Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2151(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0347/2013

Teksty złożone :

A7-0347/2013

Debaty :

PV 24/10/2013 - 9
CRE 24/10/2013 - 9

Głosowanie :

PV 24/10/2013 - 12.1
CRE 24/10/2013 - 12.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0450

Teksty przyjęte
PDF 205kWORD 21k
Czwartek, 24 października 2013 r. - Strasburg
Budżet korygujący nr 6/2013
P7_TA(2013)0450A7-0347/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1) („rozporządzenie finansowe”),

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2012 r.(2),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2013, przedstawiony przez Komisję w dniu 10 lipca 2013 r. (COM(2013)0518) i zmieniony listem w sprawie poprawek w dniu 18 września 2013 r. (COM(2013)0655),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2013, przyjęte przez Radę w dniu 21 października 2013 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (14870/2013 – C7–0378/2013),

–  uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0347/2013),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6/2013, zmieniony przez Komisję listem w sprawie poprawek w dniu 18 września 2013 r., dotyczy korekty prognoz tradycyjnych zasobów własnych (TOR, tj. ceł i opłat wyrównawczych od cukru), podstaw VAT i DNB, ujęcia w budżecie odpowiednich kwot rabatu brytyjskiego oraz korekty prognoz innych dochodów wynikających z grzywien, a w konsekwencji zmiany w rozłożeniu na poszczególne państwa członkowskie ich składek do budżetu Unii oraz ich wysokości,

B.  mając na uwadze, że PBK nr 6/2013 dotyczy również utworzenia niezbędnych struktur budżetowych w celu sfinansowania utworzenia funduszy powierniczych Unii przewidzianych w art. 187 rozporządzenia finansowego,

C.  mając na uwadze, że stanowisko Rady w sprawie PBK nr 6/2013 nie zmienia wniosku Komisji zmienionego listem w sprawie poprawek,

D.  mając na uwadze, że wspomniany PBK jest kluczowy dla uniknięcia niedoboru środków pieniężnych, który mógłby doprowadzić w 2013 r. do niedostatecznego wdrożenia – na samej tylko podstawie poziomu środków na płatności zatwierdzonych w budżecie na 2013 r., włączając budżety korygujące od nr 1/2013 do 5/2013,

1.  przyjmuje do wiadomości PBK nr 6/2013, przedstawiony przez Komisję w dniu 10 lipca 2013 r. i zmieniony listem w sprawie poprawek z dnia 18 września 2013 r., w którym przewiduje się korektę prognoz tradycyjnych zasobów własnych (TOR, tj. ceł i opłat wyrównawczych od cukru) na podstawie najlepszych oszacowań Komisji i pewnych innych wydarzeń, a także dalszą korektę prognoz innych dochodów, wynikających z szeregu grzywien, które podlegają ściągnięciu i mogą w związku z tym zostać wpisane do budżetu;

2.  zauważa, że spadek prognoz dla TOR (o ok. 3 955 mln EUR) oraz dla zasobów własnych z tytułu VAT (o 384 mln EUR) kompensują wyżej wymienione grzywny na łączną kwotę 1 229 mln EUR;

3.  zauważa, że powoduje to automatycznie wzrost dodatkowych, opartych na DNB wkładów państw członkowskich o kwotę 3 110 mln EUR, tj. wzrost netto składek państw członkowskich (wliczając VAT) o 2 736 mln EUR;

4.  uznając znaczne obciążenie, jakie będzie to stanowić dla budżetów krajowych, podkreśla, że to dostosowanie techniczne po stronie dochodów nie powinno się odbywać kosztem pełnego pokrycia uzasadnionych potrzeb płatniczych, które Komisja już zidentyfikowała w projektach budżetu korygującego nr 8/2013 i 9/2013; przypomina Radzie o jej stanowisku opartym na sztucznym niedofinansowaniu budżetu w poprzednich latach i podkreśla w związku z tym, że akumulacja rocznych budżetów na okres 2007–2013 osiąga poziom o 60 mld EUR niższy od uzgodnionego ogólnego pułapu płatności wieloletnich ram finansowych w okresie 2007–2013, podczas gdy skumulowana nadwyżka w wysokości 12 mld EUR de facto wróciła do państw członkowskich poprzez obniżenie o tę kwotę wkładów opartych na DNB;

5.  domaga się od Komisji, aby dostarczyła Parlamentowi Europejskiemu wszystkie posiadane informacje na temat tego, kiedy i w jaki sposób zwiększone wkłady krajowe zostaną przekazane z budżetów państw członkowskich do budżetu Unii; domaga się od Komisji, aby poinformowała Parlament o ewentualnym wpływie netto tych zwiększonych wkładów opartych na DNB na równowagę budżetową państw członkowskich w 2013 lub 2014 r.;

6.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2013;

7.  podkreśla, że przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 6/2013 nie rozwiązuje kwestii braku środków na płatności zatwierdzonych w budżecie na 2013 r., które są konieczne do zapłaty zaległych rachunków; ponownie z naciskiem podkreśla konieczność przyjęcia przez Radę –w trybie pilnym – projektu budżetu korygującego nr 8/2013; ponownie stwierdza, że nie wyrazi zgody na rozporządzenie w sprawie WRF na lata 2014–2020, dopóki nie zostanie przyjęty projekt budżetu korygującego nr 8/2013, jak jasno określono w rezolucji Parlamentu z dnia 3 lipca 2013 r.;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2013 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s.1.
(2) Dz.U. L 66 z 8.3.2013.
(3) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s.17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności