Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2827(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0474/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0448

Texte adoptate
PDF 225kWORD 33k
Miercuri, 23 octombrie 2013 - Strasbourg
Fluxurile migratorii din Mediterană, cu o atenţie specială acordată evenimentelor tragice petrecute în apropiere de Lampedusa
P7_TA(2013)0448RC-B7-0474/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa (2013/2827(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–  având în vedere declarația din 12 octombrie 2013 a Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR),

—  având în vedere raportul din aprilie 2012 al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) intitulat: „Pierderile de vieți omenești din Marea Mediterană”,

–  având în vedere declarațiile anterioare și raportul special, publicat în aprilie 2013, al Raportorului special al ONU pentru drepturile omului în cazul migranților privind gestionarea frontierelor externe ale UE și impactul acesteia asupra drepturilor omului în cazul migranților,

–  având în vedere rezoluția sa din 9 octombrie 2013 referitoare la măsurile UE și ale statelor membre pentru a face față fluxului de refugiați ca urmare a conflictului din Siria(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(2),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (COM(2013)0197),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene(3),

–  având în vedere poziția Parlamentului European adoptată la prima lectură la 10 octombrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului UE nr. .../2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)(4),

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 20 martie 2013, intitulată „Politica europeană de vecinătate: către un parteneriat mai puternic” (JOIN(2013)0004),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 aprilie 2011 referitoare la „revizuirea politicii europene de vecinătate – dimensiunea sudică”(5),

–  având în vedere Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală(6),

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(7),

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000021/2013 – B7-0119/2013 din 25 februarie 2013 privind un sistem permanent de relocare voluntară în interiorul Uniunii,

–  având în vedere raportul Comisiei sale pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne privind vizita delegației sale la Lampedusa în noiembrie 2011,

–  având în vedere vizita în Lampedusa a Președintelui Comisiei, José Manuel Barroso, și a comisarului pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, din 9 octombrie 2013, și dezbaterea aferentă din plen, organizată în aceeași zi, referitoare la politicile UE în domeniul migrației din Mediterana, cu o atenție deosebită acordată evenimentelor tragice din largul insulei Lampedusa,

–  având în vedere rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun(8), cu referire în special la combaterea traficului de ființe umane și a traficanților morții,

–  având în vedere articolele 77, 78, 79 și 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolele 18 și 19 din Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât ultimele tragedii care s-au petrecut în largul insulei Lampedusa au provocat moartea a 360 de migranți și dispariția multor altora;

B.  întrucât cel puțin 20 000 de persoane au murit pe mare din 1993, conform Organizației Internaționale pentru Migrație, demonstrând încă o dată necesitatea de a face tot posibilul pentru a salva viața persoanelor aflate în pericol, precum și necesitatea ca statele membre să respecte obligațiile internaționale legate de salvarea pe mare;

C.  întrucât există încă neclarități la nivelul UE cu privire la repartizarea responsabilităților între diferitele entități implicate în acordarea de ajutor navelor aflate în dificultate și cu privire la responsabilitatea pentru coordonarea operațiunilor de căutare și salvare;

D.  întrucât contrabandiștii și traficanții de ființe umane exploatează migrația ilegală, iar victimele sunt forțate, atrase sau înșelate să vină în Europa de rețele criminale și întrucât aceste rețele reprezintă un risc serios pentru viețile migranților și o sfidare pentru UE;

E.  întrucât articolul 80 din TFUE stabilește principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii;

F.  întrucât noul Sistem european comun de azil (SECA) revizuit își propune să ofere norme mai clare și să garanteze o protecție corectă și adecvată a persoanelor care au nevoie de protecție internațională;

G.  întrucât legislația UE oferă o serie de instrumente, cum ar fi Codul vizelor și Codul frontierelor Schengen, făcând posibilă acordarea de vize umanitare;

H.  întrucât statele membre ar trebui încurajate să utilizeze fondurile ce vor fi disponibile în cadrul Fondului pentru azil și migrație și fondurile disponibile în cadrul acțiunii pregătitoare „Sprijinirea reinstalării refugiaților în situații de urgență”, care cuprinde, printre altele, următoarele măsuri: sprijinirea persoanelor deja recunoscute ca refugiați de Oficiul Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR); sprijinirea acțiunilor de urgență în cazul grupurilor de refugiați, identificate ca prioritare, care sunt sub atac armat și care se confruntă cu conjuncturi de vulnerabilitate extremă ce le pun în pericol viața; oferirea, acolo unde este necesar, de sprijin financiar suplimentar în timpul situațiilor de urgență pentru ICNUR și pentru organizațiile sale de legătură din statele membre și de la nivelul UE;

I.  întrucât o nouă operațiune de patrulare, salvare și supraveghere, „Mare Nostrum”, a fost lansată de Italia pentru a întări activitățile umanitare de salvare din Mediterana,

J.  întrucât, în timpul recentei sale vizite la Lampedusa, Președinte Barroso a promis un sprijin financiar în valoare de 30 de milioane EUR în favoarea populației locale;

1.  își exprimă profunda tristețe și regretul pentru tragicele pierderi de vieți din largul insulei Lampedusa; invită insistent Uniunea Europeană și statele membre să facă mai mult pentru a preveni alte pierderi de vieți pe mare;

2.  consideră că evenimentele din Lampedusa ar trebui să constituie un moment decisiv pentru Europa și că singura modalitate de a preveni o altă tragedie este adoptarea unei abordări coordonate, bazate pe solidaritate și responsabilitate, cu sprijinul unor instrumente comune;

3.  solicită asistență umanitară pentru supraviețuitorii acestor evenimente tragice și solicită ca UE și statele membre să se implice în garantarea drepturilor fundamentale universale ale migranților, în special drepturile minorilor neînsoțiți;

4.  recunoaște eforturile uriașe făcute de locuitorii din Italia, Malta și, în special, Lampedusa, precum și de către organizațiile neguvernamentale, cum ar fi Caritas și Crucea Roșie, pentru primirea inițială și operațiunile de salvare a tuturor imigranților;

5.  salută intenția Comisiei de a institui un grup operativ cu privire la problema fluxurilor de migrație în Mediterana; consideră că acest grup operativ ar trebui să cuprindă atât un element politic, cât și unul operațional; insistă, în acest context, asupra faptului că Parlamentul ar trebui să fie implicat într-un astfel de grup operativ, la nivel politic sau tehnic; insistă, de asemenea, asupra faptului că instituirea unui astfel de grup operativ poate fi considerată doar ca un prim pas către o abordare mai ambițioasă;

6.  solicită o creștere a bugetului Oficiului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex), pentru a sprijini statele membre în situațiile care necesită asistență tehnică și operațională sporită la frontierele externe, inclusiv situațiile care implică urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare; reamintește că o finanțare adecvată a acestor agenții este vitală pentru dezvoltarea unei abordări coordonate; solicită, de asemenea, statelor membre să-și intensifice cooperarea practică cu EASO și Frontex, inclusiv prin ajutoare materiale (transfer de ofițeri, sprijin material etc.); solicită Consiliului și Comisiei să ia în considerare posibilitatea de a înființa o pază de coastă a UE și un alt birou operațional Frontex în zonele cu presiune migratoare, și în special în regiunea mediteraneană, cu costurile aferente acoperite de statul membru selectat;

7.  subliniază importanța partajării responsabilității în domeniul azilului și recomandă crearea unui mecanism bazat pe criterii obiective, pentru a reduce presiunea asupra acelor state membre care primesc un număr mare de solicitanți de azil și beneficiari ai protecției internaționale, în termeni absoluți sau proporțional;

8.  subliniază faptul că transferul beneficiarilor de protecției internațională și solicitanților de azil este una dintre formele cele mai concrete de solidaritate și de responsabilitate comună; subliniază importanța unor proiecte precum proiectul-pilot intra-UE de transfer din Malta (EUREMA) și prelungirea acestuia, care a transferat și transferă beneficiarii de protecție internațională din Malta către alte state membre, și susține dezvoltarea mai multor inițiative de acest gen;

9.  salută propunerile Comisiei de a desfășura o operațiune de căutare și salvare din Cipru până în Spania și de a consolida Frontex prin mărirea bugetului și a capacităților sale, în scopul de a salva vieți și de a combate traficul de ființe umane și contrabanda;

10.  invită colegiuitorii să aprobe rapid noile reguli obligatorii de interceptare pentru operațiunile pe mare coordonate de Frontex, pentru a dispune de măsuri eficiente și coordonate de salvare la nivelul UE și pentru a se asigura că operațiunile se desfășoară în deplină conformitate cu dreptul internațional din domeniul drepturilor omului, cu legislația și standardele privind refugiații și cu obligațiile relevante care decurg din Dreptul Mării;

11.  solicită Uniunii și statelor membre să analizeze posibilitatea instituirii unor mecanisme de identificare a locurilor de siguranță pentru debarcarea refugiaților și migranților salvați;

12.  solicită Uniunii și statelor membre să instituie mecanisme de stabilire a profilului și mecanisme de sesizare, și să asigure accesul la proceduri de azil echitabile și eficiente pentru cei care ar putea avea eventual nevoie de protecție internațională, bazate pe înțelegerea faptului că debarcarea nu implică în mod necesar responsabilitatea unică a statului pe al cărui teritoriu sunt debarcate persoanele salvate pe mare;

13.  solicită statelor membre să se asigure că toate prevederile diferitelor instrumente ale SECA sunt aplicate corect; reamintește statelor membre că persoanele care solicită protecție internațională ar trebui îndrumate către autoritățile naționale competente în materie de azil și că ar trebui să li se ofere acces la proceduri de azil echitabile și eficiente;

14.  invită statele membre să ia în considerare, dacă este necesar, aplicarea articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013(9), pentru a-și asuma responsabilitatea pentru cererile de azil depuse de persoanele care sunt confruntate cu riscul de a nu avea acces la drepturile lor în orice stat membru care este în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile; declară că, în mod similar, statele membre ar trebui să ia în considerare aplicarea articolului 15 din regulamentul menționat anterior, pentru a reuni familiile lărgite;

15.  invită Frontex și statele membre să se asigure că toți polițiștii de frontieră și alte categorii de personal din statele membre care fac parte din echipele europene de polițiști de frontieră, alături de personalul Frontex, beneficiază de o formare în dreptul Uniunii și în dreptul internațional din acest domeniu, precum și în domeniul drepturilor fundamentale, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul Frontex revizuit;

16.  solicită UE și statelor membre să gereze fluxurile migratorii mixte cu ajutorul instrumentelor europene și naționale disponibile și să asigure coordonare și comunicații bune, cum ar fi facilitarea schimbului de informații între serviciile naționale de pază de coastă;

17.  invită UE, Frontex și statele membre să se asigure că acordarea de asistență migranților aflați în suferință și salvarea pe mare constituie câteva dintre prioritățile majore aferente implementării Regulamentului EUROSUR recent adoptat;

18.  solicită, cu statut de prioritate, o mai bună coordonare a mijloacelor și a resurselor UE, inclusiv cele aflate la dispoziția Frontex (cum ar fi EUROSUR) și Europol, pentru a intensifica, împreună cu țările terțe, combaterea rețelelor criminale de traficanți de ființe umane și de contrabandiști;

19.  reamintește că solidaritatea UE trebuie să funcționeze în paralel cu responsabilitatea; reamintește că statele membre au obligația juridică de a acorda asistență migranților de pe mare;

20.  solicită statelor membre să facă uz de prerogativele de care dispun pentru a salva vieți pe mare în conformitate cu obligațiile internaționale ce le revin;

21.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că un număr tot mai mare de persoane își riscă viața, îmbarcându-se pe ambarcațiuni periculoase în Marea Mediterană spre UE; invită statele membre să ia măsuri pentru a permite solicitanților de azil să acceseze sistemul de azil al Uniunii într-un mod sigur și echitabil;

22.  observă că intrarea legală în UE este preferabilă intrării ilegale, care este mai periculoasă și poate implica riscuri de trafic de ființe umane și de pierderi de vieți omenești;

23.  solicită adoptarea unei abordări mai holistice în ceea ce privește migrația, cu scopul de a asigura o abordare cuprinzătoare a aspectelor interconectate legate de migrație;

24.  încurajează UE să elaboreze o strategie mai cuprinzătoare, în special pentru Mediterana, care să plaseze migrația forței de muncă în contextul dezvoltării sociale, economice și politice din regiunile învecinate; invită UE și statele membre să ia în considerare instrumentele disponibile în cadrul politicii de vize a UE și al legislației UE în domeniul migrației forței de muncă;

25.  solicită statelor membre să instituie sancțiuni penale severe pentru persoanele care facilitează traficul de ființe umane atât către, cât și în interiorul UE, precum și să organizeze ample campanii de informare menite să atragă atenția asupra tipurilor de riscuri cu care se confruntă cei care își pun viața în mâinile traficanților și contrabandiștilor;

26.  solicită UE și statelor membre să modifice sau să revizuiască întreaga legislație care sancționează persoanele care acordă asistență migranților aflați în suferință pe mare; invită Comisia să revizuiască Directiva 2002/90/CE a Consiliului, care definește sancțiunile în caz de facilitare a intrării, tranzitului și șederii neautorizate, pentru a clarifica faptul că oferirea de asistență umanitară migranților pe mare care sunt în suferință trebuie salutată, și nu reprezintă o acțiune care să conducă la vreo formă de sancțiune;

27.  solicită o cooperare mai eficientă între UE și țările terțe pentru a preveni repetarea unor evenimente tragice de tipul celor petrecute în largul insulei Lampedusa; consideră că acordurile privind gestionarea migrației dintre UE și țările de tranzit către UE constituie o prioritate pentru Uniune în viitorul apropiat , inclusiv finanțarea de structuri de poliție și pregătirea în domeniul capabilităților de aplicare a legii și asistența oferită acestor țări și țărilor de origine ale migranților pentru a-și diversifica și îmbunătăți economiile, și subliniază necesitatea ca țările terțe să respecte dreptul internațional în ceea ce privește salvarea de vieți pe mare și să garanteze protecția refugiaților și respectarea drepturilor fundamentale;

28.  solicită UE să continue să ofere asistență umanitară, financiară și politică în zonele de criză din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, pentru a aborda direct cauzele migrației și ale presiunilor cu caracter umanitar; solicită, prin urmare, UE să monitorizeze și să sporească răspunderea democratică în ceea ce privește distribuirea acestor fonduri , astfel încât aceste resurse să aibă efecte pozitive, lucru ce a lipsit până acum;

29.  solicită UE și statelor membre să ia măsuri adecvate, responsabile, în ceea ce privește posibilul flux de refugiați în statele membre; invită Comisia și statele membre să continue monitorizarea situației actuale, să elaboreze planificarea de urgență și să depună eforturi pentru consolidarea capacităților și instaurarea dialogului vizând politicile, precum și în vederea respectării obligațiilor ce le revin în domeniul drepturilor omului în ceea ce privește condițiile de detenție;

30.  invită statele membre să respecte principiul nereturnării, în conformitate cu dreptul internațional și legislația UE existente; lansează un apel adresat statelor membre de a înceta imediat orice practici de detenție abuzivă și prelungită care încalcă dreptul internațional și pe cel european și subliniază faptul că măsurile de reținere a migranților trebuie să fie întotdeauna însoțite de o decizie administrativă, motivate corect și limitate la o durată determinată;

31.  încurajează statele membre să soluționeze nevoile acute prin reinstalare, în plus față de cotele naționale existente și prin admiterea umanitară de refugiați;

32.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al ONU și Înaltului Comisar al ONU pentru refugiați.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0414.
(2) JO L 132 E, 29.5.2010, p. 11.
(3) JO L 304 E, 22.11.2011, p. 1.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0416.
(5) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 114.
(6) JO L 348 E, 24.12.2008, p. 98.
(7) JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
(8) Texte adoptate, P7_TA(2013)0444.
(9) JO L 180, 29.6.2013, p. 31.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate