Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2827(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0474/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0448

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 304kWORD 40k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα
P7_TA(2013)0448RC-B7-0474/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα (2013/2827(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), της 12ης Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) του Απριλίου 2012 «Ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα»,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις και την τελευταία έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2013, του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2013)0197),

–  έχοντας υπόψη την κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Οκτωβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)(4),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση" (JOIN(2013)0004),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Απριλίου 2011, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(7),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση O-000021/2013 - B7-0119/2013 της 25ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με ένα εθελοντικό σχέδιο μόνιμης μετεγκατάστασης στην Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την επίσκεψη αντιπροσωπείας της στη Λαμπεντούζα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2011,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Λαμπεντούζα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Cecilia Malmström, στις 9 Οκτωβρίου 2013 και τη σχετική συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Oκτωβρίου 2013 σχετικά με με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(8), με ιδιαίτερη αναφορά στην καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και των αδίστακτων δουλεμπόρων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 77, 78, 79 και 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 18 και 19 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στα ανοικτά της Λαμπεντούζα είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 360 μετανάστες, ενώ πολλοί ακόμη εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι··

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τουλάχιστον 20°000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην θάλασσα από το 1993 έως σήμερα, στοιχείο από το οποίο συνάγεται, για μία ακόμη φορά, πόσο αναγκαίο είναι να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωτηρία των ανθρώπων που διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο και πόσο σημαντικό είναι για τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους ως προς τις θαλάσσιες διασώσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τον καταμερισμό ευθυνών μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην παροχή βοήθειας σε πλοία που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου και όσον αφορά την ευθύνη συντονισμού των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα λαθρεμπορίας και εμπορίας ανθρώπων εκμεταλλεύονται την παράτυπη μετανάστευση και τα θύματα εξαναγκάζονται, παρασύρονται ή εξαπατώνται από εγκληματικά δίκτυα για να έρθουν στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα αυτά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών και αποτελούν για την ΕΕ πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών κατοχυρώνεται στο άρθρο 80 ΣΛΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νεοαναθεωρηθέν Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (CEAS) επιδιώκει να παράσχει σαφέστερους κανόνες και να εγγυηθεί ισότιμη και επαρκή προστασία των ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ ήδη παρέχει μερικά εργαλεία, όπως είναι ο Κώδικας Θεωρήσεων και ο Κώδικας Συνόρων Σένγκεν , καθιστώντας δυνατή τη χορήγηση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους πόρους που θα διατίθενται μέσω του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης καθώς και τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας "Επανεγκατάσταση των προσφύγων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης", η οποία, μεταξύ άλλων, καλύπτει τα εξής μέτρα: υποστήριξη ατόμων που έχουν ήδη αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)· υποστήριξη ανάληψης δράσης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ομάδων προσφύγων που έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντες προτεραιότητα διότι υφίστανται ένοπλη επίθεση και διότι αντιμετωπίζουν συνθήκες που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους και θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο· παροχή, εφόσον απαιτείται, πρόσθετης οικονομικής στήριξης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τους οργανισμούς διασύνδεσής της στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη τη νέα επιχείρηση περιπολίας, διάσωσης και εποπτείας "Mare Nostrum" που ξεκίνησε η Ιταλία για την ενίσχυση των δράσεων ανθρωπιστικής διάσωσης στη Μεσόγειο

I.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα, ο Πρόεδρος Μπαρόζο υποσχέθηκε ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ για τη στήριξη του τοπικού πληθυσμού·

1.  εκφράζει τη βαθειά του λύπη για τις τραγικές απώλειες ζωών στη Λαμπεντούζα· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να παρεμποδίσουν την απώλεια ζωής στη θάλασσα·

2.  φρονεί ότι η Λαμπεντούζα πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για την ΕΕ και θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί μια νέα τραγωδία είναι να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση βασισμένη στην αλληλεγγύη και την ευθύνη και υποστηριζόμενη από κοινά μέσα·

3.  ζητεί να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους επιζώντες των τραγικών αυτών συμβάντων και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να δεσμεύονται στη διασφάλιση των οικουμενικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδίως αυτών που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους·

4.  αναγνωρίζει τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν οι κάτοικοι της Ιταλίας και της Μάλτας και ιδίως της Λαμπεντούζα καθώς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Caritas και ο Ερυθρός Σταυρός, όσον αφορά την αρχική υποδοχή και τις δράσεις διάσωσης για όλους τους μετανάστες·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρόθεση της Επιτροπής να συστήσει ομάδα εργασίας με θέμα τις μεταναστευτικές ροές στην Μεσόγειο· θεωρεί ότι η εν λόγω ομάδα εργασίας πρέπει να ενσωματώνει τόσο πολιτικά όσο και επιχειρησιακά στοιχεία· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στην εν λόγω ομάδα εργασίας είτε σε πολιτικό είτε σε τεχνικό επίπεδο· επιμένει επίσης ότι η σύσταση της ομάδας αυτής δεν μπορεί να είναι παρά το πρώτο στάδιο προς μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση·

6.  ζητεί αύξηση του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών (Frontex) προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων που αφορούν συνθήκες έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης και θαλάσσιας διάσωσης· υπενθυμίζει ότι η επαρκής χρηματοδότηση αυτών των οργανισμών αυτών έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη μιας συντονισμένης προσέγγισης· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εντείνουν την πρακτική συνεργασίας τους με την EASO και τον Frontex, όπου περιλαμβάνεται και η παροχή κάθε είδους βοήθειας (απόσπαση υπαλλήλων, υποστηρικτικό υλικό κ.λπ.)· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα να συγκροτηθεί μια ακτοφυλακή της ΕΕ και να ιδρυθεί ένα ακόμη επιχειρησιακό γραφείο του Frontex σε περιοχές που ασκείται μεταναστευτική πίεση και ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, το κόστος του οποίου θα καλύπτεται από τα κράτη μέλη που θα επιλεγούν··

7.  υπογραμμίζει ιδίως τη σημασία του επιμερισμού της ευθύνης στον τομέα του ασύλου και συνιστά τη δημιουργία ενός μηχανισμού, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με σκοπό την μείωση της πίεσης που ασκείται σε εκείνα τα κράτη μέλη που υποδέχονται μεγαλύτερους αριθμούς αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, είτε σε απόλυτους αριθμούς είτε αναλογικά·

8.  τονίζει ότι η μετεγκατάσταση ατόμων που απολαύουν διεθνούς προστασίας και αιτούντων άσυλο συνιστά μία από τις πλέον απτές μορφές αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών· τονίζει τη σημασία σχεδίων, όπως το πιλοτικό πρόγραμμα για το σχέδιο επανεγκατάστασης από τη Μάλτα στο εσωτερικό της ΕΕ (EUREMA) και η επέκταση αυτού, στο πλαίσιο του οποίου άτομα που δικαιούνται διεθνούς προστασίας έχουν μετεγκατασταθεί και μετεγκαθίστανται από τη Μάλτα σε άλλα κράτη μέλη, και τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης περισσότερων πρωτοβουλιών αυτού του είδους·

9.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από την Κύπρο στην Ισπανία και την ενίσχυση του Frontex μέσω της αύξησης του προϋπολογισμού και των ικανοτήτων της, για τη διάσωση ζωών και την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και του λαθρεμπορίου·

10.  καλεί τα νομοθετικά όργανα να συμφωνήσουν χωρίς χρονοτριβή στους νέους δεσμευτικούς κανόνες αναχαίτισης κατά τις επιχειρήσεις που συντονίζει ο Frontex στη θάλασσα, προκειμένου να λαμβάνονται αποτελεσματικά και συντονισμένα μέτρα διάσωσης σε επίπεδο ΕΕ και να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις διενεργούνται με πλήρη σεβασμό προς τα σχετικά διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο και τα πρότυπα για τους πρόσφυγες καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο της θάλασσας··

11.  καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν τη δυνατότητα σύστασης μηχανισμών εντοπισμού ασφαλών τοποθεσιών για την αποβίβαση διασωθέντων προσφύγων και μεταναστών·

12.  καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να παράσχουν μηχανισμούς ανάλυσης ατομικών χαρακτηριστικών και παραπομπής, οι οποίοι θα προβλέπουν, μεταξύ άλλων πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες χορήγησης ασύλου για όσους χρήζουν ενδεχομένως διεθνούς προστασίας που θα βασίζονται στην αντίληψη ότι η αποβίβαση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι η αποκλειστική ευθύνη ανήκει σε εκείνο το κράτος στην επικράτεια του οποίου αποβιβάστηκαν οι διασωθέντες·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται ορθώς όλες οι διατάξεις των διαφόρων μηχανισμών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι άνθρωποι που ζητούν διεθνή προστασία πρέπει να παραπέμπονται στις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών και να τους παρέχεται πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής, εάν χρειαστεί, του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013(9) προκειμένου να αναλάβουν την ευθύνη για αιτήσεις ασύλου ατόμων που διατρέχουν τον κίνδυνο να μην είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους σε κράτος μέλος το οποίο δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του· επιβεβαιώνει ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής του άρθρου 15 του εν λόγω κανονισμού για τη συνένωση μελών της οικογένειας υπό την ευρεία έννοια·

15.  καλεί τον Frontex και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι συνοριοφύλακες και τα μέλη του λοιπού προσωπικού που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων, από κοινού με τα στελέχη του Frontex, να τυγχάνουν εκπαίδευσης ως προς τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του αναθεωρημένου κανονισμού Frontex·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις μικτές μεταναστευτικές ροές κάνοντας χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών μέσων και να μεριμνούν για τον καλό συντονισμό και την καλή επικοινωνία, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών ακτοφυλακών·

17.  καλεί την Ένωση, τον Frontex και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η παροχή βοήθειας σε μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο και οι επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα να συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκριθέντος πρόσφατα κανονισμού EUROSUR·

18.  ζητεί, κατά προτεραιότητα, την καλύτερη συνεργασία των μέσων και των πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που έχει στη διάθεσή της ο Frontex (όπως η Eurosur) και η Europol, για την ενίσχυση, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, της καταπολέμησης των εγκληματικών δικτύων των διακινητών ανθρώπων και των λαθρεμπόρων·

19.  επισημαίνει ότι η αλληλεγγύη στην ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με την ευθύνη· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη υπέχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν επιθαλάσσια αρωγή στους μετανάστες·

20.  καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις αρμοδιότητές τους για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις·

21.  εκφράζει την ανησυχία του, για το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους επιχειρώντας να διασχίσουν με επικίνδυνο τρόπο τη Μεσόγειο για να φθάσουν στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να διευκολύνουν τους αιτούντες άσυλο να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ασύλου της ΕΕ κατά τρόπο ασφαλή και δίκαιο·

22.  σημειώνει ότι η νόμιμη είσοδος στην ΕΕ είναι προτιμότερη από μία επικίνδυνη παράνομη είσοδο, η οποία θα μπορούσε να συνεπάγεται κινδύνους εμπορίας ανθρώπων και απώλειες ζωής·

23.  ζητεί μια πιο ολιστική αντιμετώπιση της μετανάστευσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα που συνδέονται με αυτήν μπορούν να επιλυθούν με συνεκτικό τρόπο·

24.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια πιο συνεκτική στρατηγική, ιδίως όσον αφορά τη Μεσόγειο, η οποία να θέτει τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης των γειτονικών της χωρών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα μέσα που υπάρχουν στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τις θεωρήσεις και της ενωσιακής νομοθεσίας για τη μετανάστευση των εργαζομένων·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις κατά όσων διακινούν ανθρώπους με σκοπό την είσοδο και την κυκλοφορία τους στην ΕΕ και να ξεκινήσουν ευρείας κλίμακας εκστρατείες ενημέρωσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά το είδος των κινδύνων που αντιμετωπίζουν αυτοί που εναποθέτουν τη ζωή τους στα χέρια των διακινητών και των λαθρεμπόρων·

26.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταργήσουν ή να επανεξετάσουν κάθε νομοθετική διάταξη που επιβάλλει κυρώσεις σε όσους παρέχουν βοήθεια στους μετανάστες στη θάλασσα· καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει την οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, με την οποία θεσπίζονται κυρώσεις σε περίπτωση παροχής βοήθειας για την άνευ αδείας είσοδο, διέλευση και διαμονή, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης πρέπει να επιδοκιμάζεται και δεν αποτελεί ενέργεια που θα πρέπει πάντοτε να επισύρει κάποιας μορφής κύρωση·

27.  απευθύνει έκκληση για μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη τραγικών γεγονότων όπως εκείνο στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα· πιστεύει ότι οι συμφωνίες για τη διαχείριση της μετανάστευσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών διέλευσης προς την ΕΕ πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Ένωση στο εγγύς μέλλον, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοδότησης των αστυνομικών υποδομών και της κατάρτισης όσον αφορά τις ικανότητες επιβολής της νομοθεσίας, και της παροχής βοήθειας στις χώρες αυτές - και τις χώρες προέλευσης των μεταναστών - για να διαφοροποιήσουν και να βελτιώσουν τις οικονομίες τους και τονίζει ότι οι τρίτες χώρες πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη διάσωση ζωών στη θάλασσα, να διασφαλίζουν την προστασία των προσφύγων και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα·

28.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προσφέρει ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική βοήθεια στις περιοχές της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που πλήττονται από κρίση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές και ανθρωπιστικές πιέσεις στη ρίζα τους· καλεί συνεπώς την ΕΕ να παρακολουθεί την κατανομή της εν λόγω χρηματοδότησης και να αυξήσει το δημοκρατικό έλεγχό της, έτσι ώστε οι πόροι αυτοί να έχουν κάποια θετική επίδραση, κάτι που μέχρι στιγμής απουσιάζει·

29.  ζητεί από την ΕΕ να λάβει κατάλληλα και υπεύθυνα μέτρα όσον αφορά μία μαζική εισροή προσφύγων στα κράτη μέλη της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν την τρέχουσα κατάσταση και να εργαστούν για την εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη δημιουργία δυνατοτήτων, τον πολιτικό διάλογο και την τήρηση των υποχρεώσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης, συμμορφούμενα προς το ισχύον διεθνές και ενωσιακό δίκαιο· καλεί τα κράτη μέλη να τερματίσουν άμεσα κάθε αδικαιολόγητη και παρατεταμένη κράτηση κατά παράβαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και τονίζει ότι τα μέτρα κράτησης των μεταναστών πρέπει πάντοτε να αποτελούν αντικείμενο διοικητικής απόφασης και να είναι δεόντως αιτιολογημένα και περιορισμένης διάρκειας·

31.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις οξυμένες ανάγκες προβαίνοντας σε επανεγκατάσταση ατόμων καθ' υπέρβασιν των υφισταμένων εθνικών ποσοστώσεων και επιτρέποντας την είσοδο στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0414.
(2) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(3) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 1.
(4) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0416.
(5) EE C 296 E της 2.10.2012, σ. 114.
(6) ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98.
(7) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(8) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444.
(9) ΕΕ L 180, 29.6.2013, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου