Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2151(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0347/2013

Внесени текстове :

A7-0347/2013

Разисквания :

PV 24/10/2013 - 9
CRE 24/10/2013 - 9

Гласувания :

PV 24/10/2013 - 12.1
CRE 24/10/2013 - 12.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0450

Приети текстове
PDF 279kWORD 23k
Четвъртък, 24 октомври 2013 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 6/2013
P7_TA(2013)0450A7-0347/2013

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2013 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2013 на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия (14870/2013 — C7-0378/2013 — 2013/2151(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1) („Финансов регламент“),

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, приет окончателно на 12 декември 2012 г.(2),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(3),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2013, представен от Комисията на 10 юли 2013 г. (COM(2013)0518) и изменен на 18 септември 2013 г. с писмо за внасяне на корекции (COM(2013)0655),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2013, приета от Съвета на 21 октомври 2013 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (14870/2013 — C7-0378/2013),

—  като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0347/2013),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2013 (ПКБ № 6/2013) във вида, в който беше изменен от Комисията на 18 септември 2013 г., се отнася за преразгледана прогноза на традиционните собствени ресурси (ТСР, тоест мита и налози в сектора на захарта), ДДС и БНД базите, включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство и преразгледаната прогноза на другите приходи от глоби, вследствие на което се променя равнището и разпределението между държавите членки на техните вноски за собствените ресурси в бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че ПКБ № 6/2013 включва също установяването на бюджетната структура, която е необходима за създаването на доверителните фондове на Съюза съгласно член 187 от Финансовия регламент;

В.  като има предвид, че в своята позиция относно ПКБ № 6/2013 Съветът не внася промени в предложението на Комисията, изменено с писмо за внасяне на корекции;

Г.  като има предвид, че настоящият ПКБ е от решаващо значение, за да се избегне недостигът на парични средства, който би могъл да доведе до дефицит при изпълнението през 2013 г., въз основа на равнището на бюджетните кредити за плащания, одобрени в бюджета за 2013 г., и при включване само на коригиращи бюджети № 1 до 5 за 2013 г.;

1.  Отбелязва ПКБ № 6/2013, представен от Комисията на 10 юли 2013 г. и изменен с писмо за внасяне на корекции от 18 септември 2013 г., който предвижда да се преразгледа прогнозата за традиционните собствени ресурси (ТСР, тоест мита и налози в сектора на захарта) въз основа на най-добрите прогнози на Комисията и някои други събития, както и да се преразгледа допълнително прогнозата за другите приходи вследствие на редица глоби, които станаха окончателни и следователно могат да бъдат включени в бюджета;

2.  Отбелязва, че намаляването на прогнозата за ТСР с около 3,955 милиарда евро и на собствените ресурси на база ДДС с 384 милиона евро се компенсира с горепосочените глоби в размер на общо 1,229 милиарда евро;

3.  Отбелязва, че това автоматично води до увеличение на допълнителните вноски на база БНД на държавите членки с 3,110 милиарда евро, което представлява нетно увеличение на „националните вноски“ (включително ДДС) с 2,736 милиарда евро;

4.  Признава, че това ще представлява значителна тежест за националните бюджети, но въпреки това подчертава, че тази техническа корекция в приходната част на бюджета не следва да бъде за сметка на пълното покриване на обоснованите нужди от плащания, които вече са посочени от Комисията в проекти на коригиращ бюджет № 8 и 9 за 2013 г.; припомня на Съвета неговата позиция, основаваща се на изкуствено занижаване на бюджета през предходните години, и подчертава, че общият размер на годишните бюджети за периода 2007–2013 г. е с 60 милиарда евро по-нисък от договорения общ таван за плащанията на МФР, докато de facto на държавите членки е върнат натрупан през периода 2007–2013 г. излишък в размер на 12 милиарда евро чрез намаляване на техните вноски на база БНД със същата сума;

5.  Изисква от Комисията да предостави на Европейския парламент цялата информация, с която разполага, относно това кога и как ще бъде изпълнен трансферът на увеличените национални вноски от хазните на държавите членки към бюджета на Съюза; изисква от Комисията да представи на Парламента информация за евентуалното нетно отражение на тези увеличени вноски на база БНД върху баланса на бюджетите на държавите членки през 2013 или 2014 г.;

6.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2013;

7.  Подчертава, че приемането на проект на коригиращ бюджет № 6/2013 не решава въпроса с недостига на бюджетни кредити за плащания, одобрени в бюджета за 2013 г., които са необходими за изплащане на дължимите суми; отново настоява, че е необходимо Съветът да приеме по спешност проект на коригиращ бюджет № 8/2013; подчертава още веднъж, че няма да одобри Регламента за МФР за периода 2014—2020 г., докато проект на коригиращ бюджет № 8/2013 не бъде приет, както ясно е посочено в неговата резолюция от 3 юли 2013 г.

8.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2013 е окончателно приет, както и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(3) OВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност