Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2151(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0347/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0347/2013

Συζήτηση :

PV 24/10/2013 - 9
CRE 24/10/2013 - 9

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2013 - 12.1
CRE 24/10/2013 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0450

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 24k
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013
P7_TA(2013)0450A7-0347/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Oκτωβρίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1) («Δημοσιονομικός Κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που εγκρίθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2013 (COM(2013)0518) και τροποποίησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 με διορθωτική επιστολή (COM(2013)0655),

–  έχοντας υπόψη τη θέση όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 21 Οκτωβρίου 2013 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (14870/2013 – C7–0378/2013),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0347/2013),

Α.  εκτιμώντας ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013, όπως τροποποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από την Επιτροπή με διορθωτική επιστολή, αφορά αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ, δηλαδή των τελωνειακών δασμών και των εισφορών του τομέα της ζάχαρης), τις βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ, την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων υπέρ του ΗΒ, και αναθεώρηση των προβλέψεων άλλων εσόδων τα οποία προκύπτουν από πρόστιμα, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί το επίπεδο και η κατανομή μεταξύ των κρατών μελών των εισφορών τους σε ίδιους πόρους στον προϋπολογισμό της Ένωσης,

Β.  εκτιμώντας ότι το ΣΔΠ αριθ. 6/2013 καλύπτει επίσης τη δημιουργία της απαραίτητης δομής του προϋπολογισμού για την υποδοχή της σύστασης των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 187 του δημοσιονομικού κανονισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του Συμβουλίου επί του ΣΔΠ αριθ. 6/2013 δεν τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με διορθωτική επιστολή,

Δ.  εκτιμώντας ότι αυτό το ΣΔΠ έχει κρίσιμη σημασία για να αποφευχθεί έλλειψη μετρητών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειμμα εκτέλεσης το 2013, βάσει του ύψους των πιστώσεων πληρωμών που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2013 περιλαμβανομένων μόνο των διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 1 έως 5/2013,

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το ΣΔΠ αριθ. 6/2013, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2013, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, η οποία προβλέπει αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ, δηλαδή των τελωνειακών δασμών και των εισφορών του τομέα της ζάχαρης), βάσει των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων της Επιτροπής και ορισμένων άλλων εξελίξεων, καθώς και την περαιτέρω αναθεώρηση των προβλέψεων των άλλων εσόδων, τα οποία προκύπτουν από σειρά προστίμων που έχουν οριστικοποιηθεί και, ως εκ τούτου, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό·

2.  σημειώνει ότι η μείωση των προβλέψεων ΠΙΠ, κατά 3 955 εκατομμύρια EUR, και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ, κατά 384 εκατομμύρια EUR, αντισταθμίζεται με τα προαναφερθέντα πρόστιμα για συνολικό ποσό 1 229 εκατομμύρια EUR·

3.  σημειώνει ότι τούτο μηχανικά καταλήγει σε αύξηση των εισφορών ΑΕΕ από τα κράτη μέλη κατά ποσό 3 110 εκατομμυρίων EUR, δηλαδή καθαρή αύξηση των «εθνικών εισφορών» (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) κατά 2 736 εκατομμύρια EUR·

4.  μολονότι αναγνωρίζει τη σημαντική επιβάρυνση που αυτό θα αντιπροσωπεύσει για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, υπογραμμίζει ότι αυτή η τεχνική προσαρμογή στα έσοδα δεν θα πρέπει να διενεργηθεί σε βάρος της πλήρους κάλυψης των αιτιολογημένων αναγκών πληρωμών, που έχουν ήδη προσδιορισθεί από την Επιτροπή στα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 8 και 9/2013· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη θέση του η οποία βασίσθηκε σε τεχνητή ελλιπή εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό τα παρελθόντα έτη και τονίζει, επ’ αυτού, ότι η συσσώρευση των ετήσιων προϋπολογισμών για την περίοδο 2007-2013 φθάνει σε ύψος κατά 60 δισεκατομμύρια EUR χαμηλότερο από το συμφωνημένο ανώτατο όριο συνολικών πληρωμών του ΠΔΠ για την περίοδο 2007-2013, ενώ συσσωρευμένο πλεόνασμα 12 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2007-2013 έχει de facto επιστραφεί στα κράτη μέλη μέσω μείωσης των συσσωρευμένων εισφορών ΑΕΕ κατά το ίδιο ποσό·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με το πότε και πώς αυτές οι αυξημένες εθνικές εισφορές θα μεταφερθούν από τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τον καθαρό αντίκτυπο που θα έχουν αυτές οι αυξημένες εισφορές ΑΕΕ, εάν υπάρχει αντίκτυπος, στην ισορροπία των προϋπολογισμών των κρατών μελών το 2013 ή 2014·

6.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013·

7.  υπογραμμίζει ότι κατά την έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 δεν εξετάζεται η έλλειψη των πιστώσεων πληρωμών που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2013 οι οποίες είναι απαραίτητες για να πληρωθούν οι εκκρεμούντες λογαριασμοί· επιμένει για άλλη μια φορά ότι πρέπει οπωσδήποτε το Συμβούλιο να εγκρίνει επειγόντως το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013· επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή του για τον κανονισμό του ΠΔΠ 2014-2020 όσο δεν εγκρίνεται το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013, όπως σαφώς δήλωσε στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(3) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου