Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2134(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0322/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0322/2013

Συζήτηση :

PV 23/10/2013 - 8
CRE 23/10/2013 - 8

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.12
CRE 23/10/2013 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0447

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 433kWORD 62k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών
P7_TA(2013)0447A7-0322/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Oκτωβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013 (2013/2134(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης-15ης Μαρτίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 136 σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 σχετικά με την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Συμβολή στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης - Ένα εργαλείο για την προώθηση αποτελεσματικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης» (COM(2013)0160),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013 που συνοδεύει το σχέδιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις για να προχωρήσει η Ευρώπη πέρα από την κρίση» (COM(2013)0350),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ (CΟΜ(2013)0379), καθώς και όλες τις προτάσεις της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013, για συστάσεις του Συμβουλίου για τα επιμέρους κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τα στοιχεία για την αξιολόγηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από την άποψη της ισότητας των φύλων 2012(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0322/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική, κοινωνική και χρηματοπιστωτική κρίση καθώς και η κρίση δημόσιου χρέους δεν έχουν ακόμη κοπάσει και ότι ο στόχος μιας πιο ισορροπημένης , εύρωστης, σταθερής και ολοκληρωμένης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης·

B.  έχοντας υπόψη ότι η κρίση δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ έχει σημαντικό αντίκτυπο στη χρηματαγορά του ευρώ και στα έκτακτα μέτρα πολιτικής του Ευρωσυστήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής (CSR) περιέχουν χρήσιμες και λεπτομερείς εκτιμήσεις, αλλά στο σύνολό τους χρήζουν αποσαφήνισης και βελτίωσης όσον αφορά ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στο θέμα της ισορροπίας των επιταγών πολιτικής ανάμεσα στους διάφορους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης ορισμένα περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 98% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ, απασχολώντας περίπου τα τρία τέταρτα των εργαζομένων της ζώνης του ευρώ και παράγοντας το 60% περίπου της προστιθέμενης αξίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική η διασφάλιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και ο σεβασμός των διάφορων εθνικών πρακτικών και θεσμών σχετικά με τη διαμόρφωση των μισθών κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επείγουσα δράση σε πολλούς τομείς, μεταξύ άλλων για την αποκατάσταση του δανεισμού προς την πραγματική οικονομία και τις ΜΜΕ, κάτι που συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, για τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και για την αναζήτηση αποτελεσματικών ευρωπαϊκών λύσεων στο πρόβλημα της ανεργίας, ώστε να διαμορφωθεί, κατ' αυτό τον τρόπο, μια πλήρως συσσωματωμένη αγορά εργασίας καθώς και να ενισχυθεί σημαντικά η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμότητα της οικονομικής διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο απαιτεί πραγματικό και αυστηρό σεβασμό των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής όπως ορίζονται στις Συνθήκες και στην ενωσιακή νομοθεσία, και, με αυτόν τον τρόπο, την αναχαίτιση της τάσης να χαράσσεται η οικονομική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης και ευρωζώνης ολοένα περισσότερο σε διακυβερνητικό επίπεδο, χωρίς τη συμμετοχή των κοινοβουλίων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιώδους σημασίας για τη διενέργεια κοινωνικών εκτιμήσεων του έμπρακτου αντικτύπου της κρίσης, και συνεπώς για τη λήψη κατάλληλων μέτρων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες διατάξεις που έχουν εισαχθεί από το «νομοθετικό δίπτυχο» (2-pack) έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, και ότι οι CSR έχουν πλέον αυξημένη σημασία εφόσον τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και σταθερότητας πρέπει να είναι συμβατά με τις εν λόγω νέες διατάξεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι συστάσεις έχουν τεθεί σε απαρέγκλιτη εφαρμογή στα κράτη μέλη τα οποία υπάγονται σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας, το επίπεδο συμμόρφωσης των υπόλοιπων κρατών μελών με προηγούμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις είναι χαμηλό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «νομοθετικό δίπτυχο» (2-pack) καθορίζει κανόνες στο πλαίσιο της κοινοτικής μεθόδου σε σχέση με κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που πλήττονται, ή απειλούνται, από σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική τους σταθερότητα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ενιαία αγορά και η συνοχή της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν, τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους, νέες δυνατότητες για την οργάνωση της εργασίας κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και, συνεπώς, μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου είχε συνάντηση με εθνικούς βουλευτές για να συζητηθεί η εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του Συμβουλίου, με στόχο να ληφθεί περισσότερο υπόψη η αποτελεσματικότητά τους και τα ενδεχόμενα φαινόμενα διάχυσης στην ΕΕ·

1.  επικροτεί τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής (CSR), που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο· επισημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι συστάσεις αυτές είναι λεπτομερέστερες από τις παλαιότερες και προσφέρουν καλύτερη κατανόηση της προσήλωσης των κρατών μελών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τις οποίες είχαν συμφωνήσει· επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι «για να είναι επιτυχείς οι πολιτικές, δεν αρκεί μόνο να είναι καλά σχεδιασμένες, αλλά πρέπει να έχουν πολιτική και κοινωνική στήριξη», και ότι η Ευρώπη και τα κράτη μέλη, εκτός από τη δημοσιονομική εξυγίανση, χρειάζονται και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούν σε πραγματική, βιώσιμη και κοινωνικά ισορροπημένη ανάπτυξη, διατηρήσιμη απασχόληση και ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, ενώ πρέπει επίσης να ληφθούν ειδικότερα και πιο επείγοντα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα της ανεργίας, και ιδίως της ανεργίας των νέων· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των εκθέσεων των κρατών μελών με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, κυρίως όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και την απασχόληση, και να εξετάζει προσεκτικά τις διασυνδέσεις και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις πολιτικές·

2.  χαιρετίζει τα επιτεύγματα αρκετών κρατών μελών που κατέστησαν δυνατό το κλείσιμο των διαδικασιών ελλείμματος στην περίπτωσή τους·

3.  επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι οι «ελλειμματικές» χώρες πρέπει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, οι δε «πλεονασματικές» χώρες πρέπει να ενισχύσουν κατά το δυνατόν τη ζήτησή τους κατά τρόπο αναλογικό και βιώσιμο, ώστε να συμβάλουν στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της ζώνης ευρώ·

4.  πιστεύει ότι η οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας ιδίως τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη μείωση των τιμών, και τηρώντας το εργατικό κόστος σε επίπεδα που συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα· τονίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να ανταγωνίζεται μόνο σε επίπεδο κόστους, αλλά πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, καθώς και στην αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο επιδιώκουν να αποφύγουν την υιοθέτηση μιας ταυτόσημης για όλες τις περιπτώσεις προσέγγισης όσον αφορά τις CSR και έτσι να εξασφαλίσουν ότι οι συστάσεις θα είναι προσαρμοσμένες στις εθνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με συνέχιση πάντως της εστίασης σε πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και στη δημοσιονομική σταθερότητα· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμιστικών σχεδίων και να εξασφαλίζουν μια γνήσια αξιολόγηση για την εκ μέρους τους εφαρμογή, με στόχο έναν αποτελεσματικότερο συντονισμό και αμοιβαία προσαρμογή ανάμεσα στις πολιτικές·

6.  επισημαίνει ότι τα κράτη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζουν επίμονες αδυναμίες σε περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης·

7.  επισημαίνει ότι μόνο όσον αφορά το 15% των 400 περίπου ειδικών ανά χώρα συστάσεων η Επιτροπή έχει εντοπίσει σημαντική πρόοδο συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι οι συστάσεις της Επιτροπής απευθύνονται όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά επίσης στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο· θεωρεί ότι οι συστάσεις προς τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν ολοένα περισσότερο υπόψη την έντονη αλληλεξάρτηση των οικονομιών της ΕΕ, ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ, και όλες τις συναφείς πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση για τον μηχανισμό επαγρύπνησης·

9.  τονίζει ότι έχουν μεγάλη σπουδαιότητα η παρακολούθηση και εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, η πολυμερής εποπτεία, η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και οι αξιολογήσεις από ομοτίμους·

10.  ζητεί να διερευνηθούν ενδελεχέστερα οι λόγοι της τεράστιας και ευδιόρατης αύξησης των εσωτερικών αποκλίσεων όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις οικονομικές επιδόσεις των κρατών μελών οι οποίες έχουν προκύψει από τη λειτουργία του ενιαίου νομίσματος και, ειδικότερα, οι λόγοι του ασύμμετρου αντικτύπου των κοινών πολιτικών·

11.  ζητεί συνετή ερμηνεία των δεικτών ανάπτυξης που υποδεικνύουν «αργή ανάκαμψη» και συνιστά να εξετασθεί ενδελεχέστερα η βιωσιμότητα των βελτιώσεων που καταγράφηκαν, ιδίως στα εμπορικά ισοζύγια, στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και στα δημόσια ελλείμματα, αλλά και η πρόοδος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· ζητεί προσεκτικότερη εξέταση της ποιότητας των οικονομικών προβλέψεων, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές οι προηγούμενες προβλέψεις της Επιτροπής αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω· τονίζει την ανάγκη σχεδιασμού των προγραμμάτων συνδρομής βάσει συντηρητικών και όχι αισιόδοξων υποθέσεων και σεναρίων, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα αυτοϋπονόμευσης και οι φιλοκυκλικές επιπτώσεις·

12.  προτρέπει την Επιτροπή να ενσωματώνει εθνικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στις συστάσεις προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους περιορισμούς τους οποίους προκαλούν τα προγράμματα προσαρμογής στην επίτευξη αυτών των στόχων· ζητεί επίσης να προωθηθεί και να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν υποβάλει εκθέσεις προόδου στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ότι σε μερικές περιπτώσεις έχουν σκιαγραφήσει συγκεκριμένα προγράμματα για την επίτευξη των στόχων· ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να περιλάβουν τέτοιες εκθέσεις στις συμβολές τους για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει έκθεση προόδου για τη στρατηγική Ευρώπη 2020· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει την εν λόγω έκθεση προόδου σε ετήσια βάση·

14.  εκφράζει τη λύπη του διότι καμία CSR δεν αντιμετωπίζει την πρόκληση που συνιστούν οι επιπτώσεις του καθεστώτος φορολογίας της εργασίας στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τον συναφή αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

15.  επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα «δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να βασίζεται απλά στο κόστος»· επισημαίνει επιπροσθέτως ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθούν η παραγωγικότητα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγικότητας του κεφαλαίου, των πόρων και της ενέργειας, η κοινωνική ένταξη, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, η έρευνα και ανάπτυξη και η αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ενθαρρύνει την επιζήτηση περαιτέρω προόδου όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και δη στον τομέα της απασχόλησης· ζητεί να αντικατοπτρίζονται επαρκώς τα ανωτέρω στοιχεία στις CSR των «ελλειμματικών» χωρών, επειδή αυτά είναι τα κράτη μέλη για τα οποία έχει ζωτική σημασία η τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους·

16.  επικροτεί τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την περιβαλλοντική φορολογία και τις δυνατότητές της για δημιουργία απασχόλησης, και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το στοιχείο αυτό στην επικείμενη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· υπογραμμίζει τις θετικές δημοσιονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, καθώς και συνέπειες στον τομέα της απασχόλησης, που θα έχει η μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία στην περιβαλλοντική φορολογία·

17.  αποδοκιμάζει τις αργοπορίες στην υλοποίηση εφαρμογή τού, ύψους 120 δισεκατομμυρίων ευρώ, «Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2012, της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 και των πρόσθετων επενδύσεων, ύψους 180 δισεκατομμυρίων ευρώ, της ΕΤΕπ· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν και να άρουν σύντομα τα εμπόδια τα οποία παρακωλύουν την πλήρη εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών·

18.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως νομοθετικές προτάσεις με στόχο τη δημιουργία μιας γνήσιας διαδικασίας σύγκλισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία να βασίζεται στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να συμπεριλαμβάνει κίνητρα που θα στηρίξουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως με τη μορφή ενός μέσου ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης (CCI), καθώς και διατάξεις σχετικά με τον εκ των προτέρων συντονισμό των οικονομικών πολιτικών βάσει της κοινοτικής μεθόδου ως πρώτο βήμα προς μια ευρωπαϊκή δημοσιονομική ικανότητα·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής του CCI τη χρηματοδοτική στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς οι οποίοι παρακωλύουν την οικονομική δυναμική και αποτελεσματικότητα·

20.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί την ευελιξία που προσφέρεται από το αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (SGP) ώστε να παραταθούν οι προθεσμίες για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων σε επτά διαδικασίες· κατανοεί ότι η παράταση αυτή θα διευκολύνει τις χώρες στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της πορείας της δημοσιονομικής προσαρμογής να είναι προσαρμοσμένα στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρας και, ειδικότερα για τις «ελλειμματικές χώρες», να συμπεριλαμβάνουν την προαναφερθείσα ευελιξία και την πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, υγιείς και βιώσιμες διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τον προσδιορισμό (στο πλαίσιο ιδίως των ανά χώρα συστάσεων) των επενδύσεων εκείνων που έχουν ουσιαστική σημασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι ήδη κατά τη φετινή αξιολόγηση της δημοσιονομικής εκτέλεσης, καθώς και κατά την ανάλυση των εθνικών προϋπολογισμών για το 2014, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να ενσωματώσει, ιδίως στο πλαίσιο του προληπτικού μηχανισμού του ΣΣΑ και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μη επαναλαμβανόμενα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων με αποδεδειγμένο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ενώ συγχρόνως θα τηρείται πλήρως το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ· προσβλέπει στην ανακοίνωση της Επιτροπής, που αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, σχετικά με το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλαίσιο που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη δήλωση που προσαρτάται στο νομοθετικό δίπτυχο·

21.  σημειώνει την ανακοίνωση σχετικά με ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και τις εκθέσεις έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους εντός της ζώνης του ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή ως κατευθυντήρια γραμμή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013· προσβλέπει στον οικονομικό διάλογο που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών·

22.  επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση κατευθυντήριων γραμμών υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα μέτρα των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων ανταποκρίνονται στις συστάσεις ανά χώρα, των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, κατευθυντήριων γραμμών υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον προσδοκώμενο διανεμητικό αντίκτυπο των βασικών μέτρων δαπανών και εσόδων, καθώς και λεπτομερειών για τις δαπάνες της «γενικής κυβέρνησης» ανά λειτουργικό τομέα· επισημαίνει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα διευκολύνουν την παρακολούθηση των δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη των εθνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

23.  προσβλέπει στην επικείμενη γνωστοποίηση, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του νομοθετικού διπτύχου, των παραμέτρων και των μεθοδολογικών σημείων αναφοράς της Επιτροπής και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων για τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή που βρίσκεται στη βάση των μακροοικονομικών προοπτικών τους·

24.  σημειώνει ότι οι πρόσφατες μισθολογικές εξελίξεις στις «πλεονασματικές» χώρες συμβάλλουν στη στήριξη της ζήτησης και έχουν θετικούς δευτερογενείς αντικτύπους σε άλλες χώρες της ΕΕ· επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι οι «πλεονασματικές» χώρες με επαρκή δημοσιονομική ευρυχωρία έχουν να διαδραματίσουν έναν ρόλο στην υπέρβαση της σημερινής κρίσης, μεταξύ άλλων μειώνοντας φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αλλά επίσης βελτιώνοντας τους μισθούς ώστε να δοθεί ώθηση σε μια σταθερή εγχώρια ζήτηση, λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας· οι «πλεονασματικές» χώρες θα μπορούσαν επίσης να προωθήσουν νέες φιλοαναπτυξιακές επενδυτικές ευκαιρίες μέσω της αγοραστικής τους δύναμης, ιδίως με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και ανάπτυξη, την ενέργεια και τις υποδομές, με εκσυγχρονισμό των συστημάτων τους στους τομείς της υγείας και των συντάξεων και με άνοιγμα του τομέα υπηρεσιών τους· υπογραμμίζει τη σημασία των θετικών δευτερογενών αντικτύπων που θα μπορούσαν να έχουν οι εν λόγω δράσεις στο σύνολο της ΕΕ, ιδίως εάν εφαρμοστούν από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ένωσης·

25.  προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει μια γνήσια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, βασισμένη στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, η οποία να εστιάζει στην αποκατάσταση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και στην υποχώρηση των πολιτικών που οδηγούν τις εταιρείες να μετεγκαθίστανται εκτός ΕΕ · προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνεπή ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερικού εμπορίου, βασισμένη σε κοινά ελάχιστα πρότυπα, ιδιαίτερα όσον αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα· πιστεύει ότι μόνο με την ευφυή διαχείριση της διασύνδεσής της με την «παγκοσμιοποίηση» θα μπορέσει η Ευρώπη να εγγυηθεί την ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης, την προστασία των καταναλωτών, τη συμμόρφωση προς τους διεθνείς και τους ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου και τους κανόνες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και, στην περίπτωση αρκετών κρατών μελών, τη συνιστώμενη προοδευτική ανακατανομή πόρων από κλάδους μη εμπορεύσιμων αγαθών σε κλάδους εμπορεύσιμων αγαθών·

26.  επιδοκιμάζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι τα μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης των κρατών μελών και της ΕΕ πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στον διανεμητικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων, και καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μια εκ των προτέρων ενδελεχή αποτίμηση του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου αντικτύπου όλων των νέων συνιστώμενων μεταρρυθμίσεων και να συναγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις προηγούμενες συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που διατυπώθηκαν προς κράτη μέλη τα οποία υπάγονταν σε προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας·

27.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, όπως συνέστησε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 «Για μια γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση», δεδομένου ότι οι εθνικοί αυτόματοι σταθεροποιητές αδρανοποιούνται στα κράτη μέλη όπου χρειάζονται περισσότερο· προτρέπει την Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, να καθιερώσει έναν αυτοτελή πίνακα επιδόσεων που να σχετίζεται με την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ· προτείνει ότι οι ενδελεχείς επισκοπήσεις που προβλέπονται στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών θα μπορούσαν να επανεξετάζουν τακτικά τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές, ώστε να εντοπίζονται οι πολιτικές που αμβλύνουν τα κοινωνικά προβλήματα και βελτιώνουν την απασχόληση· πιστεύει ότι αυτό το σύστημα ενισχυμένης παρακολούθησης θα συνέβαλλε σε αποτελεσματικότερο συντονισμό των πολιτικών, προκειμένου να προσδιορίζονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι μείζονες προκλήσεις και να ενσωματώνονται αποτελεσματικότερα στο συνολικό τοπίο χάραξης πολιτικής τα μελήματα σχετικά με την απασχόληση και οι κοινωνικές επιδιώξεις·

28.  συμφωνεί ότι η δράση της ΕΚΤ, που προστέθηκε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, έχει «συμβάλει αποφασιστικά στη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ»· αναγνωρίζει ότι η δράση αυτή οδήγησε στη μείωση του δυσβάστακτα υψηλού κόστους χρηματοδότησης ορισμένων κρατών μελών μέσω του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (SMP) και στην παροχή ενός ελάχιστου ορίου ρευστότητας προς τις αγορές τίτλων δημόσιου χρέους μέσω των οριστικών νομισματικών συναλλαγών (OMT), αποσοβώντας την κατάρρευση του τραπεζικού τομέα και συμβάλλοντας στη διάρρηξη του δεσμού μεταξύ τραπεζών και κρατών, με περιορισμό της κερδοσκοπίας επί των τίτλων δημόσιου χρέους και με προσωρινή μείωση των υπερβολικών προσαυξήσεων επιτοκίου (σπρεντ)· θεωρεί, όμως, ότι, δεδομένης της έλλειψης βιώσιμης ανάπτυξης και των υψηλών (και συνεχώς αυξανόμενων) επιπέδων του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους σε πολλά κράτη μέλη, απαιτείται μια «διαδικασία απομόχλευσης που θα τελεί υπό προσεκτική διαχείριση»· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με τη δέσμευσή της έναντι του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της δήλωσης που προσαρτάται στο νομοθετικό δίπτυχο, συνέστησε την ομάδα υψηλού επιπέδου, υπό την προεδρία της Gertrude Tumpel-Gugerell, για να αναλυθεί σε μεγαλύτερο βάθος και να αξιολογηθεί ενδελεχέστερα η μερική αντικατάσταση της έκδοσης εθνικών τίτλων δημόσιου χρέους με κοινή έκδοση υπό μορφή ταμείου απόσβεσης χρέους και ευρωγραμματίων, με εξέταση των υπέρ και των κατά των διάφορων εναλλακτικών δυνατοτήτων· προσβλέπει στην έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου·

29.  υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και ιδίως των ΜΜΕ, δεν έχει αποκατασταθεί στην περιφέρεια της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι μεγάλες διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση τείνουν να ενισχύουν περαιτέρω τις εσωτερικές αποκλίσεις στην ΕΕ, και ιδίως στη ζώνη του ευρώ, και στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά μέσω συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, ωστόσο υπογραμμίζει ότι οι αρνητικές οικονομικές προοπτικές δικαιολογούν εν μέρει μόνο τέτοιους περιοριστικούς όρους χορήγησης πιστώσεων· ζητεί στενότερη επιτήρηση της εφαρμογής των νέων κανόνων προληπτικής εποπτείας και των πρακτικών του τραπεζικού τομέα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, και ιδίως των οικονομικά βιώσιμων ΜΜΕ· αναγνωρίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι καινοτόμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και στην πολιτική συνοχής όσον αφορά την ενθάρρυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, και παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει εγκαίρως νομική σαφήνεια και διαφάνεια εφαρμογής σχετικά με τους νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, πριν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020· ζητεί ενδελεχέστερη ανάλυση και ισχυρότερη εποπτεία του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και των επιπτώσεών του στην πραγματική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις εργασίες σχετικά με εναλλακτικές και διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ, κυρίως μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών, των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και των δημόσιων αναπτυξιακών τραπεζών·

30.  υπογραμμίζει ότι η αναδίπλωση διάφορων χρηματοπιστωτικών φορέων στις εθνικές αγορές υποδηλώνει την εξασθένησή τους από την κατάτμηση της εσωτερικής αγοράς λόγω υπερβολικής συγκέντρωσης, η οποία παρεμποδίζει τη λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς και ακυρώνει τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή τη διαφοροποίηση των κινδύνων και την αύξηση των ευκαιριών·

31.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα των νέων μέσω της δημιουργίας ειδικών ευκαιριών για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων από αυτούς, σε συνδυασμό με αυξημένη πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και παροχή επιχειρηματικών συμβουλών·

32.  χαιρετίζει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης (συμπεριλαμβανομένης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αρχής και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τον κλάδο), πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη δημιουργία του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης· προτρέπει το Συμβούλιο να περατώσει ταχέως τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων καθώς και την οδηγία σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών (διαπραγματεύσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν εκ παραλλήλου)·

33.  ζητεί να καταστεί διαθέσιμη η άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) αμέσως μετά τη σύσταση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, σύμφωνα με τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης ευρώ τον Ιούνιο του 2012· δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να υπάρξει ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης το οποίο θα συνοδεύει τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, υποστηρίζει την άμεση δημιουργία ενός μηχανισμού που θα συγκροτεί δίχτυ ασφαλείας (backstop), με προσδιορισμό περιόδου αποπληρωμής εκ μέρους του κλάδου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την υπαγωγή του ΕΜΣ στο κοινοτικό κεκτημένο, με ταυτόχρονη πρόβλεψη διεξοδικής δημοκρατικής λογοδοσίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

34.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του αγώνα κατά της φοροαπάτης και φοροδιαφυγής και τις συστάσεις της σχετικά με τα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην ενθάρρυνση όλων των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα καλής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, καθώς και σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, που εγκρίθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2012· υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων, στο οποίο προσδιορίστηκαν περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον τομέα της φορολογικής απάτης, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων· υπογραμμίζει ότι η ίση μεταχείριση και η δικαιοσύνη στον επιμερισμό των βαρών απαιτεί μια ενισχυμένη προσέγγιση σχετικά με τη φοροαπάτη και τη φοροδιαφυγή· ζητεί επείγουσα δραστηριοποίηση και ολοκληρωμένη στρατηγική, βάσει συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων, από την Επιτροπή με στόχο την καταπολέμηση της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής, καθώς και σαφή υποστήριξη από το Συμβούλιο για όλους τους παγωμένους ή εκκρεμείς φακέλους που αφορούν τη φορολογία·

35.  καλεί το Συμβούλιο να περατώσει τις διαπραγματεύσεις για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, να προωθήσει αποφασιστικά την επιβολή του φόρου σε ολόκληρη την Ευρώπη και να συμπεριλάβει στην ατζέντα του, ως επείγον ζήτημα, μέτρα για το κλείσιμο του φορολογικού χάσματος, την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων και τη δρομολόγηση εργασιών με στόχο τη σύγκλιση των φορολογικών συστημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

36.  πιστεύει ότι η θέσπιση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που θα επιτευχθεί μέσω ενισχυμένης συνεργασίας, θα πρέπει να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα για τη θέσπισή του σε παγκόσμιο επίπεδο·

37.  ζητεί την πλήρη και επείγουσα εφαρμογή του «εξαπτύχου» («6-pack») και του «διπτύχου» («2-pack»), προκειμένου να αναμορφωθεί το σύστημα ad hoc των «τρόικα» και να γίνει μια νομικά βάσιμη δομή στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, που θα εγγυάται τη δημοκρατική λογοδοσία· παροτρύνει την τρόικα να αναθεωρήσει τη στρατηγική επικοινωνίας της, η οποία έχει επανειλημμένα αποδειχθεί καταστροφική· τονίζει ότι μεσοπρόθεσμα θα ήταν προτιμότερο ένα αμιγώς ευρωπαϊκό σύστημα και ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για κατάλληλη αναμόρφωση του μοντέλου της «τρόικας»·

38.  υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy επιβεβαίωσε στις παρατηρήσεις του προς το Κοινοβούλιο την 1η Φεβρουαρίου 2012 ότι η λειτουργία του ΕΜΣ θα υπόκειται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· για τον σκοπό αυτό, προσβλέπει στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με την Ευρωομάδα για την παροχή, μεταξύ άλλων, της δυνατότητας διοργάνωσης ακροάσεων και υποβολής γραπτών ερωτήσεων στον εκτελεστικό διευθυντή και στο συμβούλιο διοικητών του ΕΜΣ·

39.  υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν πρέπει κατ' ουδένα τρόπο να θέσει σε κίνδυνο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ενδεδειγμένη επίσημη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων που επηρεάζουν όλους τους πολίτες· καλεί την Επιτροπή να βρει τρόπους για αυξημένη προβολή της διαδικασίας·

40.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η δημοκρατική λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια σε ό,τι αφορά τα ουσιώδη στοιχεία λειτουργίας της ζώνης του ευρώ, όπως ο ΕΜΣ, οι αποφάσεις της Ευρωομάδας και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας· ζητεί στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή να διενεργεί και να δημοσιεύει εσωτερικές εκ των υστέρων αξιολογήσεις των συστάσεών της και της συμμετοχής της στην τρόικα·

41.  προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ενεργό συμμετοχή των εθνικών τους κοινοβουλίων, των κοινωνικών τους εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, εξέταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει αυτή τη συμμετοχή· τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση και την επιτυχία τους·

42.  υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, με σκοπό την επίτευξη μιας πλήρως λειτουργικής διαδικασίας Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς και του αναγκαίου επιπέδου δημοκρατικής λογοδοσίας σε σχέση με όλους τους εμπλεκομένους· υπογραμμίζει τη χρησιμότητα της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής εβδομάδας που είναι αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (EPW 2013)·

43.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που προτάθηκαν από την Επιτροπή δεν δημοσιοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου για τις συστάσεις ανά χώρα δεν δημοσιοποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο·

44.  τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το κέντρο της λογοδοσίας σε επίπεδο Ένωσης· ζητεί, όταν μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ένωσης ή όταν ιδρύονται νέα όργανα της Ένωσης, να διασφαλίζεται ο αντίστοιχος δημοκρατικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λογοδοσία προς αυτό·

Τομεακές συμβολές στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013

Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική

45.  θεωρεί ότι η εκ μέρους της Επιτροπής αναγνώριση της ανάγκης να μειωθούν οι φόροι επί της απασχόλησης προς όφελος άλλων πηγών εσόδων αποτελεί θετική εξέλιξη, η οποία θα επιταχύνει τη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης σε δικαιότερη βάση·

46.  αναγνωρίζει ότι οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα (CSR) του τρέχοντος έτους είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή τα κράτη μέλη καθορίζουν τις επενδυτικές προτεραιότητές τους για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μεγαλύτερη επικέντρωση της χρηματοδότησης της ΕΕ σε όλες τις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως μέσω πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση, στις οποίες να περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας και η δημιουργία σταθερών, μη επισφαλών θέσεων εργασίας που θα συνοδεύονται από υποχρεωτική καταβολή κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών και θα αμείβονται επαρκώς· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών·

47.  επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς της, την επίτευξη περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής ευελιξίας, τη μείωση του κατακερματισμού και τη διευκόλυνση της μετάβασης από μία θέση εργασίας σε άλλη· επισημαίνει ότι οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιούνται με επαρκή συναίνεση των κοινωνικών εταίρων·

48.  ζητεί από τα κράτη μέλη, καθώς και από την Επιτροπή στο πλαίσιο της εκπόνησης των κατευθύνσεων πολιτικής και των ΣΑΧ, να διασφαλίσουν ότι η αναγκαία ευελιξία της αγοράς εργασίας θα εξισορροπείται με τα επαρκή επίπεδα κοινωνικής προστασίας που χαρακτηρίζουν την κοινωνική μας οικονομία της αγοράς, και ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας θα επιδιώκουν να προωθήσουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, να αναβαθμίσουν την ποιότητα της εργασίας, να βελτιώσουν την κοινωνική διαχείριση κινδύνου, να επιτύχουν προόδους ως προς την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, να μειώσουν τη φτώχεια ανθρώπων που εργάζονται, να ευνοήσουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, να προωθήσουν την ισότητα των φύλων, να προωθήσουν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, να ενισχύσουν τα δικαιώματα όσων εργάζονται με ιδιότυπες συμβάσεις εργασίας και να βελτιώσει την κοινωνική προστασία των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων·

49.  σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει συστάσεις όσον αφορά τα επίπεδα της συμμετοχής στην αγορά εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη με χαμηλά επίπεδα συμμετοχής στην αγορά εργασίας να εντείνουν, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, τη λήψη ενεργών, ολοκληρωμένων και διευρυντικών μέτρων σχετικά με την αγορά εργασίας, όπως είναι οι υπηρεσίες κατάρτισης και απασχόλησης, και να θεσπίσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ποιοτική απασχόληση, τη διευκόλυνση του συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την πρόληψη των πρόωρων αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, καθώς και την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

50.  επισημαίνει ότι η κατάσταση των άνεργων νέων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και ότι απαιτείται άμεση δραστηριοποίηση· ζητεί να συναφθεί ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για την απασχόληση των νέων, το οποίο να θέσει σε ισχύ τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί εδώ και καιρό, και να συμφωνηθεί η διάθεση νέων πόρων και η λήψη νέων μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης καθώς και η φτώχεια στους νέους, λαμβανομένων υπόψη των ποιοτικών πτυχών της αξιοπρεπούς εργασίας με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων εργασίας·

51.  προσβλέπει στην εμπροσθοβαρή εκταμίευση των κονδυλίων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, σύμφωνα με τα όσα ζητεί η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω των τροπολογιών της στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων·

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της «εγγύησης για τους νέους» από το Συμβούλιο και για τη διάθεση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως τα προγράμματα εγγύησης για τους νέους και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους με αποδοτικό τρόπο, επικεντρώνοντας τις ενέργειες σε όσους βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση·

53.  επικροτεί το γεγονός ότι οι εν λόγω πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα δύο πρώτα έτη του επόμενου ΠΔΠ· τονίζει ότι το παραπάνω ποσό είναι, ωστόσο, ανεπαρκές για μια αναντίστρεπτη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ότι θα πρέπει να αποτελέσει απλώς μια αρχική χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το ποσό που απαιτείται για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατά της ανεργίας των νέων στην ευρωζώνη ανέρχεται στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ·

54.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο των ομάδων δράσης για την απασχόληση των νέων, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων να αναπρογραμματίσουν τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που προβλέπει το ΠΔΠ 2007-2013 και να την εστιάσουν σε μέτρα υπέρ των νέων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES) ενισχύοντας και διευρύνοντας τις δραστηριότητές της και, ιδίως, προωθώντας την κινητικότητα των νέων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κινητικότητα πρέπει να παραμείνει οικειοθελής και ότι δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο·

55.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, το οποίο μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει τα κριτήρια για κατάλληλη αμοιβή, τους μαθησιακούς στόχους, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να εφαρμόσουν με φιλόδοξο τρόπο τη συμμαχία για θέσεις μαθητείας·

56.  θεωρεί ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων, ιδίως νέων, που εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους για να αναζητήσουν εργασία σε άλλες χώρες της ΕΕ, καθίσταται επιτακτική η λήψη κατάλληλων μέτρων για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των κεκτημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και, για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών, η συνέχιση των επιδομάτων ανεργίας ενόσω αναζητείται εργασία σε άλλο κράτος μέλος· επικροτεί τη βελτίωση της ευρωπαϊκής πύλης για την κινητικότητα και ζητεί τη χάραξη μιας στρατηγικής, από κοινού με τα κράτη μέλη, ειδικά για την εν λόγω πύλη·

57.  επικροτεί το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, ορισμένες CSR επιδιώκουν την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης των κρατών μελών όσον αφορά τη φτώχεια· καταδικάζει ρητά το γεγονός ότι καμία CSR δεν αντιμετωπίζει ειδικότερα την περίπτωση των αγορών εργασίας από τις οποίες οι γυναίκες είναι αποκλεισμένες και στις οποίες δεν προβλέπεται κανένα μέτρο για την ένταξή τους·

58.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί ειδική δράση προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, μέσω της εξασφάλισης αποτελεσματικών κινήτρων για την επιστροφή και παραμονή στην εργασία· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η ποιότητα, η προσιτή τιμή και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσχολική εκπαίδευση και τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων·

59.  τονίζει ότι οι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να υποστηρίζονται μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής θετικών κινήτρων όπως η εξατομικευμένη παροχή συμβουλών και τα προγράμματα μετάβασης από την κοινωνική πρόνοια στην εργασία, κατάλληλων συστημάτων κοινωνικών παροχών καθώς και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, ώστε να υποστηρίζονται κατά την επανασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας·

60.  υπενθυμίζει τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και τα σημεία συμφόρησης σε πολλές περιοχές και τομείς, καθώς και την αδυναμία ορισμένων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης να ανταποκριθούν στις συναφείς απαιτήσεις της αγοράς και στις ανάγκες των εργαζομένων· επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις οποίες έχουν προβεί ορισμένα κράτη μέλη με στόχο να προσαρμόσουν τις δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως των νέων, στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των μελλοντικών εργαζομένων· τονίζει, εν προκειμένω, τα πλεονεκτήματα των συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης· υπενθυμίζει ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση και να αυξήσουν τις επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης·

61.  επισημαίνει ότι, παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι επίσης αναγκαία μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη και βασισμένη σε κριτήρια στρατηγική για την εισδοχή μεταναστών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και οι δημογραφικές μεταβολές·

62.  σημειώνει ότι η κρίση είχε σοβαρές και διαρκείς επιπτώσεις στα επίπεδα ανεργίας και στην κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών, γεγονός που οδήγησε σε μη βιώσιμη αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, της έλλειψης στέγης, της κοινωνικής ανισότητας, της φτώχειας ανθρώπων που εργάζονται και της υπερχρέωσης των νοικοκυριών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δίχτυα ασφαλείας τους και να θωρακίσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόνοιας που βοηθούν όσους πλήττονται, καθώς και να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα·

Δημοσιονομικές πολιτικές

63.  υπενθυμίζει ότι, μολονότι είναι πάρα πολύ μικρός από απόψεως μεγέθους σε απόλυτους και σχετικούς όρους όταν συγκρίνεται με τον οικονομικό πλούτο της Ένωσης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει σημαντική προστιθέμενη αξία ως εργαλείο για την προώθηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αν ληφθεί υπόψη ο ρόλος του ως καταλύτη για επενδύσεις·

64.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα κράτη μέλη συνεχίζουν να υποτιμούν τον ρόλο και τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και του δημοσιονομικού συντονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, και ως εκ τούτου τα καλεί να μην θεωρήσουν τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως μια μεταβλητή προσαρμογής στις προσπάθειές τους για εξυγίανση και να μην επιδιώξουν να μειώσουν τεχνητά τον όγκο των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που ενισχύουν την ανάπτυξη· εν προκειμένω, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινή δήλωση που υπογράφηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2012 και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πολιτική συμφωνία επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει πλήρως οιονδήποτε διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2013 υποβάλει η Επιτροπή ο οποίος μπορεί ακόμη να χρειασθεί κατά τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να περατωθεί η περίοδος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου με «καθαρό» ισολογισμό·

65.  επαναλαμβάνει ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020 δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου· επιμένει ότι οιαδήποτε συμφωνία για ένα τόσο χαμηλό επίπεδο θα μπορούσε να γίνει δεκτή μόνο εάν πληρούνται οι όροι του ψηφίσματός του της 3ης Ιουλίου 2013·

66.  είναι πεπεισμένο ότι μια αξιόπιστη συμβολή της ΕΕ για να τερματιστεί η σημερινή κρίση πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ήτοι στην πορεία προς γνήσιους ιδίους πόρους·

67.  προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφασίσουν εγκαίρως τον εθνικό προγραμματισμό τους για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη χρησιμοποίηση των εν λόγω πόρων οι οποίοι αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

68.  τονίζει τη σημασία της επιστήμης και καινοτομίας για τη στρατηγική ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και, συνεπώς, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ξεπεραστεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·

Εσωτερική αγορά

69.  υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά συνιστά βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το δυναμικό αυτό παραμένει αναξιοποίητο από πολλές απόψεις·

70.  υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να μην αξιοποιούνται πλήρως οι οικονομικές δυνατότητες και οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας του τομέα των υπηρεσιών· ζητεί την πλήρη και κατάλληλη εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες με παράλληλη διασφάλιση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, με τις οποίες μπορεί να εξασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές ποιοτικές υπηρεσίες· ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν ειδικότερα σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι τα μισθολογικά και κοινωνικά πρότυπα πρέπει να τηρούνται· ζητεί από τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια στον τομέα του λιανικού εμπορίου καθώς και τους υπερβολικούς περιορισμούς στις ειδικευμένες υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών και στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα· ταυτόχρονα, ζητεί την άρση των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα και να βελτιστοποιηθεί η χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ΕΕ·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2013 στηρίχτηκε για πρώτη φορά σε έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς·

72.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα ισχυρές ενδείξεις για τη σημαντική συμβολή της ενιαίας αγοράς στην υπέρβαση της κρίσης, οι ανά χώρα συστάσεις για το 2013 δεν αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά τις δυνατότητες όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την απασχόληση τις οποίες προσφέρει η ενδεδειγμένη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς·

73.  υποστηρίζει την έμφαση που δίνουν οι εφετινές ανά χώρα συστάσεις στη σπουδαιότητα της εξάλειψης των αδικαιολόγητων περιορισμών και εμποδίων εισόδου στους τομείς των υπηρεσιών· ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις αυτές και να άρουν, κατεπειγόντως, τα εν λόγω εμπόδια στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς·

74.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς κατά προτεραιότητα στην επόμενη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014, καθώς και στις επόμενες ανά χώρα συστάσεις, και να λάβει πλήρως υπόψη τους βασικούς τομείς ανάπτυξης –που έχουν προσδιοριστεί ως οι τομείς των υπηρεσιών, της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς– καθώς και τα μέτρα που ορίζονται στην πρώτη και δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά·

75.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η έλλειψη εθνικών και ευρωπαϊκών επενδύσεων παρεμποδίζει την επίτευξη των σκοπών και στόχων προτεραιότητας στους κομβικούς τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής αγοράς, οι οποίοι μνημονεύονται στην έκθεση «Κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς για το 2013 – Συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013»·

76.  προτρέπει, στο μεταξύ, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την έμπρακτη εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς και την παρακολούθηση αυτής της εφαρμογής, μεταξύ άλλων μέσω «σαρώσεων σε επίπεδο ΕΕ» (EU sweeps)·

77.  Επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Επιτροπή να ενισχύσει τη διακυβέρνηση της Ενιαίας Aγοράς θεσπίζοντας, ως ειδικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ετήσιο κύκλο διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς που περιλαμβάνει τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερική αγοράς, ετήσια έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Aγοράς ως μέρος της ετήσιας έκθεσης ανάπτυξης, καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα κράτη μέλη, εθνικά σχέδια δράσης που αποσκοπούν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ενιαίας Aγοράς και ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα χωριστά·

78.  εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό του για τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, για την έλλειψη εμπιστοσύνης τους και τη διστακτικότητά τους να επενδύσουν, ιδίως όταν αυτό οφείλεται σε επίπεδα παραγωγικότητας που σχετίζονται με τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και τις διαρκείς αλλαγές στη βιομηχανική πολιτική· εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω της κρίσης, η περιρρέουσα έλλειψη εμπιστοσύνης γίνεται αιτία να μην επιθυμούν την ανάληψη κινδύνων ούτε οι ιδιώτες επενδυτές ούτε οι φορείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου, και επαναλαμβάνει ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του τραπεζικού τομέα πρέπει να συνεχιστεί·

Περιφερειακή πολιτική

79.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την σημαντική πτώση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην παραγωγική οικονομία, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και εργασίας, για την υιοθέτηση συνετών μισθολογικών πολιτικών και τη θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου ανάπτυξης στην καινοτομία, καθώς και για τη μεταστροφή της παραγωγής προς δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία· φρονεί ότι μια βιώσιμη οικονομική πολιτική εξαρτάται από την ύπαρξη πολύ ευνοϊκών όρων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων· εκφράζει την ακλόνητη πεποίθησή του ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να προληφθεί και να αμβλυνθεί οποιοδήποτε έλλειμμα στους προαναφερθέντες τομείς και να προωθηθούν οι δημόσιες επενδύσεις· επισημαίνει τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα κράτη μέλη για τη στήριξη των δημόσιων επενδύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία μέσω της παροχής κάποιας ευελιξίας στις χρηματοπιστωτικές διαδικασίες των εν λόγω ταμείων, π.χ. μέσω της αύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης για τα κράτη που συμμετέχουν σε πρόγραμμα προσαρμογής και λαμβάνουν χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ, ή μέσω της παράτασης του κανόνα αποδέσμευσης κατά ένα έτος για όλα τα κράτη μέλη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (όπως θα ισχύει κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020)·

80.  θεωρεί ότι η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα ευθύνης τους για τους στόχους της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη τοπική ευαισθητοποίηση για τους στόχους και τα αποτελέσματα της·

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

81.  επιδοκιμάζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) όσον αφορά τα μέτρα για τη βελτίωση των υποδομών παιδικής μέριμνας, την άρση των αντικινήτρων για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας, την εναρμόνιση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες, την ικανοποίηση της ανάγκης του συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ιδίως με τη βελτίωση της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση στις τεχνολογίες αυτές, καθώς και την εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και των ανισοτήτων στις συντάξεις· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις αυτές είχαν ήδη διατυπωθεί το 2012, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη·

82.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων στα εκπαιδευτικά συστήματα και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα βασικά αίτια του φαινομένου αυτού, προκειμένου να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την πρόληψη του·

83.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους σχετικούς με τα φύλα στόχους στα εθνικά προγράμματα για την απασχόληση, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που φροντίζουν ηλικιωμένα εξαρτώμενα άτομα, τις ανύπαντρες μητέρες και τις γυναίκες που έχουν παιδιά με αναπηρία· ζητεί, επίσης, να δοθεί η δέουσα προσοχή στο φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, δεδομένου ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τους νέους ηλικίας 10 έως 16 ετών αυξάνεται ραγδαία και είναι προφανές ότι αντιπροσωπεύει απώλεια πόρων για την Ένωση ως σύνολο·

84.  καλεί την Επιτροπή, στην επικείμενη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, να θέσει το ζήτημα των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για τη μείωση των ανισοτήτων λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, κατευθυντήριων γραμμών για να κλείσει το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων –που συχνά έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται οι γυναίκες κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους– καθώς και το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων, για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και για να καταπολεμηθεί ο διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι η μελλοντική ευημερία της ΕΕ εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από την ικανότητά της να αξιοποιεί πλήρως το εργατικό δυναμικό της·

85.  επισημαίνει τη σπουδαιότητα της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, προκειμένου να εξετάζονται όλα τα κυβερνητικά προγράμματα και πολιτικές, τα αποτελέσματά τους στην κατανομή των πόρων και η συμβολή τους στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

o
o   o

86.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0408.
(2) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(7) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(8) ΕΕ L 140 της 27.05.13, σ. 1.
(9) ΕΕ L 140 της 27.05.13, σ. 11.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0052.
(11) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα C.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου