Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2831(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0468/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/10/2013 - 11.14
CRE 23/10/2013 - 11.14

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0449

Prijaté texty
PDF 221kWORD 25k
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg
Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA
P7_TA(2013)0449RC-B7-0468/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o pozastavení dohody TFTP v dôsledku sledovania Národnou bezpečnostnou agentúrou USA (2013/2831(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 87 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 225 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 226 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 218 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 234 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 314 ZFEÚ,

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (dohoda TFTP),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ(1),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady 2010/412/EÚ z13. júla 2010 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu(2) a na sprievodné vyhlásenia Komisie a Rady,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2009 o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa ministerstvu financií Spojených štátov amerických sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim(3),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 11. februára 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o odporúčaní Komisie Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o dohode o sprístupnení údajov obsiahnutých v zasielaných finančných správach Ministerstvu financií Spojených štátov v záujme predchádzania terorizmu a jeho financovaniu a boja proti nemu(5),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 8. júla 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu(6) a na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na správy komisie z 30. marca 2011 (SEC(2011)0438) a zo 14. decembra 2012 (SWD(2012)0454) o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a prenose údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu,

–  so zreteľom na správu z 1. marca 2011 o kontrole vykonávania dohody TFTP zo strany Europolu, ktorú vykonal spoločný dozorný orgán Europolu v novembri 2010,

–  so zreteľom na verejné vyhlásenie spoločného dozorného orgánu Europolu zo 14. marca 2012 o vykonávaní dohody TFTP,

–  so zreteľom na hodnotenie spoločného dozorného orgánu Europolu z 18. marca 2013 týkajúce sa výsledku jeho tretej kontroly vykonávanie úloh Europolu vyplývajúcich z dohody TFTP,

–  so zreteľom na list Paula Breitbartha z holandského orgánu na ochranu údajov z 18. apríla 2011 vedúcemu delegácie spoločného tímu EÚ pre hodnotenie TFTP,

–  so zreteľom na list Jakoba Kohnstamma zo 7. júna 2011, ktorý zaslal v mene pracovnej skupiny na ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 Melise A. Hartmanovej, zástupkyni riaditeľa Ministerstva financií USA,

–  so zreteľom na list Jakoba Kohnstamma z 21. decembra 2012, ktorý zaslal v mene pracovnej skupiny na ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 predsedovi Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Juanovi Fernandovi Lópezovi Aguilarovi,

–  so zreteľom na list komisárky Malmströmovej z 12. septembra 2013 zaslaný Davidovi Cohenovi, námestníkovi Ministerstva financií USA pre otázky terorizmu a finančného spravodajstva, a na odpoveď Davida Cohena z 18. septembra 2013,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júla 2011 s názvom Európsky systém na sledovanie financovania terorizmu: dostupné možnosti (COM(2011)0429),

–  so zreteľom na otázky na písomné zodpovedanie E-011200/2010, E-002166/2011, E-002762/2011, E-002783/2011, E-003148/2011, E-003778/2011, E-003779/2011, E-004483/2011, E-006633/2011, E-008044/2011, E-008752/2011, E-000617/2012, E-002349/2012, E-003325/2012, E-007570/2012 a E-000351/2013,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. augusta 2010;

B.  keďže v tlačových správach sa uvádza, že Národná bezpečnostná agentúra USA (NSA) má priamy prístup k informačným systémom mnohých súkromných spoločností a získala priamy prístup k údajom obsiahnutým vo finančných správach týkajúcim sa finančných prevodov a súvisiacich údajov poskytovateľa služieb pre spracovanie a zasielanie údajov o medzinárodných finančných transakciách, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje dohoda;

C.  keďže Parlament v uvedenom uznesení zo 4. júla 2013 Parlament poveril Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby dôkladne vyšetril túto záležitosť v spolupráci s národnými parlamentmi a s expertnou skupinou EÚ – USA zriadenou Komisiou, a aby o ňom do konca roka podal správu;

D.  keďže zamietnutím dočasnej dohody TFTP udelila väčšina poslancov Európskeho parlamentu svoj súhlas s existujúcou dohodou TFTP iba z dôvodu posilnenej ochrany, ktorú poskytuje so zreteľom na ochranu osobných údajov občanov EÚ a práv v oblasti súkromia;

E.  keďže Ministerstvo financií USA klasifikovalo značné množstvo relevantných informácií týkajúcich sa dohody ako „EU Secret“;

F.  keďže podľa pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 nemusí byť existujúci postup pri uplatnení práva na prístup zodpovedajúci a v praxi nemusí byť možné uplatňovať právo na opravu, vymazanie a zablokovanie údajov;

G.  keďže Komisia vyhlásila, že zatiaľ čo dohoda stanovuje prísne ochranné opatrenia týkajúce sa prenosu údajov;

H.  keďže Komisia bola vyzvaná, aby Európskemu parlamentu a Rade do 1. augusta 2011 predložila právny a technický rámec týkajúci sa získavania údajov na území EÚ a najneskôr do 1. augusta 2013 správu o pokroku vývoja rovnocenného systému EÚ podľa článku 11 dohody;

I.  keďže namiesto predloženia právneho a technického rámca pre získavanie údajov na území EÚ Komisia predložila 13. júla 2011 opis rôznych krokov, ktoré uskutočnila s cieľom postúpiť smerom k zavedeniu takého právneho a technického rámca, a oznámila predbežné výsledky a niektoré teoretické možnosti európskeho systému na sledovanie financovania terorizmu, pričom však neuviedla podrobnosti;

J.  keďže za vyšetrovanie nemožno považovať rokovania medzi útvarmi Komisie a administratívou USA ani jednoduchú dôveru k vyhláseniam USA;

1.  domnieva sa, že vzhľadom na to, že hlavným cieľom EÚ je presadzovať slobodu jednotlivca, bezpečnostné opatrenia vrátane protiteroristických opatrení treba uskutočňovať prostredníctvom zásad právneho štátu a musia sa na ne vzťahovať základné práva vrátane tých, ktoré sa týkajú súkromia a ochrany údajov;

2.  opakuje, že každý prevod osobných údajov musí byť v súlade právnymi predpismi EÚ a členských štátov a základnými právami vrátane tých, ktoré sa týkajú súkromia a ochrany údajov;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad nedávno odhalenými dokumentmi o činnostiach NSA v súvislosti s priamym prístupom k údajom o finančných transakciách a k súvisiacim údajom, čo by znamenalo zjavné porušenie dohody, a najmä jej článku 1;

4.  žiada o plné technické preverenie obvinení, podľa ktorých mali orgány USA neoprávnený prístup alebo si vytvorili možné zadné dvierka k serverom súvisiacim so SWIFT; rozhodne odsudzuje skutočnosť, že žiaden členský štát nevykonal previerku ani nepožiadal o takúto previerku, bez ktorej nemožno overiť skutočnosti;

5.  opakuje, že je potrebné, aby akákoľvek dohoda o výmene informácií s USA vychádzala z konzistentného právneho rámca ochrany údajov, ktorý poskytne právne záväzné normy ochrany osobných údajov vrátane obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, informácií, prístupu, opráv, vymazania a nápravy;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že dohoda nie je vykonávaná v súlade s jej ustanoveniami, najmä s ustanoveniami uvedenými v jej článkoch 1, 4, 12, 13, 15 a 16;

7.  naliehavo žiada všetky tri inštitúcie, aby pozorne analyzovali vplyvy akýchkoľvek ďalších alternatív výmeny údajov na ľudské práva, ktoré budú rešpektovať zásady ochrany údajov, najmä posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti;

8.  zdôrazňuje, že posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti akéhokoľvek opatrenia, ktorým sa obmedzujú základné práva a slobody, musí brať do úvahy celý súbor existujúcich bezpečnostných opatrení zameraných na terorizmus a závažnú trestnú činnosť, domnieva sa, že nestačí paušálne odôvodňovať všetky bezpečnostné opatrenia jednoduchým odkazom na boj proti terorizmu alebo závažnej trestnej činnosti;

9.  žiada Radu a členské štáty, aby v tejto súvislosti povolili vyšetrovanie Centra boja proti počítačovej kriminalite Europolu vo veci údajného neoprávneného prístupu k údajom o finančných transakciách, ktoré sa riadia touto dohodou;

10.  vyzýva k zvláštnemu vyšetrovaniu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pokiaľ ide o masové sledovanie občanov EÚ s cieľom ďalej vyšetriť tvrdenia týkajúce sa nezákonného prístupu k údajom o finančných transakciách, ktoré táto dohoda pokrýva;

11.  domnieva sa, že hoci Parlament nemá v zmysle článku 218 ZFEÚ formálne právomoci iniciovať pozastavenie alebo ukončenie platnosti medzinárodnej dohody, Komisia bude musieť konať, ak Parlament odmietne podporiť konkrétnu dohodu; zdôrazňuje, že pri zvažovaní udelenia alebo neudelenia súhlasu s budúcimi medzinárodnými dohodami bude Európsky parlament brať do úvahy reakcie Komisie a Rady v súvislosti s touto dohodou;

12.  žiada Komisiu, aby so zreteľom na uvedené skutočnosti pozastavila platnosť dohody,

13.  žiada o bezodkladné sprístupnenie všetkých príslušných informácií a dokumentov potrebných pre rokovania Parlamentu;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Europolu.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0322.
(2) Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 3.
(3) Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 8.
(4) Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s. 100.
(5) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 66.
(6) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 453.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia