidmi a dětskou práci, za korupci nebo jakýkoli jiný závažný trestný čin proti veřejnému zájmu, pokud tento trestný čin oslabuje fiskální kapacitu státu nebo vedl ke společenským škodám, jako jsou například daňové úniky nebo další trestná činnost pojená s daněmi, nebo pokud byl pravomocně odsouzen za jakýkoli jiný mimořádně závažný trestný čin přeshraničního charakteru, jak je uvedeno v čl. 83 odst. 1 SFEU (tzv. „eurozločiny“), přičemž by měla být plně respektována práva na obhajobu podle Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP), Listiny základních práv EU a sekundárních právních předpisů EU vztahujících se k právu podezřelých a obviněných osob ve věcech trestních, a aby toto ustanovení platilo i v případě, že se důvody pro vyloučení z veřejných zakázek zjistí až při jejím přidělování;; dále doporučuje, aby byly hospodářské subjekty registrované v daňových rájích, jež jako takové uznávají mezinárodní organizace, vyloučeny z účasti na veřejných zakázkách;

36.  domnívá se, že postup zadávání veřejných zakázek by se měl zakládat na zásadě zákonnosti a že by v tomto rámci mělo být uplatňováno kritérium přidělení zakázky na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky a zároveň by při výběrovém řízení měla být zajištěna naprostá transparentnost (čehož by se mělo dosáhnout v neposlední řadě na základě elektronického zadávání veřejných zakázek) s cílem zabránit tak podvodům, korupci a dalším závažným nesrovnalostem;;

37.  žádá členské státy, aby předcházely nebezpečí pronikání trestné činnosti a korupce do zadávání veřejných zakázek zavedením vhodných kontrol a objektivních a transparentních postupů;

38.  domnívá se, že v zájmu boje s organizovanou trestnou činností, korupcí a praním peněz by mělo dojít k posílení spolupráce mezi soukromým sektorem a orgány pro vymáhání práva, jehož cílem by bylo motivovat soukromé subjekty k odmítání a zdržení se jakýchkoli protiprávních nebo nečestných praktik spojených s organizovanou trestnou činností, korupcí, praním peněz nebo jinými trestnými činy nebo těmto činům napomáhajících, jakož i motivovat k nahlašování těchto praktik soudním a policejním orgánům, a to případně i agenturám Eurojust a Europol, zejména jde-li o oblast dopravy a logistiky, chemický průmysl, o poskytovatele internetových služeb a banky a finanční instituce, a to jak v členských státech, tak i ve třetích zemích; požaduje solidnější systémy ochrany soukromých subjektů, kterým hrozí nebezpečí v důsledku jejich spolupráce související s informováním o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz; vyzývá dále naléhavě členské státy, aby v souladu se zásadou solidarity poskytly dostatečné zdroje a finanční prostředky pro Europol, Eurojust, agenturu Frontex a budoucí Úřad evropského veřejného žalobce, jejichž činnost přináší užitek členským státům a jejich občanům;

39.  žádá Komisi, aby do konce roku 2014 předložila návrh směrnice o společných vyšetřovacích technikách zaměřených na boj proti organizované trestné činnosti v souladu s čl. 87 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie;

40.  vyzývá Evropskou komisi, členské státy a podniky, aby zlepšily vysledovatelnost výrobků, na základě označování země původu u zemědělských produktů a potravin, osvědčení CIP u střelných zbraní nebo identifikačních kódů, i k daňovým účelům, u cigaret, alkoholických nápojů a léků na předpis, s cílem předcházet padělání, zbavit zločin významných zdrojů jeho příjmů a chránit zdraví spotřebitelů; vyjadřuje politování nad tím, že členské státy nechtěly zařadit vysledovatelnost do modernizovaného celního kodexu Unie;

41.  žádá Komisi a členské státy, aby posílily vzájemnou spolupráci v námořní oblasti jako nástroj boje proti obchodování s lidmi, proti pašování drog, tabáku a dalšího nelegálního zboží a padělků; je si vědom toho, že nejednotná správa hranic, včetně hranic na moři, je vstupní branou do EU pro pachatele organizované trestné činnosti a je problémem, na který je nutné se dále zaměřovat, vyzývá proto Europol, Frontex a Evropskou komisi, aby tyto trendy prošetřila s ohledem na vnější hranice EU a jejich relativní zranitelnost;

42.  je si vědom toho, že existuje propojení mezi organizovanou trestnou činností a terorismem, jak to zdůrazňují soudní orgány a policie za jistých okolností v souvislosti s financováním nezákonných aktivit teroristických skupin pomocí zisků z nezákonného obchodování na mezinárodní úrovni, a vyzývá členské státy, aby posílily opatření na boj s takovými činnostmi;

43.  nabádá ke společnému školení odborníků zabývajících se analýzami trestné činnosti a boje proti terorismu, a to i s ohledem na vytvoření společných speciálních útvarů působících přinejmenším na úrovni jednotlivých států, a také k vytvoření a využívání společných vyšetřovacích týmů na evropské úrovni;

44.  zdůrazňuje, že největších výsledků bylo dosaženo díky zavedení společných vyšetřovacích týmů a uznává, že mají zásadní význam, pokud jde o šíření kultury spolupráce v boji proti nadnárodnímu zločinu; vyzývá členské státy, aby vhodným způsobem provedly rámcové rozhodnutí 2002/465/JHA a vybídly své odpovědné orgány, zejména soudní orgány, k rozšíření tohoto nástroje; uznává, že společné vyšetřovací týmy jsou velmi přínosné, a zdůrazňuje, že je potřeba i nadále tento užitečný nástroj vyšetřování financovat;

45.  se znepokojením konstatuje, že se organizované trestné činnosti již podařilo získat přístup k obrovskému množství potenciálních obětí podvodným používáním internetu, přičemž k tomu využívá zejména sociální sítě, metodu zasílání nevyžádaných e-mailů („spamming“), falešné webové stánky („phishing websites“), usnadnění krádeže duševního vlastnictví a aukce prováděné on-line; v souvislosti s tím podněcuje k vytvoření komplexních vnitrostátních strategií, včetně vzdělávání, kampaní na zvyšování informovanosti veřejnosti a osvědčených postupů z obchodní sféry, aby se zvýšilo povědomí o nebezpečí a následcích trestné činnosti na internetu;

46.  odsuzuje zapojení skupin organizované trestné činnosti do zřizování a provozu nezákonných skládek odpadu a nezákonného převozu odpadu do třetích zemí, zejména v Africe a Asii; vyzývá členské státy, aby přísně trestaly trestnou činnost zaměřenou na nezákonné ukládání odpadu, včetně toxického odpadu, a jakékoli zapojení korupčních úředníků veřejné správy do těchto činností;

47.  zdůrazňuje, že nezávislá investigativní žurnalistika hraje klíčovou roli při odhalování podvodů. korupce a systémů organizovaného zločinu, jak se ukázalo v dubnu 2013 u finančního skandálu „offshore leaks“, kdy po několikaletém společném vyšetřování vedeném Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů a 36 mezinárodními novinami byly odhaleny podrobnosti o 130 000 zahraničních bankovních účtech; je toho názoru, že zprávy investigativních novinářů představují cenný zdroj informací, který by měl být brán v úvahu Evropským úřadem OLAF a donucovacími orgány nebo dalšími příslušnými orgány členských států;

48.  vyzývá k tomu, aby byly uvolněny finanční prostředky na úrovni EU na projekty a opatření, jejichž cílem je zastavit organizace mafiánského typu, které jsou v Evropské unii stále aktivnější;

Posílit soudní a policejní spolupráci na evropské a mezinárodní úrovni

49.  vyzývá členské státy, aby vytvořily vnitrostátní orgány pro vyšetřování a boj se zločineckými organizacemi a organizacemi mafiánského typu s možností vyvinout v koordinaci s Europolem a za podpory Komise efektivní a neformální operační síť pro boj s mafií za účelem výměny informací o strukturálních aspektech činností mafie, jejích nezákonných a finančních činnostech, určení majetku a o pokusech proniknout do postupů zadávání veřejných zakázek;

50.  zdůrazňuje význam posílení spolupráce vyvinutím účinné systematické komunikace a posílení výměny informací mezi soudními orgány a donucovacími orgány mezi členskými státy, Europolem, Eurojustem a úřady OLAF a ENISA a s příslušnými orgány v zemích mimo EU, zejména v zemích sousedících s EU při níž je nutné řádně dodržovat ochranu osobních údajů a procesních práv, s cílem zkvalitnit systémy shromažďování důkazů a zajistit účinné zpracování a účinnou výměnu údajů a informací, které mohou napomoci vyšetřování trestných činů, včetně trestných činů proti finančním zájmům EU se zvýšením přesnosti a rychlosti této výměny, a to při plném respektování zásad subsidiarity a proporcionality a základních práv Evropské unie; připomíná znovu, že sběr, uchovávání a zpracovávání osobních údajů v průběhu vyšetřování organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz musí za všech okolností odpovídat zásadám ochrany údajů stanoveným v EÚLP, Listině EU a v sekundárních právních předpisech EU; zdůrazňuje dále , že je zapotřebí, aby se v rámci nadcházejícího přezkumu činnosti Europolu a Eurojustu zvýšila míra jejich zodpovědnosti dodržování za demokratických a základních práv;

51.  poukazuje na to, že nedostatečná součinnost mezi donucovacími a zákonodárnými orgány, zpožděná justiční reakce a nedostatečné právní předpisy často umožňují pachatelům trestných činů využívat tyto mezery a vydělávat na poptávce po nelegálním zboží;

52.  domnívá se, že zajištění svobody pohybu v rámci schengenského prostoru a účinný boj proti organizované nadnárodní trestné činnosti spolu úzce souvisejí; vítá v této souvislosti nedávné zavedení schengenského informačního systému druhé generace, který umožní rychlejší a účinnější výměnu informací mezi odpovědnými orgány členských států;

53.  vyzývá Komisi, aby se zavázala k tomu, že bude plně využívat součinnosti mezi Evropskou soudní sítí a Eurojustem s cílem dosáhnout vysoké úrovně soudní spolupráce na vnitroevropské úrovni;

54.  zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropská unie podporovala osvědčené postupy, jak bojovat s organizovanou trestnou činností a terorismem a jak rozeznávat jejich hlavní příčiny jak v rámci Evropské unii, tak ve třetích zemích, a zejména ty, které často stojí za uvedenými problémy;

55.  vyzývá Komisi, aby v rámci svých dohod o přidružení a obchodních dohod se třetími zeměmi zvážila s ohledem na boj proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz zvláštní doložky o spolupráci; bere na vědomí nedostatečnou mezinárodní spolupráci, zejména s třetími zeměmi a konkrétně se sousedními zeměmi původu nebo tranzitu; uznává, že je zapotřebí učinit rozhodné diplomatické kroky, které by tyto země přiměly k uzavření dohod o spolupráci nebo k dodržování dohod, které již podepsaly; ;

56.  žádá členské státy a Komisi, aby posílily úlohu soudců, státních zástupců a styčných pracovníků a aby podporovaly odbornou přípravu pracovníků v oblasti soudnictví a školení zaměřená na finanční vyšetřování, a umožnily jim tak potírat všechny formy organizované trestné činnosti (včetně počítačové kriminality), korupce a praní peněz, především prostřednictvím využití agentury CEPOL a Evropské sítě pro justiční vzdělávání a za pomoci plného využití takových finančních nástrojů, jako je Fond pro vnitřní bezpečnost, který umožňuje finanční podporu policejní spolupráce, nebo program Herkules III; podporuje výuku cizích jazyků při odborném vzdělávání prováděném v rámci soudních a policejních orgánů s cílem usnadnit mezinárodní spolupráci a vyzývá k prosazení programu EU pro výměnu osvědčených postupů a školení soudců, státních zástupců a pracovníků policie;

57.  vyzývá EU a členské státy, aby vyvinuly právní nástroje a vypracovaly vhodné strategie, které zajistí, aby jejich orgány pro vymáhání práva a vyšetřovací orgány usnadňovaly a rozšiřovaly, s plným zapojením Europolu a s posílením jeho úlohy, výměnu informací a vypracovávaly analýzy potřebné ke zjištění nových tendencí vznikajících v rámci organizované trestné činnosti, k jejich předcházení a potírání, a aby přitom dodržovaly základní práva, zejména právo na soukromí a právo na ochranu osobních údajů;;

58.  vyjadřuje přesvědčení, že globalizace organizované trestné činnosti vyžaduje užší spolupráci mezi členskými státy, na úrovni EU a na mezinárodní úrovni; vybízí k větší interakci mezi Evropskou unií, OSN, OBSE a Radou Evropy v boji proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz; podporuje úsilí Finančního akčního výboru, pokud jde o prosazování politik zaměřených na potírání praní peněz; vyzývá Komisi, aby účinně podporovala členské státy v jejich úsilí v boji proti organizované trestné činnosti, a doporučuje, aby Evropská unie přistoupila jako řádný člen ke Skupině států proti korupci (GRECO); vybízí také EU, aby se kvůli spolupráci neobracela pouze na své obvyklé spojence a partnery , ale aby se pokusila vytvořit vskutku mezinárodní a globální reakci na praní peněz, korupci a financování terorismu a jejich řešení;

59.  vyzývá Komisi a zejména vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby učinily kroky potřebné k zajištění toho, aby Unie přijala společný přístup ve vztahu ke třetím zemím, pokud jde o vazby na organizovanou trestnou činnost a terorismus; vyzývá členské státy, aby střežily své vlastní hranice a vyměňovaly si veškeré nutné informace s cílem přerušit stávající nebo potenciální vazby mezi skupinami organizované trestné činnosti a teroristickými skupinami;

60.  důrazně doporučuje, aby byl již nyní vypracován evropský akční plán zaměřený na boj proti počítačové trestné činnosti s cílem rozšířit evropskou a mezinárodní spolupráci a získat podporu Evropského centra pro boj proti počítačové kriminalitě (EC3) a s cílem zajistit občanům (a to zejména těm nejzranitelnějším, s cílem předcházet zneužívání dětí), podnikům a orgánům veřejné správy vysokou úroveň bezpečnosti, s plným zajištěním svobody informací a práva na ochranu údajů;

61.  vítá výzvy vedoucích evropských představitelů na nedávném summitu zemí G8 k posílení účinnosti boje proti daňovým únikům a daňovým rájům s cílem vybrat daně od těch, kteří se jejich platbě legálními či nelegálními způsoby vyhýbají ;

62.  doporučuje provést společné kroky za účelem prevence a boje proti nezákonným činnostem spojeným s životním prostředím, které souvisejí s organizovanou trestnou činností a trestnou činností v mafiánském stylu nebo z této činnosti vyplývají, a to i prostřednictvím posílení evropských orgánů, jako jsou Europol a Eurojust, a mezinárodních orgánů, např. Interpolu a Institutu OSN pro výzkum meziregionální trestné činnosti (UNICRI), jakož i sdílení pracovních metod a informací držených členskými státy, které se nejvíce podílejí na boji proti této formě trestné činnosti, s cílem vytvořit společný akční plán;

63.  poukazuje na to, že s přeshraniční trestnou činností je možné bojovat pouze v rámci přeshraniční soudní a policejní spolupráce mezi členskými státy a že ačkoli EU potřebuje více právních nástrojů k boji proti organizované trestné činnosti, mají členské státy již dnes k dispozici „sadu nástrojů“; zdůrazňuje, že největší překážkou skutečnému boji proti organizované trestné činnosti na úrovni EU je nedostatek politické vůle v členských státech; vyzývá proto členské státy, aby využívaly nástrojů, které jim poskytuje EU a její agentury;

64.  navrhuje, aby se prostřednictvím „Evropského dne trvalé připomínky nevinných obětí organizovaného zločinu“, který by se konal každoročně od roku 2014 v den přijetí tohoto usnesení Parlamentem, připomínaly všechny nevinné oběti organizované trestní činnosti, zejména činnosti mafiánského typu, a aby se vzdávala zvláštní pocta těm, kteří v boji proti organizovaným zločineckým skupinám padli;

Za efektivní veřejnou správu odolnou vůči korupci

65.  domnívá se, že chaotické byrokratické systémy a složité postupy mohou nejen snižovat účinnost fungování správních orgánů a spokojenost těch, kterých se správní řízení týká, ale mohou ohrožovat transparentnost rozhodovacích procesů, zklamat občany a podniky v jejich oprávněných očekáváních a skýtat tak úrodnou půdu pro korupci;

66.  domnívá se, že investigativní novináři, jakož i nevládní organizace a akademičtí pracovníci hrají zásadní úlohu při odhalování případů korupce, podvodů a organizované trestné činnosti a mohou být tudíž vystaveni bezpečnostním hrozbám; připomíná, že ve 27 členských státech bylo během pěti let zveřejněno celkem 233 investigativních zpráv o podvodech souvisejících se zneužíváním prostředků EU(48), a domnívá se, že investigativní žurnalistika by měla získat dostatečné zdroje; podporuje zejména opatření Komise zaměřená na uznání role investigativní žurnalistiky při odhalování a oznamování skutečností spojených se závažnou trestnou činností;

67.  zdůrazňuje, že osoby, které vykonávají vysoký úřad, by měly podléhat příslušným kontrolám, mj. ze strany daňových úřadů; doporučuje zejména, aby osoby zastávající veřejné funkce předkládaly prohlášení o svých činnostech, příjmech, zastávaných funkcích a jiných zájmech;

68.  vyzývá Radu a členské státy, aby ratifikovaly a plně prováděly Úmluvu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích; zdůrazňuje negativní dopad, který má podplácení zahraničních veřejných činitelů na politiky Unie v oblasti základních práv, životního prostředí a rozvoje;

69.  zdůrazňuje, že boj proti korupci je nedílnou součástí budování kapacit v rámci daňové správy; vyzývá k úplnému provedení úmluvy z Meridy o boji proti korupci (2003);

70.  doporučuje zavést spolehlivější systémy k zajištění transparentnosti a neúplatnosti a k odstranění byrokracie ve veřejné správě a v dalších veřejných orgánech, což znamená neomezený přístup k informacím o všech aspektech administrativní organizace a činnosti, vykonávání institucionálních povinností a využívání veřejných zdrojů, a to i na základě zaručení práva občanů na přístup k dokumentům (přičemž začít by se mělo ve velmi choulostivé oblasti veřejných výběrových řízení); vybízí k prosazování ovzduší legálnosti a neúplatnosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, a to i prostřednictvím účinného programu na ochranu ohlašovatelů nezákonných praktik;

71.  podněcuje – pod podmínkou dodržování zásady právního státu, uplatňování mechanismů demokratické kontroly a dodržování příslušných právních předpisů členských států – k využívání prostředků, které jsou k dispozici pro tajné operace, za účelem snazšího odhalování korupčních jevů ve veřejné správě;

72.  vyzývá k zavedení jasných a přiměřených pravidel a souvisejících mechanismů pro jejich provádění a kontrolu, jež je nutno uvést v Kodexu chování, aby se předešlo tzv. „efektu otáčivých dveří“ neboli jevu zvanému „pantouflage“, podle nichž by úředníci veřejné správy s určitou rozhodovací a hmotnou odpovědností měli zakázáno přejít do soukromého sektoru před uplynutím určité doby od chvíle, kdy veřejnou funkci opustí, pokud s touto veřejnou funkcí, kterou předtím zastávali, existuje střet zájmů; domnívá se rovněž, že kdykoli by existovalo nebezpečí střetu zájmů, měla by se podobná omezení vztahovat i na zaměstnance přecházející ze soukromého do veřejného sektoru; vyzývá k harmonizaci pravidel upravujících střety zájmů a monitorovacích systémů pro jednotlivé orgány dohledu napříč EU;

73.  vyzývá členské státy, aby vyvinuly komplexní systém na ochranu osob, které oznamují případy korupce, a aby rozšířily jeho oblast působnosti na anonymní oznamování korupce; navrhuje vytvoření důvěrných kanálů pro oznamování případů korupce; vyzývá k rozšíření oblasti působnosti o napadení výsledků zadávání veřejných zakázek;

74.  poukazuje na to, že mnohé potřebné investice do alternativních energetických řešení jsou spojeny se štědrými granty a daňovými úlevami od členských států a od Evropské unie; vyzývá vnitrostátní orgány i orgány Unie, aby zajistily, že z těchto grantů nebudou profitovat zločinecké organizace;

Za odpovědnější politiku

75.  připomíná politickým stranám jejich odpovědnost za navrhování kandidátů, a zejména za sestavování volebních kandidátek na všech úrovních; trvá na tom, že jejich povinností je dohlížet na kvalitu kandidátů, a to mj. na základě dodržování přísného etického kodexu, jenž by měl kromě pravidel chování zahrnovat i jasná a transparentní pravidla týkající se darů, které byly věnovány politickým stranám;

76.  hájí zásadu, podle níž – v souladu se zásadou proporcionality – nemohou být do Evropského parlamentu voleni ti, kdo byli pravomocně odsouzeni za trestné činy v oblasti organizované trestné činnosti, praní peněz, korupce a další závažné trestné činy, včetně trestných činů hospodářské a finanční povahy, a podle níž tyto osoby nesmějí pracovat pro jiný orgán, instituci či subjekt EU; vyzývá v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality ke stanovení obdobných omezení pro veškeré volené funkce, počínaje mandátem poslance vnitrostátního parlamentu;

77.  doporučuje členským státům, aby stanovily v rámci příslušného systému sankcí nepřípustnost zařazení na volební kandidátky (tzv. nezpůsobilost pro kandidaturu) pro osoby, které byly pravomocně odsouzeny za účast na organizované trestné činnosti, praní peněz, korupci , včetně trestných činů hospodářské a finanční povahy; domnívá se, že takový trest by měl být uplatňován po dobu nejméně 5 let a měl by zahrnovat zákaz jmenování do vládních funkcí na všech úrovních po výše uvedenou dobu;

78.  doporučuje členským státům, aby zavedly možnost ztráty politických funkcí a vedoucích a správních funkcí v důsledku pravomocného odsouzení za organizovanou trestnou činnost, trestné činy korupce nebo praní peněz;

79.  je zastáncem větší transparentnosti ve finančních výkazech stran, neboť se tím mj. zpřísní povinnost předkládat účetní zprávy o příjmech a výdajích; aby se zabránilo zneužívání těchto prostředků a jejich plýtvání, požaduje přísnější kontrolu financování z veřejných prostředků i ze soukromých zdrojů, čímž bude zaručena odpovědnost politických stran i těch, kdo je finančně podporují; trvá na tom, že by pro porušování právních předpisů o financování politických stran a volebních kampaní měla být zavedena přísná, komplexní a včasná kontrola, po níž budou následovat odstrašující sankce;

80.  vyzývá členské státy, aby uplatňovaly sankce za kupčení s volebními hlasy a zohlednily přitom zejména, že výhoda poskytnutá za slíbené hlasy může být nejen peněžní, ale i jiné povahy, včetně nemateriálních výhod a výhod poskytovaných třetím osobám, které nejsou do nelegální dohody přímo zapojeny; doporučuje tyto praktiky zakázat jako nedovolené a podrývající demokratické zásady, a to bez ohledu na to, zda byl předložen důkaz o zastrašování;

81.  domnívá se, že rejstřík lobbyistů je užitečným nástrojem pro zajištění transparentnosti; vyzývá členské státy, aby tento nástroj, pokud jím dosud nedisponují, zavedly; dále vybízí vlády, parlamenty, volené orgány a orgány veřejné správy, aby registraci v rejstříku lobbyistů stanovily jako podmínku pro schůzky s podnikatelskými, zájmovými organizacemi či lobbyistickými agenturami;

Za důvěryhodnější trestní soudnictví

82.  doporučuje, aby členské státy zavedly účinné, účelné, odpovědné a vyvážené systémy trestního soudnictví, které by dokázaly zaručit také právo na obhajobu v souladu s Evropskou listinou základních práv; doporučuje rovněž, aby byl na evropské úrovni vytvořen jednotný mechanismus kontroly účinnosti systémů trestního soudnictví v boji proti korupci, v jehož rámci by se na základě společných, jasných, transparentních a objektivních kritérií a standardů pravidelně vypracovávala hodnocení a zveřejňovala doporučení;

83.  domnívá se, že opatření na sblížení právních předpisů týkajících se korupce by se měla zabývat rozdíly v zákonných promlčecích lhůtách mezi členskými státy s cílem přihlédnout jak k požadavkům obhajoby, tak i k požadavkům na jistotu potrestání, a doporučuje, aby tyto promlčecí lhůty byly rozfázovány podle procesních etap nebo příslušné instance tak, aby byl trestný čin promlčen pouze v případě, že etapa nebo stupeň, v němž se příslušné řízení nachází, nebyla ukončena v určitém stanoveném časovém rozmezí; domnívá se také, že v souladu se zásadou proporcionality a právního státu by trestné činy korupce neměly být promlčeny v případě, že probíhá příslušné trestní řízení;

84.  domnívá se, že boj proti organizované trestné činnosti musí spojovat účinné a odrazující mechanismy konfiskace výnosů z trestné činnosti, úsilí, jehož cílem je postavit před soud ty, kdo se úmyslně vyhýbají policejnímu vyšetřování (tzv. obviněné osoby na útěku), a zabránit tomu, aby uvěznění bossové zločineckých skupin dále řídili svou organizaci tím, že by dávali rozkazy jejím členům i přes to, že jsou uvězněni, aniž by přitom byla porušována základní práva uvězněných;

85.  vybízí členské státy, aby společně zavedly tresty odnětí svobody a vysoké pokuty za všechny závažné trestné činy, které způsobují škodu na zdraví nebo ohrožují bezpečnost občanů; upozorňuje však na význam prevence organizované trestné činnosti; vyzývá proto členské státy, aby v případech, kdy je to povoleno, a s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména k málo závažné povaze trestného činu nebo k čistě okrajové úloze obžalovaného, zavedly tresty, které by byly alternativou k trestu odnětí svobody, např. pokuty nebo obecně prospěšné práce, a daly tak zejména mladým pachatelům možnost vybudovat svůj život mimo svět zločinu;

86.  vyzývá členské státy, aby zavedly a uplatňovaly sankce, které budou mít odstrašující efekt a které budou v případě praní peněz přiměřené částkám, jichž se praní týká;

87.  doporučuje, aby byl přijat právní nástroj usnadňující stanovení nadnárodních zločineckých organizací, které představují závažnou hrozbu bezpečnosti Evropské unie, s cílem podpořit přijetí správních opatření proti těmto organizacím a jejich členům a osobám, které je podporují, zaměřená na zablokování jejich vlastnictví, majetků a zájmů v Unii;

Za zdravější podnikatelské prostředí

88.  připomíná klíčovou úlohu soukromých obchodních subjektů a podniků při odmítání, neuplatňování a oznamování nelegálních nebo nečestných praktik podporujících organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz nebo jinou závažnou trestnou činnost; vyzývá je, aby plně spolupracovaly a oznamovaly donucovacím orgánům jakoukoli trestnou činnost, o níž se dovědí; vyzývá donucovací orgány, aby chránily před hrozbami osoby, které dodržují zákony a oznámí nezákonné činnosti;

89.  naléhavě vyzývá k tomu, aby podniky prováděly samoregulaci a zajišťovaly transparentnost pomocí kodexů chování a aby zavedly kontrolní postupy, včetně interního a externího auditu a veřejného registru lobbistů působících u různých institucí, aby se mohlo zejména předcházet korupci, tajným dohodám a střetu zájmů mezi veřejným a soukromým sektorem a aby se zamezilo nespravedlivé hospodářské soutěži;

90.  vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření veřejného seznamu Evropské Unie s názvy podniků, které byly usvědčeny z korupčního jednání nebo jejichž úředníci byli obviněni z korupčního jednání ve členských státech či třetích zemích; zastává názor, že na základě takového seznamu by měla být daná společnost vyloučena z účastni na jakékoli veřejné zakázce v Evropské unii, pokud byl daný hospodářský subjekt pravomocně odsouzen; zdůrazňuje, že zanesení na „černou listinu“ má velmi odstrašující dopady pro společnosti, pokud jde o účast na korupční činnosti, a představuje pro ně dobrou motivaci pro zlepšení a uplatňování svých vnitřních postupů v souvislosti s bezúhonností;

91.  vyzývá členské státy, aby posílily úlohu obchodních komor při prevenci a omezování nejčastějších rizik spojených s organizovanou trestnou činností, korupcí a praním peněz ve světě podnikání a při poskytování příslušných informací a aby bez omezení uplatňovaly akční plán s cílem posílit boj proti daňovým podvodům a vyhýbání se daním; vybízí k harmonizaci podnikových daní jako prostředku boje proti těmto jevům, stejně jako proti praní peněz, a v této souvislosti vyjadřuje přání, aby byla ve všech členských státech zavedena stejná daňová disciplína; doporučuje, aby členské státy používaly spravedlivější systém zdanění, aby bylo bohatství rozdělováno efektivněji, protože vysoká míra nerovnosti a chudoby je využívána zločineckými skupinami a podporuje organizovanou trestnou činnost;

92.  vyzývá členské státy, aby s cílem ukončit agresivní daňové plánování uložily všem nadnárodním společnostem povinnost podávat zprávy o zisku a daních za každou jednotlivou zemi;

Za transparentnější systém bank a finančních profesí

93.  zdůrazňuje význam společných pravidel Evropské unie k zajištění účinných a transparentních nástrojů k ochraně finančních zájmů Unie; vítá proto vytvoření takové bankovní unie, která zajistí lepší dohled nad 6 000 bankami eurozóny;

94.  žádá, aby byla ve všech členských státech a ve vztazích se třetími zeměmi posílena spolupráce s bankovním systémem a s profesními odvětvími, včetně finančního a účetního, a zvýšena transparentnost, a to zejména proto, aby byly stanoveny nástroje IT a legislativní, správní a účetní opatření, které by bylo možné použít ke sledování finančních toků a ke zjišťování trestné činnosti, a aby byly stanoveny způsoby hlášení případných trestných činů;

95.  vyzývá auditorské firmy a právní poradce, aby upozornili vnitrostátní daňové úřady na jakékoli známky agresivního daňového plánování společnosti, v níž audit či poradenství provádějí;

96.  vyzývá Komisi a další orgány dohledu, které disponují nezbytným přístupem k vnitrostátním a mezinárodním nástrojům spolupráce, aby stanovily povinnosti související s hloubkovou kontrolou klientů (tzv. „customer due diligence“) a příslušnými profily rizika ze strany bank, pojišťovacích společností a úvěrových institucí, aby bylo zajištěno, že podniky nebo právnické osoby v členských státech obdrží vhodné, přesné a aktuální informace o skutečných vlastnících (tzv. „beneficial owners“) společností, trustů, nadací a dalších podobných právních struktur, včetně vlastníků z daňových rájů, a to s využitím zpravodajských prostředků pro maximální účinnost při stanovení příjemců podezřelých transakcí, a že dojde k pravidelné aktualizaci rejstříků podniků a ke kontrole jejich kvality; domnívá se, že transparentnost těchto informací, zajišťovaná mj. prostřednictvím zveřejňování rejstříků skutečných vlastníků pro jednotlivé země a na základě přeshraniční spolupráce, může přispět k boji proti takovým jevům, jako je praní peněz, financování terorismu, daňové podvody nebo vyhýbání se daňové povinnosti;

97.  vyzývá Komisi, aby vytvořila přísná kritéria týkající se podstaty podnikání s cílem zabránit vzniku fiktivních společností nebo společností skrývajících se za poštovními schránkami, které napomáhají zákonným a nezákonným praktikám spočívajícím ve vyhýbání se daňovým povinnostem a v daňových únicích;

98.  doporučuje pečlivě vyhodnocovat rizika spojená s novými bankovními a finančními produkty v případě, že umožňují anonymitu nebo správu na dálku; vyzývá kromě toho k vytvoření společné definice a jasného souboru jasných kritérií na stanovení daňových rájů, jak se navrhuje v usnesení Parlamentu o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům ze dne 21. května 2013, protože daňové ráje často využívají skupiny organizované trestné činnosti prostřednictvím společností nebo bank, jejichž skutečné vlastníky je obtížné zjistit;

99.  požaduje společné definice a harmonizaci pravidel pro elektronické a mobilní peněžní produkty (včetně předplacených karet, virtuálních měn atd.), s ohledem na jejich možné využití pro účely praní peněz a financování terorismu;

100.  domnívá se, že daňové ráje a neproniknutelná bankovní tajemství mohou vést ke skrývání nezákonných zisků plynoucích z korupce, praní peněz a organizované a závažné trestné činnosti; doporučuje proto jejich zrušení; vyzývá tudíž EU a členské státy, aby tuto záležitost bezodkladně a definitivně řešily na interní i externí úrovni, a to tak, že na ni upozorní při jednáních s třetími státy a územími, zejména s těmi v Evropě či těmi, s nimiž členské státy provádějí velmi časté nebo podezřelé finanční operace, a dále je vyzývá, aby přijaly náležitá opatření k zajištění účinnosti a účelnosti boje proti trestné činnosti, korupci a praní peněz;

Aby se trestná činnost nevyplácela

101.  vyzývá všechny zúčastněné subjekty, veřejné i soukromé, aby zahájily rozhodný boj proti praní peněz, aby zajistily řádné plnění povinností v oblasti boje proti praní peněz ze strany odborníků a podporovaly mechanismy hlášení podezřelých transakcí a kodexy chování, které by se vztahovaly na profesní sdružení a na oborová sdružení;

102.  vyzývá třetí země, zejména ty, které jsou členy Rady Evropy nebo jejichž území leží na evropském kontinentu, aby zavedly účinné systémy proti praní peněz;

103.  poukazuje na zásadní úlohu finančních zpravodajských oddělení při zajišťování efektivity boje proti praní peněz a vítá jejich úzkou spolupráci s Europolem; požaduje rozšíření jejich pravomocí a jejich sladění a pokračování jejich technické integrace do Europolu;

104.  domnívá se, že jelikož zásadní úlohu v boji proti praní peněz a mezinárodnímu terorismu hraje mezinárodní spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami, je nutné do nového regulačního přístupu začlenit rovněž aktualizovaná pravidla týkající se úlohy a organizace finančních zpravodajských jednotek a opatření upravující mezinárodní spolupráci mezi nimi, a to i v případech nedodržení standardů Egmontské skupiny, kdy je mezinárodní spolupráce odmítnuta nebo je nepřiměřená;

105.  doporučuje zakázat anonymní způsoby úhrady sázek na internetu a zamezit anonymitě při internetových hazardních hrách tím, že by se umožnila identifikace serverů, které jsou hostiteli těchto her, a vyvinuly informační systémy, které by umožnily úplné vysledování pohybů hotovosti při hrách na internetu i mimo něj;

106.  zdůrazňuje, že je třeba posílit spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy, jejich regulačními orgány, Europolem a Eurojustem s cílem potírat přeshraniční trestnou činnost v oblasti hazardních her na internetu;

107.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh vhodného legislativního rámce pro boj proti praní peněz souvisejících s hrami a se sázkami, a to zejména u sázek na sportovní soutěže a sázek na zvířata používaná v zápasech, aby definovala nové trestné činy, jako je ovlivňování výsledků zápasů, a stanovila odpovídající výši sankcí a systémy kontroly, které by zahrnovaly sportovní svazy, sdružení a subjekty na internetu i mimo něj a v případě potřeby i orgány členských států;

108.  vyzývá k lepší spolupráci na evropské úrovni, jejíž koordinaci zajistí Komise, s cílem odhalit provozovatele hazardních her na internetu, kteří jsou zapojeni do ovlivňování výsledků zápasů a dalších nezákonných činností, a bojovat proti nim;

109.  naléhavě vyzývá sportovní organizace, aby pro všechny zaměstnance vytvořily kodex chování, který by zahrnoval jasný zákaz ovlivňování výsledků zápasů pro účely sázek či jiné účely, zákaz sázení na vlastní zápasy a povinnost ohlašovat informace o ovlivňování výsledků zápasů a jehož součástí by byl i vhodný mechanismus pro ochranu oznamovatelů takového jednání;

110.  doporučuje svěřit úlohu dohledu nad praním peněz na evropské úrovni – a to podle jejich příslušných pravomocí – Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a jednotnému mechanismu dohledu ve spolupráci s Europolem a ostatními příslušnými evropskými orgány, a to i s cílem vytvořit skutečnou evropskou bankovní unii, která by se účinně podílela na boji proti jevům spojeným s korupcí a praním peněz; trvá na tom, že zároveň je třeba posilovat kapacity dohledu, odborné poznatky a odhodlání na úrovni jednotlivých členských států a podporovat a usnadňovat posílenou spolupráci mezi státními orgány;

111.  zdůrazňuje klíčovou úlohu partnerství veřejného a soukromého sektoru při zajištění spolupráce a účinné reakce minimalizující zranitelnost na legitimních trzích, přičemž by měli být ve službách on-line a ve finančním odvětví stanoveni klíčoví partneři a měli by být upřednostňováni při sdílení a koordinaci informací s cílem překonat zranitelnost v oblasti nových technologií;

112.  podporuje přijetí minimálních pravidel řádné správy v oblasti daní, zejména prostřednictvím společných iniciativ členských států ohledně příslušných vztahů s územími, která mají povahu daňových rájů, a to mimo jiné s cílem získat přístup k informacím o majitelích případných fiktivních společností, které v nich mají sídlo; vyzývá k urychlenému a plnému provádění sdělení Komise ze dne 6. prosince 2012 s názvem „Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům“ (COM(2012)0722) a k uskutečnění kroků navazujících na toto sdělení, včetně přezkumu směrnic o mateřských a dceřiných společnostech a o platbě úroků a licenčních poplatků;

113.  vyzývá příslušné orgány členských států, aby vzaly v úvahu skutečnost, že od činností, které se zdají mít čistě místní dopad, např. krádeže aut, krádeže zemědělských strojů a průmyslových vozidel, vloupání, ozbrojené loupeže, krádeže mědi a jiných kovů pro průmyslové použití či odcizování nákladů z nákladních automobilů, mohou ve skutečnosti vést stopy k nadnárodní organizované trestné činnosti, jejímž cílem je páchání jiných, závažnějších trestných činů;

114.  lituje rozdílů v právních předpisech členských států, které se týkají padělání eura, zejména rozdílů v sankcích, a vyjadřuje přání, aby byl návrh směrnice o ochraně eura a dalších měn proti padělání v rámci trestního práva, který předložila Komise v únoru 2013, brzy dokončen; vyzývá všechny zúčastněné strany, a to veřejné i soukromé, na úrovni Evropské unie i na úrovni jednotlivých členských států, aby vyvinuly společné úsilí s cílem účinně bojovat s tímto jevem;

115.  domnívá se, že zásada původu příjmů usnadňuje daňovým orgánům účinné vybíraní daní a brání daňovým únikům; domnívá se, že je nezbytný spravedlivý daňový systém, a to zejména v dobách krize, kdy daňové zatížení pociťují především malé podniky a domácnosti, a že za daňové úniky jsou částečně odpovědné daňové ráje v Evropské unii;

116.  zdůrazňuje, že zintenzivnění boje proti daňovým podvodům a únikům je pro podporu udržitelného růstu v EU klíčovým předpokladem; zdůrazňuje, že menší míra podvodů a úniků by posílila růstový potenciál hospodářství tím, že by se veřejné finance staly zdravějšími a podniky by si konkurovaly za čestných a rovných podmínek;

117.  zdůrazňuje, že je mimořádně důležité identifikovat jednotlivé fáze zpracování bankovek s cílem umožnit sledovatelnost v rámci řetězce zpracování hotovostí, a vyzývá proto Evropskou centrální banku a vnitrostátní centrální banky, aby zavedly systém sledovatelnosti eurobankovek; vyzývá země eurozóny, aby zastavily vydávání bankovek o vyšší nominální hodnotě než 100 EUR;

Nové technologie ve službách boje proti organizované trestné činnosti

118.  domnívá se, že veškeré satelitní systémy pro pozemní pozorování by mohly přispět k zachycení tras lodí, které tajně provádějí dopravu, vykládku nebo překládku nelegálního zboží; vyzývá proto soudní a donucovací orgány, aby podpořily používání nových technologií, včetně systémů pro satelitní pozorování, jako nástroje, který přispěje k boji proti organizované trestné činnosti;

119.  vítá skutečnost, že v nedávné době bylo při Europolu vytvořeno Evropské centrum pro boj proti počítačové kriminalitě (EC3), a podporuje posílení pravomocí této agentury, zejména pro účely boje proti přeshraniční organizované trestné činnosti a lepší spolupráce mezi veřejnými a soukromými subjekty a subjekty v oblasti výzkumu a hlubší spolupráce se třetími zeměmi, zejména těmi, které představují pro EU zvláštní hrozbu z hlediska počítačové kriminality; vyslovuje politování nad skutečností, že finanční a lidské zdroje pro vytvoření centra byly vzaty z jiných oblastí činnosti; vyzývá Komisi, aby zohlednila nové úkoly Europolu ve finančním výkazu a přidělila mu odpovídající finanční prostředky na boj proti dětské pornografii, podvodům s DPH, obchodování s lidmi atd.;

120.  domnívá se, že evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR) bude díky lepší spolupráci a výměně informací mezi orgány členských států a využívání nových technologií pro monitorování vnějších hranic a příhraničních oblastí významným nástrojem v boji proti přeshraniční organizované trestné činnosti; naléhavě žádá členské státy, Komisi a agenturu Frontex, aby do konce roku 2014 zajistily plnou funkčnost systému EUROSUR;

121.  vítá nedávné rozšíření a posílení mandátu agentury ENISA a domnívá se, že díky svým zkušenostem a své technické a vědecké odbornosti a přínosu k prevenci a boji proti kybernetickým incidentům má tato agentura klíčovou úlohu při zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti systémů a informačních sítí v rámci Evropské unie; naléhavě žádá agenturu ENISA, aby zvýšila své úsilí o zlepšení schopnosti skupin pro reakci na počítačové hrozby (CERT) v oblasti reakce a podpory a aby pomohla vytvořit evropské bezpečnostní normy pro elektronická zařízení, sítě a služby;

122.  doporučuje šířit kulturu prevence a počítačové bezpečnosti („kybersekurity“) na základě integrovaného a multidisciplinárního přístupu zaměřeného na zvyšování povědomí veřejnosti a podporu výzkumu a vzdělávání v technicky specializovaných oborech, na spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a na výměnu informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku; vyjadřuje svůj příznivý postoj k začlenění problematiky kybernetických útoků do strategického konceptu obrany a bezpečnosti členů NATO; vítá skutečnost, že v některých členských státech byly zřízeny vnitrostátní koordinační orgány pro boj proti kybernetické hrozbě, a vyzývá všechny ostatní členské státy Unie, aby učinily totéž;

Závěrečná doporučení pro evropský akční plán boje proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz

123.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím úřadu OLAF zavedla odpovídající procentuální podíl šetření z vlastního podnětu vyšetřovacích orgánů EU pro boj proti podvodům, zaměřených na odvětví, oblasti nebo případy, kdy existuje podezření na systémovou a rozsáhlou korupci, jež poškozuje finanční zájmy EU, a kdy existují důvody pro zahájení takových šetření;

124.  v zájmu boje proti finančním podvodům vyzývá k urychlené reformě směrnice o zneužívání trhu (MAD), která podle dokumentu MMF „Evropská unie: posouzení stability finančního systému“ bude rozhodující k zajištění integrity evropských finančních trhů;

125.  vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že nejrůznější druhy tzv. nových trestných činů, mezi něž patří nedovolené obchodování s odpady, nedovolené obchodování s uměleckými díly a chráněnými druhy a padělání zboží, jsou pro zločinecké organizace mimořádně výnosné;

126.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise nezveřejnila první zprávu o korupci v EU, jak oznámila ve svých dřívějších prohlášeních, a doufá, že tato zpráva bude přijata do konce roku 2013;

127.  vyzývá Komisi a Radu, aby vypracovaly evropský akční plán boje proti obchodování s volně žijícími druhy;

128.  naléhavě vyzývá členské státy, aby co nejdříve provedly směrnici 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu; žádá Komisi, aby dohlédla na to, aby provedení do vnitrostátního práva bylo řádně vykonáno; naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby dokončily plán v oblasti práv osob podezřelých a obviněných z trestných činů a aby vypracovaly směrnici o vyšetřovací vazbě;

129.  zdůrazňuje, že je třeba propagovat kulturu zákonnosti a zvyšovat povědomí občanů o praktikách mafie; v této souvislosti uznává zásadní význam kulturních, rekreačních a sportovních sdružení pro zvyšování povědomí veřejnosti ohledně boje proti organizované trestné činnosti a podpory legitimity a spravedlnosti;

130.  žádá Komisi, aby zveřejnila srovnávací přehled, který názorně ukazuje, jak každý členský stát provádí do svého vnitrostátního práva právní předpisy EU pro boj proti organizované trestné činnosti;

131.  naléhavě vyzývá k tomu, aby toto usnesení bylo provedeno prostřednictvím evropského akčního plánu na období 2014–2019 zaměřeného na odstranění organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz, který poskytne postup a dostatečné zdroje a který v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality zahrne jako priority (na orientačním a nevýlučném základě) následující pozitivní akce, které jsou již definovány v předchozích bodech a které jsou tímto potvrzeny:

   (i) rozhodnout o vymezení organizované trestné činnosti (mj. včetně trestného činu účasti v organizaci mafiánského typu), korupce a praní peněz (včetně vlastních), mimo jiné na základě zprávy o provádění příslušných evropských právních předpisů;
   (ii) zrušit bankovní tajemství;
   (iii) odstranit daňové ráje v celé Evropské unii a zamezit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem přijetím zásady „původu příjmů“, kterou doporučuje OECD;
   (iv) zaručit neomezený přístup k informacím o skutečných vlastnících společností, nadací a trustů (tzv. „beneficial owners“), mimo jiné příslušnou úpravou a propojením obchodních rejstříků členských států;
   (v) zavést zásadu právní odpovědnosti právnických osob za finanční trestnou činnost, zejména odpovědnost holdingových a mateřských společností za dceřiné společnosti;
   (vi) odstranit obchodování s lidmi a nucenou práci, zejména s ohledem na děti a ženy, prostřednictvím přísnějších sankcí a zajistit, aby se obětem obchodování s lidmi dostalo náležité ochrany a podpory;
   (vii) učinit manipulaci sportovních utkání trestným činem s cílem posílit boj proti nezákonným sportovním sázkám;
   (viii) vyzvat členské státy, aby učinily kupování hlasů trestným činem i v případě, že prospěch z něj je ve formě nehmotných výhod nebo výhod pro třetí strany;
   (ix) zavést celoevropské zdanění příjmů právnických osob, které bude co možná nejjednotnější, nejrovnější a nejstejnorodější;
   (x) posílit dohody o justiční a policejní spolupráci mezi členskými státy a mezi EU a třetími zeměmi;
   (xi) prosazovat nástroje k zadržení a konfiskaci majetku z trestné činnosti včetně dodatečných metod konfiskace, jako je zabavení majetku podle občanského práva, a využití konfiskovaného majetku na sociální účely, a to v souladu se zásadou subsidiarity;
   (xii) posílit boj proti trestné činnosti proti životnímu prostředí a obchodu s drogami;
   (xiii) v souladu se zásadou proporcionality urychleně zajistit vzájemné uznávání veškerých soudních opatření se zvláštním důrazem na trestní rozsudky, příkazy ke konfiskaci a evropské zatykače;
   (xiv) zajistit, aby hospodářské subjekty pravomocně odsouzené za organizovanou trestnou činnost, korupci nebo praní peněz byly v celé Evropské unii vyloučeny z účasti na veřejných zakázkách;
   (xv) vytvořit úřad evropského veřejného žalobce a zahájit jeho činnost a vybavit jej nezbytnými lidskými a finančními zdroji; zároveň podporovat evropské agentury, jako je Europol a Eurojust, jakož i společné vyšetřovací týmy a úřady pro vymáhání majetku;
   (xvi) na úrovni členských států i EU plně dodržovat povinnosti stanovené mezinárodními nástroji zabývajícími se organizovanou trestnou činností, korupcí a praním peněz;
   (xvii) uznat významnou úlohu investigativní žurnalistiky při odhalování závažných trestných činů;
   (xviii) zavést standardní celoevropská pravidla na ochranu svědků, informátorů a osob, které spolupracují se soudy;
   (xix) zakázat osobám, které byly pravomocně odsouzeny za organizovanou trestnou činnost, korupci nebo praní peněz, případně jinou závažnou trestnou činnost, možnost ucházet se o veřejnou funkci nebo ji zastávat nebo zajistit odvolání těchto osob z takové funkce;
   (xx) definovat a zavést vhodné tresty za standardní typy počítačové trestné činnosti, a to rovněž na základě jednotného systému pro podávání zpráv;
   (xxi) předcházet korupci ve veřejném sektoru prostřednictvím lepšího přístupu k dokumentům, zvláštních pravidel pro střety zájmů a rejstříků transparentnosti;

132.  trvá na tom, aby Parlament nadále věnoval zvláštní pozornost otázkám, jimiž se zabývá zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, a za tímto účelem pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby – v případě potřeby ve spolupráci s některým dalším příslušným parlamentním výborem – zajistil, aby doporučení obsažená v tomto usnesení byla řádně provedena na politické a institucionální úrovni a aby případně vyslechl odborníky, vytvořil pracovní skupiny a přijal kontrolní zprávy;

o
o   o

133.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Eurojustu, Europolu, agentuře Frontex, akademii CEPOL, úřadu OLAF, výboru COSI, Evropské investiční bance, Radě Evropy, OECD, Interpolu, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, Světové bance, skupině FATF/GAFI a evropským orgánům dohledu (EBA, ESMA, EIOPA).

(1) Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 120.
(2) Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.
(3) Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 1.
(4) Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s.42.
(5) Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 1.
(6) Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 45.
(7) Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 49.
(8) Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59.
(9) Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 103.
(10) Úř. věst. L 138, 4.6.2009, s. 14.
(11) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(12) Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.
(13) Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1.
(14) Úř. věst. L 162, 20.6.2002, s. 1.
(15) Úř. věst. L 321, 8.12.2009, s .44.
(16) Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1.
(17) Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
(18) Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 9.
(19) Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s .1.
(20) Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7.
(21) Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.
(22) Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 54.
(23) Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
(24) Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
(25) Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
(26) Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1.
(27) Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 1.
(28) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(29) Úř. věst. C 286, 30.9.2011, s. 4.
(30) Úř. věst. C 42, 15.2.2012, s. 2.
(31) Úř. věst. L 159, 20.6.2007, s. 45.
(32) Úř. věst. C 124 E, 25.5.2006, s. 254.
(33) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 37.
(34) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 121.
(35) Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 66.
(36) Přijaté texty, P7_TA(2012)0208.
(37) Přijaté texty, P7_TA(2013)0098.
(38) Přijaté texty, P7_TA(2013)0004.
(39) Přijaté texty, P7_TA(2013)0205.
(40) Přijaté texty, P7_TA(2013)0245.
(41) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 62.
(42) http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp186_en.pdf.
(43) Zdroj: zpráva společnosti Norton o kyberkriminalitě z roku 2012.
(44) Mezinárodní obchodní komora, Transparency International, iniciativa OSN Global Compact a Světové hospodářské fórum: Čisté podnikání je dobré podnikání, 2009.
(45) Zvláštní Eurobarometr 374 o korupci, únor 2012.
(46) Eurobarometr, zvláštní zpráva č. 390 o kybernetické bezpečnosti, červenec 2012.
(47) Mezinárodní obchodní komora, Transparency International, iniciativa OSN Global Compact a Světové hospodářské fórum: Čisté podnikání je dobré podnikání, 2009
(48) Studie Evropského parlamentu na téma „Odrazování od podvodů s prostředky EU prostřednictvím investigativní žurnalistiky v EU-27“, říjen 2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí