Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2151(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0347/2013

Texte depuse :

A7-0347/2013

Dezbateri :

PV 24/10/2013 - 9
CRE 24/10/2013 - 9

Voturi :

PV 24/10/2013 - 12.1
CRE 24/10/2013 - 12.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0450

Texte adoptate
PDF 203kWORD 22k
Joi, 24 octombrie 2013 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013
P7_TA(2013)0450A7-0347/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2013 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, secțiunea III – Comisia (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul Euratom,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1) (Regulamentul financiar),

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, adoptat definitiv la 12 decembrie 2012(2),

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 prezentat de Comisie la 10 iulie 2013 (COM(2013)0518) și modificat la 18 septembrie 2013 prin scrisoare rectificativă (COM(2013)0655),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 adoptată de Consiliu la 21 octombrie 2013 și transmisă Parlamentului European în aceeași dată (14870/2013 – C7–0378/2013),

–  având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0347/2013),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013, astfel cum a fost modificat la 18 septembrie 2013 prin scrisoarea rectificativă a Comisiei, vizează revizuirea estimărilor de resurse proprii tradiționale (RPT – taxe vamale și cotizațiile pentru zahăr), de resurse bazate pe TVA și VNB, integrarea în buget a deducerilor acordate Regatului Unit și o revizuire a estimărilor altor venituri provenite din amenzi, ceea ce conduce la modificarea nivelului și distribuirii între statele membre a contribuțiilor din resursele proprii ale acestora la bugetul Uniunii;

B.  întrucât PBR nr. 6/2013 acoperă și crearea structurii bugetare necesare pentru instituirea fondurilor fiduciare ale Uniunii prevăzute la articolul 187 din Regulamentul financiar;

C.  întrucât poziția Consiliului privind PBR nr. 6/2013 nu modifică propunerea Comisiei, astfel cum a fost modificată prin scrisoarea rectificativă;

D.  întrucât acest buget rectificativ este esențial pentru evitarea crizelor de lichidități ce ar putea conduce la apariția unui deficit de executare pentru exercițiul 2013 exclusiv pe baza nivelului creditelor de plată autorizate în bugetul pentru 2013, inclusiv în bugetele rectificative nr. 1-5/2013,

1.  ia act de PBR nr. 6/2013, prezentat de Comisie la 10 iulie 2013, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă din 18 septembrie 2013, care prevede revizuirea estimărilor de resurse proprii tradiționale (RPT – taxe vamale și cotizațiile pentru zahăr), pe baza celor mai bune estimări ale Comisiei și a altor evoluții, precum și revizuirea ulterioară a estimării celorlalte venituri, dintr-o serie de amenzi ce au devenit definitive și pot fi, prin urmare, integrate în buget;

2.  constată că scăderea estimărilor privind RPT, cu circa 3 955 de milioane EUR, și a resursei proprii din TVA, cu 384 de milioane EUR, va fi compensată de amenzile menționate mai sus în sumă cumulată de 1 229 milioane EUR;

3.  constată că acest lucru va conduce, mecanic, la o creștere a contribuțiilor bazate pe VNB din partea statelor membre, cu suma de 3 110 milioane EUR, respectiv o creștere netă a „contribuțiilor naționale” (inclusiv TVA) de 2 736 de milioane EUR;

4.  deși recunoaște că acest lucru va reprezenta o importantă presiune asupra bugetelor naționale, subliniază că această adaptare de natură tehnică a capitolului venituri nu ar trebui făcută în detrimentul acoperirii necesarului de plăți, care a fost deja identificat de către Comisie în proiectele de bugete rectificative nr. 8 și nr. 9/2013; reamintește Consiliului poziția sa bazată pe sub-bugetizarea artificială din ultimele exerciții și subliniază, în acest sens, că suma totală a bugetelor anuale din perioada 2007-2013 este cu 60 de miliarde EUR mai mică decât plafonul global de plăți prevăzut în CFM pentru perioada 2007-2013, în timp ce surplusul cumulat de 12 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013 a fost rambursat de facto statelor membre prin scăderea acestei sume din contribuțiile lor cumulate bazate pe VNB;

5.  solicită Comisiei să pună la dispoziția Parlamentului European toate informațiile de care dispune în legătură cu data și modalitățile de realizare a viramentului acestor contribuții naționale majorate de la trezoreriile statelor membre la bugetul Uniunii; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului eventualul impact net pe care îl vor avea aceste contribuții majorate bazate pe VNB asupra echilibrului bugetar al statelor membre în 2013 și 2014;

6.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013;

7.  subliniază că adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 6/2013 nu abordează problema lipsei creditelor de plată autorizate în bugetul 2013, care sunt necesare pentru plata facturilor restante; insistă încă o dată asupra necesității adoptării urgente de către Consiliu a proiectului de buget rectificativ nr. 8/2013; reiterează faptul că nu își va da aprobarea pentru Regulamentul privind CFM 2014-2020 atât timp cât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2013 nu a fost adoptat, așa cum s-a afirmat clar în Rezoluția sa din 3 iulie 2013.

8.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 6/2013 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 66, 8.3.2013.
(3) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate